Zahrada a její organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahrada a její organizace"

Transkript

1 Zahrada a její organizace Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867

2 Obsah Úvod... 3 Návaznost na školní vzdělávací plán, průřezová témata... 6 Rozvíjené kompetence... 7 Vztah k vyučovaným předmětům... 8 Odkazy na pozorování, další produkty... 9 O podstatě zahrady Plán prací na zahradě Jednotlivé aktivity Metodika k práci na zahradě Zásady práce na zahradě Náměty na činnosti na zahradě Informace pro učitele Zvířata na zahradě Půdní ţivot Kompostování Krmítka Desatero ekologického zahrádkáře O permakultuře Principy permakultury Podpůrné postřiky, zálivky Literatura Uţitečné kontakty

3 Úvod Pro budování a vytváření citu pro naši planetu není ţádné místo na světě důleţitější neţ místo, kde dítě vyrůstá. Dítě, které mělo jen příleţitost poznávat přírodu ve svém okolí, dítě, které mělo své místo, naučí se milovat nejen toto konkrétní místo, ale později i jiná místa, bude sympatizovat s jejich problémy a bude lépe rozumět i problémům globálním. Všichni učitelé, rodiče i prarodiče bysi měli uvědomit, ţe to, co dítě pozná a proţije v místě, kde vyrůstá, si ponese ţivotem jako poklad. Úlohou rodičů a učitelůje obklopit děti hezkým prostředím, umoţnit jim rozvíjet zvídavost. Zahrada jako přírodní místo poskytuje dostatečný prostor a podněty ke zkoumání a zároveň bezpečí. Vztah k pěstitelství a praktickému zahradničení se v poslední době vytrácí, jako by se do naší doby nehodil. Zvlášť ve městech. Proto by si svou nezastupitelnou úlohu měli uvědomit všichni učitelé, zvlášť ti, kteří pociťují marnost své práce. Všechny, ač důleţitá nařízení, vyhlášky, pokuty nic nevyřeší bez porozumění a lásky k přírodě, která se musí budovat od dětství. Rozdělení výchovy na převahu indol aktivit, tj získávání poznatků a informací v učebnách, v protikladu k minimu outdoor dovedností, tj. k přímému uchopení zkušeností z vlastních pozorování venku, posunuje naši civilizaci ke stále většímu odcizení od přírodních jevů, k vytváření virtuální reality a poznamenává člověka zdánlivou všemocností a nezávislostí na koloběhu, fungování rozmanitosti a zákonitosti přírodních dějů. Prvořadým úkolem učitelů je vzbudit u ţáků zvídavost, zvědavost, směřovat je k vlastnímu objevování samých základů ţivota na Zemi: Jak vznikají potraviny? Odkud se bere cukr, z čeho vyrostly brambory a zelí? Jak probíhá takřka před očima podivuhodné nepatrné zrání vzdušného podílu oxidu uhličitého a vody v ředkvičku nebo sladký meloun? Tolik záhad a tolik objevů! Kdyţ dítě vypěstuje vlastní péčí ze semínka jedlý produkt, získá na celý ţivot poznání o ţivotě rostlin, protoţe se zapojilo aktivně do dějů na jevišti přírody. Stalo se spoluhráčem nejen své rostlinky, ale celého pozemského dění. Spoluhráčem skromným, který uţ něco zjistil o tvořivé síle, ale i o křehkosti ţivota. Cesta k tomuto poznání nevede přes učebnice, exkurze a internet, ale jen vlastní spoluprací s přírodou, byť na jediné vypěstované rostlince. Kde jinde se mohou mladí lidé dotknout vlastníma rukama vzniku ţivota, růstu i stárnutí, kde jinde mohou sledovat na vlastní oči neúnavný přísun energie a práci fotosyntetické továrny, neţ třebas jen na semenáčku ředkvičky a jejím rychlém a vyčíslitelném denním narůstání. I křehkost ţivota si uvědomí, kdyţ rostlinku nezalijí nebo ji zahubí plíseň. Pochopí i varování své rostlinky, kdyţ vadne, kdyţ volá o pomoc a mladý pěstitel ji včas nevzkřísí. Zde skutečně - 3 -

4 můţe vzniknout začátek dialogu s přírodou, začátek porozumění a začátek poznání, ţe člověk není vládcem přírody, ale můţe být jejím spolupracovníkem. Kdy a kde můţe vzniknout takové poznání a celoţivotní orientace? Příkladem dobrých učitelů a vlastním objevováním i pokusy na školní zahradě. Ze zkušeností vysokoškolské profesorky: Vyučování pod širým nebem propagovali a zrealizovali mnozí významní čeští pedagogové. Nejusilovněji se myšlenkou vyučovat ve venkovním prostředí zabýval známý spisovatel dětských knih z doby pravěké, charismatický učitel a amatérský archeolog Eduard Štorch praţské děti vodil o nedělích a svátcích do okolí Prahy. Na odborném pedagogickém poli se zájmu dětí pokoušel prosadit myšlenku spojení výuky s pobytem v přírodě.aby svou vizi, ţe je moţné vyučovat mimo budovy, podpořil pádnými argumenty, zrealizoval svou představu školy v přírodě na vlastní náklady. V letech provozoval na vltavském ostrově v Praze-Libni Dětskou farmu, kam docházel tři dny v týdnu se svými studenty. Přírodopis vyučoval jen na farmě, čímţ záměrně upevňoval v dětech vztah k přírodě. Na Dětské farmě nechával děti během vyučování ţít a volně pracovat v přírodě. Studenti si ovšem venkovní školu natolik oblíbili, ţe se zde scházeli i mimo čas vyučování, a to nejen ke hře a koupání, ale i k práci (budovali zde různé přístřešky, lavičky aj.) Štorch si o své pedagogické práci vedl pečlivé záznamy, které po čtyřech letech výzkumně zpracoval. Jeho výsledky byly překvapující upevnění zdraví dětí (doloţeno mnohými lékařskými zprávami), stmelení ţáků z různých skupin a tříd, poznání individuálních schopností ţáků, zvýšené sociální cítění, pracovní návyky

5 Lidé se mají učiti, pokud nejvíce moţno, ne nabývati rozumu z knih, nýbrţ z nebe, dubů a buků, tj. znáti a zkoumati věci samy a ne pouze cizí pozorování a doklady o věcech. (J. A Komenský) Myšlenky o potřebnosti práce ţáků v přírodě, vyjádřil jiţ Jan Ámos Komenský a právě od jeho zásad byl dříve odvozován výrazně pozitivní vztah českých škol k přírodě. Soustavněji začaly být při školách budovány zahrady po vydání Všeobecného školního řádu císařovnou Marií Terezií ze dne 6. prosince Je ovšem pravdou, ţe zprvu bylo bezprostředně u škol zahrad málo a ţe pokud při škole byly, slouţily především k tomu, aby si v takové zahradě mohl především učitel pěstovat pro svoji potřebu zeleninu a ovoce. K rozšiřování zájmu o zahrady přispěl nepochybně i fakt, ţe učitel byl v té době finančně závislý především na obdrţených naturáliích (pouze část svého platu dostával v penězích) a ţe se celkem automaticky počítalo, ţe určitě mnoţství potravin si sám vypěstuje. To způsobilo, ţe učitelé mívali tradičně vztah k rolnickému hospodaření, zahradničení, sadařství a včelařství a ţe v těchto činnostech nabyli značné zručnosti a dovednosti. Bylo pak i přirozené, ţe těchto svých znalostí vyuţívali i při výuce dětí. K významným českým propagátorům těsného sepětí školy s přírodou patřil v první polovině 19. století také významný český pedagog a filosof, Vincenc Zahradník. Ve svých úvahách o zvelebení školy konstatoval: Vychovávej ve shodě s přírodou. Výchova přírody nic nezkazí, co proti přírodě, jest špatné. Taková přirozená výchova stává se základem a vodítkem výchovy umělé, zná-li vychovatel, které síly spočívají v duši dětské, za jakých podmínek jsou činny, jaké mají zákony a jak mohou cestou od přírody stále býti vyvíjeny a zušlechťovány. Za první programově a jiţ koncepčně zaloţenou školní zahradu je moţno povaţovat zahradu vybudovanou v Budči v Praze ve 40. letech 19. století. Iniciátorem a zřizovatelem Budče jako moderně a značně ambiciózně budovaného vzdělávacího zařízení byl MUDr. Karel Slavoj Amerling. Toto směřování bylo v následujících letech nadále prohlubováno a rozvíjeno. V letech samostatného československého státu před druhou světovou válkou byla jiţ školní zahrada povaţována za nejpřirozenější a nejvhodnější prostředek pracovní výchovy, který na kaţdé škole umoţňoval programově zapojit ţákovy síly a schopnosti do těţké a odpovědné, ale i zdravé a radostné práce. V roce 1937 byl vydán Řád školních zahrad pro národní školy, který ideu školních zahrad náleţitě vyzdvihl. Patřičně zdůraznil i výchovný význam práce na školní zahradě pro zjemnění dětské povahy a pro pochopení ceny a hodnoty práce vlastní i cizí

6 Návaznost na školní vzdělávací plán, průřezová témata Výstupy RVP I. stupeň n11 - odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností. n17 - poukáţe v nejbliţším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne moţnosti zlepšení ţivotního prostředí obce (města). n18 - vyuţívá časové údaje při řešení různých situací v denním ţivotě. n26 - pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. n27 - roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu ve známé lokalitě. n29 - objevuje a zjišťuje propojenost prvků ţivé a neţivé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. n31 - zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vazby mezi organismy a nachází mezi nimi shody a rozdíly, všímá si přizpůsobení organismů různým prostředím. n32 - porovnává na základě pozorování základní projevy ţivota konkrétních organismů, prakticky třídí organismy do známých skupin, vyuţívá k tomu i jednotlivé klíče a atlasy n33 - zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. n34 - zaloţí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu. n35 - uplatňuje základní hygienické, reţimové a jiné zdravotně preventivní návyky s vyuţitím elementárních znalostí o lidském těle. Vhodným chováním projevuje vztah ke zdraví. n36 - dodrţuje zásady bezpečného chování tak, aby neohroţoval zdraví své, zdraví jiných. n42 - účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob. r01 - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů r02 - pracuje podle slovního návodu a předlohy r11 - provádí pozorování přírody, -zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování r12 - pečuje o nenáročné rostliny r13 - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování r14 - ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny r15 - volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní r16 - dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu - 6 -

7 II. stupeň B11 - odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva aţ k jednotlivým orgánům B12 - porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku B13 - vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich vyuţití při pěstování rostlin B14 - rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů B15 - odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí B16 - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných ţivočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů B17 - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny ţivočichů, určuje vybrané ţivočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin B18 - odvodí na základě pozorování základní projevy chování ţivočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob ţivota a přizpůsobení danému prostředí B19 - zhodnotí význam ţivočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se ţivočichy B31 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi Rozvíjené kompetence OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) OSV1 - Rozvoj schopností poznávání OSV3 - Seberegulace a sebeorganizace OSV4 - Psychohygiena OSV6 - Poznávání lidí OSV7 - Mezilidské vztahy OSV8 - Komunikace OSV9 - Kooperace a kompetice - 7 -

8 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (ENV) ENV1 - Ekosystémy ENV2 - Základní podmínky ţivota ENV4 - Vztah člověka k prostředí Vztah k vyučovaným předmětům Zahrada nabízí nepřeberné mnoţství moţností pro propojení s vyučovanými předměty na naší škole. Na prvním stupni se jedná především o předměty: člověk a svět, pracovní činnosti, výtvarná výchova, dramatická výchova, český jazyk, tělesná výchova. Na druhém stupni pak přírodopis, ruční práce a dílny, výtvarná výchova, chemie, fyzika, globální výchova, terapie a další

9 Odkazy na pozorování, další produkty Činnosti na zahradě jsou také rozpracovány v dalších produktech vytvořených v rámci grantu OPVK "Cesty k přírodě". Jedná se především o následující produkty, z nichţ se významná část aktivit realizuje mimo jiné na naší záţitkové zahradě: 1. Produkt č. 4 - Pozorování přírody - botanika, astronomie, geologie 2. Produkt č. 5 - Pozorování přírody pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a v eko-vazbách 3. Produkt č. 8 - O půdě, vodě a energii částečně také 4. Produkt č. 7 - Zpracování přírodních materiálů 5. Produkt č. 6 - Od zrna ke chlebu Zahrada představuje významný prvek celkové koncepce EVVO na naší škole (Produkt Komplexní program pro realizování klíčových kompetencí v oblasti EVVO a zdravého ţivotního stylu) - 9 -

10 O podstatě zahrady Měli bychom si uvědomit několik obecných zásad: - Zahrada je organismus a bytost, je celek, který by měl být určitým způsobem uzavřený; jako kaţdý organismus by měla mít svou kůţi ; - Zároveň by měla mít své srdce, svůj pomyslný střed, který ovšem stejně jako naše srdce nemusí být uprostřed+ - Tak jako má lidský organismus různé orgány, můţe mít i zahrada různá ohniska, tvořená například biotopy; - A zároveň můţe mít i páteř, osu určité souměrnosti (nikdy však souměrnosti úplné, mechanické, mrtvé), která můţe být tvořena zvláštními body, čakrami - Cestičky jsou jako vodivé dráhy, cévy či nervy, a neslouţí tedy zdaleka jen našemu přemisťování, jsou to zároveň meridiány propojující všechna důleţitá místa, přímka je v tomto případě ten nejméně vhodný, nejméně ţivý tvar; - Pěšiny se ovšem mohou vinout nejen v obloucích, ale mohou také opisovat kruh nebo smyčku neboť i koloběhy jsou vlastní ţivému organismu - A to, co se ocitne v takto vymezeném kruhu, nabývá zároveň zvláštní důleţitosti a chce být umělecky utvářeno - Jiným místem volajícím například po osazení kamenem a bylinkami nebo uměleckým artefaktem jsou rozcestí a křiţovatky, tedy místa setkávání a loučení, splývání a rozdělování; tato místa byla tradičně v době předkřesťanské i křesťanské osazována modlami, tady se kdysi konávaly bujaré slavnosti - A neměli bychom zapomenout ani na divoký kout

11 Plán prací na zahradě VIZE: Kaţdá třída má určenou jednu svoji oblast na zahradě, o kterou se celý školní rok stará, pozoruje ji, vymýšlí nové nápady na zlepšení. Celkově všichni společně vytváříme celou zahradu a kaţdý pečuje o jeden kousek, jednu část celého díla, které si uţíváme všichni. V dalším roce se mohou třídy prostřídat. Jednotlivé aktivity Květináče na dvoře a jejich okolí ÚKOL: Hlídat si zalévání a dosadit vyhynulé rostliny. V horku zalévat denně. Při zalévání zodpovídá třída za konve. Celkově utvořit hezké prostředí špalky harmonicky seskupit, aby nebyly porůznu rozházené. Doplnit hezké kulaté kameny, neváhat oslovit i rodiče. Květináče občas vyplet. Květináčový kout je moţné i dál rozšiřovat. Doplnit i posezení, sehnat víc špalků opět poprosit o pomoc rodiče a pak chválit. Špalky by se mohly periodicky obměňovat, ty současné konzultovat. PEDAGOGICKY: trénujeme zodpovědnost, pravidelnost, všímavost Prostor před garáţí Jedná se o celkovou oblast: betonek, trávník, strom. ÚKOL: Na podzim opakovaně hrabat listí a donést na kompost. Baví to menší děti. Dobře zvládají práci s nářadím, dřevěné hrábě jsou lehké, baví je manipulace s košem. Pozor, aby koš netahaly po zemi, poškodí se dno. Nosit za ucha ve dvojici. Trénuje se spolupráce. Pod stojanem na kola bývá nános listí, mohly by ho čistit. Stále se můţe zametat betonek a na jaře jednou pohrábnout trávníček. Dále ještě pravidelné zametení garáţe. PEDAGOGICKY: pravidelnost, pečlivost, spolupráce Ţivý plot a prostor za fotbalovou branou ÚKOL: Tam, kde hlína ubyde, měli by to dorovnat. Hezky vţdy připravit na jaro na usazení laviček. Uváţit, co dál s prostorem za bránou jestli jen srovnat a osít nebo tam udělat něco zajímavějšího. Dále by se postarali o ţivý plot hned vedle. Zalévat, hlídat velké rozrůstání keřů. Nestříhat sami. Hlídat, aby růţe nezarostly do keřů. Kompost, dřevěné prvky ÚKOL: Kompost je zlatý poklad zahrady. Podle toho s kompostem při přehazování zacházet i dál

12 Dále péče o dřevěné lavičky a vypálení cedule na bránu, lze vyrobit cedulky s popisky nebo třeba udělat dřevěnou mapu zahradních říší. Péče o potůček ÚKOL: Pokud voda málo teče, zkontrolovat sítko, můţe být obalené řasou. Stále kontrolovat stabilitu kamenů na vodopádu, hladinu vody, stav potůčku. Pletí podle nákresu, neplet naslepo. Mohl by k tomu patřit i pořádek na betonku v rohu zahrady. PEDAGOGICKY: Nakreslit do zahradního deníku průběh potoka průřezové téma do zeměpisu. Popsat rostliny, které tam máme a nevyplejeme je. Dodrţet sever jih. Sledovat organismy, které v potůčku ţijí, kolik vody je tam potřeba atd. Měřit průtok potoka. Péče o rybníček ÚKOL: Patří tam i jeho okolí. Na podzim čistit od listí, řasy (pozorování niţších rostlin v botanice). Hlídat břehy, jestli se nebortí. Je potřeba doplnit chybějící placaté kameny na březích, schovat plachtu. Rostliny v rybníčku: pečovat o jejich stabilitu (aby leknín neplaval po hladině celý i s kořenem. Ten větší jsme dostali darem od paní Korunkové. Komunikovat i dále s ochotnými rodiči. Nápady s rybníčkem třeba zorganizovat soutěţ ve výrobě lodiček. Břehy rybníčka pravidelně plet. Také zde nakreslit do zahradní knihy obrázek všechny nasázené rostliny v rybníčku i okolo. Máme tam ještě jednu rybku. Řešit další rybky a organismy váţky, vodoměrky, bruslařky Bylinková zahrádka ÚKOL: Pletí, ostříhání bylinek, sušení na slavnosti. Mulčování v okolí zahrádky. Určitě nákres dodrţet sever jih. Do zahradní knihy doplnit ještě, na co se bylinky pouţívají třeba formou individuálního referátu a tak. K zahrádce si přibrat jakékoliv neobstarané místo, např. vrbovou branku. PEDAGOGICKY: botanika, kreslení rostlin a fáze růstu listů Jabloně a okolí, péče o stromy ÚKOL: na podzim posbírat spadané ovoce. Letos nám poprvé úrodu nikdo neodnesl a jablka mohla dozrát. Poprvé jsme je mohli ochutnat. Odrůda je letní a je potřeba sklizeň plánovat na polovinu srpna, neţ ovoce spadne na zem. Mulčovat. Péče o další stromy v zahradě - zalévání, okopávání, dosypávání hlíny, sledování růstu, vhodné podmínky, mulčování apod. PEDAGOGICKY: Nastudovat ošetřování stromů

13 Skřítčí říše ÚKOL: postupně vytvářet v zahradě podmínky skřítkům,udělat třeba sešitek o tom, kteří skřítci v zahradě ţijí a o co se nám tam starají. Společně s tím i vysypávat cestičky, dávat tam hraniční kameny, domečky apod

14 Metodika k práci na zahradě Poučit děti, ţe nářadí se nosí kovovou částí k zemi. Nedáváme si lopaty a rýče přes rameno. Ukázat jim, co by se stalo, kdyby se pak s lopatou ohlédli dozadu. (úraz obličeje). Kdyţ neposlechnou, odebrat pro ten den nářadí. Hrábě nesmíme opírat tak, aby udeřily do obličeje, tedy nikdy zuby od zdi. To velmi zveličit a hlídat. Předvést, ţe si tím mohou zranit obličej je to nebezpečná páka o velké rychlosti a míří na obličej. Při práci s krumpáčem dbát na kruţnici, kterou krumpáč opisuje, nikdo se tam neplete, pokud ano, přestanu kopat. V blízkosti nepracuje jiné dítě. Pokud vyskladníme krumpáče dva, zadat práci dost daleko od sebe. To jsme dodrţovali a za ty 3 roky se dětem nic nestalo. U krumpáče se musí dělat pauzy, aby unavené ruce neselhaly a něco se nepřihodilo. Poloţit krumpáč a počkat, aţ jiné dítě naloţí materiál a odjede. Pak dál kopat. První hodiny jsem je to krok po kroku učila a stála u nich. Teprve kdyţ se naučí poslouchat, mohu se ohlédnout i na jiné děti (vzít si jich na zahradu víc). Od samého začátku vydáváme nářadí osobně v garáţi a osobně si ho také převezmeme. Nenecháváme děti se tam hromadně přehrabovat a hádat. Postupně můţeme děti vycvičit a pro některý kousek je individuálně poslat. Zpočátku donesou i něco jiného, neţ si zvyknou, jak se co jmenuje. U nářadí je potřeba si vypěstovat nejvyšší respekt. Dítě musí z nás cítit, ţe ţádáme pevnou profesionální kázeň a zároveň nemáme v sobě upjatou úzkost. Zdravou důvěru. Je to základní nálada. Na zahradu nechodíme za trest. Pozor, aby si třídy nepřivlastňovaly to svoje místo pro sebe. Je to jenom svěřený úkol a smí tam kaţdý, kdo se hezky chová a nebrzdí při práci. Nepouštět děti na kamenný vodopád, kameny neslouţí k posunování. Nejsou v betonu a vodopád je namířený tak, aby unikalo co nejméně vody do stran. Vysvětlit dětem, co se stane s rybníčkem, kdyţ teče voda z vodopádu mimo. Ne jenom dospělácky zakázat bez vysvětlení důsledků. V horkém počasí jsme dovolili namáčet si nohy u vodopádu, ale nedovolili jsme volné běhání po potůčku, aby se neprotrhla folie. To by byl konec cirkulace. Bavit se o tom s dětmi věcně a partnersky(ty malé jednoduše jen hlídat)

15 Na práci děti rozdělovat do smysluplných skupin, které mají konkrétní úkol. Ten si hotový vţdy převzít. Vyvarovat se poflakování. Stává se to, kdyţ je skupinka větší, neţ má být. Nebo kdyţ není motiv. Na začátku kaţdé práce stojíme v klidu na pozemku a rozhlédneme se, jak to tam vypadá. Po práci si stoupneme na stejné místo a v klidu se podíváme, jak se to změnilo. To je postup, který se osvědčil. Pěstuje se sebevědomí. Kaţdá třída si můţe vyvěsit svůj kalendář, co je na zahradě čeká, hlavně je třeba dobře rozplánovat zalévání. Aţ si vyberete svou oblast, dostanete v zahradní knize svou stránku a tam zapíšete den a práci, kterou jste dělali (jeden řádek stačí). Bude tam i váš nákres té oblasti, o kterou pečujete včetně rostlinek. To je důleţité opatření proti totálnímu vypletí vysazených a dosti drahých rostlinek

16 Zásady práce na zahradě Nepouţíváme chemii Chemické jedy přinášejí do zahrady smrt. Jejich pouţitím otrávíme nejen neţádoucí ţivočichy, houby či rostliny, ale také ţivly: půdu, vodu, vzduch. Vyhýbáme se pouţití strojů Obejdeme se bez motorové sekačky, křovinořezu a dalších. Dbáme na druhovou rozmanitost Čím je rozmanitější ekosystém, tím je také vyváţenější. Vytváříme zákoutí a biotopy Podporujeme zvířata Vytváříme jim v zahradě podmínky k ţivotu poskytujeme jim potravu, úkryt, místo k přezimování. Necháváme zahradu kvést Na zahradě by měly po celou sezonu kvést květiny. Kolem nich se bude zase hemţit hmyz. Barvy a vůně květů dodávají zahradě mnoho dalších rozměrů barvy, vůně, cvrkot hmyzu. Pěstujeme stromy Teprve stromy zvedají zahradu z plochy do prostoru. Ke stromům navíc patří ptáci vysedávající v jejich korunách a prozpěvující své ranní a večerní písně. Jsme zdrţenliví v přímočarosti Při zakládání záhon a pěšinek se odpoutáváme od myšlení v pravých úhlech. Příroda nemiluje pravý úhel ani přímku, raději má oblouky, smyčky, vlnovky, asymetrii. Jsme umělci Při vytváření zahrady se neomezujeme jenom na účelovost

17 Náměty na činnosti na zahradě Pěstování listnáčů ze semen Téma: postup pěstování listnatých stromů Cíl: vytvoření představy, jak roste strom Postup: Na podzim nasbíráme semena stromů. Buď je hned na podzim vysejeme na stanoviště (buk, dub, javor, jírovec), anebo je stratifikujeme. Stratifikace je napodobení poměrů v přírodě. Obal semene se rozrušuje, nepřekáţí vývinu klíčku, proniká k němu potřebná vláha. Nasucho skladovaná semena totiţ ztrácejí klíčivost. Semena narovnáváme mezi vrstvy vlhkého písku do jakékoliv nádoby (polámaný květináč, starý hrnec, dřevěná bedýnka) a nádobu sklem, eternitem apod. chráníme před hraboši. Nádobu zakopeme tak, aby navrchu byla 30cm silná vrstva zeminy. Místo označíme kůlem. Brzy na jaře, jakmile půda rozmrzne, vyséváme stratifikovaná semena do školky. Dostaví-li se po setí sucho, musíme hojně zalévat. Školka má být na stinném místě, abychom nemuseli v případě velkého slunečního záření semenáčky přistiňovat. Dub a kaštan se vysévají do hloubky 4-8 cm, ostatní méně. Obecně platí, jak velké semeno, taková vrstva hlíny. Během roku musíme odstraňovat plevele. Pokud jsme byli nuceni pro nedostatek míst vysévat hustě, příští jaro rozsazujeme (školníkujeme), coţ vykonáváme ještě před rašením, abychom vyuţili zimní vláhy (při suchému počasí řádně prolijeme vodou). Rostliny vyjmeme ze země opatrným podebíráním malým rýčem. Kolíkem vyhloubíme otvor tak, aby semenáček seděl tak hluboko, jako před přesazováním. Sázíme do sponu 15 x 15 cm Máme-li sazenic mnoho, nabídneme je ţákům. Kypříme a plejeme je tak dlouho, aţ se stromky vzájemně dotýkají korunami. V květnu a červnu tvarujeme sazenice listnáčů odstraňují se dvojité (terminální) výhony a přebytečný obrost. Na místo určení sázíme asi po pěti letech, ale i později, podle výšky stromku. Na podzim musíme zajistit semenáčky proti okusu zvěří. Dobré je za ploty zahrad dodat zajícům větve (vrba jíva)

18 Pěstování stromů a keřů Téma: rozmnoţování stromů a keřů různými způsoby Cíl: praktické pěstování stromů a keřů různými způsoby Postup: a) Řízkování Na podzim po opadu listí připravíme řízky cm dlouhé a uskladňujeme je ve sklepě ve vlhkém písku. Řezy řízků na obou koncích mají být rovné. Horní řez vedeme dále od pupenu, aby zasychání horní části nezasáhlo rostoucí pupen. Řez provádíme ostrým noţem, aby se nepomačkaly ţivé buňky. U ptačího zobu i jiných keřů bereme řízky i v létě, redukujeme počet listů a ponechaným listům zmenšujeme čepele na polovinu. Řízky ihned po odběru vysazujeme. Sázíme šikmo pod úhlem 45 a nad úrovní půdy ponecháme jeden pupen. b) Hříţení Tímto způsobem můţeme získat svídu, lísku, rybíz, angrešt, zlatici Spodní větve keřů pohrouţíme do půdy, větev kolíčkem připevníme nebo jen zatíţení kamenem a zakryjeme hlínou. Provedeme-li hříţení na jaře, na podzim můţeme oddělit samostatného jedince, kterého přesadíme. c) Odkopky Pomocí odkopků získáváme šeřík, pámelník a maliník; přesazujeme většinou na podzim, moţno i na jaře, hlavně za vlhkého počasí. d) Přenášení semenáčků z mateřských rostlin Z okolí mateřských rostlin přenášíme semenáčky těch dřevin, které se nedaří pěstovat ze semen. Jsou to lípy, jejichţ semenáčky by pod mateřskými stromy nemohly růst, a jeřáby, které v lese rostou jako plevelná dřevina a lesáci je musejí vyřezávat. U jeřábu tak lze získat silné podnoţe, na něţ můţeme do jednoho roku roubovat jedlé jeřáby. Javory, které lze úspěšně pěstovat ze semen, také snadno získáme z okolí mateřských stromů, kde se vyskytují často ve vysokých hustotách. e) Vyuţití sadbového materiálu, který neodpovídá státní normě Takové sazenice můţeme získat od podniků, které pěstují sadební materiál. Je to odpad určený k likvidaci. Ve školce pro pěstování stromků je rozsázíme a za několik let péče z nich

19 vypěstujeme sazenice vhodné k výsadbě. Získáváme tak rychleji vzrostlé stromky, neţ kdybychom je pěstovali ze semen. Chvála ovocných vysokokmenů Téma: ovocné stromy Cíl: vyuţití ovocného sadu nebo jednotlivých ovocných stromů k výuce Postup: Zkuste s ţáky sledovat některý ovocný strom po celý rok. Na jaře, kdyţ rozkvétá, v létě a na podzim, kdyţ je ověšen barevnými plody a posléze barevnými listy. I v zimě je koruna, pokrytá jíním a sněhem se zavěšeným krmítkem pro ptáky anebo zapomenutým zmrzlým jablkem, krásným objektem k pozorování. Lze prohloubit do podoby projektu Deník jednoho stromu. Rostliny ve čtvercové síti Téma: názvy rostlin, podmínky k jejich ţivotu Cíl: sledovat sloţení vybrané části lokality (lze i v dlouhodobém měřítku např. 5 let) Postup: - Na zvolené ploše např ve školní zahradě rozprostřeme síťový čtverec rozdělený na okénka po 10 cm. - Čtverec pomocí kolíků vypneme a jednotlivá políčka označíme po jedné straně čísly a po druhé písmeny - Ţáci sledují, které rostliny (popř. ţivočichy) je moţné ve zvoleném čtverci nalézt, svá pozorování si zapisují, je moţné je doplnit nákresy - Pozorování je moţné poté opakovat v jiné části lokality nebo zahrady - Se ţáky se zamýšlíme nad zákonitostmi toho, proč jsou v daném čtverci dané rostliny, jak jejich výskyt závisí navzájem a na podmínkách místa (proč nenajdeme na stejném místě mateřídoušku a blatouch?) - Můţeme dovozovat některé botanické pojmy v závislosti na výskytu rostlin (suchomilné rostliny, rostlinné společenstvo apod.)

20 Čeledě rostlin Téma: určující znaky čeledí rostlin Cíl: schopnost na rostoucích rostlinách rozeznávat znaky rostlinných čeledí a dle nich rostliny zařazovat do čeledí a dovozovat další znaky a vlastnosti Postup: Ţáci vyhledávají rostliny ve zvoleném stanovišti a pozorují jejich vybrané znaky. Svá pozorování si zapisují a připojujeme také nákresy. Následně hledáme společné rysy mezi rostlinami z jednotlivých čeledí a zamýšlíme se nad tím, jaký mají vztah k ţivotu rostliny (stanoviště, opylení, vlastnosti apod.). Následně charakterizujeme jednotlivé čeledi. Nasáklivost mechů Téma: rašelinné louky zásobárna vody v krajině Cíl: pochopení významů mechů jako zásobárny vody v přírodě Postup: Kolíky napneme odpovídající počet sítí. Do 1 dm2 vloţíme trs rašeliníku a další čtvereček vyplníme zmuchlanou trávou. - Odhadni na odměrném válci, kolik vody vymačkáš zrašeliníku, který vyplňuje 1 čtvereček v síti (1 dm 2 ) - Namoč rašeliník do vody, coţ simuluje vydatný déšť, a vymačkej vodu do doměrného válce - Zjisti skutečné mnoţství vody v odměrném válci - Vypočítej, kolik vody v litrech zadrţí čtverec, který je vyznačen sítí (1m 2 ) - Vymačkej vodu z 1dm 2 zmuchlané trávy a srovnej nasáklivost tím zjistíš funkci rašeliníku na mokřadní louce

21 - 21 -

22 Poznáváme zeleninu všemi smysly Téma: zelenina Cíl: poznávání rostlin nejen podle vzhledu, ale i podle chuti a vůně Postup: Nejlépe na školní zahradě vybereme různé druhy zeleniny, dále je moţné doplnit také o ovoce a bylinky. Necháváme děti poznat jednotlivé druhy se zavázanýma očima podle hmatu. Poté poznáváme rostliny (popř. plody) podle jejich vůně a také chuti. Léčivé rostliny Téma: praktické vyuţívání léčivých rostlin vypěstovaných ve školní zahradě Cíl: poznávání léčivých bylin, seznámení s jejich pěstováním, sběrem, uchováním a vyuţitím Postup: V dnešní době lidé málo vyuţívají léčivé rostliny. Děti nevědí, ţe není třeba vţdy brát léky, ale stačí vyuţívat přírodní látky z bylin. Pouţíváním léčivých rostlin můţeme také předcházet mnohým onemocněním. Podíváme se na bylinkovou zahrádku na školní zahradě. Jaké rostliny zde rostou? Jak je poznáme? V čem nám mohou být prospěšné a jak je pouţíváme?byliny můţeme poznávat také podle jejich výrazné vůně. S dětmi můţeme nasbírat rostliny a uvařit léčivý čaj, upéci rebarborový koláč apod

23 Obyvatelé kompostu

24 Téma: bezobratlí v kompostu Cíl: objevování rozkradačů v kompostu Postup: Rýčkem rozhrneme kousek kompostu. Pokud uvidíme většího ţivočicha, odchytíme ho pomocí pinzety podle jeho velikosti do epruvety nebo do skleničky od přesnídávky. Nabereme rýčkem trochu rozloţeného, jiţ sypkého vlhčího kompostu, dáme na síto a prosejeme tenkou vrstvu na bílou misku nebo papír. Štětečkem vybereme drobné ţivočichy. Odchycené ţivočichy si prohlédneme lupou a pokusíme se je zařadit do některé ze skupin. Vypracujeme přehled organismů, které ţijí v kompostu. Zamýšlíme se nad jejich funkcí a souvislostí mezi výskytem a podobou kompostu. Pozorování můţeme provádět opakovaně v delším časovém úseku a sledovat vývoj kompostu. Můţeme sestavit tabulku jednotlivých organismů, které jsme v kompostu nalezli, jejich znaků a doplnit např. fotografiemi nebo obrázky Stínky v zahradě Téma: ţivotní prostředí stínek Cíl: pozorováním a pokusy získat nové poznatky Náměty na jednotlivé aktivity, postup: Odklopíme v zahradě kámen či dlaţdici a pozorujeme stínky, které zde ţijí. Nachytáme velké stínky a umístíme je do dvou nádob s vlhkým mechem na dně a uloţíme ve tmě a chladnu. Pracujeme ve stínu. - Jednu polovinu nádoby (např. pekáče zakryjeme černou fólií, druhou necháme odkrytou a umístíme nádobu na slunce. Jak se stínky na kaţdé z polovin pohybují? - Jednu polovinu nádoby navlhčíme vlaţnou vodou, druhou ponecháme suchou a umístíme do nádoby stínky. Kolik jich po 3-5 minutách bude na mokré a kolik na suché straně? - Pozorování opakujeme se suchou, ale zakrytou polovinou na slunci. Vyvozujeme z pozorování závěry o chování stínek a o jejich charakteru jako organismu. Plţi na školní zahradě Téma: pozorování pohybu hlemýţdě zahradního Cíl: ověření a doplnění znalostí o hlemýţdi zahradním Postup: V zahradě či jinde sebereme 5-6 hlemýţďů přibliţně stejně velikosti a dáme je o nádoby a přidáme několik vlhkých listů smetanky. Na zvolené místo ve stínu umístíme hlemýţdě, pozorujeme a popisujeme jeho chování. Dotkneme se lehce hlemýţdě v oblasti tykadel a zapíšeme, jak reagovat

25 Jakmile se hlemýţď začne pohybovat, měříme rychlost jeho pohybu (dle času a délky slizové stopy). Totéţ zopakujeme na hrubším povrchu. Pozorujeme pohyb hlemýţdě zespodu na skleněné desce. Z jednotlivých pozorování vyvozujeme závěry o organismu. Příklady moţných otázek: - Jak reagoval hlemýţď při doteku v oblasti tykadel (tykadla se zatáhnout a chrání tak smyslové buňky) - Kterou část ulity vysunovali hlemýţdi z ulity jako první? - Po kterém povrchu se hlemýţď pohyboval rychleji a proč? Plţi na školní zahradě II Cíl: ţivotní okrsky hlemýţďů zahradních Téma: získávání a zpracování poznatků o místech pohybu hlemýţdě Postup: Nejlépe po dešti si prohlédneme školní zahradu a pro kaţdou skupinu vybereme určité území, kde se hlemýţdi vyskytují. Zakreslíme co nejpřesnější plánek území, označíme vhodně nápadné body, zapíšeme měřítko. První den pozorování prohlédneme vybrané území a jeho nejbliţší okolí a všechny nalezené hlemýţdě označíme číslem na ulitu. Zapíšeme čísla hlemýţďů do tabulky a označíme na příslušná místa do plánku. V dalších dnech procházíme vybrané území a postupně číslujeme další, ještě neoznačené hlemýţdě. Pro zanesení čísel hlemýţďů volíme kaţdý den jinou barvu pastelky. Na spodní okraj plánku si píšeme kaţdý den datum tou barvou, kterou právě pouţíváme. Do plánku zakreslujeme i opakovaně nalezené hlemýţdě. Po ukončení pozorování spojíme čarami stejná čísla znovunalezených hlemýţď. Tak získáme představu, jak se určitý hlemýţď po okrsku pohyboval. Z pozorování a údajů v tabulce vyvodíme závěry, údaje porovnáme mezi skupinami. Ţíţaly na školní zahradě Téma: stavba těla ţíţaly, pohyb, chování Cíl: pozorováním a pokusy prohloubit znalosti o ţíţalách Postup: Ve skupinách se opatříme 3 dospělé ţíţaly a dáme je do uzavíratelné nádobky. Ţíţalu poloţíme na drsnější papír a pozorujeme její chování, zapíšeme. Necháme ţíţalu lézt po papír, skloníme k ní hlavu a posloucháme. Řekneme si, co slyšíme. Poté si ţíţalu prohlédneme lupou. Necháme ţíţalu dál lézt a popíšeme její pohyb. Na papíru vytvoříme vlhkou skvrnu o průměru 15 cm, od ní vyvedeme 3-4 vlhké cestičky o šířce asi 2-3 cm. Poloţíme jednu ţíţalu na skvrnu a pozorujeme, jak se liší její chování na vlhkém a suchém papíře. Vyvodíme závěry

26 Připravíme si černou trubičku a druhou skleněnou trubičky a umístíme do nich po jedné ţíţale. Pozorujeme chování ţíţaly uvnitř trubičky, vyvodíme závěry. Šnečí závody Téma: hlemýţď zahradní Cíl: seznámení se s hlemýţděm zahradním a jeho chováním Postup: Děti mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách. Kaţdý si najde svého šneka a toho si na ulitu označí. Na asfaltovou plochu vyznačíme křídou soustředné kruhy, vnitřní o průměru cca 15 cm. Na středu umístíme hlemýţdě. Závodní dráhu trochu pokropíme a odstartujeme závody. Děti zapisují pohyb svého hlemýţdě do tabulky, poté vypočítají jeho rychlost. Pozorování bezobratlých v rybníčku Téma: bezobratlí v rybníčku Cíl: pozorování vodních druhů bezobratlých ţivočichů Postup: Klekneme si na okraji rybníčka a do vody ponoříme ruku se sítem co nehlouběji. Pak táhneme síto po dně ke břehu a podle okraje rybníka vzhůru. Síto necháme ponořené ve vodě téměř po okraj a krouţivými pohyby proplachujeme bahno. Pak vyklepneme obsah síta do vody na misku, odstraníme větší části rostlin. Na druhou misku vybereme opatrně ţivočichy. Velké a dravé ţivočichy umístíme na samostatnou misku. Odchycené ţivočichy pozorujeme lupou, zapisujeme svá pozorování a jednotlivé ţivočichy určíme. Můţeme dále počítat, kolik různých druhů jsme našli, zjišťovat vztah mezi výskytem ţivočichů a charakterem rybníčku apod. Obdobné pozorování můţeme uskutečnit například jen s vybraným druhem, např. komáry. Věnujeme se jejich odchytu, pozorování, poznávání jednotlivých vývojových stádií. Určování ptáků podle zpěvu Cíl: poznáváme hlasy ptáků Postup: Ptáka neurčujeme podle jediného znaku ale podle souboru všech pozorovaných znaků. Proto zapisujeme o kaţdém jedinci vše, co můţeme zapsat: - Byl to jeden jedinec nebo celé hejno? - Jaká je jeho velikost? - Zabarvení - Zařazení do řádu podle jednotlivých znaků

27 - Chování ptáka - Popis zpěvu Zpěv jednotlivých ptáků můţeme napodobit hrou na flétny

28 - 28 -

29 Informace pro učitele Zvířata na zahradě Jeţek - patři mezi hmyzoţravce, ale ţere i slimáky, pavouky a nepohrdne ani malou myší. Pozor, otrávenými slimáky nebo myšmi můţeme otrávit i jeţka! Jeţek je aktivní v noci a za večer a noc seţere tolik potravy, kolik sám váţí. Loví navíc i takové druhy hmyzu, kterých si ostatní hmyzoţravci nebo ptáci nevšímají. Jeţek vezme zavděk hustějším křovím, pod kterým zůstane na zimu leţet listí, nebo hromadou klestí a spadaného listí, ve které bude moci přespat zimu. Ovšem do dokonale oplocené zahrady bude jeţek těţko hledat cestu. Krtek - i krtek má své kladné stránky! Ţiví se nejen ţíţalami, ale i larvami a kuklami hmyzu, mnohonoţkami, slimáky a malými myšmi. A jeho neoblíbené kutání a dělání krtinců slouţí konec konců také půdě k prokypření, promísení, oţivení atd. Rejsek - i on patři do rodiny hmyzoţravců a nadělá na zahradě hodně uţitku. Neměli bychom ho proto zaměňovat s hlodavci. Nehrabe podzemní chodby a hnízdí ve starých dutinách a dírách, v listí nebo kompostu

30 Zpěvní ptáci - Řada druhů je hmyzoţravých, některé se ţiví semeny a mláďata krmí hmyzem. K našim největším pomocníkům patří sýkorky, rehci (kominíčci), pěnkavy, drozdi, ale i méně oblíbení kosi, vrabci a špačci. V době hnízdění nachytá jeden pár vrabců 1-1,5 kg hmyzu. Rodiče špačků přilétají denně aţ 300krát k hnízdu a pokaţdé přinesou mladým v zobáku housenku nebo slimáka. Ptáci uvítají, najdou-li na zahradě nějaké hustší keře, kde by mohli zahnízdit. Do keřů můţeme umístit vhodné podloţky pro hnízda nebo můţeme místo k zahnízdění vytvořit svázáním větviček. Na vyšší stromy můţeme pověsit budky pro sýkorky nebo tzv. rehkovníky. Jestliţe se rozhodneme vyrobit ptačí budky svépomocí, nahlédneme raději nejprve do odborné literatury nebo se poradíme s ornitologem. Předejdeme tak zbytečným chybám. Budka by měla být otevíratelná kvůli čištění, nemělo by do ní zatékat, neměly by dovnitř (ani ven) vyčnívat hřebíky. Pouţíváme raději nehoblovaná prkna, aby se ptáci měli kde zachytit (alespoň zevnitř), pod vletový otvor nedáváme bidýlko. Přes zimu budky vyčistíme a připravíme pro nové obyvatele. Budeme-li do okrasné části zahrady sázet keře, pak opět zvolíme maximální druhovou pestrost, nezapomeneme na bobulnaté keře, které v zimě poslouţí ptákům i jako zdroj potravy. Čím pestřejší je druhové zastoupení křovin, tím bohatější je druhové a početní zastoupení ptactva. Přístřeší mohou ptákům poskytnout i stromy jako smrky, borovice nebo tis, oblíbené jsou kromě toho i popínavé dřeviny na pergolách a stěnách. Mezi vhodné dřeviny patří: - smrk ztepilý (Piceaexcelsa) - meruzalka horská (Ribes alpinum) - pěnišník (Rhododendronponcticus) - zimostráz vţdyzelený (Buxus semper- virens) - jalovec (Juniperussp.) - jeřáb obecný (Sorbusaucuparia) - hloh (Crataegussp.) - bez černý (Sambucusnigra) - krušina (Frangulasp.) - svída krvavá (Cornussanguinea) - kalina obecná (Viburnumopulus) - střemcha hroznovitá (Padusrace- mosa) - jasmín nahokvétý (Jasminumnudiftorům)

31 - břečťan popínavý (Hedera helix) - plamének plotní (Clematisvitalba) - zimolez kozí list (Loniceracaprofo- Pavouci - ţiji jich u nás desítky a stovky druhů, někteří si dělají pavučiny, jiní kořist loví bez síti. Ţiví se nejen mouchami a komáry, ale třeba i mšicemi a roztoči. Cítí se dobře tam, kde se nepouţívá chemie a kde se mají kam schovat, třeba do mulče. Slepýš - nepatří mezi hady a není nebezpečný! Je specialistou na slimáky, nepohrdne ale ani ţíţalou. Slepýš potřebuje vlhčí úkryty, hromadu listí, klestí apod. Ještěrky - loví hmyz, pavouky, slimáky, mají rády slunná a teplá místa. Můţeme jim na takovém místě postavit kamennou zídku nebo navršit hromadu kameni. Ţáby - jsou výtečnými pomocníky a největším z nich právě ošklivá" ropucha, bezúhonná čistitelka našich zelinářských zahrad, co pověr a předsudků se na její hlavu po staletí hromadilo...ţáby milují vlhko, přes den se ukrývají například pod kameny, pod listím apod

32 Roztoči - dravé druhy roztočů ţijí většinou na stromech a ţiví se například sviluškami nebo mšicemi. Jsou velice citliví na chemické jedy, mnohem citlivější neţ odolné svilušky. Ploštice - většina z oněch asi 800 druhů evropských ploštic jsou sice býloţravci" ţivící se rostlinnými šťávami, je mezi nimi ale i dost dravců vysávajících jiné příslušníky hmyzí říše. K jejich oblíbené kořisti patři měkké mšice, komáří larvy, malé housenky a roztoči. Škvoři - jsou to zajímaví tvorové, jejichţ samička se stará o svá vajíčka i larvy. Není třeba se jich bát, jejich kleště na zadečku nejsou útočnou zbraní. Ţivi se sice i rostlinami a ovocem, ale mšice, vajíčka, roztoči apod. v jejich stravě převaţuji. Někteří sadaři pro ně věší na stromy květináče naplněně senem, mechem, cupaninou apod., kde se škvoři přes den skrývají. Květináč by se měl dotýkat větve, aby se do něho mohli snadno dostat. Páteříčci - měkcí brouci, ţivíci se nektarem, pylem, mšicemi, housenkami, jejich larvy loví půdní hmyz a slimáky. Páteříčci vyhledávají kvetoucí rostliny čeledi mrkvovitých. Hojně bývají také na vikvích

33 Drabčíci - početná skupina dravých brouků, kteří většinou běhají po zemi a jsou rádi, kdyţ se mají kam schovat. Slunéčka - všichni známe to dvoutečné a sedmitečné, je jich však u nás několik desítek druhů. Patří k velikým poţíračům mšic, dvoutečné jich za den spořádá okolo 60, sedmitečné dokonce 150! Ani larvy nezůstávají pozadu. Během svého vývoje seţere jedna larva 400 aţ 800 mšic. Na podzim si brouci hledají skrýše, např. v listí, mezi kameny, pod kůrou, někde v kůlně apod. - Slunéčko desetitečné (Adaliadecempunctata) - Slunéčko dvojskvrnné (Chilocorusbipustulatus) - Slunéčko čtyřskvrnné (Exochomusquadripustulatus) - Slunéčko Propyleaquatuordecempunctata - Slunéčko Theavirginduopunctata - Rod huřiáček (Scymnussp.) V trávě, listi, mulči apod. jich určitě najdete spoustu. Kořist:kyjatka hrachová, mšice jabloňová, svilušky, červci, mšice broskvoňová, mšice švestková, mšice bodláková, mšice třešňová, mšice maková, mšice zelná, mšice jabloňová, mšice broskvoňová, mšice střemchová, mšice chmelová, kyjatka hrachová, kyjatka travní, různé mšice, štitenka zhoubná, mšice maková, mšice broskvoňová mšice maková, mšice broskvoňová různí roztoči, červci, svilušky

34 Střevlíci - známí dravci mnohdy lesklých kovových barev, čile běhající po zemi. Loví jiné brouky, housenky, larvy i slimáky. Ukrývají se v trávě, listí, ve zbytcích dřeva, hromadách kameni apod. Zlatoočka - známá křehká stvoření zelené barvy, která se na zimu stahují do chladnějších prostor našich obydlí. Dospělci se ţiví mšicemi, ale také nektarem, pylem a medovicí. Velikými dravci jsou larvy zlatooček, ve své ţravosti si v ničem nezadají s larvami slunéček, kterým se i poněkud podobají. Tento druh hmyzu je velmi citlivý na chemické jedy. Pestřenky - vosám podobní, avšak mouchám příbuzní bravurní letci, lidově nazývaní také vosenky. Dospělci se ţiví výlučně nektarem a pylem, svá vajíčka kladou do kolonií mšic, do kterých se pak larvy s chutí pouštějí. Jedna larva můţe během svého vývoje vysát asi mšic. Poté se zakuklí, kukla vypadá jako ztuhlá kapka či jako malý tvrdý slimáček. Pestřenky do zahrady přilákáme pomocí kvetoucích rostlin. Obzvlášť vyhledávané jsou rostliny mrkvovité, třeba takový kopr, nebo ţlutě kvetoucí sloţnokvěté, jako jsou afrikány a měsíčky

35 Lumci a lumčíci - blanokřídlí pomocníci, jejichţ larvy parazitují housenky motýlů, mšice, molice, kukly květilek, larvy podkopěnek apod. Také tady se nechávají dospělci zlákat kvetoucími rostlinami, hlavně z čeledi mrkvovitých - kopr, fenykl, kmín atd. Udělejte domek vosičkám Mezi jednu z největších a nejzajímavějších skupin nepřeberné hmyzí říše patří i hmyz blanokřídlý. Jeho zástupce dobře známe, jsou to tzv. sociální druhy hmyzu, jako jsou včely, mravenci, čmeláci, vosy nebo sršni. Patří sem ale i samotářsky ţijící druhy včel a také nejrůznější parazitické vosičky, lumci a lumčíci, jejichţ larvy se ţiví jiným hmyzem, především různými housenkami. Maji-li se tito vítaní hosté na naší zahrádce usadit, potřebují tak jako kaţdý jiný ţivočich především dvě věci: potravu a úkryt, popřípadě místo k vybudování hnízda. Něco k snědku si najdou sami, s úkrytem jim však můţeme pomoci. Pověsíme jim do zahrádky hnízdní špalky". Takové vosičky si uloví nějaký hmyz, ochromí ho a zanesou do nachystané díry. Nakladou k němu vajíčko, zalepí otvor a o víc se nestarají. Vylíhlá larva má vystaráno. Dříve skýtaly dostatek děr a dírek například staré dřevěně ploty, provrtané různými brouky. Dnes je nabídka příbytků menší, a tak můţe pomoci šikovný zahrádkář. - uřeţeme špalek z tvrdého dřeva (listnáče) - vyvrtáme otvory o průměru 1 (1,5) aţ 6 nebo i 10 mm - špalek opatříme drátem na zavěšení - na horní stranu připevníme např. impregnovaný papír - rozvěsíme na stromy nebo do křoví - věšíme otvory na jih nebo jihovýchod - věšíme na místa chráněná před poledním sluncem - vyhýbáme se otevřeným, větrným místům - špalek nakloníme mírné dopředu, aby do něj nepršelo - otvory nečistíme - některé druhy se vyvíjejí přes celý rok; hmyz si chodbičku vyčistí před obsazením sám. Zbývá uţ jen pozorovat, jak se otvory plní a těšit se z dalších obyvatel naší biozahrádky! Co udělat pro naše pomocníky?

36 Zvířata, aby se na naší zahrádce zabydlela, potřebují potravu a úkryt, popř. moţnost rozmnoţováni. Co se potravní nabídky týká, je důleţité, abychom na zahradě nepěstovali jen cizokrajné rostliny, neboť naši domácí ţivočichové potřebují naše domácí rostliny. Exotické a šlechtěné rostliny mohou mít méně nektaru, jejich látkové sloţení nemusí vyhovovat zdejšímu hmyzu, na překáţku můţe být i jejich anatomická stavba (sosák nepronikne do květu). Co největší pestrost pěstovaných rostlin a dostatečná přítomnost původních druhů je tak dobrým předpokladem k tomu, aby naši pomocníci našli prostřený stůl. Také o úkryty bychom se jim měli postarat, O budkách pro ptáky a hnízdním špalku pro blanokřídlý hmyz jsme se uţ zmiňovali, Uveďme si některé další moţnosti: HROMADA KLESTÍ Větve i drobnější větvičky z řezu stromů a keřů dáme na hromadu, kde se můţe schovat jeţek, ropuchy, slepýš, rejsci, pavouci, brouci apod. Kdyţ pod hromadou nejprve vykopeme díru, kterou zakryjeme klestím, prkýnkem nebo kameny a necháme volný vchod, pak jsme vytvořili zimní příbytek například právě pro jeţka. Hrubší dřevo dáváme dospod, jemnější klestí nahoru, na podzim můţeme hromadu navíc ještě zakrýt listím. S tím, jak se materiál rozkládá a hromada sedá, přihazujeme průběţně nové dřevo. Hromadu zřídíme nejraději někde ve stínu. DOMEK PRO JEŢKA Pokud se nám neupravená hromada roští nelíbí, můţeme jeţkovi sami zrobit chaloupku, či skrytý úkryt. HROMADA KAMENÍ

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou Přírodní zahrada v mateřské škole Přírodní zahrada je velmi hodnotným životním prostorem. Představuje pestrý a biologicky

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Obecné principy PŘÍRODNÍ ZAHRADY 24.11.2014. Ing. Monika Pýchová

Obecné principy PŘÍRODNÍ ZAHRADY 24.11.2014. Ing. Monika Pýchová Obecné principy PŘÍRODNÍ ZAHRADY 24.11.2014 Ing. Monika Pýchová Přírodní zahrada Uzavřený ekosystém, jehož cílem je co nejméně vstupů zvenčí (energie, cizokrajné rostliny, voda z vodovodního řádu,atd.).

Více

VYUŢÍVÁNÍ PŘÍRODNIN ČLOVĚKEM (pracovní část ke IV. přednáškovému bloku)

VYUŢÍVÁNÍ PŘÍRODNIN ČLOVĚKEM (pracovní část ke IV. přednáškovému bloku) 1 VYUŢÍVÁNÍ PŘÍRODNIN ČLOVĚKEM (pracovní část ke IV. přednáškovému bloku) blok č. I. a III. cvičící: Mgr. Iva Frýzová (12077@mail.muni.cz) katedra biologie PdF MU 1. Mnohem dříve, neţ se začaly pouţívat

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky 3. období 6. ročník Dytrová, R. a kol.: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých je si vědom svých

Více

1. ZAHRADY A PARKY. Živočichové a rostliny, které nás upoutají kolem školy

1. ZAHRADY A PARKY. Živočichové a rostliny, které nás upoutají kolem školy 1. ZAHRADY A PARKY Často se u škol vysazuje park, ve kterém rostou vedle domácích dřevin i dřeviny cizokrajné. Stejně tak je to i v případě Základní školy v Mladecku. Vpravo od hlavní brány rostou borovice

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Příloha č. 1: Fotodokumentace - základní škola Tvrdonice

Příloha č. 1: Fotodokumentace - základní škola Tvrdonice Příloha č. 1: Fotodokumentace - základní škola Tvrdonice Obr. 6: Budova základní školy (orig.). Obr. 7: Vchod do základní školy (orig.). Příloha č. 2: Fotodokumentace - základní škola Lanţhot Obr. 8: Budova

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Komunitní zahrada Kom Pot ukázková ekozahrada

Komunitní zahrada Kom Pot ukázková ekozahrada Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA. Komunitní zahrada Kom Pot ukázková ekozahrada PŘÍRODNÍ ZAHRADY Alena Lehmannová www.prirodni-zahrady.cz leden 2013 strana 2/9 Obsah Základní informace

Více

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace samostatně pozoruje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ107/1400/213149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č materiálu: VY_52_INOVACE_033 Irena

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK

PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK ,,VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Země ve vesmíru? žák

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * *

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * * Hmyz * * * toto je pomoc pro ty, kdo byli vybráni do soutěže Poznej a chraň- téma všechno lítá co má i nemá peří Není nutné se naučit všechno!! Prostě se bavte a zajímejte, prohlédněte si to, co vás zajímá...

Více

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Půda zdroj ţivota aneb Ze ţivota ţíţal. Cílová skupina. II.

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Půda zdroj ţivota aneb Ze ţivota ţíţal. Cílová skupina. II. Popis vyučovací lekce kapitola: Půda Multimediální ročenka životního prostředí II terénní modul Název Cílová skupina Půda zdroj ţivota aneb Ze ţivota ţíţal II. stupeň ZŠ Časová dotace 45 min. 90 min. Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Bc. Lenka Radová. Základy zahradnické výroby. Rozmnožování rostlin

Bc. Lenka Radová. Základy zahradnické výroby. Rozmnožování rostlin Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZZV30 Číslo materiálu 30

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 472 Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát význam hospodářsky důleţitých rostlin a způsob jejich pěstování ročník 7. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát význam hospodářsky důleţitých rostlin a způsob jejich pěstování ročník 7. č. č. 35 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Význam rostlin a jejich ochrana V pracovních listech se ţáci seznámí s významem rostlin

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy

Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy Vypracovaly: Veronika Bořutová, UČO 253475 Olga Krejčí, UČO 322757 Edita Černá, UČO 191586

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADY. Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050

PŘÍRODNÍ ZAHRADY. Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 PŘÍRODNÍ ZAHRADY ZÁKLADNÍ POJMY Tradiční zahrada návaznost na místní tradici a zkušenosti předků Přírodní zahrada

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 4. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 4. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka ROZMANITOST PŘÍRODY Prvky neživé přírody:

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET PŘÍRODOPISU Název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: č. materiálu: VY_52_INOVACE_015 Irena Prexlová Třída/ročník: Datum

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SETÍ A SÁZENÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SETÍ A SÁZENÍ Duben je měsíc, kde se příroda probouzí a kdy naplno začínáme zahradnické aktivity v zahradě. Je to období jarní přípravy půdy pro pěstování a období setí. Půdu (záhony) bychom měli mít připravené z podzimu

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Chrobák. Víte, že? Brouci. Znaky. Stanoviště

Chrobák. Víte, že? Brouci. Znaky. Stanoviště Chrobák Chrobák velký má vysoce klenuté tělo. Zbarvený je do černa až černomodra. Spodní strana je modrá nebo modrofialová. Jeho nohy jsou ochlupené. Na konci tykadel se nachází trojčlenná palička. Chrobáci

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Plán využití pomůcek. k projektu. Přírodní hřiště MŠ Luleč

Plán využití pomůcek. k projektu. Přírodní hřiště MŠ Luleč Plán využití pomůcek k projektu Přírodní hřiště MŠ Luleč Únor 2013 OBSAH 1. Herní prvky... 3 1.1. Pískoviště... 3 1.2. Prohazovadlo s kreslící tabulí... 4 1.3. Balanční prvek - Kladinky... 4 1.4. Pyramida...

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

PŘÍLOHA Č. 4 MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKY, BRNO

PŘÍLOHA Č. 4 MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKY, BRNO PŘÍLOHA Č. 4 MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKY, BRNO Rozhovor se uskutečnil na začátku června 2016 v Brně Ţidenicích, s paní učitelkou Janou Albrechtovou. S jejím souhlasem zde uvádím přepis vedeného rozhovoru.

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA: Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě STUPEŇ PD: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Rýmařov PARCELA Č.: část pozemku parc.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou Dříve než začneme plánovat změny na své zahradě je důležité si uvědomit - čeho chceme na své zahradě dosáhnout. Zda budeme mít v sezónu stále kvetoucí zahradu, relaxační zahradu, místo určené k dětským

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd.

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd. Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. Abstrakt a obsah modulu Název a popis modulu Tvorba přírodních školních zahrad Přírodní školní zahrady poskytují vynikající prostředí a příležitost ke zvýšení

Více

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo TEORETICKÁ ČÁST test 1. Žlutočerně zbarvenou pestřenku obvykle predátoři neloví, protože: a) Její tělní tekutina obsahuje jedovatou látku. b) Má ţihadlo. c) Má ostrá kusadla. d) Ji povaţují za nebezpečnou

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo

Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo Identifikace školy, obec: Třídní kolektiv: 1. Velkým tématem prvního kola soutěže bude hmyz. Abyste věděli, jak se hmyz pozná, doplňte následující slova nebo slovní

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

Zvěřinec na dvorku, aneb brouci, hmyz a členovci: kdo je kdo? Shrnutí

Zvěřinec na dvorku, aneb brouci, hmyz a členovci: kdo je kdo? Shrnutí Zvěřinec na dvorku, aneb brouci, hmyz a členovci: kdo je kdo? Shrnutí Úloha je zaměřena na pozorování a pochopení stavby těla a systému členovců a reaguje na skutečnost, že mnoho žáků a studentů (ale i

Více

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka.

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. Slova nadřazená domeček- obrázek slovo nadřazené nábytek ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. 1. Lenka s mámou nakupuje.

Více

Plán činností Ekoškoly na rok 2016

Plán činností Ekoškoly na rok 2016 Plán činností Ekoškoly na rok 2016 činnost termín realizace zodpovědnost hodnocení Průběžně aktualizovat informace na nástěnce pro děti, a rodiče I. Potyková Pořídit mikroskop, lupy do konce r. 2015, M.

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka Bezpečná cesta do školy Domov: prostředí domova, panelový dům, nájemní dům, byt, vesnice, město Obec: úřady,

Více