Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 1 Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice aktualizace na školní rok 2011/ aktualizované vydání 1. září vydání 2. září 2002 Ředitelka školy: Datum: 1. září

2 2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět zpracovaný podle RVP PV 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č.j. 252/2008 Kř Aktualizovaná verze pro školní rok 2011/2012 Předkladatel: Název školy: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Adresa: Široká Ivančice IČO: Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace. Ředitelka: Ing. Marta Špalková Koordinátor ŠVP: PaedDr. Miroslava Křupalová Kontakty: tel www: neslysici-ivancice.info Zřizovatel: Název zřizovatele: Jihomoravský kraj Adresa: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ Kontakty:Neubauerová Simona Ing., vedoucí úseku speciálního školství, tel , Platnost dokumentu od: 2. září 2002 Datum poslední aktualizace: 1. září 2011 Razítko školy: 2

3 3 Obsah: 1. Charakteristika MŠ 2. Poslání, vize a cíle MŠ 3. Podmínky výchovy a vzdělávání Materiální podmínky Psychosociální podmínky Podmínky zdravé životosprávy Organizační podmínky Podmínky pro řízení Podmínky personální Podmínky pro spolupráci s rodiči 4. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami 5. Pedagogická evaluace 6. Obsah školního vzdělávacího programu viz. příloha 1. CHARAKTERISTIKA MŠ MŠ je součástí školského zařízení Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov v Ivančicích. Celé školské zařízení sídlí ve vlastní budově, která byla za tímto účelem postavena v roce Kromě dvou světových válek se zařízení nepřetržitě zabývá výchovou a vzděláváním dětí se sluchovým postižením. V roce 1991 škola převzala z holandského Institutu voor Doven originální rozpracovanou výukovou metodu zaměřenou na rozvoj čtení s porozuměním, která je určená dětem již od nejútlejšího věku a v našich podmínkách je realizována prostřednictvím SPC v rodinách, dále v mateřské i základní škole. MŠ tvoří celek se školským zařízením v Ivančicích, které zahrnuje SPC, MŠ, ZŠ,ZŠ praktickou, ZŠ speciální a dětský domov. MŠ svou výchovně vzdělávací činností navazuje na péči speciálně pedagogického centra a předchází výchovně vzdělávacímu programu nabízenému v základní škole určené dětem se zdravotním postižením v Ivančicích. Školní vzdělávací programy celého školského zařízení jsou určeny především dětem se zdravotním postižením - zejména sluchovým, autismem a vadami řeči. MŠ využívá svých zkušeností v oblasti rozvoje řeči a vyvozování správné 3

4 4 výslovnosti a nabízí je dětem, které nemají dostatečné jazykové kompetence dětem se sluchovým postižením, s vadami řeči, s kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Program rozvoje řeči v celém školském zařízení vychází z principů MATEŘSKÉ REFLEXNÍ METODY van Udena. Důležitým předpokladem pro rozvoj jazykových kompetencí prostřednictvím mateřské reflexní metody je jednotnost a návaznost jazykového vzdělávání, což je zabezpečeno koncentrací nabízených služeb. MŠ je svým umístěním městského typu, ovšem navštěvují ji děti jak z města, tak z venkova. Spádový region MŠ je rozlehlý - jedná se o území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Část dětí MŠ během týdne bydlí na internátě, který je součástí speciálních škol. Část dětí MŠ navštěvuje denně a část dětí jen na několik dnů v týdnu. MŠ navštěvují i děti z dětského domova, který je součástí zařízení. Do MŠ formou občasných návštěv docházejí i děti, které jsou v trvalé péči SPC. MŠ sídlí v nové přístavbě speciálních škol. Povolená kapacita je 30 dětí. Specifikem MŠ je zaměření na maximální rozvoj aktivních a pasivních komunikačních schopností každého dítěte. Řeč se buduje prostřednictvím neustálého uplatňování mateřské reflexní metody aktuálních živých rozhovorů vycházejících z motivovaných situací nebo přirozených zájmů dětí. Stálá pozornost je věnována aktivní složce řeči - individuální logopedická péče je poskytována dětem průběžně během celého dopoledne. Všechny děti procházejí každodenním sluchovým a hudebně rytmickým tréninkem, který významně ovlivňuje vnímání řeči a její produkci. 2. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE MŠ Poslání, vize a cíle MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 vycházejí z pedagogické koncepce práce školy na období a aktuálního plánu školy na školní rok dokumentů MŠMT - rámcového programu pro předškolní vzdělávání, aktualizace z roku 2004, uvedená opatřením ministryně školství č.j / ze platné legislativy zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, podle vyhlášky č. 14/ 05 o předškolním vzdělávání ve znění změny číslo 43 z , vyhlášky č. 73/ 05 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v aktuálním znění, vyhlášky č. 108/ 2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení z roku

5 5 POSLÁNÍ Posláním MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 je sloužit rozvoji celé osobnosti dítěte a současně rozvíjet individuální potřeby a zájmy každého dítěte se zvláštním důrazem na rozvoj komunikačních schopností prostřednictvím mateřské reflexní metody rozvoje řeči van Udena. V přátelském prostředí nabízet dětem možnost vyrovnat se se sebou samými, získat pozitivní vztah k druhým lidem i ke svému přírodnímu, technickému a kulturnímu prostředí. Rodičům nabízet odborné a vstřícné zázemí s možností spolupráce při tvorbě individuálního programu výchovy a vzdělávání dítěte a jeho realizaci. VIZE MŠ MŠ ve školském zařízení Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 má snahu stát se nejzdravější, nejhravější a nejpřirozenější součástí služeb, které školy nabízejí. Za všech okolností chce uplatňovat heslo škola hrou a zábavou s tetami, které máme rádi. Chceme, aby děti trávily čas v naší MŠ smysluplně a aby každý den prožily radostně, bezpečně, v klidu a v pohodě! HLAVNÍ CÍLE MŠ Rozvíjet dítě a jeho schopnosti učení. Osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získat osobní samostatnost a schopnost projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí. SPECIÁLNÍ CÍLE 5

6 6 Pro děti se sluchovým postižením Harmonicky navázat na péči Speciálně pedagogického centra ve Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 Vytvářet klidné, přátelské a stimulující prostředí pro rozvoj řeči Rozvíjet u dětí schopnosti vedoucí k pozdějšímu samostatnému čtení s porozuměním: -identifikovat řeč mluvenou a psanou prostřednictvím řízených rozhovorů a deníků -podporovat vzájemnou orální komunikaci dětí -rozvíjet zrakové a sluchové vnímání dětí Podporovat sociální kontakty dětí a alternativní formu vzájemné komunikace - znakový jazyk a prstovou abecedu Pečovat o správnou artikulaci dětí Připravovat děti na plynulý přechod do základní školy Pro děti s vadami řeči popřípadě jiným druhem zdravotního postižení Vytvářet klidné, přátelské a stimulující prostředí pro rozvoj řeči Rozvíjet komunikační schopnosti dětí Pečovat o správnou artikulaci Připravovat děti na úspěšný vstup do základní školy Pro děti s autismem Vytvářet strukturované, klidné, přátelské a stimulující prostředí pro celkový rozvoj dětí Dbát při učení na neustálé propojování strukturalizace, vizualizace a individualizace Rozvíjet komunikační schopnosti dětí Podporovat přiměřené sociální chování dětí Vytvářet vhodné situace pro pozitivní citové prožívání dětí 6

7 7 3. PODMÍNKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Budova MŠ MŠ je součástí komplexu budov školského zařízení pro sluchově postižené v Ivančicích. MŠ sídlí od roku 1991 v přístavbě spojené s hlavní budovou krytou chodbou. Budova byla na podzim roku 2011 rekonstruována zateplena a vyměněna okna. Vstup do MŠ je možný jednak bočním vchodem ze zahrady anebo přes hlavní budovu. Vchody jsou zabezpečeny a otevírají se po zvukovém signálu zaměstnanci školy. Spojení s hlavní budovou je zajištěno telefonicky. MŠ má tři učebny, dvě logopedické pracovny, pracovnu pro strukturované učení, sociální zařízení, kabinety na pomůcky, učitelskou šatnu a otevřenou šatnu s koutkem pro rodiče. Všechny místnosti jsou účelně propojeny. Obědy se podávají ve školní jídelně v hlavní budově školy. Svačiny se podávají ve třídách. Učebny jsou dostatečně prostorné, světlé a upravené do hracích koutků, které poskytují možnosti pro individuální i skupinovou práci. Hrací koutky jsou vybaveny materiály ze života i školními pomůckami zajišťujícími rozmanité a účelné podněty k činnostem. Koutky se ve třídách liší. Od září 2009 dětem slouží nová ložnice, která je vzhledem k nedostatku prostor a z důvodu pohodlí a bezpečnosti při odpočinku po obědě je umístěna v přechodu na cestě z MŠ do jídelny ve staré budově. Ložnice je v relativně klidné části školského zařízení a je vybavena maximálně účelně. Děti s autismem a sluchovým postižením navštěvují jednu třídu, ale prakticky jsou rozděleny do dvou učeben a u každé z nich je pracovna na nácvik strukturovaného učení a na individuální logopedickou péči. Učebny, které využívají děti s vadami řeči a se sluchovým postižením jsou vybaveny bílými pojízdnými tabulemi pro zápis rozhovorů. Vedle třídy pro děti s vadami řeči je umístěna logopedická pracovna - samostatná místnost, účelně vybavená a využívaná dětmi z celé MŠ. Třídy jsou dveřmi spojeny s balkony, ze kterých je přímý vstup na zahradu. Splněny jsou všechny hygienické požadavky a normy na třídy MŠ. 7

8 8 Nedostatkem je zastaralý méně funkční nenastavitelný nábytek, který plně neodpovídá stanoveným normám. Dalším je vzdálenost školní jídelny, kde děti obědvají a ponurost vstupní části MŠ - velká místnost bez přímého světla a nefunkčnost některých chodeb, vytvářejících labyrint. V blízké budoucnosti hodláme řešit situaci především se sedacím nábytkem a stolky. Vzhledem k omezeným finančním možnostem školy postupně oslovujeme sponzory. V nedávné době se nám takovýmto způsobem podařilo vybavit šatnu MŠ a hrací kout na zahradě. Školní zahrada a dvůr MŠ jako součást Mateřské školy, Základní školy a Dětskho domova v Ivančicích, Široká 42 využívá celý pozemek v okolí zařízení. Výhled z budovy MŠ je do upravené rozlehlé školní zahrady, do níž je umožněn i přímý vstup. V bezprostřední blízkosti MŠ se postupně buduje dětské hřiště stimulující děti ke spontánním hrám a rozvíjející jejich motorické schopnosti. Zahrada je svažitá, čehož se v zimě využívá pro sáňkování a bobování. U hlavní budovy školy se nachází betonová plocha užívaná k bezpečnému pohybu dětí na kolech a tříkolkách. Hřiště s umělým povrchem dává možnost přiměřených sportovních her venku i v blátivém období a v zimě se využívá jako přírodní kluziště. Pro pozorování i práci lze užívat zelinářskou zahradu, jejíž součástí jsou dva skleníky. Zahrada svou úpravou a výsadbou skýtá mnoho příležitostí pro pozorování přírodního prostředí. Tělocvična MŠ užívá dle zájmu velkou plně vybavenou tělocvičnu školy. Pro nejmenší je každý den vyhrazena aspoň jedna vyučovací hodina, jinak dle domluvy. MŠ má dobré materiální předpoklady pro zajištění fyzického rozvoje dětí. Pomůcky, školní potřeby a vybavení Nábytek ve třídách MŠ je funkční, estetický a upravený do sestav, které vytvářejí předěly mezi hracími koutky. Nábytek je nízký a otevřený. Všechny pomůcky a hračky jsou přístupné dětem. Pomůcky a hračky jsou nakupovány s ohledem na jejich využitelnost v hracích koutcích. Školka má k dispozici dvě televize (bohužel, ne na optimální technické úrovni) a DVD přehrávače. Logopedický kabinet pro individuální logopedickou péči je vybaven zrcadlovým stolem a pohyblivou směrovací lampičkou. Všechny třídy jsou vybaveny hudebními přehrávači, které napomáhají vytvářet atmosféru pohody. 8

9 9 Knihy Knihy jsou dětem volně přístupné v písmenkovém koutku. Jedná se o leporela, encyklopedie, sbírky říkanek a pohádek a dětské časopisy. V písmenkovém koutku jsou dále dětem k dispozici obrázkové slovníky a obrázkové kartotéky. Zázemí pro učitelky je v učitelské knihovně společné pro celé školské zařízení. Technické zázemí MŠ využívá technické zázemí celého školského zařízení. Počítač připojený na školní server a internet je k dispozici v pracovně určené pro individuální práci s dětmi s PAS. Kopírka je umístěna v kanceláři školy. Učitelky mají k dispozici rovněž digitální fotoaparát a videokameru k vypůjčení v kanceláři zástupkyně ředitelky. Barevný tisk je možný z počítače ve sborovně na tiskárnu v kanceláři zástupkyně ředitelky PODMÍNKY PSYCHOSOCIÁLNÍ MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 navštěvují děti se speciálními potřebami, které vyplývají z jejich zdravotního postižení. Prioritou je zabezpečení individuální péče pro každé dítě a její úspěšná realizace. MŠ se zaměřuje na celou osobnost dítěte, především na rozvoj jeho samostatnosti a osobní odpovědnosti. Je kladen důraz na pohodové a osobní prostředí vytvářené všemi pracovníky školského zařízení. Učitelky MŠ během všech činností s dětmi respektují zvláštnosti jejich psychického a fyzického vývoje. Spolupracují při tom s dalšími odborníky především školním psychologem, školním speciálním pedagogem, logopedem a dalšími specialisty dle potřeb dítěte. V případě dětí se sluchovým postižením dochází ke spolupráci a návaznosti na péči speciálně pedagogického centra při škole. MŠ dále rozšiřuje možnosti působení mateřské reflexní metody na dítě a částečně ji institucionalizuje. MŠ vytváří 9

10 10 bezpečné, důvěrné, otevřené a přátelské klima, na jehož základě se rozvíjí spolupráce s rodiči, vedoucí k efektivnímu pozitivnímu ovlivňování dítěte se sluchovým postižením. Pro úspěšný rozvoj komunikačních dovedností dětí se sluchovým postižením i vadami řeči je důležitá správná motivace ke komunikaci. V MŠ se využívá motivace na základě prožitku spojeného s přímým prováděním činnosti. Nestačí pouze obrázky či jiný názorný materiál, používají se věci opravdové a konkrétní a děti mají možnost poznat je ze všech stran. Maximální pozornost je věnována dětem s ústavní výchovou, které jsou umístěné v dětském domově v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42. Tyto děti většinou přicházejí z kojeneckých ústavů a je třeba jim usnadnit proces adaptace na nový domov rodinného typu v kombinaci s péčí mateřské školy a internátu. Důležitá je vzájemná informovanost a spolupráce všech zainteresovaných pedagogických pracovníků s důrazem na jednotný postup vůči každému dítěti z domova s respektem k jeho individuálním zvláštnostem. Děti s vadami řeči přicházejí do MŠ na základě doporučení dětského lékaře a dále doporučení SPC pro vady řeči v Brně - Veslařská. Někdy jsou vytrženy ze své původní MŠ a do jiného školského zařízení se dostávají z důvodů, kterým dostatečně nerozumí. MŠ ve spolupráci se školním psychologem věnuje jejich adaptaci náležitou pozornost a prostřednictvím vhodně volených činností se ji snaží dětem usnadnit Děti s vadami řeči přicházejí do nového prostředí často se zkreslenými představami rodičů o rychlém vyvození správné artikulace. Rodiče jsou někdy přesvědčeni, že individuální logopedická péče má být jedinou a hlavní náplní dne ve třídě pro děti s vadami řeči. Mnohdy trpí i obavami z kontaktu s dětmi se sluchovým či jiným postižením. MŠ se snaží působit na rodinu a vytvářet správný postoj ke své činnosti. K vyvození správné artikulace u dětí s vadami řeči MŠ navozuje plodnou spolupráci s celou rodinou dítěte založenou na podrobném poznání logopedické péče v MŠ a individuálních potřeb dítěte. Dětem s poruchou autistického spektra je v našem zařízení věnována systematická péče, která je zajišťována ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Brně - Štolcova. Pro děti je připraven model strukturovaného učení, které vychází z individuálních možností každého dítěte a vizualizace a strukturalizace každé činnosti. Pro každé dítě je vypracován podrobný edukační plán, který je pravidelně vyhodnocován a následně upravován. 10

11 PODMÍNKY ZDRAVÉ ŽIVOTOSPRÁVY MŠ pečuje o zdravou výživu, která výrazně ovlivňuje duševní a tělesnou pohodu. Výživa dětí MŠ je zajištěna školní jídelnou a vychází z norem pro školní stravování především s důrazem na podávání čerstvého ovoce a zeleninových salátů. Ve stravování se uplatňuje individuální přístup ke každému dítěti - děti nejsou nuceny do určitého druhu jídla či nápoje a k dojídání. Stravovací návyky dětí jsou předmětem sdělování mezi rodiči a učitelkami především na počátku školního roku. Během celého dne je v MŠ zajištěn pitný režim - děti mají ve třídách hrníčky a konvice s čajem si přinášejí učitelky ze školní jídelny dle potřeby. Dopolední svačiny se podávají přímo ve třídách, děti jsou vedeny k sebeobsluze - tj. prostírání, přípravě jídla a úklidu po stolování. Na obědy přechází MŠ do školní jídelny v hlavní budově. Režimově je zabezpečena doba mimo hlavní oběd, aby děti měly k obědu patřičný klid. I ve školní jídelně, pokud je to možné, jsou děti vedeny k samostatnému stolování. Ve školní jídelně lze uplatnit požadavek rodičů na jiný druh stravování. Režim dne je stanoven rámcově. Učitelka MŠ si režim flexibilně upravuje dle aktuálního stavu dění ve třídě. Pevný je až čas na oběd. Dbá se na právo dětí dokončit každou činnost. Pobyt venku je nedílnou součástí každého dne v MŠ. Při pobytu venku je využívána především školní zahrada a dětské hřiště. Odpolední odpočinek dětí je zajištěn ve vybavené ložnici. Děti jsou uloženy na lůžka a pokud po 30 minutách nespí, mohou vstát a věnovat se klidné hře ve vyhrazené části ložnice. Děti, které odcházejí po obědě domů, čekají na své rodiče ve třídě MŠ nikoliv v ložnici. 11

12 12 Režim dne PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ČAS NÁPLŇ POZNÁMKA Volná hra v hracích koutcích Činnosti dle programu týdne Svačina ve třídě Pobyt venku Individuální logopedická péče probíhá každý den od 7.30 do a během odpoledne Oběd v pátek (odjezd internátu) Odpočinek dětí individuální péče (logopedie, grafomotorika ) Volná hra V pátek končí provoz MŠ v hodin. 12

13 13 Využití jiných vzdělávacích programů Při své činnosti využívá MŠ prvky z programu Zdravá mateřská škola a Začít spolu. MŠ využívá ty prvky, které považuje ve své práci s dětmi se speciálními potřebami za přínosné a podnětné. Jedná se především o organizaci činností v hracích koutcích a prožitkové učení. Způsob práce s dětmi se sluchovým postižením vychází z metodiky Institutu voor Doven v holandském Sint Michielsgestelu, která byla poskytnuta speciálním školám v roce 1991 a je všemi pedagogy školy dále rozvíjena. Plánování činnosti MŠ je součástí speciální školy v Ivančicích a její plánování vychází z výhledové koncepce školy, ročního plánu školy a školního vzdělávacího programu MŠ. MŠ se zapojuje do celoškolních tematických projektů - v roce 2011 / 2012 s názvem Figurky. Učitelky MŠ připravují vlastní variantu Malé figurky respektující možnosti dětí předškolního věku. Na čtvrtletí připravují učitelky podrobný třídní tematický plán, rozpracovaný na náměty činností v jednotlivých oblastech na každý týden. Tyto plány se v případě zajímavého podnětného aktuálního dění mohou měnit. Na konci čtvrtletí jsou plány vyhodnoceny z hlediska úspěšnosti rozvoje a stávají se podkladem pro další plánování. Mimořádné aktivity MŠ se aktivně zúčastňuje všech celoškolních akcí, které podporují v dětech duch pospolitosti a tvoří tradice školy. Jedná se o zahájení školního roku spojené se slavnostním obědem, zavírání zahrady, příchod Mikuláše a čertů, Vánoční těšení, živý Betlém, společnou vánoční večeři spojenou s nadělováním pod stromeček, velikonoční koledování ve škole, otevírání zahrady, zahradní slavnost a jiné aktuálně organizované akce především projektové dny motivované aktuálním projektem. MŠ podle podmínek navštěvuje divadelní představení pořádaná pro mateřské školy Městským informačním centrem v Ivančicích. MŠ organizuje své vlastní polodenní vycházky v okolí Ivančic a na závěr školního roku si ve spolupráci s rodiči plánuje a pořádá výlet vlastní. 13

14 14 14

15 15 Řád MŠ Příchod Děti přicházejí do školky do využívají návaznost logopedické péče. Předání Děti se předávají osobně. Při předávaní si vyměňují rodiče s učitelkou důležité informace o dítěti. Vybavení Rodiče vybaví dítě vhodným oblečením na hru i pobyt venku za každého počasí, obuv na přezutí musí být na noze pevná. Zdravotní stav Dítě přicházející do školky musí být zdravé - schopné normálního režimu dne. O aktuálních změnách zdravotního stavu je třeba informovat paní učitelku. Při onemocnění dítěte ve školce jsou rodiče ihned informováni a vyzváni k převzetí dítěte do domácí péče. Odchod Dítě si může vyzvednout ze školky pouze rodič nebo jím písemně pověřená osoba. 15

16 PODMÍNKY PRO ŘÍZENÍ Pravomoc a odpovědnost / grafické schéma / Ředitelka školy Zástupkyně ředitelky školy Hospodářka školy Vedoucí učitelka Mateřské školy Uklízečka MŠ Školník Učitelka MŠ Učitelka MŠ Asistentka pedagoga Učitelka MŠ Vedoucí vychovatelka internátu a DD Vedoucí SPC = školní psycholožka 16

17 17 Pracovní tým Učitelky MŠ tvoří pracovní tým, který spolupracuje při přípravě aktuálního celoškolního celoročního projektu, tvorbě tematických plánů, společně se domlouvá a připravuje akce obzvláštňující pravidelný chod MŠ. Učitelky MŠ při plánování činnosti MŠ úzce spolupracují s SPC (speciální pedagožkou), ZŠ (zástupkyní ředitelky), internátem školy a dětským domovem (vedoucí vychovatelkou) a školní psycholožkou. Učitelky MŠ jsou členy širšího pracovního týmu tvořeného všemi pedagogy školského zařízení a aktivně se podílejí na jeho činnosti. Jednou měsíčně se zúčastňují metodického sdružení učitelů škol a pětkrát ročně pedagogických rad. Podle potřeby se učitelky MŠ setkávají na pracovní poradě s ředitelkou školy nebo její zástupkyní. Vnitřní předpisy platné pro MŠ MŠ se řídí platným Školním řádem mateřské školy a Organizačním řádem, Směrnicí o školní jídelně a Směrnicí o venkovní hrací ploše - vše vydané Mateřskou školou, Základní školou a Dětským domovem, Ivančice, Široká PODMÍNKY PERSONÁLNÍ Pedagogická a odborná způsobilost V MŠ vyučují během dopoledne ve dvou třídách čtyři učitelky. Logopedickou péči vykonává plně kvalifikovaná učitelka MŠ v době od 7.30 do odchodu na vycházku a třikrát týdně odpoledne u dětí, které neodpočívají na lůžku. Logopedickou péči u dětí se sluchovým postižením, které jsou součástí třídy pro děti s kombinovaným postižením, vykonává plně kvalifikovaná učitelka MŠ v době, kdy ostatní děti zaměstnává druhá učitelka s pomocí asistentky pedagoga. Ve třídě pro děti s kombinovaným postižením pracuje na základě doporučení SPC Štolcova a schválení zřizovatele po dobu přímé výchovně vzdělávací práce 1 asistentka pedagoga. 17

18 18 učitelka MŠ pedagogická způsobilost odborná způsobilost Bc. Blanka Pekárková ano ano Bc. Marie Čápová ano ne - studuje Bc. Eva Kalousková ano ano Olga Pauzová ano ne Asistent pedagoga Lenka Procházková ne ne DVPP Všechny učitelky MŠ se dále pedagogicky vzdělávají. Učitelky, které nemají potřebné odborné vzdělání se je snaží doplnit dálkové studium, odborné semináře PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI S RODIČI MŠ je ke všem rodičům otevřená a přátelská. Rodiče mají možnost kdykoliv vstoupit do MŠ a aktivně či pasivně se zúčastnit činností a to nejen ve třídě, ale také všech celoškolních akcí. V květnu 2009 bylo zpracováno společností KALIBRO šetření mezi rodiči MŠ sledující jejich spokojenost v následujících oblastech. Další šetření je naplánováno na podzim roku Hodnocení rodičů MŠ Naši rodiče Spokojenost ( s prostředím, s výukou) 93,3% Výchova a vzdělávání 91,2% Vztahy (chování zaměstnanci x rodiče, zaměstnanci x dítě, mezi dětmi) 86,7% 18

19 19 Váha slova rodičů 87% Zázemí (pitný režim, strava, pobyt venku, akce, parkování) 73% Důležitá konkrétní zjištění jsou součástí Vlastního hodnocení školy za období a na jejich základě byla přijata některá konkrétní opatření zajišťující ještě vyšší spokojenost, především zajištění odborné úrovně pedagogů MŠ. Aktuální písemné informace o provozu MŠ, téma týdne, jídelníček a jiné jsou vyvěšeny v šatně MŠ zajišťují učitelky. Informace o dítěti si učitelka pravidelně vyměňuje při předávání dětí. Informace ze strany MŠ jsou vždy pozitivně laděné. K předávání dětí dochází v šatně, kde je vyhrazený koutek pro chvíli posezení s rodiči. Pravidelně jsou rodiče zváni do MŠ na dopoledne individuálně, mají možnost pozorovat své dítě, jak si počíná při kontaktu se svými vrstevníky a mohou své problémy rozebrat s učitelkou či školní psycholožkou. Učitelky se snaží na tato setkání natočit též videozáznam vypovídající o činnostech dětí v MŠ v době nepřítomnosti rodičů. Rodiče tak získávají reálnou představu o možnostech svého dítěte. Dvakrát ročně se konají společné schůzky všech rodičů školského zařízení, kdy je připravena buď odborná přednáška nebo besídka dětí. 4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Základem péče o děti se speciálními potřebami je spolupráce týmu odborníků sestaveného dle potřeb dítěte a rodičů. Péče o děti se sluchovým postižením Péče o děti se sluchovým postižením je hlavním zaměřením MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42. MŠ vychází z historických tradic, které škola má a z holandské metodiky rozvoje řeči u sluchově 19

20 20 postižených, jejíž použití je v České republice výjimečné. Svou filosofií je založena na přirozeném přístupu kopírujícím komunikaci matky se slyšícím, avšak ještě nemluvícím dítětem. Matka hraje tzv. dvojí roli - zachytává reakce dítěte a slovně je vyjadřuje. Písemné záznamy v rodinném deníku se stávají jedním z prostředků komunikace a rozvoje jazyka. MŠ úzce navazuje na rodinnou péči a doplňuje ji. Pro rozvoj českého jazyka užívá atraktivně motivované rozhovory vycházející ze zájmu dětí o téma. Na základě her s písemnou podobou rozhovoru se děti se sluchovým postižením jazykově rozvíjejí. Rozhovor skýtá možnost individuálně se přizpůsobit každému dítěti a dát mu možnost být úspěšný. Téma rozhovoru vychází z tématu týdne a další činnosti v hracích koutcích umožňují dětem si téma skutečně osahat a prožít různými způsoby. Aktivní učení vycházející z prožitku je základem pro úspěšný rozvoj jazykových schopností dětí se sluchovým postižením. Každodenně děti procházejí individuální logopedickou péčí, sluchovou a rytmicko pohybovou výchovou. Každému dítěti se sluchovým postižením je vedena kniha rozhovorů a deník. Péče o děti s vadami řeči popřípadě jiným druhem zdravotního postižení Děti s vadami řeči a jejich rodiče využívají především odborného zázemí a zkušeností s vyvozováním správné artikulace, které učitelky MŠ ve speciálních školách mají. Základem péče je navození klidné a přátelské atmosféry a mluvně podnětného prostředí. Speciální péče je prováděna jednak individuálně, aspoň jedenkrát denně a dále průběžně během všech činností. Využívá se metoda rozhovoru jako prostředku pro cílené působení na rozvoj komunikačních činností včetně globálního čtení. Cíleně se rozvíjí sluchové a rytmické vnímání dětí, nedílnou součástí každého dne jsou hudebně rytmické činnosti. Péče o děti s autismem Děti s poruchou autistického spektra mají ve své třídě zajištěny všechny podmínky pro strukturované učení. Po celý den jsou plně respektovány individuální zvláštnosti každého dítěte s PAS. Přátelská atmosféra, pochopení a povzbuzení provází nejen děti, ale rovněž jejich rodiče. Speciální péče je prováděna jednak individuálně v pracovně pro strukturované učení nebo v pracovně pro logopedii, ale provází dítě při všech jeho činnostech. Během přímé výchovně vzdělávací práce ve třídě pomáhá asistent pedagoga. Péče o děti ze socio kulturně znevýhodněného prostředí MŠ věnuje zvýšenou pozornost zavedení řádu, denních stereotypů, přivykání dítěte na ně a důslednému vyžadování dodržování řádu. MŠ spolupracuje se sociální pracovnicí školy, která zajišťuje přes sociální pracovnici v místě bydliště dítěte, bezpečné a zdravé domácí prostředí. MŠ má trpělivost s rodiči a snaží se rodinu pozitivně ovlivňovat. 20

21 21 Maximální péče je věnována dětem z dětského domova při našem školském zařízení. Učitelky MŠ jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkami DD a na pozvání se zúčastňují jejich porad. Péče o děti předškolního věku MŠ věnuje ve spolupráci se školním psychologem zvýšenou pozornost a péči dětem předškolního věku a to jak se sluchovým postižením, tak s vadami řeči. Dětem s vadami řeči je v posledním roce předškolní docházky nabízen v odpoledních spacích hodinách kroužek Předškolák. Školní psycholog v prvním pololetí školního roku, kdy se má dítě dostavit k zápisu, dítě vyšetří na školní zralost a závěry projedná s rodiči. Předškolní děti se sluchovým postižením využívají těsného kontaktu se základní školou. Od května kalendářního roku, kdy děti se sluchovým postižením nastoupí do školy, navštěvuje je a hraje si s nimi pedagog ze základní školy, který je bude od září učit. Návštěvy zabezpečují navázání vzájemného příjemného vztahu. V závěru školního roku děti společně navštěvují opravdovou školu a získávají tak první reálné představy o škole. Péče o děti s kombinovanými vadami Vzhledem k návaznosti v základní škole praktické a speciální při školském zařízení, realizuje tuto péči i MŠ. Dětem s kombinovanými vadami je věnována mimořádná péče, založená na silně individuálním přístupu a realizovaná s pomocí asistentky ve třídě. Děti s kombinovanými vadami jsou vedeny především k sebeobsluze, spolupráci při herních činnostech a navázání jakékoliv komunikace. Pro každé dítě s kombinovaným postižením vypracuje učitelka plán individuálního rozvoje ve všech sledovaných oblastech s důrazem na rozvoj sluchového vnímání a komunikačních schopností. Plán je vypracován na období pololetí, následně vyhodnocen a vytyčen nový. Péče o děti s jinými problémy 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI v rámci realizace projektu "Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP" registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0003 MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program. pro dětský domov

Školní vzdělávací program. pro dětský domov Školní vzdělávací program pro dětský domov jako součást Mateřské školy, Základní školy a Dětského domova, Ivančice Motto: Vytváříme příležitosti pro všechny! 1 Obsah 1. Identifikační údaje.3 2. Charakteristika

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více