Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 1 Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice aktualizace na školní rok 2011/ aktualizované vydání 1. září vydání 2. září 2002 Ředitelka školy: Datum: 1. září

2 2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět zpracovaný podle RVP PV 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č.j. 252/2008 Kř Aktualizovaná verze pro školní rok 2011/2012 Předkladatel: Název školy: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Adresa: Široká Ivančice IČO: Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace. Ředitelka: Ing. Marta Špalková Koordinátor ŠVP: PaedDr. Miroslava Křupalová Kontakty: tel www: neslysici-ivancice.info Zřizovatel: Název zřizovatele: Jihomoravský kraj Adresa: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ Kontakty:Neubauerová Simona Ing., vedoucí úseku speciálního školství, tel , Platnost dokumentu od: 2. září 2002 Datum poslední aktualizace: 1. září 2011 Razítko školy: 2

3 3 Obsah: 1. Charakteristika MŠ 2. Poslání, vize a cíle MŠ 3. Podmínky výchovy a vzdělávání Materiální podmínky Psychosociální podmínky Podmínky zdravé životosprávy Organizační podmínky Podmínky pro řízení Podmínky personální Podmínky pro spolupráci s rodiči 4. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami 5. Pedagogická evaluace 6. Obsah školního vzdělávacího programu viz. příloha 1. CHARAKTERISTIKA MŠ MŠ je součástí školského zařízení Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov v Ivančicích. Celé školské zařízení sídlí ve vlastní budově, která byla za tímto účelem postavena v roce Kromě dvou světových válek se zařízení nepřetržitě zabývá výchovou a vzděláváním dětí se sluchovým postižením. V roce 1991 škola převzala z holandského Institutu voor Doven originální rozpracovanou výukovou metodu zaměřenou na rozvoj čtení s porozuměním, která je určená dětem již od nejútlejšího věku a v našich podmínkách je realizována prostřednictvím SPC v rodinách, dále v mateřské i základní škole. MŠ tvoří celek se školským zařízením v Ivančicích, které zahrnuje SPC, MŠ, ZŠ,ZŠ praktickou, ZŠ speciální a dětský domov. MŠ svou výchovně vzdělávací činností navazuje na péči speciálně pedagogického centra a předchází výchovně vzdělávacímu programu nabízenému v základní škole určené dětem se zdravotním postižením v Ivančicích. Školní vzdělávací programy celého školského zařízení jsou určeny především dětem se zdravotním postižením - zejména sluchovým, autismem a vadami řeči. MŠ využívá svých zkušeností v oblasti rozvoje řeči a vyvozování správné 3

4 4 výslovnosti a nabízí je dětem, které nemají dostatečné jazykové kompetence dětem se sluchovým postižením, s vadami řeči, s kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Program rozvoje řeči v celém školském zařízení vychází z principů MATEŘSKÉ REFLEXNÍ METODY van Udena. Důležitým předpokladem pro rozvoj jazykových kompetencí prostřednictvím mateřské reflexní metody je jednotnost a návaznost jazykového vzdělávání, což je zabezpečeno koncentrací nabízených služeb. MŠ je svým umístěním městského typu, ovšem navštěvují ji děti jak z města, tak z venkova. Spádový region MŠ je rozlehlý - jedná se o území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Část dětí MŠ během týdne bydlí na internátě, který je součástí speciálních škol. Část dětí MŠ navštěvuje denně a část dětí jen na několik dnů v týdnu. MŠ navštěvují i děti z dětského domova, který je součástí zařízení. Do MŠ formou občasných návštěv docházejí i děti, které jsou v trvalé péči SPC. MŠ sídlí v nové přístavbě speciálních škol. Povolená kapacita je 30 dětí. Specifikem MŠ je zaměření na maximální rozvoj aktivních a pasivních komunikačních schopností každého dítěte. Řeč se buduje prostřednictvím neustálého uplatňování mateřské reflexní metody aktuálních živých rozhovorů vycházejících z motivovaných situací nebo přirozených zájmů dětí. Stálá pozornost je věnována aktivní složce řeči - individuální logopedická péče je poskytována dětem průběžně během celého dopoledne. Všechny děti procházejí každodenním sluchovým a hudebně rytmickým tréninkem, který významně ovlivňuje vnímání řeči a její produkci. 2. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE MŠ Poslání, vize a cíle MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 vycházejí z pedagogické koncepce práce školy na období a aktuálního plánu školy na školní rok dokumentů MŠMT - rámcového programu pro předškolní vzdělávání, aktualizace z roku 2004, uvedená opatřením ministryně školství č.j / ze platné legislativy zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, podle vyhlášky č. 14/ 05 o předškolním vzdělávání ve znění změny číslo 43 z , vyhlášky č. 73/ 05 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v aktuálním znění, vyhlášky č. 108/ 2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení z roku

5 5 POSLÁNÍ Posláním MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 je sloužit rozvoji celé osobnosti dítěte a současně rozvíjet individuální potřeby a zájmy každého dítěte se zvláštním důrazem na rozvoj komunikačních schopností prostřednictvím mateřské reflexní metody rozvoje řeči van Udena. V přátelském prostředí nabízet dětem možnost vyrovnat se se sebou samými, získat pozitivní vztah k druhým lidem i ke svému přírodnímu, technickému a kulturnímu prostředí. Rodičům nabízet odborné a vstřícné zázemí s možností spolupráce při tvorbě individuálního programu výchovy a vzdělávání dítěte a jeho realizaci. VIZE MŠ MŠ ve školském zařízení Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 má snahu stát se nejzdravější, nejhravější a nejpřirozenější součástí služeb, které školy nabízejí. Za všech okolností chce uplatňovat heslo škola hrou a zábavou s tetami, které máme rádi. Chceme, aby děti trávily čas v naší MŠ smysluplně a aby každý den prožily radostně, bezpečně, v klidu a v pohodě! HLAVNÍ CÍLE MŠ Rozvíjet dítě a jeho schopnosti učení. Osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získat osobní samostatnost a schopnost projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí. SPECIÁLNÍ CÍLE 5

6 6 Pro děti se sluchovým postižením Harmonicky navázat na péči Speciálně pedagogického centra ve Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 Vytvářet klidné, přátelské a stimulující prostředí pro rozvoj řeči Rozvíjet u dětí schopnosti vedoucí k pozdějšímu samostatnému čtení s porozuměním: -identifikovat řeč mluvenou a psanou prostřednictvím řízených rozhovorů a deníků -podporovat vzájemnou orální komunikaci dětí -rozvíjet zrakové a sluchové vnímání dětí Podporovat sociální kontakty dětí a alternativní formu vzájemné komunikace - znakový jazyk a prstovou abecedu Pečovat o správnou artikulaci dětí Připravovat děti na plynulý přechod do základní školy Pro děti s vadami řeči popřípadě jiným druhem zdravotního postižení Vytvářet klidné, přátelské a stimulující prostředí pro rozvoj řeči Rozvíjet komunikační schopnosti dětí Pečovat o správnou artikulaci Připravovat děti na úspěšný vstup do základní školy Pro děti s autismem Vytvářet strukturované, klidné, přátelské a stimulující prostředí pro celkový rozvoj dětí Dbát při učení na neustálé propojování strukturalizace, vizualizace a individualizace Rozvíjet komunikační schopnosti dětí Podporovat přiměřené sociální chování dětí Vytvářet vhodné situace pro pozitivní citové prožívání dětí 6

7 7 3. PODMÍNKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Budova MŠ MŠ je součástí komplexu budov školského zařízení pro sluchově postižené v Ivančicích. MŠ sídlí od roku 1991 v přístavbě spojené s hlavní budovou krytou chodbou. Budova byla na podzim roku 2011 rekonstruována zateplena a vyměněna okna. Vstup do MŠ je možný jednak bočním vchodem ze zahrady anebo přes hlavní budovu. Vchody jsou zabezpečeny a otevírají se po zvukovém signálu zaměstnanci školy. Spojení s hlavní budovou je zajištěno telefonicky. MŠ má tři učebny, dvě logopedické pracovny, pracovnu pro strukturované učení, sociální zařízení, kabinety na pomůcky, učitelskou šatnu a otevřenou šatnu s koutkem pro rodiče. Všechny místnosti jsou účelně propojeny. Obědy se podávají ve školní jídelně v hlavní budově školy. Svačiny se podávají ve třídách. Učebny jsou dostatečně prostorné, světlé a upravené do hracích koutků, které poskytují možnosti pro individuální i skupinovou práci. Hrací koutky jsou vybaveny materiály ze života i školními pomůckami zajišťujícími rozmanité a účelné podněty k činnostem. Koutky se ve třídách liší. Od září 2009 dětem slouží nová ložnice, která je vzhledem k nedostatku prostor a z důvodu pohodlí a bezpečnosti při odpočinku po obědě je umístěna v přechodu na cestě z MŠ do jídelny ve staré budově. Ložnice je v relativně klidné části školského zařízení a je vybavena maximálně účelně. Děti s autismem a sluchovým postižením navštěvují jednu třídu, ale prakticky jsou rozděleny do dvou učeben a u každé z nich je pracovna na nácvik strukturovaného učení a na individuální logopedickou péči. Učebny, které využívají děti s vadami řeči a se sluchovým postižením jsou vybaveny bílými pojízdnými tabulemi pro zápis rozhovorů. Vedle třídy pro děti s vadami řeči je umístěna logopedická pracovna - samostatná místnost, účelně vybavená a využívaná dětmi z celé MŠ. Třídy jsou dveřmi spojeny s balkony, ze kterých je přímý vstup na zahradu. Splněny jsou všechny hygienické požadavky a normy na třídy MŠ. 7

8 8 Nedostatkem je zastaralý méně funkční nenastavitelný nábytek, který plně neodpovídá stanoveným normám. Dalším je vzdálenost školní jídelny, kde děti obědvají a ponurost vstupní části MŠ - velká místnost bez přímého světla a nefunkčnost některých chodeb, vytvářejících labyrint. V blízké budoucnosti hodláme řešit situaci především se sedacím nábytkem a stolky. Vzhledem k omezeným finančním možnostem školy postupně oslovujeme sponzory. V nedávné době se nám takovýmto způsobem podařilo vybavit šatnu MŠ a hrací kout na zahradě. Školní zahrada a dvůr MŠ jako součást Mateřské školy, Základní školy a Dětskho domova v Ivančicích, Široká 42 využívá celý pozemek v okolí zařízení. Výhled z budovy MŠ je do upravené rozlehlé školní zahrady, do níž je umožněn i přímý vstup. V bezprostřední blízkosti MŠ se postupně buduje dětské hřiště stimulující děti ke spontánním hrám a rozvíjející jejich motorické schopnosti. Zahrada je svažitá, čehož se v zimě využívá pro sáňkování a bobování. U hlavní budovy školy se nachází betonová plocha užívaná k bezpečnému pohybu dětí na kolech a tříkolkách. Hřiště s umělým povrchem dává možnost přiměřených sportovních her venku i v blátivém období a v zimě se využívá jako přírodní kluziště. Pro pozorování i práci lze užívat zelinářskou zahradu, jejíž součástí jsou dva skleníky. Zahrada svou úpravou a výsadbou skýtá mnoho příležitostí pro pozorování přírodního prostředí. Tělocvična MŠ užívá dle zájmu velkou plně vybavenou tělocvičnu školy. Pro nejmenší je každý den vyhrazena aspoň jedna vyučovací hodina, jinak dle domluvy. MŠ má dobré materiální předpoklady pro zajištění fyzického rozvoje dětí. Pomůcky, školní potřeby a vybavení Nábytek ve třídách MŠ je funkční, estetický a upravený do sestav, které vytvářejí předěly mezi hracími koutky. Nábytek je nízký a otevřený. Všechny pomůcky a hračky jsou přístupné dětem. Pomůcky a hračky jsou nakupovány s ohledem na jejich využitelnost v hracích koutcích. Školka má k dispozici dvě televize (bohužel, ne na optimální technické úrovni) a DVD přehrávače. Logopedický kabinet pro individuální logopedickou péči je vybaven zrcadlovým stolem a pohyblivou směrovací lampičkou. Všechny třídy jsou vybaveny hudebními přehrávači, které napomáhají vytvářet atmosféru pohody. 8

9 9 Knihy Knihy jsou dětem volně přístupné v písmenkovém koutku. Jedná se o leporela, encyklopedie, sbírky říkanek a pohádek a dětské časopisy. V písmenkovém koutku jsou dále dětem k dispozici obrázkové slovníky a obrázkové kartotéky. Zázemí pro učitelky je v učitelské knihovně společné pro celé školské zařízení. Technické zázemí MŠ využívá technické zázemí celého školského zařízení. Počítač připojený na školní server a internet je k dispozici v pracovně určené pro individuální práci s dětmi s PAS. Kopírka je umístěna v kanceláři školy. Učitelky mají k dispozici rovněž digitální fotoaparát a videokameru k vypůjčení v kanceláři zástupkyně ředitelky. Barevný tisk je možný z počítače ve sborovně na tiskárnu v kanceláři zástupkyně ředitelky PODMÍNKY PSYCHOSOCIÁLNÍ MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 navštěvují děti se speciálními potřebami, které vyplývají z jejich zdravotního postižení. Prioritou je zabezpečení individuální péče pro každé dítě a její úspěšná realizace. MŠ se zaměřuje na celou osobnost dítěte, především na rozvoj jeho samostatnosti a osobní odpovědnosti. Je kladen důraz na pohodové a osobní prostředí vytvářené všemi pracovníky školského zařízení. Učitelky MŠ během všech činností s dětmi respektují zvláštnosti jejich psychického a fyzického vývoje. Spolupracují při tom s dalšími odborníky především školním psychologem, školním speciálním pedagogem, logopedem a dalšími specialisty dle potřeb dítěte. V případě dětí se sluchovým postižením dochází ke spolupráci a návaznosti na péči speciálně pedagogického centra při škole. MŠ dále rozšiřuje možnosti působení mateřské reflexní metody na dítě a částečně ji institucionalizuje. MŠ vytváří 9

10 10 bezpečné, důvěrné, otevřené a přátelské klima, na jehož základě se rozvíjí spolupráce s rodiči, vedoucí k efektivnímu pozitivnímu ovlivňování dítěte se sluchovým postižením. Pro úspěšný rozvoj komunikačních dovedností dětí se sluchovým postižením i vadami řeči je důležitá správná motivace ke komunikaci. V MŠ se využívá motivace na základě prožitku spojeného s přímým prováděním činnosti. Nestačí pouze obrázky či jiný názorný materiál, používají se věci opravdové a konkrétní a děti mají možnost poznat je ze všech stran. Maximální pozornost je věnována dětem s ústavní výchovou, které jsou umístěné v dětském domově v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42. Tyto děti většinou přicházejí z kojeneckých ústavů a je třeba jim usnadnit proces adaptace na nový domov rodinného typu v kombinaci s péčí mateřské školy a internátu. Důležitá je vzájemná informovanost a spolupráce všech zainteresovaných pedagogických pracovníků s důrazem na jednotný postup vůči každému dítěti z domova s respektem k jeho individuálním zvláštnostem. Děti s vadami řeči přicházejí do MŠ na základě doporučení dětského lékaře a dále doporučení SPC pro vady řeči v Brně - Veslařská. Někdy jsou vytrženy ze své původní MŠ a do jiného školského zařízení se dostávají z důvodů, kterým dostatečně nerozumí. MŠ ve spolupráci se školním psychologem věnuje jejich adaptaci náležitou pozornost a prostřednictvím vhodně volených činností se ji snaží dětem usnadnit Děti s vadami řeči přicházejí do nového prostředí často se zkreslenými představami rodičů o rychlém vyvození správné artikulace. Rodiče jsou někdy přesvědčeni, že individuální logopedická péče má být jedinou a hlavní náplní dne ve třídě pro děti s vadami řeči. Mnohdy trpí i obavami z kontaktu s dětmi se sluchovým či jiným postižením. MŠ se snaží působit na rodinu a vytvářet správný postoj ke své činnosti. K vyvození správné artikulace u dětí s vadami řeči MŠ navozuje plodnou spolupráci s celou rodinou dítěte založenou na podrobném poznání logopedické péče v MŠ a individuálních potřeb dítěte. Dětem s poruchou autistického spektra je v našem zařízení věnována systematická péče, která je zajišťována ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Brně - Štolcova. Pro děti je připraven model strukturovaného učení, které vychází z individuálních možností každého dítěte a vizualizace a strukturalizace každé činnosti. Pro každé dítě je vypracován podrobný edukační plán, který je pravidelně vyhodnocován a následně upravován. 10

11 PODMÍNKY ZDRAVÉ ŽIVOTOSPRÁVY MŠ pečuje o zdravou výživu, která výrazně ovlivňuje duševní a tělesnou pohodu. Výživa dětí MŠ je zajištěna školní jídelnou a vychází z norem pro školní stravování především s důrazem na podávání čerstvého ovoce a zeleninových salátů. Ve stravování se uplatňuje individuální přístup ke každému dítěti - děti nejsou nuceny do určitého druhu jídla či nápoje a k dojídání. Stravovací návyky dětí jsou předmětem sdělování mezi rodiči a učitelkami především na počátku školního roku. Během celého dne je v MŠ zajištěn pitný režim - děti mají ve třídách hrníčky a konvice s čajem si přinášejí učitelky ze školní jídelny dle potřeby. Dopolední svačiny se podávají přímo ve třídách, děti jsou vedeny k sebeobsluze - tj. prostírání, přípravě jídla a úklidu po stolování. Na obědy přechází MŠ do školní jídelny v hlavní budově. Režimově je zabezpečena doba mimo hlavní oběd, aby děti měly k obědu patřičný klid. I ve školní jídelně, pokud je to možné, jsou děti vedeny k samostatnému stolování. Ve školní jídelně lze uplatnit požadavek rodičů na jiný druh stravování. Režim dne je stanoven rámcově. Učitelka MŠ si režim flexibilně upravuje dle aktuálního stavu dění ve třídě. Pevný je až čas na oběd. Dbá se na právo dětí dokončit každou činnost. Pobyt venku je nedílnou součástí každého dne v MŠ. Při pobytu venku je využívána především školní zahrada a dětské hřiště. Odpolední odpočinek dětí je zajištěn ve vybavené ložnici. Děti jsou uloženy na lůžka a pokud po 30 minutách nespí, mohou vstát a věnovat se klidné hře ve vyhrazené části ložnice. Děti, které odcházejí po obědě domů, čekají na své rodiče ve třídě MŠ nikoliv v ložnici. 11

12 12 Režim dne PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ČAS NÁPLŇ POZNÁMKA Volná hra v hracích koutcích Činnosti dle programu týdne Svačina ve třídě Pobyt venku Individuální logopedická péče probíhá každý den od 7.30 do a během odpoledne Oběd v pátek (odjezd internátu) Odpočinek dětí individuální péče (logopedie, grafomotorika ) Volná hra V pátek končí provoz MŠ v hodin. 12

13 13 Využití jiných vzdělávacích programů Při své činnosti využívá MŠ prvky z programu Zdravá mateřská škola a Začít spolu. MŠ využívá ty prvky, které považuje ve své práci s dětmi se speciálními potřebami za přínosné a podnětné. Jedná se především o organizaci činností v hracích koutcích a prožitkové učení. Způsob práce s dětmi se sluchovým postižením vychází z metodiky Institutu voor Doven v holandském Sint Michielsgestelu, která byla poskytnuta speciálním školám v roce 1991 a je všemi pedagogy školy dále rozvíjena. Plánování činnosti MŠ je součástí speciální školy v Ivančicích a její plánování vychází z výhledové koncepce školy, ročního plánu školy a školního vzdělávacího programu MŠ. MŠ se zapojuje do celoškolních tematických projektů - v roce 2011 / 2012 s názvem Figurky. Učitelky MŠ připravují vlastní variantu Malé figurky respektující možnosti dětí předškolního věku. Na čtvrtletí připravují učitelky podrobný třídní tematický plán, rozpracovaný na náměty činností v jednotlivých oblastech na každý týden. Tyto plány se v případě zajímavého podnětného aktuálního dění mohou měnit. Na konci čtvrtletí jsou plány vyhodnoceny z hlediska úspěšnosti rozvoje a stávají se podkladem pro další plánování. Mimořádné aktivity MŠ se aktivně zúčastňuje všech celoškolních akcí, které podporují v dětech duch pospolitosti a tvoří tradice školy. Jedná se o zahájení školního roku spojené se slavnostním obědem, zavírání zahrady, příchod Mikuláše a čertů, Vánoční těšení, živý Betlém, společnou vánoční večeři spojenou s nadělováním pod stromeček, velikonoční koledování ve škole, otevírání zahrady, zahradní slavnost a jiné aktuálně organizované akce především projektové dny motivované aktuálním projektem. MŠ podle podmínek navštěvuje divadelní představení pořádaná pro mateřské školy Městským informačním centrem v Ivančicích. MŠ organizuje své vlastní polodenní vycházky v okolí Ivančic a na závěr školního roku si ve spolupráci s rodiči plánuje a pořádá výlet vlastní. 13

14 14 14

15 15 Řád MŠ Příchod Děti přicházejí do školky do využívají návaznost logopedické péče. Předání Děti se předávají osobně. Při předávaní si vyměňují rodiče s učitelkou důležité informace o dítěti. Vybavení Rodiče vybaví dítě vhodným oblečením na hru i pobyt venku za každého počasí, obuv na přezutí musí být na noze pevná. Zdravotní stav Dítě přicházející do školky musí být zdravé - schopné normálního režimu dne. O aktuálních změnách zdravotního stavu je třeba informovat paní učitelku. Při onemocnění dítěte ve školce jsou rodiče ihned informováni a vyzváni k převzetí dítěte do domácí péče. Odchod Dítě si může vyzvednout ze školky pouze rodič nebo jím písemně pověřená osoba. 15

16 PODMÍNKY PRO ŘÍZENÍ Pravomoc a odpovědnost / grafické schéma / Ředitelka školy Zástupkyně ředitelky školy Hospodářka školy Vedoucí učitelka Mateřské školy Uklízečka MŠ Školník Učitelka MŠ Učitelka MŠ Asistentka pedagoga Učitelka MŠ Vedoucí vychovatelka internátu a DD Vedoucí SPC = školní psycholožka 16

17 17 Pracovní tým Učitelky MŠ tvoří pracovní tým, který spolupracuje při přípravě aktuálního celoškolního celoročního projektu, tvorbě tematických plánů, společně se domlouvá a připravuje akce obzvláštňující pravidelný chod MŠ. Učitelky MŠ při plánování činnosti MŠ úzce spolupracují s SPC (speciální pedagožkou), ZŠ (zástupkyní ředitelky), internátem školy a dětským domovem (vedoucí vychovatelkou) a školní psycholožkou. Učitelky MŠ jsou členy širšího pracovního týmu tvořeného všemi pedagogy školského zařízení a aktivně se podílejí na jeho činnosti. Jednou měsíčně se zúčastňují metodického sdružení učitelů škol a pětkrát ročně pedagogických rad. Podle potřeby se učitelky MŠ setkávají na pracovní poradě s ředitelkou školy nebo její zástupkyní. Vnitřní předpisy platné pro MŠ MŠ se řídí platným Školním řádem mateřské školy a Organizačním řádem, Směrnicí o školní jídelně a Směrnicí o venkovní hrací ploše - vše vydané Mateřskou školou, Základní školou a Dětským domovem, Ivančice, Široká PODMÍNKY PERSONÁLNÍ Pedagogická a odborná způsobilost V MŠ vyučují během dopoledne ve dvou třídách čtyři učitelky. Logopedickou péči vykonává plně kvalifikovaná učitelka MŠ v době od 7.30 do odchodu na vycházku a třikrát týdně odpoledne u dětí, které neodpočívají na lůžku. Logopedickou péči u dětí se sluchovým postižením, které jsou součástí třídy pro děti s kombinovaným postižením, vykonává plně kvalifikovaná učitelka MŠ v době, kdy ostatní děti zaměstnává druhá učitelka s pomocí asistentky pedagoga. Ve třídě pro děti s kombinovaným postižením pracuje na základě doporučení SPC Štolcova a schválení zřizovatele po dobu přímé výchovně vzdělávací práce 1 asistentka pedagoga. 17

18 18 učitelka MŠ pedagogická způsobilost odborná způsobilost Bc. Blanka Pekárková ano ano Bc. Marie Čápová ano ne - studuje Bc. Eva Kalousková ano ano Olga Pauzová ano ne Asistent pedagoga Lenka Procházková ne ne DVPP Všechny učitelky MŠ se dále pedagogicky vzdělávají. Učitelky, které nemají potřebné odborné vzdělání se je snaží doplnit dálkové studium, odborné semináře PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI S RODIČI MŠ je ke všem rodičům otevřená a přátelská. Rodiče mají možnost kdykoliv vstoupit do MŠ a aktivně či pasivně se zúčastnit činností a to nejen ve třídě, ale také všech celoškolních akcí. V květnu 2009 bylo zpracováno společností KALIBRO šetření mezi rodiči MŠ sledující jejich spokojenost v následujících oblastech. Další šetření je naplánováno na podzim roku Hodnocení rodičů MŠ Naši rodiče Spokojenost ( s prostředím, s výukou) 93,3% Výchova a vzdělávání 91,2% Vztahy (chování zaměstnanci x rodiče, zaměstnanci x dítě, mezi dětmi) 86,7% 18

19 19 Váha slova rodičů 87% Zázemí (pitný režim, strava, pobyt venku, akce, parkování) 73% Důležitá konkrétní zjištění jsou součástí Vlastního hodnocení školy za období a na jejich základě byla přijata některá konkrétní opatření zajišťující ještě vyšší spokojenost, především zajištění odborné úrovně pedagogů MŠ. Aktuální písemné informace o provozu MŠ, téma týdne, jídelníček a jiné jsou vyvěšeny v šatně MŠ zajišťují učitelky. Informace o dítěti si učitelka pravidelně vyměňuje při předávání dětí. Informace ze strany MŠ jsou vždy pozitivně laděné. K předávání dětí dochází v šatně, kde je vyhrazený koutek pro chvíli posezení s rodiči. Pravidelně jsou rodiče zváni do MŠ na dopoledne individuálně, mají možnost pozorovat své dítě, jak si počíná při kontaktu se svými vrstevníky a mohou své problémy rozebrat s učitelkou či školní psycholožkou. Učitelky se snaží na tato setkání natočit též videozáznam vypovídající o činnostech dětí v MŠ v době nepřítomnosti rodičů. Rodiče tak získávají reálnou představu o možnostech svého dítěte. Dvakrát ročně se konají společné schůzky všech rodičů školského zařízení, kdy je připravena buď odborná přednáška nebo besídka dětí. 4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Základem péče o děti se speciálními potřebami je spolupráce týmu odborníků sestaveného dle potřeb dítěte a rodičů. Péče o děti se sluchovým postižením Péče o děti se sluchovým postižením je hlavním zaměřením MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42. MŠ vychází z historických tradic, které škola má a z holandské metodiky rozvoje řeči u sluchově 19

20 20 postižených, jejíž použití je v České republice výjimečné. Svou filosofií je založena na přirozeném přístupu kopírujícím komunikaci matky se slyšícím, avšak ještě nemluvícím dítětem. Matka hraje tzv. dvojí roli - zachytává reakce dítěte a slovně je vyjadřuje. Písemné záznamy v rodinném deníku se stávají jedním z prostředků komunikace a rozvoje jazyka. MŠ úzce navazuje na rodinnou péči a doplňuje ji. Pro rozvoj českého jazyka užívá atraktivně motivované rozhovory vycházející ze zájmu dětí o téma. Na základě her s písemnou podobou rozhovoru se děti se sluchovým postižením jazykově rozvíjejí. Rozhovor skýtá možnost individuálně se přizpůsobit každému dítěti a dát mu možnost být úspěšný. Téma rozhovoru vychází z tématu týdne a další činnosti v hracích koutcích umožňují dětem si téma skutečně osahat a prožít různými způsoby. Aktivní učení vycházející z prožitku je základem pro úspěšný rozvoj jazykových schopností dětí se sluchovým postižením. Každodenně děti procházejí individuální logopedickou péčí, sluchovou a rytmicko pohybovou výchovou. Každému dítěti se sluchovým postižením je vedena kniha rozhovorů a deník. Péče o děti s vadami řeči popřípadě jiným druhem zdravotního postižení Děti s vadami řeči a jejich rodiče využívají především odborného zázemí a zkušeností s vyvozováním správné artikulace, které učitelky MŠ ve speciálních školách mají. Základem péče je navození klidné a přátelské atmosféry a mluvně podnětného prostředí. Speciální péče je prováděna jednak individuálně, aspoň jedenkrát denně a dále průběžně během všech činností. Využívá se metoda rozhovoru jako prostředku pro cílené působení na rozvoj komunikačních činností včetně globálního čtení. Cíleně se rozvíjí sluchové a rytmické vnímání dětí, nedílnou součástí každého dne jsou hudebně rytmické činnosti. Péče o děti s autismem Děti s poruchou autistického spektra mají ve své třídě zajištěny všechny podmínky pro strukturované učení. Po celý den jsou plně respektovány individuální zvláštnosti každého dítěte s PAS. Přátelská atmosféra, pochopení a povzbuzení provází nejen děti, ale rovněž jejich rodiče. Speciální péče je prováděna jednak individuálně v pracovně pro strukturované učení nebo v pracovně pro logopedii, ale provází dítě při všech jeho činnostech. Během přímé výchovně vzdělávací práce ve třídě pomáhá asistent pedagoga. Péče o děti ze socio kulturně znevýhodněného prostředí MŠ věnuje zvýšenou pozornost zavedení řádu, denních stereotypů, přivykání dítěte na ně a důslednému vyžadování dodržování řádu. MŠ spolupracuje se sociální pracovnicí školy, která zajišťuje přes sociální pracovnici v místě bydliště dítěte, bezpečné a zdravé domácí prostředí. MŠ má trpělivost s rodiči a snaží se rodinu pozitivně ovlivňovat. 20

21 21 Maximální péče je věnována dětem z dětského domova při našem školském zařízení. Učitelky MŠ jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkami DD a na pozvání se zúčastňují jejich porad. Péče o děti předškolního věku MŠ věnuje ve spolupráci se školním psychologem zvýšenou pozornost a péči dětem předškolního věku a to jak se sluchovým postižením, tak s vadami řeči. Dětem s vadami řeči je v posledním roce předškolní docházky nabízen v odpoledních spacích hodinách kroužek Předškolák. Školní psycholog v prvním pololetí školního roku, kdy se má dítě dostavit k zápisu, dítě vyšetří na školní zralost a závěry projedná s rodiči. Předškolní děti se sluchovým postižením využívají těsného kontaktu se základní školou. Od května kalendářního roku, kdy děti se sluchovým postižením nastoupí do školy, navštěvuje je a hraje si s nimi pedagog ze základní školy, který je bude od září učit. Návštěvy zabezpečují navázání vzájemného příjemného vztahu. V závěru školního roku děti společně navštěvují opravdovou školu a získávají tak první reálné představy o škole. Péče o děti s kombinovanými vadami Vzhledem k návaznosti v základní škole praktické a speciální při školském zařízení, realizuje tuto péči i MŠ. Dětem s kombinovanými vadami je věnována mimořádná péče, založená na silně individuálním přístupu a realizovaná s pomocí asistentky ve třídě. Děti s kombinovanými vadami jsou vedeny především k sebeobsluze, spolupráci při herních činnostech a navázání jakékoliv komunikace. Pro každé dítě s kombinovaným postižením vypracuje učitelka plán individuálního rozvoje ve všech sledovaných oblastech s důrazem na rozvoj sluchového vnímání a komunikačních schopností. Plán je vypracován na období pololetí, následně vyhodnocen a vytyčen nový. Péče o děti s jinými problémy 21

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. aktualizace na školní rok 2012/2013

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. aktualizace na školní rok 2012/2013 1 Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice aktualizace na školní rok 2012/2013 10. aktualizované vydání 1. září 2012 1. vydání 2. září 2002 Ředitelka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více