KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA OČIMA PACIENTŮ"

Transkript

1 KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2016 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ Fakultní nemocnice Plzeň 2016

2 Kvalita Očima Pacientů trend růstu pokračuje Fakultní nemocnice Plzeň pokračuje v růstovém trendu posledních tří let a dosáhla nového maxima hodnoty spokojenosti pacientů. Loňský mimořádný výsledek (84,0 %) se podařilo ještě zvýšit na hodnotu 84,8 %. Nemocnice potvrdila nejvyšší rating A+ a s rezervou opět získala nárok na udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích (zdravotnická lůžková zařízení, sestry, lékaři). Metodické požadavky splňují i parametry sběru dat (podíl vzorku na ročních hospitalizacích 5,2 %, návratnost dotazníků 82% a podíl nezařazených pacientů 8,0 %. Dílčí hodnocení sběru na některých pracovištích nebylo možné, kvůli chybám v evidenci. Počet těchto oddělení meziročně klesl, ale mohl by být ještě nižší. Samotná struktura spokojenosti se nijak dramaticky neměnila, a to jak z hlediska sociodemografického tak i z hlediska hodnocených dimenzí kvality zdravotních služeb. Všech osm klíčových indikátorů spokojenosti se mírně zlepšilo a sedm z nich je hodnoceno významně nad osmdesáti procentní hranicí. Statisticky významného zlepšení ve srovnání s předchozím rokem dosáhla chirurgická oddělení A i B a Klinika ortopedie a traumatologie. Statisticky významné zhoršení zaznamenalo oddělení klinické farmakologie. Hodnota souhrnné spokojenosti zůstává na jednotlivých odděleních nemocnice velmi vyrovnaná. Ani jedno ze čtyřiceti sedmi hodnocených oddělení nevykazuje souhrnný index spokojenosti pacientů celým intervalem spolehlivosti výsledku pod standardem (80 %). K dalšímu zlepšení došlo také v obou hlavních profesních skupinách - sester a lékařů. U sester se jedná dokonce o zlepšení statisticky významné. Většina dílčích indikátorů kvality zaznamenala podobné hodnocení jako před rokem. Zkrátilo se čekání na uložení na lůžko při příjmu a zlepšila se čistota toalet a sprch. Nepodařilo se zvýšit znalost ošetřujícího lékaře a zhoršilo se hodnocení nočního hluku. Veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení jsou předpokladem naplnění práva občanů na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Toto právo může být naplněno jen tehdy, pokud má občan k dispozici potřebné informace o kvalitě zdravotnických zařízení, na základě kterých se může rozhodovat. o kvalitě zdravotní péče z pohledu jejích uživatelů, zpracované validním a jednotným způsobem, který umožňuje srovnání různých zařízení, jsou také nezbytným podkladem pro managementy nemocnic při řízení kvality, dostupnosti a efektivity poskytované zdravotní péče. Je to jedna z podmínek úspěšné akreditace nemocnic. Pravidelné poskytování informací o kvalitě zdravotní péče veřejnosti významně přispívá ke zvyšování povědomí o odpovědnosti občanů za své zdraví a posilování postavení pacienta v systému zdravotní péče v České republice. Dlouhodobé zvyšování kvality péče ve Fakultní nemocnici Plzeň je nejlepší reakcí na rostoucí nároky pacientů. Zdravotnická zařízení v České republice se musí připravit na to, že nároky pacientů se budou ještě významně zvyšovat. Generace, které budou vyžadovat služby a komunikaci s personálem zdravotnických zařízení na nejvyšší úrovni, teprve dorůstají do věku zvýšené spotřeby zdravotnických služeb. Proto je potřeba počítat s tím, že pouze ta zařízení, která budou své služby zlepšovat rychleji, než porostou požadavky klientů, budou vykazovat také růst spokojenosti pacientů. Děkuji vedení nemocnice a všem pracovníkům za výbornou spolupráci a především všem pacientům, kteří odpovídali na naše nekonečné otázky, za trpělivost a vstřícnost. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 2

3 OBSAH Executive Summary strana 04 Metodická část strana 06 Parametry šetření strana 12 Souhrnná spokojenost strana 23 Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích strana 27 Spokojenost pacientů na jednotlivých pracovištích strana 61 Spokojenost pacientů s personálem a službami strana 86 Řešitel projektu strana 97 Příloha 1: Souhrnná spokojenost na jednotlivých pracovištích (tab.) strana 98 Příloha 2: Přehled indikátorů kvality strana 107 Příloha 3: Připomínky pacientů strana 117

4 EXECUTIVE SUMMARY Souhrnná spokojenost Výzkum prokázal, že kvalita péče ve Fakultní nemocnici Plzeň je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celé zdravotnické zařízení činí 84,8 %. Nemocnice potvrdila nejvyšší rating kvality zdravotních služeb A+ a zisk certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích (lůžkové zařízení, lékaři, sestry). Ve srovnání s rokem 2015 vzrostla souhrnná spokojenost o 0,8 procentního bodu. Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích U 7 z 8 sledovaných dimenzí přesahuje spokojenost hranici 80 %. Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny a propuštění a pokračování péče. Naopak nižší spokojenost oproti průměru vyjadřují pacienti s tělesným pohodlím a citovou oporou. Spokojenost podle pracovišť Souhrnná spokojenost je nejvyšší na těchto pracovištích: Klinika pracovního lékařství, INTO neurorehab. a Klinika ortopedie a traumatologie A. Nejnižší spokojenost je na těchto pracovištích: Urologická klinika C, ORL klinika A a Chirurgická klinika E. Ve srovnání s rokem 2015 se souhrnná spokojenost nejvíce zvýšila na těchto pracovištích: Klinika ortopedie a traumatologie C, Gynekolog.-porod.klinika GIA a Chirurgické oddělení B a nejvíce snížila na pracovištích Oddělení klinické farmakologie, Chirurgická klinika E a Klinika ortopedie a traumatologie B. Porovnání pracovišť Spokojenost pacientů z Kliniky ortopedie a traumatologie A a Chirurgického oddělení A přesahuje průměr za ostatní oddělení v 6 z 8 dimenzích (viz str. 108). Spokojenost pacientů Urologické kliniky C je v 6 z 8 dimenzí nižší než průměr za ostatní oddělení. Spokojenost s personálem a všeob. službami Celková průměrná spokojenost s personálem je vysoká a činí u sester 86 % a u lékařů 83 %. Se všeobecnými službami je spokojenost nižší 72 %. Struktura vzorku Ve vzorku pacientů je 53 % žen, 10% pacientů ve věku do 30 let a 34 % pacientů přijatých neplánovaně jako akutní případy. 17 % pacientů s plánovaným přijetím čekalo na přijetí do nemocnice déle než měsíc. RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 4

5 Časová řada výsledků souhrnné spokojenosti 86,0 KVALITA OČIMA PACIENTŮ FN Plzeň (Index spokojenosti) 85,0 84,0 83,1 83,8 84,0 84,8 83,0 82,0 81,0 81,4 81,5 81,8 81,3 82,0 82,1 82,4 80,0 79,0 78, RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 5

6 METODICKÁ ČÁST

7 Metodika projektu základní info, konstrukce dimenzí Projekt Kvalita Očima Pacientů Projekt Kvalita Očima Pacientů (KOP) měří kvalitu zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti/spokojenosti pacientů. Výzkumnou technikou je standardizované dotazování pacientů, kteří v době šetření končí svou hospitalizaci. K dotazování se využívá standardizovaný a v českém prostředí ověřený anketní dotazník. Tento dotazník pokrývá osm hlavních indikátorů kvality tzv. dimenzí kvality péče. Dimenze kvality péče jsou tematicky definované oblasti péče. Každou dimenzi sytí 3-10 škálových otázek dotazníku. K interpretaci dimenzí se využívá statistika, která agreguje otázky do jednoho čísla, což umožňuje provádět statistické analýzy a výsledky lze srozumitelně interpretovat. Konstrukce hlavních indikátorů (dimenzí) kvality péče U každé otázky je zvolena jedna položka škály, která odráží nejlepší hodnocení pacienta. Této položce škály se přiřadí hodnotu 1. Ostatním platným položkám se přiřadí hodnota 0. Položky typu neuvedeno, neví, apod. se z analýzy vynechají. Za každého pacienta se vypočítá pro každou dimenzi průměr takto transformovaných proměnných. Za každou dimenzi se z těchto hodnot spočítá průměr za všechny pacienty. Výsledkem tohoto postupu je, že každému pacientovi je pro každou dimenzi přiřazeno jedno číslo, které lze interpretovat jako procento otázek sytících danou dimenzi, ve kterých byl pacient maximálně spokojený. Zprůměrování těchto výsledků přes všechny pacienty dává pro každou dimenzi průměrné procento spokojenosti pacientů se službami poskytovanými v dané oblasti. To, že do analýzy vstupují pouze nejlepší kategorie odpovědí, je zapříčiněno poměrně vysokou spokojeností, kterou pacienti v jednotlivých otázkách vykazují. I při takto přísné konstrukci statistik vychází standardní spokojenost pacientů s položkami sytícími jednotlivé dimenze okolo 80 %. Z centrální limitní věty potom plyne, že takto konstruovaná statistika má limitně normální rozdělení, tedy lze ji testovat pomocí běžných statistických testů. Asymptotická normalita v těchto případech začíná obvykle fungovat od N=20. RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 7

8 Metodika projektu - přehled hlavních indikátorů Osm hlavních indikátorů (dimenzí) kvality péče Přijetí pacienta do nemocnice - výsledky průzkumu uvádějí jako zdroj nespokojenosti nemocných opoždění péče. Zpoždění jsou drahá i v potenciálních nákladech za sníženou spokojenost pacientů a ve vedlejších klinických výsledcích. k pacientovi - pacienti popisují pocit anonymity a ztrátu identity v nemocnici a v klinickém prostředí a mají silnou potřebu být léčeni s úctou a respektem jako jedinci. Obávají se nemoci a toho, že léčba ovlivní jejich životy a chtějí být informováni a zahrnuti do lékařského rozhodování. Specialitou českého prostředí je absence tradice představování zdravotnického personálu pacientům. o pacienta - pacienti mají jedinečný pohled na proces péče. Vytvořili si představu o kompetenci a schopnosti poskytovatelů péče a o uspořádání klinické péče, pomocných služeb a o péči první linie. Mimo jiné zde sledujeme, zda nedostává pacient protichůdné informace od personálu zdravotnického zařízení., edukace a komunikace s pacientem - pacienti se často obávají, že jim budou odepřeny informace a že nebudou kompletně a upřímně informováni o nemoci nebo prognóze. Zvláště zdůrazňují potřebu informace o klinickém stavu, vývoji a prognóze a také informace jak se chovat po propuštění ze zdravotnického zařízení. Jednou z velkých slabin českého zdravotnictví se ukazuje nízká srozumitelnost informací, které lékaři poskytují pacientům. Tělesné pohodlí pacienta - jedním z neodkladných aspektů nemoci je fyzické nepohodlí a neschopnost, kterou přináší. Fyzická péče, která pomáhá pacientům, když jsou těžce nemocní, je jednou z nejzákladnějších služeb, kterou poskytovatelé zdravotnických služeb mohou poskytnout z pohledu pacienta. Pacienti zdůrazňují pocit strachu z melancholického vybavení nemocnice a oceňují čistotu, pohodlí a příjemné prostředí. a zmírnění strachu a úzkosti pacienta - strach a úzkost, kterou nemoc vyvolává, mohou oslabovat stejně jako fyzické účinky. Pacienti vyjadřují úzkost z nemoci a strach z možných důsledku a dlouhodobých prognóz; obávají se účinku nemoci na jejich schopnost postarat se o sebe a obávají se účinku nemoci na jejich rodinný příjem. Dlouhodobě jedna z nejhůře hodnocených dimenzí kvality v českém lůžkovém zdravotnictví. a blízkých do péče o pacienta - pacienti se spoléhají na rodinné příslušníky a své nejbližší přátele v případě sociální a citové podpory, nebo jako na zastánce a často jako na první poskytovatele zdravotní péče po propuštění z nemocničního zařízení. Obávají se vlivu své nemoci na přátele a rodinu. o pacienta - propuštění z nemocnice může být stejně tak obtížné jako přijetí. Ukazuje se, že někteří pacienti nevědí, jaké mají sledovat indicie, které by mohly signalizovat nestandardní průběh doléčení a nevědí, jak užívat léky nebo neznají jejich vedlejší účinky. RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 8

9 Metodika projektu sběr a zpracování dat Sběr dat Distribuci a sběr dotazníků zajišťuje odběratel vlastními zaměstnanci dle pokynů řešitele projektu. Dotazník vyplňují pacienti sami a to den před propuštěním z nemocnice. Musí se jednat o pacienty, kteří v nemocnici strávili minimálně část 2 dnů (resp. 1 noc) a jsou k vyplnění dotazníků způsobilí. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 minut. Distribuci dotazníků pacientům obvykle zajišťují staniční sestry jednotlivých pracovišť, dokud celkový návrat za celou nemocnici nedosáhne předem stanovené hodnoty. Počty určené pro jednotlivá pracoviště jsou pouze orientační a neslouží k ukončení sběru po jejich dosažení. Stanovují se podle velikosti a průměrného počtu přijímaných pacientů na pracovišti. Vyplněné dotazníky odevzdávají pacienti v zalepených obálkách do zapečetěných schránek tak, aby bylo možné maximálně zajistit anonymitu odpovědí pacientů. Dotazníky v zalepených obálkách jsou společně se statistikou počtu pacientů v době sběru dotazníků předány zpracovateli projektu ke zpracování. Zpracování dat Dotazníky jsou pro účely zpracování nejprve pořízeny do elektronické podoby a pořízená data jsou podrobena několikastupňovému systému kontrolních mechanismů. Hodnotí se úspěšnost dotazování vyjádřená návratností tzn. jaký podíl pacientů vyplnil dotazník z celkového počtu propuštěných pacientů, kteří splnili kritéria potřebná pro zařazení do výzkumu. Za minimální hranici pro požadovanou spolehlivost dat se považuje 50% návratnost. (Certifikace SPOKOJENÝ PACIENT požaduje aspoň 65%.). Pro potřeby výpočtu návratnosti dodávají zdravotnická zařízení Hlášení o nezařazených pacientech (HNP), ve kterém je evidován i počet případů, kdy pacient sice splňoval objektivní podmínky pro zařazení do výzkumu, ale nevyhověl subjektivním kritériím (např.: indispozice k vyplnění dotazníku, organizační důvody zařízení apod.). Počet nezařazených pacientů a jejich podíl na celkovém počtu propuštěných pacientů se vyhodnocuje za každé pracoviště. Podíl všech nezařazených pacientů v zařízení na celkovém počtu by neměl přesáhnout hodnotu určenou pro daný typ zařízení (nemocnice 9,5%, psychiatrické léčebny 16%, rehabilitační ústavy 12%) RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 9

10 Metodika projektu zpracování dat Pokud na pracovišti součet získaných dotazníků a nezařazených pacientů překročí počet vykázaných propuštěných pacientů, je hlášení tohoto pracoviště o propuštěných pacientech anulováno (tzv. PRACOVIŠTĚ S ANULOVANÝM HLÁŠENÍM). Návratnost i hodnocení spokojenosti se zpracovává. Pokud je i po anulování HNP počet dotazníků vyšší než počet propuštěných pacientů, je ve výstupech uvedeno, že u tohoto pracoviště nebylo možné návratnost vyhodnotit (tzv. PRACOVIŠTĚ S CHYBNOU EVIDENCÍ DOTAZNÍKŮ A/NEBO PACIENTŮ). Návratnost se nehodnotí, spokojenost se zpracovává. Pokud je na pracovišti zjištěno porušení metodiky a/nebo etiky sběru dat, je pracoviště vyřazeno ze zpracování souhrnné spokojenosti a výsledky tohoto pracoviště uvedené ve zprávě jsou pouze informativní (tzv. PRACOVIŠTĚ S PORUŠENÍM METODIKY A/NEBO ETIKY SBĚRU). Dále se hodnotí počet získaných odpovědí na jednotlivých pracovištích. Obvykle nejsou samostatně hodnocena pracoviště, kde počet získaných dotazníků nedosáhl alespoň 20 ks. Většinou jsou tato pracoviště sloučena s jinými příbuznými pracovišti nebo jsou zařazena do kategorie ostatní. Pracoviště s takto nízkým počtem ovšem vstupují do celkových výsledků spokojenosti pacientů za celou nemocnici. Pořízená a zkontrolovaná data jsou převážena na skutečný počet pacientů hospitalizovaných v rámci jednotlivých pracovišť nemocnice. Rozsah vah by se měl pohybovat v rozmezí od 0,3 do 3,0. Poté jsou vypočítány hodnoty proměnných sytící hlavní indikátory/dimenze kvality a dílčí ukazatele. Hodnotí se počet získaných odpovědí za celé zařízení. Podíl validních dotazníků na celkovém počtu pacientů hospitalizovaných v zařízení za předchozí rok by neměl klesnout pod 4,5%. RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 10

11 Metodika projektu vyhodnocení dat Vyhodnocení dat Vyhodnocuje se: Souhrnná spokojenost - vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to souhrnně pro všechny sledované ukazatele (kapitola SOUHRNNÁ SPOKOJENOST). Spokojenost podle hlavních indikátorů/dimenzí vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to ve vybraných ukazatelích, které sytí jednotlivé dimenze a v dimenzích jako takových (kapitola SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH). Spokojenost podle pracovišť vyjadřuje, na kolik procent byl pacient konkrétního pracoviště během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to souhrnně a v jednotlivých dimenzích. Spokojenost pracovišť je hodnocena dvoustupňově jednak se hodnotí dynamika spokojenosti (srovnává se spokojenost aktuální a předešlé vlny šetření) a jednak se porovnává spokojenost konkrétního pracoviště s pracovišti ostatními (kapitola SPOKOJENOST PACIENTŮ NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH). Spokojenost se sestrami, lékaři a všeobecnými službami - pro hodnocení spokojenosti pacientů se sestrami, lékaři a všeobecnými službami byly zkonstruovány 3 další dimenze, z nichž každou sytí vybrané otázky související s kompetencí zdravotnického personálu nebo managementu (kapitola SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI). Spokojenost s indikátory kvality péče je zpracována ve formě tabulek, které shrnují rozdíly ve spokojenosti s jednotlivými indikátory sytící jednotlivé dimenze podle jednotlivých pracovišť. Pro porovnání průměrného hodnocení na jednotlivých pracovištích s průměrem za všechny ostatní pracoviště se využívá dvou výběrový T-test (Independent T-test). Statisticky významné rozdíly se testují na hladině významnosti p=0,05. Odchylky směrem nahoru jsou v tabulkách zaznamenány znaménkem + a vyznačeny zeleně, směrem dolů znaménkem - a podbarveny červeně. (Viz kapitola Příloha č. 2. PŘEHLED INDIKÁTORŮ KVALITY). RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 11

12 PARAMETRY ŠETŘENÍ

13 Pracoviště, která se zúčastnila šetření I.interní klinika A Stomatologická klinika Urologická klinika A I.interní klinika B Oční klinika Urologická klinika B I. interní klinika C Odd. plastické chirurgie ORL klinika A Kardiologické oddělení Oddělení kardiochirurgie ORL klinika B Chirurgická klinika A Psychiatrická klinika B Dermatovenerologická klinika Chirurgická klinika B Hematoonkologické oddělení Urologická klinika C Chirurgická klinika C II. interní klinika 1.p. Klinika pneumologie a ftizeologie A Chirurgická klinika E II.interní klinika 2.p. Klinika pneumologie a ftizeologie B Chirurgická klinika F II. interní klinika 3 p. Oddělení léčebné rehabilitace Neurologická klinika B Klinika pracovního lékařství Onkolog. a radioterap. klinika A INTO - neurorehabilitace Oddělení klinické farmakologie Onkolog. a radioterap. klinika B Neurochirurgická klinika A Infekční klinika A Onkolog. a radioterap. klinika C Neurochirurgická klinika B Infekční klinika - Isolace Interní oddělení A Klinika ortopedie a traumatologie A Gynekolog.-porod.klinika GIA Interní oddělení B Klinika ortopedie a traumatologie B Gynekolog.-porod.klinika GIIA - šestinedělí Chirurgické oddělení A Klinika ortopedie a traumatologie C Gynekolog.-porod. klinika GIB Chirurgické oddělení B Klinika ortopedie a traumatologie E Gynekolog.-porod.klinika GIIB Chirurgické oddělení C RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 13

14 Termín šetření Termín šetření První den termínu šetření: Poslední den termínu šetření: Počet dní šetření: 32 Průběh sběru šetření ukazuje histogram sběru dat Vážení dat Rozsah vah: 0,7 3,0 Rozložení vah ukazuje tento histogram: Histogram sběru dat ZÁKLAD: Všichni respondenti RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 14

15 Návratnost šetření Návratnost dotazníků Počet propuštěných pacientů Počet nezařazených pacientů 303 Počet nezařazených pacientů (bez interupcí, útěků a nedobrovolných ukončení péče na psych. odděleních) 265 (8,0 %) Počet hospitalizací 18+ (ÚZIS, 2013): Počet dotazníků (5,2%) Hrubá návratnost 82 % Počet nevalidních dotazníků (porušení metodiky či etiky sběru) 0 Počet validních dotazníků ČISTÁ NÁVRATNOST 82 % Sběr na jednotlivých pracovištích Počet pracovišť celkem 51 Počet pracovišť s n<20: 6 Počet pracovišť s anulovaným hlášením 10 Počet pracovišť s chybnou dokumentací 5 Počet pracovišť s porušením etiky sběru dat: 0 Pracoviště s n<20: Psychiatrická klinika B (4) nehodnoceno samostatně, jen v rámci celkové spokojenosti II. interní klinika 1.p. (19), II. interní klinika 2.p. (10), II. interní klinika 3 p (12) spojeno Klinika pracovního lékařství (12) zpracováno samostatně INTO neurorehabilitace (19) zpracováno samostatně Pracoviště s anulovaným hlášením: Chirurgická klinika E Neurochirurgická klinika B Klinika ortopedie a traumatologie E Oddělení kardiochirurgie Oddělení klinické farmakologie Infekční klinika - Isolace Dermatovenerologická klinika Klinika pneumologie a ftizeologie B Chirurgické oddělení A Chirurgické oddělení B anulováno HNP, návratnost vyhodnocena Pracoviště s chybnou dokumentací: Chirurgická klinika A Chirurgická klinika B INTO - neurorehabilitace Klinika ortopedie a traumatologie B Gynekolog.-porod.klinika GIA anulováno HNP, návratnost nevyhodnocena RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 15

16 Návratnost dotazníků v % ZÁKLAD: Všichni respondenti Rok 2016 Rok 2015 ZÁKLAD: Všichni respondenti Rok 2016 Rok 2015 Psychiatrická klinika B Dermatovenerologická klinika Gynekolog.-porod.klinika GIIB Oddělení klinické farmakologie Chirurgické oddělení B Infekční klinika A Oddělení léčebné rehabilitace Stomatologická klinika Neurochirurgická klinika A II. interní klinika 1.p. Chirurgická klinika E Chirurgická klinika F Klinika pneumologie a ftizeologie B Klinika pracovního lékařství Chirurgická klinika C Chirurgické oddělení C Odd. plastické chirurgie Oční klinika Klinika pneumologie a ftizeologie A Interní oddělení A Hematoonkologické oddělení Chirurgické oddělení A Infekční klinika - Isolace Klinika ortopedie a traumatologie A Oddělení kardiochirurgie Interní oddělení B I.interní klinika B Onkolog. a radioterap. klinika A Neurochirurgická klinika B Urologická klinika A Urologická klinika B I.interní klinika A Gynekolog.-porod. klinika GIB Kardiologické oddělení Klinika ortopedie a traumatologie E I. interní klinika C ORL klinika B Klinika ortopedie a traumatologie C Urologická klinika C Neurologická klinika B Onkolog. a radioterap. klinika B Onkolog. a radioterap. klinika C ORL klinika A Gynekolog.-porod.klinika GIIA - šestinedělí II. interní klinika 3 p. II.interní klinika 2.p. Chirurgická klinika A Chirurgická klinika B INTO - neurorehabilitace Klinika ortopedie a traumatologie B Gynekolog.-porod.klinika GIA Pracoviště, kde nebylo možné návratnost vyhodnotit 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 16

17 Počty získaných dotazníků ZÁKLAD: Všichni respondenti Rok 2016 Rok 2015 ZÁKLAD: Všichni respondenti Rok 2016 Rok 2015 Kardiologické oddělení Chirurgické oddělení A Onkolog. a radioterap. klinika A Chirurgické oddělení B Chirurgická klinika A Gynekolog.-porod.klinika GIIA - šestinedělí Gynekolog.-porod.klinika GIIB Chirurgická klinika C Oddělení klinické farmakologie Onkolog. a radioterap. klinika B Chirurgické oddělení C Chirurgická klinika B I.interní klinika B Odd. plastické chirurgie Oddělení léčebné rehabilitace Onkolog. a radioterap. klinika C I. interní klinika C ORL klinika A Klinika ortopedie a traumatologie A Interní oddělení B I.interní klinika A Hematoonkologické oddělení Klinika ortopedie a traumatologie B Gynekolog.-porod. klinika GIB Urologická klinika B Dermatovenerologická klinika Oční klinika Klinika pneumologie a ftizeologie A Urologická klinika A Chirurgická klinika F Neurologická klinika B Urologická klinika C Infekční klinika A Neurochirurgická klinika A Klinika pneumologie a ftizeologie B Neurochirurgická klinika B Oddělení kardiochirurgie Klinika ortopedie a traumatologie C Chirurgická klinika E Interní oddělení A Stomatologická klinika Klinika ortopedie a traumatologie E Gynekolog.-porod.klinika GIA Infekční klinika - Isolace ORL klinika B INTO - neurorehabilitace II. interní klinika 1.p. II. interní klinika 3 p. Klinika pracovního lékařství II.interní klinika 2.p. Psychiatrická klinika B RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 17

18 Počet propuštěných pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti ZÁKLAD: Všichni respondenti Zařazení Nezařazení Zařazení Nezařazení Gynekolog.-porod.klinika GIIA - šestinedělí Oddělení léčebné rehabilitace Kardiologické oddělení Interní oddělení B Gynekolog.-porod.klinika GIIB Neurochirurgická klinika A Chirurgické oddělení A II. interní klinika 1.p Neurologická klinika B Onkolog. a radioterap. klinika A Chirurgické oddělení C ORL klinika A Onkolog. a radioterap. klinika B Onkolog. a radioterap. klinika C Chirurgická klinika C Chirurgické oddělení B Chirurgická klinika A I. interní klinika C I.interní klinika B Odd. plastické chirurgie Urologická klinika C Gynekolog.-porod. klinika GIB Urologická klinika B Oddělení klinické farmakologie I.interní klinika A Oční klinika Klinika pneumologie a ftizeologie A Chirurgická klinika F Klinika ortopedie a traumatologie C Dermatovenerologická klinika Klinika ortopedie a traumatologie B Interní oddělení A Neurochirurgická klinika B Oddělení kardiochirurgie Klinika pneumologie a ftizeologie B II. interní klinika 3 p. Infekční klinika A II.interní klinika 2.p. Chirurgická klinika E Klinika ortopedie a traumatologie E ORL klinika B Stomatologická klinika Infekční klinika - Isolace Klinika ortopedie a traumatologie A Gynekolog.-porod.klinika GIA Urologická klinika A INTO - neurorehabilitace Chirurgická klinika B Klinika pracovního lékařství Hematoonkologické oddělení Psychiatrická klinika B RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 18

19 Vyhodnocení sběru shrnutí (1) Označení stanice / oddělení Odevzdaných dotazníků Vyplněných dotazníků Validních dotazníků Nezařazených pacientů Propuštěných pacientů Čistá návratnost CELKEM ,0 % * I.interní klinika A ,6 % I.interní klinika B ,1 % I. interní klinika C ,0 % Kardiologické oddělení ,1 % Chirurgická klinika A anulováno 84 nelze vyhodnotit Chirurgická klinika B anulováno 60 nelze vyhodnotit Chirurgická klinika C ,6 % Chirurgická klinika E anulováno 38 94,7 % Chirurgická klinika F ,8 % Neurologická klinika B ,2 % INTO - neurorehabilitace anulováno 18 nelze vyhodnotit Neurochirurgická klinika A ,1 % Neurochirurgická klinika B anulováno 44 86,4 % Klinika ortopedie a traumatologie A ,7 % Klinika ortopedie a traumatologie B anulováno 48 nelze vyhodnotit Klinika ortopedie a traumatologie C ,2 % Klinika ortopedie a traumatologie E anulováno 31 80,6 % Stomatologická klinika ,3 % Oční klinika ,6 % Odd. plastické chirurgie ,0 % Oddělení kardiochirurgie anulováno 43 88,4 % Psychiatrická klinika B ,0 % Hematoonkologické oddělení ,5 % II. interní klinika 1.p ,0 % II.interní klinika 2.p ,0 % II. interní klinika 3 p ,2 % * Celková návratnost je vypočtena pouze za pracoviště, kde bylo možné návratnost vyhodnotit RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 19

20 Vyhodnocení sběru shrnutí (2) Označení stanice / oddělení Odevzdaných dotazníků Vyplněných dotazníků Validních dotazníků Nezařazených pacientů Propuštěných pacientů Čistá návratnost CELKEM ,0 % * Klinika pracovního lékařství ,3 % Oddělení klinické farmakologie anulováno 67 98,5 % Infekční klinika A ,6 % Infekční klinika - Isolace nedodáno 27 88,9 % Gynekolog.-porod.klinika GIA anulováno 23 nelze vyhodnotit Gynekolog.-porod.klinika GIIA - šestinedělí ,9 % Gynekolog.-porod. klinika GIB ,0 % Gynekolog.-porod.klinika GIIB ,7 % Urologická klinika A ,5 % Urologická klinika B ,7 % ORL klinika A ,1 % ORL klinika B ,2 % Dermatovenerologická klinika anulováno ,0 % Urologická klinika C ,7 % Klinika pneumologie a ftizeologie A ,6 % Klinika pneumologie a ftizeologie B anulováno 42 92,9 % Oddělení léčebné rehabilitace ,7 % Onkolog. a radioterap. klinika A ,9 % Onkolog. a radioterap. klinika B ,9 % Onkolog. a radioterap. klinika C ,4 % Interní oddělení A ,0 % Interní oddělení B ,1 % Chirurgické oddělení A anulováno ,1 % Chirurgické oddělení B anulováno 91 97,8 % Chirurgické oddělení C ,3 % * Celková návratnost je vypočtena pouze za pracoviště, kde bylo možné návratnost vyhodnotit RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 20

21 Vzdělání Pohlaví Věk Struktura pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti V souboru pacientů je 47 % mužů a 53 % žen. Do 30 let let let Z hlediska věku převažují pacienti nad 50 let (68 %). Nejmladší věková skupina pacientů do 30ti let tvoří 10 % vzorku. Oproti minulé vlně (2015) se demografická struktura pacientů výrazně nezměnila. Nad 70 let Muž Žena Základní bez vyučení Vyučení bez maturity Maturita VŠ % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 21

22 Nečekala(a) jsem 2-3 dny Do jednoho týdne Do jednoho měsíce Do půl roku Více než půl roku Byl/a jste v této nemocnici, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? ZÁKLAD: Všichni respondenti Neplánovaně, jako akutní případ Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem Plánovaně bylo do FN Plzeň přijato 59 % pacientů. Čekací doba na přijetí do nemocnice u pacientů s plánovaným příjmem není obvykle delší než jeden měsíc. Většina pacientů považuje dobu čekání na přijetí do nemocnice za adekvátní vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Byl(a) jsem převezen(a) odjinud 4 4 Neuvedeno % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován Čekací doba na přijetí do nemocnice Hodnocení zdrav. stavu vzhledem k čekací době na přijetí do nem. ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován Nečekala(a) jsem Přiliš dlouhá Tak akorát Byl(a) jsem přijat(a) dříve, než jsem předpokládal(a) Nevím 2-3 dny Do jednoho týdne Do jednoho měsíce % 90% 80% 70% 60% Do půl roku Do roka Více než rok % 40% 30% 20% 10% 0% Nevím 7 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 22

23 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost pacientů s lůžkovou péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele Poznámka: Pro zachycení dynamiky vývoje spokojenosti v období od předcházejícího měření jsou v grafech uvedeny i výsledky z roku Výsledky pracoviště Gynekolog.-porod.klinika GIIA - šestinedělí nevstupují v souladu se standardizovanou metodikou do celkových výsledků zdravotnického zařízení a nejsou v komentářích porovnávána s ostatními pracovišti nemocnice. nejsou v komentářích porovnávána s ostatními pracovišti nemocnice.

24 Souhrnná spokojenost - pracoviště FN Plzeň: Souhrnná spokojenost FN Plzeň: Souhrnná spokojenost 84,8 84,8 1 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=12) 2015 (n=17) 96,4 93,6 13 Interní oddělení B 2016 (n=52) 2015 (n=0) 87,7 0,0 2 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 94,8 89,9 14 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=99) 87,2 77,4 3 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=55) 2015 (n=61) 91,3 89,3 15 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=37) 2015 (n=50) 87,2 76,0 4 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=41) 2015 (n=37) 90,9 94,8 16 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=40) 87,1 81,4 5 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=51) 2015 (n=35) 90,8 85,7 17 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=58) 2015 (n=41) 87,1 86,1 6 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=56) 90,2 90,8 18 ORL klinika B 2016 (n=23) 2015 (n=28) 87,1 82,7 7 Stomatologická klinika 2016 (n=26) 2015 (n=21) 89,6 88,2 19 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=63) 2015 (n=62) 86,8 89,6 8 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=99) 89,4 81,8 20 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=58) 2015 (n=63) 86,8 89,9 9 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=50) 2015 (n=57) 89,2 88,1 21 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=93) 2015 (n=66) 86,8 87,0 10 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=38) 2015 (n=36) 88,5 86,0 22 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 86,5 82,8 11 Chirurgické oddělení C 2016 (n=63) 2015 (n=0) 88,1 0,0 23 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 86,1 90,0 12 I.interní klinika A 2016 (n=51) 2015 (n=48) 87,7 87,4 24 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 85,7 75,7 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 24

25 Souhrnná spokojenost - pracoviště FN Plzeň: Souhrnná spokojenost FN Plzeň: Souhrnná spokojenost 84,8 84,8 25 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=61) 2015 (n=54) 85,5 85,3 37 Chirurgická klinika C 2016 (n=76) 2015 (n=86) 82,0 77,8 26 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=66) 2015 (n=45) 85,2 94,7 38 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=35) 81,9 84,4 27 Chirurgická klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 84,9 88,1 39 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=48) 2015 (n=38) 81,9 82,1 28 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=39) 2015 (n=47) 84,4 81,3 40 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=50) 2015 (n=41) 81,6 86,0 29 I. interní klinika C 2016 (n=57) 2015 (n=50) 83,9 88,0 41 Kardiologické oddělení 2016 (n=129) 80, (n=108) 81,8 30 Interní oddělení A 2016 (n=36) 2015 (n=42) 83,5 80,1 42 Urologická klinika A 2016 (n=46) 2015 (n=75) 78,6 77,5 31 Chirurgická klinika A 2016 (n=85) 2015 (n=98) 83,4 82,0 43 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=47) 78,3 77,8 32 Urologická klinika B 2016 (n=50) 2015 (n=52) 83,4 85,4 44 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=50) 2015 (n=47) 78,1 83,2 33 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=24) 2015 (n=21) 83,2 88,2 45 Chirurgická klinika E 2016 (n=36) 2015 (n=45) 77,8 83,6 34 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=39) 2015 (n=40) 82,8 82,2 46 ORL klinika A 2016 (n=56) 2015 (n=65) 75,5 78,0 35 Neurologická klinika B 2016 (n=45) 2015 (n=45) 82,5 74,3 47 Urologická klinika C 2016 (n=44) 2015 (n=41) 75,5 77,5 36 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=78) 2015 (n=80) 82,1 82,9 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=85) 75, (n=102) 76,3 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 25

26 Souhrnná spokojenost charakteristiky pacientů FN Plzeň: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti Do 30 let 2016 (n=167) 2015 (n=176) 79,9 78, let 2016 (n=489) 2015 (n=427) 84,7 83, let 2016 (n=1044) 2015 (n=1004) 85,6 85,1 Nad 70 let 2016 (n=584) 2015 (n=558) 85,9 86,0 Muž 2016 (n=1184) 2015 (n=1083) 85,4 85,1 Žena 2016 (n=1180) 2015 (n=1139) 84,3 83,3 Základní bez vyučení 2016 (n=239) 2015 (n=236) 83,8 85,8 Vyučení bez maturity 2016 (n=939) 2015 (n=842) 85,4 84,6 Maturita 2016 (n=838) 2015 (n=857) 84,5 83,5 VŠ Akutní přijetí Plánovaná přijetí Byl(a) jsem převezen(a) odjinud Nevím Samostatně S pomocí 2016 (n=302) 2015 (n=266) 2016 (n=796) 2015 (n=751) 2016 (n=1418) 2015 (n=1343) 2016 (n=87) 2015 (n=89) 2016 (n=95) 2015 (n=106) 2016 (n=2044) 2015 (n=2010) 2016 (n=131) 2015 (n=78) 85,4 83,6 84,6 82,9 85,3 84,8 83,1 82,4 82,5 83,7 84,6 84,0 84,9 82,1 84,8 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 26

27 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH

28 Souhrnná spokojenost v jednotlivých dimenzích FN Plzeň: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 2016 (n=2396) 2015 (n=2289) 84,8 84,0 84,8 Tělesné pohodlí 94,9 94,4 91,1 90,9 85,9 84,8 85,6 84,5 85,4 83,6 85,0 85,2 81,5 80,7 79,6 79,0 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 28

29 Otázky sytící dimenzi: Byl termín Vašeho přijetí nemocnicí změněn? Jak dlouhá Vám připadala doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu? Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do nemocnice? Jak na Vás působil první kontakt s nemocnicí (na pohotovosti, na příjmu apod.)? Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším průběhu Vaší léčby? Jak dlouho jste při příjmu do nemocnice čekal/a na uložení na lůžko? Jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do nemocnice?

30 FN Plzeň: Základ: Všichni pacienti 85,4 Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Zhoršení zdravotních potíže během čekání na přijetí do nemocnice Dodržení termínu přijetí Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Doba čekání na uložení na lůžko 2016 (n=2380) 2015 (n=2267) 85,4 83,6 96,0 95,3 94,2 91,8 91,3 91,6 86,8 86,3 85,6 81,4 Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí 85,3 84,2 Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 71,3 68,9 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 30

31 FN Plzeň: FN Plzeň: 85,4 85,4 1 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 97,4 92,6 13 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=66) 2015 (n=45) 89,7 97,1 2 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=12) 2015 (n=17) 95,8 98,2 14 ORL klinika B 2016 (n=23) 2015 (n=28) 88,8 88,1 3 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=56) 94,4 95,5 15 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=61) 2015 (n=54) 88,6 86,5 4 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=50) 2015 (n=57) 94,0 93,9 16 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=77) 2015 (n=80) 88,2 88,5 5 Stomatologická klinika 2016 (n=25) 2015 (n=21) 93,5 94,7 17 Chirurgické oddělení C 2016 (n=62) 2015 (n=0) 87,2 0,0 6 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=51) 2015 (n=33) 93,2 91,6 18 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=38) 87,1 73,7 7 Interní oddělení B 2016 (n=52) 2015 (n=0) 92,2 0,0 19 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=38) 2015 (n=46) 86,8 81,9 8 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=38) 2015 (n=36) 91,9 88,2 20 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=63) 2015 (n=62) 86,8 83,8 9 I.interní klinika A 2016 (n=51) 2015 (n=48) 91,5 85,1 21 Urologická klinika B 2016 (n=50) 2015 (n=52) 86,7 84,5 10 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=41) 2015 (n=37) 91,4 98,9 22 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=96) 86,7 81,8 11 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=99) 90,6 80,5 23 I. interní klinika C 2016 (n=56) 2015 (n=49) 86,6 88,2 12 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=57) 2015 (n=40) 90,4 86,3 24 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=55) 2015 (n=61) 86,2 86,9 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 31

32 FN Plzeň: FN Plzeň: 85,4 85,4 25 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=50) 2015 (n=41) 85,5 93,0 37 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=39) 2015 (n=36) 81,2 82,3 26 Neurologická klinika B 2016 (n=45) 2015 (n=45) 85,3 72,3 38 Kardiologické oddělení 2016 (n=128) 80, (n=107) 78,3 27 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=23) 2015 (n=21) 85,1 89,3 39 Chirurgická klinika A 2016 (n=85) 2015 (n=98) 80,3 74,4 28 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=58) 2015 (n=63) 84,8 85,4 40 Urologická klinika A 2016 (n=45) 2015 (n=72) 80,2 80,1 29 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=36) 2015 (n=49) 83,7 68,2 41 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=35) 79,6 85,7 30 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=93) 2015 (n=66) 83,0 83,8 42 Chirurgická klinika C 2016 (n=76) 2015 (n=84) 78,4 72,4 31 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 82,9 94,4 43 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=47) 2015 (n=46) 76,3 79,2 32 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=48) 2015 (n=37) 82,5 82,4 44 Chirurgická klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 76,1 83,4 33 Interní oddělení A 2016 (n=33) 2015 (n=41) 82,4 85,9 45 Chirurgická klinika E 2016 (n=35) 2015 (n=45) 73,0 81,6 34 Urologická klinika C 2016 (n=44) 2015 (n=41) 82,1 78,0 46 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=47) 70,7 72,2 35 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 81,3 74,8 47 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 69,0 65,2 36 ORL klinika A 2016 (n=56) 2015 (n=65) 81,2 80,1 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=84) 87, (n=101) 86,7 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 32

33 Otázky sytící dimenzi: Znal/a jste svého ošetřujícího lékaře? Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly? Chtěl/a jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě? Cítíte celkově, že jste byl/a léčen/a s úctou a respektem?

34 FN Plzeň: Základ: Všichni pacienti 85, (n=2389) 2015 (n=2280) 85,6 84,5 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 94,6 93,1 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 92,2 90,3 Důvěra k ošetřujícím sestrám 89,2 87,4 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 88,4 87,3 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 83,7 83,6 Znalost ošetřujícího lékaře 67,4 67,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 34

35 FN Plzeň: FN Plzeň: 85,6 85,6 1 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=12) 2015 (n=17) 97,2 94,1 13 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=99) 89,3 74,3 2 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 96,5 89,7 14 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=37) 2015 (n=50) 89,2 77,1 3 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=41) 2015 (n=37) 95,9 99,0 15 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=58) 2015 (n=41) 89,1 90,7 4 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=55) 2015 (n=61) 94,9 92,3 16 ORL klinika B 2016 (n=23) 2015 (n=28) 89,1 79,3 5 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=51) 2015 (n=34) 94,2 82,3 17 Stomatologická klinika 2016 (n=26) 2015 (n=21) 89,1 81,8 6 I.interní klinika A 2016 (n=51) 2015 (n=48) 93,9 92,6 18 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=61) 2015 (n=54) 88,9 87,6 7 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=38) 2015 (n=36) 92,2 87,1 19 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 88,6 91,3 8 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=56) 91,9 94,5 20 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=39) 87,5 87,0 9 Chirurgické oddělení C 2016 (n=63) 2015 (n=0) 91,3 0,0 21 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 87,3 85,4 10 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=50) 2015 (n=56) 90,8 83,2 22 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=93) 2015 (n=66) 86,7 85,1 11 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=99) 90,7 84,6 23 Chirurgická klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 86,7 92,5 12 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 89,6 72,0 24 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=58) 2015 (n=63) 86,6 91,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 35

36 FN Plzeň: FN Plzeň: 85,6 85,6 25 Interní oddělení B 2016 (n=52) 2015 (n=0) 86,4 0,0 37 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=39) 2015 (n=47) 82,4 81,7 26 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=39) 2015 (n=40) 86,4 76,8 38 Neurologická klinika B 2016 (n=44) 2015 (n=45) 81,6 77,1 27 I. interní klinika C 2016 (n=57) 2015 (n=50) 85,4 89,6 39 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=66) 2015 (n=45) 81,4 96,3 28 Chirurgická klinika C 2016 (n=75) 2015 (n=86) 84,9 82,7 40 Interní oddělení A 2016 (n=36) 2015 (n=42) 81,2 78,2 29 Urologická klinika B 2016 (n=50) 2015 (n=52) 84,7 86,3 41 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=34) 81,0 84,8 30 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=47) 83,7 80,0 42 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=49) 2015 (n=47) 79,7 79,5 31 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=50) 2015 (n=41) 83,4 89,3 43 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=78) 2015 (n=80) 78,9 78,9 32 Chirurgická klinika E 2016 (n=36) 2015 (n=45) 83,0 82,8 44 Urologická klinika A 2016 (n=45) 2015 (n=73) 76,0 74,3 33 Chirurgická klinika A 2016 (n=84) 2015 (n=97) 82,9 82,9 45 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=24) 2015 (n=21) 75,8 85,6 34 Kardiologické oddělení 2016 (n=129) 82, (n=107) 79,5 46 ORL klinika A 2016 (n=55) 2015 (n=65) 70,8 78,7 35 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=47) 2015 (n=37) 82,5 82,8 47 Urologická klinika C 2016 (n=44) 2015 (n=41) 69,8 71,6 36 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=63) 2015 (n=62) 82,5 89,4 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=85) 76, (n=102) 74,5 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 36

37 Otázky sytící dimenzi: Stalo se Vám, že jste dostal/a během pobytu v nemocnici od zdravotnického personálu (lékařů, sester) protichůdné informace? Vyhovovala Vám dosažitelnost zdravotnického personálu v nemocnici? Měl/a jste dostatek soukromí, když s Vámi lékař probíral Váš zdravotní stav nebo léčbu? Měl/a jste dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby? Jak jste byl/a celkově spokojen/a s rychlostí, s jakou Vám personál poskytl pomoc, když jste ji potřeboval/a? Pokud jste byl/a předem informován/a o vyšetření či zákroku, který jste měl/a podstoupit, stalo se, že jeho termín nebyl dodržen? Jak byste celkově ohodnotil/a péči, která Vám zde byla poskytnuta?

38 FN Plzeň: Základ: Všichni pacienti 85,0 Koordinace a integrace péče 2016 (n=2386) 2015 (n=2275) 85,0 85,2 Kontinuita informací ze strany zdravotnického personálu 92,3 92,2 Dosažitelnost zdravotnického personálu 88,5 87,9 Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby 88,2 87,6 Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu 86,7 86,1 Změna termínu dohodnutého vyšetření či zákroku Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Celkové hodnocení péče 84,8 88,2 83,4 82,8 74,2 72,8 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 38

39 FN Plzeň: FN Plzeň: 85,0 85,0 1 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 98,5 92,5 13 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=24) 2015 (n=21) 89,4 88,3 2 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=12) 2015 (n=17) 97,6 95,8 14 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=58) 2015 (n=63) 88,6 91,4 3 ORL klinika B 2016 (n=23) 2015 (n=28) 94,3 85,5 15 Chirurgická klinika A 2016 (n=84) 2015 (n=96) 88,6 85,1 4 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=55) 2015 (n=60) 94,1 92,4 16 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=38) 2015 (n=36) 88,5 87,6 5 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=56) 93,8 92,6 17 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=63) 2015 (n=62) 88,3 92,1 6 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=50) 2015 (n=56) 92,9 93,4 18 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=51) 2015 (n=34) 87,9 81,4 7 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=41) 2015 (n=37) 92,1 97,7 19 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=98) 87,3 76,1 8 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=99) 92,0 82,4 20 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=39) 87,2 78,8 9 Chirurgické oddělení C 2016 (n=63) 2015 (n=0) 91,2 0,0 21 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=60) 2015 (n=54) 87,2 86,5 10 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 90,6 86,8 22 Interní oddělení B 2016 (n=52) 2015 (n=0) 86,9 0,0 11 Stomatologická klinika 2016 (n=26) 2015 (n=21) 90,1 92,5 23 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 86,6 76,7 12 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=37) 2015 (n=50) 89,6 75,4 24 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=58) 2015 (n=41) 86,6 86,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 39

40 FN Plzeň: FN Plzeň: 85,0 85,0 25 Chirurgická klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 86,3 91,5 37 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=78) 2015 (n=80) 80,3 86,1 26 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=66) 2015 (n=45) 85,4 96,4 38 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=39) 2015 (n=40) 79,9 82,9 27 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=93) 2015 (n=66) 85,3 89,1 39 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=47) 79,8 78,4 28 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=39) 2015 (n=47) 85,1 81,0 40 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=34) 79,3 83,9 29 Urologická klinika B 2016 (n=50) 2015 (n=52) 84,8 87,4 41 Urologická klinika A 2016 (n=43) 2015 (n=71) 78,8 77,9 30 I. interní klinika C 2016 (n=57) 2015 (n=50) 84,6 89,4 42 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=49) 2015 (n=47) 78,0 85,7 31 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 83,8 93,6 43 ORL klinika A 2016 (n=55) 2015 (n=65) 77,7 79,8 32 Chirurgická klinika C 2016 (n=75) 2015 (n=86) 83,1 78,9 44 Chirurgická klinika E 2016 (n=36) 2015 (n=45) 77,5 84,3 33 I.interní klinika A 2016 (n=51) 2015 (n=48) 81,7 89,2 45 Neurologická klinika B 2016 (n=44) 2015 (n=45) 76,3 69,3 34 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=50) 2015 (n=41) 81,3 87,6 46 Kardiologické oddělení 2016 (n=129) 75, (n=107) 80,7 35 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=47) 2015 (n=37) 80,6 81,1 47 Urologická klinika C 2016 (n=44) 2015 (n=41) 72,4 78,2 36 Interní oddělení A 2016 (n=36) 2015 (n=42) 80,6 79,6 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=85) 71, (n=102) 70,9 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 40

41 a komunikace Otázky sytící dimenzi: Byl/a jste celkově spokojen/a s takovými službami nemocnice, jako je např. možnost telefonovat, sledovat TV, zakoupit si noviny atd.? Vyhovovalo Vám, jak často Vás ošetřující lékař navštěvoval? Když jste položil/a lékaři důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a? Hovořil s Vámi lékař každý den? Když jste položil/a zdravotní sestře důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a? Byl/a jste seznámen/a s právy nemocného?

42 a komunikace FN Plzeň:, komunikace Základ: Všichni pacienti 85, (n=2388) 2015 (n=2284) 85,9 84,8 Seznámení s právy nemocného 96,3 94,8 Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře 96,1 94,7 Frekvence hovorů s lékařem 93,7 93,1 Srozumitelnost odpovědí sester 86,7 84,1 Srozumitelnost odpovědí lékaře 74,0 74,1 Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) 72,2 70,8 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 42

43 a komunikace FN Plzeň:, komunikace FN Plzeň:, komunikace 85,9 85,9 1 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=12) 2015 (n=17) 98,6 86,3 13 Stomatologická klinika 2016 (n=26) 2015 (n=21) 89,7 88,7 2 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=55) 2015 (n=61) 94,6 90,1 14 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=39) 89,4 77,3 3 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=41) 2015 (n=37) 94,5 94,3 15 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=58) 2015 (n=63) 89,4 91,5 4 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 93,9 91,4 16 I.interní klinika A 2016 (n=51) 2015 (n=48) 89,2 88,6 5 Interní oddělení B 2016 (n=52) 2015 (n=0) 92,1 0,0 17 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=38) 2015 (n=36) 89,2 84,5 6 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=98) 91,9 79,5 18 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=56) 89,2 89,5 7 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 91,2 92,3 19 Interní oddělení A 2016 (n=36) 2015 (n=42) 89,1 81,3 8 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=51) 2015 (n=35) 91,1 88,3 20 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=99) 88,9 82,4 9 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=50) 2015 (n=57) 90,8 85,1 21 Chirurgická klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 88,7 92,1 10 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 90,5 76,9 22 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=58) 2015 (n=41) 88,4 85,2 11 Chirurgické oddělení C 2016 (n=63) 2015 (n=0) 90,2 0,0 23 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=63) 2015 (n=62) 88,4 92,3 12 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=93) 2015 (n=66) 90,1 89,3 24 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=34) 88,3 87,5 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 43

44 a komunikace FN Plzeň:, komunikace FN Plzeň:, komunikace 85,9 85,9 25 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 88,1 89,5 37 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=47) 81,9 81,1 26 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=61) 2015 (n=54) 87,3 86,2 38 I. interní klinika C 2016 (n=57) 2015 (n=50) 81,1 89,9 27 Chirurgická klinika C 2016 (n=75) 2015 (n=86) 86,6 81,3 39 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=24) 2015 (n=21) 81,0 92,5 28 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=39) 2015 (n=47) 86,2 83,0 40 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=50) 2015 (n=41) 80,8 84,8 29 ORL klinika B 2016 (n=23) 2015 (n=28) 85,6 79,9 41 Chirurgická klinika E 2016 (n=36) 2015 (n=45) 80,7 88,1 30 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=37) 2015 (n=50) 85,3 79,9 42 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=39) 2015 (n=40) 78,8 79,2 31 Neurologická klinika B 2016 (n=44) 2015 (n=45) 84,8 74,0 43 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=78) 2015 (n=80) 78,1 80,5 32 Kardiologické oddělení 2016 (n=129) 84, (n=108) 83,4 44 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=46) 2015 (n=38) 77,2 79,4 33 Chirurgická klinika A 2016 (n=84) 2015 (n=97) 84,3 86,5 45 Urologická klinika C 2016 (n=44) 2015 (n=41) 75,9 76,6 34 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=66) 2015 (n=45) 83,2 94,4 46 Urologická klinika A 2016 (n=44) 2015 (n=74) 73,6 77,3 35 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=49) 2015 (n=47) 83,0 86,3 47 ORL klinika A 2016 (n=56) 2015 (n=65) 65,8 76,3 36 Urologická klinika B 2016 (n=50) 2015 (n=52) 82,6 83,2 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=85) 81, (n=102) 81,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 44

45 Tělesné pohodlí Otázky sytící dimenzi: Rušil Vás v noci hluk? Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů? Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch? Vyhovovala Vám teplota ve Vašem pokoji? Vyhovovala Vám doba ranního buzení? Jak byste ohodnotil/a kvalitu jídla? Jaké množství jídla jste dostával/a? Vyhovovala Vám doba podávání jídel? Stalo se Vám někdy, že jste spadl/a z lůžka? Bylo množství léků, které jste dostával/a na utišení bolesti pro Vás vyhovující?

46 Tělesné pohodlí FN Plzeň: Tělesné pohodlí Základ: Všichni pacienti Tělesné pohodlí Pády z lůžka Doba podávání jídel Tišení bolesti Čistota pokojů Teplota na pokoji Noční hluk Čistota toalet a sprch Množství jídla Doba ranního buzení Kvalita jídla 2016 (n=2395) 2015 (n=2285) 79,6 79,0 99,4 99,3 97,8 97,2 94,9 96,1 83,5 81,9 83,0 82,6 79,8 83,1 76,2 72,1 74,5 76,0 67,6 65,0 45,2 42,3 79,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 46

47 Tělesné pohodlí FN Plzeň: Tělesné pohodlí FN Plzeň: Tělesné pohodlí 79,6 79,6 1 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=12) 2015 (n=17) 94,2 88,9 13 Interní oddělení A 2016 (n=36) 2015 (n=42) 82,6 75,5 2 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 87,0 80,7 14 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=78) 2015 (n=80) 82,2 82,2 3 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=93) 2015 (n=66) 85,8 84,4 15 Chirurgické oddělení C 2016 (n=63) 2015 (n=0) 82,0 0,0 4 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=24) 2015 (n=21) 85,6 83,5 16 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=39) 81,4 78,3 5 Stomatologická klinika 2016 (n=26) 2015 (n=21) 85,6 81,6 17 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=58) 2015 (n=41) 81,4 81,2 6 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=63) 2015 (n=62) 85,3 86,5 18 Neurologická klinika B 2016 (n=45) 2015 (n=45) 81,0 71,4 7 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=55) 2015 (n=60) 85,2 86,4 19 Chirurgická klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 80,4 80,1 8 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=58) 2015 (n=63) 83,9 85,6 20 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=41) 2015 (n=37) 80,3 84,1 9 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=99) 83,6 74,6 21 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=56) 80,3 82,9 10 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=37) 2015 (n=50) 83,2 73,7 22 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=38) 2015 (n=36) 80,2 79,6 11 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=51) 2015 (n=35) 82,9 77,5 23 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=39) 2015 (n=40) 79,9 84,1 12 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=66) 2015 (n=45) 82,8 88,3 24 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=50) 2015 (n=57) 79,4 82,3 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 47

48 Tělesné pohodlí FN Plzeň: Tělesné pohodlí FN Plzeň: Tělesné pohodlí 79,6 79,6 25 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 79,2 80,6 37 Urologická klinika A 2016 (n=46) 2015 (n=75) 76,6 78,5 26 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=47) 2015 (n=38) 78,8 81,1 38 Kardiologické oddělení 2016 (n=129) 76, (n=108) 83,7 27 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=61) 2015 (n=54) 78,4 79,2 39 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=50) 2015 (n=47) 76,3 80,6 28 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=99) 78,3 72,6 40 ORL klinika A 2016 (n=56) 2015 (n=65) 76,2 73,5 29 Interní oddělení B 2016 (n=52) 2015 (n=0) 78,3 0,0 41 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 75,5 69,1 30 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 78,1 73,8 42 Chirurgická klinika C 2016 (n=76) 2015 (n=86) 73,9 70,9 31 Urologická klinika B 2016 (n=50) 2015 (n=52) 78,0 80,2 43 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=34) 73,4 76,1 32 Chirurgická klinika A 2016 (n=85) 2015 (n=98) 77,8 76,6 44 Urologická klinika C 2016 (n=44) 2015 (n=41) 73,3 78,6 33 I. interní klinika C 2016 (n=57) 2015 (n=50) 77,7 78,4 45 Chirurgická klinika E 2016 (n=36) 2015 (n=45) 72,8 77,3 34 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=39) 2015 (n=47) 77,7 73,7 46 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=50) 2015 (n=41) 72,6 74,7 35 ORL klinika B 2016 (n=23) 2015 (n=28) 77,2 78,5 47 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=47) 70,6 72,9 36 I.interní klinika A 2016 (n=51) 2015 (n=48) 76,6 76,0 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=85) 65, (n=102) 71,1 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 48

49 Otázky sytící dimenzi: Jak byste zhodnotil/a Váš vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry? Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byl lékař ochotný si s Vámi promluvit? Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byla zdravotní sestra ochotna si s Vámi promluvit? Jak hodnotíte postoj celého personálu této nemocnice? Řekl/a byste, že postoj byl soucitný a uklidňující a jeho schopnost vzbudit ve Vás dobré pocity byla uspokojující? Jak jste byl/a spokojen/a s tím, jak personál nemocnice zajistil Vaše citové a duchovní potřeby?

50 FN Plzeň: Základ: Všichni pacienti 81, (n=2388) 2015 (n=2276) 81,5 80,7 Hodnocení postoje celého personálu nemocnice 99,1 98,6 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry 85,9 84,5 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře 81,3 81,4 Zajištění citových a duchovních potřeb 72,4 71,5 Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry 71,0 71,1 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 50

51 FN Plzeň: FN Plzeň: 81,5 81,5 1 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 96,8 90,7 13 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=99) 85,6 72,9 2 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=12) 2015 (n=17) 95,0 96,5 14 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 85,6 90,9 3 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 93,2 88,9 15 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=58) 2015 (n=41) 85,4 80,1 4 I.interní klinika A 2016 (n=51) 2015 (n=48) 92,5 91,0 16 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=38) 2015 (n=36) 85,3 81,8 5 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=51) 2015 (n=34) 92,5 88,9 17 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=50) 2015 (n=57) 85,0 83,2 6 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=41) 2015 (n=37) 91,1 96,9 18 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=37) 2015 (n=49) 84,5 70,2 7 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=55) 2015 (n=60) 90,9 87,5 19 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=39) 2015 (n=47) 84,3 77,2 8 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=56) 89,9 89,7 20 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 83,9 65,4 9 Stomatologická klinika 2016 (n=26) 2015 (n=21) 89,6 85,5 21 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=34) 83,0 85,7 10 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=39) 89,4 79,3 22 Chirurgická klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 82,5 87,0 11 Interní oddělení B 2016 (n=52) 2015 (n=0) 88,3 0,0 23 ORL klinika B 2016 (n=22) 2015 (n=28) 82,2 77,0 12 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=99) 87,5 78,9 24 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=63) 2015 (n=62) 82,2 88,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 51

52 FN Plzeň: FN Plzeň: 81,5 81,5 25 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=93) 2015 (n=66) 81,8 83,7 37 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=47) 78,7 68,8 26 Chirurgické oddělení C 2016 (n=63) 2015 (n=0) 81,3 0,0 38 Neurologická klinika B 2016 (n=44) 2015 (n=45) 76,6 67,3 27 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=47) 2015 (n=37) 81,1 79,8 39 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=24) 2015 (n=21) 74,7 84,3 28 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=66) 2015 (n=45) 81,1 98,2 40 Kardiologické oddělení 2016 (n=129) 74, (n=107) 77,1 29 Interní oddělení A 2016 (n=36) 2015 (n=41) 80,8 74,8 41 Urologická klinika B 2016 (n=50) 2015 (n=52) 74,6 80,8 30 I. interní klinika C 2016 (n=57) 2015 (n=50) 80,6 88,3 42 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=49) 2015 (n=47) 72,9 75,8 31 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=58) 2015 (n=63) 80,4 90,2 43 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=78) 2015 (n=80) 72,5 71,2 32 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=61) 2015 (n=54) 80,3 82,4 44 Chirurgická klinika E 2016 (n=36) 2015 (n=45) 71,2 82,3 33 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=39) 2015 (n=40) 80,1 80,5 45 Urologická klinika A 2016 (n=45) 2015 (n=73) 70,9 72,7 34 Chirurgická klinika C 2016 (n=75) 2015 (n=85) 79,6 73,4 46 ORL klinika A 2016 (n=55) 2015 (n=65) 67,5 64,8 35 Chirurgická klinika A 2016 (n=84) 2015 (n=96) 79,4 77,4 47 Urologická klinika C 2016 (n=44) 2015 (n=41) 66,1 68,8 36 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=50) 2015 (n=41) 79,2 85,9 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=85) 73, (n=102) 71,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 52

53 Otázky sytící dimenzi: Vyhovovala Vám doba návštěv? Měli Vaši blízcí dostatek příležitostí hovořit s lékařem? Vysvětlili lékaři nebo zdravotní sestry Vašim blízkým, jakou pomoc potřebujete při zotavování?

54 FN Plzeň: Základ: Všichni pacienti 94, (n=2338) 2015 (n=2245) 94,9 94,4 Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem 95,5 95,2 Vysvětlení péče po propuštění rodině 95,1 93,5 Doba návštěv 94,8 95,3 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 54

55 FN Plzeň: FN Plzeň: 94,9 94,9 1 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 100,0 95,7 13 I.interní klinika A 2016 (n=49) 2015 (n=46) 96,9 98,2 2 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=55) 2015 (n=60) 100,0 96,7 14 Interní oddělení A 2016 (n=35) 2015 (n=41) 96,7 93,9 3 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=35) 2015 (n=50) 100,0 91,3 15 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=98) 96,6 92,9 4 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=12) 2015 (n=16) 100,0 100,0 16 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=49) 2015 (n=55) 96,6 94,2 5 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=49) 2015 (n=35) 99,3 97,6 17 Chirurgická klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 96,4 97,1 6 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=37) 2015 (n=36) 99,1 96,8 18 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=49) 2015 (n=41) 96,3 92,3 7 Interní oddělení B 2016 (n=51) 2015 (n=0) 98,4 0,0 19 I. interní klinika C 2016 (n=57) 2015 (n=50) 96,2 98,3 8 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=40) 2015 (n=37) 98,3 100,0 20 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 96,2 96,6 9 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=55) 2015 (n=60) 98,2 98,9 21 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=56) 95,8 95,8 10 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=62) 98,1 96,8 22 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=39) 2015 (n=46) 95,7 91,7 11 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=38) 2015 (n=39) 97,8 93,6 23 Chirurgická klinika C 2016 (n=76) 2015 (n=84) 95,2 88,9 12 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=91) 2015 (n=64) 97,4 96,1 24 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=58) 2015 (n=40) 95,1 97,5 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 55

56 FN Plzeň: FN Plzeň: 94,9 94,9 25 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=96) 94,9 96,7 37 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=48) 2015 (n=46) 92,0 95,3 26 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=45) 2015 (n=37) 94,8 94,6 38 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 92,0 85,2 27 Urologická klinika B 2016 (n=47) 2015 (n=52) 94,7 94,9 39 Kardiologické oddělení 2016 (n=121) 91, (n=103) 94,5 28 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=66) 2015 (n=45) 94,4 98,5 40 Neurologická klinika B 2016 (n=45) 2015 (n=45) 91,9 85,6 29 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 94,0 100,0 41 Chirurgická klinika A 2016 (n=79) 2015 (n=95) 91,4 94,9 30 ORL klinika A 2016 (n=55) 2015 (n=64) 93,9 94,3 42 Stomatologická klinika 2016 (n=24) 2015 (n=21) 91,0 97,6 31 Chirurgické oddělení C 2016 (n=63) 2015 (n=0) 93,7 0,0 43 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=46) 90,0 89,5 32 ORL klinika B 2016 (n=23) 2015 (n=28) 93,5 94,0 44 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=73) 2015 (n=75) 90,0 86,9 33 Chirurgická klinika E 2016 (n=34) 2015 (n=44) 92,6 95,1 45 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=34) 89,6 89,7 34 Urologická klinika A 2016 (n=43) 2015 (n=73) 92,6 90,4 46 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=58) 2015 (n=54) 88,8 92,9 35 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=39) 92,5 97,9 47 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=23) 2015 (n=21) 87,0 93,7 36 Urologická klinika C 2016 (n=44) 2015 (n=39) 92,0 89,3 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=85) 73, (n=102) 67,8 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 56

57 Otázky sytící dimenzi: Vyskytly se nějaké problémy, které způsobily odklad Vašeho propuštění z nemocnice? Vysvětlili Vám zdravotníci, jak o sebe máte pečovat a jak užívat léky po propuštění z nemocnice? Řekl Vám někdo, jaké nebezpečné příznaky Vašeho zdravotního stavu máte po propuštění z nemocnice sledovat? Nabídli Vám zdravotníci pomoc při zajišťování domácí péče po propuštění z nemocnice (např. pečovatelská služba, sociální pracovník apod.)? Doporučil/a byste tuto nemocnici rodině nebo přátelům?

58 FN Plzeň: Základ: Všichni pacienti 91,1 Propuštění a pokračování péče 2016 (n=2368) 2015 (n=2240) 91,1 90,9 o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice 97,5 97,7 o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice 93,6 93,3 Průběh propuštění z nemocnice 92,7 93,4 Doporučení nemocnice rodině nebo přátelům 85,1 84,0 Nabídka pomoci při zajišťování domácí péče po propuštění z nemocnice 73,9 72,4 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 58

59 FN Plzeň: FN Plzeň: 91,1 91,1 1 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 100,0 94,1 13 Interní oddělení B 2016 (n=52) 2015 (n=0) 94,1 0,0 2 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=49) 2015 (n=34) 96,7 90,6 14 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=34) 93,9 87,4 3 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=55) 96,1 95,0 15 Stomatologická klinika 2016 (n=26) 2015 (n=21) 93,8 100,0 4 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=41) 2015 (n=37) 96,1 98,6 16 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=37) 2015 (n=49) 93,4 85,8 5 Chirurgické oddělení C 2016 (n=63) 2015 (n=0) 96,1 0,0 17 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 93,2 90,4 6 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=98) 95,9 89,1 18 Chirurgická klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 92,8 93,8 7 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=49) 2015 (n=56) 95,8 92,4 19 I.interní klinika A 2016 (n=51) 2015 (n=48) 92,5 94,9 8 ORL klinika B 2016 (n=23) 2015 (n=27) 95,7 89,7 20 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=59) 2015 (n=54) 92,5 91,8 9 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=54) 2015 (n=60) 95,2 94,8 21 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=38) 2015 (n=47) 92,5 91,4 10 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=98) 95,1 84,0 22 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=93) 2015 (n=65) 92,1 93,3 11 Chirurgická klinika A 2016 (n=84) 2015 (n=95) 94,9 89,4 23 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 92,0 95,3 12 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 94,3 95,2 24 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=38) 2015 (n=35) 92,0 92,9 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 59

60 FN Plzeň: FN Plzeň: 91,1 91,1 25 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=58) 2015 (n=39) 92,0 93,8 37 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=48) 2015 (n=45) 88,5 93,2 26 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=58) 2015 (n=62) 91,7 94,1 38 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=39) 2015 (n=36) 87,5 85,5 27 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=50) 2015 (n=41) 91,3 93,9 39 Interní oddělení A 2016 (n=36) 2015 (n=37) 87,2 85,5 28 I. interní klinika C 2016 (n=57) 2015 (n=50) 91,2 93,7 40 Urologická klinika A 2016 (n=41) 2015 (n=72) 86,7 85,1 29 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=38) 90,7 86,8 41 Kardiologické oddělení 2016 (n=128) 86, (n=102) 87,6 30 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 90,0 90,4 42 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=47) 2015 (n=36) 85,9 86,3 31 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=64) 2015 (n=45) 89,4 95,3 43 Chirurgická klinika E 2016 (n=35) 2015 (n=45) 85,0 90,4 32 Neurologická klinika B 2016 (n=43) 2015 (n=44) 89,3 85,0 44 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=46) 84,6 89,6 33 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=77) 2015 (n=79) 89,2 89,4 45 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=24) 2015 (n=21) 83,3 91,7 34 Chirurgická klinika C 2016 (n=75) 2015 (n=84) 88,7 88,0 46 Urologická klinika C 2016 (n=43) 2015 (n=40) 79,5 85,0 35 Urologická klinika B 2016 (n=50) 2015 (n=52) 88,7 95,3 47 ORL klinika A 2016 (n=55) 2015 (n=64) 78,8 88,4 36 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=11) 2015 (n=17) 88,6 96,2 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=84) 87, (n=102) 88,7 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 60

61 SPOKOJENOST PACIENTŮ NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH

62 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti I.interní klinika A: 2016 (n=51) 2015 (n=48) 87,7 87,4 I.interní klinika A (n=51) Ostatní pracoviště (n=2389) 87,7 84,8 96,9 98,2 96,9 94,8 93,9 92,6 93,9 85,5 92,5 91,0 92,5 81,4 92,5 94,9 92,5 91,2 91,5 85,1 91,5 84,9 89,2 88,6 89,2 85,9 81,7 89,2 81,7 85,1 Tělesné pohodlí 76,6 76,0 Tělesné pohodlí 76,6 79,6 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti I.interní klinika B: 2016 (n=61) 2015 (n=58) 86,1 90,0 I.interní klinika B (n=61) Ostatní pracoviště (n=2379) 86,1 84,8 96,2 96,6 96,2 94,8 94,3 95,2 94,3 91,1 88,6 91,3 88,6 85,6 88,1 89,5 88,1 86,0 85,6 90,9 85,6 81,6 83,8 93,6 83,8 85,1 82,9 94,4 82,9 85,1 Tělesné pohodlí 79,2 80,6 Tělesné pohodlí 79,2 79,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 62

63 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti I. interní klinika C: 2016 (n=57) 2015 (n=50) 83,9 88,0 I. interní klinika C (n=57) Ostatní pracoviště (n=2383) 83,9 84,9 96,2 98,3 96,2 94,8 91,2 93,7 91,2 91,2 86,6 88,2 86,6 85,1 85,4 89,6 85,4 85,7 84,6 89,4 84,6 85,1 81,1 89,9 81,1 86,1 80,6 88,3 80,6 81,7 Tělesné pohodlí 77,7 78,4 Tělesné pohodlí 77,7 79,6 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Kardiologické oddělení: 2016 (n=129) 2015 (n=108) 80,2 81,8 Kardiologické oddělení (n=129) Ostatní pracoviště (n=2311) 80,2 85,1 91,9 94,5 91,9 95,0 86,6 87,6 86,6 91,4 84,6 83,4 84,6 86,1 82,8 79,5 82,8 85,9 80,5 78,3 80,5 85,3 Tělesné pohodlí 76,4 83,7 Tělesné pohodlí 76,4 79,7 75,3 80,7 75,3 85,6 74,7 77,1 74,7 82,1 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 63

64 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Chirurgická klinika A: 2016 (n=85) 2015 (n=98) 83,4 82,0 Chirurgická klinika A (n=85) Ostatní pracoviště (n=2355) 83,4 84,9 94,9 89,4 94,9 91,0 91,4 94,9 91,4 94,9 88,6 85,1 88,6 84,9 84,3 86,5 84,3 86,1 82,9 82,9 82,9 85,8 80,3 74,4 80,3 85,3 79,4 77,4 79,4 81,7 Tělesné pohodlí 77,8 76,6 Tělesné pohodlí 77,8 79,6 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Chirurgická klinika B: 2016 (n=62) 2015 (n=59) 84,9 88,1 Chirurgická klinika B (n=62) Ostatní pracoviště (n=2378) 84,9 84,8 96,4 97,1 96,4 94,8 92,8 93,8 92,8 91,1 88,7 92,1 88,7 85,9 86,7 92,5 86,7 85,7 86,3 91,5 86,3 85,0 82,5 87,0 82,5 81,6 Tělesné pohodlí 80,4 80,1 Tělesné pohodlí 80,4 79,5 76,1 83,4 76,1 85,3 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 64

65 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Chirurgická klinika C: 2016 (n=76) 2015 (n=86) 82,0 77,8 Chirurgická klinika C (n=76) Ostatní pracoviště (n=2364) 82,0 84,9 95,2 88,9 95,2 94,8 88,7 88,0 88,7 91,3 86,6 81,3 86,6 86,0 84,9 82,7 84,9 85,7 83,1 78,9 83,1 85,1 79,6 73,4 79,6 81,7 78,4 72,4 78,4 85,3 Tělesné pohodlí 73,9 70,9 Tělesné pohodlí 73,9 79,7 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Chirurgická klinika E: 2016 (n=36) 2015 (n=45) 77,8 83,6 Chirurgická klinika E (n=36) Ostatní pracoviště (n=2404) 77,8 85,0 92,6 95,1 92,6 94,8 85,0 90,4 85,0 91,3 83,0 82,8 83,0 85,8 80,7 88,1 80,7 86,1 77,5 84,3 77,5 85,2 73,0 81,6 73,0 85,3 Tělesné pohodlí 72,8 77,3 Tělesné pohodlí 72,8 79,6 71,2 82,3 71,2 81,8 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 65

66 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Chirurgická klinika F: 2016 (n=45) 2015 (n=47) 78,3 77,8 Chirurgická klinika F (n=45) Ostatní pracoviště (n=2395) 78,3 85,0 90,0 89,5 90,0 94,9 84,6 89,6 84,6 91,3 83,7 80,0 83,7 85,8 81,9 81,1 81,9 86,1 79,8 78,4 79,8 85,2 78,7 68,8 78,7 81,7 70,7 72,2 70,7 85,4 Tělesné pohodlí 70,6 72,9 Tělesné pohodlí 70,6 79,7 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Neurologická klinika B: 2016 (n=45) 2015 (n=45) 82,5 74,3 Neurologická klinika B (n=45) Ostatní pracoviště (n=2395) 82,5 84,9 91,9 85,6 91,9 94,9 89,3 85,0 89,3 91,2 85,3 72,3 85,3 85,1 84,8 74,0 84,8 86,0 81,6 77,1 81,6 85,8 Tělesné pohodlí 81,0 71,4 Tělesné pohodlí 81,0 79,5 76,6 67,3 76,6 81,8 76,3 69,3 76,3 85,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 66

67 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti INTO - neurorehabilitace: 2016 (n=19) 2015 (n=23) 94,8 89,9 INTO - neurorehabilitace (n=19) Ostatní pracoviště (n=2421) 94,8 84,8 100,0 95,7 100,0 94,8 100,0 94,1 100,0 91,1 98,5 92,5 98,5 84,9 97,4 92,6 97,4 85,0 96,8 90,7 96,8 81,5 96,5 89,7 96,5 85,6 91,2 92,3 91,2 86,0 Tělesné pohodlí 87,0 80,7 Tělesné pohodlí 87,0 79,5 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Neurochirurgická klinika A: 2016 (n=39) 2015 (n=47) 84,4 81,3 Neurochirurgická klinika A (n=39) Ostatní pracoviště (n=2401) 84,4 84,9 95,7 91,7 95,7 94,8 92,5 91,4 92,5 91,2 86,8 81,9 86,8 85,1 86,2 83,0 86,2 86,0 85,1 81,0 85,1 85,1 84,3 77,2 84,3 81,6 82,4 81,7 82,4 85,8 Tělesné pohodlí 77,7 73,7 Tělesné pohodlí 77,7 79,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 67

68 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Neurochirurgická klinika B: 2016 (n=38) 2015 (n=40) 87,1 81,4 Neurochirurgická klinika B (n=38) Ostatní pracoviště (n=2402) 87,1 84,8 92,5 97,9 92,5 94,8 90,7 86,8 90,7 91,2 89,4 79,3 89,4 81,5 89,4 77,3 89,4 86,0 87,5 87,0 87,5 85,7 87,2 78,8 87,2 85,0 87,1 73,7 87,1 85,1 Tělesné pohodlí 81,4 78,3 Tělesné pohodlí 81,4 79,5 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Klinika ortopedie a traumatologie A: 2016 (n=55) 2015 (n=61) 91,3 89,3 Klinika ortopedie a traumatologie A (n=55) Ostatní pracoviště (n=2385) 91,3 84,7 100,0 96,7 100,0 94,7 95,2 94,8 95,2 91,1 94,9 92,3 94,9 85,5 94,6 90,1 94,6 85,8 94,1 92,4 94,1 84,8 90,9 87,5 90,9 81,5 86,2 86,9 86,2 85,1 Tělesné pohodlí 85,2 86,4 Tělesné pohodlí 85,2 79,4 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 68

69 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Klinika ortopedie a traumatologie B: 2016 (n=50) 2015 (n=47) 78,1 83,2 Klinika ortopedie a traumatologie B (n=50) Ostatní pracoviště (n=2390) 78,1 85,0 92,0 95,3 92,0 94,9 88,5 93,2 88,5 91,2 83,0 86,3 83,0 86,1 79,7 79,5 79,7 85,8 78,0 85,7 78,0 85,2 76,3 79,2 76,3 85,3 Tělesné pohodlí 76,3 80,6 Tělesné pohodlí 76,3 79,6 72,9 75,8 72,9 81,8 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Klinika ortopedie a traumatologie C: 2016 (n=37) 2015 (n=50) 87,2 76,0 Klinika ortopedie a traumatologie C (n=37) Ostatní pracoviště (n=2403) 87,2 84,8 100,0 91,3 100,0 94,7 93,4 85,8 93,4 91,1 89,6 75,4 89,6 85,0 89,2 77,1 89,2 85,7 85,3 79,9 85,3 86,0 84,5 70,2 84,5 81,6 83,7 68,2 83,7 85,1 Tělesné pohodlí 83,2 73,7 Tělesné pohodlí 83,2 79,5 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 69

70 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Klinika ortopedie a traumatologie E: 2016 (n=25) 2015 (n=27) 86,5 82,8 Klinika ortopedie a traumatologie E (n=25) Ostatní pracoviště (n=2415) 86,5 84,8 94,0 100,0 94,0 94,8 93,9 91,4 93,9 85,9 93,2 88,9 93,2 81,5 93,2 90,4 93,2 91,2 90,6 86,8 90,6 85,0 87,3 85,4 87,3 85,7 Tělesné pohodlí 75,5 69,1 Tělesné pohodlí 75,5 79,6 69,0 65,2 69,0 85,3 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Stomatologická klinika: 2016 (n=26) 2015 (n=21) 89,6 88,2 Stomatologická klinika (n=26) Ostatní pracoviště (n=2414) 89,6 84,8 93,8 100,0 93,8 91,2 93,5 94,7 93,5 85,0 91,0 97,6 91,0 94,8 90,1 92,5 90,1 85,0 89,7 88,7 89,7 86,0 89,6 85,5 89,6 81,6 89,1 81,8 89,1 85,7 Tělesné pohodlí 85,6 81,6 Tělesné pohodlí 85,6 79,5 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 70

71 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Oční klinika: 2016 (n=48) 2015 (n=56) 90,2 90,8 Oční klinika (n=48) Ostatní pracoviště (n=2392) 90,2 84,7 96,1 95,0 96,1 91,1 95,8 95,8 95,8 94,8 94,4 95,5 94,4 84,9 93,8 92,6 93,8 84,9 91,9 94,5 91,9 85,6 89,9 89,7 89,9 81,5 89,2 89,5 89,2 85,9 Tělesné pohodlí 80,3 82,9 Tělesné pohodlí 80,3 79,5 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Odd. plastické chirurgie: 2016 (n=61) 2015 (n=54) 85,5 85,3 Odd. plastické chirurgie (n=61) Ostatní pracoviště (n=2379) 85,5 84,8 92,5 91,8 92,5 91,1 88,9 87,6 88,9 85,6 88,8 92,9 88,8 95,0 88,6 86,5 88,6 85,0 87,3 86,2 87,3 86,0 87,2 86,5 87,2 85,0 80,3 82,4 80,3 81,7 Tělesné pohodlí 78,4 79,2 Tělesné pohodlí 78,4 79,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 71

72 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Oddělení kardiochirurgie: 2016 (n=38) 2015 (n=36) 88,5 86,0 Oddělení kardiochirurgie (n=38) Ostatní pracoviště (n=2402) 88,5 84,8 99,1 96,8 99,1 94,7 92,2 87,1 92,2 85,6 92,0 92,9 92,0 91,2 91,9 88,2 91,9 85,0 89,2 84,5 89,2 86,0 88,5 87,6 88,5 85,0 85,3 81,8 85,3 81,6 Tělesné pohodlí 80,2 79,6 Tělesné pohodlí 80,2 79,5 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Hematoonkologické oddělení: 2016 (n=51) 2015 (n=35) 90,8 85,7 Hematoonkologické oddělení (n=51) Ostatní pracoviště (n=2389) 90,8 84,7 99,3 97,6 99,3 94,7 96,7 90,6 96,7 91,1 94,2 82,3 94,2 85,5 93,2 91,6 93,2 84,9 92,5 88,9 92,5 81,4 91,1 88,3 91,1 85,9 87,9 81,4 87,9 85,0 Tělesné pohodlí 82,9 77,5 Tělesné pohodlí 82,9 79,5 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 72

73 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p.: 2016 (n=41) 2015 (n=37) 90,9 94,8 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p. (n=41) Ostatní pracoviště (n=2399) 90,9 84,7 98,3 100,0 98,3 94,7 96,1 98,6 96,1 91,1 95,9 99,0 95,9 85,5 94,5 94,3 94,5 85,9 92,1 97,7 92,1 84,9 91,4 98,9 91,4 85,0 91,1 96,9 91,1 81,5 Tělesné pohodlí 80,3 84,1 Tělesné pohodlí 80,3 79,5 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Klinika pracovního lékařství: 2016 (n=12) 2015 (n=17) 96,4 93,6 Klinika pracovního lékařství (n=12) Ostatní pracoviště (n=2428) 96,4 84,8 100,0 100,0 100,0 94,8 98,6 86,3 98,6 85,9 97,6 95,8 97,6 85,0 97,2 94,1 97,2 85,7 95,8 98,2 95,8 85,0 95,0 96,5 95,0 81,6 Tělesné pohodlí 94,2 88,9 Tělesné pohodlí 94,2 79,5 88,6 96,2 88,6 91,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 73

74 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Oddělení klinické farmakologie: 2016 (n=66) 2015 (n=45) 85,2 94,7 Oddělení klinické farmakologie (n=66) Ostatní pracoviště (n=2374) 85,2 84,8 94,4 98,5 94,4 94,8 89,7 97,1 89,7 85,0 89,4 95,3 89,4 91,2 85,4 96,4 85,4 85,0 83,2 94,4 83,2 86,1 Tělesné pohodlí 82,8 88,3 Tělesné pohodlí 82,8 79,5 81,4 96,3 81,4 85,8 81,1 98,2 81,1 81,7 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Infekční klinika A: 2016 (n=40) 2015 (n=35) 81,9 84,4 Infekční klinika A (n=40) Ostatní pracoviště (n=2400) 81,9 84,9 93,9 87,4 93,9 91,1 89,6 89,7 89,6 94,9 88,3 87,5 88,3 86,0 83,0 85,7 83,0 81,6 81,0 84,8 81,0 85,8 79,6 85,7 79,6 85,2 79,3 83,9 79,3 85,2 Tělesné pohodlí 73,4 76,1 Tělesné pohodlí 73,4 79,7 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 74

75 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Infekční klinika - Isolace: 2016 (n=24) 2015 (n=21) 83,2 88,2 Infekční klinika - Isolace (n=24) Ostatní pracoviště (n=2416) 83,2 84,9 89,4 88,3 89,4 85,0 87,0 93,7 87,0 94,9 Tělesné pohodlí 85,6 83,5 Tělesné pohodlí 85,6 79,5 85,1 89,3 85,1 85,1 83,3 91,7 83,3 91,3 81,0 92,5 81,0 86,1 75,8 85,6 75,8 85,8 74,7 84,3 74,7 81,7 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Gynekolog.-porod.klinika GIA: 2016 (n=25) 2015 (n=18) 85,7 75,7 Gynekolog.-porod.klinika GIA (n=25) Ostatní pracoviště (n=2415) 85,7 84,8 92,0 85,2 92,0 94,8 90,5 76,9 90,5 86,0 90,0 90,4 90,0 91,2 89,6 72,0 89,6 85,7 86,6 76,7 86,6 85,0 83,9 65,4 83,9 81,6 81,3 74,8 81,3 85,1 Tělesné pohodlí 78,1 73,8 Tělesné pohodlí 78,1 79,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 75

76 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Gynekolog.-porod.klinika GIIA - šestinedělí: 2016 (n=85) 2015 (n=102) 75,9 76,3 87,7 86,7 87,3 88,7 81,1 81,2 76,3 74,5 73,1 67,8 73,0 71,6 71,5 70,9 Tělesné pohodlí 65,0 71,1 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Gynekolog.-porod. klinika GIB: 2016 (n=50) 2015 (n=57) 89,2 88,1 Gynekolog.-porod. klinika GIB (n=50) Ostatní pracoviště (n=2390) 89,2 84,8 96,6 94,2 96,6 94,8 95,8 92,4 95,8 91,1 94,0 93,9 94,0 84,9 92,9 93,4 92,9 84,9 90,8 85,1 90,8 85,9 90,8 83,2 90,8 85,6 85,0 83,2 85,0 81,6 Tělesné pohodlí 79,4 82,3 Tělesné pohodlí 79,4 79,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 76

77 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Gynekolog.-porod.klinika GIIB: 2016 (n=78) 2015 (n=80) 82,1 82,9 Gynekolog.-porod.klinika GIIB (n=78) Ostatní pracoviště (n=2362) 82,1 84,9 90,0 86,9 90,0 95,0 89,2 89,4 89,2 91,2 88,2 88,5 88,2 85,0 Tělesné pohodlí 82,2 82,2 Tělesné pohodlí 82,2 79,5 80,3 86,1 80,3 85,2 78,9 78,9 78,9 85,9 78,1 80,5 78,1 86,3 72,5 71,2 72,5 82,0 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Urologická klinika A: 2016 (n=46) 2015 (n=75) 78,6 77,5 Urologická klinika A (n=46) Ostatní pracoviště (n=2394) 78,6 85,0 92,6 90,4 92,6 94,8 86,7 85,1 86,7 91,3 80,2 80,1 80,2 85,2 78,8 77,9 78,8 85,2 Tělesné pohodlí 76,6 78,5 Tělesné pohodlí 76,6 79,6 76,0 74,3 76,0 85,9 73,6 77,3 73,6 86,2 70,9 72,7 70,9 81,9 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 77

78 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Urologická klinika B: Tělesné pohodlí 2016 (n=50) 2015 (n=52) 83,4 85,4 94,7 94,9 88,7 95,3 86,7 84,5 84,8 87,4 84,7 86,3 82,6 83,2 78,0 80,2 74,6 80,8 FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Urologická klinika B (n=50) 83,4 Ostatní pracoviště (n=2390) 84,9 94,7 94,8 88,7 91,2 86,7 85,1 84,8 85,1 84,7 85,7 82,6 86,1 Tělesné pohodlí 78,0 79,6 74,6 81,8 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti ORL klinika A: 2016 (n=56) 2015 (n=65) 75,5 78,0 ORL klinika A (n=56) Ostatní pracoviště (n=2384) 75,5 85,1 93,9 94,3 93,9 94,8 81,2 80,1 81,2 85,2 78,8 88,4 78,8 91,5 77,7 79,8 77,7 85,2 Tělesné pohodlí 76,2 73,5 Tělesné pohodlí 76,2 79,6 70,8 78,7 70,8 86,1 67,5 64,8 67,5 82,0 65,8 76,3 65,8 86,5 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 78

79 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti ORL klinika B: 2016 (n=23) 2015 (n=28) 87,1 82,7 ORL klinika B (n=23) Ostatní pracoviště (n=2417) 87,1 84,8 95,7 89,7 95,7 91,1 94,3 85,5 94,3 85,0 93,5 94,0 93,5 94,8 89,1 79,3 89,1 85,7 88,8 88,1 88,8 85,1 85,6 79,9 85,6 86,0 82,2 77,0 82,2 81,7 Tělesné pohodlí 77,2 78,5 Tělesné pohodlí 77,2 79,6 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Dermatovenerologická klinika: 2016 (n=50) 2015 (n=41) 81,6 86,0 Dermatovenerologická klinika (n=50) Ostatní pracoviště (n=2390) 81,6 84,9 96,3 92,3 96,3 94,8 91,3 93,9 91,3 91,2 85,5 93,0 85,5 85,1 83,4 89,3 83,4 85,8 81,3 87,6 81,3 85,1 80,8 84,8 80,8 86,1 79,2 85,9 79,2 81,7 Tělesné pohodlí 72,6 74,7 Tělesné pohodlí 72,6 79,7 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 79

80 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Urologická klinika C: 2016 (n=44) 2015 (n=41) 75,5 77,5 Urologická klinika C (n=44) Ostatní pracoviště (n=2396) 75,5 85,0 92,0 89,3 92,0 94,9 82,1 78,0 82,1 85,1 79,5 85,0 79,5 91,4 75,9 76,6 75,9 86,2 Tělesné pohodlí 73,3 78,6 Tělesné pohodlí 73,3 79,7 72,4 78,2 72,4 85,3 69,8 71,6 69,8 86,0 66,1 68,8 66,1 82,0 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Klinika pneumologie a ftizeologie A: 2016 (n=48) 2015 (n=38) 81,9 82,1 Klinika pneumologie a ftizeologie A (n=48) Ostatní pracoviště (n=2392) 81,9 84,9 94,8 94,6 94,8 94,8 85,9 86,3 85,9 91,3 82,5 82,4 82,5 85,1 82,5 82,8 82,5 85,8 81,1 79,8 81,1 81,7 80,6 81,1 80,6 85,1 Tělesné pohodlí 78,8 81,1 Tělesné pohodlí 78,8 79,6 77,2 79,4 77,2 86,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 80

81 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Klinika pneumologie a ftizeologie B: 2016 (n=39) 2015 (n=40) 82,8 82,2 Klinika pneumologie a ftizeologie B (n=39) Ostatní pracoviště (n=2401) 82,8 84,9 97,8 93,6 97,8 94,8 87,5 85,5 87,5 91,2 86,4 76,8 86,4 85,7 81,2 82,3 81,2 85,2 80,1 80,5 80,1 81,7 79,9 82,9 79,9 85,1 Tělesné pohodlí 79,9 84,1 Tělesné pohodlí 79,9 79,5 78,8 79,2 78,8 86,1 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Oddělení léčebné rehabilitace: 2016 (n=58) 2015 (n=41) 87,1 86,1 Oddělení léčebné rehabilitace (n=58) Ostatní pracoviště (n=2382) 87,1 84,8 95,1 97,5 95,1 94,8 92,0 93,8 92,0 91,2 90,4 86,3 90,4 85,0 89,1 90,7 89,1 85,6 88,4 85,2 88,4 86,0 86,6 86,2 86,6 85,0 85,4 80,1 85,4 81,6 Tělesné pohodlí 81,4 81,2 Tělesné pohodlí 81,4 79,5 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 81

82 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Onkolog. a radioterap. klinika A: 2016 (n=93) 2015 (n=66) 86,8 87,0 Onkolog. a radioterap. klinika A (n=93) Ostatní pracoviště (n=2347) 86,8 84,8 97,4 96,1 97,4 94,7 92,1 93,3 92,1 91,1 90,1 89,3 90,1 85,9 86,7 85,1 86,7 85,7 Tělesné pohodlí 85,8 84,4 Tělesné pohodlí 85,8 79,3 85,3 89,1 85,3 85,0 83,0 83,8 83,0 85,2 81,8 83,7 81,8 81,7 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Onkolog. a radioterap. klinika B: 2016 (n=63) 2015 (n=62) 86,8 89,6 Onkolog. a radioterap. klinika B (n=63) Ostatní pracoviště (n=2377) 86,8 84,8 98,1 96,8 98,1 94,7 92,0 95,3 92,0 91,2 88,4 92,3 88,4 85,9 88,3 92,1 88,3 85,0 86,8 83,8 86,8 85,0 Tělesné pohodlí 85,3 86,5 Tělesné pohodlí 85,3 79,4 82,5 89,4 82,5 85,8 82,2 88,6 82,2 81,7 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 82

83 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Onkolog. a radioterap. klinika C: 2016 (n=58) 2015 (n=63) 86,8 89,9 Onkolog. a radioterap. klinika C (n=58) Ostatní pracoviště (n=2382) 86,8 84,8 98,2 98,9 98,2 94,7 91,7 94,1 91,7 91,2 89,4 91,5 89,4 85,9 88,6 91,4 88,6 85,0 86,6 91,2 86,6 85,7 84,8 85,4 84,8 85,1 Tělesné pohodlí 83,9 85,6 Tělesné pohodlí 83,9 79,4 80,4 90,2 80,4 81,7 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Interní oddělení A: 2016 (n=36) 2015 (n=42) 83,5 80,1 Interní oddělení A (n=36) Ostatní pracoviště (n=2404) 83,5 84,9 96,7 93,9 96,7 94,8 89,1 81,3 89,1 86,0 87,2 85,5 87,2 91,2 Tělesné pohodlí 82,6 75,5 Tělesné pohodlí 82,6 79,5 82,4 85,9 82,4 85,1 81,2 78,2 81,2 85,8 80,8 74,8 80,8 81,7 80,6 79,6 80,6 85,1 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 83

84 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Interní oddělení B (n=52) Ostatní pracoviště (n=2388) 87,7 84,8 98,4 94,7 94,1 91,1 92,2 84,9 92,1 85,9 88,3 81,5 86,9 85,0 86,4 85,7 Tělesné pohodlí 78,3 79,6 FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Chirurgické oddělení A: 2016 (n=98) 2015 (n=99) 89,4 81,8 Chirurgické oddělení A (n=98) Ostatní pracoviště (n=2342) 89,4 84,7 95,9 89,1 95,9 91,0 94,9 96,7 94,9 94,8 92,0 82,4 92,0 84,8 90,7 84,6 90,7 85,5 90,6 80,5 90,6 84,9 88,9 82,4 88,9 85,9 87,5 78,9 87,5 81,4 Tělesné pohodlí 83,6 74,6 Tělesné pohodlí 83,6 79,4 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 84

85 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích FN Plzeň: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Chirurgické oddělení B: 2016 (n=89) 2015 (n=99) 87,2 77,4 Chirurgické oddělení B (n=89) Ostatní pracoviště (n=2351) 87,2 84,8 96,6 92,9 96,6 94,7 95,1 84,0 95,1 91,0 91,9 79,5 91,9 85,8 89,3 74,3 89,3 85,6 87,3 76,1 87,3 85,0 86,7 81,8 86,7 85,0 85,6 72,9 85,6 81,5 Tělesné pohodlí 78,3 72,6 Tělesné pohodlí 78,3 79,6 FN Plzeň: Porovnání s ostatními pracovišti Tělesné pohodlí Chirurgické oddělení C (n=63) Ostatní pracoviště (n=2377) 88,1 84,8 96,1 91,1 93,7 94,8 91,3 85,6 91,2 84,9 90,2 85,9 87,2 85,0 82,0 79,5 81,3 81,7 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 85

86 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI

87 Spokojenost s personálem a všeob. službami FN Plzeň: Spokojenost s personálem a všeobecnými službami Základ: Všichni pacienti Spokojenost se setrami 2016 (n=2395) 2015 (n=2284) 85,9 84,0 Spokojenost s lékaři 83,4 82,8 Spokojenost se všeobecnými službami 71,7 69,9 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 87

88 Spokojenost se sestrami Otázky sytící dimenzi: Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů? Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch? Když jste položil/a zdravotní sestře důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a? Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byla zdravotní sestra ochotna si s Vámi promluvit? Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly? Jak jste byl/a celkově spokojen/a s rychlostí, s jakou Vám personál poskytl pomoc, když jste ji potřeboval/a?

89 Spokojenost se sestrami FN Plzeň: Spokojenost se sestrami FN Plzeň: Spokojenost se sestrami 85,9 85,9 1 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=12) 2015 (n=17) 95,0 92,3 13 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=63) 2015 (n=62) 90,5 95,7 2 ORL klinika B 2016 (n=23) 2015 (n=28) 94,7 84,6 14 Interní oddělení B 2016 (n=52) 2015 (n=0) 90,1 0,0 3 Chirurgické oddělení C 2016 (n=63) 2015 (n=0) 94,3 0,0 15 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=55) 2015 (n=60) 90,0 89,0 4 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=99) 93,9 83,9 16 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=99) 89,7 77,8 5 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=50) 2015 (n=57) 93,8 85,2 17 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=51) 2015 (n=35) 89,2 79,7 6 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=56) 93,8 90,2 18 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=39) 2015 (n=47) 89,1 82,2 7 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 93,4 93,5 19 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=37) 2015 (n=50) 88,8 73,4 8 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 92,5 91,4 20 Urologická klinika B 2016 (n=50) 2015 (n=52) 88,5 86,3 9 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=41) 2015 (n=37) 91,9 95,2 21 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=38) 2015 (n=36) 88,4 85,2 10 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=58) 2015 (n=63) 91,6 95,5 22 Chirurgická klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 88,4 92,5 11 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 91,4 77,4 23 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=39) 2015 (n=40) 88,2 83,7 12 Stomatologická klinika 2016 (n=26) 2015 (n=21) 91,0 80,4 24 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=93) 2015 (n=66) 87,5 89,8 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 89

90 Spokojenost se sestrami FN Plzeň: Spokojenost se sestrami FN Plzeň: Spokojenost se sestrami 85,9 85,9 25 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=24) 2015 (n=21) 87,5 92,8 37 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=50) 2015 (n=41) 82,0 84,1 26 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=39) 87,1 73,2 38 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 81,8 86,4 27 I.interní klinika A 2016 (n=51) 2015 (n=48) 87,0 87,2 39 Chirurgická klinika A 2016 (n=85) 2015 (n=98) 81,7 82,5 28 Interní oddělení A 2016 (n=36) 2015 (n=42) 86,5 77,9 40 Urologická klinika A 2016 (n=46) 2015 (n=74) 79,9 77,8 29 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=78) 2015 (n=80) 86,3 84,7 41 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=50) 2015 (n=47) 79,8 85,2 30 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=34) 86,2 88,2 42 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=47) 79,8 75,1 31 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=58) 2015 (n=41) 85,5 86,1 43 Neurologická klinika B 2016 (n=45) 2015 (n=45) 78,1 68,9 32 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=66) 2015 (n=45) 84,9 95,6 44 Chirurgická klinika C 2016 (n=76) 2015 (n=86) 77,6 73,3 33 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=61) 2015 (n=54) 84,1 80,7 45 Chirurgická klinika E 2016 (n=36) 2015 (n=45) 74,5 82,7 34 Kardiologické oddělení 2016 (n=129) 83, (n=108) 81,7 46 Urologická klinika C 2016 (n=44) 2015 (n=41) 73,0 81,5 35 I. interní klinika C 2016 (n=57) 2015 (n=50) 82,4 88,2 47 ORL klinika A 2016 (n=56) 2015 (n=65) 67,4 74,0 36 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=47) 2015 (n=38) 82,1 87,6 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=85) 73, (n=102) 76,7 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 90

91 Spokojenost s lékaři Otázky sytící dimenzi: Znal/a jste svého ošetřujícího lékaře? Vyhovovalo Vám, jak často Vás ošetřující lékař navštěvoval? Jak byste zhodnotil/a Váš vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry? Když jste položil/a lékaři důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a? Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byl lékař ochotný si s Vámi promluvit? Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Hovořil s Vámi lékař každý den? Chtěl/a jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě? Měli Vaši blízcí dostatek příležitostí hovořit s lékařem? Měl/a jste dostatek soukromí, když s Vámi lékař probíral Váš zdravotní stav nebo léčbu? Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším průběhu Vaší léčby?

92 Spokojenost s lékaři FN Plzeň: Spokojenost s lékaři FN Plzeň: Spokojenost s lékaři 83,4 83,4 1 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=12) 2015 (n=17) 97,7 95,6 13 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=58) 2015 (n=41) 87,1 85,5 2 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 97,6 90,3 14 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=99) 87,0 71,6 3 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=51) 2015 (n=35) 93,1 89,1 15 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=93) 2015 (n=66) 86,7 87,7 4 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=55) 2015 (n=61) 93,0 89,6 16 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=50) 2015 (n=57) 86,6 83,3 5 I.interní klinika A 2016 (n=51) 2015 (n=48) 92,4 90,1 17 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 86,2 81,1 6 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=41) 2015 (n=37) 91,9 96,7 18 Chirurgické oddělení C 2016 (n=63) 2015 (n=0) 86,0 0,0 7 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 91,3 93,0 19 Interní oddělení B 2016 (n=51) 2015 (n=0) 85,8 0,0 8 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=38) 2015 (n=36) 91,1 87,9 20 Chirurgická klinika C 2016 (n=75) 2015 (n=85) 85,5 77,1 9 Stomatologická klinika 2016 (n=26) 2015 (n=21) 89,9 88,9 21 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 83,9 73,1 10 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=56) 89,4 92,5 22 Chirurgická klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 83,7 89,2 11 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=99) 88,0 81,1 23 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=37) 2015 (n=50) 83,4 74,0 12 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=39) 87,8 82,9 24 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=58) 2015 (n=63) 83,4 89,8 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 92

93 Spokojenost s lékaři FN Plzeň: Spokojenost s lékaři FN Plzeň: Spokojenost s lékaři 83,4 83,4 25 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=63) 2015 (n=62) 83,3 87,6 37 Neurologická klinika B 2016 (n=45) 2015 (n=45) 79,5 70,4 26 ORL klinika B 2016 (n=23) 2015 (n=28) 83,2 76,1 38 Kardiologické oddělení 2016 (n=129) 79, (n=108) 77,2 27 I. interní klinika C 2016 (n=57) 2015 (n=50) 83,0 91,7 39 Urologická klinika B 2016 (n=50) 2015 (n=52) 79,2 82,7 28 Chirurgická klinika A 2016 (n=84) 2015 (n=98) 82,7 83,1 40 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=50) 2015 (n=41) 79,2 87,3 29 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=61) 2015 (n=54) 82,5 84,0 41 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=24) 2015 (n=21) 79,1 88,0 30 Interní oddělení A 2016 (n=36) 2015 (n=42) 81,7 80,7 42 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=35) 78,4 86,0 31 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=47) 2015 (n=38) 81,6 80,6 43 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=49) 2015 (n=47) 76,1 79,3 32 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=39) 2015 (n=40) 81,3 80,0 44 Urologická klinika C 2016 (n=44) 2015 (n=41) 72,4 68,4 33 Chirurgická klinika E 2016 (n=36) 2015 (n=45) 81,2 83,1 45 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=78) 2015 (n=80) 71,8 74,1 34 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=39) 2015 (n=47) 80,7 77,1 46 Urologická klinika A 2016 (n=45) 2015 (n=74) 69,9 74,5 35 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=47) 80,6 76,2 47 ORL klinika A 2016 (n=56) 2015 (n=65) 69,8 76,2 36 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=66) 2015 (n=45) 80,3 95,5 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=85) 78, (n=102) 75,1 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 93

94 Spokojenost se všeobecnými službami Otázky sytící dimenzi: Jak na Vás působil první kontakt s nemocnicí? Hodnocení organizace a plynulosti Vašeho přijetí do nemocnice. Jak byste ohodnotil/a kvalitu jídla? Byl/a jste celkově spokojen/a s takovými službami nemocnice, jako je např. možnost telefonovat, sledovat TV, zakoupit si noviny atd.? Doporučil/a byste tuto nemocnici rodině nebo přátelům?

95 Spokojenost se všeobecnými službami FN Plzeň: Spokojenost se všeob. službami FN Plzeň: Spokojenost se všeob. službami 71,7 71,7 1 Klinika pracovního lékařství 2016 (n=12) 2015 (n=17) 88,3 77,6 13 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2016 (n=50) 2015 (n=57) 77,6 78,9 2 Klinika ortopedie a traumatologie A 2016 (n=55) 2015 (n=61) 87,1 84,3 14 Neurologická klinika B 2016 (n=45) 2015 (n=45) 77,3 60,0 3 Oční klinika 2016 (n=48) 2015 (n=56) 84,6 79,6 15 Onkolog. a radioterap. klinika A 2016 (n=93) 2015 (n=66) 76,5 72,7 4 INTO - neurorehabilitace 2016 (n=19) 2015 (n=23) 84,2 79,3 16 Oddělení léčebné rehabilitace 2016 (n=58) 2015 (n=41) 76,4 76,9 5 II. interní klinika 1.p.+2.p.+3.p (n=41) 2015 (n=37) 82,2 83,0 17 Onkolog. a radioterap. klinika B 2016 (n=63) 2015 (n=62) 75,7 75,2 6 Neurochirurgická klinika B 2016 (n=38) 2015 (n=39) 81,1 66,9 18 Stomatologická klinika 2016 (n=26) 2015 (n=21) 75,2 81,3 7 Klinika ortopedie a traumatologie E 2016 (n=25) 2015 (n=27) 81,0 74,1 19 Oddělení kardiochirurgie 2016 (n=38) 2015 (n=36) 75,1 72,1 8 I.interní klinika A 2016 (n=51) 2015 (n=48) 80,5 75,8 20 Onkolog. a radioterap. klinika C 2016 (n=58) 2015 (n=63) 75,1 79,7 9 Odd. plastické chirurgie 2016 (n=61) 2015 (n=54) 80,2 74,1 21 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2016 (n=25) 2015 (n=18) 74,6 55,8 10 Klinika ortopedie a traumatologie C 2016 (n=37) 2015 (n=50) 79,9 63,6 22 Chirurgické oddělení C 2016 (n=63) 2015 (n=0) 74,5 0,0 11 Interní oddělení B 2016 (n=52) 2015 (n=0) 79,3 0,0 23 Chirurgické oddělení A 2016 (n=98) 2015 (n=99) 74,0 60,3 12 Hematoonkologické oddělení 2016 (n=51) 2015 (n=35) 77,9 69,6 24 Oddělení klinické farmakologie 2016 (n=66) 2015 (n=45) 72,7 84,3 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 95

96 Spokojenost se všeobecnými službami FN Plzeň: Spokojenost se všeob. službami FN Plzeň: Spokojenost se všeob. službami 71,7 71,7 25 I. interní klinika C 2016 (n=57) 2015 (n=50) 72,7 74,4 37 Interní oddělení A 2016 (n=36) 2015 (n=41) 66,3 67,8 26 Infekční klinika - Isolace 2016 (n=24) 2015 (n=21) 72,4 73,1 38 Dermatovenerologic ká klinika 2016 (n=50) 2015 (n=41) 65,0 67,9 27 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2016 (n=78) 2015 (n=80) 71,9 73,3 39 Klinika pneumologie a ftizeologie A 2016 (n=48) 2015 (n=37) 62,9 55,9 28 Neurochirurgická klinika A 2016 (n=38) 2015 (n=47) 71,8 69,3 40 Chirurgická klinika C 2016 (n=76) 2015 (n=85) 62,0 61,3 29 I.interní klinika B 2016 (n=61) 2015 (n=58) 71,7 80,4 41 Urologická klinika B 2016 (n=50) 2015 (n=52) 61,0 64,5 30 Chirurgická klinika A 2016 (n=85) 2015 (n=97) 70,4 62,6 42 Urologická klinika C 2016 (n=44) 2015 (n=41) 59,5 54,1 31 Klinika ortopedie a traumatologie B 2016 (n=49) 2015 (n=46) 69,0 70,9 43 Klinika pneumologie a ftizeologie B 2016 (n=39) 2015 (n=39) 57,1 58,8 32 Chirurgické oddělení B 2016 (n=89) 2015 (n=98) 68,1 58,5 44 Chirurgická klinika F 2016 (n=45) 2015 (n=47) 57,1 59,9 33 Infekční klinika A 2016 (n=40) 2015 (n=35) 67,8 66,9 45 Urologická klinika A 2016 (n=45) 2015 (n=74) 57,1 61,1 34 Chirurgická klinika B 2016 (n=62) 2015 (n=59) 67,5 74,4 46 Chirurgická klinika E 2016 (n=35) 2015 (n=45) 56,1 68,6 35 Kardiologické oddělení 2016 (n=129) 67, (n=107) 73,2 47 ORL klinika A 2016 (n=56) 2015 (n=65) 51,9 59,0 36 ORL klinika B 2016 (n=23) 2015 (n=28) 66,5 66,4 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2016 (n=85) 61, (n=102) 64,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 96

97 Řešitel projektu RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů Telefon: Web: IČ: DIČ: CZ Opletalova 9, Praha 1 Řešitel projektu je zkušeným výzkumným pracovníkem. Je zakladatelem společnosti pro marketingový výzkum STEM/MARK, a.s., působil jako prezident SIMAR - asociace předních výzkumných společností působících v České republice, zaměřuje se na koncepci a koordinaci významných projektů na národní i mezinárodní úrovni. Je jedním z iniciátorů a propagátorů projektu Kvalita Očima Pacientů. V rámci tohoto projektu spolupracoval od roku 2001 s Ministerstvem zdravotnictví ČR a společností STEM/MARK, a.s. na lokalizaci metodiky měření kvality zdravotní péče prostřednictvím systematického monitoringu osmi pickerovských dimenzí kvality/spokojenosti pacientů. Při měření kvality zdravotní péče spolupracuje také s některými kraji, krajskými zdravotními rady a nemocnicemi (např.: Liberecký kraj, Zlínský kraj, Středočeský kraj, Ústřední vojenská nemocnice, PŘO MZ ČR a dalšími). Je spoluautorem publikace Strategický marketing zdravotnických zařízení a metodické příručky Kvalita Očima Pacientů. Ing. Markéta Hájková Senior Analyst Spolupracuje na projektech Kvalita Očima Pacientů a v oblasti marketingového výzkumu působí více než 10 let. Dlouhodobě spolupracuje se společností STEM/MARK, a.s. RNDr. Tomáš RAITER, 2016 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň 2016 strana 97

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2018 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2015 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Únor 2018/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Nemocnice Na Homolce

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Červen 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Masarykův onkologický

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- V. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2014/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Únor 2017 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů - 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Krajská nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Říjen 2013/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2017 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická léčebna

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2011 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2007 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve

Více

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do Přijetí do Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do vzhledem ke zdravotním

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 2.díl Měření kvality zdravotní lůžkové péče v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary - metodika FORMÁLNÍ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava Prosinec 2008 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) Executive Summary - highlights 1. Výsledky měření

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Ostrava I. a II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - RÚ Kladruby Srpen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK / Senior

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2010 / Závěrečná zpráva / PUBLIC / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Fakultní nemocnice Hradec Králové Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů - 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Prosinec 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz KVALITA OČIMA

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Prosinec 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů RÚ Kladruby Červenec 2009 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, zpracováno ve spolupráci

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum je proveden podle Metodického návodu pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím

Více

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i h o s p i t a l i z o v a n ý c h

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Vážená paní, vážený pane, zvyšování kvality zdravotní péče je jednou z priorit našeho kraje. Při

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - 2011 Měření kvality zdravotních služeb ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Olomouc - AMBULANCE Září 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Oddělení kvality FTNsP ÚVOD Projekt sledování spokojenosti

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr.

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie měření spokojenosti pacientů? Jak se měří

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ústřední vojenské nemocnice Praha Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů Konference Strategie ÚVN Praha 2. února 2012 RNDr. Tomáš Raiter Tři pilíře měření

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006.

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i a m b u l a n t n í c h k l i e n

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM 28. 3. 2014 zpracovaly: Mgr. Jelena Skibová, Libuše Tylečková Průzkumy spokojenosti pacientů v IKEM Průzkumy spokojenosti

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.9.2006 45 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2006 Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2009 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA Květen 2017 / Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická nemocnice Jihlava 2017 Kvalita Pracovního

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru chirurgie

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Plzeň II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci se STEM/MARK,

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce 21 Výsledky zpracované MZ ČR výtah z původního obsáhlého materiálu plné znění najdete na http://www.mzcr.cz/kvalitaodbornik/obsah/mereni-kvality-zdravotni-pece-prostrednictvim-spokojenosti-pacientu_1849_15.html

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření Hodnocení kvality ambulantních služeb prostřednictvím pacientů- pilotní výzkum Březen 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření: 1.1.2015-30.06.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 12 736 2 055 16,1% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření : 1.7. - 31.12.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 11 761 1 627 13,80% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Síť zdravotnických zařízení ústavní péče v České republice je složena z nemocnic a odborných

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14.

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TISKOVÁ ZPRÁVA 14. května 2012 Řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů zveřejňuje výsledky

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12 2.10.2004 Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v 1. pololetí 2004

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/9 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru chirurgie

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 25.3.2004 Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v roce 2003 V roce 2003

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 3. 2011 4 Nemocnice v České republice v roce 2010 Hospitals in the Czech Republic in 2010 Souhrn Koncem roku 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 19 22.12.2003 Ambulantní péče chirurgických oborů v Jihomoravském kraji roce 2002 Chirurgické

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 3. 2013 4 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2012 Hospitals in the Czech Republic in 2012 K 31. 12. 2012

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA Srpen 2018 / Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická nemocnice Jihlava 2018 Kvalita Pracovního Života

Více

Nemocnice v České republice v roce 2002

Nemocnice v České republice v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26.2.2003 9 Nemocnice v České republice v roce 2002 Rezorty celkem (zdravotnictví, doprava, obrana, spravedlnost) Koncem

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Krajská nemocnice Liberec '12 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů 15. ledna 2013 RNDr. Tomáš RAITER www.hodnoceni-nemocnic.cz Obsah příspěvku: Filozofie

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 02. 2009 2 Nemocnice v České republice v roce 2008 Hospitals in the Czech Republic in 2008 Souhrn Koncem roku bylo

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více