Školní šikana bolest i výzva pro učitele, společnost a vědu (Stručný úvod do problému, nepublikováno)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní šikana bolest i výzva pro učitele, společnost a vědu (Stručný úvod do problému, nepublikováno)"

Transkript

1 Školní šikana bolest i výzva pro učitele, společnost a vědu (Stručný úvod do problému, nepublikováno) O šikaně mezi školními dětmi víme všichni z médií víc, než je nám milé. Její drastické případy, ponižování a týrání končící vážným zraněním, dlouhodobým poškozením psychiky, někdy dokonce suicidiem oběti, jsou oblíbeným námětem černé kroniky. Šikana je noční můrou mnoha pedagogů, kteří jsou proti ní v konkrétních případech někdy bezmocní. Její zákeřnost dobře vystihuje název knihy Michala Koláře, který boji proti ní zasvětil svůj život: Skrytý svět šikanování. Je to svět spletitý a není snadné do něj proniknout, tím méně pak porozumět tomu, co se v něm odehrává a proč. Oběť šikany je ponižována a týrána svými spolužáky celé týdny, měsíce, někdy léta, a pomoc ze strany pedagogů a rodičů v některých případech nepřijde, nebo je neúčinná, případně dokonce zhorší utrpení postiženého dítěte. Psychicky a výchovně je přitom poškozena nejen oběť a agresor, ale i celá skupina dětí, které jsou svědky šikany a pro které se krásná slova o lidských právech stávají iluzí, ne-li dokonce lží. Jak jinak, když jakmile učitel opustí třídu, zavládne v ní krutý zákon džungle. Jak je to možné? A lze to změnit? Těmito otázkami se zabývají pedagogové a psychologové v mnoha zemích světa soustavně již více než třicet let. U nás je to ovšem kratší doba, protože do roku 1989 bylo nemyslitelné, že by v socialistické škole něco takového mohlo existovat, či snad dokonce být závažným společenským problémem. Přitom školní šikana existovala odedávna, i když v minulých generacích patrně v menší míře než dnes, stejně jako je tomu s jinými projevy agrese ve škole i na ulici. Co přesně se šikanou rozumí? Nejběžnější význam slova šikana (pro nás vedlejší) je byrokratické obtěžování občanů neochotnými úředníky, případně svévolné ztrpčování života pracovníků ze strany nadřízených nejrůznějšími ústrky. V neprofesionální armádě bývalo běžné známé mazáctví, spojené i s fyzickým týráním bažantů ; to někdy napodobují učni a studenti na internátech. Mazáctví může být dost surové, šikaně v našem smyslu se podobá a podporuje ji, ale liší se od ní tím, že jde o vztah dvou skupin s jasnou časovou perspektivou. Norský badatel Olweus, průkopník ve výzkumu šikany, ji definoval jako nejrůznější způsoby opakovaného ubližování jedinci, který se nemůže nebo nedovede bránit, ze strany jiného jedince nebo skupiny. Nepatří sem tedy jiné, často rovněž závažné případy agrese, např. divoké rvačky mezi jedinci, kteří jsou přibližně stejně silní a zdatní, ale ani jednorázové přepadení, oloupení a ztýrání slabého jedince silným jedincem nebo skupinou, nebo

2 příležitostné kanadské žerty, jež se zvrhnou do hrubého násilí a ponížení oběti, ani dominantní postavení asociálního jedince ve školní třídě nebo v jiné skupině. Ubližováním, ve kterém šikana spočívá, se rozumí fyzické násilí, ale i vyhrožování, donucování k nejrůznějším činnostem, olupování, vydírání, zlomyslné poškozování a znečišťování osobních věcí nebo jejich schovávání ve chvíli, kdy je oběť naléhavě potřebuje. Jádrem ublížení bývá ponížení oběti, k němuž ovšem často stačí i pohrdavý posměch a nadávky, užívání hanlivých přezdívek atd. Vysoce trýznivá, až k suicidiu vedoucí může být i nepřímá šikana, spočívající v tom, že se k oběti druzí chovají, jako by neexistovala, nebo i rozšiřování pomluv. Závažnost šikany je v jednotlivých případech dána jednak tím, jak často je oběti ubližováno, jednak stupněm trýznivosti. Ten ovšem záleží mj. na tom, jak je oběť k tomu či onomu jednání spolužáků citlivá, např. na tom, jak silně se jí dotýká určitá hanlivá přezdívka. Uvedené (a další) způsoby ubližování se vyskytují v různém stupni, resp. intenzitě a trvale jich všech zůstane ušetřena jen menšina dětí. Proto není často snadné zjistit, zda máme to či ono dítě považovat za oběť šikany, případně kolik dětí na dané škole je aktuálně šikanováno atd. Badatelé z různých zemí se bohužel dosud nedohodli ani na jednotné formulaci dotazníků šikanování pro děti, ani na způsobu jejich vyhodnocování, takže nám chybí přesné srovnání. Víme však, že se často navzájem podstatně liší jednotlivé školy, nebo i jednotlivé třídy na téže škole, a v některých evropských zemích byl zjištěn mírný nárůst šikanování v několikaletých intervalech. Pro šikanu je typický určitý vztah mezi bezmocnou obětí a agresorem nebo agresory. Tento vztah je charakterizován především trvalým strachem na straně oběti, a na druhé straně sadistickým uspokojením, pocitem převahy a nadřazenosti, jež si agresor záměrně připravuje. Oběť přitom může být i opakovaně okrádána nebo nucena poskytovat různé služby, případně sexuálně zneužívána. Vztah mezi agresorem a obětí se v průběhu šikanování vyvíjí a může nabýt velké citové intenzity. Někdy připomíná vztah mezi krutým rodičem a malým dítětem, jež je v tomto vztahu zcela závislé, s rodiči se identifikuje a vinu za týrání připisuje sobě ( to bití si zasloužím! ). Také agresor může svou oběť silně byť podivně milovat, protože její týrání mu poskytuje mimořádné sadistické uspokojení. V mírnějším stupni jsou takové vztahy běžné např. v partách adolescentů mezi vůdcem a jeho oddaným nohsledem, který se těší jeho blahosklonné přízni a ochraně, ale často slízne i ránu nebo hrubou nadávku. Oběť může také po boku svého agresora krutě šikanovat jiné spolužáky nebo menší děti.

3 Velmi drastická bývá šikana mezi vězni a ve výchovných ústavech, poměrně častá je na internátech, vyskytuje se i v domovech důchodců. Krutá může být i šikana na pracovišti, namířená proti jedinci (kolegovi nebo podřízenému) závislému, izolovanému, z nějakého důvodu nepohodlnému či neoblíbenému. Naším problémem je šikana ve školách, kdy agresory jsou spolužáci obětí ve třídě nebo žáci vyšších ročníků. Školní šikana má více příčin, které se různě kombinují. Především jsou zde individuální vlastnosti, které zvyšují pravděpodobnost, že se to či ono dítě stane šikanujícím agresorem, nebo naopak obětí šikany. Jednat za určitých okolností agresivně, dokonce krutě, to je instinktivně daný sklon nás všech, i když u některých jedinců je tento sklon silnější a i když jsme vybaveni také řadou prosociálních instinktů a ušlechtilými zábranami, zejména svědomím. Psychologové mnohokrát vyzkoušeli, jak snadné je obratnou manipulací rozjet sadistickou představivost a dokonce i kruté jednání běžně slušných lidí. (Války současné i minulé nám to ostatně předvedly ve velkém.) Kromě toho nás formuje přinejmenším mnohé z nás, a některé hned ve vlastní rodině opakovaná zkušenost, že bezohledným násilím lze přinutit druhého, aby nám ustoupil, a získat si respekt, případně zastrašit potenciální odpůrce. Iniciátorem šikany bývá samozřejmě častěji dítě tělesně silné, bez zábran daných citlivým svědomím, s potřebou kompenzovat si skryté pocity méněcennosti (byť navenek sebevědomé), dominantní a různým způsobem schopné získat vliv, často i oblibu, atd. Matějček doporučoval ze své klinické zkušenosti věnovat výchovnou pozornost obětem šikany, aktuálním i potenciálním. Je třeba u dětí odmalička rozvíjet družnost a prosociální vstřícnost, schopnost srozumitelně komunikovat s vrstevníky, pohádat se a usmířit se atd. Někdy se snadno stanou oběťmi děti, které nedovedou vrátit ránu, zasazenou pěstí nebo hrubým slovem, které se v takové situaci stáhnou nebo rozpláčí. Opakovaně jsem se setkal s rodiči obětí, kteří prosazovali zásadu, že slušné dítě se nikdy nepere nebo nesmíš být jako oni! U takových dětí nestačí naučit je technice sebeobrany, je třeba překonat hluboce vštípené tabu, pocit, že by se použitím násilí provinily, i kdyby to bylo v obraně. Ale i dítě, které nelze naučit, aby se energicky bránilo, může aspoň vytrénovat tělesnou sílu nebo si osvojit jiné vlastnosti, kterými vrstevníkům zaimponuje. Psychologové nabízejí podrobné návody pro rodiče, jak vychovat dítě odolné k šikaně ( bully-proof ). Platí ovšem zkušenost, že obětí šikany se může stát kterékoli dítě, někdy právě dítě mimořádně slušné a psychicky vyspělé, snaživé, přátelské neschopné s vlky výti.

4 Zvlášť nebezpečná je šikana mezi žáky téže třídy, která se často odehrává přímo v učebně, především o přestávkách. Týká se všech dětí ve třídě a deformuje vztahy v celém kolektivu. Školní třída je skupina, ve které probíhají procesy dvojího druhu, čemuž odpovídají dvě tváře, dvojí struktura této skupiny: jedna oficiální, druhá ilegální. Té oficiální vládnou pedagogové, pod jejichž vedením se děti učí vědomostem a osvojují si příslušné dovednosti i zásady a hodnoty demokratické společnosti. Zároveň jsou však děti navzájem spojeny zájmy, které jsou v rozporu s cíli školní výchovy: přání co nejméně se namáhat a snadno získat dobré známky, experimentovat s návykovými látkami a s možnostmi sexuality, testovat hranice řádu ničením věcí a nejrůznějšími přestupky, jež poskytují vítané vzrušení dané risikem dopadení. Na učitelích si děti zkoušejí, jak jsou schopné čelit dospělým, jaká drzost, jaké urážky jim ještě projdou. Ilegální struktura třídy má svou organizaci a svá pravidla, zcela cizí demokratické kultuře zastávané školou. Je to zároveň hra na zločineckou organizaci, jak to dobře ilustruje populární výraz bonzovat. V této organizaci platí právo silnějšího a bezohlednějšího. Zde je šikanování slabých, napodobující akční filmy, dovolenou zábavou, lákavým, jinde zakázaným ovocem poznání: jak se člověk projeví v bolesti a ponížení tváří v tvář svým trýznitelům? To je skutečné vzrůšo. Ilegální struktura se vytváří v každé školní třídě, podporuje ji ostatně i normální vývojový proces tendence vrstevnické skupiny k autonomii, k nezávislosti na dospělých. Vyřizovat si všechny záležitosti mezi sebou a rozhodně nežalovat, to je převažující přání dětí a dospívajících, které ostatně pedagogové většinou rádi respektují, protože jim to zjednodušuje život. Ilegální struktura třídy je celkem neškodná, pokud nad ní má oficiální struktura rozhodnou převahu. Tak tomu je, pokud je školní práce zajímavá, učitelé mají důvěru a přirozenou autoritu i podporu rodičů, a etická výchova (např. v rámci osobnostní a sociální výchovy) je na úrovni. Nejsou-li tyto podmínky splněny a jsou-li zároveň ve třídě vlivní jedinci s antisociálními sklony, pak ilegální struktura pod jejich vedením zesiluje a začne se v ní řečeno Kolářovou medicínskou metaforou rozmáhat virus šikanování. Jsou-li zde přitom děti náchylné k tomu stát se obětí, a chybí-li zároveň děti s výrazným prosociálním potenciálem, které agresory zastaví, ovládne třídu postupně strach a šikana se stává normální zábavou. Vývoj, který jasnozřivě beletristicky popsal William Golding v knize Pán much (příběh skupiny chlapců izolované na ostrově) a který Kolář na základě svých zkušeností

5 rozdělil na pět stadií, může rychle dospět až do posledního stadia, v němž třída připomíná tuhou politickou totalitu nebo tlupu barbarských divochů. Šikana zde plní funkci utužování kázně. Dynamika skupinové agrese se vládnoucím kingům snadno vymkne a oběť může být bez zvláštního důvodu takřka doslova zlynčována rozvášněnou skupinou dětí, které si původně vlastně jen dělaly srandu. Úspěšné vyšetření a pedagogické řešení pokročilé šikany vyžaduje dovednosti, jaké má zkušený kriminalista, a zároveň kvalifikaci citlivého, dobře vycvičeného psychologa. Dobrá vůle běžného pedagoga nemá šanci. Největší překážkou bývají rodiče iniciátorů šikany, kteří nápadně často mají ve společnosti značný vliv a s pomocí sítě svých známostí udělají vše, aby se proval ututlal. Italští kolegové mluví přímo o úloze mafie ve školní šikaně. Dává to smysl: šikanováním bezbranných se možná budoucí bossové trénují v bezohledných technikách ovládání druhých na hranici zákona, nebo i daleko za ní. A boj proti tomuto zlu je možná i na našich školách bojem o budoucnost demokracie v daleko větší míře, než si běžně uvědomujeme.

Vybrané části z knížky Pavla Říčana a Pavlíny Janošové Jak na šikanu, vydané nakladatelstvím GRADA v roce 2010

Vybrané části z knížky Pavla Říčana a Pavlíny Janošové Jak na šikanu, vydané nakladatelstvím GRADA v roce 2010 Vybrané části z knížky Pavla Říčana a Pavlíny Janošové Jak na šikanu, vydané nakladatelstvím GRADA v roce 2010 Obsah: Předmluva 1. Úvodem 1.1. Tři příběhy z českých škol 1.2. Typický vývoj šikany ve školní

Více

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009 Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009 Tribun EU 2009 Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém Sborník příspěvků z

Více

JAK ZLEPŠIT VZTAHY V NAŠÍ TŘÍDĚ

JAK ZLEPŠIT VZTAHY V NAŠÍ TŘÍDĚ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ JAK ZLEPŠIT VZTAHY V NAŠÍ TŘÍDĚ Jakub Švec, Simona Jeřábková, Michal Kolář Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Gabriela Billová

Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Gabriela Billová Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol Gabriela Billová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Teoretická

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

práce s třídním kolektivem Metodika

práce s třídním kolektivem Metodika 6 práce s třídním kolektivem Metodika práce s třídním kolektivem Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D

Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D Článek podává základní informace vztahující se k agresi ve školním prostředí včetně nejčastějšího a nejdiskutovanějšího

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY - 3-1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY Rodiče a sourozenci mají podstatný vliv na socializaci a emoční vývoj dítěte. Otec a matka, uvažujeme-li o úplných rodinách, sdílejí s dětmi podstatnou část jejich

Více

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Přehled hlavních výsledků výzkumného projektu realizovaného

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Diskuse Vývojová období lidského života Diskuse Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami Práce se skupinou

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Mgr. Jana Brandejsová Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová (právní souvislosti) Národní centrum

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více