Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: IZO: Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne Schváleno Radou školy dne 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Název školy Základní škola a Mateřská škola Bratčice Adresa školy Bratčice 69, p. Syrovice Právní forma Příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy Vedení školy Ředitelka : Mgr. Anna Lapčíková, od Böhmová Lenka Kontakt Tel.: www: zs.bratacice.skolniweb.cz 1.2.zřizovatel Název zřizovatele Obec Bratčice Adresa zřizovatele Bratčice 36, IČO: Kontakt Tel: www: obecbratcice.cz 1.3.součásti školy kapacita Mateřská škola 19 Základní škola 50 Školní jídelna -výdejna 51 Školní družina Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí /žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,5 1.stupeň ZŠ Školní jídelna x 21 x x výdejna MŠ Školní jídelnavýdejna x 19 x x ZŠ Školní družina

3 1.5.Materiálně-technické podmínky školy Učebny,herny 5 Odborné pracovny, knihovna 0 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Dvůr 2x, 1 zahrada Sportovní zařízení x Dílny a pozemky X Žákovský nábytek nový Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Učební pomůcky obnovovány sportovním nářadím Vybavení kabinetu a učeben Učební pomůcky průběžně obnovujeme Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení učebnicemi a učebními texty na dobré úrovni Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Díky projektu ESF je celá škola vybavena technikou Investiční rozvoj novými počítači. Doplnit učebny, kabinety, herny uč. Pomůckami, vybavit školní dvůr herními prvky. 1.6.Údaje o školské radě Datum zřízení Zřízena k Počet členů školské rady 3 Kontakt Petra Konečná, Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.2. Vzdělávací programy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠVP 01/2007 ZŠ Bratčice Zařazené třídy ročník 3.Přehled pracovníků školy 3.1. Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 7 Počet učitelů ZŠ 3 Počet učitelek MŠ 3 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 0,5 Počet správních zaměstnanců MŠ 0,5 3

4 Počet správních zaměstnanců ŠJMŠ 0,5 Počet správních zaměstnanců ŠJZŠ 0, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Funkce Úvazek Roků ped. Stupeň Aprobace pracovníci praxe vzdělání 1. Do Učitelka ZŠ 1 25 VŠ r Učitelka ZŠ 1 15 VŠ r. 3. Od Od Učitelka MŠ Učitelka ZŠ 0,33 0,23 3 SŠ Vychovatelka ŠD, učitelka MŠ 4. Učitelka MŠ/vychovatelka ŠD 5. Od Od ,5 0, SŠ SŠ Učitelka MŠ Vychovatelka ŠD Učitelka ZŠ 1 27 VŠ Učitelství všeobecně vzdělávacích přemětů Učitelka MŠ 0,64 0 SŠ Jednooborová maturitní zkouška z pedagogiky 3.3.Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve % výuce Učitelky 1.stupně 100 Učitelky 1.stupně 100 Učitelky MŠ 50 Učitelky MŠ 50 Vychovatelka ŠD 100 Vychovatelka ŠD 100 4

5 3.4.Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do V důch. věku celkem důch.věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. Školnice ZŠ, 0,75 SOU kuchařka ZŠ 0,25 2. Školnice MŠ 0,5 SOU Kuchařka MŠ 0,5 3. Přepravce jídla 0,125 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2013/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1.stupeň Třída Počet prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1.ročník ročník ročník ročník

6 Celkový přehled Počet žáků Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno vyznamenáním dostatečnou 1.stupeň Přehled o chování 1.stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU/ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ Snížený stupeň z chování I II. 9 0 Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. třída , třída Celkem , Počet neomluvených hodin na žáka 5.3. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Počet žáků Ročník Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 0 6

7 5.4. Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin ( psychohygiena) Rozvrh hodin byl v souladu s požadavky osnov Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími - potřebami Vzdělávání mimořádně nadaných žáků - Školní řád, klasifikační řád Žáci byli seznámeni se školním řádem a s klasifikačním řádem. Informační systém vůči žákům a rodičům Informace rodičům byly poskytovány písemně nebo osobně v rámci konzultačních hodin. Činnost školního psychologa, speciálního Průběžně spolupracujeme s PPP Brnovenkov. pedagoga, spolupráce s PPP Prevence sociálně-patologických jevů Škola pracovala dle Minimálního preventivního programu. Klima školy Atmosféra školy byla pracovní, vztahy mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu byly na dobré úrovni. Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu Průběh a výsledky vzdělávání Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Konkretizace cílů ve sledované výuce Návaznost probíraného učiva na předcházející témata Výuka probíhala v souladu s požadavky osnov. Ve všech předmětech bylo dosaženo požadovaného cíle, úkoly osnov byly splněny. Stanovené cíle v jednotlivých ročnících hodnotím jako přiměřené, individuální potřeby žáků byly respektovány. Cíle byly stanoveny konkrétně a jasně. Učivo navazovalo na znalosti získané v předchozích letech. 7

8 Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků Účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Uspořádání učeben bylo vyhovující. Vyučující se snažili o to, aby prostředí učeben bylo pro žáky podnětné. Dostupné pomůcky byly účelně využívány, je nutné dokončit obnovu fondu pomůcek. Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Sledování a plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací Účelnost aplikovaných metod Respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků Forma kladení otázek Výuka byla řízena profesionálně, hodiny účelně členěny. Cíle byly plněny a učiteli sledovány. V souladu s požadavky. Každé dítě mělo možnost se ve výuce seberealizovat v rámci svých možností. Snažíme se využívat aktivního prožitku Jízda se psím spřežením. Výuka účelná. Učitelé dokázali odborně řídit vyučování. Aplikované metody byly účelné. S žáky bylo postupováno dle jejich individuálních možností. Otázky přiměřené věku dětí. 8

9 Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Respektování individuálních schopností žáků Využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků Ocenění pokroku Zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem Využití klasifikačního řádu Hodnocení věcné, konkrétní a adresné Individuální schopnosti žáků respektovány. Využíváno při práci ve dvojicích a skupinové práci. Pochvalou, známkou. Většinou zdůvodňováno. Využívány různé metody hodnocení slovní, písermné. Klasifikace probíhala v souladu s klasifikačním řádem. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků : Údaje jsou za školní rok 2011/2012 Program vzdělávání v oblasti Počet pracovníků cizích jazyků Vzdělávání učitelů cizích 1 jazyků ( anglický jazyk), Creative English 1 celkem 1 Místo školení a úroveň Brána jazyků otevřená NIDV Brno B1-B2 NIDV Brno Program vzdělávání v oblasti Počet pracovníků Místo výpočetní techniky Tvorba DŮM pomocí 2 SSŠ Brno SMART Notebooku Využití počítačů ve výuce 1 SSŠ Brno Tablet jako pomocník učitele 2 SSŠ Brno Základy wordu 1 SSŠ Brno 9

10 Rámcový vzdělávací Počet zaměstnanců Místo program Zkouška profilové části 2 Boskovice maturitní zkoušky předškolní a mimoškolní pedagogiky celkem 2 Programy pro nepedagogické Počet pracovníků Místo pracovníky Hygienické minimum 1 Brno Ostatní vzdělávací programy Náměty pro výtvarné techniky Počet pracovníků Místo 1 Brno, NIDV 7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla na škole provedena inspekce. 8. Základní údaje o hospodaření školy : Příjmová část Název Celkem 1. Celkové příjmy ,67, Státní dotace , Dotace od obce , Poplatky od žáků , Příjmy z hospodářské činnosti 0, Ostatní příjmy ,67 10

11 Výdajová část Název Celkem 2.1. Investiční výdaje Neinvestiční výdaje , Náklady na mzdy pracovníků Odvody sociálního a zdrav. pojištění , Výdaje na učebnice a učební texty 4 840, Výdaje na další vzdělávání pracovníků 4 480, Stipendia 0, Ostatní provozní náklady , Ostatní jmenovité akce 0, Hlavní činnosti organizace: Příjmy a výdaje zabezpečující hlavní činnost ( zejména od zřizovatele, ze státního rozpočtu, ostatní) Ekonomické priority pro následující kalendářní rok. Dovybavit školní družinu pomůckami pro volnočasové aktivity, školní dvůr zabezpečit herními prvky. Zajistit funkční tělocvičné nářadí a náčiní. Rozšířit propojení školní počítačové sítě do dalších prostor školy v souvislosti se záměrem dalšího zvýšení podílu počítačem podporované výuky. 11

12 10.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Údaje o mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Škola spolupracovala s OÚ, PPP Židlochovice a Brno, OSPOD Židlochovice logopedická poradna v Modřicích, ZŠ Medlov, ZŠ a MŠ Syrovice, Laktea Mléko do škol, Ovoce do škol Rozsvěcování vánočního stromečku, Vánoční dílny Vánoční besídka a výstava prací Dětský den v Bongu Rozlučka s absolventy školky Besídka ke Dni matek Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : - Spolupráce s OÚ Bratčice - Kulturní akce pro občany - Webové stránky školy - Akce pro rodiče - Výstavky výrobků dětí Mimoškolní činnost : Kroužky - sportovní - hudební - pracovní a výtvarný - anglický jazyk - Sběr papíru - Projek ukliďme si svět - 2.místo - Klokánek matematická soutěž 12

13 Seznam akcí ZŠ Bratčice školní rok 2012/2013 od do výuka plavání představení pro děti - Katonas tvořivý program SVČ Ivančice Ubrousková metoda obrázky z lékařských špachtlí přednáška Poznej svého psa prožitková pedagogika, jízda se psím spřežením tvořivý program SVČ Ivančice - Originální trička - sítotisk program Dravci, sovy Záchranná stanice Rajhrad výukový program Strašidel se nebojíme, SVČ Ivančice Halloweenský den ve škole návštěva hřbitova, rozsvícení svíček předkům tvořivý program SVČ Ivančice - Dekorační talíře divadelní představení Čínská hedvábná legenda, KIC Ivančice slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, veřejné vystoupení dětí, ozdobení stromečku vánoční fotografování Mikuláš návštěva dětí ZŠ v maskách v MŠ, rozdání nadílky v MŠ i ZŠ divadelní představení Vánoční kouzlo, KIC Ivančice předvánoční týden výroba vánočních věnců a výrobků na vánoční výstavku vánoční veřejná besídka a výstavka vánoční posezení u stromečku Kouzelný stromeček ředitelské volno výukový program SVČ Ivančice Pomoc v nouzi výukový program SVČ Ivančice - Praha výukový program SVČ Ivančice Červená, zelená, co to asi znamená Jarní fotografování duben květen 2013 nácvik tanečků na hody (ŠD) anglické představení Jackie and the Sunflower Princess Sběr papíru tvořivý program SVČ Ivančice Fimo hmota výroba přívěšků pro maminky didaktický koncert Abrakamuzika KIC Ivančice kouzelnické představení muzikál Král zbojníků KIC Ivančice vystoupení ke Dni matek Zvířátkový den oslava Dne dětí v Bongu program SVČ Ivančice Olympiáda naruby veřejné taneční vystoupení žáků ZŠ a MŠ na hodech závěrečné společné fotografování přednáška člena Myslivecké jednoty pana Macháčka školní výlet do ZOO Praha nejen se žáky, ale i s rodiči, sourozenci výukový program SVČ Ivančice Zvířata, rostliny a příroda kolem nás bílý den modrý den rozloučení se školním rokem, opékání špekáčků 13

14 Prevence: Dopravní výchova pro 1. a 2. ročník ZŠ - BESIP Životní styl Závislost Zdravé zuby Hurá na cesty, prevence Drážní inspekce Hasík (prevence PO) Kapka prevence (PČR) 14

15 Září - zahájení - adaptace nových dětí - divadlo Radost Jen počkej hlemýždi - kouzelník v ZŠ - plavání Akce MŠ 2012/2013 Říjen - Kroužky HV, VV,PČ, a AJ - drakiáda budou pozváni rodiče - práce s předškoláky - divadlo Červená Karkulka v MŠ je zvána MŠ Němčičky a MŠ Mělčany - plavání Listopad - Kroužky HV, VV, PČ a AJ - hellouwinský karneval v maskách - divadlo Ivančice Včelí medvídci - práce s předškoláky - plavání - drakiáda Prosinec - Kroužky. - rozžínání vánočního stromu, vystoupení MŠ - vánoční besídka, vystoupení MŠ - mikulášská nadílka v MŠ - návštěva kostela, prohlídka Betléma s výkladem pana Dvořáka - focení - vánoční dílny, budou přizváni rodiče - práce s předškoláky - divadlo Bolka Polívky Tetiny O zimě Leden kroužky... - plavání - práce s předškoláky - divadlo v Syrovicích Pohádka o hrnku Únor - kroužky. - bude pozvána pí. logopedka - práce s předškoláky - dětský maškarní karneval v MŠ - návštěva MŠ Mělčany - kouzelník Březen - kroužky - screeningové vyšetření očí - práce s předškoláky - divadlo Radost O pejskovi a kočičce Duben - kroužky - velikonoční dílny - ESS - Pohádkový dědeček v MŠ - divadlo Šikulka - Syrovice 15

16 Květen - kroužky - ESS Červen - dětský den - rozloučení s předškoláky a táborový oheň - hody - krojované vystoupení - závěrečný výlet zámek Bučovice - společné focení - Mělčany O zlaté přadleně - zvířátkový den 16

17 Příloha k výroční zprávě ZŠ a MŠ Bratčice 2012/2013 Naše škola i školka se účastní spousty školních i mimoškolních aktivit. Ve zprávě uvádím několik našich nejoblíbenějších akcí. Mezi jednu z těchto aktivit patří např. plavání. Naše škola i školka v podzimních dnech navštěvovaly Plavecký bazén v Hustopečích. Dětem školou povinným se tato aktivita velice líbila ať plavci či neplavci, všichni společně prožívali pěkné chvíle v bazénu. Děti z Mateřské školy se teprve seznamovaly s vodou, s vodními radovánkami a někteří sbíraly odvahu k seznámení se s vodou. Našich 10 lekcí uběhlo a děti se s plaveckým výcvikem loučily. Všechny děti dostaly diplomy a spokojeně odcházely domů. Děti ze ZŠ 17

18 Děti z MŠ Naší společnou akcí se stalo rozžínání vánočního stromu. Na první neděli adventní, za přítomnosti široké veřejnosti z řad občanů a také za přítomnosti zastupitelů obec, v čele s panem starostou naše děti předvedly pásmo vánočních písní a básní. Začal krásný předvánoční čas 18

19 Žáci naší školy se zúčastnily soutěže: Ukliďme si svět a zde se umístily na 2.místě. 19

20 Naše děti z Mateřské školy, ale i Základní školy nacvičují pravidelně na hody, které se zde konají vždy první víkend v měsíci červnu. Téměř dva měsíce nacvičování a práce přineslo své úspěchy a děti byly odměněny velkým potleskem rodičů i široké veřejnosti. 20

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: 543 41 DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: 71009761 Školní rok: 2011/ 2012 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Telefon/fax:

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha západ Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ adresa školy Za Školou 55,

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Č.j.: ZŠ MŠ 215/09 Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B - 1 Skartační znak: A 5 Vypracovala : Mgr. Ludmila Ludvová Schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 IZO 600 042 961 IČO 710 04 513 Tel. 311 675 335 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 1. Charakteristika školy Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více