Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Krůček sem, krůček tam, se školkou svět poznávám. Platnost ŠVP od do

2 Název školního vzdělávacího programu: Krůček sem, krůček tam, se školkou svět poznávám. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Ředitelka školy: RNDr. Jana Kalandrová Platnost dokumentu: od do Školní vzdělávací program byl projednán školskou radou dne a zapsán pod č. j. 6/ RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy razítko školy 2

3 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVIŠOVKA MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ PŘEROV PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DENNÍ REŽIM - MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVIŠOVKA DENNÍ REŽIM - MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ PŘEROV CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH POZNÁVÁME KAMARÁDY BAREVNÁ PŘÍRODA ADVENTNÍ DOBA ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ VÍTÁME JARO TOULÁME SE NAŠÍM KRAJEM METODY A FORMY PRÁCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH PRAVIDLA PRO VYTVÁŘENÍ TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU (TVP) EVALUACE

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a mateřská škola Drnholec Adresa: Svatoplukova 277/2, Drnholec Telefon: IČO: Zřizovatel: Městys Drnholec, Kostelní 368, Drnholec Ředitelka: RNDr. Jana Kalandrová ová adresa: web: Odloučené pracoviště MŠ Jevišovka: Vedoucí učitelka: Danuše Ottová Typ: jednotřídní mateřská škola s celodenní docházkou Kapacita: 24 dětí Kontakt: Mateřská škola, Jevišovka 98, Jevišovka Tel: ová adresa: Odloučené pracoviště MŠ Nový Přerov: Vedoucí učitelka: Danuše Ottová Typ: jednotřídní mateřská škola s celodenní docházkou Kapacita: 24 dětí Kontakt: Mateřská škola, Nový Přerov 2, Březí Tel: ová adresa: 4

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Mateřská škola Jevišovka Mateřská škola sídlí v budově obecního úřadu v přízemí uprostřed obce s vlastní kuchyní a zahradou. V roce 2006 a 2007 proběhla výměna radiátorů v interiéru MŠ, byla provedena výměna oken, zateplení pláště budovy zároveň s novou fasádou. Třída a přilehlá herna se využívá během celého dne. Po obědě se herna mění v ložnici, kde se rozdělávají lehátka pro odpolední odpočinek dětí. MŠ je obklopena malou zahradou, která je vybavena novými herními prvky. Za zmínku jistě stojí i krásné okolí mateřské školy, které využíváme k pravidelným pobytům venku. Častým cílem našich vycházek je nedaleký les a okolí řeky Dyje. 2.2 Mateřská škola Nový Přerov Mateřská škola sídlí v samostatné budově uprostřed obce. Budova je z roku 1976 a v minulých letech došlo k modernizaci prostředí - sociální zařízení, rekonstrukce topení, matrace na odpočívání, Rozlehlá zahrada, která obklopuje celou naši mateřskou školu, poskytuje dětem dostatek pohybu po celý rok. Děti mají mnoho příležitostí trávit čas na čerstvém vzduchu a seznamovat se s krásami přírody v okolí obce a se změnami, které nabízí každé roční období. Sama příroda pak bývá zdrojem mnoha zážitků a inspirací jak pro učitelky, tak pro samotné děti. 5

6 3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha), avšak uspořádání nám neumožňuje třídu rozdělit do hracích koutků stolky a židle jsou výškově nastavitelné pouze v MŠ Jevišovka, sociální zařízení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům, odpovídá počtu dětí třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami, stavebnicemi z plastu, dřeva a jiných měkkých materiálů hračky jsou umístěny tak, aby na ně děti samy dosáhly a mohly je využívat ke svým činnostem hračky jsou bezpečné, zdravotně nezávadné a odpovídají antropometrickým požadavkům na výzdobě a úpravě školy se v mnohém podílejí děti samotné svými výtvory na mateřskou školu navazuje zahrada, která umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity, vybavení je průměrné Záměry: Průběžně doplňovat třídy hračkami pro všechny věkové kategorie, udržovat je v pořádku, modernizovat zařízení zahrady v souladu s bezpečnostními předpisy. Životospráva: dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, jsou dodržovány vhodné intervaly mezi podáváním jídel po celý den je zajištěn pitný režim denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku občas se stává, že rodiče své děti vodí do mateřské školy nemocné denní rytmus a řád je flexibilní k aktuálním situacím děti mají dostatek volného pohybu ve třídě i venku při stolování jsou některé děti neklidné, nejsou zvyklé u jídla sedět 6

7 ven chodíme denně, téměř za každého počasí, pouze pokud fouká silný vítr, prší, jsou-li teploty pod -10 stupňů a je-li nepříznivá smogová situace, nahrazujeme pobyt venku činnostmi ve třídě děti nejsou nuceny ke spánku, mohou dle potřeby jen odpočívat, starším dětem je nabízena jiná klidná činnost všichni zaměstnanci poskytují dětem správný vzor zdravého životního stylu Záměry: Vést děti ke správnému stolování. Vhodně působit na rodiče, aby své děti nepřiváděli do mateřské školy nemocné. Psychosociální podmínky: pedagogické pracovnice svým přístupem a vystupováním usilují o spokojené, jisté a bezpečné prostředí postavení všech dětí je rovnocenné děti nejsou stresovány a neurotizovány chvatem a spěchem, nejsou neúměrně zatěžovány je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí pedagogové plní funkci výchovně-vzdělávací a plně se dětem věnují volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, děti si s paní učitelkou ve třídách vytvářejí pravidla chování, která se snaží dodržovat a která je vedou prosociálním směrem s dětmi nemanipulujeme, využíváme vhodné způsoby motivace děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí učitelky navozují situace klidu, pohody a relaxace učitelka dětem klade požadavky, které jsou vzhledem k věku a schopnostem schopny zvládnout děti jsou oslovovány křestním jménem, učitelky se dotazují rodičů, jak dítěti říkají doma učitelka vede děti tak, aby děti samy nacházely možnosti řešení a na učitelku se obracely, když si neví rady 7

8 pedagogický styl a způsob jakým jsou děti vedeny je sympatizující, podporující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi Záměry: Zlepšit individuální přístup k dítěti (diagnostika dětí). Neustále se zamýšlet nad formami práce s nabídkou činností a využívání zpětné vazby. Organizace: denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí dle možností zařazujeme preventivní pohybové aktivity je uplatňován adaptační režim pro nově příchozí děti poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený děti mají dostatek prostoru pro volnou hru plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje jejich individuálním potřebám ve třídách nejsou překračovány stanovené počty dětí děti mají možnost pracovat v malých, středních či větších skupinách, taktéž mají možnost uchýlit se mimo společné aktivity ostatních dětí Záměry: Do denního režimu více zařazovat preventivní pohybové aktivity. Řízení mateřské školy: organizační řád a náplň práce vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství mateřskou školu řídí ředitelka, vedením je pověřena vedoucí učitelka ředitelka školy pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje ve vzájemné spolupráci jsou respektovány a konzultovány názory všech pracovníků pro pedagogické pracovníky jsou v režimu školy zařazeny pedagogické porady 8

9 na spolupráci s rodiči se podílejí všichni zaměstnanci dle potřeb školy a plánovaných akcí všechny učitelky spolupracují a usilují ke spolupráci přivést i rodiče z výsledů kontrolních a evaluačních činností jsou vyvozovány závěry pro další chod a práci týmovou práci vnímáme jako nezbytnou podmínku naplňování cílů RVP PV všichni pracovníci jsou vedeni k uvědomění, že o tom jak se bude dítě v mateřské škole cítit, rozhoduje kvalita vzájemných vztahů všech, kteří se na vzdělávání podílejí Záměry: Aktivizovat pedagogický kolektiv ke spolupráci na dalším propracování ŠVP. Využít profesionality kolektivu k práci na sobě - sebehodnocení, posun ve svých možnostech, kvalitách, aktivní nabídka svých kvalit ve prospěch školy. Personální a pedagogické zajištění: výchovně vzdělávací proces zabezpečují 3 kvalifikované pedagogické pracovnice a 1 pracovnice, která je absolventkou gymnázia s pedagogickým zaměřením pedagogické pracovnice usilují o další profesní růst prohlubováním své kvalifikace v rámci DVPP učitelky jednají, pracují a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními partnery rozvrh přímé pedagogické páce všech pracovnic je řešen tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče všem dětem v průběhu celého dne specializace jednotlivých pedagogických pracovnic je využita při hlavní výuce, i jako doplňkový program (logopedický asistent, Edukačně stimulační program, ) učitelky vypracovávají TVP, které vycházejí ze ŠVP, který je v souladu s RVP PV Záměry: Zkvalitňovat svoji práci - účastnit se na vzdělávacích seminářích a tyto poznatky využívat v praxi a předávat kolegyním. Spoluúčast rodičů: pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu spolupracovat nabízíme rodičům poradenský servis a půjčujeme odbornou literaturu 9

10 chráníme soukromí rodiny a dodržujeme ochranu osobních údajů informujeme rodiče o problémech, ale i úspěších jejich dítěte, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání rodiče jsou pravidelně a dostatečně informování o dění v MŠ (nástěnky, internet) rodiče mají možnost spolupracovat při vytváření plánu a programu v MŠ, mohou kdykoliv dát podnět i nápad organizujeme společné schůzky rodičů, tvořivá, sportovní, kulturní odpoledne pro rodiče s dětmi, návštěvy rodičů s dítětem před zahájením docházky do MŠ pro zlepšení adaptace dítěte Záměry: Zapojit rodiče do vzdělávací nabídky - nápady na témata, nabídka činností, akce aj. 10

11 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Děti jsou do mateřské školy přijímány dle kritérií, která každoročně upravujeme podle situace a konzultujeme se zřizovatelem. Seznamy registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí zveřejňujeme ve škole i webových stránkách školy dle platné legislativy. Pokud dojde k ukončení docházky některého dítěte v průběhu roku, přijme se na toto místo dítě, které je první v seznamu nepřijatých dětí ze zápisu příslušného roku. Při přípravě dětí na vstup do základní školy spolupracujeme s učitelkami nižšího stupně základní školy. Společně navštěvují prostředí základní školy, účastní se přímo vyučovacích hodin v první třídě, aby se blíže seznámily s prostředím základní školy. Děti se účastní Edukačně stimulačního programu. V mateřské škole předškolákům poskytujeme zvýšenou nabídku činností připravujících je na snadnější vstup do školy. Nabízíme dětem různé činnosti, které podporují u dětí rozvoj schopnosti potřebné pro čtení, psaní, procvičují vědomé soustředění se na daný úkol. Třídy jsou vybaveny množstvím pomůcek, didaktických hraček a her, které podporují rozvoj a dosažení klíčových kompetencí dětí ukončujících předškolní vzdělávání. Při plánování a přímé práci s dětmi vycházíme a řídíme se všemi klíčovými kompetencemi předškolních dětí - k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské kompetence. Při postupném vyhodnocování diagnostiky jednotlivých dětí sledujeme očekávané výstupy, které vycházejí ze všech 5 vzdělávacích oblastí přímo v RVP PV. Vedeme tak děti k tomu, co na konci předškolního období zpravidla dokážou. 11

12 4.1 Denní režim - Mateřská škola Jevišovka Provoz mateřské školy je od 6,30-15,30 hodin. 6:30-8:30 - scházení dětí, spontánní, řízené, individuální a skupinové činnosti, individuální péče, didakticky řízená činnost, zdravotně-pohybové aktivity 8:30-9:00 - hygiena, svačina 9:00-9:30 - ranní kruh - pozdrav, sdělování pocitů a prožitků, práce s aktuálním tématem, psychomotorické hry, logopedická cvičení, hodnocení - příprava na pobyt venku :30 - pobyt venku 11:30-12:00 - hygiena, oběd 12:00-14:30 - hygiena, odpočinek na lehátku, klidové činnosti pro nespavé děti - pracovní listy, didaktické hry, individuální péče (logopedická cvičení, diagnostika dětí) 14:30-15:00 - hygiena, svačina 15:00-15:30 - volné hry 4.2 Denní režim - Mateřská škola Nový Přerov Provoz mateřské školy je od 7,00-16,00 hodin. 7:00-8:30 - scházení dětí, spontánní, řízené, individuální a skupinové činnosti, individuální péče, didakticky řízená činnost, zdravotně-pohybové aktivity 8:30-9:00 - hygiena, svačina 9:00-9:30 - ranní kruh - pozdrav, sdělování pocitů a prožitků, práce s aktuálním tématem, psychomotorické hry, logopedická cvičení, hodnocení - příprava na pobyt venku :30 - pobyt venku 11:30-12:00 - hygiena, oběd 12:00-14:30 - hygiena, odpočinek na lehátku, klidové činnosti pro nespavé děti - pracovní listy, didaktické hry, individuální péče (logopedická cvičení, diagnostika dětí) 14:30-15:00 - hygiena, svačina 15:00-16:00 - volné hry 12

13 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Náš ŠVP je zaměřen na vytváření podmínek k bohatému smysluplnému a radostnému naplnění každého dne, který dítě v mateřské škole prožije. Snažíme se dětem přibližovat tradice a zvyky k daným ročním obdobím. Chceme hlavně vycházet ze života dětí a z prostředí, ve kterém žijí. Snažíme se vytvářet dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně, aby prožívaly v mateřské škole krásné dětství. Máme na paměti, že většinu toho, co dítě v předškolním věku prožije a co z podnětů okolního světa přijme, zůstává nadlouho zachováno pro jeho pozdější život. Cílem našeho výchovně-vzdělávacího procesu je všestranný rozvoj dítěte se zaměřením na jeho individualitu. Tyto cíle určují hlavní orientaci vzdělávání, vyjadřují současný přístup ke vzdělávání a zároveň i poslání, které mateřská školka v životě dítěte plní. Prostředkem naplňování rámcových cílů jsou formy a metody vzdělávání, kvalita prostředí, kvalita komunikace - celkový pedagogický styl. Rámcové cíle: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Specifické cíle: objevovat zákonitosti přírody na základě prožitkového, problémového či projektového učení vést děti ke zdravému životnímu stylu obnovovat dodržování místních tradic a zvyků cíleně připravovat děti na plynulý přechod do základní školy Všechny učitelky ve výchovně-vzdělávacím procesu postupují tak, aby rámcové i specifické cíle (záměry) sledovala. Jsou pro ni závazné. 13

14 Ve vzdělávacím programu využíváme prvky Daltonské školy. Hlavní myšlenkou daltonského plánu je odlišná organizace vzdělávání na rozdíl od jiných tradičních směrů. Mezi učitelem a dítětem existuje určitá úmluva o harmonogramu práce na určité období. Dítě rozhoduje samo o své práci, samo si určuje tempo a učí se spolupracovat s ostatními dětmi. Jeho třemi základními principy a velkými klady jsou zodpovědnost (dítě si zvolí úkol a dobu, kdy ho bude plnit, je zodpovědné za to, co udělá), samostatnost (dítě pracuje samostatně, volí tempo, jaké mu vyhovuje, spoléhá samo na sebe) a spolupráce mezi samotným učitelem a ostatními dětmi (děti se navzájem neruší, pokud potřebují radu, obrací se nejprve na jiné děti, teprve potom na učitelku). Jeho hlavním rysem je zdůraznění individuální práce a vlastní odpovědnosti za ni. V naší mateřské škole se děti seznamují s principy daltonu už od tří let. Postupně si zvykají na denní rozhovor v kruhu, kde se seznámí s programem samostatné práce a s úkoly, které je provázejí celý týden na určité téma, opakují si pravidla třídy, hodnotí svoji práci a vyprávějí si o běžných radostech a starostech. Z nabídky úkolů si vybírají činnost pro daný den. Naučí se ukládat pomůcky na správné místo a vyznačit jeho splnění na kontrolní tabuli, ale také sdělit rodičům, jak se jim práce líbila a jaké úkoly si daný den splnily. Všechny úkoly jsou plánovány tak, abychom děti rozvíjeli celostně a ve všech oblastech. Na začátku týdne se děti seznámí se všemi úkoly a samostatně se rozhodují, kdy a který úkol budou plnit. Pracují svým tempem, učí se požádat kamaráda o radu nebo pomoc, tím se učí spolupracovat, rozvíjejí se jeho komunikativní dovednosti a také hodnotí výsledek své činnosti. Po splnění úkolu si na magnetickou tabuli dítě dá magnet v barvě toho dne, který den si úkol plnilo. Tabule také poskytuje přehled, jak dítě postupuje ve své práci. V pátek probíhá společné hodnocení - jak kdo byl pilný, kolik získal magnetků, co se povedlo, co se komu líbilo nebo naopak nelíbilo. Hodnocení je vždy pozitivní. Vzdělávací obsah mateřské školy je obohacován o seznamování dětí s cizím jazykem. Děti se prostřednictvím her, básniček, písniček, tanečků, aj. seznamují s němčinou. Tyto činnosti jsou propojovány se vzdělávací nabídkou a vzájemně na sebe navazují. Dalším obohacením činností naší MŠ je účast předškoláků na předplaveckém výcviku. Kurz je veden odbornou instruktorkou. 14

15 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Vzdělávací program je uspořádán do 6 integrovaných bloků, které byly odvozeny na základě pěti vzdělávacích oblastí - biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální se zaměřením na čtyři roční období. Vznikly v souladu s osobnostními a celospolečenskými cíli, které směřují k výchově nezávislého a zodpovědného člověka, který bude umět žít v harmonii sám se sebou, s ostatními lidmi i s přírodou. V podstatě jde o 6 obecných okruhů, které zasahují všechny oblasti vzdělávání včetně kompetencí, kterých by mělo dosáhnout dítě odcházející z našich MŠ, na základě svých možností. Nabídka bloků je volnou nabídkou pro učitelky, ze které mohou vybírat pro svoji práci s dětmi. Vzdělávací nabídka je určena pro víceleté období a při evaluaci bude postupně doplňována a upravována. Bloky jsou rozpracovány pro všechny věkové skupiny dětí, zůstávají dostatečně otevřené, každý má možnost je různě rozvíjet a přizpůsobovat je aktuálním činnostem. Vzdělávací obsah je v našem ŠVP rozdělen do 6 integrovaných bloků: 1. Poznáváme kamarády 2. Barevná příroda 3. Adventní doba 4. Zimní království 5. Vítáme jaro 6. Touláme se naším krajem 15

16 6.1 Poznáváme kamarády Charakteristika: adaptace nových dětí na MŠ, začlenění se do kolektivu, seznamování s novými kamarády a s pracovnicemi školy - učitelkami, pan školnicí, paní kuchařkou, společná tvorba třídních pravidel a jejich průběžné osvojování, rozvíjení pocitu sounáležitosti, rozvíjení pozitivních citů k sobě i okolí, rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem s vrstevníky, seznámení se s prostředím školky a místem ve kterém děti žijí, seznámení s denními rituály Klíčové kompetence: K učení: učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům K řešení problémů: všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem Komunikativní: v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou Sociální a personální: spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim Činnostní a občanské: spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 16

17 Dílčí vzdělávací cíle: Dítě a jeho tělo: osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu Sebepojetí, city, vůle: získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci rozvoj schopnosti sebeovládání Dítě a ten druhý: vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) Dítě a společnost: rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí Dítě a svět: seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 17

18 Konkretizované očekávané výstupy: Dítě a jeho tělo: pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník a čistit si zuby) samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě) Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč: dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu - řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené) dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat správně na neverbální podněty) Sebepojetí, city, vůle: rozhodovat sám o sobě (o svém chování) uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit Dítě a ten druhý: chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. 18

19 rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání spoluvytvářet prostředí pohody Dítě a společnost: orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování pojmenovat povahové vlastnosti navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti Dítě a svět: vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 19

20 6.2 Barevná příroda Charakteristika: vnímáme změny a proměny v přírodě na podzim, uvědomujeme si význam životního prostředí pro člověka a jak o něj pečovat, sklizeň ovoce a zeleniny, ochutnáváme dary podzimu, uvědomujeme si význam lidské práce na zahradě, loučíme se s létem, těšíme se na setkání s rodiči v mateřské škole při dýňování Klíčové kompetence: K učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije K řešení problémů: chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu Komunikativní: dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) Sociální a personální: ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 20

21 Činnostní a občanské: má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých Dílčí vzdělávací cíle: Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů Dítě a jeho psychika: Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie: vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení Sebepojetí, city, vůle: získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci získání relativní citové samostatnosti poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání Dítě a ten druhý: rozvoj kooperativních dovedností Dítě a společnost: seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije rozvoj společenského i estetického vkusu 21

22 Dítě a svět: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy Konkretizované očekávané výstupy: Dítě a jeho tělo: zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a materiály kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly) Dítě a jeho psychika: Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie: projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché nápady, experimentovat, některé problémy řešit cestou pokus - omyl přicházet s vlastními nápady nechat se získat pro záměrné učení odlišit hru od systematické povinnosti rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník uplatňovat postřeh a rychlost orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne) rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu) rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky 22

23 chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat dle společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat (např. vybrat ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty (sledovat cestu), rébusy a hádanky Sebepojetí, city, vůle nebát se požádat o pomoc, radu odložit splnění osobních přání na pozdější dobu přijmout roli ve hře (jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) umět kooperovat, dohodnout se s ostatními zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho poučit umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit) snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc) Dítě a ten druhý: vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisním řešení 23

24 Dítě a společnost: všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.) v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění Dítě a svět: orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště) mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice) uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné - vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí 24

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP PV Kolik je na zemi cest Dáša Součková, učitelka MŠ V Jindřichově 1. 9. 2013.... Mgr. Zlata Steuerová ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu:

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu: Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Rok s Krtkem Příloha: Školní řád školy Provozní řád školy Zpracovala: Martina Stiborová,

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více