LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, Velatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, 664 05 Velatice"

Transkript

1 PROJEKTANT Ing. Kateřina Hustáková, Komenského 102, Říčmanice LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, Velatice ZAHRADA PANA ČÁPA / VELATICE DATUM SRPEN 2014 STUPEŇ DPS ČÍSLO VÝKRESU 01 FORMÁT MĚŘÍTKO A4 PARÉ.Č.

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název akce ZAHRADA PANA ČÁPA / VELATICE lokalizace Velatice, okres Brno venkov adresa Mateřská škola Velatice Velatice 159, Velatice investor Obec Velatice Velatice 35, Velatice projektant Ing. Kateřina Hustáková Komenského 102, Říčmanice stupeň DPS datum 08/2014

3 A OBECNÉ ÚDAJE A KONCEPCE NÁVRHU ZADÁNÍ Na základě požadavku investora byla zpracována dokumentace k realizaci zahrady. Projekt navazuje na již dříve zpracovanou studii z prosince roku METODIKA Dokumentace k realizaci zahrady byla zpracována na základě požadavku investora. Projekt navazuje na již dříve zpracovanou studii. Projekt je zpracován dle doporučené metodiky MŽP ČR na základě inspirací z publikace Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu autoři E.C.Gründler a N. Schäfer. ÚVOD Mnoho dětí dnes vyrůstá v plně urbanizovaném prostředí, tedy bez přímého kontaktu s přírodou. V řešené zahradě školky je tedy žádoucí vytvářet místa, kde se děti mohou nenásilně seznámit s přírodou a kde si mohou především vytvářet vlastí hry, nejen plnit úkoly předdefinované omezenými možnostmi konkrétních herních prvků, které brzy omrzí. Je tedy nutné vytvářet variabilní inspirativní prostory, protože takováto multifunkční místa k volné hře potřebuje každé dítě ke svému správnému vývoji. Hra v takovéto zahradě se pak stává přirozeným nenásilným způsobem vzdělávání. STÁVAJÍCÍ STAV ZAHRADY Mateřská škola má dvě třídy, třídu námořníků a třídu zahradních skřítků, celková kapacita je 42 dětí. Ve škole pracují tři pedagogičtí a čtyři provozní zaměstnanci. Škola se nachází v jihozápadní části obce Velatice v mírném svahu orientovaném na východ. Současné rozvržení zahrady se dá rozdělit do tří celků:

4 A VSTUPNÍ ČÁST První celek je vstupní severozápadní část s přístupovou cestou, trvalkovým záhonem ve štěrku podél budovy školy. Jeho součástí je i prostor kolem ohniště s totemem znázorňujícím čápa, symbol školy, oddělen od zbytku zahrady opěrnou zídkou vysokou 120 cm a stříhaným živým plotem z ptačího zobu a habrů. Vstupní prostor je využíván jen zčásti. Škola chce prostor upravit jako malé dopravní hřiště v létě a svah na zimní bobování. V současnosti ale tato parcela není ve vlastnictví obce. B LESNÍ ČÁST Druhá část zahrady je lesní zákoutí v horní západní části svahu. Porost je tvořen převážně smrkem, lípou, několika břízami a výmladky javoru klenu. Některé stromy jsou ve špatném zdravotním stavu. Prostor je dětmi hodně využíván jako místo spontánních her a v horkých dnech jako útočiště ve stínu. C HERNÍ ČÁST Třetí část zahrady je travnatá plocha lemovaná stromy s podrostem keřů. Na jihu lemují zahradu břízy s podrostem tavolníků, na východě lípy s podrostem šeříku, tavolníků a šípkových růží. Stávající obruba pískoviště, kovové herní prvky i dřevěný domeček jsou zcela nevyhovující. U bočního vchodu do školky, vedoucího do této části zahrady, je dlážděná plocha. Tento prostor využívají děti na výtvarné aktivity ve venkovním prostoru. Při pobytu venku tady mívají várnici s čajem. Dlažba není

5 vyrovnaná a je v nevyhovujícím půdorysu. Část této herní zahrady je v majetku obce a může být přeměněna na zahradu v přírodním stylu. ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE ZAHRADNÍCH ÚPRAV Studie zahrady je vymezena hranicemi parcely č. 2249, která je v majetku obce. Rozvržení zahrady vychází z tvaru pozemku, světelných podmínek a stávajících porostů stromů a keřů. Do návrhu bylo nutné zapracovat i betonový základ stávajícího pískoviště. Úkolem konceptu bylo v současné hodně využívané zahradě s naprosto nevyhovujícími herními a výukovými prvky vytvořit různorodá prostředí pro hry a učení v přírodě, objevování jejích proměn a dějů v průběhu roku a zároveň vytvořit prostředí, které by bylo vhodné pro osidlování drobnými živočichy. Návrh se snaží vytvořit zázemí ke hře, nevnucovat dětem jasné návody a představy o tom, kde a na co si budou hrát. Neutrální prvky, příjemné přírodní materiály by měly podněcovat v dětech fantazii. Zároveň návrh zachovává současnou přehlednost zahrady. Prostor je rozčleněn do tří zón, které se vzájemně prostupují a jsou snadno viditelné z téměř každého koutu zahrady: 1. Prostor pro výuku 2. Prostor pro hry 3. Lesní zákoutí

6 1. Prostor pro výuku V současnosti je prostor před zahradním vchodem do třídy dlážděn rozpadající se betonovou dlažbou. Pro zpříjemnění pobytu na zahradě a vytvoření čisté zóny před vchodem je zde navržena dřevěná terasa z akátového dřeva. Na tuto vstupní část navazují prvky hospodářské zahrady. Pohled od jihu na vchod do třídy - návrh Jedním z nich jsou čtyři záhony v dřevěném bednění vysoké 60 cm. Umožní dětem snadný přístup k pěstovaným rostlinám. Jsou dobře vidět i z oken třídy. Součástí vysokých záhonů mohou být i hmyzí hotely. Další záhon na pěstování rostlin je bylinková spirála poskytující celou škálu různých vláhových a světelných podmínek pro růst aromatických bylin. Děti mohou byliny sbírat a zpracovávat, sledovat, kdy která kvete a jak se v průběhu roku mění.

7 2. Prostor pro hry Všechny herní prvky, které jsou na zahradě, nevyhovují svým stavem, materiálem ani rozmístěním. Nové prvky jsou navrženy výhradně z přírodních materiálů - odkorněných akátových kmenů, položených nebo zapuštěných do písku nebo dřevěných stupňů zkombinovaných s kačírkem. Pohled od jihovýchodu - návrh Jednotlivé prvky na sebe plynule navazují. Stávající pískoviště je navrženo s obrubou z akátových kmenů. Výškový přechod mezi pískovištěm a dolní plochou hřiště je řešený různě vysokými palisádami z akátových kmenů. V dolní části herní plochy se nachází střed hřiště, dokud vedou cesty na více stran. Jedna vede přes mírnou prohlubeň do tunelu ústícího do skrýše mezi keři. Další vede nahoru na pozorovatelnu a odtud skluzavkou dolů. Do východní části zahrady vede zelený vrbový tunel. Celou herní sestavu uzavírají dřevěné houpačky ve stínu smrků. Pohled od terasy k jihovýchodnímu konci zahrady návrh

8 3. Lesní zákoutí Lesní část zahrady je ponechaná v současném stavu. Do středu louky na horním konci zahrady je navržen kruhový altán. V lese je navrhnuto umístění starého kmene s navrtanými otvory, jako životní prostor mnoha druhů hmyzu. Vedle altánu je pítko pro ptáky, tak aby bylo dobře vidět. Tunel zemním valem návrh

9

10

11 Použité ilustrační foto: a archiv autorky. B TECHNICKÉ A HERNÍ PRVKY V ZAHRADĚ Navržené prvky jsou pod příslušnými kódy k nalezení jak ve výkrese č. 02, tak ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu příloha č TUNEL 1 M - DÉLKA 2 M Materiál: Kanalizační roura Ø 1m délky 2 m. Rozměry cca: Ø 1m délka 2 m. Popis: Podzemní tunel krytý zeminou v zemním valu přístupný z obou stran propojuje části hřiště před a za terénním valem. Tunel přináší dětem přirozenou míru dobrodružství při zachování bezpečnosti a dohledu dospělých. Tunel připomíná například život v krtčích chodbičkách. 3.2 SKLUZAVKA DO SVAHU Materiál: Nerezová skluzavka a spojovací prvky, bočnice z desek z lepeného březového dřeva; povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. Rozměry cca: Výška nástupu 1,3 m, délka skluzu cca 2 m. Popis: Nerezová skluzavka začleněná do reliéfu terénu s dřevěnými bočnicemi. Bezpečná skluzavka využívající terénní nerovnosti s převýšením cca 1,3 m.

12 3.3 TERÉNNÍ VLNA - 18 M3 Materiál: Několik vrstev zeminy nižší třídy je překryto kvalitní zeminou pro osazení travních koberců a dalších rostlin. Rozměry cca: Kubatura zeminy cca 18 m³. Popis: Terénní modelace tvoří zemní val a překrývá tunel. Při vchodech do tunelu je terén podepřen palisádami z akátového dřeva, kameny či suchými zídkami. Okraje tunelu jsou překryty přírodním materiálem a výsadbou. Do mezer mezi kameny a palisádami jsou zasazeny odolné byliny a traviny. Poznámka k technologii: Terén bude během modelace průběžně hutněn tak, aby nedocházelo k následnému nerovnoměrnému slehávání nové modelace. 3.4 ROSTLÉ AKÁTOVÉ KMENY 3 M - HERNÍ PRVEK Materiál: Akátové kmeny, případně kmeny z jiných odolných dřevin dostupných v místě. Je snaha využít přednostně materiál z případného kácení či prořezu dřevin přímo na zahradě. Výška do 1m - bez nutnosti budování dopadové plochy. Rozměry cca: délka 3m výška do 1m. Popis: Přírodní rostlé kmeny stromů tvoří přirozené prostředí pro hru a poznávání vlastních možností. Kmeny jsou zbaveny kůry a obroušeny. Podoba herního prvku citlivě vychází z místních podmínek a charakteru území. Finální tvar herního prvku vzniká na místě spojením kmenů a větví. Větší kmeny mohou být volně ložené, prvky vyžadující kotvení jsou kotveny přímo do terénu a náležitě ošetřeny. Větve mohou být spojeny do různých prostorových útvarů kopírujících přírodní, pralesní motivy. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání. 3.5 PALISÁDA DŘEVĚNÁ 25 VÝŠKA 20 - AKÁT 30 KS Materiál: Palisády - kulatiny různých průměrů z akátových či dubových kmenů jsou vsazeny do terénu do štěrkového lože, případně dle potřeby do betonového lože. Rozměry cca: Ø 25 výška 20 cm nad terénem a 30 pod terénem - 30 ks. Popis: Nízké špalíky se zaoblenými hranami budou pevně zabudované v terénu a budou sloužit dětem ke hře i k posezení. Špalíky vystupující do různých výšek tvoří cestičky, které napomáhají cvičení rovnováhy a koordinaci pohybů. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání. 3.6 PALISÁDOVÝ OBLOUK - AKÁT 40 KS RŮZNÉ DÉLKY Materiál: Palisády - kulatiny různých průměrů z akátových kmenů jsou vsazeny do terénu do betonového lože. Rozměry cca: Ø 15 výška od 20 do 180 cm - cca 40 ks. Popis: Různě vysoké kůly se zaoblenými hranami budou pevně zabudované v terénu. Kůly jsou uspořádány do dvou oblouků, které tvoří hranice terénní modelace a navazují přímo na podzemní tunel. Dlouhými kůly jsou protažena lana, která tvoří zábradlí terénní modelace nad tunelem. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání.

13 3.7 HOUPAČKA DŘEVĚNÁ - AKÁT 3.8 KONZOLA NA HOUPAČKU - PRODLOUŽENÍ 150 cm Materiál: Akátové kmeny, nerezový a zinkovaný spojovací materiál. Povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. Rozměry cca: 2 x 6 x 2,5 m, dopadová plocha sestavy kruh Ø 8,8 m. 3.9 SEDÁTKO KLASICKÉ MODRÉ Materiál: Nerezové a zinkované klouby a nosné prvky, sedátko z pružného odolného materiálu dle ČSN-EN Rozměry cca: 480 x 170 x 30 mm, délka zavěšení cca 2 m. Popis: Houpačková sedátka certifikovaná dle ČSN-EN 1176 a LANOVÉ KRUHY - KOLOTOČ - HOUPAČKA 3.11 ŠPLHACÍ LANO, DÉLKA 3 M Materiál: Lanové prvky jsou tvořeny lany s nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176 a Rozměry cca: Průměr: cca 0,70 m, Výška zavěšení: 2.00 / 2.50 m, Min. vzdálenost od pevné konstrukce: 1.00 m. Popis: Herní prvek ve tvaru tří zavěšených lanových kruhů skýtá možnosti prolézání, houpání a točení jako na kolotoči zároveň. Tento jednoduchý multifunkční prvek je velice oblíbený PÍSKOVIŠTĚ AKÁTOVÉ 3 X 6 M Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání PÍSEK DO PÍSKOVIŠTĚ - VRSTVA 30 CM Materiál: Akátové případně dubové kmeny. Je snaha využít přednostně materiál z případného kácení či prořezu dřevin přímo na zahradě. Povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. Rozměry cca: 3 x 6 m, písek cca 5,4 m³. Popis: Silnější kmeny stromů, případně více kmenů spojených na sobě tvoří obruby pískoviště VENKOVNÍ UČEBNA KRUHOVÁ PRO 16 OSOB - FULLEROVA KOPULE Materiál: Nosné prvky modřín, případně jiné kvalitní dřevo (ne smrk) - povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury, žárově zinkované nosné a kotvící prvky, nerezový a zinkovaný spojovací materiál, laťování, plachtovina. Rozměry cca: Ø 4,5 m, výška 3 m. Popis: Harmonická kopulovitá konstrukce skýtá dětem i pedagogům venkovní krytý prostor podobný nebeské klenbě. Uspořádání venkovní učebny umožní pořádání různých akcí a vystoupení, prostor bude využitelný i v

14 případě nepřízně počasí. Učebna se stane významným místem setkávání pro celu MŠ včetně významných akcí pro rodiče TERASA U VSTUPU DO MŠ 30 M2 Materiál: Modřínové nosné prvky - povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury, žárově zinkované nosné a kotvící prvky, nerezový a zinkovaný spojovací materiál, velmi kvalitní a odolná dřevěná terasová prkna. Rozměry cca: Nepravidelný organický tvar cca 30 m². Popis: Kvalitní terasa vytváří v zahradě čistý rovný prostor s všestranným použitím pro pohybové, tvořivé i odpočinkové aktivity PÍSEK NA HŘIŠTĚ 70 M2 Rozměry cca: Nepravidelný organický tvar cca 70 m². Popis: Písková herní plocha MULČOVACÍ KŮRA 23 M2 Rozměry cca: Nepravidelný organický tvar cca 23 m². Popis: Herní plocha z kůry SKUPINA VOLNĚ ROSTOUCÍCH KEŘŮ VČETNĚ VÝSADBY - 11 KS Poznámka k technologii: Viz níže kapitola vegetační prvky SKUPINA KEŘŮ S MALÝM SPONEM VČETNĚ VÝSADBY - 20 KS Poznámka k technologii: Viz níže kapitola vegetační prvky DOKONČOVACÍ PÉČE O KEŘE Poznámka k technologii: Viz níže kapitola vegetační prvky BYLINKOVÁ SPIRÁLA Materiál: Kámen, dřevo a zemina. Rozměry cca: Ø cca 2 m. Popis: Záhonek je vhodný pro bylinky, zejména léčivé a aromatické druhy. Bylinky lze následně sušit či jinak konzervovat. Děti se učí, jak bylinky využít ZVÝŠENÝ ZÁHON 1 X1 M, DŘEVĚNÝ RÁM Materiál: Trámky v kombinaci s palisádami a deskami tvoří konstrukci zvýšených záhonů, možné také použití studničních skruží o průměru 1m, obložených dřevem. Rozměry cca: 1 x 1 m, výška cca 40 cm. Popis: Zvýšené záhony umožňují dětem blízký a intenzivní kontakt s půdou a rostlinami. Pěstované rostlinky jsou blízko, děti se zašpiní přiměřeně a přitom rostlinky z neopatrnosti nezašlápnou. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem)

15 opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání VRBIČKOVÝ TUNEL 1,8 X 1,5 X 3 M Materiál: Živé vrbové pruty propletené do tvaru tunelu. Rozměry cca: 1,8 x 1,5 x 3. Popis: Vrbičkový tunel je již tradičním prvkem tvorby přírodního hracího prvku. Vrba jako rostlina je rozšířená po celém světě, je nenáročná, užitečná a krásná a proto v mnoha zemích vrbové stavby neztratily kontinuitu svého využití od dávných dob až po dnešek ČAPÍ HNÍZDO Materiál: Akátový sloup kotvený do betonové patky, koš z kulatiny či pásoviny, výplet z proutí. Rozměry: Sloup 4-5 m, hnízdo Ø cca 1m. Popis: Čapí hnízdo postavené na základě konzultací s ornitology a připravené k nastěhování čapí rodinky PTAČÍ BUDKY 3.26 KRMÍTKO NATUR 3.27 PŘÍBYTEK PRO JEŽKY Materiál: Dřevo a případně keramika. Rozměry cca: dle doporučení ornitologa pro místní ohrožené druhy. Popis: Dřevěné budky, krmítka a příbytky pro ježky jsou ideálními stanovišti pro život a pozorování drobných živočichů HMYZÍ HOTEL A MOTÝLÍ DOMEČEK Materiál: Špalky různých dřevin, duté cihly, klacíky, kůra, mech a další přírodniny. Rozměry cca: 1 x 1 x 0,5 m. Popis: Provrtané špalíky a dřívka a mnohé další materiály s dutinami vhodné jako stanoviště pro broučky, včely samotářky a motýly CERTIFIKACE HERNÍCH PRVKŮ 3.30 MONTÁŽ VČETNĚ DOPRAVY 3.31 PÁDOVÁ PLOCHA VČETNĚ MONTÁŽE A DOPRAVY - PÍSEK Materiál: Písek bez jílových příměsí, Rozměry: Celkem 69 m² - pro houpačky Ø 8,8m = 61 m² pro skluzavku a terénní val nad tunelem 8 m², Popis: Pro pískovou dopadovou plochu houpaček bude vybagrována jáma o průměru 8,8 m a hlouce min. 30 cm. Pro skluzavku a terénní val nad tunelem

16 bute vytvořena dopadová plocha v rozměru 8 m² přímo navazovat na pískovou herní plochu a její mocnost bude 30 cm. Tloušťka vrstvy dopadových ploch bude min. 30 cm v souladu s ČSN-EN C VEGETAČNÍ PRVKY V ZAHRADĚ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S: ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Práce s půdou ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČTN / 2001 Výpěstky okrasných dřevin PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PŘED VLASTNÍM ZAPOČETÍM REALIZACE odstranění odpadních materiálů a výměna špatné půdy - terény v zahradě budou upraveny v souladu s ČSN Práce s půdou - plochy zasažené stavbou je nutno před zpracováním podkladních vrstev vyčistit od všech nežádoucích zbytkových materiálů, jakými jsou staveništní zbytky, obaly, těžko rozložitelné rostlinné části - a to jak v nadzemní, tak podzemní úrovni - silně znečištěnou půdu je nutno kompletně vyměnit - silně zhutněný podklad je nutno rozrušit v místech, která jsou nepropustná pro vodu a živiny podkladní vrstvy stanoviště - před vlastním rozprostřením vegetační vrstvy je nutno podklad po celé ploše rovnoměrně rozrušit - nakypření půdy musí být po celé ploše stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm a musí také napravit zhutnění způsobené použitím nářadí a těžké mechanizace - je nutné zabránit zhutnění hlubších vrstev půdy

17 vegetační vrstva stanoviště - tloušťku vegetační vrstvy půdy je nutno přizpůsobit nárokům zakládané vegetace a také konkrétním stanovištním podmínkám - konkrétní složení vegetační vrstvy je doporučeno vždy v rámci založení konkrétního vegetačního prvku viz níže - způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí nesmí narušit stav uložení podkladu - po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení (postřik herbicidem na široko), následuje celkové urovnání hrabáním a odstranění zbytků plevelů, kořenů, větví a kamenů velikosti nad 3 cm POŽADAVKY NA ROSTLINNÝ MATERIÁL - je nutné vybírat rostliny s odpovídajícím habitem, barvou a nároky požadovaného druhu či kultivaru OŠETŘENÍ ROSTLIN PŘED VÝSADBOU (dle ČSN ) nadzemní část rostlin - rostliny v kontejneru již zpravidla není nutné následně zakracovat - u rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez - poškozené části rostlin je nutno odstranit a rány ošetřit a čistě seříznout podzemní část rostlin - kořeny - u rostlin v kontejneru se musí prořezat či roztrhat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenová plsť - u rostlin se zemním balem je nutno po vsazení do výsadbové jámy uvolnit úvazky plachetky a zpevňovacího balového drátu na horní straně

18 TECHHNOLOGIE VÝSADBY VEGETAČNÍCH PRVKŮ A JINÉ SPECIFIKACE 3.18 / SKUPINA VOLNĚ ROSTOUCÍCH KEŘŮ VČETNĚ VÝSADBY 3.19 / SKUPINA KEŘŮ S MALÝM SPONEM VČETNĚ VÝSADBY 3.20 / DOKONČOVACÍ PÉČE O KEŘE 01 Buddleja davidii - komule Davidova 5 ks 02 Aronia melanocarpa - temnoplodec 6 ks 03 Salix purprupea 'Nana' - vrba červená 20 ks celkem 31 ks veškerý rostlinný materiál bude kontejnerovaný/ s kořenovým balem kompoziční a pěstební cíl výpěstky způsob založení okrasné i užitné keře, živá clona bal, dobře prokořeněné bodová výsadba velikost výpěstku druh 01 velikost 100+ cm druh 02 druh 03 velikost cm velikost cm způsob založení závlaha velikost výsadbové jámy zajištění povrchu výsadbové jámy rostlý terén bez automatické závlahy 0,02 m3 mulčovací kůra / dřevní štěpka technologie založení vegetačních prvků a dokončovací péče po výsadbě - plošné odstranění nežádoucího porostu aplikací totálního herbicidu - 2x opakování - zpracování půdy rotavátorováním (zkypření půdního povrchu do hloubky cm) a vyčištění od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů apod. - hloubení jamek pro výsadbu rostlin s 50% výměnou půdy - hnojení pomalu rozpustným hnojivem - tabletovaným, 2 ks / rostlina - následné zamulčování výsadbové jámy kůrou o tl. 50 mm - zálivka po výsadbě pro rostliny 10l/ rostlina ve třech opakováních - výchovný řez

19 Zakládání prvku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN Rostlinný materiál odpovídá parametrům dle ČSN Výpěstky okrasných dřevin popínavé rostliny. Rozvojová péče bude probíhat v souladu s ČSN Bude provedeno pletí, podzimní vyhrabání listí z plochy, odstranění případných odumřelých rostlin a jejich náhrada / BYLINKOVÁ SPIRÁLA + ZVÝŠENÉ ZÁHONY 04 Thymus pulegioides - mateřídouška obecná 6 ks 05 Thymus x citriodorus - mateřídouška citronová 6 ks 06 Stachys lanata - čistec vlnatý 6 ks 07 Hyssopus officinalis - yzop lékařský 6 ks 08 Salvia officinalis - šalvěj lékařská 6 ks 09 Fragaria vesca var. semperflorens - jahodník 6 ks 10 Lavandula officinalis - levandule lékařská 6 ks 11 Satureja montana - saturejka horská 6 ks 12 Salvia nemorosa 'Ostfriesland' - šalvěj hajní 5 ks 13 Alchemilla mollis - kontryhel 5 ks 14 Allium schoenoprasum - pažitka pobřežní 5 ks 15 Santolina rosmarinifolia - svatolína 5 ks 16 Echinacea purpurea 'Alba' - třapatka nachová 5 ks celkem 73 ks kompoziční a pěstební cíl užitné rostliny, kvetoucí, aromatické kvetoucí efekt, zimní struktury rostlin výpěstky K9, dobře prokořeněné způsob založení záhonová výsadba, vyvýšené záhony celková plocha výsadeb 10,5 m 2 technologie založení vegetačních prvků a dokončovací péče po výsadbě - plošné odstranění nežádoucího porostu aplikací totálního herbicidu - 2x opakování - vyčištění od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů apod. - výměna svrchní vrstvy půdy za kvalitní ornici - instalace výsadbové jutové či kokosové sítě do svahu na zajištění dobrého ujímání výsadeb - výsadba hrnkovaných rostlin do připravené půdy se zalitím o průměru rostlin od 8 do 12 cm - rozmístění cibulovin a výsadba do hnízd (výsadbu cibulovin lze provádět pouze v případě podzimního termínu výsadby) - zálivka rostlin po výsadbě plošně, dávka 10l/ m 2

20 - ošetření rostlin po výsadbě ve skupinách Rostlinný materiál odpovídá parametrům dle ČSN Výpěstky okrasných dřevin trvalky. Rozvojová péče bude probíhat v souladu s ČSN Bude provedeno pletí, plošný řez doporučujeme v polovině března spojit celkovým vyčištěním plochy. Pro rychlé zapojení trvalkových výsadeb je navržena nízká vrstva mulčovacího materiálu, proto je třeba v období rozvojové péče pravidelnou zálivku (10l/m 2 ). D ROZVOJOVÁ A ÚDRŽBOVÁ PÉČE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ Je nutné vyčlenit prostředky nejen na založení vegetace, ale hlavně na její následnou péči. I když se jedná o poměrně nenáročnou úpravu z hlediska budoucí péče, je nutné se vysazeným rostlinám věnovat. Doporučujeme 2x ročně odbornou péči zahradníka na jaře a na podzim. Ten správnými zásahy a odborným úsudkem provede hlavní potřebné práce a během sezony pak postačí zahradě minimální péče. Zahradník také včas odhadne potřebné dosadby uhynulých rostlin. Pokud není možná pravidelná péče zahradníka, doporučuji alespoň v prvním roce po realizaci sjednat smluvně údržbu u realizační firmy. Zejména první a druhý rok je pro vývoj vegetace nejdůležitější. VÝSADBY KEŘŮ Odplevelení, okopávka a hnojení - Nejdůležitějším úkonem u těchto výsadeb je jejich odplevelení v první fázi růstu a také řez. Odplevelení je vhodné provádět zpravidla 2 až 3x ročně, přičemž v prvních letech se provádí častěji, než rostliny dosáhnou potřebné výšky. Odplevelení se provádí zároveň s okopávkou. V dalším roce po výsadbě už jej provádíme zpravidla 1 až 2 x ročně. TRVALKY V prvním roce po výsadbě a během dalších zpravidla 2 až 3 let je nutné rostliny odplevelovat. Počet opakování ročně je 2 až 6x v závislosti na růstu plevelů a zapojení rostlin. Během několika let se však rostliny zapojí a tak odplevelení a okopávku není nutné již tak často provádět. Je hnojení rostlin je možné použít kompost, který se rozprostře rovnoměrně po záhoně a zapraví se do půdy. Během roku je vhodné provádět odstraňování odkvetlých a odumřelých částí z rostlin. V letních měsících a v období sucha je nutné rostliny zalévat. Počet zálivek a velikost dávky se řídí podle druhů rostlin a klimatických podmínek. Počet zálivek během roku by měl být v rozmezí cca 2 až 10 a dávka vody min. 10 l/m 2. Zálivku je lepší provádět méně často ale větší dávkou vody, aby se rostlinám dobře vyvinul kořenový systém.

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

* * * * * Obec Velatice CZ.1.02/7.1.00/14.23021 27337320 IS SFZP 14181747. - na dodávku -

* * * * * Obec Velatice CZ.1.02/7.1.00/14.23021 27337320 IS SFZP 14181747. - na dodávku - OPERAČNf ŽIVOTNf PROGRAM PROSTŘEDf * * * * * * * EVROPSKÁ UNIE Pro vodu, Evropský fond pro regionální rozvoj vzduch a přírodu Příloha Č. 1 Řídící orgán: Zprostředkující subjekt: Příjemce/žadatel podpory:

Více

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Černošice Ing. Radek Dastych www.skea.info skea@email.cz 03/2008 01 Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových, Černošice

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Ceník zahradnických prací a materiálů

Ceník zahradnických prací a materiálů a materiálů Ceny jsou uvedeny bez DPH Údržba trávníku Činnost Jednotka Množství Naše cena Celkem TRÁVNÍK Pravidelné sečení trávníku m 2 0 1,5 Kč 0 Kč Jednorázové sečení trávníku m 2 0 2,0 Kč 0 Kč Jednorázové

Více

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, březen 2015 1 OBSAH: 1. Popis území stavby 3 2. Celkový popis stavby 3 3. Připojení

Více

Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA. Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA. Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního

Více

příloha č. 1 - SPECIFIKACE PRVKŮ

příloha č. 1 - SPECIFIKACE PRVKŮ příloha č. 1 - SPECIFIKACE PRVKŮ Rozpis položek Zahrada v podhradí - MŠ Zdislava, Pellicova 4, Brno Číslo Název Specifikace Ks m² MJ MěJ Popis Věžičky Akátové + rozšíření Věžička Akát - multifunkční herní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období.

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období. Trvalky Výsadba trvalek Záhon pečlivě připravit. Zrýt půdu do hloubky asi 25 cm, zbavit jí všech plevelů, zapracovat kompost, rozložený hnůj, nebo hnojivo. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Drobná architektura 0 0 4. Herní prvky 0 0 5. Dokončující konstrukce

Více

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Stavba: města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Číslo zakázky: 1710-12/Hr Stavební objekt: Sadové úpravy Oddíl dokumentace: SO 01.05. Sadové úpravy O B S A H: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE

SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE 1 STÁVAJÍCÍ STAV 2 PLÁN BOURÁNÍ 3 TERÉNNÍ ÚPRAVY A MODELACE 4 PLÁN PLOCH 5 VYTYČOVACÍ VÝKRES: HERNÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 6 DETAIL ZPEVNĚNÝCH A DOPADOVÝCH PLOCH

Více

HŘIŠTĚ V PŘÍRODĚ MŠ JABLŮNKA

HŘIŠTĚ V PŘÍRODĚ MŠ JABLŮNKA HŘIŠTĚ V PŘÍRODĚ MŠ JABLŮNKA Název díla: HŘIŠTĚ V PŘÍRODĚ MŠ JABLŮNKA Stupeň: STUDIE Místo. NA LÁNI 503, 75623 JABLŮNKA Investor: MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLŮNKA Zpracovatel: BC. MAGDALÉNA BENÍČKOVÁ Datum: 14.

Více

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou Přírodní zahrada v mateřské škole Přírodní zahrada je velmi hodnotným životním prostorem. Představuje pestrý a biologicky

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 02 STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SO 02/01 Technická zpráva Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 STR 1 1/ VÝKRESY SO 02/02 02 HRACÍ PLOCHA STAVIDLO

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA: Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě STUPEŇ PD: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Rýmařov PARCELA Č.: část pozemku parc.

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VIDČE

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VIDČE NÁVRH ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZAMĚŘENÍM NA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU UČENÍ A ZÁBAVA, TO JE NAŠE ZAHRADA PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VIDČE PŘÍLOHA Č. 3 KATALOG NAVRHOVANÝCH HERNÍCH PRVKŮ ZAHRADA ZRAKU / ZAHRADA

Více

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578,

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, 756 55 OBSAH: Architektonická studie LOKALITA/POZEMEK:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

HŘIŠTĚ V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MŠ PASTELKY BRNO

HŘIŠTĚ V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MŠ PASTELKY BRNO 1 HŘIŠTĚ V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MŠ PASTELKY BRNO POPIS PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU Zpracováno: červenec 2015 Zpracovatel: ing. arch. Ivo Urban ACERINTERIER s.r.o. Špitálka 8 602 00 BRNO... razítko, podpis 2 Obsah

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu Stupeň PD 01 Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2799 "Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční - hurá zpátky k přírodě" Projektant

Více

OBNOVA ZELENĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014

OBNOVA ZELENĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014 OBNOVA ZELENĚ 2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o řešeném území... 3 2.1. Obecné charakteristiky... 4 2.2. Charakteristiky zeleně. 4 3. Charakteristika

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou Dříve než začneme plánovat změny na své zahradě je důležité si uvědomit - čeho chceme na své zahradě dosáhnout. Zda budeme mít v sezónu stále kvetoucí zahradu, relaxační zahradu, místo určené k dětským

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady PRM/KHT Jan Bobek Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady Kde najít ideálního (kvalitního) projektanta? Media (noviny,internet,televize)

Více

Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí

Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí Řešené území: parcela č.3138, část parcely č.3134 Objednatel: Zhotovitel: Autorský návrh: Vedoucí projektant: Koordinace:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. ZÁKLADY ARBORISTIKY Proč ochrana při stavební činnosti Legislativní souvislosti Co je součástí Projektová příprava Ochranná opatření Kontrola Skutečnost x teorie Park x stavba Standard o přírodu a krajinu

Více

V celé ČR bylo vysazeno 6910 stromů. Námi 36 stromů a 3 keře.

V celé ČR bylo vysazeno 6910 stromů. Námi 36 stromů a 3 keře. Sady v minulosti vždy poskytovaly životní podmínky pro rozmanité druhy rostlin a živočichů. Proto má smysl zakládat tzv. extenzivní sady a pěstovat ovocné stromy tradičním způsobem, ověřeným po mnoho generací.

Více

Přestože půdní i klimatické podmínky. návštěva zahrada. zaujalo nás

Přestože půdní i klimatické podmínky. návštěva zahrada. zaujalo nás 54 návštěva zahrada Zahradě je devět let a pravidelnou zálivku už nepotřebuje, zavlažuji jen rostliny v nádobách na terase, nově vysazené a užitko zaujalo nás vou zahradu, říká majitelka. K zálivce využívá

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

KATALOG HERNÍCH PRVKŮ A SESTAV DĚTSKÝCH HŘIŠŤ určených do veřejných prostor

KATALOG HERNÍCH PRVKŮ A SESTAV DĚTSKÝCH HŘIŠŤ určených do veřejných prostor KATALOG HERNÍCH PRVKŮ A SESTAV DĚTSKÝCH HŘIŠŤ určených do veřejných prostor PROČ HŘIŠTĚ OD NÁS Certifikované výrobky dle ČSN EN 1176/2009 Konstrukce s tesařskými spoji Kvalitní dílenské zpracování Důraz

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Identifikační údaje stavby: Název akce: Místo stavby: Katastrání území: Vybudování zahrady MŠ Jelínkova Klíč k přírodě zahrada MŠ Jelínkova, Rýmařov Rýmařov Parc. č..555,

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ ŘEŠENÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZAMĚŘENÍM NA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ VĚTRNÍKOVA ZAHRADA PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava- Městský obvod Poruba Adresa: Klimkovická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Alej do Velké Kraše Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Cesta mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš, která vede podél říčky Vidnávky je oblíbeným místem procházek občanů a z důvodů minimálního

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

Profesionální péče o zeleň

Profesionální péče o zeleň ARBOREA Rakovník s.r.o Dukelských Hrdinů 2663 Tel: 313/512536 Fax: 313/515160 Profesionální péče o zeleň Založení aleje Komenského náměstí Rakovník Investor: Město Rakovník Vypracoval: Ing. Jaroslava Šašková

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

KONTEXT - POLOHA. V obci je nutné zachovat jistou rozvolněnost zástavby. Rozvoj obce se dá předpokládat v okrajových

KONTEXT - POLOHA. V obci je nutné zachovat jistou rozvolněnost zástavby. Rozvoj obce se dá předpokládat v okrajových KONTEXT - POLOHA Obec Paseky se nachází v jižních Čechách 8 km jihovýchodně od Písku. Obec je zasazena do malebné krajiny Píseckých hor a patří k rekreační oblasti středního Povltaví. V obci je nutné zachovat

Více

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI Japonská zahrada Japonská zahrada je charakteristický typ okrasné zahrady. Svůj původ má v Číně odkud ji postupně přijali za svou a rozvinuli v

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Vitríny budou umístěné podél této budovy.

Vitríny budou umístěné podél této budovy. ÚPRAVA PARKU U MACÍKŮ v BUŠTĚHRADĚ I. etapa Ing. arch. Jan Červený, 4 / 2014 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE akce Úprava parku U Macíků v Buštěhradě místo Buštěhrad, okres Kladno, kraj Středočeský křížení ulic Kladenská

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

generální projektant : AGE project,s.r.o. JEČNÁ 39, PRAHA 2 www.ageproject.cz ageproject@ageproject.cz

generální projektant : AGE project,s.r.o. JEČNÁ 39, PRAHA 2 www.ageproject.cz ageproject@ageproject.cz generální projektant : datum : ZAHRADA 03/2013 LEGENDA PRVKŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ P1a-d P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pískoviště s krycí plachtou, rozměry 300/300/380 mm Svahová skluzavka - nerezová skluzavka

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VOLNOČASOVÝ AREÁL V BŘÍZÁCH Správa městských sportovišť ť Kolín, a.s. -------------------------------------------------- p.č.2567/51, k.ú. Kolín, Masarykova 1041, 280 02 Kolín

Více

Plán využití pomůcek. k projektu. Přírodní hřiště MŠ Luleč

Plán využití pomůcek. k projektu. Přírodní hřiště MŠ Luleč Plán využití pomůcek k projektu Přírodní hřiště MŠ Luleč Únor 2013 OBSAH 1. Herní prvky... 3 1.1. Pískoviště... 3 1.2. Prohazovadlo s kreslící tabulí... 4 1.3. Balanční prvek - Kladinky... 4 1.4. Pyramida...

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Popis pomůcek a jednotlivých prvků zahrady. Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno, Úvoz 57 Příroda na dosah

Popis pomůcek a jednotlivých prvků zahrady. Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno, Úvoz 57 Příroda na dosah Popis pomůcek a jednotlivých prvků zahrady tvorba materiálů a pomůcek pro EVVO Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách dokládaný k žádosti do OPŽP Přírodní

Více

DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA

DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA PROJEKT S NÁZVEM: PŘÍRODA VE ŠKOLE, ŠKOLA V PŘÍRODĚ ANEB MALÉ ŠKOLNÍ ARBORETUM za finanční podpory REVOLVINGOVÉHO FONDU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 1 Příroda

Více

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Příloha k výzvě pro podání nabídky za zakázku Revitalizace zázemí pro výuku lesního školkařství na stanici Truba Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Investor: Česká zemědělská univerzita v

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Městská část Praha 8 Zenklova 35 180 48 Praha 8 - Libeň. CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379 156 00 Praha 5

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Městská část Praha 8 Zenklova 35 180 48 Praha 8 - Libeň. CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379 156 00 Praha 5 CHEMCOMEX Praha, a.s., Elišky Přemyslovny 379 156 00 Praha 5 Maxim Turba, zahradní architektura, Fr. Křížka 495/36, 170 00 Praha 7 OBSAH TOHOTO JE VÝKRESU JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORŮ A PODLÉHÁ OCHRANĚ

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Školní přírodní učebna Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 (předkladatel projektu)

Více

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ OBJ. 01 - PŘÍJEZDOVÁ CESTA OBJ. 02 - FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 02.1 ZEMNÍ PRÁCE 02.2 OBRUBNÍKY, KOTEVNÍ PATKY 02.2.1 OBRUBNÍKY 02.2.2 KOTEVNÍ PATKY (sloupy zábran a vybavení)

Více

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE Dokumentace pro stavební povolení C. STAVEBNÍ ČÁST Investor: Městys Drásov Drásov 61, 664 24 IČ 00281727 Datum: DUBEN 2013 Vypracoval: S-atelier, Ing.

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Území Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Komunitní zahrada Kom Pot ukázková ekozahrada

Komunitní zahrada Kom Pot ukázková ekozahrada Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA. Komunitní zahrada Kom Pot ukázková ekozahrada PŘÍRODNÍ ZAHRADY Alena Lehmannová www.prirodni-zahrady.cz leden 2013 strana 2/9 Obsah Základní informace

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Obnova veřejné zeleně Dušníky - p.p.č. 547/1

Obnova veřejné zeleně Dušníky - p.p.č. 547/1 Ing. Ivana Větrovcová zahradní architekt Pohraniční stráže 385/18, 417 01 Dubí tel:0417/571327, 0605141040 IČO: 13925610 Zakázka č. 2011/33 Datum: 08/2010 Název akce: Obnova veřejné zeleně Dušníky - p.p.č.

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BENEŠOV

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BENEŠOV DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DODATEK č. 1 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BENEŠOV A. ÚVOD Dodatek č.1 v níže uvedených odstavcích, upravuje a doplňuje údaje v původní souhrnně technické

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Greenkeeper (kód: 41-001-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zahradnický technik Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PROJEKTOVÁ ČÁST ZAHRADA V OKRES VSETÍN KRAJ ZLÍNSKÝ 2014 / 7. Ing. et Ing. OLDŘICH KARBAN ská Tvorba www.zkt.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PROJEKTOVÁ ČÁST ZAHRADA V OKRES VSETÍN KRAJ ZLÍNSKÝ 2014 / 7. Ing. et Ing. OLDŘICH KARBAN ská Tvorba www.zkt. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PROJEKTOVÁ ČÁST ZAHRADA V PŘÍRODNÍM M STYLU MATEŘSK SKÁ ŠKOLA LAČNOV OKRES VSETÍN KRAJ ZLÍNSKÝ 2014 / 7 Ing. et Ing. OLDŘICH KARBAN Zahradní a Krajinářsk ská Tvorba www.zkt.cz TECHNICKÁ

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V NOVOSEDLECH

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V NOVOSEDLECH Ing. arch. Kudrová Daniela Břízová 266 Moravský Krumlov DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V NOVOSEDLECH Investor: OBEC NOVOSEDLY u BŘECLAVI 0 A.1 Údaje o území 2 a) Rozsah řešeného území, dosavadní využití a zastavěnost 2

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová

Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová Program prezentace: 1. Charakteristika školy a projektu 2. Přípravná fáze 3. Informace o projektu 4. Realizace a stavba hřiště 5. Zapojení žáků do projektu

Více

NOVINKY BARK SCHOD BARK LETOKRUH. Natural dlažba. Betonový schod imitující svým reliéfem staré

NOVINKY BARK SCHOD BARK LETOKRUH. Natural dlažba. Betonový schod imitující svým reliéfem staré NOVINKY Natural dlažba BARK SCHOD Betonový schod imitující svým reliéfem staré dřevěné schody. Ideální pro překlenutí menšího převýšení v zahradách, u chatek, altánů apod. Je vhodný k doplnění dlažebních

Více

MĚSTO LITOMYŠL. Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

MĚSTO LITOMYŠL. Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce MĚSTO LITOMYŠL Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce POPTÁVKA DOVYBAVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VODNÍ VALE V LITOMYŠLI Provedení herních prvků a jejich instalace musí

Více

D.1.1.a Technická zpráva

D.1.1.a Technická zpráva D.1.1.a Technická zpráva Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Stupeň PD: Investor: Dokumentace pro provádění stavby Sanatorium Jablunkov, a.s. Alej míru 442 739 91 Jablunkov

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

D.9. BETONOVÁ SEVERKA MOBILIÁŘ

D.9. BETONOVÁ SEVERKA MOBILIÁŘ D.9. BETONOVÁ SEVERKA MOBILIÁŘ Akce: Revitalizace vrchu Třešňovka Objednatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1

Více

Využití části školní zahrady k environmentální výchově a k podpoře množství a různorodosti hmyzu a drobných živočichů na školní zahradě

Využití části školní zahrady k environmentální výchově a k podpoře množství a různorodosti hmyzu a drobných živočichů na školní zahradě Projekt: Využití části školní zahrady k environmentální výchově a k podpoře množství a různorodosti hmyzu a drobných živočichů na školní zahradě Zpracoval: ZŠ Kunratice, odborná spolupráce Ing. Kateřina

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více