Metodická zpráva č. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická zpráva č. 7"

Transkript

1 Metodická zpráva č. 7 Téma: Průzkum šikany v základní škole se zaměřením na třídy, ve kterých probíhá vzdělávání podle přílohy RVP ZV pro LMP Škola: Základní škola praktická Jungmannova 6 Jihlava Specialista Jméno: Odborné zaměření: Mgr. Pavel Koreň školní speciální pedagog Výše úvazku:, 5 Metodik: Metody sběru dat: PaedDr. Dana Osvaldová individuální konzultace písemné podklady od odborníka TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1

2 Průzkum šikany v základní škole se zaměřením na třídy, ve kterých probíhá vzdělávání podle přílohy RVP ZV pro LMP. Škola: Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 Autor: Mgr. Pavel Koreň, školní speciální pedagog 1. Úvod 1.1. Pojem šikana Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví šikanovaného žáka. (Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky, č.j /28-6) Šikana na školách Šikana na základních školách je v poslední době považována za jeden z nejzávažnějších kázeňských problémů. Tuto skutečnost dokazují i výzkumy, (Havlínová a Kolář, 21; Kolář, 25), které se šikanou nezávisle na sobě zabývají. Učitelé jsou pak nuceni řešit tyto problémy, což vyžaduje znalost problematiky i odborné kompetence. Důležitým faktorem ovlivňujícím vznik a šíření šikany je institucionální klima, ať už se jedná o klima školy, třídy nebo určité zájmové skupiny. Klima si přitom lidé vytvářejí svým chováním a jednáním sami, a to především chováním a jednáním jednoho jedince vůči druhému, a samozřejmě i vůči prostředí. (Mareš, J.: Sociální klima školy. Pedagogická revue, 2, roč. 52, č.3) 1.3. Vlastní zkušenosti školního speciálního pedagoga se šikanou Školní speciální pedagog se problematikou šikany hlouběji zabývá již od roku 1997; nejprve jako speciální pedagog, po vstupu do projektu VIP Kariéra jako školní speciální pedagog. V průběhu těchto 14 let každoročně realizoval níže uvedený průzkum šikany u žáků 2. stupně, kterého se postupně zúčastnilo 1 43 žáků. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 2

3 2. Postup při průzkumu šikany Průzkum šikany se zaměřuje především na žáky 2. stupně základní školy, někdy je prováděn i v kolektivech tříd 5. ročníku. Rodiče jsou před realizací průzkumu písemně informováni školním speciálním pedagogem. Je od nich vyžadován individuální souhlas s účastí jejich dítěte na screeningu. Třídní učitelé tříd, které se zúčastní besed k šikaně a následného průzkumu, jsou seznámeni s akcí metodikem prevence. Ten při konzultacích zároveň zjišťuje, zda třídní učitelé zaznamenali nějaké negativní projevy ve svých třídách. O zjištěných skutečnostech informuje školního speciálního pedagoga 2.1. Besedy k šikaně úvodní kroky Před první administrací dotazníku realizují na škole se žáky besedu na téma šikanování. Vyplňování dotazníku je pak pro žáky přirozenější a srozumitelnější. Při besedách se zaměřují na sedm základních oblastí: a) pojem šikana, šikanování, b) příklady šikanování, c) proč někdo šikanuje, d) kdo je nejčastěji šikanován, e) jak se mohu bránit proti šikaně, e) co mohu udělat, když šikanují moji kamarádku/mého kamaráda, f) šikana naplnění skutkové podstaty trestných činů. Pokud některý žák výslovně nesouhlasí s účastí na šetření, je to respektováno. U tříd, které se šetření účastnily v předchozích letech, není vždy beseda nutná. Žákům se ale znovu vysvětluje důvod šetření a je zdůrazněno, že data jsou anonymní Administrace dotazníku Dotazník je zadáván skupinově v každé třídě 2. stupně zvlášť. Protože se jedná o anonymní šetření, žáci svá jména v dotazníku neuvedou. Dotazník lze samozřejmě též použít pouze ve vybraných třídách. Pak je ale třeba žákům podat přijatelné vysvětlení, proč bylo šetření realizováno jen v některých třídách a nikoli ve všech. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 3

4 3. Vyhodnocení a rozbor výsledků Výsledky jsou vyhodnocovány po jednotlivých třídách, následně se provádí porovnání tříd v jednotlivých ročnících a nakonec shrnutí výsledků průzkumu za celou školu Popis výsledků jednotlivých tříd, závěry a doporučení Počet odpovědí na každou z položek dotazníku je sečten za celou třídu a vepsán do prázdného dotazníku; toto číselné hodnocení je následně popsáno za třídu jako celek. Třídním učitelům jednotlivých tříd je předáno jak číselné vyhodnocení jejich třídy a případně srovnání s loňským školním rokem, tak i popis výsledků, závěry a doporučení. Výsledky třídy jsou konzultovány s jednotlivými třídními učiteli za odborné podpory celého týmu školního poradenského pracoviště. a) Popis výsledků: V popisu výsledků za každou jednotlivou třídu je uvedeno: a) o kterou třídu kterého ročníku se jedná a kdo je třídním učitelem, b) zda se třída účastnila srovnávacího šetření poprvé, nebo zda již byla účastna v loňském roce či vícekrát, c) zda před administrací dotazníku proběhla beseda, d) kolik žáků třídy se účastnilo šetření, kolik z nich bylo chlapců a kolik dívek, e) kolik z účastníků nemá žádného nebo pouze jednoho kamaráda, kolik jich má více než pět kamarádů, f) kolik žáků uvedlo, že se v letošním školním roce dostali do nepříjemných situací, kdy a kde se to stalo, zda označili za původce těchto nepříjemných situací spolužáka ze třídy nebo jiného žáka školy, g) zda o těchto nepříjemných situacích s někým hovořili, když ano, tak s kým, h) anonymně jsou uvedena významná sdělení žáků, pokud se v dotazníku vyskytují. Např.: Dívka A má ve třídě více než pět kamarádů. V dotazníku uvedla, že se mnohokrát dostala do nehezkých situací o přestávkách na sociálním zařízení. Za agresory jmenuje dívky ze třídy a ze školy. Přiznává, že z toho byla nešťastná, ublížilo jí to. Nikomu se však nesvěřila. b) Závěry a doporučení Popis výsledků je shrnut do závěrů, ve kterých se uvádějí nejdůležitější skutečnosti z dotazníků. Pokud šetření ukáže, že by bylo vhodné, aby školní TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 4

5 speciální pedagog zjistil některé další údaje a ošetřil vzniklé problémy, v závěrech je tato skutečnost zmíněna. Např: Čtyři z deseti žáků třídy se v letošním školním roce dostali do nepříjemných situací (dvě dívky a dva chlapci). Ve dvou případech šlo o opakované agrese. Za útočníky jsou ve třech případech označováni chlapci ze třídy. Ve dvou případech jsou dobou výskytu šikany přestávky, ve dvou se akce staly před vyučováním. Místa šikany jsou rozmanitá: sociální zařízení, šatna, ulice, třída. Ve třech případech postižení uvedli, že jim to ublížilo. Tři šikanovaní se svěřili se svými problémy rodičům a pedagogům, pouze jedna dívka o tom nikomu neřekla. Na základě výsledků šetření a dalších zjištění při besedě nepovažuji situaci ve třídě za nijak dramatickou, při své následné práci se třídou identifikuji postižené žáky, následně s nimi navážu individuální kontakt a pokusím se získat bližší podrobnosti. Pokud se třída účastnila šetření již v předchozích letech, provádí se v závěrech též porovnání výsledků. Např.: Zatímco loni se dostalo do nepříjemných situací pět žáků třídy, letos to byli pouze dva chlapci. Ti zažili nehezké okamžiky i loni. Vloni šlo ve dvou případech o opakované agrese, letos to byly jednorázové ataky. V obou případech byli agresory chlapci ze třídy, události se odehrály o přestávce ve třídě. Do doporučení se uvádí, jak je vhodné se třídou dále pracovat. Např.: u neprůbojných žáků povzbuzovat jejich sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti, povídat si s dětmi o vzájemných vztazích, toleranci, hezkém chování, vzbuzovat u dětí přesvědčení, že nikomu ve škole nemůže být beztrestně ubližováno, vysvětlovat žákům nutnost obracet se na dospělé se svými problémy Porovnání jednotlivých tříd v ročníku a shrnutí výsledků šetření za celou školu Pro porovnání výsledků jednotlivých tříd téhož ročníku se vepíší výsledky tříd vedle sebe do prázdného dotazníku, pro účely shrnutí výsledků šetření za celou školu se výsledky za ročníky sečtou a vepíšou do dalšího prázdného dotazníku. Aktuální výsledky za celou školu jsou obvykle porovnávány (v absolutních číslech i v procentech) s jednotlivými ročníky a s výsledky v předchozím školním roce. Tyto výsledky se používají jako podklad pro souhrnnou zprávu, která obsahuje základní poznatky z vyhodnocení šetření k šikaně. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 5

6 Struktura souhrnné zprávy: kdy byl průzkum šikany realizován, kolik žáků celkem se ho zúčastnilo, kolik bylo chlapců a kolik dívek, kterých ročníků se průzkum týkal (v této škole se jedná tradičně o všechny ročníky), jaké materiály o svých třídách obdrželi třídní učitelé, jaká další hodnocení byla provedena (zde tradičně číselné vyhodnocení ročníků, srovnání aktuálních výsledků s výsledky předchozího školního roku po ročnících i celá škola) jaké následné intervence bude realizovat školní speciální pedagog, který šetření provádí, základní poznatky z vyhodnocení Příklad základních poznatků z vyhodnocení: jeden nově příchozí žák (7.B) nemá ve třídě ani jednoho kamaráda, osm žáků kamarádí pouze s jedním spolužákem (5.r. 5 žáků, 6.r. 2 žáci, 7.r. 1 žák), loni to byli pouze dva žáci, opakovaně nejvíce je žáků, kteří mají ve třídě více než pět kamarádů (předloni 66,4%, loni 67,%, letos pokles na 55,3%), do nepříjemných situací v letošním školním roce se dostalo 22 žáků, z toho je 7 dívek a 15 chlapců (5.r. 5 žáků, 6.r. 4 žáci, 7.r. 8 žáků, 8.r. 3 žáci, 9.r. 2 žáci), tzn. 25,9% dotazovaných (předloni to bylo 29,4%, loni 35,2%), předloni zažilo nehezké situace 25 žáků, loni již 3 žáků, letos pouze 22 žáků, nejvíce nepříjemných zážitků mají žáci 7.r. 47%, tzn. 8 žáků ze 17 dotazovaných (loni to byli žáci 6.r. 58,8%), počet žáků, kteří se dostali do nehezkých situací vinou spolužáků třídy, se snížil; loni to bylo 19, letos 14 žáků (tzn. snížení o 1,5%), o 22,4% se oproti loňskému školnímu roku snížil počet opakovaných agresí (předloni 48%, loni 63,3%, letos pouze 4,9%), největší počet ataků se stále odehrává o přestávce, letos došlo k nárůstu o 21,2% (v loňském školním roce 48,4%, letos 69,6%), o 21,3 se snížil počet útoků po vyučování, nejčastějším místem výskytu agrese stále zůstává třída letos 32%, loni 33,4%, o 7,3% došlo ke snížení ataků na sociálním zařízení (loni 9 případů, letos jen 5), TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 6

7 72% všech nepříjemných situací se odehrálo v budově školy (loni 72,7%), z celkového počtu 22 žáků, kteří se dostali do nehezkých situací, 9 žáků (41%) uvedlo, že byli nešťastní, dalším 7 žákům (31,8%) to příliš nevadilo, 9,9% poškozených v dotazníku označilo za agresora chlapce ( o 19,9% více než loni), pouze dvě dívky se letos dopustily agrese; ani v jednom případě nebyl útočníkem dospělý člověk, o 6,6% se snížil počet žáků, kteří o těchto situacích s někým hovořili (předloni 64%, loni 7%, letos 63,6%), rodičům o tom řeklo 35,3% (loni 44,5%), učitelům 35,3% (loni 36,8%), kamarádům 29,4% (loni 18,5%). 4. Zhodnocení a doporučení Při každoroční evaluaci oblasti šikany bylo zjištěno, že snaha poskytnout žákům co nejvíce teoretických znalostí i praktických dovedností, se ne vždy setkává s pozitivním přijímáním. Proto nyní při sestavování minimálního preventivního programu školy všichni zúčastnění pečlivě dbají na to, aby žáci nebyli zahrnutí příliš velkým množstvím akcí, které se k danému tématu vztahují. Řídíme se heslem, že někdy méně znamená více. Z nabízených aktivit jsou pečlivě vybírány ty, které odpovídají věku, mentalitě i postižení žáků. Rovněž se využívá Schránky důvěry, která je umístěna u pracoviště metodika prevence. Schránka je pravidelně vybírána, metodik prevence buď sám, nebo ve spolupráci se školním speciálním pedagogem řeší jednotlivé případy. Na škole pracuje pod vedením metodika prevence Rada žáků. Dva zástupci z každé třídy 5. až 9. ročníku se pravidelně jednou týdně scházejí, aby společně řešili kromě jiného též podněty žáků jednotlivých tříd. Pravidelné komunitní kruhy ve všech třídách školy dávají žákům možnost vyjádřit se i k aktuálnímu dění, pojmenovat problémy mezi spolužáky, zhodnotit situaci ve třídě. V každém čtvrtletí jsou pro rodiče našich žáků realizovány informační dny. Zákonní zástupci mohou přijít do školy v průběhu vyučování a vidět své děti při práci, konzultovat s třídními učiteli otázky v oblasti vzdělávání i výchovy, hovořit se školním speciálním pedagogem, metodikem prevence, výchovným poradcem a vedením TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 7

8 školy. Tyto dny jsou natolik oblíbené a využívané, že prakticky bylo upuštěno od klasických třídních schůzek, kde účast rodičů byla podprůměrná. Na škole funguje systém otevřených dveří, kdy žáci bez předchozí domluvy mají možnost řešit své problémy s pracovníky školního poradenského pracoviště a vedení školy. Začátkem června provádí každoročně školní speciální pedagog průzkum v třídách, který se týká klimatu školy. Žáci vybírají odpovědi na čtrnáct otázek modifikovaných na poměry školy. Část otázek je též zaměřena na vztahy ve třídě. Při práci s výsledky průzkumu šikany je nutné si uvědomit, že se jedná o screening, který mapuje aktuální stav v dané oblasti. Nelze ho tedy přeceňovat, ale také ani podceňovat. Je to pouze jedno z východisek k další práci třídních učitelů a ostatních specialistů s třídními kolektivy. Velký význam je spatřován v dohledání těch žáků, kteří v dotazníku uvedli, že se opakovaně dostávali do nepříjemných situací. Zde hrozí akutní nebezpečí, že šikana pokračuje. Školní speciální pedagog a metodik prevence se pokoušejí s těmito žáky navázat bližší kontakt a zjistit, pokud o tom dotyční chtějí mluvit, o co se jedná a zda jim mohou být nějakým způsobem nápomocni. 5. Závěr Nedělejme si iluze, že omezit šikanu na školách je snadné. Nestěžujme si na vzrůstající agresivitu dětí, na špatný vliv televize a internetu, na nepodnětnou výchovu v rodinách. Ptejme se, co děláme pro nápravu my. Je nutné předcházet šikaně preventivními akcemi a umět v kolektivu třídy příznaky šikany rozpoznat. Pokud se i přes provedená opatření šikana vyskytne, je velmi důležité vědět jak správně postupovat. V závažnějších případech využijme pomoci odborníků, aby vyšetřování bylo prováděno účelně a vedlo k požadovanému cíli - ozdravění kolektivu. Školní speciální pedagog ve funkci vedoucího školního poradenského pracoviště zde sehrává významnou a nezastupitelnou roli. Jeho úkolem je v případech řešení šikany koordinovat práci všech zapojených odborníků na škole. Rovněž zajišťuje pomoc mimoškolních institucí a orgánů a spolupracuje s nimi. V neposlední řadě právě školní speciální pedagog dohlíží na plnění přijatých opatření a provádí jejich evaluaci. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 8

9 6. Literatura Kolář, M.: Skrytý svět šikanování na školách. Portál, Praha 1997 Kolář, M.: Bolest šikanování. Portál, Praha 25 Kolář, M.: Jak na šikanu. Psychologie dnes, 26, č. 2 Mareš, J.: Sociální klima školy. Pedagogická revue, 2, č. 3 Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky (č.j /28-6) Portmanová, R.: Jak zacházet s agresivitou. Portál, Praha 1996 Přílohy: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 9

10 Příloha č. 1. Srovnání aktuálních výsledků celé školy s výsledky předchozího roku: (údaje uváděné v grafech jsou v procentech) Kolik máš ve třídě kamarádů žádného jednoho dva nebo tři čtyři nebo pět více Choval se k tobě někdo někdy z vaší třídy nepříjemně ano ne TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1

11 Choval se k tobě někdy někdo z vaší školy nepříjemně ano ne Stalo se to vícekrát ano ne Kdy se to stalo před vyučováním po vyučování o přestávce při obědě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 11

12 Kde se to stalo v šatně ve třídě na záchodě na hřišti na ulici jinde Jak jsi se z toho cítil nešťastný vystrašený příliš mi to nevadilo ublížilo mi to Kdo ti ublížil chlapec děvče dospělý člověk TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 12

13 Řekl jsi o tom někomu ano ne Komu jsi o tom řekl rodičům učiteli kamarádovi TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 13

14 Příloha č. 2. Dotazník k šikaně Třída: Ročník: Datum: 1. Jsi děvče nebo chlapec? Školní rok: a) děvče b) chlapec 2. Kolik máš ve třídě kamarádů? a) žádného b) jednoho c) dva nebo tři d) čtyři nebo pět e) více 3. Choval se k tobě někdy někdo z vaší třídy nepříjemně? a) ano b) ne 4. Choval se k tobě někdy někdo z vaší školy nepříjemně? a) ano b) ne 5. Stalo se to vícekrát než jednou? a) ano Asi kolikrát? b) ne 6. Kdy se to stalo? a) před vyučováním b) po vyučování c) o přestávce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 14

15 d) při obědě 7. Kde se to stalo? a) v šatně b) ve třídě c) na záchodě d) na hřišti e) na ulici f) jinde Kde? 8. Cítil jsi se z toho? a) nešťastný(á) b) vystrašený(á) c) příliš mi to nevadilo d) ublížilo mi to 9. Byl ten, kdo ti ublížil: a) chlapec b) děvče c) dospělý člověk 1. Řekl jsi o tom někomu? a) ne b) ano Komu? a) rodičům b) učiteli c) kamarádovi TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 15

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová 1 Obsah 1. Předmět 2. Základní metodické pokyny MŠMT 3. Vymezení základních pojmů - šikanování - přímá podoba šikany /verbální, fyzická/ - nepřímá

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola Brno, Bosonožská 9 Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.24 246/2008-6 Zpracovali: Konzultant: Odpovědná

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Program proti šikaně

Program proti šikaně Program proti šikaně Školní rok 2013/2014 Gymnázium Otrokovice Program proti šikaně slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu vyučování, k vytvoření příznivého a přátelského klimatu ve

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno Pro podporu prevence šikanování a boje proti šikaně musí byt nedílnou součástí Vnitřního řádu školy i článek zabývající se problematikou šikany

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování příloha č. 9 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních /č.j. MSMT

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program)

Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program) Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program) V jednotlivých kapitolách MPP se podařilo uskutečnit: a) Využití výchovných a naukových složek vzdělání v jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování Vážení rodiče, Naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je Program proti šikanování. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Krizový plán pro sociálně patologické jevy Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Program proti šikanování QI 75-01-03

Program proti šikanování QI 75-01-03 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více