č.j. 67/ Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 č.j. 67/ Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve znění pozdějších úprav platný od Aktualizace:

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o škole Obecná charakteristika školy Podmínky a vzdělávací činnosti Materiální (věcné) podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Hygienické a bezpečnostní podmínky Organizační chod mateřské školy Vzdělávání dětí se speciálními potřebami Řízení mateřské školy Personální zajištění Spolupráce s rodiči Charakteristika vzdělávacího programu, vzdělávací cíle a vzdělávací obsah Charakteristika vzdělávacího programu Rámcové vzdělávací cíle Klíčové kompetence Vzdělávací obsah a dílčí vzdělávací cíle ŠVP Údaje o třídě Evaluační systém Evaluace na úrovni školy Evaluace na úrovni třídy Evaluace ve vztahu učitelka x dítě..23 2

3 1. Identifikační údaje o škole Název školy: Mateřská škola při gymnáziu INTEGRA Brno, Rašelinová 11, Brno IČ: Adresa: Rašelinová 11, Brno Zřizovatel: Mgr. Darja Chládková, Mgr. Ondřej Hýsek Ředitelka: Mgr. Darja Chládková Telefon: Web: Platnost dokumentu: od ŠVP vypracovala: Lenka Chládková Aktualizace: Obecná charakteristika školy Mateřská škola byla otevřena v roce Škola je umístěna v klidném prostředí v městské části Brno -Líšeň. Škola je v samostatné budově gymnázia. Budova je dvoupatrová, mš disponuje celou spodní částí s vlastními vchody a společnou zahradou. Škola má kapacitu na 17 dětí, se samostatnou lehárnou, velkou hernou s jídelní části, s velkými okny s dostatečným světlem pro volnou hru dětí. Stoly jsou postaveny tak, aby děti mohly u stolků pracovat a nekazily si zrak. Chodbou se dostanou do oddělené koupelny se samostatnými záchody a pisoárem. MŠ je obklopena velkou zahradou, děti zde mají mnoho příležitostí trávit čas na čerstvém vzduchu a seznamovat se s krásami přírody a se změnami, které nabízí každé roční období. Sama příroda tak dává jak dětem, tak učitelkám inspiraci k práci. Okolí Líšně přímo vybízí k procházkám a seznamování dětem s okolím. V blízkosti školy jsou dětská bezpečná hřiště dřevěná, lanová. 3

4 3. Podmínky a vzdělávací činnosti 3.1 Materiální (věcné) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a učitelkami plně využíváno. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Děti jsou vedeny k pořádku tím, že společně s učitelkou hračky, pomůcky a náčiní ukládají v rámci úklidu na své stálé místo. Děti se samy se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohly je shlédnout i jejich rodiče. Vytváření výrobků (práce z přírodnin, výkresy, práce s modelovací hmotou) jsou prezentovány rodičům a veřejnosti v prostorách MŠ, popř. za okny MŠ, ke kterým je z ulice přístup. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vede děti k vlastní hře a rozvíjí zde svoji fantazii. Hrají si zde převážně s přírodninami. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 3.2 Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která se dováží ze Základní školy Masarova 1. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Děti se stravují 3x denně (přesnídávka, oběd, odpolední svačina). Jídelníček je vyvěšen vždy v pondělí ráno na nástěnce v šatně dětí. Dostatek tekutin je zajištěn po celý den formou konvicí s čajem v herně i v jídelně. Ve třídě mají děti na stolečku umístěny vlastní hrnečky na pitný režim, na zahradě jsou plastové hrnky, které provozní pracovnice průběžně umývá. Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Časový řád je stanoven tak, že umožňuje rodičům přivádět a odvádět děti v dostatečném časovém intervalu, v odůvodněných případech je příchod a odchod dětí možný i v jinou dobu než je stanoveno ve školním řádu. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Pobyt dětí venku je organizován v závislosti na počasí a povětrnostních podmínkách; vedle kvality ovzduší je zohledňováno okamžité počasí a teplota ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (potřebou). Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. Učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytuje tak dětem přirozený vzor. 4

5 Psychohygiena V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobil se individuálním potřebám dětí. Do programu je zařazován dostatek pohybové aktivity. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na počasí. Mají dostatek prostoru pro pohybové využití během celého dne jak ve třídách, tak venku. Odpočinek je upraven dle individuálních potřeb dětí. Všechny děti po obědě odpočívají poslech pohádky. Zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. 3.3 Psychosociální podmínky Zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají stejná práva, možnosti a povinnosti. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme samostatnost, tvořivost, citlivost, ohleduplnost, toleranci, vzájemnou pomoc a zdvořilost. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. Dětem je vytvářeno spokojené a bezpečné prostředí. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Učitelka sleduje a napomáhá adaptaci. V rámci vzdělávacího procesu respektuje potřeby dětí a napomáhá v jejich uspokojování nenásilným jednáním, přirozenými a citlivými reakcemi, navozením situace pohody a klidu. Děti neúměrně nezatěžuje. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití i pořádku. Učitelka dává dětem jasné a srozumitelné pokyny. Snaží se ve třídě budovat kamarádské vztahy. Komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Základem pedagogického stylu je nabídka, která počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka musí odpovídat mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám (tematická blízkost, pochopitelnost, přiměřená náročnost, užitečnost a praktická využitelnost.) Učitelka se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalá, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků. Její povinností je budovat mezi ní a dětmi vzájemnou důvěru, toleranci, 5

6 ohleduplnost a zdvořilost. Programově se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). 3.4 Hygienické a bezpečnostní podmínky Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přístup a sledována adaptace dítěte tak, aby se dítě posléze rádo začlenilo do kolektivu. Mateřská škola je vytápěna ústředním topením. Ve třídách je zajištěna teplota nejméně C, denně se třídy větrají. V letním období je regulována teplota žaluziemi. Kontrola teploty vzduchu v místnostech je zajištěna nástěnným teploměrem. V budově školy je samostatná ložnice. V ložnici je udržována teplota C. V chladnější ložnici se dětem spí lépe, a navíc je to zdravější pro organismus. Za bezpečí dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupce dítěte. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 17 dětí. Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby vždy byly obě učitelky s dětmi při pobytu venku. V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činností účastní vždy vedoucí zájmového kroužku a to od doby převzetí dětí od třídní učitelky do doby jejich předání zpět třídní učitelce (výuka anglického jazyka)-všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Vybavení školy je zdravotně nezávadné. Školní řád a Provozní řád vymezují pravidla pro zajištění bezpečnosti. Škola je udržována v čistotě, zařízení odpovídá činnostem, které se ve škole provozují. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v oblasti BOZP a PO. Praní prádla pro školu zajišťuje provozní pracovnice v prostorách mateřské školy. 3.5 Organizace chodu mateřské školy Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností a mohly pracovat svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. 6

7 Děti přicházejí do mateřské školy podle potřeb rodičů od 7,00 do 9,00 hodin, po dohodě s učitelkou i později. Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce v předávací místnosti. Rodiče zodpovědně posoudí zdravotní stav dítěte, nemocné dítě do kolektivu neposílají (aby neohrozili zdravotní stav ostatních dětí). Spontánní hra je v režimu dne zařazena od 7,00 do 8,45 hod. Během dne je zařazována ve volných chvilkách, při pobytu venku, za nepříznivého počasí a odpoledne od 16,30 18, 00 hodin. Námětové činnosti jsou zařazovány od 8,30 do 10,00 hod. a to formou ranního cvičení a společných činností dle tématických plánů vzdělávání. Součástí je rozvoj citový, sociální, mravní, sebeobslužné dovednosti, hygienické návyky, kulturní návyky, zdravý životní styl, ochrana zdraví a bezpečnosti dětí. Pobyt venku je uskutečňován denně maximálně 2 hodiny dopoledne mezi 10,00 12,00 hod. Při nepříznivém počasí se pobyt venku zkracuje nebo zcela vynechává. Odpočinek dětí je individuální. Děti odpočívají na lehátkách, která jsou v samostatné lehárně. Lehátka jsou označeny značkou dítěte. Děti se převlékají na odpočinek do svých vlastních pyžam. Doba odpočinku je 12,45 14,45 hod. Délku odpočinku dětí přizpůsobujeme s ohledem k individuálním potřebám a věku dětí. Odpolední činnosti vycházejí především z potřeb a přání dětí, procvičují se a jsou doplněné aktivitami z dopoledních činností, zařazují se hravé činnosti. Postupně se děti rozcházejí domů. Také se věnujeme kroužkům, které jsou v nabídce školy. Organizace dne Příchod, volná hra 7,00 8,30 Průběžná ovocná či zeleninová svačinka 7,00 8,45 Ranní kruh téma týdne, ranní cvičení 8,30-8,45 Hygiena, dopolední svačina 8,45 9,15 Výchovně vzdělávací činnost 9,15 10,00 Pobyt venku, procházky po okolí 10,00 12,00 Hygiena, oběd, hygiena 12,00 12,30 Odpolední odpočinek, relaxace 12,30 14,45 Předškolní děti předškolní příprava 14,00 14,30 Hygiena, odpolední svačina 14,45 15,15 Odpolední činnost spojená s aktivitami 15,15 16,30 (kroužky) Průběžná ovocná či zeleninová svačinka 15,30 18,00 Volné hry, odchod domů 16,30 18,00 7

8 3.6 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Rodičům, u jejichž dítěte se projevují příznaky některé specifické poruchy, učitelky doporučí návštěvu PPP nebo návštěvu logopeda. Snaží se tomuto dítěti zajistit dobré podmínky k rozvoji jeho osobnosti. Vždy záleží na druhu postižení, na konkrétních podmínkách školy a na spolupráci s rodiči. 3.7 Řízení mateřské školy Povinnosti a pravomoci pracovníků jsou vymezeny v obsahu pracovní náplně, která je součástí osobní dokumentace. Při vedení zaměstnanců vytváří ředitelka ovzduší vzájemné důvěry, respektuje názor učitelek a specifika třídy. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání Do řízení školy zapojuje všechny zaměstnance spoluúčast všech zaměstnanců na rozhodování o zásadních otázkách školního programu, akcí pro děti i pro rodiče. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým učitelka sama není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.). Provozní porady za účasti ředitelky školy a pracovníků MŠ se konají kooperativně, nejméně 1x za měsíc. Pedagogické porady v mateřské škole organizuje ředitelka školy 3x ročně, jinak dle potřeby Personální zajištění ŘEDITELKA ŠKOLY VEDOUCÍ UČITELKA MŠ UČITELKA MŠ PROVOZNÍ PRACOVNICE MŠ Pedagogičtí pracovníci V mateřské škole pracují 2 pedagogické pracovnice. Učitelky se dále vzdělávají (samostudium, účast na seminářích). 8

9 Při vystupování na veřejnosti učitelky dodržují mlčenlivost o vnitřních záležitostech školy, nerozšiřují poplašné zprávy a negativní hodnocení dětí, dbají o profesionální vystupování. Provozní zaměstnanci V mateřské škole pracuje jedna provozní pracovnice, která se stará o úklid všech prostor školy, stará se o veškeré stravování a úklid k tomu spojený. 3.9 Spolupráce s rodiči Hlavním cílem spolupráce mateřské školy s rodiči je uspokojování přirozených potřeb dítěte, rozvoj jeho osobnosti. Škola organizuje aktivity a činnosti ve prospěch dětí. Důležitá je oboustranná důvěra, vstřícnost a otevřenost. Připomínky rodičů jsou respektovány a dle možností prováděny (příchod dětí v průběhu celého dne, odchody dětí dle přání rodičů). rodiče jsou o chování a prospívání svého dítěte průběžně informováni rodiče mohou svými nápady přispívat, např. k obohacení výchovného programu školy škola průběžně informuje rodiče dětí o dění ve škole, a to pomocí u, nástěnce v šatně dětí, denního kontaktu individuální pohovory a internetových stránek při spolupráci s rodiči se snažíme o jednotné působení při výchově a vzdělávání dětí rodiče jsou zváni na některé akce školy (besídky, zahradní slavnost, kroužky) zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost učitelky jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně 4. Charakteristika vzdělávacího programu, vzdělávací cíle a vzdělávací obsah 4.1 Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Dobrodružná výprava za poznáním vychází z pěti oblastí a cílů Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Po celý rok se děti seznamují se čtyřmi ročními obdobími a poznatky s nimi souvisejícími. Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání, rozvíjel u dítěte jeho schopnost učení, získání osobní samostatnosti a schopností projevovat se jako samostatná osobnost. ŠVP naplňujeme formou každodenního plánu činností v MŠ, ale i formou mimoškolních činností např. návštěv kulturních představení, exkurzí. Školní vzdělávací program je ucelený systém, který dotváříme tak, aby odpovídal požadavkům RVP PV a zaměření mateřské školy. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá na základě vlastních činností a prožitků. Formy vzdělání se během dne mění a prolínají. Jsou to činnosti spontánní, řízené, skupinové, 9

10 individuální i frontální. Využíváme učení hrou, praktickou činností, pokusem. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání dítěte. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Během dne zařazujeme relaxační a odpočinkové činnosti. Ve vzdělání dětí nabízíme další aktivity formou zájmových činností, které vedou učitelky mateřské školy během dne ((výuka anglického jazyka, keramický kroužek, tělocvična, interaktivní tabule, přírodovědný kroužek, hrátky se zobcovou flétnou). Naším záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby dle svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy důležité pro jeho další rozvoj a vzdělávání. Nenásilně děti připravit na zdárný vstup do základní školy Rámcové vzdělávací cíle Základní cíle jsou dány v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním (poznávacím), sociálníma emocionálním potřebám dětí. Rozvíjení dítěte, jeho schopnost učení a poznávání: dostatek informačních zdrojů propojení informací se skutečným životem práce v motivujícím prostředí převaha kladného hodnocení netradiční metody a formy práce Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: atmosféra přátelství dodržování stanovených pravidel utváření ohleduplného a citlivého vztahu k lidem poznávání a ochrana přírody Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí vhodná organizace denního režimu bezpečnost, estetičnost a čistota prostředí hygienické a stravovací návyky prevence násilí, šikany respektování individuálních potřeb osvojování základních pracovních dovedností ohleduplnost k slabším pomoc starým, nemocným Specifické cíle školní vzdělávací činnosti Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou. Specifické cíle vedou k vytváření podmínek 10

11 pro dobrou výchovu a vzdělání dítěte, které by mělo mít v průběhu předškolního vzdělávání příležitost získat základní kompetence, které jsou pro osobní rozvoj, životní spokojenost a vzdělání žádoucí 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) podporovat růst dítěte zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a obratnost, správné držení těla podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností učit je sebeobslužným dovednostem vést je ke zdravým životním návykům 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) podporovat duševní pohodu a psychickou zdatnost a odolnost dítěte podporovat rozvoj intelektu, řeči a jazyka, sebevyjádření podporovat rozvoj poznávací procesů, jeho citů, jeho vzdělávacích schopností stimulovat rozvoj jeho vzdělávacích dovedností povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) podporovat utváření vztahů dítěte k ostatním dětem a dospělým posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci vést děti k samostatnosti a odpovědnosti 4. Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) uvést dítě do společnosti ostatních lidí i do světa kultury a umění pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje připomenout základní morální a etické hodnoty 5. Dítě a svět (oblast environmentální) založit u dítěte základní povědomí o okolním světě a jeho dění vytvořit základ pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí vážit si hodnot i přírodních krás Cílem školy je: rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání s ohledem na jeho individuální potřeby podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost napomáhat k chápání okolního světa prožívat atmosféry bezpečí a radosti rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí rozvíjet základní hodnoty mravního cítění motivovat k dalšímu poznávání a učení uvědomovat si pocit sounáležitosti s přírodou a s lidmi 11

12 4. 3 Klíčové kompetence Jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého dítěte. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činností a občanské Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV. Dosažitelná úroveň dítěte ukončující předškolní vzdělávání: kompetence k učení získané dovednosti a vědomosti uplatňuje v praktických situacích i v dalším učení dítě se učí spontánně, ale i cílevědomě, učí se s chutí, projevuje zájem má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky klade si otázky a hledá na ně odpovědi raduje se z toho, co samo dokázalo, dítě se soustředí na danou činnost, dovede postupovat podle pokynů, dokáže dokončit započatou práci odhaduje své síly, dokáže ohodnotit sebe i okolí kompetence k řešení problémů řeší problémy, na které stačí, opakující se situace se snaží řešit samostatně; náročnější s pomocí dospělého při řešení problému využívá dosavadních zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje užívá číselných a matematických pojmů, zpřesňuje si početní představy rozlišuje způsoby řešení (funkční a nefunkční), dokáže mezi nimi volit, používá logiku v činnostech nebojí se chybovat a je iniciativní komunikativní kompetence hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, formuluje otázky a žádá odpovědi dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými) komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení rozšiřuje si slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální kompetence samostatně se umí rozhodnout, umí vyjádřit svůj názor uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese i důsledky projevuje ohleduplnost k ostatním, pomáhá slabším, vnímá nespravedlnost 12

13 dokáže se prosadit, ale i podřídit, dokáže být tolerantní při společných činnostech spolupracuje, domlouvá se dodržuje základní společenské návyky a pravidla, dohodnutá a pochopená pravidla při setkání s cizími lidmi se chová opatrně chápe, že nespravedlnost a ubližování se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou činnostní a občanské kompetence učí se svobodně plánovat své činnosti a hry, organizovat, podřizovat se, řídit a hodnotit situaci k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně má smysl pro povinnost při hře i učení zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje spoluvytváří pravidla společného soužití mezi dětmi, rozumí jim; ví, proč je nutné je dodržovat uvědomuje si, že svým chováním může ovlivnit prostředí, v jakém žije dbá na osobní zdraví, ale i na zdraví a bezpečí druhých, chová se ohleduplně 4.4 Vzdělávací obsah a dílčí cíle ŠVP Hlavní témata jsou ve vztahu k pěti oblastem, cílům a kompetencím předškolního vzdělávání. Soubor témat je zpracován tak, aby rozvíjel u dětí rozumové schopnosti, dovednosti a návyky v oblasti rozvoje poznání jazykových předností a matematických představ. Každé téma má svoje podtéma, které pedagog podle podmínek a věku dítě rozpracovává do přijatelné podoby pro děti. Obsah si také klade za cíl upevňování citových vztahů k rodině, přírodě, živým tvorům a také k životnímu prostředí. Rozvoj komunikace, sebehodnocení, sebepoznání, koordinace, trpělivosti, soustředění, pečlivosti, pohotovosti a samostatnosti činí z dítěte jedinečnou lidskou bytost. PODZIMNÍ CESTA DO ŠKOLKY Cílem podzimního bloku je adaptace dítěte na nové prostředí, seznámení se se školkou, jejími prostory, denním režimem, personálem a ostatními dětmi. Důležité je vybudovat si pozitivní vztah ke školce. Zároveň si vytvoříme fungující pravidla, která poslouží ke spokojenosti a bezpečí všech dětí ve skupině. - Moje školka plná kamarádů - Kdo mi se vším pomůže - Už znám celou školičku - Vím, jak se mám chovat Podzim je pestrobarevný a tak nám dává mnoho příležitostí k rozvoji všech smyslů. Poznávání chuti ovoce či zeleniny, vůni lesa s tlejícím listím, procházky v přírodě, pozorování změn v počasí. 13

14 - Proč sluníčko méně hřeje - Dozrává nám ovoce - Na poli je plno práce - Podzim se nám krásně barví S podzimem jsou spojeny také různé pracovní činnosti na zahradách a samozřejmě příprava zvířat na zimu. To vše můžeme kolem sebe vypozorovat, ale také objevujeme spoustu zajímavostí v knihách. Díky přírodninám, kterých je na podzim nepřeberné množství si procvičíme naši fantazii a zároveň jemnou motoriku. - Podzimníčci - Poklidíme si zahrádku - Kam ptáci odlétají - Knížka je můj kamarád Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj hrubé a jemné motoriky ovládání pohybového aparátu rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si věku přiměřených praktických dovedností rozvoj řečových dovedností rozvoj komunikativních dovedností rozvoj paměti a pozornosti posilování přirozených poznávacích citů poznávání sebe sama rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem poznávání pravidel společného soužití rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností Vzdělávací nabídka: pohybové činnosti (chůze, běh, skok, lezení) zdravotně zaměřené činnosti konstruktivní činnosti sebeobslužné činnosti stolování, oblékání samostatný slovní projev, společné rozhovory, společná povídání a aktivní naslouchání druhému, komunikační aktivity poslech čtených pohádek, příběhů, práce s literárními texty přednes, zpěv paměťové hry smyslové hry námětové hry a činnosti, tvořivé hry, cvičení dovedností motivovaná manipulace s předměty 14

15 záměrné pozorování předmětů pojmenování jejich vlastností, charakteristických znaků spontánní hra hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání estetické a tvůrčí aktivity výlety do okolí dramatické činnosti, divadelní představení adaptace v mateřské škole pozorování přírodních jevů, seznamování s přírodninami Očekávané výstupy: zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci zvládnout správné držení těla ovládat dechové svalstvo vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů zvládnout sebeobsluhu a pracovní dovednosti pojmenovat většinu toho, čím je obklopen vyjadřovat samostatně nápady, pocity učit se nová slova a aktivně je používat užívat všechny smysly soustředit se na činnosti naučit se nazpaměť krátké texty odloučit se od rodičů respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla navozovat kontakty s dospělým uvědomovat sivá práva a povinnosti respektovat potřeby jiného dítěte uplatňovat návyky společenského chování pochopit, že každý má ve společenství svou roli dodržovat pravidla her a činností adaptovat se na život ve škole orientovat se bezpečně ve známém prostředí osvojit si poznatky o okolním prostředí ZIMNÍ CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ Nejkrásnější a nejdůležitější čas v zimě je období Vánoc a Adventu. Je to období tajemné a pohádkové, proto budeme hodně využívat pohádkové dramatizace a příběhy. Povíme si, jak vánoční čas tráví děti po celém světě a tím je seznámíme s různými kulturami. Zasvětíme děti do vánočních tradic a zvyků upečeme si vlastní perníčky a cukroví, vyrobíme si adventní věnec a samozřejmě i dárky pro své blízké. Plánujeme i společnou dílnu s rodiči pro prohloubení našich vzájemných vztahů. - Víme, co je zdravé a pro nás dobré - Mikuláš s čertem už jsou tu - Vánoční čas 15

16 Zimní období většinou nebývá dost příznivé, ale my si tento čas umíme řádně užít. Sníh pokryje zem sice jen málo, ale my si můžeme o sáňkování, lyžování, bruslení či jiných sportovních aktivitách povídat, hrát si na ně nebo se o nich dozvědět zajímavosti z různých knižních publikací. Prohloubíme tak svůj vztah nejen ke knize, ale i k našemu tělu. - Co to padá z oblohy - Kam se poděla všechna zvířata - Jsem velký sportovec - Moje tělo Zimní období s sebou přináší různá nachlazení a onemocnění, tak se budeme věnovat ochraně zdraví před nemocemi, zdravé výživě a naučíme, co a jak prospívá našemu tělu. Také se seznámíme s tím, jak bychom se měli správně oblékat, abychom předešli prochlazení nebo zbytečnému přehřátí. Únor je období karnevalů a rejdění masek, tak se do tohoto reje zapojíme i my. - Můj kamarád citrón, chráníme své zdraví - Pečuji o sebe a své oblečení - Vím, co si mám kdy obléknout - Karneval a jeho příprava Dílčí vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví osvojení si důležitých dovedností k podpoře zdraví rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj pohybových dovedností osvojení si věku přiměřené praktické dovednosti vytváření zdravých životních návyků a postojů rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností rozvoj kultivovaného projevu posilování přirozených poznávacích citů rozvoj tvořivosti rozvoj komunikačních dovedností, vyjadřování pocitů, dojmů, prožitků rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj a kultivace mravního chování rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým osobám rozvoj schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám vytváření prosociálních postojů rozvoj kulturně-estetických dovedností, rozvoj schopností žít ve společenství lidí rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Vzdělávací nabídka: lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti jednoduché pracovní činnosti 16

17 hudební činnosti činnosti zaměřené k poznávání lidského těla činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí relaxační činnosti sezónní činnosti samostatný projev na dané téma přednes, zpěv experimenty grafické napodobování tvarů vyřizování vztahů konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, ) volné hry a experimenty s materiálem, předměty hry podporující tvořivost, představivost řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých variant činnosti zaměřené k chápání pojmů cvičení organizačních dovedností estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, literární, hudební, pohybové, ) společenské hry běžné verbální i neverbální aktivity dítěte s ostatními námětové hry práce s literárními texty, obrázkovým materiálem, vyprávění a poslech pohádek využívání encyklopedií Očekávané výstupy: koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou zacházet s výtvarným materiálem zvládat jemnou motoriku zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony pojmenovat části těla, znát jejich funkce rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí porozumět slyšenému, formovat otázky, dopovídat, naučit se na paměť krátké texty poznat a pojmenovat většinu toho čím je obklopeno postupovat a učit se podle pokynů, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného vyjádřit souhlas i nesouhlas, uvědomit si příjemné i nepříjemné zážitky navazovat a udržovat dětská přátelství dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti chovat se přiměřeně a bezpečně spolupracovat s ostatními mít povědomí o kulturním prostředí, všímat si změn v nejbližším okolí JARO VŠUDE, KAM SE PODÍVÁŠ Po dlouhé zimě začínají první příznaky jara a my budeme pozorovat změny v přírodě. Zasejeme si první bylinky a budeme sledovat, jak klíčí. S jarem se začínají probouzet i zvířata, která mají po dlouhé zimě spoustu práce. 17

18 - Kam se poděl všechen sníh - Ptáčku, kde ses vzal - Zvířata a jejich mláďata - Na stromech raší první pupeny Nedílnou součástí jara jsou velikonoce. Je to období barev a radosti. Barevná jsou nejen vajíčka, ale i první květiny, které se začínají všude kolem objevovat. Je to čas navštěvování našich blízkých a čas poznávaní různých rukodělných činností. - Co to kouká z trávníčku - Pleteme si pomlázku - Já a moje rodina - Každý umíme něco jiného Se slunečními paprsky přichází doba objevování, putování, seznamování se s okolím a různými zajímavými místy. Nastala doba jízdy na kolech, koloběžkách, ale i cestování různými dopravními prostředky, které nás zavezou do krásných míst. - Už vím, kde bydlím - Školka a její okolí - Jak se žije ve městě a na venkově - Co to kolem projelo, proletělo Dílčí vzdělávací cíle: osvojení si věku přiměřených dovedností rozvoj řečových schopností rozvoj zájmu i o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) rozvoj tvořivosti rozvoj schopnosti vyjádřit pocity, city plně prožívat rozvoj estetického vnímání rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o kulturním prostředí vytváření povědomí o přírodním prostředí osvojení poznatků chránících před nebezpečnými vlivy prostředí rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Vzdělávací nabídka: vyrovnávací cvičení relaxační cvičení smyslové a psychomotorické hry činnosti směřující k prevenci úrazů, nezdravých návyků sluchové hry, hry se slovy prohlížení knížek vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo viděli přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru 18

19 pohybové hry činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků námětové hry výlety do okolí činnosti přiměřené schopnostem dítěte činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije tradiční zvyky pracovní a pěstitelské činnosti poslech básní, příběhů hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti, k ochotě rozdělit se, pomoci, kognitivní činnosti hry na rozšíření sociálních rolí poznávání ekosystému (les, louka rybník) Očekávané výstupy: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru zacházet s drobnými předměty zvládnout jednoduché pracovní postupy mít povědomí o ochraně zdraví naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku chápat slovní vtip a humor sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky ve slovech poznat jednoduchá homonyma, antonyma, synonyma poznat napsané své jméno vnímat, že je důležité poznávat nové věci chápat základní číselné a matematické pojmy zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je být citlivá ve vztahu k přírodě, k věcem, živým bytostem zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, ) spolupracovat s ostatními bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, domluvit se na společném řešení chovat se zdvořile, respektovat předem daná pravidla zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik pozorovat změny v přírodě zapojovat vlastní fantazii uvědomovat si nebezpečí naučit se krátké texty nazpaměť PRÁZDNINY, VOLÁNÍ LÉTA Den dětí nám připomene, že svět je plný různých dětí. Všem dětem na světě je nejlépe doma. Kde je domov jiných dětí? Budeme si povídat o různých koutech naší zeměkoule, zajímavostech různých krajin a také o technice, která nám umožňuje spousty věcí objevovat a prožívat. 19

20 - Všechny děti jsou si rovny - Technika, která nás obklopuje - Co se skrývá za mraky toulky vesmírem - Kde se vzaly skály, co všechno potřebujeme k životu K létu patří prázdniny a s nimi jsou spojeny výlety a prožívání nejrůznějších dobrodružství. Ale pozor! Přesto, že místa, která poznáváme, jsou krásná, všude na nás číhá nebezpečí. My si řekneme, jak se všemu, nám nebezpečnému, vyvarovat. - Vím, co si mám počít v různých situacích - Už se těším na prázdniny - Indiánské léto Dílčí vzdělávací cíle: zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj vyjadřování vytváření základů pro práci s informacemi získání schopnosti záměrně řídit svoje chování posilování prosociálních postojů osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije seznamování se světem kultury a umění vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí Vzdělávací nabídka: hudební a pohybové hry a činnosti zdravotně zaměřené činnosti slovní hádanky společné rozhovory recitace, dramatizace, zpěv samostatný řečový projev na dané téma přímé pozorování jevů v okolí dítěte časové pojmy, logické posloupnosti dějů konkrétní operace s materiálem smyslové hry seznamování s matematickými pojmy a jejich symbolikou hry a činnosti zaměřené ke cvičení paměti dramatické činnosti cvičení organizačních dovedností cvičení v sebekontrole a sebeovládání aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi výtvarné činnosti společenské hry praktická manipulace s předměty pozorování životních podmínek 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více