Putování se sluníčkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování se sluníčkem"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od do Mateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Sluníčko Putování se sluníčkem Č.j. 1507/2009 Ředitelka MŠ Projednáno na pedagogické radě dne:

2 Osnova Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání /RVP/ Školní kurikulum podpory zdraví 1. Představení školy / RVP obecná charakteristika školy/ Základní údaje o škole /identifikační údaje o škole/ Charakter a umístění školy Organizační uspořádání školy /organizace vzdělávání/ 2. Charakteristika programu /RVP charakteristika vzdělávacího programu/ Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy Dlouhodobé záměry rozvoje 3. Neformální kurikulum-podmínky vzdělávání/ RVP podmínky vzdělávání/ Dva integrující principy podpory zdraví a dvanáct zásad podpory zdraví v MŠ - podmínky formálního kurikula 4. Formální kurikulum tematicky uspořádané /RVP vzdělávací obsah/ Tematický celek téma /rámcové cíle směřující k podpoře zdraví/ podtémata /jejich charakteristika a přiřazené cílové kompetence/ Analýza podmínek tematické části /jejich charakteristika/ Pravidla pro tvorbu třídních programů třídních rukikul 5. Evaluace /RVP evaluační systém/ Popis systému autoevaluace/plán,způsob shromažďování a Vyhodnocování informací,indikátory/ 6. Přílohy Roční plán - prováděcí plán /priority zabezpečující zkvalitňování Podmínek vzdělávání/ Řády školy /Školní řád,provozní řád, Organizační řád/ Zpráva o činnosti školy Plány spolupráce / se ZŠ, s rodiči/ Dílčí projekty Třídní vzdělávací program

3 Charakter a umístění školy Mateřská škola Sluníčko byla postavena v roce 1956 na sídlišti Dukla v Pardubicích. Budova je doposud zachovalá a ačkoli je umístěna uprostřed sídliště, má ve svém okolí bohatou zeleň. Nedaleko mateřské školy se nachází lesopark, hřiště pro děti umístěné v základní škole, kam mají děti přístup a nedaleko je sportovní stadion.také ve vztahu k pozemní komunikaci je poloha MŠ výhodná. Naše MŠ je čtyřtřídní. Škola je prostorná, v přízemí jsou umístěny dvě velké třídy, ložnice, ředitelna a kancelář vedoucí školní jídelny. V prvním poschodí jsou dvě menší třídy, které mají k dispozici prostornou a dobře vybavenou tělocvičnu. Každé třídě přísluší samostatné prostorné ložnice, kde jsou vybudovány z části dětské koutky. Celý interiér MŠ je v průběhu roku upravován dle potřeby a požadavku dětí. Ve všech třídách je interiér zcela nový a odpovídající požadavků dětí. Ve čtyřech třídách s názvem Berušky 1., Motýlci 2., Sluníčka-4. a Zvoneček -3. se pracuje se skupinami 25 dětí. Cílem nás všech je zdravá mateřská škola, do které se děti těší a poznají v ní vše, co potřebují pro život, který právě prožívají. Pro tří až šestileté děti se mateřská škola stává místem poutavých zážitků, nových poznatků, her, dobrých kamarádů a životní pohody.mezi podmínky zdraví, pohody a radosti ze života patří každodenní uspokojování a respektování potřeb dítěte. V době letních prázdnin 2008 proběhla v naší mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce: Výměna stávajících oken za platová,výměna parapetů,žaluzií Zateplení budovy s novou fasádou Izolace střech a vybourání komínů Rekonstrukce toalet a umýváren, včetně rozvodů vody a odpadů Sanace stěn u kuchyně Odizolování obvodové zdi u přístavby Výměna vchodových dveří Zakoupení nové kuchyňské linky z prostředků MŠ

4 Organizační uspořádání školy /RVP- organizace vzdělávání/ Děti zařazujeme do věkově smíšených skupin dle požadavku rodičů kamarádi, známé a osvědčené učitelky, sourozenci a dle možnosti MŠ. Nabízíme aktivity dětem a rodičům, vytváříme informační a komunikační systém, umožňujeme dětem setkávat se a vytvářet další skupinky.máme volné uspořádání dne, pouze v režimu dne je konstantní doba jídla, odpočinku či spánku, ostatní činnosti je možno aktuálně upravovat. Respektujeme právo dítěte na vlastní spontánní hru a aktivity, na čas, místo a volbu kamaráda v průběhu dne.podporujeme pohybové aktivity a přirozený pohyb dětí. Usilujeme o vzájemnou zpětnou vazbu. Máme tyto zájmové kroužky : * Angličtina hrou Veselé a zdravé pískání flétnička Veselá pastelka grafomotorika Keramický kroužek Cvičení dle Feldenkeisovy metody -prvence vadného držení těla Logopedie Sportovní kroužek Výtvarný kroužek Máme Školní řád pro rodiče, máme Organizační řád pro zaměstnance Režim dne : 6.30 * scházení dětí, ranní přivítání s učitelkou kontakt a sdělení prvních informací a prožitků * volná hra, řízené činnosti * pitný režim v průběhu celého dne * individuální snídaně dětí donesená z domova po dohodě s rodiči 8.30 * postupné ukončování her, dokončení činnosti, práce, rozvíjení podnětů nabídnuté učitelkou individuální, skupinkové a společenské * pohybové chvilky, hudebně pohybové chvilky,pohybové hry 9.00 * dopolední svačina * dopolední činnosti dle třídního kurikula, komunitní kruh, tvorba dalších námětů a závěrů z evaluace třídního kurikula dle další činnosti 9.45 * pobyt venku * postupné podávání obědů * ukládání ke spánku či odpočinku, poslech četby či vyprávěné pohádky, zpěv učitelky či relaxační hudba k uklidnění dětí, pohlazení, u nespících dětí relaxace, možnost hry s vlastní plyšovou hračkou na lehátku, postupné vstávání nespících dětí ( po dohodě s rodiči ), hry ve třídě, individuální práce, postupné vstávání ostatních dětí * odpolední svačina, spontánní aktivity, možnost pokračovat v započatých hrách * uzavření mateřské školy

5 Třídy MŠ 1. třída Berušky 2. třída Motýlek 3. třída Zvoneček 4. třída Sluníčko Všechny třídy jsou heterogenní- společně se v nich vzdělávají děti ve věku 3-6 let / 7let/. Třídy jsou členěny do jednotlivých hracích zon, mají samostatné ložnice. Třídy v 1. patře MŠ využívají k pohybu dětí i rozlehlou tělocvičnu.

6 Věcné prostředí Prostředí MŠ je charakterizováno uspořádáním tříd jako dílen a zároveň heren podporujících aktivity dětí potřebné pro rozvoj jejich osobnosti v oblasti biologické, interpersonální, psychologické, sociálně kulturní a environmentální. Jedná se o tvořivé činnosti a experimentování s materiálem, který je dětem dostupný. Prostředí poskytuje podněty pro pracovní, pohybové činnosti. Dílny podněcují děti k dramatickým činnostem a činnostem podporujících rozvoj poznávacích smyslů. Průběžně si děti samostatně volí hru na hudební nástroje, dostupná je dětská literatura a encyklopedie. Pro předškoláky jsou připraveny pracovní listy, které se vyhodnocují a zakládají. Toto prostředí poskytuje dětem rozvoj samostatnosti a seberealizace. Důležité místo je věnováno vystavování a uchovávání dětských výtvorů, staveb. Zvláštní místo kapsáře- je určeno pro uchovávání dětských prací. V prostředí je pamatováno i na místo pro opravdové práce koutky dovedných rukou. Vhodně členěný prostor zajišťuje dětem i možnost samoty, odpočinku, případného spánku i mimo určenou dobu.jsou vybudovány koutky pro odpočinek v průběhu dopoledních činností. Zvláštní místo je určeno pro pohybové aktivity pod dozorem rodičů, a to závěsná houpací housenka, provazový žebřík a skluzavka. Toto nářadí využívají děti i v průběhu dne dle přání, a to vždy pod dozorem učitelky s respektováním dohodnutých pravidel. Na třídách je dostatek dostupného výtvarného a pracovního materiálu. Interiér tvoří a obměňují děti společně s učitelkou, a to vždy, kdy změnu vyžadují činnosti a bezpečnost dětí. Podnětné a estetické prostředí je vytvářeno společně s dětmi. Každé dítě má své lehátko, z domova si může přinést polštářek a plyšovou hračku pro sladké spaní, nové děti si na začátku školního roku přinášejí i svou oblíbenou hračku z domova. Po celý den je zajištěn pitný režim. Na školní zahradě je vybudováno nové pískoviště, které účelně odpovídá potřebách chlapců a holčiček V příštím roce je plánována rekonstrukce dalších dvou pískovišť. Školní zahrada do budoucna potřebuje úpravu a to zhotovení rozličných průlezek pro přirozený pohyb dětí.

7 Personální a pedagogické zajištění školy Všichni pedagogičtí pracovníci,kteří pracují v MŠ Sluníčko mají předepsanou kvalifikaci (7 pracovnic SPgŠ, 1 pracovnice Vyšší odbornou ped. školu) Pracovní tým MŠ (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovnice) funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.každá pracovnice má vypracován Doklad o zodpovědnosti. Všichni pracovníci se sebevzdělávají, jak individuelním studiem, tak účastí na akreditovaných vzdělávacích akcích, ke svému sebevzdělávání přistupují aktivně a se zájmem. Ředitelka MŠ podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje další růst kompetencí všech pedagogů (včetně sebe), vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání dle potřeb školy a osobních zájmů. Přímá výchovná práce pedagogů je organizována takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče a bezpečnost. Všichni zaměstnanci školy jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami), v souladu se Školním řádem, Organizačním řádem školy, v souladu s podmínkami BOZP. Služby nad rámec kompetencí pedagogického pracovníka předškolního vzdělávání zajišťujeme prostřednictvím spolupráce s odborníky - PPP, klinický logoped. V měsíci červnu odchází do starobního důchodu paní učitelka Dana Prošková a na její místo do třídy Berušek od nastupuje paní učitelka Marcela Hatašová

8 FILOSOFIE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A INTEGRUJÍCÍ PRINCIPY Pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte je podmínkou uspokojování jeho fyzických i psychických potřeb / dodržování Maslowovy tabulky lidských hodnot/ a prožití dětství v podnětném a harmonickém prostředí jako přijímaná a milovaná bytost.cílem MŠ je ve spolupráci s rodinou pomáhat dětem poznat sama sebe, porozumět dění a vztahům v okolním světě, umožnit mu orientovat se v něm pomocí postupného osvojování kompetencí, které bude ve svém životě potřebovat. Poznávání světa v souvislostech, rozvoj samostatnosti a volních vlastností dítěte,to vše tvoří již v předškolním věku základy, na kterých má v budoucnu stát zdravá a sebevědomá osobnost se správnými životními návyky a postoji, která umí přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, je schopna kriticky myslet, poznat a řešit problémy, dokáže si vybrat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Nejdůležitější pro nás je vytvoření pohody,bezpečí a důvěryhodného prostředí, kde učitelka zastává funkci pozorovatele, rádce a pomocníka.jen v takovém prostředí se mohou vyvíjet kladné vzájemné vztahy mezi dětmi.snažíme se aby děti neznaly stres, napětí,uměly se s pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy. Naší snahou je, aby naší MŠ opouštěla samostatná a zodpovědná bytost s dobrým sebehodnocením a vlastním názorem, která je schopná spolupracovat, vstřícně komunikovat, pojmenovat a zvládat pocity, být empatická, ale dokáže říci i ne, a umí přijmout morální hodnoty. Pro náš pracovní kolektiv to znamená stálé sebevzdělávání, otevřenost novým věcem, důslednost, spolupráci a schopnost sebereflexe. Programem MŠ podporující zdraví se prolínají dva důležité, vzájemně se doplňující principy: Rozvíjení komunikace Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti světa O co nám jde: vytvářet podmínky pro komunikaci a spolupráci všech lidí, které MŠ sdružuje vést k odpovídající komunikaci potřebnou ke spolupráci, k učení, k atmosféře pohody, k usnadnění řešení problémů, k překonávání překážek, k prevenci konfliktů, k prevenci sociálně patologických jevů

9 DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ROZVOJE Mateřská škola byla oficiálně přijata do sítě Mateřských škol podporujících zdraví. Na tomto projektu pracujeme již devátý rok. K tomuto kroku nás vedla potřeba vnitřní inovace pedagogického procesu, nutnost přehodnotit dosavadní pedagogickou práci a tím se zabývat hlubším sebevzdělávání v oblasti podpory a rozvíjení zdravého životního stylu a hledání cest jak myšlenky podpory zdraví uplatňovat v podmínkách naší mateřské školy. Zdravá MŠ chápe,že zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit pohody, souladu a harmonie tělesné i duševní, sociální i duchovní. Program je zaměřen na budování sociálních vztahů, vytvoření základů celoživotního učení a schopnosti jednat v duchu lidských a etických hodnot, zvyšování sebevědomí, umění zdravé komunikace, kladného sebehodnocení, které jsou nejlepší obranou proti šikaně a závislostem. Dodržujeme zásady a podmínky programu Podpora zdraví v mateřské škole, který je nám spolu s Rámcově vzdělávacím programem osnovou pro vytváření školního kurikula a poté i třídních kurikul. Hlavní název Školního kurikula : PUTUJEME SE SLUNÍČKEM Je rozděleno do 10 témat: Těším se na nové kamarády Objevuji a vnímám vše kolem sebe-sklízíme plody podzimu Vnímám barvy podzimu Těšíme se na Ježíška Zimní experimentování- paní zima jede Poznávám své tělo a ochraňuji své zdraví Pozoruji, jak se probouzí jaro Učíme se chovat a žít bezpečně Mám rád svoji rodinu Co všechno už umím Věkově smíšené třídy zaručují přirozené sociální prostředí, které podporuje úctu a respekt k ostatním a učí toleranci. Naše vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení a probíhá v menší skupině podle věku či individuelně.uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích.učitel motivuje, inspiruje.dítě dochází k poznatkům samo.

10 CÍL ŠKOLY Naším cílem je vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a vyvíjet se zcela přirozeně. Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se životu v sociální skupině. Vytvořit základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a etických hodnot. Naplňujeme i tyto cíle: upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat posílení samostatnosti a schopnosti se umět rozhodovat poskytnutí prostoru k tvoření a rozvíjení představ posílení zdravé sebeúctu učit se toleranci a úcty k druhým i k životnímu prostředí zlepšit dovednosti v týmové spolupráce přirozené zapojení sociálně i zdravotně znevýhodněných dětí i rodin rozvíjet dobré vztahy všech v životě MŠ zlepšovat podnětné prostředí MŠ vytvářet kontakty mezi všemi partnery MŠ MŠ- místo přátelského setkávání všech proměňovat MŠ ve zdravé pracovní místo a dbát na zdraví a pohodu všech zaměstnanců

11 Děti Všechny třídy jsou heterogenní a pojmenovány Berušky, Motýlci,Sluníčka, Zvoníčci..Pracujeme s počtem 25 dětí na třídě.součástí školy je alternativní třída s prvky waldorfské pedagogiky, která od roku 2003 pracuje podle Rámcově vzdělávacího programu, který je koncipován v souladu s prvky waldorfské pedagogiky. Přijímací řízení provádí ředitelka.v měsíci lednu jsou rodičům poskytovány přihlášky, které vyplněné a lékařem potvrzené rodič vracejí zpět do MŠ.Rodiče mají možnost volby třídy a to dle kamaráda, výběru pedagogických pracovnic, dle interiéru, dle umístění sourozence Přihlášky jsou řádně evidovány.ukončení správního řízení je plakátem rodičům sděleno.pokud je překročena kapacita přijatých přihlášek, odesílá ředitelka školy nepřijaté děti Magistrátu města Pardubic.Na základě vypracovaných kritérií příjmu dětí je prováděno přijetí nových dětí.po ukončení správního řízení zasílá ředitelka MŠ rodičům nově přijatých dětí pozvánku na společné setkání, kde rodiče podpisem ztvrdí předané Rozhodnutí o přijetí dítěte na naši MŠ.Na tomto setkání jsou rodiče seznámeni se Školním řádem, projektem Škola podporující zdraví,s koncepcí waldorfské pedagogiky. Od tohoto dne si mohou nově přijaté děti se svým rodičem přijít po 10 hod. pohrát do příslušné třídy.intenzivní seznámení se s novým prostřdím probíhá poslední týden v srpnu, kde jsou rodičům k dispozici pedagogické pracovnice příslušné třídy k individuálním pohovorům.ředitelka MŠ provádí individuální pohovor s rodiči formou dotazníku o nově přijatém dítěti, který je podkladem pedagogickým pracovnicím k respektování individuálních potřeb nového dítěte. Do MŠ jsou přijímány děti zaměstnaných matek, děti předškolní, děti 3 leté na 5 dnů v měsíci a od února roku 2006 na 4 hod. denně.v měsíci září probíhá adaptace nově přijatého dítěte ve výchovném procesu přímo s rodičem, ale pouze vyjímečně.děti se běžně setkávají s kamarády na společných kulturních akcích pořádaných přímo v MŠ, v době od hod. jsou děti spojovány v jedné třídě. V případě absence pedagogické pracovnice jsou děti spojovány na spánek a tato skutečnost je zakotvena ve Školním řádu pro rodiče.děti si na spánek přinášejí spací pytle a své polštářky. Na základě skutečných situací vznikají pravidla soužití na třídách a to ve spolupráci s dětmi nebo za jejich přítomnosti. Tato pravidla jsou společná pro všechny třídy, další se utvářejí v jednotlivých třídách na základě skutečných potřeb dětí, dále ke vztahu k prostředí a na základě vzniklých situací.doporučeno je používat 5 pravidel.pravidla, která děti zvládají, dodržují, respektují jsou vystavena pomocí symbolů na viditelném místě, pokud nejsou již funkční jsou nahrazena dalšími pravidly.pravidla s kladných zaměřením jsou zpravidla náplní komunitního kruhu.

12 Programem podpory zdraví v naší MŠ prolínají dva důležité, vzájemně se doplňující principy: rozvíjení komunikace respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti světa Naše MŠ vytváří podmínky pro komunikaci všech lidí, které sdružuje O co nám jde: Odpovídající komunikaci potřebujeme: ke spolupráci k učení k atmosféře pohody k usnadnění řešení problémů k překonávání překážek je prevencí konfliktů je prevencí sociálně patologických jevů

13 V naší MŠ respektujeme přirozené potřeby dětí, učitelek, rodičů a provozních zaměstnankyň Potřeby seberealizace potřeba sebenaplnění potřeba uskutečnit to, čím daná osoba potencionálně je potřeba sebedůvěry, sebeúcty, prestiže Potřeby uznání Potřeby sounáležitosti potřeba lásky, náklonnosti, shody a ztotožnění potřeba někam patřit jistota, stálost, spolehlivost, osvobození od strachu, úzkosti a chaosu potřeba struktury, pořádku pravidel Potřeby bezpečí Potřeby fyziologické hlad, žízeň, potřeba vyměšování potřeby přiměřené teploty, pohybu, vzduchu, spánku, odpočinku, vyhnutí se bolesti

14 TÉMA /rámcové cíle směřující k podpoře zdraví/ Naše ústřední téma je Putujeme se sluníčkem Vzdělávání je poznávání změn odehrávajících se každý den a po celý život. V toku času se musíme rozhodovat, volit, hledat způsoby řešení, chování, přizpůsobování se Se sluníčkem putujeme průběhem celého roku, učíme se vnímat změny, které s sebou přináší koloběh přírody, vnímáme jak se mění příroda, její vztahy ale i my, jako součást této přírody. Rámcové cíle: záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické, sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností,schopnou zvládat,pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života,které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Jsou to tyto cíle: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

15 Podtémata školního kurikula Září Těším se na nové kamarády Říjen Objevuji a vnímám vše kolem sebe- sklízíme plody podzimu Listopad Vnímám barvy podzimu Prosinec Těšíme se na Ježíška Leden Paní zima jede- zimní experimentování Únor Poznávám své tělo a ochraňuji své zdraví Březen Pozoruji, jak se probouzí jaro Duben Učíme se žít bezpečně Květen Mám rád svoji rodinu Červen Co všechno už umím

16 PODTÉMATA /jejich charakteristika a přiřazené cílové kompetence a dílčí cíle/ Jednotlivá podtémata vycházejí z koloběhu přírody a změn v ní. Děti v nich putují a poznávají změny, které se odehrávají v přírodě živé, neživé, ve vesmíru, v životě jedince, společnosti, národa i celého světa. Plánování vychází z toho, co děti již znají. V oblast biologické- dítě se učí znát své tělo, využívá je k dalšímu vývoji motoriky a učí se samostatně vykonávat běžné denní potřeby V oblasti psychologické- učí se uvědomovat svoji identitu,učí se vyjádřit své pocity a přání, přiměřeně řeší své problémy a důvěřuje si. V oblasti kulturní- učí se respektovat pravidla, orientovat seč v nejbližším okolí, učí se chápat různé sociální role V oblasti interpersonální- učí se navazovat kamarádské vztahy, učí se komunikovat bez zábran, srozumitelně a umí naslouchat.umí přijmout autoritu. V oblasti enviromentávní- učí se vnímat různorodost světa a zaujímat k němu kladný postoj

17 1. PODTÉMA - září / integrovaný blok/ TĚŠÍM SE NA NOVÉ KAMARÁDY V září se na jednotlivých třídách setkávají nové děti, které poprvé nastupují do MŠ, s dětmi, které do MŠ již chodí déle. Hlavním úkolem je začlenění nových dětí do kolektivu, postupné přizpůsobování se novým režimovým prvkům a hlavně zůstat v MŠ přiměřeně dlouhou dobu bez maminky. Poznávat nové kamarády i pracovnice v mat.š kole. Očekávané výstupy - má návyk udržovat v pořádku věci, které používá - ví, kdy se chová správně, kdy špatně - dokáže pojmenovat pravidla soužití, neporušuje je - nerozbíjí hračky úmyslně - chová se vstřícně a přátelsky Činnosti - poslech četby - práce s neverbálními pravidly jejich postupně tvoření - konstruování ve skupině - námětové hry - výtvarné a pracovní činnosti - seznamování s prostory MŠ exkurze po budově - seznamování se s riziky uvnitř budovy, na zahradě, při vycházkách

18 2. PODTÉMA říjen / integrovaný blok/ OBJEVUJI A VNÍMÁM VŠE KOLEM SEBE SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Se začátkem podzimu se mění příroda. Děti se učí pozorovat a vnímat změny v přírodě na zahradě, na poli, v lese. Poznávají barvy, tvary, plody, které podzim přináší a některé z nich si donáší děti i do mat. školy.s přicházejícím podzimem se mění i počasí. Děti se tyto jevy učí pozorovat a poznávají jejich důsledky na život a zdraví člověka. Očekávané výstupy dovede pojmenovat barvu, tvar, povrch předmětů - dovede slovně označit předměty a jevy - dovede vyjádřit své pocity a prožitky - obléká se podle potřeby a pocitu tepla či chladu - pomáhá přípravě jednoduchého jídla - Činnosti - dramatická hra - poznávání všemi smysly x experimentování - praktické činnosti vaření, pečení - hudebně pohybové činnosti - výtvarné činnosti - pozorování

19 3. PODTÉMA - listopad /integrovaný blok/ VNÍMÁM BARVY PODZIMU Měsíc listopad hýří barvami. Děti pozorují krásu podzimní přírody, využívají k hrám i činnostem spadané barevné listí. Učí se chápat souvislosti mezi počasím a zdravím člověka. Chápe ochranu přírody živé i neživé. Poznává ptáky, kteří od nás před zimou odlétají do teplých krajin, přípravu zvířat na zimu. Očekávané výstupy - úmyslně nepoškozuje přírodu a věci kolem sebe - dodržuje dohodnutá pravidla v přírodě - dodržuje pravidla společ. chování - ví, že se dá předcházet nemoci - zná charakteristické znaky ročních období - ilustruje děj, pracuje s přírodním materiálem Činnosti - práce s listy pracovní činnosti, výtvarné činnosti - recitace básní - vyprávění krátkého příběhu - poslech četby pohádky, povídky, četba na pokrač. - poznávání všemi smysly Kimova hra

20 4. PODTÉMA - prosinec /integrovaný blok/ TĚŠÍM SE NA JEŽÍŠKA Měsíc prosinec je tajemný. Nejprve děti s trochou strachu očekávají příchod Mikuláše, čerta a anděla. Celý měsíc se těší na Ježíška a vše ostatní, co je s ním spojeno pečení cukroví, úklid, příprava dárků pro své nejbližší. Děti prožívají radost z možnosti splnit přání druhých. Učí se pocitu sounáležitosti. Očekáváné výstupy - koordinovat lokomoci, sladit pohyb s hudbou - ovládat koordinaci ruky a zraku - kreslit obrázek podle fantazie - uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky - uplatnit svou fantazii a představivost při výtvarných a pracovních činnostech - znát některé tradice a zvyky - Činnosti - vánoční pečení a zdobení - společné tvoření s rodiči - příprava dárků pro rodiče - zdobení stromečku a vánoční výzdoba třídy - návštěva dětí ze ZŠ - Den otevřených dveří v ZŠ vánoční zpívání - Mikulášská besídka v MŠ - Mikulášský běh - vánoční besídky - vánoční koncert seznámení se s růz. hud. nástroji společný zpěv vánočních koled

21 5. PODTÉMA leden /integrovaný blok/ PANÍ ZIMA JEDE ZIMNÍ EXPERIMENTOVÁNÍ A je tu zima. Až napadne sníh - to si to pořádně užijeme. Pomůžeme také ptáčkům a zvířátkům na naší zahradě i v lese, aby zimu lehčeji přežili chráníme je a společně jim pomáháme. I do školky v přírodě vezeme dobroty pro zvířátka v Jiz. horách. Jak se žije eskymákům mají led a sníh? Společně se tam za nimi podíváme! Očekávané výstupy - rozvíjet pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky - umět vystřihnout jednoduchý obrázek - umět pojmenovat orientace v prostoru /před, za, vedle, nad, pod / - hledat rozdíly - vědět, co je to nemoc, jak jí předcházet Činnosti - výroba krmítka pro ptáčky - strom v lese sypání kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka - grafické cviky - pracovní listy vybarvování, přiřazování - záměrné pozorování v lese - kolektivní prostorové tvoření - putování po mapě severní a jižní pól.

22 6. PODTÉMA únor /integrovaný blok/ POZNÁVÁM SVÉ TĚLO A OCHRAŇUJI SVÉ ZDRAVÍ Každý máme jeden život. Děti poznávají, že i ony mohou ovlivnit to, jestli budou nemocné nebo zdravé, seznamují se se zdravým způsobem života. Vědí, co zdraví škodí, co mu ubližuje. Tím, že se zdravě hýbáme a sportujeme pomáháme svému tělu. Uvědomíme si své tělo, jeho části a jejich funkce. Očekávané výstupy - rozeznává správně části těla - ví, jak se odvíjí život člověka z hlediska růstu, vývoje a stárnutí jednotlivé etapy života - ví, jak se ošetřuje drobný úraz - ví, jek se dá předcházet nemoci Činnosti - námětová hry Na lékaře - vyprávění zkušeností dětí i dospělých s nemocí, úrazem - kom. kruh Co se stane, když. - kom. kruh Jak se cítím, když jsem nemocný

23 7. PODTÉMA březen /integrovaný blok/ POZORUJI, JAK SE PROBOUZÍ JARO Hvězdáři už před dávnými věky zjistili, že 21. den v březnu začíná jaro, protože den a noc se dělí rovným dílem. Tomu se říká jarní rovnodennost. Děti pozorují probouzející se přírody první posly jara sněženky, bledulky, petrklíč. Navrací se zpět i stěhovaví ptáci, rodí se mláďata. Mění se i počasí sníh taje, slunce víc svítí i hřeje. Hledáme změny v trávě, na zahrádce, pozorujeme pučící stromy. Očekávané výstupy - nebát se říci svůj názor - umět používat zdvořilostní slovíčka - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat - upozorňuje na škodlivé chování - hraje pohybové i taneční hry, ví, že pohyb pomáhá - dovede vyhledat rozdíly - pracuje podle předlohy - nepoškozuje vědomě živou přírody a prostředí kolem sebe Činnosti - pozorování na zahradě, v lese, v zahrádkách u rod. domků - exkurze - výtvarné činnosti na zahradě - HPČ práce s rytmem - komunitní a komunikační kruh - dramatické činnosti

24 8. PODTÉMA - duben /integrovaný blok/ UČÍME SE ŽÍT BEZPEČNĚ Žít bezpečně a bez úrazů je hlavním úkolem výchovy dětí předškolního věku. Děti se seznamují s tím, co je zdravé, co zdraví škodí.odhadovat rizika ohrožující jeho zdraví doma, v mateřské škole, na hřišti, na ulici, v lese, Dítě předškolního věku by mělo v šesti letech znát pravidla bezpečného chování chodce v dopravním provozu.vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné. Očekáváné výstupy - ví o látkách poškozujících zdraví /alkohol, kouření, užívání drog, / - netrhá a nejí neznámé plody - nesbírá pohození injekční stříkačky /upozorní dospělého/ - dovede se řídit signály semaforu pro chodce - dodržuje pravidla bezpečnosti - zná některé dopravní značky - ví o nebezpečí kontaktu s neznámými lidmi Činnosti - práce s knihou Máme zelenou - seznámení s mater. Život bez úrazů - exkurze do hasičské zbrojnice Den otevřených dveří - prohlídka vozu ARO - beseda s preventisti policie Jak se chovat bezpečně - vycházky na semafory řízená křižovatka - dopravní hřiště - pracovní listy Bezpečně doma, na kole - komunitkní a komunikační kruh

25 9. PODTÉMA - květen /integrovaný blok/ MÁM RÁD SVOJI RODINU Květen je měsíc plný květů a radosti. Je také měsícem, kdy slaví svůj svátek naše maminky. V tomto podtématu si s dětmi povídáme o jejich rodičích, sourozencích, dalších členech rodiny. Učí se pojmenovávat členy rodiny, vědět, kde rodiče pracují. Ví, co jednotliví členové rodiny dělají jeden pro druhého, uvědomují si různé sociální role. Seznamují a rozšiřují si poznatky o svém bydlišti, městě, vlasti. Očekávané výstupy - umí přiznat chybu, umí odpustit, zastat se slabšího - ví, ve které fázi života je a která bude následovat - ví, jak probíhá život člověka z hlediska růstu, vývoje, stárnutí - umí rozlišovat různé emoce - vnímá a pozoruje dění kolem sebe a uměny - umí vyjádřit své city - provádí pestrou škálu domácích činností, hry na domov - vypráví o své rodině Činnosti - komunikační a komunitní kruh - exkurze k rodičům do zaměstnání - besídka ke Dni matek - výtvarné a pracovní činnosti Dárek pro maminku - Můj dům Moje město - exkurze po městě Pardubice - prohlídka Perštýnského nám., zámku, - HPČ tanečky, básničky s pohybem, písničky, hry na jed. hud. nástroje - výlety po okolí Pardubice

26 10. PODTÉMA - červen /integrovaný blok/ CO VŠECHNO UŽ UMÍM Měsíc červen začíná svátkem dětí. Oslavujeme ho celý týden, kdy pro děti připravujeme různé soutěže, karnevalový průvod po sídlišti, výlet, divadlo a další akce. Také bilancujeme co jsme se v mat. škole naučili, poznali, navázali jsme nová přátelství, rozloučily se s kamarády odcházejícími do školy a protože se těšíme na prázdniny a vodu, něco si o ní i povíme.červen je také dobou, kdy si užíváme pobytů ve školce v přírodě. Očekávané výstupy při setkávání s lidmi /dětmi/ odlišných ras, národnosti se Chovám vstřícně, otevřeně - zajímá se o lidi z různých zemí, světadílů, kultur - ví, že město /stát/ má své symboly - lidé hovoří různými jazyky - vypráví zážitky z cest do jiných zemí - dovede si říci o pomoc, ví, na koho se má obrátit - je samostatný v sebeobsluze, stolování, v hygieně - pracuje samostatně, ve skupině, je hrdý na výsledky své práce Činnosti - soutěže na zahradě - karneval - školky v přírodě - vycházky a pozorování potoka, řeky, rybníka /Labe, Chrudimka/ - vernisáž výtvarných prací Galerie na plotě - účast na Městských slavnostech - ekologie třídění odpadu, ochrana pitných zdrojů - poslech hudby B. Smetany Vltava - experimenty s vodou - rozloučení se školáky

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky Školní vzdělávací program Mateřská škola Žirafka Z pohádky do pohádky Pohádky jsou staré jako lidstvo samo. Pomáhají upevňovat víru v to, že dobro vždy zvítězí nad zlem, ale zároveň říkají, že se člověk

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více