Putování se sluníčkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování se sluníčkem"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od do Mateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Sluníčko Putování se sluníčkem Č.j. 1507/2009 Ředitelka MŠ Projednáno na pedagogické radě dne:

2 Osnova Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání /RVP/ Školní kurikulum podpory zdraví 1. Představení školy / RVP obecná charakteristika školy/ Základní údaje o škole /identifikační údaje o škole/ Charakter a umístění školy Organizační uspořádání školy /organizace vzdělávání/ 2. Charakteristika programu /RVP charakteristika vzdělávacího programu/ Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy Dlouhodobé záměry rozvoje 3. Neformální kurikulum-podmínky vzdělávání/ RVP podmínky vzdělávání/ Dva integrující principy podpory zdraví a dvanáct zásad podpory zdraví v MŠ - podmínky formálního kurikula 4. Formální kurikulum tematicky uspořádané /RVP vzdělávací obsah/ Tematický celek téma /rámcové cíle směřující k podpoře zdraví/ podtémata /jejich charakteristika a přiřazené cílové kompetence/ Analýza podmínek tematické části /jejich charakteristika/ Pravidla pro tvorbu třídních programů třídních rukikul 5. Evaluace /RVP evaluační systém/ Popis systému autoevaluace/plán,způsob shromažďování a Vyhodnocování informací,indikátory/ 6. Přílohy Roční plán - prováděcí plán /priority zabezpečující zkvalitňování Podmínek vzdělávání/ Řády školy /Školní řád,provozní řád, Organizační řád/ Zpráva o činnosti školy Plány spolupráce / se ZŠ, s rodiči/ Dílčí projekty Třídní vzdělávací program

3 Charakter a umístění školy Mateřská škola Sluníčko byla postavena v roce 1956 na sídlišti Dukla v Pardubicích. Budova je doposud zachovalá a ačkoli je umístěna uprostřed sídliště, má ve svém okolí bohatou zeleň. Nedaleko mateřské školy se nachází lesopark, hřiště pro děti umístěné v základní škole, kam mají děti přístup a nedaleko je sportovní stadion.také ve vztahu k pozemní komunikaci je poloha MŠ výhodná. Naše MŠ je čtyřtřídní. Škola je prostorná, v přízemí jsou umístěny dvě velké třídy, ložnice, ředitelna a kancelář vedoucí školní jídelny. V prvním poschodí jsou dvě menší třídy, které mají k dispozici prostornou a dobře vybavenou tělocvičnu. Každé třídě přísluší samostatné prostorné ložnice, kde jsou vybudovány z části dětské koutky. Celý interiér MŠ je v průběhu roku upravován dle potřeby a požadavku dětí. Ve všech třídách je interiér zcela nový a odpovídající požadavků dětí. Ve čtyřech třídách s názvem Berušky 1., Motýlci 2., Sluníčka-4. a Zvoneček -3. se pracuje se skupinami 25 dětí. Cílem nás všech je zdravá mateřská škola, do které se děti těší a poznají v ní vše, co potřebují pro život, který právě prožívají. Pro tří až šestileté děti se mateřská škola stává místem poutavých zážitků, nových poznatků, her, dobrých kamarádů a životní pohody.mezi podmínky zdraví, pohody a radosti ze života patří každodenní uspokojování a respektování potřeb dítěte. V době letních prázdnin 2008 proběhla v naší mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce: Výměna stávajících oken za platová,výměna parapetů,žaluzií Zateplení budovy s novou fasádou Izolace střech a vybourání komínů Rekonstrukce toalet a umýváren, včetně rozvodů vody a odpadů Sanace stěn u kuchyně Odizolování obvodové zdi u přístavby Výměna vchodových dveří Zakoupení nové kuchyňské linky z prostředků MŠ

4 Organizační uspořádání školy /RVP- organizace vzdělávání/ Děti zařazujeme do věkově smíšených skupin dle požadavku rodičů kamarádi, známé a osvědčené učitelky, sourozenci a dle možnosti MŠ. Nabízíme aktivity dětem a rodičům, vytváříme informační a komunikační systém, umožňujeme dětem setkávat se a vytvářet další skupinky.máme volné uspořádání dne, pouze v režimu dne je konstantní doba jídla, odpočinku či spánku, ostatní činnosti je možno aktuálně upravovat. Respektujeme právo dítěte na vlastní spontánní hru a aktivity, na čas, místo a volbu kamaráda v průběhu dne.podporujeme pohybové aktivity a přirozený pohyb dětí. Usilujeme o vzájemnou zpětnou vazbu. Máme tyto zájmové kroužky : * Angličtina hrou Veselé a zdravé pískání flétnička Veselá pastelka grafomotorika Keramický kroužek Cvičení dle Feldenkeisovy metody -prvence vadného držení těla Logopedie Sportovní kroužek Výtvarný kroužek Máme Školní řád pro rodiče, máme Organizační řád pro zaměstnance Režim dne : 6.30 * scházení dětí, ranní přivítání s učitelkou kontakt a sdělení prvních informací a prožitků * volná hra, řízené činnosti * pitný režim v průběhu celého dne * individuální snídaně dětí donesená z domova po dohodě s rodiči 8.30 * postupné ukončování her, dokončení činnosti, práce, rozvíjení podnětů nabídnuté učitelkou individuální, skupinkové a společenské * pohybové chvilky, hudebně pohybové chvilky,pohybové hry 9.00 * dopolední svačina * dopolední činnosti dle třídního kurikula, komunitní kruh, tvorba dalších námětů a závěrů z evaluace třídního kurikula dle další činnosti 9.45 * pobyt venku * postupné podávání obědů * ukládání ke spánku či odpočinku, poslech četby či vyprávěné pohádky, zpěv učitelky či relaxační hudba k uklidnění dětí, pohlazení, u nespících dětí relaxace, možnost hry s vlastní plyšovou hračkou na lehátku, postupné vstávání nespících dětí ( po dohodě s rodiči ), hry ve třídě, individuální práce, postupné vstávání ostatních dětí * odpolední svačina, spontánní aktivity, možnost pokračovat v započatých hrách * uzavření mateřské školy

5 Třídy MŠ 1. třída Berušky 2. třída Motýlek 3. třída Zvoneček 4. třída Sluníčko Všechny třídy jsou heterogenní- společně se v nich vzdělávají děti ve věku 3-6 let / 7let/. Třídy jsou členěny do jednotlivých hracích zon, mají samostatné ložnice. Třídy v 1. patře MŠ využívají k pohybu dětí i rozlehlou tělocvičnu.

6 Věcné prostředí Prostředí MŠ je charakterizováno uspořádáním tříd jako dílen a zároveň heren podporujících aktivity dětí potřebné pro rozvoj jejich osobnosti v oblasti biologické, interpersonální, psychologické, sociálně kulturní a environmentální. Jedná se o tvořivé činnosti a experimentování s materiálem, který je dětem dostupný. Prostředí poskytuje podněty pro pracovní, pohybové činnosti. Dílny podněcují děti k dramatickým činnostem a činnostem podporujících rozvoj poznávacích smyslů. Průběžně si děti samostatně volí hru na hudební nástroje, dostupná je dětská literatura a encyklopedie. Pro předškoláky jsou připraveny pracovní listy, které se vyhodnocují a zakládají. Toto prostředí poskytuje dětem rozvoj samostatnosti a seberealizace. Důležité místo je věnováno vystavování a uchovávání dětských výtvorů, staveb. Zvláštní místo kapsáře- je určeno pro uchovávání dětských prací. V prostředí je pamatováno i na místo pro opravdové práce koutky dovedných rukou. Vhodně členěný prostor zajišťuje dětem i možnost samoty, odpočinku, případného spánku i mimo určenou dobu.jsou vybudovány koutky pro odpočinek v průběhu dopoledních činností. Zvláštní místo je určeno pro pohybové aktivity pod dozorem rodičů, a to závěsná houpací housenka, provazový žebřík a skluzavka. Toto nářadí využívají děti i v průběhu dne dle přání, a to vždy pod dozorem učitelky s respektováním dohodnutých pravidel. Na třídách je dostatek dostupného výtvarného a pracovního materiálu. Interiér tvoří a obměňují děti společně s učitelkou, a to vždy, kdy změnu vyžadují činnosti a bezpečnost dětí. Podnětné a estetické prostředí je vytvářeno společně s dětmi. Každé dítě má své lehátko, z domova si může přinést polštářek a plyšovou hračku pro sladké spaní, nové děti si na začátku školního roku přinášejí i svou oblíbenou hračku z domova. Po celý den je zajištěn pitný režim. Na školní zahradě je vybudováno nové pískoviště, které účelně odpovídá potřebách chlapců a holčiček V příštím roce je plánována rekonstrukce dalších dvou pískovišť. Školní zahrada do budoucna potřebuje úpravu a to zhotovení rozličných průlezek pro přirozený pohyb dětí.

7 Personální a pedagogické zajištění školy Všichni pedagogičtí pracovníci,kteří pracují v MŠ Sluníčko mají předepsanou kvalifikaci (7 pracovnic SPgŠ, 1 pracovnice Vyšší odbornou ped. školu) Pracovní tým MŠ (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovnice) funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.každá pracovnice má vypracován Doklad o zodpovědnosti. Všichni pracovníci se sebevzdělávají, jak individuelním studiem, tak účastí na akreditovaných vzdělávacích akcích, ke svému sebevzdělávání přistupují aktivně a se zájmem. Ředitelka MŠ podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje další růst kompetencí všech pedagogů (včetně sebe), vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání dle potřeb školy a osobních zájmů. Přímá výchovná práce pedagogů je organizována takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče a bezpečnost. Všichni zaměstnanci školy jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami), v souladu se Školním řádem, Organizačním řádem školy, v souladu s podmínkami BOZP. Služby nad rámec kompetencí pedagogického pracovníka předškolního vzdělávání zajišťujeme prostřednictvím spolupráce s odborníky - PPP, klinický logoped. V měsíci červnu odchází do starobního důchodu paní učitelka Dana Prošková a na její místo do třídy Berušek od nastupuje paní učitelka Marcela Hatašová

8 FILOSOFIE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A INTEGRUJÍCÍ PRINCIPY Pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte je podmínkou uspokojování jeho fyzických i psychických potřeb / dodržování Maslowovy tabulky lidských hodnot/ a prožití dětství v podnětném a harmonickém prostředí jako přijímaná a milovaná bytost.cílem MŠ je ve spolupráci s rodinou pomáhat dětem poznat sama sebe, porozumět dění a vztahům v okolním světě, umožnit mu orientovat se v něm pomocí postupného osvojování kompetencí, které bude ve svém životě potřebovat. Poznávání světa v souvislostech, rozvoj samostatnosti a volních vlastností dítěte,to vše tvoří již v předškolním věku základy, na kterých má v budoucnu stát zdravá a sebevědomá osobnost se správnými životními návyky a postoji, která umí přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, je schopna kriticky myslet, poznat a řešit problémy, dokáže si vybrat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Nejdůležitější pro nás je vytvoření pohody,bezpečí a důvěryhodného prostředí, kde učitelka zastává funkci pozorovatele, rádce a pomocníka.jen v takovém prostředí se mohou vyvíjet kladné vzájemné vztahy mezi dětmi.snažíme se aby děti neznaly stres, napětí,uměly se s pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy. Naší snahou je, aby naší MŠ opouštěla samostatná a zodpovědná bytost s dobrým sebehodnocením a vlastním názorem, která je schopná spolupracovat, vstřícně komunikovat, pojmenovat a zvládat pocity, být empatická, ale dokáže říci i ne, a umí přijmout morální hodnoty. Pro náš pracovní kolektiv to znamená stálé sebevzdělávání, otevřenost novým věcem, důslednost, spolupráci a schopnost sebereflexe. Programem MŠ podporující zdraví se prolínají dva důležité, vzájemně se doplňující principy: Rozvíjení komunikace Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti světa O co nám jde: vytvářet podmínky pro komunikaci a spolupráci všech lidí, které MŠ sdružuje vést k odpovídající komunikaci potřebnou ke spolupráci, k učení, k atmosféře pohody, k usnadnění řešení problémů, k překonávání překážek, k prevenci konfliktů, k prevenci sociálně patologických jevů

9 DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ROZVOJE Mateřská škola byla oficiálně přijata do sítě Mateřských škol podporujících zdraví. Na tomto projektu pracujeme již devátý rok. K tomuto kroku nás vedla potřeba vnitřní inovace pedagogického procesu, nutnost přehodnotit dosavadní pedagogickou práci a tím se zabývat hlubším sebevzdělávání v oblasti podpory a rozvíjení zdravého životního stylu a hledání cest jak myšlenky podpory zdraví uplatňovat v podmínkách naší mateřské školy. Zdravá MŠ chápe,že zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit pohody, souladu a harmonie tělesné i duševní, sociální i duchovní. Program je zaměřen na budování sociálních vztahů, vytvoření základů celoživotního učení a schopnosti jednat v duchu lidských a etických hodnot, zvyšování sebevědomí, umění zdravé komunikace, kladného sebehodnocení, které jsou nejlepší obranou proti šikaně a závislostem. Dodržujeme zásady a podmínky programu Podpora zdraví v mateřské škole, který je nám spolu s Rámcově vzdělávacím programem osnovou pro vytváření školního kurikula a poté i třídních kurikul. Hlavní název Školního kurikula : PUTUJEME SE SLUNÍČKEM Je rozděleno do 10 témat: Těším se na nové kamarády Objevuji a vnímám vše kolem sebe-sklízíme plody podzimu Vnímám barvy podzimu Těšíme se na Ježíška Zimní experimentování- paní zima jede Poznávám své tělo a ochraňuji své zdraví Pozoruji, jak se probouzí jaro Učíme se chovat a žít bezpečně Mám rád svoji rodinu Co všechno už umím Věkově smíšené třídy zaručují přirozené sociální prostředí, které podporuje úctu a respekt k ostatním a učí toleranci. Naše vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení a probíhá v menší skupině podle věku či individuelně.uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích.učitel motivuje, inspiruje.dítě dochází k poznatkům samo.

10 CÍL ŠKOLY Naším cílem je vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a vyvíjet se zcela přirozeně. Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se životu v sociální skupině. Vytvořit základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a etických hodnot. Naplňujeme i tyto cíle: upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat posílení samostatnosti a schopnosti se umět rozhodovat poskytnutí prostoru k tvoření a rozvíjení představ posílení zdravé sebeúctu učit se toleranci a úcty k druhým i k životnímu prostředí zlepšit dovednosti v týmové spolupráce přirozené zapojení sociálně i zdravotně znevýhodněných dětí i rodin rozvíjet dobré vztahy všech v životě MŠ zlepšovat podnětné prostředí MŠ vytvářet kontakty mezi všemi partnery MŠ MŠ- místo přátelského setkávání všech proměňovat MŠ ve zdravé pracovní místo a dbát na zdraví a pohodu všech zaměstnanců

11 Děti Všechny třídy jsou heterogenní a pojmenovány Berušky, Motýlci,Sluníčka, Zvoníčci..Pracujeme s počtem 25 dětí na třídě.součástí školy je alternativní třída s prvky waldorfské pedagogiky, která od roku 2003 pracuje podle Rámcově vzdělávacího programu, který je koncipován v souladu s prvky waldorfské pedagogiky. Přijímací řízení provádí ředitelka.v měsíci lednu jsou rodičům poskytovány přihlášky, které vyplněné a lékařem potvrzené rodič vracejí zpět do MŠ.Rodiče mají možnost volby třídy a to dle kamaráda, výběru pedagogických pracovnic, dle interiéru, dle umístění sourozence Přihlášky jsou řádně evidovány.ukončení správního řízení je plakátem rodičům sděleno.pokud je překročena kapacita přijatých přihlášek, odesílá ředitelka školy nepřijaté děti Magistrátu města Pardubic.Na základě vypracovaných kritérií příjmu dětí je prováděno přijetí nových dětí.po ukončení správního řízení zasílá ředitelka MŠ rodičům nově přijatých dětí pozvánku na společné setkání, kde rodiče podpisem ztvrdí předané Rozhodnutí o přijetí dítěte na naši MŠ.Na tomto setkání jsou rodiče seznámeni se Školním řádem, projektem Škola podporující zdraví,s koncepcí waldorfské pedagogiky. Od tohoto dne si mohou nově přijaté děti se svým rodičem přijít po 10 hod. pohrát do příslušné třídy.intenzivní seznámení se s novým prostřdím probíhá poslední týden v srpnu, kde jsou rodičům k dispozici pedagogické pracovnice příslušné třídy k individuálním pohovorům.ředitelka MŠ provádí individuální pohovor s rodiči formou dotazníku o nově přijatém dítěti, který je podkladem pedagogickým pracovnicím k respektování individuálních potřeb nového dítěte. Do MŠ jsou přijímány děti zaměstnaných matek, děti předškolní, děti 3 leté na 5 dnů v měsíci a od února roku 2006 na 4 hod. denně.v měsíci září probíhá adaptace nově přijatého dítěte ve výchovném procesu přímo s rodičem, ale pouze vyjímečně.děti se běžně setkávají s kamarády na společných kulturních akcích pořádaných přímo v MŠ, v době od hod. jsou děti spojovány v jedné třídě. V případě absence pedagogické pracovnice jsou děti spojovány na spánek a tato skutečnost je zakotvena ve Školním řádu pro rodiče.děti si na spánek přinášejí spací pytle a své polštářky. Na základě skutečných situací vznikají pravidla soužití na třídách a to ve spolupráci s dětmi nebo za jejich přítomnosti. Tato pravidla jsou společná pro všechny třídy, další se utvářejí v jednotlivých třídách na základě skutečných potřeb dětí, dále ke vztahu k prostředí a na základě vzniklých situací.doporučeno je používat 5 pravidel.pravidla, která děti zvládají, dodržují, respektují jsou vystavena pomocí symbolů na viditelném místě, pokud nejsou již funkční jsou nahrazena dalšími pravidly.pravidla s kladných zaměřením jsou zpravidla náplní komunitního kruhu.

12 Programem podpory zdraví v naší MŠ prolínají dva důležité, vzájemně se doplňující principy: rozvíjení komunikace respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti světa Naše MŠ vytváří podmínky pro komunikaci všech lidí, které sdružuje O co nám jde: Odpovídající komunikaci potřebujeme: ke spolupráci k učení k atmosféře pohody k usnadnění řešení problémů k překonávání překážek je prevencí konfliktů je prevencí sociálně patologických jevů

13 V naší MŠ respektujeme přirozené potřeby dětí, učitelek, rodičů a provozních zaměstnankyň Potřeby seberealizace potřeba sebenaplnění potřeba uskutečnit to, čím daná osoba potencionálně je potřeba sebedůvěry, sebeúcty, prestiže Potřeby uznání Potřeby sounáležitosti potřeba lásky, náklonnosti, shody a ztotožnění potřeba někam patřit jistota, stálost, spolehlivost, osvobození od strachu, úzkosti a chaosu potřeba struktury, pořádku pravidel Potřeby bezpečí Potřeby fyziologické hlad, žízeň, potřeba vyměšování potřeby přiměřené teploty, pohybu, vzduchu, spánku, odpočinku, vyhnutí se bolesti

14 TÉMA /rámcové cíle směřující k podpoře zdraví/ Naše ústřední téma je Putujeme se sluníčkem Vzdělávání je poznávání změn odehrávajících se každý den a po celý život. V toku času se musíme rozhodovat, volit, hledat způsoby řešení, chování, přizpůsobování se Se sluníčkem putujeme průběhem celého roku, učíme se vnímat změny, které s sebou přináší koloběh přírody, vnímáme jak se mění příroda, její vztahy ale i my, jako součást této přírody. Rámcové cíle: záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické, sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností,schopnou zvládat,pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života,které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Jsou to tyto cíle: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

15 Podtémata školního kurikula Září Těším se na nové kamarády Říjen Objevuji a vnímám vše kolem sebe- sklízíme plody podzimu Listopad Vnímám barvy podzimu Prosinec Těšíme se na Ježíška Leden Paní zima jede- zimní experimentování Únor Poznávám své tělo a ochraňuji své zdraví Březen Pozoruji, jak se probouzí jaro Duben Učíme se žít bezpečně Květen Mám rád svoji rodinu Červen Co všechno už umím

16 PODTÉMATA /jejich charakteristika a přiřazené cílové kompetence a dílčí cíle/ Jednotlivá podtémata vycházejí z koloběhu přírody a změn v ní. Děti v nich putují a poznávají změny, které se odehrávají v přírodě živé, neživé, ve vesmíru, v životě jedince, společnosti, národa i celého světa. Plánování vychází z toho, co děti již znají. V oblast biologické- dítě se učí znát své tělo, využívá je k dalšímu vývoji motoriky a učí se samostatně vykonávat běžné denní potřeby V oblasti psychologické- učí se uvědomovat svoji identitu,učí se vyjádřit své pocity a přání, přiměřeně řeší své problémy a důvěřuje si. V oblasti kulturní- učí se respektovat pravidla, orientovat seč v nejbližším okolí, učí se chápat různé sociální role V oblasti interpersonální- učí se navazovat kamarádské vztahy, učí se komunikovat bez zábran, srozumitelně a umí naslouchat.umí přijmout autoritu. V oblasti enviromentávní- učí se vnímat různorodost světa a zaujímat k němu kladný postoj

17 1. PODTÉMA - září / integrovaný blok/ TĚŠÍM SE NA NOVÉ KAMARÁDY V září se na jednotlivých třídách setkávají nové děti, které poprvé nastupují do MŠ, s dětmi, které do MŠ již chodí déle. Hlavním úkolem je začlenění nových dětí do kolektivu, postupné přizpůsobování se novým režimovým prvkům a hlavně zůstat v MŠ přiměřeně dlouhou dobu bez maminky. Poznávat nové kamarády i pracovnice v mat.š kole. Očekávané výstupy - má návyk udržovat v pořádku věci, které používá - ví, kdy se chová správně, kdy špatně - dokáže pojmenovat pravidla soužití, neporušuje je - nerozbíjí hračky úmyslně - chová se vstřícně a přátelsky Činnosti - poslech četby - práce s neverbálními pravidly jejich postupně tvoření - konstruování ve skupině - námětové hry - výtvarné a pracovní činnosti - seznamování s prostory MŠ exkurze po budově - seznamování se s riziky uvnitř budovy, na zahradě, při vycházkách

18 2. PODTÉMA říjen / integrovaný blok/ OBJEVUJI A VNÍMÁM VŠE KOLEM SEBE SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Se začátkem podzimu se mění příroda. Děti se učí pozorovat a vnímat změny v přírodě na zahradě, na poli, v lese. Poznávají barvy, tvary, plody, které podzim přináší a některé z nich si donáší děti i do mat. školy.s přicházejícím podzimem se mění i počasí. Děti se tyto jevy učí pozorovat a poznávají jejich důsledky na život a zdraví člověka. Očekávané výstupy dovede pojmenovat barvu, tvar, povrch předmětů - dovede slovně označit předměty a jevy - dovede vyjádřit své pocity a prožitky - obléká se podle potřeby a pocitu tepla či chladu - pomáhá přípravě jednoduchého jídla - Činnosti - dramatická hra - poznávání všemi smysly x experimentování - praktické činnosti vaření, pečení - hudebně pohybové činnosti - výtvarné činnosti - pozorování

19 3. PODTÉMA - listopad /integrovaný blok/ VNÍMÁM BARVY PODZIMU Měsíc listopad hýří barvami. Děti pozorují krásu podzimní přírody, využívají k hrám i činnostem spadané barevné listí. Učí se chápat souvislosti mezi počasím a zdravím člověka. Chápe ochranu přírody živé i neživé. Poznává ptáky, kteří od nás před zimou odlétají do teplých krajin, přípravu zvířat na zimu. Očekávané výstupy - úmyslně nepoškozuje přírodu a věci kolem sebe - dodržuje dohodnutá pravidla v přírodě - dodržuje pravidla společ. chování - ví, že se dá předcházet nemoci - zná charakteristické znaky ročních období - ilustruje děj, pracuje s přírodním materiálem Činnosti - práce s listy pracovní činnosti, výtvarné činnosti - recitace básní - vyprávění krátkého příběhu - poslech četby pohádky, povídky, četba na pokrač. - poznávání všemi smysly Kimova hra

20 4. PODTÉMA - prosinec /integrovaný blok/ TĚŠÍM SE NA JEŽÍŠKA Měsíc prosinec je tajemný. Nejprve děti s trochou strachu očekávají příchod Mikuláše, čerta a anděla. Celý měsíc se těší na Ježíška a vše ostatní, co je s ním spojeno pečení cukroví, úklid, příprava dárků pro své nejbližší. Děti prožívají radost z možnosti splnit přání druhých. Učí se pocitu sounáležitosti. Očekáváné výstupy - koordinovat lokomoci, sladit pohyb s hudbou - ovládat koordinaci ruky a zraku - kreslit obrázek podle fantazie - uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky - uplatnit svou fantazii a představivost při výtvarných a pracovních činnostech - znát některé tradice a zvyky - Činnosti - vánoční pečení a zdobení - společné tvoření s rodiči - příprava dárků pro rodiče - zdobení stromečku a vánoční výzdoba třídy - návštěva dětí ze ZŠ - Den otevřených dveří v ZŠ vánoční zpívání - Mikulášská besídka v MŠ - Mikulášský běh - vánoční besídky - vánoční koncert seznámení se s růz. hud. nástroji společný zpěv vánočních koled

21 5. PODTÉMA leden /integrovaný blok/ PANÍ ZIMA JEDE ZIMNÍ EXPERIMENTOVÁNÍ A je tu zima. Až napadne sníh - to si to pořádně užijeme. Pomůžeme také ptáčkům a zvířátkům na naší zahradě i v lese, aby zimu lehčeji přežili chráníme je a společně jim pomáháme. I do školky v přírodě vezeme dobroty pro zvířátka v Jiz. horách. Jak se žije eskymákům mají led a sníh? Společně se tam za nimi podíváme! Očekávané výstupy - rozvíjet pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky - umět vystřihnout jednoduchý obrázek - umět pojmenovat orientace v prostoru /před, za, vedle, nad, pod / - hledat rozdíly - vědět, co je to nemoc, jak jí předcházet Činnosti - výroba krmítka pro ptáčky - strom v lese sypání kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka - grafické cviky - pracovní listy vybarvování, přiřazování - záměrné pozorování v lese - kolektivní prostorové tvoření - putování po mapě severní a jižní pól.

22 6. PODTÉMA únor /integrovaný blok/ POZNÁVÁM SVÉ TĚLO A OCHRAŇUJI SVÉ ZDRAVÍ Každý máme jeden život. Děti poznávají, že i ony mohou ovlivnit to, jestli budou nemocné nebo zdravé, seznamují se se zdravým způsobem života. Vědí, co zdraví škodí, co mu ubližuje. Tím, že se zdravě hýbáme a sportujeme pomáháme svému tělu. Uvědomíme si své tělo, jeho části a jejich funkce. Očekávané výstupy - rozeznává správně části těla - ví, jak se odvíjí život člověka z hlediska růstu, vývoje a stárnutí jednotlivé etapy života - ví, jak se ošetřuje drobný úraz - ví, jek se dá předcházet nemoci Činnosti - námětová hry Na lékaře - vyprávění zkušeností dětí i dospělých s nemocí, úrazem - kom. kruh Co se stane, když. - kom. kruh Jak se cítím, když jsem nemocný

23 7. PODTÉMA březen /integrovaný blok/ POZORUJI, JAK SE PROBOUZÍ JARO Hvězdáři už před dávnými věky zjistili, že 21. den v březnu začíná jaro, protože den a noc se dělí rovným dílem. Tomu se říká jarní rovnodennost. Děti pozorují probouzející se přírody první posly jara sněženky, bledulky, petrklíč. Navrací se zpět i stěhovaví ptáci, rodí se mláďata. Mění se i počasí sníh taje, slunce víc svítí i hřeje. Hledáme změny v trávě, na zahrádce, pozorujeme pučící stromy. Očekávané výstupy - nebát se říci svůj názor - umět používat zdvořilostní slovíčka - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat - upozorňuje na škodlivé chování - hraje pohybové i taneční hry, ví, že pohyb pomáhá - dovede vyhledat rozdíly - pracuje podle předlohy - nepoškozuje vědomě živou přírody a prostředí kolem sebe Činnosti - pozorování na zahradě, v lese, v zahrádkách u rod. domků - exkurze - výtvarné činnosti na zahradě - HPČ práce s rytmem - komunitní a komunikační kruh - dramatické činnosti

24 8. PODTÉMA - duben /integrovaný blok/ UČÍME SE ŽÍT BEZPEČNĚ Žít bezpečně a bez úrazů je hlavním úkolem výchovy dětí předškolního věku. Děti se seznamují s tím, co je zdravé, co zdraví škodí.odhadovat rizika ohrožující jeho zdraví doma, v mateřské škole, na hřišti, na ulici, v lese, Dítě předškolního věku by mělo v šesti letech znát pravidla bezpečného chování chodce v dopravním provozu.vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné. Očekáváné výstupy - ví o látkách poškozujících zdraví /alkohol, kouření, užívání drog, / - netrhá a nejí neznámé plody - nesbírá pohození injekční stříkačky /upozorní dospělého/ - dovede se řídit signály semaforu pro chodce - dodržuje pravidla bezpečnosti - zná některé dopravní značky - ví o nebezpečí kontaktu s neznámými lidmi Činnosti - práce s knihou Máme zelenou - seznámení s mater. Život bez úrazů - exkurze do hasičské zbrojnice Den otevřených dveří - prohlídka vozu ARO - beseda s preventisti policie Jak se chovat bezpečně - vycházky na semafory řízená křižovatka - dopravní hřiště - pracovní listy Bezpečně doma, na kole - komunitkní a komunikační kruh

25 9. PODTÉMA - květen /integrovaný blok/ MÁM RÁD SVOJI RODINU Květen je měsíc plný květů a radosti. Je také měsícem, kdy slaví svůj svátek naše maminky. V tomto podtématu si s dětmi povídáme o jejich rodičích, sourozencích, dalších členech rodiny. Učí se pojmenovávat členy rodiny, vědět, kde rodiče pracují. Ví, co jednotliví členové rodiny dělají jeden pro druhého, uvědomují si různé sociální role. Seznamují a rozšiřují si poznatky o svém bydlišti, městě, vlasti. Očekávané výstupy - umí přiznat chybu, umí odpustit, zastat se slabšího - ví, ve které fázi života je a která bude následovat - ví, jak probíhá život člověka z hlediska růstu, vývoje, stárnutí - umí rozlišovat různé emoce - vnímá a pozoruje dění kolem sebe a uměny - umí vyjádřit své city - provádí pestrou škálu domácích činností, hry na domov - vypráví o své rodině Činnosti - komunikační a komunitní kruh - exkurze k rodičům do zaměstnání - besídka ke Dni matek - výtvarné a pracovní činnosti Dárek pro maminku - Můj dům Moje město - exkurze po městě Pardubice - prohlídka Perštýnského nám., zámku, - HPČ tanečky, básničky s pohybem, písničky, hry na jed. hud. nástroje - výlety po okolí Pardubice

26 10. PODTÉMA - červen /integrovaný blok/ CO VŠECHNO UŽ UMÍM Měsíc červen začíná svátkem dětí. Oslavujeme ho celý týden, kdy pro děti připravujeme různé soutěže, karnevalový průvod po sídlišti, výlet, divadlo a další akce. Také bilancujeme co jsme se v mat. škole naučili, poznali, navázali jsme nová přátelství, rozloučily se s kamarády odcházejícími do školy a protože se těšíme na prázdniny a vodu, něco si o ní i povíme.červen je také dobou, kdy si užíváme pobytů ve školce v přírodě. Očekávané výstupy při setkávání s lidmi /dětmi/ odlišných ras, národnosti se Chovám vstřícně, otevřeně - zajímá se o lidi z různých zemí, světadílů, kultur - ví, že město /stát/ má své symboly - lidé hovoří různými jazyky - vypráví zážitky z cest do jiných zemí - dovede si říci o pomoc, ví, na koho se má obrátit - je samostatný v sebeobsluze, stolování, v hygieně - pracuje samostatně, ve skupině, je hrdý na výsledky své práce Činnosti - soutěže na zahradě - karneval - školky v přírodě - vycházky a pozorování potoka, řeky, rybníka /Labe, Chrudimka/ - vernisáž výtvarných prací Galerie na plotě - účast na Městských slavnostech - ekologie třídění odpadu, ochrana pitných zdrojů - poslech hudby B. Smetany Vltava - experimenty s vodou - rozloučení se školáky

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ.

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. ČJ: 2TE/692/2012 POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. Dlouhodobý záměr Základní a Mateřské školy Těrlicko 419, příspěvková organizace. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí všech vlivů, které poškozují zdraví

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více