č. účtu /0800 Školní preventivní program Zdravý životní styl Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-mail: zsvernerice@volny.cz č. účtu 925864239/0800 Školní preventivní program Zdravý životní styl Školní rok 2014-2015"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, Verneřice Tel: IČ: č. účtu /0800 Školní preventivní program Zdravý životní styl Školní rok Garant programu: Jiřina Trpková

2 Vyhodnocení primární prevence za školní rok Jiţ několik let se zaměřujeme ve všech třídách na vrstevnickou skupinu a vztahy mezi spoluţáky. Většina aktivit, zejména v niţších ročnících, byla zacílena na vztahy mezi dětmi. Na prvním stupni proběhla preventivní hra nazvaná Andělská křídla. Hra byla zaměřena na normu třídy pomáháme si. Všichni máme ve své osobnosti kousek anděla. Stráţnice městské policie i letos přijela s dětmi besedovat o bezpečné cestě do školy a o bezpečné jízdě na kole. Se staršími ţáky besedovala o kyberšikaně. Ve všech třídách byl uskutečněn program Zdravé zuby a několik projektových dní zaměřených na zdravý ţivotní styl. Ve třetí třídě jsme provedli v říjnu a dubnu šetření SORAD. Toto šetření jsme udělali v souvislosti s ohroţeným ţákem šikanou od spoluţáků. V rámci včasné intervence byly provedeny pohovory se třídou, jednotlivci i matkou dítěte. Šetření ukázalo na sociálně vyloučeného ţáka, který začal mít vztahové problémy s vrstevníky. Matce i paní učitelce bylo doporučeno, jak se ţákem pracovat. Byly navrţeny i aktivity mimo školu. Vzhledem ke zjištění, ţe i ţáci prvního stupně kouří, jsme připravili a zrealizovali projekt nazvaný Protikuřácké slunce. Při práci ve třídách jsme zjišťovali postoje ţáků ke kouření a jejich zkušenost s kouřením. Zjistili jsme, ţe jiţ v první třídě jsou dva kuřáci, také ve čtvrté třídě kouří dva ţáci a v páté třídě kouří jeden ţák. V rámci předmětu výchova ke zdraví jsme v šesté třídě provedli také anketu o kouření, v šesté třídě je pět pravidelných kuřáků a většina ţáků jiţ kouřilo. Zkusit kouřit v jejich věku povaţují za normální a nestydí se ani přiznat to, ţe jsou kuřáci. O škodlivosti kouření vědí, uvědomují si nebezpečí návykové látky, ale vzor kouřících rodičů a postoje kamarádů zlehčují jejich znalosti o nebezpečí kouření, boj proti kouření povaţují v naší společnosti pouze za jev moderní. V prevenci se zaměříme na změnu postojů dětí ke kouření. Na druhém stupni školy se učitelé také zaměřili hlavně na vztahy mezi ţáky. Většina ţáků uţívá sociálních sítí pro komunikaci s ostatními vrstevníky, proto byli všichni seznámeni s nebezpečím kyberšikany a nebezpečím komunikace prostřednictvím těchto sítí s neznámou osobou. Ve vhodných

3 předmětech byla probrána témata o toxikologii, sexuálním harašení a přenosných chorobách. V tomto školním roce se rodiče více zajímali o moţnost individuálních konzultací s poradenskými pracovníky školy (výchovný poradce, metodička prevence). Konzultovali školní problémy svých dětí, ale i výchovné problémy v rodině. Pozitivně hodnotím velmi dobrou spolupráci výchovného poradce s metodičkou prevence při řešení problémů v oblasti šikany a sociálně vyloučeného ţáka. Charakteristika školy Základní škola ve Verneřicích je umístěna ve středu obce, uprostřed náměstí. Jde o školu plně organizovanou s devíti postupnými ročníky, školní druţinou a školní jídelnou. Škola je členěna do dvou budov. Na náměstí stojí budova prvního stupně, budova druhého stupně sousedí s radnicí. Ředitelství školy je v budově 1. stupně. Školní jídelna je v budově mateřské školy, která sídlí v Nádraţní ulici. Školu navštěvují ţáci z těchto spádových obcí: Merboltice, Příbram, Rychnov, Valkeřice, Mukařov, Levínské Petrovice a Lovečkovice. Autobusová zastávka je na náměstí poblíţ školy, je tedy dobře dostupná všem dojíţdějícím ţákům. Dojíţdějící ţáci a ţáci zaměstnaných rodičů mohou chodit do školní druţiny, z důvodu nedostatku místa pro ţáky v druţině v loňském školním roce, bude mít druţina od letošního školního roku dvě oddělení. Popis současného stavu V loňském školním roce jsme provedli šetření formou dotazníku ve třetí třídě. Dotazník SORAD byl zaměřen na vztahy ve vrstevnické skupině. Výsledek potvrdil podezření, ţe ve třídě je sociálně vyloučený ţák. Ten se stal terčem vtípků a posmívání se od některých spoluţáků. I na druhém stupni školy jsou takoví ţáci, kteří stojí mimo kolektiv, nebo naopak jsou ve středu pozornosti a negativně ovlivňují vztahy mezi spoluţáky, vytvářejí prostředí

4 neklidu a prostor pro moţnou šikanu. Je potřeba tyto ţáky identifikovat a nastavit pravidla chování ve třídě tak, aby vyhovovala tvoření pozitivního sociálního klimatu ve třídě. Je nutné posílit vzájemné vztahy mezi dětmi, upevnit přátelství, respekt k druhému a toleranci k odlišnostem. Učitelé budou garanti vytváření zdravého klimatu ve svých třídách i na celé škole. Hlavní aktivity Z popisu současného stavu a z vyhodnocení prevence v loňském školním roce vyplývá, ţe hlavní aktivitou bude vytváření sociálního klimatu ve třídách i na škole. Na tomto úkolu se budou podílet všichni pracovníci školy. Na začátku školního roku si ve svých třídách učitelé provedou diagnostiku sociálního klimatu třídy. K této diagnostice budou pouţívat dotazníky. U menších ţáků bude vhodnější zjistit klima ve třídě zřejmě pozorováním činností ţáků ve třídě i mimo ni. Podle výsledků z dotazníků či z vlastního pozorování bude poté se třídou pracovat třídní učitel. Na konci školního roku se provede nové šetření klimatu ve třídě i na škole a porovná se situace na začátku a na konci školního roku. Ve všech třídách si ţáci společně s třídním učitelem budou jiţ na začátku školního roku tvořit třídní pravidla a během celého roku budou pravidla dodrţovat a sami si řešit přestupky proti pravidlům a navrhovat jejich úpravu a dodatky dle vlastní potřeby třídy. K vytváření pozitivního klimatu školy budeme zařazovat různé činnosti ţáků, při nich se setkávají ţáci různých tříd a spolupracují společně na nějaké školní události. Příkladem těchto aktivit jsou branné dny, sportovní turnaje ţáků, společenské události ve škole, vítání prvňáčků, besídky, den otevřených dveří, oslava dětského dne, školní akademie, loučení s deváťáky. Jak se ukázalo z loňských preventivních činností, je nutné změnit postoje ţáků ke kouření. Nejvíce jsou ohroţeni ţáci na prvním stupni školy. Kouří stále více dětí a začínají s kouřením jiţ prvňáčci. Kaţdý učitel se zaměří na prevenci proti kouření ve své třídě, zrealizuje besedy, zařadí vhodně do prvouky a do přírodovědy témata o nebezpečí návykových látek. Starší ţáci mohou zpracovat téma jako projekt a prezentovat ho mladším ţákům. Mladší

5 ţáci mohou při výtvarné hodině vytvořit plakáty proti kouření a pouţít je k vyzdobení školy. Velmi si ceníme spolupráce se stráţnicí Městské policie Děčín, která působí na naší škole jiţ čtvrtým rokem. I v letošním školním roce si pro nás připraví několik besed pro děti z prvního i druhého stupně. Se stráţnicí spolupracuje metodička školy, která vybírá vhodná témata pro jednotlivé třídní kolektivy. Letos se zaměříme na aktuální dopravní výchovu, zejména u mladších dětí, na oblast bezpečí dětí při setkání s cizí osobou, na vhodnou komunikaci na sociálních sítích a u nejstarších ţáků na trestně právní odpovědnost mladistvých. Dalším prostorem pro prevenci jsou projektové dny. Při práci v projektech si ţáci osvojují vhodný model chování při rizikových či mimořádných situací a získávají další znalostní kompetence v oblasti prevence. I při výuce jsou prezentována další témata z oblasti prevence. Do vhodných předmětů pedagogové zařazují aktuální témata. (příloha: Příklady zařazovaných témat do vyučování). Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje 12 pedagogů, včetně vedení školy, je zde vychovatelka školní druţiny a učitelka přípravné třídy. Škola má výchovného poradce a metodičku prevence. Od loňského školního roku je součástí pedagogického sboru také asistentka pedagoga, která pracuje v první třídě. Charakteristika žáků Většina ţáků jsou děti z Verneřic a z míst, která pod obec spadají: z Rychnova, Příbrami, Louček. Do školy docházejí ţáci i ze spádových obcí: z Mukařova, Merboltic, Valkeřic, Levínských Petrovic, Lovečkovic a z Touchořin.

6 Personální zajištění Metodik prevence vytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocení. Zúčastňuje se odborných seminářů a porad metodiků prevence a o jejich obsahu informuje ostatní na metodických sdruţeních. Distribuuje osvětové materiály, vybírá vhodné programy a nabízí je k realizaci třídním učitelům. Spolu s výchovným poradcem a třídními učiteli pracuje v preventivním týmu. Výchovný poradce poskytuje konzultační hodiny a odborné poradenství v oblasti volby povolání a výchovných problémů ţáků. Vyhledává ţáky, kteří jsou ohroţeni ve vztahu k problémům prevence. Spolupracuje s PPP. Pedagogové věnují se ţákovi v rámci výuky, rozvíjejí jeho kompetence v oblasti sociálních dovedností. Provádějí průběţnou diagnostiku třídy i ţáků. Vyhodnocují sociální klima ve své třídě a pracují se třídním kolektivem. Jsou v kontaktu s rodinou ţáka. Asistentka pedagoga pracuje podle pokynů učitelky, pomáhá konkrétnímu ţákovi zvládnout učivo i začlenit se do kolektivu dětí. Vedení školy sleduje efektivitu prevence, sleduje problémy v kontextu celé školy a provádí personální a organizační opatření. Svolává porady pedagogických pracovníků. Komunikuje s odborníky a úřady z oblasti prevence. Potřebnost a cíle projektu Preventivní projekty jsou potřebné pro efektivní změnu postojů a názorů dospělých i dětí na současný stav. Děti se často obdivují problémovým spoluţákům, jejich chování se jim zdá moderní, správné. Je potřeba u nich nastavit správný model chování a správné mravní hodnoty. Ukázat jim, ţe být slušný, tolerantní, empatický je to správné a ţe se to musí do budoucna vyplatit. Základním cílem prevence je vychovat jedince v souladu se zdravým ţivotním stylem a posílit u něj rozvoj osobnosti. Posílit duševní odolnost a schopnost se samostatně rozhodovat a řešit problémy.

7 Vyhodnocení preventivního programu Hodnocení preventivního programu bude provedeno na začátku dalšího školního roku, výstupy budou pouţity při sestavení nového preventivního programu. Vyhodnocení zpracuje metodička prevence školy a seznámí s ním ostatní pracovníky na metodickém sdruţení. Učitelé hodnotí průběţně po celý školní rok psychosociální klima, kázeň a prospěch ţáků. Vedoucí zájmových krouţků hodnotí činnost ţáků za pololetí na vysvědčení. Uskutečněné projektové dny, besedy a další činnosti budeme hodnotit vţdy bezprostředně po skončení akce. Kladné výstupy a moţná rizika tak budeme moci pouţít pro další činnost. Součástí minimálního preventivního programu jsou tyto přílohy: 1. Znalostní kompetence ţáků 2. Příklady zařazovaných témat 3. Program proti šikanování 1. Znalostní kompetence žáků ročník ţáci umí pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením a pitím alkoholu znají způsob, jak odmítnout cigarety, alkohol znají hodnotu zdraví uvědomují si nevýhody špatného zdravotního stavu vědí, jak pečovat o své zdraví umějí si poradit při mimořádných situacích ročník vědí, ţe zdraví je základní lidská hodnota

8 osvojují si zdravý ţivotní styl znají zdravotní a sociální rizika při uţívání návykových látek umí komunikovat se sloţkami poskytující pomoc pojmenují základní mezilidské vztahy rozpoznají projevy lidské nesnášenlivosti znají základní způsoby odmítnutí návykových látek znají význam dobrých mezilidských vztahů uplatňují vhodné způsoby chování a komunikace znají významné dokumenty uplatňující lidská práva znají činnost orgánů právní ochrany občanů uvědomují si podstatu protiprávního jednání umí zhodnotit nevhodné a vhodné zdravotní návyky znají pozitivní vliv aktivního pohybu a duševní pohody na své zdraví vědí, ţe zneuţívání je trestné orientují se v problematice návykových látek umí vyhledat odbornou pomoc umějí se chovat za mimořádných situací odsuzují projevy násilí a brutality 2. Příklady zařazovaných témat do vyučování Dopravní výchova Ţijeme zdravě Člověk a jeho zdraví Zdravý ţivotní styl Globální společenské problémy Anorexie a bulimie Dělení drog Prevence zneuţívání návykových látek Ţivotní prostředí a zdraví člověka

9 Komunikace a společenské chování Civilizační a infekční choroby Rodinné souţití Manţelství a rodičovství HIV Kyberšikana a nebezpečí sociálních sítí Osobní bezpečí a komunikace s cizí osobou 3. Program proti šikanování. Cíl: Cílem programu proti šikanování je zamezit šikanování a ohroţování a zastrašování jedince nebo skupiny, rychle reagovat na přímé i nepřímé projevy šikany a s ohledem k závaţnosti a moţnosti vzniku dlouhodobých následků na duševním i tělesném zdraví. Charakteristika: 1. V rámci účinné prevence šikanování zajistí škola účast školního metodika prevence v kurzech zaměřených na problematiku šikanování. 2. Metodik prevence společně s výchovným poradcem se budou aktivně podílet na řešení případů šikanování a napomáhat svým kolegům zvládnout základní postupy a strategie při řešení konkrétní situace. 3. Vedení školy v souladu s pracovním řádem zajistí zvýšený a kvalitní dohled pedagogů nad ţáky zvláště v prostorách, kde by mohlo dojít k šikanování (WC, prostory šaten, meziposchodí). 4. Školní metodik prevence seznámí pedagogy se systémem pro oznamování a vyšetřování vzniklé šikany. 5. Pracovníci školy budou úzce spolupracovat s odbornými sluţbami, především s pedagogickou poradnou.

10 6. Ve školním řádu jsou jasně stanovená pravidla chování včetně sankcí za jejich porušování. 7. Pedagogičtí pracovníci budou důsledně a systematický vést ţáky k osvojení norem mezilidských vztahů zaloţených na demokratických principech respektujících identitu a individualitu ţáka. Budou podporovat zlepšování atmosféry v třídních kolektivech. Metody realizace: 1. Učitel sleduje třídní klima a zapojení všech ţáků do kolektivu a podporuje posilování sebevědomí jednotlivců. 2. Třídní učitel vede ţáky k demokracii, ptá se jich na jejich názory, vede společnou diskuzi a odborně je vede k zaujímání postojů. Učitel je v roli partnera, nikoliv v roli nadřízené autority. 3. Učitel se zaměřuje na osobnostní výchovu, kde můţe vědomě do vyučovací hodiny zařazovat prvky bránící šikaně. 4. Kaţdá třída sestaví třídní pravidla, kde si ţáci sami stanoví zásady chování k sobě. Všechna pravidla budou formulována kladně, aby byla motivující. 5. Třídní učitel pravidelně zařazuje do třídních chvilek aktivity zaměřené na rozvoj sociálního vědomí ţáka. 6. Všechny třídní kolektivy budou začleňovány do specifických programů, které budou v rámci prevence rizikového chování realizovány jinými institucemi (Policie ČR, Městská policie, Doléčovací centrum aj.). 7. Do kaţdoročního plánu budou zařazovány projektové dny, které budou zaměřeny na spolupráci a kooperaci ţáků různých věkových skupin. 8. V rámci školního roku budou zajištěny a ţákům nabídnuty různé zájmové aktivity pro vyplnění volného času.

11 Krizový plán Metody vyšetřování šikany: Počáteční šikana Osoba, informovaná o šikaně provede: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s obětmi šikany 2. Zajistí vhodné svědky 3. Provede individuální, případně konfrontační rozhovor se svědky, nikdy nekonfrontuje oběti a agresory. 4. Zajistí ochranu oběti 5. Neprodleně informuje třídního učitele Třídní učitel: 1. Neprodleně informuje vedení školy, metodika prevence a výchovného poradce 2. Informuje o skutečnosti rodiče Pokročilá šikana s neobvyklou formou skupinového násilí 1. Neprodlená záchrana oběti 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 3. Zabránění agresorům na křivé výpovědi 4. Nahlášení Policii ČR

12 Výchovná opatření: Pro potrestání agresorů budou pouţita běţná výchovná opatření v souladu se školním řádem, jako je napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, sníţená známka z chování. Ve Verneřicích Metodička prevence 1. září 2014 Jiřina Trpková

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více