LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, Velatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, 664 05 Velatice"

Transkript

1 PROJEKTANT Ing. Kateřina Hustáková, Komenského 102, Říčmanice LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, Velatice ZAHRADA PANA ČÁPA / VELATICE DATUM SRPEN 2014 STUPEŇ DPS ČÍSLO VÝKRESU 01 FORMÁT MĚŘÍTKO A4 PARÉ.Č.

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název akce ZAHRADA PANA ČÁPA / VELATICE lokalizace Velatice, okres Brno venkov adresa Mateřská škola Velatice Velatice 159, Velatice investor Obec Velatice Velatice 35, Velatice projektant Ing. Kateřina Hustáková Komenského 102, Říčmanice stupeň DPS datum 08/2014

3 A OBECNÉ ÚDAJE A KONCEPCE NÁVRHU ZADÁNÍ Na základě požadavku investora byla zpracována dokumentace k realizaci zahrady. Projekt navazuje na již dříve zpracovanou studii z prosince roku METODIKA Dokumentace k realizaci zahrady byla zpracována na základě požadavku investora. Projekt navazuje na již dříve zpracovanou studii. Projekt je zpracován dle doporučené metodiky MŽP ČR na základě inspirací z publikace Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu autoři E.C.Gründler a N. Schäfer. ÚVOD Mnoho dětí dnes vyrůstá v plně urbanizovaném prostředí, tedy bez přímého kontaktu s přírodou. V řešené zahradě školky je tedy žádoucí vytvářet místa, kde se děti mohou nenásilně seznámit s přírodou a kde si mohou především vytvářet vlastí hry, nejen plnit úkoly předdefinované omezenými možnostmi konkrétních herních prvků, které brzy omrzí. Je tedy nutné vytvářet variabilní inspirativní prostory, protože takováto multifunkční místa k volné hře potřebuje každé dítě ke svému správnému vývoji. Hra v takovéto zahradě se pak stává přirozeným nenásilným způsobem vzdělávání. STÁVAJÍCÍ STAV ZAHRADY Mateřská škola má dvě třídy, třídu námořníků a třídu zahradních skřítků, celková kapacita je 42 dětí. Ve škole pracují tři pedagogičtí a čtyři provozní zaměstnanci. Škola se nachází v jihozápadní části obce Velatice v mírném svahu orientovaném na východ. Současné rozvržení zahrady se dá rozdělit do tří celků:

4 A VSTUPNÍ ČÁST První celek je vstupní severozápadní část s přístupovou cestou, trvalkovým záhonem ve štěrku podél budovy školy. Jeho součástí je i prostor kolem ohniště s totemem znázorňujícím čápa, symbol školy, oddělen od zbytku zahrady opěrnou zídkou vysokou 120 cm a stříhaným živým plotem z ptačího zobu a habrů. Vstupní prostor je využíván jen zčásti. Škola chce prostor upravit jako malé dopravní hřiště v létě a svah na zimní bobování. V současnosti ale tato parcela není ve vlastnictví obce. B LESNÍ ČÁST Druhá část zahrady je lesní zákoutí v horní západní části svahu. Porost je tvořen převážně smrkem, lípou, několika břízami a výmladky javoru klenu. Některé stromy jsou ve špatném zdravotním stavu. Prostor je dětmi hodně využíván jako místo spontánních her a v horkých dnech jako útočiště ve stínu. C HERNÍ ČÁST Třetí část zahrady je travnatá plocha lemovaná stromy s podrostem keřů. Na jihu lemují zahradu břízy s podrostem tavolníků, na východě lípy s podrostem šeříku, tavolníků a šípkových růží. Stávající obruba pískoviště, kovové herní prvky i dřevěný domeček jsou zcela nevyhovující. U bočního vchodu do školky, vedoucího do této části zahrady, je dlážděná plocha. Tento prostor využívají děti na výtvarné aktivity ve venkovním prostoru. Při pobytu venku tady mívají várnici s čajem. Dlažba není

5 vyrovnaná a je v nevyhovujícím půdorysu. Část této herní zahrady je v majetku obce a může být přeměněna na zahradu v přírodním stylu. ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE ZAHRADNÍCH ÚPRAV Studie zahrady je vymezena hranicemi parcely č. 2249, která je v majetku obce. Rozvržení zahrady vychází z tvaru pozemku, světelných podmínek a stávajících porostů stromů a keřů. Do návrhu bylo nutné zapracovat i betonový základ stávajícího pískoviště. Úkolem konceptu bylo v současné hodně využívané zahradě s naprosto nevyhovujícími herními a výukovými prvky vytvořit různorodá prostředí pro hry a učení v přírodě, objevování jejích proměn a dějů v průběhu roku a zároveň vytvořit prostředí, které by bylo vhodné pro osidlování drobnými živočichy. Návrh se snaží vytvořit zázemí ke hře, nevnucovat dětem jasné návody a představy o tom, kde a na co si budou hrát. Neutrální prvky, příjemné přírodní materiály by měly podněcovat v dětech fantazii. Zároveň návrh zachovává současnou přehlednost zahrady. Prostor je rozčleněn do tří zón, které se vzájemně prostupují a jsou snadno viditelné z téměř každého koutu zahrady: 1. Prostor pro výuku 2. Prostor pro hry 3. Lesní zákoutí

6 1. Prostor pro výuku V současnosti je prostor před zahradním vchodem do třídy dlážděn rozpadající se betonovou dlažbou. Pro zpříjemnění pobytu na zahradě a vytvoření čisté zóny před vchodem je zde navržena dřevěná terasa z akátového dřeva. Na tuto vstupní část navazují prvky hospodářské zahrady. Pohled od jihu na vchod do třídy - návrh Jedním z nich jsou čtyři záhony v dřevěném bednění vysoké 60 cm. Umožní dětem snadný přístup k pěstovaným rostlinám. Jsou dobře vidět i z oken třídy. Součástí vysokých záhonů mohou být i hmyzí hotely. Další záhon na pěstování rostlin je bylinková spirála poskytující celou škálu různých vláhových a světelných podmínek pro růst aromatických bylin. Děti mohou byliny sbírat a zpracovávat, sledovat, kdy která kvete a jak se v průběhu roku mění.

7 2. Prostor pro hry Všechny herní prvky, které jsou na zahradě, nevyhovují svým stavem, materiálem ani rozmístěním. Nové prvky jsou navrženy výhradně z přírodních materiálů - odkorněných akátových kmenů, položených nebo zapuštěných do písku nebo dřevěných stupňů zkombinovaných s kačírkem. Pohled od jihovýchodu - návrh Jednotlivé prvky na sebe plynule navazují. Stávající pískoviště je navrženo s obrubou z akátových kmenů. Výškový přechod mezi pískovištěm a dolní plochou hřiště je řešený různě vysokými palisádami z akátových kmenů. V dolní části herní plochy se nachází střed hřiště, dokud vedou cesty na více stran. Jedna vede přes mírnou prohlubeň do tunelu ústícího do skrýše mezi keři. Další vede nahoru na pozorovatelnu a odtud skluzavkou dolů. Do východní části zahrady vede zelený vrbový tunel. Celou herní sestavu uzavírají dřevěné houpačky ve stínu smrků. Pohled od terasy k jihovýchodnímu konci zahrady návrh

8 3. Lesní zákoutí Lesní část zahrady je ponechaná v současném stavu. Do středu louky na horním konci zahrady je navržen kruhový altán. V lese je navrhnuto umístění starého kmene s navrtanými otvory, jako životní prostor mnoha druhů hmyzu. Vedle altánu je pítko pro ptáky, tak aby bylo dobře vidět. Tunel zemním valem návrh

9

10

11 Použité ilustrační foto: a archiv autorky. B TECHNICKÉ A HERNÍ PRVKY V ZAHRADĚ Navržené prvky jsou pod příslušnými kódy k nalezení jak ve výkrese č. 02, tak ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu příloha č TUNEL 1 M - DÉLKA 2 M Materiál: Kanalizační roura Ø 1m délky 2 m. Rozměry cca: Ø 1m délka 2 m. Popis: Podzemní tunel krytý zeminou v zemním valu přístupný z obou stran propojuje části hřiště před a za terénním valem. Tunel přináší dětem přirozenou míru dobrodružství při zachování bezpečnosti a dohledu dospělých. Tunel připomíná například život v krtčích chodbičkách. 3.2 SKLUZAVKA DO SVAHU Materiál: Nerezová skluzavka a spojovací prvky, bočnice z desek z lepeného březového dřeva; povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. Rozměry cca: Výška nástupu 1,3 m, délka skluzu cca 2 m. Popis: Nerezová skluzavka začleněná do reliéfu terénu s dřevěnými bočnicemi. Bezpečná skluzavka využívající terénní nerovnosti s převýšením cca 1,3 m.

12 3.3 TERÉNNÍ VLNA - 18 M3 Materiál: Několik vrstev zeminy nižší třídy je překryto kvalitní zeminou pro osazení travních koberců a dalších rostlin. Rozměry cca: Kubatura zeminy cca 18 m³. Popis: Terénní modelace tvoří zemní val a překrývá tunel. Při vchodech do tunelu je terén podepřen palisádami z akátového dřeva, kameny či suchými zídkami. Okraje tunelu jsou překryty přírodním materiálem a výsadbou. Do mezer mezi kameny a palisádami jsou zasazeny odolné byliny a traviny. Poznámka k technologii: Terén bude během modelace průběžně hutněn tak, aby nedocházelo k následnému nerovnoměrnému slehávání nové modelace. 3.4 ROSTLÉ AKÁTOVÉ KMENY 3 M - HERNÍ PRVEK Materiál: Akátové kmeny, případně kmeny z jiných odolných dřevin dostupných v místě. Je snaha využít přednostně materiál z případného kácení či prořezu dřevin přímo na zahradě. Výška do 1m - bez nutnosti budování dopadové plochy. Rozměry cca: délka 3m výška do 1m. Popis: Přírodní rostlé kmeny stromů tvoří přirozené prostředí pro hru a poznávání vlastních možností. Kmeny jsou zbaveny kůry a obroušeny. Podoba herního prvku citlivě vychází z místních podmínek a charakteru území. Finální tvar herního prvku vzniká na místě spojením kmenů a větví. Větší kmeny mohou být volně ložené, prvky vyžadující kotvení jsou kotveny přímo do terénu a náležitě ošetřeny. Větve mohou být spojeny do různých prostorových útvarů kopírujících přírodní, pralesní motivy. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání. 3.5 PALISÁDA DŘEVĚNÁ 25 VÝŠKA 20 - AKÁT 30 KS Materiál: Palisády - kulatiny různých průměrů z akátových či dubových kmenů jsou vsazeny do terénu do štěrkového lože, případně dle potřeby do betonového lože. Rozměry cca: Ø 25 výška 20 cm nad terénem a 30 pod terénem - 30 ks. Popis: Nízké špalíky se zaoblenými hranami budou pevně zabudované v terénu a budou sloužit dětem ke hře i k posezení. Špalíky vystupující do různých výšek tvoří cestičky, které napomáhají cvičení rovnováhy a koordinaci pohybů. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání. 3.6 PALISÁDOVÝ OBLOUK - AKÁT 40 KS RŮZNÉ DÉLKY Materiál: Palisády - kulatiny různých průměrů z akátových kmenů jsou vsazeny do terénu do betonového lože. Rozměry cca: Ø 15 výška od 20 do 180 cm - cca 40 ks. Popis: Různě vysoké kůly se zaoblenými hranami budou pevně zabudované v terénu. Kůly jsou uspořádány do dvou oblouků, které tvoří hranice terénní modelace a navazují přímo na podzemní tunel. Dlouhými kůly jsou protažena lana, která tvoří zábradlí terénní modelace nad tunelem. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání.

13 3.7 HOUPAČKA DŘEVĚNÁ - AKÁT 3.8 KONZOLA NA HOUPAČKU - PRODLOUŽENÍ 150 cm Materiál: Akátové kmeny, nerezový a zinkovaný spojovací materiál. Povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. Rozměry cca: 2 x 6 x 2,5 m, dopadová plocha sestavy kruh Ø 8,8 m. 3.9 SEDÁTKO KLASICKÉ MODRÉ Materiál: Nerezové a zinkované klouby a nosné prvky, sedátko z pružného odolného materiálu dle ČSN-EN Rozměry cca: 480 x 170 x 30 mm, délka zavěšení cca 2 m. Popis: Houpačková sedátka certifikovaná dle ČSN-EN 1176 a LANOVÉ KRUHY - KOLOTOČ - HOUPAČKA 3.11 ŠPLHACÍ LANO, DÉLKA 3 M Materiál: Lanové prvky jsou tvořeny lany s nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176 a Rozměry cca: Průměr: cca 0,70 m, Výška zavěšení: 2.00 / 2.50 m, Min. vzdálenost od pevné konstrukce: 1.00 m. Popis: Herní prvek ve tvaru tří zavěšených lanových kruhů skýtá možnosti prolézání, houpání a točení jako na kolotoči zároveň. Tento jednoduchý multifunkční prvek je velice oblíbený PÍSKOVIŠTĚ AKÁTOVÉ 3 X 6 M Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání PÍSEK DO PÍSKOVIŠTĚ - VRSTVA 30 CM Materiál: Akátové případně dubové kmeny. Je snaha využít přednostně materiál z případného kácení či prořezu dřevin přímo na zahradě. Povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. Rozměry cca: 3 x 6 m, písek cca 5,4 m³. Popis: Silnější kmeny stromů, případně více kmenů spojených na sobě tvoří obruby pískoviště VENKOVNÍ UČEBNA KRUHOVÁ PRO 16 OSOB - FULLEROVA KOPULE Materiál: Nosné prvky modřín, případně jiné kvalitní dřevo (ne smrk) - povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury, žárově zinkované nosné a kotvící prvky, nerezový a zinkovaný spojovací materiál, laťování, plachtovina. Rozměry cca: Ø 4,5 m, výška 3 m. Popis: Harmonická kopulovitá konstrukce skýtá dětem i pedagogům venkovní krytý prostor podobný nebeské klenbě. Uspořádání venkovní učebny umožní pořádání různých akcí a vystoupení, prostor bude využitelný i v

14 případě nepřízně počasí. Učebna se stane významným místem setkávání pro celu MŠ včetně významných akcí pro rodiče TERASA U VSTUPU DO MŠ 30 M2 Materiál: Modřínové nosné prvky - povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury, žárově zinkované nosné a kotvící prvky, nerezový a zinkovaný spojovací materiál, velmi kvalitní a odolná dřevěná terasová prkna. Rozměry cca: Nepravidelný organický tvar cca 30 m². Popis: Kvalitní terasa vytváří v zahradě čistý rovný prostor s všestranným použitím pro pohybové, tvořivé i odpočinkové aktivity PÍSEK NA HŘIŠTĚ 70 M2 Rozměry cca: Nepravidelný organický tvar cca 70 m². Popis: Písková herní plocha MULČOVACÍ KŮRA 23 M2 Rozměry cca: Nepravidelný organický tvar cca 23 m². Popis: Herní plocha z kůry SKUPINA VOLNĚ ROSTOUCÍCH KEŘŮ VČETNĚ VÝSADBY - 11 KS Poznámka k technologii: Viz níže kapitola vegetační prvky SKUPINA KEŘŮ S MALÝM SPONEM VČETNĚ VÝSADBY - 20 KS Poznámka k technologii: Viz níže kapitola vegetační prvky DOKONČOVACÍ PÉČE O KEŘE Poznámka k technologii: Viz níže kapitola vegetační prvky BYLINKOVÁ SPIRÁLA Materiál: Kámen, dřevo a zemina. Rozměry cca: Ø cca 2 m. Popis: Záhonek je vhodný pro bylinky, zejména léčivé a aromatické druhy. Bylinky lze následně sušit či jinak konzervovat. Děti se učí, jak bylinky využít ZVÝŠENÝ ZÁHON 1 X1 M, DŘEVĚNÝ RÁM Materiál: Trámky v kombinaci s palisádami a deskami tvoří konstrukci zvýšených záhonů, možné také použití studničních skruží o průměru 1m, obložených dřevem. Rozměry cca: 1 x 1 m, výška cca 40 cm. Popis: Zvýšené záhony umožňují dětem blízký a intenzivní kontakt s půdou a rostlinami. Pěstované rostlinky jsou blízko, děti se zašpiní přiměřeně a přitom rostlinky z neopatrnosti nezašlápnou. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem)

15 opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání VRBIČKOVÝ TUNEL 1,8 X 1,5 X 3 M Materiál: Živé vrbové pruty propletené do tvaru tunelu. Rozměry cca: 1,8 x 1,5 x 3. Popis: Vrbičkový tunel je již tradičním prvkem tvorby přírodního hracího prvku. Vrba jako rostlina je rozšířená po celém světě, je nenáročná, užitečná a krásná a proto v mnoha zemích vrbové stavby neztratily kontinuitu svého využití od dávných dob až po dnešek ČAPÍ HNÍZDO Materiál: Akátový sloup kotvený do betonové patky, koš z kulatiny či pásoviny, výplet z proutí. Rozměry: Sloup 4-5 m, hnízdo Ø cca 1m. Popis: Čapí hnízdo postavené na základě konzultací s ornitology a připravené k nastěhování čapí rodinky PTAČÍ BUDKY 3.26 KRMÍTKO NATUR 3.27 PŘÍBYTEK PRO JEŽKY Materiál: Dřevo a případně keramika. Rozměry cca: dle doporučení ornitologa pro místní ohrožené druhy. Popis: Dřevěné budky, krmítka a příbytky pro ježky jsou ideálními stanovišti pro život a pozorování drobných živočichů HMYZÍ HOTEL A MOTÝLÍ DOMEČEK Materiál: Špalky různých dřevin, duté cihly, klacíky, kůra, mech a další přírodniny. Rozměry cca: 1 x 1 x 0,5 m. Popis: Provrtané špalíky a dřívka a mnohé další materiály s dutinami vhodné jako stanoviště pro broučky, včely samotářky a motýly CERTIFIKACE HERNÍCH PRVKŮ 3.30 MONTÁŽ VČETNĚ DOPRAVY 3.31 PÁDOVÁ PLOCHA VČETNĚ MONTÁŽE A DOPRAVY - PÍSEK Materiál: Písek bez jílových příměsí, Rozměry: Celkem 69 m² - pro houpačky Ø 8,8m = 61 m² pro skluzavku a terénní val nad tunelem 8 m², Popis: Pro pískovou dopadovou plochu houpaček bude vybagrována jáma o průměru 8,8 m a hlouce min. 30 cm. Pro skluzavku a terénní val nad tunelem

16 bute vytvořena dopadová plocha v rozměru 8 m² přímo navazovat na pískovou herní plochu a její mocnost bude 30 cm. Tloušťka vrstvy dopadových ploch bude min. 30 cm v souladu s ČSN-EN C VEGETAČNÍ PRVKY V ZAHRADĚ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S: ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Práce s půdou ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČTN / 2001 Výpěstky okrasných dřevin PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PŘED VLASTNÍM ZAPOČETÍM REALIZACE odstranění odpadních materiálů a výměna špatné půdy - terény v zahradě budou upraveny v souladu s ČSN Práce s půdou - plochy zasažené stavbou je nutno před zpracováním podkladních vrstev vyčistit od všech nežádoucích zbytkových materiálů, jakými jsou staveništní zbytky, obaly, těžko rozložitelné rostlinné části - a to jak v nadzemní, tak podzemní úrovni - silně znečištěnou půdu je nutno kompletně vyměnit - silně zhutněný podklad je nutno rozrušit v místech, která jsou nepropustná pro vodu a živiny podkladní vrstvy stanoviště - před vlastním rozprostřením vegetační vrstvy je nutno podklad po celé ploše rovnoměrně rozrušit - nakypření půdy musí být po celé ploše stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm a musí také napravit zhutnění způsobené použitím nářadí a těžké mechanizace - je nutné zabránit zhutnění hlubších vrstev půdy

17 vegetační vrstva stanoviště - tloušťku vegetační vrstvy půdy je nutno přizpůsobit nárokům zakládané vegetace a také konkrétním stanovištním podmínkám - konkrétní složení vegetační vrstvy je doporučeno vždy v rámci založení konkrétního vegetačního prvku viz níže - způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí nesmí narušit stav uložení podkladu - po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení (postřik herbicidem na široko), následuje celkové urovnání hrabáním a odstranění zbytků plevelů, kořenů, větví a kamenů velikosti nad 3 cm POŽADAVKY NA ROSTLINNÝ MATERIÁL - je nutné vybírat rostliny s odpovídajícím habitem, barvou a nároky požadovaného druhu či kultivaru OŠETŘENÍ ROSTLIN PŘED VÝSADBOU (dle ČSN ) nadzemní část rostlin - rostliny v kontejneru již zpravidla není nutné následně zakracovat - u rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez - poškozené části rostlin je nutno odstranit a rány ošetřit a čistě seříznout podzemní část rostlin - kořeny - u rostlin v kontejneru se musí prořezat či roztrhat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenová plsť - u rostlin se zemním balem je nutno po vsazení do výsadbové jámy uvolnit úvazky plachetky a zpevňovacího balového drátu na horní straně

18 TECHHNOLOGIE VÝSADBY VEGETAČNÍCH PRVKŮ A JINÉ SPECIFIKACE 3.18 / SKUPINA VOLNĚ ROSTOUCÍCH KEŘŮ VČETNĚ VÝSADBY 3.19 / SKUPINA KEŘŮ S MALÝM SPONEM VČETNĚ VÝSADBY 3.20 / DOKONČOVACÍ PÉČE O KEŘE 01 Buddleja davidii - komule Davidova 5 ks 02 Aronia melanocarpa - temnoplodec 6 ks 03 Salix purprupea 'Nana' - vrba červená 20 ks celkem 31 ks veškerý rostlinný materiál bude kontejnerovaný/ s kořenovým balem kompoziční a pěstební cíl výpěstky způsob založení okrasné i užitné keře, živá clona bal, dobře prokořeněné bodová výsadba velikost výpěstku druh 01 velikost 100+ cm druh 02 druh 03 velikost cm velikost cm způsob založení závlaha velikost výsadbové jámy zajištění povrchu výsadbové jámy rostlý terén bez automatické závlahy 0,02 m3 mulčovací kůra / dřevní štěpka technologie založení vegetačních prvků a dokončovací péče po výsadbě - plošné odstranění nežádoucího porostu aplikací totálního herbicidu - 2x opakování - zpracování půdy rotavátorováním (zkypření půdního povrchu do hloubky cm) a vyčištění od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů apod. - hloubení jamek pro výsadbu rostlin s 50% výměnou půdy - hnojení pomalu rozpustným hnojivem - tabletovaným, 2 ks / rostlina - následné zamulčování výsadbové jámy kůrou o tl. 50 mm - zálivka po výsadbě pro rostliny 10l/ rostlina ve třech opakováních - výchovný řez

19 Zakládání prvku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN Rostlinný materiál odpovídá parametrům dle ČSN Výpěstky okrasných dřevin popínavé rostliny. Rozvojová péče bude probíhat v souladu s ČSN Bude provedeno pletí, podzimní vyhrabání listí z plochy, odstranění případných odumřelých rostlin a jejich náhrada / BYLINKOVÁ SPIRÁLA + ZVÝŠENÉ ZÁHONY 04 Thymus pulegioides - mateřídouška obecná 6 ks 05 Thymus x citriodorus - mateřídouška citronová 6 ks 06 Stachys lanata - čistec vlnatý 6 ks 07 Hyssopus officinalis - yzop lékařský 6 ks 08 Salvia officinalis - šalvěj lékařská 6 ks 09 Fragaria vesca var. semperflorens - jahodník 6 ks 10 Lavandula officinalis - levandule lékařská 6 ks 11 Satureja montana - saturejka horská 6 ks 12 Salvia nemorosa 'Ostfriesland' - šalvěj hajní 5 ks 13 Alchemilla mollis - kontryhel 5 ks 14 Allium schoenoprasum - pažitka pobřežní 5 ks 15 Santolina rosmarinifolia - svatolína 5 ks 16 Echinacea purpurea 'Alba' - třapatka nachová 5 ks celkem 73 ks kompoziční a pěstební cíl užitné rostliny, kvetoucí, aromatické kvetoucí efekt, zimní struktury rostlin výpěstky K9, dobře prokořeněné způsob založení záhonová výsadba, vyvýšené záhony celková plocha výsadeb 10,5 m 2 technologie založení vegetačních prvků a dokončovací péče po výsadbě - plošné odstranění nežádoucího porostu aplikací totálního herbicidu - 2x opakování - vyčištění od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů apod. - výměna svrchní vrstvy půdy za kvalitní ornici - instalace výsadbové jutové či kokosové sítě do svahu na zajištění dobrého ujímání výsadeb - výsadba hrnkovaných rostlin do připravené půdy se zalitím o průměru rostlin od 8 do 12 cm - rozmístění cibulovin a výsadba do hnízd (výsadbu cibulovin lze provádět pouze v případě podzimního termínu výsadby) - zálivka rostlin po výsadbě plošně, dávka 10l/ m 2

20 - ošetření rostlin po výsadbě ve skupinách Rostlinný materiál odpovídá parametrům dle ČSN Výpěstky okrasných dřevin trvalky. Rozvojová péče bude probíhat v souladu s ČSN Bude provedeno pletí, plošný řez doporučujeme v polovině března spojit celkovým vyčištěním plochy. Pro rychlé zapojení trvalkových výsadeb je navržena nízká vrstva mulčovacího materiálu, proto je třeba v období rozvojové péče pravidelnou zálivku (10l/m 2 ). D ROZVOJOVÁ A ÚDRŽBOVÁ PÉČE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ Je nutné vyčlenit prostředky nejen na založení vegetace, ale hlavně na její následnou péči. I když se jedná o poměrně nenáročnou úpravu z hlediska budoucí péče, je nutné se vysazeným rostlinám věnovat. Doporučujeme 2x ročně odbornou péči zahradníka na jaře a na podzim. Ten správnými zásahy a odborným úsudkem provede hlavní potřebné práce a během sezony pak postačí zahradě minimální péče. Zahradník také včas odhadne potřebné dosadby uhynulých rostlin. Pokud není možná pravidelná péče zahradníka, doporučuji alespoň v prvním roce po realizaci sjednat smluvně údržbu u realizační firmy. Zejména první a druhý rok je pro vývoj vegetace nejdůležitější. VÝSADBY KEŘŮ Odplevelení, okopávka a hnojení - Nejdůležitějším úkonem u těchto výsadeb je jejich odplevelení v první fázi růstu a také řez. Odplevelení je vhodné provádět zpravidla 2 až 3x ročně, přičemž v prvních letech se provádí častěji, než rostliny dosáhnou potřebné výšky. Odplevelení se provádí zároveň s okopávkou. V dalším roce po výsadbě už jej provádíme zpravidla 1 až 2 x ročně. TRVALKY V prvním roce po výsadbě a během dalších zpravidla 2 až 3 let je nutné rostliny odplevelovat. Počet opakování ročně je 2 až 6x v závislosti na růstu plevelů a zapojení rostlin. Během několika let se však rostliny zapojí a tak odplevelení a okopávku není nutné již tak často provádět. Je hnojení rostlin je možné použít kompost, který se rozprostře rovnoměrně po záhoně a zapraví se do půdy. Během roku je vhodné provádět odstraňování odkvetlých a odumřelých částí z rostlin. V letních měsících a v období sucha je nutné rostliny zalévat. Počet zálivek a velikost dávky se řídí podle druhů rostlin a klimatických podmínek. Počet zálivek během roku by měl být v rozmezí cca 2 až 10 a dávka vody min. 10 l/m 2. Zálivku je lepší provádět méně často ale větší dávkou vody, aby se rostlinám dobře vyvinul kořenový systém.

TECHN H ICKÁ K ZPR P ÁVA V

TECHN H ICKÁ K ZPR P ÁVA V TECHNICKÁ ZPRÁVA PROCHÁZKA KRÁLOVSKOU ZAHRADOU MŠ Studánka, Jablonné v Podještědí --------------------------------------------------- p.č.95/15, k.ú. Markvartice v Podještědí, U školy 194, 471 25 Jablonné

Více

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006 s účinností

Více

Studie využití území mezi ulicemi Komárovská, Markupova, Jizbická, Chodovická, Češovská Praha - Horní Počernice

Studie využití území mezi ulicemi Komárovská, Markupova, Jizbická, Chodovická, Češovská Praha - Horní Počernice Studie využití území mezi ulicemi Komárovská, Markupova, Jizbická, Chodovická, Češovská Praha - Horní Počernice VOGELOVÁ ŠIMKOVÁ WAGNER Grafická 20 150 00 Praha 5 Smíchov tel: 233 353 121 mob: 606 603

Více

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pozámka o autorech Zdeňka Houžvičková je předsedkyní Profesní komory výrobců a kontrolorů hřišť sportovišť tělocvičen SOTKVO. Je zkušenou odbornicí ve vztahu k bezpečnosti jednotlivých herních a sportovních

Více

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí Název projektu: Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Zpracovatel: Blažeja Rusková 1. Východiska a zdůvodnění projektu Žadatel: Místo realizace:

Více

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : - ZLÍNSKÝ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 352 / 2008 ZHOTOVITEL : ENVIprojekt s.r.o. OBJEDNATEL : ZLÍNSKÝ KRAJ

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY

POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY 1 2 POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY Obsah ÚVOD... 4 MANUÁL... 6 Situace, letecký pohled... 9 VSTUP... 10 ZAHRADA... 17 Půdorys, stavební prvky... 20 EXPOZICE... 25 Půdorys...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ SRPEN 2014

REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ SRPEN 2014 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ K O N C E P T SRPEN 2014 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. PODKLADY...3 3. ÚVOD...3 4. INFORMACE O OBCI, ŠIRŠÍ VZTAHY, VLASTNICKÉ VZTAHY HISTORIE ŘEŠENÉHO

Více

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Obec Písek u Jablunkova (foto: TK) Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí podle 45i zák. 114/1992 Sb., v platném

Více

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Náklady obvyklých opatření slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Cílem je zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle zaměření položek je členěn tématicky do 12

Více

Založení nízkokmenného ovocného sadu

Založení nízkokmenného ovocného sadu příručka 2013 Praktická Ekologické ovocnářství, část 1: Založení nízkokmenného ovocného sadu Tržní produkce kvalitního ekologického ovoce je velmi náročná a kromě odborných znalostí vyžaduje optimální

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

PŘEHLEDOVÝ KATALOG 2010/2011

PŘEHLEDOVÝ KATALOG 2010/2011 FLORA SERVIS Lubomír Straka Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 PŘEHLEDOVÝ KATALOG 2010/2011 Obsah produktového katalogu Herní sestavy Flora 5 Herní sestavy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2012 Tereza Čtvrtečková 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Studijní obor Učitelství pro mateřské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 1/2006

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 1/2006 Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 1/2006 Nové normy Hotel San Remo Zeleň v interiérech Celoživotní vzdělávání Novinky ve světě počítačů ELCA - Parlamentní večer v Bruselu Jak správně motivovat zaměstnance

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

liapor Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech extra www.liapor.com

liapor Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech extra www.liapor.com liapor Časopis pro architekty, projektanty a stavební podnikatelenews extra www.liapor.com Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, V urbanistickém

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

sdružuje podnikatele v oboru zahradní a krajinářská tvorba v České republice

sdružuje podnikatele v oboru zahradní a krajinářská tvorba v České republice ZELENĚ ÚDRŽBY ZAKLÁDÁNÍ A SVAZ Ekologická koupací jezírka 2 sdružuje podnikatele v oboru zahradní a krajinářská tvorba v České republice Zvyšování profesní úrovně členů svazu Posílení společenského postavení

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

4/2005. Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu

4/2005. Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 4/2005 Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu Hradec Králové

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník: Město Ždírec nad Doubravou Zodpovědný projektant:

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most MŠ LADOVA 1676, LITVÍNOV ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO 2013/2014

Více