ZPRAVODAJ. ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã Pravidla pro pohyb psû na vefiejném prostranství PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení Tip na v let: Napfiíã luknovsk m v bûïkem Program Matefiského centra Ulita (str. 2) (str. 3) (str. 5) (str. 6) Mateřská školka v novém kabátu Mateřská školka nezahálela ani o prázdninách a pro naše předškoláky připravila spoustu novinek. Těmi největšími byly samozřejmě stavební úpravy ve třídě nebo lépe řečeno v herně, která byla rovněž osazena novými okny. Dětem se tak zvětšil prostor, lépe se jim velká místnost prosvětlila a mají mnohem lepší podmínky nejen pro hraní, ale zejména pak pro předškolní výuku. Hlavním přínosem těchto rekonstrukcí však byly úspory energií, které proinvestované prostředky přinesou. Děti mají z nového prostředí ohromnou radost a do školky se těší. Není divu, vždyť kromě výuky předepsané osnovami je pro ně připravena Přítomné od účasti neodradilo ani nevlídné počasí. spousta činností nad rámec běžného programu. V nejbližší době je čeká nácvik a pak samotné vystoupení na mikulášovickém adventu, pak mikulášská a vánoční besídka a krátce po Vánocích přijde na řadu masopust. A tak bychom mohli ve výčtu akcí pokračovat, ale to připomeneme až po Novém roce. T.F. Druhé vítání občánků v tomto roce Step by Step slavila dvacítku Taneční škola Step by Step slavila dvacetileté výročí svého vzniku jak jinak než stylově - tanečním plesem. Po vzoru toho městského byla i tato akce nekuřácká, což přinejmenším přispělo ke zdravějšímu ovzduší na tanečním parketu. Necelé dvě stovky návštěvníků si rozhodně nemohly naříkat na nedostatek hudby k tanci i přesto, že na pódiu neúčinkovala živá kapela. Celé režie tohoto výročí se bravurně ujal známý šoumen Adam Nedvídek. Nejprve se na plátně objevila trocha historie samotných Step by Step a poté byla nečekaně vyzvána zakladatelka Alžběta Kestnerová, aby přede všemi sklidila poděkování od jednoho z jejích tanečních odchovanců, ke kterému se svým bouřlivým potleskem přidali i všichni přítomní. Zahajovací ceremoniál samozřejmě doplnilo vystoupení jednoho ze souborů současných Step by Step, pak následovala ještě ukázka společenských tanců v podání polských přátel, kteří patří k národní špičce. Tím oficiality skončily, pro některé i slzičkami, a mohlo se plesat. Celý ples ještě doplnila bohatá tombola a losování vstupenek o ceny. Touto akcí tak místní známé seskupení Step by Step zahájilo další éru své bohaté činnosti. T.F. Rekonstrukce, které proběhly v místní mateřské školce, potěšily nejen děti, ale i jejich rodiče a učitelský sbor. Již poněkolikáté v řadě se v našem městě koná vítání občánků hned dvakrát do roka. V letech dřívějších to ale vůbec nebylo pravidlem, a tak je opravdu příjemné zjištění, že tento trend nebyl jen výjimečnou situací v loňském roce. Letošního podzimního vítaní se podle zápisu v kronice novorozeňat mělo zúčastnit celkem jedenáct dětí, z toho osm holčiček a tři chlapečci. Kalamitní počasí, které nám předčasně přiválo zimu, nadělalo organizátorům této slavnostní akce vrásky na čele, ale na menší účasti občánků se nepodepsalo. Účast byla téměř stoprocentní a ke svému premié- rovému vystoupení dorazila také kompletní sestava malých umělců z mateřské školy. Slavnostní řeč pronesl starosta města a dárek a kytičku rovněž předal sbor pro občanské záležitosti. Na úplný závěr proběhlo již tradiční fotografování nových občánků v kolébce. T.F. Zakladatelka Taneční školy Step by Step Alžběta Kestnerová sklidila zasloužené poděkování. Mikulášovický zpravodaj najdete i na internetu:

2 STRANA 2 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. SBĚRNÝ DVŮR MIKULÁŠOVICE SEZNAM VYBÍRANÝCH ODPADŮ velkoobjemový odpad z domácností /kód / matrace, starý nábytek, koberce, linolea apod. poplatek za 1 m 3 90,- Kč pneumatiky /kód / poplatek osobní pneu. 18,- Kč poplatek nákladní pneu. 12 x 20,0 120,- Kč poplatek nákladní pneu. 18 x 22,5 150,- Kč poplatek nákladní pneu. 18 x 22,5 4,50 Kč/kg nebezpečné složky komunálního odpadu léky /kód /, barvy /kód /, oleje /kód /, kyseliny /kód /, rozpouštědla /kód /, zásady /kód /, fotochemikálie /kód / bez poplatku zpětný odběr elektrozařízení pouze kompletní elektrozařízení chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnné trouby, varné konvice, žehličky, fritovací hrnce, topinkovače, mixéry, kávovary, žehličky, fény, pračky, sušičky, myčky, rádia, televizory, PC sestavy, telefony, faxy, videa, satelity a další domácí elektrospotřebiče bez poplatku VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ Město Mikulášovice na svém zasedání dne schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Mikulášovice a vymezují prostory pro jejich volné pobíhání. V souvislosti s tím upozorňujeme občany, že pokud nechají po městě volně pobíhat psy, zajistíme jejich odchyt a převoz do útulku pro opuštěná zvířata, samozřejmě na náklady majitele, pokud bude zjištěn. Tento přestupek následně postoupíme k vyřízení Policii ČR. Město Mikulášovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Mikulášovice a vymezují prostory pro jejich volné pobíhání Zastupitelstvo města Mikulášovice se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ust. 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. Stanovuje se povinnost vést psa při pohybu na veřejném prostranství tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů byl pes veden u nohy fyzické osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu. 2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. 3. Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je přestupkem dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 4. Povinnosti chovatelů psů jsou upraveny zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Článek 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 1. Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory: a) p. p. č (louka mezi Domem pro seniory a hřbitovem), b) p. p. č. 4201/1 - (louka naproti Sběrnému dvoru Mikulášovice). Uvedené prostory jsou zakresleny též v příloze této obecně závazné vyhlášky. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Článek 3 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. provozní doba úterý hod. sobota hod. Děkujeme všem občanům, kteří již zahájili nebo již řadu let třídí odpad, nezištně tak pomáhají životnímu prostředí. CENÍK PLOŠNÉ REKLAMY velikost cena za 1 cm 2 A4 (celá strana 260 x 190 mm) Kã 4 Kã A5 (1/2 strany 190 x 130 mm) Kã 4,50 Kã Jin rozmûr 5 Kã za 1 cm 2 Pfiíplatek: 30 % za uvefiejnûní na titulní stranû, 20 % za uvefiejnûní na poslední stranû. Minimální velikost inzerátu je 43 x 30 mm. ÁDKOVÁ INZERCE PRO OBâANY ZDARMA! ORDINACE OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDr. ZDENĚK CORN Mikulášovice čp. 40 tel.: pondělí úterý odběry krve středa čtvrtek po předchozím objednání pátek odběry krve Na odběry krve je nutné se objednat předem! ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna - tel.: pondělí poradna pouze pro zdravé čtvrtek sestra: středa, pátek Vilémov - tel.: , čtvrtek poradna pouze pro zdravé sestra: úterý Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení nemocnice Rumburk.

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 HISTORIE pokračování z minulého čísla ČERPÁTE VODU LEGÁLNĚ? V uplynulých letech došlo ve Šluknovském výběžku k poklesu podzemních vod. Spousta lidí proto začala hledat nový zdroj pitné vody. Průzkumným vrtem zjistili, zda se na jejich pozemku nachází voda v dostatečném množství a pokud ano, začali ji odebírat. Průzkumný vrt, byť ohlášený, nenahrazuje povolení k odběru podzemních vod či stavební povolení na studnu. Pokud dochází k odběru vody bez uvedených povolení, jde o nelegální odběr a občan se tak dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta dle odst. 1, písm. a) a odst. 2, 34 zák. č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích až do výše Kč, pokud byla vybudována studna bez stavebního povolení, může být stavebníkovi uložena pokuta dle 178, odst. 1, písm. k) zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon až do výše Kč. Občané jsou povinni uvést užívaný průzkumný vrt do souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách. Úřadem pověřeným ve vodním hospodářství je pro fyzické osoby MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a ŽP. Zde vám poskytnou potřebné informace a pomohou s vyřízením povolení. Kontakt: tel , Eva Mocíková PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? Na řadu přišla nejsevernější část železniční sítě ve výběžku. První schůzka, která jednala o této trati, se konala v roce 1891 v Lipové za účasti zástupců Severočeské dráhy a zainteresovaných míst. Projekt, ve kterém bylo ve hře několik variant, vypracoval ing. Paul. Dne 21. března roku 1900 padlo konečné rozhodnutí. Než se začalo s výstavbou, uplynuly další 3 roky. Jelikož šlo o velmi členitý terén, bylo nutno přemístit více než metrů krychlových zeminy a skály. Na celkovém úseku dlouhém metrů bylo postaveno kubíků různého zdiva. Nová trať byla tehdy přetnuta na 24 místech silnicí nebo polními cestami. Přes všechny překážky ale práce pokračovaly až neuvěřitelně rychle. Zadávající organizací stavby byla Severočeská dráha zastoupená vrchním inspektorem Rudolfem Ritterem a ing. Ignácem Rottem, kteří řídili celou tuto akci. Výstavbu převzala tehdy známá pražská firma Podnikatelství staveb František Schön a synové Praha Celá stavba pak byla rozdělena na dvě části. Tu první na trase Mikulášovice dolní - Vilémovský viadukt - Horní Poustevna vedl stavitel Ladislav Myslík. Druhou část (Horní Poustevna - Dolní Poustevna - Sebnitz) pak dostal na starost ing. František Ritter. Největším oříškem celého tohoto projektu byl Vilémovský viadukt, který se měl stát druhým nejdelším železničním mostem v Čechách. Ve své délce 190 metrů pro něj byl jediným konkurentem Křížanský viadukt na trati Liberec - Česká Lípa, který byl delší o pouhých 8 metrů. Náš vilémovský krasavec má 5 polí po 38 metrech. Podpírají ho 4 zděné pilíře vysoké 12 až 29 metrů. Nejvyšší výška traťového svršku je 34 metrů. Základy pro nejvyšší pilíř jsou 7 metrů hluboké. Jeho šíře je 15 x 15 Z činnosti organizace chovatelů metrů. Použitým materiálem je místní žula, která se pro stavbu lámala v nedalekém lese. Celkový počet zde zaměstnaných dělníků již není dnes bohužel možné zjistit. Je však známo, že kromě Čechů zde pracovali i Slováci, Němci, Chorvati a Italové. Někteří z nich zde našli i svůj nový domov. Vedení party zedníků měl pod palcem stavbyvedoucí Adam, tesaře a lešenáře pak řídil stavbyvedoucí Seiner. Ocelovou konstrukci dodala firma Pražské mostárny - Českomoravské strojírny Praha. Montována byla bez použití lešení. Cizí dělníci pracující na stavbě byli hromadně ubytováni v dřevěných boudách v bezprostřední blízkosti stavby. Po celou dobu náročné výstavby nedošlo s povděkem k žádnému smrtelnému úrazu. Pouze jeden z dělníků spadl z mostu do mokřin v louce, ale pád přežil. Z doby výstavby Vilémovského viaduktu pochází i pověst o dvou dcerách Ve spolupráci s vedením ZŠ v Mikulášovicích zahájil 1. října svoji pravidelnou činnost kroužek mladých chovatelů. Schází se každý čtvrtek v horní budově ZŠ a probíhá od 15 do 17 hodin. V současnosti je do něj přihlášeno 6 dětí, převážně chovatelů psů. Děti však chovají doma i křečky, papoušky a kočky. Kroužek je stále otevřen dalším zájemcům z řad dětí. Roční členský příspěvek činí 125 Kč, pokud je zájem i osoučasný odběr 12 čísel časopisu Chovatel a stolní chovatelský kalendář, pak je roční příspěvek 425 Kč. Naše organizace samozřejmě nabízí členství i dospělým chovatelům, zde roční příspěvek činí 250 Kč, resp. 550 Kč. Dne pořádala naše organizace výlet na Českou výstavu drobného zvířectva do Litoměřic. V sobotu 7. listopadu 2009 připravujeme v Mikulášovicích Propagační výstavu drobného zvířectva. Uskuteční se v budově Informačního střediska v Mikulášovicích. Otevřena bude od 9 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné, organizace hodlá touto cestou získat prostředky pro činnost s mladými chovateli, kteří budou vystavovat většinu zvířat. Současně se touto cestou obracíme na zdejší zmíněného stavbyvedoucího Adama, které vedly pro místní dělníky kantýnu. Ta měla stát v lese, kde se lámal kámen pro most. Obě prý byly velmi lakomé a své úspory i tržbu si schovávaly pod velký balvan v lomu. Odtud však jednoho dne všechny peníze zmizely. Buď je někdo odcizil, nebo tam dodnes leží zasypány. Říká se, že v těchto místech stále leží zasypaný poklad. Celá stavba byla dokončena 14. října 1904, kdy byla také provedena první zatěžkávací zkouška. Druhá úřední zkušební jízda za podnikatele s žádostí o podporu jakéhokoliv druhu. Chovatelům nejlíbivějších vystavovaných zvířat totiž hodláme udělit odměny. Při této akci plánujeme po celý den promítání filmů z činnosti mládeže (chovatelské tábory, soutěže chovatelské dovednosti mládeže apod.). Těšíme se na vysokou návštěvnost, kterou můžete podpořit činnost našich mladých chovatelů! Další informace získáte na nebo na tel a Vlastimil Jura st. předseda ZO přítomnosti vládního rady Svobody a dalších pohlavárů byla vykonána 14. listopadu v 9 hodin. Tím byly k úplné spokojenosti ukončeny všechny úředně předepsané zkoušky a velké pochvaly se dostalo předně stavitelům Myslíkovi a Reinhardovi. Opět si dovolím vsuvkou pochybovat o tom, že by dnešní byrokratičtí úředníci byli schopni v tak krátkém čase učinit zadost svým povinnostem. Kartami by určitě míchala i Evropská unie. Petr Horák pro spolek historiků

4 STRANA 4 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE JEN KE SPECIALISTŮM SERIÁL O EKOLOGII Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít - šroubek, klička, motor, kompresor - víte ale, co tím můžete způsobit? Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského úřadu - musí splnit spoustu podmínek - stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily ani zdraví, ani životní prostředí. Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení! Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest. V chladničkách se nacházejí také freony - a to jak v chladicím okruhu, tak ve většině případů také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu - např. odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i freon do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně známé - freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění - zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče. Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k ochraně kovů před korozí - především právě v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také patří mezi karcinogenní látky. Rtuť je jediným kapalným kovem - je velmi toxická. Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin. Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic. Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých vláken, která se při vdechování zabodávají do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo pračkách. Stojí to za to? Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního prostředí, uložila Evropská unie výrobcům, aby tyto látky již nadále pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali, případně jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum. Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou použije, nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku. Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru, který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad (mnohdy jako za nebezpečný) a tyto náklady poté promítá obec do poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům. Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí! Recyklační linka pokračování z minulého čísla Ve Starém zákoně je jedna postava, o níž se říká, že to byl Otec Víry, praotec Abrahám: Hospodin Bůh řekl Abrahamovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš pože- Vù ÍM... hnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Abraham tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abrahamovi sedmdesát pět let. V těchto slovech není vůbec řeč o tom, kdo je to Bůh, zda je to člověk nebo duch. Není tady vůbec řeč o tom, jak Bůh vypadá, jak si ho máme představit. Není tu vůbec řeč o tom, kde je Bůh - ale tady se mluví docela o něčem jiném: mluví se zde o tom, že Bůh člověka osloví, že Bůh nějak výrazně, ale zcela přirozeně zasáhne do osudu člověka. A ten člověk na to kladně odpoví, vydá se na cestu. To znamená, že Bohu věří. Dá se tedy říci, že pro Starý zákon (a to je pro něj typické), ale později uvidíme, že i pro Nový zákon, je víra v prvé řadě čin. Je to vlastně životní projev. Vidíte, jak jsme daleko od toho, co si mnozí křesťané jako víru představují. Mnoho lidí si víru představuje jako uvěření něčemu tajemnému, nepochopitelnému, něco nadsvětného, případně útok proti rozumu a uvěření věcem, jimž druzí nevěří. Je pravda, že víra v Boha je vírou v toho, kdo je nepochopitelný, nadsvětný, kdo přesahuje naše myšlení, ale tento Bůh se našeho života dotýká. Víra je tedy čin, kterým s tímto Bohem souhlasíme. Starý zákon si nikde nedělá starosti s tím, aby podal popis Boha, aby přesně sdělil, kdo je to Bůh a jaký je. Starý zákon mluví soustavně o tom, jak Bůh zasahuje do dějin člověka a jaký je tedy Bůh ve svém jednání, a mluví o tom, jak na to člověk odpovídá. V Novém zákoně to vůbec není jiné, V Lukášově evangeliu čteme o zvěstování. To je nakonec tentýž projev víry jako u Abraháma. Bůh zasáhne do života Mariina, přes posla přibližuje svůj zásah a Marie na to kladně odpovídá. Důležité je to, že Panna Maria

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 5 Napfiíã luknovsk m v bûïkem na trase luknov, Filipov, Neugersdorf, Varnsdorf TIP NA VÝLET Máte i Vy pocit, že nám ten čas plyne pod rukama tak nějak rychleji a rychleji, letošní léto nevyjímaje? Jen jsme si párkrát vyšlápli a už je tu zas ten podzimní čas. Ranní mlhy, přízemní mrazíky, sluníčko spíš svítí než hřeje a (řečeno slovy klasika chčije a chčije ) do toho leje a leje. Takže máme na vybranou. Buď letošní výletní sezónu zabalíme, nebo si ještě přeci jen najdeme meteorologickou skulinku a posledním vandrem pro letošek definitivně zaklapneme svůj vandrovní deník. Vzhledem k okolnostem se nebudeme handrkovat kdoví kam apřidržíme se hesla všude hezky, doma nejlíp a střihnem si to napříč Šluknovkým výběžkem. Ve Šluknově jsme co by dup a začneme v Rožanech, kde kousek před hraničním přechodem po pravé straně silnice nemůžeme minout Javorovou bránu. Jde o přírodní útvar dvou starobylých javorů srostlých ve svých korunách. Patří k turisticky zajímavým místům tohoto kraje. Jako mnoho dalších okolních lokalit má i Šluknov svou Křížovou cestu, vybudovanou v letech 1738 až Její součástí je i Getsemanská zahrada. Na náměstí najdeme barokní sloup Nejsvětější trojice a empírovou kašnu. Sloup pochází z let a doplňují ho sochy patronů - sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Stáří kašny je datováno rokem Pozornost si zaslouží i arboretum lesnické školy. Na 5 hektarech půdy se zde vyskytuje 68 různých druhů jehličnanů a 173 listnatých stromů. Samozřejmě, že při návštěvě Šluknova nemineme jeho nejvýraznější dominantu - renesanční zámek ze 16. století. Postavit jej nechal Arnošt ze Šlejnic v letech 1566 až 1573 a náležely k němu pivovar, sladovna a zahrada, ve které se pro místní potřeby pěstoval i chmel. Zámek zachvátil v roce 1986, tedy v době, kdy už byl po konfiskaci ve vlastnictví státu, ničivý požár. V současné době postupně celý objekt prochází rekonstrukcí a již opravené prostory stojí určitě za návštěvu, zvláště v době, kdy zde probíhá některá z četných výstav. Za zmínku stojí i barokní kostel sv. Václava. Šluknov si vytrpěl své při ničivých požárech (1684, 1710, 1745), díky zhoubnému moru (1632, 1680) a při válečných taženích. Bližší informace získáte z propagačních materiálů dostupných v tamním, ale i v mikulášovickém infocentru. Podzimní den je krátký, a tak pokračujeme do Jiříkova, konkrétně do jeho místní části, dříve však samostatného městyse - Filipova, který založil Filip z Ditrichštejna v roce Cílem naší návštěvy je významné poutní místo - bazilika minor Panny Marie pomocnice křesťanů. Na jejím místě původně stával domek č. 63, ve kterém bydlela těžce nemocná Magdaléna Kade (* ). Při zjevení Panny Marie 13. ledna 1866 ve 4.00 hodiny ráno bylo Magdaléně přislíbeno uzdravení, k němuž skutečně druhého dne došlo. Na místě zázraku byla nejprve zásluhou kaplana Storcha vystavěna kaple ( ), následně pak dle plánů architekta Hutzlera z Vídně monumentární kostel (1885). Součástí kostela se stal přilehlý klášter redemptoristů, kterým bylo toto poutní místo svěřeno do péče. Kostel byl v roce 1926 při 60. výročí zjevení prohlášen papežem Piem XI. za baziliku minor a stal se nejnavštěvovanějším poutním místem ve střední Evropě. Tato tradice poutí je v dnešním pojetí stále dodržována. Informace o Filipovu byly čerpány z velice zdařilé publickace, která popisuje i další významná poutní místa ve výběžku. Pořídíte ji rovněž v našem informačním středisku. Z Filipova je to jen na dohled na hraniční přechod v centru Neugersdorfu. Hned za hraniční čárou zahneme po hlavní silnici doprava a už po několika metrech zahlédneme zdejší chloubu - Bismarckovu rozhlednu. Také ona vyrostla v roce 1904 jako některé její kolegyně v okolí. Základní kámen byl položen 6. dubna a slavnostní otevření vyšlo na 9. října, tedy za půl roku. To je panečku produktivita! V tak krátkém termínu ji do výšky 19,5 metrů z pískovcových kvádrů z nedalekého Waldorfského dolu vyhnal stavitel Hermann. Restaurována byla po pádu Berlínské zdi v letech Teď už je naším pánem jen čas. Pakliže to dovolí, máme to opravdu jen kousíček ještě na jednu, v této části velice populární stavbu - Hrádek ve Varnsdorfu. Narazíme na něj hned za hraničním přechodem na znělcovém vrchu v nadmořské výšce 467 m. Vybudovali jej v roce 1904 členové místního horského spolku pro nejsevernější Čechy podle návrhu městského stavitele Antona Möllera za přispění finanční půjčky 50 tisíc korun od knížete Lichtenšteina, která pokrývala takřka polovinu nákladů. Na výstavbě se podílelo mnoho občanů a řemeslníků bez nároku na výplatu. Hrádek se stal důležitým místem pro konání společenských událostí pro obyvatele z obou stran hranice. V 90. letech byl ale natolik zdevastován, že mu hrozil zánik. Díky nadačnímu fondu Hrádek - Burgberg byl z českých i německých finančních prostředků zrekonstruován do své krásné původní podoby. I díky tomuto výletu máme teď po celou zimu z čeho duševně čerpat. Bude i dost času k přípravě cestovního itineráře pro příští sezónu. Petr Horák kladně odpověděla na Boží výzvu takto: Staň se mi podle tvého slova - to zasáhlo celý její život, celý její život na tomto vyvolení stál, protože všechny osudy jejího dalšího života byly určovány Ježíšem. Kvůli tomu, že se Ježíš narodil a byl pronásledován, odcházejí do Egypta, kvůli tomu, že Ježíš měl působit v Galileji, se vracejí do Nazareta. Pak celá Ježíšova veřejná činnost, kterou ona sleduje. Víte, že celý její další život je jakoby Ježíšem veden, i když ji nevede za ruku. A právě toto je život víry. Bůh zasáhne do našeho života tím, že se s ním nějakým způsobem setkáme, že na něj nějakým kladným způsobem zareagujeme, že jej prostě berme na vědomí a začne nám na něm záležet. A tím se mění náš životní běh - my to vidíme třeba až s odstupem let. Z toho plyne jeden důležitý závěr. Jde-li o víru druhého člověka, chci-li někomu pomoci k víře, nebo dá-li se se mnou někdo do debaty o víře, sotva má smysl mu dlouze vykládat, kdo je to Bůh a že Bůh je nekonečný Duch... To můžete vykládat třeba týden a život toho člověka se nemusí vůbec měnit. Vlastní pomoc k víře spočívá v tom, že se snažíme takovému člověku pomoci, aby se s Bohem dostal do kontaktu. Důležité je, aby člověk pochopil, že nevěříme v žádnou nesmyslnou představu Boha (vousatý dědeček na obláčku). Je třeba mu tyto překážky odstranit. A dál je třeba mu trochu nevtíravě ukázat, že náš celý život je na Bohu postaven a že Bůh je pro nás tím nejdůležitějším, s kým v životě počítáme. A tohle on buď přijme, nebo nepřijme, my ho k tomu donutit nemůžeme, ale tohle by na nás měl vidět. Pokud znáte nějakou historii uvěření dospělého člověka, tam to zpravidla takto je, že se Bůh živě dotkne někoho v jeho životě, a on, pokud na to kladně odpoví, pokud s tím souhlasí a nehledá všechny možné příčiny, aby Boha neuznal, se stane věřícím. Je pravda, že v naší víře je mnoho věcí, které nejsou jasně vysvětlitelné. Ale je také pravda, že naše víra se neodehrává někde v oblasti čirého intelektuálna, jen někde v oblasti přemýšlení, ale že se odehrává v našem životě a že mnohý má svoje zkušenosti s Bohem a že každý člověk se může dostat do situace, kdy je v životě Bohem osloven a kdy Bůh zasáhne do jeho života - a on může odpovědět. Jde pořád právě o to, zda člověk odpoví, nebo ne. P. Jacek Kotisz

6 STRANA 6 Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. NABÍZÍME: jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti, moïnost ãást práce vykonávat doma, perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni, kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí, volnou pracovní dobu. Pro termín osobního pohovoru volejte SPORT Mezinárodní mistrovství s naší účastí Také v letošním roce se někteří naši běžci vešli do výběru české reprezentace pro mezinárodní soutěže. Jedním z nominovaných závodníků byl mladší žák Jan Hoštička, v elitní kategorii mužů pak Tomáš Fúsek a jako náhradnice v hlavní kategorii žen Květa Fúsková. Letos si po dlouhé době z nejvyššího turistického závodu v Evropě nikdo z našich závodníků nepřivezl medaili, ne snad proto, že by nebyli naši sportovci kvalitně připraveni, ale konkurence byla prostě lepší. Ostudu jsme si však rozhodně neudělali - v žácích jsme si připsali deváté místo a v mužích nám medaile utekla o deset vteřin, přičemž je nutné podotknout, že Tomáš Fúsek celou letošní sezonu bojuje se zraněným kolenem a čeká ho operace. V ženách se naše náhradnice na start nepostavila, jelikož se všechny nominované k soutěži prezentovaly. Tímto závodem běžcům sezona předčasně skončila a nyní se po krátké přestávce začnou připravovat na sezonu nastávající. Šluknovská liga základních škol pokračuje Žáci naší základní školy se opět zúčastnili jednoho z turnajů, který je součástí Šluknovské ligy základních škol. Tentokráte byl na pořadu halový fotbal a celou akci pořadatelsky zajišťovala Základní škola Dolní Poustevna. Celkem šest týmů se mělo poprat o vítězství v tamní sportovní hale, nakonec však vzhledem k velké nepřízni počasí nedorazil Jiříkov. Naši zástupci na turnaji příliš nezazářili, ale nedá se jim upřít snaha, prostě jiné základní školy měly fotbalovější zástupce. Na turnaji naši kluci nakonec neuhráli ani bod a uzavírali tak celkovou tabulku. Vítězství si odvezl tým ZŠ U Nemocnice Rumburk. Fotbalové derby pro Mikulášovice SPARTAK MIKOV MIKULÁŠOVICE - FK DOLNÍ POUSTEVNA 3:2 (2:2) Na domácí půdě hostili naši fotbalisté letitého rivala z Dolní Poustevny. Vzhledem k faktu, že se právě tento soupeř usídlil na předních příčkách dosavadní tabulky, předpokládal se tvrdý boj o cenné body. Po vyrovnaném poločase (2:2) se schylovalo k dramatu a boji o konečný výsledek. Šťastnější nakonec byli domácí fotbalisté, kteří strhli vítězství na svou stranu a vyhráli tak o jedinou branku 3:2. Za domácí se trefili Roman Vítek, Pavel Habr a Otomar Šach, za Dolní Poustevnu pak skórovali David Karpíšek a Miroslav Gláser, zápas odpískal hlavní rozhodčí Jaroslav Kalvach. Dramatické utkání se šťastným koncem pro domácí přilákalo 110 platících diváků, což je vzhledem k současně hranému utkání divizního Vilémova velice slušná návštěva. tf POÎADUJEME: dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti, zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka, pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci, minimálnû 10 hodin ãasu t dnû, neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk. Příprava začne o něco dříve než v letech minulých, protože v řadách závodníků se objevilo několik nových tváří, které se začnou vše potřebné učit od začátku. V průběhu zimy proběhne jako v letech předchozích celá řada místních halových závodů a soutěží nejen pro členy oddílu, ale také pro širokou veřejnost. tf / / MC Ulita Mikulášovice Promítání pro děti / / MC Ulita Mikulášovice Jazyková herna němčina / / Národní dům D. Poustevna Vánoční tvůrčí dílna Akce pro celé rodiny. Přijďte si vyrobit originální vánoční výzdobu. ZA PODPORY: Mateřské centrum ULITA je pro vás otevřeno každé pondělí, středu a pátek od 9.00 do hod. K dispozici vybavená herna, bazar,... Prosíme zapsané na kurz břišních tanců - ozvěte se! Nemáme na Vás kontakty a kurz už by mohl začít! Novinka: v listopadu bychom rádi otevřeli jednodenní Kurz pletení košíků z pedigu. Cena kurzu 250 Kč (každý účastník si vyrobí košíček či něco jiného z pedigu. Výzva: hledáme lektora angličtiny pro pokročilé. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Kinoklub Sebnitz - Dolní Poustevna e. V. a Mateřské centrum Ulita Mikulášovice pro vás v listopadu pořádají: EUROREGION ELBE/LABE V bûrové fiízení na pronájem Slovanského domu v Mikulá ovicích Mûsto Mikulá ovice nabízí k pronájmu vlastní kulturní zafiízení ve stfiedu mûsta. Jedná se o pronájem budovy s restaurací, vinárnou, mal m spoleãensk m sálem a velk m taneãním sálem vãetnû ve kerého sociálního pfiíslu enství. Nabídky smûfiujte na adresu: Mûsto Mikulá ovice Mikulá ovice Mikulá ovice Prohlídka objektu a podrobnûj í informace na tel , p. Bfietislav Jehliãka. Termín pronájmu: moïnost uïívání ihned. Toto v bûrové fiízení nepodléhá úpravû zákona ã. 137/2006 Sb. o vefiejn ch zakázkách, v platném znûní. PRODEJNA SKLA, PORCELÁNU A DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ Najdete nás na náměstí čp. 19, budova Městského informačního střediska a knihovny. úterý - pátek , hod. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování a tisk grafické studio-tiskárna prostûq, SNP 134/15, Rumburk, tel vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté

ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté MIKULÁŠOVICKÝ KVĚTEN 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã Den matek se slavil ve Slovanském domû Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté Více jak 700 úãastníkû pfiilákal 28. roãník

Více

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009 ROSA Zpravodaj Rosicka Červenec-Srpen 2009 7/8 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Výpis usnesení rady............................ 9 Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva.............

Více

ZPRAVODAJ. číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč. Recitaãní soutûï na základní kole. (str. 4)

ZPRAVODAJ. číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč. Recitaãní soutûï na základní kole. (str. 4) MIKULÁŠOVICKÝ DUBEN 2009 ZPRAVODAJ číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč LyÏafisk v cvik Z aneb zimní radovánky Recitaãní soutûï na základní kole Co je nového v Ulitû? Florbalisti naãali druhou pûlku

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zimo, zimo, táhni pryč. nebo na tě vezmu bič!

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zimo, zimo, táhni pryč. nebo na tě vezmu bič! Jílovská DUBEN 2015 Číslo 4 Ročník XXIV Vyšlo dne: 17. 4. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: RMJ str. 2 Informace pro návštěvníky hřbitova str. 4 Jak nakládat

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou únor / 2013 15,- Kč Leden ve znamení prezidentských voleb Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu.

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013 Maršovský zpravodaj číslo 3/2013 září 2013 ZDARMA Z Maršovské pouti 2013 Vážení spoluobčané, v tomto časně podzimním čase mi dovolte, abych se vrátil k některým věcným tématům, o kterých jsem slíbil informovat.

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald.

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald. 11 listopad 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 11. 11. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Vánoční zájezd do Bautzenu Zkuste letos nasát pravou

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více