č.j. 67/ Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 č.j. 67/ Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve znění pozdějších úprav platný od Aktualizace:

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o škole Obecná charakteristika školy Podmínky a vzdělávací činnosti Materiální (věcné) podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Hygienické a bezpečnostní podmínky Organizační chod mateřské školy Vzdělávání dětí se speciálními potřebami Řízení mateřské školy Personální zajištění Spolupráce s rodiči Charakteristika vzdělávacího programu, vzdělávací cíle a vzdělávací obsah Charakteristika vzdělávacího programu Rámcové vzdělávací cíle Klíčové kompetence Vzdělávací obsah a dílčí vzdělávací cíle ŠVP Údaje o třídě Evaluační systém Evaluace na úrovni školy Evaluace na úrovni třídy Evaluace ve vztahu učitelka x dítě..23 2

3 1. Identifikační údaje o škole Název školy: Mateřská škola při gymnáziu INTEGRA Brno, Rašelinová 11, Brno IČ: Adresa: Rašelinová 11, Brno Zřizovatel: Mgr. Darja Chládková, Mgr. Ondřej Hýsek Ředitelka: Mgr. Darja Chládková Telefon: Web: Platnost dokumentu: od ŠVP vypracovala: Lenka Chládková Aktualizace: Obecná charakteristika školy Mateřská škola byla otevřena v roce Škola je umístěna v klidném prostředí v městské části Brno -Líšeň. Škola je v samostatné budově gymnázia. Budova je dvoupatrová, mš disponuje celou spodní částí s vlastními vchody a společnou zahradou. Škola má kapacitu na 17 dětí, se samostatnou lehárnou, velkou hernou s jídelní části, s velkými okny s dostatečným světlem pro volnou hru dětí. Stoly jsou postaveny tak, aby děti mohly u stolků pracovat a nekazily si zrak. Chodbou se dostanou do oddělené koupelny se samostatnými záchody a pisoárem. MŠ je obklopena velkou zahradou, děti zde mají mnoho příležitostí trávit čas na čerstvém vzduchu a seznamovat se s krásami přírody a se změnami, které nabízí každé roční období. Sama příroda tak dává jak dětem, tak učitelkám inspiraci k práci. Okolí Líšně přímo vybízí k procházkám a seznamování dětem s okolím. V blízkosti školy jsou dětská bezpečná hřiště dřevěná, lanová. 3

4 3. Podmínky a vzdělávací činnosti 3.1 Materiální (věcné) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a učitelkami plně využíváno. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Děti jsou vedeny k pořádku tím, že společně s učitelkou hračky, pomůcky a náčiní ukládají v rámci úklidu na své stálé místo. Děti se samy se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohly je shlédnout i jejich rodiče. Vytváření výrobků (práce z přírodnin, výkresy, práce s modelovací hmotou) jsou prezentovány rodičům a veřejnosti v prostorách MŠ, popř. za okny MŠ, ke kterým je z ulice přístup. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vede děti k vlastní hře a rozvíjí zde svoji fantazii. Hrají si zde převážně s přírodninami. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 3.2 Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která se dováží ze Základní školy Masarova 1. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Děti se stravují 3x denně (přesnídávka, oběd, odpolední svačina). Jídelníček je vyvěšen vždy v pondělí ráno na nástěnce v šatně dětí. Dostatek tekutin je zajištěn po celý den formou konvicí s čajem v herně i v jídelně. Ve třídě mají děti na stolečku umístěny vlastní hrnečky na pitný režim, na zahradě jsou plastové hrnky, které provozní pracovnice průběžně umývá. Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Časový řád je stanoven tak, že umožňuje rodičům přivádět a odvádět děti v dostatečném časovém intervalu, v odůvodněných případech je příchod a odchod dětí možný i v jinou dobu než je stanoveno ve školním řádu. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Pobyt dětí venku je organizován v závislosti na počasí a povětrnostních podmínkách; vedle kvality ovzduší je zohledňováno okamžité počasí a teplota ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (potřebou). Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. Učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytuje tak dětem přirozený vzor. 4

5 Psychohygiena V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobil se individuálním potřebám dětí. Do programu je zařazován dostatek pohybové aktivity. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na počasí. Mají dostatek prostoru pro pohybové využití během celého dne jak ve třídách, tak venku. Odpočinek je upraven dle individuálních potřeb dětí. Všechny děti po obědě odpočívají poslech pohádky. Zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. 3.3 Psychosociální podmínky Zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají stejná práva, možnosti a povinnosti. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme samostatnost, tvořivost, citlivost, ohleduplnost, toleranci, vzájemnou pomoc a zdvořilost. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. Dětem je vytvářeno spokojené a bezpečné prostředí. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Učitelka sleduje a napomáhá adaptaci. V rámci vzdělávacího procesu respektuje potřeby dětí a napomáhá v jejich uspokojování nenásilným jednáním, přirozenými a citlivými reakcemi, navozením situace pohody a klidu. Děti neúměrně nezatěžuje. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití i pořádku. Učitelka dává dětem jasné a srozumitelné pokyny. Snaží se ve třídě budovat kamarádské vztahy. Komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Základem pedagogického stylu je nabídka, která počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka musí odpovídat mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám (tematická blízkost, pochopitelnost, přiměřená náročnost, užitečnost a praktická využitelnost.) Učitelka se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalá, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků. Její povinností je budovat mezi ní a dětmi vzájemnou důvěru, toleranci, 5

6 ohleduplnost a zdvořilost. Programově se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). 3.4 Hygienické a bezpečnostní podmínky Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přístup a sledována adaptace dítěte tak, aby se dítě posléze rádo začlenilo do kolektivu. Mateřská škola je vytápěna ústředním topením. Ve třídách je zajištěna teplota nejméně C, denně se třídy větrají. V letním období je regulována teplota žaluziemi. Kontrola teploty vzduchu v místnostech je zajištěna nástěnným teploměrem. V budově školy je samostatná ložnice. V ložnici je udržována teplota C. V chladnější ložnici se dětem spí lépe, a navíc je to zdravější pro organismus. Za bezpečí dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupce dítěte. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 17 dětí. Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby vždy byly obě učitelky s dětmi při pobytu venku. V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činností účastní vždy vedoucí zájmového kroužku a to od doby převzetí dětí od třídní učitelky do doby jejich předání zpět třídní učitelce (výuka anglického jazyka)-všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Vybavení školy je zdravotně nezávadné. Školní řád a Provozní řád vymezují pravidla pro zajištění bezpečnosti. Škola je udržována v čistotě, zařízení odpovídá činnostem, které se ve škole provozují. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v oblasti BOZP a PO. Praní prádla pro školu zajišťuje provozní pracovnice v prostorách mateřské školy. 3.5 Organizace chodu mateřské školy Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností a mohly pracovat svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. 6

7 Děti přicházejí do mateřské školy podle potřeb rodičů od 7,00 do 9,00 hodin, po dohodě s učitelkou i později. Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce v předávací místnosti. Rodiče zodpovědně posoudí zdravotní stav dítěte, nemocné dítě do kolektivu neposílají (aby neohrozili zdravotní stav ostatních dětí). Spontánní hra je v režimu dne zařazena od 7,00 do 8,45 hod. Během dne je zařazována ve volných chvilkách, při pobytu venku, za nepříznivého počasí a odpoledne od 16,30 18, 00 hodin. Námětové činnosti jsou zařazovány od 8,30 do 10,00 hod. a to formou ranního cvičení a společných činností dle tématických plánů vzdělávání. Součástí je rozvoj citový, sociální, mravní, sebeobslužné dovednosti, hygienické návyky, kulturní návyky, zdravý životní styl, ochrana zdraví a bezpečnosti dětí. Pobyt venku je uskutečňován denně maximálně 2 hodiny dopoledne mezi 10,00 12,00 hod. Při nepříznivém počasí se pobyt venku zkracuje nebo zcela vynechává. Odpočinek dětí je individuální. Děti odpočívají na lehátkách, která jsou v samostatné lehárně. Lehátka jsou označeny značkou dítěte. Děti se převlékají na odpočinek do svých vlastních pyžam. Doba odpočinku je 12,45 14,45 hod. Délku odpočinku dětí přizpůsobujeme s ohledem k individuálním potřebám a věku dětí. Odpolední činnosti vycházejí především z potřeb a přání dětí, procvičují se a jsou doplněné aktivitami z dopoledních činností, zařazují se hravé činnosti. Postupně se děti rozcházejí domů. Také se věnujeme kroužkům, které jsou v nabídce školy. Organizace dne Příchod, volná hra 7,00 8,30 Průběžná ovocná či zeleninová svačinka 7,00 8,45 Ranní kruh téma týdne, ranní cvičení 8,30-8,45 Hygiena, dopolední svačina 8,45 9,15 Výchovně vzdělávací činnost 9,15 10,00 Pobyt venku, procházky po okolí 10,00 12,00 Hygiena, oběd, hygiena 12,00 12,30 Odpolední odpočinek, relaxace 12,30 14,45 Předškolní děti předškolní příprava 14,00 14,30 Hygiena, odpolední svačina 14,45 15,15 Odpolední činnost spojená s aktivitami 15,15 16,30 (kroužky) Průběžná ovocná či zeleninová svačinka 15,30 18,00 Volné hry, odchod domů 16,30 18,00 7

8 3.6 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Rodičům, u jejichž dítěte se projevují příznaky některé specifické poruchy, učitelky doporučí návštěvu PPP nebo návštěvu logopeda. Snaží se tomuto dítěti zajistit dobré podmínky k rozvoji jeho osobnosti. Vždy záleží na druhu postižení, na konkrétních podmínkách školy a na spolupráci s rodiči. 3.7 Řízení mateřské školy Povinnosti a pravomoci pracovníků jsou vymezeny v obsahu pracovní náplně, která je součástí osobní dokumentace. Při vedení zaměstnanců vytváří ředitelka ovzduší vzájemné důvěry, respektuje názor učitelek a specifika třídy. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání Do řízení školy zapojuje všechny zaměstnance spoluúčast všech zaměstnanců na rozhodování o zásadních otázkách školního programu, akcí pro děti i pro rodiče. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým učitelka sama není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.). Provozní porady za účasti ředitelky školy a pracovníků MŠ se konají kooperativně, nejméně 1x za měsíc. Pedagogické porady v mateřské škole organizuje ředitelka školy 3x ročně, jinak dle potřeby Personální zajištění ŘEDITELKA ŠKOLY VEDOUCÍ UČITELKA MŠ UČITELKA MŠ PROVOZNÍ PRACOVNICE MŠ Pedagogičtí pracovníci V mateřské škole pracují 2 pedagogické pracovnice. Učitelky se dále vzdělávají (samostudium, účast na seminářích). 8

9 Při vystupování na veřejnosti učitelky dodržují mlčenlivost o vnitřních záležitostech školy, nerozšiřují poplašné zprávy a negativní hodnocení dětí, dbají o profesionální vystupování. Provozní zaměstnanci V mateřské škole pracuje jedna provozní pracovnice, která se stará o úklid všech prostor školy, stará se o veškeré stravování a úklid k tomu spojený. 3.9 Spolupráce s rodiči Hlavním cílem spolupráce mateřské školy s rodiči je uspokojování přirozených potřeb dítěte, rozvoj jeho osobnosti. Škola organizuje aktivity a činnosti ve prospěch dětí. Důležitá je oboustranná důvěra, vstřícnost a otevřenost. Připomínky rodičů jsou respektovány a dle možností prováděny (příchod dětí v průběhu celého dne, odchody dětí dle přání rodičů). rodiče jsou o chování a prospívání svého dítěte průběžně informováni rodiče mohou svými nápady přispívat, např. k obohacení výchovného programu školy škola průběžně informuje rodiče dětí o dění ve škole, a to pomocí u, nástěnce v šatně dětí, denního kontaktu individuální pohovory a internetových stránek při spolupráci s rodiči se snažíme o jednotné působení při výchově a vzdělávání dětí rodiče jsou zváni na některé akce školy (besídky, zahradní slavnost, kroužky) zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost učitelky jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně 4. Charakteristika vzdělávacího programu, vzdělávací cíle a vzdělávací obsah 4.1 Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Dobrodružná výprava za poznáním vychází z pěti oblastí a cílů Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Po celý rok se děti seznamují se čtyřmi ročními obdobími a poznatky s nimi souvisejícími. Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání, rozvíjel u dítěte jeho schopnost učení, získání osobní samostatnosti a schopností projevovat se jako samostatná osobnost. ŠVP naplňujeme formou každodenního plánu činností v MŠ, ale i formou mimoškolních činností např. návštěv kulturních představení, exkurzí. Školní vzdělávací program je ucelený systém, který dotváříme tak, aby odpovídal požadavkům RVP PV a zaměření mateřské školy. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá na základě vlastních činností a prožitků. Formy vzdělání se během dne mění a prolínají. Jsou to činnosti spontánní, řízené, skupinové, 9

10 individuální i frontální. Využíváme učení hrou, praktickou činností, pokusem. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání dítěte. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Během dne zařazujeme relaxační a odpočinkové činnosti. Ve vzdělání dětí nabízíme další aktivity formou zájmových činností, které vedou učitelky mateřské školy během dne ((výuka anglického jazyka, keramický kroužek, tělocvična, interaktivní tabule, přírodovědný kroužek, hrátky se zobcovou flétnou). Naším záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby dle svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy důležité pro jeho další rozvoj a vzdělávání. Nenásilně děti připravit na zdárný vstup do základní školy Rámcové vzdělávací cíle Základní cíle jsou dány v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním (poznávacím), sociálníma emocionálním potřebám dětí. Rozvíjení dítěte, jeho schopnost učení a poznávání: dostatek informačních zdrojů propojení informací se skutečným životem práce v motivujícím prostředí převaha kladného hodnocení netradiční metody a formy práce Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: atmosféra přátelství dodržování stanovených pravidel utváření ohleduplného a citlivého vztahu k lidem poznávání a ochrana přírody Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí vhodná organizace denního režimu bezpečnost, estetičnost a čistota prostředí hygienické a stravovací návyky prevence násilí, šikany respektování individuálních potřeb osvojování základních pracovních dovedností ohleduplnost k slabším pomoc starým, nemocným Specifické cíle školní vzdělávací činnosti Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou. Specifické cíle vedou k vytváření podmínek 10

11 pro dobrou výchovu a vzdělání dítěte, které by mělo mít v průběhu předškolního vzdělávání příležitost získat základní kompetence, které jsou pro osobní rozvoj, životní spokojenost a vzdělání žádoucí 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) podporovat růst dítěte zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a obratnost, správné držení těla podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností učit je sebeobslužným dovednostem vést je ke zdravým životním návykům 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) podporovat duševní pohodu a psychickou zdatnost a odolnost dítěte podporovat rozvoj intelektu, řeči a jazyka, sebevyjádření podporovat rozvoj poznávací procesů, jeho citů, jeho vzdělávacích schopností stimulovat rozvoj jeho vzdělávacích dovedností povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) podporovat utváření vztahů dítěte k ostatním dětem a dospělým posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci vést děti k samostatnosti a odpovědnosti 4. Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) uvést dítě do společnosti ostatních lidí i do světa kultury a umění pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje připomenout základní morální a etické hodnoty 5. Dítě a svět (oblast environmentální) založit u dítěte základní povědomí o okolním světě a jeho dění vytvořit základ pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí vážit si hodnot i přírodních krás Cílem školy je: rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání s ohledem na jeho individuální potřeby podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost napomáhat k chápání okolního světa prožívat atmosféry bezpečí a radosti rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí rozvíjet základní hodnoty mravního cítění motivovat k dalšímu poznávání a učení uvědomovat si pocit sounáležitosti s přírodou a s lidmi 11

12 4. 3 Klíčové kompetence Jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého dítěte. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činností a občanské Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV. Dosažitelná úroveň dítěte ukončující předškolní vzdělávání: kompetence k učení získané dovednosti a vědomosti uplatňuje v praktických situacích i v dalším učení dítě se učí spontánně, ale i cílevědomě, učí se s chutí, projevuje zájem má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky klade si otázky a hledá na ně odpovědi raduje se z toho, co samo dokázalo, dítě se soustředí na danou činnost, dovede postupovat podle pokynů, dokáže dokončit započatou práci odhaduje své síly, dokáže ohodnotit sebe i okolí kompetence k řešení problémů řeší problémy, na které stačí, opakující se situace se snaží řešit samostatně; náročnější s pomocí dospělého při řešení problému využívá dosavadních zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje užívá číselných a matematických pojmů, zpřesňuje si početní představy rozlišuje způsoby řešení (funkční a nefunkční), dokáže mezi nimi volit, používá logiku v činnostech nebojí se chybovat a je iniciativní komunikativní kompetence hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, formuluje otázky a žádá odpovědi dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými) komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení rozšiřuje si slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální kompetence samostatně se umí rozhodnout, umí vyjádřit svůj názor uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese i důsledky projevuje ohleduplnost k ostatním, pomáhá slabším, vnímá nespravedlnost 12

13 dokáže se prosadit, ale i podřídit, dokáže být tolerantní při společných činnostech spolupracuje, domlouvá se dodržuje základní společenské návyky a pravidla, dohodnutá a pochopená pravidla při setkání s cizími lidmi se chová opatrně chápe, že nespravedlnost a ubližování se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou činnostní a občanské kompetence učí se svobodně plánovat své činnosti a hry, organizovat, podřizovat se, řídit a hodnotit situaci k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně má smysl pro povinnost při hře i učení zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje spoluvytváří pravidla společného soužití mezi dětmi, rozumí jim; ví, proč je nutné je dodržovat uvědomuje si, že svým chováním může ovlivnit prostředí, v jakém žije dbá na osobní zdraví, ale i na zdraví a bezpečí druhých, chová se ohleduplně 4.4 Vzdělávací obsah a dílčí cíle ŠVP Hlavní témata jsou ve vztahu k pěti oblastem, cílům a kompetencím předškolního vzdělávání. Soubor témat je zpracován tak, aby rozvíjel u dětí rozumové schopnosti, dovednosti a návyky v oblasti rozvoje poznání jazykových předností a matematických představ. Každé téma má svoje podtéma, které pedagog podle podmínek a věku dítě rozpracovává do přijatelné podoby pro děti. Obsah si také klade za cíl upevňování citových vztahů k rodině, přírodě, živým tvorům a také k životnímu prostředí. Rozvoj komunikace, sebehodnocení, sebepoznání, koordinace, trpělivosti, soustředění, pečlivosti, pohotovosti a samostatnosti činí z dítěte jedinečnou lidskou bytost. PODZIMNÍ CESTA DO ŠKOLKY Cílem podzimního bloku je adaptace dítěte na nové prostředí, seznámení se se školkou, jejími prostory, denním režimem, personálem a ostatními dětmi. Důležité je vybudovat si pozitivní vztah ke školce. Zároveň si vytvoříme fungující pravidla, která poslouží ke spokojenosti a bezpečí všech dětí ve skupině. - Moje školka plná kamarádů - Kdo mi se vším pomůže - Už znám celou školičku - Vím, jak se mám chovat Podzim je pestrobarevný a tak nám dává mnoho příležitostí k rozvoji všech smyslů. Poznávání chuti ovoce či zeleniny, vůni lesa s tlejícím listím, procházky v přírodě, pozorování změn v počasí. 13

14 - Proč sluníčko méně hřeje - Dozrává nám ovoce - Na poli je plno práce - Podzim se nám krásně barví S podzimem jsou spojeny také různé pracovní činnosti na zahradách a samozřejmě příprava zvířat na zimu. To vše můžeme kolem sebe vypozorovat, ale také objevujeme spoustu zajímavostí v knihách. Díky přírodninám, kterých je na podzim nepřeberné množství si procvičíme naši fantazii a zároveň jemnou motoriku. - Podzimníčci - Poklidíme si zahrádku - Kam ptáci odlétají - Knížka je můj kamarád Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj hrubé a jemné motoriky ovládání pohybového aparátu rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si věku přiměřených praktických dovedností rozvoj řečových dovedností rozvoj komunikativních dovedností rozvoj paměti a pozornosti posilování přirozených poznávacích citů poznávání sebe sama rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem poznávání pravidel společného soužití rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností Vzdělávací nabídka: pohybové činnosti (chůze, běh, skok, lezení) zdravotně zaměřené činnosti konstruktivní činnosti sebeobslužné činnosti stolování, oblékání samostatný slovní projev, společné rozhovory, společná povídání a aktivní naslouchání druhému, komunikační aktivity poslech čtených pohádek, příběhů, práce s literárními texty přednes, zpěv paměťové hry smyslové hry námětové hry a činnosti, tvořivé hry, cvičení dovedností motivovaná manipulace s předměty 14

15 záměrné pozorování předmětů pojmenování jejich vlastností, charakteristických znaků spontánní hra hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání estetické a tvůrčí aktivity výlety do okolí dramatické činnosti, divadelní představení adaptace v mateřské škole pozorování přírodních jevů, seznamování s přírodninami Očekávané výstupy: zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci zvládnout správné držení těla ovládat dechové svalstvo vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů zvládnout sebeobsluhu a pracovní dovednosti pojmenovat většinu toho, čím je obklopen vyjadřovat samostatně nápady, pocity učit se nová slova a aktivně je používat užívat všechny smysly soustředit se na činnosti naučit se nazpaměť krátké texty odloučit se od rodičů respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla navozovat kontakty s dospělým uvědomovat sivá práva a povinnosti respektovat potřeby jiného dítěte uplatňovat návyky společenského chování pochopit, že každý má ve společenství svou roli dodržovat pravidla her a činností adaptovat se na život ve škole orientovat se bezpečně ve známém prostředí osvojit si poznatky o okolním prostředí ZIMNÍ CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ Nejkrásnější a nejdůležitější čas v zimě je období Vánoc a Adventu. Je to období tajemné a pohádkové, proto budeme hodně využívat pohádkové dramatizace a příběhy. Povíme si, jak vánoční čas tráví děti po celém světě a tím je seznámíme s různými kulturami. Zasvětíme děti do vánočních tradic a zvyků upečeme si vlastní perníčky a cukroví, vyrobíme si adventní věnec a samozřejmě i dárky pro své blízké. Plánujeme i společnou dílnu s rodiči pro prohloubení našich vzájemných vztahů. - Víme, co je zdravé a pro nás dobré - Mikuláš s čertem už jsou tu - Vánoční čas 15

16 Zimní období většinou nebývá dost příznivé, ale my si tento čas umíme řádně užít. Sníh pokryje zem sice jen málo, ale my si můžeme o sáňkování, lyžování, bruslení či jiných sportovních aktivitách povídat, hrát si na ně nebo se o nich dozvědět zajímavosti z různých knižních publikací. Prohloubíme tak svůj vztah nejen ke knize, ale i k našemu tělu. - Co to padá z oblohy - Kam se poděla všechna zvířata - Jsem velký sportovec - Moje tělo Zimní období s sebou přináší různá nachlazení a onemocnění, tak se budeme věnovat ochraně zdraví před nemocemi, zdravé výživě a naučíme, co a jak prospívá našemu tělu. Také se seznámíme s tím, jak bychom se měli správně oblékat, abychom předešli prochlazení nebo zbytečnému přehřátí. Únor je období karnevalů a rejdění masek, tak se do tohoto reje zapojíme i my. - Můj kamarád citrón, chráníme své zdraví - Pečuji o sebe a své oblečení - Vím, co si mám kdy obléknout - Karneval a jeho příprava Dílčí vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví osvojení si důležitých dovedností k podpoře zdraví rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj pohybových dovedností osvojení si věku přiměřené praktické dovednosti vytváření zdravých životních návyků a postojů rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností rozvoj kultivovaného projevu posilování přirozených poznávacích citů rozvoj tvořivosti rozvoj komunikačních dovedností, vyjadřování pocitů, dojmů, prožitků rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj a kultivace mravního chování rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým osobám rozvoj schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám vytváření prosociálních postojů rozvoj kulturně-estetických dovedností, rozvoj schopností žít ve společenství lidí rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Vzdělávací nabídka: lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti jednoduché pracovní činnosti 16

17 hudební činnosti činnosti zaměřené k poznávání lidského těla činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí relaxační činnosti sezónní činnosti samostatný projev na dané téma přednes, zpěv experimenty grafické napodobování tvarů vyřizování vztahů konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, ) volné hry a experimenty s materiálem, předměty hry podporující tvořivost, představivost řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých variant činnosti zaměřené k chápání pojmů cvičení organizačních dovedností estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, literární, hudební, pohybové, ) společenské hry běžné verbální i neverbální aktivity dítěte s ostatními námětové hry práce s literárními texty, obrázkovým materiálem, vyprávění a poslech pohádek využívání encyklopedií Očekávané výstupy: koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou zacházet s výtvarným materiálem zvládat jemnou motoriku zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony pojmenovat části těla, znát jejich funkce rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí porozumět slyšenému, formovat otázky, dopovídat, naučit se na paměť krátké texty poznat a pojmenovat většinu toho čím je obklopeno postupovat a učit se podle pokynů, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného vyjádřit souhlas i nesouhlas, uvědomit si příjemné i nepříjemné zážitky navazovat a udržovat dětská přátelství dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti chovat se přiměřeně a bezpečně spolupracovat s ostatními mít povědomí o kulturním prostředí, všímat si změn v nejbližším okolí JARO VŠUDE, KAM SE PODÍVÁŠ Po dlouhé zimě začínají první příznaky jara a my budeme pozorovat změny v přírodě. Zasejeme si první bylinky a budeme sledovat, jak klíčí. S jarem se začínají probouzet i zvířata, která mají po dlouhé zimě spoustu práce. 17

18 - Kam se poděl všechen sníh - Ptáčku, kde ses vzal - Zvířata a jejich mláďata - Na stromech raší první pupeny Nedílnou součástí jara jsou velikonoce. Je to období barev a radosti. Barevná jsou nejen vajíčka, ale i první květiny, které se začínají všude kolem objevovat. Je to čas navštěvování našich blízkých a čas poznávaní různých rukodělných činností. - Co to kouká z trávníčku - Pleteme si pomlázku - Já a moje rodina - Každý umíme něco jiného Se slunečními paprsky přichází doba objevování, putování, seznamování se s okolím a různými zajímavými místy. Nastala doba jízdy na kolech, koloběžkách, ale i cestování různými dopravními prostředky, které nás zavezou do krásných míst. - Už vím, kde bydlím - Školka a její okolí - Jak se žije ve městě a na venkově - Co to kolem projelo, proletělo Dílčí vzdělávací cíle: osvojení si věku přiměřených dovedností rozvoj řečových schopností rozvoj zájmu i o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) rozvoj tvořivosti rozvoj schopnosti vyjádřit pocity, city plně prožívat rozvoj estetického vnímání rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o kulturním prostředí vytváření povědomí o přírodním prostředí osvojení poznatků chránících před nebezpečnými vlivy prostředí rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Vzdělávací nabídka: vyrovnávací cvičení relaxační cvičení smyslové a psychomotorické hry činnosti směřující k prevenci úrazů, nezdravých návyků sluchové hry, hry se slovy prohlížení knížek vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo viděli přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru 18

19 pohybové hry činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků námětové hry výlety do okolí činnosti přiměřené schopnostem dítěte činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije tradiční zvyky pracovní a pěstitelské činnosti poslech básní, příběhů hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti, k ochotě rozdělit se, pomoci, kognitivní činnosti hry na rozšíření sociálních rolí poznávání ekosystému (les, louka rybník) Očekávané výstupy: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru zacházet s drobnými předměty zvládnout jednoduché pracovní postupy mít povědomí o ochraně zdraví naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku chápat slovní vtip a humor sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky ve slovech poznat jednoduchá homonyma, antonyma, synonyma poznat napsané své jméno vnímat, že je důležité poznávat nové věci chápat základní číselné a matematické pojmy zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je být citlivá ve vztahu k přírodě, k věcem, živým bytostem zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, ) spolupracovat s ostatními bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, domluvit se na společném řešení chovat se zdvořile, respektovat předem daná pravidla zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik pozorovat změny v přírodě zapojovat vlastní fantazii uvědomovat si nebezpečí naučit se krátké texty nazpaměť PRÁZDNINY, VOLÁNÍ LÉTA Den dětí nám připomene, že svět je plný různých dětí. Všem dětem na světě je nejlépe doma. Kde je domov jiných dětí? Budeme si povídat o různých koutech naší zeměkoule, zajímavostech různých krajin a také o technice, která nám umožňuje spousty věcí objevovat a prožívat. 19

20 - Všechny děti jsou si rovny - Technika, která nás obklopuje - Co se skrývá za mraky toulky vesmírem - Kde se vzaly skály, co všechno potřebujeme k životu K létu patří prázdniny a s nimi jsou spojeny výlety a prožívání nejrůznějších dobrodružství. Ale pozor! Přesto, že místa, která poznáváme, jsou krásná, všude na nás číhá nebezpečí. My si řekneme, jak se všemu, nám nebezpečnému, vyvarovat. - Vím, co si mám počít v různých situacích - Už se těším na prázdniny - Indiánské léto Dílčí vzdělávací cíle: zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj vyjadřování vytváření základů pro práci s informacemi získání schopnosti záměrně řídit svoje chování posilování prosociálních postojů osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije seznamování se světem kultury a umění vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí Vzdělávací nabídka: hudební a pohybové hry a činnosti zdravotně zaměřené činnosti slovní hádanky společné rozhovory recitace, dramatizace, zpěv samostatný řečový projev na dané téma přímé pozorování jevů v okolí dítěte časové pojmy, logické posloupnosti dějů konkrétní operace s materiálem smyslové hry seznamování s matematickými pojmy a jejich symbolikou hry a činnosti zaměřené ke cvičení paměti dramatické činnosti cvičení organizačních dovedností cvičení v sebekontrole a sebeovládání aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi výtvarné činnosti společenské hry praktická manipulace s předměty pozorování životních podmínek 20

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Cíle a klíčové kompetence Předškolní vzdělávání: navazuje na výchovu v rodině usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více