Základní škola, Sportovní 300, Ruda nad Moravou,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63"

Transkript

1 Základní škola, Sportovní 300, Ruda nad Moravou, Telefon: E mail: IČO PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY Prevence šikany je na místě především tam, kde k ní dosud nedochází, ale i tam, kde k ní prokazatelně došlo. V první řadě spočívá prevence v tom, že učitel důsledně sleduje strategii založenou na podpoře outsiderů. Může si záměrně všímat dětí plachých, úzkostných, nějak handicapovaných, méně chápavých, méně výřečných, méně sympatických, izolovaných. Může využívat každé příležitosti k tomu, aby je povzbudil, dodal jim odvahy, posílil jejich sebevědomí, ujistil je, že jsou stejně hodnotné jako ti ostatní, aby jim dal příležitost v něčem vyniknout, zapojit je do nějaké společné činnosti, zapadnout lépe do kolektivu. Dalším dobrým stavebním kamenem prevence šikany je příjemná atmosféra ve škole, ve třídním kolektivu mezi žáky i mezi kantory. Přispět může nejvíce učitel jako autorita. V prostředí, kde jsou vztahy založeny na partnerství, jsou vztahy určitým způsobem imunní, umožňují mít jiný názor, umožňují vzájemné přijetí, kooperaci, pomáhání si, porozumění. Způsob jakým můžeme žáky těmto dovednostem učit jsou především sociálně psychologické hry, kde je důležitá interaktivní a prožitkový styl učení. V takovém prostředí se šikaně nedaří. K prevenci šikany patří ochrana dětí před vlivem mediálního násilí a pornografie, které snižují citlivost dětí ke kultuře, oslabují smysl pro kázeň atd. Omezení konzumu tohoto zboží není záležitostí pouze školy, ale hlavně rodiny. Účinnou součástí prevence proti šikaně je také dozor dospělých nad žáky. Tento způsob především snižuje počet příležitostí k šikaně. Metody řešení agresivního chování a šikany Školy mají mimořádnou zodpovědnost za to, aby předcházely vzniku problému a aby se s tím odpovědně vyrovnávaly již při jeho vzniku. Šikanování se v zárodečné formě vyskytuje prakticky ve všech školách. Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky v době vyučování a na školních akcích. Učitel, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nezabránění trestního činu

2 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j / definuje šikanu takto: Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka třídní či jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví. Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost. Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných činů: nebezpečné pronásledování (stalking, 354 TZ) např. dlouhodobě opakované pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje důvodné obavy o život nebo zdraví své či svých blízkých; účast na sebevraždě ( 144 TZ) např. zaslání SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní rozhodnutí k sebevraždě; porušení tajemství dopravovaných zpráv ( 182 TZ) např. odposlech odesílaného u; porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí ( 183 TZ), např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti; pomluva ( 184 TZ) např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť

3 Osm druhů šikanování Druh šikanování Možný projev Fyzické aktivní přímé Fyzické aktivní nepřímé Agresoři oběť škrtí, kopou, fackují. Oběti jsou ničeny věci. Kápo pošle nohsledy, aby oběť zbily. Fyzické pasivní přímé Agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice. (fyzické bránění oběti v dosahování jejich cílů) Fyzické pasivní nepřímé Agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy na záchod. (odmítnutí splnění požadavků) Verbální aktivní přímé Nadávání, urážení, zesměšňování. Verbální aktivní nepřímé Rozšiřování pomluv. Tzv. symbolická agrese (hanlivé kresby, obrázky). Verbální pasivní přímé Neodpovídání na pozdrav, otázky,... Verbální pasivní nepřímé Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna z něčeho co udělali její trýznitelé. (Zdroj: Kolář, 2005) Odhalení šikany je někdy velmi obtížné i pro zkušeného pedagoga. Nejzávažnější negativní roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů i dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených

4 Při řešení případů šikany, dříve než je začneme prošetřovat, podnikneme kroky první pomoci: 1. Překonání šoku a pomoc oběti 2. Spolupráce pedagogů a domluva vyšetřování 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 4. Pokračující pomoc a podpora oběti 5. V závažných případech nahlášení Policii ČR Pro vyšetřování šikany doporučujeme strategii prováděnou v těchto krocích: 1. Zajištění ochrany obětem 2. Rozhovor s informátory a oběťmi 3. Nalezení vhodných svědků 4. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv konfrontace obětí a agresorů). 6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 7. Zodpovědný pedagogický pracovník neprodleně telefonicky uvědomí rodiče žáka k jednání se školou. Rodiče jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření. Škola doporučí rodičům žáka specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče žáka, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc monitorování, pravidelné schůzky R + TU, VP. Výchovná opatření Škola má k dispozici pro potrestání agresorů běžná i mimořádná opatření, a to: Tzv. výchovná opatření (napomenutí a důtka pedagoga, důtka ředitele) Snížení známky z chování Převedení do jiné třídy Umístění do diagnostického ústavu na předběžné opatření a popř. následné nařízení ústavní výchovy. Spolupráce se specializovanými a ostatními institucemi Účastní-li se šikanování většina problémové skupiny (třídy), nebo jsou-li normy agresorů akceptovány, spolupracujeme s odborníky z PPP. Pokud šikanování naplnilo skutkovou - 4 -

5 podstatu trestného činu, je povinností jej oznámit Policii ČR. Školy a školská zařízení jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit orgánu sociálně právní ochrany skutečnosti, které ohrožují žáka nebo pokud žák spáchal trestný čin, popř. opakovaně páchá přestupky. INTERVENČNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE Tento intervenční program se výhradně zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Přičemž pod pojmem primární prevence se rozumí to, jak předcházet šikanování a řešit ho. Jedná se především o působení v třídnických hodinách. Za sekundární prevenci lze označit šikanu, která již propukla, nicméně se ještě nedostala do hranic pokročilé šikany. Dalším předpokladem fungování programu je celoškolní přístup. Zde se jedná o to, aby speciální program proti šikaně byl včleněn do systému školního vzdělávacího programu. Což obnáší: organizaci a řízení školy vzdělávání pracovníků školy preventivně-výchovné a vzdělávací činnosti žáků. Mezi klíčová opatření programu patří společné vzdělávání a supervize - např. formou výcvikového kurzu užší realizační tým zmapování situace (formou dotazníku, šetření) a motivování pedagogů pro změnu společný postup při řešení šikanování - domluva pedagogů, jak postupovat proti šikaně prevence v třídních hodinách - např. modelový výcvikový kurz prevence ve výuce prevence ve školním životě mimo vyučování ochranný režim spolupráce s rodiči na ochraně dětí a žáků před šikanou školní poradenské služby spolupráce se specializovanými zařízeními vztahy se školami v okolí evaluace - 5 -

6 PREVENCE ŠIKANY Mezi možnosti, jak předcházet a čelit šikanování, patří spousta opatření, zásad a prostředků. Mimo jiné je to porozumění situaci, za které k šikaně dochází, vědomí o jejích příčinách a možných stádiích nebo informovanost žáků o linkách důvěry, na které se v případě potřeby mohou obrátit. Tím nejdůležitějším v prevenci šikanování je hledání způsobů, jak ovlivnit specifické rizikové faktory jak u oběti, tak u agresora a vytváření zdravého veřejného mínění třídy (skupiny), ve které dochází či může docházet k šikaně. Podobně jak je tomu u většiny nemocí, i o šikaně se dá říci, že je mnohem jednodušší, účinnější a levnější jí předcházet, než ji později často až příliš pozdě odstraňovat nebo proti ní bojovat. Prevence šikany je na místě jak tam, kde k ní zatím nedochází (či zatím nebyla zpozorována), tak i tam, kde se šikana vyskytuje a kde jde o to, aby se tyto problémy již neopakovaly. Rozlišujeme prevenci: Primární O tomto druhu prevence hovoříme v případech, kdy k šikaně ještě nedošlo. Spočívá převážně v informovanosti žáků, ale i samotných učitelů, výchovných poradců, vychovatelů, ředitelů a školních inspektorů, že tyto formy chování nejsou neškodnou legrací a zábavou a měli by být seznámeni zejména s negativními důsledky šikany, a to jak pro její oběti, tak pachatele. Nejlepší ochranou proti šikanování je budování bezpečných, otevřených a kamarádských vztahů mezi členy třídy. Sekundární Tento způsob prevence uplatňujeme v situacích, kdy k šikaně už došlo, a my se snažíme o to, aby se problémy již neopakovaly. Patří sem včasná diagnostika, bezodkladné vyšetření šikany či pedagogická opatření, mezi které můžeme zařadit ochranu oběti před dalšími útoky, rozhovor s rodiči oběti i agresora, komunikace s ostatními rodiči a třídním kolektivem. K sekundární prevenci samozřejmě také řadíme výchovnou práci s agresory různé postihy, tlumení agresivních sklonů, výcvik sociálních dovedností, zaměstnání vhodnou činností či pochvala za zvládnutí impulzivity v provokující situaci Rodičům obětí i agresorů se doporučují návštěvy v ambulantním oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež nebo v nestátních organizacích majících obdobnou náplň činnosti jako střediska výchovné péče (krizová centra apod.). Při závažnějších případech šikany může škola podat návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. Oběti šikanování se doporučuje nabídnout psychoterapeutickou péči pedagogicko - psychologické poradny nebo jiného poradenského pracoviště. Dítě by také mělo vědět, že se kdykoli může samo anonymně svěřit zavoláním na Linku bezpečí

7 Terciální Terciální prevenci chápeme ve smyslu zabránění dalšímu asociálnímu nebo antisociálnímu chování původce šikany. Spočívá v oddělení agresora od oběti šikany, ve změně klimatu na škole, které by se mělo stát více otevřenější problémům, ale také méně lhostejné, se snahou je vyřešit. Klima má být důvěryhodné, se stanovením jasných pravidel, norem, ale i sankcí. Terciální prevence dále spočívá ve spolupráci agresora se střediskem výchovné péče, nebo dalšími výše uvedenými institucemi, zabývajícími se problematikou prevence sociálně patologických jevů. Cílem primární prevence v oblasti šikanování a násilí ve škole je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, zamezení či snížení výskytu náznaků šikany. Cílem naší strategie je realizovat dlouhodobý, komplexní primární program, do něhož bude zahrnuto vše důležité, co je v současné škole k dispozici a vše, co již bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz klademe na informovanost žáků v hodinách vlastivědy, prvouky, výchovy k občanství, chemie, přírodopisu a dalších předmětů, na nabídku volnočasových aktivit. Snažíme se do realizace programu zapojit maximální počet pedagogů ve vyučování i na neformální bázi při komunikaci se žáky. Při realizací tohoto programu chceme žáky vést k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek (ve spolupráci s rodiči). K tomuto cíli využijeme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům apod. Za důležitou též považujeme motivaci rodičů a jejich spolupráci v rámci tohoto programu. Dlouhodobé cíle vést žáky ke správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe sama, zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomocí návykových látek a tím tak zvýšit jejich sebevědomí a odolnost vůči sociálně patologickým jevům (poskytování informací, podpůrné program reagovat na aktuální stav výskytu šikany, včas zjistit všechny projevy fyzického a psychického násilí mezi žáky spolupracovat s rodiči žáků vytvářet podmínky pro příznivé pracovní klima a zdravý pracovní režim žáků a učitelů optimalizovat vztahy mezi žáky a učiteli pravidelně informovat pedagogy o všech problémech, které se vyskytnou u žáků školy - 7 -

8 zajistit odborné vzdělávání všech pedagogů v oblasti primární prevence spolupracovat se všemi institucemi a organizacemi v oblasti prevence naučit žáky zvládat různé životní konflikty a problémy zvýšit informovanost rodičů o poradenských možnostech školy i ostatních institucí vychovávat a vzdělávat mládež tak, aby získala dovednosti potřebné pro život, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjet pozitivní sebejistotu, přejímat zodpovědnost za sebe i své chov vytvářet pozitivní kulturu školy poskytovat informace z oblasti prevence sociálně patologických jevů přiměřeně možnostem jednotlivých žáků Krátkodobé cíle Adekvátně věku a psychickým a mentálním možnostem jednotlivců: vytvářet přátelské, pozitivní školní klima rozvíjet komunikační dovednosti učit žáky sebepoznání, sebehodnocení učit žáky pracovat s emocemi zařazovat prvky bránění se manipulaci, útoku agresora prostřednictvím prožitkového učení, navazováním modelových situací učit žáky řešit konflikty a rozhodovat se i v běžných situacích (např. zúčastním se školní akce, výletu, omluva ) prvky spolupráce - 8 -

9 MODEL ŠETŘENÍ KONKRÉTNÍCH PŘÍPAD Kdo: útočník oběť svědek (svědci) usmiřovatel Četnost ojediněle nebo stále Kdy: denní doba /hodina Šetření Kde: škola /jiné prostředí Co: formy nebo typy verbální neverbální vyloučení vydírání gestikulace Proč: příčina následek S veškerými shromážděnými informacemi se potom nakládá podle celkové strategie školy pro oblast chování žáků a podle potřeby jsou zaznamenávány - 9 -

10 JAK POMOCI ÚTOČNÍKŮM Stanovte jasné hranice Definujte je písemně Vysvětlete tresty, které budou následovat Pracujte na sebevědomí, které podporuje veškeré dobré chování Neuznávejte výmluvy Zajistěte, aby se útočník osobně omluvil Odměňujte dobré chování Stanovte cíle (vždy na jeden den nebo na jednu hodinu) Mějte pro útočníky vyhrazené místo na uklidnění Nacvičujte zvládání stresu hluboké dýchání, zavřené oči Přehrávejte situace pomocí hraní rolí Pomocí hraní rolí nacvičujte, jak se vyhnout vtažení do šikanování Doporučujte dětem, aby situaci řešily odchodem NIKDY neumožňujte posilování šikanujícího chování Nepřehlížejte šikanování

11 RADY DĚTEM, KTERÉ JSOU ŠIKANOVÁNY Poznámkám a provokacím se zasměj nebo je ignoruj. Pamatuj si, že jejich autoři jsou omezení. Chtějí tě zastrašit a humor nebo ticho je může odradit. Když to nějakou dobu takhle vydržíš, přestane je to bavit. Můžeš jim říci, aby přestali otravovat nebo něco podobného. Musíš to ale říci zlostně a hned odejít. Vyzkoušej si to před zrcadlem. Jestliže tě obtěžuje celá skupina, vyber si jejího nejslabšího člena, podívej se mu do očí a řekni: To vůbec není k smíchu. Pak odejdi. Můžeš se přihlásit do kursu sebeobrany, který ti dodá větší sebedůvěru. Neznamená to, že budeš oplácet, ale může ti to pomoci posílit tvoji sebedůvěru. Drž se ve skupině útočníci se obvykle zaměřují na osamocené děti. Zeptej se člena útočnické party o samotě, proč jich musí útočit tolik na jednoho. Mohlo by pomoci zavolat jednomu z útočníků a zeptat se ho, jak by se mu líbilo, kdyby někdo takhle útočil na něj. Bude to fungovat, ale jen v tom případě, máte-li k sobě nějaký vztah. Poraď se se svými rodiči a pokud budou mít nějaké nápady, vyzkoušej je. Potřebuješ jejich pomoc a podporu. Když tě útočníci obklopí, nezastavuj se a jdi dál. Snaž se získat nějakého svědka jejich počínání, aby učitel mohl zasáhnout. Přestaň uvažovat jako oběť takovéto jednání si nezasluhuješ. Choď se zdviženou hlavou, předstírej sebedůvěru, i když žádnou nemáš. I když tě útočníci děsí, dívej se na ně s úsměvem. Když už nedokážeš dělat nic jiného, alespoň je ignoruj, nezastavuj se a jdi od nich. Nakonec je to přestane bavit

12 Sežeň si v knihovně o tomto problému nějakou odbornou publikaci Veď si záznamy o všem, co se stalo místo, čas, co kdo řekl. Řekni svým rodičům, aby informovali školu. Šikanování by se mělo zamezit a útočníkům by jejich otřesné jednání nemělo procházet. Nauč se vyhledávat pomoc koho lze požádat o pomoc (některé spolužáky, rodiče, učitele, výchovného poradce, ředitele školy, návštěva poradny ) Najít si mezi spolužáky silnějšího ochránce. Obrátit se o pomoc k učiteli není žalování

13 Podklady pro zpracování : Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (č.j.: 21291/ ) Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j / (Věstník MŠMT sešit 5/1999) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení ( č.j /2008-6) Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních ( č.j /2013-1) Doporučení jsou určená pro pedagogické pracovníky naší školy. Program je součástí MPP školy, na jeho tvorbě a realizaci se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci za koordinace metodika prevence. Zpracovala: Mgr. Marie Baslerová

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

práce s třídním kolektivem Metodika

práce s třídním kolektivem Metodika 6 práce s třídním kolektivem Metodika práce s třídním kolektivem Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více