Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy"

Transkript

1 Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah: 1. Předmět a východiska 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 2.5 Kyberšikana 2.6 Nepřímé znaky šikany 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost školy ochrana zdraví žáků 3.2 Odpovědnost pedagogického pracovníka 4. Prevence proti šikanování 4.1 Školní vzdělávací program 4.2 Systém primární prevence sociálně patologických jevů 4.3 Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy

2 4.4 Informovanost pedagogických pracovní 4. 5 Systém úkolů pro pracovníky školy v oblasti prevence 4.6 Školní řád 4.7 Spolupráce se specializovanými institucemi 4.8 Krizová linka proti šikaně 5. Krizový plán a postupy řešení šikanování 5.1 Postup pedagogického pracovníka a ředitele školy 5.2 Vyšetřování šikany 5.3 Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR 5.4 Postup rodičů při podezření na šikanování 6. Přílohy 1. Informační leták pro žáky naší ZŠ 2. Informace pro rodiče jak rozpoznat a řešit šikanu 3. Doporučená literatura z oblasti školního šikanování /4. Stádia šikanování/ /5. Příklady šikanování /

3 1. Předmět a východiska Program proti šikanování ve škole si klade za cíl vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Šikana je komplexní problém pedagogický, psychologický, sociologický, mravní. Při jejím rozkrývání vycházejí nejen závažné problémy našeho školského systému, ale i nebezpečné trendy současné společnosti. Nebezpečnost působení šikany spočívá v závažnosti, dlouhodobosti nezřídka v celoživotních následcích na duševním tělesném zdraví obětí. Východiskem programu prevence naší školy jsou tyto materiály: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pedagogicko-organizační směrnice a pokyny pro školní rok 2011/2012 Školský zákon 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo se z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. 2.2 Verbální šikana Slovní útoky v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Příkazy od jiných spolužáků pronášené panovačným tónem, skutečnost, že se jim oběť podřizuje, dále posměšné poznámky, ponižující přezdívky, kruté žerty.

4 2.3 Fyzická šikana Fyzické útoky v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování, bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí druhé osobě, nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžité dary, honění, strkání, šťouchání, rány, kopání. 2.4 Smíšená šikana Často zahrnuje verbální a fyzickou šikanu. Může mít i formu sexuálního obtěžování a zneužívání, násilné a manipulativní příkazy V nepřímé podobě se projevuje jako nápadné přehlížení a ignorování žáka a žáků třídy nebo jinou skupinou žáků. 2.5 Kyberšikana Kyberšikana je součástí psychické šikany, ke které dochází pomocí ICT technologií, k útokům elektronické komunikace /např. y, sms zprávy, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky./ 2.6 Nepřímé znaky šikany Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá do mužstva volen mezi posledními. Během přestávky vyhledává blízkost učitelů. Má-li mluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. Působí smutně, nešťastně, jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho věci jsou často poškozené, znečištěné, roztrhané, má znečištěný nebo poškozený oděv. Stále postrádá nějaké své věci. Odmítá vysvětlit poškození ztrátu věci nebo používání nepravděpodobné výmluvy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Vyhledává důvody pro absence ve škole. Mívá odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

5 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost školy a ochrana zdraví Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky, je povinna zajišťovat ví žáků bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chován /sociálně patologických jevů/. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, poškozování věcí atp. 3.2 Odpovědnost pedagogického pracovníka Z výše uvedených důvodů musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestného postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu. Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a chování pedagogických a nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči žákům také ovlivňují chování žáků. 4. Prevence proti šikanování Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně žáky o osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Škola si musí připustit možnost, že na škole může být šikana. Je nutné mluvit se žáky o vztazích spolupracovat s rodiči, pozorovat, naslouchat, podporovat pozitivní sociální klima. Vytipovat riziková místa e škole, tlumit agresivní chování a sklony možných agresor, dát možnost všem zažít úspěch, pěstovat empatii mezi žáky.

6 4. 1 Školní vzdělávací program Při realizaci ŠVP lze šikanování v dětském kolektivu předcházet vytvořením atmosféry otevřenosti, vzájemné solidarity a tolerance definováním vlastních postojů k podstatě a existenci šikany stanovením jasných pravidel chování v kolektivu vedením pravidelných diskuzí na téma tělesné, etnické či kulturní odlišnosti vzděláváním v oblasti lidských práv a duchovních tradic výchovnými metodami založenými na chvále a ocenění místo trestů a sankcí stanovením dohledu na žáky s cíleným sledováním přímých a nepřímých známek šikanování při diskuzích se žáky se zaměřit zejména na to, co je šikana, uvádět příklady šikany, kdo nejčastěji šikanuje, jak se před šikanou bránit podporou vědomí sounáležitosti, zapojením žáků do aktivit třídy společné akce tříd /výlety, vycházky, exkurze/, společné akce školy /adaptační pobyty, Dny bez učebnic, školní akademie, společná vystoupení, sportovní soutěže,práce žáků ve volitelných a nepovinných předmětech, zájmových kroužcích, akce KMD, školy v přírodě, patronáty tříd 1. a 2. Stupně/ pravidelným a opakovaným využíváním programů prevence, anonymních dotazníků, schránky důvěry nasloucháním dětem, rodičům, okamžitým řešením ohlášené šikany 4.2 Systém primární prevence sociálně patologických jevů Základy systému primární prevence sociálně patologických jevů jsou obsaženy v těchto hlavních dokumentech práce školy: Plán práce školy na daný školní rok Plán kabinetu výchovného poradenství Minimální program prevence

7 Školní řád s jasně stanovenými pravidly chován, jasným označením projevů šikanování a sankcemi z jejich porušení Seznámení pedagogických pracovníků i žáků s negativními důsledky šikany Plán třídního učitele/vstupní informace žákům n TH, rodičům na TS, průběžné zařazování problematiky šikany na jednání TS, TH, informovat o kauzách právě vyřešených/. Vedení školy v souladu s pracovním řádem zajistí dohled pedagogických pracovníků nad žáky s důrazem na prostory, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. 4.3 Systém dalšího vzdělávání školy Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti šikany obsahuje vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v akreditovaných seminářích a kurzech/nabídky na zač. školního roku a dále průběžné zařazování doporučených, osvědčených akcí, v rámci školení o bezpečnosti práce a zodpovědnosti ped. pracovníků za bezpečné chování žáků/ organizování seminářů, přednášek celého pedagogického sboru v budově školy se zajištěním odborníků v oblasti šikany /zajišťuje metodik prevence ve spolupráci s ŘŠ/ vzdělávání metodika prevence a výchovného poradce vzdělávání třídních učitelů v rámci zkvalitňování práce TU zařazením jednotlivých případů šikany na škole na jednání pedagogických rad, poukázat na případné chybné a správné postupy při řešení, informovat pedagogickou radu o všech případech šikanování žáků a o postupu při jejich řešení součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je i doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilí a šikanování, zajišťuje a o novinkách informuje metodik prevence

8 4.4 Informovanost pedagogických pracovníků Informovanost pedagogických pracovníků o systému úkolů v oblasti prevence šikanování je zajišťováno prostřednictvím: plánu práce školy školního řádu informací řed. školy o jednotlivých případech šikany na škole a postupu při jejich řešení Minimálního programu prevence a Programu proti šikanování ve škole 4.5 Systém úkolů pro pracovníky školy v oblasti prevence šikany TU zajistí na začátku školního roku proškolení žáků seznámí se školním řádem, Minimálním programem prevence a Programem prevence proti šikanování ve škole 4.6 Školní řád Řád pro hodnocení žáků nabízí při výskytu a řešení tato výchovná opatření pro potrestání postihu šikany: napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy snížená známka z chování převedení do jiné třídy V mimořádných případech se užívají další opatření: doporučení rodičům dobrovolně umísit dítě do pobytového oddělení SVP, případně pobyt žáka v diagnostickém ústavu, návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu

9 4.7 Spolupráce se specializovanými institucemi Škola spolupracuje v případě řešení případu šikany s následujícími institucemi: v resortu školství s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 6, školní psycholožkou Dr. Kitzberger- Vlachynskou, Střediskem výchovné péče, Speciálně pedagogickým centrem pro Prahu 6, 17, Prahu v resortu zdravotnictví s pediatry a odbornými lékaři podle místa bydliště žáka, dětskými klinickými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou péči /FN Motol, Prev-centrum, Poliklinika Řepy/ v resortu sociální péče Oddělení péče o rodinu a děti, oddělení sociální prevence, Praha 6, Žalanského ul. 4.8 Krizová telefonní linka proti šikaně Je k dispozici pro učitele na nástěnce ve sborovně, pro žáky a jejich rodiče na nástěnce pro výchovné poradenství a prevenci: Telefon: Další adresy: Linka bezpečí nebo

10 5. Krizový plán, postupy řešení šikanování Zásady: eliminovat či minimalizovat škody v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde odhadnout závažnost onemocnění skupiny zjistit informace od oběti i spolužáků, najít vhodné svědky chránit oběti šikany provést individuální případně konfrontační hovor se svědky, obětí a nakonec s agresory informovat rodiče oběti i agresora, spolupracovat s nimi rozebrat situaci se třídou, dále sledovat a pracovat se vztahy ve třídě 5.1 Postup pedagogického pracovníka a ředitele školy jakémkoliv výskytu šikany informuje ped. pracovník ředitele školy a metodika prevence ředitel školy rozhodne, zda škola zvládne šikanu vlastními silami nebo zda škola potřebuje pomoc zvenku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR v případě prokázaných projevů šikany ředitel školy řeší další postup s intervenčním týmem / složení: ředitel, zást. ředitele, TU, ŠMP, VP, školní psycholog/ a stanoví strategii a úkoly pro jednotlivé pedagogické pracovní při vyšetřování šikany je nutné zaznamenat výpovědi dostatečně přesně, dle situace oddělit agresory od kolektivu, aby nemohli ovlivnit svědky, zjistit kdo je oběť, kdo agresor, kdy a kde k šikaně dochází, jakou formou, jak dlouho, jak často trvá, proč žák ubližoval, jaké opatření je navrhováno, jak lze násilí v budoucnu zabránit. Nelze přímo konfrontovat oběť s agresorem ředitel školy na pedagogické radě seznámí učitele s okolnostmi vzniku a vyšetřování případu, za intervenční tým přednese návrh TU na výchovná opatření a na způsob práce s klimatem třídy / např.

11 monitoring chování, zvýšený dozor, formy postihu při dalším porušení kázně, programy na zlepšování vztahů ve skupině apod./ ředitel školy zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování a výsledcích šikany je vhodné jednat s rodiči obětí a agresorů odděleně, jednání je přítomen celý intervenční tým případně další osoby /psycholog, psychiatr/ rodiče jsou seznámeni s případem a opatřením, která škola přijme, obě strany podepíší zápis z jednání, rodičům doporučit případně vyšetření v OPPP, SVP, je žádoucí, aby se škola dohodla s rodiči na další spolupráci, informovanosti /zprávy z vyšetření aj./ TU zajistí třídnickou hodinu, kde jsou žáci informování o rizicích agresivního chování, o výchovných opatřeních, třídní učitelé ostatních tříd využijí téma k diskusi, informují o možnostech pomoci pro oběti a svědky šikany V mimořádných případech svolá TU ve spolupráci s intervenčním týmem mimořádnou třídní schůzku. Rodiče žáků celé třídy jsou informováni o situaci, průběhu vyšetřování a opatřeních k zamezení dalších potíží. Učitel má vždy na mysli ochranu oběti a nesděluje informace, které by ji mohli poškodit, přítomné seznámeni s příznaky šikany kontakty neodborné instituce. Schůzce může být přítomen odborník/ školní psycholog/, rodiče jsou ubezpečeni o kompetencích školy případ dále řešit a jsou vyzváni ke zvýšené pozornosti a spolupráci. Schůzky mohou proběhnout ve třídě, kde šikana vznikla, nebo také ve třídách, kde mohou nastat podobné potíže. ředitel školy zváží, resp. informuje OSPD, OPPP, případně Policii ČR a jiné orgány 5.2 Vyšetřování šikany A Při vyšetřování šikany je především nutné odhadnout závažnost onemocnění šikanou, tedy zda se jedná o počáteční stádium šikany a vyšetřování probíhá standardní formou:

12 rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili, a obětí nalezení vhodných svědků individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky, ne rozhovor agresorů a obětí zajištění ochrany obětem rozhovor s agresory B Pokročilá šikana neobvyklou formou, výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. lynčování, vyžaduje postup: překonání soku pedagogického pracovníka a bezprostřední ochrana oběti podání informace ředitelce škol a domluvena dalším postupu, práce intervenčního týmu, vyšetření šikany zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi vlastní vyšetřování, nahlášení polici 5.3 Postup rodičů při podezření na šikanování Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je nutná spolupráce ředitele školy s intervenčním týmem, s rodinou oběti tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktním přístupu zejména na zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, jak rozeznat šikanování, co dělat v případě, že se o šikanování dozvědí, s krizovým plánem. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat odbornou péči psychologů, psychiatrů, psychoterapeutů a to právě ve spolupráci s rodiči. Postup při podezření na šikanování, o kterém jsou rodiče informováni, by měl být následující:

13 Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele, případně dalšího pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dozorech nad žáky k šikaně dochází. Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladné uspokojivé řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či výchovného poradce, obrátí se rodiče s informacemi na ředitele školy Jsou-li rodiče přesvědčeni, že postupuje škola při řešení šikanování nedostatečné, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo poslat stížnost na školu České školní inspekci. 6. Závěr Program prevence zpracovaný pro ZŠ J. Wericha k byl zpracován na základě v současné době platných a známých informací a pokynů z MŠMT. Program prevence bude průběžně doplňován a upravován v souvislosti s aktuální legislativou. Na konci každého školního roku budou zhodnoceny všechny případy šikany, posouzena schopnost školy řešit a eliminovat šikanu ze života školy. Program prevence šikanování je nedílnou součástí Minimálního programu prevence na každý školní rok, jako jeho součást bude na každý školní rok vhodně upravován na základě hodnocení práce školy za uplynulý rok. Zpracovala: Mgr. Dagmar Konečná, metodik prevence V Praze 30. dubna 2009

14 Přílohy: 1. Informační leták pro žáky naší školy 2. Informace pro rodiče/jak rozpoznat a řešit šikanu/. 3. Doporučená literatura 4. Stádia a příklady šikanování 5. Co musí obsahovat zápis při vyšetřování šikany vzor

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2015 Gymnázium a SOŠ Horská 309, Hostinné Zpracovala: Mgr. Doubrava Dřízhalová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více