54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace"

Transkript

1 54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Vydává statutární orgán, ředitelka, jako přílohu č.1 k Organizačnímu řádu 54.mateřské školy Plzeň Název školy: 54.Mateřská škola Plzeň,, příspěvková organizace Adresa školy: Staniční 72, Plzeň Telefon: ICO: Ředitelka, statutární orgán: Bc.Lenka Šlechtová Zřizovatel: obvodní úřad Plzeň 4 Doubravka Provozovatel: Magistrát města Plzně, OŠMT Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem Kapacita školy: 100 dětí Provozní doba: hodin I. Základní ustanovení 1

2 Provoz mateřské školy se řídí zejména těmito právními předpisy: Zákonem 561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) Prováděcí vyhláškou č.14/2005 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších úprav a doplňků Vyhláškou č.107/2005 o školním stravování účinnost provozního řádu : od II. Organizace provozu mateřské školy : Rozpis tříd: 1. třída zelená pro děti 5 7 leté (I.pavilon přízemí) 2. třída žlutá pro děti 4-5leté (II.pavilon patro) 3. třída - červená pro děti 2,5 4 leté (I.pavilon patro) 4. třída využívána jako tělocvična a hudebna dle rozpisu (II.pavilon přízemí) 54.mateřská škola Plzeň je územní čtyřtřídní předškolní zařízení. Kapacita školy je 100 dětí, každou třídu navštěvuje 28 dětí. Skupiny ve třídách jsou homogenní. Úlohou MŠ obecně je zabezpečovat rozvoj osobnosti a poskytovat výchovu a sociální péči dětem od 3 do 7 let. Zaměření školy je orientováno na tělesnou a sportovní výchovu.mateřská škola má zpracovaný vlastní Školní vzdělávací program s názvem Školka plná pohybu a třídní vzdělávací programy, které respektují doporučení Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a složení dětí ve třídě. V naší MŠ se snažíme upřednostňovat harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte se zohledňováním individuálních zvláštností. Usilujeme o výchovu respektující individualitu dítěte a výchovu osobnosti jedince. Společné je pro třídy uspořádání režimu dne, zařazování ranního kruhu se společným zpíváním a tělovýchovnou chvilkou i účast na dalších zájmových aktivitách jako je možnost plaveckého výcviku, jazykovou přípravu v anglickém jazyce, taneční průpravou v zájmových kroužcích. Pedagogická práce je plánována podle Ročního plánu, který obsahuje koncepci práce a filosofii výchovného a vzdělávacího působení. Dále jsou obsahem konkrétní cíle, o jejichž splnění v průběhu roku usilujeme. Kromě jiného zde například využíváme kalendářních svátků z průběhu roku k seznamování s lidovými tradicemi. Snažíme se o využití především emocionálních prožitků, zážitků při společných oslavách Vánoc nebo Dne matek, výletu nebo oslavách 2

3 narozenin. Klademe velký důraz na adaptaci nových dětí v kolektivu. Uspořádání života v MŠ se snažíme přizpůsobit životu v rodině. U předškolních dětí se zaměřujeme na přípravu pro primární vzdělávání, úzce spolupracujeme s 28.základní školou, Rodinná ulice, Plzeň, se kterou máme uzavřenou Dohodu o spolupráci. III. Docházka dítěte do mateřské školy Nástup dětí do MŠ od hodin, děti s omezenou docházkou na 4hodiny denně do 8.15 hodin. Nepřítomnost dítěte v MŠ (nemoc a podobně) jsou rodiče povinni oznámit MŠ neprodleně. Předem známou nepřítomnost omlouvají rodiče předem. V případě, že dítě není odhlášené den předem (do 7.30 h), rodiče na příslušný den stravné hradí. Odchod v jinou než obvyklou dobu je nutné rovněž ohlásit předem. Rodiče nebo jiné pověřené osoby vyčkají v šatně až do doby převzetí dítěte učitelkou. Učitelce předávají dítě osobně. Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Pokud nemohou rodiče vyzvedávat dítě z MŠ osobně, pověří tímto jinou osobu. Tato jiná pověřená osoba musí mít písemné zmocnění od rodičů. IV. Denní program - scházení dětí hodin, děti s omezenou docházkou na 4hodiny do 8.15 hodin - rozcházení dětí : po obědě od do hodin odpoledne od do hodin - volné herní aktivity: řízené vzdělávací činnosti: hodin - denní pohybové aktivity, prohloubený program (rozcvičky, Tv, jóga, zdravá záda, míčové hry, orientační hry, hry s pravidly, balanční míče, overbaly, pobyt venku, vycházky, zahrada, nápravná a zdravotní cvičení - chvilky) - plavecký výcvik celoroční 1x týdně - polodenní vycházky 1 2x měsíčně nejstarší věková skupina - odpočinek, spánek: podle věkové skupiny, předškoláci ve II.pololetí jen odpočinek hodin - hygiena : čištění zubů, otužování denně, vzduchové lázně, pobyty venku, adekvátní oblékání - pitný režim v průběhu celého dne v 10l barelech (čaj, ovocné šťávy ) 3

4 - návyky stravovací sebeobslužné podávání jídla u starší věkové skupiny - způsob nakládání s prádlem: lůžkoviny 1x za 21 dní výměna - ukládání lehátek, lůžkovin ve větratelné místnosti, každé dítě má své lůžkoviny, které jsou pravidelně podle vyhlášky převlékány. Lůžkoviny udržují rodiče, pyžama dětí jsou dávána rodičům 1x týdně nebo podle potřeby. V. Podmínky prohloubené sportovní a pohybové výchovy - 1vlastní tělocvična, 1 školní hřiště travnaté, venkovní dřevěný a kovový program - 2 tělocvičny základní školy, vybaveny základním nářadím, k dispozici 4 vyučovací hodiny týdně - horolezecká stěna základní školy - cvičební místnost s polstrem na nápravná cvičení + supervize fyzioterapeuta - plavání 3. třída - předškoláci - dopravní výchova v rámci pobytu na hřišti (využití koloběžek) - zdravotní a aerobní cvičení ve výchovné činnosti, při pobytu venku a během celého pobytu v MŠ VI. Režim stravování - stravování dětí a všech zaměstnanců MŠ zajišťuje školní jídelna. - Jídlo se dováží v nerezových termoportech do výdejen, které jsou v budově MŠ. Zde se obědy rozdělují. Dopolední přesnídávky a odpolední svačiny se opět připraví z dovezených polotovarů (pomazánky,ovoce,...) ve školní jídelně. Odpolední svačiny se uchovávají až do vydání v lednicích, v době od do hodin. - Cizí strávníci se v mateřské škole nestravují, škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se nesamozásobuje zeleninou a ovocem. Přesnídávka : připravena v 8.30 hodin Oběd: postupné vydávání jídel od do hodin Svačina: připravena od hodin Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 20 minut v návaznosti na program dětí. Pitný režim : Děti mají k dispozici čaj již od 7.30 hodin. Děti v rámci přesnídávky, oběda i svačiny dostávají čaj, džus, mléko. Čaj a ostatní nápoje se připravuje ve školní jídelně MŠ. Děti mají možnost se kdykoliv napít. 4

5 Paní kuchařky doplňují čaj po svačině do termosů ve třídách. Na zahradu donášejí čaj paní kuchařky termos. Zásobování vodou: Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. VII. Přijímací řízení a) Dítě do mateřské školy přijímá na základě vyplněné přihlášky dítěte. Datum a místo přijímání přihlášek stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem, zpravidla v době od do 15.2 každého roku. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka mateřské školy ve správním řízení. Přihlášku k vyplnění si mohou rodiče vyzvednou den předem v kanceláři vedoucí školní jídelny. Pokud jsou volná místa, děti mohou být přijímány k docházce i v průběhu školního roku. b) K docházce jsou přijímány přednostně děti, které k 1.9. dalšího školního roku nastoupí k základní školní docházce, dále děti zaměstnaných obou rodičů, dále děti matky samoživitelky, dále děti ze slabého kulturně sociálního prostředí, dále děti s doporučením PPP nebo SPC, dále děti, které k 1.9. toho školního roku dosáhnou věku 3 let, výjimečně děti mladší ve věku od 2,5 let, za podmínky doporučení pediatra a dalších podmínek, jako je částečná samostatnost, udržení čistoty a dobrá schopnost adaptace. V případě přijetí dítěte je stanovena zkušební doba 3 měsíce. Podmínkou přijetí dítěte je trvalý pobyt v územním obvodu, popř. na území města Plzně, předložení vyplněného evidenčního listu s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte a rodného listu dítěte. c) Po ukončení přijímání přihlášek dostanou žadatelé do 30 dnů vyrozumění na základě správního řízení. Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, kde s nimi bude dohodnut způsob adaptace a konkrétní datum nástupu. VIII. evidence Součástí přijímacího řízení je rovněž vyplnění Evidenčního listu dítěte, který obsahuje tyto náležitosti: - jméno a příjmení dítěte, datum a místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, státní občanství - jméno, příjmení, povolání a zaměstnavatel zákonných zástupců - telefonní a ové spojení - pediatrem potvrzený zdravotní stav dítěte - u rozvedených rodičů číslo rozsudku, výrok soudu o svěření do výchovy a v případě úpravy styku s druhým rodičem i tato ustanovení 5

6 - rozhodnutí o odkladu školní docházky, bylo-li ředitelem příslušné základní školy vydáno Rodiče jsou povinni aktualizovat údaje vedené v evidenčním listu dítěte. Veškeré údaje o dítěti podléhají speciálnímu režimu důvěrné a jsou zabezpečeny proti zneužití. IX. Ukončení docházky do mateřské školy Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. - docházku do MŠ lze ukončit na vlastní žádost rodičů. - docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu do ZŠ. - při odkladu povinné školní docházky dítěte je zákonný zástupce dítěte povinen předat vedoucí učitelce MŠ nejpozději 1.9. příslušného školního roku rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu. V opačném případě nemůže dítě MŠ navštěvovat. X. Spolupráce MŠ s PPP Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou Plzeňměsto, Částkova 79 Bližší informace podají jednotlivé učitelky. XI. Provozní podmínky školy 1. Hluk Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výchovný proces. 2. Údržba školy 6

7 Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čistících prostředků včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede školník na skladových kartách,pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 108/2000Sb: a) denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik; u koberců vyčištěním vysavačem; vynášení odpadků musí být prováděno denně, b) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, záchodů, c) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů, d) nejméně třikrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, e) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy, f) malováním v případě potřeby. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Proti výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou. 3. Pracovní podmínky a) Ve škole není žádné rizikové pracoviště. Cizí návštěvníci škol jsou na případná rizika informováni vývěskou u vchodu školy či v předávacím protokolu pracoviště (pracovníci externích firem). b) Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena vedoucí školní jídelny, která zajišťuje nákup, evidenci a přidělování. Kontrolu používání zajišťují pro své podřízené pracovníky školnice a vedoucí školní jídelny. O kontrolách vedou záznamy. c) Pro výchovně vzdělávací proces jsou používány místnosti, které splňují požadavky na denní osvětlení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky d) Ve třídách zajišťují učitelky vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně,dostatečným větráním, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení, umožňují dětem pít kdykoliv během dne, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. 7

8 4. Mimoškolní akce a) Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce ( vyhláška č. 303/1996Sb. o školách v přírodě,vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ). Vede záznamy o předepsaných náležitostech souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP,pojištění. 5. Osvětlení Všechny prostory v MŠ mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je vždy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách je zajištěno zářivkovými světly. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo. 6. Větrání Všechny prostory využívané pro pobyt dětí v budově škole třídy, šatny, WC, lehárny, jídelna jsou přímo větratelné. 7. Vytápění a) V učebnách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota nejméně 20 až 22 C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 C na záchodech pod 18 C. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent. Topná tělesa jsou opatřena termoregulačními ventily. b) V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 24 C. K její regulaci jsou v oknech instalovány meziokenní žaluzie, natáčecí a vytahovací, se světlým nátěrem. Tato teplota může být překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 C, nejméně však na 16 C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven. c) Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. 8. Vybavení školy 8

9 a) V tělocvičně je zajištěno přímé větrání. Na zemi je položen koberec. V přilehlém kabinetu je dostatek pomůcek a náčiní pro děti. Revize Tv nářadí je prováděna ve stanovených lhůtách. b) Ve mateřské škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. c) Zábradlí splňuje požadavky norem. m) Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 900 mm. d) v umývárnách teče studená i teplá voda. e) Podlahy. V hernách jsou podlahy ze 2/3 kryta kobercem a částečně opatřeny PVC. Lehárny jsou opatřeny podlahou z PVC. Chodby a ostatní prostory školy jsou opatřeny dlažbou. Před vstupními schody do budovy je položena zámková dlažba. f) Centrální lékárnička je umístěna v kabinetu u tělocvičny. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje pověřená učitelka vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. XII. Závěrečná ustanovení 1.Tato směrnice je trvale uložena v kanceláři školy. 2. Pedagogická rada projednala dne Účinnost ode dne po projednání s pracovníky školy. V Plzni Plzeň. Bc.Lenka Šlechtová ředitelka 54.mateřské školy 9

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Schválil: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti od:

Více

Provozní řád ZŠ Nedabyle

Provozní řád ZŠ Nedabyle Provozní řád ZŠ Nedabyle Č. j. 05/09 Údaje o zařízení adresa: Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice telefon/fax: 387240396 e-mail: skola@zsnedabyle.cz IČO: 70986177 ředitelka: Mgr. Magdalena Bíchová typ

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy, v souladu s ustanovením 165 odst. 1 písm.

Více

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Soukromé mateřské školy Zvoneček, Karlík, K Třešňovce 64, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD Vydal: Schválil: Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ředitelka Dagmar Krkavcová Účinnost:

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Mgr. Lubomír Škoda zástupce ředitele školy PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

PROVOZNÍ ŘÁD. Mgr. Lubomír Škoda zástupce ředitele školy PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Provozní řád Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 PROVOZNÍ ŘÁD Č. j.: SSOS/861/2013 Spisový znak 1.4 Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 22.

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz.

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz. Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz Provozní řád Zpracovaný v souladu s požadavky 7, odstavce 2, zákona č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2 Obsah: 1. Základní

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více