Vyplňte svůj dotazník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyplňte svůj dotazník"

Transkript

1 1 z :10 Ředitel >>> Vyplnění dotazníku Připomínky Odhlásit Vyplňte svůj dotazník Vyplnění dotazníku není časově omezeno. Dotazník vyjadřuje vaše názory, takže nemůžete odpovědět špatně. Pozorně si všechny otázky přečtěte, dobře si své odpovědi promyslete a odpovídejte sami za sebe. U otázek, kde je možné zvolit jenom jednu odpověď (zaškrtávání koleček) můžete svou odpověď změnit jednoduchým kliknutím na jinou možnost. Jestliže chcete změnit odpověď u otázky, která umožňuje víc odpovědí (zaškrtávání čtverečků), opětovným kliknutím na odpověď výběr zrušíte. V případě vynechání, nebo formálně nesprávně vyplněné otázky, se u ní zobrazí červený text s upozorněním na chybu. Otázku pak můžete opravit a odeslat znova. Po zodpovězení všech otázek klikněte na tlačítko "Odeslat dotazník" v dolní části stránky. Děkujeme! 1. Typ vaší školy nmlkj ZŠ, ročník nmlkj ZŠ, pouze 1. stupeň, každý ročník má samostatnou třídu nmlkj ZŠ, pouze 1. stupeň, spojované ročníky do tříd nmlkj ZŠ, pouze některé ročníky 1. stupně nmlkj víceleté gymnázium nmlkj jiný typ 2. Vzdělávací program nmlkj základní škola, obecná škola, národní škola nmlkj alternativní škola (waldorfská, montessori ) nmlkj ŠVP nmlkj gymnázium nmlkj jiný 3. Zaměření tříd s rozšířenou výukou nmlkj nemáme třídy s rozšířenou výukou nmlkj matematika, přírodní vědy nmlkj český jazyk, humanitní vědy nmlkj cizí jazyky nmlkj tělesná výchova, sportovní třídy nmlkj umělecké výchovy nmlkj jiné 4. Počet obyvatel obce, v níž vaše škola sídlí nmlkj do nmlkj nmlkj nmlkj nad nebo krajské město (krajské město může mít méně než obyvatel)

2 2 z :10 5. Velikost vaší školy nmlkj malotřídka nmlkj škola s převážně jednou třídou v ročníku nmlkj škola s převážně dvěma třídami v ročníku nmlkj škola s převážně více jak dvěma třídami v ročníku 6. Kolik škol srovnatelného typu se nachází v blízkosti vaší školy? Například přímo ve vaší obci, případně čtvrti, pokud sídlíte ve velkém městě nebo u vesnických škol v snadno dosažitelném okolí (dobré dopravní spojení apod.) škol 7. Jak byste v porovnání se školami srovnatelného typu celkově hodnotil(a) vaši školu? nmlkj mezi nejlepšími nmlkj lepší polovina nmlkj průměr nmlkj horší polovina nmlkj mezi nejhoršími 8. Věková struktura vašeho pedagogického sboru - uveďte prosím u každé kategorie počet (s alespoň polovičním úvazkem), kteří do ní spadají do 20 let let let let let nad 60 let 9. Genderová struktura vašeho pedagogického sboru Kolik je ve vašem pedagogickém sboru mužů (s alespoň polovičním úvazkem)? 10. Počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost ve smyslu zákona 563/2004 Sb.) 11. Rozsah výuky zajištěné kvalifikovanými učiteli Jaké o z celkového počtu hodin, které se vyučují, včetně volitelných a nepovinných předmětů, je odučeno kvalifikovanými učiteli (odborná a pedagogická způsobilost ve smyslu zákona 563/2004 Sb.)? 12. Která z následujícího výčtu profesí je u vás ve škole zastoupená - ať již externisty nebo interními zaměstnanci

3 3 z :10 školy? Zaškrtněte každou takovou. gfedc psycholog gfedc speciální pedagog gfedc výchovný poradce gfedc logoped gfedc asistent pedagoga gfedc žádná z uvedených 13. Má vaše škola k dispozici vlastní... Zaškrtněte každou relevantní odpověď. gfedc tělocvičnu gfedc venkovní hřiště gfedc jídelnu gfedc pozemky gfedc kopírku gfedc knihovnu gfedc nic z uvedeného Zaškrtněte 1 až 6 možností ze seznamu. 14. Počet odborných učeben učeben 15. Počet kmenových učeben učeben 16. Kolik má vaše škola počítačů, které jsou v rámci výuky k dispozici žákům počítačů z toho připojených na internet počítačů 17. Kolik má vaše škola počítačů, které jsou určeny pro práci? počítačů z toho připojených na internet počítačů 18. Jak často je vašim žákům přístupná školní knihovna? nmlkj denně, v podstatě kdykoliv mimo vyučování nmlkj denně, pouze v několika vymezených hodinách nmlkj ve vymezených hodinách cca 3-4 dny v týdnu nmlkj ve vymezených hodinách cca 1-2 dny v týdnu nmlkj méně často nmlkj vůbec nmlkj nemáme vlastní knihovnu

4 4 z : Jak často je vašim žákům přístupná tělocvična mimo vyučovací hodiny? nmlkj denně, v podstatě kdykoliv mimo vyučování nmlkj denně, pouze v několika vymezených hodinách nmlkj ve vymezených hodinách cca 3-4 dny v týdnu nmlkj ve vymezených hodinách cca 1-2 dny v týdnu nmlkj méně často nmlkj vůbec nmlkj nemáme vlastní tělocvičnu 20. Jak často je vašim žákům přístupná počítačová učebna (počítače) mimo vyučovací hodiny? nmlkj denně, v podstatě kdykoliv mimo vyučovací hodiny nmlkj denně, pouze v několika vymezených hodinách nmlkj ve vymezených hodinách cca 3-4 dny v týdnu nmlkj ve vymezených hodinách cca 1-2 dny v týdnu nmlkj méně často nmlkj vůbec nmlkj nemáme ve škole počítače určené pro použití dětem 21. Uveďte prosím v ech, kolik vašich používá počítač (k přípravě na výuku, k ové korespondenci s rodiči, při výuce apod.)... (téměř) každý den několikrát týdně několikrát měsíčně méně než jednou měsíčně nebo vůbec 22. Jak byste zhodnotil(a) úroveň počítačových dovedností vašeho pedagogického sboru? nmlkj vyhovující, všichni alespoň základy, většina dostatečná uživatelská znalost nmlkj spíše vyhovující, většina ale pouze základy nmlkj spíše nevyhovující, existují i tací, kteří zatím nezvládají ani základy nmlkj nevyhovující 23. Kolik hodin volitelných předmětů týdně absolvují vaši žáci v jednotlivých ročnících? 6. ročník hodin týdně 7. ročník 8. ročník hodin týdně hodin týdně 9. ročník

5 5 z :10 hodin týdně 24. Z kolika volitelných předmětů si letos volili vaši žáci v jednotlivých ročnících? 6. ročník předmětů 7. ročník předmětů 8. ročník 9. ročník předmětů předmětů 25. Kolik vašich žáků 5. nebo 7. ročníku bylo v loňském školním roce přijato na víceletá gymnázia? Uveďte prosím údaj v ech z celkového počtu žáků příslušného ročníku. 26. Kolik vašich žáků 9. ročníku bylo v loňském školním roce přijato na gymnázia? nmlkj 0-20% nmlkj 20-40% nmlkj 40-60% nmlkj 60-80% nmlkj % nmlkj nemáme 9. ročník 27. Kolik vašich žáků 9. ročníku bylo v loňském školním roce přijato na střední školy s maturitou? nmlkj 0-20% nmlkj 20-40% nmlkj 40-60% nmlkj 60-80% nmlkj % nmlkj nemáme 9. ročník 28. Jak byste zhodnotil(a) webové stránky vaší školy? nmlkj velmi dobré, často aktualizované nmlkj dobré, ale nepříliš aktuální nmlkj spíše špatné, potřebovali bychom je vylepšit nmlkj velmi špatné, potřebovali bychom je vylepšit nmlkj nemáme vlastní webové stránky, ale rádi bychom je měli 29. Fungují při vaší škole následující organizace? Zaškrtněte každou relevantní odpověď. gfedc školská rada gfedc sdružení rodičů, občanské sdružení

6 6 z :10 gfedc školní parlament gfedc nic z uvedeného Zaškrtněte 1 až 3 možnosti ze seznamu. 30. Považujete stávající úroveň spolupráce s rodiči za vyhovující? nmlkj ano nmlkj spíše ano nmlkj ne, rodiče zasahují do naší práce občas až příliš nmlkj ne, rodiče by měli být ve vztahu ke škole aktivnější nmlkj ne, škola by měla být ve vztahu k rodičům otevřenější nmlkj ne, škola i rodiče by se měli snažit vzájemnou spolupráci prohlubovat 31. Jaké prostředky (respektive prostředky jaké společnosti) využíváte k autoevaluaci? Zaškrtněte každou relevantní odpověď. gfedc Cermat gfedc Kalibro gfedc Scio gfedc jiné externí gfedc vlastní gfedc prozatím žádné gfedc nelze posoudit 32. Jak na nejobecnější rovině hodnotíte RVP? nmlkj přes určité počáteční komplikace velmi pozitivně, rozhodně krok správným směrem nmlkj v podstatě se pro nás nic nemění, sami již delší čas učíme podle obdobných principů nmlkj směřování je správné, ale příliš mnoho těžko odstranitelných problémů nmlkj jedná se v podstatě pouze o formální změnu, z větší části budeme nadále učit podle stávajících osnov 33. Jaký byl zájem o tvorbu ŠVP a přístup od členů pedagogického sboru? nmlkj nadprůměrný, většina sboru se na tvorbě ŠVP podílela nmlkj spíše aktivní, značná část sboru se na tvorbě ŠVP podílela nmlkj spíše pasivní, část sboru se do práce na ŠVP zapojila, většina ale spíš ne nmlkj minimální, zapojilo se pouze minimum, nebo pouze z donucení 34. Jak hodnotíte míru svých stávajících pravomocí a rozsah možností měnit situaci na vaší škole k lepšímu? nmlkj velmi pozitivně nmlkj spíše pozitivně nmlkj spíše negativně, jsem příliš svazován(a) pravidly a omezeními zvenčí nmlkj velmi negativně, mám minimální možnosti něco změnit

7 7 z : Jak byste zhodnotil(a) stávající podíl sponzorů na rozpočtu vaší školy? nmlkj výrazná a nezastupitelná, bez nich bychom to nezvládli nmlkj výrazná, při jejich neexistenci by nastaly jisté problémy, ale zvládli bychom to nmlkj spíše doplňková, tak zvaně na přilepšenou nmlkj (téměř) zanedbatelná 36. NEJSLABŠÍ stránky školy Pokuste se prosím v následujícím seznamu vybrat maximálně pět stánek činnosti školy, které považujete za (z daného výčtu) nejslabší. gfedc nestabilní finanční zázemí gfedc špatná prezentace školy gfedc příliš mnoho žáků ve třídách gfedc nedostatek kvalifikovaných pedagogů, fluktuace gfedc přestárlý pedagogický sbor gfedc nezájem o DVPP, inovaci práce gfedc pasivní přístup k ŠVP gfedc stav materiálního zázemí (budov, učeben, sociálního zařízení atd.) gfedc vybavení počítači (software, hardware, internetové připojení atd.) gfedc využití počítačů ve výuce gfedc nevlídné klima, mnohdy napjaté vztahy gfedc špatný vztah většiny žáků ke škole gfedc neexistence (nefunkčnost) Školní rady gfedc množství mimoškolních aktivit gfedc nedostatečná komunikace a spolupráce s rodiči gfedc patologické jevy (kázeň, šikana, násilí, drogy atd.) 37. NEJSILNĚJŠÍ stránky školy Pokuste se prosím v následujícím seznamu vybrat maximálně pět stánek činnosti školy, které považujete za (z daného výčtu) nejsilnější. gfedc relativně stabilní finanční zázemí gfedc specializace školy na určitou oblast (určité oblasti) gfedc dobrá prezentace školy gfedc poměrně častá účast školy v nejrůznějších projektech a soutěžích gfedc relativně stabilní sbor kvalifikovaných pedagogů gfedc aktivní zájem o DVPP, inovaci práce gfedc aktivní přístup k ŠVP gfedc stav materiálního zázemí (budov, učeben, sociálního zařízení atd.) gfedc vybavení počítači (software, hardware, internetové připojení atd.) gfedc využití počítačů ve výuce

8 8 z :10 gfedc dobré klima školy, dobré vztahy gfedc dobrý vztah většiny žáků ke škole gfedc dobrá funkčnost Školní rady gfedc množství mimoškolních aktivit gfedc dobrá spolupráce s rodiči gfedc nízká míra výskytu patologických jevů (kázeňské problémy, šikana, drogy atd.) 38. VNĚJŠÍ OHROŽENÍ školy Vyberte prosím v následujícím seznamu maximálně pět vnějších ohrožení školy, která považujete za nejvážnější gfedc slučování s jinou školou gfedc nedostatek žáků, malý zájem žáků, vedoucí až ke zrušení školy gfedc rušení dopravních spojů gfedc rušení z důvodů měnící se legislativy gfedc špatná legislativa gfedc nedostatečná podpora dalšího vzdělávání gfedc velký počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia gfedc nedostatek financí od zřizovatele gfedc špatné vztahy se zřizovatelem gfedc nezájem sponzorů gfedc konkurence ostatních škol v okolí gfedc nezájem rodičů spolupracovat se školou gfedc špatné mínění veřejnosti o škole gfedc prostředí okolí školy gfedc nic gfedc něco jiného, uveďte: 39. PŘÍLEŽITOSTI pro rozvoj školy Označte prosím v následujícím seznamu maximálně pět hlavních příležitostí, v nichž vidíte budoucí rozvoj vaší školy gfedc specializace školy na určitou oblast (oblasti), profilace gfedc spolupráce s partnerskými školami v ČR gfedc spolupráce s partnerskými školami v zahraničí gfedc rozšíření přístupu žáků k počítačům a internetu gfedc zapojení počítačů do výuky gfedc využití evaluačních nástrojů gfedc spolupráce s psychologem, PPP gfedc zlepšení spolupráci s rodiči gfedc zaměření na práci s dětmi z problémových poměrů gfedc prezentace školy gfedc rozšiřování mimotřídních a mimoškolních akcí gfedc hledání nových zdrojů financování - evropské fondy a programy gfedc hledání nových zdrojů financování - sponzoři

9 9 z :10 gfedc výměna lidí na postech zřizovatele gfedc nic gfedc něco jiného, uveďte: 40. Jak byste popsal(a) situaci ohledně přijímání nových žáků do 1. tříd? nmlkj vždy snadno naplníme nmlkj musíme se poměrně hodně snažit nmlkj je to vážný problém, žáci nám většinou chybí 41. Kolik let učíte (či se pohybujete v oblasti školství)? let 42. Kolik let působíte ve své funkci ředitelky(ředitele) školy? let Odeslat dotazník

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola Prostějov Dr.Horáka 24, příspěvková organizace Email: zshor@pvskola, tel.: 582 342 242 Vlastní hodnocení školy Zpracoval: Mgr. Ivan Pospíšil 1. Základní údaje o škole název: Základní škola

Více

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2.

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Gymnázium Žamberk Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Obsah OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 8 4 UČEBNÍ PLÁN... 14 5 UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST STRUKTURA ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STR.4 1.1 Název ŠVP 1.2 Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-921/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-921/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace Sídlo: Tyršova 93, 276 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více