ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Č.j. MŠŠk , Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ , , , stravovna ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí (dále v dokumentu jen rodičů) a pověřených osob v Mateřské škole Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2 a upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich rodiči a zaměstnanci školy. Obsah školního řádu je vymezen Zákonem č. 561/2004 Sb. (školským zákonem) v platném znění, Vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací Vyhláškou č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami, např. Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. I. Přijímání dětí do mateřské školy Do mateřské školy jsou podle kritérií, stanovených pro příslušný školní rok ředitelkou školy, přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší tří let. 1. Ředitelka stanovuje v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. V době zápisu nových dětí probíhají ve škole tzv. Dny otevřených dveří pro zájemce o přijetí dítěte. 2. O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy. 3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 4. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 5. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 6. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy. 9. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv. 1

2 II. Obsah předškolního vzdělávání 1. Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. 2. Vyučovacím jazykem je jazyk český. 3. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem: Svět okolo nás, svět v nás (dále ŠVP PV), který je zpracován v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. ŠVP upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy. 4. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole na informační nástěnce školy. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu nahlížet. 5. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu k povinné školní docházce, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky. Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů) a enviromentální výchovy (globální výchova). 6. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, centrum). Starší děti mohou vyjíždět na delší pobyty venku do přírody okolí Olomouce (např. Horka). 7. Škola je zaměřena zvláště na oblast estetickou (výtvarnou) a tělesnou (pohybovou), V těchto oblastech jsou všechny děti navštěvující školu během své docházky rozvíjeny ve zvýšené míře, kvalitě i kvantitě (netradiční výtvarné techniky, využívání nadstandardního TV vybavení). 8. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (předplavecký výcvik, výcvik lyžování). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče. III. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání Základní cíle mateřské školy (dále jen MŠ ) při zabezpečování předškolní výchovy MŠ v rámci předškolního vzdělávání - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, - podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, - podporuje u dítěte získávání základních životních hodnot a rozvoj mezilidských vztahů, - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, - napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, - poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, - vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 2

3 Práva a povinnosti dětí 1. Práva: - na kvalitní předškolní vzdělávání, - na rozvoj svých schopností a nadání, - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování barvy pleti), - na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ, - na zajištění činnosti a služeb poskytovaných poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, - individuálně uspokojovat své tělesné a psychické potřeby, - vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou, - užívat spontánně prostředí celé třídy za předpokladu dodržení smluvených pravidel, - účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi, - podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech, - vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení, - podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití, Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. 2. Povinnosti: - nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost, - dodržovat smluvená pravidla soužití, - chovat se tak, aby svým chováním či jednáním neohrožovalo bezpečnost svoji ani bezpečnost jiných dětí, neomezovalo svobodu ostatních dětí. Práva a povinnosti rodičů 1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy a na školy. Na vyžádání jsou stručné informace o dětech sdělovány rodičům učitelkami denně při předávání dětí. Rodiče dále mohou požádat učitelku či ředitelku o osobní schůzku po předchozí domluvě. Rodiče mohou své připomínky podat i anonymně použitím schránky důvěry. 2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí. 3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí. 4. Rodiče mají právo využívat předadaptačního nebo adaptačního programu školy mohou se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou). 5. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte. 6. Rodiče jsou povinni informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (rodinná situace...). 7. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje potřebné k evidenci dětí: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého i přechodného pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. 3

4 8. Rodiče (případně osoby pověřené k přebírání dětí z MŠ) jsou povinni: a) zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno (hrací kalhoty, případně zástěrka, tričko, pevné plné papuče s protiskluznou podrážkou), b) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte (alergie, mdloby, nevolnost, úraz ), c) informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v objektu školy (šatna, školní zahrada apod.), d) předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění zelená rýma, červené spojivky očí, výskytu vší a dítě nezraněné - např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu vší u dětí, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole, e) při převzetí dítěte z MŠ od pedagoga zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte boule, modřina apod.) a bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) informovat pedagoga; na pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel! 9. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí. Pokud rodič nebude dodržovat Školní řád (např. závažným způsobem opakovaně narušovat provoz mateřské školy - opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠ v době po ukončení provozu MŠ), může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ. IV. Provoz a organizace vzdělávání 1. Zapsané děti jsou rozděleny do dvou tříd třída I. BERUŠKY a třída II. VČELKY. Děti jsou do tříd zařazeny zpravidla podle věku: v I. třídě (v přízemí) dětí mladší, v II. třídě (v patře) děti starší. V případě, že počet zapsaných dětí v určité věkové skupině v určitém školním roce převyšuje kapacitu třídy, jsou děti rozděleny podobným logickým způsobem: např. do I. třídy jsou zařazeny děti z různých ročníků a do II. třídy pouze děti starší, apod. 2. Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celou dobu své docházky. 3. Provoz MŠ je celodenní od 6.30 hod. do hod. (škola se v 6.30 h. otevírá a v h. uzavírá), rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě tak, aby škola mohla být v h. uzavřena (to znamená vyzvednout si dítě v dobu dřívější, než je h.). 4. Rodiče či pověřené osoby mohou přivádět dítě do MŠ do 8.30 hod. Dítě lze výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím není narušen časový režim třídy. Do 7.00 hod. a od hod. jsou děti spojeny v jedné třídě. 5. Děti, které v MŠ neobědvají, si rodiče či pověřené osoby vyzvedají v hod. Děti obědvající v MŠ: v době od hod. do hod., odpoledne od hod. 6. V době hlavních prázdnin je provoz přerušen či omezen. Obvykle je škola na dobu 7 týdnů zcela uzavřena z důvodu nutné údržby MŠ a čerpání dovolených 4

5 zaměstnanců. V době hlavních prázdnin má naše škola omezený provoz po dobu dvou týdnů. Dále mohou naše děti navštěvovat další dva týdny v určené náhradní MŠ v Olomouci. O přesném termínu provozu v naší MŠ a v náhradní MŠ jsou rodiče informováni na třídní schůzce, vývěskou ve škole a na školy. 7. Děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly ve prospěch rozvoje vlastní osobnosti navštěvovat pravidelně, zvláště v období zvykání. V případě, že dítě bez omluvy nechodí do MŠ po dobu delší než dva týdny, může ředitelka školy po upozornění rodičů rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ. 8. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa předem, pokud není předem známa neprodleně, včas nahlásit a dítě omluvit: ústně, písemně do sešitu v šatně nebo telefonicky. Rodič musí také stejným způsobem předem nahlásit odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je běžně zvykem. 9. Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí. Režim dne je přílohou tohoto Školního řádu. Doporučujeme rodičům, aby děti zvykaly na určitý pravidelný a stálý režim (např. doba vstávání, doba oběda, doba odpočinku) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé. 10. V průběhu celého dne je ve škole dodržován pitný režim. Děti mají volně k dispozici čaj, šťávu popř. vodu. Každé dítě používá svoji vlastní plastovou nádobku (z domu), nebo může použít školní. 11. Rodiče či pověřené osoby vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, akorát velká nepřípustná je volná nazouvací obuv ( dřeváky, žabky) a obuv nezpevněná ( capáčky ), nevhodné k celodennímu nošení jsou také tzv. cvičky. Veškeré oblečení a obutí musí být označeno. Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, ve skříňce náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -10ºC, dešti a mlze, a při silném slunečním záření ven nechodíme. Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít každé dítě svůj zubní kartáček, který je potřeba asi po půl roce vyměnit za nový. Rodiče mění dětem 1 x týdně pyžama (v pátek je děti dostanou domů na vyprání). 12. Doba odpočinku děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí. V. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky MŠ Podmínky pro přebírání dětí od rodičů ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání rodičům po ukončení vzdělávání 1. Rodiče v době určené pro příchod dětí do mateřské školy osobně předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ. 2. Rodiče si osobně přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Rodiče, popřípadě 5

6 osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytné a opustí neprodleně objekt školy. 3. V případě, že je s rodiči dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole nebo v dalších mimořádných případech (návštěva lékaře, rodinné důvody apod.) bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 4. Rodiče dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce, případně řediteli (ředitelce) mateřské školy. 5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, b) informuje telefonicky ředitele (ředitelku) školy, c) obrátí se na Policii ČR. Konkretizace způsobu omlouvání dětí rodiči z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu 1. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje rodič dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. 2. Rodiče dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Informování rodičů dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcí 1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu rodiče dětí prostřednictvím písemného upozornění umístěného na nástěnce vedle ředitelny nebo na třídních nástěnkách v šatnách dětí. Úplata za předškolní vzdělávání 1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu. Úplata se neplatí po dobu 12 měsíců za děti v posledním ročníku mateřské školy. Děti se školním odkladem znovu platí úplatu po uplynutí lhůty 12 měsíců. 2. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy Směrnicí k výběru úplaty za předškolní vzdělávání každoročně na celý školní rok podle pravidel stanovených příslušnou legislativou. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí vždy po celý školní rok: od 1. září do 31. srpna. Pro případy dětí v celodenním provozu, jímž je docházka do MŠ omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodů pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, se stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz. 3. Úplata je splatná do 15. dne v příslušném měsíci. Může být hrazena bezhotovostně (trvalým příkazem z účtu k 10. dni v měsíci na účet školy) nebo v hotovosti ředitelce školy kdykoliv do 15. dne v měsíci. 4. O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte. 6

7 5. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu (o hlavních prázdninách). 6. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. Stravování 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. 2. Stravu dovážíme ze školní jídelny při MŠ Helsinská 11, Olomouc. Stravné je propláceno měsíc předem a činí: celodenní 32,-Kč, polodenní 25,-Kč, ranní svačina 8,-Kč. U dětí 7let a více: celodenní 36,-Kč, polodenní 29,-Kč, ranní svačina 8,-Kč. 3. Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem do 9.00 hod. ústně, písemně do sešitu v šatně či telefonicky v MŠ nebo stravovně. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do MŠ přijato. Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od hod. do hod., déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygienických důvodů zlikvidováno. Pokud rodiče dodají svoje nádoby na jídlo i v době pozdější. Teplé a studené pokrmy, a další potraviny jsou určeny pro školní stravování a jsou určeny k přímé okamžité spotřebě bez skladování. Výdej pokrmů do jídlonosičů je proto na vlastní riziko zákonných zástupců. 4. V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě na 1 následující den, poté dítě sami odhlásíme. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit. 5. Změnu způsobu stravování (jen svačina, svač.+ oběd, celodenní) je možno provést vždy od nového měsíce. 6. Stravné musí být placeno včas v určeném termínu buď bezhotovostně převodem z účtu (svolení k inkasu), nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny na Helsinské 11, vždy první den v měsíci na konkrétní měsíc dopředu. 7. Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze se školní jídelnou Helsinská (s vedoucí jídelny), učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní. Rodiče mohou ve škole požadovat pouze kontrolu evidence stravování, která je vedena v jednotlivých třídách. Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ! VI. Bezpečnost a ochrana zdraví 1. Škola je po celou dobu svého provozu uzavřena, rodiče si sami otevírají bezpečnostním kódem, který je jim sdělen školou. Ostatní osoby (příbuzní, pověřené osoby do 18 let atd.) si musí zazvonit a ohlásit se videotelefonem učitelce, potom budou vpuštěni do budovy. Rodiče kód nesdělují ani svým dětem. 2. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí. Pokud rodič využívá předadaptační nebo adaptační program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své 7

8 přítomnosti. Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči). 3. Rodiče či pověřené osoby jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte. 4. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho rodiče nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho rodiči nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného rodičem dítěte (celoroční svolení na evidenčním listu, pro ojedinělé případy lístek s datem, jménem a datem narození osoby nebo rodným číslem). Pokud chtějí rodiče dát pověření osobě mladší 18 let (sourozenci), musí požádat ředitelku na zvláštním tiskopise o souhlas. 5. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. 6. Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.) může pedagogický pracovník odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy. 7. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen rodič nebo jím pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě. Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně. Nemocné děti se samy necítí dobře běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. 8. Pedagogové dětem nesmí podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva. (kapky, masti, léky). V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat. 9. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole: - odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.) - rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (řetízky na krku, jiné šperky, knížky, hračky, potraviny), které má dítě na sobě nebo si je bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte). 10. Definování školního úrazu: školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. 11. V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZ) se škola řídí svojí směrnicí k zajištění BOZ dětí, která je součástí školního řádu. 8

9 VII. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejim věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 2. Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. VIII. Zacházení s majetkem školy 1. Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek MŠ. 2. Veškeré vybavení a majetek se z budovy MŠ nevynáší. 3. Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 4. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření a používání i dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů. Přivítáme finanční pomoc rodičů formou sponzorství či finančního daru na zakoupení hraček, pomůcek apod., i pomoc jinou např. zkypření pískovišť a záhonků. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku. Rodiče souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií tříd a dětí na webových stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy. Rodiče svým podpisem stvrzují souhlas a seznámení se Školním řádem mateřské školy. V Olomouci Školní řád obsahuje tři přílohy. Mgr. Alena Kuželová ředitelka školy 9

10 Příloha Školního řádu REŽIM DNE Výchovná činnost je prováděna průběžně dle cílů a úkolů výchovných plánů jednotlivých tříd. Hry a činnosti dětí nejsou striktně časově omezeny. Po celý den dodržujeme sebeobslužný pitný režim dětí. Oddělení mladších dětí otevření MŠ, děti se scházejí v určené třídě - děti se rozcházejí do svých tříd - spontánní hrové a pohybové aktivity dětí dle jejich volby a výběru - rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou individuální, skupinové - individuální vzdělávání dětí učitelkou v různých výchovných oblastech - do 9.10 h. průběžná samoobslužná svačina podle potřeb dětí postupné dokončení činností a prácí - společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a řízené učitelkou - společné přivítání dne v komunikačním kruhu, vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti odchod do šatny a na pobyt venku, v letních měsících již dříve (od 9.15h.), pokud není vhodné počasí pohybové aktivity ve škole společný oběd, hygiena, čištění zubů, převlékání do pyžam začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku, do h společná odpolední svačina - spontánní hrové a pohybové aktivity do rozchodu dětí - individuální vzdělávání dětí učitelkou v různých výchovných oblastech - soustředění dětí v určené třídě či na zahradě uzavření MŠ Oddělení starších dětí otevření MŠ, děti se scházejí v určené třídě - děti se rozcházejí do svých tříd - spontánní hrové a pohybové aktivity dětí dle jejich volby a výběru - rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou individuální, skupinové, - individuální vzdělávání dětí učitelkou v různých výchovných oblastech - do 9.10 h. průběžná samoobslužná svačina podle potřeb dětí postupné dokončení činností a prací - společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a řízené učitelkou - společné přivítání dne v komunikačním kruhu, vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti odchod do šatny a na pobyt venku, v letních měsících již dříve (od 9.15h.), pokud není vhodné počasí pohybové aktivity ve škole společný oběd, hygiena, čištění zubů, převlékání do pyžam začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku, do h společná odpolední svačina - spontánní hrové a pohybové aktivity do rozchodu dětí - individuální vzdělávání dětí učitelkou v různých výchovných oblastech - soustředění dětí v určené třídě či na zahradě uzavření MŠ 10

11 Příloha Školního řádu SMĚRNICE k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Mateřské škole Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizaci Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí ve škole má výkon dozoru 1 nad činností dětí mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi školy stanoví pro školu obecně závazné právní předpisy. Cílem směrnice je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit způsob postupu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí (dále jen dítě ) ve škole. Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tato směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Mateřské škole Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizaci (dále jen škola ). Čl. 2 Předcházení rizikům (1) Škola zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen vzdělávání ), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. 2 K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. 3 Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech dětí v rámci školního vzdělávání a při účasti dětí školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. (2) Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného rámcového vzdělávacího programu, seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu - očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za 1 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem dozor, je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 2 ) 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon). 3 ) 101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp. (3) Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 4 Rámcové vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 5 (4) Ředitelka školy vydá školní řád. 6 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a děti školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce dětí. Čl. 3 Zdravotní předpoklady (1) Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu dětí a jejich zdravotní způsobilosti. (2) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě, sportovních a tělovýchovných akcích nebo výuce plavání, se vyžaduje zdravotní způsobilost, 7 kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (3) Zákonní zástupci dětí jsou povinni informovat školu 8 o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle odstavce 2. (4) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení dítěte do prováděných činností, oznamují děti okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi. Čl. 4 První pomoc a ošetření (1) Škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci 9 a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. 10 Rovněž 4 ) Blíže k prevenci sociálně patologických jevů vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 5 ) 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 6 ) 30 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 7 ) 9 a 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 8 ) 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 9 ) 103 odst. 1 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce). 10 ) 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (zákon o bezpečnosti). 12

13 zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni děti a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i děti. (2) Podle závažnosti úrazu zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. (3) Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu. (4) Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje zvláštní právní předpis. 11 Čl. 5 Poučení dětí (1) Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Děti zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 12 a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou děti setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, 13 nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále děti seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam. (2) Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v přehledu výchovné práce), přílohou je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Čl. 6 Dozor nad dětmi (1) Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad dětmi náležitý dohled. 14 Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad dětmi také výchovné působení (dále jen dozor ), 15 a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitelka školy. 16 Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, dopravním a jiným rizikům. 11 ) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. 12 ) Přiměřeně se užije 349 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce). 13 ) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j: / ) 415, 422 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 15 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním řádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 16 ) 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) 13

14 (2) Při akcích konaných mimo školu, místo a čas shromáždění dětí a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den před konáním akce zákonným zástupcům dětí. (3) Podle rozhodnutí ředitelky školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitel školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše. Čl. 7 Výuka plavání (1) Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitelka školy musí ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí. Při plavecké výuce se třída dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden vyučující. Nejvyšší počet dětí ve skupině je 15. Pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výuky a všech dětech, které se výuky účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu dětí. Totéž se provádí při jejím zakončení. (2) Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle možnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody. (3) Odpovědnost za bezpečnost dětí při výuce plavání, která je realizována mimo školu, nesou pedagogičtí pracovníci, kteří děti na výuku plavání doprovázejí. (4) Za bezpečnost dětí při plavecké výuce ve školách, do doby jejich předání pedagogickým pracovníkům, jež vedou výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří děti na plaveckou výuku doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výuky. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k plavecké výuce je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost dětí. (5) Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho dětech (účastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší. Čl. 8 Koupání Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. 17 Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se děti mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se dětí ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximálně 10 dětí. Po skončení koupání skupiny a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet dětí. Čl. 9 Úrazy dětí (1) Úrazem dětí je úraz, který se stal dětem při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání a při výuce plavání. 17 ) 6 zákona č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 14

15 (2) Úrazem dětí není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu. Čl. 10 Evidence úrazů dětí Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. 18 Čl. 11 Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů. 19 Čl. 12 Odpovědnost za škodu při úrazech dětí Škola odpovídá v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy 20 dětem za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci dítěte. Čl. 13 Sledování úrazovosti dětí Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů dětí, při sledování celkové školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, k prohloubení preventivní činnosti, a to v anonymizované podobě. Kontrolní činnost Čl. 14 (1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik. (2) Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jakož i dodržování pokynů dětmi. (3) Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou nejméně jednou ročně 21 zahrnují školy také kontrolu tělocvičen a tělocvičného nářadí a náčiní, školních hřišť, školních pozemků i dalších pracovišť školy užívaných dětmi, včetně jejich vybavení. Pokud se na ně a na jejich vybavení vztahují zvláštní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, například o elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení, provádějí se na nich prostřednictvím osob se zvláštní odbornou způsobilostí odborné kontroly a revize ve lhůtách stanovených těmito předpisy. U tělocvičného nářadí a ostatního náčiní se kromě jeho běžných kontrol a v rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí i odborné technické kontroly nejméně jednou za rok, pokud nestanovil výrobce lhůtu kratší. Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou je rovněž kontrola vybavení školy prostředky pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich použitelnosti. 18 ) V podrobnostech vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. 19 ) 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 20 ) 420, 422 zákona č. 40/1964 Sb., (občanský zákoník). 21 ) 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce). 15

16 Čl. 15 Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb provádí Česká školní inspekce 22, orgány ochrany veřejného zdraví, popřípadě orgány inspekce práce podle zvláštních právních předpisů. Čl. 16 Závěrečné ustanovení Tato směrnice nabývá účinnosti dne 8. ledna 2013 Mgr. Alena Kuželová ředitelka školy 22 ) 174 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 16

17 Příloha Školního řádu INFORMACE PRO RODIČE K VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Rodiče (popř. jiní zákonní zástupci) dítěte jsou povinni v souladu se školním řádem mateřské školy (dále jen MŠ) dodržovat provozní dobu MŠ a své děti vyzvedávat z MŠ včas. 2. Rodiče (popř. jiní zákonní zástupci) dítěte jsou povinni MŠ předávat aktuální kontakty na sebe a jiné vhodné osoby pro případy akutní nutnosti řešení situace dítěte. 3. V případě nenadálé situace, kdy není rodič (popř. jiný zákonný zástupce dítěte) schopen zajistit vyzvednutí dítěte z MŠ, je povinen o tomto informovat MŠ a dohodnout se na řešení situace dítěte. 4. Pokud rodiče (popř. jiní zákonní zástupci) opakovaně, bezdůvodně opožděně vyzvedávají dítě z MŠ, porušují tak školní řád MŠ a závažným způsobem narušují provoz MŠ, na což budou písemně upozorněni. Toto narušování provozu MŠ může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ v souladu s ustanovením 35 odst. 1b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 5. Pokud ze strany rodiče (popř. jiného zákonného zástupce) dítěte dochází i přes předchozí upozornění k opakovanému, bezdůvodnému pozdnímu vyzvedávání dítěte z MŠ, může být o této skutečnosti informován příslušný státní orgán (orgán sociálně - právní ochrany dětí, Policie České republiky apod.) (Orgán sociálně - právní ochrany dětí vykonává přenesený výkon státní správy na tomto úseku, vykonává jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, např. Mm Olomouce, jeho příslušnost se řídí bydlištěm dítěte). 6. Pokud nastane situace, kdy rodič (popř. jiný zákonný zástupce), či jiná rodičem pověřená osoba, nevyzvedne dítě z MŠ do ukončení provozu MŠ, pracovník MŠ kontaktuje dle dostupných kontaktů výše uvedené osoby a pokusí se zajistit převzetí dítěte z MŠ. 7. Pokud se ani po výše uvedených krocích (viz bod 6.) nepodaří zajistit převzetí dítěte z MŠ, pak pracovník MŠ kontaktuje se žádostí o spolupráci při zajištění dítěte Policii ČR a jejím prostřednictvím příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, kteří budou situaci dítěte řešit. V Olomouci dne Zpracovala: PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství Magistrátu města Olomouce Mgr. Iva Elznerová, vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě odboru sociální pomoci Magistrátu města Olomouce 17

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252 100 00 Praha 10 Strašnice Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Obsah 1 Předcházení rizikům 1.1 Prevence rizik 1.1.1 Pobyt a činnosti v budově mateřské školy

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více