ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 BEZPEČNĚ V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 Jirkov 43111, okr.chomutov Mgr. Miloš Rousek Telefon ředitele ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon Mgr. Dagmar Režná , kancelář školy spojuje vše Jméno a příjmení výchovného poradce (VP) Telefon Mgr. Ludmila Bryndová , kancelář školy spojuje vše Konzultační hodiny. VP : Po 13, , po domluvě možné i jiné termíny ŠMP: Po,Út,St - od hod, po domluvě Telefon

2 ÚVOD Minimální preventivní program je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy a ve svém důsledku má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu. Zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého školního roku. Základním předpokladem k maximální účinnosti je aktivní zapojení všech žáků třídy, školní družiny a žáků navštěvující mimoškolní aktivity řízené školou. Rodiče žáků musí být s celým programem průběžně seznamováni. Prevence rizikového chování u dětí a mládeže představuje aktivity ve všech oblastech prevence: - drogových závislostí, alkoholismu a kouření - kriminality - virtuálních drog - patologického hráčství - záškoláctví - šikanování, kyberšikaně - vandalismu a jiné formy násilného chování - xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus Minimální preventivní program vychází z těchto materiálů: Metodický pokyn MŠMT č. j /99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Metodický pokyn MŠMT č. j / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT č. j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školních zařízení Metodický pokyn MŠMT č. j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j /

3 ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 1. Popis současného stavu ve škole Počet tříd Počet žáků školy ZŠ I. stupeň ZŠ - II. stupeň Naše škola je školou sídlištní, která svou polohou je v klidné a nerušné části města. Na prvním stupni je preferován individuální přístup k žákům a speciální péče o žáky s logopedickými poruchami. Třídy a další prostory jsou pěkně vyzdobeny převážně žákovskými pracemi. Máme k dispozici kromě kmenových tříd také speciální učebny počítačové, jazykové, chemie a fyziky. Vyučující v hodinách využívají interaktivní tabule i audiovizuální techniku. V rámci tělesné výchovy využíváme dvou tělocvičen, a venkovního sportovního areálu. Velmi dobře pracuje školní družina. Škola je zaměřena na sportovní a další volnočasové aktivity. Toto vše přispívá k budování kladného vztahu žáků ke škole, materiálním hodnotám i k vytváření zdravých třídních kolektivů. Naši školu navštěvuje mnoho žáků ze sociálně slabých skupin obyvatelstva. Problémem je vysoká nezaměstnanost a neúplné rodiny. V našem regionu je vysoké procento uživatelů drog, narůstá kriminalita. Snadná dostupnost cigaret a alkoholu pro žáky je stále marným preventivním bojem. Zaznamenáváme nárůst agresivního a vulgárního chování žáků, ale i dospělých. Proto se i tyto negativní jevy dostávají do klimatu školy. Mezi nejčastější problémy patří skryté formy záškoláctví, nedostatečná příprava žáků na vyučování. Máme poměrně vysoké procento žáků se slabým prospěchem zejména na 2. stupni školy. Závažná je opakovaná dlouhodobá absence některých žáků, která vede k problémům s klasifikací, případně k opakováním ročníků. Novým problémem jsou nebezpečné jevy vyskytující se na sociálních sítích. Řada našich žáků má svůj profil na FACEBOOKU a na SPOLUŽÁCI.CZ. V loňském školním roce byla uskutečněna beseda pro rodiče na danou problematiku. Zájem projevilo 20 rodičů, na daný termín besedy se dostavilo 5 rodičů. Stále více se však objevují nové formy nebezpečných jevů v rámci sociálních sítí a ty mohou být pro některé žáky velmi nebezpečné. Proto v letošním školním roce bude cílem programu prevence problematika bezpečného užívání internetu.. Zde je nutné hovořit s rodiči a vysvětlovat závažnost tohoto konání. Při řešení všech těchto jevů je spolupráce školy s rodinou zásadní nutností. Přesto se škola ne vždy setkává u rodičů s porozuměním. Témata rizikového chování jsou diskutována na poradách, na metodických sdruženích. Pokud se objeví ve třídě problém, mohou se vyučující i rodiče obrátit na výchovnou poradkyni i na metodičku prevence.v loňském školním roce se řada žáků obracela na výchovnou poradkyni při řešení problémů v třídním kolektivu. V případě podezření na rizikové chování se zaměřujeme na pozorování klimatu ve třídě, sledování ohroženého jedince a včasné řešení problému. Provádíme rozhovory se žáky, případně dotazníkové šetření. Na daných problémech spolupracují všichni pedagogové společně s vedením školy a s PPP.

4 2. Dlouhodobé cíle MPP MPP je určen pro žáky, pedagogické pracovníky i veřejnost a má dlouhodobě vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo ni. Tyto cíle odpovídají školní strategii primární prevence rizikových projevů chování. MPP má pomoci předcházet následujícím rizikovým jevům: - záškoláctví - šikana, násilí - divácké násilí - vandalismus - rasismus, xenofobie - užívání návykových látek - onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou - poruchy příjmu potravy - virtuální drogy a patologické hráčství 3. Krátkodobé cíle MPP - Posilování a budování pozitivních vztahů v jednotlivých třídách - Seznámení žáků s problematikou bezpečného užívání komunikačního fenoménu, kterým je internet a především jedna z jeho významných složek a tou jsou sociální sítě. Témata budou rozpracována podle publikace: Jak mohou nebezpečné jevy vyskytující se v rámci sociálních sítí ovlivnit náš život Žáci: Rozvoj kompetencí v těchto oblastech: - Komunikace: Pozdrav, oslovování, otázka, odpověď, poděkování, objasnění, omluva Dovednost verbalizovat to, co se mi na chování jiných líbí a co ne. - Pozitivní hodnocení druhých: Přijmout druhého takového, jaký je, vyjádřit mu sympatie. - Asertivita: Zvládání agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. - Legislativa: Dodržování navržených pravidel. Uvědomování si nežádoucího chování a nesení odpovědnosti za porušování pravidel. Pedagogičtí pracovníci: - Zvyšovat právní vědomí žáků. - Reagovat na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky. - Podchycení a náprava prvních příznaků RCH. - Sledování vzájemných vztahů mezi žáky a prvních projevů šikany. - Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí - týrání a zneužívání dětí - záškoláctví - ohrožování mravní výchovy mládeže - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) - sebepoškozování Rodiče dětí a veřejnost: Cílem je aktivní zapojení rodičů i veřejnosti do života školy. Spolupráce rodičů s třídním učitelem, využívání konzultačních hodin VP, ŠMP. Informování rodičů o aktivitách školy prostřednictvím školního časopisu Dubový list, webových stránek školy. Seznamování se s programy on-line : Prevence pro rozumné rodiče

5 STRATEGIE A METODY DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ, FORMY REALIZACE MPP I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. Oblasti přímé práce pedagogů a) Třídní učitel: V primární prevenci je prvním efektivním krokem, pokud zná jednotlivé žáky s jejich přednostmi i slabostmi, rozumí sociální dynamice třídy a posléze ji dokáže využít k ovlivňování vztahů ve skupině. Je nezastupitelnou osobou ve sféře vlivu na atmosféru třídy, na vytváření důvěry ve třídě a na podporu otevřené komunikace mezi žáky ve třídě. Spolupracuje se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, podílí se na realizaci MPP a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru, spolupracuje se zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy. Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí. b) Výchovný poradce: Zaměřuje se na individuální kontakt a hledání řešení problémů konkrétních žáků jedinců. Zprostředkovává kontakt s poradenským pracovištěm na straně jedné, kontakt s rodiči a učiteli na straně druhé. Pomáhá problémy dětí podchytit ještě v počátečním stadiu zejména problémy výukového a částečně i výchovného charakteru včetně pomoci žáků při další volbě vzdělávací cesty ( kariérové poradenství). c) Školní metodik prevence Koordinuje a tvoří rámec preventivního programu školy. Monitoruje projevy rizikového chování ve škole na základě informací třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků. Stanovuje priority prevence v oblasti negativního chování. Spolupracuje s ostatními odborníky prevence SVP, PPP, nízkoprahová zařízení, Policie ČR, MěP, okresní metodik prevence. Zajišťuje metodické pomůcky, informace, kontakty na organizace a odborníky v oblasti prevence.vede vlastní záznamy o přehledu realizovaných kroků a aktivit v průběhu školního roku, vyhodnocuje efektivitu aktivit. Má stanovenou dobu konzultací pro setkání s pedagogickými pracovníky, žáky a rodiči. Spolupracuje s výchovným poradcem a účastní se výchovných komisí v oblasti návykových látek a závislostí. d) Ostatní vyučující a pracovníci školy: - spolupracují s třídním učitelem a výchovným poradcem a školním metodikem prevence c) Ředitel školy: - vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování, schvaluje a kontroluje realizaci primárních aktivit - řeší společně s pedagogy, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence případné problémy.

6 Harmonogram preventivních aktivit: Na 1. stupni s třídními kolektivy v rámci primární prevence pracují třídní učitelé, ŠMP, VP. Program je rozpracován do ŠVP a řazen do výuky. Úspěšnost je ověřována z okamžité reflexe po vyučovací hodině,nebo pomocí obrázků, které děti malují, v některých případech děti vyplňují dotazníky. Září: Zdravé mezilidské vztahy 1. stupeň Klima třídy monitorování vztahů ve třídě, zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo jiných problémů, stanovení třídních pravidel. Seznámení se Školním řádem, Klasifikačním řádem, jednotné postupy řešení konfliktů, přestupků a dané sankce. Seznámení s programem prevence a jeho realizací, s preventivním týmem školy, informační nástěnkou prevence,,co dělat když.. Seznámení s nabídkou mimoškolní zájmové činnosti ročník preventivní aktivity: - společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli - osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS - co je prevence, co všechno dělá VP, ŠMP. - vzájemně si nasloucháme Spolupráce: - projekt Policie ČR nástěnka a schránka dotazů Co dělat když.., AJAX - účast na třídních aktivitách Znalostní kompetence: Žáci dodržují stanovená pravidla, hygienické požadavky,vědí na koho se obrátit v případě ohrožení ročník: - upevňování vztahů ve třídě, ve škole - nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry - co je prevence, co všechno dělá VP, ŠMP, kde hledat pomoc - vzájemně si nasloucháme Spolupráce: - projekt Policie ČR nástěnka a schránka dotazů Co dělat když - účast na třídních aktivitách - umí pojmenovat mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví na koho se obrátit v případě, že jsou porušována jeho práva - mají povědomost o tom, že jednání ohrožující druhé je protiprávní

7 Harmonogram preventivních aktivit: Na 2. stupni vyučuje VP předmět výchova k občanství a výchova ke zdraví podle tematických bloků. Úspěšnost se zjišťuje z okamžité reflexe na konci hodiny, pomocí dotazníků. TU na třídnických hodinách zaměřují prevenci na vztahy ve třídě a posilují prevenci v oblasti využívání internetu podle harmonogramu aktivit. Září : Zdravé mezilidské vztahy 2. stupeň Klima třídy monitorování vztahů ve třídě, zaměření pozornosti na včasné odhalování projevů šikany v nových kolektivech, začlenění nových žáků do komunity třídy, stanovení třídních pravidel a sankcí. Seznámení se Školním řádem, Klasifikačním řádem, jednotné postupy řešení konfliktů, přestupků. Seznámení s programem prevence a jeho realizací, s preventivním týmem školy, informační nástěnkou prevence,,co dělat když.. Seznámení s nabídkou mimoškolní zájmové činnosti ročník: Třídní pravidla: - odmítání všech forem omezování osobní svobody, forem šikany - oslovování se jménem - formování nových třídních kolektivů a zařazení nových žáků - posilování sebedůvěry a sebeúcty - říkat své názory a akceptovat názory ostatních Práce s pravidly: - učit se asertivnímu způsobu vystupování - učit se řešit problémy - spolupracovat ve skupinách - znát práva druhých / neohrožovat, neubližovat, nezastrašovat/ Aktivity: - práce na projektech školy - účast na třídních aktivitách - reprezentace školy - žáci znají význam mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví - respektují odlišné názory, chování, myšlení, zájmy druhých - uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky - umí spolupracovat ve skupině a přijímat odpovědnost za společné úkoly - znají významné dokumenty upravující lidská práva a ochranu dětí - dovedou komunikovat s linkou důvěry, krizovými centry, vyhledávat odbornou pomoc

8 Říjen: Já a moje zdraví 1. stupeň Dny zdravé výživy - zásady zdravé výživy, zdravá svačina, kultura stolování. Zdravý životní styl výhody zdravého člověka, činnosti vedoucí ke zdraví. Prosazování zdravého životního stylu ve škole, aktivní přestávky. Význam pohybu pro zdraví, sportovní turnaje tříd ročník: Aktivity: - sestavení zdravé svačinky a její prezentace - výuka - stolování ve cvičném bytě školy - pohyb a zdraví zájmové útvary, soutěže - formy odpočinku, jednoduché relaxační techniky Ověřovací blok preventivního programu: Nenič své chytré tělo prevence alkoholu: 2. A, 3. A - mají vědomosti o zdravém životním stylu - znají hodnotu zdraví - mají vědomosti jak udržovat zdraví - uvědomují si význam společného stolování rodiny - umí definovat co je alkohol, změny chování člověka pod vlivem alkoholu. Rizika nemocí. - získávání podvědomí - alkoholismus je těžké onemocnění Aktivity: - Výhody zdravého člověka Vv, pracovní činnosti - Činnosti vedoucí ke zdraví, denní režim ČajS, Tv - Prosazování zdravého životního stylu ve škole aktivity o přestávkách - Stravovací návyky význam snídaně,svačina školáka a její příprava ve cvičném bytě školy prezentace - Význam ovoce a zeleniny Čajs - Besedy s MěP Jirkov V. Dráb, Projekt Policie ČR AJAX Preventivní program: Nenič své chytré tělo: 4. A, 5. A / ČajS, Vv, Čj / - Vstupní dotazník, základní informace z oblasti experimentování s alkoholem - Pojem alkohol a alkoholismu, závislost - Legislativa legálních drog pojem legální drogy, zákaz prodeje do 18 let, školní řád - Vliv alkoholu na organismus - Zdravotní a sociální rizika nadměrného užívání alkoholu - Besedy s MěP Jirkov V. Dráb, Projekt Policie ČR AJAX - žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají vhodné činnosti denního režimu - osvojují si zdravý životní styl - umí připravit snídani dle zásad zdravé výživy - uvědomují si význam společného stolování rodiny

9 Říjen: Já a moje zdraví 2. stupeň Zdravý životní styl výhody zdravého člověka, činnosti vedoucí ke zdraví. Prosazování zdravého životního stylu ve škole. Sociální sítě a jejich rizika / TH, VT, VO, VZ / ročník: Aktivity: TH : Sociální sítě a jejich rizika sestavení nástěnky - smysluplné využívání volného času přehled o zájmových aktivitách žáků - motivace ke sportu a pohybu zapojování do sportovních aktivit - zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování projektů, výletů, sportovních aktivit Spolupráce: - ŠMP - materiály k prevenci nebezpečných jevů vyskytujících se v rámci sociálních sítí - besedy s MěP JI, str. V. Dráb - - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - ví, co je podstatou zdravého životního stylu, v rámci svých možností se snaží o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace a duševní hygieny na zdraví - mají základní přehled o sociálních sítí a vědí jak mohou negativně ovlivnit náš život

10 Listopad: Známý neznámý svět 1. stupeň Osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS. Sestavení denního režimu a jeho hodnocení / upozornit na čas trávený u PC/. Sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s cigaretami Ročník: Aktivity: - Obrázkový kalendář mého dne a upozornění na nedostatky - Jednoduché relaxační techniky /př. Pozdrav Slunci - program jógy/ - Základní informace o experimentování s cigaretami,pojem kouření, škodlivost nikotinu, zdravotní rizika, legislativa kouření, školní řád Preventivní program: Nenič své chytré tělo: 2. A, 3. A Vstupní dotazník, pojem kouření Vliv tabákového kouře na lidské tělo Důsledky kouření Vliv kuřáka na okolí Můj osobní postoj: Proč kouřit nebudu? ročník: Aktivity: - Obrázkový kalendář mého dne a vyhledávání nedostatků, obměny dle ZŽS - Jednoduché relaxační techniky /př. Pozdrav Slunci - program jógy/ - Základní informace o experimentování s cigaretami, škodlivost nikotinu, zdravotní rizika, legislativa kouření, školní řád Preventivní program: Nenič své chytré tělo: 4. A, 5. A Vstupní dotazník, pojem kouření Vliv tabákového kouře na lidské tělo Důsledky kouření Vliv kuřáka na okolí Můj osobní postoj: Proč kouřit nebudu? - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - ví, co je podstatou zdravého životního stylu, v rámci svých možností se snaží o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace a duševní hygieny - mají povědomí o tom, že normální je nekouřit, a vědí proč znají sankce za nerespektování zákonů

11 Listopad: Známý neznámý svět 2. stupeň Upevňování vztahů v komunitě vrstevníků hodnocení dodržování pravidel třídy TH Nebezpečné jevy vyskytující se v rámci sociálních sítí kyberšikana Aktivity: - Vymezení pojmu kyberšikana, příklady - rozbor příběhů koho se týká, následky - Definice kyberšikany, pojem virtuální svět a svět reálný - Formy kyberšikany a její specifika - Rady pro žáky Co dělat., kontakty- nástěnka, Dubový list - Kyberšikana a právo, pravomoce školy - předmět VO - Ověření znalostí dotazníkem VT p.karel Prokop, výchovná poradkyně testování třídy předmět VZ, VO ruka, strom, aj - Beseda s MěP Jirkov, str. V. Dráb Na problematiku v ČR existuje řada projektů, které jsou zaměřeny na problematiku nebezpečných komunikačních jevů: Linka Bezpečí Online ( Internet Helpline) Telefonní číslo: Krizová linka IPPP ČR Telefonní číslo: , Projekt E Bezpečí O2

12 Prosinec: Známý neznámý svět 1. stupeň Vánoční tradice, zvyky Mikulášská besídka Výroba dárků Advent Vánoční besídky tříd Návštěva Domu důchodců program žáků, dárky Vánoční prázdniny zimní sporty prevence úrazů - Znají význam vánočních tradic - Umí vyrobit a darovat dárek svým kamarádům, udělat radost ostatním - Upevňování kolektivu na společných aktivitách - Žáci znají rizika zimních sportů a vědí o možných nebezpečích při zimních aktivitách Prosinec: Známý neznámý svět 2. stupeň Vánoční tradice, zvyky, výroba dárků Advent / Vv, Pč, VD / Vánoční besídka 9.třídy pro spolužáky školy 9.tř Vánoční besídky tříd - TH Vánoční prázdniny zimní sporty prevence úrazů / VZ, Tv, poučení TU / Vánoční laťka 9.tř, organizace závodu Internetové obchody falešné zprávy Hoax, SMS Spoofing, Phishing / VT p. K Prokop/ - 1.prosinec Světový den AIDS prevence před onemocněním / VZ / - Význam vánočnívh svátků a vznik tohoto svátku /VZ, VO, D/ - Výroba a darovaní dárků svým kamarádům / Vv, vlastní aktivity / - Upevňování kolektivu na společných aktivitách, poznávání spolužáků na školních akcích - Žáci znají rizika zimních sportů a vědí o možných nebezpečích při zimních aktivitách poučení TH

13 Leden: Chráníme své bezpečí 1. stupeň ročník Šikana vymezení pojmu šikana, co je a co není šikana, definice šikany / nástěnka / kdy šikana začíná co může šikana způsobit jak mohu pomoci při šikaně kamarádovi, kam se obrátit pro pomoc, co je a co není žalování Ověřovací blok preventivní programu: Policejní akademie prevence šikany 2. A, 3. A Aktivity: - Beseda s MěP Jirkov str. V. Dráb - Projekt Policie ČR AJAX - Besedy na téma šikana / Čajs, Čj,Tv, Pč / - Stanovení jasných pravidel chování a jasné postihy za jejich porušování nástěnka třídy - - Žáci rozlišují co je a není kamarádství, rozlišují formy ubližování - Vědí, že nesmí slovně ubližovat spolužákům, nesmí bez dovolení brát cizí věci - Vědí kde hledat pomoc komunikace s rodiči, vědí na koho se obrátit : TU, VP, ŠMP ročník: Nebezpečné chování na internetu Monitorování třídního kolektivu jak děti užívají počítač Definice šikany a stanovení pravidel chování a sankcí za porušování pravidel Definice kyberšikany, formy, nebezpečí Bezpečnostní opatření při využívání internetu Kde hledat pomoc, komunikace s rodiči Aktivity: - Beseda s MěP Jirkov str. V. Dráb - Projekt Policie ČR AJAX - Besedy na téma šikana /Čajs, Čj,Tv,Pč/ - Dotazník počítač a můj volný čas - Pravidla pro děti k bezpečnějšímu užívání internetu, pravidla pro rodiče - Stanovení jasných pravidel chování a jasné postihy za jejich porušování nástěnka třídy - Kde hledat pomoc kontakty Projekt E Bezpečí / možnost si objednat na uvedené adrese/ Přednáška s diskusí zaměřená na rizikové chování na internetu Rizikové chování na internetu pro žáky 1. stupně ZŠ (5. třída) Témata: kyberšikana, kybergrooming, rizika sociálních sítí (Facebook), ochrana osobních údajů. Po přednášce získají žáci tiskoviny zaměřené na probraná témata. Délka akce: 2x45 minut, 30 osob. Přednášející: lektoři E-Bezpečí + policista (dle možností)

14 - Žáci rozlišují co je a není kamarádství, rozlišují formy ubližování - Žáci mají osvojená pravidla chování užívání internetu, znají nebezpečí ověření dotazníkem - Vědí kde hledat pomoc komunikace s rodiči, vědí na koho se obrátit : TU, VP, ŠMP Leden: Chráníme své bezpečí 2. stupeň Nebezpečné jevy vyskytující se v rámci sociálních sítí Co je stalking a kyberstalking? Co je kybergrooming? Projekt E Bezpečí Aktivity: - Upozornění žáků na další nebezpečné jevy a jejich projevů / TH, VT,VZ, VO, ČJ, AJ, / Příklady - Jak probíhá útok - Důsledky Přednáška s diskusí zaměřená na rizikové chování na internetu možnost objednání na dané adrese Rizikové chování na internetu pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ Témata: kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, rizika sociálních sítí (Facebook), ochrana osobních údajů. Po přednášce získají žáci tiskoviny zaměřené na probraná témata. Délka akce: 2x45 minut Velikost skupiny: do 50 osob Přednášející: lektoři E-Bezpečí + policista (dle možností) Znalostní kompetence - Osvojení pojmů / VT - dotazník / - Uvědomují si nebezpečí v případě setkání / VZ, VO modelové situace / - Umí se právně se rozhodnout v situacích vlastního nebo cizího ohrožení - Odmítají projevy násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat

15 Únor: Chráníme své bezpečí 1. stupeň Vnější vlivy ohrožující naše zdraví Agresivita, rasismus, vulgarismy ročník - preventivní aktivity - Pojem zdraví - Osvojení si základních pojmů: agresivita, vulgarismy, rasismus - Sestavení norem chování a pravidel dodržování, odůvodňování svého chování - Nácvik vzájemné úcty a důvěry v běžných situacích, modelových situacích Ověřovací blok preventivní programu: Policejní akademie: 2. A, 3. A - Projekt POLICIE ČR AJAX - Besedy MěP Jirkov str.v.dráb - Znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky - Vnímají individuální odlišnosti dětí mezi sebou a přijímají tyto jevy ročník - preventivní aktivity: Vnější vlivy ohrožující naše zdraví Agresivita, rasismus, vulgarismy - Pojem zdraví ve všech jeho aspektech - sociální, fyzické, psychické - Osvojení si základních pojmů agresivita,, vulgarismy, rasismus - Sestavení norem chování a pravidel dodržování, odůvodňování svého chování - Nácvik vzájemné úcty a důvěry v běžných situacích, modelových situacích Ověřovací blok preventivní programu: Policejní akademie: 4. A, 5. A - Projekt POLICIE ČR AJAX - Besedy MěP Jirkov str.v.dráb - Uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky - Vnímají individuální odlišnosti dětí mezi sebou a přijímají tyto jevy - Umí zdůvodnit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví - Umí se omluvit za nesprávné chování - Umí přebírat zodpovědnost za své chování

16 Únor : Chráníme své bezpečí 2. stupeň ročník preventivní aktivity: Základní rady pro bezpečné užívání sociálních sítí a dalších komunikačních prostředků Promítání filmu O nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami Desatero užívání internetu Netiketa, mobilní etiketa Aktivity: - Videoprojekce / VZ, VO/ - Aktivní modelová řešení dovednosti rozhodování, odmítání /VO,VZ,TH/ - Beseda s Policií ČR - prevence kriminality - Výtvarné aktivity, Dubový list, slohová cvičení úvaha - Nástěnka - rady pro bezpečné užívání sociálních sítí / TH/ - umí diskutovat o rizicích na sociálních sítí - umí rozpoznat nebezpečné chování - orientují se v právní problematice - zvládají účelové modely chování v krizových situacích - ovládají pravidla bezpečnosti na internetu

17 Březen: Chráníme své bezpečí 1. stupeň třída preventivní aktivity: Záškoláctví Co je záškoláctví a proč děti chodí za školu Nevýhody chození za školu Povinnost plnit školní docházku Školní řád a absence, pravidla omlouvání Metodický pokyn MŠMT čj / Proč mám rád a proč nemám rád školu - rozhovory, vyprávění, Čj čtení, Vv, Pč výtvarný projev žáků, příběhy - Podpora rozvoje zdravého sebevědomí, naslouchání, prevence šikany - Motivování žáků k plnění úkolů umožňovat zažít úspěch, oceňovat sebemenší pokrok, umožnit sebehodnocení, aktivní zapojování dětí, mluvit o smyslu zadaných úkolů - Povinnost plnit školní docházku - Nevýhody záškoláctví ve vztahu k učební látce, možným sankcí Ověřovací blok preventivní programu: Policejní akademie: 2. A, 3. A - Žáci znají pravidla a způsoby omlouvání - Dodržují stanovená pravidla - Žáci vědí o povinnosti plnit školní docházku třída preventivní aktivity Záškoláctví Důvody záškoláctví Příčiny a důsledky záškoláctví Školní řád a absence, pravidla omlouvání Metodický pokyn MŠMT čj / Proč mám rád a proč nemám rád školu - Podpora rozvoje zdravého sebevědomí, naslouchání, prevence šikany - Motivování žáků k plnění úkolů umožňovat zažít úspěch,oceňovat sebemenší pokrok,umožnit sebehodnocení,aktivní zapojování dětí,mluvit o smyslu zadaných úkolů - Povinnost plnit školní docházku - Nevýhody záškoláctví ve vztahu k učební látce, možným sankci Ověřovací blok preventivní programu: Policejní akademie: 4. A, 5. A - Žáci znají pravidla a způsoby omlouvání - Dodržují stanovená pravidla - Žáci vědí o povinnosti plnit školní docházku

18 Březen: Chráníme své bezpečí 2. stupeň Nebezpečí virtuálních drog Hazardní hry, náruživé věnování se počítačovým hrám a internetu (chatování, surfování), náruživé mobilování, televize, MP3 Pravidla školního řádu Aktivity: Já a virtuální svět Vv, úvahy, vyprávění,. / VZ, VO, VT, AJ / Naše třída a virtuální svět /TU TH,TS informace rodičům / Pojem závislost na počítačových hrách a internetu / VZ / Upozornění na rizika spojená s virtuálními drogami prvky násilí, normy chování, uvolňování agrese, šikana, obtěžování / stanovení jasných pravidel chování/ TU TH, TS / Provést poučení - Desatero pro školáky, mluvit o možných nebezpečí, natrénovat jak se chovat / VT, VZ, VO / Bezpečný internet dětem, / on-line/, 2009 / ověření znalostí dotazníkem VT, VZ/ - Znají pojem virtuální svět a znají jeho formy - Znají způsoby ochrany - Uvědomují si daná nebezpečí Duben: Chráníme své bezpečí 1. stupeň třída - preventivní aktivity: Nebezpečí od cizích lidí Pojmy důvěra, soukromí, zodpovědnost, spolehlivost Pravidla chování při styku s cizími lidmi Komunikace s rodiči

19 - Beseda, rozhovor na dané téma, poučení žáků - Beseda s policistou - Projekt Policie ČR AJAX Umět rozlišit mezi správným a nesprávným jednáním dospělých Co dělat v krizových situacích, na koho se obrátit třída - preventivní aktivity: Nebezpečí od cizích lidí Pojem soukromí, důvěra, zodpovědnost, spolehlivost Pravidla chování při styku s cizími lidmi Komunikace s rodiči Beseda, rozhovor na dané téma, poučení žáků Beseda s policistou Projekt Policie ČR AJAX Znalostní kompetence žáků : Umět rozlišit mezi správným a nesprávným jednáním dospělých Co dělat v krizových situacích, na koho se obrátit Duben: Chráníme své bezpečí 2. stupeň třída - preventivní aktivity: Pozor! Tento stroj nemá mozek, použijte svůj vlastní! Základní rady používání sociálních sítí a dalších komunikačních prostředků Ověření znalostních kompetencí žáků Užitečné odkazy Internetový slovníček

20 Aktivity - Počítačové desatero zpracování nástěnky / TH, VZ / - Vyplnění dotazníků / VT / - Prohlubování sebeuvědomění VZ,VO, TU Květen: Chráníme své bezpečí 1. stupeň třída- preventivní aktivity: Opakování témat prevence a ověření znalostních kompetencí žáků Vyhodnocení co děti znají, umí, co je třeba opakovat Předávání certifikátů - Zdravé vysvědčení? Cíl prevence na školní rok 2013/14 Děkuji Vám za spolupráci ŠMP

21 Květen Chráníme své bezpečí 2. stupeň třída preventivní aktivity: Vyhodnocení dotazniků o prevenci na sociálních sítí Opakování témat a ověření znalostních kompetencí žáků Vyhodnocení co děti znají, umí, co je třeba opakovat Vysvědčení o počítačové gramotnosti / VT / Cíl prevence na školní rok 2013/14 /TU, vyučující / Děkuji Vám za spolupráci ŠMP Červen: Prevence úrazů 1. stupeň Školní úrazy dětí BESIP, kalendář cyklistika Životní dovednosti 1. Pomoc / zdravotní kroužek 4.A / ročník, ročník preventivní aktivity: - Beseda k prevenci úrazů - První pomoc - Bezpečnostní desatero na kole - Poučení o bezpečnosti o prázdninách Znalostní kompetence žáků : - umí poskytnout první pomoc v případě úrazu a zavolat pomoc - znají důležitá telefonní čísla - znalost dopravních předpisů a chování cyklisty

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 205/6 Učíme se žít zdravě ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele ZŠ Jirkov, Budovatelů 563 Jirkov 43, okr. Chomutov Mgr. Miloš Rousek Telefon

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů

Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů Témata z oblasti prevence jsou začleněna především v předmětech občanská výchova, rodinná výchova,tělesná výchova, přírodopis, chemie.

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Vypracovala: Martina Sulovari školní metodik prevence Schválila: Ing. Vladimíra Ilievová ředitelka školy Minimální preventivní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Základní škola Ruda nad Moravou

Základní škola Ruda nad Moravou Základní škola Ruda nad Moravou Sportovní 300 Ruda nad Moravou 789 63 tel. + 420 583 236 330 Minimální preventivní program protidrogová prevence a další sociálně patologické jevy pro školní rok 2013/2014

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více