Roční výchovně - vzdělávací plán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční výchovně - vzdělávací plán"

Transkript

1 Mateřská škola Duha Oslavany Okres Brno venkov Příspěvková organizace Sportovní 12, Oslavany Školní rok: 2010/2011 Roční výchovně - vzdělávací plán MODRÁ TŘÍDA Obsah: 1) Informace o třídě 2) Podmínky vzdělávání, proces vzdělávání 3) Vlastní roční plán 4) Evaluace Vypracovala: Pavla Bílková

2 1) Informace o třídě: provoz třídy: polodenní od 7.35 do hod. třídní učitelka: Pavla Bílková počet dětí a jejich skladba: celkem 18 dětí, z toho 8 děvčat a 10 chlapců. Ve třídě jsou děti ve věku od 2 do 4 let (děti 4 hodinové a 5. denní) 2 ) a. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky: Modrá třída se nachází v přízemí budovy, bývalé ložnici Oranžové třídy a byla zřízena (na 3 roky) pro velký počet přihlášených dětí. Z důvodu rozkládání lehátek k odpolednímu odpočinku nelze zřídit oddělené hrací kouty (nedostatek prostoru). Děti však mají dostatek příležitostí ke hře v kuchyňském, odpočívacím, dopravním, stavebním, výtvarném a hudebním koutku i k dostatku pohybu a pohybovým hrám. Třída je průměrně vybavena nábytkem, hudebními nástroji, výtvarnými pomůckami, hračkami, které splňují příslušné bezpečnostní i hygienické normy. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly dětem volně dostupné, umístění dětem vyhovovalo a neohrožovalo jejich bezpečnost. Děti také mají vymezené místo na odkládání osobních věcí a pomůcek. Děti mají dostatek prostoru k prezentaci svých výtvorů ( nástěnky, volný prostor síť, vrchní plocha kuchyňky). Prostory třídy i šatny se snažím vyzdobit tak, aby působily útulně a příjemně, byly inspirativní i estetické. Na výzdobě se děti aktivně podílí a aktuálně ji obměňují spolu s učitelkou. V letošním roce došlo v interiéru třídy k těmto změnám: * bazének s plastovými míčky byl odvezen do MŠ Padochov, získaný prostor jsem využila pro vytvoření rodinného koutku s kuchyňkou * na školní rok 2010/2011 máme zapůjčenou molitanovou stavebnici * vytvořila jsem dopravní koutek Pro zdárný rozvoj dětské osobnosti upřednostňujeme spontánní hry a pohyb. Mateřská škola sousedí se školní zahradou, kde mají děti prostor pro volnou hru a konstruktivní hry. Vybavení zahrady: * 2 pískoviště s krytem

3 * skluzavková sestava * dřevěný domeček s tabulí * vydlážděné hřiště pro míčové hry * vydlážděné dopravní hřiště Zahrada je řádně oplocena a zabezpečena. Umývárna a WC je společná s dětmi z oranžové třídy (logopedická 14 dětí ). Šatna i vchod slouží pouze pro děti z Modré třídy. Životospráva: Vytváříme vhodné hygienické podmínky ( větrání, otužování, přiměřený hluk, dodržování zásad bezpečnosti ). Děti mají zajištěnou plnohodnotnou a vyváženou stravu ( třikrát denně + svačinky volného charakteru s dodržování časového odstupu 3. hodin mezi jednotlivými jídly). Do jídla děti nenutíme, ale vedeme je k výběru alespoň části jídla a ochutnávce. Dětem zajišťujeme pitný režim s výběrem nápojů ( čaj, voda, šťáva, mléko ), vedeme děti k osvojování si pravidelného pitného režimu bez připomínání. Osvojování si zdravých vyživovacích a stravovacích návyků. Děti jsou vedeny k odpočinku a relaxaci nenásilnou formou ( poslech pohádky, ukolébavka, relaxační hudba ). Děti ke spánku nenutíme. Snažíme se o flexibilitu denního řádu, přizpůsobujeme jej individuálním potřebám dětí. Umožňujeme individuální adaptační režim. 2. hodinový pobyt venku je zajištěn v dopoledních hodinách ( školní zahrada, zámecký park, hřiště v okolí MŠ, vycházky do okolí). Operativně přizpůsobujeme pobyt venku dle aktuálního stavu ( počasí, stav ovzduší ). I v letošním školním roce jsme zavedli tyto zvyklosti: * postupná svačinka, včetně samostatné přípravy * ranní kruh * při stolování používáme papírové ubrousky * estetická dekorace stolečků vázička s květinkou Psychosomatické podmínky:

4 Respektuji potřeby dětí ( biologické, psychologické a sociální ), zohledňuji věkové i individuální zvláštnosti dětí. Usiluji o vytvoření příjemné a klidné atmosféry ve třídě, vzájemné důvěry, tolerance, pomoci a podpory, netrestám děti vyloučením ze skupiny. Vedu děti prosociálně. Dětmi nemanipuluji, nepoužívám paušální pochvaly. Vedu děti k samostatnosti a soběstačnosti v běžných aktivitách. Dostatečně povzbuzuji, chválím a motivuji. Děti mají možnost volby aktivit, vedeme je k tomu, aby činnost dokončily. Snažím se o vytváření důvěrných vztahů, vždy se snažím jít dětem příkladem. Třídní tradice: * pozdrav ( letos v celé MŠ stejný ) * heslo (stejné pro celou MŠ, mění se pouze barvy ) * svolávání do kruhu popěvkem: Hledám, hledám * úklid hraček s písní * přání před obědem: Dobrou chuť, mě i Vám. * pravidla * třídní hitparáda oblíbených aktivit Organizace: Snažím se o flexibilitu denního řádu, přizpůsobuji jej individuálním potřebám a zájmů dětí. Využívám prožitkového učení, snažím se o vyváženost poměru spontánních a řízených her. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, mají možnost ji kdykoli dokončit nebo v ní pokračovat. Děti pracují svým tempem, podněcujeme je k vlastní aktivitě. Vytvářím dostatek prostoru pro individuální a skupinové činnosti. Nabízím dětem možnost častého experimentování. Vyhýbám se zbytečnému organizování dětí. Dostatečně dbám na soukromí dětí. Děti do žádných činností nenutím. Řízení mateřské školy: Každý pracovník má své povinnosti Ředitelka: * nám ponechává dostatek pravomocí a respektuje náš názor * motivuje nás k týmové práci a spoluúčasti na rozhodování o zásadních otázkách školního programu

5 Zveme ke spolupráci rodiče. Z výsledků evaluace jsou vyvozovány závěry pro další práci. Spolupracujeme s ostatními institucemi: * Odloučená pracoviště MŠ ( MŠ Havířská, MŠ Padochov) * MŠ z blízkého okolí ( účast na společných akcích) * ZŠ Oslavany ( Edukativní skupiny, návštěvy kulturních a sportovních akcí, dopravní hřiště, seznámení předškoláků se základní školou) * ZUŠ Oslavany ( návštěvy koncertů, tanečních vystoupení, vzorové hodiny jednotlivých oborů, možnost přihlášení od 5. roku dítěte) * KIS Oslavany ( účast a návštěvy kulturních akcí a dění ve městě) * Kulturní instituce ( návštěvy divadelních, filmových, kulturních, koncertních představení a zábavně vzdělávacích pořadů) Personální a pedagogické zajištění: Pavla Bílková, 7 let praxe, úplné střední vzdělání s maturitou ( obor sociální služby). Z důvodu doplnění potřebné kvalifikace se připravuji na studium VŠ ( obor předškolní výchova, speciální pedagogika ). Jednám v duchu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami. Účastním se dalšího vzdělávání v rámci DVPP. Sebevzdělávám se četbou odborných časopisů a knih. Chovám se profesionálním způsobem v každé situaci. Spoluúčast rodičů: Snažím se o vstřícnou komunikace, vzájemnou informovanost a otevřenost s rodiči našich dětí. Zájem rodičů o spolupráci zajišťuji na třídních schůzkách a prostřednictvím anonymních dotazníků. Dále nabízím rodičům termíny konzultací, pravidelně jedenkrát měsíčně, po předchozí domluvě i mimo tyto termíny.

6 Rodiče průběžně informuji o dění v MŠ i ve třídě formou letáčků na nástěnce v šatně. Zde také zveřejňuji náplň jednotlivých tématických částí. Snažím se o zapojení rodičů do výchovně vzdělávací práce, vítám jejich náměty i připomínky. Rodiče informuji i prostřednictvím www. stránek ( ). Při rozhovorech s rodiči jednám taktně a s ohledem na soukromí rodiny. Dbám zásad ochrany osobních údajů. 2) b. Proces vzdělávání Příprava a návaznost: Ve vzdělávací činnosti mám jasně formulované cíle i prostředky, obsah a struktura odpovídají možnostem dětí. Využívám citových prožitků, zkušeností, vědomostí, dovedností a návyků ve vzdělávacím obsahu. Činnosti volím promyšleně, jsou pestré, nápadité, pro děti přitažlivé. Volba připravených pomůcek koresponduje s tématem, je přiměřená a v dostatečném množství. Organizování a metody: Organizace dne je flexibilní, beze spěchů, stresů, a neúměrné zátěže. Využívám všech prostor třídy a školy. Vytvářím prostor pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Dbám na úklid, uspořádání, organizaci stolování, vedu děti k dodržování bezpečnostních a hygienických zásad. Vytvářím podmínky pro dostatečné osobní soukromí dětí, včetně hygieny. Používám adekvátní metody vzhledem k individuálním a věkovým zvláštnostem, možnostem a potřebám dětí. Zařazuji experimenty, přirozené aktivity a činnosti. Motivace a hodnocení: Volím vhodnou, přiměřenou, pozitivní motivaci - pochvalou, povzbuzením, využívám různých podnětů ( hudba, obrázky, maňásci ).

7 Posiluji samostatnost a sebevědomí dětí. Vedu děti k pravidelnému sebehodnocení i hodnocení druhých. Zařazuji motivující hodnocení s konkrétními pozitivy a negativy v závěru činnosti společně s dětmi. Interakce a komunikace: Věnuji dostatečnou pozornost všem dětem, řeším nepředvídatelné situace a konflikty. Adekvátně reaguji na podněty a návrhy dětí. Vedu děti k prosociálním vztahům důvěře, ohleduplnosti, toleranci, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpoře Poskytuji správný a spisovný řečový vzor, jazykový projev, mluvím srozumitelně, pracuji s hlasem ( barevnost, hlasová modulace, bohatost projevu ). Využívám mimiku a gestikulaci. Podávám jasné a srozumitelné pokyny. Usiluji o vyváženou oboustrannou komunikaci a kooperaci s dětmi. Vytvářím prostor pro rozvoj vzájemné komunikace mezi dětmi při spontánních i při řízených činnostech. Vedu děti k iniciativě a tvořivosti osobním příkladem. 3) Vlastní roční plán Plánování je cílené k rozvoji kompetencí dítěte, formou situačního učení. Situace je vždy spojená se vzdělávací potřebou. Nedílnou součástí plánu je také prevence sociálně patologických jevů, dopravně-bezpečnostní program, program protidrogové prevence, sexuální a ekologické výchovy a plán akcí na další školní rok. Do tohoto ročního plánu jsme vybrali sedm podtémat, ze kterých tvoříme tematické celky pro výchovně vzdělávací práci v nichž dělíme dílčí cíle do 5. oblastí daných RP. Očekávané kompetence děti získávají činnostmi ze všech okruhů dle plánu v tematickém celku. Pro větší operativnost je ponechána možnost změny tematické části dle aktuální potřeby a uvážení učitelky. Na konci každého tematického celku proběhne zhodnocení.

8 HLAVNÍ TÉMA ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 Jsme jako DUHA Pro školní rok 2010/2011 jsme zvolili 7 podtémat: I. Zelená II. Oranžová III. Fialová IV. Modrá V. Žlutá VI. Růžová VII. Červená I. Zelená Zamáváme prázdninám, školka už začíná Školku duhovou mám, rád do ní chodívám Zamáváme prázdninám, školka už začíná přivítání dětí v MŠ, seznámení se jménem, značkami dětí seznamování s prostředím třídy, vybavením koutků ke hře i k činnostem, s místem k hygieně i k odpočinku seznámení se jménem dětí, učitelek, provozních zaměstnanců seznámení s bezpečným chováním ve třídě a v prostorách MŠ seznámení s bezpečným chováním při pobytu venku seznámení s pravidly stolování společné stanovení pozdravu, pokřiku a jiných společenských pravidel

9 Školku duhovou mám, rád do ní chodívám upevňování vzájemných vztahů mezi dětmi, jejich jmény, volná adaptace na prostředí MŠ utváření povědomí o tom, co znamená pojem mateřská škola, role jednotlivce v tomto společenství upevňování smluvených pravidel pro společný pobyt ve třídě utváření povědomí o časových pojmech v rámci pobytu v MŠ utváření a upevňování základních návyků společenského chování označování svých tělesných, psychických, sociálních i etických potřeb poznávání sebe samého Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. II. Oranžová Zahrada nás překvapí, ovoce a zeleninu nadělí Sklízíme úrodu, v zahradě i na poli Draků už se nebojíme, rádi je vyrobíme Podzim kouzlí barvami a my ručkami Bacil není náš kamarád Zahrada nás překvapí, ovoce a zeleninu nadělí poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny zapojování smyslů při rozlišování vnímaných jevů (chuť, čich, zrak, hmat) význam vitamínů pro naše zdraví, rozhovory o tom, kde je najdeme exkurze do obchodu s ovocem a zeleninou připravujeme zdravé pokrmy Sklízíme úrodu, v zahradě i na poli vycházky do přírody, pozorování sklizně plodin, ovoce a zeleniny

10 výroba bramborových tiskátek pozorování změny vzhledu brambor (seschnutí, zčernání) Draků už se nebojíme, rádi je vyrobíme výroba draků z papíru, přírodnin i jiného materiálu, výzdoba třídy i MŠ Mámo, táto pojď si hrát - pojďme dráčka udělat ( kreativní odpoledne s dětmi i s rodiči) rozvíjení fantazie, posilování výtvarných a pracovních dovedností upevňování správných návyků souvisejících s užíváním výtvarného a pracovního materiálu Podzim kouzlí barvami a my ručkami rozvoj odpovídajících motorických dovedností Uspávání zahrady ( akce s rodiči ) sběr přírodnin a tvoření z nich vnímání rozdílu mezi listnatým a jehličnatým stromem Změny v přírodě a zvířátka v ní pomáháme zvířátkům (sběr kaštanů- krmelec) pečujeme o čistotu životního prostředí kolem sebe vnímání a charakterizování změn v přírodě vlivem střídání ročních období přímé pozorování změn počasí, slovní vyjádření popisu aktuálního stavu jak vzniká déšť, vítr, co je mlha den a noc, slunce a měsíc, v souvislosti s naší planetou Zemí Bacil není náš kamarád přibližování časových pojmů: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme význam režimových činností pro naše zdraví povídání o nemocech, prevence exkurze do Zdravotního střediska zdravotnické aktivity ( hry na lékaře, seznámení s lékárničkou ) umožnění volné reakce dětí na dění v MŠ, vyjádření pocitů a dojmů (verbálně, nonverbálně, výtvarnou realizací) aktivizace dětí o vše kolem nich podpora dětské zvídavosti jako přirozenosti v tomto období

11 vyhledávání opaku výrazů tváře při citovém prožitku každého z nás (veselýsmutný, uplakaný-usměvavý) Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. III. Fialová Cinky, cinky, adventní hlas, volá nás Vítej milý Mikuláši Vyhlížíme po roce, milované vánoce Cinky, cinky, adventní hlas, volá nás radostné prožívání předvánočního období ve výtvarných, pracovních, hudebních i výtvarných činnostech pomocí pohádkových příběhů rozvíjíme pozorovací a řečové dovednosti přibližování vánočních zvyků a tradic poslech a zpěv koled a vánočních písní adventní výzdoba školičky pozorujeme výzdobu města při vycházkách Vítej milý Mikuláši vyrábíme Mikuláše, andílky a čerty Mikulášská nadílka příprava nadílky v MŠ charakteristika zimního období ve spojení s činnostmi, které v tomto období provádíme

12 povídání o rodinných zvycích dětí povídání, jak můžeme pomáhat a dělat radost rodičům Vyhlížíme po roce, milované vánoce výroba ozdob a následné zdobení vánočního stromečku zdobení stromečku pro ptáčky na školní zahradě Vánoční merenda v MŠ zpěv koled, vánočních písní vánoční zvyky a tradice u nás ve třídě vánoční nadílka ve třídě s rodiči zimní sporty kolem nás Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. IV. Modrá I když je zima, je nám prima Raduji se ze sněhu, sportovat už dovedu Až já budu velká, bude ze mě Tělíčko, chci Tě poznat maličko Maškarní dovádění a parádění máme rádi I když je zima, je nám prima vliv počasí na to, co si oblečeme seznamování s významem správného oblékání pro upevňování zdraví co je to otužování a jak může upevnit naše zdraví rizika nevhodného odívání, podchlazení, omrzliny radovánky se sněhem a ledem, pokusy Raduji se ze sněhu, sportovat už dovedu

13 zimní sporty kolem nás sledování zimního počasí povídání o změnách v přírodě, jak se daří zvířátkům prohlídka krmítek a krmelců ( pravidelné doplňování potravy) Až já budu velká, bude ze mě seznámení s profesí rodičů jaká známe řemesla výhody a úskalí jednotlivých profesí seznámení s materiály, co se z čeho vyrábí seznamovací hry rozvoj fantazie za pomoci různých činností (VV, HV, TV, PV, ) slovní vyjádření fantazijní představy probouzení snů dětí a vyhledávání možností pro jejich naplnění důležitost uchování si fantazie pro budoucí život jako základ kreativity určování geometrických tvarů, poloha předmětů, orientace Tělíčko, chci tě poznat maličko povídání o těle, jeho částech poznávání částí lidského těla význam a funkce některých orgánů lidského těla rozvoj všech pěti smyslů za pomoci smyslových her a cvičení předcházení nemocem, otužování, prevence ( úrazů ) vhodné oblékání a zdravý jídelníček dodržování životosprávy ukázka zdravotnických úkonů ( měření životně důležitých funkcí) zásady první pomoci pro děti Maškarní dovádění a parádění máme rádi výroba masek, výzdoba třídy a prostředí MŠ poznávání tradic a zvyků v období Masopustu příprava programu karnevalu

14 karnevalové veselí, pohoštění pro děti podněcování k tvorbě jako ochrana proti konzumnímu stylu života Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. V. Žlutá Jaro ťuká na poupata, těšíme se na mláďata Pošleme zimu pryč, jaro už má klíč Slavíme s jarem Máme rádi zvířátka Jaro ťuká na poupata, těšíme se na mláďata všímat si změn v souvislosti s roční dobou proč vítáme jaro a na co se těšíme určování a pojmenování některých zahradních i lučních květin vytváření třídního herbáře pozorování živočišné říše Pošleme zimu pryč, jaro už má klíč tradice související s příchodem jara a vyháněním zimy, pranostiky samostatné činnosti s přicházejícím jarem a jarními svátky rozvoj pozorovacích schopností, přímé pozorování v přírodě provádění pokusů s klíčením rostlin

15 upevňování správného chování v přírodě, dodržování čistoty při pobytu v tomto prostředí rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody vnímání přírodních krás a harmonie Slavíme s jarem příprava svátků jara malování vajíček, velikonoční symboly povídání o velikonočních zvycích ochutnávka tradičních pokrmů jarní výzdoba školky, úklid zahrádky spojený s jejím Probouzením ( společná akce s rodiči) povídání si o jarních sportech, názorné ukázky Máme rádi zvířátka pojmenování domácích i hospodářských zvířat, jejich mláďata povídání o živých i plyšových domácích mazlíčcích které zvíře kde bydlí hra s plyšovými zvířátky jak se zvířata dorozumívají znát jejich užitek exotická zvířátka, ZOO exkurze na statek exkurze do zverimexu ukázka výcviku i plavení koní a poníků Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. VI. Růžová Moje milá rodinka Maminka má svátek, vyrobíme dárek

16 Už se neztratím, adresu vím S knihou nejsem nikdy sám Moje milá rodinka povídání o rodině, její funkci, důležitosti vztahy v rodině, jednotliví členové význam jmen a příjmení rozvoj všech dovedností souvisejících s HV, VV, PV, TV činnosti tematicky zaměřené na zdravý životní styl procvičování paměti prostřednictvím jednoduchých básní, písní (dle věku a zájmu dětí ) Maminka má svátek, vyrobíme dárek radostné prožívání Dne Matek povzbuzování úsilí dítěte při přípravě slavnostního odpoledne pro maminky co pro nás maminka znamená, její jméno chápat jednoduché rodinné vztahy a úlohu jednotlivých členů Už se neztratím, adresu vím naše obec, město, domov, vlast vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním místa bydliště návštěva známých míst a důležitých institucí v Oslavanech seznámení se s názvem republiky, státními symboly, hlavním městem, prezidentem ( foto ) všímáme si rozdílů v architektuře, rozličné stavby, sídliště, rodinné domy rozdílné způsoby života vlivem prostředí ( vesnice, město...) geometrické tvary v architektuře S knihou nejsem nikdy sám vedení dětí k dovednosti soustředěně naslouchat předčítanému textu šetrné zacházení s knihou

17 postupné prohlubování soustředěnosti dětí při četbě i při prohlížení ilustrací poznávání významných autorů a oblíbených ilustrátorů film a divadlo jako další součásti literárního umění návštěva knihovny Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. VII. ČERVENÁ Kamarádi, máme svátek Chystáme se na výlet Na červenou nechodíme Těšíme se na prázdniny Kamarádi, máme svátek utváření povědomí o existenci jiných ras a kultur mít povědomí, že každá rasa pochází z určitého místa na Zeměkouli vytváření dárečků, přáníček pro kamarády jak se chovají kamarádi, mezilidské vztahy vědět, že nezáleží na barvě pleti, ale na postojích a vlastnostech každého jedince Olympiáda, oslava ke DNI dětí s rodiči Chystáme se na výlet společný výlet MŠ Duha vyprávění co děti zažily výtvarné ztvárnění dramatické ztvárnění Na červenou nechodíme

18 seznámení s dopravními prostředky pravidla silničního provozu, značky kdy nám dopravní prostředky slouží a kdy naopak škodí kde se pohybují (země, voda, vzduch, podzemí) exkurze na vlakové i autobusové nádraží návštěva dopravního hřiště v ZŠ Těšíme se na prázdniny co budeme dělat o prázdninách bezpečné chování během prázdnin opakování všeho co jsme se naučili loučení se školkou rozloučení s předškoláky slavnostním pasováním Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. RVP. 4) Evaluace

19 V rámci třídy hodnotím: Třídní vzdělávací program 1x ročně Pavla Bílková písemně - naplnění požadavků ŠVP Tématické části po ukončení tématické části Pavla Bílková písemně hodnotící list Podtémata průběžně Pavla Bílková ústně - dílčí vzdělávací cíle Autoevaluace po ukončení tématické části Pavla Bílková písemně hodnotící list Diagnostika dětí 2x ročně Pavla Bílková písemně Spokojenost rodičů 1x ročně písemně dotazník pro rodiče Mimoto budu společně rozebírat různé pedagogické situace s dětmi, s rodiči i učitelkami z ostatních tříd. Závěry zohledním při dalším plánování. Na závěr školního roku zhodnotím roční plán jako výchozí analýzu pro další školní rok. Dále využiji výsledků dotazníkové ankety pro rodiče, abych zjistila, jaký názor mají na moji práci. Zhodnotím úroveň osvojení kompetencí u dětí a zúčastním se evaluace v rámci celé MŠ.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Filosofií naší mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně. Způsoby, kterými toho dosáhneme individuálním

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. 1. Identifikační údaje ŠD: Kontakt na ŠD zástupce ředitele ŠD Jitka Kvasničková tel.: 266 316 337 e-mail: zastsd@zs-bhrabala.cz

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více