Násilí mezi školními dětmi z etnického hlediska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Násilí mezi školními dětmi z etnického hlediska"

Transkript

1 Násilí mezi školními dětmi z etnického hlediska Pavel Říčan

2 Pavel Říčan Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC PUBLISHING PROGRAM Open Society Institute Center for Publishing Development Electronic Publishing Program Október 6. u. 12 H-1051 Budapest Hungary This work was prepared under financial support from the Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation. Research Support Scheme Bartolomějská Praha 1 Czech Republic The digitization of this report was supported by the Electronic Publishing Development Program and the Higher Education Support Program of the Open Society Institute Budapest. Digitization & conversion to PDF by: Virtus Libínská Praha 5 Czech Republic The information published in this work is the sole responsibility of the author and should not be construed as representing the views of the Open Society Institute. The Open Society Institute takes no responsibility for the accuracy and correctness of the content of this work. Any comments related to the contents of this work should be directed to the author. All rights reserved. No part of this work may be reproduced, in any form or by any means without permission in writing from the author.

3 Contents Úvodem Předběžný teoretický rozbor problémového okruhu K teorii agrese Agrese mezi školními dětmi Romské děti a etnocentrismusv České republice Strategie a metoda výzkumu Volba obecné strategie Formulace hypotéz Použité techniky sběru dat Výpovědi zkoumaných osob o sobě samých Vrstevnické nominace Údaje od učitelů Proces sběru dat Vyhledávání a získávání etnicky smíšených tříd Práce s dětmi ve třídě Soubory zkoumaných osob Matematickostatistická analýza, interpretace výsledků Volba matematickostatistických technik Charakteristiky jedinců a charakteristiky celých tříd Příslušnost k romskému etniku a agresivita v kontextu vrstevnické akceptace a rejekce Základní otázka a základní odpověď Kontext akceptace/rejekce Šance pro faktorovou analýzu Početnost romské menšiny jako faktor interetnických vztahů Zaostřeno na agresivitu Rozdíly mezi Romy a neromy v jednotlivých položkách agresivity Celé třídy jako jednotky analýzy Problém extrémních hodnot agresivity (extrémy ve 3 položkách agresivity) Jsou romští školáci agresivnější jen proto, že jsou starší? Dospělí jako ochránci před šikanou K otázkám reliability a validity Vnitřní konsistence Konvergence metod Míry agresivity Míry akceptace/rejekce K otázce validity Souhrn a závěry...59 Literatura...61 Seznam tabulek...65 Dodatek 1 - Tabulky...67 Dodatek 2 - Použité metody...96 Child Aggression in a Post-Communist country...107

4

5 1 Úvodem Motto Všichni se mi posmívají, že jsem černá nadávají, za vlasy mě tahají, do nohy mě kopají, pokoj mi nedají. Kluci, holky, zač mě trestáte? Proč už mi pokoj nedáte? Dost mě sám Pánbůh potrestal, že mi tu černou barvu dal. Nechce mě ani vlastní máma co si na světě počnu sama? (Helena Horváthová, Romano kurko, 11/1996) V České Lípě skupina romských dětí surově šikanovala spolužáky. Bili je, kopali, okrádali, strkali jim hlavu do záchodové mísy, nutili je k orálnímu sexu. Chlapce, který šikanu prozradil, zbili za bonzování tak, že musel být hospitalizován. (Novinová zpráva, březen 1996)... mají v sobě zarážející krásu, která nás činí ošklivými samy před sebou. Jejich pouhá existence zpochybňuje naše hodnoty. Potřebujeme je. Mohli by nám pomoci alespoň trochu pohnout naším zkostnatělým pořádkem. Mohli bychom se u nich poučit, jak bezvýznamné jsou hranice. (Günther Grass)

6 2 Úvodem Úvodem Tato práce vznikla na základě velkorysého dvouletého grantu nadace Středoevropské univerzity RESEARCH SUPPORT SCHEME. Udělení tohoto grantu si vážím i jako projevu odvahy dotknout se problému rasismu z neobvyklé stránky. Když jsem marně pátral po podobných studiích vykonaných v USA, kde se problémům rasismu věnuje již desítky let mnoho pozornosti, sdělil mi přední americký badatel prof. Huesmann (1995), že prakticky neexistují patrně proto, že jde o téma příliš politicky citlivé a kontroverzní, jež by jen těžko hledalo sponzora. (Nemohu potlačit asociaci: V psychologickém ústavu ČSAV nebylo za komunistické vlády vůbec dovoleno mluvit o lidské agresi bylo to považováno za ideologicky nevhodné.) Naše téma je mimořádně společensky aktuální ze dvou důvodů. Prvním z nich je vzestup násilí mezi dětmi na školách, který i u nás shodně konstatují jak veřejnost, tak pedagogové, a který potvrzují badatelé v různých zemích Evropy (Olweus, 1993, 1994, Smith, 1991, Stephenson a Smith, 1989), Tattum, 1992, Říčan, 1994, 1995a,b). Příčin tohoto zhoubného trendu je celá řada, především jde velmi pravděpodobně o důsledek celkového poklesu autority učitelů i rodičů, nedostatečné výchovy k základním mravním hodnotám našeho sociokulturního okruhu a o důsledek velké mediální revoluce v celkovém životním stylu (přičemž záplava mediálního násilí je jen jednou ze složek problematického vlivu médií na společnost). Současně se vzestupem násilí se neobyčejně vyostřil a to platí speciálně pro Českou republiku (podobná situace je ovšem i ve Slovenské republice) interetnický konflikt mezi romskou menšinou a majoritou (viz např. Veselý, 1997, Cihi, 1996, Frištenská, 1996, Balvín, 1996, Balvín a kol., 1996, Holomek, 1996a,b, Jožka, 1996, Říčan, 1996 a v tisku, Súkeník, 1996, Sýkora a kol., 1996, Výzva, 1996). Jeden z předních romských představitelů Ondřej Giňa (1996) zaznamenává nedůvěru Romů k policii a soudům, jež vede až ke zřizování svého druhu romské domobrany. Obnovení demokracie v roce 1989 otevřelo cestu ke spravedlivému řešení vztahu mezi těmito dvěma složkami obyvatelstva, krátkodobě však došlo paradoxně naopak k jeho zhoršení. Když stateční disidenti z Charty 77 (viz Charta 77, 1978) žádali pro Romy demokracii, netušili, že až ji dostanou, budou vzpomínat na staré zlaté časy jejich vlády (např. Romano Kurko 1996, č. 18, str. 4). Neřešený romský problém nebezpečně nahrává paradoxně oběma politickým extrémům: Komunisté poukazují na to, že za jejich vlády nebyla veřejnost tímto problémem tolik znepokojována, republikáni populisticky slibují jeho řešení tvrdou rukou. Když Trojan (1997) referuje o své předvolební kampani před volbami do senátu, během níž se důvěrně seznámil s problémy obvodu Karviná, uvádí jako nejvšeobecnější stížnost občanů právě nesnáze s romským etnikem. A právě v tomto okrese je zároveň mimořádně silná krajní pravice i levice. Zanedbávání romského problému ohrožuje demokracii. Vyostření romského problému postihuje zejména romské děti (Šišková, 1993, Cincibusová, 1996, Říčan, 1995, 1996, 1997). Ty byly za komunismu sice na jedné straně vystaveny národnostnímu útlaku, na druhé straně však byly sociálně zvýhodněny (bezplatné školní stravování, bezplatná mateřská škola a jesle, bezplatné letní tábory a zimní rekreace atd.). Orgány péče o dítě zároveň vyvíjely účinný tlak na romské rodiče, aby zajistily pravidelnou školní docházku svých dětí. (Praxe se dnes k tomuto účinnému, byť ne optimálnímu opatření tu a tam moudře vrací, viz Kašparová, 1996 ovšem v rozporu s platným zákonem.) Dalším škodlivým faktorem je současná nezaměstnanost převážné většiny práceschopných Romů, jež vede zejména k celkové demoralizaci a sociální kriminalitě, přičemž potencuje řadu dalších škodlivých vlivů (alkoholismus a drogová závislost, gamblerství atd.). Nezaměstnanost ohrožuje romské děti i přímo, neboť zhoršuje jejich finanční zabezpečení. Jejich rodiče nejednou vynakládají rodinné přídavky pro své potřeby a děti strádají nedostatečně kvalitní výživou i jinak, bývají dokonce nástrojem trestné činnsti. Závist a agrese vůči lépe živeným a jinak vybaveným, v dobrých poměrech žijícím majoritním spolužákům jsou pak psychologicky nevyhnutelné (Berkowitz, 1993). Zraněná sebeúcta (tzv. narcistické trauma, viz

7 3 Úvodem LaPlanche, Pontalis, 1983) je ovšem známým faktorem agrese a krutosti, jež je typická zejména pro specifický typ násilí šikanu. (Říčan, 1993, 1995). Za těchto okolností nutno ovšem ve školách, jež navštěvují spolu s majoritními i romské děti, očekávat četný výskyt interetnických konfliktů, a to i násilného charakteru. Podrobné zmapování této situace, k němuž se naše práce snaží přispět, je jedním z předpokladů úspěšné výchovy k toleranci a plodnému soužití majority s romským etnikem i romského etnika s majoritou. Výzkum v této nepřehledné za komunistické vlády ovšem přísně tabuizované problematice byl pro nás skutečným dobrodružstvím poznání, počínaje navazováním kontaktů se školami a s dalšími institucemi pečujícími o romskou mládež, přes studium romistických a ještě více romských časopisů a knižních publikací, přes kontakty s učiteli a dětmi při sbírání dat, až po matematicko-statistické zpracovávání výsledků; při něm se ukázalo, jaké komplikace i překvapivé možnosti může přinést aplikace statistických metod, včetně těch nejjednodušších. Podle projektu byl náš výzkum původně orientován na testování poměrně úzce operacionalizovaných hypotéz. Nezbytné studium širších souvislostí problému však vedlo k získání množství zajímavých a psychologicky, sociologicky i politicky užitečných poznatků o celkové situaci romského etnika a zvláště romských dětí v této zemi. Psychologický přístup, doposud u nás aplikovaný pokud jde o Romy v podstatě jen na pragmatické problémy pedagogické psychodiagnostiky a na zvládání poruch chování (viz Klíma, 1995) nám umožnil nahlédnout některé dosud opomíjené souvislosti, naléhavé úkoly i možnosti jejich řešení. Autor své nové pohledy zčásti již publikoval (Říčan, 1996, 1997) a bývá naléhavě žádán, aby o nich přednášel pedagogům, kteří těžce a často bezradně zápasí s problémy romských dětí. Také předběžné poznatky získané na základě dat shromážděných aplikací dotazníků a sociometrických technik v rámci výzkumného projektu financovaného Research Support Scheme byly již zčásti publikovány (Říčan, 1996, Říčan, Burdová, 1995) a pro svůj bezprostřední význam pro školní práci také sděleny pedagogickým praktikům formou přednášek. Výsledky výzkumu, o nichž zde referuji, by byly daleko chudší bez pomoci romistů, kteří mě uvedli do romské problematiky, především dr. Mileny Hübschmannové, mnoha pedagogů, jejichž obětavost a dovednost obdivuji, úředníků a sociálních pracovníků, profesionálů i dobrovolníků, kteří Romům slouží v církevních i jiných institucích a posléze asistentů, kteří se podíleli na sběru dat. Zvláště bych chtěl poděkovat pedagožce Daniele Cincibusové, která se se mnou podělila o zkušenosti obětavé a nezdolně radostné matky-pěstounky čtrnácti romských dětí, dále romské poradkyni paní Boženě Fílové a nadané začínající socioložce Pavle Burdové, jež svou kreativitou i vytrvalou drobnou prací nemálo přispěla ke zdaru celého podniku. Ve vstřícnosti vůči Romům mi byli vzorem také spolupracovníci z Nadace Tolerance, zejména přátelé Helena Klímová a Milan Pospíšil, dále brněnští baptisté, ostravští saleziáni, ředitelka školy Přemysla Pittera v Ostravě paní Helena Balabánová a mnozí jiní. Čas k rozhovoru mi ochotně poskytli i pan Ladislav Goral, JUDr. Emil Ščuka a mnozí další, jimž rovněž patří můj dík.

8 4 1. Předběžný teoretický rozbor problémového okruhu 1. Předběžný teoretický rozbor problémového okruhu 1.1. K teorii agrese Agrese, zejména pak lidská vnitrodruhová agrese, je předmětem soustředěného studia řady základních i aplikovaných vědních disciplín jak biologických (zejména genetika, fyziologie, patologie nervové soustavy), tak humanitních (zejména sociologie, psychologie a psychopatologie, etnografie v neposlední řadě i religionistika, viz Říčan, 1995). Definice agrese je jakkoli se zdá na první pohled snadné říci, co agrese je a co není pro odborníky velmi problematická, jak vyložil např. Geen (1992). Záleží totiž jednak na vnějším chování, jednak na tom, jaký úmysl má ten, kdo jedná nemluvě o tom, že agrese může být velmi hmatatelná a přesto nevědomá: Ten, kdo se dopouští krutosti, se například může domnívat, že je to jeho oběti prospěšné, viz kruté tělesné tresty v rodině. Současní badatelé (např. Lagerspetzová, Björkqvist, 1992) také často mluví o nepřímé agresi. Sociologové, např. Gottfredson a Hirschi (1993) upozorňují jednak na to, jak snadno se pojem agrese rozšiřuje na jakékoli kriminální chování, jednak na to, že agresivní chování zkoumané v laboratoři (klasický Milgramův experiment) může být spíše výrazem konformity než skutečné agrese. Dohodneme-li se, které jednání označíme jako agresivní, je poměrně snadné definovat agresivitu víceméně trvalý sklon či tendenci jedince jednat agresivně. Popis agresivního jednání a jeho výklad má základní význam jak pro psychologickou teorii (motivace, osobnost, ontogeneze, sociální psychologie) tak pro praxi pedagogicko- psychologickou, psychoterapeutickou, forenzní atd. Agresi zkoumala od počátku století (a zabývá se jí stále více) freudovská psychoanalýza, později lidská etologie (Lorenz, 1963/1992). Problémové okruhy současné psychologické agresologie jsou převážně určeny naléhavými požadavky praxe. Volá se především po prostředcích k redukci násilné trestné činnosti, ať už je motivována politicky, etnocentricky nebo jinak, k eliminaci agrese vůči dětem, ženám a starým lidem v rodinách i mimo ně, agrese mezi členy týmů, jež brzdí jejich efektivnost (na pracovištích nejrůznějšího druhu, v armádě atd.). Teoretikové učení se snaží zejména o vypracování psychologických metod, jimiž by bylo možno zmírnit agresivitu, což je ovšem nadějnější u dětí (Pepler a Rubin, 1991). Souhrnné podání psychologie agrese je možno najít v Berkowitzově standardní práci (1993). Berkowitz řeší problém emoční agrese (kde nejde o dosažení cíle, jako např. při loupeži, ale o motivy spjaté s agresí samou), zabývá se kognitivními faktory v agresivním jednání, agresivní osobností a jejím vývojem, násilím v médiích, násilím v interpersonálních vztazích, např. rodinných, technikami ovlivňování a kontroly agresivního chování a agresivity, a také biologickými faktory agrese a agresivity. K předním současným agresologům patří Huesmann (1988, 1994), Olweus již citované práce), Geen, Patterson a další; staršími vlivnými teoretiky agrese jsou Bandura (1973, 1986) a Eron (1987, 1994). U nás byla vědecká problematika agrese z ideologických důvodů tabu. Z posledních let lze jmenovat zajímavý interdisciplinární sborník (Gál, 1994). Autor této práce formuloval některé své myšlenky k teorii agrese v souvislosti s problémem šikany (1993, 1995). Vzhledem k publikačnímu prostoru zde můžeme jen orientačně naznačit některé podstatné, široce uznávané názory. Lidská agrese má biologický základ, je ovlivněna geneticky, souvisí s produkcí hormonů a může být vyvolána, resp. podstatně vystupňována, tělesným (zejména mozkovým) poškozením. Konkrétní agresivní jednání je ovšem produktem učení, probíhajícího na úrovni podmiňování, na úrovni napodobování a identifikace i na úrovni sociálně kognitivní. Instrumentální agrese, jejímž účelem je dosažení nějakého zisku, např. materiálního, se převážně řídí zákonitostmi platnými pro většinu nejrůznějších druhů lidského jednání. Specifičtější je naproti tomu emoční agrese, jež má motiv zjednodušeně řečeno sama v sobě; v krajním případě může jít o sadistickou libost, kterou člověk může najít v krutém utrpení druhého.

9 5 1. Předběžný teoretický rozbor problémového okruhu Agresivita, tj. sklon jednat agresivně v různých situacích, zejména častěji než druzí, se vytváří postupně především v předškolním věku, zejména v rodinné výchově, a je pak asi stejně stabilní charakteristikou jedince jako jeho inteligenční kvocient (Olweus, 1979). Důležitým faktorem vyvolávajícím agresi je frustrace, způsobená překažením nějaké akce významné pro subjekt; v naší souvislosti nejvýznamnějším frustračním faktorem je ponížení, jež vede k ohrožení sebeúcty, což ovšem často zůstává pro jednající subjekt nevědomé (Kernberg, 1993). Jak před akcí, tak následně probíhá často zkreslující, iracionální justifikace agresivního jednání, jež facilituje jeho opakování. Typickým justifikačním mechanismem je projekce vlastních agresivních popudů a motivů do napadené osoby Agrese mezi školními dětmi V posledních desítiletích se věnuje velká pozornost agresi mezi dětmi, zvláště ve školách, jež se rozmohla natolik, že budí obavy široké veřejnosti. Zejména šikana mezi vrstevníky, víceméně systematický útlak jedinců neschopných účinně se bránit individuální nebo skupinové agresi, se stala vážnou překážkou jak efektivní výuky, tak mravní výchovy a zvláště výchovy k odpovědnému demokratickému občanství (Olweus, 1991, 1993, 1995, Parry, Carrington, 1995, Besag, 1990, Tattum et al. (1992) Elliott (1991, 1995) Říčan, 1993, 1994, 1995), Říčan et al. (1993) aj. Růst agrese mezi školními dětmi kopíruje růst agrese ve společnosti, počínaje rodinou, přes agresi kriminální a politickou a konče agresí v nemocnicích, v kasárnách a ve vězeních. Příčiny vidíme v dlouhodobé krizi autority, v uvolnění až rozkladu rodinných vazeb a tradičních vazeb vůbec, v úpadku učitelského povolání, v rozporech a nedůvěře mezi učiteli a rodiči, v odvratu od hodnotové výchovy na školách i v rodině, v neposlední řadě ve vlivu moderních audiovizuálních médií. Zvýšenou agresivitu a brutalitu lze pozorovat již v předškolním věku (Troy, Sroufe, 1987, Chazan, 1989), ta se však běžně přehlíží, protože zpravidla ještě nedochází k vážným zraněním a ke kázeňským problémům, které by se jevily jako naléhavé. Za těchto okolností nutno ovšem počítat i s vystupňovanou agresí mezi dětmi lišícími se etnickou příslušností. K přímé agresi dochází ve škole (i jinde) především mezi chlapci, na ně je proto také omezena klasická Olweusova práce o šikaně (1978). Dívky si ubližují spíše nepřímo, pomluvou a intrikami, narušováním přátelských vztahů, izolací oběti. V tomto smyslu skandinávští badatelé Lagerspetzová a Björkqvist (1992) i Olweus (1993, 1994) rozšířili pojem šikany. Nejčastěji dochází k agresi mezi dětmi patřící do téže třídy, dále šikanují ve škole starší děti mladší, méně častá je šikana na ulici nebo jinde mezi dětmi. Zkoumají se charakteristické znaky obětí i pachatelů vrstevnické agrese (Olweus, 1993, Říčan, 1995), rodinné prostředí, z něhož pocházejí (Olweus, 1980, Říčan, 1993, 1995, Říčan a kol., 1993, Tattum, Lane, 1989), postavení agresorů a obětí ve vrstevnické skupině (Lagerspetz et al., 1982, Cairns et al., 1988), psychopatologické příčiny a následky šikany Kříž, 1994, Syrovátková, 1991), propagují se různé systémy ochrany obětí a usměrnění pachatelů (Pepler et al., 1993, Elliottová, 1991, 1995, Rose-Krasnor, 1991, Cangelosi, 1994, Říčan et al., 1995) atd. V posledních letech se rozvíjí také dětská viktimologie, interdisciplinární obor s významným psychologickým aspektem (Viano, 1992, Baeninger, 1991, Olweus, 1992).

10 6 1. Předběžný teoretický rozbor problémového okruhu 1.3. Romské děti a etnocentrismus 1 v České republice Romské etnikum tvoří podle různých odhadů 2 3 % obyvatelstva České republiky. 2 Vzhledem k vysoké natalitě je však procento romských dětí podstatně větší, nejpravděpodobněji zhruba dvojnásobné. Podle Davidové (1983) je polovina naší romské populace mladší než 16 let. Napětí mezi Romy a majoritou je všeobecně známé. Romský problém (tj. problém, který má majorita s Romy a zároveň ovšem problém, který mají Romové s majoritou!) má na rozdíl od problémů národnostních menšin obvyklého typu velmi výraznou složku sociální. Tento aspekt velmi silně přispívá k tomu, že romský problém problém je se vší pravděpodobností, přestože si to dosud politická elita neuvědomuje (nebo jí chybí politická vůle to přiznat, jak soudí Krupička, 1994), nejvážnějším a rychle eskalujícím politickým i mravním problémem této země (Příhoda, Nová přítomnost 1996, č. 1/2). Romské děti narážejí ve školách na etnocentrické předsudky učitelů i dětí, na jazykovou bariéru (Šebková, 1995), na bariéru danou odlišností romské a majoritní kultury (Balvín a kol., 1996). Jejich největším hendikepem je však patrně, jak na to bez výjimky poukazují pedagogové, rodinné prostředí, které jim ve srovnání s majoritními dětmi poskytuje daleko horší hmotné podmínky (bydlení, výživa, hygiena), které je také v důsledku vlastní nízké vzdělanostní úrovně nedostatečně intelektuálně stimuluje a zároveň je slabě motivuje ke školní docházce a ke školní práci (viz např. Smolka, 1995, Klíma, 1995). Příčin tohoto stavu je jistě více, etnografa i psychologa zajímá nejvíce ta, která zůstává běžnému pohledu skryta: strach o křehkou etnickou identitu Romů, která je vzděláním jejich dětí ohrožována (Andereck, 1992, Říčan, v tisku). Jejich právo na vzdělání je pak namnoze naplňováno pouze formálně, fakticky jsou vážně diskriminovány, čímž naše výkonná moc na všech úrovních zjevně porušuje mezinárodní Úmluvu o právech dítěte, jež má u nás platnost zákona. Za uvedených okolností je nutno předpokládat ve shodě s převládajícím míněním sdělovacích prostředků i pedagogů vážné problémy a ostré konflikty ve vztazích mezi majoritními dětmi na jedné a romskými dětmi na druhé straně. Interetnická agrese, ať už vzájemná, nebo jednostranná, je jevem, který nesporně zaslouží pozornost praktických pedagogů i badatelů. 1 Není přesné mluvit o rasismu, protože Romy nelze ve vztahu k majoritě označit za odlišnou rasu, nýbrž pouze za odlišný antropologický typ, navíc ne zcela jasně ohraničený, vždyť například záměna Roma za typického Itala je dosti běžná. Neužíváme ani termínu xenofobie, protože strach (FOBOS) z odlišného etnika není jedinou, ba ani dominantní složkou averzivního postoje mezi příslušníky odlišných etnik. Etnocentrismus je vhodný termín využívající analogie s obecně známým termínem egocentrismus: Etnocentrismus je na kolektivní úrovni zhruba totéž co egocentrismus na úrovni individuální a má obdobné nežádoucí projevy. 2 Viz např. Frištenská (1996), na stálý růst neevidovanou imigrací upozorňují Sýkora a kol. (1994) i Šatava (1994). Počet Romů, kteří se při posledním sčítání lidu přihlásili k romské národnosti, je několikanásobně nižší, než odpovídá všem zřejmé skutečnosti. Otevřen zůstává problém, nakolik máme právo označit za příslušníka nějakého etnika toho, kdo se k němu nehlásí (Jitka Gjuričová, 1992).

11 7 2. Strategie a metoda výzkumu 2. Strategie a metoda výzkumu 2.1. Volba obecné strategie Stanovení výzkumného záměru, jehož vyústěním je tato studie, bylo dáno především autorovými zkušenostmi z výzkumu šikany na školách, který byl podpořen Grantovou agenturou Akademie věd České republiky v letech (Říčan, 1993 atd., všechny citace). Druhým podnětem byla akce Bílého kruhu bezpečí k omezení šikany na základních školách, jejíž řízení bylo autorovi svěřeno. (Sponzory této akce byly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a mezinárodní organizace Gender Studies.) Při této práci jsme narazili na nápadné případy Romů, které učitelé i spolužáci označovali za výrazné aktéry šikany. Bylo proto nasnadě využít vypracované výzkumné metodiky a pokračovat ve výzkumu šikany a jiných projevů agrese, tentokrát se zaměřením na školní třídy, v nichž jsou Romové spolužáky majoritních dětí. Vydali jsme se starou cestou v tom smyslu, že jsme se rozhodli získávat údaje o všech dětech ve zkoumaných třídách, přičemž nejzákladnějším údajem ovšem byla příslušnost k romskému etniku. Základní metodou zpracování dat pak mělo být zjištění relevantních rozdílů mezi romskými a neromskými dětmi. Získanému obrazu měly dodat plastičnosti korelace mezi dalšími zjišťovanými proměnnými, z nichž nejdůležitější jsou samozřejmě proměnné mající přímý vztah k agresi, resp. agresivitě. Uvedenou volbou jsme resignovali na řadu dalších možností, kterých snad užijí další badatelé. Nejobecnější volba byla mezi pozorováním, experimentem a sbíráním výpovědí, což byla naše alternativa. Slibné mohlo být zejména přímé pozorování chování dětí ve školách s etnicky smíšeným žactvem a v jejich okolí. Jiná možnost spočívala ve studiu školní dokumentace o násilných i jiných konfliktech mezi dětmi a učiteli, jakož i mezi dětmi navzájem. Dále se nabízejí hloubkové rozhovory s třídními učiteli, družináři a proč ne se školníky. Z experimentálních metod to mohla být oblíbená technika hypotetických situací: Mohli jsme dětem pouštět video se záznamem hraného konfliktu mezi jejich vrstevníky a zaznamenávat jejich spontánní reakce i odpovědi na cílené otázky. Vsadili jsme na konvergenci výpovědí o agresivitě jedinců, získávaných třemi 3 cestami: 1. Z výpovědí romských i neromských dětí o sobě samých, tj. zda jsou aktéry a/nebo oběťmi agrese od vrstevníků, 2. Z vrstevnických nominací (peer nomination), při nichž děti anonymně uváděly, kdo ze spolužáků je agresorem a kdo obětí. 3. Z výpovědí učitelů, pokud byli ochotni a schopni poskytnout relevantní údaje. Kromě údajů o agresi, jež byly naším hlavním zájmem, jsme získávali zejména údaje o akceptaci/rejekci, tedy o tom aspektu interpersonálních vztahů, který je zpravidla předmětem stálého a intenzivního zájmu většiny příslušníků nejrůznějších skupin a který také přímo souvisí 3 Původní záměr získávat údaje také od matek vybraných romských a neromských dětí se ukázal jako nereálný. Jediné osoby, které by mohly získávat od romských matek takovéto údaje k našemu ožehavému tématu, jsou romští poradci příslušných obvodů či okresů. Setkali jsme se z jejich strany s ochotou. Brzy se však ukázalo, že by ve spolupráci s námi při získávání údajů viděli ohrožení důvěry svých klientů. Romové jsou - po staletých zkušenostech s různými šetřeními a soupisy - v tomto směru krajně ostražití. Vysvětlit jim smysl výzkumu tak, aby jej akceptovali, se jevilo jako naprosto neschůdné. Podávání informací bez jejich souhlasu by mohlo mít - v případě prozrazení, jež nelze nikdy zcela vyloučit - pro naše spolupracovníky mezi romskými poradci nepříjemné následky. Omezené možnosti získávání relevantních údajů pro náš výzkum touto cestou dobře ilustrují zkušenosti, jež zachytila Weinerová (1994). - Určitou roli při tomto rozhodování sehrála ovšem také skutečnost, že původní projekt nebyl finančně podpořen v plné výši.

12 8 2. Strategie a metoda výzkumu s interetnickými vztahy. I tyto údaje jsme zjišťovali pomocí výpovědí dětí o sobě samých, vrstevnických nominací (tzv. peer status či sociometric status) a pomocí výpovědí učitelů. Od učitelů jsme získali také řadu doplňkových údajů o školním prospěchu, kázni, píli atd. Další strategické rozhodování spočívalo ve volbě mezi dvěma možnostmi: 1. Extenzívní strategie, zaměřená na reprezentativní výběr z populace, která je typická pro sociologické studie. 2. Intenzívní strategie, zaměřená na hlubší sociálně psychologickou analýzu, jež je charakteristická pro psychologické výzkumy. Zvolili jsme kompromis: Relativně velký soubor osob, avšak bez nároku na striktní reprezentativnost. (Během sběru dat se ukázalo, že by extenzívní strategie založená na reprezentativním výběru byla krajně neschůdná a nákladná vzhledem k tomu, že školské úřady nemají podle zákona ani nesmějí mít záznamy o etnické příslušnosti romských dětí v jednotlivých školách. Údaje o deklarované národnosti jsou pro ně a byly by i pro nás zcela nedostatečné.) 2.2. Formulace hypotéz Vytyčili jsme základní obecnou hypotézu, že jsou rozdíly v tom, do jaké míry jsou děti romské a děti majoritní jednak aktéry, jednak oběťmi agrese ze strany vrstevníků. Práci jsme pojali tak, aby přispěla především k popisu agresivních interakcí, dále k jejich výkladu (např. vyšším věkem romských dětí ve třídách) a konečně last but not least k porozumění jejich smyslu. Z naší základní hypotézy se odvíjí a na ni navazuje řada dalších, dílčích, a to zejména: 1. Je rozdíl v relativní agresivitě vzhledem k pohlaví: Interetnický rozdíl (případně i směr rozdílu) v agresivitě je větší u jednoho pohlaví než u druhého. 2. Velikost a směr interetnických rozdílů v agresivitě jsou závislé na věku dětí (školním ročníku). 3. Jsou-li romské děti ve třídě osamoceny, jsou obětí agrese častěji než mají-li ve třídě romské spolužáky. 4. Romské děti se vůči neromským spolužákům projevují tím agresivněji, čím větší skupinu ve třídě tvoří. 5. Romské děti označí za agresory spíše děti majoritní a naopak. 6. Učitelé se v označování individuálních agresorů shodnou spíše s majoritními než s romskými dětmi. 7. Bilance akceptace/rejekce u agresorů a obětí agrese je méně příznivá než u dětí, jež se na agresivních interakcích zpravidla nepodílejí. 8. Agresivní děti mají příznivější bilanci akceptace/rejekce u dětí se shodnou etnickou příslušností.

13 9 2. Strategie a metoda výzkumu 2.3. Použité techniky sběru dat Výpovědi zkoumaných osob o sobě samých Byl použit Olweusův dotazník různých aspektů šikany (Olweus 1989, viz Příloha 1). Tento dotazník zjišťuje zejména: (a) jak často a za jakých okolností bývá dítě obětí šikany, (b) jak často a za jakých okolností bývá dítě samo aktérem šikany, (c) do jaké míry se dítě cítí přijímáno či odmítáno svými spolužáky. Verze dotazníku pro starší děti obsahuje více písemných instrukcí, zejména vysvětlení pojmu šikana, verze pro mladší děti je stručnější, vysvětlení čte examinátor, formulář obsahuje pouze alternativy odpovědí. Olweusův dotazník byl s laskavým souhlasem autora přeložen do češtiny a použit se zajímavými výsledky při výzkumu šikany u pražských dětí (Říčan, 1993, 1994, 1995) i k praktickému mapování situace na jednotlivých pražských školách v rámci zmíněné akce Bílého kruhu bezpečí. Olweusův dotazník nebyl původně určen k získávání dat o jedincích, nýbrž pouze o celých třídách a školách, s cílem popsat danou situaci, případně vyhodnotit změny, k nimž došlo díky intervenci, ať už podle Olweusových návodů nebo jiným způsobem. Tato anonymita je zřejmě moudrá, snad dokonce nutná, má-li se dotazník užívat rutinně, zejména opakovaně, jako součást pedagogické diagnostiky. Za takové situace by požadavek podpisu jistě narazil na protesty, ne-li žáků, tedy některých rodičů. V našem případě, kdy byly děti požádány o spolupráci při výzkumu osobami, jež zřejmě nepatřily ke škole a vyloučily při výzkumu přítomnost vyučujících, jsme si dovolili požádat děti, aby dotazník podepsaly svým pořadovým číslem s tím, že jsme jim slíbili (a dodrželi) anonymitu Vrstevnické nominace Jak konstatují Terry a Coie (1991), od sedmdesátých let si ve výzkumu školních dětí a vztahů mezi nimi udržuje popularitu technika odvozená od tradiční, úžeji pojaté sociometrie. V nové podobě je zaměřena nejen na zjišťování osobních preferencí a jejich konfigurací, nýbrž i na odhad různých individuálních vlastností a jiných charakteristik. Využívá se zkušenosti, že děti jsou schopny často lépe než dospělí posoudit chování a vlastnosti svých spolužáků, s nimiž jsou v denním styku. Zejména můžeme-li sčítat vyjádření všech spolužáků ve třídě běžné velikosti, dostáváme vysoce validní a spolehlivé informace. K výzkumu agrese použili metodu vrstevnických nominací, obohacenou o novou konceptualizaci, kterou nabídl Peery (1979), se zajímavými výsledky např. Olweus (1978), Coie, Dodge a Coppotelli (1982), Rigby a Slee (1991), Perry, Kusel a Perry (1988), Coie a Dodge (1988), Kupersmidt a Coie (1990), Coie et al. (1991), Kupersmidt a Patterson (1991), Dodge et al. (1990), Cillesen et al. (1992). Naše modifikace této techniky ( Viz Příloha 2 v Dodatku 2, kde jsou uvedeny i podrobnosti administrace) ponechává dětem volbu, kolik spolužáků si přejí označit jako agresory, oběti atd. 4 4 Výjimkou jsou zde negativní sociometrické nominace v užším smyslu, tj. odpovědi na otázky, vedle koho by žák nechtěl sedět, s kým by nechtěl jet na výlet nebo jít do kina. Zlušenost z předchozího výzkumu nás poučila, že některé děti mají za takových okolností sklon jmenovat větší množství, někdy všechny spolužáky opačného pohlaví, čímž se položka značně znehodnocuje..

14 10 2. Strategie a metoda výzkumu Technika vrstevnických nominací byla modifikována pro skupinové použití u dětí prvního ročníku základní školy (litoměřický soubor). Děti měly před sebou tabló celé třídy a u každého žáka vyjadřovaly souhlas s danou otázkou tím, že do schématického obličeje zakreslily odpověď Ano jako oblouček značící úsměv, odpověď Ne jako oblouček značícímu zamračení, neutrální odpověď jako rovnou čárku. Tato originální úprava, jejíž autorkou je diplomandka P. Kožnarová, je uvedena jako příloha č. 4 v Dodatku Údaje od učitelů Vypracovali jsme dotazník o 27 položkách (Viz Příloha 3. v Dodatku 2), z nichž jsou pro naše účely nejdůležitější posouzení agresivity a sociometrického statu (peer status). Při tvorbě tohoto dotazníku jsme se opírali o různé předlohy, včetně vlastních. Snažili jsme se s různou mírou úspěchu -, aby jeho položky byly blízké mentalitě učitelů a aby co nejvíce rozlišovaly, tj. aby učitelé využivali všech nabídnutých alternativ odpovědí. Za vyplnění dotazníku byli učitelé honorováni. U ostravského souboru nebylo možno aplikovat dotazník pro učitele, získali jsme však jejich hodnocení všech dětí v týchž položkách, které byly užity při vrstevnických nominacích.

15 11 3. Proces sběru dat 3. Proces sběru dat 3.1. Vyhledávání a získávání etnicky smíšených tříd Jak tomu v empirickém výzkumu často bývá (méně často to bývá přiznáváno), sběr dat se vyvinul v příběh, který si vynutil určité modifikace projektu. Obtíže, na které jsme narazili, však zároveň přinesly velmi zajímavé informace o zkoumané problematice. První obtíž spočívala ve vyhledání tříd vhodných pro náš projekt. Údaje o školách z tohoto hlediska nebyly k dispozici na školských úřadech ani nikde jinde, a to z toho prostého důvodu, že asi osm devítin Romů při posledním sčítání lidu udalo českou, slovenskou, případně maďarskou národnost. (Národnost naposledy jmenovaná poskytuje Romům jakési mimikry romský antropologický typ poněkud konverguje s ugrofinskou vizáží.) Příčinou byl jednak hluboce zakořeněný strach z jakýchkoli soupisů romského obyvatelstva (zkušenost komunistické represe, holocaustu i předchozích represí), jednak negativní vztah k vlastní etnické identitě: Mnozí Romové nemluví romsky, nepřejí si být považováni za Romy, preferují kontakty s příslušníky majority a její způsob života atd. I když je pedagogům v mnoha případech jasné, že de facto jde o romské dítě, nesmějí to uvést do žádných oficiálních materiálů. (Někdejší komunističtí úředníci takové skrupule neměli, přestože či snad právě proto, že romskou národnost neuznávali!) Bylo tedy nutno obracet se často marně na jednotlivé školy na základě povšechných informací, že v určitých pražských obvodech bydlí poměrně vysoké procento Romů. Ukázalo se, že jde podobně jako ve Spojených státech o společensky choulostivé téma. Opakovaně jsme se dovídali, že od romských rodičů hrozí agresivní stížnosti a odpor vůči jakémukoli výzkumu, jehož předmětem by byly jejich děti. Bylo proto nutno jednat osobně s řediteli jednotlivých škol, vysvětlit smysl a povahu výzkumu, ujistit o diskrétnosti, získat důvěru a dojednat souhlas. Následovalo jednání s třídními učiteli, od nichž jsme především žádali identifikaci romských žáků, dále pak vyplnění dotazníku obsahujícího řadu otázek o všech jednotlivých žácích, jak romských, tak neromských. Tento požadavek někteří učitelé přes souhlas ředitelů a vzdor slušnému honoráři odmítali; někteří z nich výslovně udávali jako důvod strach z možných reakcí romských rodičů. Záměrem projektu bylo srovnání tříd, ve kterých jsou Romové spolužáky neromů, s třídami čistě majoritními. Hledali jsme tedy na jednotlivých školách dvojice tříd lišící se pouze pokud jde o začlenění Romů, po všech ostatních stránkách ekvivalentní. Při dojednávání výzkumu na školách se však brzy ukázalo, že je to naprosto iluzorní. Na školách jsme se běžně setkávali s určitou živelnou diferenciací (streaming) na úrovni tříd, někdy deklarovanou, jindy přiznávanou (zpravidla po cílených dotazech). Romské děti jsou přitom prakticky vždy spolužáky těch majoritních dětí, které jsou méně nadané, méně úspěšné, sociálně slabší či nějak problémové. Roli zde bezpochyby hraje i přání většiny rodičů, aby jejich dítě nemělo Romy jako spolužáky. Naproti tomu se ukázalo, že většina romských dětí je nikoli pro mentální retardaci, nýbrž pro jinak zapříčiněné selhání na základní škole přeřazována do zvláštních škol. Rozšířili jsme proto projekt o třídy těchto škol, což se ukázalo jako šťastné. Právě srovnání vztahů na základních a zvláštních školách se jeví jako velmi přínosné. Projekt původně počítal s daty věkově homogenními (6. ročník základní školy). Romských dětí, které dospějí až do šestého ročníku, je však velmi málo, velká většina repetuje a odchází do zvláštních (resp. speciálních) škol někdy i při příležitosti migrace unikají z příslušné evidence. Základní soubor byl posléze vytvořen z dětí třetího až sedmého ročníku. Výhodou je ovšem větší zobecnitelnost výsledků, protože nalezené rozdíly mezi interetnickými vztahy ve vyšších a nižších ročnících nebyly dramatické. Navíc se ukázalo, že naše metody jsou vzhledem k věku zkoumaných osob robustnější, než jsme původně předpokládali: To, nač se tážeme, je tak elementární a všeobecně relevantní, že tomu při vhodné formulaci porozumí i předškolák.

16 12 3. Proces sběru dat Potřeba opakovaného osobního kontaktu s každou školou při sběru dat vedla nakonec k tomu, že jsme vyšetřovali všechny etnicky smíšené třídy v přijatelném věkovém pásmu, které jsme nalezli, pokud sahal prostorový akční rádius autora a jeho týmu examinátorů. Ze Slovenska máme zprávy o romských dětech, které po zhroucení komunistické byrokracie unikají evidenci a školní docházce a zůstávají negramotné. V České republice nemáme takové případy potvrzeny, avšak vzhledem k obtížím s vyhledáváním etnicky smíšených tříd i v obvodech s údajně vysokou koncentrací Romů jsme nakloněni věřit, že i v Praze se takové děti vyskytují. Ze dvou mimopražských okresů máme pak spolehlivě referované případy, kdy byly (samozřejmě jen ojediněle, i když pokusy o to nejsou raritou) romské děti přeřazeny ze zvláštní školy do pomocné a posléze zbaveny školní docházky pro údajnou nevzdělavatelnost, přestože jejich inteligence byla jen lehce podprůměrná. Rodiny těchto dětí s radostí pobírají zvláštní příspěvek, který má krýt náklady na péči o děti fakticky nevzdělavatelné ( Vyzráli jsme na ně, máme osmiletého důchodce! ) a škola se zbavuje odpovědnosti za děti, s nimiž byly nejrůznější obtíže, počínaje školní docházkou přes chování až po závady v hygieně. Posléze jsme zjistili, že část našich metod lze upravit i pro děti prvních ročníků základní školy a dokonce byť za cenu podstatně větší pracnosti i pro děti prvních ročníků zvláštní školy. To umožnilo obohatit projekt o vývojové hledisko, tj. o srovnání interetnických vztahů na počátku školní docházky s jejich pozdějším stavem (olomoucký soubor). Snažili jsme se, aby byla v našich souborech dobře reprezentována skupina tříd s poměrně velkým počtem Romů, takových tříd jsme však zejména na základních školách našli velmi málo. Na zvláštních školách byly častější třídy se silnou romskou menšinou, někdy i většinou, převahu však měly třídy s jediným romským dítětem; 5 jejich zkoumání ostatně přineslo velmi zajímavé, v mnohém nečekané výsledky Práce s dětmi ve třídě Vlastní sběr dat probíhal vždy během jedné vyučovací hodiny uvolněné vedením školy; v některých případech bylo nutno hodinu prodloužit a posunout přestávku. Pracovali jsme vždy za nepřítomnosti učitelů, zpravidla v trojčlenném týmu. Učitelé nebyli pokud jsme toho mohli docílit předem informováni o účelu výzkumu. Děti byly snad lze říci, že bez výjimky příjemně překvapeny změnou programu. Abychom minimalizovali nežádoucí komunikaci mezi dětmi, zejména nedobrovolné narušení anonymity, rozsadili jsme je podle abecedního pořádku, přičemž jsme šachovnicově střídali chlapce a dívky. U každého stolku seděl jen jeden žák, pokud bylo stolků málo, posadili jsme část žáků ke stěnám (s podložkami na psaní). 6 Jeden člen týmu administroval obě techniky, zbylí dva zodpovídali polohlasně případné dotazy dětí a zajišťovali anonymitu odpovědí vzhledem k ostatním dětem (blokovali nežádoucí spontánní komunikaci). Anonymita vůči výzkumníkům nebyla zcela dodržena, děti byly po ukončení každé techniky požádány, aby na formulář napsaly své pořadové číslo. S odporem jsme se v tomto směru nesetkali, výjimečně se ovšem stalo, že dítě uvedlo chybné číslo a nemůžeme vyloučit, že jeho záměrem bylo vyhnout se identifikaci. 5 Nízké procento romských dětí v souboru může vést k výsledkům, jež jsou - formálně vzato - statisticky významné (protože celkový počet dětí, včetně neromských, je vysoký), jejich zobecnitelnost je však závislá na tom, zda je právě toto malé procento představuje reprezentativní výběr, a to pochopitelně nelze zaručit. Tento handicap jsme se snažili kompenzovat větším počtem zkoumaných tříd. 6 Celá procedura je podrobně popsána v Dodatku 2, v příloze č. 6.

17 13 3. Proces sběru dat Chování dětí při sbírání dat svědčilo o dobré kooperaci. Případů, jež jsme museli vyloučit pro nepochopení nebo úmyslnou sabotáž, bylo méně než 1%. O tom, že nás zajímá speciálně romské etnikum, nepadlo před dětmi samozřejmě ani slovo. Sbírání dat od učitelů probíhalo méně uspokojivě. Někteří přímo odmítli, jiní museli být upomínáni, jiní neznali děti dostatečně dlouho, aby je mohli posoudit, někteří také při vyplňování dotazníku vynechali některé položky. Na druhé straně jsme v neformálních rozhovorech s pedagogy získali mnoho cenných informací a podnětů pro studium romské problematiky i pro interpretaci získaných výsledků.

18 14 4. Soubory zkoumaných osob 4. Soubory zkoumaných osob Tab Počty romských a neromských dětí v jednotlivých souborech Dívky Chlapci Celkem Neromky Romky Neromové Romové Neromové Romové 1. ZŠ Praha/Ústí (roč. 3-7) 2. ZvŠ Praha (roč. 4-7) 3. ZŠ Olomouc (roč. 1-7) 4. ZŠ Ostrava (4. roč.) 5. ZŠ Litoměřice (1. roč.) 6. ZvŠ Praha (ročník 1-2) (12%) (11%) (12%) (39%) (25%) (30%) (10%) (8%) (9%) (25%) (22%) (24%) (24%) 61 7 (10%) (16%) 16 9 (36%) (41%) (39%) Celkem (16%) (14%) (15%) Přehled souborů vyšetřených dětí podává tabulka Nejvíce dětí základních a zvláštních škol bylo vyšetřeno v Praze a v Ústí nad Labem předem připravenou a vyzkoušenou sestavou metod, s menšími modifikacemi pro mladší děti a pro žáky zvláštních škol. Další soubory byly vyšetřeny v rámci studentských diplomních prací vedených autorem: Uvítali jsme možnost vyšetřit byť omezenou technikou věkově homogenní soubor v Ostravě, dále olomoucký věkově heterogenní soubor ke zjištění vývojových trendů, jimž podléhají interetnické vztahy mezi žáky, litoměřický soubor žáků 1. ročníku ZŠ, a konečně i poměrně malý soubor žáků prvních ročníků zvláštních škol v Praze, kde se s dětmi pracovalo individuálně. Nepříjemnou překážku našeho výzkumu představujeme v tabulce 4-02: vysokou absenci romských dětí ve škole. Jde jen o zvláštní případ obecné nesnáze v práci s Romy, jak jsme se o ní přesvědčili při různých příležitostech bývá snadnější získat informace o nich než od nich. Nominace od romských dětí často chyběly a bylo nutno se s tím vypořádávat při matematickostatistickém zpracování dat. Metoda vrstevnických nominací se i přes tento nedostatek ukázala jako dostatečně robustní, museli jsme se však smířit s tím, že o řadě dětí některé údaje chyběly.

19 15 4. Soubory zkoumaných osob Tab Přehled absence dětí v jednotlivých souborech v době testování (v procentech) Dívky Chlapci Celkem Neromové Romové Neromové Romové Neromové Romové 1. ZŠ Praha/Ústí (roč. 3-7) ZvŠ Praha (roč. 4-7) ZŠ Olomouc (roč. 1-7) ZŠ Ostrava (4. roč.) ZŠ Litoměřice (1. roč.) ZvŠ Praha (ročník 1-2) Rozdílnost romské absence na různých typech škol a v různých lokalitách je výzvou k pokračování v tomto směru samostatným výzkumem. Ten by mohl přinést velmi užitečné výsledky, přestože do jisté míry je absence romských dětí nevyhnutelná vzhledem k jejich chronicky horšímu zdravotnímu stavu (viz Šišková, 1993). V této kapitolce dále stručně popíšeme práci s jednotlivými vyjmenovanými soubory, největší pozornost bude ovšem věnována největšímu z nich. 1. Soubor žáků základních škol v Praze a v Ústí nad Labem Podle původního projektu jsme vyšetřili 75 tříd třetího až sedmého ročníku základní školy v Praze a v Ústí nad Labem. Z dětí těchto tříd bylo 213 Romů. Tabulka 4-03 udává počet majoritních a romských dětí, o nichž jsme v tomto souboru získali údaje, a to podle ročníků základní školy a podle pohlaví. Počet romských dětí ve třídách ovšem kolísal, a to od 3 do 58 procent. Tab Počty neromů a Romů v souboru č. 1 podle ročníků Dívky Chlapci Celkem Ročník Neromky Romky % Neromové Romové % Neromové Romové % Celkem Tento soubor dětí byl vyšetřen technikou vrstevnických nominací v úplné formě (viz Příloha 2 v Dodatku 2). Dále zde byl aplikován Olweusův dotazník šikany (Příloha 1) a Dotazník pro učitele (Příloha 3). Někteří učitelé ovšem tento dotazník odmítli vyplnit nebo ho vyplnit nemohli pro příliš krátkou zkušenost s žáky, případně z jiných důvodů (viz počty osob v příslušných tabulkách 6. a 7. kapitoly).

20 16 4. Soubory zkoumaných osob 2. Soubor žáků zvláštních škol v Praze Tab Počty neromů a Romů v souboru č. 2 podle ročníků Ročník Dívky Chlapci Celkem Neromky Romky % Neromové Romové % Neromové Romové % Celkem Bylo vyšetřeno 27 tříd čtvrtého až sedmého ročníku zvláštních (speciálních) škol v Praze s 205 dětmi, z nichž bylo 65 romských, viz Tab Vyšší počet neromských chlapců než neromských dívek v tomto souboru není překvapením. U chlapců jsou častější různé vývojové poruchy učení a také menší přizpůsobivost v důsledku zjevných poruch socializace, pro něž jsou přistoupí-li k tomu snížené schopnosti na základní škole neúnosní. U romských dětí, z nichž je do zvláštní školy zařazováno podstatně vyšší procento, jsou důvody zařazení většinou odlišné a převahu chlapců nepozorujeme. (Netvrdíme ovšem, že naše čísla jsou reprezentativní pro etnickou skladbu zvláštních škol nebo pro poměr pohlaví.) Tab Procento Romů ve zkoumaných třídách základních a zvláštních škol (Soubory č. 1 a 2) Počet tříd Procento Romů ve třídě Základní škola Zvláštní škola

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Model inkluzivního vzdělávání v ČR

Model inkluzivního vzdělávání v ČR Rytmus, o.s. Model inkluzivního vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Adam Gajdoš, Vojtěch Zima, Pavla Baxová 13 Obsah Úvod... 3 1. Vize inkluzivního vzdělávání... 4 1.1 Co je inkluzivní vzdělávání?...

Více

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných.indd 1 7.1.2010 12:42:19 Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Případ SIM Středisek integrace menšin

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Závěrečná zpráva výzkumného projektu Praha, listopad 2007 www.gac.cz byla zpracována za finanční pomoci Evropské unie. Obsah 1. Úvod...4 1.1 Předmět a cíle analýzy...5 1.2 Strategie výzkumu...5 2. Statistická

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Možnosti práce s romštinou na českých základních školách

Možnosti práce s romštinou na českých základních školách Možnosti práce s romštinou na českých základních školách výstup projektu Výzkum a ověření práce s romštinou na školách projekt byl podpořen MŠMT ČR v rámci programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních

Více

ANALÝZA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ SITUACE ROMSKÉ POPULACE V ČESKÉ REPUBLICE S NÁVRHY NA OPATŘENÍ

ANALÝZA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ SITUACE ROMSKÉ POPULACE V ČESKÉ REPUBLICE S NÁVRHY NA OPATŘENÍ SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Plzeňská 175, 150 06, Praha 56, BOX 19 Tel. 602 365 612, 257 214 325, office@socioklub.cz www.socioklub.cz ANALÝZA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

práce s třídním kolektivem Metodika

práce s třídním kolektivem Metodika 6 práce s třídním kolektivem Metodika práce s třídním kolektivem Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách

Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Bakalářská práce Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách Autorka práce: Hana Křivánková Vedoucí práce: Mgr. Ema Štěpařová,

Více

Popis metody a výsledky výzkumu. etnického složení žáků. bývalých zvláštních škol v ČR

Popis metody a výsledky výzkumu. etnického složení žáků. bývalých zvláštních škol v ČR Popis metody a výsledky výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol v ČR v roce 2011/2012 Obsah A. Teoretická východiska sběru etnických dat...3 1. Význam shromažďování etnických dat...3 2.

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

František David Krch, Hana Drábková

František David Krch, Hana Drábková Současné změny životního stylu a duševní zdraví české mládeže František David Krch, Hana Drábková František David Krch, Hana Drábková Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING

Více

Téma: Domácí násilí na mužích

Téma: Domácí násilí na mužích Tato práce vznikala ve školním roce 2007/2008 jako Absolventská práce na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce. Vedoucí mé práce byl PhDr. Vladimír Mašát a oponentkou Mgr. Jindřiška

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Základní vzdělávání romských dětí. Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 2

Základní vzdělávání romských dětí. Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 2 Základní vzdělávání romských dětí Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 2 Liga lidských práv (www.llp.cz) je česká nevládní organizace, která chrání práva dětí, pacientů, duševně nemocných, obětí

Více

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK Informace pro zdravotníky Hana Konečná O negenetickém rodičovství trochu jinak Informace pro zdravotníky Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2012 Tato

Více

IMIGRANTI V ČESKÉ REPUBLICE (S DŮRAZEM NA UKRAJINSKÉ PRACOVNÍKY A ZÁPADNÍ FIRMY OPERUJÍCÍ V PRAZE) Dušan Drbohlav

IMIGRANTI V ČESKÉ REPUBLICE (S DŮRAZEM NA UKRAJINSKÉ PRACOVNÍKY A ZÁPADNÍ FIRMY OPERUJÍCÍ V PRAZE) Dušan Drbohlav IMIGRANTI V ČESKÉ REPUBLICE (S DŮRAZEM NA UKRAJINSKÉ PRACOVNÍKY A ZÁPADNÍ FIRMY OPERUJÍCÍ V PRAZE) Dušan Drbohlav Dušan Drbohlav Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z

Více