ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon na ředitele na ředitele Základní škola Soběslav, Dr. E. Beneše 50/II, Soběslav Jméno a příjmení školního metodika prevence Mgr. Věra Štěchová Telefon , Jméno a příjmení výchovného poradce Mgr. Jana Starčevská Telefon , Počet tříd Počet žáků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Celkem Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy RCH- Rizikové chování NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence VP Výchovný poradce 1

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy Plán prevence pro školní rok 2013/2014 vychází ze závěrů a hodnocení preventivního plánu předchozího školního roku. Preventivní působení by se mělo týkat celkem 461 žáků, z toho 190 žáků z druhého stupně školy, mělo by se prolínat každodenním životem školy, nenásilně se objevovat v různorodých předmětech a činnostech, v mimoškolních aktivitách apod. Program dále vychází ze skutečnosti (zjištěné v rámci anket, dotazníků, besed, rozhovorů, diskusí se žáky, rodiči i pedagogy, ze šetření policie, ), ze které vyplývá, že žáci užívají příležitostně i pravidelně legální návykové látky (cigarety, alkohol), přicházejí do styku s nelegálními látkami, se kterými někteří experimentují (marihuana), také se nevyhýbají záškoláctví a projevům agresivity, násilí a šikany, krádežím, vandalismu. 2. Informace od pedagogů / získány v rámci pedagogických a pracovních porad, při osobním kontaktu se ŠMP, dotazníky/ - pozitivně hodnotí pomoc VP a ŠMP při řešení problémových situací, při zajišťování akcí v rámci DVPP, dny věnované třídnímu kolektivu, aktualizovaný školní řád jako přesné stanovení pravidel - mají zájem o další vzdělávání v oblasti prevence /práce se žákem, který má prospěchové a kázeňské problémy a jednání s rodiči takového žáka, práce se žákem agresivním, téma šikany a kyberšikany, práce s třídním kolektivem / - mají problémy při jednání s některými rodiči a spoluprací s rodinou, rodiče často neplní dohodnutá pravidla, která jsou důležitá pro odstranění a zmírnění řešených problémů, nevyužívají dohodnutou pomoc s odbornými pracovišti, doporučenými specialisty 3. Informace od rodičů /získány především v rámci rodič. schůzek, konzultací, mimořádných schůzek, při řešení mimořádných situací a RCH dětí, prostřednictvím dotazníků SCIO i dalších../ - rodiče jsou si vědomi, že děti experimentují s legálními NL, že některé tyto látky užívají pravidelně, že experimentují s marihuanou - rodiče často vědí o záškoláctví a snaží ve spolupráci se školou hledat příčiny tohoto chování a předcházet mu /někteří rodiče využijí pomoc odborníků, někteří ji naopak dlouhodobě odmítají/ - v dotaznících společnosti SCIO vyjádřili převažující spokojenost s pravidly platícími ve škole, s prací třídních učitelů, s chováním ostatních žáků k jejich dítěti, s řešením výchovných problémů /viz podrobné vyhodnocení dotazníků/ 4. Informace od žáků /získány prostřednictvím besed, diskusí, pohovorů, anket, dotazníků Naše třída, SCIO a dalších, schránky důvěry / - starší žáci mají zkušenosti s experimentováním s NL / cigarety, alkohol, marihuana/ - někteří žáci kouří pravidelně a pravidelně pijí alkohol - mají zájem o informace v oblasti NL, sexuální výchovy, práva - pozitivně hodnotí akce v rámci MPP / Den naší třídy, Ministart, I já sem patřím / - žáci 8. a 9. tříd mají zájem o návštěvu K-CENTRA- AURITU a podobných zařízení - některé třídy považují za nedobré vztahy ve třídě nebo s některými spolužáky - sami sebe často hodnotí za neukázněné v některých hodinách 2

3 5. Hodnocení MPP minulého školního roku (vyjádření školního metodika prevence, názoru, zkušenosti, postoje, hlediska) Za přínosné považuji především účast žáků vybraných tříd na projektu I já sem patřím, který se soustředil na aktuální problémy ve třídě, na soudržnost kolektivu, spolupráci, pravidla chování. Důležité a přínosné je zapojení žáků ročníků do dlouhodobého projektu Výchova k aktivnímu občanství extremismus radikalismus, který bude v následujících letech pokračovat dalšími cykly. Nepostradatelnou se stala úzká spolupráce se SVP v Českých Budějovicích, Městskou policií v Soběslavi a nově získaná spolupráce s okresní metodičkou prevence rizikového chování Mgr. Fornůskovou, která nabízí své programy, konzultace pro žáky, rodiče, učitele, kolektivy tříd. Velmi pozitivně hodnotím zařazení třídnických hodin v některých třídách. Osvědčilo se okamžité řešení problémů v chování i vzdělávání žáků s rodiči, zápis ze schůzek se stanovením dílčích úkolů a kontrola jejich plnění při setkávání rodičů a pedagogů. Problémy vidím v komunikaci s některými rodiči, někteří přímo odmítají spolupráci se školou, někteří nedodržují a neplní smluvené postupy a úkoly ze schůzek, nespolupracují důsledně. Nevyužívají nabídnutou pomoc ve specializovaných zařízeních, pomoc odborníků. Učitelé, žáci i rodiče by měli více využívat možnosti spolupráce se školní psycholožkou, okresní metodičkou prevence a jinými odborníky. Všichni žáci i učitelé by se měli zaměřit se na budování kvalitních vztahů v kolektivu třídy, na vzniklé problémy reagovat okamžitě. Učitelé by měli být důslední při řešení problémových situací, při porušování školního řádu by měli postupovat jednotně a dbát na dodržování všech dohodnutých pravidel. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE Dlouhodobé : - podporovat práci třídního učitele v třídním kolektivu / je nutno uvědomit si, že třídní učitel se stává sociálním manažerem a vede třídu jako sociální skupinu/, TU by se měl dále vzdělávat a informovat o možnostech a metodách práce se třídou vedení třídnických hodin, práce a program při dnech třídy, řešení problémového chování žáků ve třídě, využití sociometrie pro práci TU s kolektivem - pokračovat v DVPP podle potřeby a zájmu v oblasti problematiky RCH - získávat rodiče ke spolupráci se školou - budovat příjemné sociální klima ve škole i v jednotlivých třídách - důsledně se zaměřovat na dodržování pravidel slušného a tolerantního chování - pokračovat v realizaci, využití Metodického pokynu pro řešení šikany, soustředit se na promyšlené a efektivní aktivity při prevenci šikany, zaměřit se především na prevenci kyberšikany /bezpečné užívání sociálních sítí/ - informovanost učitelů, propracování metod a postupů prevence - v souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu školy nadále hledat další možnosti rozvíjení kompetencí žáků důležitých pro zdravý život - vést žáky k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení a jeho využití při dalším rozhodování, práci - aktivně se zapojit do projektu AKTIVNÍ ŠKOLA / 3

4 / zapojit všechny pedagogy, promyšleně a účelně využívat nabídku sociometrických dotazníků- Klima školy, Klima třídy a dále s nimi pracovat, pracovat s testy k volbě povolání, kvízy / - spolupracovat s okresní metodičkou prevence při přípravě preventivních programů, při konzultacích - shromažďovat materiály důležité pro informovanost pedagogů, jejich další práci se žáky i odborné znalosti a dovednosti v oblasti RCH, umísťovat je do počítačového systému školy L pod názvem PREVENCE Krátkodobé: - snižovat počet zameškaných neomluvených hodin, zaměřit se na spolupráci s rodiči při omlouvání dítěte /kontaktovat rodiče při podezřelé nepřítomnosti opakující se v určité dny, při určitých předmětech, akcích, časté nepřítomnosti konzultovat, stanovit jasná pravidla pro omlouvání a případnou kontrolu časté nepřítomnosti v souladu se školním řádem/. - snížit počet krádeží /upozornit žáky na riziko nošení cenných předmětů a větších finančních částek do školy, vést je ke správnému ukládání rizikových předmětů, hl. mobilů, peněženek, do vlastní zamykací skříňky, upozornit na ukládání takovýchto předmětů při TV na určené místo/ -nepřehlížet a okamžitě řešit agresivní formy chování i zdánlivě nepodstatné, drobné projevy takového chování ihned podchytit, řešit, diskutovat v kolektivu třídy, stanovovat jasná pravidla chování ve třídě, ve škole i mimo školu - zvyšovat informovanost žáků o nebezpečí na internetu, o kyberšikaně - zařadit výše uvedená témata do DVPP v rámci celého pedag. sboru - využívat nabídku PREVENCE v počítač. systému školy na L pedag. pracovníci C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů V následujícím školním roce: - žáky důkladně seznámit se školním řádem, důsledně a jednotně postupovat při vzdělávání a výchově, dbát na dodržování školního řádu všichni PP - přiměřeně věku seznámit žáky s prací ŠMP /možnostmi a místem konzultací i dalších setkání/ a s MPP TU na 1.st., ŠMP a TU na 2.st. - upozornit žáky na možnosti využití schránky důvěry TU, ŠMP - zaměřit se na DVPP v oblasti RCH: / vedení školy, VP, ŠMP/- naplánovat odborné vzdělávání pro pedagogy /Dr. Martínek Kyberšikana/ - dále rozvíjet spolupráci školy a rodiny, být s rodiči v úzkém kontaktu, získávat rodiče ke spolupráci, vést je k využívání poradenských služeb, které škola nabízí všichni PP - zaměřit se na prevenci šikany a kyberšikany / bezpečný internet/- učitelé informatiky, TU, besedy ŠMP - žáci vyšších ročníků budou informováni o zákazu držení, distribuce a užívání návykových látek (viz školní řád, příslušné zákony) a o působení těchto látek na organismus člověka, především na organismus dětí a mladistvých- vyučující Ov, Vz, Př, TU. - do poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání NL 4

5 a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami- TU -včas rozpoznávat a řešit rizikové chování v kolektivu třídy a rozvíjet pozitivní vztahy v celém třídním kolektivu i mezi jednotlivci, mladšími i staršími žáky /dotazník Naše třída v 6. roč., opakovaně dle potřeby v dalších třídách, Klima třídy, Klima školy na další dle potřeby/ - rozvíjet pozitivní vztahy v třídním kolektivu dále zařazovat zážitkovou pedagogiku- dny třídy - zařadit třídnické hodiny za účelem řešení problémů ve třídě, upevnění vztahů - vypracovat PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY a DBÁT NA JEJICH DODRŽOVÁNÍ, aktualizaci - o události držení, distribuce, užití OPL sepíše učitel stručný záznam s vyjádřením žáka /zejména odkud, od koho NL má/ a postupuje podle metodického postupu v příloze tohoto MPP - při prevenci, řešení šikany, pouhém podezření na takové chování TU postupuje podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování /viz příloha/ - při řešení záškoláctví se TU drží pokynů uvedených v příloze MPP/ + zápis z jednání s rodiči JEDNOTLIVÉ TISKOPISY NAJDETE V BAKALÁŘÍCH NA L. /kopie zápisů o projednání RCH se ukládají u ŠMP/ 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor organizace, odborník Dále dle aktuální nabídky, zájmu 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření vzdělávání Čtení psychodynamiky skupinových procesů diagnostika tř. kolektivu /odborný seminář/ Dále dle aktuální nabídky. Realizátor organizace, odborník Jihočeský kraj a Život bez závislostí PhDr. Helena Vrbková II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP 5 - webové stránky školy - Dopis pro rodiče seznámení s preventivními aktivitami školy - třídní schůzky, konzultační odpoledne - mimořádné schůzky s rodiči - nabídka konzultačních hodin VP, ŠMP, školní psycholožky žákovské knížky - nástěnky

6 - žákovská knížka - informování rodičů o práci ŠMP v rámci rodič. schůzek, seznámení s MPP a možností konzultací ŠMP, VP, školní psycholožky TU 2. Aktivity pro rodiče Název aktivity jednorázové akce zatím neplánujeme Dotazníky SCIO, další dotazníky dle potřeby. Realizátor, přednášející 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Vedoucí programu MINISTART- pomoc při přípravě a zabezpečení, účast rodičů TU 6. tříd, př.5.tř. Besídky- mikulášské, vánoční, velikonoční TU 1. st. Den tatínků TU 1.st. Den maminek Výlety, exkurze - pomoc rodičů při přípravě a zabezpečení akcí, dohledu TU 1.st. TU 1.a 2. st. III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP 1. stupeň - seznámení s prací ŠMP a MPP třídním učitelem přiměřeně věku, zápis konzultačních hodin, telefonních čísel do žákovské knížky, seznámení s možnostmi využití schránky důvěry, možnostmi a nabídkou pomoci a setkání se ŠMP 2. stupeň - seznámení s prací ŠMP v 6. třídách, seznámení s MPP a jeho úkoly, sídlem ŠMP, s využíváním schránky důvěry, s možnostmi konzultací a pomoci - připomenutí činnosti ŠMP v ostatních třídách, s nabídkou konzultací, pomoci apod. / třídní učitelé/ 6 1. a 2. stupeň - webové stránky školy - žákovská knížka - školní řád - konzultační hodiny a telefonní čísla VP, ŠMP, školní psycholožky uvedeny v žákovské knížce - schránka důvěry a informační nástěnka u schránky - informační nástěnka v přízemí 2. stupně

7 - školní noviny - generální souhlas Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku: např. zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací a prožitkové programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a některých nových náboženských směrů, ) 1.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Prvouka Cesta do školy- osobní bezpečí, dopravní výchova Ve škole- pravidla chování, školní řád Moje rodina- vztahy v rodině Péče o zdraví- zdravý životní styl, osobní hygiena Volný čas- správné a nesprávné využití, zájmy, záliby Oslavy- svátky, narozeniny, Vánoce, Velikonoce- Umíme slavit? Volba povolání - hodnoty Moje rodina, kamarádi- vztahy, sounáležitost, vzájemná pomoc, spolupráce Člověk ve společnosti- společenské postavení, místo, kde žijeme Český jazyk Literární hrdina vlastnosti, chování, hledání vzorů Pohádky ponaučení, vzor v kladném hrdinovi, potrestání zla Tělesná výchova nastavení a dodržování pravidel, tolerance k odlišnostem Výtvarná Můj kamarád- hodnota přátelství výchova Moje zážitky- ztvárnění skutečnosti na základě vl. prožitku Moje tělo- otisky lidského těla, poznávání sebe sama 2.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Prvouka Dopravní výchova- BESIP Rodina- vztahy, pocit bezpečí, jistoty Komunikace- zásady, nácvik Škodlivé vlivy na zdraví člověka- rozpoznávání, řešení, nácvik chování- modelové situace. prevence Zdravá výživa- jídelníček, alkohol? Linka důvěry- nácvik komunikace, další důležité kontakty Český jazyk Literární hrdina- vlastnosti, chování, hledání vzorů Výchova výchova Můj kamarád- hodnota přátelství 7

8 3.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Prvouka Co kdyby řešení modelových situací, nácvik způsobů chování v kriz. situacích, účelné chování v případě ohrožení, pomoc sobě i druhým, šikana Vztahy mezi lidmi- přítel, kamarád a jeho vlastnosti, spolužáci a chování v kolektivu třídy, chování v rodině, hraní rolí,situační hry Ochrana proti nemocem- očkování, léky, pravidelné lékařské prohlídky Pomoc lidem starým, nemocným a postiženým- solidarita Volný čas-správné vyplnění volného času, scénky Tělesná výchova Český jazyk Výtvarná výchova FAIR PLAY nastavení a dodržování pravidel, tolerance k odlišnostem Hrdina jeho vlastnosti a chování, dokončení příběhu Scénky, rozhovor- správná komunikace Můj volný čas Moji kamarádi 4.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Český jazyk Škola nás zpátky do lavic volá- vztahy ve třídě, kamarádství, ohleduplnost, slušnost, taktnost, vzájemná pomoc Vánoce, Vánoce přicházejí- vztahy v rodině, povinnosti a práva členů rodiny, obdarovávání, rodinné oslavy, novoroční předsevzetí Svět her- hra fair- play, dodržování pravidel, umět přijmout porážku Škola základ života- vzájemné vztahy ve třídě i mimo ni, pravidla soužití Hrdinové dětských seriálů, filmů, knih- proč je obdivujeme, hledáme motivy činů těchto postav, řešení problémových situací šikany Kulturní život regionu- akce, muzea, rodáci /sounáležitost, vzory/ Výchova ke Zdraví, hygiena, režim dne, první pomoc, výživa, rodinné role, zneužití, znásilnění, zdraví NL, linky a schránky důvěry, přivolání pomoci. Tělesná pravidla fair- play, jak přijmout porážku výchova Přírodověda ochrana zdraví, zdravý životní styl, rodina, vztahy, pomoc rodičům, prarodičům, řešení konfliktů, osobní bezpečí, účelné chování při ohrožení, zneužívání NL 8

9 5.ročník (třídy) Vyučovaný předmět Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) utváření pozitivního vztahu k okolí /lidé a živ. prostředí/ Přírodověda Vlastivěda upevňování pocitu jistoty a bezpečí /rodina, kamarádi, škola/- pomoc s řešením problémů prohlubovat vědomí sounáležitosti se třídou /zapojovat děti do různých rolí při skupinové práci/ učit děti umět se orientovat při střetu s realitou jako přímí účastníci nebo zprostředkovaně /TV, tisk/ a správně reagovat /násilí, drogy, agresivní reklama/ důraz na správný výběr volnočasových aktivit, sport, koníčky, čas strávený s rodinou Český jazyk Hola, hola, škola do lavic nás volá- chování ve škole, ve třídě, ŠJ, ŠD, dodržování školního řádu, vztahy v třídním kolektivu, kamarádství, přátelství, pomoc, zdvořilost, ohleduplnost, úcta, povinnosti a práva žáků Rodina- vztahy v rodině, komunikace, kouzelná slova, vzájemná úcta, omluva, rodinné oslavy, obdarovávání Tělesná dodržování pravidel, vzájemná tolerance a pomoc výchova Anglický jazyk kulturní odlišnosti rozdíly mezi národy, zvyky, tradice - Vánoce, Velikonoce, Halloween tolerance a chápání rozdílů 9

10 6.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Výchova Zdravý životní styl- zdravá rodina, zdravá osobnost- práce s příběhy, modelové ke zdraví situace, hry Čas proměn -dospívání- beseda Osobní bezpečí- šikana, NL, znásilnění, zneužití rozpoznání nebezpečí, ochrana, Občanská výchova Zeměpis pomoc- Linka bezpečí- nácvik komunikace Školní řád-pravidla soužití, práva, povinnosti Moje rodina- vztahy, ochrana dítěte, řešení problémových situací Žebříček hodnot- třídění a uvědomování si hodnot Ochrana kulturních a přírodních památek- prevence vandalismu Obyvatelstvo světa rasismus, antisemitismus, náboženství /tolerance/ Anglický jazyk Český jazyk Výtvarná výchova Tělesná výchova Zdraví a volný čas, zdraví a stravování kulturní zvláštnosti, tolerance /četba, rozhovor/ Řeč a jazyk- vhodná volba jazykových prostředků, rozhovor Dopis- hodnota přátelství, rodinného zázemí- vyjádření prostřednictvím dopisu blízké osobě Popis- můj spolužák, můj učitel, vlastnosti Vypravování- dokončení příběhu, rozhodování při řešení náročných životních situací Osobní bezpečí- nebezpečí týrání, zneužívání, chování v krizových situacích /malba/ Ke sportu drogy nepatří Organizace vlastního pohybového režimu- využití nabídek sportovního vyžití Informatika Kyberšikana- pojem,nebezpečí, prevence 10

11 7.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Občanská Život mezi lidmi- komunikace ve škole, doma, mezi vrstevníky, vliv party /šikana, výchova kyberšikana/ Člověk a kultura- multikulturní výchova, masmédia, reklama Majetek a bohatství- hodnoty, dobročinnost, solidarita, konzumní společnost, vandalismus Lidská práva- problémy v oblasti LP dříve a dnes, mravní a právní normy, zákon Český jazyk Řízení Slova citově státu, zabarvená- demokracie volba pravidla jazykových prostředků, slova hanlivá Diskriminace- cizí slova= cizí chování, diskuze Charakteristika- pojmenování vlastností osobnosti, popis chování- rozhovor nad motivací jednání člověka Anglický jazyk Výtvarná výchova Dějepis Tělesná výchova Informatika Vypravování- Příběh party, hledání vzoru pro své chování Zdravá výživa- stravujeme se v zahraničí- Jiný kraj jiný mrav /poslech, rozhovor, třídění informací Ochrana životního prostředí a majetku /plakát/ Vandalové- vandalismus, nutnost ochrany kulturního dědictví /práce s historickými prameny, prevence vandalismu dnes, důvody vandalismu/ Islám, křesťanství- původ, znaky a projevy, svoboda náboženského vyznání, náboženský fanatismus /pracovní listy, práce ve skupinách/ Zlepšení osobního pohybového režimu Pravidla FAIR PLAY, zdravá soutěživost Sociálně negativní jevy-vyhledávání informací, jejich třídění a prezentace- vytvoření přehledu specializované pomoci, kyberšikana 11

12 8.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Občanská Jednání- pasivní, agresivní, asertivní, schopnost jej rozlišit, sebeovládání, modelové výchova situace, řešení konfliktů Charakter sebepoznávání, vůle a volní vlastnosti Já- zdravé sebepojetí Výchova ke zdraví Můj vzor Cesta Zdravá mým výživa- životem poruchy příjmu potravy Prevence zneužívání NL- vliv NL na zdraví člověka Lidská sexualita- rizika Osobní bezpečí šikana, využití www stránek Český jazyk Tělesná výchova Přírodopis Chemie Výtvarná výchova Anglický jazyk Informatika Charakteristika- vlastnosti a motivace, nepřímá charakteristika Výtah- sebedůvěra, sebevědomí při vystoupení před posluchači Úvaha- respektování přesvědčení druhých lidí, vyjádření vlastních názorů Výpisky, výtah- práce s texty z www stránek na téma prevence R. John: Memento- prevence NL Drogy, šikana, mezilidské vztahy diskuze, úvaha, charakteristika Příprava soutěží pro mladší žáky důležitost stanovení pravidel a jejich dodržování Zlepšování tělesné zdatnosti Kouření- dýchací soustava Alkoholismus- trávicí, nervová a vylučovací soustava Sexuální chování- pohlavní soustava, rozmnožování, odpovědnost v partnerských vztazích Rasy, rasismus-kůže Kouření- jedovaté plyny, oxid uhelnatý Prevence zneužívání NL, taktika reklamních agentur /návrh na reklamu/ Volný čas vandalismus, kouření, gamblerství /popis/ Sport- sport a drogy / rozhovor/ Jídlo- co je dobré a co zdravé? /popis odlišností / Šikana orientace na www stránkách- nabídka pomoci, vyhledávání informacízpracování- informační leták,.. Nebezpečí internetu, kyberšikana 12

13 9.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Občanská Člověk a pracovní život- moje budoucnost výchova Globální svět- globalizace, globální problémy a jejich řešení, tolerance, multikulturní výchova Právní ochrana- orgány právní ochrany, přestupek, trestný čin, trestní odpovědnost, soudy Výchova ke zdraví Český jazyk Chemie Anglický jazyk Výtvarná výchova Dějepis Životní perspektivy- hledání smyslu života Druhy závislostí- nebezpečí, prevence, pomoc v krizi, odborná pomoc- www stránky modelové situace, nácvik odmítnutí, chování v rizik. situacích Sexuální výchova odpovědné rozhodování, výběr partnera, sex. přenosné nemoci, plánované rodičovství, sex. odchylky, homosexualita, prostituce, promiskuita, nebezpečí HIV-AIDS Úvaha- uplatnění zkušeností, názorů, postojů- obhajoba, diskuze pravidla Popis- literární postava- hledání vzorů Publicistické útvary- vyhledávání a třídění informací Alkoholismus- deriváty uhlovodíků-alkoholy Drogy-člověk proti sobě- chemie slouží i ohrožuje / vyhledávání a třídění informací, diskuze/ Rodina v jiných zemích a kulturách- rasová tolerance, rasismus, multikulturní společnost /rozhovor, četba/ Oslava alkohol a jeho tolerance v jiných kulturách/ vyhledávání informací, diskuze/ Jídlo a způsoby stravování- anorexie, bulimie /popis fotografie/ Rasismus, intolerance, xenofobie /portrét, vyjádření emocí- nenávist, zloba, opovržení / Rasismus, antisemitismus a jejich nepřijatelnost z hlediska LP /film, beseda/ Příběhy bezpráví beseda Tělesná výchova Informatika Zeměpis Školní olympiáda- zdravá soutěživost, pomoc při přípravě jednotlivých disciplín a organizaci dne, pravidla mladých rozhodčích, zodpovědnost Zlepšování tělesné zdatnosti, zdravý pohybový režim Šikana, kyberšikana a zákony, specializovaná pomoc, prezentace Obyvatelstvo světa rasismus, antisemitismus, náboženství /tolerance/ 13

14 2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě (Aktivity které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy, která byla zaregistrována na základě šetření ke zjištění situace ve škole, provedeného před zpracováním MPP např. pomocí dotazníku, diskuse atd. viz blok A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétních SPJ- násilí, šikana, výskyt a zneužívání drog včetně alkoholu a tabáku, rasismus a jiné projevy netolerance, na které budou navazovat další aktivity podle aktuálního vývoje situace. Pro každý jednotlivý jev a třídu použijte samostatnou následující tabulku.) Vyplývá z minulého školního roku nebo ze šetření na počátku nového školního roku SPJ který bude řešen: Jak byla situace zjištěna: Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy bude situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: Při výskytu SPJ budeme postupovat na základě zkušeností z předchozích let a za pomoci příslušných odborníků/ viz bod V /, také s ohledem na metodická doporučení /viz přílohy/. Nelze předem přesně uvést a popsat /viz. Hodnocení MPP / Jednorázové aktivity pro žáky Název aktivity, akce Datum Realizátor MINISTART víkendový pobyt ve škole, zážitková září listopad TU/dle zájmu/ pedagogika, 6.tř., vytváření pravidel třídy MINISTART 5.B dvoudenní program třídy září TU, OMP,ŠMP Chování za mimořádných událostí, všichni žáci září, červen TU Rizika závislosti na NL 8. a 9. tř. říjen PhDr.M. Horecká, PORCETA,ŠMP Prevence úrazů, pomoc a chování k vozíčkářům 6. tř. říjen Mgr. Jónová Halloween, kulturní zvláštnosti, tolerance, spolupráce starších a říjen Š. Zasadilová, mladších žáků, multikulturní výchova, tř. vyuč. Aj Pět dobrých návyků pravidla dobrého soužití listopad ŠMP, Semafór Vzdělání a řemeslo Č.B., doplňkové aktivity k prevenci NL, listopad VP, TU žáci 9.tříd ŠIKANA- program třídy, zážitkové metody, modelové situace, 4. třídy prosinec ŠMP, SEMAFÓR p. Kadlecová PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ- film. příběh, lidská práva,beseda, 9.tř. prosinec Jeden svět na školách BESÍDKY- mikulášské, vánoční, tř. prosinec TU Vánoce- nejkrásnější svátky v roce, besídky, třídní programy, posilování vztahů, tř. prosinec TU LVZ zážitková pedagogika, hry, soutěže, 7. tř. leden J. Podlaha Jak si nenechat ublížit zneužití, znásilnění, únor SEMAFÓR,ŠMP šikana,agresivita, zvládání kriz. situací, 6.tř. Bolest zvaná šikana, kyberšikana /prevence RCH/ 7.tř. únor SEMAFÓR,ŠMP 14

15 Pornografie a kult krásy 8.tř. únor SEMAFÓR Láska ano, děti ještě ne, 8. tř.- antikoncepce, odpovědné únor ŠMP, Dr. Kolář chování, zdravá sexualita, nebezpečí v lásce Trestní odpovědnost přestupky, t. činy, orgány právní ochrany 9.tř. beseda s policistou únor ŠMP Mgr. Doubek DEN NAŠÍ TŘÍDY- celodenní program třídy a ve třídě, zážitková pedagogika, posilování pozitivních vztahů,příjemné sociální klima třídy, spolupráce, komunikace, 1.-9.tř. K-CENTRUM, AURITUS exkurze s programem prevence NL, relaxace, 8.a 9.tř. DEN ZEMĚ OŽP, spolupráce, společné plánování, odpovědnost, tř. duben duben duben Policie ČR ŠMP, TU ŠMP L. Kubešová,TU Čarodějnice, 4.tř. duben TU Holocaust, 8.tř.- lidská práva duben ŠMP DEN DĚTÍ TROCHU JINAK- originální program třídy, zážitková pedagogika,1.-9.tř. červen TU ŠKOLNÍ LEHKOATLETICKÁ OLYMPIÁDA- zdravé fandění, sport jako koníček, zábava, životní styl červen uč. Tv, TU. O POHÁR STAROSTY- zdravá soutěživost září, červen uč. Tv,TU EXKURZE, VÝLETY TŘÍD- vzájemné poznávání, pomoc, tolerance, posilování a rozvoj dalších sociálních dovedností, komunikace, upevňování kolektivních vztahů, zážitkové techniky, relaxace Besedy se strážníky městské policie na téma osobní bezpečí, chování v mimořádných situacích, veřejný pořádek, vandalismus, sebeobrana, 1.-9-tř. v průběhu roku v průběhu roku, dle zájmu a potřeby TU TU, ŠMP IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ Výchova k aktivnímu občanství -Extremismus a radikalismus lektor - Mgr. Marika Kropíková /práce postupně navazuje a téma je dále rozvíjeno od 6. do 9. ročníku/ 6. ročník 1. Seznámení s náplní semináře, metodami. Seznámení s lektorem. Pravidla během semináře. 2. Bytosti v našem světě: Cíl: práce se stereotypy. 7. ročník 1. Kým chci být? Cíl: hraní rolí a vcítění se do pocitů ostatních, diskuze nad odlišnostmi 2. Vlakem po Evropě. Cíl: podnícení diskuze o předsudcích, stereotypech, různých hodnotách a limitech naší tolerance. Napomoci žákům vnímat osobní a skupinové předsudky k ostatním lidem a minoritám a uvědomit si, jak první dojem nebo negativní zkušenost poznamenává naše budoucí chování. 15

16 8. ročník 9. ročník 1. Metoda Tabu: Žáci mají vysvětlit vlastními slovy převyprávět text, aniž by přitom použili zakázaná slova. Vede žáka k nutnosti přemýšlet. 2. Pochod skinheadů. Cíl: práce médií, manipulace médii. 1. Pochod skinheadů. Cíl: práce médií, manipulace médii. 2. Pomoz mi z ghetta. Cíl: hledání nejvhodnějších stylů řešení problémů. 3. Práce s nacistickou čítankou. Cíl: vliv propagandy na myšlení lidí, vymývání mozku, odhalení možností manipulace. - zapojení do projektu JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH, ČLOVĚK V TÍSNI - cílem programu je prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních materiálů, následných diskusí, doprovodných publikací, simulačních her a interaktivních metod výuky vychovávat mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci, vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci. /ŠMP, J. Jináčková/ - zapojení do ADOPCE NA DÁLKU žáci adoptovali chlapce z Keni, kterého finančně podporují, do adopce postupně zapojili většinu pedagogů a některé jejich rodiče, tímto projektem pracujeme na rozvoji solidarity, empatie, žebříčku hodnot, multikulturní výchově / K. Staňková/ - AKTIVNÍ ŠKOLA - PRO ŠKOLY server pro podporu žáků základních a středních škol sociometrické dotazníky- klima třídy a školy, testy k volbě povolání apod. V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) PPP v Táboře- okr. Mgr. Soňa Fornůsková metodička prevence RCH AURITUS, K CENTRUM v Táboře Mgr. H. Vojtěchová PPP v Táboře Mgr. J. Bláhová psycholožka, vedoucí PPP Policie ČR - Tábor Mgr. M. Doubek

17 Městská policie Soběslav p. M. Drs Psycholog, etoped Dr. Z. Martínek KDMS p. J. Palasová SPARTAK Soběslav p. Hanzal SEMAFÓR Veselí n.l. p. Kadlecová MěÚ Soběslav Ing. Bláha, Mgr. Drachovský , Školní psycholožka Mgr. B. Bradáčová Sociálně zdravotní odbor MěÚ p. Brožová, p. Matějková , , Etoped, lektor PORCETA Tábor Mgr. Marika Kropíková Středisko vých. péče ČB dle jednotlivých případů , Psychologická, pedagogická a právní poradna Praha- Motol Lékařka pro děti a dorost JUDr. Karel Kašpar, PaeDr. Z. Kašparová MUDr. Y. Fialová VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA - vedení deníku ŠMP - vedení záznamů o výskytu RCH - u ŠMP, VP a TU - dotazníky, ankety pro učitele i žáky a další způsoby vyhodnocování aktivit / např. diskuse, rozhovor, volné psaní jako následná reakce na realizované aktivity, sociometrie - Naše třída a další / - uložení výsledků některých aktivit u realizátora akce, ŠMP - vedení záznamů z jednání s rodiči- u ŠMP,VP, TU, kontrola plnění uložených úkolů - pravidelná zpráva ŠMP v rámci pedagogických porad - spolupráce ŠMP a pedagogů při přípravě nového MPP, hodnocení MPP, přípravě a vyhodnocování aktivit VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Seznámení ředitele školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Datum Podpis ředitele školy 17

18 Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost školy a ochraně zdraví žáků. 3.2 Odpovědnost pedagogického pracovníka 4. Prevence proti šikanování 4.1 Školní vzdělávací program 4.2 Systém primární prevence sociálně patologických jevů 4.3 Systém dalšího vzdělávání školy 4.4 Informování pedagogických pracovníků 4.5 Systém úkolů pro pracovníky školy v oblasti prevence proti šikaně 4.6 Školní řád 4.7 Spolupráce se specializovanými institucemi 5. Krizový plán a postupy řešení šikanování 5.1 Postup pedagogického pracovníka a ředitele školy 5.2 Vyšetřování šikany 5.3 Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR 5.4 Postup rodičů při podezření na šikanování 6. Přílohy Právní východiska Metodický pokyn k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j. MSMT / Národní strategie primární prevence rizikového chování na období Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, MŠMT č.j.: 21291/

19 1. Předmět Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento program je nedílnou součástí primární prevence sociálně patologických jevů ve škole a Minimálního preventivního programu školy. 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Podoby šikanování jsou: 1. přímá podoba šikany: - fyzické útoky v podobě bití, - vydírání, - loupeže, - poškozování věcí, - slovní útoky v podobě nadávek, - pomluvy, - vyhrožování, - ponižování, - sexuální obtěžování až zneužívání, - kyberšikana prostřednictvím elektronické komunikace (útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.). 2. nepřímá podoba šikany - demonstrativní přehlížení, - ignorování žáka či žáků. 2.2 Verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). 2.3 Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). 2.4 Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.). 19

20 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 5651/2004 Sb./školský zákon/ je povinná zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). 3.2 Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestného činu neoznámení, případně nepřekažení trestného činu.( 168, 167 trestního zákona), případně dalších trestných činů Prevence proti šikanování 4.1 Prevence proti šikaně je základní formou boje proti tomuto negativnímu jevu na naší škole. V této oblasti musí spolupracovat všichni pracovníci školy a rodiny žáků. Základem prevence šikanování a násilí ve škole je Školní vzdělávací program pro základní školu, který podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky (a mezi žáky a učiteli) a usiluje o vytváření bezpečného prostředí školy/ především kapitoly Klíčové kompetence a Výchova demokratického občana/. 4.2 Systém primární prevence sociálně patologických jevů je dán Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. A je dále rozpracován v Minimálním preventivním programu školy. 4.3 Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy: - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem žáků jako prevenci šikanování, - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování, - vzdělávání školního metodika prevence. 4.4 Dále je to informování pedagogických pracovníků, rodičů i žáků o problematice šikanování. 4.5 Zpracování uceleného systému úkolů pro pracovníky školy v oblasti prevence proti šikaně a jejich postupné zapracování do dokumentů školy. 4.6 Zapracování prevence proti šikanování do školního řádu a dodržování školního řádu. 4.7 Spolupráce se specializovanými institucemi: Při předcházení případům šikany spolupracovat s institucemi: - v resortu školství s pedagogicko-psychologickými poradnami, - v resortu zdravotnictví s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie, - v resortu sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou), 20

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr.Eva Táborová metodička prevence 5. 10. 2011 Právní východiska - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová 1 Obsah 1. Předmět 2. Základní metodické pokyny MŠMT 3. Vymezení základních pojmů - šikanování - přímá podoba šikany /verbální, fyzická/ - nepřímá

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování Vážení rodiče, Naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je Program proti šikanování. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole Šikana krizový plán Co je to šikanování: za šikanování se považuje, když silnější žák nebo žáci pro vlastní potěšení, často opakovaně, ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Prevence šikany Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování příloha č. 9 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních /č.j. MSMT

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu.

34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu. 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu.cz e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz Program proti šikanování ve škole 1.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ VELENICE ČSL. LEGIÍ 325 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Králová Telefon na

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně

Více

Program proti šikanování ve škole Obsah Právní východiska 1. Vymezení základních pojmů

Program proti šikanování ve škole Obsah Právní východiska 1. Vymezení základních pojmů Základní škola Proseč, okres Chrudim Program proti šikanování ve škole Č.j.: ZŠ 262/2009 Účinnost od: 22.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah Právní východiska 1. Vymezení základních

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Program proti šikanování QI 75-01-03

Program proti šikanování QI 75-01-03 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz http://zshrjesenik.unas.

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz http://zshrjesenik.unas. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz http://zshrjesenik.unas.cz Obsah 1. 1.Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy

Více

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014

PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Marie Krejčí - 1 - Obsah 1 Předmět programu 1. 1 Základní metodické pokyny

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY

PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY Zpracováno podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení vydaného

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Speciální základní škola, Skuteč, okres Chrudim Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 75015781 tel: 469 350 116 web: spzs-skutec.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Září 2010 Vypracovala: Petra Bukáčková, Mgr. Jaroslava

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Školní program proti šikanování pro školní rok 2013/14

Školní program proti šikanování pro školní rok 2013/14 Školní program proti šikanování pro školní rok 2013/14 Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, p.o. Dle Metodického pokynu MŠMT

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků vybrané pasáže z dokumentu školy Výchozí dokumenty

Více

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji. Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz Vnitřní předpis k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ:

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: 1. Dokumenty k prevenci šikanování - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/2013-1 - Metodické doporučení

Více

1/ PROŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍ CH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

1/ PROŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍ CH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2014-2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento program proti šikanování, který je součástí MPP Základní škola Odry,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Školní program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014)

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a slouží k řešení

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více