MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová

2 OBSAH I. II. III. IV. V. VI. VII. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ VIII. IX. X. XI. XII. Charakteristika školy 2 Rizikové chování... Systém prevence rizikového chování. Spolupráce v programu prevence Školní metodik prevence. 5 Analýza současného stavu. 6 Minimální preventivní program školy.. 1/ Charakteristika MPP.. 2/ Cíle MPP.. 3/ Úkoly MPP... 4/ Hlavní zásady MPP 13 5/ Identifikace RCH 14 6/ Postup v případě výskytu RCH 14 7/ Program proti šikanování. 15 8/ Ochrana před RCH, postihy původců RCH / Spolupráce s rodiči 17 10/ Vyhodnocování účinnosti MPP 17 Literatura 18 Videotéka 20 Výukové programy.. 20 Instituce a organizace Závěr... Přílohy. 25 Příloha č. 1: Indikátory rizikového chování. 25 Příloha č. 2: Dotazník Šikana 27 Příloha č. 3: Dotazník Volnočasové aktivity - zásobník otázek 28 Příloha č. 4: Postup v případě výskytu rizikového chování.. 34 Příloha č. 5: Postup v případě výskytu šikany 38 Příloha č. 6: Stádia šikanování. 39 Příloha č. 7: Prevence ve školním řádu

3 I. Charakteristika školy Adresa školy: Základní škola Novoborská Adresa školy: Novoborská 371 Adresa školy: Praha 9 - Prosek Adresa školy: Počet učitelů: 39 Počet vychovatelek školní družiny: 8 Počet žáků: přípravné třídy: 15 (v 1 třídě) I. stupeň: 544 (v 18 třídách) Počet žáků: II. stupeň: 206 (ve 12 třídách) 750 (ve 30 třídách) Lokalita: Škola na okraji Prahy, v jejímž okolí se nachází sídliště i rodinné domky. Sociální složení obyvatel: Především střední a nižší sociální vrstvy. Školní vzdělávací program: Šance pro všechny, vždy a ve všem Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školní psycholožka: PhDr. Ivana Slavíková Výchovný poradce: Ing. Tereza Štaubrová Školní metodik prevence: Mgr. Zlata Schlixbierová Školní rok: 2014 / 2015 II. Rizikové chování Jako rizikové chování (RCH) je označováno chování neetické a mnohdy protiprávní, které je v přímém rozporu s uznávanými sociálními normami či hodnotami dané společnosti. Jde o individuální, skupinové nebo celospolečenské poruchy, které negativně ovlivňují život v rodině, v zaměstnání či ve škole i v celé společnosti. Nejzávažnější z nich jsou definovány normami trestního práva, ale i ty méně závažné narušují stabilitu společnosti a bezkonfliktní soužití lidí. V každé společnosti se nachází jedinci, kteří mají tendence k patologickému jednání. Nemusí se vždy jednat o jedince nepřizpůsobivé - mnohdy jsou jen sociálně handicapovaní či nevyzrálí. S vývojem lidské společnosti se mění i spektrum a míra zastoupení jednotlivých typů rizikového chování. 2

4 Přehled typů rizikového chování 1/ závislosti 1/ a/ užívání návykových látek 1/ a/ tabákové výrobky (tabakismus, nikotinismus) 1/ a/ alkoholické nápoje (alkoholismus) 1/ a/ omamné a psychotropní látky (OPL) 1/ a/ anabolika, stimulační drogy 1/ b/ nelátkové závislosti 1/ a/ patologické hráčství (gambling) 1/ a/ virtuální drogy (netolismus) - televize, počítač a počítačové hry, internet, chat, ICQ atd. 1/ a/ náboženský fanatismus 1/ a/ patologická závislost na druhé osobě 2/ asociální jednání 2/ vandalismus, sprejerství 2/ útěky z domova, záškoláctví 2/ agresivita, šikana (včetně kyberšikany) 2/ rasismus, nacionalismus, antisemitismus, xenofobie, intolerance 2/ domácí násilí, týrání dětí 2/ sexuální deviace, sexuální zneužívání, komerční sexuální zneužívání 2/ podvody, kriminalita 3/ pseudoprosociální jednání (spojené s partou či jinou sociální skupinou) 3/ patologické názorové proudy: skinheads, neofašismus, anarchismus, ekoterorismus, 3/ politický extremismus, náboženský extremismus - sektářství 3/ rowdies (agresivní fanouškové), divácké násilí 3/ squatteři (neoprávnění obyvatelé opuštěných budov) 3/ hackeři (internetoví piráti) 4/ patologické jednání vůči vlastní osobě 4/ sebepoškozování, sebevražedné pokusy 4/ poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, bulimie 4/ sexuálně rizikové chování - promiskuita, prostituce 3

5 III. Systém prevence rizikového chování V obecném smyslu slova se prevencí myslí předcházení vzniku nežádoucích jevů i jejich případných následků. Prevence se provádí na třech úrovních: 1/ primární prevence 1/ uplatňuje se ve dvou rovinách: 1/ a/ nespecifická primární prevence 1/ a/ je určena pro celou populaci 1/ a/ jejím cílem je: 1/ a/ rozvoj harmonické osobnosti žáka 1/ b/ specifická primární prevence 1/ b/ je určena pro rizikovější a ohroženější skupiny 1/ b/ jejím cílem je: 1/ b/ zamezení vzniku nežádoucího jevu, ke kterému se prevence vztahuje 1/ b/ rozpoznání a minimalizace nežádoucího jevu, pokud již nastal 2/ sekundární prevence 2/ je určena pro ohrožené či přímo postižené jednotlivce 2/ jejím cílem je: 2/ zabránit vzniku poruch sociálního, psychického, popř. i fyzického vývoje 3/ terciární prevence 3/ je určena pro postižené jednotlivce, u kterých již došlo ke vzniku vývojových poruch 3/ a poruch chování 3/ jejím cílem je: 3/ zabránit zhoršení stavu a případné recidivě vzniklého rizikového chování Předpoklady pro efektivní působení v oblasti prevence Mezi základní znaky účinné prevence patří její odbornost, ucelenost a systematičnost. Prevence musí být včasná, důsledná a v neposlední řadě přirozená - čili co nejméně násilná. Pro smysluplné uplatňování prevence je rovněž nezbytná dobrá znalost skutečné aktuální situace ve škole. Jako neefektivní strategie prevence se jeví povrchní informovanost (pouhé předávání informací), nekoncepčnost, jednorázové nesystémové aktivity (nárazové přednášky a besedy), ale také citové apely, zastrašování či udělování neúčinných kázeňských opatření. 4

6 IV. Spolupráce v programu prevence Spolupráce probíhá mezi mnoha subjekty na několika úrovních. Systém vztahů ukazuje zjednodušené schéma: M Š M T k r a j s k ý š k o l s k ý k o o r d i n á t o r p r e v e n c e o k r e s n í m e t o d i k p r e v e n c e o b e c š k o l a ředitel P o l i c i e Č R M ě s t s k á p o l i c i e výchovný poradce školní metodik prevence třídní učitelé, ostatní pedagogičtí pracovníci r o d i č e ž á k ů s p e c i a l i z o v a n é i n s t i t u c e V. Školní metodik prevence Školní metodik prevence je pedagogický pracovník, který je odborně připraven pro výchovné poradenství v oblasti prevence. Věnuje zvláštní pozornost prevenci a sledování chování žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy. Zaměřuje se na zjišťování výskytu RCH a na napravování jeho případných následků. Školní metodik prevence odpovídá za: - koordinaci přípravy Minimálního preventivního programu (MPP) a jeho zavádění ve škole - ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy, - realizaci a inovaci MPP v závislosti na aktuálních podmínkách a potřebách, - vyhodnocování účinnosti MPP, - odbornou a metodickou pomoc učitelům odpovídajících výchovně-vzdělávacích předmětů, - ve kterých je možné do výuky zavádět prvky preventivní výchovy, - poskytování odborných informací z oblasti prevence a informací o vhodných preventivních - aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními ostatním pedagogickým pracovníkům školy, 5

7 - návrh vhodných odborných a metodických materiálů a jiných pomůcek pro realizaci MPP, - koordinaci přípravy a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků - do vzdělávacího procesu a na integraci žáků-cizinců (prevence rasismu, xenofobie a dalších - jevů souvisejících s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti), - sledování rizik vzniku a projevů RCH - ve spolupráci s výchovným poradcem, třídními učiteli - i dalšími zaměstnanci školy, - spolupráci s okresním metodikem prevence, popř. krajským školským koordinátorem - prevence (účastní se pravidelných porad jimi pořádaných), - spolupráci se zákonnými zástupci problémových žáků, se školskými a dalšími krizovými, - poradenskými a preventivními zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně-právní - ochranu dětí a mládeže, v případě potřeby s Policií ČR (na základě pověření ředitele školy), - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných - poradenských zařízení v rámci prevence RCH a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně - osobních údajů, - informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto - institucí a organizací, - přípravu podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinaci - poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými - školskými zařízeními, - zpracování podkladů pro informaci o MPP školy pro okresního metodika prevence, - popř. pro krajského školského koordinátora prevence, - vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního - metodika prevence včetně navržených a realizovaných opatření. VI. Analýza současného stavu Základní škola Novoborská je sídlištní bezbariérová škola s rozsáhlou zahradou a velkým sportovním areálem. Součástí školy je i školní jídelna. Kapacita školy činí 748 * žáků, ve školním roce 2014 / 2015 ji navštěvuje 750 žáků. Žáci jsou rozděleni do 30 tříd a vyučuje je celkem 39 pedagogů. Školní družina má kapacitu 250 dětí a je určena pro žáky prvního až čtvrtého ročníku. O děti se zde stará 8 vychovatelek. Část školní budovy využívá soukromá mateřská škola PRO FAMILY s.r.o. Výuka se řídí školním vzdělávacím programem Šance pro všechny, vždy a ve všem. Ve školním roce 2014 / 2015 je ve škole evidováno celkem 79 žáků s cizí státní příslušností a 4 žáků s nárokem na integraci (z toho 3 žáků s nárokem na individuální integraci). Po vyučování mohou děti navštěvovat řadu zájmových kroužků, které vedou učitelé školy i externisté. ( *Zažádáno k 1.září 2014 o navýšení kapacity žáků na 900 ) 6

8 Ve snaze o co nejdemokratičtější chod školy spolupracuje její vedení - kromě pedagogické rady - i s následujícími školními orgány: Žákovský parlament - zástupci jednotlivých tříd (od pátého ročníku výše); voleni na jeden školní rok Poradní sbor - zástupci pedagogických pracovníků; jmenováni ředitelem školy na jeden Poradní sbor - školní rok Rada rodičů - občanské sdružení (založené v roce 1999), v němž zasedají zástupci všech tříd Rada rodičů - školy; voleni na jeden školní rok Spolupráce s uvedenými subjekty se velmi osvědčila, oboustranně je hodnocena jako optimální. Výskyt RCH V minulosti se na škole řešily běžné případy RCH - záškoláctví, drobné krádeže, počáteční formy šikany (včetně kyberšikany), vandalismus, kouření a užívání lehkých drog (marihuana). Kázeňská opatření V průběhu školního roku 2013 / 2014 bylo uděleno 8 dvojek a 1 trojka z chování. Celkový počet neomluvených zameškaných hodin činil 83. VII. Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program (MPP) představuje základní program prevence rizikového chování ve škole. MPP zpracovává školní metodik prevence v souladu s metodickým pokynem MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. 1/ Charakteristika MPP MPP probíhá na dvou úrovních - realizuje se jak v hodinách vyučovacích předmětů (v souladu se školním vzdělávacím programem školy), tak ve volném čase žáků prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit. V rámci vyučovacích předmětů se zaměřuje nejen na předávání základních informací o RCH a nenásilné vštěpování zásad zdravého životního stylu (Člověk a jeho svět, Přírodopis, Chemie, Environmentální výchova, Výchova k občanství, zdravý životní styl a jiné), ale i na aktivity umožňující sebepoznání žáků, rozvoj jejich sebepojetí, pozitivních hodnot ve vztahu k nim samým i k druhým lidem, na rozvoj komunikačních schopností a zvládání obtížných životních situací (Člověk a jeho svět, Český jazyk a literární výchova, Sociální výchova, Mediální výchova, Dějepis, Výchova k občanství, zdravý životní styl, Evropské a globální souvislosti, multikultura a jiné). Preventivní témata však nezůstávají stranou ani mimo hlavní vyučování - jsou součástí řady akcí, jako jsou besedy, filmová představení, výlety, exkurze, pobytové programy apod. 7

9 Ve výchovném procesu spolupracuje škola na preventivní úrovni s Policií ČR a Městskou policií hlavního města Prahy (besedy s jejich specialisty přímo ve škole). V souvislosti se specifiky pražských sídlišť se tato spolupráce velmi osvědčuje. Mimo to škola využívá i akce a programy nabízené jinými organizacemi, které se na oblast prevence specializují (spolupráce např. s AIDS Care či Českou koalicí proti tabáku). Škola nabízí různorodé spektrum zájmových kroužků - jeho skladba se každoročně obměňuje a odvíjí se od zájmu žáků i od možností učitelského sboru. Ve školním roce 2014 / 2015 bylo otevřeno 16 zájmových kroužků: viz. web školy. 2/ Cíle MPP 1/ a/ Obecné cíle 1/ a/ optimalizace podmínek pro vzdělávací proces 1/ a/ optimalizace školního klimatu 1/ a/ rozvíjení individuálních schopností a dovedností žáků 1/ a/ podpora sebedůvěry žáků 1/ a/ výchova žáků k osobní zodpovědnosti a ohleduplnosti 1/ b/ Specifické cíle 1/ a/ mapování situace ve třídách 1/ a/ začlenění preventivních témat do výuky 1/ a/ rozšíření nabídky volnočasových aktivit na škole 1/ a/ propagace nabídky jiných organizací 1/ a/ podpora činnosti Žákovského parlamentu 1/ a/ spolupráce na poli prevence s rodiči - navázání užšího kontaktu spolupráce s dalšími institucemi (PPP, policie, Linka důvěry, Zdravotní ústav aj.) 1/ a/ získávání finančních prostředků na preventivní aktivity 1/ a/ proškolení školního metodika prevence v rámci specializačního studia školních metodiků 1/ a/ vzdělávání ostatních pedagogů v oblasti prevence 1/ a/ doplňování knihovny a videotéky materiály souvisejícími s problematikou prevence 8

10 3/ Úkoly MPP 3/ vedení žáků ke zdravému životnímu stylu témata: zásady zdravého životního stylu, důležitost pro prožití plnohodnotného života; 1/ témata: odpovědnost vůči vlastnímu zdraví; vhodné způsoby trávení volného času atd. 3/ vytváření podmínek napomáhajících rozvoji osobnosti žáka témata: sebepoznání - mé vlastnosti a schopnosti; co se mi na mě líbí a co ne; co bych chtěl 1 témata: na sobě změnit atd. 3/ vytváření podmínek napomáhajících rozvoji sociálních dovedností žáka témata: orientace v sociálních vztazích; různé strategie a taktiky interakce; schopnost spolupráce; témata: schopnost vést i být veden; nácvik asertivity; odpovědnost za vlastní jednání atd. 3/ posilování komunikačních dovedností žáka témata: sebevyjádření; efektivní řešení konfliktů; vyrovnávání se s problémy; žádost o pomoc; témata: adekvátní reakce na nejrůznější podněty atd. 3/ ovlivňování žáků v oblasti psychické regulace chování témata: porozumění vlastním citům; ovládání svých emocí - sociálně přijatelná forma ventilace; témata: péče o vlastní duševní zdraví; předcházení nadměrným psychickým zátěžím; témata: vyrovnávání se se stresem; účinná obrana proti všem formám sebedestrukce; témata: schopnost empatie atd. 3/ vytváření pozitivního sociálního klimatu témata: zdravá sebedůvěra; schopnost vyrovnat se s neúspěchem; schopnost přijmout témata: konstruktivní kritiku; důvěra k učitelům i jiným pracovníkům školy; schopnost svěřit se témata: se svými problémy atd. 3/ formování postojů žáků témata: postoje k vlastní osobě, jiným lidem i sociálním skupinám; úcta ke společenským normám; témata: tolerance atd. Cíle a úkoly MPP se netýkají pouze vědomostí žáků, ale i jejich schopností, dovedností a postojů. Jejich podrobnější specifikace podle věkových skupin je uvedena v následujících tabulkách. (Volně upraveno podle materiálu Pedagogové proti drogám, MŠMT, Praha 1999.) 9

11 SPECIFIKACE ÚKOLŮ A CÍLŮ Věková skupina 6 10 let Znalosti Dovednosti Postoje znalosti o hodnotě zdraví a nevýhodách špatného zdravotního stavu a nemoci informace o chování, které vede k utužení zdraví vědomí o právu každého občana ČR na kvalitní zdravotní péči povědomí o právu každého dítěte na kvalitní péči (výživu, oblečení, bydlení aj.) od rodičů povědomí o právu každého dítěte na vzdělávání, ale i na odpočinek povědomí o právu každého dítěte na ochranu před nebezpečím (násilí, zanedbávání, drogy aj.) povědomí o nedotknutelnosti vlastního těla (Dotýkat se mého těla smí jen rodiče, lékař a ti, kterým to dovolím.) povědomí o užitečnosti / nebezpečnosti léků (léky nám pomáhají, ale musí být užívány dle předpisů; léky musí být uchovávány na bezpečném místě) dovednosti v oblasti péče o své tělo dovednosti, jak získat pomoc pro sebe nebo pro jiné, když je zapotřebí dovednost navázat a udržet si kvalitní vztah s druhým jedincem dovednost vybrat si vhodný způsob trávení volného času dovednost rozpoznat, co je / není mé, co si mohu / nemohu bez dovolení vzít dovednost alespoň částečné regulace svých emocí dovednost zachování si vlastní sebedůvěry a podporování sebedůvěry druhých schopnost rozlišit, co je / není poživatelné kladný postoj k vlastnímu tělu vědomí sebe sama, sebeúcta, pochopení vlastních hodnot pochopení určitých společenských hodnot (např. právní povědomí) přijímání dobře míněných rad od rodičů a učitelů tolerantní postoj k rozdílům mezi lidmi, respektování jiných hodnot včetně odlišného kulturního okruhu (výchova proti rasismu a xenofobii) povědomí o pozitivní a negativní stránce drog (vliv na lidskou psychiku a zdraví, právní rizika) znalosti o alkoholu a tabáku (jde také o drogy, přestože nejsou zakázány) povědomí o tom, že mnohé látky, které bývají běžně v domácnosti, mohou být nebezpečné a musí se s nimi zacházet opatrně znalost velice zjednodušené anatomie a fyziologie člověka 10

12 SPECIFIKACE ÚKOLŮ A CÍLŮ Věková skupina let Znalosti Dovednosti Postoje Kromě předcházejících: povědomí o právu dítěte vyjádřit vlastní názor a požadavek povědomí o právu dítěte stýkat se s ostatními dětmi, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých informace o rodinné dynamice, výchovném stylu, vztazích mezi jednotlivými členy rodiny, zvládání konfliktů v rodině, rozvodu aj. znalosti o dospívání - změny v těle, v chování, nejčastější problémy dospívání problematika zodpovědného sexuálního chování - pohlavně přenosné nemoci, možnosti antikoncepce problematika šikany, problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte povědomí o úloze léků ve společnosti znalost pozitivních a negativních účinků alkoholických nápojů znalost negativních účinků kouření tabákových výrobků znalost potencionálních důsledků experimentování s drogou (oblast zdraví, právní rizika, vliv na rodinu a okolí) znalost termínů užívat, zneužívat, závislost, návyk znalost zjednodušené anatomie a fyziologie člověka povědomí o nemoci a zdraví, o zásadách zdravého životního stylu Kromě předcházejících: dovednosti při budování vlastní sebeúcty i sebeúcty druhých dovednosti spojené se správným rozhodováním a přebíráním odpovědnosti za možné důsledky svých rozhodnutí dovednosti spojené s navazováním vztahů, jejich udržováním a s efektivním zvládáním konfliktů dovednost formulovat vlastní názor a umět jej obhájit dovednost spolupráce, umět vést a být veden schopnost vytvářet a umět přistupovat na kompromisy schopnost odolat nátlaku skupiny dovednosti spojené s asertivním jednáním dovednost volby vhodného způsobu trávení volného času dovednosti v oblasti péče o vlastní fyzické a duševní zdraví (tělesná hygiena, tělesná cvičení, zdravá výživa) schopnost alespoň částečně předvídat možná nebezpečí v dané situaci dovednost vybírat si vhodné osoby a organizace, u nichž lze hledat pomoc v obtížných životních situacích dovednost poskytnout první pomoc při úrazech a zraněních Kromě předcházejících: kladný postoj k sobě samému odpovědný přístup ke svému chování uvědomění si vlastních hodnot a respektování hodnot druhých tolerantní postoj k rozdílům mezi lidmi a k jejich případným nedostatkům ochota pomoci druhému zavrhující postoj vůči drogám včetně tabákových výrobků 11

13 SPECIFIKACE ÚKOLŮ A CÍLŮ Věková skupina let Znalosti Dovednosti Postoje Kromě předcházejících: znalost základních charakteristik národnostních menšin žijících na našem území znalost nebezpečí náboženských sekt, povědomí o sektách na území ČR znalost školních předpisů týkajících se RCH (záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, pití alkoholu, přechovávání a užívání drog aj.) základní orientace v právních normách, které se vztahují k RCH (např. trestní postihy za výrobu či dovoz a distribuci drog, za držení většího než malého množství marihuany aj.) další informace o působení drog a nebezpečích, která může jejich užívání přinést povědomí o užívání drog v minulosti a úloze lidových léků informace o způsobech, jakými výrobci alkoholu a tabákových výrobků propagují své produkty informace o úloze různých faktorů v otázkách zdraví, možnostech předcházení nemocem a podpoře zdraví povědomí o tom, kde získat radu a pomoc, nastanou-li problémy (linky důvěry a bezpečí, krizová centra, specializovaná pracoviště) Kromě předcházejících: postupné osamostatňování se v mnoha činnostech, v rozhodování dovednost vhlédnout do situace národnostních menšin dovednost vyhnout se zhoubnému vlivu náboženských sekt dovednost plánování určité životní perspektivy (např. výběr budoucího povolání) Kromě předcházejících: optimistický přístup k životu odpovědný přístup k sobě i ke svému okolí snaha pomoci sobě i druhému v tíživé životní situaci 12

14 4/ Hlavní zásady MPP 4/ a/ individuální přístup k žákovi 4/ a/ podle věkových, osobnostních a jiných specifik 4/ a/ podle momentální situace, ve které se žák nachází 4/ a/ strategie: budování důvěry mezi žákem a učitelem (zájem o žáka, snaha o porozumění jeho 4/ a/ problémům a starostem); pozornost ke změnám v žákově chování (zhoršené chování či prospěch, 4/ 4/ a/ zvýšená absence apod.) 2/ b/ včasné odhalování RCH či rizik jeho vzniku 4/ b/ včasné odhalování výskytu RCH u jednotlivců i v rámci sociálních skupin (parta, školní třída apod.) 4/ b/ včasné odhalování specifických poruch učení a chování 4/ a/ strategie: otevřená komunikace s žáky; sledování rizikových faktorů; dotazníková šetření 4/ c/ zohlednění specifik lokality školy 4/ c/ v závislosti na aktuálním sociálním složení obyvatel dané lokality 4/ c/ v závislosti na aktuálních problémech dané lokality 4/ c/ strategie: sledování výskytu RCH v okolí školy; spolupráce s rodiči a specializovanými pracovišti 4/ d/ komplexní pojetí prevence 4/ d/ ucelenost a systematičnost prevence 4/ d/ průběh prevence na primární i na sekundární úrovni 4/ d/ strategie: užití široké škály preventivních aktivit s důrazem na metody aktivizující žáky (aktivní 4/ d/ sociální učení, hraní rolí, inscenační a simulační metody, užití některých prvků peer programů, 4/ d/ rozbor materiálů, výtvarné techniky, diskuse o mediálně známých případech, nabídka různorodých 4/ d/ alternativ trávení volného času, výlety, exkurze, pobytové akce apod.); působení na žáky nejen 4/ d/ v oblasti znalostí, ale i ve sféře dovedností a postojů; zasazení prevence do širšího rámce výchovy 4/ d/ ke zdravému životnímu stylu; prolínání prevence všemi vyučovacími předměty (v souladu se ŠVP); 4/ d/ efektivní spolupráce na úrovni ředitel - výchovný poradce - metodik prevence; efektivní spolupráce 4/ d/ na úrovni metodik prevence - třídní učitelé - ostatní pedagogičtí pracovníci; aktivní spolupráce 4/ d/ s rodiči; aktivní spolupráce s dalšími institucemi (místní úřad, PPP, policie, protidrogové centrum, 4/ d/ středisko výchovné péče aj.) 4/ e/ zprostředkování potřebného vzdělání v oblasti prevence pro všechny pedagogické pracovníky 4/ e/ průběžné vzdělávání školního metodika prevence 4/ e/ průběžné vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků školy 4/ e/ strategie: spolupráce s PPP a dalšími specializovanými pracovišti a organizacemi; účast 4/ e/ na školeních; předávání poznatků z oblasti prevence ostatním pedagogickým pracovníkům 4/ 13

15 4/ f/ vytváření pozitivního vzoru pro žáky pedagogickými pracovníky 4/ f/ předcházení úpadku morálních hodnot prostřednictvím přirozeného vštěpování norem chování 4/ f/ strategie: posilování pozitivního vztahu žáka k učiteli; prezentace učitelových názorů a postojů 5/ Identifikace RCH 5/ a/ sledování rizikových faktorů 5/ a/ všichni pracovníci školy aktivně sledují indikátory RCH (zejména šikany, drogových závislostí, 5/ a/ týrání, zneužívání a sebepoškozování) - viz Příloha č. 1. 4/ b/ dotazníková šetření mezi žáky 5/ b/ v rámci I. (od 2. ročníku) i II. stupně žáci každoročně anonymně vyplňují 2 typy dotazníků: 5/ b/ dotazník Šikana 5/ b/ mapuje aktuální možný výskyt šikany ve škole, její jádro, agresory i oběti, místa 5/ b/ nejčastějšího výskytu, míru informovanosti o možnostech pomoci ze strany dospělých 5/ b/ atd. - viz Příloha č. 2. 5/ b/ dotazník Volnočasové aktivity 5/ b/ mapuje způsob trávení volného času, vztahy s kamarády, spolužáky, rodiči a učiteli, 5/ b/ povědomí o výskytu RCH na naší škole či v jejím okolí, míru informovanosti o možnostech 5/ b/ pomoci ze strany dospělých atd. - viz Příloha č. 3. 5/ c/ činnost třídních učitelů, výchovného poradce a školního metodika prevence 5/ c/ žáci se mohou se svými problémy obracet na třídního učitele nebo na jiné pedagogické 5/ c/ (popř. i nepedagogické) pracovníky školy 5/ c/ žáci i jejich rodiče mohou využít služeb výchovného poradce či školního metodika prevence 5/ d/ činnost Žákovského parlamentu 5/ d/ žáci se mohou se svými problémy taktéž obrátit na Žákovský parlament (tvořen zástupci všech 5/ d/ tříd II. stupně) 6/ Postup v případě výskytu RCH Jednotlivé postupy řešení situací, kdy se ve škole vyskytne některý z typů RCH, jsou uvedeny v Příloze č. 4 a v Příloze č. 5 a vycházejí z pokynů MŠMT ČR: Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT ČR, říjen 2007, Č. j.: / ) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (MŠMT ČR, leden 2009, Č. j.: /2008-6) 14

16 7/ Program proti šikanování Šikana mezi dětmi a mládeží patří mezi nejčastější RCH spojené se školou a školní docházkou. Podle různých výzkumů se v ČR s rozličnými formami šikany setkalo % školáků a zárodečná stádia šikany se vyskytují v podstatě na každé škole. Přitom jde o mimořádně nebezpečnou formu násilí, která může zcela ochromit výchovnou funkci skupiny a zásadně ovlivnit celý výchovně-vzdělávací proces ve škole. Neřešená šikana navíc může snadno přerůst až do forem skupinové trestné činnosti (může nabýt i rysy organizovaného zločinu). Definice šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ubližovat, ponižovat či zastrašovat jedince. Mezi jeho zásadní charakteristiky patří: opakovanost útoků - nejde o jednorázový atak! cílenost útoků - na vybraného žáka popř. skupinu žáků stupňovanost útoků - v průběhu času se stupňuje jak frekvence útoků, tak jejich závažnost Účastníci šikany agresor - zpravidla žák, který je ve skupině uznáván jako autorita, či dokonce jako její vůdce oběť - zpravidla žák, který se nějak odlišuje od normy (vzhledem, oblečením, chováním apod.) Zásadní je nepoměr mezi silami (fyzickými i psychickými) agresora, popř. agresorů a jejich oběti. Ta se nedokáže nebo neodvažuje bránit ani vyhledat pomoc dospělých. Formy a znaky šikany verbální šikana - slovní ataky urážky, nadávky, posměch, necitlivé žerty, hanlivé přezdívky, pomluvy, slovní útoky na rodinu oběti apod. patří sem i kyberšikana - ataky prostřednictvím IK technologií (obtěžující SMS, , chat, ICQ apod., rovněž šíření ponižujících fotografií, audio či videonahrávek přes mobilní telefony nebo jejich vystavování na internetu atd.) fyzická šikana - tělesné ataky ústrky, pošťuchování, bití, nepřiměřená agrese při sportovních aktivitách apod. zahrnuje i útoky na majetek žáka (schovávání či ničení věcí, krádeže apod.) někdy dochází i k sexuálnímu zneužívání smíšená šikana - kombinace šikany verbální a fyzické násilné a manipulativní příkazy vydírání Podrobnější přehled znaků šikany je uveden v Příloze č

17 Stádia šikany Průběh a stupňování šikany probíhají v několika stádiích. Ta se liší jak závažností jednotlivých projevů, tak mírou zapojení ostatních členů skupiny. Přehled a popis jednotlivých stádií šikanování uvádí Příloha č. 6. Odhalení šikany Odhalení šikany bývá značně obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach - a to nejen u obětí, ale i u agresorů a dalších účastníků (mlčící většina). Strach pak často vytváří prostředí solidarity agresorů i postižených. Úkoly školy v boji proti šikaně 1. vytvořit podmínky minimalizující možnost výskytu šikany ve škole 1. viz kapitoly Cíle MPP, Úkoly MPP a Hlavní zásady MPP 2. aktivně sledovat indikátory šikany, snažit se o odhalení šikany již v jejích prvních stádiích 1. viz kapitola Identifikace RCH 3. okamžitě řešit zjištěný případ a zamezit pokračování a stupňování šikany Obecný postup při řešení šikany - krizový plán 1. vyšetření případu (souběžně je zajištěna ochrana oběti) 1. zajistí vyšetřovací tým 2. zaprotokolování průběhu vyšetřování a výsledků šetření 2. zajistí člen vyšetřovacího týmu 3. seznámení zákonných zástupců účastníků se závěry vyšetřovacího týmu 3. zajistí vyšetřovací tým 4. výchovná opatření pro účastníky - dle Sankčního řádu (součástí Školního řádu ZŠ Novoborská) 4. zajistí třídní učitel / člen vyšetřovacího týmu 5. v závažných případech informování orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, popř. policie 5. zajistí člen vedení školy 6. práce s celým kolektivem třídy, ve které k šikaně došlo 5. zajistí třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, školním metodikem prevence 5. a ostatními vyučujícími Minimální složení vyšetřovacího týmu - 3 členové: 1) člen vedení školy 2) výchovný poradce / školní metodik prevence 3) třídní učitel / jiný z hlavních vyučujících Konkrétní postupy při řešení různých stádií šikany jsou uvedeny v Příloze č

18 8/ Ochrana před RCH, postihy původců RCH Ochrana žáků před RCH, stejně jako postihy za vandalismus, šikanu, záškoláctví a za držení, užívání a distribuci návykových látek (včetně tabákových výrobků a alkoholických nápojů) v areálu školy jsou stanoveny Školním řádem ZŠ Novoborská a Sankčním řádem jako jeho součástí - viz Příloha č. 7. K žákovi se však vždy přistupuje individuálně - v závislosti na okolnostech dané situace. Řešení se hledá za spolupráce třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence, vedení školy a rodičů žáka. Žák je následně dlouhodobě intenzivně sledován. 9/ Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči na poli prevence RCH je velmi důležitá, avšak mnohdy problematická (např. díky nezájmu či velké časové zaneprázdněnosti některých rodičů, díky častému nekritickému nahlížení na schopnosti a chování vlastního dítěte, díky značné společenské toleranci vůči užívání alkoholických nápojů a tabákových výrobků včetně marihuany atd.). Rodiče všech žáků jsou informováni o práci školy a o dosažených výsledcích i o chování svých dětí v průběhu vypsaných třídních schůzek a konzultací. Rodiče také mají možnost sjednat si individuální konzultaci s třídním učitelem (popř. jiným vyučujícím), vedením školy, výchovným poradcem nebo školním metodikem prevence. Na počátku školního roku jsou žáci i jejich rodiče seznámeni se Školním řádem ZŠ Novoborská a se Sankčním řádem, který je jeho součástí. Rovněž jsou obeznámeni s postoji školy k RCH a s jejími preventivními strategiemi (včetně krizového plánu pro výskyt šikany ve škole). Pokud se u některého žáka objeví závažnější výchovný problém (včetně výskytu některého typu RCH), jsou jeho rodiče (zákonní zástupci) pozváni do školy, kde je s nimi veden rozhovor za účasti vedení školy (ředitel nebo jeho zástupce), třídního učitele, výchovného poradce nebo školního metodika prevence (popř. obou). Cílem pohovoru je zjistit co nejvíce informací o momentální situaci dítěte a najít nejvhodnější společné řešení daného problému (tj. řešení, na kterém bude participovat škola i rodina). V případě potřeby je rodičům doporučena pomoc specializovaných pracovišť. 10/ Vyhodnocování účinnosti MPP Způsob hodnocení účinnosti uplatňovaných preventivních aktivit je určován formulací cíle a charakterem činnosti. Hodnotit lze pouze konkrétně stanovené cíle a aktivity, nejlépe bezprostředně po jejich realizaci. Hodnocení probíhá jednak ze strany pedagogů, jednak samotnými žáky. Jeho cílem je zachytit změny v úrovni znalostí o RCH, v úrovni dovedností a postojů, profilu chování. 17

19 Mezi nejčastější užívané nástroje zjišťování efektivity MPP patří: sledování frekvence výskytu a závažnosti RCH ve škole, sledování absence žáků, dotazníky, sociometrické testy, ankety, rozhovory a diskuse se žáky VIII. ZÁVĚR Knihy a brožury související s problematikou prevence se nacházejí v pedagogické studovně nebo v kabinetě školního metodika prevence. V Praze, dne... ředitel školy 18

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016 / 2017 OBSAH I. II. III. IV. V. VI. VII. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ VIII. XI. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady, Příbram I, 261 01 školní rok 2014-2015 Plán práce školního psychologa SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady, Příbram I, 261 01 školní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Škola Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí (žáků a studentů) ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Škola Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí (žáků a studentů) ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Škola Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí (žáků a studentů) ve škole Č.j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah Článek 1 Předmět úpravy Článek 2 Vymezení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více