Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná poradkyně školní metodička prevence

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Vnitřní a vnější zdroje školy, monitoring 3. Obsah prevence a práce výchovného poradce 4. Cíle programu primární prevence a výchovného poradenství 4.1 Dlouhodobé cíle 4.2 Krátkodobé cíle 5. Jednorázové akce 5.1 První ročníky 5.2 Druhé ročníky 5.3 Třetí ročníky 5.4 Čtvrté ročníky 6. Plány realizace 6.1 První ročníky 6.2 Druhé ročníky 6.3 Třetí ročníky 6.4 Čtvrté ročníky 2

3 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 MV Poděbradská 12 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Josef Ležal Telefon na ředitele na ředitele Jméno školního metodika Ing. Alena Kvízová prevence Telefon , linka 112 Specializační studium Ne Jméno výchovné poradkyně Ing. Alena Kvízová Telefon , linka 112 Specializační studium Ne Jméno školní psycholožky PhDr. Iva Světlá Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ I. stupeň ZŠ II. stupeň Víceleté gymnázium leté gymnázium SŠ ostatní Celkem

4 2. Vnitřní a vnější zdroje školy, monitoring Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské je státní odborná škola, která má tři místa výkonu v Praze 9 Poděbradská 1, Poděbradská 12, Pod Balkánem 599. Komplexní vzdělávací nabídka je na vysoké odborné úrovni. Škola zajišťuje širokou škálu možností získat kvalifikaci v oborech vzdělání středních odborných škol a středních odborných učilišť. Vychovává odborníky pro praxi, zejména pro elektrotechniku, průmyslovou a farmaceutickou chemii, ekonomiku a automobilní techniku. Škola je moderně vybavena, včetně laboratoří a učeben informačních technologií. Výuka probíhá i na pracovištích sociálních partnerů. Maximální snahou vedení školy je aktualizovat nabídku vzdělávacích programů podle potřeb trhu práce a reagovat tak na měnící se podmínky ve společnosti a požadavky sociálních partnerů. MV Poděbradská 12 se nachází v průmyslové části Prahy v blízkosti vlakového nádraží Libeň. Značná část mimopražských žáků školy dojíždí na toto nádraží. Ve škole Poděbradská 12 se vyučuje ve dvanácti třídách, jejichž obory vzdělání jsou zakončené závěrečnou nebo maturitní zkouškou. V denním studiu se vyučuje v jedenácti třídách. V jedné třídě, označené MSD, jsou žáci vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. PŘEHLED TŘÍD OZNAČENÍ TŘÍDY KÓD OBORU NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ 1 AMA H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 AMB H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 MCH L/01 Chemik operátor L/01 Mechanik elektrotechnik 2 AMA H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 2 AMB H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 2 MCH L/01 Chemik operátor L/01 Mechanik elektrotechnik 3 AMA H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 AMB H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 MCH L/01 Chemik operátor L/01 Mechanik elektrotechnik 4 MEA L/01 Mechanik elektrotechnik 4 MCH L/01 Chemik operátor L/01 Mechanik elektrotechnik 4 MSD L/01 Mechanik elektrotechnik Funkce školního metodika prevence je kumulována s funkcí výchovné poradkyně. Školní metodička prevence úzce spolupracuje s učiteli a společně se snaží snížit rizikové chování žáků. Minimální preventivní program je úzce propojen se školními vzdělávacími programy všech oborů vzdělání vyučovaných na SŠ-COPTH. 4

5 V budově školy i na internetových stránkách školy je umístěna schránka důvěry. Do školy dochází jednou týdně psycholožka, kterou mohou studenti i rodiče kontaktovat přes webové stránky školy. Rodiče i studenti zde rovněž najdou odkaz na konzultační hodiny a výchovné poradkyně. Problémy, týkající se výchovného poradenství, řešíme i na poradách učitelů teoretického vyučování. Informace od studentů získáváme pomocí anonymních evaluačních dotazníků, osobních pohovorů či diskusí ve třídě. Se svými problémy se studenti obracejí na třídního učitele, výchovnou poradkyni a psycholožku školy. K žákům se specifickými poruchami učení přistupujeme individuálně, mají delší časový úsek na vypracování testů, možnost opravy nepodařené práce. Mnozí při výuce využívají notebooků. Je jim věnována zvýšená pozornost a vedena agenda o jejich vývoji. Platnost psychologického vyšetření žáků je kontrolována výchovnou poradkyní. Zejména v prvních ročnících jsou pečlivě sledovány příznaky počínající šikany. Přetrvávajícím problémem je záškoláctví, časté pozdní příchody a vandalismus. Závažnější případy záškoláctví a neomluvené absence žáků jsou řešeny na výchovných komisích. Je třeba postupovat jednotně, důsledně a přísně proti každému, kdo byl přistižen při vandalismu. U žáků s velmi špatným prospěchem jsou rodiče informováni písemně. Výchovná poradkyně a vyučující často řeší problémy žáků s rodiči a zákonnými zástupci prostřednictvím individuálních pohovorů ve škole, na výchovných komisích nebo prostřednictvím třídních schůzek. Rizikové chování, drogy a jiné sociálně negativní jevy jsou velkým společenským problémem. Primární prevence spolu se vzděláváním žáků v oblasti zdravého životního stylu má za úkol předcházet rizikovému chování. Škola nabízí žákům možnost sportovního vyžití, návštěv kulturních akcí a jiných mimoškolních aktivit (úspěch mají zejména soutěže). Talentovaní žáci jsou podporováni ve svém rozvoji všemi vyučujícími. Pro chemické obory bylo vytvořeno modulační pracoviště pro rozvíjení klíčových kompetencí nadaných žáků (grant Magistrátu hlavního města Prahy). Výukové pracoviště je vybaveno novým nábytkem a přístroji (elektroforéza, digitální analytické váhy, digitální refraktometr, digitální pipety a byreta, oximetr atd). Žákům posledních ročníků jsou poskytovány informace o uplatnění v praxi a možnostech dalšího studia. Za vzornou reprezentaci školy v různých školních i mimoškolních soutěžích jsou udíleny žákům pochvaly. 5

6 Dílčí minimální preventivní program je zpracován na základě těchto podkladů 1. Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 2. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 3. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j /02-22) 4. Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č.j / ) 5. Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j / ) 6. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 7. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j.: / , Věstník MŠMT sešit 5/1999) 8. Zákon č. 94/1993 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 9. Spolupráce předškolních zařízení, škol a školních zařízení s policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Věstník MŠMT č.11/2003, č.j / ) 6

7 3. Obsah prevence a práce výchovného poradce Prevence sociálně nežádoucích jevů představuje aktivity v následujících oblastech záškoláctví vandalismus šikana drogová závislost AIDS rasismus, xenofobie, antisemitismus kriminalita a delikvence domácí násilí, týrání a zneužívání dětí sebepoškozování motivace k vhodnému využívání volného času šíření informací o zdravém životním stylu podílení se na veřejných sbírkách a výchovných akcích vytváření dobrého školního klimatu 4. Cíle programu primární prevence a výchovného poradenství 4.1 Dlouhodobé cíle žáci rozvoj osobnosti žáků vést žáky k sebepoznání, ke zvládání stresů vést žáky ke zdravému životnímu stylu snížit výskyt a užívání návykových látek vychovat sociálně zralé žáky v jejich postojích, hodnotách a sebehodnocení zvyšovat dovednosti žáků v sociální komunikaci podporovat úspěšný přechod na střední školu a podporovat žáky opakující ročník zvyšovat nabídku volnočasových aktivit pro studenty vychovávat k budoucímu profesnímu uplatnění pedagogický sbor rozšířit spolupráci pedagogů s výchovným poradcem informovat kolegy o možnostech vzdělávání v oblasti primární prevence a výchovného poradenství motivovat třídní učitele k diskusi o problémech žáků i v třídnických hodinách rodiče zvyšovat důvěru v interakci učitel žák rodič více informovat rodiče na třídních schůzkách o chování a problémech žáků zaměřit se na spolupráci s rodiči 7

8 ostatní cíle vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces podporovat bezpečné klima školy prohlubovat spolupráci se sociálními partnery během praxí se zaměřit na poznávání pracovního procesu přispět k šíření dobrého jména školy 4.2 Krátkodobé cíle žáci seznamovat s riziky používání návykových látek organizovat různě zaměřené výchovné akce pořádat odborné soutěže a exkurze s cílem pomoci žákům ve vytváření studijních návyků snížit počty neomluvených hodin u žáků účastnit se charitativních akcí podporovat zájmové volnočasové aktivity žáků výlety, kulturní akce aktualizovat informace na nástěnce v budově školy zkulturnit prostředí školy pedagogové dát důraz na témata zabývající se lidskými právy, bojem proti rasismu, xenofobii a intoleranci a způsoby obrany proti nim organizovat schůzky výchovného poradce s třídními učiteli a předsedy předm. komisí zlepšit komunikaci mezi třídním učitelem a ostatními pedagogy spolupracovat s Městskou policií využívat ve výuce CD s tematikou prevence návykových látek, sprejerství, projevy vandalismu atd. rodiče seznámit rodiče prvních ročníků s výchovným poradenstvím ve škole, s možností konzultovat studijní i výchovné problémy žáků s výchovným poradcem a školní psycholožkou slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníků s rodiči seznámit rodiče na třídních schůzkách s minimálním preventivním programem a jeho umístěním na webových stránkách školy předávat rodičům na třídních schůzkách informační brožury o řešení různých problémů žáků možnost elektronické komunikace s vyučujícími prostřednictvím ů dostupných na webových stránkách školy ostatní rozšířit knihovnu o publikace týkající se výchovného poradenství a prevence rizikového chování možnost výpůjčky školních notebooků na dobu vyučování prostřednictvím ISIC karty 8

9 5. Jednorázové akce Jsou stručně charakterizovány akce, které jsou naplánovány pro jednotlivé ročníky tříletých a čtyřletých oborů. Při realizaci může dojít ke změnám a jednotlivé akce se tímto přesunou na náhradní termín. Tento základní plán může být v průběhu školního roku rozšířen o jiné aktivity, které budou upřesněny při hodnocení na konci školního roku. 5.1 První ročníky Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 v budově Hospodářské komory ČR akce Do školy v pohodě adaptace žáků prvních ročníků na nové školní prostředí, zážitkové hry přednáška Jak se učit PhDr. Světlá imatrikulace žáků tematicky výlet do německy mluvící země filmové a divadelní představení, výstava, muzeum, exkurze školní olympiáda SŠ COPTH sportovní turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu promítání prevence šikany, AIDS, sprejeři evaluační dotazník pro žáky lyžařský výcvik na školní chatě ve Strážném v Krkonoších školní výlety ENERSOL environmentální výchova žáků školní videoprojekce s tématem souvisejícím s výchovným poradenstvím přednášky a akce zaměřené na prevenci rizikového chování 5.2 Druhé ročníky Chemický jarmark sportovní turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu lyžařský výcvik na školní chatě ve Strážném v Krkonoších tematický výlet do německy mluvící země školní olympiáda SŠ COPTH evaluační dotazník pro žáky školní videoprojekce s tématem souvisejícím s výchovným poradenstvím ENERSOL environmentální výchova žáků filmové a divadelní představení, výstava, muzeum, exkurze školní výlety přednášky a akce zaměřené na prevenci rizikového chování předvádění jednoduchých pokusů na dni otevřených dveří, náborových akcích v ZŠ a různých výstavách prezentujících školu návštěvy historicky důležitých míst 9

10 5.3 Třetí ročníky přednášky a akce zaměřené na prevenci rizikového chování tematický výlet do německy mluvící země školní olympiáda SŠ COPTH sportovní turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu bezpečnost silničního provozu ENERSOL environmentální výchova žáků evaluační dotazník pro žáky absolventský ples návštěva Úřadu práce exkurze do Škoda auto výstava absolventských prací filmové a divadelní představení, muzeum, výstavy, exkurze školní výlety školní videoprojekce s tématem souvisejícím s výchovným poradenstvím slavnostní předání výučních listů 5.4 Čtvrté ročníky výstava absolventských prací besedy zaměřené na psychologickou přípravu k maturitě exkurze do automobilky Škoda auto Mladá Boleslav sportovní turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu návštěva Úřadu práce výstavy, exkurze maturitní ples slavnostní předání maturitních vysvědčení Pozn.: žáci třídy 4 MSD mají individuální vzdělávací plán neúčastní se všech akcí určených pro žáky denního studia. Z tohoto důvodu není třída uvedena v plánu realizací. 10

11 6. Plány realizace 6.1 První ročníky Měsíc/třída 1 AMA 1 AMB 1 MCH ZÁŘÍ Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 Do školy v pohodě Chemický jarmark ŘÍJEN Prevence kriminality, drogy Přednáška Jak se učit LISTOPAD Promítání prevence šikany Nadační fond Scholla Pragensis výstava PROSINEC Sportovní turnaje (šachy, stolní tenis) Tematické výstavy Ekologická akce LEDEN Lyžařský výcvik Imatrikulační ples ÚNOR BŘEZEN ENERSOL Evaluační dotazník pro žáky Exkurze do Spalovny Malešice DUBEN Školní olympiáda SŠ COPTH Den Země ekologicky zaměřená akce KVĚTEN ČERVEN Turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu Školní výlet 11

12 6.2 Druhé ročníky Měsíc/třída 2 AMA 2 AMB 2 MCH ZÁŘÍ Sportovní turnaje Divadelní představení Chemický jarmark ŘÍJEN Tematický výlet do německy mluvící země Prevence kriminality, drogy LISTOPAD Komunikační pořad zaměřený na ekologickou výchovu mládeže Scholla Pragensis výstava PROSINEC Sportovní turnaje (šachy, stolní tenis) Výstava, muzeum LEDEN ÚNOR Lyžařský výcvik ENERSOL Výstava řemesel BŘEZEN Výstava, muzeum Evaluační dotazník pro žáky DUBEN Školní olympiáda SŠ COPTH Akce Den Země KVĚTEN Turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu Ekologická akce ČERVEN Filmové představení Čistírna odpadních vod Školní výlet 12

13 6.3 Třetí ročníky Měsíc/třída 3 AMA 3 AMB 3 MCH ZÁŘÍ Sportovní turnaje Tematický výlet do německy mluvící země ŘÍJEN Chemický jarmark Beseda o energii LISTOPAD PROSINEC Scholla Pragensis výstava Sportovní turnaje (šachy, stolní tenis) Prevence AIDS, drogy LEDEN Absolventský ples ENERSOL environmentální výchova žáků ÚNOR Výstava řemesel Přednášky MP hl. m. Prahy BŘEZEN Výstava, muzeum Evaluační dotazník pro žáky DUBEN Školní olympiáda SŠ COPTH Návštěva Úřadu práce Turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu KVĚTEN Výstava absolventských prací Exkurze do Škoda auto ČERVEN Školní výlet Slavnostní předání výučních listů 13

14 6.4 Čtvrté ročníky Měsíc/třída 4 MEA 4 MCH ZÁŘÍ Sportovní turnaje Tematický výlet do německy mluvící země ŘÍJEN Chemický jarmark Beseda o energii LISTOPAD Schola Pragensis výstava Ekologická akce PROSINEC Sportovní turnaje (šachy, stolní tenis) Prevence onkologie, AIDS, drogy LEDEN Maturitní ples ENERSOL environmentální výchova žáků Exkurze ÚNOR BŘEZEN Přednášky MP hl. m. Prahy Evaluační dotazník pro žáky Beseda zaměřená na psychologickou přípravu k maturitě DUBEN Návštěva Úřadu práce Turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu KVĚTEN ČERVEN Výstava absolventských prací Slavnostní předání maturitních vysvědčení V Praze dne Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná poradkyně školní metodička prevence 14

Školní preventivní strategie 2007/2008

Školní preventivní strategie 2007/2008 Školní preventivní strategie 2007/2008 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark www.outech-havirov.cz Metodik prevence: Preventivní

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257 312 390 Minimální preventivní program VOŠG a SPŠG, Hellichova

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více