BRAŠKOVSKÉ NOVINY. Zprávy z obecního úřadu. KDY SE JARO VRACÍ Jitka Vondráčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRAŠKOVSKÉ NOVINY. Zprávy z obecního úřadu. KDY SE JARO VRACÍ Jitka Vondráčková"

Transkript

1 BRAŠKOVSKÉ NOVINY N E Z Á V I S L Ý Z P R A V O D A J březen 2004 Ročník: 14 Číslo: 1 Zprávy z obecního úřadu ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE V OBDOBÍ MEZI 9. A 10. ZASEDÁNÍM ZASTUPITELSTVA Zpráva o schůzi rady je otištěna na jiném místě tohoto čísla B. novin a byla přednesena na 9. veřejném zasedání. Do uzávěrky tohoto čísla novin se zatím konaly další tři schůze rady obce: 29. schůze, 2. února 2004 se zabývala především hodnocením 9. veřejného zasedání zastupitelstva a projednala úkoly, vyplývající z jeho usnesení, dále přípravou výstavby v r. 2004, problematikou mateřské školky a možnostmi financování akcí z mimorozpočtových zdrojů. Při hodnocení 9. veř. zasedání bylo rozhodnuto vyhodnotit dosavadní účast zastupitelů na zasedáních a provést úpravu rozpočtu podle připomínky p. Malého. Stěžejními akcemi výstavby v tomto roce budou stavby Odvedení drenážních vod a Kanalizace Toskánka financované z části z dotace ze SFŽP a z části z vlastních prostředků. I když byl po dohodě se SFŽP termín dokončení posunut do r. 2005, chtěli bychom obě akce dokončit ještě v tomto roce. Na ostatní akce, zejména rekonstrukce místních komunikací, zatím nemáme vlastní prostředky a pokouším se je získat z mimorozpočtových zdrojů a fondů (Program obnovy venkova, LEA- DER +, Phare a j.) a pro možnost získání těchto prostředků rozhodla rada o zpracování některých projektů. Za účasti ředitelky MŠ pí. Střelečková byla projednána situace ve školce, nutnost vyúčtování poskytnuté zálohy, odsouhlasena provozní záloha na I. pololetí ve výši 100 tis. Kč a event. dotace na připravovanou oslavu 50. výročí školky, která se bude konat V další části této schůze rady bylo konstatováno, že Stavební úřad v Unhošti zahájil územní řízení na stavbu Kanalizace Toskánka. Rada pak odsouhlasila návrh výběrové komise, aby stavbu Odvedení drenážních vod realizovala firma EKOSTAVBY Louny, stav. dozor aby byl objednán u ing. Ryse a autorský dozor u firmy VMF projekce. Pro zřízení hřiště nad obec. úřadem bylo požádáno o prostředky z grantu a pro možnost získání prostředků z programu LEADER+ a PHARE bylo rozhodnuto zajistit dokumentaci na rekonstrukci komunikací k podnikatelským objektům. Rada rozhodla svolat opakovaně jednání k problematice areálu GTH a TopStav (býv. stát. statku) na a konstatovala, že stále není uzavřena záležitost výše úhrady za neinvestiční náklady dětí, navštěvujících školy v Kladně. V závěru vzala rada na vědomí žádost pí. Strnadové o ukončení pracovního poměru a uložila zveřejnit inzerát za účelem získání náhrady na místo účetní. 30. schůze měla na programu zejména projednání čistopisu vyhlášky o pořádku a čistotě v obci za účasti předsedkyně komise ing. Machovské a za účasti ostatních zastupitelů pak byly projednány i některé další záležitosti a návrhy. Zastupitelé byli seznámeni s hodnocením jejich účasti na jednotlivých zasedáních a požádáni o příspěvky do Braškovských novin, byli informováni o dodatku smlouvy se SFŽP u posunu termínu dokončení kanalizace do r a o souhlasu tohoto orgánu s převodem plynovodu plynárnám za stanovených podmínek. Diskutována byla také záležitost vkladu vodohospodářského majetku do VKM a.s. a doporučeno nejprve zpracovat ekonom. rozvahu a rozhodnout teprve po jejím vyhodnocení. V další části schůze se rada zabývala výsledkem inventur a rozhodla uhradit neinvestiční náklady na žáky škol v Kladně ve stejné výši jako Unhošti, tj ,- Kč/žáka. Rada se opakovaně zabývala možnostmi získání prostředků ze zdrojů mimo vlastní rozpočet podle informace ing. Bednářové. Současně uložila stavební komisi připravit podklady pro přípravu žádosti o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu na rekonstrukci budovy OÚ a požární zbrojnice a zřízení dětského hřiště. V závěru vzala rada na vědomí stanovisko Policie ČR ke stížnosti ing. Machovské ve věci nesprávného parkování v křižovatce u restaurace Pod Hvězdičkami a projednala návrhy na zřízení autobusových čekáren na Toskánce. 31. schůze měla na programu výsledky hospodaření obce v r. 2003, knihovnu a Braškovské noviny, zprávu o činnosti kulturní komise a orientační přípravu 10. veřejného zasedání zastupitelstva. K předloženým výsledkům hospodaření nebyly vzneseny žádné náměty ani připomínky. Rada konsta tovala, že příjmy v roce 2003 činily vč. přebytku hospodaření z r celkem ,62 Kč a výdaje ,05 Kč a hospodaření tedy skončilo přebytkem ,57 Kč. Podrobná zpráva bude předložena zastupitelům a projednána na 10. veřejném zasedání spolu s auditem, který proběhne 3. března t.r. Za účasti pí. Přibylové pak rada projednala stav a situaci v knihovně, která dosahuje trvale se lepšících výsledků, když stoupá počet čtenářů i počet knih ve fondu knihovny. Paní Přibylové bylo vysloveno poděkování za příkladnou péči o toto důležité zařízení v obci. Rada v té souvislosti projednávala předběžně i možnost zřízení internetu v knihovně. Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla pí. Cábová, která současně informovala o záslužné činnosti Sboru pro občanské záležitosti, který letos navštíví celkem 12 jubilantů (75 a 80 let) a přivítá novorozence. Komise připravuje v dubnu Rej čarodějnic, Čaje o páté a s vedením MŠ oslavy 50. výročí jejího založení. Naopak nedobrá situace, vyplývající z totálního nezájmu je u Baráčnické obce, kde hrozí ukončení činnosti. V další části se pak rada zabývala orientační přípravou 10. veřejného zasedání a stanovila jeho program a vzala na vědomí, že Stavební úřad v Unhošti vydal územní rozhodnutí na kanalizaci Toskánka. Rada rozhodla objednat u VMF projekce s.r.o. další stupeň dokumentace (pro stavební povolení a realizaci), vzala na vědomí, že protokolární vytýčení trasy drenáží se uskuteční a zahájení této stavby lze předpokládat kolem Poté vzala rada na vědomí, že byla doplněna žádost o grant na příspěvek pro zřízení hřiště nad OÚ a že pro onemocnění odpovědného pracovníka investora dálnice stále neznáme jejich stanovisko k měření hluku, přičemž nesouhlasím s řešení Pragoprojektu (osazení oken). Po vyhodnocení nabídek bylo rozhodnuto zadat zpracování dokumentace na rekonstrukci komunikací k podnikat. objektům ateliéru ing. Klepiše. Rada prozatím odložila koncept návrhu CZE- CHCONZULTu na úpravy a řešení místních komunikací a rozhodla že připravovaná pochůzka části zastupitelů v březnu či dubnu t.r. ověří stav dopravního značení na místních komunikacích a doporučí jejich obnovu či úpravy. Po kontrole průběhu inventarizací bylo uloženo urychleně zpracovat, uzavřít a podepsat závěrečný zápis hlavní inventarizační komise. K financování z mimorozpočtových zdrojů bylo konstatováno, že šanci mají originální projekty. K tomu byla vytvořena skupina: ing. J. Bednářová, J. Novotný a ing. V. Dráb, která by se měla pokusit o koordinaci projektů a možností získání zdrojů z různých fondů EU. Po projednání rada uložila stavební komisi, aby za účasti starosty obce projednala připomínku p. Sklenáře k budování komunikací v nových lokalitách (V Podlískách, U Dubu, U Háje). Rada pak byla seznámena s podrobnostmi a podmínkami souhlasu SFŽP k převodu plynu Středočeským plynárnám a uložila starostovi, aby plynárny požádal o navýšení kupní ceny proti původně smluvně dohodnuté výši 40% z pořizovací ceny. Po odsouhlasení stanoviska stavební komise a autora zastavovací studie k umístění domů a garáží v lokalitě U Háje se rada opakovaně zabývala problémem výše příspěvku obce do mikroregionu Bratronice a v závěru se seznámila s harmonogramem přípravy voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat 11. a 12. června t.r. a s povinnostmi a úkoly obce. František Haas KDY SE JARO VRACÍ Jitka Vondráčková Kdy se jaro vrací? Jak se jaro vítá? Prvním kvítkem v mlází, když vlaštovka tu lítá. NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ Sokol Braškov oddíl kopané pořádá ve dnech 7.4. a od 17,00 hodin nábor chlapců narozených v roce 1996 až Na mladé sportovce se těšíme v uvedený termín na našem hřišti na Valdeku. Bližší informace podá Mgr. Ondřej Novák, tel Sněženka když svoje lístky sluníčku už podává. A sluníčko pestré barvy všem okolo rozdává. Všichni občané jsou srdečně zváni na 10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Braškov které se koná v pondělí 13.dubna 2004 v 18,00 hod. v restauraci na Valdeku s tímto programem: 1. Zahájení 2. Kontrola plnění usnesení 9. veř. zasedání 3. Zpráva o činnosti rady 4. Výsledek hospodaření obce za rok Vyhláška o pořádku a čistotě v obci 6. Výstavba v r Různé 8. Diskuse 9. Usnesení a závěr A když z řeky led už zmizí, bílé stráně ztratí se. Zima nám připadá cizí. To už jaro vrací se! WEBOVÉ STRÁNKY OBCE najdete na adrese: (jsou zde zveřejněna usnesení zastupitelstva, Braškovské noviny, finanční hospodaření a jiné) OVÁ ADRESA OBCE

2 Zprávy z obecního úřadu R O Z P O Č E T OBCE BRAŠKOV PRO ROK 2004 A) PŘÍJMY: - DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ pronájmy 25 MŠ stravné + příspěvek rodičů 50 odpady 390 úroky z term. vkladů 70 c e l k e m DOTACE - OÚ státní správa 100 MŠ mzdy (kraj. úřad) 900 SFŽP (kanalizace) c e l k e m VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE PŘÍJMY CELKEM B) VÝDAJE : - NEINVESTIČNÍ opravy silnice, chodníky, údržba 50 údržba kanalizace, ČOV 24 rybníky 10 MŠ mzdy 900 MŠ rodičovský příspěvek 50 MŠ režie 200 ZŠ příspěvek na neinv. výdaje 300 knihovna 37 kronika 6 SPOZ 15 hřiště 200 zájmová činnost dětí 5 veřejné osvětlení el. energie 90 - údržba 110 čekárny Toskánka 100 Mikroregionu Bratronicko 150 odpady celkem (VaN, CZ ekologie) 390 veřejná zeleň 60 Sdružení dobrovol. hasičů 25 odměny zastupitelů 450 správa OÚ 900 úroky z úvěrů 210 splátky jistin (SFŽP a ČS a.s.) nutná rezerva pro splátky jistin a úroků pro r rozpočtová rezerva 163 c e l k e m INVESTIČNÍ: - odvedení drenážních vod a odkanalizování Toskánky *) - projekty komunikace, dětské hřiště rezerva 100 c e l k e m *) z toho: dotace SFŽP 2600 vlastní zdroje 650 vl. zdroje (nárůst DPH) 250 REKAPITULACE VÝDAJŮ: (v tisících Kč) VÝDAJE NEINVESTIČNÍ VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM Rozpočet byl projednán a schválen 9. veřejným zasedáním zastupitelstva obce Braškov dne A léta běží... ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE V OBDOBÍ MEZI 8. A 9. VEŘEJNÝM ZASEDÁNÍM ZASTUPITELSTVA OBCE V uvedeném období se Rada obce scházela pravidelně podle plánu práce na celkem 4 schůzích a projednávala následující úkoly a záležitosti. 25. schůze především hodnotila úroveň a průběh 8. veřejného zasedání zastupitelstva a projednala jeho usnesení. Po projednání také schválila plán práce rady a zastupitelstva na 1. pololetí t.r. Neprojednala komisi veřejného pořádku, protože ing. Machovská se z účasti na radě omluvila. Rada se dále zabývala výší příspěvku na neinvestiční náklady žáků, navštěvujících zákl. školy v Kladně a uložila mi, abych informoval primátora města o našem nesouhlasu s požadavkem města, který je takřka dvojnásobný proti nákladům, které hradíme městu Unhošť. Rada odsouhlasila prodej plynu STP za předpokladu získání souhlasu SFŽP a smlouvu se psím útulkem Bouchalka. Po projednání se také rada shodla na názoru, že bude prospěšné, abych opakovaně svolal jednání s vlastníky areálu GTH (býv. stát. statku), na němž by byly projednány jejich záměry a předneseny představy obce v souladu s územním plánem. Rada uložila ing. Doksanskému urychleně svolat opakované výběrové řízení na stavbu Odvedení drenážních vod a pověřila ing. Bednářovou funkcí koordinátory akcí, zodpovědné za přípravu podkladů pro získávání mimorozpočtových prostředků z různých fondů, zejména z fondů EU. Rada vzala na vědomí, že bylo požádáno o prostředky na zřízení hřiště vedle obecního úřadu z prostředků grantu na rozvoj tělovýchovy a školství. V závěru pak rada uložila ing. Doksanskému, aby pí. Hřebíkové a p. Tauberovi tlumočil stanovisko stavební komise k jejich požadavkům na doplnění a změnu územního plánu a vzala na vědomí, že po intervencích byly konečně objekty mateřské školy vloženy do katastru jako majetek obce po bezúplatném převodu od státu. 26. schůze se po kontrole úkolů z minulé rady zabývala především orientační přípravou 9. veřejného zasedání a stavem příprav vypsání výběrového řízení na stavbu drenáží. Byla diskutována možnost zřízení dětského hřiště na pozemku č. 61/17 na Toskánce (mezi dálnicí a ul. Polní). Po informaci o schůzce mikroregionu Bratronicko, konané rada rozhodla přizvat na 27. schůzi, rozšířenou o ostatní členy zastupitelstva, předsedu mikroregionu, starostu Bratronic p. Štěrbu k vysvětlení některých problémů. Tato schůze se také zabývala přípravou prosincového čísla BN a výsledky a závěry semináře k odpadům, jehož se se mnou zúčastnil také člen komise veřejného pořádku ing. Kolrusz. Na semináři jsme si ověřili, že způsob likvidace odpadu a jeho úhrady, který jsme v naší obci zvolili, je za daných podmínek optimální. V závěru se rada zabývala konceptem návrhu rozpočtu obce pro r a vzala na vědomí informaci, že Ekologickému sdružení občanů obce Braškov pí. Poštolkové byly poskytnuty požadované podklady o poskytnutých dotacích na plynofikaci obce a dokončení kanalizace od Státního fondu životního prostředí. 27. schůze projednávala především přípravu tohoto 9. veřejného zasedání za účasti zastupitelů obce, a to zejména navržený program a záležitosti mikroregionu Bratronicko za účasti jeho předsedy p. Štěrby. Po projednání byla odsouhlasena úhrada podílu nákladů obce na činnost a propagaci mikroregionu a doporučeno uvažovat v rozpočtu obce na r s prostředky na úhradu spoluúčasti obce na akcích a činnosti mikroregionu, ale také na zpracování strategie rozvoje mikroregionu, která je základním vstupním materiálem v případě, že požadujeme přístup ke zdrojům prostředků z EU. Byla také vzata na vědomí informace o založení Lokální akční skupiny LAG Srdce Čech, kterou tvoří zástupci státní správy a samosprávy a někteří podnikatelé. Prostřednictvím LAGu lze získat přístup ke zdrojům z dotací EU na infrastrukturu, ale i další aktivity. V závěru bylo dohodnuto, že dnešnímu zasedání zastupitelstva bude předložena informace o možnosti vstoupit do tohoto LAGu, která je podmíněna úhradou vstupního členského příspěvku ve výši 25 tis. Kč. Na této schůzi byl také projednán 1. návrh rozpočtu obce pro r Rada dále vzala na vědomí informaci předsedy stav. komise k průběhu výstavby v roce 2003 a přípravě na r V tomto roce by mělo být realizováno odvedení drenážních vod z Valdeku a zahájeno odkanalizování Toskánky. Zahájit bychom také chtěli výstavbu hřiště na pozemku nad OÚ a připravit dokumentace pro rekonstrukce některých komunikací. Realizace těchto akcí je však podmíněna získáním prostředků. 28. schůze se zabývala především kontrolou přípravy 9. veřejného zasedání a jeho organizačním zajištěním. Za účasti předsedkyně finančního výboru Ing. Najmanové pak byla rada seznámena s předběžnými výsledky hospodaření obce v r. 2003, s nimiž ing. Najmanová seznámí dnešní zasedání, ale zejména rada projednala a odsouhlasila 2. návrh rozpočtu obce pro r. 2004, který zahrnuje požadavky, přednesené zastupiteli při rozšířené schůzi rady Tento návrh byl vyvěšen na úřední desce a při projednání v radě již k němu nebyly vzneseny žádné připomínky. Rada také vzala na vědomí stručnou informaci o průběhu inventur, které mají být dokončeny do Zástupci fotbalového oddílu TJ Sokol Braškov pp. Vlček a Malec se pak zúčastnili jednání o situaci v oddíle a dokončení a údržbě hřiště. Rada vzala na vědomí, že obě mužstva dospělých si vedou dobře ve svých soutěžích, přičemž A mužstvo má šanci na postup do vyšší soutěže. Rada uvítala iniciativu oddílu, který uvažuje s náborem dětí do přípravky a žáků a pokud se záměr podaří, přihlásit je do soutěže. Oddíl se obrátí v této souvislosti se žádostí o pomoc na rodiče dětí. Podrobně byly také projednány problémy dostavby hřiště a jeho údržby a jejich financování. Rada byla také seznámena s výsledkem otevírání obálek veřejné soutěže na zhotovení stavby Odvedení drenážních vod, které se zúčastnilo 7 firem. Stanovená komise nabídky vyhodnotí do a návrh předloží 29. schůzi rady Stavba by měla být zahájena koncem února a dokončena do Probíhají rovněž jednání s případnými zpracovateli projektů pro úz. řízení komunikací k podnikatelským objektům, na jejichž realizaci je šance získat prostředky buď z Programu obnovy venkova či programu Phare. Stále není uzavřeno jednání s magistrátem města Kladna o výši příspěvku na žáky, navštěvujících školy v tomto městě. Zatím jsme uhradili náklady ve stejné výši jako městu Unhošť. Rada po projednání odsouhlasila, aby dnešnímu zasedání byl předložen návrh na zvolení ing. Bednářové předsedkyní výboru pro kontrolu náhradou za odstoupivšího p. Kováříčka a zvolení PaedDr. Malého členem tohoto výboru. Starosta a jeho zástupce pak radu informovali o průběhu a závěrech jednání mikroregionu Bratronicko dne Bylo dohodnuto, že p. Novotný připraví pro dnešní zasedání stručnou informaci vč. podmínek pro vstup do LAGu Srdce Čech. Ing. Bednářová informovala radu o semináři k možnostem čerpání prostředků z fondů EU a pí. Cábová požádala o fin. příspěvek MŠ na organizaci oslav 50. výročí mateřské školy Braškov. Podrobnosti budou projednány s ředitelkou MŠ na příští schůzi rady. V závěru rada odsouhlasila dodatek č. 1 smlouvy se SFŽP, jímž se posouvá termín dokončení akce kanalizace do září František Haas starosta Motto Společenská rubrika Narodili se: Nikola KEIMAROVÁ Matěj GARDOŇ Sňatek uzavřeli: Martina SVOBODOVÁ a Humberto Paulo GOULART Blahopřejeme Rozloučili jsme se s našimi občany: Josef HRUŠKA (80 let) Jaroslav STŮJ (65 let) Jan SPOUSTA (73 let) Čest jejich památce Zkušenost není to, co se člověku přihodí. Zkušenost je to, co člověk z toho, co se mu přihodilo, vyvodí. A. Huxley

3 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K V ý d a j e v tis. Kč P ř í j m y Silnice - opravy a udržování Rybníky Mateřská škola (režie-doplatek r. 2002) Jídelna MŠ (doplatek fa za 12/2002) Místní knihovna Kronika Sbor pro občanské záležitosti Zájmová činnost (akce pro děti) Správa obecního úřadu v tom: odměny obecního zastupitelstva platy zaměstnanců OÚ různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny, veř. zeleň) povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na zdrav. pojištění zákonné pojištění odpovědnosti pojištění obecního majetku nákup drobného dlouhodobého majetku (pozemky nákup výpočetní techniky všeobecný materiál odborné publikace voda plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nákup kolků služby nevýrobní povahy (školení nákup služeb (údržba a reinstalace software - KEO opravy a udržování (oprava PC, plyn. kotle, hasící přístr.) cestovné platby daní a poplatků poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě 0.00 volby - referendum Převod příspěvku od KÚ na mzdy MŠ Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování) Příspěvek mikroregionu Bratronicko, Křivoklátsko Členský příspěvek Sdružení obcí VKM - 0,70 Kč/akcii ČOV (pojištění) Kanalizace - údržba Kanalizace - splašková, Toskánka (dokumentace Kanalizace - Braškov ul. Dukelská (realizace Kanalizace - ul. Sportovců (realizace) Kanalizace - drenáž Valdek (projekty) Kanalizace a vodovod - ul. Požárníků (realizace) Kanalizace - ul. K Háji, Spojovací (realizace) Rekonstrukce ul. K Háji (realizace) Veřejné osvětlení - el. energie opravy a údržba pořízení opravy místního rozhlasu MPS (vyfakturované zn. na popelnice a pytle na odpad) Likvidace velkoobjemového odpadu (bikrany) Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu Hřiště - provoz a údržba Údržba veřejné zeleně Požární ochrana Vratka dotace SFŽP (sankce za prodej 2. stavby) Úroky z úvěru - ČS a.s Úroky z úvěru - SFŽP Splátka jistiny ČS a.s Splátka jistiny SFŽP Daň z hrubých úroků u termínovaných vkladů Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno V ý d a j e c e l k e m Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti Daně z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky (i výherní hrací automaty) Ostatní daně (místní poplatky, vynětí ze ZPF) Daň z nemovitosti Stravné MŠ - jídelna (r. 2002) Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady MŠ Záloha na vodné a stočné - byt MŠ Nájemné za byt v MŠ Pronájem plynovodu Stř. plynárenské Přeplatek za plyn MŠ r Příspěvek občanů na dom. přípojky plynu EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen) Nájemné za garáž (firma J. Pech Nájemné rybník Valdek Výtěžnost výherních hracích automatů Známky na popelnice Pytle na tříděný odpad Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu Dokumentace k výběrovému řízení Letecké snímky obce a pohlednice, kalendáře Prodej pozemků p. Mach, p. Švejcarová, p. Bednářová Sponzorský dar pro SDH (firma Česlog) Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu Neinvestiční dotace od KÚ ma mzdy MŠ Dotace na volby Neinvestiční dotace - hasiči Předpis mezd na 01/04 - přechod roku SFŽP - dotace na kanalizaci Výsledek hospodaření k P ř í j m y c e l k e m R o z d í l příjmů a výdajů v tom : termínované vklady a vkladové certifikáty celkem zůstatek na běžném účtě Usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 26. ledna 2004 v restauraci na Braškově Zastupitelstvo obce po projednání: a) bere na vědomí: 1) Zprávu o kontrole plnění usnesení předešlého 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného 25. listopadu ) Zprávu o činnosti rady obce v období mezi 8.a 9. veřejným zasedáním zastupitelstva 3) Předběžný výsledek hospodaření obce v r b) schvaluje: Rozpočet obce pro r jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši tis. Kč c) volí: předsedou kontrolního výboru zastupitelstva obce ing. Janu Bednářovou a členem tohoto výboru PaedDr. Ladislava Malého d) souhlasí: s přípravou smlouvy o vstupu obce do LAGu Srdce Čech d) ukládá: radě obce 1) provést úpravy rozpočtu obce v položce mezd pro MŠ 2) vyhlášku o pořádku a čistotě v obci předložit příštímu veř. zasedání a její návrh opakovaně projednat na schůzi rady, rozšířené o členy zastupitelstva Kontrola plnění usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne zasedání zastupitelstva obce Braškov, které se konalo v restauraci na Valdeku přijalo usnesení, v němž: - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 7. veřejného zasedání a výsledek hospodaření obce k schválilo změnu rozpočtu obce pro r a složení inventarizačních komisí - odsouhlasilo potvrzení smlouvy s STP a.s. Praha na odprodej plynárenského zařízení za podmínky odsouhlasení tohoto prodeje SFŽP - uložilo radě obce a finančnímu výboru připravit návrh rozpočtu obce pro rok 2004 tak, aby mohl být schválen nejpozději do Zpracovaný návrh rozpočtu byl po konzultaci s členkami finančního výboru projednán v Radě obce, rozšířené o členy zastupitelstva dne a po připomínkách doplněn a upřesněn tak, jak je předkládáno k projednání a schválení zastupitelstvu na 9. veř. zasedání. František Haas starosta

4 SEZNAM PROJEKTŮ UPLATŇOVANÝCH V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ 1) PROGRAM OBNOVY VENKOVA Po aktualizaci Programu, schválené 7. veř. zasedáním zastupitelstva , jsme uplatnili požadavky na zařazení do tohoto programu akcí, uvedených v přiložené tabulce. 2) LEADER + V rámci tohoto programu jsou zatím předloženy požadavky na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce těchto komunikací: a) Ke Skalce, Lesní, plocha před hřištěm ,- Kč b) Spojovací, Zátiší ,- Kč c) chodník Braškov-Valdek, Úzká, Polní, Zahradní 3) PHARE a) Spojovací (ke Kartexu) b) Ke Skalce (penziony) ,- Kč ,- Kč c) Úzká (fa Janeček) d) U Studánky (GTH + TopStav) Připravuje se dokumentace k územnímu řízení do ) GRANT ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Požádáno o prostředky na zřízení a rekonstrukci hřiště v prostoru nad obecním úřadem. 5) REKONSTRUKCE MŠ Ve spolupráci s Ing. Drábem opakujeme žádost na kraj. úřad o prostředky na rekonstrukci či novou výstavbu. 6) MIMOŘÁDNÁ DOTACE Pokoušíme se požádat o mimořádné prostředky ze státního rozpočtu na rekonstrukci obecního úřadu a požární zbrojnice a dětského hřiště nad OÚ. NÁZEV PROJEKTU Braškov - rekonstrukce místních komunikací STÁDIUM REALIZACE (studie, územní rozhodnutí, stavební povolení ) Připravuje se tech.-ekonomická studie (s.r.o. Czech consult) PŘEDPOKL. CENA (v tis. Kč) POZNÁMKA Komunikace délky 1400 m, plochy m 2 Braškov - urbanistické řešení návesního prostoru Veřejná zeleň 1000 m 2, komunikace a dlažby m 2 Braškov - veřejná zeleň Zeleň m 2, z toho nově založena m 2 Braškov - výstavby sportovních a dětských hřišť Braškov - vybudování a rekonstrukce inf. systému obce a veř. osvětlení Rozšíření stávajícího areálu m 2, zřízení drobných sportovišť a dětských hřišť m 2 Doplnění vybavení výpočetní technikou a rekonstrukce a doplnění rozvodu místního rozhlasu m, veřejné osvětlení - rozvody m a 150 svítidel Braškov - likvidace odpadů - vybudování sběrného dvora Plocha 400 m 2 část zastřešena Braškov - rekonstrukce mateřské školy Obestavěný prostor m 2 Braškov - rekonstrukce a modernizace obecního úřadu Dokumentace pro úz. řízení Původní objekt z r. 1947, obestavěný prostor m PŘEHLED ÚČASTI ZASTUPITELŮ NA VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍCH OÚ BRAŠKOV (PRAVIDELNÝCH I MIMOŘÁDNÝCH)

5 Z činnosti komisí Odpadové hospodářství v praxi a ochrana životního prostředí Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás blíže se známila se základními a částečně i zajímavými informacemi o komunálním odpadovém hospodářství v praxi a vlivu na životní prostředí: 1. Legislativa: Odpadové hospodářství obce se řídí: zákonem 185 / 2001 Sb. o odpadech a s ním souvisejícími vyhláškami: - Vyhláška č. 383 / 2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady - Vyhláška č. 381 / 2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a další seznamy odpadů - Vyhláška č. 382 / 2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů v zemědělské půdě - Nařízení vlády č. 197 / 2003 Sb. o plánu odpadového hospodářství ČR Související legislativa - Zákon č. 565 / 1990 Sb. o místních poplatcích - Zákon č. 337 / 1992 Sb. o správě daní a poplatků - Zákon č. 477 / 2001 Sb. o obalech 2. Základní pojmy Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce s výjimkou odpadů vznikajících u fyzických a právnických osob i oprávněných k podnikání. Patří sem tedy domovní odpad, odpad z veřejné zeleně, uliční odpad, objemný odpad. Nebezpečný odpad je odpad, který je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný nebo odpad, který vykazuje nebezpečné vlastnosti. Domovní odpad se dále dělí na směsný domovní odpad, využitelné složky domovního dopadu a nebezpečné složky domovního odpadu Původcem odpadu podle zákona o odpadech je obec Občan jako fyzická osoba tento dopad odloží na místě určeném (popelnice, kontejnery apod.) 3. Povinnosti obce vyplývající ze Zákona o odpadech Zajistit pro občany místa pro odkládání komunálního odpadu Zajistit separaci odpadů Vést evidenci odpadů Předat odpad do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jeho převzetí (firmě s autorizací k likvidaci odpadu) 4. Práva obce vyplývající ze Zákona o odpadech Stanovit obecně závaznou vyhláškou systém nakládání s komunálním odpadem Stanovit pro občany způsob úhrady nákladů za systém nakládání s odpadem Kontrolovat, zda občané (firmy, organizace) nakládají s odpady v souladu se Zákonem o odpadech Udělit pokutu až do výše Kč ( Kč), pokud se občané (organizace) zbavují odpadu nezákonným způsobem 5. Úhrada za systém hospodaření s odpadem Úhrada se vybírá ve formě místního poplatku podle 10b a 14 Zákona o místních poplatcích 6. Složení domovního odpadu na vesnici Ostatní 56% Papír,lepenka 8% Nebezp. odpad 1% Plasty 9% textil 2% Sklo 9% Kovy 5% Bioodpad 6% Minerál. odpad 4% 7. Druhy nebezpečných odpadů v domácnostech Tyto odpady se nesmějí dávat do popelnice nebo na volné skládky Čisticí prostředky pro toalety a tekuté odpady pro sanitární keramiku na leštění nábytku prací a bělicí prostředky chemikálie pro provoz a údržbu bazénů Automobilové prostředky motorové oleje autobaterie čističe karburátorů brzdové a převodové kapaliny nemrznoucí směsi Zahradnické potřeby Herbicidy Insekticidy Fungicidy mořidla Z domácí dílny lepidla a tmely barvy a laky ředidla a rozpouštědla fotochemikálie odstraňovače barev a laků Elektrická a elektronická zařízení chladničky a mrazáky zářivky a výbojky obrazovky a monitory Ostatní přenosné baterie rtuťové teploměry Domácí pesticidy postředky pro deratizaci protimolové tablety a spreje repelenty a spreje proti obtížnému hmyzu 8. Výtěžnost využitelných složek domovních odpadů Celková produkce = kg/ obyvatel / rok Aktuální výtěžnost v roce 2002 ve Středočeském kraji = 17,4 kg/ obyvatel/rok (z toho papír 20%, sklo 41%, plasty 23%, kovy16%) Cílová výtěžnost v roce 2005 ve Středočeském kraji = 27 kg/obyvatel/rok K dosažení větší účinnosti je nejen třeba zajistit lepší a častější systém sběru, ale hlavně je třeba disciplína, uvědomělost a spolupráce všech občanů 9. Způsoby zpracování druhotných surovin Sklo Nové skleněné předměty, stavební hmoty Papír Sešity,knihy, krabice, obaly, toaletní papír, izolační hmoty Plast Květináče, zahradní nářadí, protihlukové zábrany PET Textilní vlákna, fólie Nápojové kartony Papír, izolační desky 10. Jak jsme na tom s ochranou životního prostředí ve vztahu k Evropské unii? V oblasti životního prostředí jsme museli nejčastěji žádat o ústupky Abchom byli do roku 2010 v souladu s normami unie, museli bychom dát na ochranu životního prostředí 300 miliard Kč. Nejšetrněji se k životnímu prostředí chovají lidé v nejbohatších českých státech EU v Německu nebo ve Skandinávii, zakládají si na ekologických návycích a na vztahu ke zdravé přírodě a ke zdravým potravinám a dožívají se nejvyššího věku Nás Čechy více trápí stav korupce, bezpečnosti, soudnictví, zatímco v Neratovicích, kde je nebezpečná chemička, se dobře prodávají byty, protože je to blízko od Prahy, kde je nízká nezaměstnanost a vysoké platy Podle dohod s unií by se u nás mělo do roku 2005 recyklovat oproti nynějším 21 % plných 52 % odpadů Třídění je podle průzkumu zvykem zatím jen pro necelých 60 % lidí, zatímco v německy mluvících zemích třídí odpad 9 lidí z A nakonec několik odkazů - pro ty, kteří se chtějí dozvědět víc Přístupová smlouva k EU kapitola 22 životní prostředí &cat=5181 Aktuální informace o tom, co ministerstvo životního prostředí před vstupem do EU udělá Mnoho zajímavého lze vyčíst na stránkách agentur ochrany přírody a krajiny Zdroj informací:1 9 FI Konsult s. r. o. 10 a 11 HN, pondělí http. /eu. ihned. cz/evropa Zpracovala Ing. Věra Machovská, komise pro životní prostředí Parkování v obci Vážení spoluobčané, parkování v obci se řídí platným zákonem 361 / 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a obecně závaznou vyhláškou O pořádku a čistotě v obci č. 7 / Přestože platí závazná pravidla pro zastavení a stání, neustále se potýkáme se stejnými nešvary : a) Zastavování a stání na zatravněných pásech na ulici Sportovců na Valdeku ( týká se to hlavně míst v blízkosti obou pohostinských zařízení na Valdeku ) svědčí o aroganci a ignoranci motoristů, protože obec za úpravu zeleně v sezóně platí ne zrovna malé částky a kromě toho se někteří občané o zelené pásy sami starají b) Parkování v křižovatce a v její těsné blízkosti - děje se tak jak u hopsody Pod hvězdičkami, tak u hospody v Braškově. Majitelé pohostinských zařízení přitom nejsou povinni zajistit odpovídající místo pro parkování hostů, takže za odstavení svého vozidla si každý návštěvník odpovídá sám. Toto nesprávné stání ohrožuje vozidla, která odbočují z hlavní silnice, zakrývá výhled vozidlům, která vyjíždějí z vedlejší silnice na hlavní silnici a ohrožuje chodce (a to hlavně děti), které nemohou jít po krajnici a musejí obcházet zaparkovaná vozidla vozovkou Na tuto skutečnost jsem upozornila policii v Unhošti, která příslíbila pomoc a namátkové kontroly c) Neosvětlená (nebo jinak neoznačená) vozidla jsou zaparkována přes noc před domy nejen na místních komunikacích, ale i na komunikacích II. A III. třídy, čímž jejich majitelé riskují nejen poškození svého vozidla, ale riskují i těžkou újmu na zdraví projíždějícího řidiče, který do auta může narazit. Toto se týká i odstavených přívěsů na místních komunikacích a může se to týkat i bikranových kontejnerů, které si někteří z vás jsou nuceni objednat na likvidaci sutě či jiného odpadu a postaví je před dům do vozovky. Veřejné osvětlení v tomto případě neposkytuje dostatečné osvětlení překážky. d) Parkování služebních vozidel - parkování vozidel těžších než 7,5 t není v obci dovoleno, pro parkování kamionů jsou určena záchytná parkoviště u benzínových stanic. Parkování služebních vozidel na veřejném prostranství navíc podléhá podle obecně závazné vyhlášky č. 6/95 o místních poplatcích poplatku (viz citace vyhlášky): noční parkování osobního vozidla... 5,-Kč/den noční parkování nákladního vozidla je... 10,-Kč/den vyhrazení trvalého parkovacího místa ,- Kč/měsíc vyhrazení trvalého parkovacího místa ,- Kč/rok Předmětem poplatku jsou motorová vozidla, kolové traktory a přípojná vozidla k motorovým vozidlům a traktorům, která jsou používána k podnikatelské činnosti. Poplatku nepodléhají vozidla výlučně využívaná pro osobní potřebu občanů. To mnoho občanů neví a poplatky neplatí. Pokud se v některém z odkazů poznáte, věřím, že zajistíte včasnou nápravu. Doporučuji zopakovat si zákon č. 361 / 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zejména část Zastavení a stání: 25, 26, 27. Za komisi pro veřejný pořádek a čistotu v obci Ing. Věra Machovská Zprávy z mateřské školy Po masopustním reji v mateřské škole, na který nám rodiče připravili pohoštění, se mimo jiné akce, jako návštěva dravých ptáků a kouzlení, divadelní představení atd. budeme věnovat přípravě velké události. A to je oslava 50 let působení mateřské školy v obci. Školní rok je prvním rokem výchovného a vzdělávacího programu, kterého se účastnila i školka v Braškově. A protože na podzim se nám oslavy nezdály (vzhledem k chladnému počasí) vhodné, připravujeme jakousi zahradní párty pro veřejnost Hasiči Vážení spoluobčané, a bývalé absolventy, zaměstnance a ostatní přátele školy, na sobotu 22. května. Letáček s programem akce dostanete včas. Tímto bych chtěla požádat občany, kteří vlastní nějaké fotografie z historie školky, aby nám je zapůjčili na výstavu, konanou k této akci. Na rubu označte jménem svoje snímky a přineste je do MŠ, nebo na obecní úřad, kde si je vyzvedneme. Po akci Vám je vrátíme zpět. Budeme se těšit na Vaši spolupráci a účast na slavnosti. ředitelka školy Eva Střelečková rádi bychom vás informovali o činnosti našeho sboru, kterou plánujeme na tento rok. Chceme samozřejmě i v tomto roce spolupracovat s obecním úřadem, ať už se jedná o technické zásahy, přípravu akcí pro děti a pokud to bude v našich silách i další spolupráci na zvelebování obce. Svoz železného šrotu plánujeme letos na konec dubna, přesný termín bude včas oznámen. Naše členská základna se v tomto roce rozrostla o 11 nových členů, a protože počítáme s některými z nich do zásahové jednotky, máme pro tento rok připraven plán školení a praktického výcviku. S blížícím se jarem nás čeká trénink na soutěže v požárním sportu, kterých se chceme jako každoročně zúčastnit. S tím je pochopitelně spojena i údržba techniky. Vozový park se nám zatím daří udržovat v celkem provozuschopném stavu. V září loňského roku se nám podařilo díky obecnímu úřadu získat na zápůjčku od HZS Kladno nové přenosné čerpadlo pro plnění zásahového vozu. Protože končí životnost některého vybavení naší zásahové jednotky, zakoupili jsme nové ochranné přilby, zatím v počtu tří kusů za přispění sponzorské firmy Česlog. Možnost vyzkoušet nové vybavení se naskytla hned v lednu letošního roku, kdy došlo k úmyslnému zapálení pravděpodobně kradeného osobního vozu v lese Horka. Naše jednotka při tomto požáru úspěšně zasahovala ve spolupráci s HZS Kladno a Policií ČR. Hasiči Braškov

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6 duben, květen, červen, červenec 2012 104 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Pyšelské muzeum opět otevřeno V pátek od 10 12 hodin a od 13 15 hodin V sobotu od 10 12 hodin a od

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ.

PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ. 04/2015 Ročník 63 PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ. Kalendář akcí v Horních Počernicích v dubnu 2015 do 5. 4. ODYSSEOVA

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007 roãník 16, ãíslo ãerven 2007 6 cena 10 Kã Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? Odpověď na otázku se můžete dozvědět na výstavce, která byla instalována u Chrámu Pokoje. V rámci projektu Intenzifikace tříděného

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více