Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Archeologie Dagmar Straňáková Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Filozofické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne

3 Poděkování Zde bych chtěla poděkovat vedoucímu práce doc. Jiřímu Macháčkovi za odborné vedení a vzácné rady při psaní. Dále PhDr. Rudolfu Procházkovi, který mi poskytl nejen vlastní materiál, deskripční systém brněnské keramiky, ale i několik odborných konzultací a pomohl mi s roztříděním keramického materiálu. Mnoho díků patří i PhDr. Antonínu Štrofovi, který mi povolil zpracovat jeho výzkumy a poskytl mi cenné informace nejen o jeho výzkumech, Bořitově, ale i o celém regionu. Poděkování si zaslouží i Mgr. Lada Šlesingerová a Mgr. Zuzana Pančíková z Muzea Boskovicka za zapůjčení sbírek a ochotné jednání. Dále chci poděkovat Mgr. Gábině Dreslerové za odborné určení kostěné industrie, Mgr. Lukáši Krmíčkovi za odborné určení kamenné industrie a PhDr. Jiřímu Doleželovi za konzultaci a informace k raně středověkému osídlení. Velké poděkování patří i mým rodičům a mému příteli, kteří mě při studiu podporovali nejen finančně, ale hlavně psychicky. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi jakýmkoliv způsobem pomohli. Všem výše zmíněným děkuji za spolupráci, čas a pomoc!

4 Obsah 1. Úvod Mladohradištní období Charakteristika Z historického hlediska Z archeologického hlediska Keramika mladohradištního období Materiál Technologie výroby Typy nádob Části nádob Výzdoba Značky na dnech Lokalita Bořitov Lokalizace Přírodní prostředí Dějiny bádání Raně středověké osídlení na území Bořitova Přehled mladohradištních nálezů na katastru obce Bořitov Deskriptivní systém keramiky Postdepoziční činnost a problematika intruzí Keramika Počty fragmentů a hmotnosti Fragmentarizace keramiky a způsob exploatace Materiál Kvalita výpalu, sendvičový efekt Druhy nádob Kategorie fragmentů Typ a tvar okrajů Výzdoba Značky na dnech Zvláštní keramické tvary Zhodnocení keramiky Ostatní nálezy Osteologický materiál Mazanice Kamenná industrie Kamenné brousky Štípaná industrie Železná industrie Uhlíky Bronzové předměty Sklo Raně středověké osídlení Boskovické brázdy Závěr Literatura a prameny Seznam zkratek Seznam příloh

5 1. Úvod V této bakalářské diplomové práci vyhodnocuji archeologický materiál, který mi byl zapůjčen Mgr. Ladou Šlesingerovou a Mgr. Zuzanou Pančíkovou z Muzea Boskovicka v Boskovicích. Archeologický materiál pochází z výzkumů a sběrů z Bořitova z několika poloh: školka, u Plhoňů (u Skupců), Ekobioprogres, farský kopec, Záhumenky, sběry ze zahrady Kučery, sběry z výkopů mezi Petrákovými a Janíčkovými a při stavbě domu O. Petráka. Jde především o staré výzkumy ze 70. a 80. let 20. století a jeden nový výzkum provedený v roce Téměř všech výzkumů se zúčastnil PhDr. Antonín Štrof. Jeden soubor keramiky mi zapůjčil i PhDr. Rudolf Procházka, který na této lokalitě dělal náhodný povrchový sběr. V archeologickém materiálu výrazně převládá keramika datovaná do mladší doby hradištní. V nálezech se objevily i jiné předměty, jako např. kamenná industrie, osteologický materiál, mazanice, kusy železných předmětů atd. Hlavním tématem práce je vyhodnocení všech keramických souborů. Tyto soubory pak následně zpracuji do databáze a pokusím se shrnout získané poznatky. Protože v jednom případě se v materiálu objevily zlomky pravěké a středověké keramiky, zmínila bych se také o intruzích a jejich problematice. Tento proces se pokusím aplikovat na jedné z tratí, a to sice na trati Ekobioprogres. Kromě keramiky se pokusím podat stručný přehled o dalších nálezech. Kromě keramiky a jejího zpracování bych se chtěla zaměřit na samotnou mladší dobu hradištní z pohledu charakteristiky keramiky. Tuto kapitolu zařazuji do své práce z důvodu, že tato fáze slovanského osídlení je na Moravě často opomíjena. Faktem zůstává i to, že toto období je v literatuře zpracováno pouze tematicky, nikoliv komplexně. Velká pozornost je věnována pouze 10. století, a to přesně zániku Velké Moravy a povelkomoravskému období. V Čechách je oproti Moravě situace jasnější a lépe propracovanější. Závěrem bych chtěla věnovat pozornost slovanskému osídlení tohoto regionu, respektive území Boskovické brázdy. Zde se pokusím nastínit to, že slovanské období se v tomto regionu pozvolna vyvíjelo. Chtěla bych hlavně zdůraznit, že mladší doba hradištní byla pojítkem mezi slovanským obdobím a vrcholným středověkem. V práci budu vycházet hlavně z odborných článků věnujících se především mladohradištnímu období. Při práci s keramikou budu čerpat hlavně z článků a publikací B. Dostála, V. Goše, J. Macháčka, Vl. A R. Nekudových, R. Procházky a Č. Stáni. Keramický soubor se pokusím rozdělit podle deskripčního systému od R. Procházky, který byl vytvořen na základě popisu brněnské středověké keramiky. Tento systém, postavený na brněnské keramice, R. Procházka se svými kolegy rozpracoval a dodnes stále doplňuje. Tím vznikl 5

6 univerzální systém pro mladohradištní a středověkou keramiku. Při zpracování ostatních témat mé práce budu vycházet hlavně z článků a ústních výpovědí A. Štrofa a R. Procházky, kteří Bořitov a celý region velmi pozorně sledovali a zkoumali. V oblasti intruzí se zaměřím především na studie E. Kazdové, M. Kruťové, M. Kuny, J. Rulfa a S. Vencla. Při zpracování historie osídlení Bořitova a celého regionu budu vycházet z článků V. Souchopové, J. Nekvasila, R. Procházky, A. Štrofa. Při zpracování osídlení nemohu opomenout ani zmínku o Trstenické stezce, která tímto regionem procházela. Na konci celého procesu očekávám, že vznikne práce podávající stručný přehled o celé etapě mladší doby hradištní na katastru obce Bořitova. 6

7 2. Mladohradištní období Pro periodické zařazení tohoto období je nutné zmínit, že jde o období raného středověku. Jedná se hlavně o období Slovanů, kteří na našem území hráli důležitou roli a měli velký vliv pro náš další historický vývoj. Raný středověk se dělí do několika období, která však nemají pevná ukotvení začátku a konce jednotlivých etap. Mnoho badatelů se dodnes pře o stanovená období a jejich chronologii. Vzniklo několik periodizací. V dnešní době platí schéma navazující na trojdobý periodizační systém J. Eisnera. Ten použil pro slovanské období termín hradištní doba, kterou rozdělil na starší, střední, mladší. Tento systém doplnila později D. Bialeková o časně slovanské období (Bialeková 1980, ). Dnes je tedy všeobecně uznávaný tento periodický systém i s orientačním chronologickým zařazením (Lutovský 2001, 235): 1. Časně slovanské období příchod Slovanů 600/ Starší doba hradištní 600/ Střední doba hradištní Jde o období Velké Moravy a počátků českého státu. 4. Mladší doba hradištní (1200). Datování mladší doby hradištní se ustálilo na léta R. Snášil (Goš 1977, 291) pak dále rozděluje mladší dobu hradištní, ze které vyčleňuje a navrhuje další stupeň pozdní dobu hradištní. Tu datuje do let Mladohradištní období zahrnuje dobu existence českého státu za vlády přemyslovských knížat (Lutovský 2001, 235) Charakteristika Mladohradištní období se vyznačuje pádem a rozpadem moravské říše, která je velmi známá jak vědecké, tak i široké laické veřejnosti. Jedná se o stát Velká Morava, jehož největší rozkvět spadá pod vládu schopného knížete Svatopluka ( ). Z písemných pramenů máme jen velmi málo informací o situaci na Moravě v době po pádu Velké Moravy až do doby připojení k přemyslovskému státu, které proběhlo někdy v letech 1019/ Z historického hlediska Svatopluk dokázal, že je schopný a silný panovník. Avšak ani jeho silná osobnost nedokázala zaručit stabilitu státu. Po jeho smrti došlo k pozvolnému rozpadu říše. Od moravské části se odpojuje Panonie a záhy i Čechy. 7

8 Na Moravě byla situace poněkud komplikovanější. Po smrti Svatopluka nastoupil na trůn jeho syn Mojmír II. ( ). I když se ubránil východofranským vpádům, dostala se Morava pod vliv starých Maďarů 1, a vyčerpaná společnost začala propadat pohanství. Mojmírův pokus o záchranu říše byl však neúspěšný. V roce 903 nebo 904 utrpělo vojsko velkou porážku od Maďarů. Došlo ke zpustošení moravských hradišť. Prameny dokonce hovoří o vylidnění Moravy (Čornej 1993, 31, Třeštík 1997, ). Ale tento argument je vyvrácen dalším názorem. Po rozpadu Velké Moravy se osídlení pod vlivem politických i vojenských událostí 10. století přesunuje do bezpečnější lesní a kopcovité oblasti jihozápadní Moravy a okrajů Drahanské vrchoviny. Na Střední Moravě i v Hornomoravském úvalu pokračuje plynulý vývoj od velkomoravského období do doby začlenění Moravy do rámce přemyslovského státu (Měřínský 1986, 68, Měřínský 2008, 7). Toto období často nese přívlastek temné. Důsledkem těchto událostí se jádro státního území rozpadlo a obyvatelstvo se vrátilo k předstátnímu stavu. Morava sice nebyla na rozdíl od Jižního Slovenska bezprostředně Maďary ovládnuta, zanikla však vláda dynastie a rozpadla se církevní organizace (Čornej 1993, 32; Třeštík 1997, 287). Politické, kulturní a hospodářské centrum bylo přesunuto na západ do Čech, kde bylo lépe geograficky chráněno horami. V roce 955 proběhla bitva na Lechu a došlo k uklidnění poměrů. Byly zastaveny maďarské kořistnické vpády, které sužovaly celou střední i západní Evropu. Morava si udržela samostatné postavení i přes to, že vznikl nový český i uherský státní útvar a Východní bavorská marka (Měřínský 2008, 8). V druhé polovině 10. století se situace na Moravě komplikuje. Moravské území se stává prostorem, kam expandovaly a kde se střetávaly mocenské zájmy všech tří v sousedství vznikajících státních útvarů: přemyslovského v Čechách, piastovského ve Velkopolsku a maďarského za řekou Moravou (Jan 2005, 19). Tuto situaci, podle některých badatelů, využil Boleslav I. ( ) a připojil Moravu až po řeku Váh ke svému knížectví. Další změna nastává za vlády Boleslava III. ( , ). Ten už nedokáže čelit expanzivní politice polského krále Boleslava Chrabrého ( ), který využil neurovnaných poměrů v Čechách. Zanedlouho potom, co dobyl Krakovsko, se nakonec zmocnil i Moravy. Dynastie Piastovců vládla na Moravě až do let 1019/1030. V těchto letech byla totiž definitivně polská vojska knížetem Oldřichem ( ) z Moravy vyhnána. I když se o připojení Moravy k Čechám zasloužil Oldřich, obě země organizačně spojil až Břetislav I. ( ) a jako první vládl tomuto území pevnou rukou (Žemlička 2002, 33). I když Morava byla spojena 1 Staří Maďaři byli v 9. století zaznamenáni v Karpatské kotlině jako nový kmen. O jejich pravlasti se vedou četné diskuze. Většina badatelů zastává názor, že jde o kmen z oblasti středního Uralu, západní Sibiře a oblasti Baškirie na střední Volze (Měřínský 1986, 21). 8

9 s Čechami, představovala samostatný úděl, jakousi pohraniční marku s vojenským zaměřením (Měřínský 2008, 11). Z vojenských a částečně i kulturních důvodů zde vznikl východní (Olomoucko) a západní (Brněnsko) úděl. Z Brněnského údělu se později vyčlenilo Znojemsko. Tyto úděly spravovali potomci mladších bratrů Vratislava II. ( ). Jejich vláda podléhala dohledu pražského knížete. Na Moravě přecházely úděly Přemyslovců dědičně z otce na syna. V Čechách u pražských Přemyslovců se tato dědičná linie na žádném území nevyskytovala. Právě pro svoji samostatnou vládu a vlastní dynastie vznikl konflikt mezi Prahou a moravskými úděly. Časté vpády Moravanů do Čech vrcholily poté, co se Čechové chtěli zbavit nepohodlného knížete a za pomoci Moravy ho nahradit knížetem jiným. Z mnoha vpádů do Čech pouze tři moravská knížata usedla na pražský trůn. Byl to brněnský Konrád I. (1092), Svatopluk z Olomouce ( ) a znojemský Konrád II. Ota ( ) (Měřínský 2008, 11 13; Žemlička 2002, 36). Už z výše zmíněného popisu je jasné, že v Čechách převládal v tomto období poněkud odlišný model vlády než v západních státech. Později vládu moravských údělníků vystřídalo markrabství. Průběh byl pozvolný. Učinil tak kníže Bedřich, který ustanovil svého nevlastního bratra Přemysla 2 zástupcem na Moravě a udělil mu roku 1179 hodnost markraběte. Vznikl tak trojstupňový model správy. Vrchní vládu na Moravě zajišťoval pražský kníže v zastoupení svého pověřence, který měl titul markraběte, a ten vládl údělníkům. Po současném vymření přemyslovského rodu v Olomouci, Brně i ve Znojmě se vlády na Moravě ujímají Vladislavovci 3. Roku 1197 se správy Moravy ujal Vladislav Jindřich. Tento správní systém pokračoval bez výraznější změny až do roku 1222, kdy Vladislav Jindřich umírá (Žemlička 2002, 581). Bouřlivý vývoj 13. století ve všech etapách života tehdejší společnosti znamenal proměnu raně feudálního knížectví ve stabilizovanou a hospodářsky vyspělou monarchii vrcholného středověku. Ve 13. století vládne dynastie Přemyslovců i na Moravě vždy pod vrchní vládou českého krále (Měřínský 2008, 13). Další vývoj Moravy nespadá do této práce Z archeologického hlediska Na Moravě máme málo hmotných nálezů z mladohradištního období. I přesto lze na základě nalezených předmětů materiální kultury i dalších indicií postihnout určité chronologické horizonty z 10. století na sídlištích a výjimečně na pohřebištích (Měřínský 1986, 19). 2 Jde o pozdějšího Přemysla Otakara I.. 3 Patří taktéž do dynastie Přemyslovců. 9

10 Prvním nálezem, kterým můžeme dokreslit historické hledisko mladohradištního období, jsou staromaďarské hroby s typickými artefakty nejen na území Moravy, ale i v přilehlých sousedních zemích. Největší výskyt staromaďarských hrobů je zaznamenán na jihozápadním Slovensku. Jde především o tyto lokality: Komárno, Čalovo, Sládkovičovo, Červeník, Hlohovec, Nitra, levice, Šaly (Ruttkay 2002, ). Také v sousedním Rakousku došlo nedávno k unikátnímu objevu staromaďarského hrobu ve středu obce Gnadendorf, který leží poblíž Mistelbachu. Jde o polykulturní naleziště. V roce 2000 zde byl objeven staromaďarský hrob s lidským a koňským skeletem a dlouhými zbraněmi. Po důkladné analýze bylo zjištěno, že jde o pohřeb bojovníka s koněm z 10. století. Nejen čeští, ale i rakouští vědci spojují tento nález s moravským knížectvím a situací na Moravě na přelomu 9. a 10. století (Deim 2006, 217). Na Moravě máme zatím pouze jeden nález hrobu, a to na moravské hranici u Skalice. Hrob obsahoval kostry, lebku a kosti noh koně, dva železné třmeny, fragment železného udidla a při lebce pohřbeného železný kosočtverečný hrot střely s trnem. Jiné předměty, které bychom mohli spojit přímo se staromaďarskou periodou, nemáme. Pochyby vyvolává lokalita Bažantnice u Staré Břeclavi, kde je doloženo pohřbívání až do mladší doby hradištní. Další soubor nálezů staromaďarského původu mohou být tři mince nalezené západně od atria trojlodní basiliky 4 v Mikulčicích. Dalším dokladem, který je spojován s Maďary a Karpatskou kotlinou, je výzdoba sídlištní keramiky rádélkem, která je typická pro oblast Karpatské kotliny na přelomu 9./10. století a s největší pravděpodobností se tento prvek dostal i na Jižní Moravu. Výzdobu rádélkem na Moravě lze doložit do doby po polovině 10. století nálezem hrnce u IV. Kostela v Mikulčicích, nálezem keramického fragmentu s téže výzdobou na lokalitě Prosiměřice I, Kojetín, Brno Maloměřice. Další předměty, které mohou být chronologicky citlivé, ale často diskutabilní, jsou některé typy třmenů, udidel, hroty střel rombického tvaru s trnem na nasazení račiště, někdy i hroty rozeklané. Můžeme zde konkrétně jmenovat některé předměty: udidla se zaškrcovanými postranicemi nalezená na Troubelu, v jihozápadním podhradí Břeclavi Pohanska, v depotu v obj. 444 v Mikulčicích v prostoru VIII. Kostela. Hroty šípů rombického tvaru nacházíme na Moravě v Mikulčicích v prostoru vlastního knížecího hradu na Valech, na hradišti Petrova louka u Strachotína, na Pohansku u Břeclavi v mladších hrobech č. 20 a 275 kolem kostela i z prostoru velmožského dvorce posledně jmenované lokality (Měřínský 1986, 27 34). Dalšími doklady demonstrujícími moravský vývoj 1. poloviny 10. století mohou být archeologické výzkumy. Jde hlavně o odkryvy hradišť a pohřebišť. Právě v prvních třech až 4 Jde o III. kostel. 10

11 čtyřech desetiletích 10. století, tedy v době, kdy vymírala generace žijící na sklonku existence velkomoravského státu (vlastně v době jeho největšího rozmachu a pádu), se podle některých badatelů v hrobech objevují nejvyspělejší šperky. Postupně však procesy probíhající během 1. poloviny 10. století vedly ke ztrátě významu centrálních velkomoravských hradišť na Jižní Moravě a rustikalizaci celé kultury (Měřínský 1986, 34). Tento horizont se dá dobře vysledovat na některých kostelních hřbitovech ve velkomoravských centrech i na venkovských pohřebištích. Řada těchto pohřebišť pak končí v průběhu 1. poloviny 10. století a pouze některé z nich plynule pohřbívají až do 11. století, kdy se pak stávají řadovými mladohradištními pohřebišti. To se stává dokladem kontinuity vývoje a protiargumentem vylidnění Moravy při útocích Maďary. Horizont 1. poloviny 10. století lze zachytit na Pohansku u Břeclavi, v Mikulčicích na nejmladších hrobech kolem II. kostela, v Mikulčicích Těšících na venkovském pohřebišti, na terase mezi Mušovem a Pasohlávkami, ve Vícemilicích, v Horních Dunajovicích, na dvou hrobech z Hodonic na Znojemsku. Další pohřebiště horizontu 10. století lze předpokládat tam, kde jsou zachyceny hroby velkomoravského období a řadové hroby 11. a 12. století. Zde dochází k nárůstu nekropole. Může jít o tyto lokality: Mušov, Horní Dunajovice, Stará Břeclav, Dolní Věstonice Na pískách, Předmostí u Přerova, Držovice, Josefov, Prušánky, Nechvalín, Lužice, Holubice, Sady u Uherského Hradiště (Měřínský 1986, 34 42). Důležité poznatky byly objeveny při výzkumech opevněných center. Jde hlavně o řadu jihomoravských hradišť. Při výzkumech byly zjištěny stopy násilných zásahů do života společnosti obývající tyto lokality, požárové vrstvy a destrukce valových opevnění, nálezy železných předmětů, skupiny nádob atd. Většina depotů železných předmětů je datována do konce 9. a počátku 10. století. Patří sem nálezy z prostoru VIII. kostela v Mikulčicích, Starých Zámků u Líšně, Rajhradu, Petrovy louky u Strachotína (Měřínský 1986, 52 63) Keramika mladohradištního období Mladohradištnímu období na Moravě, stejně jako studii keramiky z téže doby, bylo věnováno málo pozornosti. Systematickému zpracování brání jak neuspokojivý stav výzkumů, tak i zpřístupnění nálezů z těchto lokalit, na nichž byl proveden archeologický výzkum (Nekuda 1984, 23). Navíc na řadě hradišť z století nebyl nálezový materiál včetně keramiky řádně publikován nebo informace o keramice byly pouze informativní bez nějakého statistického vyhodnocení. 11

12 Při studiu slovanského materiálu na Moravě, zejména pak z století, vidíme, že se navzájem liší nádoby z různých regionů drobnými odchylkami v profilaci nádob, použitou surovinou k výrobě a případně variantami výzdob. Je však samozřejmé, že základní vývojové tendence u základních typů keramiky zůstaly zachovány na celé Moravě (Goš 1977, 291). Keramikou z mladohradištní doby se na severní Moravě nejvíce zabýval V. Goš (Goš 1977, ; Nekuda R. 1984, 23). Na základě nálezů z Mohelnice a Želechovic vypracoval schéma, jehož základem byly čtyři základní skupiny: hrnce, zásobnice, mísy a technická keramika. Do různorodé skupiny pak zařazuje láhve, nádoby s cylindrickým hrdlem, kónické nádoby, pokličky a džbány. Statistické vyhodnocení provedl z rozdílu okrajových profilací nádob z nálezů v Mohelnici. Pozornost mladohradištní keramice věnovali i Vl. a R. Nekudovi (Nekuda R. 1984; Nekuda V. 1985; Nekudovi 1997; Nekuda V. 2000). Na docela početný soubor keramiky narazili při výzkumu ve Mstěnicích. Při tomto výzkumu bylo zjištěno intenzivní raně středověké osídlení, které probíhalo od počátku století. Na základě nalezeného materiálu vypracoval Vl. Nekuda vlastní typologii keramiky, kterou použil na této lokalitě. Této problematice se věnoval i R. Procházka (Procházka Štrof 1983, Procházka 1984, Procházka Peška 2007), který mi pomohl s určováním keramiky a zároveň poskytl vlastní materiál k mé práci. Určení a charakteristiku mladohradištní keramiky lze provést na základě absolutního a relativního datování. Některé zlomky nebo samotné kusy keramiky se podařilo absolutně datovat pomocí mincí, záušnic, železných předmětů nalezených v příslušném souboru. Keramický materiál z století datovaný mincemi pochází v podstatě z celého území Moravy (Nekuda 1984, 31). Důležitost mají i soubory, které pocházejí z mladohradištních opevnění. Tato opevnění ve větší míře nepřečkala 12. století. Nalezené soubory z hradišť Hrůdy u Sudoměřic, ze Spytihněvi, z Opavy Kylešovic, z Hradce u Opavy a z hradu Rokyten zatím částečně publikoval B. Novotný (Novotný 1970, 10; Nekuda R 1984, 27 30). Velký přínos pro poznání mladohradištní keramiky mají sídliště Materiál Materiál, který se používal na výrobu keramiky v tomto období, můžeme rozdělit do tří typů. Jedná se o keramiku tuhovou, netuhovou a keramiku z jemně plavené hlíny (Nekuda R. 1984, 44; Procházka Štrof 1983, 50). 12

13 Jedním ze stěžejních znaků této keramiky na Moravě je tuha 5 v její základní hmotě. Často je tento typ nazýván tuhová keramika. Problematikou tuhové keramiky se zabývá K. Černohorský. Ten nesouhlasí s obecně uznávanou teorií, že se tento typ keramiky na Moravě objevuje až po 10. století, ale s určitostí tuhovou keramiku zařazuje do 9. století a později vyslovil názor, že tento typ byl vyráběn už v 8. století (Nekuda R. 1984, 30). Keramika 11. století obsahuje zvláště vysoké procento tuhy. Výrazné užití tuhy v surovině vrcholí na přelomu 12. a 13. století. Jámy na zpracování tuhy byly objeveny V. Gošem v Mohelnici v areálu hrnčířských dílen a R. Snášilem v Záblacanech. Na jihozápadní a Jižní Moravě tvoří tuha základní hmotu mladohradištní keramiky a tuhová keramika byla nalezena ve Mstěnicích, na Kramolínském hradisku a v lokalitě Klášterka (Goš 1975, ; Nekuda R. 1984, 30 31). Tuha tvořila charakteristickou složku hliněného těsta na celém území Moravy. Teritoriální rozšíření raně středověké tuhové keramiky se ve slovanském prostředí omezuje na území Moravy, Jižních Čech, jižního Polska, Rakouska, Bavorska (Nekuda R. 1984, 30). Otázka počátků slovanské tuhové keramiky na Moravě i v širší oblasti střední Evropy je tedy v odborných kruzích předmětem diskuze (Dostál 1994, 45). Tuhová keramika má zpravidla na vnější, ale někdy i na vnitřní straně jemný povrchový nátěr vypálený většinou do různých odstínů hnědé a šedé barvy (Nekuda 1984, 31). Tuha v keramice měla zabránit praskání nádob při pálení v pecích a při používání nádob u otevřených ohnišť. Tuha měla také tmelící funkci. Na počátku mladohradištní doby převažuje tuhová keramika, která s postupem času klesá, a v konečném případě se v nádobách vyskytují spíše nedrcená zrnka tuhy. Netuhová keramika se v tomto období vyznačuje příměsí písku a někdy i slídy. Tento typ keramiky, vyráběný z běžného hradištního těsta, byl nalezen v mladohradištní keramice na Pohansku u Břeclavi a na spytihněvském hradisku (Nekuda R 1984, 31, Procházka Štrof 1983, 50). Dalším typem je keramika z jemně plavené hlíny. V mladohradištním období je velmi vzácná a výskyt ojedinělý. Nálezy pocházejí z Hradce u Opavy, z hradiska v Opavě Kylešovicích, z hradiska Pohansko u Břeclavi (Nekuda R. 1984, 31). 5 Tuha ve slovanské keramice není žádné nóvum. Uplatnila se při výrobě keramiky už v průběhu pravěku a rané doby dějinné. První objev tuhové i tuhované keramiky byl v neolitické lineární kultuře. Další používání tuhy se projevilo v podobě ozdobného tuhování nádob v době halštatské, a to v kultuře velatické, podolské, slezské, v mladší fázi horákovské a platěnické. Tuha se používala i v laténském období a pak hojně ve slovanském prostředí. 13

14 Technologie výroby Výroba v tomto období se nijak neliší od výroby ze středohradištní doby hradištní. Keramika byla vyráběna nálepovou technikou a obtáčena na ručním kruhu za pomalé rotace (Goš 1977, 299; Macháček 2001, 22). Znakem této keramiky je i dobrý výpal. Barva povrchu po výpalu kolísá mezi šedou, hnědou až okrovou. Výpal byl prováděn v hrnčířských pecích. V Mohelnici došlo k průzkumu celého komplexu hrnčířských dílen ze 12. století (Goš 1977, 299) Typy nádob Při rozdělení keramiky použijeme schéma V. Goše (Goš 1977, 291). Ten nádoby dělí do 4 skupin: hrnce, zásobnice, mísy a technická keramika. Dalším typem bude různorodá keramika, kam zařadíme láhve, nádoby s cylindrickým hrdlem, kónické nádoby, pokličky a džbány. Tvarová škála keramiky tohoto období na severní Moravě je o něco bohatší než na Jižní Moravě. Kromě typických tvarů můžeme na Severní Moravě nalézt například tyglíky, dyzny, zlomky pánví a láhve (Goš 1970, 43). Hrnce Jde o nejrozšířenější typ mladohradištní keramiky. Tvarem plynule navazují na hrnce středohradištního období. Výjimku tvoří pouze Olomouc, kde byly tvary hrnců poněkud dokonalejší. Tyto dokonalejší hrnce pocházely z dílen hrnčířů pracujících s vyspělejší technologií (Goš 1977, 293). Tělo hrnců má vejčitý, kulovitý nebo soudkovitý tvar. Jejich výška se pohybuje v rozmezí cm. Podle velikosti průměru okraje byly nejrozšířenější hrnce střední velikosti (přes 50 %), zatímco malé a velké hrnce jsou zastoupeny stejnoměrně (asi 25 %) (Nekuda R. 1984, 33). Typickým znakem mladohradištních hrnců je podle R. Nekudy žlábkovité hrdlo, výrazně odsazené jak od těla nádoby, tak i od okraje. Předěl mezi okrajem a hrdlem tvoří obvodová lišta ve tvaru trojúhelníku (Nekuda R. 1984, 33). Podle V. Goše (Goš 1977, 293) má typický mladohradištní hrnec soudkovitý nebo vejčitý tvar, jednoduše zdobené, rovné dno často se značkou, hrdlo je dovnitř prohnuté a okraj různě profilovaný. Rozměry hrnce u Goše jsou : výška kolísá mezi cm, průměr okraje měří cm, dno má průměr kolem 10 cm. V průběhu mladší doby hradištní se tvar těla téměř neměnil. Častým změnám podléhal tvar okraje, použitý materiál a výzdoba. 14

15 Okraje hrnců se vyvíjely od jednoduše profilovaných tvarů typických pro 10. století až ke vzhůru vytaženým a římsovitým okrajům. Celý proces vytažení okrajů proběhl nejrychleji v 11. století. Ve 12. století dochází k malému zvýšení okraje a mizí lišta ze spodní části okraje. V 1. polovině 13. století je okraj tvořen vysokou obvodovou římsou. Vývoj okraje byl ovlivněn řemeslnou výrovou a obecným vkusem spotřebitele (Goš 1977, 293). Změna nastala i ve výzdobě. Starší hrnce mají vodorovné rýžky nebo husté žlábky kladeny vedle sebe. Na podhrdlí se objevují pásy šikmých vrypů nebo pásy hřebenových vrypů. Mladší hrnce mají výzdobu jednodušší, která má pouze vodorovné žlábky pokrývající horní část těla. Zřídka se na podhrdlí objevuje pás šikmých vrypů nebo žlábková vlnovka. Častější je i vnější výzdoba lišty okraje. V závěru tohoto období se hrnce zdobí rádélkem (Goš 1977, ). Zásobnice Na počátku mladohradištní doby se v Čechách a na Moravě objevuje nový keramický tvar zásobnice. Tyto nádoby se vyznačují masivností a velikostí. Masivní zásobnice na Moravě měly užitkový tvar a výrova nebyla ovlivněna zvenčí. Výrobu mladohradištních zásobnic na Moravě kladl J. Mackerle do století a jejich zánik spojoval s tzv. německou kolonizací. Archeologické výzkumy prokázaly, že výroba zásobnic trvala celý středověk. Výroba zásobnic končí někdy v 15. století. Příčina zániku těchto nádob je připisována výrobě dřevěných nádob (Goš 1977, 297; Goš Karel 1979, 163; Nekuda R. 1984, 43). Na výrobu zásobnic byla použita hrubší hmota s převažující drcenou tuhou. Povrch byl natírán jemnou hlinkou, která po vypálení změnila barvu. Povrchová barva zásobnic je tedy rozeznatelná od barvy na lomu. Zásobnice mají převážně kónické tělo a někdy stěny mírně vyhnuté. Obecně se zásobnice dělí podle tvaru na: kónické a lahvovité. Speciální dělení zásobnic 11. století pak provedl V. Goš. Toto dělení platí pouze pro Severní Moravu. V. Goš vyčlenil dva typy (Goš 1977, ; Goš Karel 1979, ): I. typ Má nižší zesílený okraj, na vnější straně různě profilovaný. Nádoby jsou menší a těla baňatá s bohatým zdobením. Zásobnice jsou z tuhové hlíny. Povrch se natíral engobou. Protože se doposud nepodařilo nalézt ani jeden exemplář v celku, nemáme celkové rozměry. Zásobnice jsou datovány do 11. století. 15

16 II. typ Má vyšší rovný okraj různě profilovaný. Dalším znakem je prožlabené hrdlo a bohatě zdobené kónické tělo. Průměr okraje se pohybuje v rozmezí cm a výška kolísá mezi cm. Tento typ se nacházel na všech sídlištích mladší doby hradištní na Severní Moravě. Jak u hrnců, tak i u zásobnic má tělo stejný tvar. Vyvíjela se pouze profilace okraje, použitý materiál a výzdoba. Zásobnice jsou datovány do 2. poloviny 11. století. Nejstarší tvary tohoto typu mají zesílený okraj velmi málo profilovaný. Ve 12. století dochází k výrazné profilaci okraje. Začátkem 13. století se okraje zjednodušují a mají kyjovitý tvar. Výroba těchto nádob byla prováděna na masivním hrnčířském kruhu tzv. laténského typu. Postupem času však vzhledem k větší masivnosti a velikosti zásobnic dochází ke změnám technologie výroby (Goš Karel 1979, 171). Výzdobu tvoří tři základní prvky: ryté žlábky, vrypy a lišty v různých kombinacích a modifikacích. Výzdoba v tomto případě určuje i hrubé chronologické zařazení. Zásobnice jsou zdobeny více než hrnce. Výzdoba většinou pokrývá celý povrch těla a vnější hranu okraje. Nejbohatší výzdobu mají zásobnice datované do 12. století. Tělo je pokryto plastickými lištami, pásy vrypů a žlábky. Ale ve 13. století dochází k několika změnám. Mizí plastické lišty a výzdoba se redukuje na šikmé vrypy na podhrdlí a žlábkování těla (Goš Karel 1979, 170). Na některých okrajích mladohradištních zásobnic se objevují ryté značky. V moravských nálezech nalézáme šipky, římská čísla, písmena římské abecedy. V mladohradištním období převažují šipky a motiv tzv. přesýpacích hodin. V 11. a 12. století jsou značky řemeslnickovýrobním znakem, který mohl mít význam lidově pověrečný (Goš Karel 1979, 173). Mísy Tento druh nádob nepatří k častým výrobkům hrnčířů této doby. Mísy jsou nádoby, které mají nižší výšku, než je průměr okraje. Tato skupina je velmi pestrá a různorodá. Mísy sloužily hlavně k přípravě a předkládání tekutých a kašovitých pokrmů (Goš 1977, 297). U výzdoby, která se podobá výzdobě jiných typů keramiky, převládají široké vodorovné nebo vlnovkové žlábky. Ojediněle se objeví šikmé vrypy. Mísy mají často kónický tvar. Při určování se vychází z typologie mís podle Z. Váni z roku 1958 (Váňa 1958, ) : I. typ mísy se zataženým okrajem. II. typ kuželovitě rozevřené mísy. III. typ mísy s prohnutým hrdlem. IV. typ dvojkónické mísy. 16

17 V. typ mísy s válcovitým hrdlem. VI. typ mísy na nožce. VII. typ pekáče. VIII. typ talířovité misky. Do mladohradištního stylu patří některé varianty z I. typu, přičemž forma Id se objevuje jen v pozdním období. Dále sem patří i II. typ, kde konkrétně forma IIc patří do století a forma IId je doložena v století. Z mís III. typu lze do mladohradištního stylu zařadit formy IIIa1, IIIa2, IIIa3, IIIb1, IIIb2. Také ve IV. typu jsou formy IVa1, IVa2, IVa3, IVb1, IVb2, IVb3 dožívají v mladohradištním období. Mísy V. typu jsou většinou mladohradištního charakteru. VI. typ nemá zatím spolehlivé datování. VII. typ se pak objevuje ojediněle i ve 13. století stejně jako VIII. typ (Váňa 1958, ). Technická keramika Přesleny Přesleny jsou předměty řadící se do této skupiny. V mladohradištní keramice jsou jen ojedinělé nálezy. Přeslen je malé závaží udržující při soukání vlákna z koudele vřeteno v rovnováze a v setrvačném pohybu. Slouží k ručnímu spřádání příze. Tyto předměty jsou přímým dokladem textilní výroby. Přesleny se vyráběly z různých materiálů, většinou z hlíny, kostí, olova, kamene, jantaru, parohoviny, dřeva, ze skla nebo z organické hmoty. Jejich tvar je velmi rozmanitý (kulovité, kotoučkovité, válečkovité, čočkovité, ve tvaru komolého kužele, ). Ve slovanském období se přesleny vyskytovaly už v nejstarších fázích slovanského osídlení, hojně i ve středohradištním období a nejvíce v mladohradištním období (Lutovský 2001, 273). Různorodá keramika Láhve Z typologického rozboru a zeměpisného rozšíření nálezů jasně vyplývá, že vlastní oblastí slovanských lahví a lahvovitých tvarů jsou Čechy a Karpatská kotlina. Na ostatních územích (Lužice, Slezsko, Polsko) hrají jak kvantitativně, tak i kvalitativně poměrně bezvýznamnou roli a představují buď přímo import, anebo alespoň ohlas vlivů z klasické oblasti bez vlastního vývoje. Ve východoslovanské oblasti se láhve a lahvovité tvary vyskytují pouze sporadicky, ale mají samostatný vývoj. Na území balkánských Slovanů nedošlo zatím k žádnému nálezu tohoto typu keramiky (Váňa 1956, 138; Nekuda R 1984, 40 41). Pro dělení se používá typologie Z. Váni (Váňa 1956, ): I. typ tvary s dvojkónickým tělem. 17

18 II. typ tvary se soudkovitým tělem. III. typ tvary s vejčitým nebo kónickým spodkem. IV. typ láhve s válcovitým tělem. V. typ čutory. VI. typ zoomorfní formy. Mladohradištní lahvovité tvary na Moravě mají ještě všechny znaky lahví středohradištního období a kulturního proudu, který se na Moravě šířil v prvé polovině 9. století z Karpatské kotliny (Nekuda R. 1984, 43). Vrcholným obdobím českých lahví bylo 9. a 10. století. V 11. století dochází k tvarovému i ornamentálnímu vývojovému ústupu. To souvisí celkově s úpadkem keramické výroby té doby. Některé formy však přežívají až do pozdního středověku (Nekuda 1984, 43; Váňa 1956, 143 ). Konvice Jediným exemplářem v mladohradištní keramice je konvička z Cizkrajova datovaná k roku Na této nádobce se objevují dva prvky: ucho a trubkovitá výlevka. Právě tyto prvky mohou být zárodky nového typu nádoby džbánku. Konvice s výlevkou a uchem se hojně vyskytují v Porýní a v Rakousku kolem 2. poloviny 12. století a jsou řazeny do západního vlivu. Konvice s výlevkou nacházíme v souborech od 13. století (Nekuda R 1984, 43). Nádoby s cylindrickým hrdlem Jde o velmi charakteristický tvar spadající do mladohradištní doby. Objevují se náhle a jejich výskyt je spojován s pobytem polských vojsk Boleslava Chrabrého. Nádoby se podobají hrncům. Mají nižší tělo zdobené vodorovnými žlábky. Charakteristické je pro ně 3 4 cm vysoké válcovité hrdlo. Často se vyráběly z písčité hlíny šedě vypálené. Některé nádoby byly zhotoveny i z tuhové hlíny a měly černošedou barvu. Nádoby z tuhové hlíny svědčily o domácí provenienci. Nádoby s cylindrickým hrdlem se vyráběly hlavně v horním Pomoraví v století. Nálezy tvoří jen nepatrné procento. Rovné cylindrické hrdlo se nalézá velmi zřídka, okraj se vychyluje ven a je spíše nálevkovitě rozevřený, anebo nepravidelně zduřelý (Goš 1977, ). Kónické nádoby Objevují se ojediněle na sídlištích. Jsou zhotoveny z písčitého materiálu promíšeného tuhou hnědé barvy. Nádobu zdobí žlábkování. Tyto nádoby se vyskytují převážně v Polsku, odkud se mohly dostat na Moravu. Poklice a poháry se v tomto období vyskytují minimálně nebo vůbec, hlavně v závěru tohoto období. 18

19 Části nádob Některé části nádob mají díky své typologii chronologickou citlivost. Jedná se hlavně o okraje. Dna a výdutě nezachycují chronologii, pokud neobsahují typickou značku nebo výzdobu. Okraje Základem třídění okrajové profilace je způsob rozevření a modulace ukončení. V mladohradištní keramice se vyskytují okraje šikmé, svislé a dvojkónické. Podle statistiky R. Nekudy (Nekuda R. 1984, 33) se udržují starší typy okrajů, což jsou okraje šikmé, déle na Jižní a jihozápadní Moravě než na Moravě severní. R. Procházka (Procházka Peška 2007, 143; ústní sdělení R. Procházky při konzultacích) ze svého bádání o mladohradištní keramice vypozoroval, že okraje tohoto období lze rozdělit na vzhůru vytažené a vykloněné. To má také chronologickou citlivost. Okraje vzhůru vytažené se objevují do roku 1050 a okraje vykloněné se objevují do 13. století. Dna U mladohradištních hrnců jsou dna buď rovná, nebo mírně klenutá. Dna přecházejí ve výduť pod tupým úhlem nebo v ojedinělých případech mají náznak svislého hránění (Nekuda R. 1984, 39). Často se na dnech objevují i plastické značky Výzdoba V tomto období se nachází výzdoba rytá, která převažuje, a plastická, která se ojediněle nachází na zásobnicích. Velmi častým motivem je obvodové rýhování. To mohlo být provedeno jednoduchým rydlem nebo hřebenem. Uspořádání rýh může být pravidelné, nepravidelné nebo křižující. Obvodové pásy jsou většinou v kombinaci s jednoduchými nebo vícenásobnými vlnicemi a kapkovitými vpichy, či šikmými vseky. Kapkovité vpichy a šikmé vseky se vyskytují i samostatně. Některé typy výzdoby jsou charakteristické pouze pro určité období. Datování jednotlivých prvků výzdoby proběhlo na základě nalezených souborů datovaných mincemi. Například hřebenovitý vpich se vyskytuje pouze vzácně. Patří do starší fáze mladohradištní keramiky a na základě nálezu lahvovitého tvaru z Kelče je datován do začátku 11. století. Také jednoduchá vlnovka na vnější straně okraje je řazena do 13. století. Tento jev byl datován na základě nálezu okrajových střepů ze Želechovic (Nekuda R. 1984, 35 36). Zvláštní pozornost vyžaduje výzdoba provedená radélkem. V naší dosavadní literatuře je tato výzdoba spojována s kolonizací. Převažuje zde mechanický názor německých badatelů, 19

20 kteří tento jev datují do konce 13. století a považují jej západní vliv. Nový názor do této problematiky vnesl Lobbedey, který výzdobu radélkem datuje do století. Dalším nálezem z Pohanska u Břeclavi uvedl B. Dostál tuto výzdobu do velkomoravského období. V. Nekuda později zjistil, že radélko bylo na slovanském území známé již před kolonizací. Svoji teorii opřel o rozbor výzdoby mladohradištní keramiky ze zaniklé osady Mstěnice, která byla provedena radélkem. Z rozboru R. Nekudy vyplývá, že výzdoba provedená radélkem nebyla hrnčířům mladohradištního období na našem území neznámá a nelze ji tedy v žádném případě spojovat až s kolonizačními proudy (Nekuda R. 1984, 39). Plastická výzdoba v podobě lišt je doložena spíše na zásobnicích. Na hrncích datovaných mincemi není tento jev zaznamenán (Nekuda R. 1984, 39). Obecně lze říct, že výzdoba se v průběhu mladohradištní doby měnila. Hrnce starší fáze tohoto období jsou pokryty vodorovnými rýžkami nebo žlábky hustě kladenými vedle sebe, na podhrdlí se objevují pásy šikmých vrypů či hřebenovitých vrypů. Výzdoba hrnců mladší fáze mladohradištního období je jednodušší. Horní část nádoby je většinou pokryta vodorovnými žlábky. Někdy se v podhrdlí objevuje jednoduchá vlnovka nebo pás šikmých vrypů. V závěru mladší doby hradištní je pak dominantní výzdoba prováděna radélkem (Goš 1977, 294) Značky na dnech Značkou na dnech v dnešní době rozumíme plastické nebo ryté označení výrobku výrobcem nebo dílny, ale patří sem i stopy po podsypce, anomální otisky atd. Z motivů značek od výrobce převažují různě členěné čtyřúhelníky, čtvercové tvary, různě proplétané čtverce, čtvrcený kruh, samotný kříž nebo kříž v kruhu, kříž s hákovými rameny a různé kruhové motivy. Některé značky, jako například kříž s hákovými rameny, čtvercovité tvary, se objevily i dříve, nejčastěji na velkomoravské keramice. Byly tedy užívány delší dobu a nemohou se stát chronologickým kritériem. Vzácným motivem je svastika a volná souběžná břevna. Zvláštním motivem je výskyt pětiprsté tzv. Boží ruky. Ta se hojně používala jako značka na dnech keramiky, ale i v denárových ražbách 11. století (Lutovský 2001, 374; Nekuda V. 2000, ). Značky 9. a 10. století na dnech nádob měly jiný význam než ve stoletích následujících, protože došlo k rozvinutí řemeslné výroby. Dalšími značkami mohou být stopy po podsypce, která mohla být písčitá nebo popelovitá. Další stopy a otisky, které nacházíme na dnech, mohou být dokladem výrobní technologie. Patří sem například důlky, rýhy, plastické výčnělky. Důlky jsou negativním otiskem osy 20

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako 2011 Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly

Více

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010.

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Ondřej Chvojka Od roku 2009 probíhá v povodí říčky Smutné na

Více

Raný středověk, středověk a novověk

Raný středověk, středověk a novověk Raný středověk, středověk a novověk 1. HRUTOVSKÁ STRÁŇ Foto č. 31. Zlomky keramických nádob s bočními foty zlomků Foto č. 32. Zlomky keramických nádob Foto č. 33. Zlomky keramických nádob Foto č. 34. Zdobené

Více

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina 9. PRANí rud Pozůstatky po praní rud jsou hojným druhem podpovrchových archeologických nálezů a situací. Zásadní problém na úrovni vnější kritiky pramene ale spočívá v tom, že velké části těchto zařízení

Více

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Mařík Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Klápště et Zdeněk Měřínský curantibus editae Univerzita Karlova v Praze

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín)

Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín) Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín) Martin Hložek Úvod V roce 1996 v prostoru tratí Rúdnícký dvůr, Rúdnícký mlýn zahájili M. Hložek a M. Chludil

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Zaniklá středověká ves Svídna

Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna, se nachází v dnešním katastru obce Drnek., což je asi 10km na západ od Slaného (bývalý okres Kladno). Etymologové soudí, že název Svídna vznikl

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Skupina Typ varianta Typ varianta

Skupina Typ varianta Typ varianta Přílohy 89 Hrnce Procházka Brno Ronovec Skupina Typ varianta Typ varianta 02 01.01 04 89 05 02.01 07 08.01 08 81 09 02.01 04.01 05.01 22 33 06.01 10 01.01 02.01 05.01 2 5 9 06.01 07.01 11 01.01 02.01 04.01

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Ivana Boháčová Jiří Hošek, ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Martina Bílková, KA ZČU Plzeň 1 témata a cíle

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1 Příbor - Prchalov Označ. na artefaktech Pr Lokalita publikována: Diviš, J. : Neuvěřitelnou starobylost Příbora prokazují nové archeologické nálezy, Měsíčník města Příbora, leden 1998 Diviš, J. : Legendární

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE

ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 6. 9. PŘEHLED ARCHEOLOGIE RANÉHO STŘEDOVĚKU V OBLASTECH OSÍDLENÝCH SLOVANSKÝM ETNIKEM 8-9. STŘEDNÍ EVROPA 8. ÚVOD; SLOVENSKO 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Historie města. Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína

Historie města. Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína Historie města Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína Doba bronzová (cca 2000-800 př.n.l.) představuje v jižních Čechách velmi důležitou epochu. Po př obdobích mladší a pozdní doby kamenné,

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

(podrobnější údaje v. v legendě při jednotlivých obr.)

(podrobnější údaje v. v legendě při jednotlivých obr.) 7 SEZNAM VYOBRAZENI (podrobnější údaje v. v legendě při jednotlivých obr.) 1 Mapka osídleni našich zemí do doby kolem rozhraní letopočtů 21 2 Mapka osídlení našich zemí v prvních stoletích n. 1 38 3 Mapa

Více

Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR.

Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR. PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Obrázky: Obr.1 Poloha lokality na mapách Obr.2 Zachycení ostrožny s kostelem sv. Jiří na Willenbergově vedutě města Obr.3 Plán sond výzkumu M. Šolla z let 1961-1962 a výsledky geofyzikálního

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D.

PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D. PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy Počítačová podpora v archeologii 205 642683.040 1068617.732 256.634 106a 206 642682.416 1068617.018 256.609 106b

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ Jitka Knotková, Muzeum Vysočiny Třebíč Martin Kuča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Úvod

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová Doba bronzová Před 5500 lety (v Evropě před 3000 lety) Kámen je nahrazen kovem = BRONZ Cu -měď Sn cín 20% BRONZ Spojením dvou relativně měkkých kovů vzniká

Více

PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007

PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007 PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007 DOBA KAMENNÁ (cca 2 500 000 8 000 let př. n. l.) - Starší doba kamenná Paleolit - Střední doba kamenná Mezolit (8

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Nálezová zpráva o archeologickém dohledu Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Archeologický dohled při statickém zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Muzeum a galerie severního Plzeňska

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Michal Gelnar Tato první studie, resp. sonda, je zaměřena na typologii sklářských

Více

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Závěr 6) Seznam literatury

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Archeologica Pragensia 14, 1998 141-148 Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Mgr. Michaela Wallisová

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Nové mlýny a okolní krajina

Nové mlýny a okolní krajina Nové mlýny a okolní krajina Nádrže Nové Mlýny V letech 1975 1988 byly na řece Dyji postaveny nádrže Nové Mlýny. Tvoří ji tři nádrže, ve kterých se rozlévá voda na více než 3000 hektarech. Vznikly jako

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii)

K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii) K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii) Cílem listu je podat základní informace o době halštatské/starší době železné a to nejen na území současné

Více

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č.

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č. Tesák Úvod Tesáky představují významnou skupinu v kategorii chladných zbraní. Jedná se také o jednu z nejvíce zastoupených chladných zbraní v archeologických nálezech. Podle úchopu tesáky rozdělujeme na

Více

Výzkumy opevnění. Centrální část

Výzkumy opevnění. Centrální část výzkumy opevnění Výzkumy opevnění Centrální část Realizace výzkumů destrukce opevnění Pohanska nebyla záležitostí pravidelnou. Až do roku 2005 byly provedeny čtyři výzkumné kampaně (Obr. 59). Po tomto

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Přemyslovské Čechy Datum vytvoření 27.12.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor 1.ročník čtyřletého gymnázia Zajímavosti v oblasti kultury 11.--12.století

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

Klíčová slova: Anotace:

Klíčová slova: Anotace: ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Tochovice Tochovice 76 262 81 Tochovice IČO: 71 00 72 02 E-mail: zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ

NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI NÁLEZ DVOU POTRAVINÁŘSKÝCH PECÍ Z 12. STOLETÍ Z ULICE BAŠTY V BRNĚ MIROSLAV DEJMAL, MAREK PEŠKA V souvislosti s výstavbou parkovacího domu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 č.j. NZ 18/07 Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

4c OKRES TEPLICE 3 (P Ž) Autor: P. Budinský, 2014.

4c OKRES TEPLICE 3 (P Ž) Autor: P. Budinský, 2014. 4c OKRES TEPLICE 3 (P Ž) 4c OBSAH 4c 1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 4c 2 Rejstřík sbírkových předmětů podle období a kultur 4c 3 Literatura Autor: P. Budinský, 2014. 4c 1 Soupis

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Prácheň (k.ú. Velké Hydčice), úprava parkoviště před hřbitovem, srpen Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu pro investora.

Prácheň (k.ú. Velké Hydčice), úprava parkoviště před hřbitovem, srpen Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu pro investora. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV Prácheň (k.ú. Velké Hydčice), úprava parkoviště před hřbitovem, srpen 2016. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém

Více

Počátky polského státu

Počátky polského státu Počátky polského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0113 V oblasti dnešního Polska se usadily během stěhování národů tři velké kmeny západní větve Slovanů: Polané, Vislané a Slezané. Tyto kmeny vedly

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch Příloha č. 6 Lokalizace studovaných ploch Plocha č. Souřadnice (vztahováno ke středům ploch) N E Lokalizace Popis plochy Černá Opava (transekt lokalizován cca 800 m severně od místní části Vrbno p. Prad.-Mnichov,

Více

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Ivan Rous První rozhodnutí o prohledání dolů v oblasti Nového Města pod Smrkem a v oblasti Ještědského hřbetu padlo na začátku roku 2005 po delší diskuzi s archeology

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_32_INOVACE_104 Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci)

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Přílohy: V Mladé Boleslavi dne. Adresát: Obecní úřad Dalovice Dalovice 94 Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Vážený pane starosto

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_04_Velkomoravská říše VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:velehrad.jpg

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Historické oddělení

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Historické oddělení Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Historické oddělení Informace (nejen) pro stavebníky: ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY NA ČESKOLIPSKU A POVINNOSTI STAVEBNÍKŮ Vlastivědné muzeum a galerie v České

Více

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu.

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu. Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním, 2) karta s odpověďmi, 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ

Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ Veselí nad Moravou středověký hrad v říční nivě Miroslav Plaček Miroslav Dejmal a kolektiv Vydáno s podporou grantového projektu GA ČR P405/11/1729 Brno

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

Historický vývoj krajiny České republiky

Historický vývoj krajiny České republiky Historický vývoj krajiny České republiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

5. workshop aktivity A2

5. workshop aktivity A2 5. workshop aktivity A2 Aplikace ICT v archeologické praxi II Témata: 1. Interdisciplinárny výzkum a aplikácia moderných ICT metód při výzkume Kostolianskej kotliny (Borza, M. Borzová, Z. - Bisták, P.,

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 Zdeněk Dragoun a kolektiv Radikální zkrácení výrobních lhůt PSH odsunulo termíny odevzdání příspěvků a umožnilo tak zkrátit interval mezi provedením archeologických

Více

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 50 výtisků.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 50 výtisků. Mimořádné číslo vydané u příležitosti křtu knihy Divizní generál Ondřej MÉZL v kontextu doby Březen 2011 Po oznámení kapitulace v noci z 8. na 9. května opustila německá vojska své obranné postavení u

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více