BRAŠKOVSKÉ NOVINY. Zprávy z obecního úřadu. KDY SE JARO VRACÍ Jitka Vondráčková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRAŠKOVSKÉ NOVINY. Zprávy z obecního úřadu. KDY SE JARO VRACÍ Jitka Vondráčková"

Transkript

1 BRAŠKOVSKÉ NOVINY N E Z Á V I S L Ý Z P R A V O D A J březen 2004 Ročník: 14 Číslo: 1 Zprávy z obecního úřadu ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE V OBDOBÍ MEZI 9. A 10. ZASEDÁNÍM ZASTUPITELSTVA Zpráva o schůzi rady je otištěna na jiném místě tohoto čísla B. novin a byla přednesena na 9. veřejném zasedání. Do uzávěrky tohoto čísla novin se zatím konaly další tři schůze rady obce: 29. schůze, 2. února 2004 se zabývala především hodnocením 9. veřejného zasedání zastupitelstva a projednala úkoly, vyplývající z jeho usnesení, dále přípravou výstavby v r. 2004, problematikou mateřské školky a možnostmi financování akcí z mimorozpočtových zdrojů. Při hodnocení 9. veř. zasedání bylo rozhodnuto vyhodnotit dosavadní účast zastupitelů na zasedáních a provést úpravu rozpočtu podle připomínky p. Malého. Stěžejními akcemi výstavby v tomto roce budou stavby Odvedení drenážních vod a Kanalizace Toskánka financované z části z dotace ze SFŽP a z části z vlastních prostředků. I když byl po dohodě se SFŽP termín dokončení posunut do r. 2005, chtěli bychom obě akce dokončit ještě v tomto roce. Na ostatní akce, zejména rekonstrukce místních komunikací, zatím nemáme vlastní prostředky a pokouším se je získat z mimorozpočtových zdrojů a fondů (Program obnovy venkova, LEA- DER +, Phare a j.) a pro možnost získání těchto prostředků rozhodla rada o zpracování některých projektů. Za účasti ředitelky MŠ pí. Střelečková byla projednána situace ve školce, nutnost vyúčtování poskytnuté zálohy, odsouhlasena provozní záloha na I. pololetí ve výši 100 tis. Kč a event. dotace na připravovanou oslavu 50. výročí školky, která se bude konat V další části této schůze rady bylo konstatováno, že Stavební úřad v Unhošti zahájil územní řízení na stavbu Kanalizace Toskánka. Rada pak odsouhlasila návrh výběrové komise, aby stavbu Odvedení drenážních vod realizovala firma EKOSTAVBY Louny, stav. dozor aby byl objednán u ing. Ryse a autorský dozor u firmy VMF projekce. Pro zřízení hřiště nad obec. úřadem bylo požádáno o prostředky z grantu a pro možnost získání prostředků z programu LEADER+ a PHARE bylo rozhodnuto zajistit dokumentaci na rekonstrukci komunikací k podnikatelským objektům. Rada rozhodla svolat opakovaně jednání k problematice areálu GTH a TopStav (býv. stát. statku) na a konstatovala, že stále není uzavřena záležitost výše úhrady za neinvestiční náklady dětí, navštěvujících školy v Kladně. V závěru vzala rada na vědomí žádost pí. Strnadové o ukončení pracovního poměru a uložila zveřejnit inzerát za účelem získání náhrady na místo účetní. 30. schůze měla na programu zejména projednání čistopisu vyhlášky o pořádku a čistotě v obci za účasti předsedkyně komise ing. Machovské a za účasti ostatních zastupitelů pak byly projednány i některé další záležitosti a návrhy. Zastupitelé byli seznámeni s hodnocením jejich účasti na jednotlivých zasedáních a požádáni o příspěvky do Braškovských novin, byli informováni o dodatku smlouvy se SFŽP u posunu termínu dokončení kanalizace do r a o souhlasu tohoto orgánu s převodem plynovodu plynárnám za stanovených podmínek. Diskutována byla také záležitost vkladu vodohospodářského majetku do VKM a.s. a doporučeno nejprve zpracovat ekonom. rozvahu a rozhodnout teprve po jejím vyhodnocení. V další části schůze se rada zabývala výsledkem inventur a rozhodla uhradit neinvestiční náklady na žáky škol v Kladně ve stejné výši jako Unhošti, tj ,- Kč/žáka. Rada se opakovaně zabývala možnostmi získání prostředků ze zdrojů mimo vlastní rozpočet podle informace ing. Bednářové. Současně uložila stavební komisi připravit podklady pro přípravu žádosti o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu na rekonstrukci budovy OÚ a požární zbrojnice a zřízení dětského hřiště. V závěru vzala rada na vědomí stanovisko Policie ČR ke stížnosti ing. Machovské ve věci nesprávného parkování v křižovatce u restaurace Pod Hvězdičkami a projednala návrhy na zřízení autobusových čekáren na Toskánce. 31. schůze měla na programu výsledky hospodaření obce v r. 2003, knihovnu a Braškovské noviny, zprávu o činnosti kulturní komise a orientační přípravu 10. veřejného zasedání zastupitelstva. K předloženým výsledkům hospodaření nebyly vzneseny žádné náměty ani připomínky. Rada konsta tovala, že příjmy v roce 2003 činily vč. přebytku hospodaření z r celkem ,62 Kč a výdaje ,05 Kč a hospodaření tedy skončilo přebytkem ,57 Kč. Podrobná zpráva bude předložena zastupitelům a projednána na 10. veřejném zasedání spolu s auditem, který proběhne 3. března t.r. Za účasti pí. Přibylové pak rada projednala stav a situaci v knihovně, která dosahuje trvale se lepšících výsledků, když stoupá počet čtenářů i počet knih ve fondu knihovny. Paní Přibylové bylo vysloveno poděkování za příkladnou péči o toto důležité zařízení v obci. Rada v té souvislosti projednávala předběžně i možnost zřízení internetu v knihovně. Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla pí. Cábová, která současně informovala o záslužné činnosti Sboru pro občanské záležitosti, který letos navštíví celkem 12 jubilantů (75 a 80 let) a přivítá novorozence. Komise připravuje v dubnu Rej čarodějnic, Čaje o páté a s vedením MŠ oslavy 50. výročí jejího založení. Naopak nedobrá situace, vyplývající z totálního nezájmu je u Baráčnické obce, kde hrozí ukončení činnosti. V další části se pak rada zabývala orientační přípravou 10. veřejného zasedání a stanovila jeho program a vzala na vědomí, že Stavební úřad v Unhošti vydal územní rozhodnutí na kanalizaci Toskánka. Rada rozhodla objednat u VMF projekce s.r.o. další stupeň dokumentace (pro stavební povolení a realizaci), vzala na vědomí, že protokolární vytýčení trasy drenáží se uskuteční a zahájení této stavby lze předpokládat kolem Poté vzala rada na vědomí, že byla doplněna žádost o grant na příspěvek pro zřízení hřiště nad OÚ a že pro onemocnění odpovědného pracovníka investora dálnice stále neznáme jejich stanovisko k měření hluku, přičemž nesouhlasím s řešení Pragoprojektu (osazení oken). Po vyhodnocení nabídek bylo rozhodnuto zadat zpracování dokumentace na rekonstrukci komunikací k podnikat. objektům ateliéru ing. Klepiše. Rada prozatím odložila koncept návrhu CZE- CHCONZULTu na úpravy a řešení místních komunikací a rozhodla že připravovaná pochůzka části zastupitelů v březnu či dubnu t.r. ověří stav dopravního značení na místních komunikacích a doporučí jejich obnovu či úpravy. Po kontrole průběhu inventarizací bylo uloženo urychleně zpracovat, uzavřít a podepsat závěrečný zápis hlavní inventarizační komise. K financování z mimorozpočtových zdrojů bylo konstatováno, že šanci mají originální projekty. K tomu byla vytvořena skupina: ing. J. Bednářová, J. Novotný a ing. V. Dráb, která by se měla pokusit o koordinaci projektů a možností získání zdrojů z různých fondů EU. Po projednání rada uložila stavební komisi, aby za účasti starosty obce projednala připomínku p. Sklenáře k budování komunikací v nových lokalitách (V Podlískách, U Dubu, U Háje). Rada pak byla seznámena s podrobnostmi a podmínkami souhlasu SFŽP k převodu plynu Středočeským plynárnám a uložila starostovi, aby plynárny požádal o navýšení kupní ceny proti původně smluvně dohodnuté výši 40% z pořizovací ceny. Po odsouhlasení stanoviska stavební komise a autora zastavovací studie k umístění domů a garáží v lokalitě U Háje se rada opakovaně zabývala problémem výše příspěvku obce do mikroregionu Bratronice a v závěru se seznámila s harmonogramem přípravy voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat 11. a 12. června t.r. a s povinnostmi a úkoly obce. František Haas KDY SE JARO VRACÍ Jitka Vondráčková Kdy se jaro vrací? Jak se jaro vítá? Prvním kvítkem v mlází, když vlaštovka tu lítá. NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ Sokol Braškov oddíl kopané pořádá ve dnech 7.4. a od 17,00 hodin nábor chlapců narozených v roce 1996 až Na mladé sportovce se těšíme v uvedený termín na našem hřišti na Valdeku. Bližší informace podá Mgr. Ondřej Novák, tel Sněženka když svoje lístky sluníčku už podává. A sluníčko pestré barvy všem okolo rozdává. Všichni občané jsou srdečně zváni na 10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Braškov které se koná v pondělí 13.dubna 2004 v 18,00 hod. v restauraci na Valdeku s tímto programem: 1. Zahájení 2. Kontrola plnění usnesení 9. veř. zasedání 3. Zpráva o činnosti rady 4. Výsledek hospodaření obce za rok Vyhláška o pořádku a čistotě v obci 6. Výstavba v r Různé 8. Diskuse 9. Usnesení a závěr A když z řeky led už zmizí, bílé stráně ztratí se. Zima nám připadá cizí. To už jaro vrací se! WEBOVÉ STRÁNKY OBCE najdete na adrese: (jsou zde zveřejněna usnesení zastupitelstva, Braškovské noviny, finanční hospodaření a jiné) OVÁ ADRESA OBCE

2 Zprávy z obecního úřadu R O Z P O Č E T OBCE BRAŠKOV PRO ROK 2004 A) PŘÍJMY: - DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ pronájmy 25 MŠ stravné + příspěvek rodičů 50 odpady 390 úroky z term. vkladů 70 c e l k e m DOTACE - OÚ státní správa 100 MŠ mzdy (kraj. úřad) 900 SFŽP (kanalizace) c e l k e m VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE PŘÍJMY CELKEM B) VÝDAJE : - NEINVESTIČNÍ opravy silnice, chodníky, údržba 50 údržba kanalizace, ČOV 24 rybníky 10 MŠ mzdy 900 MŠ rodičovský příspěvek 50 MŠ režie 200 ZŠ příspěvek na neinv. výdaje 300 knihovna 37 kronika 6 SPOZ 15 hřiště 200 zájmová činnost dětí 5 veřejné osvětlení el. energie 90 - údržba 110 čekárny Toskánka 100 Mikroregionu Bratronicko 150 odpady celkem (VaN, CZ ekologie) 390 veřejná zeleň 60 Sdružení dobrovol. hasičů 25 odměny zastupitelů 450 správa OÚ 900 úroky z úvěrů 210 splátky jistin (SFŽP a ČS a.s.) nutná rezerva pro splátky jistin a úroků pro r rozpočtová rezerva 163 c e l k e m INVESTIČNÍ: - odvedení drenážních vod a odkanalizování Toskánky *) - projekty komunikace, dětské hřiště rezerva 100 c e l k e m *) z toho: dotace SFŽP 2600 vlastní zdroje 650 vl. zdroje (nárůst DPH) 250 REKAPITULACE VÝDAJŮ: (v tisících Kč) VÝDAJE NEINVESTIČNÍ VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM Rozpočet byl projednán a schválen 9. veřejným zasedáním zastupitelstva obce Braškov dne A léta běží... ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE V OBDOBÍ MEZI 8. A 9. VEŘEJNÝM ZASEDÁNÍM ZASTUPITELSTVA OBCE V uvedeném období se Rada obce scházela pravidelně podle plánu práce na celkem 4 schůzích a projednávala následující úkoly a záležitosti. 25. schůze především hodnotila úroveň a průběh 8. veřejného zasedání zastupitelstva a projednala jeho usnesení. Po projednání také schválila plán práce rady a zastupitelstva na 1. pololetí t.r. Neprojednala komisi veřejného pořádku, protože ing. Machovská se z účasti na radě omluvila. Rada se dále zabývala výší příspěvku na neinvestiční náklady žáků, navštěvujících zákl. školy v Kladně a uložila mi, abych informoval primátora města o našem nesouhlasu s požadavkem města, který je takřka dvojnásobný proti nákladům, které hradíme městu Unhošť. Rada odsouhlasila prodej plynu STP za předpokladu získání souhlasu SFŽP a smlouvu se psím útulkem Bouchalka. Po projednání se také rada shodla na názoru, že bude prospěšné, abych opakovaně svolal jednání s vlastníky areálu GTH (býv. stát. statku), na němž by byly projednány jejich záměry a předneseny představy obce v souladu s územním plánem. Rada uložila ing. Doksanskému urychleně svolat opakované výběrové řízení na stavbu Odvedení drenážních vod a pověřila ing. Bednářovou funkcí koordinátory akcí, zodpovědné za přípravu podkladů pro získávání mimorozpočtových prostředků z různých fondů, zejména z fondů EU. Rada vzala na vědomí, že bylo požádáno o prostředky na zřízení hřiště vedle obecního úřadu z prostředků grantu na rozvoj tělovýchovy a školství. V závěru pak rada uložila ing. Doksanskému, aby pí. Hřebíkové a p. Tauberovi tlumočil stanovisko stavební komise k jejich požadavkům na doplnění a změnu územního plánu a vzala na vědomí, že po intervencích byly konečně objekty mateřské školy vloženy do katastru jako majetek obce po bezúplatném převodu od státu. 26. schůze se po kontrole úkolů z minulé rady zabývala především orientační přípravou 9. veřejného zasedání a stavem příprav vypsání výběrového řízení na stavbu drenáží. Byla diskutována možnost zřízení dětského hřiště na pozemku č. 61/17 na Toskánce (mezi dálnicí a ul. Polní). Po informaci o schůzce mikroregionu Bratronicko, konané rada rozhodla přizvat na 27. schůzi, rozšířenou o ostatní členy zastupitelstva, předsedu mikroregionu, starostu Bratronic p. Štěrbu k vysvětlení některých problémů. Tato schůze se také zabývala přípravou prosincového čísla BN a výsledky a závěry semináře k odpadům, jehož se se mnou zúčastnil také člen komise veřejného pořádku ing. Kolrusz. Na semináři jsme si ověřili, že způsob likvidace odpadu a jeho úhrady, který jsme v naší obci zvolili, je za daných podmínek optimální. V závěru se rada zabývala konceptem návrhu rozpočtu obce pro r a vzala na vědomí informaci, že Ekologickému sdružení občanů obce Braškov pí. Poštolkové byly poskytnuty požadované podklady o poskytnutých dotacích na plynofikaci obce a dokončení kanalizace od Státního fondu životního prostředí. 27. schůze projednávala především přípravu tohoto 9. veřejného zasedání za účasti zastupitelů obce, a to zejména navržený program a záležitosti mikroregionu Bratronicko za účasti jeho předsedy p. Štěrby. Po projednání byla odsouhlasena úhrada podílu nákladů obce na činnost a propagaci mikroregionu a doporučeno uvažovat v rozpočtu obce na r s prostředky na úhradu spoluúčasti obce na akcích a činnosti mikroregionu, ale také na zpracování strategie rozvoje mikroregionu, která je základním vstupním materiálem v případě, že požadujeme přístup ke zdrojům prostředků z EU. Byla také vzata na vědomí informace o založení Lokální akční skupiny LAG Srdce Čech, kterou tvoří zástupci státní správy a samosprávy a někteří podnikatelé. Prostřednictvím LAGu lze získat přístup ke zdrojům z dotací EU na infrastrukturu, ale i další aktivity. V závěru bylo dohodnuto, že dnešnímu zasedání zastupitelstva bude předložena informace o možnosti vstoupit do tohoto LAGu, která je podmíněna úhradou vstupního členského příspěvku ve výši 25 tis. Kč. Na této schůzi byl také projednán 1. návrh rozpočtu obce pro r Rada dále vzala na vědomí informaci předsedy stav. komise k průběhu výstavby v roce 2003 a přípravě na r V tomto roce by mělo být realizováno odvedení drenážních vod z Valdeku a zahájeno odkanalizování Toskánky. Zahájit bychom také chtěli výstavbu hřiště na pozemku nad OÚ a připravit dokumentace pro rekonstrukce některých komunikací. Realizace těchto akcí je však podmíněna získáním prostředků. 28. schůze se zabývala především kontrolou přípravy 9. veřejného zasedání a jeho organizačním zajištěním. Za účasti předsedkyně finančního výboru Ing. Najmanové pak byla rada seznámena s předběžnými výsledky hospodaření obce v r. 2003, s nimiž ing. Najmanová seznámí dnešní zasedání, ale zejména rada projednala a odsouhlasila 2. návrh rozpočtu obce pro r. 2004, který zahrnuje požadavky, přednesené zastupiteli při rozšířené schůzi rady Tento návrh byl vyvěšen na úřední desce a při projednání v radě již k němu nebyly vzneseny žádné připomínky. Rada také vzala na vědomí stručnou informaci o průběhu inventur, které mají být dokončeny do Zástupci fotbalového oddílu TJ Sokol Braškov pp. Vlček a Malec se pak zúčastnili jednání o situaci v oddíle a dokončení a údržbě hřiště. Rada vzala na vědomí, že obě mužstva dospělých si vedou dobře ve svých soutěžích, přičemž A mužstvo má šanci na postup do vyšší soutěže. Rada uvítala iniciativu oddílu, který uvažuje s náborem dětí do přípravky a žáků a pokud se záměr podaří, přihlásit je do soutěže. Oddíl se obrátí v této souvislosti se žádostí o pomoc na rodiče dětí. Podrobně byly také projednány problémy dostavby hřiště a jeho údržby a jejich financování. Rada byla také seznámena s výsledkem otevírání obálek veřejné soutěže na zhotovení stavby Odvedení drenážních vod, které se zúčastnilo 7 firem. Stanovená komise nabídky vyhodnotí do a návrh předloží 29. schůzi rady Stavba by měla být zahájena koncem února a dokončena do Probíhají rovněž jednání s případnými zpracovateli projektů pro úz. řízení komunikací k podnikatelským objektům, na jejichž realizaci je šance získat prostředky buď z Programu obnovy venkova či programu Phare. Stále není uzavřeno jednání s magistrátem města Kladna o výši příspěvku na žáky, navštěvujících školy v tomto městě. Zatím jsme uhradili náklady ve stejné výši jako městu Unhošť. Rada po projednání odsouhlasila, aby dnešnímu zasedání byl předložen návrh na zvolení ing. Bednářové předsedkyní výboru pro kontrolu náhradou za odstoupivšího p. Kováříčka a zvolení PaedDr. Malého členem tohoto výboru. Starosta a jeho zástupce pak radu informovali o průběhu a závěrech jednání mikroregionu Bratronicko dne Bylo dohodnuto, že p. Novotný připraví pro dnešní zasedání stručnou informaci vč. podmínek pro vstup do LAGu Srdce Čech. Ing. Bednářová informovala radu o semináři k možnostem čerpání prostředků z fondů EU a pí. Cábová požádala o fin. příspěvek MŠ na organizaci oslav 50. výročí mateřské školy Braškov. Podrobnosti budou projednány s ředitelkou MŠ na příští schůzi rady. V závěru rada odsouhlasila dodatek č. 1 smlouvy se SFŽP, jímž se posouvá termín dokončení akce kanalizace do září František Haas starosta Motto Společenská rubrika Narodili se: Nikola KEIMAROVÁ Matěj GARDOŇ Sňatek uzavřeli: Martina SVOBODOVÁ a Humberto Paulo GOULART Blahopřejeme Rozloučili jsme se s našimi občany: Josef HRUŠKA (80 let) Jaroslav STŮJ (65 let) Jan SPOUSTA (73 let) Čest jejich památce Zkušenost není to, co se člověku přihodí. Zkušenost je to, co člověk z toho, co se mu přihodilo, vyvodí. A. Huxley

3 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K V ý d a j e v tis. Kč P ř í j m y Silnice - opravy a udržování Rybníky Mateřská škola (režie-doplatek r. 2002) Jídelna MŠ (doplatek fa za 12/2002) Místní knihovna Kronika Sbor pro občanské záležitosti Zájmová činnost (akce pro děti) Správa obecního úřadu v tom: odměny obecního zastupitelstva platy zaměstnanců OÚ různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny, veř. zeleň) povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na zdrav. pojištění zákonné pojištění odpovědnosti pojištění obecního majetku nákup drobného dlouhodobého majetku (pozemky nákup výpočetní techniky všeobecný materiál odborné publikace voda plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nákup kolků služby nevýrobní povahy (školení nákup služeb (údržba a reinstalace software - KEO opravy a udržování (oprava PC, plyn. kotle, hasící přístr.) cestovné platby daní a poplatků poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě 0.00 volby - referendum Převod příspěvku od KÚ na mzdy MŠ Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování) Příspěvek mikroregionu Bratronicko, Křivoklátsko Členský příspěvek Sdružení obcí VKM - 0,70 Kč/akcii ČOV (pojištění) Kanalizace - údržba Kanalizace - splašková, Toskánka (dokumentace Kanalizace - Braškov ul. Dukelská (realizace Kanalizace - ul. Sportovců (realizace) Kanalizace - drenáž Valdek (projekty) Kanalizace a vodovod - ul. Požárníků (realizace) Kanalizace - ul. K Háji, Spojovací (realizace) Rekonstrukce ul. K Háji (realizace) Veřejné osvětlení - el. energie opravy a údržba pořízení opravy místního rozhlasu MPS (vyfakturované zn. na popelnice a pytle na odpad) Likvidace velkoobjemového odpadu (bikrany) Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu Hřiště - provoz a údržba Údržba veřejné zeleně Požární ochrana Vratka dotace SFŽP (sankce za prodej 2. stavby) Úroky z úvěru - ČS a.s Úroky z úvěru - SFŽP Splátka jistiny ČS a.s Splátka jistiny SFŽP Daň z hrubých úroků u termínovaných vkladů Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno V ý d a j e c e l k e m Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti Daně z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky (i výherní hrací automaty) Ostatní daně (místní poplatky, vynětí ze ZPF) Daň z nemovitosti Stravné MŠ - jídelna (r. 2002) Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady MŠ Záloha na vodné a stočné - byt MŠ Nájemné za byt v MŠ Pronájem plynovodu Stř. plynárenské Přeplatek za plyn MŠ r Příspěvek občanů na dom. přípojky plynu EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen) Nájemné za garáž (firma J. Pech Nájemné rybník Valdek Výtěžnost výherních hracích automatů Známky na popelnice Pytle na tříděný odpad Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu Dokumentace k výběrovému řízení Letecké snímky obce a pohlednice, kalendáře Prodej pozemků p. Mach, p. Švejcarová, p. Bednářová Sponzorský dar pro SDH (firma Česlog) Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu Neinvestiční dotace od KÚ ma mzdy MŠ Dotace na volby Neinvestiční dotace - hasiči Předpis mezd na 01/04 - přechod roku SFŽP - dotace na kanalizaci Výsledek hospodaření k P ř í j m y c e l k e m R o z d í l příjmů a výdajů v tom : termínované vklady a vkladové certifikáty celkem zůstatek na běžném účtě Usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 26. ledna 2004 v restauraci na Braškově Zastupitelstvo obce po projednání: a) bere na vědomí: 1) Zprávu o kontrole plnění usnesení předešlého 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného 25. listopadu ) Zprávu o činnosti rady obce v období mezi 8.a 9. veřejným zasedáním zastupitelstva 3) Předběžný výsledek hospodaření obce v r b) schvaluje: Rozpočet obce pro r jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši tis. Kč c) volí: předsedou kontrolního výboru zastupitelstva obce ing. Janu Bednářovou a členem tohoto výboru PaedDr. Ladislava Malého d) souhlasí: s přípravou smlouvy o vstupu obce do LAGu Srdce Čech d) ukládá: radě obce 1) provést úpravy rozpočtu obce v položce mezd pro MŠ 2) vyhlášku o pořádku a čistotě v obci předložit příštímu veř. zasedání a její návrh opakovaně projednat na schůzi rady, rozšířené o členy zastupitelstva Kontrola plnění usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne zasedání zastupitelstva obce Braškov, které se konalo v restauraci na Valdeku přijalo usnesení, v němž: - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 7. veřejného zasedání a výsledek hospodaření obce k schválilo změnu rozpočtu obce pro r a složení inventarizačních komisí - odsouhlasilo potvrzení smlouvy s STP a.s. Praha na odprodej plynárenského zařízení za podmínky odsouhlasení tohoto prodeje SFŽP - uložilo radě obce a finančnímu výboru připravit návrh rozpočtu obce pro rok 2004 tak, aby mohl být schválen nejpozději do Zpracovaný návrh rozpočtu byl po konzultaci s členkami finančního výboru projednán v Radě obce, rozšířené o členy zastupitelstva dne a po připomínkách doplněn a upřesněn tak, jak je předkládáno k projednání a schválení zastupitelstvu na 9. veř. zasedání. František Haas starosta

4 SEZNAM PROJEKTŮ UPLATŇOVANÝCH V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ 1) PROGRAM OBNOVY VENKOVA Po aktualizaci Programu, schválené 7. veř. zasedáním zastupitelstva , jsme uplatnili požadavky na zařazení do tohoto programu akcí, uvedených v přiložené tabulce. 2) LEADER + V rámci tohoto programu jsou zatím předloženy požadavky na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce těchto komunikací: a) Ke Skalce, Lesní, plocha před hřištěm ,- Kč b) Spojovací, Zátiší ,- Kč c) chodník Braškov-Valdek, Úzká, Polní, Zahradní 3) PHARE a) Spojovací (ke Kartexu) b) Ke Skalce (penziony) ,- Kč ,- Kč c) Úzká (fa Janeček) d) U Studánky (GTH + TopStav) Připravuje se dokumentace k územnímu řízení do ) GRANT ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Požádáno o prostředky na zřízení a rekonstrukci hřiště v prostoru nad obecním úřadem. 5) REKONSTRUKCE MŠ Ve spolupráci s Ing. Drábem opakujeme žádost na kraj. úřad o prostředky na rekonstrukci či novou výstavbu. 6) MIMOŘÁDNÁ DOTACE Pokoušíme se požádat o mimořádné prostředky ze státního rozpočtu na rekonstrukci obecního úřadu a požární zbrojnice a dětského hřiště nad OÚ. NÁZEV PROJEKTU Braškov - rekonstrukce místních komunikací STÁDIUM REALIZACE (studie, územní rozhodnutí, stavební povolení ) Připravuje se tech.-ekonomická studie (s.r.o. Czech consult) PŘEDPOKL. CENA (v tis. Kč) POZNÁMKA Komunikace délky 1400 m, plochy m 2 Braškov - urbanistické řešení návesního prostoru Veřejná zeleň 1000 m 2, komunikace a dlažby m 2 Braškov - veřejná zeleň Zeleň m 2, z toho nově založena m 2 Braškov - výstavby sportovních a dětských hřišť Braškov - vybudování a rekonstrukce inf. systému obce a veř. osvětlení Rozšíření stávajícího areálu m 2, zřízení drobných sportovišť a dětských hřišť m 2 Doplnění vybavení výpočetní technikou a rekonstrukce a doplnění rozvodu místního rozhlasu m, veřejné osvětlení - rozvody m a 150 svítidel Braškov - likvidace odpadů - vybudování sběrného dvora Plocha 400 m 2 část zastřešena Braškov - rekonstrukce mateřské školy Obestavěný prostor m 2 Braškov - rekonstrukce a modernizace obecního úřadu Dokumentace pro úz. řízení Původní objekt z r. 1947, obestavěný prostor m PŘEHLED ÚČASTI ZASTUPITELŮ NA VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍCH OÚ BRAŠKOV (PRAVIDELNÝCH I MIMOŘÁDNÝCH)

5 Z činnosti komisí Odpadové hospodářství v praxi a ochrana životního prostředí Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás blíže se známila se základními a částečně i zajímavými informacemi o komunálním odpadovém hospodářství v praxi a vlivu na životní prostředí: 1. Legislativa: Odpadové hospodářství obce se řídí: zákonem 185 / 2001 Sb. o odpadech a s ním souvisejícími vyhláškami: - Vyhláška č. 383 / 2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady - Vyhláška č. 381 / 2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a další seznamy odpadů - Vyhláška č. 382 / 2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů v zemědělské půdě - Nařízení vlády č. 197 / 2003 Sb. o plánu odpadového hospodářství ČR Související legislativa - Zákon č. 565 / 1990 Sb. o místních poplatcích - Zákon č. 337 / 1992 Sb. o správě daní a poplatků - Zákon č. 477 / 2001 Sb. o obalech 2. Základní pojmy Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce s výjimkou odpadů vznikajících u fyzických a právnických osob i oprávněných k podnikání. Patří sem tedy domovní odpad, odpad z veřejné zeleně, uliční odpad, objemný odpad. Nebezpečný odpad je odpad, který je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný nebo odpad, který vykazuje nebezpečné vlastnosti. Domovní odpad se dále dělí na směsný domovní odpad, využitelné složky domovního dopadu a nebezpečné složky domovního odpadu Původcem odpadu podle zákona o odpadech je obec Občan jako fyzická osoba tento dopad odloží na místě určeném (popelnice, kontejnery apod.) 3. Povinnosti obce vyplývající ze Zákona o odpadech Zajistit pro občany místa pro odkládání komunálního odpadu Zajistit separaci odpadů Vést evidenci odpadů Předat odpad do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jeho převzetí (firmě s autorizací k likvidaci odpadu) 4. Práva obce vyplývající ze Zákona o odpadech Stanovit obecně závaznou vyhláškou systém nakládání s komunálním odpadem Stanovit pro občany způsob úhrady nákladů za systém nakládání s odpadem Kontrolovat, zda občané (firmy, organizace) nakládají s odpady v souladu se Zákonem o odpadech Udělit pokutu až do výše Kč ( Kč), pokud se občané (organizace) zbavují odpadu nezákonným způsobem 5. Úhrada za systém hospodaření s odpadem Úhrada se vybírá ve formě místního poplatku podle 10b a 14 Zákona o místních poplatcích 6. Složení domovního odpadu na vesnici Ostatní 56% Papír,lepenka 8% Nebezp. odpad 1% Plasty 9% textil 2% Sklo 9% Kovy 5% Bioodpad 6% Minerál. odpad 4% 7. Druhy nebezpečných odpadů v domácnostech Tyto odpady se nesmějí dávat do popelnice nebo na volné skládky Čisticí prostředky pro toalety a tekuté odpady pro sanitární keramiku na leštění nábytku prací a bělicí prostředky chemikálie pro provoz a údržbu bazénů Automobilové prostředky motorové oleje autobaterie čističe karburátorů brzdové a převodové kapaliny nemrznoucí směsi Zahradnické potřeby Herbicidy Insekticidy Fungicidy mořidla Z domácí dílny lepidla a tmely barvy a laky ředidla a rozpouštědla fotochemikálie odstraňovače barev a laků Elektrická a elektronická zařízení chladničky a mrazáky zářivky a výbojky obrazovky a monitory Ostatní přenosné baterie rtuťové teploměry Domácí pesticidy postředky pro deratizaci protimolové tablety a spreje repelenty a spreje proti obtížnému hmyzu 8. Výtěžnost využitelných složek domovních odpadů Celková produkce = kg/ obyvatel / rok Aktuální výtěžnost v roce 2002 ve Středočeském kraji = 17,4 kg/ obyvatel/rok (z toho papír 20%, sklo 41%, plasty 23%, kovy16%) Cílová výtěžnost v roce 2005 ve Středočeském kraji = 27 kg/obyvatel/rok K dosažení větší účinnosti je nejen třeba zajistit lepší a častější systém sběru, ale hlavně je třeba disciplína, uvědomělost a spolupráce všech občanů 9. Způsoby zpracování druhotných surovin Sklo Nové skleněné předměty, stavební hmoty Papír Sešity,knihy, krabice, obaly, toaletní papír, izolační hmoty Plast Květináče, zahradní nářadí, protihlukové zábrany PET Textilní vlákna, fólie Nápojové kartony Papír, izolační desky 10. Jak jsme na tom s ochranou životního prostředí ve vztahu k Evropské unii? V oblasti životního prostředí jsme museli nejčastěji žádat o ústupky Abchom byli do roku 2010 v souladu s normami unie, museli bychom dát na ochranu životního prostředí 300 miliard Kč. Nejšetrněji se k životnímu prostředí chovají lidé v nejbohatších českých státech EU v Německu nebo ve Skandinávii, zakládají si na ekologických návycích a na vztahu ke zdravé přírodě a ke zdravým potravinám a dožívají se nejvyššího věku Nás Čechy více trápí stav korupce, bezpečnosti, soudnictví, zatímco v Neratovicích, kde je nebezpečná chemička, se dobře prodávají byty, protože je to blízko od Prahy, kde je nízká nezaměstnanost a vysoké platy Podle dohod s unií by se u nás mělo do roku 2005 recyklovat oproti nynějším 21 % plných 52 % odpadů Třídění je podle průzkumu zvykem zatím jen pro necelých 60 % lidí, zatímco v německy mluvících zemích třídí odpad 9 lidí z A nakonec několik odkazů - pro ty, kteří se chtějí dozvědět víc Přístupová smlouva k EU kapitola 22 životní prostředí &cat=5181 Aktuální informace o tom, co ministerstvo životního prostředí před vstupem do EU udělá Mnoho zajímavého lze vyčíst na stránkách agentur ochrany přírody a krajiny Zdroj informací:1 9 FI Konsult s. r. o. 10 a 11 HN, pondělí http. /eu. ihned. cz/evropa Zpracovala Ing. Věra Machovská, komise pro životní prostředí Parkování v obci Vážení spoluobčané, parkování v obci se řídí platným zákonem 361 / 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a obecně závaznou vyhláškou O pořádku a čistotě v obci č. 7 / Přestože platí závazná pravidla pro zastavení a stání, neustále se potýkáme se stejnými nešvary : a) Zastavování a stání na zatravněných pásech na ulici Sportovců na Valdeku ( týká se to hlavně míst v blízkosti obou pohostinských zařízení na Valdeku ) svědčí o aroganci a ignoranci motoristů, protože obec za úpravu zeleně v sezóně platí ne zrovna malé částky a kromě toho se někteří občané o zelené pásy sami starají b) Parkování v křižovatce a v její těsné blízkosti - děje se tak jak u hopsody Pod hvězdičkami, tak u hospody v Braškově. Majitelé pohostinských zařízení přitom nejsou povinni zajistit odpovídající místo pro parkování hostů, takže za odstavení svého vozidla si každý návštěvník odpovídá sám. Toto nesprávné stání ohrožuje vozidla, která odbočují z hlavní silnice, zakrývá výhled vozidlům, která vyjíždějí z vedlejší silnice na hlavní silnici a ohrožuje chodce (a to hlavně děti), které nemohou jít po krajnici a musejí obcházet zaparkovaná vozidla vozovkou Na tuto skutečnost jsem upozornila policii v Unhošti, která příslíbila pomoc a namátkové kontroly c) Neosvětlená (nebo jinak neoznačená) vozidla jsou zaparkována přes noc před domy nejen na místních komunikacích, ale i na komunikacích II. A III. třídy, čímž jejich majitelé riskují nejen poškození svého vozidla, ale riskují i těžkou újmu na zdraví projíždějícího řidiče, který do auta může narazit. Toto se týká i odstavených přívěsů na místních komunikacích a může se to týkat i bikranových kontejnerů, které si někteří z vás jsou nuceni objednat na likvidaci sutě či jiného odpadu a postaví je před dům do vozovky. Veřejné osvětlení v tomto případě neposkytuje dostatečné osvětlení překážky. d) Parkování služebních vozidel - parkování vozidel těžších než 7,5 t není v obci dovoleno, pro parkování kamionů jsou určena záchytná parkoviště u benzínových stanic. Parkování služebních vozidel na veřejném prostranství navíc podléhá podle obecně závazné vyhlášky č. 6/95 o místních poplatcích poplatku (viz citace vyhlášky): noční parkování osobního vozidla... 5,-Kč/den noční parkování nákladního vozidla je... 10,-Kč/den vyhrazení trvalého parkovacího místa ,- Kč/měsíc vyhrazení trvalého parkovacího místa ,- Kč/rok Předmětem poplatku jsou motorová vozidla, kolové traktory a přípojná vozidla k motorovým vozidlům a traktorům, která jsou používána k podnikatelské činnosti. Poplatku nepodléhají vozidla výlučně využívaná pro osobní potřebu občanů. To mnoho občanů neví a poplatky neplatí. Pokud se v některém z odkazů poznáte, věřím, že zajistíte včasnou nápravu. Doporučuji zopakovat si zákon č. 361 / 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zejména část Zastavení a stání: 25, 26, 27. Za komisi pro veřejný pořádek a čistotu v obci Ing. Věra Machovská Zprávy z mateřské školy Po masopustním reji v mateřské škole, na který nám rodiče připravili pohoštění, se mimo jiné akce, jako návštěva dravých ptáků a kouzlení, divadelní představení atd. budeme věnovat přípravě velké události. A to je oslava 50 let působení mateřské školy v obci. Školní rok je prvním rokem výchovného a vzdělávacího programu, kterého se účastnila i školka v Braškově. A protože na podzim se nám oslavy nezdály (vzhledem k chladnému počasí) vhodné, připravujeme jakousi zahradní párty pro veřejnost Hasiči Vážení spoluobčané, a bývalé absolventy, zaměstnance a ostatní přátele školy, na sobotu 22. května. Letáček s programem akce dostanete včas. Tímto bych chtěla požádat občany, kteří vlastní nějaké fotografie z historie školky, aby nám je zapůjčili na výstavu, konanou k této akci. Na rubu označte jménem svoje snímky a přineste je do MŠ, nebo na obecní úřad, kde si je vyzvedneme. Po akci Vám je vrátíme zpět. Budeme se těšit na Vaši spolupráci a účast na slavnosti. ředitelka školy Eva Střelečková rádi bychom vás informovali o činnosti našeho sboru, kterou plánujeme na tento rok. Chceme samozřejmě i v tomto roce spolupracovat s obecním úřadem, ať už se jedná o technické zásahy, přípravu akcí pro děti a pokud to bude v našich silách i další spolupráci na zvelebování obce. Svoz železného šrotu plánujeme letos na konec dubna, přesný termín bude včas oznámen. Naše členská základna se v tomto roce rozrostla o 11 nových členů, a protože počítáme s některými z nich do zásahové jednotky, máme pro tento rok připraven plán školení a praktického výcviku. S blížícím se jarem nás čeká trénink na soutěže v požárním sportu, kterých se chceme jako každoročně zúčastnit. S tím je pochopitelně spojena i údržba techniky. Vozový park se nám zatím daří udržovat v celkem provozuschopném stavu. V září loňského roku se nám podařilo díky obecnímu úřadu získat na zápůjčku od HZS Kladno nové přenosné čerpadlo pro plnění zásahového vozu. Protože končí životnost některého vybavení naší zásahové jednotky, zakoupili jsme nové ochranné přilby, zatím v počtu tří kusů za přispění sponzorské firmy Česlog. Možnost vyzkoušet nové vybavení se naskytla hned v lednu letošního roku, kdy došlo k úmyslnému zapálení pravděpodobně kradeného osobního vozu v lese Horka. Naše jednotka při tomto požáru úspěšně zasahovala ve spolupráci s HZS Kladno a Policií ČR. Hasiči Braškov

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 20. ledna 2014 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov

ZÁPIS Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 20. ledna 2014 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov ZÁPIS Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 20. ledna 2014 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov Program: 1. Zahájení 2. Schválení smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více