Roční výchovně - vzdělávací plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční výchovně - vzdělávací plán"

Transkript

1 Mateřská škola Duha Oslavany Okres Brno venkov Příspěvková organizace Sportovní 12, Oslavany Školní rok: 2010/2011 Roční výchovně - vzdělávací plán MODRÁ TŘÍDA Obsah: 1) Informace o třídě 2) Podmínky vzdělávání, proces vzdělávání 3) Vlastní roční plán 4) Evaluace Vypracovala: Pavla Bílková

2 1) Informace o třídě: provoz třídy: polodenní od 7.35 do hod. třídní učitelka: Pavla Bílková počet dětí a jejich skladba: celkem 18 dětí, z toho 8 děvčat a 10 chlapců. Ve třídě jsou děti ve věku od 2 do 4 let (děti 4 hodinové a 5. denní) 2 ) a. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky: Modrá třída se nachází v přízemí budovy, bývalé ložnici Oranžové třídy a byla zřízena (na 3 roky) pro velký počet přihlášených dětí. Z důvodu rozkládání lehátek k odpolednímu odpočinku nelze zřídit oddělené hrací kouty (nedostatek prostoru). Děti však mají dostatek příležitostí ke hře v kuchyňském, odpočívacím, dopravním, stavebním, výtvarném a hudebním koutku i k dostatku pohybu a pohybovým hrám. Třída je průměrně vybavena nábytkem, hudebními nástroji, výtvarnými pomůckami, hračkami, které splňují příslušné bezpečnostní i hygienické normy. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly dětem volně dostupné, umístění dětem vyhovovalo a neohrožovalo jejich bezpečnost. Děti také mají vymezené místo na odkládání osobních věcí a pomůcek. Děti mají dostatek prostoru k prezentaci svých výtvorů ( nástěnky, volný prostor síť, vrchní plocha kuchyňky). Prostory třídy i šatny se snažím vyzdobit tak, aby působily útulně a příjemně, byly inspirativní i estetické. Na výzdobě se děti aktivně podílí a aktuálně ji obměňují spolu s učitelkou. V letošním roce došlo v interiéru třídy k těmto změnám: * bazének s plastovými míčky byl odvezen do MŠ Padochov, získaný prostor jsem využila pro vytvoření rodinného koutku s kuchyňkou * na školní rok 2010/2011 máme zapůjčenou molitanovou stavebnici * vytvořila jsem dopravní koutek Pro zdárný rozvoj dětské osobnosti upřednostňujeme spontánní hry a pohyb. Mateřská škola sousedí se školní zahradou, kde mají děti prostor pro volnou hru a konstruktivní hry. Vybavení zahrady: * 2 pískoviště s krytem

3 * skluzavková sestava * dřevěný domeček s tabulí * vydlážděné hřiště pro míčové hry * vydlážděné dopravní hřiště Zahrada je řádně oplocena a zabezpečena. Umývárna a WC je společná s dětmi z oranžové třídy (logopedická 14 dětí ). Šatna i vchod slouží pouze pro děti z Modré třídy. Životospráva: Vytváříme vhodné hygienické podmínky ( větrání, otužování, přiměřený hluk, dodržování zásad bezpečnosti ). Děti mají zajištěnou plnohodnotnou a vyváženou stravu ( třikrát denně + svačinky volného charakteru s dodržování časového odstupu 3. hodin mezi jednotlivými jídly). Do jídla děti nenutíme, ale vedeme je k výběru alespoň části jídla a ochutnávce. Dětem zajišťujeme pitný režim s výběrem nápojů ( čaj, voda, šťáva, mléko ), vedeme děti k osvojování si pravidelného pitného režimu bez připomínání. Osvojování si zdravých vyživovacích a stravovacích návyků. Děti jsou vedeny k odpočinku a relaxaci nenásilnou formou ( poslech pohádky, ukolébavka, relaxační hudba ). Děti ke spánku nenutíme. Snažíme se o flexibilitu denního řádu, přizpůsobujeme jej individuálním potřebám dětí. Umožňujeme individuální adaptační režim. 2. hodinový pobyt venku je zajištěn v dopoledních hodinách ( školní zahrada, zámecký park, hřiště v okolí MŠ, vycházky do okolí). Operativně přizpůsobujeme pobyt venku dle aktuálního stavu ( počasí, stav ovzduší ). I v letošním školním roce jsme zavedli tyto zvyklosti: * postupná svačinka, včetně samostatné přípravy * ranní kruh * při stolování používáme papírové ubrousky * estetická dekorace stolečků vázička s květinkou Psychosomatické podmínky:

4 Respektuji potřeby dětí ( biologické, psychologické a sociální ), zohledňuji věkové i individuální zvláštnosti dětí. Usiluji o vytvoření příjemné a klidné atmosféry ve třídě, vzájemné důvěry, tolerance, pomoci a podpory, netrestám děti vyloučením ze skupiny. Vedu děti prosociálně. Dětmi nemanipuluji, nepoužívám paušální pochvaly. Vedu děti k samostatnosti a soběstačnosti v běžných aktivitách. Dostatečně povzbuzuji, chválím a motivuji. Děti mají možnost volby aktivit, vedeme je k tomu, aby činnost dokončily. Snažím se o vytváření důvěrných vztahů, vždy se snažím jít dětem příkladem. Třídní tradice: * pozdrav ( letos v celé MŠ stejný ) * heslo (stejné pro celou MŠ, mění se pouze barvy ) * svolávání do kruhu popěvkem: Hledám, hledám * úklid hraček s písní * přání před obědem: Dobrou chuť, mě i Vám. * pravidla * třídní hitparáda oblíbených aktivit Organizace: Snažím se o flexibilitu denního řádu, přizpůsobuji jej individuálním potřebám a zájmů dětí. Využívám prožitkového učení, snažím se o vyváženost poměru spontánních a řízených her. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, mají možnost ji kdykoli dokončit nebo v ní pokračovat. Děti pracují svým tempem, podněcujeme je k vlastní aktivitě. Vytvářím dostatek prostoru pro individuální a skupinové činnosti. Nabízím dětem možnost častého experimentování. Vyhýbám se zbytečnému organizování dětí. Dostatečně dbám na soukromí dětí. Děti do žádných činností nenutím. Řízení mateřské školy: Každý pracovník má své povinnosti Ředitelka: * nám ponechává dostatek pravomocí a respektuje náš názor * motivuje nás k týmové práci a spoluúčasti na rozhodování o zásadních otázkách školního programu

5 Zveme ke spolupráci rodiče. Z výsledků evaluace jsou vyvozovány závěry pro další práci. Spolupracujeme s ostatními institucemi: * Odloučená pracoviště MŠ ( MŠ Havířská, MŠ Padochov) * MŠ z blízkého okolí ( účast na společných akcích) * ZŠ Oslavany ( Edukativní skupiny, návštěvy kulturních a sportovních akcí, dopravní hřiště, seznámení předškoláků se základní školou) * ZUŠ Oslavany ( návštěvy koncertů, tanečních vystoupení, vzorové hodiny jednotlivých oborů, možnost přihlášení od 5. roku dítěte) * KIS Oslavany ( účast a návštěvy kulturních akcí a dění ve městě) * Kulturní instituce ( návštěvy divadelních, filmových, kulturních, koncertních představení a zábavně vzdělávacích pořadů) Personální a pedagogické zajištění: Pavla Bílková, 7 let praxe, úplné střední vzdělání s maturitou ( obor sociální služby). Z důvodu doplnění potřebné kvalifikace se připravuji na studium VŠ ( obor předškolní výchova, speciální pedagogika ). Jednám v duchu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami. Účastním se dalšího vzdělávání v rámci DVPP. Sebevzdělávám se četbou odborných časopisů a knih. Chovám se profesionálním způsobem v každé situaci. Spoluúčast rodičů: Snažím se o vstřícnou komunikace, vzájemnou informovanost a otevřenost s rodiči našich dětí. Zájem rodičů o spolupráci zajišťuji na třídních schůzkách a prostřednictvím anonymních dotazníků. Dále nabízím rodičům termíny konzultací, pravidelně jedenkrát měsíčně, po předchozí domluvě i mimo tyto termíny.

6 Rodiče průběžně informuji o dění v MŠ i ve třídě formou letáčků na nástěnce v šatně. Zde také zveřejňuji náplň jednotlivých tématických částí. Snažím se o zapojení rodičů do výchovně vzdělávací práce, vítám jejich náměty i připomínky. Rodiče informuji i prostřednictvím www. stránek ( ). Při rozhovorech s rodiči jednám taktně a s ohledem na soukromí rodiny. Dbám zásad ochrany osobních údajů. 2) b. Proces vzdělávání Příprava a návaznost: Ve vzdělávací činnosti mám jasně formulované cíle i prostředky, obsah a struktura odpovídají možnostem dětí. Využívám citových prožitků, zkušeností, vědomostí, dovedností a návyků ve vzdělávacím obsahu. Činnosti volím promyšleně, jsou pestré, nápadité, pro děti přitažlivé. Volba připravených pomůcek koresponduje s tématem, je přiměřená a v dostatečném množství. Organizování a metody: Organizace dne je flexibilní, beze spěchů, stresů, a neúměrné zátěže. Využívám všech prostor třídy a školy. Vytvářím prostor pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Dbám na úklid, uspořádání, organizaci stolování, vedu děti k dodržování bezpečnostních a hygienických zásad. Vytvářím podmínky pro dostatečné osobní soukromí dětí, včetně hygieny. Používám adekvátní metody vzhledem k individuálním a věkovým zvláštnostem, možnostem a potřebám dětí. Zařazuji experimenty, přirozené aktivity a činnosti. Motivace a hodnocení: Volím vhodnou, přiměřenou, pozitivní motivaci - pochvalou, povzbuzením, využívám různých podnětů ( hudba, obrázky, maňásci ).

7 Posiluji samostatnost a sebevědomí dětí. Vedu děti k pravidelnému sebehodnocení i hodnocení druhých. Zařazuji motivující hodnocení s konkrétními pozitivy a negativy v závěru činnosti společně s dětmi. Interakce a komunikace: Věnuji dostatečnou pozornost všem dětem, řeším nepředvídatelné situace a konflikty. Adekvátně reaguji na podněty a návrhy dětí. Vedu děti k prosociálním vztahům důvěře, ohleduplnosti, toleranci, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpoře Poskytuji správný a spisovný řečový vzor, jazykový projev, mluvím srozumitelně, pracuji s hlasem ( barevnost, hlasová modulace, bohatost projevu ). Využívám mimiku a gestikulaci. Podávám jasné a srozumitelné pokyny. Usiluji o vyváženou oboustrannou komunikaci a kooperaci s dětmi. Vytvářím prostor pro rozvoj vzájemné komunikace mezi dětmi při spontánních i při řízených činnostech. Vedu děti k iniciativě a tvořivosti osobním příkladem. 3) Vlastní roční plán Plánování je cílené k rozvoji kompetencí dítěte, formou situačního učení. Situace je vždy spojená se vzdělávací potřebou. Nedílnou součástí plánu je také prevence sociálně patologických jevů, dopravně-bezpečnostní program, program protidrogové prevence, sexuální a ekologické výchovy a plán akcí na další školní rok. Do tohoto ročního plánu jsme vybrali sedm podtémat, ze kterých tvoříme tematické celky pro výchovně vzdělávací práci v nichž dělíme dílčí cíle do 5. oblastí daných RP. Očekávané kompetence děti získávají činnostmi ze všech okruhů dle plánu v tematickém celku. Pro větší operativnost je ponechána možnost změny tematické části dle aktuální potřeby a uvážení učitelky. Na konci každého tematického celku proběhne zhodnocení.

8 HLAVNÍ TÉMA ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 Jsme jako DUHA Pro školní rok 2010/2011 jsme zvolili 7 podtémat: I. Zelená II. Oranžová III. Fialová IV. Modrá V. Žlutá VI. Růžová VII. Červená I. Zelená Zamáváme prázdninám, školka už začíná Školku duhovou mám, rád do ní chodívám Zamáváme prázdninám, školka už začíná přivítání dětí v MŠ, seznámení se jménem, značkami dětí seznamování s prostředím třídy, vybavením koutků ke hře i k činnostem, s místem k hygieně i k odpočinku seznámení se jménem dětí, učitelek, provozních zaměstnanců seznámení s bezpečným chováním ve třídě a v prostorách MŠ seznámení s bezpečným chováním při pobytu venku seznámení s pravidly stolování společné stanovení pozdravu, pokřiku a jiných společenských pravidel

9 Školku duhovou mám, rád do ní chodívám upevňování vzájemných vztahů mezi dětmi, jejich jmény, volná adaptace na prostředí MŠ utváření povědomí o tom, co znamená pojem mateřská škola, role jednotlivce v tomto společenství upevňování smluvených pravidel pro společný pobyt ve třídě utváření povědomí o časových pojmech v rámci pobytu v MŠ utváření a upevňování základních návyků společenského chování označování svých tělesných, psychických, sociálních i etických potřeb poznávání sebe samého Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. II. Oranžová Zahrada nás překvapí, ovoce a zeleninu nadělí Sklízíme úrodu, v zahradě i na poli Draků už se nebojíme, rádi je vyrobíme Podzim kouzlí barvami a my ručkami Bacil není náš kamarád Zahrada nás překvapí, ovoce a zeleninu nadělí poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny zapojování smyslů při rozlišování vnímaných jevů (chuť, čich, zrak, hmat) význam vitamínů pro naše zdraví, rozhovory o tom, kde je najdeme exkurze do obchodu s ovocem a zeleninou připravujeme zdravé pokrmy Sklízíme úrodu, v zahradě i na poli vycházky do přírody, pozorování sklizně plodin, ovoce a zeleniny

10 výroba bramborových tiskátek pozorování změny vzhledu brambor (seschnutí, zčernání) Draků už se nebojíme, rádi je vyrobíme výroba draků z papíru, přírodnin i jiného materiálu, výzdoba třídy i MŠ Mámo, táto pojď si hrát - pojďme dráčka udělat ( kreativní odpoledne s dětmi i s rodiči) rozvíjení fantazie, posilování výtvarných a pracovních dovedností upevňování správných návyků souvisejících s užíváním výtvarného a pracovního materiálu Podzim kouzlí barvami a my ručkami rozvoj odpovídajících motorických dovedností Uspávání zahrady ( akce s rodiči ) sběr přírodnin a tvoření z nich vnímání rozdílu mezi listnatým a jehličnatým stromem Změny v přírodě a zvířátka v ní pomáháme zvířátkům (sběr kaštanů- krmelec) pečujeme o čistotu životního prostředí kolem sebe vnímání a charakterizování změn v přírodě vlivem střídání ročních období přímé pozorování změn počasí, slovní vyjádření popisu aktuálního stavu jak vzniká déšť, vítr, co je mlha den a noc, slunce a měsíc, v souvislosti s naší planetou Zemí Bacil není náš kamarád přibližování časových pojmů: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme význam režimových činností pro naše zdraví povídání o nemocech, prevence exkurze do Zdravotního střediska zdravotnické aktivity ( hry na lékaře, seznámení s lékárničkou ) umožnění volné reakce dětí na dění v MŠ, vyjádření pocitů a dojmů (verbálně, nonverbálně, výtvarnou realizací) aktivizace dětí o vše kolem nich podpora dětské zvídavosti jako přirozenosti v tomto období

11 vyhledávání opaku výrazů tváře při citovém prožitku každého z nás (veselýsmutný, uplakaný-usměvavý) Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. III. Fialová Cinky, cinky, adventní hlas, volá nás Vítej milý Mikuláši Vyhlížíme po roce, milované vánoce Cinky, cinky, adventní hlas, volá nás radostné prožívání předvánočního období ve výtvarných, pracovních, hudebních i výtvarných činnostech pomocí pohádkových příběhů rozvíjíme pozorovací a řečové dovednosti přibližování vánočních zvyků a tradic poslech a zpěv koled a vánočních písní adventní výzdoba školičky pozorujeme výzdobu města při vycházkách Vítej milý Mikuláši vyrábíme Mikuláše, andílky a čerty Mikulášská nadílka příprava nadílky v MŠ charakteristika zimního období ve spojení s činnostmi, které v tomto období provádíme

12 povídání o rodinných zvycích dětí povídání, jak můžeme pomáhat a dělat radost rodičům Vyhlížíme po roce, milované vánoce výroba ozdob a následné zdobení vánočního stromečku zdobení stromečku pro ptáčky na školní zahradě Vánoční merenda v MŠ zpěv koled, vánočních písní vánoční zvyky a tradice u nás ve třídě vánoční nadílka ve třídě s rodiči zimní sporty kolem nás Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. IV. Modrá I když je zima, je nám prima Raduji se ze sněhu, sportovat už dovedu Až já budu velká, bude ze mě Tělíčko, chci Tě poznat maličko Maškarní dovádění a parádění máme rádi I když je zima, je nám prima vliv počasí na to, co si oblečeme seznamování s významem správného oblékání pro upevňování zdraví co je to otužování a jak může upevnit naše zdraví rizika nevhodného odívání, podchlazení, omrzliny radovánky se sněhem a ledem, pokusy Raduji se ze sněhu, sportovat už dovedu

13 zimní sporty kolem nás sledování zimního počasí povídání o změnách v přírodě, jak se daří zvířátkům prohlídka krmítek a krmelců ( pravidelné doplňování potravy) Až já budu velká, bude ze mě seznámení s profesí rodičů jaká známe řemesla výhody a úskalí jednotlivých profesí seznámení s materiály, co se z čeho vyrábí seznamovací hry rozvoj fantazie za pomoci různých činností (VV, HV, TV, PV, ) slovní vyjádření fantazijní představy probouzení snů dětí a vyhledávání možností pro jejich naplnění důležitost uchování si fantazie pro budoucí život jako základ kreativity určování geometrických tvarů, poloha předmětů, orientace Tělíčko, chci tě poznat maličko povídání o těle, jeho částech poznávání částí lidského těla význam a funkce některých orgánů lidského těla rozvoj všech pěti smyslů za pomoci smyslových her a cvičení předcházení nemocem, otužování, prevence ( úrazů ) vhodné oblékání a zdravý jídelníček dodržování životosprávy ukázka zdravotnických úkonů ( měření životně důležitých funkcí) zásady první pomoci pro děti Maškarní dovádění a parádění máme rádi výroba masek, výzdoba třídy a prostředí MŠ poznávání tradic a zvyků v období Masopustu příprava programu karnevalu

14 karnevalové veselí, pohoštění pro děti podněcování k tvorbě jako ochrana proti konzumnímu stylu života Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. V. Žlutá Jaro ťuká na poupata, těšíme se na mláďata Pošleme zimu pryč, jaro už má klíč Slavíme s jarem Máme rádi zvířátka Jaro ťuká na poupata, těšíme se na mláďata všímat si změn v souvislosti s roční dobou proč vítáme jaro a na co se těšíme určování a pojmenování některých zahradních i lučních květin vytváření třídního herbáře pozorování živočišné říše Pošleme zimu pryč, jaro už má klíč tradice související s příchodem jara a vyháněním zimy, pranostiky samostatné činnosti s přicházejícím jarem a jarními svátky rozvoj pozorovacích schopností, přímé pozorování v přírodě provádění pokusů s klíčením rostlin

15 upevňování správného chování v přírodě, dodržování čistoty při pobytu v tomto prostředí rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody vnímání přírodních krás a harmonie Slavíme s jarem příprava svátků jara malování vajíček, velikonoční symboly povídání o velikonočních zvycích ochutnávka tradičních pokrmů jarní výzdoba školky, úklid zahrádky spojený s jejím Probouzením ( společná akce s rodiči) povídání si o jarních sportech, názorné ukázky Máme rádi zvířátka pojmenování domácích i hospodářských zvířat, jejich mláďata povídání o živých i plyšových domácích mazlíčcích které zvíře kde bydlí hra s plyšovými zvířátky jak se zvířata dorozumívají znát jejich užitek exotická zvířátka, ZOO exkurze na statek exkurze do zverimexu ukázka výcviku i plavení koní a poníků Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. VI. Růžová Moje milá rodinka Maminka má svátek, vyrobíme dárek

16 Už se neztratím, adresu vím S knihou nejsem nikdy sám Moje milá rodinka povídání o rodině, její funkci, důležitosti vztahy v rodině, jednotliví členové význam jmen a příjmení rozvoj všech dovedností souvisejících s HV, VV, PV, TV činnosti tematicky zaměřené na zdravý životní styl procvičování paměti prostřednictvím jednoduchých básní, písní (dle věku a zájmu dětí ) Maminka má svátek, vyrobíme dárek radostné prožívání Dne Matek povzbuzování úsilí dítěte při přípravě slavnostního odpoledne pro maminky co pro nás maminka znamená, její jméno chápat jednoduché rodinné vztahy a úlohu jednotlivých členů Už se neztratím, adresu vím naše obec, město, domov, vlast vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním místa bydliště návštěva známých míst a důležitých institucí v Oslavanech seznámení se s názvem republiky, státními symboly, hlavním městem, prezidentem ( foto ) všímáme si rozdílů v architektuře, rozličné stavby, sídliště, rodinné domy rozdílné způsoby života vlivem prostředí ( vesnice, město...) geometrické tvary v architektuře S knihou nejsem nikdy sám vedení dětí k dovednosti soustředěně naslouchat předčítanému textu šetrné zacházení s knihou

17 postupné prohlubování soustředěnosti dětí při četbě i při prohlížení ilustrací poznávání významných autorů a oblíbených ilustrátorů film a divadlo jako další součásti literárního umění návštěva knihovny Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. VII. ČERVENÁ Kamarádi, máme svátek Chystáme se na výlet Na červenou nechodíme Těšíme se na prázdniny Kamarádi, máme svátek utváření povědomí o existenci jiných ras a kultur mít povědomí, že každá rasa pochází z určitého místa na Zeměkouli vytváření dárečků, přáníček pro kamarády jak se chovají kamarádi, mezilidské vztahy vědět, že nezáleží na barvě pleti, ale na postojích a vlastnostech každého jedince Olympiáda, oslava ke DNI dětí s rodiči Chystáme se na výlet společný výlet MŠ Duha vyprávění co děti zažily výtvarné ztvárnění dramatické ztvárnění Na červenou nechodíme

18 seznámení s dopravními prostředky pravidla silničního provozu, značky kdy nám dopravní prostředky slouží a kdy naopak škodí kde se pohybují (země, voda, vzduch, podzemí) exkurze na vlakové i autobusové nádraží návštěva dopravního hřiště v ZŠ Těšíme se na prázdniny co budeme dělat o prázdninách bezpečné chování během prázdnin opakování všeho co jsme se naučili loučení se školkou rozloučení s předškoláky slavnostním pasováním Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. 4) Evaluace

19 V rámci třídy hodnotím: Třídní vzdělávací program 1x ročně Pavla Bílková písemně - naplnění požadavků ŠVP Tématické části po ukončení tématické části Pavla Bílková písemně hodnotící list Podtémata průběžně Pavla Bílková ústně - dílčí vzdělávací cíle Autoevaluace po ukončení tématické části Pavla Bílková písemně hodnotící list Diagnostika dětí 2x ročně Pavla Bílková písemně Spokojenost rodičů 1x ročně písemně dotazník pro rodiče Mimoto budu společně rozebírat různé pedagogické situace s dětmi, s rodiči i učitelkami z ostatních tříd. Závěry zohledním při dalším plánování. Na závěr školního roku zhodnotím roční plán jako výchozí analýzu pro další školní rok. Dále využiji výsledků dotazníkové ankety pro rodiče, abych zjistila, jaký názor mají na moji práci. Zhodnotím úroveň osvojení kompetencí u dětí a zúčastním se evaluace v rámci celé MŠ.

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Školní družina. Základní charakteristika

Školní družina. Základní charakteristika Školní družina Základní charakteristika Školní družina je důležitý výchovný partner rodin žáků a školy. Zabezpečuje především zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků v době mimo vyučování. Současně

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Poznáváme ovoce a zeleninu. Učit děti zdravým stravovacím návykům. (Vaření zeleninové polévky, pečení jablkového koláče, strouhání zelí )

Poznáváme ovoce a zeleninu. Učit děti zdravým stravovacím návykům. (Vaření zeleninové polévky, pečení jablkového koláče, strouhání zelí ) PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁŘÍ Poznáváme školku, školní zahradu, okolí školky. Učit děti dbát bezpečnostní pravidla při každodenních činnostech v MŠ, při pobytu na zahradě či na vycházce. Sledování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více