Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Krůček sem, krůček tam, se školkou svět poznávám. Platnost ŠVP od do

2 Název školního vzdělávacího programu: Krůček sem, krůček tam, se školkou svět poznávám. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Ředitelka školy: RNDr. Jana Kalandrová Platnost dokumentu: od do Školní vzdělávací program byl projednán školskou radou dne a zapsán pod č. j. 6/ RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy razítko školy 2

3 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVIŠOVKA MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ PŘEROV PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DENNÍ REŽIM - MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVIŠOVKA DENNÍ REŽIM - MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ PŘEROV CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH POZNÁVÁME KAMARÁDY BAREVNÁ PŘÍRODA ADVENTNÍ DOBA ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ VÍTÁME JARO TOULÁME SE NAŠÍM KRAJEM METODY A FORMY PRÁCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH PRAVIDLA PRO VYTVÁŘENÍ TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU (TVP) EVALUACE

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a mateřská škola Drnholec Adresa: Svatoplukova 277/2, Drnholec Telefon: IČO: Zřizovatel: Městys Drnholec, Kostelní 368, Drnholec Ředitelka: RNDr. Jana Kalandrová ová adresa: web: Odloučené pracoviště MŠ Jevišovka: Vedoucí učitelka: Danuše Ottová Typ: jednotřídní mateřská škola s celodenní docházkou Kapacita: 24 dětí Kontakt: Mateřská škola, Jevišovka 98, Jevišovka Tel: ová adresa: Odloučené pracoviště MŠ Nový Přerov: Vedoucí učitelka: Danuše Ottová Typ: jednotřídní mateřská škola s celodenní docházkou Kapacita: 24 dětí Kontakt: Mateřská škola, Nový Přerov 2, Březí Tel: ová adresa: 4

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Mateřská škola Jevišovka Mateřská škola sídlí v budově obecního úřadu v přízemí uprostřed obce s vlastní kuchyní a zahradou. V roce 2006 a 2007 proběhla výměna radiátorů v interiéru MŠ, byla provedena výměna oken, zateplení pláště budovy zároveň s novou fasádou. Třída a přilehlá herna se využívá během celého dne. Po obědě se herna mění v ložnici, kde se rozdělávají lehátka pro odpolední odpočinek dětí. MŠ je obklopena malou zahradou, která je vybavena novými herními prvky. Za zmínku jistě stojí i krásné okolí mateřské školy, které využíváme k pravidelným pobytům venku. Častým cílem našich vycházek je nedaleký les a okolí řeky Dyje. 2.2 Mateřská škola Nový Přerov Mateřská škola sídlí v samostatné budově uprostřed obce. Budova je z roku 1976 a v minulých letech došlo k modernizaci prostředí - sociální zařízení, rekonstrukce topení, matrace na odpočívání, Rozlehlá zahrada, která obklopuje celou naši mateřskou školu, poskytuje dětem dostatek pohybu po celý rok. Děti mají mnoho příležitostí trávit čas na čerstvém vzduchu a seznamovat se s krásami přírody v okolí obce a se změnami, které nabízí každé roční období. Sama příroda pak bývá zdrojem mnoha zážitků a inspirací jak pro učitelky, tak pro samotné děti. 5

6 3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha), avšak uspořádání nám neumožňuje třídu rozdělit do hracích koutků stolky a židle jsou výškově nastavitelné pouze v MŠ Jevišovka, sociální zařízení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům, odpovídá počtu dětí třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami, stavebnicemi z plastu, dřeva a jiných měkkých materiálů hračky jsou umístěny tak, aby na ně děti samy dosáhly a mohly je využívat ke svým činnostem hračky jsou bezpečné, zdravotně nezávadné a odpovídají antropometrickým požadavkům na výzdobě a úpravě školy se v mnohém podílejí děti samotné svými výtvory na mateřskou školu navazuje zahrada, která umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity, vybavení je průměrné Záměry: Průběžně doplňovat třídy hračkami pro všechny věkové kategorie, udržovat je v pořádku, modernizovat zařízení zahrady v souladu s bezpečnostními předpisy. Životospráva: dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, jsou dodržovány vhodné intervaly mezi podáváním jídel po celý den je zajištěn pitný režim denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku občas se stává, že rodiče své děti vodí do mateřské školy nemocné denní rytmus a řád je flexibilní k aktuálním situacím děti mají dostatek volného pohybu ve třídě i venku při stolování jsou některé děti neklidné, nejsou zvyklé u jídla sedět 6

7 ven chodíme denně, téměř za každého počasí, pouze pokud fouká silný vítr, prší, jsou-li teploty pod -10 stupňů a je-li nepříznivá smogová situace, nahrazujeme pobyt venku činnostmi ve třídě děti nejsou nuceny ke spánku, mohou dle potřeby jen odpočívat, starším dětem je nabízena jiná klidná činnost všichni zaměstnanci poskytují dětem správný vzor zdravého životního stylu Záměry: Vést děti ke správnému stolování. Vhodně působit na rodiče, aby své děti nepřiváděli do mateřské školy nemocné. Psychosociální podmínky: pedagogické pracovnice svým přístupem a vystupováním usilují o spokojené, jisté a bezpečné prostředí postavení všech dětí je rovnocenné děti nejsou stresovány a neurotizovány chvatem a spěchem, nejsou neúměrně zatěžovány je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí pedagogové plní funkci výchovně-vzdělávací a plně se dětem věnují volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, děti si s paní učitelkou ve třídách vytvářejí pravidla chování, která se snaží dodržovat a která je vedou prosociálním směrem s dětmi nemanipulujeme, využíváme vhodné způsoby motivace děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí učitelky navozují situace klidu, pohody a relaxace učitelka dětem klade požadavky, které jsou vzhledem k věku a schopnostem schopny zvládnout děti jsou oslovovány křestním jménem, učitelky se dotazují rodičů, jak dítěti říkají doma učitelka vede děti tak, aby děti samy nacházely možnosti řešení a na učitelku se obracely, když si neví rady 7

8 pedagogický styl a způsob jakým jsou děti vedeny je sympatizující, podporující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi Záměry: Zlepšit individuální přístup k dítěti (diagnostika dětí). Neustále se zamýšlet nad formami práce s nabídkou činností a využívání zpětné vazby. Organizace: denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí dle možností zařazujeme preventivní pohybové aktivity je uplatňován adaptační režim pro nově příchozí děti poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený děti mají dostatek prostoru pro volnou hru plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje jejich individuálním potřebám ve třídách nejsou překračovány stanovené počty dětí děti mají možnost pracovat v malých, středních či větších skupinách, taktéž mají možnost uchýlit se mimo společné aktivity ostatních dětí Záměry: Do denního režimu více zařazovat preventivní pohybové aktivity. Řízení mateřské školy: organizační řád a náplň práce vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství mateřskou školu řídí ředitelka, vedením je pověřena vedoucí učitelka ředitelka školy pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje ve vzájemné spolupráci jsou respektovány a konzultovány názory všech pracovníků pro pedagogické pracovníky jsou v režimu školy zařazeny pedagogické porady 8

9 na spolupráci s rodiči se podílejí všichni zaměstnanci dle potřeb školy a plánovaných akcí všechny učitelky spolupracují a usilují ke spolupráci přivést i rodiče z výsledů kontrolních a evaluačních činností jsou vyvozovány závěry pro další chod a práci týmovou práci vnímáme jako nezbytnou podmínku naplňování cílů RVP PV všichni pracovníci jsou vedeni k uvědomění, že o tom jak se bude dítě v mateřské škole cítit, rozhoduje kvalita vzájemných vztahů všech, kteří se na vzdělávání podílejí Záměry: Aktivizovat pedagogický kolektiv ke spolupráci na dalším propracování ŠVP. Využít profesionality kolektivu k práci na sobě - sebehodnocení, posun ve svých možnostech, kvalitách, aktivní nabídka svých kvalit ve prospěch školy. Personální a pedagogické zajištění: výchovně vzdělávací proces zabezpečují 3 kvalifikované pedagogické pracovnice a 1 pracovnice, která je absolventkou gymnázia s pedagogickým zaměřením pedagogické pracovnice usilují o další profesní růst prohlubováním své kvalifikace v rámci DVPP učitelky jednají, pracují a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními partnery rozvrh přímé pedagogické páce všech pracovnic je řešen tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče všem dětem v průběhu celého dne specializace jednotlivých pedagogických pracovnic je využita při hlavní výuce, i jako doplňkový program (logopedický asistent, Edukačně stimulační program, ) učitelky vypracovávají TVP, které vycházejí ze ŠVP, který je v souladu s RVP PV Záměry: Zkvalitňovat svoji práci - účastnit se na vzdělávacích seminářích a tyto poznatky využívat v praxi a předávat kolegyním. Spoluúčast rodičů: pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu spolupracovat nabízíme rodičům poradenský servis a půjčujeme odbornou literaturu 9

10 chráníme soukromí rodiny a dodržujeme ochranu osobních údajů informujeme rodiče o problémech, ale i úspěších jejich dítěte, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání rodiče jsou pravidelně a dostatečně informování o dění v MŠ (nástěnky, internet) rodiče mají možnost spolupracovat při vytváření plánu a programu v MŠ, mohou kdykoliv dát podnět i nápad organizujeme společné schůzky rodičů, tvořivá, sportovní, kulturní odpoledne pro rodiče s dětmi, návštěvy rodičů s dítětem před zahájením docházky do MŠ pro zlepšení adaptace dítěte Záměry: Zapojit rodiče do vzdělávací nabídky - nápady na témata, nabídka činností, akce aj. 10

11 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Děti jsou do mateřské školy přijímány dle kritérií, která každoročně upravujeme podle situace a konzultujeme se zřizovatelem. Seznamy registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí zveřejňujeme ve škole i webových stránkách školy dle platné legislativy. Pokud dojde k ukončení docházky některého dítěte v průběhu roku, přijme se na toto místo dítě, které je první v seznamu nepřijatých dětí ze zápisu příslušného roku. Při přípravě dětí na vstup do základní školy spolupracujeme s učitelkami nižšího stupně základní školy. Společně navštěvují prostředí základní školy, účastní se přímo vyučovacích hodin v první třídě, aby se blíže seznámily s prostředím základní školy. Děti se účastní Edukačně stimulačního programu. V mateřské škole předškolákům poskytujeme zvýšenou nabídku činností připravujících je na snadnější vstup do školy. Nabízíme dětem různé činnosti, které podporují u dětí rozvoj schopnosti potřebné pro čtení, psaní, procvičují vědomé soustředění se na daný úkol. Třídy jsou vybaveny množstvím pomůcek, didaktických hraček a her, které podporují rozvoj a dosažení klíčových kompetencí dětí ukončujících předškolní vzdělávání. Při plánování a přímé práci s dětmi vycházíme a řídíme se všemi klíčovými kompetencemi předškolních dětí - k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské kompetence. Při postupném vyhodnocování diagnostiky jednotlivých dětí sledujeme očekávané výstupy, které vycházejí ze všech 5 vzdělávacích oblastí přímo v RVP PV. Vedeme tak děti k tomu, co na konci předškolního období zpravidla dokážou. 11

12 4.1 Denní režim - Mateřská škola Jevišovka Provoz mateřské školy je od 6,30-15,30 hodin. 6:30-8:30 - scházení dětí, spontánní, řízené, individuální a skupinové činnosti, individuální péče, didakticky řízená činnost, zdravotně-pohybové aktivity 8:30-9:00 - hygiena, svačina 9:00-9:30 - ranní kruh - pozdrav, sdělování pocitů a prožitků, práce s aktuálním tématem, psychomotorické hry, logopedická cvičení, hodnocení - příprava na pobyt venku :30 - pobyt venku 11:30-12:00 - hygiena, oběd 12:00-14:30 - hygiena, odpočinek na lehátku, klidové činnosti pro nespavé děti - pracovní listy, didaktické hry, individuální péče (logopedická cvičení, diagnostika dětí) 14:30-15:00 - hygiena, svačina 15:00-15:30 - volné hry 4.2 Denní režim - Mateřská škola Nový Přerov Provoz mateřské školy je od 7,00-16,00 hodin. 7:00-8:30 - scházení dětí, spontánní, řízené, individuální a skupinové činnosti, individuální péče, didakticky řízená činnost, zdravotně-pohybové aktivity 8:30-9:00 - hygiena, svačina 9:00-9:30 - ranní kruh - pozdrav, sdělování pocitů a prožitků, práce s aktuálním tématem, psychomotorické hry, logopedická cvičení, hodnocení - příprava na pobyt venku :30 - pobyt venku 11:30-12:00 - hygiena, oběd 12:00-14:30 - hygiena, odpočinek na lehátku, klidové činnosti pro nespavé děti - pracovní listy, didaktické hry, individuální péče (logopedická cvičení, diagnostika dětí) 14:30-15:00 - hygiena, svačina 15:00-16:00 - volné hry 12

13 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Náš ŠVP je zaměřen na vytváření podmínek k bohatému smysluplnému a radostnému naplnění každého dne, který dítě v mateřské škole prožije. Snažíme se dětem přibližovat tradice a zvyky k daným ročním obdobím. Chceme hlavně vycházet ze života dětí a z prostředí, ve kterém žijí. Snažíme se vytvářet dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně, aby prožívaly v mateřské škole krásné dětství. Máme na paměti, že většinu toho, co dítě v předškolním věku prožije a co z podnětů okolního světa přijme, zůstává nadlouho zachováno pro jeho pozdější život. Cílem našeho výchovně-vzdělávacího procesu je všestranný rozvoj dítěte se zaměřením na jeho individualitu. Tyto cíle určují hlavní orientaci vzdělávání, vyjadřují současný přístup ke vzdělávání a zároveň i poslání, které mateřská školka v životě dítěte plní. Prostředkem naplňování rámcových cílů jsou formy a metody vzdělávání, kvalita prostředí, kvalita komunikace - celkový pedagogický styl. Rámcové cíle: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Specifické cíle: objevovat zákonitosti přírody na základě prožitkového, problémového či projektového učení vést děti ke zdravému životnímu stylu obnovovat dodržování místních tradic a zvyků cíleně připravovat děti na plynulý přechod do základní školy Všechny učitelky ve výchovně-vzdělávacím procesu postupují tak, aby rámcové i specifické cíle (záměry) sledovala. Jsou pro ni závazné. 13

14 Ve vzdělávacím programu využíváme prvky Daltonské školy. Hlavní myšlenkou daltonského plánu je odlišná organizace vzdělávání na rozdíl od jiných tradičních směrů. Mezi učitelem a dítětem existuje určitá úmluva o harmonogramu práce na určité období. Dítě rozhoduje samo o své práci, samo si určuje tempo a učí se spolupracovat s ostatními dětmi. Jeho třemi základními principy a velkými klady jsou zodpovědnost (dítě si zvolí úkol a dobu, kdy ho bude plnit, je zodpovědné za to, co udělá), samostatnost (dítě pracuje samostatně, volí tempo, jaké mu vyhovuje, spoléhá samo na sebe) a spolupráce mezi samotným učitelem a ostatními dětmi (děti se navzájem neruší, pokud potřebují radu, obrací se nejprve na jiné děti, teprve potom na učitelku). Jeho hlavním rysem je zdůraznění individuální práce a vlastní odpovědnosti za ni. V naší mateřské škole se děti seznamují s principy daltonu už od tří let. Postupně si zvykají na denní rozhovor v kruhu, kde se seznámí s programem samostatné práce a s úkoly, které je provázejí celý týden na určité téma, opakují si pravidla třídy, hodnotí svoji práci a vyprávějí si o běžných radostech a starostech. Z nabídky úkolů si vybírají činnost pro daný den. Naučí se ukládat pomůcky na správné místo a vyznačit jeho splnění na kontrolní tabuli, ale také sdělit rodičům, jak se jim práce líbila a jaké úkoly si daný den splnily. Všechny úkoly jsou plánovány tak, abychom děti rozvíjeli celostně a ve všech oblastech. Na začátku týdne se děti seznámí se všemi úkoly a samostatně se rozhodují, kdy a který úkol budou plnit. Pracují svým tempem, učí se požádat kamaráda o radu nebo pomoc, tím se učí spolupracovat, rozvíjejí se jeho komunikativní dovednosti a také hodnotí výsledek své činnosti. Po splnění úkolu si na magnetickou tabuli dítě dá magnet v barvě toho dne, který den si úkol plnilo. Tabule také poskytuje přehled, jak dítě postupuje ve své práci. V pátek probíhá společné hodnocení - jak kdo byl pilný, kolik získal magnetků, co se povedlo, co se komu líbilo nebo naopak nelíbilo. Hodnocení je vždy pozitivní. Vzdělávací obsah mateřské školy je obohacován o seznamování dětí s cizím jazykem. Děti se prostřednictvím her, básniček, písniček, tanečků, aj. seznamují s němčinou. Tyto činnosti jsou propojovány se vzdělávací nabídkou a vzájemně na sebe navazují. Dalším obohacením činností naší MŠ je účast předškoláků na předplaveckém výcviku. Kurz je veden odbornou instruktorkou. 14

15 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Vzdělávací program je uspořádán do 6 integrovaných bloků, které byly odvozeny na základě pěti vzdělávacích oblastí - biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální se zaměřením na čtyři roční období. Vznikly v souladu s osobnostními a celospolečenskými cíli, které směřují k výchově nezávislého a zodpovědného člověka, který bude umět žít v harmonii sám se sebou, s ostatními lidmi i s přírodou. V podstatě jde o 6 obecných okruhů, které zasahují všechny oblasti vzdělávání včetně kompetencí, kterých by mělo dosáhnout dítě odcházející z našich MŠ, na základě svých možností. Nabídka bloků je volnou nabídkou pro učitelky, ze které mohou vybírat pro svoji práci s dětmi. Vzdělávací nabídka je určena pro víceleté období a při evaluaci bude postupně doplňována a upravována. Bloky jsou rozpracovány pro všechny věkové skupiny dětí, zůstávají dostatečně otevřené, každý má možnost je různě rozvíjet a přizpůsobovat je aktuálním činnostem. Vzdělávací obsah je v našem ŠVP rozdělen do 6 integrovaných bloků: 1. Poznáváme kamarády 2. Barevná příroda 3. Adventní doba 4. Zimní království 5. Vítáme jaro 6. Touláme se naším krajem 15

16 6.1 Poznáváme kamarády Charakteristika: adaptace nových dětí na MŠ, začlenění se do kolektivu, seznamování s novými kamarády a s pracovnicemi školy - učitelkami, pan školnicí, paní kuchařkou, společná tvorba třídních pravidel a jejich průběžné osvojování, rozvíjení pocitu sounáležitosti, rozvíjení pozitivních citů k sobě i okolí, rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem s vrstevníky, seznámení se s prostředím školky a místem ve kterém děti žijí, seznámení s denními rituály Klíčové kompetence: K učení: učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům K řešení problémů: všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem Komunikativní: v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou Sociální a personální: spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim Činnostní a občanské: spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 16

17 Dílčí vzdělávací cíle: Dítě a jeho tělo: osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu Sebepojetí, city, vůle: získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci rozvoj schopnosti sebeovládání Dítě a ten druhý: vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) Dítě a společnost: rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí Dítě a svět: seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 17

18 Konkretizované očekávané výstupy: Dítě a jeho tělo: pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník a čistit si zuby) samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě) Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč: dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu - řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené) dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat správně na neverbální podněty) Sebepojetí, city, vůle: rozhodovat sám o sobě (o svém chování) uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit Dítě a ten druhý: chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. 18

19 rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání spoluvytvářet prostředí pohody Dítě a společnost: orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování pojmenovat povahové vlastnosti navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti Dítě a svět: vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 19

20 6.2 Barevná příroda Charakteristika: vnímáme změny a proměny v přírodě na podzim, uvědomujeme si význam životního prostředí pro člověka a jak o něj pečovat, sklizeň ovoce a zeleniny, ochutnáváme dary podzimu, uvědomujeme si význam lidské práce na zahradě, loučíme se s létem, těšíme se na setkání s rodiči v mateřské škole při dýňování Klíčové kompetence: K učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije K řešení problémů: chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu Komunikativní: dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) Sociální a personální: ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 20

21 Činnostní a občanské: má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých Dílčí vzdělávací cíle: Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů Dítě a jeho psychika: Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie: vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení Sebepojetí, city, vůle: získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci získání relativní citové samostatnosti poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání Dítě a ten druhý: rozvoj kooperativních dovedností Dítě a společnost: seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije rozvoj společenského i estetického vkusu 21

22 Dítě a svět: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy Konkretizované očekávané výstupy: Dítě a jeho tělo: zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a materiály kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly) Dítě a jeho psychika: Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie: projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché nápady, experimentovat, některé problémy řešit cestou pokus - omyl přicházet s vlastními nápady nechat se získat pro záměrné učení odlišit hru od systematické povinnosti rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník uplatňovat postřeh a rychlost orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne) rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu) rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky 22

23 chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat dle společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat (např. vybrat ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty (sledovat cestu), rébusy a hádanky Sebepojetí, city, vůle nebát se požádat o pomoc, radu odložit splnění osobních přání na pozdější dobu přijmout roli ve hře (jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) umět kooperovat, dohodnout se s ostatními zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho poučit umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit) snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc) Dítě a ten druhý: vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisním řešení 23

24 Dítě a společnost: všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.) v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění Dítě a svět: orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště) mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice) uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné - vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí 24

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Příloha školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek (Zpracované

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8.

Minimální preventivní program. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8. Minimální preventivní program Mateřská škola Lidice, okres Kladno Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8. 2015 Zpracovala: Mgr. Soňa Macháčková 24.8.2015 OBSAH 1.ÚVOD... 3 2. charakteristika

Více

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP Materiál očekávané výstupy doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP ). očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT

JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT Školní vzdělávací program byl zpracovaný podle RVP PV OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 1.1 PŘEDKLADATEL...4

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Různá roční období mnohé věci napoví

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více