Putování se sluníčkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování se sluníčkem"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od do Mateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Sluníčko Putování se sluníčkem Č.j. 1507/2009 Ředitelka MŠ Projednáno na pedagogické radě dne:

2 Osnova Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání /RVP/ Školní kurikulum podpory zdraví 1. Představení školy / RVP obecná charakteristika školy/ Základní údaje o škole /identifikační údaje o škole/ Charakter a umístění školy Organizační uspořádání školy /organizace vzdělávání/ 2. Charakteristika programu /RVP charakteristika vzdělávacího programu/ Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy Dlouhodobé záměry rozvoje 3. Neformální kurikulum-podmínky vzdělávání/ RVP podmínky vzdělávání/ Dva integrující principy podpory zdraví a dvanáct zásad podpory zdraví v MŠ - podmínky formálního kurikula 4. Formální kurikulum tematicky uspořádané /RVP vzdělávací obsah/ Tematický celek téma /rámcové cíle směřující k podpoře zdraví/ podtémata /jejich charakteristika a přiřazené cílové kompetence/ Analýza podmínek tematické části /jejich charakteristika/ Pravidla pro tvorbu třídních programů třídních rukikul 5. Evaluace /RVP evaluační systém/ Popis systému autoevaluace/plán,způsob shromažďování a Vyhodnocování informací,indikátory/ 6. Přílohy Roční plán - prováděcí plán /priority zabezpečující zkvalitňování Podmínek vzdělávání/ Řády školy /Školní řád,provozní řád, Organizační řád/ Zpráva o činnosti školy Plány spolupráce / se ZŠ, s rodiči/ Dílčí projekty Třídní vzdělávací program

3 Charakter a umístění školy Mateřská škola Sluníčko byla postavena v roce 1956 na sídlišti Dukla v Pardubicích. Budova je doposud zachovalá a ačkoli je umístěna uprostřed sídliště, má ve svém okolí bohatou zeleň. Nedaleko mateřské školy se nachází lesopark, hřiště pro děti umístěné v základní škole, kam mají děti přístup a nedaleko je sportovní stadion.také ve vztahu k pozemní komunikaci je poloha MŠ výhodná. Naše MŠ je čtyřtřídní. Škola je prostorná, v přízemí jsou umístěny dvě velké třídy, ložnice, ředitelna a kancelář vedoucí školní jídelny. V prvním poschodí jsou dvě menší třídy, které mají k dispozici prostornou a dobře vybavenou tělocvičnu. Každé třídě přísluší samostatné prostorné ložnice, kde jsou vybudovány z části dětské koutky. Celý interiér MŠ je v průběhu roku upravován dle potřeby a požadavku dětí. Ve všech třídách je interiér zcela nový a odpovídající požadavků dětí. Ve čtyřech třídách s názvem Berušky 1., Motýlci 2., Sluníčka-4. a Zvoneček -3. se pracuje se skupinami 25 dětí. Cílem nás všech je zdravá mateřská škola, do které se děti těší a poznají v ní vše, co potřebují pro život, který právě prožívají. Pro tří až šestileté děti se mateřská škola stává místem poutavých zážitků, nových poznatků, her, dobrých kamarádů a životní pohody.mezi podmínky zdraví, pohody a radosti ze života patří každodenní uspokojování a respektování potřeb dítěte. V době letních prázdnin 2008 proběhla v naší mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce: Výměna stávajících oken za platová,výměna parapetů,žaluzií Zateplení budovy s novou fasádou Izolace střech a vybourání komínů Rekonstrukce toalet a umýváren, včetně rozvodů vody a odpadů Sanace stěn u kuchyně Odizolování obvodové zdi u přístavby Výměna vchodových dveří Zakoupení nové kuchyňské linky z prostředků MŠ

4 Organizační uspořádání školy /RVP- organizace vzdělávání/ Děti zařazujeme do věkově smíšených skupin dle požadavku rodičů kamarádi, známé a osvědčené učitelky, sourozenci a dle možnosti MŠ. Nabízíme aktivity dětem a rodičům, vytváříme informační a komunikační systém, umožňujeme dětem setkávat se a vytvářet další skupinky.máme volné uspořádání dne, pouze v režimu dne je konstantní doba jídla, odpočinku či spánku, ostatní činnosti je možno aktuálně upravovat. Respektujeme právo dítěte na vlastní spontánní hru a aktivity, na čas, místo a volbu kamaráda v průběhu dne.podporujeme pohybové aktivity a přirozený pohyb dětí. Usilujeme o vzájemnou zpětnou vazbu. Máme tyto zájmové kroužky : * Angličtina hrou Veselé a zdravé pískání flétnička Veselá pastelka grafomotorika Keramický kroužek Cvičení dle Feldenkeisovy metody -prvence vadného držení těla Logopedie Sportovní kroužek Výtvarný kroužek Máme Školní řád pro rodiče, máme Organizační řád pro zaměstnance Režim dne : 6.30 * scházení dětí, ranní přivítání s učitelkou kontakt a sdělení prvních informací a prožitků * volná hra, řízené činnosti * pitný režim v průběhu celého dne * individuální snídaně dětí donesená z domova po dohodě s rodiči 8.30 * postupné ukončování her, dokončení činnosti, práce, rozvíjení podnětů nabídnuté učitelkou individuální, skupinkové a společenské * pohybové chvilky, hudebně pohybové chvilky,pohybové hry 9.00 * dopolední svačina * dopolední činnosti dle třídního kurikula, komunitní kruh, tvorba dalších námětů a závěrů z evaluace třídního kurikula dle další činnosti 9.45 * pobyt venku * postupné podávání obědů * ukládání ke spánku či odpočinku, poslech četby či vyprávěné pohádky, zpěv učitelky či relaxační hudba k uklidnění dětí, pohlazení, u nespících dětí relaxace, možnost hry s vlastní plyšovou hračkou na lehátku, postupné vstávání nespících dětí ( po dohodě s rodiči ), hry ve třídě, individuální práce, postupné vstávání ostatních dětí * odpolední svačina, spontánní aktivity, možnost pokračovat v započatých hrách * uzavření mateřské školy

5 Třídy MŠ 1. třída Berušky 2. třída Motýlek 3. třída Zvoneček 4. třída Sluníčko Všechny třídy jsou heterogenní- společně se v nich vzdělávají děti ve věku 3-6 let / 7let/. Třídy jsou členěny do jednotlivých hracích zon, mají samostatné ložnice. Třídy v 1. patře MŠ využívají k pohybu dětí i rozlehlou tělocvičnu.

6 Věcné prostředí Prostředí MŠ je charakterizováno uspořádáním tříd jako dílen a zároveň heren podporujících aktivity dětí potřebné pro rozvoj jejich osobnosti v oblasti biologické, interpersonální, psychologické, sociálně kulturní a environmentální. Jedná se o tvořivé činnosti a experimentování s materiálem, který je dětem dostupný. Prostředí poskytuje podněty pro pracovní, pohybové činnosti. Dílny podněcují děti k dramatickým činnostem a činnostem podporujících rozvoj poznávacích smyslů. Průběžně si děti samostatně volí hru na hudební nástroje, dostupná je dětská literatura a encyklopedie. Pro předškoláky jsou připraveny pracovní listy, které se vyhodnocují a zakládají. Toto prostředí poskytuje dětem rozvoj samostatnosti a seberealizace. Důležité místo je věnováno vystavování a uchovávání dětských výtvorů, staveb. Zvláštní místo kapsáře- je určeno pro uchovávání dětských prací. V prostředí je pamatováno i na místo pro opravdové práce koutky dovedných rukou. Vhodně členěný prostor zajišťuje dětem i možnost samoty, odpočinku, případného spánku i mimo určenou dobu.jsou vybudovány koutky pro odpočinek v průběhu dopoledních činností. Zvláštní místo je určeno pro pohybové aktivity pod dozorem rodičů, a to závěsná houpací housenka, provazový žebřík a skluzavka. Toto nářadí využívají děti i v průběhu dne dle přání, a to vždy pod dozorem učitelky s respektováním dohodnutých pravidel. Na třídách je dostatek dostupného výtvarného a pracovního materiálu. Interiér tvoří a obměňují děti společně s učitelkou, a to vždy, kdy změnu vyžadují činnosti a bezpečnost dětí. Podnětné a estetické prostředí je vytvářeno společně s dětmi. Každé dítě má své lehátko, z domova si může přinést polštářek a plyšovou hračku pro sladké spaní, nové děti si na začátku školního roku přinášejí i svou oblíbenou hračku z domova. Po celý den je zajištěn pitný režim. Na školní zahradě je vybudováno nové pískoviště, které účelně odpovídá potřebách chlapců a holčiček V příštím roce je plánována rekonstrukce dalších dvou pískovišť. Školní zahrada do budoucna potřebuje úpravu a to zhotovení rozličných průlezek pro přirozený pohyb dětí.

7 Personální a pedagogické zajištění školy Všichni pedagogičtí pracovníci,kteří pracují v MŠ Sluníčko mají předepsanou kvalifikaci (7 pracovnic SPgŠ, 1 pracovnice Vyšší odbornou ped. školu) Pracovní tým MŠ (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovnice) funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.každá pracovnice má vypracován Doklad o zodpovědnosti. Všichni pracovníci se sebevzdělávají, jak individuelním studiem, tak účastí na akreditovaných vzdělávacích akcích, ke svému sebevzdělávání přistupují aktivně a se zájmem. Ředitelka MŠ podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje další růst kompetencí všech pedagogů (včetně sebe), vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání dle potřeb školy a osobních zájmů. Přímá výchovná práce pedagogů je organizována takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče a bezpečnost. Všichni zaměstnanci školy jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami), v souladu se Školním řádem, Organizačním řádem školy, v souladu s podmínkami BOZP. Služby nad rámec kompetencí pedagogického pracovníka předškolního vzdělávání zajišťujeme prostřednictvím spolupráce s odborníky - PPP, klinický logoped. V měsíci červnu odchází do starobního důchodu paní učitelka Dana Prošková a na její místo do třídy Berušek od nastupuje paní učitelka Marcela Hatašová

8 FILOSOFIE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A INTEGRUJÍCÍ PRINCIPY Pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte je podmínkou uspokojování jeho fyzických i psychických potřeb / dodržování Maslowovy tabulky lidských hodnot/ a prožití dětství v podnětném a harmonickém prostředí jako přijímaná a milovaná bytost.cílem MŠ je ve spolupráci s rodinou pomáhat dětem poznat sama sebe, porozumět dění a vztahům v okolním světě, umožnit mu orientovat se v něm pomocí postupného osvojování kompetencí, které bude ve svém životě potřebovat. Poznávání světa v souvislostech, rozvoj samostatnosti a volních vlastností dítěte,to vše tvoří již v předškolním věku základy, na kterých má v budoucnu stát zdravá a sebevědomá osobnost se správnými životními návyky a postoji, která umí přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, je schopna kriticky myslet, poznat a řešit problémy, dokáže si vybrat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Nejdůležitější pro nás je vytvoření pohody,bezpečí a důvěryhodného prostředí, kde učitelka zastává funkci pozorovatele, rádce a pomocníka.jen v takovém prostředí se mohou vyvíjet kladné vzájemné vztahy mezi dětmi.snažíme se aby děti neznaly stres, napětí,uměly se s pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy. Naší snahou je, aby naší MŠ opouštěla samostatná a zodpovědná bytost s dobrým sebehodnocením a vlastním názorem, která je schopná spolupracovat, vstřícně komunikovat, pojmenovat a zvládat pocity, být empatická, ale dokáže říci i ne, a umí přijmout morální hodnoty. Pro náš pracovní kolektiv to znamená stálé sebevzdělávání, otevřenost novým věcem, důslednost, spolupráci a schopnost sebereflexe. Programem MŠ podporující zdraví se prolínají dva důležité, vzájemně se doplňující principy: Rozvíjení komunikace Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti světa O co nám jde: vytvářet podmínky pro komunikaci a spolupráci všech lidí, které MŠ sdružuje vést k odpovídající komunikaci potřebnou ke spolupráci, k učení, k atmosféře pohody, k usnadnění řešení problémů, k překonávání překážek, k prevenci konfliktů, k prevenci sociálně patologických jevů

9 DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ROZVOJE Mateřská škola byla oficiálně přijata do sítě Mateřských škol podporujících zdraví. Na tomto projektu pracujeme již devátý rok. K tomuto kroku nás vedla potřeba vnitřní inovace pedagogického procesu, nutnost přehodnotit dosavadní pedagogickou práci a tím se zabývat hlubším sebevzdělávání v oblasti podpory a rozvíjení zdravého životního stylu a hledání cest jak myšlenky podpory zdraví uplatňovat v podmínkách naší mateřské školy. Zdravá MŠ chápe,že zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit pohody, souladu a harmonie tělesné i duševní, sociální i duchovní. Program je zaměřen na budování sociálních vztahů, vytvoření základů celoživotního učení a schopnosti jednat v duchu lidských a etických hodnot, zvyšování sebevědomí, umění zdravé komunikace, kladného sebehodnocení, které jsou nejlepší obranou proti šikaně a závislostem. Dodržujeme zásady a podmínky programu Podpora zdraví v mateřské škole, který je nám spolu s Rámcově vzdělávacím programem osnovou pro vytváření školního kurikula a poté i třídních kurikul. Hlavní název Školního kurikula : PUTUJEME SE SLUNÍČKEM Je rozděleno do 10 témat: Těším se na nové kamarády Objevuji a vnímám vše kolem sebe-sklízíme plody podzimu Vnímám barvy podzimu Těšíme se na Ježíška Zimní experimentování- paní zima jede Poznávám své tělo a ochraňuji své zdraví Pozoruji, jak se probouzí jaro Učíme se chovat a žít bezpečně Mám rád svoji rodinu Co všechno už umím Věkově smíšené třídy zaručují přirozené sociální prostředí, které podporuje úctu a respekt k ostatním a učí toleranci. Naše vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení a probíhá v menší skupině podle věku či individuelně.uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích.učitel motivuje, inspiruje.dítě dochází k poznatkům samo.

10 CÍL ŠKOLY Naším cílem je vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a vyvíjet se zcela přirozeně. Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se životu v sociální skupině. Vytvořit základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a etických hodnot. Naplňujeme i tyto cíle: upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat posílení samostatnosti a schopnosti se umět rozhodovat poskytnutí prostoru k tvoření a rozvíjení představ posílení zdravé sebeúctu učit se toleranci a úcty k druhým i k životnímu prostředí zlepšit dovednosti v týmové spolupráce přirozené zapojení sociálně i zdravotně znevýhodněných dětí i rodin rozvíjet dobré vztahy všech v životě MŠ zlepšovat podnětné prostředí MŠ vytvářet kontakty mezi všemi partnery MŠ MŠ- místo přátelského setkávání všech proměňovat MŠ ve zdravé pracovní místo a dbát na zdraví a pohodu všech zaměstnanců

11 Děti Všechny třídy jsou heterogenní a pojmenovány Berušky, Motýlci,Sluníčka, Zvoníčci..Pracujeme s počtem 25 dětí na třídě.součástí školy je alternativní třída s prvky waldorfské pedagogiky, která od roku 2003 pracuje podle Rámcově vzdělávacího programu, který je koncipován v souladu s prvky waldorfské pedagogiky. Přijímací řízení provádí ředitelka.v měsíci lednu jsou rodičům poskytovány přihlášky, které vyplněné a lékařem potvrzené rodič vracejí zpět do MŠ.Rodiče mají možnost volby třídy a to dle kamaráda, výběru pedagogických pracovnic, dle interiéru, dle umístění sourozence Přihlášky jsou řádně evidovány.ukončení správního řízení je plakátem rodičům sděleno.pokud je překročena kapacita přijatých přihlášek, odesílá ředitelka školy nepřijaté děti Magistrátu města Pardubic.Na základě vypracovaných kritérií příjmu dětí je prováděno přijetí nových dětí.po ukončení správního řízení zasílá ředitelka MŠ rodičům nově přijatých dětí pozvánku na společné setkání, kde rodiče podpisem ztvrdí předané Rozhodnutí o přijetí dítěte na naši MŠ.Na tomto setkání jsou rodiče seznámeni se Školním řádem, projektem Škola podporující zdraví,s koncepcí waldorfské pedagogiky. Od tohoto dne si mohou nově přijaté děti se svým rodičem přijít po 10 hod. pohrát do příslušné třídy.intenzivní seznámení se s novým prostřdím probíhá poslední týden v srpnu, kde jsou rodičům k dispozici pedagogické pracovnice příslušné třídy k individuálním pohovorům.ředitelka MŠ provádí individuální pohovor s rodiči formou dotazníku o nově přijatém dítěti, který je podkladem pedagogickým pracovnicím k respektování individuálních potřeb nového dítěte. Do MŠ jsou přijímány děti zaměstnaných matek, děti předškolní, děti 3 leté na 5 dnů v měsíci a od února roku 2006 na 4 hod. denně.v měsíci září probíhá adaptace nově přijatého dítěte ve výchovném procesu přímo s rodičem, ale pouze vyjímečně.děti se běžně setkávají s kamarády na společných kulturních akcích pořádaných přímo v MŠ, v době od hod. jsou děti spojovány v jedné třídě. V případě absence pedagogické pracovnice jsou děti spojovány na spánek a tato skutečnost je zakotvena ve Školním řádu pro rodiče.děti si na spánek přinášejí spací pytle a své polštářky. Na základě skutečných situací vznikají pravidla soužití na třídách a to ve spolupráci s dětmi nebo za jejich přítomnosti. Tato pravidla jsou společná pro všechny třídy, další se utvářejí v jednotlivých třídách na základě skutečných potřeb dětí, dále ke vztahu k prostředí a na základě vzniklých situací.doporučeno je používat 5 pravidel.pravidla, která děti zvládají, dodržují, respektují jsou vystavena pomocí symbolů na viditelném místě, pokud nejsou již funkční jsou nahrazena dalšími pravidly.pravidla s kladných zaměřením jsou zpravidla náplní komunitního kruhu.

12 Programem podpory zdraví v naší MŠ prolínají dva důležité, vzájemně se doplňující principy: rozvíjení komunikace respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti světa Naše MŠ vytváří podmínky pro komunikaci všech lidí, které sdružuje O co nám jde: Odpovídající komunikaci potřebujeme: ke spolupráci k učení k atmosféře pohody k usnadnění řešení problémů k překonávání překážek je prevencí konfliktů je prevencí sociálně patologických jevů

13 V naší MŠ respektujeme přirozené potřeby dětí, učitelek, rodičů a provozních zaměstnankyň Potřeby seberealizace potřeba sebenaplnění potřeba uskutečnit to, čím daná osoba potencionálně je potřeba sebedůvěry, sebeúcty, prestiže Potřeby uznání Potřeby sounáležitosti potřeba lásky, náklonnosti, shody a ztotožnění potřeba někam patřit jistota, stálost, spolehlivost, osvobození od strachu, úzkosti a chaosu potřeba struktury, pořádku pravidel Potřeby bezpečí Potřeby fyziologické hlad, žízeň, potřeba vyměšování potřeby přiměřené teploty, pohybu, vzduchu, spánku, odpočinku, vyhnutí se bolesti

14 TÉMA /rámcové cíle směřující k podpoře zdraví/ Naše ústřední téma je Putujeme se sluníčkem Vzdělávání je poznávání změn odehrávajících se každý den a po celý život. V toku času se musíme rozhodovat, volit, hledat způsoby řešení, chování, přizpůsobování se Se sluníčkem putujeme průběhem celého roku, učíme se vnímat změny, které s sebou přináší koloběh přírody, vnímáme jak se mění příroda, její vztahy ale i my, jako součást této přírody. Rámcové cíle: záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické, sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností,schopnou zvládat,pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života,které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Jsou to tyto cíle: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

15 Podtémata školního kurikula Září Těším se na nové kamarády Říjen Objevuji a vnímám vše kolem sebe- sklízíme plody podzimu Listopad Vnímám barvy podzimu Prosinec Těšíme se na Ježíška Leden Paní zima jede- zimní experimentování Únor Poznávám své tělo a ochraňuji své zdraví Březen Pozoruji, jak se probouzí jaro Duben Učíme se žít bezpečně Květen Mám rád svoji rodinu Červen Co všechno už umím

16 PODTÉMATA /jejich charakteristika a přiřazené cílové kompetence a dílčí cíle/ Jednotlivá podtémata vycházejí z koloběhu přírody a změn v ní. Děti v nich putují a poznávají změny, které se odehrávají v přírodě živé, neživé, ve vesmíru, v životě jedince, společnosti, národa i celého světa. Plánování vychází z toho, co děti již znají. V oblast biologické- dítě se učí znát své tělo, využívá je k dalšímu vývoji motoriky a učí se samostatně vykonávat běžné denní potřeby V oblasti psychologické- učí se uvědomovat svoji identitu,učí se vyjádřit své pocity a přání, přiměřeně řeší své problémy a důvěřuje si. V oblasti kulturní- učí se respektovat pravidla, orientovat seč v nejbližším okolí, učí se chápat různé sociální role V oblasti interpersonální- učí se navazovat kamarádské vztahy, učí se komunikovat bez zábran, srozumitelně a umí naslouchat.umí přijmout autoritu. V oblasti enviromentávní- učí se vnímat různorodost světa a zaujímat k němu kladný postoj

17 1. PODTÉMA - září / integrovaný blok/ TĚŠÍM SE NA NOVÉ KAMARÁDY V září se na jednotlivých třídách setkávají nové děti, které poprvé nastupují do MŠ, s dětmi, které do MŠ již chodí déle. Hlavním úkolem je začlenění nových dětí do kolektivu, postupné přizpůsobování se novým režimovým prvkům a hlavně zůstat v MŠ přiměřeně dlouhou dobu bez maminky. Poznávat nové kamarády i pracovnice v mat.š kole. Očekávané výstupy - má návyk udržovat v pořádku věci, které používá - ví, kdy se chová správně, kdy špatně - dokáže pojmenovat pravidla soužití, neporušuje je - nerozbíjí hračky úmyslně - chová se vstřícně a přátelsky Činnosti - poslech četby - práce s neverbálními pravidly jejich postupně tvoření - konstruování ve skupině - námětové hry - výtvarné a pracovní činnosti - seznamování s prostory MŠ exkurze po budově - seznamování se s riziky uvnitř budovy, na zahradě, při vycházkách

18 2. PODTÉMA říjen / integrovaný blok/ OBJEVUJI A VNÍMÁM VŠE KOLEM SEBE SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Se začátkem podzimu se mění příroda. Děti se učí pozorovat a vnímat změny v přírodě na zahradě, na poli, v lese. Poznávají barvy, tvary, plody, které podzim přináší a některé z nich si donáší děti i do mat. školy.s přicházejícím podzimem se mění i počasí. Děti se tyto jevy učí pozorovat a poznávají jejich důsledky na život a zdraví člověka. Očekávané výstupy dovede pojmenovat barvu, tvar, povrch předmětů - dovede slovně označit předměty a jevy - dovede vyjádřit své pocity a prožitky - obléká se podle potřeby a pocitu tepla či chladu - pomáhá přípravě jednoduchého jídla - Činnosti - dramatická hra - poznávání všemi smysly x experimentování - praktické činnosti vaření, pečení - hudebně pohybové činnosti - výtvarné činnosti - pozorování

19 3. PODTÉMA - listopad /integrovaný blok/ VNÍMÁM BARVY PODZIMU Měsíc listopad hýří barvami. Děti pozorují krásu podzimní přírody, využívají k hrám i činnostem spadané barevné listí. Učí se chápat souvislosti mezi počasím a zdravím člověka. Chápe ochranu přírody živé i neživé. Poznává ptáky, kteří od nás před zimou odlétají do teplých krajin, přípravu zvířat na zimu. Očekávané výstupy - úmyslně nepoškozuje přírodu a věci kolem sebe - dodržuje dohodnutá pravidla v přírodě - dodržuje pravidla společ. chování - ví, že se dá předcházet nemoci - zná charakteristické znaky ročních období - ilustruje děj, pracuje s přírodním materiálem Činnosti - práce s listy pracovní činnosti, výtvarné činnosti - recitace básní - vyprávění krátkého příběhu - poslech četby pohádky, povídky, četba na pokrač. - poznávání všemi smysly Kimova hra

20 4. PODTÉMA - prosinec /integrovaný blok/ TĚŠÍM SE NA JEŽÍŠKA Měsíc prosinec je tajemný. Nejprve děti s trochou strachu očekávají příchod Mikuláše, čerta a anděla. Celý měsíc se těší na Ježíška a vše ostatní, co je s ním spojeno pečení cukroví, úklid, příprava dárků pro své nejbližší. Děti prožívají radost z možnosti splnit přání druhých. Učí se pocitu sounáležitosti. Očekáváné výstupy - koordinovat lokomoci, sladit pohyb s hudbou - ovládat koordinaci ruky a zraku - kreslit obrázek podle fantazie - uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky - uplatnit svou fantazii a představivost při výtvarných a pracovních činnostech - znát některé tradice a zvyky - Činnosti - vánoční pečení a zdobení - společné tvoření s rodiči - příprava dárků pro rodiče - zdobení stromečku a vánoční výzdoba třídy - návštěva dětí ze ZŠ - Den otevřených dveří v ZŠ vánoční zpívání - Mikulášská besídka v MŠ - Mikulášský běh - vánoční besídky - vánoční koncert seznámení se s růz. hud. nástroji společný zpěv vánočních koled

21 5. PODTÉMA leden /integrovaný blok/ PANÍ ZIMA JEDE ZIMNÍ EXPERIMENTOVÁNÍ A je tu zima. Až napadne sníh - to si to pořádně užijeme. Pomůžeme také ptáčkům a zvířátkům na naší zahradě i v lese, aby zimu lehčeji přežili chráníme je a společně jim pomáháme. I do školky v přírodě vezeme dobroty pro zvířátka v Jiz. horách. Jak se žije eskymákům mají led a sníh? Společně se tam za nimi podíváme! Očekávané výstupy - rozvíjet pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky - umět vystřihnout jednoduchý obrázek - umět pojmenovat orientace v prostoru /před, za, vedle, nad, pod / - hledat rozdíly - vědět, co je to nemoc, jak jí předcházet Činnosti - výroba krmítka pro ptáčky - strom v lese sypání kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka - grafické cviky - pracovní listy vybarvování, přiřazování - záměrné pozorování v lese - kolektivní prostorové tvoření - putování po mapě severní a jižní pól.

22 6. PODTÉMA únor /integrovaný blok/ POZNÁVÁM SVÉ TĚLO A OCHRAŇUJI SVÉ ZDRAVÍ Každý máme jeden život. Děti poznávají, že i ony mohou ovlivnit to, jestli budou nemocné nebo zdravé, seznamují se se zdravým způsobem života. Vědí, co zdraví škodí, co mu ubližuje. Tím, že se zdravě hýbáme a sportujeme pomáháme svému tělu. Uvědomíme si své tělo, jeho části a jejich funkce. Očekávané výstupy - rozeznává správně části těla - ví, jak se odvíjí život člověka z hlediska růstu, vývoje a stárnutí jednotlivé etapy života - ví, jak se ošetřuje drobný úraz - ví, jek se dá předcházet nemoci Činnosti - námětová hry Na lékaře - vyprávění zkušeností dětí i dospělých s nemocí, úrazem - kom. kruh Co se stane, když. - kom. kruh Jak se cítím, když jsem nemocný

23 7. PODTÉMA březen /integrovaný blok/ POZORUJI, JAK SE PROBOUZÍ JARO Hvězdáři už před dávnými věky zjistili, že 21. den v březnu začíná jaro, protože den a noc se dělí rovným dílem. Tomu se říká jarní rovnodennost. Děti pozorují probouzející se přírody první posly jara sněženky, bledulky, petrklíč. Navrací se zpět i stěhovaví ptáci, rodí se mláďata. Mění se i počasí sníh taje, slunce víc svítí i hřeje. Hledáme změny v trávě, na zahrádce, pozorujeme pučící stromy. Očekávané výstupy - nebát se říci svůj názor - umět používat zdvořilostní slovíčka - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat - upozorňuje na škodlivé chování - hraje pohybové i taneční hry, ví, že pohyb pomáhá - dovede vyhledat rozdíly - pracuje podle předlohy - nepoškozuje vědomě živou přírody a prostředí kolem sebe Činnosti - pozorování na zahradě, v lese, v zahrádkách u rod. domků - exkurze - výtvarné činnosti na zahradě - HPČ práce s rytmem - komunitní a komunikační kruh - dramatické činnosti

24 8. PODTÉMA - duben /integrovaný blok/ UČÍME SE ŽÍT BEZPEČNĚ Žít bezpečně a bez úrazů je hlavním úkolem výchovy dětí předškolního věku. Děti se seznamují s tím, co je zdravé, co zdraví škodí.odhadovat rizika ohrožující jeho zdraví doma, v mateřské škole, na hřišti, na ulici, v lese, Dítě předškolního věku by mělo v šesti letech znát pravidla bezpečného chování chodce v dopravním provozu.vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné. Očekáváné výstupy - ví o látkách poškozujících zdraví /alkohol, kouření, užívání drog, / - netrhá a nejí neznámé plody - nesbírá pohození injekční stříkačky /upozorní dospělého/ - dovede se řídit signály semaforu pro chodce - dodržuje pravidla bezpečnosti - zná některé dopravní značky - ví o nebezpečí kontaktu s neznámými lidmi Činnosti - práce s knihou Máme zelenou - seznámení s mater. Život bez úrazů - exkurze do hasičské zbrojnice Den otevřených dveří - prohlídka vozu ARO - beseda s preventisti policie Jak se chovat bezpečně - vycházky na semafory řízená křižovatka - dopravní hřiště - pracovní listy Bezpečně doma, na kole - komunitkní a komunikační kruh

25 9. PODTÉMA - květen /integrovaný blok/ MÁM RÁD SVOJI RODINU Květen je měsíc plný květů a radosti. Je také měsícem, kdy slaví svůj svátek naše maminky. V tomto podtématu si s dětmi povídáme o jejich rodičích, sourozencích, dalších členech rodiny. Učí se pojmenovávat členy rodiny, vědět, kde rodiče pracují. Ví, co jednotliví členové rodiny dělají jeden pro druhého, uvědomují si různé sociální role. Seznamují a rozšiřují si poznatky o svém bydlišti, městě, vlasti. Očekávané výstupy - umí přiznat chybu, umí odpustit, zastat se slabšího - ví, ve které fázi života je a která bude následovat - ví, jak probíhá život člověka z hlediska růstu, vývoje, stárnutí - umí rozlišovat různé emoce - vnímá a pozoruje dění kolem sebe a uměny - umí vyjádřit své city - provádí pestrou škálu domácích činností, hry na domov - vypráví o své rodině Činnosti - komunikační a komunitní kruh - exkurze k rodičům do zaměstnání - besídka ke Dni matek - výtvarné a pracovní činnosti Dárek pro maminku - Můj dům Moje město - exkurze po městě Pardubice - prohlídka Perštýnského nám., zámku, - HPČ tanečky, básničky s pohybem, písničky, hry na jed. hud. nástroje - výlety po okolí Pardubice

26 10. PODTÉMA - červen /integrovaný blok/ CO VŠECHNO UŽ UMÍM Měsíc červen začíná svátkem dětí. Oslavujeme ho celý týden, kdy pro děti připravujeme různé soutěže, karnevalový průvod po sídlišti, výlet, divadlo a další akce. Také bilancujeme co jsme se v mat. škole naučili, poznali, navázali jsme nová přátelství, rozloučily se s kamarády odcházejícími do školy a protože se těšíme na prázdniny a vodu, něco si o ní i povíme.červen je také dobou, kdy si užíváme pobytů ve školce v přírodě. Očekávané výstupy při setkávání s lidmi /dětmi/ odlišných ras, národnosti se Chovám vstřícně, otevřeně - zajímá se o lidi z různých zemí, světadílů, kultur - ví, že město /stát/ má své symboly - lidé hovoří různými jazyky - vypráví zážitky z cest do jiných zemí - dovede si říci o pomoc, ví, na koho se má obrátit - je samostatný v sebeobsluze, stolování, v hygieně - pracuje samostatně, ve skupině, je hrdý na výsledky své práce Činnosti - soutěže na zahradě - karneval - školky v přírodě - vycházky a pozorování potoka, řeky, rybníka /Labe, Chrudimka/ - vernisáž výtvarných prací Galerie na plotě - účast na Městských slavnostech - ekologie třídění odpadu, ochrana pitných zdrojů - poslech hudby B. Smetany Vltava - experimenty s vodou - rozloučení se školáky

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více