ZPRAVODAJ. ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã Pravidla pro pohyb psû na vefiejném prostranství PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení Tip na v let: Napfiíã luknovsk m v bûïkem Program Matefiského centra Ulita (str. 2) (str. 3) (str. 5) (str. 6) Mateřská školka v novém kabátu Mateřská školka nezahálela ani o prázdninách a pro naše předškoláky připravila spoustu novinek. Těmi největšími byly samozřejmě stavební úpravy ve třídě nebo lépe řečeno v herně, která byla rovněž osazena novými okny. Dětem se tak zvětšil prostor, lépe se jim velká místnost prosvětlila a mají mnohem lepší podmínky nejen pro hraní, ale zejména pak pro předškolní výuku. Hlavním přínosem těchto rekonstrukcí však byly úspory energií, které proinvestované prostředky přinesou. Děti mají z nového prostředí ohromnou radost a do školky se těší. Není divu, vždyť kromě výuky předepsané osnovami je pro ně připravena Přítomné od účasti neodradilo ani nevlídné počasí. spousta činností nad rámec běžného programu. V nejbližší době je čeká nácvik a pak samotné vystoupení na mikulášovickém adventu, pak mikulášská a vánoční besídka a krátce po Vánocích přijde na řadu masopust. A tak bychom mohli ve výčtu akcí pokračovat, ale to připomeneme až po Novém roce. T.F. Druhé vítání občánků v tomto roce Step by Step slavila dvacítku Taneční škola Step by Step slavila dvacetileté výročí svého vzniku jak jinak než stylově - tanečním plesem. Po vzoru toho městského byla i tato akce nekuřácká, což přinejmenším přispělo ke zdravějšímu ovzduší na tanečním parketu. Necelé dvě stovky návštěvníků si rozhodně nemohly naříkat na nedostatek hudby k tanci i přesto, že na pódiu neúčinkovala živá kapela. Celé režie tohoto výročí se bravurně ujal známý šoumen Adam Nedvídek. Nejprve se na plátně objevila trocha historie samotných Step by Step a poté byla nečekaně vyzvána zakladatelka Alžběta Kestnerová, aby přede všemi sklidila poděkování od jednoho z jejích tanečních odchovanců, ke kterému se svým bouřlivým potleskem přidali i všichni přítomní. Zahajovací ceremoniál samozřejmě doplnilo vystoupení jednoho ze souborů současných Step by Step, pak následovala ještě ukázka společenských tanců v podání polských přátel, kteří patří k národní špičce. Tím oficiality skončily, pro některé i slzičkami, a mohlo se plesat. Celý ples ještě doplnila bohatá tombola a losování vstupenek o ceny. Touto akcí tak místní známé seskupení Step by Step zahájilo další éru své bohaté činnosti. T.F. Rekonstrukce, které proběhly v místní mateřské školce, potěšily nejen děti, ale i jejich rodiče a učitelský sbor. Již poněkolikáté v řadě se v našem městě koná vítání občánků hned dvakrát do roka. V letech dřívějších to ale vůbec nebylo pravidlem, a tak je opravdu příjemné zjištění, že tento trend nebyl jen výjimečnou situací v loňském roce. Letošního podzimního vítaní se podle zápisu v kronice novorozeňat mělo zúčastnit celkem jedenáct dětí, z toho osm holčiček a tři chlapečci. Kalamitní počasí, které nám předčasně přiválo zimu, nadělalo organizátorům této slavnostní akce vrásky na čele, ale na menší účasti občánků se nepodepsalo. Účast byla téměř stoprocentní a ke svému premié- rovému vystoupení dorazila také kompletní sestava malých umělců z mateřské školy. Slavnostní řeč pronesl starosta města a dárek a kytičku rovněž předal sbor pro občanské záležitosti. Na úplný závěr proběhlo již tradiční fotografování nových občánků v kolébce. T.F. Zakladatelka Taneční školy Step by Step Alžběta Kestnerová sklidila zasloužené poděkování. Mikulášovický zpravodaj najdete i na internetu:

2 STRANA 2 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. SBĚRNÝ DVŮR MIKULÁŠOVICE SEZNAM VYBÍRANÝCH ODPADŮ velkoobjemový odpad z domácností /kód / matrace, starý nábytek, koberce, linolea apod. poplatek za 1 m 3 90,- Kč pneumatiky /kód / poplatek osobní pneu. 18,- Kč poplatek nákladní pneu. 12 x 20,0 120,- Kč poplatek nákladní pneu. 18 x 22,5 150,- Kč poplatek nákladní pneu. 18 x 22,5 4,50 Kč/kg nebezpečné složky komunálního odpadu léky /kód /, barvy /kód /, oleje /kód /, kyseliny /kód /, rozpouštědla /kód /, zásady /kód /, fotochemikálie /kód / bez poplatku zpětný odběr elektrozařízení pouze kompletní elektrozařízení chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnné trouby, varné konvice, žehličky, fritovací hrnce, topinkovače, mixéry, kávovary, žehličky, fény, pračky, sušičky, myčky, rádia, televizory, PC sestavy, telefony, faxy, videa, satelity a další domácí elektrospotřebiče bez poplatku VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ Město Mikulášovice na svém zasedání dne schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Mikulášovice a vymezují prostory pro jejich volné pobíhání. V souvislosti s tím upozorňujeme občany, že pokud nechají po městě volně pobíhat psy, zajistíme jejich odchyt a převoz do útulku pro opuštěná zvířata, samozřejmě na náklady majitele, pokud bude zjištěn. Tento přestupek následně postoupíme k vyřízení Policii ČR. Město Mikulášovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Mikulášovice a vymezují prostory pro jejich volné pobíhání Zastupitelstvo města Mikulášovice se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ust. 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. Stanovuje se povinnost vést psa při pohybu na veřejném prostranství tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů byl pes veden u nohy fyzické osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu. 2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. 3. Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je přestupkem dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 4. Povinnosti chovatelů psů jsou upraveny zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Článek 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 1. Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory: a) p. p. č (louka mezi Domem pro seniory a hřbitovem), b) p. p. č. 4201/1 - (louka naproti Sběrnému dvoru Mikulášovice). Uvedené prostory jsou zakresleny též v příloze této obecně závazné vyhlášky. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Článek 3 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. provozní doba úterý hod. sobota hod. Děkujeme všem občanům, kteří již zahájili nebo již řadu let třídí odpad, nezištně tak pomáhají životnímu prostředí. CENÍK PLOŠNÉ REKLAMY velikost cena za 1 cm 2 A4 (celá strana 260 x 190 mm) Kã 4 Kã A5 (1/2 strany 190 x 130 mm) Kã 4,50 Kã Jin rozmûr 5 Kã za 1 cm 2 Pfiíplatek: 30 % za uvefiejnûní na titulní stranû, 20 % za uvefiejnûní na poslední stranû. Minimální velikost inzerátu je 43 x 30 mm. ÁDKOVÁ INZERCE PRO OBâANY ZDARMA! ORDINACE OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDr. ZDENĚK CORN Mikulášovice čp. 40 tel.: pondělí úterý odběry krve středa čtvrtek po předchozím objednání pátek odběry krve Na odběry krve je nutné se objednat předem! ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna - tel.: pondělí poradna pouze pro zdravé čtvrtek sestra: středa, pátek Vilémov - tel.: , čtvrtek poradna pouze pro zdravé sestra: úterý Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení nemocnice Rumburk.

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 HISTORIE pokračování z minulého čísla ČERPÁTE VODU LEGÁLNĚ? V uplynulých letech došlo ve Šluknovském výběžku k poklesu podzemních vod. Spousta lidí proto začala hledat nový zdroj pitné vody. Průzkumným vrtem zjistili, zda se na jejich pozemku nachází voda v dostatečném množství a pokud ano, začali ji odebírat. Průzkumný vrt, byť ohlášený, nenahrazuje povolení k odběru podzemních vod či stavební povolení na studnu. Pokud dochází k odběru vody bez uvedených povolení, jde o nelegální odběr a občan se tak dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta dle odst. 1, písm. a) a odst. 2, 34 zák. č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích až do výše Kč, pokud byla vybudována studna bez stavebního povolení, může být stavebníkovi uložena pokuta dle 178, odst. 1, písm. k) zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon až do výše Kč. Občané jsou povinni uvést užívaný průzkumný vrt do souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách. Úřadem pověřeným ve vodním hospodářství je pro fyzické osoby MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a ŽP. Zde vám poskytnou potřebné informace a pomohou s vyřízením povolení. Kontakt: tel , Eva Mocíková PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? Na řadu přišla nejsevernější část železniční sítě ve výběžku. První schůzka, která jednala o této trati, se konala v roce 1891 v Lipové za účasti zástupců Severočeské dráhy a zainteresovaných míst. Projekt, ve kterém bylo ve hře několik variant, vypracoval ing. Paul. Dne 21. března roku 1900 padlo konečné rozhodnutí. Než se začalo s výstavbou, uplynuly další 3 roky. Jelikož šlo o velmi členitý terén, bylo nutno přemístit více než metrů krychlových zeminy a skály. Na celkovém úseku dlouhém metrů bylo postaveno kubíků různého zdiva. Nová trať byla tehdy přetnuta na 24 místech silnicí nebo polními cestami. Přes všechny překážky ale práce pokračovaly až neuvěřitelně rychle. Zadávající organizací stavby byla Severočeská dráha zastoupená vrchním inspektorem Rudolfem Ritterem a ing. Ignácem Rottem, kteří řídili celou tuto akci. Výstavbu převzala tehdy známá pražská firma Podnikatelství staveb František Schön a synové Praha Celá stavba pak byla rozdělena na dvě části. Tu první na trase Mikulášovice dolní - Vilémovský viadukt - Horní Poustevna vedl stavitel Ladislav Myslík. Druhou část (Horní Poustevna - Dolní Poustevna - Sebnitz) pak dostal na starost ing. František Ritter. Největším oříškem celého tohoto projektu byl Vilémovský viadukt, který se měl stát druhým nejdelším železničním mostem v Čechách. Ve své délce 190 metrů pro něj byl jediným konkurentem Křížanský viadukt na trati Liberec - Česká Lípa, který byl delší o pouhých 8 metrů. Náš vilémovský krasavec má 5 polí po 38 metrech. Podpírají ho 4 zděné pilíře vysoké 12 až 29 metrů. Nejvyšší výška traťového svršku je 34 metrů. Základy pro nejvyšší pilíř jsou 7 metrů hluboké. Jeho šíře je 15 x 15 Z činnosti organizace chovatelů metrů. Použitým materiálem je místní žula, která se pro stavbu lámala v nedalekém lese. Celkový počet zde zaměstnaných dělníků již není dnes bohužel možné zjistit. Je však známo, že kromě Čechů zde pracovali i Slováci, Němci, Chorvati a Italové. Někteří z nich zde našli i svůj nový domov. Vedení party zedníků měl pod palcem stavbyvedoucí Adam, tesaře a lešenáře pak řídil stavbyvedoucí Seiner. Ocelovou konstrukci dodala firma Pražské mostárny - Českomoravské strojírny Praha. Montována byla bez použití lešení. Cizí dělníci pracující na stavbě byli hromadně ubytováni v dřevěných boudách v bezprostřední blízkosti stavby. Po celou dobu náročné výstavby nedošlo s povděkem k žádnému smrtelnému úrazu. Pouze jeden z dělníků spadl z mostu do mokřin v louce, ale pád přežil. Z doby výstavby Vilémovského viaduktu pochází i pověst o dvou dcerách Ve spolupráci s vedením ZŠ v Mikulášovicích zahájil 1. října svoji pravidelnou činnost kroužek mladých chovatelů. Schází se každý čtvrtek v horní budově ZŠ a probíhá od 15 do 17 hodin. V současnosti je do něj přihlášeno 6 dětí, převážně chovatelů psů. Děti však chovají doma i křečky, papoušky a kočky. Kroužek je stále otevřen dalším zájemcům z řad dětí. Roční členský příspěvek činí 125 Kč, pokud je zájem i osoučasný odběr 12 čísel časopisu Chovatel a stolní chovatelský kalendář, pak je roční příspěvek 425 Kč. Naše organizace samozřejmě nabízí členství i dospělým chovatelům, zde roční příspěvek činí 250 Kč, resp. 550 Kč. Dne pořádala naše organizace výlet na Českou výstavu drobného zvířectva do Litoměřic. V sobotu 7. listopadu 2009 připravujeme v Mikulášovicích Propagační výstavu drobného zvířectva. Uskuteční se v budově Informačního střediska v Mikulášovicích. Otevřena bude od 9 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné, organizace hodlá touto cestou získat prostředky pro činnost s mladými chovateli, kteří budou vystavovat většinu zvířat. Současně se touto cestou obracíme na zdejší zmíněného stavbyvedoucího Adama, které vedly pro místní dělníky kantýnu. Ta měla stát v lese, kde se lámal kámen pro most. Obě prý byly velmi lakomé a své úspory i tržbu si schovávaly pod velký balvan v lomu. Odtud však jednoho dne všechny peníze zmizely. Buď je někdo odcizil, nebo tam dodnes leží zasypány. Říká se, že v těchto místech stále leží zasypaný poklad. Celá stavba byla dokončena 14. října 1904, kdy byla také provedena první zatěžkávací zkouška. Druhá úřední zkušební jízda za podnikatele s žádostí o podporu jakéhokoliv druhu. Chovatelům nejlíbivějších vystavovaných zvířat totiž hodláme udělit odměny. Při této akci plánujeme po celý den promítání filmů z činnosti mládeže (chovatelské tábory, soutěže chovatelské dovednosti mládeže apod.). Těšíme se na vysokou návštěvnost, kterou můžete podpořit činnost našich mladých chovatelů! Další informace získáte na nebo na tel a Vlastimil Jura st. předseda ZO přítomnosti vládního rady Svobody a dalších pohlavárů byla vykonána 14. listopadu v 9 hodin. Tím byly k úplné spokojenosti ukončeny všechny úředně předepsané zkoušky a velké pochvaly se dostalo předně stavitelům Myslíkovi a Reinhardovi. Opět si dovolím vsuvkou pochybovat o tom, že by dnešní byrokratičtí úředníci byli schopni v tak krátkém čase učinit zadost svým povinnostem. Kartami by určitě míchala i Evropská unie. Petr Horák pro spolek historiků

4 STRANA 4 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE JEN KE SPECIALISTŮM SERIÁL O EKOLOGII Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít - šroubek, klička, motor, kompresor - víte ale, co tím můžete způsobit? Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského úřadu - musí splnit spoustu podmínek - stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily ani zdraví, ani životní prostředí. Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení! Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest. V chladničkách se nacházejí také freony - a to jak v chladicím okruhu, tak ve většině případů také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu - např. odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i freon do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně známé - freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění - zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče. Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k ochraně kovů před korozí - především právě v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také patří mezi karcinogenní látky. Rtuť je jediným kapalným kovem - je velmi toxická. Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin. Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic. Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých vláken, která se při vdechování zabodávají do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo pračkách. Stojí to za to? Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního prostředí, uložila Evropská unie výrobcům, aby tyto látky již nadále pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali, případně jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum. Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou použije, nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku. Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru, který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad (mnohdy jako za nebezpečný) a tyto náklady poté promítá obec do poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům. Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí! Recyklační linka pokračování z minulého čísla Ve Starém zákoně je jedna postava, o níž se říká, že to byl Otec Víry, praotec Abrahám: Hospodin Bůh řekl Abrahamovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš pože- Vù ÍM... hnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Abraham tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abrahamovi sedmdesát pět let. V těchto slovech není vůbec řeč o tom, kdo je to Bůh, zda je to člověk nebo duch. Není tady vůbec řeč o tom, jak Bůh vypadá, jak si ho máme představit. Není tu vůbec řeč o tom, kde je Bůh - ale tady se mluví docela o něčem jiném: mluví se zde o tom, že Bůh člověka osloví, že Bůh nějak výrazně, ale zcela přirozeně zasáhne do osudu člověka. A ten člověk na to kladně odpoví, vydá se na cestu. To znamená, že Bohu věří. Dá se tedy říci, že pro Starý zákon (a to je pro něj typické), ale později uvidíme, že i pro Nový zákon, je víra v prvé řadě čin. Je to vlastně životní projev. Vidíte, jak jsme daleko od toho, co si mnozí křesťané jako víru představují. Mnoho lidí si víru představuje jako uvěření něčemu tajemnému, nepochopitelnému, něco nadsvětného, případně útok proti rozumu a uvěření věcem, jimž druzí nevěří. Je pravda, že víra v Boha je vírou v toho, kdo je nepochopitelný, nadsvětný, kdo přesahuje naše myšlení, ale tento Bůh se našeho života dotýká. Víra je tedy čin, kterým s tímto Bohem souhlasíme. Starý zákon si nikde nedělá starosti s tím, aby podal popis Boha, aby přesně sdělil, kdo je to Bůh a jaký je. Starý zákon mluví soustavně o tom, jak Bůh zasahuje do dějin člověka a jaký je tedy Bůh ve svém jednání, a mluví o tom, jak na to člověk odpovídá. V Novém zákoně to vůbec není jiné, V Lukášově evangeliu čteme o zvěstování. To je nakonec tentýž projev víry jako u Abraháma. Bůh zasáhne do života Mariina, přes posla přibližuje svůj zásah a Marie na to kladně odpovídá. Důležité je to, že Panna Maria

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 5 Napfiíã luknovsk m v bûïkem na trase luknov, Filipov, Neugersdorf, Varnsdorf TIP NA VÝLET Máte i Vy pocit, že nám ten čas plyne pod rukama tak nějak rychleji a rychleji, letošní léto nevyjímaje? Jen jsme si párkrát vyšlápli a už je tu zas ten podzimní čas. Ranní mlhy, přízemní mrazíky, sluníčko spíš svítí než hřeje a (řečeno slovy klasika chčije a chčije ) do toho leje a leje. Takže máme na vybranou. Buď letošní výletní sezónu zabalíme, nebo si ještě přeci jen najdeme meteorologickou skulinku a posledním vandrem pro letošek definitivně zaklapneme svůj vandrovní deník. Vzhledem k okolnostem se nebudeme handrkovat kdoví kam apřidržíme se hesla všude hezky, doma nejlíp a střihnem si to napříč Šluknovkým výběžkem. Ve Šluknově jsme co by dup a začneme v Rožanech, kde kousek před hraničním přechodem po pravé straně silnice nemůžeme minout Javorovou bránu. Jde o přírodní útvar dvou starobylých javorů srostlých ve svých korunách. Patří k turisticky zajímavým místům tohoto kraje. Jako mnoho dalších okolních lokalit má i Šluknov svou Křížovou cestu, vybudovanou v letech 1738 až Její součástí je i Getsemanská zahrada. Na náměstí najdeme barokní sloup Nejsvětější trojice a empírovou kašnu. Sloup pochází z let a doplňují ho sochy patronů - sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Stáří kašny je datováno rokem Pozornost si zaslouží i arboretum lesnické školy. Na 5 hektarech půdy se zde vyskytuje 68 různých druhů jehličnanů a 173 listnatých stromů. Samozřejmě, že při návštěvě Šluknova nemineme jeho nejvýraznější dominantu - renesanční zámek ze 16. století. Postavit jej nechal Arnošt ze Šlejnic v letech 1566 až 1573 a náležely k němu pivovar, sladovna a zahrada, ve které se pro místní potřeby pěstoval i chmel. Zámek zachvátil v roce 1986, tedy v době, kdy už byl po konfiskaci ve vlastnictví státu, ničivý požár. V současné době postupně celý objekt prochází rekonstrukcí a již opravené prostory stojí určitě za návštěvu, zvláště v době, kdy zde probíhá některá z četných výstav. Za zmínku stojí i barokní kostel sv. Václava. Šluknov si vytrpěl své při ničivých požárech (1684, 1710, 1745), díky zhoubnému moru (1632, 1680) a při válečných taženích. Bližší informace získáte z propagačních materiálů dostupných v tamním, ale i v mikulášovickém infocentru. Podzimní den je krátký, a tak pokračujeme do Jiříkova, konkrétně do jeho místní části, dříve však samostatného městyse - Filipova, který založil Filip z Ditrichštejna v roce Cílem naší návštěvy je významné poutní místo - bazilika minor Panny Marie pomocnice křesťanů. Na jejím místě původně stával domek č. 63, ve kterém bydlela těžce nemocná Magdaléna Kade (* ). Při zjevení Panny Marie 13. ledna 1866 ve 4.00 hodiny ráno bylo Magdaléně přislíbeno uzdravení, k němuž skutečně druhého dne došlo. Na místě zázraku byla nejprve zásluhou kaplana Storcha vystavěna kaple ( ), následně pak dle plánů architekta Hutzlera z Vídně monumentární kostel (1885). Součástí kostela se stal přilehlý klášter redemptoristů, kterým bylo toto poutní místo svěřeno do péče. Kostel byl v roce 1926 při 60. výročí zjevení prohlášen papežem Piem XI. za baziliku minor a stal se nejnavštěvovanějším poutním místem ve střední Evropě. Tato tradice poutí je v dnešním pojetí stále dodržována. Informace o Filipovu byly čerpány z velice zdařilé publickace, která popisuje i další významná poutní místa ve výběžku. Pořídíte ji rovněž v našem informačním středisku. Z Filipova je to jen na dohled na hraniční přechod v centru Neugersdorfu. Hned za hraniční čárou zahneme po hlavní silnici doprava a už po několika metrech zahlédneme zdejší chloubu - Bismarckovu rozhlednu. Také ona vyrostla v roce 1904 jako některé její kolegyně v okolí. Základní kámen byl položen 6. dubna a slavnostní otevření vyšlo na 9. října, tedy za půl roku. To je panečku produktivita! V tak krátkém termínu ji do výšky 19,5 metrů z pískovcových kvádrů z nedalekého Waldorfského dolu vyhnal stavitel Hermann. Restaurována byla po pádu Berlínské zdi v letech Teď už je naším pánem jen čas. Pakliže to dovolí, máme to opravdu jen kousíček ještě na jednu, v této části velice populární stavbu - Hrádek ve Varnsdorfu. Narazíme na něj hned za hraničním přechodem na znělcovém vrchu v nadmořské výšce 467 m. Vybudovali jej v roce 1904 členové místního horského spolku pro nejsevernější Čechy podle návrhu městského stavitele Antona Möllera za přispění finanční půjčky 50 tisíc korun od knížete Lichtenšteina, která pokrývala takřka polovinu nákladů. Na výstavbě se podílelo mnoho občanů a řemeslníků bez nároku na výplatu. Hrádek se stal důležitým místem pro konání společenských událostí pro obyvatele z obou stran hranice. V 90. letech byl ale natolik zdevastován, že mu hrozil zánik. Díky nadačnímu fondu Hrádek - Burgberg byl z českých i německých finančních prostředků zrekonstruován do své krásné původní podoby. I díky tomuto výletu máme teď po celou zimu z čeho duševně čerpat. Bude i dost času k přípravě cestovního itineráře pro příští sezónu. Petr Horák kladně odpověděla na Boží výzvu takto: Staň se mi podle tvého slova - to zasáhlo celý její život, celý její život na tomto vyvolení stál, protože všechny osudy jejího dalšího života byly určovány Ježíšem. Kvůli tomu, že se Ježíš narodil a byl pronásledován, odcházejí do Egypta, kvůli tomu, že Ježíš měl působit v Galileji, se vracejí do Nazareta. Pak celá Ježíšova veřejná činnost, kterou ona sleduje. Víte, že celý její další život je jakoby Ježíšem veden, i když ji nevede za ruku. A právě toto je život víry. Bůh zasáhne do našeho života tím, že se s ním nějakým způsobem setkáme, že na něj nějakým kladným způsobem zareagujeme, že jej prostě berme na vědomí a začne nám na něm záležet. A tím se mění náš životní běh - my to vidíme třeba až s odstupem let. Z toho plyne jeden důležitý závěr. Jde-li o víru druhého člověka, chci-li někomu pomoci k víře, nebo dá-li se se mnou někdo do debaty o víře, sotva má smysl mu dlouze vykládat, kdo je to Bůh a že Bůh je nekonečný Duch... To můžete vykládat třeba týden a život toho člověka se nemusí vůbec měnit. Vlastní pomoc k víře spočívá v tom, že se snažíme takovému člověku pomoci, aby se s Bohem dostal do kontaktu. Důležité je, aby člověk pochopil, že nevěříme v žádnou nesmyslnou představu Boha (vousatý dědeček na obláčku). Je třeba mu tyto překážky odstranit. A dál je třeba mu trochu nevtíravě ukázat, že náš celý život je na Bohu postaven a že Bůh je pro nás tím nejdůležitějším, s kým v životě počítáme. A tohle on buď přijme, nebo nepřijme, my ho k tomu donutit nemůžeme, ale tohle by na nás měl vidět. Pokud znáte nějakou historii uvěření dospělého člověka, tam to zpravidla takto je, že se Bůh živě dotkne někoho v jeho životě, a on, pokud na to kladně odpoví, pokud s tím souhlasí a nehledá všechny možné příčiny, aby Boha neuznal, se stane věřícím. Je pravda, že v naší víře je mnoho věcí, které nejsou jasně vysvětlitelné. Ale je také pravda, že naše víra se neodehrává někde v oblasti čirého intelektuálna, jen někde v oblasti přemýšlení, ale že se odehrává v našem životě a že mnohý má svoje zkušenosti s Bohem a že každý člověk se může dostat do situace, kdy je v životě Bohem osloven a kdy Bůh zasáhne do jeho života - a on může odpovědět. Jde pořád právě o to, zda člověk odpoví, nebo ne. P. Jacek Kotisz

6 STRANA 6 Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. NABÍZÍME: jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti, moïnost ãást práce vykonávat doma, perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni, kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí, volnou pracovní dobu. Pro termín osobního pohovoru volejte SPORT Mezinárodní mistrovství s naší účastí Také v letošním roce se někteří naši běžci vešli do výběru české reprezentace pro mezinárodní soutěže. Jedním z nominovaných závodníků byl mladší žák Jan Hoštička, v elitní kategorii mužů pak Tomáš Fúsek a jako náhradnice v hlavní kategorii žen Květa Fúsková. Letos si po dlouhé době z nejvyššího turistického závodu v Evropě nikdo z našich závodníků nepřivezl medaili, ne snad proto, že by nebyli naši sportovci kvalitně připraveni, ale konkurence byla prostě lepší. Ostudu jsme si však rozhodně neudělali - v žácích jsme si připsali deváté místo a v mužích nám medaile utekla o deset vteřin, přičemž je nutné podotknout, že Tomáš Fúsek celou letošní sezonu bojuje se zraněným kolenem a čeká ho operace. V ženách se naše náhradnice na start nepostavila, jelikož se všechny nominované k soutěži prezentovaly. Tímto závodem běžcům sezona předčasně skončila a nyní se po krátké přestávce začnou připravovat na sezonu nastávající. Šluknovská liga základních škol pokračuje Žáci naší základní školy se opět zúčastnili jednoho z turnajů, který je součástí Šluknovské ligy základních škol. Tentokráte byl na pořadu halový fotbal a celou akci pořadatelsky zajišťovala Základní škola Dolní Poustevna. Celkem šest týmů se mělo poprat o vítězství v tamní sportovní hale, nakonec však vzhledem k velké nepřízni počasí nedorazil Jiříkov. Naši zástupci na turnaji příliš nezazářili, ale nedá se jim upřít snaha, prostě jiné základní školy měly fotbalovější zástupce. Na turnaji naši kluci nakonec neuhráli ani bod a uzavírali tak celkovou tabulku. Vítězství si odvezl tým ZŠ U Nemocnice Rumburk. Fotbalové derby pro Mikulášovice SPARTAK MIKOV MIKULÁŠOVICE - FK DOLNÍ POUSTEVNA 3:2 (2:2) Na domácí půdě hostili naši fotbalisté letitého rivala z Dolní Poustevny. Vzhledem k faktu, že se právě tento soupeř usídlil na předních příčkách dosavadní tabulky, předpokládal se tvrdý boj o cenné body. Po vyrovnaném poločase (2:2) se schylovalo k dramatu a boji o konečný výsledek. Šťastnější nakonec byli domácí fotbalisté, kteří strhli vítězství na svou stranu a vyhráli tak o jedinou branku 3:2. Za domácí se trefili Roman Vítek, Pavel Habr a Otomar Šach, za Dolní Poustevnu pak skórovali David Karpíšek a Miroslav Gláser, zápas odpískal hlavní rozhodčí Jaroslav Kalvach. Dramatické utkání se šťastným koncem pro domácí přilákalo 110 platících diváků, což je vzhledem k současně hranému utkání divizního Vilémova velice slušná návštěva. tf POÎADUJEME: dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti, zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka, pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci, minimálnû 10 hodin ãasu t dnû, neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk. Příprava začne o něco dříve než v letech minulých, protože v řadách závodníků se objevilo několik nových tváří, které se začnou vše potřebné učit od začátku. V průběhu zimy proběhne jako v letech předchozích celá řada místních halových závodů a soutěží nejen pro členy oddílu, ale také pro širokou veřejnost. tf / / MC Ulita Mikulášovice Promítání pro děti / / MC Ulita Mikulášovice Jazyková herna němčina / / Národní dům D. Poustevna Vánoční tvůrčí dílna Akce pro celé rodiny. Přijďte si vyrobit originální vánoční výzdobu. ZA PODPORY: Mateřské centrum ULITA je pro vás otevřeno každé pondělí, středu a pátek od 9.00 do hod. K dispozici vybavená herna, bazar,... Prosíme zapsané na kurz břišních tanců - ozvěte se! Nemáme na Vás kontakty a kurz už by mohl začít! Novinka: v listopadu bychom rádi otevřeli jednodenní Kurz pletení košíků z pedigu. Cena kurzu 250 Kč (každý účastník si vyrobí košíček či něco jiného z pedigu. Výzva: hledáme lektora angličtiny pro pokročilé. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Kinoklub Sebnitz - Dolní Poustevna e. V. a Mateřské centrum Ulita Mikulášovice pro vás v listopadu pořádají: EUROREGION ELBE/LABE V bûrové fiízení na pronájem Slovanského domu v Mikulá ovicích Mûsto Mikulá ovice nabízí k pronájmu vlastní kulturní zafiízení ve stfiedu mûsta. Jedná se o pronájem budovy s restaurací, vinárnou, mal m spoleãensk m sálem a velk m taneãním sálem vãetnû ve kerého sociálního pfiíslu enství. Nabídky smûfiujte na adresu: Mûsto Mikulá ovice Mikulá ovice Mikulá ovice Prohlídka objektu a podrobnûj í informace na tel , p. Bfietislav Jehliãka. Termín pronájmu: moïnost uïívání ihned. Toto v bûrové fiízení nepodléhá úpravû zákona ã. 137/2006 Sb. o vefiejn ch zakázkách, v platném znûní. PRODEJNA SKLA, PORCELÁNU A DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ Najdete nás na náměstí čp. 19, budova Městského informačního střediska a knihovny. úterý - pátek , hod. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování a tisk grafické studio-tiskárna prostûq, SNP 134/15, Rumburk, tel vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 11 roãník 18 prosinec 2008 cena 3,- Kã

ZPRAVODAJ. ãíslo 11 roãník 18 prosinec 2008 cena 3,- Kã MIKULÁŠOVICKÝ PROSINEC 2008 ZPRAVODAJ ãíslo 11 roãník 18 prosinec 2008 cena 3,- Kã Mikulá s ãertem se vrátili do kolky Vydafiená mikulá ská besídka Z historie: Pomníky v Mikulá ovicích Tradiãní Mikulá

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3)

ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3) MIKULÁŠOVICKÝ ÚNOR 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã Mikulá oviãtí mykologové plánovali na schûzi Ma karní karneval ve kolce Co je nového v Ulitû? Vítûzem byl kaïd, kdo dokonãil (str.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 12. 5. 2015 Č.j.: 64 / 2015 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Veselé Vánoce. a šťastný nový rok! Obdarování má svou historii vánoční tradice

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Veselé Vánoce. a šťastný nový rok! Obdarování má svou historii vánoční tradice UVNITŘ ZPRAVODAJE Číslo 4 / 2009 OÚ informuje Z našich škol Společenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma Veselé Vánoce a šťastný nový rok! Obdarování

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců Identifikační údaje: výrobce pověřená osoba 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická osoba Právní forma* 3 jiná

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti dne: 25. 08.

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

PF 2010 PROSINEC 2009. Veselé vánoce a šťastný nový rok Vám přeje Obecní zastupitelstvo Obce Veselí

PF 2010 PROSINEC 2009. Veselé vánoce a šťastný nový rok Vám přeje Obecní zastupitelstvo Obce Veselí www.obecveseli.cz, email: obecni.urad@obecveseli.cz PROSINEC 2009 Veselé vánoce a šťastný nový rok Vám přeje Obecní zastupitelstvo Obce Veselí PF 2010 Obsah: Slovo starosty Sdělení VAK a.s.pardubice Nájemní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719N, 17 15'48.289E POKYNY Společné informace Pořadatel: Magnus Orienteering (ASU) Datum: 16. 18. srpna 2013 Centrum + kemp: Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E Funkcionáři: ředitel závodu

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Vaše údaje Příjmení ( i za svobodna)... Jméno Pohlaví Datum narození Rodinný stav Místo narození Stát............... Informace z pasu, který bude použit pro

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Vážení spoluobčané, jménem obecního zastupitelstva Vám přeji příjemné Vánoce a v roce 2010 vše nejlepší, hlavně zdraví a pohodu.

Vážení spoluobčané, jménem obecního zastupitelstva Vám přeji příjemné Vánoce a v roce 2010 vše nejlepší, hlavně zdraví a pohodu. prosinec 2009 12. číslo XII. ročník měsíčník Vážení spoluobčané, jménem obecního zastupitelstva Vám přeji příjemné Vánoce a v roce 2010 vše nejlepší, hlavně zdraví a pohodu. Přeji Vám například klidného

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Poplatek ze psů činí 120,- Kč za jednoho psa 180,- Kč za druhého a každého dalšího Upozorňujeme občany, že poplatek ze psů je splatný do 31.3.2007. Tento poplatek můžete zaplatit

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více