MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová

2 OBSAH I. II. III. IV. V. VI. VII. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ VIII. IX. X. XI. XII. Charakteristika školy 2 Rizikové chování... Systém prevence rizikového chování. Spolupráce v programu prevence Školní metodik prevence. 5 Analýza současného stavu. 6 Minimální preventivní program školy.. 1/ Charakteristika MPP.. 2/ Cíle MPP.. 3/ Úkoly MPP... 4/ Hlavní zásady MPP 13 5/ Identifikace RCH 14 6/ Postup v případě výskytu RCH 14 7/ Program proti šikanování. 15 8/ Ochrana před RCH, postihy původců RCH / Spolupráce s rodiči 17 10/ Vyhodnocování účinnosti MPP 17 Literatura 18 Videotéka 20 Výukové programy.. 20 Instituce a organizace Závěr... Přílohy. 25 Příloha č. 1: Indikátory rizikového chování. 25 Příloha č. 2: Dotazník Šikana 27 Příloha č. 3: Dotazník Volnočasové aktivity - zásobník otázek 28 Příloha č. 4: Postup v případě výskytu rizikového chování.. 34 Příloha č. 5: Postup v případě výskytu šikany 38 Příloha č. 6: Stádia šikanování. 39 Příloha č. 7: Prevence ve školním řádu

3 I. Charakteristika školy Adresa školy: Základní škola Novoborská Adresa školy: Novoborská 371 Adresa školy: Praha 9 - Prosek Adresa školy: Počet učitelů: 39 Počet vychovatelek školní družiny: 8 Počet žáků: přípravné třídy: 15 (v 1 třídě) I. stupeň: 544 (v 18 třídách) Počet žáků: II. stupeň: 206 (ve 12 třídách) 750 (ve 30 třídách) Lokalita: Škola na okraji Prahy, v jejímž okolí se nachází sídliště i rodinné domky. Sociální složení obyvatel: Především střední a nižší sociální vrstvy. Školní vzdělávací program: Šance pro všechny, vždy a ve všem Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školní psycholožka: PhDr. Ivana Slavíková Výchovný poradce: Ing. Tereza Štaubrová Školní metodik prevence: Mgr. Zlata Schlixbierová Školní rok: 2014 / 2015 II. Rizikové chování Jako rizikové chování (RCH) je označováno chování neetické a mnohdy protiprávní, které je v přímém rozporu s uznávanými sociálními normami či hodnotami dané společnosti. Jde o individuální, skupinové nebo celospolečenské poruchy, které negativně ovlivňují život v rodině, v zaměstnání či ve škole i v celé společnosti. Nejzávažnější z nich jsou definovány normami trestního práva, ale i ty méně závažné narušují stabilitu společnosti a bezkonfliktní soužití lidí. V každé společnosti se nachází jedinci, kteří mají tendence k patologickému jednání. Nemusí se vždy jednat o jedince nepřizpůsobivé - mnohdy jsou jen sociálně handicapovaní či nevyzrálí. S vývojem lidské společnosti se mění i spektrum a míra zastoupení jednotlivých typů rizikového chování. 2

4 Přehled typů rizikového chování 1/ závislosti 1/ a/ užívání návykových látek 1/ a/ tabákové výrobky (tabakismus, nikotinismus) 1/ a/ alkoholické nápoje (alkoholismus) 1/ a/ omamné a psychotropní látky (OPL) 1/ a/ anabolika, stimulační drogy 1/ b/ nelátkové závislosti 1/ a/ patologické hráčství (gambling) 1/ a/ virtuální drogy (netolismus) - televize, počítač a počítačové hry, internet, chat, ICQ atd. 1/ a/ náboženský fanatismus 1/ a/ patologická závislost na druhé osobě 2/ asociální jednání 2/ vandalismus, sprejerství 2/ útěky z domova, záškoláctví 2/ agresivita, šikana (včetně kyberšikany) 2/ rasismus, nacionalismus, antisemitismus, xenofobie, intolerance 2/ domácí násilí, týrání dětí 2/ sexuální deviace, sexuální zneužívání, komerční sexuální zneužívání 2/ podvody, kriminalita 3/ pseudoprosociální jednání (spojené s partou či jinou sociální skupinou) 3/ patologické názorové proudy: skinheads, neofašismus, anarchismus, ekoterorismus, 3/ politický extremismus, náboženský extremismus - sektářství 3/ rowdies (agresivní fanouškové), divácké násilí 3/ squatteři (neoprávnění obyvatelé opuštěných budov) 3/ hackeři (internetoví piráti) 4/ patologické jednání vůči vlastní osobě 4/ sebepoškozování, sebevražedné pokusy 4/ poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, bulimie 4/ sexuálně rizikové chování - promiskuita, prostituce 3

5 III. Systém prevence rizikového chování V obecném smyslu slova se prevencí myslí předcházení vzniku nežádoucích jevů i jejich případných následků. Prevence se provádí na třech úrovních: 1/ primární prevence 1/ uplatňuje se ve dvou rovinách: 1/ a/ nespecifická primární prevence 1/ a/ je určena pro celou populaci 1/ a/ jejím cílem je: 1/ a/ rozvoj harmonické osobnosti žáka 1/ b/ specifická primární prevence 1/ b/ je určena pro rizikovější a ohroženější skupiny 1/ b/ jejím cílem je: 1/ b/ zamezení vzniku nežádoucího jevu, ke kterému se prevence vztahuje 1/ b/ rozpoznání a minimalizace nežádoucího jevu, pokud již nastal 2/ sekundární prevence 2/ je určena pro ohrožené či přímo postižené jednotlivce 2/ jejím cílem je: 2/ zabránit vzniku poruch sociálního, psychického, popř. i fyzického vývoje 3/ terciární prevence 3/ je určena pro postižené jednotlivce, u kterých již došlo ke vzniku vývojových poruch 3/ a poruch chování 3/ jejím cílem je: 3/ zabránit zhoršení stavu a případné recidivě vzniklého rizikového chování Předpoklady pro efektivní působení v oblasti prevence Mezi základní znaky účinné prevence patří její odbornost, ucelenost a systematičnost. Prevence musí být včasná, důsledná a v neposlední řadě přirozená - čili co nejméně násilná. Pro smysluplné uplatňování prevence je rovněž nezbytná dobrá znalost skutečné aktuální situace ve škole. Jako neefektivní strategie prevence se jeví povrchní informovanost (pouhé předávání informací), nekoncepčnost, jednorázové nesystémové aktivity (nárazové přednášky a besedy), ale také citové apely, zastrašování či udělování neúčinných kázeňských opatření. 4

6 IV. Spolupráce v programu prevence Spolupráce probíhá mezi mnoha subjekty na několika úrovních. Systém vztahů ukazuje zjednodušené schéma: M Š M T k r a j s k ý š k o l s k ý k o o r d i n á t o r p r e v e n c e o k r e s n í m e t o d i k p r e v e n c e o b e c š k o l a ředitel P o l i c i e Č R M ě s t s k á p o l i c i e výchovný poradce školní metodik prevence třídní učitelé, ostatní pedagogičtí pracovníci r o d i č e ž á k ů s p e c i a l i z o v a n é i n s t i t u c e V. Školní metodik prevence Školní metodik prevence je pedagogický pracovník, který je odborně připraven pro výchovné poradenství v oblasti prevence. Věnuje zvláštní pozornost prevenci a sledování chování žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy. Zaměřuje se na zjišťování výskytu RCH a na napravování jeho případných následků. Školní metodik prevence odpovídá za: - koordinaci přípravy Minimálního preventivního programu (MPP) a jeho zavádění ve škole - ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy, - realizaci a inovaci MPP v závislosti na aktuálních podmínkách a potřebách, - vyhodnocování účinnosti MPP, - odbornou a metodickou pomoc učitelům odpovídajících výchovně-vzdělávacích předmětů, - ve kterých je možné do výuky zavádět prvky preventivní výchovy, - poskytování odborných informací z oblasti prevence a informací o vhodných preventivních - aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními ostatním pedagogickým pracovníkům školy, 5

7 - návrh vhodných odborných a metodických materiálů a jiných pomůcek pro realizaci MPP, - koordinaci přípravy a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků - do vzdělávacího procesu a na integraci žáků-cizinců (prevence rasismu, xenofobie a dalších - jevů souvisejících s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti), - sledování rizik vzniku a projevů RCH - ve spolupráci s výchovným poradcem, třídními učiteli - i dalšími zaměstnanci školy, - spolupráci s okresním metodikem prevence, popř. krajským školským koordinátorem - prevence (účastní se pravidelných porad jimi pořádaných), - spolupráci se zákonnými zástupci problémových žáků, se školskými a dalšími krizovými, - poradenskými a preventivními zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně-právní - ochranu dětí a mládeže, v případě potřeby s Policií ČR (na základě pověření ředitele školy), - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných - poradenských zařízení v rámci prevence RCH a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně - osobních údajů, - informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto - institucí a organizací, - přípravu podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinaci - poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými - školskými zařízeními, - zpracování podkladů pro informaci o MPP školy pro okresního metodika prevence, - popř. pro krajského školského koordinátora prevence, - vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního - metodika prevence včetně navržených a realizovaných opatření. VI. Analýza současného stavu Základní škola Novoborská je sídlištní bezbariérová škola s rozsáhlou zahradou a velkým sportovním areálem. Součástí školy je i školní jídelna. Kapacita školy činí 748 * žáků, ve školním roce 2014 / 2015 ji navštěvuje 750 žáků. Žáci jsou rozděleni do 30 tříd a vyučuje je celkem 39 pedagogů. Školní družina má kapacitu 250 dětí a je určena pro žáky prvního až čtvrtého ročníku. O děti se zde stará 8 vychovatelek. Část školní budovy využívá soukromá mateřská škola PRO FAMILY s.r.o. Výuka se řídí školním vzdělávacím programem Šance pro všechny, vždy a ve všem. Ve školním roce 2014 / 2015 je ve škole evidováno celkem 79 žáků s cizí státní příslušností a 4 žáků s nárokem na integraci (z toho 3 žáků s nárokem na individuální integraci). Po vyučování mohou děti navštěvovat řadu zájmových kroužků, které vedou učitelé školy i externisté. ( *Zažádáno k 1.září 2014 o navýšení kapacity žáků na 900 ) 6

8 Ve snaze o co nejdemokratičtější chod školy spolupracuje její vedení - kromě pedagogické rady - i s následujícími školními orgány: Žákovský parlament - zástupci jednotlivých tříd (od pátého ročníku výše); voleni na jeden školní rok Poradní sbor - zástupci pedagogických pracovníků; jmenováni ředitelem školy na jeden Poradní sbor - školní rok Rada rodičů - občanské sdružení (založené v roce 1999), v němž zasedají zástupci všech tříd Rada rodičů - školy; voleni na jeden školní rok Spolupráce s uvedenými subjekty se velmi osvědčila, oboustranně je hodnocena jako optimální. Výskyt RCH V minulosti se na škole řešily běžné případy RCH - záškoláctví, drobné krádeže, počáteční formy šikany (včetně kyberšikany), vandalismus, kouření a užívání lehkých drog (marihuana). Kázeňská opatření V průběhu školního roku 2013 / 2014 bylo uděleno 8 dvojek a 1 trojka z chování. Celkový počet neomluvených zameškaných hodin činil 83. VII. Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program (MPP) představuje základní program prevence rizikového chování ve škole. MPP zpracovává školní metodik prevence v souladu s metodickým pokynem MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. 1/ Charakteristika MPP MPP probíhá na dvou úrovních - realizuje se jak v hodinách vyučovacích předmětů (v souladu se školním vzdělávacím programem školy), tak ve volném čase žáků prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit. V rámci vyučovacích předmětů se zaměřuje nejen na předávání základních informací o RCH a nenásilné vštěpování zásad zdravého životního stylu (Člověk a jeho svět, Přírodopis, Chemie, Environmentální výchova, Výchova k občanství, zdravý životní styl a jiné), ale i na aktivity umožňující sebepoznání žáků, rozvoj jejich sebepojetí, pozitivních hodnot ve vztahu k nim samým i k druhým lidem, na rozvoj komunikačních schopností a zvládání obtížných životních situací (Člověk a jeho svět, Český jazyk a literární výchova, Sociální výchova, Mediální výchova, Dějepis, Výchova k občanství, zdravý životní styl, Evropské a globální souvislosti, multikultura a jiné). Preventivní témata však nezůstávají stranou ani mimo hlavní vyučování - jsou součástí řady akcí, jako jsou besedy, filmová představení, výlety, exkurze, pobytové programy apod. 7

9 Ve výchovném procesu spolupracuje škola na preventivní úrovni s Policií ČR a Městskou policií hlavního města Prahy (besedy s jejich specialisty přímo ve škole). V souvislosti se specifiky pražských sídlišť se tato spolupráce velmi osvědčuje. Mimo to škola využívá i akce a programy nabízené jinými organizacemi, které se na oblast prevence specializují (spolupráce např. s AIDS Care či Českou koalicí proti tabáku). Škola nabízí různorodé spektrum zájmových kroužků - jeho skladba se každoročně obměňuje a odvíjí se od zájmu žáků i od možností učitelského sboru. Ve školním roce 2014 / 2015 bylo otevřeno 16 zájmových kroužků: viz. web školy. 2/ Cíle MPP 1/ a/ Obecné cíle 1/ a/ optimalizace podmínek pro vzdělávací proces 1/ a/ optimalizace školního klimatu 1/ a/ rozvíjení individuálních schopností a dovedností žáků 1/ a/ podpora sebedůvěry žáků 1/ a/ výchova žáků k osobní zodpovědnosti a ohleduplnosti 1/ b/ Specifické cíle 1/ a/ mapování situace ve třídách 1/ a/ začlenění preventivních témat do výuky 1/ a/ rozšíření nabídky volnočasových aktivit na škole 1/ a/ propagace nabídky jiných organizací 1/ a/ podpora činnosti Žákovského parlamentu 1/ a/ spolupráce na poli prevence s rodiči - navázání užšího kontaktu spolupráce s dalšími institucemi (PPP, policie, Linka důvěry, Zdravotní ústav aj.) 1/ a/ získávání finančních prostředků na preventivní aktivity 1/ a/ proškolení školního metodika prevence v rámci specializačního studia školních metodiků 1/ a/ vzdělávání ostatních pedagogů v oblasti prevence 1/ a/ doplňování knihovny a videotéky materiály souvisejícími s problematikou prevence 8

10 3/ Úkoly MPP 3/ vedení žáků ke zdravému životnímu stylu témata: zásady zdravého životního stylu, důležitost pro prožití plnohodnotného života; 1/ témata: odpovědnost vůči vlastnímu zdraví; vhodné způsoby trávení volného času atd. 3/ vytváření podmínek napomáhajících rozvoji osobnosti žáka témata: sebepoznání - mé vlastnosti a schopnosti; co se mi na mě líbí a co ne; co bych chtěl 1 témata: na sobě změnit atd. 3/ vytváření podmínek napomáhajících rozvoji sociálních dovedností žáka témata: orientace v sociálních vztazích; různé strategie a taktiky interakce; schopnost spolupráce; témata: schopnost vést i být veden; nácvik asertivity; odpovědnost za vlastní jednání atd. 3/ posilování komunikačních dovedností žáka témata: sebevyjádření; efektivní řešení konfliktů; vyrovnávání se s problémy; žádost o pomoc; témata: adekvátní reakce na nejrůznější podněty atd. 3/ ovlivňování žáků v oblasti psychické regulace chování témata: porozumění vlastním citům; ovládání svých emocí - sociálně přijatelná forma ventilace; témata: péče o vlastní duševní zdraví; předcházení nadměrným psychickým zátěžím; témata: vyrovnávání se se stresem; účinná obrana proti všem formám sebedestrukce; témata: schopnost empatie atd. 3/ vytváření pozitivního sociálního klimatu témata: zdravá sebedůvěra; schopnost vyrovnat se s neúspěchem; schopnost přijmout témata: konstruktivní kritiku; důvěra k učitelům i jiným pracovníkům školy; schopnost svěřit se témata: se svými problémy atd. 3/ formování postojů žáků témata: postoje k vlastní osobě, jiným lidem i sociálním skupinám; úcta ke společenským normám; témata: tolerance atd. Cíle a úkoly MPP se netýkají pouze vědomostí žáků, ale i jejich schopností, dovedností a postojů. Jejich podrobnější specifikace podle věkových skupin je uvedena v následujících tabulkách. (Volně upraveno podle materiálu Pedagogové proti drogám, MŠMT, Praha 1999.) 9

11 SPECIFIKACE ÚKOLŮ A CÍLŮ Věková skupina 6 10 let Znalosti Dovednosti Postoje znalosti o hodnotě zdraví a nevýhodách špatného zdravotního stavu a nemoci informace o chování, které vede k utužení zdraví vědomí o právu každého občana ČR na kvalitní zdravotní péči povědomí o právu každého dítěte na kvalitní péči (výživu, oblečení, bydlení aj.) od rodičů povědomí o právu každého dítěte na vzdělávání, ale i na odpočinek povědomí o právu každého dítěte na ochranu před nebezpečím (násilí, zanedbávání, drogy aj.) povědomí o nedotknutelnosti vlastního těla (Dotýkat se mého těla smí jen rodiče, lékař a ti, kterým to dovolím.) povědomí o užitečnosti / nebezpečnosti léků (léky nám pomáhají, ale musí být užívány dle předpisů; léky musí být uchovávány na bezpečném místě) dovednosti v oblasti péče o své tělo dovednosti, jak získat pomoc pro sebe nebo pro jiné, když je zapotřebí dovednost navázat a udržet si kvalitní vztah s druhým jedincem dovednost vybrat si vhodný způsob trávení volného času dovednost rozpoznat, co je / není mé, co si mohu / nemohu bez dovolení vzít dovednost alespoň částečné regulace svých emocí dovednost zachování si vlastní sebedůvěry a podporování sebedůvěry druhých schopnost rozlišit, co je / není poživatelné kladný postoj k vlastnímu tělu vědomí sebe sama, sebeúcta, pochopení vlastních hodnot pochopení určitých společenských hodnot (např. právní povědomí) přijímání dobře míněných rad od rodičů a učitelů tolerantní postoj k rozdílům mezi lidmi, respektování jiných hodnot včetně odlišného kulturního okruhu (výchova proti rasismu a xenofobii) povědomí o pozitivní a negativní stránce drog (vliv na lidskou psychiku a zdraví, právní rizika) znalosti o alkoholu a tabáku (jde také o drogy, přestože nejsou zakázány) povědomí o tom, že mnohé látky, které bývají běžně v domácnosti, mohou být nebezpečné a musí se s nimi zacházet opatrně znalost velice zjednodušené anatomie a fyziologie člověka 10

12 SPECIFIKACE ÚKOLŮ A CÍLŮ Věková skupina let Znalosti Dovednosti Postoje Kromě předcházejících: povědomí o právu dítěte vyjádřit vlastní názor a požadavek povědomí o právu dítěte stýkat se s ostatními dětmi, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých informace o rodinné dynamice, výchovném stylu, vztazích mezi jednotlivými členy rodiny, zvládání konfliktů v rodině, rozvodu aj. znalosti o dospívání - změny v těle, v chování, nejčastější problémy dospívání problematika zodpovědného sexuálního chování - pohlavně přenosné nemoci, možnosti antikoncepce problematika šikany, problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte povědomí o úloze léků ve společnosti znalost pozitivních a negativních účinků alkoholických nápojů znalost negativních účinků kouření tabákových výrobků znalost potencionálních důsledků experimentování s drogou (oblast zdraví, právní rizika, vliv na rodinu a okolí) znalost termínů užívat, zneužívat, závislost, návyk znalost zjednodušené anatomie a fyziologie člověka povědomí o nemoci a zdraví, o zásadách zdravého životního stylu Kromě předcházejících: dovednosti při budování vlastní sebeúcty i sebeúcty druhých dovednosti spojené se správným rozhodováním a přebíráním odpovědnosti za možné důsledky svých rozhodnutí dovednosti spojené s navazováním vztahů, jejich udržováním a s efektivním zvládáním konfliktů dovednost formulovat vlastní názor a umět jej obhájit dovednost spolupráce, umět vést a být veden schopnost vytvářet a umět přistupovat na kompromisy schopnost odolat nátlaku skupiny dovednosti spojené s asertivním jednáním dovednost volby vhodného způsobu trávení volného času dovednosti v oblasti péče o vlastní fyzické a duševní zdraví (tělesná hygiena, tělesná cvičení, zdravá výživa) schopnost alespoň částečně předvídat možná nebezpečí v dané situaci dovednost vybírat si vhodné osoby a organizace, u nichž lze hledat pomoc v obtížných životních situacích dovednost poskytnout první pomoc při úrazech a zraněních Kromě předcházejících: kladný postoj k sobě samému odpovědný přístup ke svému chování uvědomění si vlastních hodnot a respektování hodnot druhých tolerantní postoj k rozdílům mezi lidmi a k jejich případným nedostatkům ochota pomoci druhému zavrhující postoj vůči drogám včetně tabákových výrobků 11

13 SPECIFIKACE ÚKOLŮ A CÍLŮ Věková skupina let Znalosti Dovednosti Postoje Kromě předcházejících: znalost základních charakteristik národnostních menšin žijících na našem území znalost nebezpečí náboženských sekt, povědomí o sektách na území ČR znalost školních předpisů týkajících se RCH (záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, pití alkoholu, přechovávání a užívání drog aj.) základní orientace v právních normách, které se vztahují k RCH (např. trestní postihy za výrobu či dovoz a distribuci drog, za držení většího než malého množství marihuany aj.) další informace o působení drog a nebezpečích, která může jejich užívání přinést povědomí o užívání drog v minulosti a úloze lidových léků informace o způsobech, jakými výrobci alkoholu a tabákových výrobků propagují své produkty informace o úloze různých faktorů v otázkách zdraví, možnostech předcházení nemocem a podpoře zdraví povědomí o tom, kde získat radu a pomoc, nastanou-li problémy (linky důvěry a bezpečí, krizová centra, specializovaná pracoviště) Kromě předcházejících: postupné osamostatňování se v mnoha činnostech, v rozhodování dovednost vhlédnout do situace národnostních menšin dovednost vyhnout se zhoubnému vlivu náboženských sekt dovednost plánování určité životní perspektivy (např. výběr budoucího povolání) Kromě předcházejících: optimistický přístup k životu odpovědný přístup k sobě i ke svému okolí snaha pomoci sobě i druhému v tíživé životní situaci 12

14 4/ Hlavní zásady MPP 4/ a/ individuální přístup k žákovi 4/ a/ podle věkových, osobnostních a jiných specifik 4/ a/ podle momentální situace, ve které se žák nachází 4/ a/ strategie: budování důvěry mezi žákem a učitelem (zájem o žáka, snaha o porozumění jeho 4/ a/ problémům a starostem); pozornost ke změnám v žákově chování (zhoršené chování či prospěch, 4/ 4/ a/ zvýšená absence apod.) 2/ b/ včasné odhalování RCH či rizik jeho vzniku 4/ b/ včasné odhalování výskytu RCH u jednotlivců i v rámci sociálních skupin (parta, školní třída apod.) 4/ b/ včasné odhalování specifických poruch učení a chování 4/ a/ strategie: otevřená komunikace s žáky; sledování rizikových faktorů; dotazníková šetření 4/ c/ zohlednění specifik lokality školy 4/ c/ v závislosti na aktuálním sociálním složení obyvatel dané lokality 4/ c/ v závislosti na aktuálních problémech dané lokality 4/ c/ strategie: sledování výskytu RCH v okolí školy; spolupráce s rodiči a specializovanými pracovišti 4/ d/ komplexní pojetí prevence 4/ d/ ucelenost a systematičnost prevence 4/ d/ průběh prevence na primární i na sekundární úrovni 4/ d/ strategie: užití široké škály preventivních aktivit s důrazem na metody aktivizující žáky (aktivní 4/ d/ sociální učení, hraní rolí, inscenační a simulační metody, užití některých prvků peer programů, 4/ d/ rozbor materiálů, výtvarné techniky, diskuse o mediálně známých případech, nabídka různorodých 4/ d/ alternativ trávení volného času, výlety, exkurze, pobytové akce apod.); působení na žáky nejen 4/ d/ v oblasti znalostí, ale i ve sféře dovedností a postojů; zasazení prevence do širšího rámce výchovy 4/ d/ ke zdravému životnímu stylu; prolínání prevence všemi vyučovacími předměty (v souladu se ŠVP); 4/ d/ efektivní spolupráce na úrovni ředitel - výchovný poradce - metodik prevence; efektivní spolupráce 4/ d/ na úrovni metodik prevence - třídní učitelé - ostatní pedagogičtí pracovníci; aktivní spolupráce 4/ d/ s rodiči; aktivní spolupráce s dalšími institucemi (místní úřad, PPP, policie, protidrogové centrum, 4/ d/ středisko výchovné péče aj.) 4/ e/ zprostředkování potřebného vzdělání v oblasti prevence pro všechny pedagogické pracovníky 4/ e/ průběžné vzdělávání školního metodika prevence 4/ e/ průběžné vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků školy 4/ e/ strategie: spolupráce s PPP a dalšími specializovanými pracovišti a organizacemi; účast 4/ e/ na školeních; předávání poznatků z oblasti prevence ostatním pedagogickým pracovníkům 4/ 13

15 4/ f/ vytváření pozitivního vzoru pro žáky pedagogickými pracovníky 4/ f/ předcházení úpadku morálních hodnot prostřednictvím přirozeného vštěpování norem chování 4/ f/ strategie: posilování pozitivního vztahu žáka k učiteli; prezentace učitelových názorů a postojů 5/ Identifikace RCH 5/ a/ sledování rizikových faktorů 5/ a/ všichni pracovníci školy aktivně sledují indikátory RCH (zejména šikany, drogových závislostí, 5/ a/ týrání, zneužívání a sebepoškozování) - viz Příloha č. 1. 4/ b/ dotazníková šetření mezi žáky 5/ b/ v rámci I. (od 2. ročníku) i II. stupně žáci každoročně anonymně vyplňují 2 typy dotazníků: 5/ b/ dotazník Šikana 5/ b/ mapuje aktuální možný výskyt šikany ve škole, její jádro, agresory i oběti, místa 5/ b/ nejčastějšího výskytu, míru informovanosti o možnostech pomoci ze strany dospělých 5/ b/ atd. - viz Příloha č. 2. 5/ b/ dotazník Volnočasové aktivity 5/ b/ mapuje způsob trávení volného času, vztahy s kamarády, spolužáky, rodiči a učiteli, 5/ b/ povědomí o výskytu RCH na naší škole či v jejím okolí, míru informovanosti o možnostech 5/ b/ pomoci ze strany dospělých atd. - viz Příloha č. 3. 5/ c/ činnost třídních učitelů, výchovného poradce a školního metodika prevence 5/ c/ žáci se mohou se svými problémy obracet na třídního učitele nebo na jiné pedagogické 5/ c/ (popř. i nepedagogické) pracovníky školy 5/ c/ žáci i jejich rodiče mohou využít služeb výchovného poradce či školního metodika prevence 5/ d/ činnost Žákovského parlamentu 5/ d/ žáci se mohou se svými problémy taktéž obrátit na Žákovský parlament (tvořen zástupci všech 5/ d/ tříd II. stupně) 6/ Postup v případě výskytu RCH Jednotlivé postupy řešení situací, kdy se ve škole vyskytne některý z typů RCH, jsou uvedeny v Příloze č. 4 a v Příloze č. 5 a vycházejí z pokynů MŠMT ČR: Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT ČR, říjen 2007, Č. j.: / ) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (MŠMT ČR, leden 2009, Č. j.: /2008-6) 14

16 7/ Program proti šikanování Šikana mezi dětmi a mládeží patří mezi nejčastější RCH spojené se školou a školní docházkou. Podle různých výzkumů se v ČR s rozličnými formami šikany setkalo % školáků a zárodečná stádia šikany se vyskytují v podstatě na každé škole. Přitom jde o mimořádně nebezpečnou formu násilí, která může zcela ochromit výchovnou funkci skupiny a zásadně ovlivnit celý výchovně-vzdělávací proces ve škole. Neřešená šikana navíc může snadno přerůst až do forem skupinové trestné činnosti (může nabýt i rysy organizovaného zločinu). Definice šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ubližovat, ponižovat či zastrašovat jedince. Mezi jeho zásadní charakteristiky patří: opakovanost útoků - nejde o jednorázový atak! cílenost útoků - na vybraného žáka popř. skupinu žáků stupňovanost útoků - v průběhu času se stupňuje jak frekvence útoků, tak jejich závažnost Účastníci šikany agresor - zpravidla žák, který je ve skupině uznáván jako autorita, či dokonce jako její vůdce oběť - zpravidla žák, který se nějak odlišuje od normy (vzhledem, oblečením, chováním apod.) Zásadní je nepoměr mezi silami (fyzickými i psychickými) agresora, popř. agresorů a jejich oběti. Ta se nedokáže nebo neodvažuje bránit ani vyhledat pomoc dospělých. Formy a znaky šikany verbální šikana - slovní ataky urážky, nadávky, posměch, necitlivé žerty, hanlivé přezdívky, pomluvy, slovní útoky na rodinu oběti apod. patří sem i kyberšikana - ataky prostřednictvím IK technologií (obtěžující SMS, , chat, ICQ apod., rovněž šíření ponižujících fotografií, audio či videonahrávek přes mobilní telefony nebo jejich vystavování na internetu atd.) fyzická šikana - tělesné ataky ústrky, pošťuchování, bití, nepřiměřená agrese při sportovních aktivitách apod. zahrnuje i útoky na majetek žáka (schovávání či ničení věcí, krádeže apod.) někdy dochází i k sexuálnímu zneužívání smíšená šikana - kombinace šikany verbální a fyzické násilné a manipulativní příkazy vydírání Podrobnější přehled znaků šikany je uveden v Příloze č

17 Stádia šikany Průběh a stupňování šikany probíhají v několika stádiích. Ta se liší jak závažností jednotlivých projevů, tak mírou zapojení ostatních členů skupiny. Přehled a popis jednotlivých stádií šikanování uvádí Příloha č. 6. Odhalení šikany Odhalení šikany bývá značně obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach - a to nejen u obětí, ale i u agresorů a dalších účastníků (mlčící většina). Strach pak často vytváří prostředí solidarity agresorů i postižených. Úkoly školy v boji proti šikaně 1. vytvořit podmínky minimalizující možnost výskytu šikany ve škole 1. viz kapitoly Cíle MPP, Úkoly MPP a Hlavní zásady MPP 2. aktivně sledovat indikátory šikany, snažit se o odhalení šikany již v jejích prvních stádiích 1. viz kapitola Identifikace RCH 3. okamžitě řešit zjištěný případ a zamezit pokračování a stupňování šikany Obecný postup při řešení šikany - krizový plán 1. vyšetření případu (souběžně je zajištěna ochrana oběti) 1. zajistí vyšetřovací tým 2. zaprotokolování průběhu vyšetřování a výsledků šetření 2. zajistí člen vyšetřovacího týmu 3. seznámení zákonných zástupců účastníků se závěry vyšetřovacího týmu 3. zajistí vyšetřovací tým 4. výchovná opatření pro účastníky - dle Sankčního řádu (součástí Školního řádu ZŠ Novoborská) 4. zajistí třídní učitel / člen vyšetřovacího týmu 5. v závažných případech informování orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, popř. policie 5. zajistí člen vedení školy 6. práce s celým kolektivem třídy, ve které k šikaně došlo 5. zajistí třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, školním metodikem prevence 5. a ostatními vyučujícími Minimální složení vyšetřovacího týmu - 3 členové: 1) člen vedení školy 2) výchovný poradce / školní metodik prevence 3) třídní učitel / jiný z hlavních vyučujících Konkrétní postupy při řešení různých stádií šikany jsou uvedeny v Příloze č

18 8/ Ochrana před RCH, postihy původců RCH Ochrana žáků před RCH, stejně jako postihy za vandalismus, šikanu, záškoláctví a za držení, užívání a distribuci návykových látek (včetně tabákových výrobků a alkoholických nápojů) v areálu školy jsou stanoveny Školním řádem ZŠ Novoborská a Sankčním řádem jako jeho součástí - viz Příloha č. 7. K žákovi se však vždy přistupuje individuálně - v závislosti na okolnostech dané situace. Řešení se hledá za spolupráce třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence, vedení školy a rodičů žáka. Žák je následně dlouhodobě intenzivně sledován. 9/ Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči na poli prevence RCH je velmi důležitá, avšak mnohdy problematická (např. díky nezájmu či velké časové zaneprázdněnosti některých rodičů, díky častému nekritickému nahlížení na schopnosti a chování vlastního dítěte, díky značné společenské toleranci vůči užívání alkoholických nápojů a tabákových výrobků včetně marihuany atd.). Rodiče všech žáků jsou informováni o práci školy a o dosažených výsledcích i o chování svých dětí v průběhu vypsaných třídních schůzek a konzultací. Rodiče také mají možnost sjednat si individuální konzultaci s třídním učitelem (popř. jiným vyučujícím), vedením školy, výchovným poradcem nebo školním metodikem prevence. Na počátku školního roku jsou žáci i jejich rodiče seznámeni se Školním řádem ZŠ Novoborská a se Sankčním řádem, který je jeho součástí. Rovněž jsou obeznámeni s postoji školy k RCH a s jejími preventivními strategiemi (včetně krizového plánu pro výskyt šikany ve škole). Pokud se u některého žáka objeví závažnější výchovný problém (včetně výskytu některého typu RCH), jsou jeho rodiče (zákonní zástupci) pozváni do školy, kde je s nimi veden rozhovor za účasti vedení školy (ředitel nebo jeho zástupce), třídního učitele, výchovného poradce nebo školního metodika prevence (popř. obou). Cílem pohovoru je zjistit co nejvíce informací o momentální situaci dítěte a najít nejvhodnější společné řešení daného problému (tj. řešení, na kterém bude participovat škola i rodina). V případě potřeby je rodičům doporučena pomoc specializovaných pracovišť. 10/ Vyhodnocování účinnosti MPP Způsob hodnocení účinnosti uplatňovaných preventivních aktivit je určován formulací cíle a charakterem činnosti. Hodnotit lze pouze konkrétně stanovené cíle a aktivity, nejlépe bezprostředně po jejich realizaci. Hodnocení probíhá jednak ze strany pedagogů, jednak samotnými žáky. Jeho cílem je zachytit změny v úrovni znalostí o RCH, v úrovni dovedností a postojů, profilu chování. 17

19 Mezi nejčastější užívané nástroje zjišťování efektivity MPP patří: sledování frekvence výskytu a závažnosti RCH ve škole, sledování absence žáků, dotazníky, sociometrické testy, ankety, rozhovory a diskuse se žáky VIII. ZÁVĚR Knihy a brožury související s problematikou prevence se nacházejí v pedagogické studovně nebo v kabinetě školního metodika prevence. V Praze, dne... ředitel školy 18

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Vypracovala: Ředitelka školy: Ing. Kateřina Andrová Mgr. Lenka Vybíralová 1 Obsah: Úvod...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více