ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon na ředitele na ředitele Základní škola Soběslav, Dr. E. Beneše 50/II, Soběslav Jméno a příjmení školního metodika prevence Mgr. Věra Štěchová Telefon , Jméno a příjmení výchovného poradce Mgr. Jana Starčevská Telefon , Počet tříd Počet žáků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Celkem Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy RCH- Rizikové chování NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence VP Výchovný poradce 1

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy Plán prevence pro školní rok 2013/2014 vychází ze závěrů a hodnocení preventivního plánu předchozího školního roku. Preventivní působení by se mělo týkat celkem 461 žáků, z toho 190 žáků z druhého stupně školy, mělo by se prolínat každodenním životem školy, nenásilně se objevovat v různorodých předmětech a činnostech, v mimoškolních aktivitách apod. Program dále vychází ze skutečnosti (zjištěné v rámci anket, dotazníků, besed, rozhovorů, diskusí se žáky, rodiči i pedagogy, ze šetření policie, ), ze které vyplývá, že žáci užívají příležitostně i pravidelně legální návykové látky (cigarety, alkohol), přicházejí do styku s nelegálními látkami, se kterými někteří experimentují (marihuana), také se nevyhýbají záškoláctví a projevům agresivity, násilí a šikany, krádežím, vandalismu. 2. Informace od pedagogů / získány v rámci pedagogických a pracovních porad, při osobním kontaktu se ŠMP, dotazníky/ - pozitivně hodnotí pomoc VP a ŠMP při řešení problémových situací, při zajišťování akcí v rámci DVPP, dny věnované třídnímu kolektivu, aktualizovaný školní řád jako přesné stanovení pravidel - mají zájem o další vzdělávání v oblasti prevence /práce se žákem, který má prospěchové a kázeňské problémy a jednání s rodiči takového žáka, práce se žákem agresivním, téma šikany a kyberšikany, práce s třídním kolektivem / - mají problémy při jednání s některými rodiči a spoluprací s rodinou, rodiče často neplní dohodnutá pravidla, která jsou důležitá pro odstranění a zmírnění řešených problémů, nevyužívají dohodnutou pomoc s odbornými pracovišti, doporučenými specialisty 3. Informace od rodičů /získány především v rámci rodič. schůzek, konzultací, mimořádných schůzek, při řešení mimořádných situací a RCH dětí, prostřednictvím dotazníků SCIO i dalších../ - rodiče jsou si vědomi, že děti experimentují s legálními NL, že některé tyto látky užívají pravidelně, že experimentují s marihuanou - rodiče často vědí o záškoláctví a snaží ve spolupráci se školou hledat příčiny tohoto chování a předcházet mu /někteří rodiče využijí pomoc odborníků, někteří ji naopak dlouhodobě odmítají/ - v dotaznících společnosti SCIO vyjádřili převažující spokojenost s pravidly platícími ve škole, s prací třídních učitelů, s chováním ostatních žáků k jejich dítěti, s řešením výchovných problémů /viz podrobné vyhodnocení dotazníků/ 4. Informace od žáků /získány prostřednictvím besed, diskusí, pohovorů, anket, dotazníků Naše třída, SCIO a dalších, schránky důvěry / - starší žáci mají zkušenosti s experimentováním s NL / cigarety, alkohol, marihuana/ - někteří žáci kouří pravidelně a pravidelně pijí alkohol - mají zájem o informace v oblasti NL, sexuální výchovy, práva - pozitivně hodnotí akce v rámci MPP / Den naší třídy, Ministart, I já sem patřím / - žáci 8. a 9. tříd mají zájem o návštěvu K-CENTRA- AURITU a podobných zařízení - některé třídy považují za nedobré vztahy ve třídě nebo s některými spolužáky - sami sebe často hodnotí za neukázněné v některých hodinách 2

3 5. Hodnocení MPP minulého školního roku (vyjádření školního metodika prevence, názoru, zkušenosti, postoje, hlediska) Za přínosné považuji především účast žáků vybraných tříd na projektu I já sem patřím, který se soustředil na aktuální problémy ve třídě, na soudržnost kolektivu, spolupráci, pravidla chování. Důležité a přínosné je zapojení žáků ročníků do dlouhodobého projektu Výchova k aktivnímu občanství extremismus radikalismus, který bude v následujících letech pokračovat dalšími cykly. Nepostradatelnou se stala úzká spolupráce se SVP v Českých Budějovicích, Městskou policií v Soběslavi a nově získaná spolupráce s okresní metodičkou prevence rizikového chování Mgr. Fornůskovou, která nabízí své programy, konzultace pro žáky, rodiče, učitele, kolektivy tříd. Velmi pozitivně hodnotím zařazení třídnických hodin v některých třídách. Osvědčilo se okamžité řešení problémů v chování i vzdělávání žáků s rodiči, zápis ze schůzek se stanovením dílčích úkolů a kontrola jejich plnění při setkávání rodičů a pedagogů. Problémy vidím v komunikaci s některými rodiči, někteří přímo odmítají spolupráci se školou, někteří nedodržují a neplní smluvené postupy a úkoly ze schůzek, nespolupracují důsledně. Nevyužívají nabídnutou pomoc ve specializovaných zařízeních, pomoc odborníků. Učitelé, žáci i rodiče by měli více využívat možnosti spolupráce se školní psycholožkou, okresní metodičkou prevence a jinými odborníky. Všichni žáci i učitelé by se měli zaměřit se na budování kvalitních vztahů v kolektivu třídy, na vzniklé problémy reagovat okamžitě. Učitelé by měli být důslední při řešení problémových situací, při porušování školního řádu by měli postupovat jednotně a dbát na dodržování všech dohodnutých pravidel. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE Dlouhodobé : - podporovat práci třídního učitele v třídním kolektivu / je nutno uvědomit si, že třídní učitel se stává sociálním manažerem a vede třídu jako sociální skupinu/, TU by se měl dále vzdělávat a informovat o možnostech a metodách práce se třídou vedení třídnických hodin, práce a program při dnech třídy, řešení problémového chování žáků ve třídě, využití sociometrie pro práci TU s kolektivem - pokračovat v DVPP podle potřeby a zájmu v oblasti problematiky RCH - získávat rodiče ke spolupráci se školou - budovat příjemné sociální klima ve škole i v jednotlivých třídách - důsledně se zaměřovat na dodržování pravidel slušného a tolerantního chování - pokračovat v realizaci, využití Metodického pokynu pro řešení šikany, soustředit se na promyšlené a efektivní aktivity při prevenci šikany, zaměřit se především na prevenci kyberšikany /bezpečné užívání sociálních sítí/ - informovanost učitelů, propracování metod a postupů prevence - v souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu školy nadále hledat další možnosti rozvíjení kompetencí žáků důležitých pro zdravý život - vést žáky k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení a jeho využití při dalším rozhodování, práci - aktivně se zapojit do projektu AKTIVNÍ ŠKOLA /www.proskoly.cz/ 3

4 / zapojit všechny pedagogy, promyšleně a účelně využívat nabídku sociometrických dotazníků- Klima školy, Klima třídy a dále s nimi pracovat, pracovat s testy k volbě povolání, kvízy / - spolupracovat s okresní metodičkou prevence při přípravě preventivních programů, při konzultacích - shromažďovat materiály důležité pro informovanost pedagogů, jejich další práci se žáky i odborné znalosti a dovednosti v oblasti RCH, umísťovat je do počítačového systému školy L pod názvem PREVENCE Krátkodobé: - snižovat počet zameškaných neomluvených hodin, zaměřit se na spolupráci s rodiči při omlouvání dítěte /kontaktovat rodiče při podezřelé nepřítomnosti opakující se v určité dny, při určitých předmětech, akcích, časté nepřítomnosti konzultovat, stanovit jasná pravidla pro omlouvání a případnou kontrolu časté nepřítomnosti v souladu se školním řádem/. - snížit počet krádeží /upozornit žáky na riziko nošení cenných předmětů a větších finančních částek do školy, vést je ke správnému ukládání rizikových předmětů, hl. mobilů, peněženek, do vlastní zamykací skříňky, upozornit na ukládání takovýchto předmětů při TV na určené místo/ -nepřehlížet a okamžitě řešit agresivní formy chování i zdánlivě nepodstatné, drobné projevy takového chování ihned podchytit, řešit, diskutovat v kolektivu třídy, stanovovat jasná pravidla chování ve třídě, ve škole i mimo školu - zvyšovat informovanost žáků o nebezpečí na internetu, o kyberšikaně - zařadit výše uvedená témata do DVPP v rámci celého pedag. sboru - využívat nabídku PREVENCE v počítač. systému školy na L pedag. pracovníci C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů V následujícím školním roce: - žáky důkladně seznámit se školním řádem, důsledně a jednotně postupovat při vzdělávání a výchově, dbát na dodržování školního řádu všichni PP - přiměřeně věku seznámit žáky s prací ŠMP /možnostmi a místem konzultací i dalších setkání/ a s MPP TU na 1.st., ŠMP a TU na 2.st. - upozornit žáky na možnosti využití schránky důvěry TU, ŠMP - zaměřit se na DVPP v oblasti RCH: / vedení školy, VP, ŠMP/- naplánovat odborné vzdělávání pro pedagogy /Dr. Martínek Kyberšikana/ - dále rozvíjet spolupráci školy a rodiny, být s rodiči v úzkém kontaktu, získávat rodiče ke spolupráci, vést je k využívání poradenských služeb, které škola nabízí všichni PP - zaměřit se na prevenci šikany a kyberšikany / bezpečný internet/- učitelé informatiky, TU, besedy ŠMP - žáci vyšších ročníků budou informováni o zákazu držení, distribuce a užívání návykových látek (viz školní řád, příslušné zákony) a o působení těchto látek na organismus člověka, především na organismus dětí a mladistvých- vyučující Ov, Vz, Př, TU. - do poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání NL 4

5 a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami- TU -včas rozpoznávat a řešit rizikové chování v kolektivu třídy a rozvíjet pozitivní vztahy v celém třídním kolektivu i mezi jednotlivci, mladšími i staršími žáky /dotazník Naše třída v 6. roč., opakovaně dle potřeby v dalších třídách, Klima třídy, Klima školy na další dle potřeby/ - rozvíjet pozitivní vztahy v třídním kolektivu dále zařazovat zážitkovou pedagogiku- dny třídy - zařadit třídnické hodiny za účelem řešení problémů ve třídě, upevnění vztahů - vypracovat PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY a DBÁT NA JEJICH DODRŽOVÁNÍ, aktualizaci - o události držení, distribuce, užití OPL sepíše učitel stručný záznam s vyjádřením žáka /zejména odkud, od koho NL má/ a postupuje podle metodického postupu v příloze tohoto MPP - při prevenci, řešení šikany, pouhém podezření na takové chování TU postupuje podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování /viz příloha/ - při řešení záškoláctví se TU drží pokynů uvedených v příloze MPP/ + zápis z jednání s rodiči JEDNOTLIVÉ TISKOPISY NAJDETE V BAKALÁŘÍCH NA L. /kopie zápisů o projednání RCH se ukládají u ŠMP/ 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor organizace, odborník Dále dle aktuální nabídky, zájmu 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření vzdělávání Čtení psychodynamiky skupinových procesů diagnostika tř. kolektivu /odborný seminář/ Dále dle aktuální nabídky. Realizátor organizace, odborník Jihočeský kraj a Život bez závislostí PhDr. Helena Vrbková II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP 5 - webové stránky školy - Dopis pro rodiče seznámení s preventivními aktivitami školy - třídní schůzky, konzultační odpoledne - mimořádné schůzky s rodiči - nabídka konzultačních hodin VP, ŠMP, školní psycholožky žákovské knížky - nástěnky

6 - žákovská knížka - informování rodičů o práci ŠMP v rámci rodič. schůzek, seznámení s MPP a možností konzultací ŠMP, VP, školní psycholožky TU 2. Aktivity pro rodiče Název aktivity jednorázové akce zatím neplánujeme Dotazníky SCIO, další dotazníky dle potřeby. Realizátor, přednášející 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Vedoucí programu MINISTART- pomoc při přípravě a zabezpečení, účast rodičů TU 6. tříd, př.5.tř. Besídky- mikulášské, vánoční, velikonoční TU 1. st. Den tatínků TU 1.st. Den maminek Výlety, exkurze - pomoc rodičů při přípravě a zabezpečení akcí, dohledu TU 1.st. TU 1.a 2. st. III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP 1. stupeň - seznámení s prací ŠMP a MPP třídním učitelem přiměřeně věku, zápis konzultačních hodin, telefonních čísel do žákovské knížky, seznámení s možnostmi využití schránky důvěry, možnostmi a nabídkou pomoci a setkání se ŠMP 2. stupeň - seznámení s prací ŠMP v 6. třídách, seznámení s MPP a jeho úkoly, sídlem ŠMP, s využíváním schránky důvěry, s možnostmi konzultací a pomoci - připomenutí činnosti ŠMP v ostatních třídách, s nabídkou konzultací, pomoci apod. / třídní učitelé/ 6 1. a 2. stupeň - webové stránky školy - žákovská knížka - školní řád - konzultační hodiny a telefonní čísla VP, ŠMP, školní psycholožky uvedeny v žákovské knížce - schránka důvěry a informační nástěnka u schránky - informační nástěnka v přízemí 2. stupně

7 - školní noviny - generální souhlas Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku: např. zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací a prožitkové programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a některých nových náboženských směrů, ) 1.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Prvouka Cesta do školy- osobní bezpečí, dopravní výchova Ve škole- pravidla chování, školní řád Moje rodina- vztahy v rodině Péče o zdraví- zdravý životní styl, osobní hygiena Volný čas- správné a nesprávné využití, zájmy, záliby Oslavy- svátky, narozeniny, Vánoce, Velikonoce- Umíme slavit? Volba povolání - hodnoty Moje rodina, kamarádi- vztahy, sounáležitost, vzájemná pomoc, spolupráce Člověk ve společnosti- společenské postavení, místo, kde žijeme Český jazyk Literární hrdina vlastnosti, chování, hledání vzorů Pohádky ponaučení, vzor v kladném hrdinovi, potrestání zla Tělesná výchova nastavení a dodržování pravidel, tolerance k odlišnostem Výtvarná Můj kamarád- hodnota přátelství výchova Moje zážitky- ztvárnění skutečnosti na základě vl. prožitku Moje tělo- otisky lidského těla, poznávání sebe sama 2.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Prvouka Dopravní výchova- BESIP Rodina- vztahy, pocit bezpečí, jistoty Komunikace- zásady, nácvik Škodlivé vlivy na zdraví člověka- rozpoznávání, řešení, nácvik chování- modelové situace. prevence Zdravá výživa- jídelníček, alkohol? Linka důvěry- nácvik komunikace, další důležité kontakty Český jazyk Literární hrdina- vlastnosti, chování, hledání vzorů Výchova výchova Můj kamarád- hodnota přátelství 7

8 3.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Prvouka Co kdyby řešení modelových situací, nácvik způsobů chování v kriz. situacích, účelné chování v případě ohrožení, pomoc sobě i druhým, šikana Vztahy mezi lidmi- přítel, kamarád a jeho vlastnosti, spolužáci a chování v kolektivu třídy, chování v rodině, hraní rolí,situační hry Ochrana proti nemocem- očkování, léky, pravidelné lékařské prohlídky Pomoc lidem starým, nemocným a postiženým- solidarita Volný čas-správné vyplnění volného času, scénky Tělesná výchova Český jazyk Výtvarná výchova FAIR PLAY nastavení a dodržování pravidel, tolerance k odlišnostem Hrdina jeho vlastnosti a chování, dokončení příběhu Scénky, rozhovor- správná komunikace Můj volný čas Moji kamarádi 4.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Český jazyk Škola nás zpátky do lavic volá- vztahy ve třídě, kamarádství, ohleduplnost, slušnost, taktnost, vzájemná pomoc Vánoce, Vánoce přicházejí- vztahy v rodině, povinnosti a práva členů rodiny, obdarovávání, rodinné oslavy, novoroční předsevzetí Svět her- hra fair- play, dodržování pravidel, umět přijmout porážku Škola základ života- vzájemné vztahy ve třídě i mimo ni, pravidla soužití Hrdinové dětských seriálů, filmů, knih- proč je obdivujeme, hledáme motivy činů těchto postav, řešení problémových situací šikany Kulturní život regionu- akce, muzea, rodáci /sounáležitost, vzory/ Výchova ke Zdraví, hygiena, režim dne, první pomoc, výživa, rodinné role, zneužití, znásilnění, zdraví NL, linky a schránky důvěry, přivolání pomoci. Tělesná pravidla fair- play, jak přijmout porážku výchova Přírodověda ochrana zdraví, zdravý životní styl, rodina, vztahy, pomoc rodičům, prarodičům, řešení konfliktů, osobní bezpečí, účelné chování při ohrožení, zneužívání NL 8

9 5.ročník (třídy) Vyučovaný předmět Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) utváření pozitivního vztahu k okolí /lidé a živ. prostředí/ Přírodověda Vlastivěda upevňování pocitu jistoty a bezpečí /rodina, kamarádi, škola/- pomoc s řešením problémů prohlubovat vědomí sounáležitosti se třídou /zapojovat děti do různých rolí při skupinové práci/ učit děti umět se orientovat při střetu s realitou jako přímí účastníci nebo zprostředkovaně /TV, tisk/ a správně reagovat /násilí, drogy, agresivní reklama/ důraz na správný výběr volnočasových aktivit, sport, koníčky, čas strávený s rodinou Český jazyk Hola, hola, škola do lavic nás volá- chování ve škole, ve třídě, ŠJ, ŠD, dodržování školního řádu, vztahy v třídním kolektivu, kamarádství, přátelství, pomoc, zdvořilost, ohleduplnost, úcta, povinnosti a práva žáků Rodina- vztahy v rodině, komunikace, kouzelná slova, vzájemná úcta, omluva, rodinné oslavy, obdarovávání Tělesná dodržování pravidel, vzájemná tolerance a pomoc výchova Anglický jazyk kulturní odlišnosti rozdíly mezi národy, zvyky, tradice - Vánoce, Velikonoce, Halloween tolerance a chápání rozdílů 9

10 6.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Výchova Zdravý životní styl- zdravá rodina, zdravá osobnost- práce s příběhy, modelové ke zdraví situace, hry Čas proměn -dospívání- beseda Osobní bezpečí- šikana, NL, znásilnění, zneužití rozpoznání nebezpečí, ochrana, Občanská výchova Zeměpis pomoc- Linka bezpečí- nácvik komunikace Školní řád-pravidla soužití, práva, povinnosti Moje rodina- vztahy, ochrana dítěte, řešení problémových situací Žebříček hodnot- třídění a uvědomování si hodnot Ochrana kulturních a přírodních památek- prevence vandalismu Obyvatelstvo světa rasismus, antisemitismus, náboženství /tolerance/ Anglický jazyk Český jazyk Výtvarná výchova Tělesná výchova Zdraví a volný čas, zdraví a stravování kulturní zvláštnosti, tolerance /četba, rozhovor/ Řeč a jazyk- vhodná volba jazykových prostředků, rozhovor Dopis- hodnota přátelství, rodinného zázemí- vyjádření prostřednictvím dopisu blízké osobě Popis- můj spolužák, můj učitel, vlastnosti Vypravování- dokončení příběhu, rozhodování při řešení náročných životních situací Osobní bezpečí- nebezpečí týrání, zneužívání, chování v krizových situacích /malba/ Ke sportu drogy nepatří Organizace vlastního pohybového režimu- využití nabídek sportovního vyžití Informatika Kyberšikana- pojem,nebezpečí, prevence 10

11 7.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Občanská Život mezi lidmi- komunikace ve škole, doma, mezi vrstevníky, vliv party /šikana, výchova kyberšikana/ Člověk a kultura- multikulturní výchova, masmédia, reklama Majetek a bohatství- hodnoty, dobročinnost, solidarita, konzumní společnost, vandalismus Lidská práva- problémy v oblasti LP dříve a dnes, mravní a právní normy, zákon Český jazyk Řízení Slova citově státu, zabarvená- demokracie volba pravidla jazykových prostředků, slova hanlivá Diskriminace- cizí slova= cizí chování, diskuze Charakteristika- pojmenování vlastností osobnosti, popis chování- rozhovor nad motivací jednání člověka Anglický jazyk Výtvarná výchova Dějepis Tělesná výchova Informatika Vypravování- Příběh party, hledání vzoru pro své chování Zdravá výživa- stravujeme se v zahraničí- Jiný kraj jiný mrav /poslech, rozhovor, třídění informací Ochrana životního prostředí a majetku /plakát/ Vandalové- vandalismus, nutnost ochrany kulturního dědictví /práce s historickými prameny, prevence vandalismu dnes, důvody vandalismu/ Islám, křesťanství- původ, znaky a projevy, svoboda náboženského vyznání, náboženský fanatismus /pracovní listy, práce ve skupinách/ Zlepšení osobního pohybového režimu Pravidla FAIR PLAY, zdravá soutěživost Sociálně negativní jevy-vyhledávání informací, jejich třídění a prezentace- vytvoření přehledu specializované pomoci, kyberšikana 11

12 8.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Občanská Jednání- pasivní, agresivní, asertivní, schopnost jej rozlišit, sebeovládání, modelové výchova situace, řešení konfliktů Charakter sebepoznávání, vůle a volní vlastnosti Já- zdravé sebepojetí Výchova ke zdraví Můj vzor Cesta Zdravá mým výživa- životem poruchy příjmu potravy Prevence zneužívání NL- vliv NL na zdraví člověka Lidská sexualita- rizika Osobní bezpečí šikana, využití www stránek Český jazyk Tělesná výchova Přírodopis Chemie Výtvarná výchova Anglický jazyk Informatika Charakteristika- vlastnosti a motivace, nepřímá charakteristika Výtah- sebedůvěra, sebevědomí při vystoupení před posluchači Úvaha- respektování přesvědčení druhých lidí, vyjádření vlastních názorů Výpisky, výtah- práce s texty z www stránek na téma prevence R. John: Memento- prevence NL Drogy, šikana, mezilidské vztahy diskuze, úvaha, charakteristika Příprava soutěží pro mladší žáky důležitost stanovení pravidel a jejich dodržování Zlepšování tělesné zdatnosti Kouření- dýchací soustava Alkoholismus- trávicí, nervová a vylučovací soustava Sexuální chování- pohlavní soustava, rozmnožování, odpovědnost v partnerských vztazích Rasy, rasismus-kůže Kouření- jedovaté plyny, oxid uhelnatý Prevence zneužívání NL, taktika reklamních agentur /návrh na reklamu/ Volný čas vandalismus, kouření, gamblerství /popis/ Sport- sport a drogy / rozhovor/ Jídlo- co je dobré a co zdravé? /popis odlišností / Šikana orientace na www stránkách- nabídka pomoci, vyhledávání informacízpracování- informační leták,.. Nebezpečí internetu, kyberšikana 12

13 9.ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Občanská Člověk a pracovní život- moje budoucnost výchova Globální svět- globalizace, globální problémy a jejich řešení, tolerance, multikulturní výchova Právní ochrana- orgány právní ochrany, přestupek, trestný čin, trestní odpovědnost, soudy Výchova ke zdraví Český jazyk Chemie Anglický jazyk Výtvarná výchova Dějepis Životní perspektivy- hledání smyslu života Druhy závislostí- nebezpečí, prevence, pomoc v krizi, odborná pomoc- www stránky modelové situace, nácvik odmítnutí, chování v rizik. situacích Sexuální výchova odpovědné rozhodování, výběr partnera, sex. přenosné nemoci, plánované rodičovství, sex. odchylky, homosexualita, prostituce, promiskuita, nebezpečí HIV-AIDS Úvaha- uplatnění zkušeností, názorů, postojů- obhajoba, diskuze pravidla Popis- literární postava- hledání vzorů Publicistické útvary- vyhledávání a třídění informací Alkoholismus- deriváty uhlovodíků-alkoholy Drogy-člověk proti sobě- chemie slouží i ohrožuje / vyhledávání a třídění informací, diskuze/ Rodina v jiných zemích a kulturách- rasová tolerance, rasismus, multikulturní společnost /rozhovor, četba/ Oslava alkohol a jeho tolerance v jiných kulturách/ vyhledávání informací, diskuze/ Jídlo a způsoby stravování- anorexie, bulimie /popis fotografie/ Rasismus, intolerance, xenofobie /portrét, vyjádření emocí- nenávist, zloba, opovržení / Rasismus, antisemitismus a jejich nepřijatelnost z hlediska LP /film, beseda/ Příběhy bezpráví beseda Tělesná výchova Informatika Zeměpis Školní olympiáda- zdravá soutěživost, pomoc při přípravě jednotlivých disciplín a organizaci dne, pravidla mladých rozhodčích, zodpovědnost Zlepšování tělesné zdatnosti, zdravý pohybový režim Šikana, kyberšikana a zákony, specializovaná pomoc, prezentace Obyvatelstvo světa rasismus, antisemitismus, náboženství /tolerance/ 13

14 2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě (Aktivity které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy, která byla zaregistrována na základě šetření ke zjištění situace ve škole, provedeného před zpracováním MPP např. pomocí dotazníku, diskuse atd. viz blok A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétních SPJ- násilí, šikana, výskyt a zneužívání drog včetně alkoholu a tabáku, rasismus a jiné projevy netolerance, na které budou navazovat další aktivity podle aktuálního vývoje situace. Pro každý jednotlivý jev a třídu použijte samostatnou následující tabulku.) Vyplývá z minulého školního roku nebo ze šetření na počátku nového školního roku SPJ který bude řešen: Jak byla situace zjištěna: Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy bude situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: Při výskytu SPJ budeme postupovat na základě zkušeností z předchozích let a za pomoci příslušných odborníků/ viz bod V /, také s ohledem na metodická doporučení /viz přílohy/. Nelze předem přesně uvést a popsat /viz. Hodnocení MPP / Jednorázové aktivity pro žáky Název aktivity, akce Datum Realizátor MINISTART víkendový pobyt ve škole, zážitková září listopad TU/dle zájmu/ pedagogika, 6.tř., vytváření pravidel třídy MINISTART 5.B dvoudenní program třídy září TU, OMP,ŠMP Chování za mimořádných událostí, všichni žáci září, červen TU Rizika závislosti na NL 8. a 9. tř. říjen PhDr.M. Horecká, PORCETA,ŠMP Prevence úrazů, pomoc a chování k vozíčkářům 6. tř. říjen Mgr. Jónová Halloween, kulturní zvláštnosti, tolerance, spolupráce starších a říjen Š. Zasadilová, mladších žáků, multikulturní výchova, tř. vyuč. Aj Pět dobrých návyků pravidla dobrého soužití listopad ŠMP, Semafór Vzdělání a řemeslo Č.B., doplňkové aktivity k prevenci NL, listopad VP, TU žáci 9.tříd ŠIKANA- program třídy, zážitkové metody, modelové situace, 4. třídy prosinec ŠMP, SEMAFÓR p. Kadlecová PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ- film. příběh, lidská práva,beseda, 9.tř. prosinec Jeden svět na školách BESÍDKY- mikulášské, vánoční, tř. prosinec TU Vánoce- nejkrásnější svátky v roce, besídky, třídní programy, posilování vztahů, tř. prosinec TU LVZ zážitková pedagogika, hry, soutěže, 7. tř. leden J. Podlaha Jak si nenechat ublížit zneužití, znásilnění, únor SEMAFÓR,ŠMP šikana,agresivita, zvládání kriz. situací, 6.tř. Bolest zvaná šikana, kyberšikana /prevence RCH/ 7.tř. únor SEMAFÓR,ŠMP 14

15 Pornografie a kult krásy 8.tř. únor SEMAFÓR Láska ano, děti ještě ne, 8. tř.- antikoncepce, odpovědné únor ŠMP, Dr. Kolář chování, zdravá sexualita, nebezpečí v lásce Trestní odpovědnost přestupky, t. činy, orgány právní ochrany 9.tř. beseda s policistou únor ŠMP Mgr. Doubek DEN NAŠÍ TŘÍDY- celodenní program třídy a ve třídě, zážitková pedagogika, posilování pozitivních vztahů,příjemné sociální klima třídy, spolupráce, komunikace, 1.-9.tř. K-CENTRUM, AURITUS exkurze s programem prevence NL, relaxace, 8.a 9.tř. DEN ZEMĚ OŽP, spolupráce, společné plánování, odpovědnost, tř. duben duben duben Policie ČR ŠMP, TU ŠMP L. Kubešová,TU Čarodějnice, 4.tř. duben TU Holocaust, 8.tř.- lidská práva duben ŠMP DEN DĚTÍ TROCHU JINAK- originální program třídy, zážitková pedagogika,1.-9.tř. červen TU ŠKOLNÍ LEHKOATLETICKÁ OLYMPIÁDA- zdravé fandění, sport jako koníček, zábava, životní styl červen uč. Tv, TU. O POHÁR STAROSTY- zdravá soutěživost září, červen uč. Tv,TU EXKURZE, VÝLETY TŘÍD- vzájemné poznávání, pomoc, tolerance, posilování a rozvoj dalších sociálních dovedností, komunikace, upevňování kolektivních vztahů, zážitkové techniky, relaxace Besedy se strážníky městské policie na téma osobní bezpečí, chování v mimořádných situacích, veřejný pořádek, vandalismus, sebeobrana, 1.-9-tř. v průběhu roku v průběhu roku, dle zájmu a potřeby TU TU, ŠMP IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ Výchova k aktivnímu občanství -Extremismus a radikalismus lektor - Mgr. Marika Kropíková /práce postupně navazuje a téma je dále rozvíjeno od 6. do 9. ročníku/ 6. ročník 1. Seznámení s náplní semináře, metodami. Seznámení s lektorem. Pravidla během semináře. 2. Bytosti v našem světě: Cíl: práce se stereotypy. 7. ročník 1. Kým chci být? Cíl: hraní rolí a vcítění se do pocitů ostatních, diskuze nad odlišnostmi 2. Vlakem po Evropě. Cíl: podnícení diskuze o předsudcích, stereotypech, různých hodnotách a limitech naší tolerance. Napomoci žákům vnímat osobní a skupinové předsudky k ostatním lidem a minoritám a uvědomit si, jak první dojem nebo negativní zkušenost poznamenává naše budoucí chování. 15

16 8. ročník 9. ročník 1. Metoda Tabu: Žáci mají vysvětlit vlastními slovy převyprávět text, aniž by přitom použili zakázaná slova. Vede žáka k nutnosti přemýšlet. 2. Pochod skinheadů. Cíl: práce médií, manipulace médii. 1. Pochod skinheadů. Cíl: práce médií, manipulace médii. 2. Pomoz mi z ghetta. Cíl: hledání nejvhodnějších stylů řešení problémů. 3. Práce s nacistickou čítankou. Cíl: vliv propagandy na myšlení lidí, vymývání mozku, odhalení možností manipulace. - zapojení do projektu JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH, ČLOVĚK V TÍSNI - cílem programu je prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních materiálů, následných diskusí, doprovodných publikací, simulačních her a interaktivních metod výuky vychovávat mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci, vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci. /ŠMP, J. Jináčková/ - zapojení do ADOPCE NA DÁLKU žáci adoptovali chlapce z Keni, kterého finančně podporují, do adopce postupně zapojili většinu pedagogů a některé jejich rodiče, tímto projektem pracujeme na rozvoji solidarity, empatie, žebříčku hodnot, multikulturní výchově / K. Staňková/ - AKTIVNÍ ŠKOLA - PRO ŠKOLY server pro podporu žáků základních a středních škol sociometrické dotazníky- klima třídy a školy, testy k volbě povolání apod. V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) PPP v Táboře- okr. Mgr. Soňa Fornůsková metodička prevence RCH AURITUS, K CENTRUM v Táboře Mgr. H. Vojtěchová PPP v Táboře Mgr. J. Bláhová psycholožka, vedoucí PPP Policie ČR - Tábor Mgr. M. Doubek

17 Městská policie Soběslav p. M. Drs Psycholog, etoped Dr. Z. Martínek KDMS p. J. Palasová SPARTAK Soběslav p. Hanzal SEMAFÓR Veselí n.l. p. Kadlecová MěÚ Soběslav Ing. Bláha, Mgr. Drachovský , Školní psycholožka Mgr. B. Bradáčová Sociálně zdravotní odbor MěÚ p. Brožová, p. Matějková , , Etoped, lektor PORCETA Tábor Mgr. Marika Kropíková Středisko vých. péče ČB dle jednotlivých případů , Psychologická, pedagogická a právní poradna Praha- Motol Lékařka pro děti a dorost JUDr. Karel Kašpar, PaeDr. Z. Kašparová MUDr. Y. Fialová VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA - vedení deníku ŠMP - vedení záznamů o výskytu RCH - u ŠMP, VP a TU - dotazníky, ankety pro učitele i žáky a další způsoby vyhodnocování aktivit / např. diskuse, rozhovor, volné psaní jako následná reakce na realizované aktivity, sociometrie - Naše třída a další / - uložení výsledků některých aktivit u realizátora akce, ŠMP - vedení záznamů z jednání s rodiči- u ŠMP,VP, TU, kontrola plnění uložených úkolů - pravidelná zpráva ŠMP v rámci pedagogických porad - spolupráce ŠMP a pedagogů při přípravě nového MPP, hodnocení MPP, přípravě a vyhodnocování aktivit VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Seznámení ředitele školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Datum Podpis ředitele školy 17

18 Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost školy a ochraně zdraví žáků. 3.2 Odpovědnost pedagogického pracovníka 4. Prevence proti šikanování 4.1 Školní vzdělávací program 4.2 Systém primární prevence sociálně patologických jevů 4.3 Systém dalšího vzdělávání školy 4.4 Informování pedagogických pracovníků 4.5 Systém úkolů pro pracovníky školy v oblasti prevence proti šikaně 4.6 Školní řád 4.7 Spolupráce se specializovanými institucemi 5. Krizový plán a postupy řešení šikanování 5.1 Postup pedagogického pracovníka a ředitele školy 5.2 Vyšetřování šikany 5.3 Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR 5.4 Postup rodičů při podezření na šikanování 6. Přílohy Právní východiska Metodický pokyn k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j. MSMT / Národní strategie primární prevence rizikového chování na období Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, MŠMT č.j.: 21291/

19 1. Předmět Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento program je nedílnou součástí primární prevence sociálně patologických jevů ve škole a Minimálního preventivního programu školy. 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Podoby šikanování jsou: 1. přímá podoba šikany: - fyzické útoky v podobě bití, - vydírání, - loupeže, - poškozování věcí, - slovní útoky v podobě nadávek, - pomluvy, - vyhrožování, - ponižování, - sexuální obtěžování až zneužívání, - kyberšikana prostřednictvím elektronické komunikace (útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.). 2. nepřímá podoba šikany - demonstrativní přehlížení, - ignorování žáka či žáků. 2.2 Verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). 2.3 Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). 2.4 Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.). 19

20 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 5651/2004 Sb./školský zákon/ je povinná zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). 3.2 Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestného činu neoznámení, případně nepřekažení trestného činu.( 168, 167 trestního zákona), případně dalších trestných činů Prevence proti šikanování 4.1 Prevence proti šikaně je základní formou boje proti tomuto negativnímu jevu na naší škole. V této oblasti musí spolupracovat všichni pracovníci školy a rodiny žáků. Základem prevence šikanování a násilí ve škole je Školní vzdělávací program pro základní školu, který podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky (a mezi žáky a učiteli) a usiluje o vytváření bezpečného prostředí školy/ především kapitoly Klíčové kompetence a Výchova demokratického občana/. 4.2 Systém primární prevence sociálně patologických jevů je dán Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. A je dále rozpracován v Minimálním preventivním programu školy. 4.3 Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy: - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem žáků jako prevenci šikanování, - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování, - vzdělávání školního metodika prevence. 4.4 Dále je to informování pedagogických pracovníků, rodičů i žáků o problematice šikanování. 4.5 Zpracování uceleného systému úkolů pro pracovníky školy v oblasti prevence proti šikaně a jejich postupné zapracování do dokumentů školy. 4.6 Zapracování prevence proti šikanování do školního řádu a dodržování školního řádu. 4.7 Spolupráce se specializovanými institucemi: Při předcházení případům šikany spolupracovat s institucemi: - v resortu školství s pedagogicko-psychologickými poradnami, - v resortu zdravotnictví s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie, - v resortu sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou), 20

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2015 Gymnázium a SOŠ Horská 309, Hostinné Zpracovala: Mgr. Doubrava Dřízhalová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Rožňavská 21, 779 00 OLOMOUC, Tel.: 585 759 111, Fax: 585 759 112, e-mail:zsroznavska@post.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více