ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 BEZPEČNĚ V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 Jirkov 43111, okr.chomutov Mgr. Miloš Rousek Telefon ředitele ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon Mgr. Dagmar Režná , kancelář školy spojuje vše Jméno a příjmení výchovného poradce (VP) Telefon Mgr. Ludmila Bryndová , kancelář školy spojuje vše Konzultační hodiny. VP : Po 13, , po domluvě možné i jiné termíny ŠMP: Po,Út,St - od hod, po domluvě Telefon

2 ÚVOD Minimální preventivní program je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy a ve svém důsledku má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu. Zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého školního roku. Základním předpokladem k maximální účinnosti je aktivní zapojení všech žáků třídy, školní družiny a žáků navštěvující mimoškolní aktivity řízené školou. Rodiče žáků musí být s celým programem průběžně seznamováni. Prevence rizikového chování u dětí a mládeže představuje aktivity ve všech oblastech prevence: - drogových závislostí, alkoholismu a kouření - kriminality - virtuálních drog - patologického hráčství - záškoláctví - šikanování, kyberšikaně - vandalismu a jiné formy násilného chování - xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus Minimální preventivní program vychází z těchto materiálů: Metodický pokyn MŠMT č. j /99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Metodický pokyn MŠMT č. j / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT č. j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školních zařízení Metodický pokyn MŠMT č. j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j /

3 ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 1. Popis současného stavu ve škole Počet tříd Počet žáků školy ZŠ I. stupeň ZŠ - II. stupeň Naše škola je školou sídlištní, která svou polohou je v klidné a nerušné části města. Na prvním stupni je preferován individuální přístup k žákům a speciální péče o žáky s logopedickými poruchami. Třídy a další prostory jsou pěkně vyzdobeny převážně žákovskými pracemi. Máme k dispozici kromě kmenových tříd také speciální učebny počítačové, jazykové, chemie a fyziky. Vyučující v hodinách využívají interaktivní tabule i audiovizuální techniku. V rámci tělesné výchovy využíváme dvou tělocvičen, a venkovního sportovního areálu. Velmi dobře pracuje školní družina. Škola je zaměřena na sportovní a další volnočasové aktivity. Toto vše přispívá k budování kladného vztahu žáků ke škole, materiálním hodnotám i k vytváření zdravých třídních kolektivů. Naši školu navštěvuje mnoho žáků ze sociálně slabých skupin obyvatelstva. Problémem je vysoká nezaměstnanost a neúplné rodiny. V našem regionu je vysoké procento uživatelů drog, narůstá kriminalita. Snadná dostupnost cigaret a alkoholu pro žáky je stále marným preventivním bojem. Zaznamenáváme nárůst agresivního a vulgárního chování žáků, ale i dospělých. Proto se i tyto negativní jevy dostávají do klimatu školy. Mezi nejčastější problémy patří skryté formy záškoláctví, nedostatečná příprava žáků na vyučování. Máme poměrně vysoké procento žáků se slabým prospěchem zejména na 2. stupni školy. Závažná je opakovaná dlouhodobá absence některých žáků, která vede k problémům s klasifikací, případně k opakováním ročníků. Novým problémem jsou nebezpečné jevy vyskytující se na sociálních sítích. Řada našich žáků má svůj profil na FACEBOOKU a na SPOLUŽÁCI.CZ. V loňském školním roce byla uskutečněna beseda pro rodiče na danou problematiku. Zájem projevilo 20 rodičů, na daný termín besedy se dostavilo 5 rodičů. Stále více se však objevují nové formy nebezpečných jevů v rámci sociálních sítí a ty mohou být pro některé žáky velmi nebezpečné. Proto v letošním školním roce bude cílem programu prevence problematika bezpečného užívání internetu.. Zde je nutné hovořit s rodiči a vysvětlovat závažnost tohoto konání. Při řešení všech těchto jevů je spolupráce školy s rodinou zásadní nutností. Přesto se škola ne vždy setkává u rodičů s porozuměním. Témata rizikového chování jsou diskutována na poradách, na metodických sdruženích. Pokud se objeví ve třídě problém, mohou se vyučující i rodiče obrátit na výchovnou poradkyni i na metodičku prevence.v loňském školním roce se řada žáků obracela na výchovnou poradkyni při řešení problémů v třídním kolektivu. V případě podezření na rizikové chování se zaměřujeme na pozorování klimatu ve třídě, sledování ohroženého jedince a včasné řešení problému. Provádíme rozhovory se žáky, případně dotazníkové šetření. Na daných problémech spolupracují všichni pedagogové společně s vedením školy a s PPP.

4 2. Dlouhodobé cíle MPP MPP je určen pro žáky, pedagogické pracovníky i veřejnost a má dlouhodobě vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo ni. Tyto cíle odpovídají školní strategii primární prevence rizikových projevů chování. MPP má pomoci předcházet následujícím rizikovým jevům: - záškoláctví - šikana, násilí - divácké násilí - vandalismus - rasismus, xenofobie - užívání návykových látek - onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou - poruchy příjmu potravy - virtuální drogy a patologické hráčství 3. Krátkodobé cíle MPP - Posilování a budování pozitivních vztahů v jednotlivých třídách - Seznámení žáků s problematikou bezpečného užívání komunikačního fenoménu, kterým je internet a především jedna z jeho významných složek a tou jsou sociální sítě. Témata budou rozpracována podle publikace: Jak mohou nebezpečné jevy vyskytující se v rámci sociálních sítí ovlivnit náš život Žáci: Rozvoj kompetencí v těchto oblastech: - Komunikace: Pozdrav, oslovování, otázka, odpověď, poděkování, objasnění, omluva Dovednost verbalizovat to, co se mi na chování jiných líbí a co ne. - Pozitivní hodnocení druhých: Přijmout druhého takového, jaký je, vyjádřit mu sympatie. - Asertivita: Zvládání agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. - Legislativa: Dodržování navržených pravidel. Uvědomování si nežádoucího chování a nesení odpovědnosti za porušování pravidel. Pedagogičtí pracovníci: - Zvyšovat právní vědomí žáků. - Reagovat na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky. - Podchycení a náprava prvních příznaků RCH. - Sledování vzájemných vztahů mezi žáky a prvních projevů šikany. - Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí - týrání a zneužívání dětí - záškoláctví - ohrožování mravní výchovy mládeže - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) - sebepoškozování Rodiče dětí a veřejnost: Cílem je aktivní zapojení rodičů i veřejnosti do života školy. Spolupráce rodičů s třídním učitelem, využívání konzultačních hodin VP, ŠMP. Informování rodičů o aktivitách školy prostřednictvím školního časopisu Dubový list, webových stránek školy. Seznamování se s programy on-line : Prevence pro rozumné rodiče

5 STRATEGIE A METODY DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ, FORMY REALIZACE MPP I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. Oblasti přímé práce pedagogů a) Třídní učitel: V primární prevenci je prvním efektivním krokem, pokud zná jednotlivé žáky s jejich přednostmi i slabostmi, rozumí sociální dynamice třídy a posléze ji dokáže využít k ovlivňování vztahů ve skupině. Je nezastupitelnou osobou ve sféře vlivu na atmosféru třídy, na vytváření důvěry ve třídě a na podporu otevřené komunikace mezi žáky ve třídě. Spolupracuje se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, podílí se na realizaci MPP a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru, spolupracuje se zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy. Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí. b) Výchovný poradce: Zaměřuje se na individuální kontakt a hledání řešení problémů konkrétních žáků jedinců. Zprostředkovává kontakt s poradenským pracovištěm na straně jedné, kontakt s rodiči a učiteli na straně druhé. Pomáhá problémy dětí podchytit ještě v počátečním stadiu zejména problémy výukového a částečně i výchovného charakteru včetně pomoci žáků při další volbě vzdělávací cesty ( kariérové poradenství). c) Školní metodik prevence Koordinuje a tvoří rámec preventivního programu školy. Monitoruje projevy rizikového chování ve škole na základě informací třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků. Stanovuje priority prevence v oblasti negativního chování. Spolupracuje s ostatními odborníky prevence SVP, PPP, nízkoprahová zařízení, Policie ČR, MěP, okresní metodik prevence. Zajišťuje metodické pomůcky, informace, kontakty na organizace a odborníky v oblasti prevence.vede vlastní záznamy o přehledu realizovaných kroků a aktivit v průběhu školního roku, vyhodnocuje efektivitu aktivit. Má stanovenou dobu konzultací pro setkání s pedagogickými pracovníky, žáky a rodiči. Spolupracuje s výchovným poradcem a účastní se výchovných komisí v oblasti návykových látek a závislostí. d) Ostatní vyučující a pracovníci školy: - spolupracují s třídním učitelem a výchovným poradcem a školním metodikem prevence c) Ředitel školy: - vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování, schvaluje a kontroluje realizaci primárních aktivit - řeší společně s pedagogy, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence případné problémy.

6 Harmonogram preventivních aktivit: Na 1. stupni s třídními kolektivy v rámci primární prevence pracují třídní učitelé, ŠMP, VP. Program je rozpracován do ŠVP a řazen do výuky. Úspěšnost je ověřována z okamžité reflexe po vyučovací hodině,nebo pomocí obrázků, které děti malují, v některých případech děti vyplňují dotazníky. Září: Zdravé mezilidské vztahy 1. stupeň Klima třídy monitorování vztahů ve třídě, zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo jiných problémů, stanovení třídních pravidel. Seznámení se Školním řádem, Klasifikačním řádem, jednotné postupy řešení konfliktů, přestupků a dané sankce. Seznámení s programem prevence a jeho realizací, s preventivním týmem školy, informační nástěnkou prevence,,co dělat když.. Seznámení s nabídkou mimoškolní zájmové činnosti ročník preventivní aktivity: - společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli - osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS - co je prevence, co všechno dělá VP, ŠMP. - vzájemně si nasloucháme Spolupráce: - projekt Policie ČR nástěnka a schránka dotazů Co dělat když.., AJAX - účast na třídních aktivitách Znalostní kompetence: Žáci dodržují stanovená pravidla, hygienické požadavky,vědí na koho se obrátit v případě ohrožení ročník: - upevňování vztahů ve třídě, ve škole - nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry - co je prevence, co všechno dělá VP, ŠMP, kde hledat pomoc - vzájemně si nasloucháme Spolupráce: - projekt Policie ČR nástěnka a schránka dotazů Co dělat když - účast na třídních aktivitách - umí pojmenovat mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví na koho se obrátit v případě, že jsou porušována jeho práva - mají povědomost o tom, že jednání ohrožující druhé je protiprávní

7 Harmonogram preventivních aktivit: Na 2. stupni vyučuje VP předmět výchova k občanství a výchova ke zdraví podle tematických bloků. Úspěšnost se zjišťuje z okamžité reflexe na konci hodiny, pomocí dotazníků. TU na třídnických hodinách zaměřují prevenci na vztahy ve třídě a posilují prevenci v oblasti využívání internetu podle harmonogramu aktivit. Září : Zdravé mezilidské vztahy 2. stupeň Klima třídy monitorování vztahů ve třídě, zaměření pozornosti na včasné odhalování projevů šikany v nových kolektivech, začlenění nových žáků do komunity třídy, stanovení třídních pravidel a sankcí. Seznámení se Školním řádem, Klasifikačním řádem, jednotné postupy řešení konfliktů, přestupků. Seznámení s programem prevence a jeho realizací, s preventivním týmem školy, informační nástěnkou prevence,,co dělat když.. Seznámení s nabídkou mimoškolní zájmové činnosti ročník: Třídní pravidla: - odmítání všech forem omezování osobní svobody, forem šikany - oslovování se jménem - formování nových třídních kolektivů a zařazení nových žáků - posilování sebedůvěry a sebeúcty - říkat své názory a akceptovat názory ostatních Práce s pravidly: - učit se asertivnímu způsobu vystupování - učit se řešit problémy - spolupracovat ve skupinách - znát práva druhých / neohrožovat, neubližovat, nezastrašovat/ Aktivity: - práce na projektech školy - účast na třídních aktivitách - reprezentace školy - žáci znají význam mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví - respektují odlišné názory, chování, myšlení, zájmy druhých - uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky - umí spolupracovat ve skupině a přijímat odpovědnost za společné úkoly - znají významné dokumenty upravující lidská práva a ochranu dětí - dovedou komunikovat s linkou důvěry, krizovými centry, vyhledávat odbornou pomoc

8 Říjen: Já a moje zdraví 1. stupeň Dny zdravé výživy - zásady zdravé výživy, zdravá svačina, kultura stolování. Zdravý životní styl výhody zdravého člověka, činnosti vedoucí ke zdraví. Prosazování zdravého životního stylu ve škole, aktivní přestávky. Význam pohybu pro zdraví, sportovní turnaje tříd ročník: Aktivity: - sestavení zdravé svačinky a její prezentace - výuka - stolování ve cvičném bytě školy - pohyb a zdraví zájmové útvary, soutěže - formy odpočinku, jednoduché relaxační techniky Ověřovací blok preventivního programu: Nenič své chytré tělo prevence alkoholu: 2. A, 3. A - mají vědomosti o zdravém životním stylu - znají hodnotu zdraví - mají vědomosti jak udržovat zdraví - uvědomují si význam společného stolování rodiny - umí definovat co je alkohol, změny chování člověka pod vlivem alkoholu. Rizika nemocí. - získávání podvědomí - alkoholismus je těžké onemocnění Aktivity: - Výhody zdravého člověka Vv, pracovní činnosti - Činnosti vedoucí ke zdraví, denní režim ČajS, Tv - Prosazování zdravého životního stylu ve škole aktivity o přestávkách - Stravovací návyky význam snídaně,svačina školáka a její příprava ve cvičném bytě školy prezentace - Význam ovoce a zeleniny Čajs - Besedy s MěP Jirkov V. Dráb, Projekt Policie ČR AJAX Preventivní program: Nenič své chytré tělo: 4. A, 5. A / ČajS, Vv, Čj / - Vstupní dotazník, základní informace z oblasti experimentování s alkoholem - Pojem alkohol a alkoholismu, závislost - Legislativa legálních drog pojem legální drogy, zákaz prodeje do 18 let, školní řád - Vliv alkoholu na organismus - Zdravotní a sociální rizika nadměrného užívání alkoholu - Besedy s MěP Jirkov V. Dráb, Projekt Policie ČR AJAX - žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají vhodné činnosti denního režimu - osvojují si zdravý životní styl - umí připravit snídani dle zásad zdravé výživy - uvědomují si význam společného stolování rodiny

9 Říjen: Já a moje zdraví 2. stupeň Zdravý životní styl výhody zdravého člověka, činnosti vedoucí ke zdraví. Prosazování zdravého životního stylu ve škole. Sociální sítě a jejich rizika / TH, VT, VO, VZ / ročník: Aktivity: TH : Sociální sítě a jejich rizika sestavení nástěnky - smysluplné využívání volného času přehled o zájmových aktivitách žáků - motivace ke sportu a pohybu zapojování do sportovních aktivit - zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování projektů, výletů, sportovních aktivit Spolupráce: - ŠMP - materiály k prevenci nebezpečných jevů vyskytujících se v rámci sociálních sítí - besedy s MěP JI, str. V. Dráb - - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - ví, co je podstatou zdravého životního stylu, v rámci svých možností se snaží o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace a duševní hygieny na zdraví - mají základní přehled o sociálních sítí a vědí jak mohou negativně ovlivnit náš život

10 Listopad: Známý neznámý svět 1. stupeň Osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS. Sestavení denního režimu a jeho hodnocení / upozornit na čas trávený u PC/. Sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s cigaretami Ročník: Aktivity: - Obrázkový kalendář mého dne a upozornění na nedostatky - Jednoduché relaxační techniky /př. Pozdrav Slunci - program jógy/ - Základní informace o experimentování s cigaretami,pojem kouření, škodlivost nikotinu, zdravotní rizika, legislativa kouření, školní řád Preventivní program: Nenič své chytré tělo: 2. A, 3. A Vstupní dotazník, pojem kouření Vliv tabákového kouře na lidské tělo Důsledky kouření Vliv kuřáka na okolí Můj osobní postoj: Proč kouřit nebudu? ročník: Aktivity: - Obrázkový kalendář mého dne a vyhledávání nedostatků, obměny dle ZŽS - Jednoduché relaxační techniky /př. Pozdrav Slunci - program jógy/ - Základní informace o experimentování s cigaretami, škodlivost nikotinu, zdravotní rizika, legislativa kouření, školní řád Preventivní program: Nenič své chytré tělo: 4. A, 5. A Vstupní dotazník, pojem kouření Vliv tabákového kouře na lidské tělo Důsledky kouření Vliv kuřáka na okolí Můj osobní postoj: Proč kouřit nebudu? - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - ví, co je podstatou zdravého životního stylu, v rámci svých možností se snaží o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace a duševní hygieny - mají povědomí o tom, že normální je nekouřit, a vědí proč znají sankce za nerespektování zákonů

11 Listopad: Známý neznámý svět 2. stupeň Upevňování vztahů v komunitě vrstevníků hodnocení dodržování pravidel třídy TH Nebezpečné jevy vyskytující se v rámci sociálních sítí kyberšikana Aktivity: - Vymezení pojmu kyberšikana, příklady - rozbor příběhů koho se týká, následky - Definice kyberšikany, pojem virtuální svět a svět reálný - Formy kyberšikany a její specifika - Rady pro žáky Co dělat., kontakty- nástěnka, Dubový list - Kyberšikana a právo, pravomoce školy - předmět VO - Ověření znalostí dotazníkem VT p.karel Prokop, výchovná poradkyně testování třídy předmět VZ, VO ruka, strom, aj - Beseda s MěP Jirkov, str. V. Dráb Na problematiku v ČR existuje řada projektů, které jsou zaměřeny na problematiku nebezpečných komunikačních jevů: Linka Bezpečí Online ( Internet Helpline) Telefonní číslo: Krizová linka IPPP ČR Telefonní číslo: , Projekt E Bezpečí O2

12 Prosinec: Známý neznámý svět 1. stupeň Vánoční tradice, zvyky Mikulášská besídka Výroba dárků Advent Vánoční besídky tříd Návštěva Domu důchodců program žáků, dárky Vánoční prázdniny zimní sporty prevence úrazů - Znají význam vánočních tradic - Umí vyrobit a darovat dárek svým kamarádům, udělat radost ostatním - Upevňování kolektivu na společných aktivitách - Žáci znají rizika zimních sportů a vědí o možných nebezpečích při zimních aktivitách Prosinec: Známý neznámý svět 2. stupeň Vánoční tradice, zvyky, výroba dárků Advent / Vv, Pč, VD / Vánoční besídka 9.třídy pro spolužáky školy 9.tř Vánoční besídky tříd - TH Vánoční prázdniny zimní sporty prevence úrazů / VZ, Tv, poučení TU / Vánoční laťka 9.tř, organizace závodu Internetové obchody falešné zprávy Hoax, SMS Spoofing, Phishing / VT p. K Prokop/ - 1.prosinec Světový den AIDS prevence před onemocněním / VZ / - Význam vánočnívh svátků a vznik tohoto svátku /VZ, VO, D/ - Výroba a darovaní dárků svým kamarádům / Vv, vlastní aktivity / - Upevňování kolektivu na společných aktivitách, poznávání spolužáků na školních akcích - Žáci znají rizika zimních sportů a vědí o možných nebezpečích při zimních aktivitách poučení TH

13 Leden: Chráníme své bezpečí 1. stupeň ročník Šikana vymezení pojmu šikana, co je a co není šikana, definice šikany / nástěnka / kdy šikana začíná co může šikana způsobit jak mohu pomoci při šikaně kamarádovi, kam se obrátit pro pomoc, co je a co není žalování Ověřovací blok preventivní programu: Policejní akademie prevence šikany 2. A, 3. A Aktivity: - Beseda s MěP Jirkov str. V. Dráb - Projekt Policie ČR AJAX - Besedy na téma šikana / Čajs, Čj,Tv, Pč / - Stanovení jasných pravidel chování a jasné postihy za jejich porušování nástěnka třídy - - Žáci rozlišují co je a není kamarádství, rozlišují formy ubližování - Vědí, že nesmí slovně ubližovat spolužákům, nesmí bez dovolení brát cizí věci - Vědí kde hledat pomoc komunikace s rodiči, vědí na koho se obrátit : TU, VP, ŠMP ročník: Nebezpečné chování na internetu Monitorování třídního kolektivu jak děti užívají počítač Definice šikany a stanovení pravidel chování a sankcí za porušování pravidel Definice kyberšikany, formy, nebezpečí Bezpečnostní opatření při využívání internetu Kde hledat pomoc, komunikace s rodiči Aktivity: - Beseda s MěP Jirkov str. V. Dráb - Projekt Policie ČR AJAX - Besedy na téma šikana /Čajs, Čj,Tv,Pč/ - Dotazník počítač a můj volný čas - Pravidla pro děti k bezpečnějšímu užívání internetu, pravidla pro rodiče - Stanovení jasných pravidel chování a jasné postihy za jejich porušování nástěnka třídy - Kde hledat pomoc kontakty Projekt E Bezpečí / možnost si objednat na uvedené adrese/ Přednáška s diskusí zaměřená na rizikové chování na internetu Rizikové chování na internetu pro žáky 1. stupně ZŠ (5. třída) Témata: kyberšikana, kybergrooming, rizika sociálních sítí (Facebook), ochrana osobních údajů. Po přednášce získají žáci tiskoviny zaměřené na probraná témata. Délka akce: 2x45 minut, 30 osob. Přednášející: lektoři E-Bezpečí + policista (dle možností)

14 - Žáci rozlišují co je a není kamarádství, rozlišují formy ubližování - Žáci mají osvojená pravidla chování užívání internetu, znají nebezpečí ověření dotazníkem - Vědí kde hledat pomoc komunikace s rodiči, vědí na koho se obrátit : TU, VP, ŠMP Leden: Chráníme své bezpečí 2. stupeň Nebezpečné jevy vyskytující se v rámci sociálních sítí Co je stalking a kyberstalking? Co je kybergrooming? Projekt E Bezpečí Aktivity: - Upozornění žáků na další nebezpečné jevy a jejich projevů / TH, VT,VZ, VO, ČJ, AJ, / Příklady - Jak probíhá útok - Důsledky Přednáška s diskusí zaměřená na rizikové chování na internetu možnost objednání na dané adrese Rizikové chování na internetu pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ Témata: kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, rizika sociálních sítí (Facebook), ochrana osobních údajů. Po přednášce získají žáci tiskoviny zaměřené na probraná témata. Délka akce: 2x45 minut Velikost skupiny: do 50 osob Přednášející: lektoři E-Bezpečí + policista (dle možností) Znalostní kompetence - Osvojení pojmů / VT - dotazník / - Uvědomují si nebezpečí v případě setkání / VZ, VO modelové situace / - Umí se právně se rozhodnout v situacích vlastního nebo cizího ohrožení - Odmítají projevy násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat

15 Únor: Chráníme své bezpečí 1. stupeň Vnější vlivy ohrožující naše zdraví Agresivita, rasismus, vulgarismy ročník - preventivní aktivity - Pojem zdraví - Osvojení si základních pojmů: agresivita, vulgarismy, rasismus - Sestavení norem chování a pravidel dodržování, odůvodňování svého chování - Nácvik vzájemné úcty a důvěry v běžných situacích, modelových situacích Ověřovací blok preventivní programu: Policejní akademie: 2. A, 3. A - Projekt POLICIE ČR AJAX - Besedy MěP Jirkov str.v.dráb - Znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky - Vnímají individuální odlišnosti dětí mezi sebou a přijímají tyto jevy ročník - preventivní aktivity: Vnější vlivy ohrožující naše zdraví Agresivita, rasismus, vulgarismy - Pojem zdraví ve všech jeho aspektech - sociální, fyzické, psychické - Osvojení si základních pojmů agresivita,, vulgarismy, rasismus - Sestavení norem chování a pravidel dodržování, odůvodňování svého chování - Nácvik vzájemné úcty a důvěry v běžných situacích, modelových situacích Ověřovací blok preventivní programu: Policejní akademie: 4. A, 5. A - Projekt POLICIE ČR AJAX - Besedy MěP Jirkov str.v.dráb - Uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky - Vnímají individuální odlišnosti dětí mezi sebou a přijímají tyto jevy - Umí zdůvodnit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví - Umí se omluvit za nesprávné chování - Umí přebírat zodpovědnost za své chování

16 Únor : Chráníme své bezpečí 2. stupeň ročník preventivní aktivity: Základní rady pro bezpečné užívání sociálních sítí a dalších komunikačních prostředků Promítání filmu O nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami Desatero užívání internetu Netiketa, mobilní etiketa Aktivity: - Videoprojekce / VZ, VO/ - Aktivní modelová řešení dovednosti rozhodování, odmítání /VO,VZ,TH/ - Beseda s Policií ČR - prevence kriminality - Výtvarné aktivity, Dubový list, slohová cvičení úvaha - Nástěnka - rady pro bezpečné užívání sociálních sítí / TH/ - umí diskutovat o rizicích na sociálních sítí - umí rozpoznat nebezpečné chování - orientují se v právní problematice - zvládají účelové modely chování v krizových situacích - ovládají pravidla bezpečnosti na internetu

17 Březen: Chráníme své bezpečí 1. stupeň třída preventivní aktivity: Záškoláctví Co je záškoláctví a proč děti chodí za školu Nevýhody chození za školu Povinnost plnit školní docházku Školní řád a absence, pravidla omlouvání Metodický pokyn MŠMT čj / Proč mám rád a proč nemám rád školu - rozhovory, vyprávění, Čj čtení, Vv, Pč výtvarný projev žáků, příběhy - Podpora rozvoje zdravého sebevědomí, naslouchání, prevence šikany - Motivování žáků k plnění úkolů umožňovat zažít úspěch, oceňovat sebemenší pokrok, umožnit sebehodnocení, aktivní zapojování dětí, mluvit o smyslu zadaných úkolů - Povinnost plnit školní docházku - Nevýhody záškoláctví ve vztahu k učební látce, možným sankcí Ověřovací blok preventivní programu: Policejní akademie: 2. A, 3. A - Žáci znají pravidla a způsoby omlouvání - Dodržují stanovená pravidla - Žáci vědí o povinnosti plnit školní docházku třída preventivní aktivity Záškoláctví Důvody záškoláctví Příčiny a důsledky záškoláctví Školní řád a absence, pravidla omlouvání Metodický pokyn MŠMT čj / Proč mám rád a proč nemám rád školu - Podpora rozvoje zdravého sebevědomí, naslouchání, prevence šikany - Motivování žáků k plnění úkolů umožňovat zažít úspěch,oceňovat sebemenší pokrok,umožnit sebehodnocení,aktivní zapojování dětí,mluvit o smyslu zadaných úkolů - Povinnost plnit školní docházku - Nevýhody záškoláctví ve vztahu k učební látce, možným sankci Ověřovací blok preventivní programu: Policejní akademie: 4. A, 5. A - Žáci znají pravidla a způsoby omlouvání - Dodržují stanovená pravidla - Žáci vědí o povinnosti plnit školní docházku

18 Březen: Chráníme své bezpečí 2. stupeň Nebezpečí virtuálních drog Hazardní hry, náruživé věnování se počítačovým hrám a internetu (chatování, surfování), náruživé mobilování, televize, MP3 Pravidla školního řádu Aktivity: Já a virtuální svět Vv, úvahy, vyprávění,. / VZ, VO, VT, AJ / Naše třída a virtuální svět /TU TH,TS informace rodičům / Pojem závislost na počítačových hrách a internetu / VZ / Upozornění na rizika spojená s virtuálními drogami prvky násilí, normy chování, uvolňování agrese, šikana, obtěžování / stanovení jasných pravidel chování/ TU TH, TS / Provést poučení - Desatero pro školáky, mluvit o možných nebezpečí, natrénovat jak se chovat / VT, VZ, VO / Bezpečný internet dětem, / on-line/, 2009 / ověření znalostí dotazníkem VT, VZ/ - Znají pojem virtuální svět a znají jeho formy - Znají způsoby ochrany - Uvědomují si daná nebezpečí Duben: Chráníme své bezpečí 1. stupeň třída - preventivní aktivity: Nebezpečí od cizích lidí Pojmy důvěra, soukromí, zodpovědnost, spolehlivost Pravidla chování při styku s cizími lidmi Komunikace s rodiči

19 - Beseda, rozhovor na dané téma, poučení žáků - Beseda s policistou - Projekt Policie ČR AJAX Umět rozlišit mezi správným a nesprávným jednáním dospělých Co dělat v krizových situacích, na koho se obrátit třída - preventivní aktivity: Nebezpečí od cizích lidí Pojem soukromí, důvěra, zodpovědnost, spolehlivost Pravidla chování při styku s cizími lidmi Komunikace s rodiči Beseda, rozhovor na dané téma, poučení žáků Beseda s policistou Projekt Policie ČR AJAX Znalostní kompetence žáků : Umět rozlišit mezi správným a nesprávným jednáním dospělých Co dělat v krizových situacích, na koho se obrátit Duben: Chráníme své bezpečí 2. stupeň třída - preventivní aktivity: Pozor! Tento stroj nemá mozek, použijte svůj vlastní! Základní rady používání sociálních sítí a dalších komunikačních prostředků Ověření znalostních kompetencí žáků Užitečné odkazy Internetový slovníček

20 Aktivity - Počítačové desatero zpracování nástěnky / TH, VZ / - Vyplnění dotazníků / VT / - Prohlubování sebeuvědomění VZ,VO, TU Květen: Chráníme své bezpečí 1. stupeň třída- preventivní aktivity: Opakování témat prevence a ověření znalostních kompetencí žáků Vyhodnocení co děti znají, umí, co je třeba opakovat Předávání certifikátů - Zdravé vysvědčení? Cíl prevence na školní rok 2013/14 Děkuji Vám za spolupráci ŠMP

21 Květen Chráníme své bezpečí 2. stupeň třída preventivní aktivity: Vyhodnocení dotazniků o prevenci na sociálních sítí Opakování témat a ověření znalostních kompetencí žáků Vyhodnocení co děti znají, umí, co je třeba opakovat Vysvědčení o počítačové gramotnosti / VT / Cíl prevence na školní rok 2013/14 /TU, vyučující / Děkuji Vám za spolupráci ŠMP Červen: Prevence úrazů 1. stupeň Školní úrazy dětí BESIP, kalendář cyklistika Životní dovednosti 1. Pomoc / zdravotní kroužek 4.A / ročník, ročník preventivní aktivity: - Beseda k prevenci úrazů - První pomoc - Bezpečnostní desatero na kole - Poučení o bezpečnosti o prázdninách Znalostní kompetence žáků : - umí poskytnout první pomoc v případě úrazu a zavolat pomoc - znají důležitá telefonní čísla - znalost dopravních předpisů a chování cyklisty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více