Sborník odborné konference s mezinárodní účastí s názvem. Systémy institucionální péče o děti v ČR a v zahraničí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník odborné konference s mezinárodní účastí s názvem. Systémy institucionální péče o děti v ČR a v zahraničí"

Transkript

1 Sborník odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Systémy institucionální péče o děti v ČR a v zahraničí Plzeň

2 Federace dětských domovů ČR Vás zvou na odbornou konferenci s mezinárodní účastí na téma: SYSTÉMY INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE O DĚTI V ČR A V ZAHRANIČÍ Konference se bude konat pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje pana Jiřího Stručka. Tématem konference bude porovnání systémů péče o děti zejména v České republice, na Slovensku, v Rakousku a ve Spolkové republice Německo. Přednášející: Mgr. Ivana Lacková FDD ČR, Mgr. Jana Dvořáková KÚ Plzeň, PaedDr. Jana Koubová DD Staňkov, Mgr.Lenka Meteláková Pekařová Člověk v tísni Plzeň Mgr. Klára Ille právnička kanceláře Veřejného ochránce práv ČR PhDr. Albín Škoviera, PhD. předseda FICE SR a pedagog UK Bratislava, Slovenská republika Brigitte Lűcas ředitelka Kinder-und Jugendheim Tannenműhle, Spolková republika Německo Hermann Radler - prezident FICE a psychoterapeut, Rakousko Mgr.Tomáš Gongol,předseda o.s. BezMámy, odborný asistent na katedře práva Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Termín konání: 14. února 2012 Místo konání: Prezence: Zahájení: Ukončení: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 8,00 hodin u přednáškového sálu 9,00 hodin 16,30 hodin Přihlášku na konferenci zašlete nejpozději do na mail. adresu: nebo písemně na adresu Mgr. Ivana Lacková, Dětský domov, J. z Poděbrad 313, Uherské Hradiště (t. č , mobil ). Konference je bez poplatku. Je možné si objednat oběd v ceně 61 Kč, úhradu zaplatíte v hotovosti na místě prezence. Podrobný program konference obdrží účastníci též u prezence. Na setkání s Vámi se těší výbor FDD ČR a odbor školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje, kteří akci zajišťují programově i organizačně. Za organizační tým: Mgr. Ivana Lacková předsedkyně FDD ČR JUDr. Jaroslava Havlíčková vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

3 1. Mgr. Ivana Lacková, předsedkyně FDD ČR a ředitelka DD Uherské Hradiště Činnost profesní organizace Federace dětských domovů ČR Seznámení s posláním a činností organizace. 2. PaedDr. Jana Koubová, ředitelka Dětského domova, Staňkov Systém institucionální péče o děti v ČR Příspěvek je věnován systému institucionální péče v České republice a její legislativní úpravě. Podává informace o dětských domovech, které zřizuje Plzeňský kraj. Podrobněji se zabývá péčí, výchovou a vzděláváním dětí v Dětském domově ve Staňkově. Součástí příspěvku jsou 2 kazuistiky umístěných dětí. Představení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson v Klenčí p.č.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 3. Mgr. Jana Dvořáková, manažerka projektu, Krajský úřad Plzeň Projekt Krok do života 1 Datum zahájení a ukončení realizace. Důvod potřebnosti vzniku projektu. Popis projektu, jeho cílů. Partneři projektu. Klíčové aktivity. Vzdělávací programy. Cílové skupiny. Příklady z praxe, nejčastější problémy klientů.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 4. Mgr. Lenka Meteláková Pekařová, koordinátorka vzdělávacích programů, Člověk v tísni, o.p.s., Plzeň Terénní etopedická péče program KOST Program KOST je realizován jako jedno z výchovných opatření a podpůrných projektů, které směřují na klienta a celou jeho rodinu v okamžiku, kdy má klient velké výchovné problémy nebo se již dostal do střetu se zákonem, nebo mu hrozí umístění v ústavní výchově či výchovné zařízení právě opouští. Cílem je motivovat klienta, aby získal potřebné sociální dovednosti a kompetence potřebné pro řešení svého problému; pomoci klientovi pochopit souvislosti a dopady jeho jednání. Program umožňuje s klienty pracovat skupinově, poskytuje individuální vedení klienta, poradenství pro rodinu a pomáhá při kontaktování návazných služeb. Program funguje v těchto lokalitách: PLZEŇ, ROKYCANY, KLATOVY, HORŠOVSKÝ TÝN, PŘEŠTICE, BLOVICE, NEPOMUK, SUŠICE, DOMAŽLICE a jejich okolí.

59

60

61

62

63

64

65

66 5. Mgr.Klára Ille, právnička kanceláře Veřejného ochránce práv Aktuální poznatky ochránce v agendě SPOD a výkonu ústavní výchovy. Právo dítěte odloučeného od rodičů na kontakt s nimi a se svými sourozenci. Příspěvek je věnován činnosti veřejného ochránce práv na poli ochrany práv dětí za poslední rok, který byl věnován, kromě běžné agendy individuálních stížností, preventivním systematickým návštěvám zařízení, v nichž se vykonává ústavní výchova nebo ochranná výchova (tzn. od kojeneckých ústavů, přes zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc až po všechny typy školských zařízení diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy). V kazuistice se výklad zaměřuje na právo dítěte odloučeného od rodičů na kontakt s nimi a se svými sourozenci. Ochránce upozorňuje na nevhodnost rozdělování sourozenců a povinnost státních orgánů a zařízení aktivně a systematicky napomáhat dětem s udržováním kontaktů se sourozenci a členy rodiny, včetně kontaktů mezi sourozenci, pokud jsou umístěni v jiném zařízení či pěstounské péči.

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 6. Hermann Radler - prezident FICE a psychoterapeut, Rakousko Aktuální situace v péči o děti a mládež v Rakousku Sociální prostředí, ve kterém dnes působíme, se ve srovnání s minulostí podstatně změnilo, stejně jako nároky na sociální pracovníky. Inovační potenciál spočívá především v prosazování nové metodiky práce s klienty: brát více v úvahu přirozené prostředí, ze kterého klient pochází a v němž tráví svůj běžný den častější aplikace tzv. case managementu, kdy se institucionální nabídka kombinuje s adresním přístupem a hledáním řešení střižených na míru u jednotlivých klientů, jejichž spolupodílení se na vytváření konceptu je zde nezbytné využití celé škály možností uplatnění autority, kterou disponují stávající instituce oficiální péče o mládež, což zahrnuje také zkvalitnění jejich práce z hlediska klientů - integrace na úroveň obcí, lehčí dosažitelnost, zlepšení možností komunikovat telefonicky i online zaměřit se na zprofesionalizování používání nástrojů sociální diagnostiky, jimž se doposud přikládala jen malá pozornost, neboť zásahy odpovědných osob do životopisů jejich klientů se musí opírat o solidní odborné znalosti 7. Brigitte Lűcas ředitelka Kinder-und Jugendheim Tannenműhle, SRN Transformace dětských domovů ve Spolkové republice Německo Znovusjednocení - přelomové období v ústavní výchově. Zemský úřad péče o mládež a dobrovolná péče pomoci mládeže. Povolení k provozu / stavební a personální požadavky a změny. Ekonomické dopady; komise pro určení výše ošetřovného/všeobecné náklady na ošetřování ( Vymírání domovů ). SGB VIII Sociální zákoník Osmá kniha Pomoc dětem a mládeži/důsledky (účinky). Koncepce, popis výkonu/dohoda o výkonu; dohoda o vývoji kvality s místním poskytovatelem veřejné pomoci mládeži. Partnerská spolupráce s nositeli veřejné a dobrovolné péče o mládež v různých oblastech (sítě pro ochranu dětí, plánování pomoci mládeži, řízení, trendy a potřeby, zřízení společných odborných pracovních skupin, společné další vzdělávání; přenesení úkolů v ambulantní a stacionární oblasti na poskytovatele dobrovolné pomoci mládeži). Ústavní vzdělávání jako (poslední) forma pomoci k výchově myšlenka péče je vystřídána participačním principem. Ostatní formy bydlení jako alternativy klasické ústavní výchovy. Výhled existuje vůbec budoucnost ústavní výchovy? Transformace dětských domovů v SRN (ale jde v podstatě o situaci v Sasku, čili bývalé DDR) Referát od Brigitte Lucas, ředitelky dětského domova Domov dětí a mládeže "Tannenmühle", zřízený organizací AWO

80 Prameny: archiv Zákon o péči o děti a mládež - Zákoník sociálních věcí VIII, internet, osobní Obsah 1. Znovusjednocení Německa- přelomové období také v ústavní výchově 2. Landesjugendverband ("Svaz mládeže" - sdružení pro mládež na úrovni spolkového státu) a nezávislí poskytovatelé péče o mládež (nestátní sdružení, zabývající se péčí o mládež) 3. Povolení k provozu ( stavební a personální požadavky a změny ) 4. Ekonomické dopady; Komise pro náklady na péči / stanovená výše nákladů na péči ("vymírání domovů") 5. Sociální zákoník VIII - hlava osmá 6. Ujednání o příspěvcích s regionálním poskytovatelem státní péče o mládež (instituce veřejné správy, spadající pod určitý územní celek) / důsledky 7. Partnerská spolupráce mezi poskytovateli státní a nezávislé péče v různých oblastech 8. Ústavní výchova jako jedna z forem pomoci k výchově - pouhé poskytování zaopatření je nahrazováno principem spolupodílení se (klientů) 9. Ostatní formy bydlení s dohledem jako alternativy ke klasické ústavní výchově 10. Perspektivy - má ústavní výchova nějakou (nebo už nemá žádnou) budoucnost? 1. Znovusjednocení Německa- přelomové období také v ústavní výchově Po znovusjednocení prodělává bývalá DDR zdařilý proces transformace k právní demokracii a tržnímu hospodářství ve státě, kde má místo i sociální politika Demokratizační proces zvládla většina domovů dobře Tržní hospodářství staví některé z domovů před existenční otázku:

81 Kompetence? Financování? První dopady: personální důsledky Bezpečnostní prověrka všech zaměstnanců Přehodnocení pedagogických konceptů (Co bylo pro naše děti dobré, co se má změnit?) Zachovat hodnoty a tradice Vzít pod lupu svůj vlastní postoj Průzkum: co trh nabízí a co trh požaduje? Máme šanci jít svou vlastní cestou? Orientovat se na "západní trh"? 2. Úřad pro mládež a nezávislí poskytovatelé péče o mládež V únoru 1991 byl založen Saský úřad pro mládež jako instituce podřízená saskému Ministerstvu sociálních věcí, nástupci dřívějšího Úřadu pro rodinu a sociálních věci Po zrušení úřadu následovala integrace do saského Ministerstva pro sociální věci a ochranu spotřebitele Partner Úřadů pro mládež a nezávislých poskytovatelů v Sasku Úkoly: - Odborné poradenské služby - Zvyšování kvalifikace - Centrum pro adopce - Povolení provozu (pro zařízení zabývající se péčí o mládež)

82 - Komise pro péči o mládež (Landesjugendhilfeausschuss - LJHA) - Nové cesty péče o mládež (modelový projekt) - Publikační činnost - Vytvářet legislativní podmínky, struktury a opatření na poli péče o děti a mládež, prohlubovat je a přizpůsobovat požadavkům doby Nezávislým poskytovatelem je takový poskytovatel péče o děti a mládež, který nepatří pod veřejnou (státní) správu (obec, kraj atd.) Obecně prospěšné spolky a svazy, veřejně prospěšné sdružení 3. Povolení provozu( stavební a personální požadavky a změny) Se vznikem Úřadu pro mládež byla zavedena povinnost získat pro uvedení do provozu povolení Směrnice Úřadu pro mládež pro provoz dětského domova vyžadovaly rozsáhlé přestavby: - uzavřené bytové jednotky s kuchyní, - obývák, jedno- a dvoulůžkové pokoje, dvě koupelny pro každou skupinu - počet dětí ve skupině stanoven na 10 - stanovení poměru, na kolik dětí připadá jeden pedagog - problém: kapacita skupin, technický personál 4. Ekonomické dopady; Komise pro náklady na péči ( stanovená výše nákladů na péči ) - Roční rozpočet na školství - Od ledna 1991 pevně stanovená výše nákladů na péči, platící pro všechny - Aktualizace

83 - Problém profinancování - Zrno se odděluje od plev - Jaký obsah se nabízí za ty samé peníze? 5. Sociální zákoník VIII - hlava osmá: péče o děti a mládež Každý mladý člověk má právo na podporu svého vývoje a na výchovu k takové osobnosti, která bude schopna za sebe přebrat zodpovědnost a žít ve společnosti druhých" ( 1) - Právní nárok na poskytnutí pomoci k vychovávání - Právo mít vlastní požadavky a možnost volby pro ty, kteří mají nárok na péči - Metoda individuálního plánu pomoci Způsoby práce Formy pomoci podporující rodinu Formy pomoci doplňující rodinu Formy pomoci nahrazující Nabídky Výchovné poradenství Sociálně pedagogická pomoc rodinám Sociální práce ve skupinách Konkrétní výchovný poradce (zabývající se individuálními případy, jež s ním spolupracují dobrovolně) Společné formy bydlení pro otce / matky s dětmi Denní skupiny Sociálně pedagogická denní péče Péče "na plný úvazek" (umístění dítěte do pěstounské rodiny nebo ústavu) Hlavní cílová skupina Rodiny s dětmi všech věkových skupin Rodiny s mladšími dětmi Starší děti a mladiství Starší děti a mladiství Osaměle žijící rodiče s dětmi do 6 let Děti do 14 let Děti v předškolním věku a ve věku 6-10 let (německá definice "věk základní školy" = 6-10 let) Především mladší děti

84 rodinu Ústavní výchova / ostatní formy bydlení Intenzivní sociálně pedagogická péče zaměřená na jednotlivce (na které nezabírají jiné formy pomoci) Děti / mladiství / mladí plnoletí Mladiství a dospívající 6. Ujednání o příspěvcích s lokálním poskytovatelem státní péče o mládež (instituce veřejné správy, spadající pod určitý územní celek) Výzva k ujednání o příspěvcích od institucí veřejné správy, poskytující péči o mládež nebo od nezávislých poskytovatelů Sjednání příspěvků podle 78 b Zákona o právech dětí a mládeže - na základě rámcové smlouvy podle 78 f Zákona o právech dětí a mládeže ve Svobodném státě Sasko - Základem pro jednání jsou: 1) Koncepce skupiny 2) Popis činnosti a (záruk) kvality Dohoda o způsobu provádění práce a prohlubování kvality Každá oblast činností podle Sociálního zákoníku VIII je projednávána jednotlivě. V souladu s naší nabídkou máme 7 různých cenových tarifů ( poplatků ) za: a) 3 obvyklé rodinné skupiny - za stejnou výši tarifu( příspěvku ) b) 1 skupina pro osamostatňující se (dospívající) c) 1 skupina bydlící samostatně (mimo centrální lokalitu) d) 1 skupina mladistvých, bydlících společně pod dohledem (zvýšená míra sociálně pedagogické péče) e) 3 intenzivně terapeutické skupiny (rodinná hnízda)

85 f): pokaždé jiný tarif O výši minimálních příspěvků se v současné době vyjednává Mimimální příspěvek se skládá z: - příspěvku na práci (personální a věcné náklady) - investiční výdaje V případě absence delší než 4 dny se platí jen příspěvek za nepřítomného. Při absenci do 3 dnů obdrží děti příspěvek na péči. 7. Partnerská spolupráce mezi poskytovateli státní a nezávislé péče v různých oblastech Předpoklady úspěšné péče o mládež: - Partnerská spolupráce mezi nezávislými a státními poskytovateli - Vzájemně propojené sítě pro ochranu dítěte - Plánování péče o mládež, řízení - Definování a realizace trendů a potřeb - Společné propojení odborníků, doškolování - Přeložení úkolů z ambulantní a stacionární oblasti na nezávislé poskytovatele péče o mládež 8. Ústavní výchova jako jedna z forem pomoci k výchově Ústavní výchova, ostatní formy bydlení s péčí (Sociální zákoník VIII 34)

86 = Výchova ve stacionárním zařízení, má propojením situací ze všedního života s pedagogickými a terapeutickými nabídkami děti a mladistvé podporovat v jejich individuálním vývoji. Volby: 1) Návrat do rodiny 2) Příprava na výchovu v jiné rodině 3) Způsob života, koncipovaný na delší dobu - Ústavní výchova byla jediným prostředkem výchovy - Pěstouni, ale žádná ambulantní opatření - Poskytnutí zaopatření - (Směr sociální) práce, orientující se na (klientovy) nedostatky - Orientace na společenství - Spolupráce s rodiči se omezila pouze na informace - Práce v koedukovaných skupinách dětí stejného věku - Ústavní výchova jako jedna nabídka z mnoha často "poslední stanice" po předešlých pokusech o ambulantní pomoc - (Směr sociální) práce, orientující se na (klientovy) schopnosti - Spolupodílení se, prostor pro vlastní osobnost - Multiprofesionální týmy - Působení vlastního příkladu - ztělesňovat spolehlivost - Zažívání (normálních) struktur (jistota, jasná pravidla, hranice)

87 - Bezpečí, vazba a vztah - teorie (o potřebě budování) mezilidských vazeb - Systém společensky přijatelných hodnot a norem - Podpůrná opatření - Integrace rodičů systémový přístup - Aktivní spoluúčast rodičů s myšlenkou na návrat (dětí) 9. Ostatní formy bydlení s dohledem jako alternativy ke klasické ústavní výchově - Ústavní výchova je flexibilní! - diferencovaná nabídka možností výchovy: Léčebně pedagogická a terapeutická zařízení skupiny, žijící samostatně v budově jednoho domova Skupiny, žijící v jednom bytě mimo budovu domova "Mini" dětské domovy a rodinná uskupení Skupiny mladých, žijících spolu Skupiny na pět dní (od pondělka do pátku) - kvalifikované podpůrné školy a vzdělávací zařízení, školící pro vykonávání jednotlivých povolání, ve spojení s ústavem

88 10. Perspektivy - má ústavní výchova nějakou (nebo už nemá žádnou) budoucnost? Domovy jsou dnes diferencovaná výchovná zařízení s vysoce profesionálním standardem Ústavní výchova představuje "dočasnou pomoc" Je to pomoc, která podporuje a doplňuje rodinu Odebrání dítěte / mladistvého z rodiny je často jediná možnost Děti / mladiství mají zvýšenou potřebu podpory Na zvýšené potřebě podpory ztroskotávají pěstouni i ambulantní opatření Díky systémovému přístupu se mohou rodiče dobře integrovat do ústavní výchovy Pro mladistvé často jediná možnost Ústavní výchova poskytuje rovnocennou nabídku mezi ostatními možnostmi výchovy

89 8. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D., předseda FICE SR, pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, publikační činnost Náhradní péče na Slovensku Náhradná starostlivosť je široká téma. V diskusiách súvisiacich s optimalizáciou riešenia problému sa u jednotlivcov i skupín dostávajú do popredia: viera, politika, mediálna moc, odbornosť. Pri viere ide o vnútorné presvedčenie bez vnímania všetkých základných súvislostí napr. o zmysluplnosti rodiny, inštitúcie, inklúzie. Skupinovými reprezentantmi sú niektoré občianske združenia. Pri politike ide jednak o zviditeľnenie sa, jednak o proklamácie, vízie a heslá (všetky deti do 6 rokov pôjdu do rodín). Pri mediálnym obrazom ide o to, čo sa dobre "predáva"(detský domov rodinného typu, starostlivé tety v Klokánku, "dobré" rodiny - "zlé" inštitúcie). V odbornosti ide o schopnosť konfrontovať poznatky z výskumov s praxou, vnímať veci v širších súvislostiach. A prijať to, že sa často prezentujú plne odlišné koncepcie starostlivosti o dieťa vyňaté z rodiny. Od úplnej deinštitucionalizácie starostlivosti o dieťa až po jeho úplnú inštitucionalizáciu. Prechod od totality k demokracii je paradoxný. Práve mnohí hlásatelia demokracie v sebe nesú hlboko zakorenenú totalitu, ktorá je naviac obohatená o širokú škálu manipulatívnych postupov, pre ktoré, na rozdiel od rigidnej totality, demokracia ponúka priestor. Boj o moc, peniaze a politický status niektorých natoľko ovládne, že sú ochotní počúvať, podobne ako ich predchodcovia, iba súhlasné názory. Tie nesúhlasné nazývajú en bloc prekonaným komunistickým modelom. Ako argumenty používajú rad fráz. Spomeniem tie najznámejšie: Je to v najvyššom záujme dieťaťa!, Takto to funguje vo vyspelých západných štátoch!, Je to požiadavka v rámci Európskej únie!. Od roku 1990 sa uskutočnil na Slovensku rad legislatívnych zmien, ktoré mali a majú dopad na ústavnú starostlivosť. V prvom rade uvedieme tie zmeny, ktoré nie sú špecificky zamerané na ústavnú starostlivosť, ale dotýkajú sa jej. Ide najmä o: opakovanú reorganizáciu štátnej správy a presun kompetencií na samosprávu (tu napr. slovenské detské domovy čaká za 21 rokov už siedmy zriaďovateľ), čo sa nutne premieta do takých oblastí, akými sú narušenie metodickej pomoci, kontroly, prirodzene fungujúcich štruktúr i odbornosti riadenia, prijatie Dohovoru o právach dieťaťa a ich ponímanie; aplikácia a dodržiavanie sa stali oblasťou viacerých nových nedorozumení medzi mimovládnymi organizáciami, inštitúciami, deťmi, ich rodičmi a verejnosťou. Druhou veľkou oblasťou sú legislatívne zmeny, ktoré sa vzťahujú k ústavnej starostlivosti priamo. Tu ide najmä o: vytvorenie novej formy ústavnej starostlivosti o deti v profesionálnej rodine (za 17 rokov existuje už jej tretia zásadne odlišná verzia), presun detských domovov do zo školského rezortu a zdravotníctva do sociálneho rezortu, zrušenie detských domovov do 3 rokov, umiestňovanie detí súdom do konkrétneho zariadenia (bez predchádzajúcej diagnostiky),

90 transformácia detských domovov na samostatné skupiny, ukončenie realizácie ústavnej starostlivosti vo všetkých typoch špeciálnych škôl (ide najmä o špeciálne materské a špeciálne základne školy internátne a odborné učilištia), priame umiestňovanie detí súdmi do konkrétnych zariadení bez toho, aby prechádzali diagnostickým ústavom (centrom), vznik krízových stredísk, v ktorých je možné realizovať niektoré činnosti špeciálnych výchovných zariadení, vznik diagnostických skupín a špecializovaných skupín v detských domovoch zavedenie inštitútu súdom uloženého výchovného opatrenia (na 6 mesiacov). Aktuálne je vo vládnom programe zámer presunúť pod sociálny rezort aj: prevýchovné zariadenia (reedukačné centrá) a ich rozdelenie na domov a školu, diagnostické ústavy (diagnostické centrá), a ich následná transformácia alebo likvidácia. Sme presvedčení, že súčasná podoba náhradnej starostlivosti na Slovensku je výrazne ovplyvňovaná štyrmi zdrojmi: vierou, politikou, médiami a odborníkmi. Viera Je reprezentovaná predovšetkým občianskymi združeniami a ďalšími typmi organizácií v tzv. treťom sektore. Na to, aby boli úspešné, musia mať: - svoju agendu a prezentovať ju ako odbornú, - napojiť sa na celoštátnu politickú špičku, - zapojiť do svojej práce médiá, - mať prepojenie na zahraničné zdroje a organizácie a ich podporu. Agendou môže byť transformácia detských domovo na rodinný typ, rušenie detských domovov a ich premena na vytváranie profesionálnych pestúnskych rodín resp. profesionálne rodiny, na integráciu detí s poruchami správania a trestnou činnosťou do bežných detských domovov, na materiálne podporovanie sociálne znevýhodnených detí z detských domovov (od ich materiálneho zabezpečenia po dovolenky pri mori). Viera tu funguje na niekoľkých úrovniach: - to, čo sa robilo doteraz, bolo v svojej podstate zlé, treba to úplne zrušiť, netreba sa tým zaoberať, resp. pred tým než sme do tejto oblasti vstúpili, nič sa tu neurobilo, - práve náš koncept ( spasiteľský ) pomoci je univerzálny a jediný správny, - nie je potrebné výskumné overovanie, úplne stačí viera v tvrdenia expertov (prípadne zahraničné modely), ktoré sa vytrhávajú zo širšieho kontextu (odvolávame sa, pokiaľ ide o ranú starostlivosť o dieťa a potrebu jednej stabilnej osoby, napr. na Matějčka, ale zamlčíme, že ten istý autor nepreferoval umiestnenie 11 ročných a starších detí do pestúnskej rodiny, že tam videl viacero rizík. Na jednostrannú kritika toho, čo tu bolo, veľmi dobre počujú politici i médiá. Čierno-biele videnie vecí je súčasťou ich práce. Kritika odráža aj generačnú túžbu po zmene a potrebu vymedzenia sa novej generácie voči generácii predchádzajúcej.

91 Politika Politická strana sa aspoň v časti svojej agendy musí odlišovať od iných strán. Aby ju volič vnímal. Záujmom politickej strany je následne presadiť čo najviac zo svojej agendy do bežného života. Je to výraz politickej moci (vplyvu) a politickej šikovnosti. V ďalšej etape sa to stáva predmetom skladania účtov pred voličom. Aj tu je kritika predchádzajúceho systému fungovania výhodná. Zmysluplnosť práce politika spočíva v tom, aby si emocionálne naklonil voliča (v sociálnej oblasti je ešte stále spoľahlivou témou rodina a dieťa) a aby hlásal, že terajší stav je nevyhovujúci, že ho treba zmeniť k lepšiemu, a on vie, ako na to. Ak má možnosť, aby presadil riešenie. Samozrejme, sú tu dva problémy: - poslanec sa volí na štyri roky a na zmenu má relatívne krátky čas, - odborníkom, kým niečo seriózne zistia, to trvá dosť dlho. Je tu riešenie, ktoré sa nielen na Slovensku, ale napr. aj v Európskej únii, osvedčilo - expertná komisia. Expertná komisia nerieši podstatu problému, ale napĺňanie istého zadania, ktoré si politici osvojili. Je zostavená tak, aby sa nesúhlasné hlasy minimalizovali. Sú v nej najmä zástupcovia tretieho sektoru a úradníci. Striedanie politických garnitúr i zmeny v preferencii mienkotvorných treťosektorových organizácií sa na Slovensku prejavili v absencii jasnej koncepcie, čo sa paradoxne premietalo do radu zmien v legislatíve. - Najprv v roku 1997 vznikol legislatívne uniformný detský domov pre deti od 0 do 25 rokov, potom sa prišlo na to, že pre deti s ťažkým zdravotným a mentálne postihnutím je potrebné špeciálne vyčleniť niektoré detské domovy, následne sa prišlo na to, že je jednak potrebné vytvoriť samostatné skupiny pre deti s poruchami správania (aby sa ochránili pred zlými prevýchovnými zariadeniami), jednak vytvoriť skupiny mladých dospelých. V roku 2005 sme sa vrátili vlastne tam, kde sme boli v roku Najprv sa dali miliardy korún do transformácie detských domovov a temer sa zrušila profesionálna rodina, potom sa z profesionálnej rodiny urobili preferovaná forma náhradnej starostlivosti. - Vytvorili sa samostatné špecializované skupiny pre deti s poruchami správania v detský domovoch. Skrytým zámerom bol útlm prevýchovných zariadení ako nepotrebných. Sociálni kurátori i detské domovy boli pod politickým tlakom, aby neumiestňovali deti s poruchami správania do prevýchovných zariadení. Keďže sa ukázalo, že ani systém práce v detských domovoch, ani ľudia nie sú nastavení tak, aby prevýchovu zvládali, opätovne sa zvýšil záujem o prechod prevýchovných zariadení pod pôsobnosť rezortu sociálnych vecí. Médiá Výrazne participujú na tvorbe verejnej mienky. Ich úlohou je, viac než informovať, zaujať témou. Osloviť čitateľa. Kritika minulosti a podieľanie sa na zmene, sú spoľahlivé východiská. Pre širšie spektrum čitateľov ide o povrchné spracovanie tém, výhodný je škandalózny kontext. Práca vychovávateľov v detských domovoch a prevýchovných zariadeniach má na Slovensku temer výlučne negatívny mediány obsah. Práve okrajové záležitosti sa vypichujú, ako by tak fungoval celý systém. V porovnaní s treťosektorovými organizáciami jednoducho ťahajú za kratší koniec povrazu. Časť médií sa podieľa na prekrúcaní informácií. Ak sa napr. dlhodobo sa pri vízii jednorezortného

92 zastrešenia náhradnej rodinnej starostlivosti argumentovalo tým, že to tak (lepšie) funguje v iných krajinách, nebola to argumentácia korektná. Oddelenie sirotincov a polepšovní bolo súčasťou historického vývoja (nielen) v Rakúsko -Uhorsku. V bývalom Československu nebola problémom systému náhradnej starostlivosti, ale ideologická rigidita a nefunkčnosť socializmu. Sú vyspelé západné štáty, kde sa realizuje inštitucionálna starostlivosť v dvoch i viacerých rezortoch. Iste sú aj seriózne médiá, ale skupina ich divákov, čitateľov a poslucháčov je v porovnaní s bulvárom minimálna. Pre treťosektorové organizácie, politikov a bulvárne médiá je spoločné to, že im nejde primárne ani sekundárne o hľadanie pravdy. Odborníci Zdá sa, že (sme my) odborníci zlyhali. Argumentovali sme, naše argumenty síce nikto nevyvracal, ale ani veľmi nepočúval. A my sme sa s tým zmierili. Súčasná spoločnosť sa ponáhľa, chce zmenu. Chybám sa nepredchádza, hoci varovania existujú, opravy sa stali súčasťou stratégie. Celý systém náhradnej starostlivosti je založený na nesystémových krokoch. A ešte sa stáva príkladom pre našich susedov. Pozrite sa, na Slovensku to funguje! Naozaj!? 9.Hermann Radler - prezident FICE a psychoterapeut, Rakousko Podstata práce s klienty v terapeutických skupinách (TS) Před 12 lety použili Hermann a Sonja Radlerovi poprvé ve stacionární péči odlišný model práce, který od té doby přesvědčil především tím, že vede k dobrým výsledkům i v případě těžce zvládnutelných dětí a mladistvých. V současnosti fungují na východě Rakouska 3 takové skupiny, kde žije v bytových společenstvech celkem 25 chlapců s komplikovanou biografií, původně umístěných v domovech anebo psychiatrických zařízeních. V TS panuje přesvědčení, že problémové chování je nemoc systému, ne jednotlivce. V TS je hlavním léčebným prostředkem společenství jeho obyvatel včetně zaměstnanců. Snaha je nejen o korekci chování jednotlivce vyčleněného z kontextu skupiny, nýbrž o léčbu celé skupiny a vytváření okamžitých zpětných vazeb. Základní myšlenkou TS je, že psychopatologie jednotlivce se bezprostředně odráží v jeho osobních vztazích, přičemž je úkolem celé jeho skupiny rozeznat dysfunkční vzorce, podnítit ne na trestu založenou změnu a na pomoci mu tak zažít smysluplnější strategie chování. Koncept výchovy, vytvořen pro každého klienta zvlášť, je založen na unikátní kombinaci všech biografických, sociálních a psychologických aspektů jeho osobnosti.

93 10. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., předseda o. s. BezMámy, odborný asistent na katedře práva Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Humanitární pomoc sirotkům ve východní Africe" V důsledku velké úmrtnosti na následky viru HIV ve východní Africe zůstává mnoho dětí bez zajištění základních potřeb. Stát, resp. Chudá společnost se není schopna o tyto sirotky postarat a tak jsou ponechávány vlastnímu osudu. Příspěvek se zabývá činností českého Občanského sdružení Bez mámy, které se snaží zmírnit tyto dopady v oblasti jižní Tanzánie zejména výstavbou sirotčinců, materiální a lidskou podporou sirotkům.

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA PROFESIONALITY PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V PROSPECH ZVYŠOVANIA KVALITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Supervízorka Košice,

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV 1 Transformační tým Mgr. Eva Žůrková, ředitelka DDaZŠ Liptál Mgr. Renata Trčková, zástupkyně ředitelky Pavla Spilková, ekonomka Mgr. Lukáš Diatka, vedoucí vychovatel Mgr. Petr Netočný, podporovatel týmu

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava Vážené kolegyne, vážení kolegovia, POZVÁNKA A PROGRAM Diagnostické centrum v Bratislave Záhorskej Bystrici vás srdečne pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie Križovatky VII. Konferencia Križovatky

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel Sociálne poradenstvo v SR po roku 1989 Andrej Mátel Úvodný citát s poznámkami Sociálne poradenstvo nemá na Slovensku žiadnu tradíciu. Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začína rozvíjať až po,nežnej

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti,

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, www.iz.sk Medzitrh práce 26. novembra 2013 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Júl 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Dolnorakouský domov pro děti d. dež. Hollabrunn. ANO pro budoucnost, ANO pro mladé!

Dolnorakouský domov pro děti d. dež. Hollabrunn. ANO pro budoucnost, ANO pro mladé! Dolnorakouský domov pro děti d a mláde dež ve městě Hollabrunn ANO pro budoucnost, ANO pro mladé! představuje DSA Mag.. Eva Kreiner ředitelka Dolnorakouského domova pro děti d a mláde dež ve m Hollabrunn

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ ODBORNÁ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Ing. Jiří Horecký, MBA doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 1 Obsah PŘEDMLUVA

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z

Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z Foundation OKS a pan Rob van Pagee poprvé prezentovali program v rámci tzv. MINI

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce Dopolední blok Předsedající dopoledního bloku: Ing. Jiří Horecký, MBA, Bc. Andrea

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV ŢIADATELIA (PARTNERI) ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV ŢIADATELIA (PARTNERI) ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY: PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV Tento zoznam vymedzuje vhodných ţiadateľov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika Česká republika do úrovne jednotlivých právnych

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU Teraz originál normy STN EN ISO 9001:201 pre účastníkov ZDARMA! REVÍZIA NORMY ISO 9001:2015 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:201 9. JÚNA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru 1 Mechanismy zabezpečování veřejných statků a služeb Tržní selhání --- veřejný sektor Veřejné statky, služby někdo je musí

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Sociální práce Sociální pracovník Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Závěrečná konference Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti z České republiky a Norska

Závěrečná konference Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti z České republiky a Norska Závěrečná konference Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti z České republiky a Norska Blanka Plasová Kateřina Kubalčíková Strategie rodin i jednotlivců s potřebou zajištění

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více