Koncept rizikové chování I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncept rizikové chování I"

Transkript

1 Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o uţívání těkavých látek na základních školách praktických: Karlovarský kraj Sdruţení SCAN PhDr. Martin Dolejš a PhDr. Filip Lepík, doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Mgr. Jaroslav Vacek Zadavatel Krajský úřad Karlovarského kraje

2 Koncept rizikové chování I Společensky nepřijatelné chování a jednání adolescentů je označováno názvy jako (seřazeno abecedně): abnormální chování, agresivní chování, antisociální chování, asociální chování, delikvence, delikventní chování, kriminální chování, maladaptivní chování, návykové chování, nepřizpůsobivé chování, predelikventní chování, problémové chování, rizikové chování aj. Miovský a Zapletalová (2006, 2010): vzorce rizikového chování přitom povaţujeme za soubor fenoménů, jejichţ existenci a důsledky je moţné podrobit vědeckému zkoumání a které lze ovlivňovat preventivními a léčebnými intervencemi. Nejčastěji do konceptu rizikového chování řadíme: šikanu a násilí ve školách, vč. dalších forem extrémně agresivního jednání, dále záškoláctví, uţívání návykových látek, nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým vyuţíváním PC atd.), uţívání anabolik a steroidů, obecně kriminální jednání, sexuálně-rizikové chování, vandalismus, xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus, komerční zneuţívání dětí, týraní a zneuţívání dětí atd. Širůčková (2009, s. 7) na toto konto uvádí, ţe rizikové chování je pojem odkazující ke komplexní kategorii ustanovené v sociálních a medicínských vědních oborech ke klasifikaci takových aktivit, které přímo nebo nepřímo potenciálně vyúsťují v psychosociální nebo zdravotní poškození aktéra, jiných osob, majetku nebo prostředí v širším smyslu.

3 Koncept rizikové chování II a) společností definovaná sociální norma a normalita problémové chování delikventní chování společností definovaná patologie a kriminalita; b) společností definovaná sociální norma a normalita disociální chování asociální chování antisociální chování společností definovaná patologie a kriminalita. Zastřešujícím pojmem je rizikové chování, které obsahuje jak vykřikování během vyučovací hodiny (problémové), tak i krádeţe a šikanu (delikventní). Na jednom konci tohoto pojmu stojí lhaní, podvádění (disociální), uprostřed se nachází vandalizmus (asociální) a na opačném pólu fyzické ublíţování (antisociální).

4 Koncept rizikové chování IIII Světová zdravotnická organizace (WHO) (Labáth, 2001): agresivní formy (aktivní) násilí, kriminalita, extremismus a další aktivity, které zahrnují různé formy agresivního chování; pasivní formy záškoláctví, uţívání legálních a nelegálních drog a další aktivity, které negativně ovlivňují ţivot a existenci adolescenta; kompromisní formy rodinné a vztahové problémy, pracovní výkyvy a další aktivity, které v sobě zahrnují sociální, profesní nestabilitu. Základních sedm kategorií rizikového chování (Dolejš, 2010): uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek; kriminalita; šikana, hostilita a agresivní chování; sexuální aktivity; školní problémy a přestupky; extremistické, hazardní a sektářské aktivity; ostatní formy rizikového chování.

5 Základní fakta výzkumného projektu I Ideje projektu: určit aktuální výskyt rizikového chování (uţívání návykových látek, šikany, sexuálního zneuţívání a další) určit vliv sociálních faktorů na výskyt rizikového chování (socioekonomickou úroveň rodičů, vzdělání rodičů, místo bydliště, region a další) získání informací o vývoji v oblasti rizikového chování (výsledky mohou tvořit v časové ose zpětnou vazbu v závislosti na efektivitě opatření, které byly v minulosti realizovány) Tematické oblasti projektu: Zkušenosti s legálními a nelegálními látkami Nakládání s volným časem Vrstevnické a interpersonální vztahy Právní povědomí Sociodemografické informace

6 Základní fakta výzkumného projektu II Etika výzkumu: Veškeré dotazníky administrovali pouze zaškolení asistenti bez přítomnosti učitele ve třídě - i rozhovory; Respondenti se účastnili zcela dobrovolně, bez nároku na odměnu; Byl vyţadován písemný souhlas zákonného zástupce u nezletilých ţáků - bez tohoto souhlasu se ţák nemohl zúčastnit vyplňování dotazníku a ţáci ZŠP ani interview Od respondentů nebyly poţadovány ţádné identifikační údaje; Účastníci výzkumu byli vţdy seznámeni se všemi základními informacemi o studii a svých právech, včetně práva odmítnout vyplnění dotazníku; Vyplněné dotazníky byly bezpečně archivovány. Neměl k nim mít přístup nikdo další (např. učitelé či ředitelé škol) a nebyly vyuţity nikým, kdo není členem výzkumného týmu. Obsah interview tvořila stejná témata, která byla obsaţena v předkládaném dotazníku; Interview vedl vyškolený a zkušený asistent, který během rozhovoru dodrţoval etická pravidla týkající se tohoto typu výzkumu.

7 Základní fakta výzkumného projektu III Metodika výzkumu ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) zkušenosti s legálními i ilegálními drogami rozsah jejich uţívání postoje k uţívání drog vědomosti ţáků o drogové problematice SAHA (The Social And Health Assessment, Weissberg a kolektiv, 1991) inspiroval v oblastech sociálního vývoje školní mládeţe se zaměřením na rizikové protektivními faktory. Vlastnosti nástroje: Srozumitelný Adekvátní časová náročnost Skupinová administrace Formální stránku Validitu a reliabilitu Základní seznam tvořilo 100 otázek, z kterých bylo do předkládaného dotazníku vybráno 64; doba administrace: 45 minut (nejmladší); tuţka/papír ; sešitová podoba formátu A4; proběhlo pilotní ověřování s ţáky dvou 6. tříd Přidaná část výzkumu rozhovory s ţáky základních škol praktických stejná témata jako v dotazníku + těkavé látky

8 Základní fakta výzkumného projektu IV Validita a reliabilita Podíl nekonzistentních odpovědí max. 5 % - povaţujeme za vysoce spolehlivý Otázky s fiktivními odpověďmi droga netalin ; 2 (0,09%) respondenti uvedli, ţe vyzkoušeli tuto drogu Srovnávání otázek Od koho drogu respondenti získali s otázkou Celoţivotní prevalence drog ; rozdíl na úrovni cca 0,40%, respektive 9 jedinců

9 Ukázka poloţek dotazníku

10 Populace a výběrový soubor I Sledovaná populace v Karlovarském kraji Ţáci 6 aţ 9 ročníku základních škol (uměleckých, praktických a bez specifikace) Ţáci primy aţ kvarty víceletých gymnázií Studenti 1 aţ 2 ročníku středních škol (střední školy s maturitou, střední odborná učiliště, gymnázia)

11 Populace a výběrový soubor II Výzkumný soubor Respondentů Osloveno 35 škol, souhlasilo s testováním 33 školských zařízení Pro reprezentativnost cca. 70 jedinců z kohorty (věkové, školní); v rámci výzkumu snaha získat cca. 350 respondentů z kohorty Respondenti ve věkovém pásmu let; průměrný věk 14,27; let 96,72% Rozdělení podle okres Sokolov: 29% = 642 probandů Cheb: 32% = 731 probandů Karlovy Vary: 39% = 883 probandů Tab. : Procentuální vyjádření výběrového souboru vůči základnímu souboru (pohlaví) Pohlaví Chlapci Dívky Celkem 6. ročník ZŠ 12,19 10,53 11,36 7. ročník ZŠ 10,80 9,06 9,89 8. ročník ZŠ 10,17 10,25 10,21 9. ročník ZŠ 12,20 11,22 11,68 1. ročník SŠ 10,03 9,01 9,52 2. ročník SŠ 9,46 10,25 9,84 Celkem VS 10,67 9,99 10,33

12 Populace a výběrový soubor III ,00 70,00 60,00 50,00 74,18 72,71 Chlapci 40, Dívky Celkem 30,00 27,29 25,82 Střední škola ,00 10,00 Základní škola 0 6. ročník ZŠ 7. ročník ZŠ 8. ročník ZŠ 9. ročník ZŠ 1. ročník SŠ 2. ročník SŠ 0,00 Ano v bydlišti Ne v bydlišti Vzdělání matky Okres CH Okres KV Okres SO Základní škola 7,68 4,48 8,21 Vyučený 34,85 28,62 40,37 SŠ s maturitou 33,71 40,05 29,65 Vysokoškolské 13,09 15,08 6,20 Nevím 10,67 11,78 15,58 Vzdělání otce Okres CH Okres KV Okres SO Základní škola 7,65 4,33 5,08 Vyučený 35,69 32,28 44,43 SŠ s maturitou 28,75 29,82 22,95 Vysokoškolské 12,61 17,31 7,05 Nevím 15,30 16,26 20,49

13 Analýza pro zadavatele obsahuje editor a hlavní autor PhDr. Lepík: volnočasové aktivity, sporty, finance, tělesná konstituce školní klima, hostilita, vztah k národnostem, sexuální chování a kriminalita návykové látky Prezentace výsledků analýza interwiev v základních školách praktických Tato prezentace autor PhDr. Dolejš: uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek; kriminalita, šikana, hostilita a agresivní chování; sexuální aktivity, tělesná konstituce a vztah k vlastnímu tělu; extremistické, hazardní aktivity; volnočasové aktivity a sportování

14 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek Téma kladených otázek: zkušenosti s určitými látkami Celoţivotní prevalence Roční prevalence Měsíční prevalence získávání těchto látek mnoţství uţívané látky způsob uţívání důvody uţití věk prvého uţití postoje k určitým látkám finanční výdaje za určité látky

15 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek TABÁK I Celoţivotní prevalence: chlapci 61,23 % dívky 67,19 % ţáci 54,82 % studenti 79,48 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32,42 58,80 62,75 67,33 81,13 67,58 41,20 37,25 32,67 GI ZŠ ZŠP GII Kategorie Neuţil Kategorie Uţil 18,87 SŠ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24,61 75,39 37,04 62,96 56,27 43,73 69,08 75,25 79,90 84,92 85,42 Kategorie Uţil 30,92 24,75 20,1015,08 14,58 Kategorie Neuţil

16 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek TABÁK II 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 13,15 Okres CH Okres KV Okres SO 8,67 8,25 7,82 7,18 4,68 7,67 5,23 4,69 0,00 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 4,00 2,00 3,08 3,44 3,08 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí Do 5 cigaret 1,06 2,70 3,10 6,98 10,30 9,88 9,44 Do 10 cigaret 0,00 1,69 5,57 11,17 11,81 14,46 12,78 Do 20 cigaret 0,00 0,34 1,55 4,19 5,78 7,23 13,89 0,00 Do 5 cigaret denně Do 10 cigaret denně Do 20 cigaret denně Více neţ 20 cigaret denně Více neţ 20 cigaret 1,06 1,01 1,55 2,79 5,28 5,30 8,33

17 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek TABÁK III 8,59 8,14 4,99 10,69 Chlapci Dívky 5,07 4,94 4,20 3,15 Nejrozsáhlejším mezinárodním projektem zaměřeným na analýzu kouření u adolescentů je The Health Behaviour in School-aged Children. ČR od roku šetření výskyt pravidelných kuřáků v populaci 11letých pubescentů 1,0 3,0 %) zhoršující stav je pozorován u 13- a 15letých ţáků, u kterých byl sledován nárůst mezi lety 1994 a letí o 6,5 % a 15letí o 12,7 % Poslední šetření v roce 2006 zaznamenalo u 15letých přesahuje tato hodnota 21 % Průměrná týdenní spotřeba cigaret u 15letých dívek je 38,1 cigarety, respektive 19,7 cigarety u 13letých, a je vyšší neţ u chlapců (13letí 19,1 cigarety a 15letí 35,7 cigarety). Vacek (2008) uvádí pravidelné kouření u dětí 5. ročníku v 0,7 % a u dětí 6. ročníku v 1,86 % Vacek (2008) zjistil, ţe v 9. ročníku kouří denně 30,77 % ţáků Hodnota pravidelných 15letých kuřáků v Karlovarském kraji přesahuje v roce 2009 hranici 33 % (Lepík a kolektiv, 2010). Kayosová (2003) dochází k podobným výsledkům, ve skupině 835 respondentů s průměrným věkem 15,5 roku potvrdilo denní kouření 23,59 %.

18 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek ALKOHOL I Celoţivotní prevalence: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% chlapci 85,55 % dívky 82,96 % 85,55 82,96 72,05 70,94 14,45 17,04 27,95 29,06 51,79 51,95 48,21 48,05 Uţil Neuţil 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97,96 56,84 60,34 76,73 89,71 94,63 97,3297,73 43,16 39,66 23,27 10,29 5,37 2,68 2,27 2,04 Neuţil Uţil

19 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek ALKOHOL II dochází často k mixování alkoholických nápojů chlapci pivo a destiláty niţší věk 9-12 dívky víno vyšší věk Destiláty 26% Víno 26% Pivo 48% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54,17 75,12 77,03 96,04 98,10 Uţil 45,83 24,88 22,97 3,96 1,90 GI ZŠ ZŠP GII SŠ Neuţil

20 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek ALKOHOL III 25,00 Oplétačky s policií a uţití alkoholu současně Místo poslední konzumace alkoholu 21,42 20,00 Chlapci 15,00 14,38 20,16 10,00 10,29 Dívky 16,91 17,64 5,00 3,74 2,01 0,57 4,47 11,73 10,01 7,71 9,43 1,94 0,00 Ano, jednou Ano víckrát Ano, víckrát a neustále

21 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek ALKOHOL IV ESPAD 2007 poukazují, ţe neţádoucí formy pití jsou rozšířenější u chlapců, to u 24 % ze sledované populace Vacek (2008) uvádí, ţe celoţivotní prevalence ţáků 9. ročníku (14 15let) je 98,69 % a roční je jen o necelé 2 % niţší při otázce, zda adolescent byl za posledních 12 měsíců opilý, uvedlo 38,56 % 14/15letých kladnou odpověď (u 11/12letých ţáků pouhých 0,75 %) (Vacek, 2008) u adolescentů ve věku 15 let z Karlovarského kraje dosáhla subjektivní prevalence opilosti za posledních 12 měsíců hodnoty 38,80 % a u 11letých pubescentů 2,17 % Kyasová (2003) píše, ţe v 67,77 % převáţně 15letých adolescentů bylo alespoň jednou v opilém stavu (prezentovaná studie 66,12 %) 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 9 let 10 let První opilost 11 let 12 let 13 let 14 let 15 let Okres CH Okres KV Okres SO

22 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek NEALKOHOLICKÉ DROGY I The European School Survey Project on Alchohol and Other Drugs ESPAD 2007: studie probíhající v čtyřletých cyklech s počtem cca aţ respondentů s věkovým těţištěm 16 let; celoţivotní prevalence uţití nelegální látky ve sledovaných letech rostla z 22,7 % (1995) na 46,0 % (2007) a stejný vývoj byl sledován i u marihuany (rok ,8 %, rok ,1 %); ve sledované populaci je 7,4 % jedinců, kteří mají zkušenost s halucinogenními houbami, 5,0 % s LSD, 4,6 % s extází, 3,5 % s deriváty amfetaminu a 1,1 % s injekční aplikací (2007); u konopné látky odpovědělo 18,5 % adolescentů, ţe jí uţili v posledních 30 dnech a 35,4 % za poslední rok (2007); chlapci dosahují vyšších prevalenčních hodnot ve většině sledovaných kategorií, kromě opiátů (o 0,9 %) a léků (o 5,5 %); výskyt uţívaní drog je nejniţší u adolescentů navštěvujících gymnázia, dále střední školy s maturitou a nejvyšší hodnoty dosahují studenti středních odborných škol; nelegální drogy vedly u 19,3 % adolescentů ke sníţení výkonnosti ve škole nebo v práci, u 16,6 % k problémům ve vztazích s přáteli a u 14,1 % k problémům ve vztazích s rodiči (Csémy, Chomynová, Sadílek, 2008). Školní dotazníková studie o návykových látkách.: Karlovarský kraj, 2009: celoživotní prevalence kombinace léků s alkoholem dosáhla ve sledované populaci 9,29 %, halucinogenních hub 5,68 %, LSD 4,09 %; u 16letých adolescentů je celoživotní prevalence užití marihuany 53,51 %, roční 38,63 % a měsíční 21,27; dívky zneužívají léky dvakrát častěji než chlapci a to platí i pro kombinaci léky + alkohol; k injekčnímu užití drogy se přihlásilo 1,02 % dívek a 0,45 % chlapců; nejnižší celoživotní prevalenci v užití drogy mají žáci víceletých gymnázií (prima až kvarta, 7,76 %) v porovnání se žáky základních škol (19,51 %) a základních škol praktických (20,0 %); studenti prvního a druhého ročníku gymnázií odpověděli kladně na užití drogy v 31,3 %, což bylo o 22 % méně než u studentů středních škol (s maturitou a výučním listem)

23 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek NEALKOHOLICKÉ DROGY II 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 80% 60% 40% Měsíční prevelence konopných drog 1,07 1,42 4,18 8,65 11,63 21,27 25,14 18,75 98,9398,5895,8291,3588,37 78,73 74,86 81,25 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 18letí Roční prevalence konopných drog 1,60 3,20 10,54 16,57 25,65 38,63 38,86 35,42 98,40 96,80 89,46 83,43 74,35 61,37 61,14 64,58 100% 90% 80% 70% 60% Celoţivotní prevalence konopných drog 50% 40% 30% 20% 10% 6,28 8,14 15,38 24,93 93,72 91,86 84,62 75,07 39,49 53,51 52,54 63,27 60,51 46,49 47,46 36,73 20% 0% 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 18letí Neuţil Uţil 0%

24 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek NEALKOHOLICKÉ DROGY III 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 Celoţivotní prevalence ţáků a studentů v Karlovarském Kraji 56,84 60,34 37,04 76,73 56,27 89,71 69,08 94,63 75,25 39,49 97,32 97,73 97,96 79,90 84,92 85,42 53,51 52,54 63,27 Uţití alkoholu Uţití tabáku 30,00 20,00 24,61 15,38 24,93 Uţití marihuany 10,00 6,28 8,14 0,00 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 18letí

25 35,00 30,00 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek NEALKOHOLICKÉ DROGY IV Prevalence uţití konopných drog podle okresů 33,91 31,03 29,09 6,00 5,00 4,00 Kolikrát uţil marihuanu za měsíc 25,00 20,00 15,00 10,00 21,81 20,36 19,06 11,79 11,13 9,82 3,00 2,00 1,00 5,00 0,00 Ţivot Rok Měsíc Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov 0,00 Max. 2 krát Max. 5 krát Max. 9 krát Max. 19 krát Max. 39 krát Víc 40 krát Okres CH 4,85 2,22 2,36 1,25 0,42 0,69 Okres KV 5,14 1,94 0,23 1,26 0,57 0,68 Okres SO 4,68 2,26 0,97 0,81 1,29 1,13

26 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek NEALKOHOLICKÉ DROGY V První zkušenost Pil alkohol Opil se Kouřil marihuanu Zkusil extázi Zkusil heroin Zkusil pervitin Čichal toluen Nikdy 18,12 50,07 71,28 97,75 99,17 97,47 97,10 9 let 12,02 0,83 0,51 0,09 0,09 0,05 0,32 10 let 11,17 1,15 0,55 0,00 0,00 0,00 0,23 11 let 9,65 2,16 0,83 0,00 0,00 0,00 0,18 12 let 14,00 5,65 1,75 0,14 0,00 0,09 0,37 13 let 14,00 10,93 5,70 0,23 0,18 0,18 0,28 14 let 13,95 14,19 8,41 0,46 0,05 0,32 0,64 15 let 7,09 15,02 10,98 1,33 0,51 1,88 0,87 16,00 2,50 14,00 12,00 2,00 10,00 8,00 6,00 4,00 Okres CH Okres KV Okres SO 1,50 1,00 0,50 Okres CH Okres KV Okres SO 2,00 0,00 do 100Kč do 200Kč do 400Kč do 800Kč do 1500Kč více 1500Kč Grafické vyhodnocení útraty peněz za alkohol (vlevo) a konopné drogy (vpravo) v posledním měsíci, dle okresů (%) 0,00 do 100Kč do 200Kč do 400Kč do 800Kč do 1500Kč více 1500Kč

27 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek NEALKOHOLICKÉ DROGY VI Celoţivotní prevalence 10,00 9,21 9,29 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,81 4,09 0,41 0,73 0,82 5,68 0,50 1,86 0,73 2,96 0,00

28 Uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních látek NEALKOHOLICKÉ DROGY VII Od rodičů Koupil cizí člověk Koupil osobně neznal Koupil kamarád Skupina přátel Cizí člověk Osobně neznal Mladší/stejně kamarád Starší kamarád Starší bratr/sestra 1,25 1,19 0,31 2,37 1,25 0,31 0,89 2,18 1,19 1,56 1,48 5,93 4,98 Dívky 10,98 13,71 Chlapci 18,69 18,10 25,52 28,97 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 33,64

29 Kriminalita, šikana, hostilita a agresivní chování I ČR vykázala za rok 2009 v oblasti kriminality dětí a adolescentů trestných skutků, coţ znamená meziroční sníţení o 10 % z toho nezletilí spáchali jednu třetinu (2 333) zjištěných trestních skutků a dvě třetiny (7 123) delikventů pochází z věkové pásma let v rámci vyšetřování bylo stíháno dětí a dospívajících. skutky spáchané nezletilými jedinci vedou vţdy ke stíhání (spáchaných skutků 2 333, vyšetřovaných 2 094), na rozdíl od dospělých pachatelů počet stíhaných nezletilých klesl meziročně o 23 % a u mladistvých o 12 % Základní rozdělení trestních činů páchaných nezletilými a mladistvými pachateli (%) Spáchané skutky Stíhané skutky Kategorie Nezletilí Mladiství Nezletilí Mladiství Násilné činy 19,50 13,62 23,21 16,80 Mravnostní činy 4,29 2,44 3,92 3,11 Majetkové činy 49,08 48,78 47,80 45,87 Ostatní kriminální činy 18,69 16,76 18,24 15,27 Zbývající kriminalita 5,57 15,37 4,54 15,70 Hospodářské činy 2,87 3,02 2,29 3,26 Zdroj: Police ČR, Poznámka: Data převzata ze statistiky Policie ČR; za jeden skutek můţe být stíháno více pachatelů a naopak. Nezletilí ve věku 1 14 let a mladiství ve věku let.

30 Kriminalita, šikana, hostilita a agresivní chování II Tab. Krádeţ v obchodě Pohlaví Ne Ano, jednou Ano víckrát Ano, víckrát a neustále Chlapci 57,71 26,06 15,25 0,98 Dívky 61,52 27,09 10,74 0,64 Průměr VS 59,59 26,57 13,04 0,81 50,00 45,00 40,00 Tab. Krádeţ peněz rodičů Pohlaví Ne Ano, jednou Ano víckrát Ano, víckrát a neustále Chlapci 75,45 15,56 7,91 1,08 Dívky 72,83 17,65 7,76 1,76 Průměr VS 74,16 16,59 7,84 1,41 Tab. Ublíţení někomu s následným vyhledáním ošetření Pohlaví Ne Ano, jednou Ano víckrát Ano, víckrát a neustále Chlapci 80,47 12,72 5,11 1,70 Dívky 91,22 7,12 1,29 0,37 Průměr VS 85,76 9,96 3,23 1,05 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Tab. Problémy s policií Pohlaví Ne Ano, jednou Ano víckrát Ano, víkrát a neustále Chlapci 69,24 19,82 9,24 1,69 Dívky 84,15 12,17 3,13 0,55 Průměr VS 76,56 16,06 6,24 1,13 0,00 Krádeţ v obchodě Krádeţ peněz rodičům Ublíţení někomu Problémy s policií Okres CH 36,94 26,57 13,91 21,94 Okres KV 40,18 22,95 13,28 22,00 Okres SO 44,78 28,80 15,83 27,07

31 Kriminalita, šikana, hostilita a agresivní chování III Ne Ano, jednou Ano víckrát Ano, víckrát a neustále Krádeţ v obchodě Neuţil konopné drogy 68,94 22,13 8,40 0,53 Uţil konopné drogy 38,04 36,85 23,63 1,49 Krádeţ peněz rodičů Neuţil konopné drogy 81,49 13,80 3,85 0,86 Uţil konopné drogy 58,35 22,71 16,39 2,56 Ublíţení někomu s následným vyhledáním ošetření Neuţil konopné drogy 90,34 7,67 1,52 0,46 Uţil konopné drogy 76,20 14,61 6,78 2,41 Problémy s policií Neuţil konopné drogy 86,41 11,21 2,31 0,07 Uţil konopné drogy 55,59 26,83 14,16 3,43 Ne Ano, jednou Ano víckrát Ano, víckrát a neustále Krádeţ v obchodě Neuţil nelegální drogy 69,48 22,27 7,92 0,33 Uţil nelegální drogy 37,00 36,39 24,62 1,99 Krádeţ peněz rodičů Neuţil nelegální drogy 82,00 13,24 3,97 0,79 Uţil nelegální drogy 56,02 24,38 16,67 2,93 Ublíţení někomu s následným vyhledáním ošetření Neuţil nelegální drogy 90,56 7,39 1,52 0,53 Uţil nelegální drogy 74,69 15,90 7,10 2,31 Problémy s policií Neuţil nelegální drogy 86,06 11,05 2,70 0,20 Uţil nelegální drogy 54,89 27,52 14,22 3,36

32 Nejle pšího kama ráda Baví m se se všem i ve třídě Někte ří spolu ţáci dělají nasc hvály Ţáci jiné náro dnost i ve třídě Ve škole se cítím bezp ečně Před školo u se cítím bezp ečně Na WC se cím bezp ečně Patří m do nějak é školn í party Člené m nějak é jiné party Máš partn era Kriminalita, šikana, hostilita a agresivní chování IV Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano 22,22 27,46 22,33 22,90 24,31 33,88 32,30 54,48 45,52 53,18 46,82 46,09 53,91 77,78 72,54 77,67 77,10 75,69 66,12 67,70 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

33 Kriminalita, šikana, hostilita a agresivní chování V

34 Kriminalita, šikana, hostilita a agresivní chování VI

35 Kriminalita, šikana, hostilita a agresivní chování VII Tab. : Frekvence výskytu hostilního chování vůči respondentovu okolí (38a, 38c, 38e) Okres/Kategorie Nesetkal Velmi zřídka Jednou za měsíc Téměř kaţdý týden Téměř kaţdý den Okres Cheb 29,17 36,17 16,48 11,65 6,53 Okres Karlovy Vary 27,13 34,23 16,28 12,96 9,41 Okres Sokolov 26,82 31,62 17,59 14,15 9,83 Tab. : Frekvence výskytu hostilního chování vůči respondenti (38b, 38d, 38f) Okres/Kategorie Nesetkal Velmi zřídka Jednou za měsíc Téměř kaţdý týden Téměř kaţdý den Okres Cheb 50,28 34,76 8,21 4,42 2,33 Okres Karlovy Vary 48,86 32,77 9,34 5,18 3,85 Okres Sokolov 47,38 32,10 9,60 5,63 5,30 Nesetkal Velmi zřídka Jednou za měsíc Téměţ kaţdý týden Téměř kaţdý den Hostilita vůči respondentovu okolí 27,70 34,13 16,71 12,87 8,59 Hostilita vůči respondentovi 48,91 33,23 9,05 5,06 3,76

36 Kriminalita, šikana, hostilita a agresivní chování VIII Máš partnera Členém nějaké jiné party Patřím do nějaké školní party Na WC se cím bezpečně Před školou se cítím bezpečně Ve škole se cítím bezpečně Ţáci jiné národnosti ve třídě Někteří spoluţáci dělají naschvály Bavím se se všemi ve třídě Nejlepšího kamaráda 49,77 41,37 50,09 43,62 57,58 50,32 80,22 75,39 71,56 73,48 77,90 77,44 81,42 72,92 73,50 77,80 67,53 64,75 68,17 67,23 Dívky Chlapci 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

37 Kriminalita, šikana, hostilita a agresivní chování IX Máš partnera Členém nějaké jiné party Patřím do nějaké školní party Na WC se cím bezpečně Před školou se cítím bezpečně Ve škole se cítím bezpečně Ţáci jiné národnosti ve třídě Někteří spoluţáci dělají naschvály Bavím se se všemi ve třídě Nejlepšího kamaráda 40,26 40,09 48,78 48,68 53,41 49,02 57,00 50,76 54,98 68,90 80,09 82,49 67,32 74,39 74,55 70,13 79,91 81,51 70,51 76,54 83,03 79,71 76,29 71,33 66,29 64,08 68,43 70,45 65,82 67,55 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Okres Sokolov Okres Karlovy Vary Okres Cheb

38 Sexuální aktivity, tělesná konstituce a vztah k vlastnímu tělu I Výška adolescentů 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 18letí Chlapci 151,25 154,57 161,89 170,23 174,81 178,40 179,94 178,56 Dívka 153,07 156,64 161,70 164,39 165,63 167,90 165,51 163,81 Váha adolescentů 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 18letí Chlapci 43,58 46,03 53,40 58,77 65,67 69,91 71,16 73,04 Dívky 41,26 45,92 49,91 53,33 56,86 58,27 57,20 59,80

39 Sexuální aktivity, tělesná konstituce a vztah k vlastnímu tělu II Podvá Norm Nadvá Obezit Obezit Obezit Neuve ha a ha a 1. st a 2. st. a 3. st. deno Chlapci 22,99 65,00 6,31 1,04 0,35 0,17 4,15 Dívky 33,30 57,78 5,28 0,09 0,18 0,00 3,37 Tab. 7: Hospitalizovaní s diagnózou F50.0 aţ F50.9 v psychiatrických zdravotnických zařízeních Věkové kohorty Rok Index 5 9 let let let let celkem z toho dívek v % 100,00 91,76 93,83 93,00 ze ZS v % 0,60 17,14 32,66 20,16 celkem z toho dívek v % 0,00 98,55 96,77 98,13 z ZS v % 0,00 15,79 35,47 24,49 celkem z toho dívek v % 0,00 90,39 96,21 96,43 z ZS v % 0,00 13,27 33,67 21,43 celkem z toho dívek v % 100,00 94,39 99,23 100,00 z ZS v % 0,46 20,27 29,61 19,82 celkem z toho dívek v % 50,00 91,18 96,03 100,00 z ZS v % 0,00 16,23 36,04 19,33

40 Sexuální aktivity, tělesná konstituce a vztah k vlastnímu tělu IV Poruchy příjmu potravy se v % objevují u ţen a dívek ve věku let. Vyskytuje se komorbidita s dalšími poruchami závislost na alkoholu a nelegálních drogách, depresivní, anxiózní a obsedantně kompulzivní poruchy. V případě mentální anorexie je u 44 % pacientek pozorováno vyléčení, ale u 24 % je evidován chronický průběh s neschopností vyléčit se. Mentální bulimie má odlišnou statistiku dobrá remise je zaznamenána u 27 % a nevyléčitelnost u 33 % klientek (Höschl, Libiger, Švestka, 2002). U 2 % pacientek s mentální anorexií byla zaznamenána dokonaná sebevraţda (Koutek, Kocourková, 2003). Kategorie 1x týdně nebo Kategorie Pohlaví Nikdy Občas 1x-2x za měsíc častěji Chlapci 40,65 26,72 7,14 25,49 Cvičím kvůli váze Dívky 29,70 38,65 11,35 20,30 a postavě Výběrový soubor 35,30 32,55 9,20 22,95 Zvracení vyvolané Chlapci 97,26 1,89 0,75 0,09 ze strachu z Dívky 91,48 5,52 2,23 0,77 tloušťky Výběrový soubor 94,41 3,68 1,48 0,43 Uţití projímadel Chlapci 98,67 0,76 0,19 0,38 jako prostředek Dívky 98,06 1,36 0,19 0,39 kontroly váhy Výběrový soubor 98,37 1,06 0,19 0,38 Chlapci 97,63 1,89 0,19 0,28 Uţití prášku na Dívky 91,89 5,98 1,25 0,87 hubnutí Výběrový soubor 94,79 3,92 0,72 0,57

41 Tabulka 37: Kolik hodin tráví respondenti ve všední den sportováním, dle pohlaví (v procentech) Sexuální aktivity, tělesná konstituce a vztah k vlastnímu tělu V Tab. : Potřeba dívek a chlapců dělat něco se svou váhou Pohlaví Váhu mám v pořádku Ne, ale potřebuji shodit Ne, potřebují spíš přibrat Ano drţím dietu Chlapci 49,74 14,77 23,16 12,33 Dívky 39,12 28,61 8,41 23,86 Průměr VS 44,55 21,54 15,95 17,96 Kolik hodin tráví respondenti ve všední den sportováním, dle pohlaví (v procentech) Pohlaví Méně neţ 1/2 hodiny Půl hodiny 1 hodina 2 hodiny 3 aţ 4 hodiny 5 a více hodin Nikdy Chlapci 13,05 9,33 19,53 30,16 14,43 8,73 4,75 Dívky 20,47 15,74 25,66 20,56 7,46 4,82 5,28 Průměr VS 16,67 12,46 22,52 25,49 11,04 6,83 5,01 Příliš tlustá Trochu tlustá Tak akorát Trochu hubená Příliš hubená 3,74 2,35 2,46 4,27 25,25 17,42 11,67 20,82 56,88 55,14 Dívky Chlapci 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

42 Sexuální aktivity, tělesná konstituce a vztah k vlastnímu tělu VI V pátém ročníku praţských základních škol je 13,5 % chlapců a 6,3 % dívek, kteří uvedli, ţe měli jiţ pohlavní styk. O čtyři školní ročníky výše se poměr mezi chlapci (21,1 %) a dívkami (25,4 %) obrací (Vacek, 2008). Kolektiv pod vedením Lepíka a Dolejše (2010) na reprezentativním vzorku karlovarských adolescentů došli k těmto výsledkům: a) šestý ročník chlapci 11,7 %, dívky 8,2 % a b) devátý ročník chlapci 32,8 %, dívky 26,2 %. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pohlavní styk chlapců - podle věkových kohort 75,58 68,46 61,82 55,50 49,54 48,28 63,64 24,42 31,54 38,18 44,50 50,46 51,72 36,36 36,67 63,33 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 18letí Chlapci Ne Chlapci Ano

43 Sexuální aktivity, tělesná konstituce a vztah k vlastnímu tělu VII Pohlavní styk chlapců - podle věkových kohort 80,00 Pohlavní styk 100% 70,00 90% 80% 39,80 36,55 23,86 40,00 60,00 70% 60% 50% 64,47 60,9659,20 74,49 Dívky Ne 50,00 40,00 Chlapci 40% 30% 76,14 60,20 63,45 60,00 40,80 Dívky Ano 30,00 20,00 Dívky 20% 10% 25,51 35,5339,04 10,00 0% 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 18letí 0,00 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 18letí

44 Sexuální aktivity, tělesná konstituce a vztah k vlastnímu tělu VIII Chlapci - pouţití kondomu při posledním pohlavním styku Dívky - pouţití kondomu při posledním pohlavním styku 100% 90% 9,09 100% 90% 16,67 22,22 21,43 80% 35,00 42,31 80% 42,64 37,50 70% 60% 51,61 57,14 59,20 74,70 72,31 70% 60% 53,33 59,26 68,54 50% 40% 90,91 Pouţil Nepouţil 50% 40% 83,33 77,78 78,57 Pouţila Nepouţila 30% 65,00 57,69 30% 57,36 62,50 20% 10% 48,39 42,86 40,80 25,30 27,69 20% 10% 46,67 40,74 31,46 0% 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 18letí 0% 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 18letí

45 Sexuální aktivity, tělesná konstituce a vztah k vlastnímu tělu IX Adolescenti - pouţití kondomu 25,00 70,00 60,00 21,43 50,00 40,00 20,00 17,65 19,20 17,81 30,00 20,00 10,00 15,00 10,00 9,52 15,38 13,33 12,50 13,10 10,61 14,29 Chlapci souloţ pod vlivem drog 0,00 Nesouloţil Nepouţil Pouţil Okres CH 62,24 17,34 20,42 Okres KV 65,41 14,24 20,35 Okres SO 61,59 20,42 17,99 Adolescenti uţití drogy během posledního pohlavní styku 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 Dívky souloţ pod vlivem drog 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Nesouloţil Neuţil Uţil Okres CH 61,54 35,38 3,08 Okres KV 64,78 29,45 5,77 Okres SO 60,85 33,61 5,55

46 Extremistické, hazardní aktivity I 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 36,39 Negativní 30,63 Neutrální 26,33 Pozitivní 14,36 10,99 8,82 7,80 7,93 6,07 3,24 2,70 2,08 K čechům K asiatům K romům K rusům Ministerstva vnitra ČR bylo v roce 2008: spácháno 217 trestních činů s extremistickým podtextem, to je o 10,7 % více neţ v roce 2007; bylo stíháno 195 osob starších 14 let, to je o 7,2 % více neţ v roce 2007; objasněno bylo 126 případů, to je 58,1 %; nejčastěji byly trestné činy páchány v Jihomoravském kraji (19,8 %) a po 35 (16,1 %) případech měly kraje Severočeský, Severomoravský a hlavní město Praha; nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Severočeském, Jihomoravském a Středočeském kraji (o 52,2 % aţ 45 %); bylo zjištěno, ţe ve skupině pachatelů převaţují absolventi základních škol s výučním listem a absolventi základních škol bez kvalifikace (obě skupiny 32,3 %); bylo evidováno 3,1 % ţáků do 15 let, 4,6 % studentů ve věku let a 22,1 % mladistvých ve věku let.

47 Extremistické, hazardní aktivity II K romské komunitě: 99,9% neslušní, problémový; až na pár jedinců se všichni chovaj špatně; bílá liga,bílá síla; často je s nimi problém, vyhrožovali mi, chtěli moje peníze a věci; dělaj bordel a smrad, nemám je ráda; dovolují si na slabší, kradou, lžou a jsou to nemakačenka; fuuj, blé, zabít; hluční, vztahovační, agresivní; chtějí mi rozbít hubu; jsou až příliš hluční, nezajímá je okolí a myslí si, že mají pravdu, i když to v některém případě není pravda; jsou hluční, bojím se přepadení v ulici, kde bydlí (zkušenost rodiny); jsou to parchanti černí já bych je všechny postřílel; jsou to zaostalí lidé, nepracují, akorát ničí majetek; lemplové a neárijci; měli by je vystěhovat; negři, nejraději je mlátím; nejsem rasista ale negři jsou svině; nemám je rád ničí naši společnost a to co člověk pracně buduje; příšerný, urážejí, mlátí, myslí si, že jsou víc, užívají drogy.

48 Extremistické, hazardní aktivity III K rusky mluvící komunitě: hrozné, jsou jich celé Vary; chovají se jako prasata; je jich moc a jsou namyšlení; jsem na ně trochu zasedlá; obsadili nás kdysi, ani se neomluvili; chovají se tu jako doma; jsou moc drsní pořád by chtěli někoho mlátit!!! chápu turistiku nebo přistěhovalce, ale rozkupování města mi vadí. Jsou namyšlení a myslí si, že můžou všechno - také individuální jsou to vrazi; mafie, silní, naštěstí ne tak výbušní; myslí si o sobě příliš moc (převážně Rusové); myslí si, že Češi jsou jejich poskokové; někteří jsou dobří, ale většinou jsou to taky svině; nemám je rád, přivlastňují se české území; Rusáci vyjebaný bolševici; tyto lidé jsou z mého pohledu hodně škodolibí a zákeřné vůči ostatním; u nás je jich opravdu hodně, sou arogantní, ale jinak s nimi moc ve styku nejsem;.

49 K asiatům: Extremistické, hazardní aktivity IV až na oči a barvu pleti v poho; hrozně vychcaný, chtejí brát ale nedávat; jsou v pořádku, ale v Oloví prodávají cigarety a alkohol nezletilým; měli by táhnout zpátky do Asie a to tak že rychle; moc vtíravý, vlezlí, jsou všude; nic proti, ale Asiaty nesnášim; smrdí a neumí mluvit; ukradli nám psa; vadí mi, že při návštěvě jejich obchodu mi tykají a už z principu se mnou jednají jako bych tam šla pro cigarety atp K čechům: hromada rasistickejch blbců, kteří tvrdí, že nejsou namyšlený, i když to tak je, jsou to často rasisti; jsou to mrdky, moc si o sobě myslí; jsou to rasisti, ale někteří jsou v pohodě; jsou trošku zlí, myslí jenom na sebe a jsou bezohlední; namyšlení, drzí, sprostí, kradou; přetvářky, pomluvy; sou to zloději; většina z nich jsou burani a další většina kravaťáci, ale nestěžuju si

50 F.63 patologické hráčství Tab. : Hraní na automatech Extremistické, hazardní aktivity V Zdroj: ÚZIS, Poznámka: ZSA základní soubor pacientů v ambulantní léčbě; ZSL základní soubor pacientů v lůţkové léčbě; upraveno pro potřeby tohoto textu. Tab. 6: Počet patologických hráčů ve vybraných věkových skupinách Kategorie/rok let Ambulantní léčba let Celkem Podíl v % ZSA 14,43 5,72 9,40 6,41 5,93 11,50 Chlapci Lůţková léčba Dívky let Celkem Podíl v % ZSL 5,10 5,93 2,47 4,53 4,51 3,18 Kategorie Jednou či dvakrát za Aspoň jednou Ročník Nikdy Párkrát za rok měsíc za týden Téměř denně 6. ročník ZŠ 96,71 1,80 1,20 0,00 0,30 7. ročník ZŠ 95,39 2,63 0,99 0,66 0,33 8. ročník ZŠ 95,24 4,17 0,00 0,30 0,30 9. ročník ZŠ 96,45 2,46 0,55 0,27 0,27 1. ročník SŠ 87,61 7,43 2,70 0,90 1,35 2. ročník SŠ 90,40 7,07 1,52 0,25 0,76 Průměr VS 93,26 4,50 1,24 0,41 0,60

51 Extremistické, hazardní aktivity VI Studenti SŠ 11,7 % a studenti gymnázií 6,7% - celoroční prevalence; Více neţ 10 % hranici překračují v prevalenci za rok adolescenti od věku 16 let; Počet chlapců je 10 % a dívek 3,7 %; Denních hráčů mezi chlapci je 1 %; Okres Sokolov 9,3 %, Okres Karlovy Vary 5,9 %, Okres Cheb 4,6 % Některé výsledky mohou být zaráţející, protoţe alespoň jednou týdně si zahraje na automatech 1,9 % adolescentů, a to hlavně středoškoláků, přičemţ měsíční prevalence je 4,8 % (Vacek, Šejvl a Miovský, 2008). K podobným prevalenčním hodnotám dochází i Vacek (2008) (týdenní: 1,1 % a měsíční: 1,32 %) Tab. : Hraní na automatech a problémy s policií Problémy s policií Nikdy Párkrát za rok Kategorie Jednou či dvakrát za měsíc Aspoň jednou za týden Téměř denně Ne 96,00 2,97 0,42 0,30 0,30 Ano jednou 88,27 7,62 2,35 0,59 1,17 Ano víckrát 77,44 11,28 7,52 1,50 2,26 Ano víckrát a neustále 64,00 24,00 8,00 0,00 4,00

52 Právní povědomí Správn á odpově ď v % Nejčas tější chybná odpov ěď Nejčas tější chybná odpov ěď v % Od kolika let podle zákona můţeš řídit malý motocykl? 78,21 18 let 10,56 Od kolika let podle zákona můţeš řídit automobil? 95,12 15 let 2,03 Kolik mohou vypít alkoholických nápojů řidiči, kteří se zrovna chystají řídit auto? 94,89 pouze jedno 4,43 Od kolika let podle zákona můţeš kouřit cigarety? 8,15 18 let 79,81 Od kolika let podle zákona můţeš kupovat cigarety? 92,79 15 let 3,67 Je podle zákona zakázáno prodávat cigarety dětem a mladistvým? 94,15 ne 5,85 Od kolika let podle zákona můţeš pít alkohol? 4,88 18 let 87,11 Od kolika let podle zákona můţeš kupovat alkoholické nápoje? 94,25 15 let 2,31 Je podle zákona zakázáno prodávat alkohol dětem a mladistvým? 94,43 ne 5,57 Od kolika let podle zákona můţeš kouřit marihuanu? 26,20 18 let 63,69 Je podle zákona zakázáno kouřit marihuanu nebo hašiš? 22,71 ano 22,71 Je podle zákona zakázáno kupovat marihuanu nebo hašiš? 15,33 ano 84,67

53 Právní povědomí I 2. ročník SŠ 1. ročník SŠ 9. ročník ZŠ 8. ročník ZŠ 7. ročník ZŠ 6. ročník ZŠ kouřit marihuanu kupovat alkoholické nápoje kupovat cigarety 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 11letí 12letí 13letí 14letí 15letí 16letí 17letí 18letí Trestný čin závaţnější neţ přestupek Nesmí před jízdou poţít alkohol

54 Právní povědomí II 2. ročník SŠ 1. ročník SŠ 9. ročník ZŠ 8. ročník ZŠ 7. ročník ZŠ 6. ročník ZŠ můţeš pít alkohol kouřit cigarety 0,00 10,00 Věk stíhání Věk respondentů 14 let 15 let 16 let 17 let 11letí 7,49 45,45 7,49 39,57 12letí 6,57 55,36 5,19 32,87 13letí 9,03 67,91 1,56 21,50 14letí 5,07 81,41 0,85 12,68 15letí 7,32 85,86 0,51 6,31 16letí 9,00 79,32 2,92 8,76 17letí 9,55 76,40 3,37 10,67 18letí 6,67 68,89 4,44 20,00

55 Školní problémy a přestupky I Prospěch ţáků a studentů 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Okres CH Okres KV Okres SO 0,00 Většinou jedničky Jedničky a dvojky Většinou dvojky Dvojky a trojky Většinou trojky Trojky a čtyřky Většinou čtyřky Čtyřky a pětky Kategorie Okres CH Okres KV Okres SO Většinou jedničky 15,03 16,11 11,13 Jedničky a dvojky 21,38 23,43 19,71 Většinou dvojky 10,48 10,86 4,45 Dvojky a trojky 22,34 23,43 21,62 Většinou trojky 12,55 8,11 12,88 Trojky a čtyřky 14,90 15,31 22,73 Většinou čtyřky 2,62 1,71 3,50 Čtyřky a pětky 0,69 1,03 3,97

56 Školní problémy a přestupky II Třídní důtka Kategorie Nikdy 1x 2-3x více neţ 3x gi 81,45 13,57 3,62 1,36 gii 74,51 15,69 5,88 3,92 sš 49,39 25,51 14,65 10,45 zš 64,88 20,75 10,56 3,82 zšp 62,50 18,75 14,58 4,17 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Opakování ročníku 0,00 0,98 14,93 7,20 45,00 gi gii sš zš zšp 6,8% studentů SŠ dostalo zhoršenou známku chování (3) ZŠ a ZŠP cca 2-3 % trojka z chování Chlapci častěji přestupky třídní důtka, dvojka, trojka z chování Třídí důtka chlapci 49,6%; dívky 26,4% Častěji propadají chlapci 11,2% Třídní důtky Sokolov (40,3%); Karlovy Vary (39,6%) a Cheb (35,0%) Dvojku z chování Sokolov (6,9%); Karlovy Vary (2,7%) a Cheb (3,0%) Propadnutí Sokolov (15,5%); Karlovy Vary (4,8%) a Cheb (10,1%)

57 Volnočasové aktivity I Dostávám nepravidel ně 21% Dostávám měsíčně 27% Nedostává m 19% Dostávám týdně 33% nejčetnější výše kapesného se pohybuje v rozmezí od ,- Kč z vyhodnocení je zřetelné, ţe s rostoucím věkem se objem finančních prostředků zvyšuje, coţ můţe být dáno například hrazením cestovného nebo stravného u respondentů Věk/Kategorie Do 100 Kč Kč Kč Více neţ 2000 Kč Kč Kč 11letí 45,21 32,19 17,81 4,11 0,00 0,68 12letí 38,79 40,95 13,36 4,74 1,72 0,43 13letí 30,27 38,31 21,46 6,13 1,92 1,92 14letí 21,71 39,86 23,84 10,32 2,49 1,78 15letí 15,87 30,54 30,24 14,37 5,09 3,89 16letí 7,54 31,56 30,17 17,60 8,94 4,19 17letí 5,48 17,81 35,62 26,71 8,90 5,48 18letí 0,00 10,53 31,58 18,42 10,53 28,95 19letí a více 0,00 11,11 16,67 33,33 16,67 22,22 Průměr VS 7 21,19 33,15 25,19 12,35 4,67 3,46

58 30,00 Volnočasové aktivity II 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Kategorie/Školní ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1. ročník 2. ročník Spořím 5,26 4,23 4,47 3,86 3,40 3,12 Za dárky 2,84 2,23 0,74 0,70 1,16 0,79 Za oblečení 2,23 2,23 3,49 4,60 3,12 3,58 Za kino a koncerty 0,28 0,14 0,19 0,23 0,84 0,70 Za sportování 0,98 0,84 1,16 1,12 1,07 1,40 Za telefon 0,14 0,37 0,47 0,37 0,42 0,33 Za CD, DVD a PC hry 1,07 1,16 0,65 0,65 0,56 0,19 Za jídlo 1,07 1,26 1,72 1,81 3,81 2,65 Za cigarety a alkohol 0,05 0,56 1,35 2,88 3,86 3,49 Za jiné drogy 0,00 0,00 0,09 0,09 0,14 0,14 Za něco jiného 1,77 1,49 1,07 0,74 1,26 1,35

59 Volnočasové aktivity III 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 11,90 8,53 Za cigarety a alkohol 17,67 0,14 0,95 Za jiné drogy 0,17 Tab. : Kolik peněz za poslední měsíc utratili za tabák Finanční částka Okres 0 Kč do 100Kč do 200Kč do 400Kč do 800Kč do 1500Kč více 1500Kč Okres CH 69,49 9,71 6,66 7,77 3,47 1,53 1,39 Okres KV 77,68 7,36 5,75 4,83 2,65 1,15 0,58 Okres SO 66,30 11,08 7,91 5,38 4,91 2,06 2,37 Tab. : Kolik peněz za poslední měsíc utratili za alkohol Finanční částka Okres 0 Kč do 100Kč do 200Kč do 400Kč do 800Kč do 1500Kč více 1500Kč Okres CH 64,63 15,12 9,71 6,80 2,77 0,55 0,42 Okres KV 67,82 12,46 9,57 6,00 2,88 0,58 0,69 Okres SO 70,40 11,20 7,52 6,24 3,04 0,96 0,64 Tab. : Kolik peněz za poslední měsíc utratili za marihuanu nebo hašiš Finanční částka Okres 0 Kč do 100Kč do 200Kč do 400Kč do 800Kč do 1500Kč více 1500Kč Okres CH 93,30 1,96 2,37 1,26 0,84 0,00 0,28 Okres KV 92,94 1,97 1,97 1,04 1,27 0,35 0,46 Okres SO 91,71 1,91 1,91 1,12 1,59 0,48 1,28 Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov 32,4 % dívek utratí nějakou finanční částku za tabák (11,5% do 100,-); chlapci 24,2 %; Za alkohol chlapci (34,4%) a více neţ 800,- za měsíc 2 % Za jiné drogy chlapci 8,8 % a dívky 5,7 %; do 400,- 5,5 % a dívek 4,4%

60 Volnočasové aktivity IV Chodím s přáteli jen tak pro zábavu Chodím večer za zábavou - disko, kavárna, večírky atd. Hraní na automatech Jednou či Párkrát za dvakrát za Aspoň jednou za Téměř Nikdy rok měsíc týden denně Chlapci 13,42 12,43 16,58 30,00 27,57 Dívky 6,84 9,47 15,65 28,96 39,08 Chlapci 37,98 22,23 19,62 17,64 2,52 Dívky 34,64 25,86 18,02 18,86 2,61 Chlapci 90,43 5,87 1,99 0,72 0,99 Dívky 96,25 3,00 0,47 0,09 0,19 Tab. : Hraji počítačové hry Ročník Nikdy Párkrát za rok Kategorie Jednou či dvakrát za měsíc Aspoň jednou za týden Téměř denně 6. ročník ZŠ 4,62 8,96 13,01 34,10 39,31 7. ročník ZŠ 4,09 11,32 17,92 29,87 36,79 8. ročník ZŠ 5,06 17,26 11,31 27,38 38,99 9. ročník ZŠ 8,13 17,62 14,09 27,10 33,06 1. ročník SŠ 8,16 22,90 17,23 24,49 27,21 2. ročník SŠ 8,84 21,72 17,93 26,77 24,75 Průměr VS 6,66 17,09 15,37 28,06 32,82 Tab. : Surfuji na internetu Ročník Nikdy Párkrát za rok Kategorie Jednou či dvakrát za měsíc Aspoň jednou za týden Téměř denně 6. ročník ZŠ 11,45 8,13 11,75 29,22 39,46 7. ročník ZŠ 7,31 5,32 6,98 29,57 50,83 8. ročník ZŠ 1,48 4,15 6,53 23,15 64,69 9. ročník ZŠ 2,70 1,89 5,68 17,84 71,89 1. ročník SŠ 1,36 3,62 4,07 25,34 65,61 2. ročník SŠ 1,27 2,54 4,07 16,28 75,83 Průměr VS 3,95 4,14 6,30 23,26 62,34

61 Volnočasové aktivity V Čte knihy Jednou či dvakrát za měsíc Aspoň jednou za týden Nikdy Párkrát za rok Téměř denně Chlapci 34,58 25,25 15,10 13,08 11,99 Dívky 17,71 21,78 17,23 18,84 24,43 Téměř denně 100% 80% 60% 40% 20% 0% 11,99 13,08 15,10 25,25 34,58 Chlapci 24,43 18,84 17,23 21,78 17,71 Dívky Aspoň jednou za týden Jednou či dvakrát za měsíc Párkrát za rok Nikdy Čtu pro zábavu knihy Kategorie Jednou či Ročník Nikdy Párkrát za rok dvakrát za měsíc Aspoň jednou za týden Téměř denně GI 4,09 11,36 22,27 16,82 45,45 ZŠ 26,07 20,11 17,50 17,97 18,34 ZŠP 39,47 15,79 7,89 21,05 15,79 GII 13,86 27,72 13,86 24,75 19,80 SŠ 34,63 31,99 13,16 10,94 9,28

62 Aktivita Domácí úkoly Volnočasové aktivity VI Méně neţ 1/2 hodiny Půl hodiny Kategorie 1 hodina 2 hodiny 3 aţ 4 hodiny 5 a více hodin Nikdy 34,81 34,72 20,69 6,43 1,30 0,22 1,83 Sledování televize 10,97 7,91 22,83 33,54 16,26 5,51 2,98 Čtení knih, časopisů a novin 36,65 23,00 20,42 9,85 3,74 2,23 4,10 Hraní počítačových a vidoe her 29,89 12,59 15,48 16,99 11,34 8,72 4,98 Na internetu Starání se o sourozence 7,77 11,46 20,48 24,08 18,44 14,13 3,64 27,51 7,76 10,07 8,92 6,39 6,48 32,87 Doma bez přítomnosti dospělých 11,99 8,02 17,42 22,19 18,63 14,13 7,62 Poflakování se v sousedství 39,87 8,78 11,80 9,40 7,08 8,51 14,57 Sportováním 16,67 12,46 22,52 25,49 11,04 6,83 5,01 Rozhovorem, společnou činností s rodiči 23,17 26,50 25,57 12,47 5,42 2,22 4,66

63 Poflakování po okolí Volnočasové aktivity VII Poflakování a uţití konopných drog 50,00 45,00 40,00 Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov 50,00 45,00 40,00 45,25 Neuţil Uţil 35,00 35,00 30,00 30,00 28,53 25,00 25,00 20,00 20,00 17,2116,93 15,00 10,00 5,00 15,00 10,00 5,00 8,92 11,91 12,6512,65 11,62 8,68 7,81 4,62 4,56 8,68 0,00 0,00 Méně neţ 1/2 hodiny Půl hodiny 1 hodina 2 hodiny 3 aţ 4 hodiny 5 a více hodin Nikdy

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD Roman Gabrhelík Jaroslav Vacek Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN Praha Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o užívání těkavých látek na základních školách praktických: Karlovarský kraj ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1/2010

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává TISKOVÁ ZPRÁVA Užívání drog mezi dospívajícími v Evropě klesá, české zkušenosti náctiletých zůstávají nadné Potvrdila to Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015 PRAHA, 20.09.2016

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy Příloha č.1 Dotazník použitý při výzkumu 1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy 2. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás ve školním vyučování o drogách? a)

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

Výskyt sázkového hraní v populaci

Výskyt sázkového hraní v populaci Výskyt sázkového hraní v populaci Mgr. Pavla Chomynová 7/11/2013 Obsah zdroje dat prevalence hraní v obecné populaci výsledky studií charakteristika hráčů prevalence problémového hraní PGSI škála hraní

Více

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách I. Příloha: Dotazník DOTAZNÍK o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách Dobrý den, jmenuji se Marie Dufková, jsem studentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ráda bych Tě požádala

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah NÁRODNĺ ZAOSTŘENO NA DROGY 1 MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63%

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63% RSPCH 1. Dotazník rizik sociálně patologického chování žáku pro učitele. Tento dotazník mapuje názory pedagogů na míru rizik výskytu jednotlivých sociálně patologických jevů u svých žáku a studentů. Odpovědi

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce obsah

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce obsah NÁRODNĺ ZAOSTŘENO NA DROGY 1 MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

posledních deseti letech

posledních deseti letech Jak kouří Češi kuřáck cké zvyklosti české populace v posledních deseti letech Tisková konference ke SVĚTOVÉMU DNI BEZ TABÁKU 31. KVĚTNA SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE Státní zdravotní ústav, 27. května

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

Obsah. a jiných drogách (ESPAD) Studie ESPAD

Obsah. a jiných drogách (ESPAD) Studie ESPAD 5 Národní monitorovací září 2016 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Toto číslo Zaostřeno přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek a dalších

Více

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015 Prevalence užíváníu alkoholu a tabáku v ČR Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek zdraví v pedagogické praxi, Přehled studií HBSC (WHO) 11, 13, 15letí (2002, 2006, 2010) GYTS (Global Youth Tobacco Survey)

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravá vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava Jihlava 2012

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Pohlaví Ž M pohlaví 115 61,5 61,5 61,5 72 38,5 38,5 100,0 100,0 Z hlediska pohlaví převládají ve Vašem vzorku dívky: 115

Více

Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 Název studie: Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace Zadavatel

Více

Příloha 2: Dotazník diplomové práce

Příloha 2: Dotazník diplomové práce Příloha 2: Dotazník diplomové práce Tento dotazník slouží jako podklad pro výzkum studie s názvem Souvislosti mezi závislostním chováním na internetu a užíváním návykových látek u vysokoškolských studentů

Více

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 A ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 ESPAD 03 The European School Survey on Alcohol and Other Drugs The Czech Republic, 2003 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Z LET

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti,

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti, PŘÍLOHY Příloha I.- Dotazník Milí studenti, dovoluji si Vás požádat o spolupráci na diplomové práci s názvem Sport ve volném čase studentů středních škol. V tomto pojetí pojímáme sport za organizovanou

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

Mezinárodní studie SAHA: informace o projektu a první výsledky u české školní mládeže

Mezinárodní studie SAHA: informace o projektu a první výsledky u české školní mládeže ezinárodní studie SAHA: informace o projektu a první výsledky u české školní mládeže arek Blatný 1, ichal Hrdlička 2, artin Jelínek 1, Petr Květon 1, Dalibor Vobořil 1, Tomáš Urbánek 1, Terezie Osecká

Více

Češi a alkohol. Michaela Horáková Markéta Škodová

Češi a alkohol. Michaela Horáková Markéta Škodová Češi a alkohol Michaela Horáková Markéta Škodová Jak si ve spotřebě alkoholu stojí ČR ve srovnání s členskými zeměmi EU? Pil jste nějaký alkoholický nápoj v posledních 30 dnech? Zdroj EU citizens attitudes

Více

Příloha č. 1 Dotazník pro studenty

Příloha č. 1 Dotazník pro studenty SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dotazník pro studenty Příloha č. 2 Dopis pro rodiče Příloha č. 3 Grafické znázornění tabulky č. 5 a č. 6 Příloha č. 4 - Grafické znázornění tabulky č. 7 a č. 8 Příloha č. 5 -

Více

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 9 R I Z I K O V Á M L Á D E Ž P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. ??????????? Udělali jste v životě něco, za co se dnes stydíte? Něco, co bylo v rozporu s nějakými normami?

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium 20. Přílohy příloha č. 1 - Dotazník 1. Zaškrtni, jakého jsi pohlaví. a) žena b) muž 2. Zaškrtni, kolik je ti let. a) méně než 10 b) 10 let c) 11 let d)12 let e) 13 let f) 14 let g) 15 let a více 3. Jakou

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog Mgr. Jana Brožov ová 20. záříz 2006 Výběrové šetření Usnesením m vlády České republiky č.. 549

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Odpovědný garant programu je Mgr. Stanislav Oplt, DiS., koordinátor prevence rizikových projevů chování. 1. Realizace MPP vychází z těchto dokumentů:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

SPOLEČNĚ V TERÉNU. Bc. Kamil Podzimek Nikola Šrainerová

SPOLEČNĚ V TERÉNU. Bc. Kamil Podzimek Nikola Šrainerová SPOLEČNĚ V TERÉNU Bc. Kamil Podzimek Nikola Šrainerová TAK ŠEL ČAS Aktivní spolupráce s NZDM publikováno Zaostřeno na drogy 4/2012 Programy zaměřené na užívání drog mezi Romy v České republice. Pravidelné

Více

CELKOVÝ SOUHRN VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

CELKOVÝ SOUHRN VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ČESKÁ ASOCIACE ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE CELKOVÝ SOUHRN VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Identifikace rizikových oblastí u dospívajících Školní rok: 2014/2015 Počet respondentů: 6 551 - dívek: 3 352 - chlapců:

Více

Sociologický průzkum. Evaluace prevence sociálně patologických jevů žáky 8. ročníků základních škol v Kraji Vysočina

Sociologický průzkum. Evaluace prevence sociálně patologických jevů žáky 8. ročníků základních škol v Kraji Vysočina Sociologický průzkum Evaluace prevence sociálně patologických jevů žáky 8. ročníků základních škol v Kraji Vysočina Empirické centrum Vysočiny VŠPJ www.vspj.cz ecv@vspj.cz Milí žáku, dovol nám, abychom

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Sociologický průzkum. Evaluace prevence sociálně patologických jevů žáky 8. ročníků základních škol v Kraji Vysočina

Sociologický průzkum. Evaluace prevence sociálně patologických jevů žáky 8. ročníků základních škol v Kraji Vysočina Sociologický průzkum Evaluace prevence sociálně patologických jevů žáky 8. ročníků základních škol v Kraji Vysočina Empirické centrum Vysočiny VŠPJ www.vspj.cz ecv@vspj.cz Milí žáku, dovol nám, abychom

Více

Část 1: Školní metodik prevence. Příloha č. 2 Prevence rizikového chování za šk. rok 2015/2016. Výkaz pro školní rok 2015/2016.

Část 1: Školní metodik prevence. Příloha č. 2 Prevence rizikového chování za šk. rok 2015/2016. Výkaz pro školní rok 2015/2016. Příloha č. Prevence rizikového chování za šk. rok 05/06 Výkaz pro školní rok 05/06 Základní údaje Výkaz vyplnil: Mgr. Adéla Nerglová IČ organizace: 7745096 Název organizace: Masarykova základní škola a

Více

DROGOVÁ ZÁVISLOST pracovní list

DROGOVÁ ZÁVISLOST pracovní list DROGOVÁ ZÁVISLOST pracovní list Anotace Tento pracovní list s názvem Drogová závislost se zabývá tématem vzniku a rozvoje závislosti a předloţením volby, zda brát drogy či ne. Ţákům je předloţen příběh

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín Zadavatel studie: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice Realizátor: Sdružení

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ DROGOVÁ SCÉNA ČR INDOOR PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ DOSTUPNOST METAMFETAMINU (PERVITINU) NOVÉ SYNTETICKÉ DROGY VYSOKÁ

Více

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 DOKUMENT PŘIPRAVENÝ SPOLEČNOSTÍ MEMBER OF Michal Barta michal.barta@mareco.cz +420 244

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více