Roční výchovně - vzdělávací plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční výchovně - vzdělávací plán"

Transkript

1 Mateřská škola Duha Oslavany Okres Brno venkov Příspěvková organizace Sportovní 12, Oslavany Školní rok: 2010/2011 Roční výchovně - vzdělávací plán MODRÁ TŘÍDA Obsah: 1) Informace o třídě 2) Podmínky vzdělávání, proces vzdělávání 3) Vlastní roční plán 4) Evaluace Vypracovala: Pavla Bílková

2 1) Informace o třídě: provoz třídy: polodenní od 7.35 do hod. třídní učitelka: Pavla Bílková počet dětí a jejich skladba: celkem 18 dětí, z toho 8 děvčat a 10 chlapců. Ve třídě jsou děti ve věku od 2 do 4 let (děti 4 hodinové a 5. denní) 2 ) a. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky: Modrá třída se nachází v přízemí budovy, bývalé ložnici Oranžové třídy a byla zřízena (na 3 roky) pro velký počet přihlášených dětí. Z důvodu rozkládání lehátek k odpolednímu odpočinku nelze zřídit oddělené hrací kouty (nedostatek prostoru). Děti však mají dostatek příležitostí ke hře v kuchyňském, odpočívacím, dopravním, stavebním, výtvarném a hudebním koutku i k dostatku pohybu a pohybovým hrám. Třída je průměrně vybavena nábytkem, hudebními nástroji, výtvarnými pomůckami, hračkami, které splňují příslušné bezpečnostní i hygienické normy. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly dětem volně dostupné, umístění dětem vyhovovalo a neohrožovalo jejich bezpečnost. Děti také mají vymezené místo na odkládání osobních věcí a pomůcek. Děti mají dostatek prostoru k prezentaci svých výtvorů ( nástěnky, volný prostor síť, vrchní plocha kuchyňky). Prostory třídy i šatny se snažím vyzdobit tak, aby působily útulně a příjemně, byly inspirativní i estetické. Na výzdobě se děti aktivně podílí a aktuálně ji obměňují spolu s učitelkou. V letošním roce došlo v interiéru třídy k těmto změnám: * bazének s plastovými míčky byl odvezen do MŠ Padochov, získaný prostor jsem využila pro vytvoření rodinného koutku s kuchyňkou * na školní rok 2010/2011 máme zapůjčenou molitanovou stavebnici * vytvořila jsem dopravní koutek Pro zdárný rozvoj dětské osobnosti upřednostňujeme spontánní hry a pohyb. Mateřská škola sousedí se školní zahradou, kde mají děti prostor pro volnou hru a konstruktivní hry. Vybavení zahrady: * 2 pískoviště s krytem

3 * skluzavková sestava * dřevěný domeček s tabulí * vydlážděné hřiště pro míčové hry * vydlážděné dopravní hřiště Zahrada je řádně oplocena a zabezpečena. Umývárna a WC je společná s dětmi z oranžové třídy (logopedická 14 dětí ). Šatna i vchod slouží pouze pro děti z Modré třídy. Životospráva: Vytváříme vhodné hygienické podmínky ( větrání, otužování, přiměřený hluk, dodržování zásad bezpečnosti ). Děti mají zajištěnou plnohodnotnou a vyváženou stravu ( třikrát denně + svačinky volného charakteru s dodržování časového odstupu 3. hodin mezi jednotlivými jídly). Do jídla děti nenutíme, ale vedeme je k výběru alespoň části jídla a ochutnávce. Dětem zajišťujeme pitný režim s výběrem nápojů ( čaj, voda, šťáva, mléko ), vedeme děti k osvojování si pravidelného pitného režimu bez připomínání. Osvojování si zdravých vyživovacích a stravovacích návyků. Děti jsou vedeny k odpočinku a relaxaci nenásilnou formou ( poslech pohádky, ukolébavka, relaxační hudba ). Děti ke spánku nenutíme. Snažíme se o flexibilitu denního řádu, přizpůsobujeme jej individuálním potřebám dětí. Umožňujeme individuální adaptační režim. 2. hodinový pobyt venku je zajištěn v dopoledních hodinách ( školní zahrada, zámecký park, hřiště v okolí MŠ, vycházky do okolí). Operativně přizpůsobujeme pobyt venku dle aktuálního stavu ( počasí, stav ovzduší ). I v letošním školním roce jsme zavedli tyto zvyklosti: * postupná svačinka, včetně samostatné přípravy * ranní kruh * při stolování používáme papírové ubrousky * estetická dekorace stolečků vázička s květinkou Psychosomatické podmínky:

4 Respektuji potřeby dětí ( biologické, psychologické a sociální ), zohledňuji věkové i individuální zvláštnosti dětí. Usiluji o vytvoření příjemné a klidné atmosféry ve třídě, vzájemné důvěry, tolerance, pomoci a podpory, netrestám děti vyloučením ze skupiny. Vedu děti prosociálně. Dětmi nemanipuluji, nepoužívám paušální pochvaly. Vedu děti k samostatnosti a soběstačnosti v běžných aktivitách. Dostatečně povzbuzuji, chválím a motivuji. Děti mají možnost volby aktivit, vedeme je k tomu, aby činnost dokončily. Snažím se o vytváření důvěrných vztahů, vždy se snažím jít dětem příkladem. Třídní tradice: * pozdrav ( letos v celé MŠ stejný ) * heslo (stejné pro celou MŠ, mění se pouze barvy ) * svolávání do kruhu popěvkem: Hledám, hledám * úklid hraček s písní * přání před obědem: Dobrou chuť, mě i Vám. * pravidla * třídní hitparáda oblíbených aktivit Organizace: Snažím se o flexibilitu denního řádu, přizpůsobuji jej individuálním potřebám a zájmů dětí. Využívám prožitkového učení, snažím se o vyváženost poměru spontánních a řízených her. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, mají možnost ji kdykoli dokončit nebo v ní pokračovat. Děti pracují svým tempem, podněcujeme je k vlastní aktivitě. Vytvářím dostatek prostoru pro individuální a skupinové činnosti. Nabízím dětem možnost častého experimentování. Vyhýbám se zbytečnému organizování dětí. Dostatečně dbám na soukromí dětí. Děti do žádných činností nenutím. Řízení mateřské školy: Každý pracovník má své povinnosti Ředitelka: * nám ponechává dostatek pravomocí a respektuje náš názor * motivuje nás k týmové práci a spoluúčasti na rozhodování o zásadních otázkách školního programu

5 Zveme ke spolupráci rodiče. Z výsledků evaluace jsou vyvozovány závěry pro další práci. Spolupracujeme s ostatními institucemi: * Odloučená pracoviště MŠ ( MŠ Havířská, MŠ Padochov) * MŠ z blízkého okolí ( účast na společných akcích) * ZŠ Oslavany ( Edukativní skupiny, návštěvy kulturních a sportovních akcí, dopravní hřiště, seznámení předškoláků se základní školou) * ZUŠ Oslavany ( návštěvy koncertů, tanečních vystoupení, vzorové hodiny jednotlivých oborů, možnost přihlášení od 5. roku dítěte) * KIS Oslavany ( účast a návštěvy kulturních akcí a dění ve městě) * Kulturní instituce ( návštěvy divadelních, filmových, kulturních, koncertních představení a zábavně vzdělávacích pořadů) Personální a pedagogické zajištění: Pavla Bílková, 7 let praxe, úplné střední vzdělání s maturitou ( obor sociální služby). Z důvodu doplnění potřebné kvalifikace se připravuji na studium VŠ ( obor předškolní výchova, speciální pedagogika ). Jednám v duchu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami. Účastním se dalšího vzdělávání v rámci DVPP. Sebevzdělávám se četbou odborných časopisů a knih. Chovám se profesionálním způsobem v každé situaci. Spoluúčast rodičů: Snažím se o vstřícnou komunikace, vzájemnou informovanost a otevřenost s rodiči našich dětí. Zájem rodičů o spolupráci zajišťuji na třídních schůzkách a prostřednictvím anonymních dotazníků. Dále nabízím rodičům termíny konzultací, pravidelně jedenkrát měsíčně, po předchozí domluvě i mimo tyto termíny.

6 Rodiče průběžně informuji o dění v MŠ i ve třídě formou letáčků na nástěnce v šatně. Zde také zveřejňuji náplň jednotlivých tématických částí. Snažím se o zapojení rodičů do výchovně vzdělávací práce, vítám jejich náměty i připomínky. Rodiče informuji i prostřednictvím www. stránek ( ). Při rozhovorech s rodiči jednám taktně a s ohledem na soukromí rodiny. Dbám zásad ochrany osobních údajů. 2) b. Proces vzdělávání Příprava a návaznost: Ve vzdělávací činnosti mám jasně formulované cíle i prostředky, obsah a struktura odpovídají možnostem dětí. Využívám citových prožitků, zkušeností, vědomostí, dovedností a návyků ve vzdělávacím obsahu. Činnosti volím promyšleně, jsou pestré, nápadité, pro děti přitažlivé. Volba připravených pomůcek koresponduje s tématem, je přiměřená a v dostatečném množství. Organizování a metody: Organizace dne je flexibilní, beze spěchů, stresů, a neúměrné zátěže. Využívám všech prostor třídy a školy. Vytvářím prostor pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Dbám na úklid, uspořádání, organizaci stolování, vedu děti k dodržování bezpečnostních a hygienických zásad. Vytvářím podmínky pro dostatečné osobní soukromí dětí, včetně hygieny. Používám adekvátní metody vzhledem k individuálním a věkovým zvláštnostem, možnostem a potřebám dětí. Zařazuji experimenty, přirozené aktivity a činnosti. Motivace a hodnocení: Volím vhodnou, přiměřenou, pozitivní motivaci - pochvalou, povzbuzením, využívám různých podnětů ( hudba, obrázky, maňásci ).

7 Posiluji samostatnost a sebevědomí dětí. Vedu děti k pravidelnému sebehodnocení i hodnocení druhých. Zařazuji motivující hodnocení s konkrétními pozitivy a negativy v závěru činnosti společně s dětmi. Interakce a komunikace: Věnuji dostatečnou pozornost všem dětem, řeším nepředvídatelné situace a konflikty. Adekvátně reaguji na podněty a návrhy dětí. Vedu děti k prosociálním vztahům důvěře, ohleduplnosti, toleranci, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpoře Poskytuji správný a spisovný řečový vzor, jazykový projev, mluvím srozumitelně, pracuji s hlasem ( barevnost, hlasová modulace, bohatost projevu ). Využívám mimiku a gestikulaci. Podávám jasné a srozumitelné pokyny. Usiluji o vyváženou oboustrannou komunikaci a kooperaci s dětmi. Vytvářím prostor pro rozvoj vzájemné komunikace mezi dětmi při spontánních i při řízených činnostech. Vedu děti k iniciativě a tvořivosti osobním příkladem. 3) Vlastní roční plán Plánování je cílené k rozvoji kompetencí dítěte, formou situačního učení. Situace je vždy spojená se vzdělávací potřebou. Nedílnou součástí plánu je také prevence sociálně patologických jevů, dopravně-bezpečnostní program, program protidrogové prevence, sexuální a ekologické výchovy a plán akcí na další školní rok. Do tohoto ročního plánu jsme vybrali sedm podtémat, ze kterých tvoříme tematické celky pro výchovně vzdělávací práci v nichž dělíme dílčí cíle do 5. oblastí daných RP. Očekávané kompetence děti získávají činnostmi ze všech okruhů dle plánu v tematickém celku. Pro větší operativnost je ponechána možnost změny tematické části dle aktuální potřeby a uvážení učitelky. Na konci každého tematického celku proběhne zhodnocení.

8 HLAVNÍ TÉMA ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 Jsme jako DUHA Pro školní rok 2010/2011 jsme zvolili 7 podtémat: I. Zelená II. Oranžová III. Fialová IV. Modrá V. Žlutá VI. Růžová VII. Červená I. Zelená Zamáváme prázdninám, školka už začíná Školku duhovou mám, rád do ní chodívám Zamáváme prázdninám, školka už začíná přivítání dětí v MŠ, seznámení se jménem, značkami dětí seznamování s prostředím třídy, vybavením koutků ke hře i k činnostem, s místem k hygieně i k odpočinku seznámení se jménem dětí, učitelek, provozních zaměstnanců seznámení s bezpečným chováním ve třídě a v prostorách MŠ seznámení s bezpečným chováním při pobytu venku seznámení s pravidly stolování společné stanovení pozdravu, pokřiku a jiných společenských pravidel

9 Školku duhovou mám, rád do ní chodívám upevňování vzájemných vztahů mezi dětmi, jejich jmény, volná adaptace na prostředí MŠ utváření povědomí o tom, co znamená pojem mateřská škola, role jednotlivce v tomto společenství upevňování smluvených pravidel pro společný pobyt ve třídě utváření povědomí o časových pojmech v rámci pobytu v MŠ utváření a upevňování základních návyků společenského chování označování svých tělesných, psychických, sociálních i etických potřeb poznávání sebe samého Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. II. Oranžová Zahrada nás překvapí, ovoce a zeleninu nadělí Sklízíme úrodu, v zahradě i na poli Draků už se nebojíme, rádi je vyrobíme Podzim kouzlí barvami a my ručkami Bacil není náš kamarád Zahrada nás překvapí, ovoce a zeleninu nadělí poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny zapojování smyslů při rozlišování vnímaných jevů (chuť, čich, zrak, hmat) význam vitamínů pro naše zdraví, rozhovory o tom, kde je najdeme exkurze do obchodu s ovocem a zeleninou připravujeme zdravé pokrmy Sklízíme úrodu, v zahradě i na poli vycházky do přírody, pozorování sklizně plodin, ovoce a zeleniny

10 výroba bramborových tiskátek pozorování změny vzhledu brambor (seschnutí, zčernání) Draků už se nebojíme, rádi je vyrobíme výroba draků z papíru, přírodnin i jiného materiálu, výzdoba třídy i MŠ Mámo, táto pojď si hrát - pojďme dráčka udělat ( kreativní odpoledne s dětmi i s rodiči) rozvíjení fantazie, posilování výtvarných a pracovních dovedností upevňování správných návyků souvisejících s užíváním výtvarného a pracovního materiálu Podzim kouzlí barvami a my ručkami rozvoj odpovídajících motorických dovedností Uspávání zahrady ( akce s rodiči ) sběr přírodnin a tvoření z nich vnímání rozdílu mezi listnatým a jehličnatým stromem Změny v přírodě a zvířátka v ní pomáháme zvířátkům (sběr kaštanů- krmelec) pečujeme o čistotu životního prostředí kolem sebe vnímání a charakterizování změn v přírodě vlivem střídání ročních období přímé pozorování změn počasí, slovní vyjádření popisu aktuálního stavu jak vzniká déšť, vítr, co je mlha den a noc, slunce a měsíc, v souvislosti s naší planetou Zemí Bacil není náš kamarád přibližování časových pojmů: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme význam režimových činností pro naše zdraví povídání o nemocech, prevence exkurze do Zdravotního střediska zdravotnické aktivity ( hry na lékaře, seznámení s lékárničkou ) umožnění volné reakce dětí na dění v MŠ, vyjádření pocitů a dojmů (verbálně, nonverbálně, výtvarnou realizací) aktivizace dětí o vše kolem nich podpora dětské zvídavosti jako přirozenosti v tomto období

11 vyhledávání opaku výrazů tváře při citovém prožitku každého z nás (veselýsmutný, uplakaný-usměvavý) Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. III. Fialová Cinky, cinky, adventní hlas, volá nás Vítej milý Mikuláši Vyhlížíme po roce, milované vánoce Cinky, cinky, adventní hlas, volá nás radostné prožívání předvánočního období ve výtvarných, pracovních, hudebních i výtvarných činnostech pomocí pohádkových příběhů rozvíjíme pozorovací a řečové dovednosti přibližování vánočních zvyků a tradic poslech a zpěv koled a vánočních písní adventní výzdoba školičky pozorujeme výzdobu města při vycházkách Vítej milý Mikuláši vyrábíme Mikuláše, andílky a čerty Mikulášská nadílka příprava nadílky v MŠ charakteristika zimního období ve spojení s činnostmi, které v tomto období provádíme

12 povídání o rodinných zvycích dětí povídání, jak můžeme pomáhat a dělat radost rodičům Vyhlížíme po roce, milované vánoce výroba ozdob a následné zdobení vánočního stromečku zdobení stromečku pro ptáčky na školní zahradě Vánoční merenda v MŠ zpěv koled, vánočních písní vánoční zvyky a tradice u nás ve třídě vánoční nadílka ve třídě s rodiči zimní sporty kolem nás Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. IV. Modrá I když je zima, je nám prima Raduji se ze sněhu, sportovat už dovedu Až já budu velká, bude ze mě Tělíčko, chci Tě poznat maličko Maškarní dovádění a parádění máme rádi I když je zima, je nám prima vliv počasí na to, co si oblečeme seznamování s významem správného oblékání pro upevňování zdraví co je to otužování a jak může upevnit naše zdraví rizika nevhodného odívání, podchlazení, omrzliny radovánky se sněhem a ledem, pokusy Raduji se ze sněhu, sportovat už dovedu

13 zimní sporty kolem nás sledování zimního počasí povídání o změnách v přírodě, jak se daří zvířátkům prohlídka krmítek a krmelců ( pravidelné doplňování potravy) Až já budu velká, bude ze mě seznámení s profesí rodičů jaká známe řemesla výhody a úskalí jednotlivých profesí seznámení s materiály, co se z čeho vyrábí seznamovací hry rozvoj fantazie za pomoci různých činností (VV, HV, TV, PV, ) slovní vyjádření fantazijní představy probouzení snů dětí a vyhledávání možností pro jejich naplnění důležitost uchování si fantazie pro budoucí život jako základ kreativity určování geometrických tvarů, poloha předmětů, orientace Tělíčko, chci tě poznat maličko povídání o těle, jeho částech poznávání částí lidského těla význam a funkce některých orgánů lidského těla rozvoj všech pěti smyslů za pomoci smyslových her a cvičení předcházení nemocem, otužování, prevence ( úrazů ) vhodné oblékání a zdravý jídelníček dodržování životosprávy ukázka zdravotnických úkonů ( měření životně důležitých funkcí) zásady první pomoci pro děti Maškarní dovádění a parádění máme rádi výroba masek, výzdoba třídy a prostředí MŠ poznávání tradic a zvyků v období Masopustu příprava programu karnevalu

14 karnevalové veselí, pohoštění pro děti podněcování k tvorbě jako ochrana proti konzumnímu stylu života Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. V. Žlutá Jaro ťuká na poupata, těšíme se na mláďata Pošleme zimu pryč, jaro už má klíč Slavíme s jarem Máme rádi zvířátka Jaro ťuká na poupata, těšíme se na mláďata všímat si změn v souvislosti s roční dobou proč vítáme jaro a na co se těšíme určování a pojmenování některých zahradních i lučních květin vytváření třídního herbáře pozorování živočišné říše Pošleme zimu pryč, jaro už má klíč tradice související s příchodem jara a vyháněním zimy, pranostiky samostatné činnosti s přicházejícím jarem a jarními svátky rozvoj pozorovacích schopností, přímé pozorování v přírodě provádění pokusů s klíčením rostlin

15 upevňování správného chování v přírodě, dodržování čistoty při pobytu v tomto prostředí rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody vnímání přírodních krás a harmonie Slavíme s jarem příprava svátků jara malování vajíček, velikonoční symboly povídání o velikonočních zvycích ochutnávka tradičních pokrmů jarní výzdoba školky, úklid zahrádky spojený s jejím Probouzením ( společná akce s rodiči) povídání si o jarních sportech, názorné ukázky Máme rádi zvířátka pojmenování domácích i hospodářských zvířat, jejich mláďata povídání o živých i plyšových domácích mazlíčcích které zvíře kde bydlí hra s plyšovými zvířátky jak se zvířata dorozumívají znát jejich užitek exotická zvířátka, ZOO exkurze na statek exkurze do zverimexu ukázka výcviku i plavení koní a poníků Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. VI. Růžová Moje milá rodinka Maminka má svátek, vyrobíme dárek

16 Už se neztratím, adresu vím S knihou nejsem nikdy sám Moje milá rodinka povídání o rodině, její funkci, důležitosti vztahy v rodině, jednotliví členové význam jmen a příjmení rozvoj všech dovedností souvisejících s HV, VV, PV, TV činnosti tematicky zaměřené na zdravý životní styl procvičování paměti prostřednictvím jednoduchých básní, písní (dle věku a zájmu dětí ) Maminka má svátek, vyrobíme dárek radostné prožívání Dne Matek povzbuzování úsilí dítěte při přípravě slavnostního odpoledne pro maminky co pro nás maminka znamená, její jméno chápat jednoduché rodinné vztahy a úlohu jednotlivých členů Už se neztratím, adresu vím naše obec, město, domov, vlast vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním místa bydliště návštěva známých míst a důležitých institucí v Oslavanech seznámení se s názvem republiky, státními symboly, hlavním městem, prezidentem ( foto ) všímáme si rozdílů v architektuře, rozličné stavby, sídliště, rodinné domy rozdílné způsoby života vlivem prostředí ( vesnice, město...) geometrické tvary v architektuře S knihou nejsem nikdy sám vedení dětí k dovednosti soustředěně naslouchat předčítanému textu šetrné zacházení s knihou

17 postupné prohlubování soustředěnosti dětí při četbě i při prohlížení ilustrací poznávání významných autorů a oblíbených ilustrátorů film a divadlo jako další součásti literárního umění návštěva knihovny Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. VII. ČERVENÁ Kamarádi, máme svátek Chystáme se na výlet Na červenou nechodíme Těšíme se na prázdniny Kamarádi, máme svátek utváření povědomí o existenci jiných ras a kultur mít povědomí, že každá rasa pochází z určitého místa na Zeměkouli vytváření dárečků, přáníček pro kamarády jak se chovají kamarádi, mezilidské vztahy vědět, že nezáleží na barvě pleti, ale na postojích a vlastnostech každého jedince Olympiáda, oslava ke DNI dětí s rodiči Chystáme se na výlet společný výlet MŠ Duha vyprávění co děti zažily výtvarné ztvárnění dramatické ztvárnění Na červenou nechodíme

18 seznámení s dopravními prostředky pravidla silničního provozu, značky kdy nám dopravní prostředky slouží a kdy naopak škodí kde se pohybují (země, voda, vzduch, podzemí) exkurze na vlakové i autobusové nádraží návštěva dopravního hřiště v ZŠ Těšíme se na prázdniny co budeme dělat o prázdninách bezpečné chování během prázdnin opakování všeho co jsme se naučili loučení se školkou rozloučení s předškoláky slavnostním pasováním Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. 4) Evaluace

19 V rámci třídy hodnotím: Třídní vzdělávací program 1x ročně Pavla Bílková písemně - naplnění požadavků ŠVP Tématické části po ukončení tématické části Pavla Bílková písemně hodnotící list Podtémata průběžně Pavla Bílková ústně - dílčí vzdělávací cíle Autoevaluace po ukončení tématické části Pavla Bílková písemně hodnotící list Diagnostika dětí 2x ročně Pavla Bílková písemně Spokojenost rodičů 1x ročně písemně dotazník pro rodiče Mimoto budu společně rozebírat různé pedagogické situace s dětmi, s rodiči i učitelkami z ostatních tříd. Závěry zohledním při dalším plánování. Na závěr školního roku zhodnotím roční plán jako výchozí analýzu pro další školní rok. Dále využiji výsledků dotazníkové ankety pro rodiče, abych zjistila, jaký názor mají na moji práci. Zhodnotím úroveň osvojení kompetencí u dětí a zúčastním se evaluace v rámci celé MŠ.

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012-2015 Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, okr. Příbram Obsah: Identifikační údaje o škole..2 Obecná charakteristika školy..3 Podmínky vzdělávání..4 Organizace vzdělávání 8 Charakteristika

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více