č.j. 67/ Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 č.j. 67/ Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve znění pozdějších úprav platný od Aktualizace:

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o škole Obecná charakteristika školy Podmínky a vzdělávací činnosti Materiální (věcné) podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Hygienické a bezpečnostní podmínky Organizační chod mateřské školy Vzdělávání dětí se speciálními potřebami Řízení mateřské školy Personální zajištění Spolupráce s rodiči Charakteristika vzdělávacího programu, vzdělávací cíle a vzdělávací obsah Charakteristika vzdělávacího programu Rámcové vzdělávací cíle Klíčové kompetence Vzdělávací obsah a dílčí vzdělávací cíle ŠVP Údaje o třídě Evaluační systém Evaluace na úrovni školy Evaluace na úrovni třídy Evaluace ve vztahu učitelka x dítě..23 2

3 1. Identifikační údaje o škole Název školy: Mateřská škola při gymnáziu INTEGRA Brno, Rašelinová 11, Brno IČ: Adresa: Rašelinová 11, Brno Zřizovatel: Mgr. Darja Chládková, Mgr. Ondřej Hýsek Ředitelka: Mgr. Darja Chládková Telefon: Web: Platnost dokumentu: od ŠVP vypracovala: Lenka Chládková Aktualizace: Obecná charakteristika školy Mateřská škola byla otevřena v roce Škola je umístěna v klidném prostředí v městské části Brno -Líšeň. Škola je v samostatné budově gymnázia. Budova je dvoupatrová, mš disponuje celou spodní částí s vlastními vchody a společnou zahradou. Škola má kapacitu na 17 dětí, se samostatnou lehárnou, velkou hernou s jídelní části, s velkými okny s dostatečným světlem pro volnou hru dětí. Stoly jsou postaveny tak, aby děti mohly u stolků pracovat a nekazily si zrak. Chodbou se dostanou do oddělené koupelny se samostatnými záchody a pisoárem. MŠ je obklopena velkou zahradou, děti zde mají mnoho příležitostí trávit čas na čerstvém vzduchu a seznamovat se s krásami přírody a se změnami, které nabízí každé roční období. Sama příroda tak dává jak dětem, tak učitelkám inspiraci k práci. Okolí Líšně přímo vybízí k procházkám a seznamování dětem s okolím. V blízkosti školy jsou dětská bezpečná hřiště dřevěná, lanová. 3

4 3. Podmínky a vzdělávací činnosti 3.1 Materiální (věcné) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a učitelkami plně využíváno. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Děti jsou vedeny k pořádku tím, že společně s učitelkou hračky, pomůcky a náčiní ukládají v rámci úklidu na své stálé místo. Děti se samy se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohly je shlédnout i jejich rodiče. Vytváření výrobků (práce z přírodnin, výkresy, práce s modelovací hmotou) jsou prezentovány rodičům a veřejnosti v prostorách MŠ, popř. za okny MŠ, ke kterým je z ulice přístup. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vede děti k vlastní hře a rozvíjí zde svoji fantazii. Hrají si zde převážně s přírodninami. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 3.2 Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která se dováží ze Základní školy Masarova 1. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Děti se stravují 3x denně (přesnídávka, oběd, odpolední svačina). Jídelníček je vyvěšen vždy v pondělí ráno na nástěnce v šatně dětí. Dostatek tekutin je zajištěn po celý den formou konvicí s čajem v herně i v jídelně. Ve třídě mají děti na stolečku umístěny vlastní hrnečky na pitný režim, na zahradě jsou plastové hrnky, které provozní pracovnice průběžně umývá. Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Časový řád je stanoven tak, že umožňuje rodičům přivádět a odvádět děti v dostatečném časovém intervalu, v odůvodněných případech je příchod a odchod dětí možný i v jinou dobu než je stanoveno ve školním řádu. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Pobyt dětí venku je organizován v závislosti na počasí a povětrnostních podmínkách; vedle kvality ovzduší je zohledňováno okamžité počasí a teplota ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (potřebou). Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. Učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytuje tak dětem přirozený vzor. 4

5 Psychohygiena V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobil se individuálním potřebám dětí. Do programu je zařazován dostatek pohybové aktivity. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na počasí. Mají dostatek prostoru pro pohybové využití během celého dne jak ve třídách, tak venku. Odpočinek je upraven dle individuálních potřeb dětí. Všechny děti po obědě odpočívají poslech pohádky. Zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. 3.3 Psychosociální podmínky Zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají stejná práva, možnosti a povinnosti. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme samostatnost, tvořivost, citlivost, ohleduplnost, toleranci, vzájemnou pomoc a zdvořilost. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. Dětem je vytvářeno spokojené a bezpečné prostředí. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Učitelka sleduje a napomáhá adaptaci. V rámci vzdělávacího procesu respektuje potřeby dětí a napomáhá v jejich uspokojování nenásilným jednáním, přirozenými a citlivými reakcemi, navozením situace pohody a klidu. Děti neúměrně nezatěžuje. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití i pořádku. Učitelka dává dětem jasné a srozumitelné pokyny. Snaží se ve třídě budovat kamarádské vztahy. Komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Základem pedagogického stylu je nabídka, která počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka musí odpovídat mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám (tematická blízkost, pochopitelnost, přiměřená náročnost, užitečnost a praktická využitelnost.) Učitelka se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalá, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků. Její povinností je budovat mezi ní a dětmi vzájemnou důvěru, toleranci, 5

6 ohleduplnost a zdvořilost. Programově se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). 3.4 Hygienické a bezpečnostní podmínky Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přístup a sledována adaptace dítěte tak, aby se dítě posléze rádo začlenilo do kolektivu. Mateřská škola je vytápěna ústředním topením. Ve třídách je zajištěna teplota nejméně C, denně se třídy větrají. V letním období je regulována teplota žaluziemi. Kontrola teploty vzduchu v místnostech je zajištěna nástěnným teploměrem. V budově školy je samostatná ložnice. V ložnici je udržována teplota C. V chladnější ložnici se dětem spí lépe, a navíc je to zdravější pro organismus. Za bezpečí dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupce dítěte. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 17 dětí. Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby vždy byly obě učitelky s dětmi při pobytu venku. V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činností účastní vždy vedoucí zájmového kroužku a to od doby převzetí dětí od třídní učitelky do doby jejich předání zpět třídní učitelce (výuka anglického jazyka)-všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Vybavení školy je zdravotně nezávadné. Školní řád a Provozní řád vymezují pravidla pro zajištění bezpečnosti. Škola je udržována v čistotě, zařízení odpovídá činnostem, které se ve škole provozují. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v oblasti BOZP a PO. Praní prádla pro školu zajišťuje provozní pracovnice v prostorách mateřské školy. 3.5 Organizace chodu mateřské školy Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností a mohly pracovat svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. 6

7 Děti přicházejí do mateřské školy podle potřeb rodičů od 7,00 do 9,00 hodin, po dohodě s učitelkou i později. Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce v předávací místnosti. Rodiče zodpovědně posoudí zdravotní stav dítěte, nemocné dítě do kolektivu neposílají (aby neohrozili zdravotní stav ostatních dětí). Spontánní hra je v režimu dne zařazena od 7,00 do 8,45 hod. Během dne je zařazována ve volných chvilkách, při pobytu venku, za nepříznivého počasí a odpoledne od 16,30 18, 00 hodin. Námětové činnosti jsou zařazovány od 8,30 do 10,00 hod. a to formou ranního cvičení a společných činností dle tématických plánů vzdělávání. Součástí je rozvoj citový, sociální, mravní, sebeobslužné dovednosti, hygienické návyky, kulturní návyky, zdravý životní styl, ochrana zdraví a bezpečnosti dětí. Pobyt venku je uskutečňován denně maximálně 2 hodiny dopoledne mezi 10,00 12,00 hod. Při nepříznivém počasí se pobyt venku zkracuje nebo zcela vynechává. Odpočinek dětí je individuální. Děti odpočívají na lehátkách, která jsou v samostatné lehárně. Lehátka jsou označeny značkou dítěte. Děti se převlékají na odpočinek do svých vlastních pyžam. Doba odpočinku je 12,45 14,45 hod. Délku odpočinku dětí přizpůsobujeme s ohledem k individuálním potřebám a věku dětí. Odpolední činnosti vycházejí především z potřeb a přání dětí, procvičují se a jsou doplněné aktivitami z dopoledních činností, zařazují se hravé činnosti. Postupně se děti rozcházejí domů. Také se věnujeme kroužkům, které jsou v nabídce školy. Organizace dne Příchod, volná hra 7,00 8,30 Průběžná ovocná či zeleninová svačinka 7,00 8,45 Ranní kruh téma týdne, ranní cvičení 8,30-8,45 Hygiena, dopolední svačina 8,45 9,15 Výchovně vzdělávací činnost 9,15 10,00 Pobyt venku, procházky po okolí 10,00 12,00 Hygiena, oběd, hygiena 12,00 12,30 Odpolední odpočinek, relaxace 12,30 14,45 Předškolní děti předškolní příprava 14,00 14,30 Hygiena, odpolední svačina 14,45 15,15 Odpolední činnost spojená s aktivitami 15,15 16,30 (kroužky) Průběžná ovocná či zeleninová svačinka 15,30 18,00 Volné hry, odchod domů 16,30 18,00 7

8 3.6 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Rodičům, u jejichž dítěte se projevují příznaky některé specifické poruchy, učitelky doporučí návštěvu PPP nebo návštěvu logopeda. Snaží se tomuto dítěti zajistit dobré podmínky k rozvoji jeho osobnosti. Vždy záleží na druhu postižení, na konkrétních podmínkách školy a na spolupráci s rodiči. 3.7 Řízení mateřské školy Povinnosti a pravomoci pracovníků jsou vymezeny v obsahu pracovní náplně, která je součástí osobní dokumentace. Při vedení zaměstnanců vytváří ředitelka ovzduší vzájemné důvěry, respektuje názor učitelek a specifika třídy. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání Do řízení školy zapojuje všechny zaměstnance spoluúčast všech zaměstnanců na rozhodování o zásadních otázkách školního programu, akcí pro děti i pro rodiče. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým učitelka sama není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.). Provozní porady za účasti ředitelky školy a pracovníků MŠ se konají kooperativně, nejméně 1x za měsíc. Pedagogické porady v mateřské škole organizuje ředitelka školy 3x ročně, jinak dle potřeby Personální zajištění ŘEDITELKA ŠKOLY VEDOUCÍ UČITELKA MŠ UČITELKA MŠ PROVOZNÍ PRACOVNICE MŠ Pedagogičtí pracovníci V mateřské škole pracují 2 pedagogické pracovnice. Učitelky se dále vzdělávají (samostudium, účast na seminářích). 8

9 Při vystupování na veřejnosti učitelky dodržují mlčenlivost o vnitřních záležitostech školy, nerozšiřují poplašné zprávy a negativní hodnocení dětí, dbají o profesionální vystupování. Provozní zaměstnanci V mateřské škole pracuje jedna provozní pracovnice, která se stará o úklid všech prostor školy, stará se o veškeré stravování a úklid k tomu spojený. 3.9 Spolupráce s rodiči Hlavním cílem spolupráce mateřské školy s rodiči je uspokojování přirozených potřeb dítěte, rozvoj jeho osobnosti. Škola organizuje aktivity a činnosti ve prospěch dětí. Důležitá je oboustranná důvěra, vstřícnost a otevřenost. Připomínky rodičů jsou respektovány a dle možností prováděny (příchod dětí v průběhu celého dne, odchody dětí dle přání rodičů). rodiče jsou o chování a prospívání svého dítěte průběžně informováni rodiče mohou svými nápady přispívat, např. k obohacení výchovného programu školy škola průběžně informuje rodiče dětí o dění ve škole, a to pomocí u, nástěnce v šatně dětí, denního kontaktu individuální pohovory a internetových stránek při spolupráci s rodiči se snažíme o jednotné působení při výchově a vzdělávání dětí rodiče jsou zváni na některé akce školy (besídky, zahradní slavnost, kroužky) zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost učitelky jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně 4. Charakteristika vzdělávacího programu, vzdělávací cíle a vzdělávací obsah 4.1 Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Dobrodružná výprava za poznáním vychází z pěti oblastí a cílů Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Po celý rok se děti seznamují se čtyřmi ročními obdobími a poznatky s nimi souvisejícími. Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání, rozvíjel u dítěte jeho schopnost učení, získání osobní samostatnosti a schopností projevovat se jako samostatná osobnost. ŠVP naplňujeme formou každodenního plánu činností v MŠ, ale i formou mimoškolních činností např. návštěv kulturních představení, exkurzí. Školní vzdělávací program je ucelený systém, který dotváříme tak, aby odpovídal požadavkům RVP PV a zaměření mateřské školy. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá na základě vlastních činností a prožitků. Formy vzdělání se během dne mění a prolínají. Jsou to činnosti spontánní, řízené, skupinové, 9

10 individuální i frontální. Využíváme učení hrou, praktickou činností, pokusem. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání dítěte. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Během dne zařazujeme relaxační a odpočinkové činnosti. Ve vzdělání dětí nabízíme další aktivity formou zájmových činností, které vedou učitelky mateřské školy během dne ((výuka anglického jazyka, keramický kroužek, tělocvična, interaktivní tabule, přírodovědný kroužek, hrátky se zobcovou flétnou). Naším záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby dle svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy důležité pro jeho další rozvoj a vzdělávání. Nenásilně děti připravit na zdárný vstup do základní školy Rámcové vzdělávací cíle Základní cíle jsou dány v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním (poznávacím), sociálníma emocionálním potřebám dětí. Rozvíjení dítěte, jeho schopnost učení a poznávání: dostatek informačních zdrojů propojení informací se skutečným životem práce v motivujícím prostředí převaha kladného hodnocení netradiční metody a formy práce Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: atmosféra přátelství dodržování stanovených pravidel utváření ohleduplného a citlivého vztahu k lidem poznávání a ochrana přírody Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí vhodná organizace denního režimu bezpečnost, estetičnost a čistota prostředí hygienické a stravovací návyky prevence násilí, šikany respektování individuálních potřeb osvojování základních pracovních dovedností ohleduplnost k slabším pomoc starým, nemocným Specifické cíle školní vzdělávací činnosti Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou. Specifické cíle vedou k vytváření podmínek 10

11 pro dobrou výchovu a vzdělání dítěte, které by mělo mít v průběhu předškolního vzdělávání příležitost získat základní kompetence, které jsou pro osobní rozvoj, životní spokojenost a vzdělání žádoucí 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) podporovat růst dítěte zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a obratnost, správné držení těla podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností učit je sebeobslužným dovednostem vést je ke zdravým životním návykům 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) podporovat duševní pohodu a psychickou zdatnost a odolnost dítěte podporovat rozvoj intelektu, řeči a jazyka, sebevyjádření podporovat rozvoj poznávací procesů, jeho citů, jeho vzdělávacích schopností stimulovat rozvoj jeho vzdělávacích dovedností povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) podporovat utváření vztahů dítěte k ostatním dětem a dospělým posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci vést děti k samostatnosti a odpovědnosti 4. Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) uvést dítě do společnosti ostatních lidí i do světa kultury a umění pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje připomenout základní morální a etické hodnoty 5. Dítě a svět (oblast environmentální) založit u dítěte základní povědomí o okolním světě a jeho dění vytvořit základ pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí vážit si hodnot i přírodních krás Cílem školy je: rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání s ohledem na jeho individuální potřeby podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost napomáhat k chápání okolního světa prožívat atmosféry bezpečí a radosti rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí rozvíjet základní hodnoty mravního cítění motivovat k dalšímu poznávání a učení uvědomovat si pocit sounáležitosti s přírodou a s lidmi 11

12 4. 3 Klíčové kompetence Jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého dítěte. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činností a občanské Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV. Dosažitelná úroveň dítěte ukončující předškolní vzdělávání: kompetence k učení získané dovednosti a vědomosti uplatňuje v praktických situacích i v dalším učení dítě se učí spontánně, ale i cílevědomě, učí se s chutí, projevuje zájem má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky klade si otázky a hledá na ně odpovědi raduje se z toho, co samo dokázalo, dítě se soustředí na danou činnost, dovede postupovat podle pokynů, dokáže dokončit započatou práci odhaduje své síly, dokáže ohodnotit sebe i okolí kompetence k řešení problémů řeší problémy, na které stačí, opakující se situace se snaží řešit samostatně; náročnější s pomocí dospělého při řešení problému využívá dosavadních zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje užívá číselných a matematických pojmů, zpřesňuje si početní představy rozlišuje způsoby řešení (funkční a nefunkční), dokáže mezi nimi volit, používá logiku v činnostech nebojí se chybovat a je iniciativní komunikativní kompetence hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, formuluje otázky a žádá odpovědi dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými) komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení rozšiřuje si slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální kompetence samostatně se umí rozhodnout, umí vyjádřit svůj názor uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese i důsledky projevuje ohleduplnost k ostatním, pomáhá slabším, vnímá nespravedlnost 12

13 dokáže se prosadit, ale i podřídit, dokáže být tolerantní při společných činnostech spolupracuje, domlouvá se dodržuje základní společenské návyky a pravidla, dohodnutá a pochopená pravidla při setkání s cizími lidmi se chová opatrně chápe, že nespravedlnost a ubližování se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou činnostní a občanské kompetence učí se svobodně plánovat své činnosti a hry, organizovat, podřizovat se, řídit a hodnotit situaci k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně má smysl pro povinnost při hře i učení zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje spoluvytváří pravidla společného soužití mezi dětmi, rozumí jim; ví, proč je nutné je dodržovat uvědomuje si, že svým chováním může ovlivnit prostředí, v jakém žije dbá na osobní zdraví, ale i na zdraví a bezpečí druhých, chová se ohleduplně 4.4 Vzdělávací obsah a dílčí cíle ŠVP Hlavní témata jsou ve vztahu k pěti oblastem, cílům a kompetencím předškolního vzdělávání. Soubor témat je zpracován tak, aby rozvíjel u dětí rozumové schopnosti, dovednosti a návyky v oblasti rozvoje poznání jazykových předností a matematických představ. Každé téma má svoje podtéma, které pedagog podle podmínek a věku dítě rozpracovává do přijatelné podoby pro děti. Obsah si také klade za cíl upevňování citových vztahů k rodině, přírodě, živým tvorům a také k životnímu prostředí. Rozvoj komunikace, sebehodnocení, sebepoznání, koordinace, trpělivosti, soustředění, pečlivosti, pohotovosti a samostatnosti činí z dítěte jedinečnou lidskou bytost. PODZIMNÍ CESTA DO ŠKOLKY Cílem podzimního bloku je adaptace dítěte na nové prostředí, seznámení se se školkou, jejími prostory, denním režimem, personálem a ostatními dětmi. Důležité je vybudovat si pozitivní vztah ke školce. Zároveň si vytvoříme fungující pravidla, která poslouží ke spokojenosti a bezpečí všech dětí ve skupině. - Moje školka plná kamarádů - Kdo mi se vším pomůže - Už znám celou školičku - Vím, jak se mám chovat Podzim je pestrobarevný a tak nám dává mnoho příležitostí k rozvoji všech smyslů. Poznávání chuti ovoce či zeleniny, vůni lesa s tlejícím listím, procházky v přírodě, pozorování změn v počasí. 13

14 - Proč sluníčko méně hřeje - Dozrává nám ovoce - Na poli je plno práce - Podzim se nám krásně barví S podzimem jsou spojeny také různé pracovní činnosti na zahradách a samozřejmě příprava zvířat na zimu. To vše můžeme kolem sebe vypozorovat, ale také objevujeme spoustu zajímavostí v knihách. Díky přírodninám, kterých je na podzim nepřeberné množství si procvičíme naši fantazii a zároveň jemnou motoriku. - Podzimníčci - Poklidíme si zahrádku - Kam ptáci odlétají - Knížka je můj kamarád Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj hrubé a jemné motoriky ovládání pohybového aparátu rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si věku přiměřených praktických dovedností rozvoj řečových dovedností rozvoj komunikativních dovedností rozvoj paměti a pozornosti posilování přirozených poznávacích citů poznávání sebe sama rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem poznávání pravidel společného soužití rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností Vzdělávací nabídka: pohybové činnosti (chůze, běh, skok, lezení) zdravotně zaměřené činnosti konstruktivní činnosti sebeobslužné činnosti stolování, oblékání samostatný slovní projev, společné rozhovory, společná povídání a aktivní naslouchání druhému, komunikační aktivity poslech čtených pohádek, příběhů, práce s literárními texty přednes, zpěv paměťové hry smyslové hry námětové hry a činnosti, tvořivé hry, cvičení dovedností motivovaná manipulace s předměty 14

15 záměrné pozorování předmětů pojmenování jejich vlastností, charakteristických znaků spontánní hra hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání estetické a tvůrčí aktivity výlety do okolí dramatické činnosti, divadelní představení adaptace v mateřské škole pozorování přírodních jevů, seznamování s přírodninami Očekávané výstupy: zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci zvládnout správné držení těla ovládat dechové svalstvo vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů zvládnout sebeobsluhu a pracovní dovednosti pojmenovat většinu toho, čím je obklopen vyjadřovat samostatně nápady, pocity učit se nová slova a aktivně je používat užívat všechny smysly soustředit se na činnosti naučit se nazpaměť krátké texty odloučit se od rodičů respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla navozovat kontakty s dospělým uvědomovat sivá práva a povinnosti respektovat potřeby jiného dítěte uplatňovat návyky společenského chování pochopit, že každý má ve společenství svou roli dodržovat pravidla her a činností adaptovat se na život ve škole orientovat se bezpečně ve známém prostředí osvojit si poznatky o okolním prostředí ZIMNÍ CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ Nejkrásnější a nejdůležitější čas v zimě je období Vánoc a Adventu. Je to období tajemné a pohádkové, proto budeme hodně využívat pohádkové dramatizace a příběhy. Povíme si, jak vánoční čas tráví děti po celém světě a tím je seznámíme s různými kulturami. Zasvětíme děti do vánočních tradic a zvyků upečeme si vlastní perníčky a cukroví, vyrobíme si adventní věnec a samozřejmě i dárky pro své blízké. Plánujeme i společnou dílnu s rodiči pro prohloubení našich vzájemných vztahů. - Víme, co je zdravé a pro nás dobré - Mikuláš s čertem už jsou tu - Vánoční čas 15

16 Zimní období většinou nebývá dost příznivé, ale my si tento čas umíme řádně užít. Sníh pokryje zem sice jen málo, ale my si můžeme o sáňkování, lyžování, bruslení či jiných sportovních aktivitách povídat, hrát si na ně nebo se o nich dozvědět zajímavosti z různých knižních publikací. Prohloubíme tak svůj vztah nejen ke knize, ale i k našemu tělu. - Co to padá z oblohy - Kam se poděla všechna zvířata - Jsem velký sportovec - Moje tělo Zimní období s sebou přináší různá nachlazení a onemocnění, tak se budeme věnovat ochraně zdraví před nemocemi, zdravé výživě a naučíme, co a jak prospívá našemu tělu. Také se seznámíme s tím, jak bychom se měli správně oblékat, abychom předešli prochlazení nebo zbytečnému přehřátí. Únor je období karnevalů a rejdění masek, tak se do tohoto reje zapojíme i my. - Můj kamarád citrón, chráníme své zdraví - Pečuji o sebe a své oblečení - Vím, co si mám kdy obléknout - Karneval a jeho příprava Dílčí vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví osvojení si důležitých dovedností k podpoře zdraví rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj pohybových dovedností osvojení si věku přiměřené praktické dovednosti vytváření zdravých životních návyků a postojů rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností rozvoj kultivovaného projevu posilování přirozených poznávacích citů rozvoj tvořivosti rozvoj komunikačních dovedností, vyjadřování pocitů, dojmů, prožitků rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj a kultivace mravního chování rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým osobám rozvoj schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám vytváření prosociálních postojů rozvoj kulturně-estetických dovedností, rozvoj schopností žít ve společenství lidí rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Vzdělávací nabídka: lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti jednoduché pracovní činnosti 16

17 hudební činnosti činnosti zaměřené k poznávání lidského těla činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí relaxační činnosti sezónní činnosti samostatný projev na dané téma přednes, zpěv experimenty grafické napodobování tvarů vyřizování vztahů konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, ) volné hry a experimenty s materiálem, předměty hry podporující tvořivost, představivost řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých variant činnosti zaměřené k chápání pojmů cvičení organizačních dovedností estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, literární, hudební, pohybové, ) společenské hry běžné verbální i neverbální aktivity dítěte s ostatními námětové hry práce s literárními texty, obrázkovým materiálem, vyprávění a poslech pohádek využívání encyklopedií Očekávané výstupy: koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou zacházet s výtvarným materiálem zvládat jemnou motoriku zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony pojmenovat části těla, znát jejich funkce rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí porozumět slyšenému, formovat otázky, dopovídat, naučit se na paměť krátké texty poznat a pojmenovat většinu toho čím je obklopeno postupovat a učit se podle pokynů, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného vyjádřit souhlas i nesouhlas, uvědomit si příjemné i nepříjemné zážitky navazovat a udržovat dětská přátelství dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti chovat se přiměřeně a bezpečně spolupracovat s ostatními mít povědomí o kulturním prostředí, všímat si změn v nejbližším okolí JARO VŠUDE, KAM SE PODÍVÁŠ Po dlouhé zimě začínají první příznaky jara a my budeme pozorovat změny v přírodě. Zasejeme si první bylinky a budeme sledovat, jak klíčí. S jarem se začínají probouzet i zvířata, která mají po dlouhé zimě spoustu práce. 17

18 - Kam se poděl všechen sníh - Ptáčku, kde ses vzal - Zvířata a jejich mláďata - Na stromech raší první pupeny Nedílnou součástí jara jsou velikonoce. Je to období barev a radosti. Barevná jsou nejen vajíčka, ale i první květiny, které se začínají všude kolem objevovat. Je to čas navštěvování našich blízkých a čas poznávaní různých rukodělných činností. - Co to kouká z trávníčku - Pleteme si pomlázku - Já a moje rodina - Každý umíme něco jiného Se slunečními paprsky přichází doba objevování, putování, seznamování se s okolím a různými zajímavými místy. Nastala doba jízdy na kolech, koloběžkách, ale i cestování různými dopravními prostředky, které nás zavezou do krásných míst. - Už vím, kde bydlím - Školka a její okolí - Jak se žije ve městě a na venkově - Co to kolem projelo, proletělo Dílčí vzdělávací cíle: osvojení si věku přiměřených dovedností rozvoj řečových schopností rozvoj zájmu i o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) rozvoj tvořivosti rozvoj schopnosti vyjádřit pocity, city plně prožívat rozvoj estetického vnímání rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o kulturním prostředí vytváření povědomí o přírodním prostředí osvojení poznatků chránících před nebezpečnými vlivy prostředí rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Vzdělávací nabídka: vyrovnávací cvičení relaxační cvičení smyslové a psychomotorické hry činnosti směřující k prevenci úrazů, nezdravých návyků sluchové hry, hry se slovy prohlížení knížek vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo viděli přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru 18

19 pohybové hry činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků námětové hry výlety do okolí činnosti přiměřené schopnostem dítěte činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije tradiční zvyky pracovní a pěstitelské činnosti poslech básní, příběhů hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti, k ochotě rozdělit se, pomoci, kognitivní činnosti hry na rozšíření sociálních rolí poznávání ekosystému (les, louka rybník) Očekávané výstupy: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru zacházet s drobnými předměty zvládnout jednoduché pracovní postupy mít povědomí o ochraně zdraví naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku chápat slovní vtip a humor sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky ve slovech poznat jednoduchá homonyma, antonyma, synonyma poznat napsané své jméno vnímat, že je důležité poznávat nové věci chápat základní číselné a matematické pojmy zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je být citlivá ve vztahu k přírodě, k věcem, živým bytostem zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, ) spolupracovat s ostatními bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, domluvit se na společném řešení chovat se zdvořile, respektovat předem daná pravidla zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik pozorovat změny v přírodě zapojovat vlastní fantazii uvědomovat si nebezpečí naučit se krátké texty nazpaměť PRÁZDNINY, VOLÁNÍ LÉTA Den dětí nám připomene, že svět je plný různých dětí. Všem dětem na světě je nejlépe doma. Kde je domov jiných dětí? Budeme si povídat o různých koutech naší zeměkoule, zajímavostech různých krajin a také o technice, která nám umožňuje spousty věcí objevovat a prožívat. 19

20 - Všechny děti jsou si rovny - Technika, která nás obklopuje - Co se skrývá za mraky toulky vesmírem - Kde se vzaly skály, co všechno potřebujeme k životu K létu patří prázdniny a s nimi jsou spojeny výlety a prožívání nejrůznějších dobrodružství. Ale pozor! Přesto, že místa, která poznáváme, jsou krásná, všude na nás číhá nebezpečí. My si řekneme, jak se všemu, nám nebezpečnému, vyvarovat. - Vím, co si mám počít v různých situacích - Už se těším na prázdniny - Indiánské léto Dílčí vzdělávací cíle: zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj vyjadřování vytváření základů pro práci s informacemi získání schopnosti záměrně řídit svoje chování posilování prosociálních postojů osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije seznamování se světem kultury a umění vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí Vzdělávací nabídka: hudební a pohybové hry a činnosti zdravotně zaměřené činnosti slovní hádanky společné rozhovory recitace, dramatizace, zpěv samostatný řečový projev na dané téma přímé pozorování jevů v okolí dítěte časové pojmy, logické posloupnosti dějů konkrétní operace s materiálem smyslové hry seznamování s matematickými pojmy a jejich symbolikou hry a činnosti zaměřené ke cvičení paměti dramatické činnosti cvičení organizačních dovedností cvičení v sebekontrole a sebeovládání aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi výtvarné činnosti společenské hry praktická manipulace s předměty pozorování životních podmínek 20

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více