Zpráva o šetření. ve věci postupu oblastního inspektorátu práce při kontrole týkající se namítané diskriminace ze strany zaměstnavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci postupu oblastního inspektorátu práce při kontrole týkající se namítané diskriminace ze strany zaměstnavatele"

Transkript

1 I. Předmětem kontroly oblastního inspektorátu práce musí být k námitce podatele podnětu i bossing a šikana na pracovišti. Takovým jednáním může být porušen princip rovnosti v pracovněprávních vztazích a zaměstnavatel jím může nedovoleně zasáhnout do důstojnosti zaměstnance. Je-li toto jednání navíc spojeno s některým ze zakázaných důvodů, může jít o diskriminaci ve formě obtěžování ( 4 odst. 1 písm. a/ antidiskriminačního zákona). II. Dostane-li zaměstnanec výpověď z pracovního poměru po podání podnětu oblastnímu inspektorátu práce obsahujícímu námitku diskriminace, je inspektorát povinen prověřit, zda výpověď nebyla postihem za uplatnění práv zaměstnance a zda nešlo o diskriminaci ve formě pronásledování (4 odst. 3 antidiskriminačního zákona). III. Je-li součástí podnětu oblastnímu inspektorátu práce námitka diskriminace, představuje toto jednání osoby stěžovatele uplatnění jeho práv podle antidiskriminačního zákona, neboť pracovněprávní předpisy explicitně odkazují na tento zákon (zejména ustanovení 16 zákoníku práce). Zákaz diskriminace v jednotlivých ustanoveních pracovněprávních předpisů má povahu speciální právní úpravy, která antidiskriminační zákon jen konkretizují. V Brně dne 16. září 2013 Sp. zn.: 5798/2013/VOP/ZO Zpráva o šetření ve věci postupu oblastního inspektorátu práce při kontrole týkající se namítané diskriminace ze strany zaměstnavatele Dne 18. května 2013 se na veřejného ochránce práv obrátil s podnětem Mgr. J. K., bytem U. H. Stěžovatel namítal, že v roce 2012 dostal výpověď ze zaměstnání od svého bývalého zaměstnavatele, jímž byl Dětský domov (dále jen DD ), kde byl dříve zaměstnán jako vychovatel. Výpověď, jejíž kopii stěžovatel ochránci spolu s ostatními dokumenty doložil, dostal podle ustanovení 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ), z důvodu nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce (absence vzdělání v oboru speciální pedagogiky). Podle názoru stěžovatele však výpověď byla jen vyústěním jeho dlouhodobých problémů a neshod s vedením DD, především s ředitelkou DD Mgr. I. L. Stěžovatel uplatnil v zákonné dvouměsíční lhůtě své právo podat žalobu na neplatnost výpovědi, 1 zároveň se obrátil i na ochránce, který ve věci zahájil šetření a obrátil se s žádostí o písemné vyjádření na Zlínský inspektorát České školní inspekce (dále jen ČŠI ) a na Oblastní 1 Soudní řízení prozatím nebylo skončeno, neboť podle informací od stěžovatele proběhne ještě odvolací řízení u krajského soudu.

2 inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj (dále také jen OIP ), včetně poskytnutí spisové dokumentace. Veřejný ochránce práv v rámci své působnosti dle ustanovení 1 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ), zařadil na základě podnětu stěžovatele DD do plánu systematických preventivních návštěv v zařízeních, kde se nachází nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, neboť tato působnost ochránce se vztahuje i na školská zařízení. Zpráva z návštěvy tohoto zařízení byla vydána dne a v anonymizované podobě ji ochránce poskytl stěžovateli. 3 Já jsem se šetření ujal poté, co mě JUDr. Pavel Varvařovský po mém zvolení do funkce pověřil výkonem částí své působnosti, kam spadá mimo jiné i problematika rovného zacházení a ochrana před diskriminací. 4 Dne 6. srpna 2013 jsem vydal zprávu o nezjištění diskriminace (sp. zn: 121/2012/DIS/ZO), kterou jsem zaslal stěžovateli, a dále pak na vědomí ČŠI. Ve zprávě jsem konstatoval, že na základě shromážděných podkladů nebylo možné jednoznačně dospět k závěru o tom, že k diskriminaci stěžovatele v minulosti došlo nebo docházelo. K takovému závěru ale mohl teoreticky dospět OIP, pokud by kontrolu provedl důkladněji. Považoval jsem proto za nutné dodatečně ještě zhodnotit postup tohoto kontrolního orgánu v samostatné zprávě o šetření. A - Předmět šetření Předmětem šetření v dané věci je posouzení postupu Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj při státní kontrole zaměřené na nedodržování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele, zejména otázek namítané diskriminace, obtěžování, bossingu a pronásledování. Při posuzování postupu OIP jsem měl na paměti zejména ustanovení 3 správního řádu, podle něhož, nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v 2 správního řádu. Dále jsem aplikoval i ustanovení 8 písm. g) zákona o inspekci práce, které říká, že inspektor je povinen zjistit při kontrole skutečný stav a doložit kontrolní zjištění. 2 sp. zn. NZ 36/ Stalo se tak na jeho žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 4 ustanovení 1 odst. 5 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů 2

3 B - Skutková zjištění Nepovažuji za vhodné a hospodárné reprodukovat dokumenty shromážděné ve spisu OIP (spis P 575/12) 5, neboť jeho stěžejní části jsou přinejmenším inspektorům OIP známy. Stěžovateli jsou pak dobře známy výstupy z provedené státní kontroly. Proto přistoupím rovnou k právnímu hodnocení věci a bude-li to účelné, tak výslovně odkážu na jednotlivé části kontrolního spisu OIP, který byl ochránci zapůjčen (byl zaslán společně s vyjádřením vedoucího inspektora OIP Ing. et Ing. Bc. Tomáše Musila ze dne , sp. zn.: 20940/9.30/12/3.5.). C - Hodnocení věci zástupcem ochránce C.1 Úloha oblastních inspektorátů práce v oblasti rovného zacházení a ochrany před diskriminací Především je třeba úvodem této části zprávy zdůraznit, že OIP je kontrolním orgánem, a zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, mu byla svěřena kontrolní pravomoc v oblasti pracovněprávních vztahů, na které dopadá mimo jiné zákaz diskriminace. Tuto zprávu, v níž formuluji své závěry, vydávám s vědomím, že OIP je zároveň jediným kontrolním orgánem státu, který může z pozice správního úřadu prověřit situaci na pracovišti, a zajistit tak ochranu zaměstnanců před diskriminací. Diskriminaci zapovídají jednak samotné předpisy pracovního práva, v nichž je zakotvena v konkrétních ustanoveních speciální právní úprava, obecnou právní úpravu obsahuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen antidiskriminační zákon či ADZ ). 6 Tento zákon v sobě obsahuje i definici přímé a nepřímé diskriminace, 7 přičemž obě tyto formy rozlišuje a ve vymezených oblastech života zakazuje. Na ADZ odkazuje obecně ustanovení 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ZP blíže rozvádí a konkretizuje Rovné zacházení a zákaz diskriminace především v ustanoveních 16 a 17 ZP a v ustanovení 110 ZP (rovnost v odměňování, právo na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty). Z ADZ je třeba poukázat v daném případě zejména na ustanovení 4 odst. 1 a 2. V tomto ustanovení je definováno obtěžování, jímž se rozumí nežádoucí chování související s důvody uvedenými v 2 odst. 3 (tj. zakázanými diskriminačními důvody, mezi kterými figuruje na jednom z čelných míst, co se týče důležitosti i pohlaví). Pokud je obtěžování spojeno s diskriminačním důvodem, a: 5 sp. zn.: 456/ Ustanovení 1 odst. 1 písm. a) až e) pokrývá širokou oblast práva na zaměstnání, povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, pracovních i služebních poměrů a jiné závislé činnosti včetně odměňování, a také členství v odborových organizacích, radách zaměstnanců a profesních komorách 7 Ustanovení 2 odst. 3 a ustanovení 3 odst. 1 ADZ 3

4 jeho záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí [citace písm. a) odstavce 1 ustanovení 4 ADZ], nebo: může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů [citace písm. b) odstavce 1 ustanovení 4 ADZ], pak jsou naplněny pojmové znaky diskriminace. Není-li možno najít vazbu na diskriminační důvod, pak sice nejde o diskriminaci, nicméně mohlo by se jednat o tzv. bossing či mobbing. Pod tyto pojmy lze podřadit psychický teror a šikanu ze strany nadřízených, případně spolupracovníků. Jde o nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti (urážky, ponižování atd.), pro které je charakteristická skrytost, rafinovanost a zákeřnost, např. v podobě zadávání nesplnitelného množství úkolů nebo úkolů postrádajících smysl, či jiné způsoby zneužívání zaměstnance. Takové jednání musí být zpravidla opakované, aby ho bylo možné takto kvalifikovat, ale i jednotlivý útok může podstatu těchto činů naplnit, pokud dosáhne dostatečné intenzity. V každém případě se jedná vždy o jednání, které je velmi nebezpečné, představuje zásah do důstojnosti člověka. Ze strany zaměstnavatele, který se takového jednání v pracovněprávním vztahu dopouští nebo takové jednání na pracovišti toleruje, jde o zneužití závislého postavení zaměstnance, a zároveň jde o porušení obecného principu rovnosti. C.2 Zásada materiální pravdy a kontrolní zjištění inspekčního orgánu Protokol o kontrole a informace o výsledku provedeného kontrolního šetření nemají povahu správního rozhodnutí. Nelze tak na něj klást požadavky vyjmenované v 68 odst. 3 správního řádu. 8 Zákon o státní kontrole 9 v ustanovení 15 odst. 1 říká, že o kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. V následujícím odstavci zákon říká, že v protokole se uvádí [ ] kontrolní zjištění, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá. Protokol podepisují kontrolní pracovníci, kteří se kontroly zúčastnili. Z povahy věci samé (a ostatně ze samotné správní praxe) lze dovodit, že kontrolující musí řádně odůvodnit porušení obecně závazných předpisů a opřít je o shromážděné doklady v kontrolním spisu; nemusí ale kontrolovanému podrobně odůvodňovat, proč kupříkladu neshledal porušení zásady rovného zacházení či zákaz diskriminace. Zde postačí stručné konstatování kontrolního zjištění. 8 V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 9 Který se použije na základě 11 zákona o inspekci práce. 4

5 Je však povinen tuto skutečnost řádně odůvodnit podateli podnětu k provedení kontroly (zde Mgr. K.) a vyrovnat se s námitkami, které uvedl v podnětu. Porušení zásady materiální pravdy (viz níže) vedlo v případě Mgr. K. k tomu, že inspekční orgán není schopen své závěry přesvědčivě odůvodnit stěžovateli a veřejnému ochránci práv. C.3 Konkrétní nedostatky při prověřování námitky nerovného zacházení a diskriminace (ve formě obtěžování) Navzdory velmi detailnímu popisu jednání zaměstnavatele, resp. konkrétních jednajících osob, v podání stěžovatele ze dne 25. března OIP nevěnoval jeho tvrzením náležitou pozornost. Závěry OIP vyznívají spíše formalisticky, aniž by byly opřeny o konkrétní posouzení věci a zdůvodnění závěru, k němuž OIP kontrolou dospěl. V jeho kontrolním zjištění shledávám otevřené a nedořešené otázky. Ty se navíc místy dostávají v souvislosti se zjištěními ČŠI do zcela jiného světla. Jedná se například o opakované skončení pracovního poměru s muži na pozici vychovatelů a jejich dlouhodobý podstav ve srovnání s počtem žen, které jsou v DD zaměstnány. Tvrzením o bossingu a mobbingu zaměstnanců - mužů v DD, se přitom nezabýval OIP vůbec, přestože jde o závažné formy obtěžování na pracovišti. Zdůrazňuji, že OIP se v průběhu kontroly mohl opřít o celou řadu tvrzení, které byly obsaženy v podání stěžovatele, a které směřovaly k podezření, že vedoucí DD vytvářela nebo spoluvytvářela v roli hlavního aktéra společně s některými vybranými zaměstnanci (v tomto případě zaměstnankyněmi) na pracovišti svým jednáním hostilní prostředí, které bylo podle přesvědčení stěžovatele nasměrováno především proti mužům. Přestože tomu určité indicie nasvědčovaly, OIP se tímto směrem při provádění kontroly nevydal. Stěžovatel uváděl, že byl, stejně jako dříve i jeho jiní kolegové, systematicky ponižován a urážen (slovy nebo skutky), a to často i před očima dětí svěřenců dětského domova, pro které by měl být vychovatel či vychovatelka vzorem, který má ideálně nahrazovat chybějící rodičovský vzor, a měl by tudíž požívat jejich úcty. Pokud k takovému jednání dochází, jde tedy nejen o zásah do osobnostních práv člověka, 11 ale zároveň i o problematiku pracovněprávních vztahů (na problémy související se školskými předpisy se při své inspekční činnosti zaměřila ČŠI). Podle tvrzení stěžovatele je ve školských zařízeních typu DD obecně poptávka po vychovatelích, na kterých mohou děti (chovanci DD) vidět i mužské modely chování, ale není jich (na rozdíl od žen) v této profesi dostatek. Skutkové okolnosti případu dokládají, že v DD, kde stěžovatel pracoval, byli sice v minulosti muži na pozici vychovatelů zaměstnáni, po určité době však postupně dobrovolně odešli, nejčastěji formou dohody o rozvázání pracovního poměru, která jim měla být ovšem vnucena. Stěžovatel ve svém podání označil jménem celkem sedm mužů, kteří z DD takto odešli v průběhu desetiletí od roku 10 adresované původně Krajskému úřadu Zlínského kraje 11 A jako takový je tento zásah žalovatelný dle stávajících právních předpisů žalobou na ochranu osobnosti ve smyslu ustanovení 13 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 2002, kdy se ředitelkou DD stala Mgr. I. L., do roku 2012, kdy dostal výpověď stěžovatel. Žádného z těchto mužů OIP neoslovil s cílem podezření z diskriminace prověřit. Vzhledem k tomu, že se jedná o podezření ze spáchání správního deliktu právnických osob v oblasti zaměstnávání na úseku rovného zacházení [ustanovení 24 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o inspekci práce ], 12 měl OIP k prověření těchto skutečností využít institutu podání vysvětlení ve smyslu ustanovení 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 13 OIP se tak vyhnul řešení hlavního problému, k němuž stěžovatel svým podnětem směřoval. Namísto toho OIP vyzpovídal formou dotazníků pouze stávající zaměstnance. Po procesní stránce jsem se pozastavil právě nad tímto způsobem vedení kontroly. Formulářové dotazníky, které byly kontrolujícími pracovníky OIP rozdány zaměstnancům DD včetně vedoucích pracovníků, obsahují otázku, zda se konkrétní zaměstnanec setkal či nesetkal s nerovným zacházením vůči své osobě nebo někomu jinému, nebo zastrašováním zaměstnanců, jednáním z mocenské pozice či narušováním mezilidských vztahů. Dotazníky prokazují, že někteří zaměstnanci vnímali situaci na pracovišti v tomto směru jako nepříznivou, někteří uváděli, že pracují pod psychickým tlakem, jiní se zmiňovali o nerovnosti v odměňování, další uvedli, že se s podobnými praktikami nesetkali. Modifikovaný dotazník vyplňovala i ředitelka DD. Kromě ní byla ještě jedna zaměstnankyně dotazována na osobu stěžovatele, zatímco ostatní nikoli. Ze spisu je zřejmé, že názory se různily, zaměstnanci tvořili v podstatě dva tábory, a vztahy mezi nimi byly napjaté. Je otázkou, zda takový průzkum splnil svůj účel s ohledem na to, že není jasné, zda byli zaměstnanci před vyplněním dotazníků s problematikou diskriminace blíže seznámeni, a s ohledem na to, že OIP ani se zjištěnými informacemi dále nepracoval, nedoplňoval dokazování, resp. nevyvodil z nich žádné závěry. Výpovědní hodnota formulářů je tak značně snížena. Kromě tohoto problému se nabízel ještě další směr šetření, a to nerovnost v odměňování. Minimálně v jednom případě byl přiznán jiné, stejně kvalifikované zaměstnankyni ženě, osobní příplatek dle ustanovení 131 ZP, zatímco stěžovateli nikoli. I když šlo o nenárokovou složku platu, s ohledem na tvrzení stěžovatele, že byl diskriminován z důvodu pohlaví, měl se OIP i tímto dílčím aspektem jednání jeho bývalého zaměstnavatele zabývat. Stěžovatel totiž ve svém podání mimo jiné uvedl, že důvodem nerovnosti v odměňování mohla být i skutečnost, že jako bývalý voják pobíral výsluhu od armády. Taková okolnost by se totiž neměla do odměňování zaměstnanců jakkoli negativně promítnout. Odebrání osobního příplatku mohlo podle názoru stěžovatele, souviset rovněž s postihy jednotlivých zaměstnanců, které měly různé formy, a především byly podle něj užívány jako mocenský nástroj. Co bylo u některých zaměstnanců tolerováno, mělo být u jiných postihováno. Stěžovatel ve svém podání také podrobně popsal své konkrétní zásluhy (rukodělné výrobky na jarmark), které nebyly odměněny, zatímco jiní zaměstnanci odměny dostali. OIP tato tvrzení nijak neprověřoval. Přitom 12 o správní delikt jde tehdy, jestliže právnická osoba postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů (dopustí-li se takového jednání fyzická osoba, jde o přestupek [ustanovení 11 odst. 1 písm. b) a c) téhož právního předpisu] 13 s ohledem na objektivní tříletou lhůtu pro zánik odpovědnosti právnických osob za správní delikt dle ustanovení 36 odst. 2 zákona o inspekci práce 6

7 v samotném kontrolním spisu existuje komunikace mezi zaměstnanci OIP, z níž je zřejmé, že si inspektoři nerovností povšimli. Vyplývá to ze vzájemné ové komunikace mezi inspektorkami Bc. Libuší Ježovou a Mgr. Lucií Zálohovou ze dne , v níž je zmíněno, že u odměn by mohla vyvstat lehká pochybnost, ty jsou však dle inspektorek OIP nenárokovou složkou platu a jen zaměstnavatel sám může posoudit pracovní výkony odměňovaných (i u nenárokových složek platu by se však neměla uplatňovat naprostá libovůle zaměstnavatele a pravidla odměňování by měla být u zaměstnavatele obecně nastavena natolik transparentně, že by OIP měl být schopen na základě těchto pravidel posoudit, zda principy spravedlivého odměňování byly naplněny 14 a podezření z nerovného odměňování případně vyvrátit. OIP tedy měl prověřit tvrzení stěžovatele, že jako jediný zaměstnanec DD nedostal odměnu za práci vykonanou nad rámec svých běžných povinností (přestože podle svých slov odevzdal zaměstnavateli podklady relevantní pro hodnocení), zatímco ostatní zaměstnanci podle něj tuto odměnu dostali. Závažnou okolností z hlediska práva na rovné zacházení je navíc fakt, že stěžovateli náleží po skončení služebního poměru výsluha, což však v žádném případě nemůže být překážkou pro přiznání odměny ze strany zaměstnavatele v pozdějším pracovním poměru. OIP neprověřoval ani tvrzení stěžovatele, že někteří zaměstnanci byli ředitelkou DD nuceni k tomu, aby v pracovní době, resp. v době, kdy měli mít v DD službu u dětí, vypomáhali na pokyn ředitelky třetí osobě 15 mimo objekt DD (nákup v K. k soukromým účelům, pomoc při stěhování, to vše za použití služebního vozidla). Podobných tvrzení ponechal OIP ve svém šetření stranou vícero (stěžovatel upozornil mimo jiné i na systém zajištění nočních služeb v DD, který byl podle jeho názoru nezákonný). C.4 Rozvázaní pracovního poměru jako viktimizace (pronásledování) Za nejpodstatnější v celé věci však považuji dva aspekty; oba přitom úzce souvisí se skončením pracovního poměru stěžovatele. Prvním z nich je otázka nesplnění kvalifikačních předpokladů, což bylo oficiálním důvodem výpovědi ze zaměstnání. Na tento problém OIP překvapivě kontrolu také nezaměřil, byť byla podle mého názoru klíčová. Podle slov stěžovatele nesplňoval kvalifikační předpoklady v době výpovědi nejen on, ale i další zaměstnankyně, která si sice původně (na rozdíl od něj) doplňovala v souladu s ustanovením 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, své vzdělání, nicméně v době, kdy stěžovatel dostal výpověď, nestudovala, neboť její studium skončilo na podzim roku 2011 neúspěšně. Skutečnost, že začala znovu studovat později, aniž by zde byla reálná možnost tříletý studijní obor do konce roku 2014 úspěšně ukončit, je irelevantní. V době, kdy stěžovatel dostal výpověď, byly jeho kvalifikační předpoklady stejné nebo srovnatelné s touto zaměstnankyní (ženou). Zaměstnavatele navíc podle jeho slov nic nenutilo, aby výpověď dal komukoli z nich, neboť zaměstnanců se DD v té době spíše nedostávalo, a muži byli dlouhodobě v DD podreprezentováni byli ve výrazné početní menšině. Touto okolností se sice okrajově zabývala ČŠI, ta však není orgánem, který by v rámci své 14 ustanovení 110 ZP 15 stěžovatel v této souvislosti uvádí jméno bývalé chovanky DD 7

8 pravomoci mohl řešit otázku diskriminace v pracovněprávních vztazích. Takovým orgánem je jedině OIP. A konečně, pokud ani všechny výše zmíněné indicie nevedly OIP ke konstatování diskriminace stěžovatele buď v oblasti odměňování, nebo formou obtěžování před skončením pracovního poměru, pak je zde stále ještě k úvaze obsah ustanovení 4 odst. 3 ADZ. Dle tohoto ustanovení se, cit.: Pronásledováním se rozumí nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění, k němuž došlo v důsledku uplatnění práv podle tohoto zákona. Pronásledování je vlastně odvetné jednání, a jde o jednu z nejzávažnějších forem zneužití silnějšího postavení - typicky právě v pracovněprávních vztazích - v situaci, kdy slabší strana vztahu uplatní svá práva podle antidiskriminačního zákona. Jestliže tedy stěžovatel dostal výpověď poté, co se obrátil na OIP a namítal porušení právních předpisů v oblasti zaměstnanosti včetně diskriminace, a OIP prováděl kontrolu v DD až následně, nemohl tuto zásadní skutečnost pominout. Že k tomu ale v uvedeném případě došlo, tj. že možností viktimizace a pronásledování stěžovatele se OIP nezabýval, hodnotím jako pochybení ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv. D - Závěry I. Předmětem kontroly oblastního inspektorátu práce musí být i bossing a šikana na pracovišti, pokud je toto tvrzení součástí podání stěžovatele. Takovým jednáním, pokud by se prokázalo, je totiž porušen obecný princip rovnosti v pracovněprávních vztazích a představuje nedovolený zásah do důstojnosti zaměstnance. Je-li vytváření zastrašujícího, nepřátelského či ponižujícího prostředí navíc spojeno s některým ze zakázaných důvodů, jedná se o diskriminaci ve smyslu ustanovení 4 odst. 1 písm. a) antidiskriminačního zákona. II. Dá-li zaměstnanec podnět ke kontrole oblastnímu inspektorátu práce obsahující námitku diskriminace, a následně dostane výpověď z pracovního poměru, je inspektorát povinen zabývat se i tím, zda výpověď nebyla postihem za uplatnění práv zaměstnance, a zda tedy nešlo o pronásledování ve smyslu ustanovení 4 odst. 3 antidiskriminačního zákona. Takové jednání by de facto představovalo viktimizaci zaměstnance a de iure by sekundárně naplnilo podstatu diskriminace (tzn. i tehdy, pokud by se v době před výpovědí danou zaměstnanci ze strany zaměstnavatele kontrolovaná právnická osoba v postavení zaměstnavatele správního deliktu na úseku rovného zacházení nedopustila). III. Je-li součástí podnětu oblastnímu inspektorátu práce námitka diskriminace, představuje toto jednání osoby stěžovatele uplatnění jeho práv podle antidiskriminačního zákona, neboť pracovněprávní předpisy explicitně odkazují na tento zákon (zejména ustanovení 16 zákoníku práce). Zákaz diskriminace v jednotlivých ustanoveních pracovněprávních předpisů má povahu speciální právní úpravy, která antidiskriminační zákon jen konkretizují. Na základě výše popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k přesvědčení, že se OIP dopustil 8

9 pochybení spočívajícího v nedostatečném zjištění skutkového stavu. Jeho závěry proto lze vnímat jako nepodložené a fakticky nepřezkoumatelné. V důsledku toho jsem pak nemohl ani já z pozice zástupce veřejného ochránce práv závěr o diskriminaci vyslovit, neboť takový závěr bych nemohl postavit najisto, a opřít jej o relevantní skutková zjištění. Taková zjištění ale podle mého názoru mohl (a měl) přinést právě OIP. Zprávu o šetření proto zasílám Ing. et Ing. Bc. Tomáši Musilovi, vedoucímu inspektorovi OIP pro Jihomoravský a Zlínský kraj, a žádám ho, aby se v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího doručení k mé zprávě vyjádřil. O svých zjištěních a závěrech informuji rovněž stěžovatele. JUDr. Stanislav K ř e č e k v. r. zástupce veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 9

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2015 Brno, 22.-24.9.2015 Počty inspektorů k 1.1.2015 Inspektoři Pracoviště BOZP PVP NLZ Celkem Státní

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy 5, zn.: KO-0021 1 j.: 00217-8/2014-ERU v dne 29. 2014 R ZH DNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

7.1. Dostupnost informací o odměňování u zaměstnavatele

7.1. Dostupnost informací o odměňování u zaměstnavatele rovnost final2.qxd 13.9.2007 9:40 StrÆnka 112 112 Rovnost v odměňování žen a mužů KAPITOLA 7. MECHANISMY UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ V PŘÍPADECH DISKRIMINACE Směrnice 75/117 v článku 2 po členských státech EU vyžaduje

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana Mgr. D. Š.

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana Mgr. D. Š. V Brně dne 17. srpna 2015 Sp. zn.: 7952/2014/VOP/EHŠ Zpráva o šetření ve věci podnětu pana Mgr. D. Š. Dne 11. 12. 2014 jsem obdržela podnět Mgr. D. Š., bytem XXXXX, zaměstnance školy A (dále také stěžovatel

Více

Přílohy. Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok

Přílohy. Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok Přílohy Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Věk uchazeče Do

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu V Brně dne 28. srpna 2010 Sp. zn.: 7039/2009/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu Dne 14. 12. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátila paní paní B. z Otrokovic se stížností

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

Nejdůležitější případy řešené ochráncem s poukazem na procesní stránku kontroly (výběr)

Nejdůležitější případy řešené ochráncem s poukazem na procesní stránku kontroly (výběr) 1 Procesní aspekty kontrol orgánů inspekce práce z pohledu praxe veřejného ochránce práv Podklady pro účastníky kulatého stolu konaného v Brně dne 25. března 2014 Nejdůležitější případy řešené ochráncem

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření 1. Zpracování osobních údajů řidičů MHD (jména a příjmení) bez jejich souhlasu formou zveřejnění na jízdních dokladech nelze odůvodnit odkazem na ustanovení 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole V Brně dne 2. června 2016 Sp. zn.: 7417/2015/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole Dne 20. prosince 2015 se na veřejnou ochránkyni

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Ads 228/2015-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Monitoring činnosti správních orgánů

Monitoring činnosti správních orgánů Monitoring činnosti správních orgánů Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Petr Polák Kancelář veřejného ochránce práv Copyright

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 11/2006-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě V Brně dne 16. května 2016 Sp. zn.: 1147/2015/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě ve věci podnětu pana D. R. A - Závěry šetření Ve zprávě o šetření ve věci podnětu pana D. R. (dále

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Zpráva o šetření ve věci provádění kontroly rovného odměňování agenturních a kmenových zaměstnanců

Zpráva o šetření ve věci provádění kontroly rovného odměňování agenturních a kmenových zaměstnanců V Brně dne 16. dubna 2015 Sp. zn.: 4130/2014/VOP/VP Zpráva o šetření ve věci provádění kontroly rovného odměňování agenturních a kmenových zaměstnanců Na veřejnou ochránkyni práv se obrátil pan J. M. (dále

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu V Brně dne 20. prosince 2010 Sp. zn.: 6607/2009/VOP/LD Zpráva o šetření ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu Dne 26. 11. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátil pan X, s podnětem, ve kterém si

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 7/2010-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené. A. Obsah podnětu I. Pokud zaměstnavatel před vznikem pracovního poměru vyžaduje od uchazeček o zaměstnání potvrzení o tom, že nejsou těhotné, dopouští se nedovoleného shromažďování citlivých údajů. V případě, že je takové

Více

Zpráva o šetření. ve věci postupu oblastního inspektorátu práce a inspektorátu České školní inspekce při kontrole namítaného bossingu

Zpráva o šetření. ve věci postupu oblastního inspektorátu práce a inspektorátu České školní inspekce při kontrole namítaného bossingu V Brně dne 25. února 2015 Sp. zn.: 6924/2012/VOP/HP Zpráva o šetření ve věci postupu oblastního inspektorátu práce a inspektorátu České školní inspekce při kontrole namítaného bossingu Dne 1. listopadu

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 6/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu Mzdový výměr jako způsob určení mzdy je jednostranným právním úkonem zaměstnavatele, kterým zaměstnanci určuje mzdu. Podpis zaměstnance pod mzdovým výměrem potvrzuje jen jeho převzetí, nikoliv souhlas

Více

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 39/2007-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Marie Součkové a JUDr. Milana

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) Česká televize Vážený pan generální ředitel Mgr. Jiří Janeček Kavčí hory 140 70 Praha 4 PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

Více

Vybrané právní aspekty pracovního práva

Vybrané právní aspekty pracovního práva Vybrané právní aspekty pracovního práva Mgr. Petra Koutná, advokátka Mgr. Kateřina Slušná, advokátka AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. Zlín 27. 2. 2012 Základní principy pracovního práva Pracovní poměr

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 53/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 29 Af 44/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání Je na zaměstnavateli, aby řádně uchovával veškeré relevantní podklady z výběrového řízení tak, aby byl schopen vyvrátit případné podezření na diskriminační jednání. V případě, že zaměstnavatel takovými

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: *UOHSX007BRSB* UOHSX007BRSB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: 11. 8. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný podle

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 97/2005-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 160/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015

Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD MĚSTA BRNA, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 Počet kontrol, uložené blokové pokuty V roce 2015 provedl Živnostenský úřad města Brna

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Kasační stížnost není důvodná.

Kasační stížnost není důvodná. č. j. 7 Afs 32/2003 46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou souvisejících

Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou souvisejících Ministerstvo financí Odbor 17 Příloha k čj. 171/60 189/2002 Počet listů: 25 Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 *UOHSX0080XUD* UOHSX0080XUD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Ing. Alena Vitásková. Rozhodnuti

Ing. Alena Vitásková. Rozhodnuti Ing. Alena Vitásková j.: 01432-11 15-ERU Jihlavě dne 14. října 2015 Rozhodnuti o rozkladu společnosti Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ:: 272 32433 (dále též "účastník řízení"),

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 55/2009-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Michal Hubálek V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 19/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst.

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení Celex č. Ustanovení 1 odst. 4 až 10

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R.

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R. Pokud žadatel o příspěvek na bydlení doloží platnou nájemní smlouvu a doklady o úhradě nákladů na bydlení, postupuje orgán státní sociální podpory v rozporu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ads 33/2015-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Petra Hluštíka a JUDr. Lenky Kaniové

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R262/2012/VZ-7764/2013/310/MMl Brno 29. dubna 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R262/2012/VZ-7764/2013/310/MMl Brno 29. dubna 2013 *UOHSX004YSF1* UOHSX004YSF1 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R262/2012/VZ-7764/2013/310/MMl Brno 29. dubna 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 11. 9. 2012 doručeném

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007D8JJ* UOHSX007D8JJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0451/2015/VZ-23791/2015/512/PMu Brno 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 doručeno datovou schránkou V Praze dne 13. února 2013 Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr. Martin Kameník adresa

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007ZT1D* Čj. UOOU-02170/15-6 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 117/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č. j. 7 Azs 3/2008-64 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jaroslava Hubáčka,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 12/2008-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více