Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr."

Transkript

1 Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č Školní rok 2009/2010

2 Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou práci vypracovala samostatně s pouţitím uvedené literatury a tato práce nebyla pouţita k získání jiné atestace. V Uherském Hradišti dne Jitka Mannová

3 3 Úvod: Jako téma své závěrečné práce jsem si zvolila problematiku školní třídy zaměřenou především na sociální klima třídy a roli třídního učitele. Na naší škole působím jiţ několik let jako školní metodik prevence a díky zkušenostem, které s preventivní činností mám, se domnívám, ţe dobrý kolektiv třídy a zdravé sociální klima vytváří základ prevence rizikového chování. Všechny ostatní aktivity, které mají omezit neţádoucí chování ţáků, nemohou být dostatečně účinné, pokud třída nefunguje, jak by měla. Přiznám se, ţe téma školní třída jsem si vybrala v naivní víře, ţe pro mě bude jednoduché a známé, protoţe za svou pedagogickou praxi jsem byla třídní nejméně v deseti třídách. Jak jsem však postupně studovala jednotlivé prameny, zjišťovala jsem, ţe nejsem schopná popsat tuto problematiku v celé její hloubce a šířce, a proto se omezím pouze na základní pojmy a jevy. V první části své práce se snaţím o obecnou charakteristiku školní třídy jako sociální skupiny v rámci sociální struktury společnosti. Uvádím zde základní znaky malé sociální skupiny a další typy sociálních skupin. Dále se zabývám znaky školní třídy, rozborem sociálního klimatu s uvedením hlavních komponent, které ho ovlivňují, vytvářením třídního kolektivu, rolemi třídního učitele a metodami diagnostiky třídy. Poslední část je zaměřena prakticky, jde o pokus o diagnostiku jedné třídy. Nejedná se o rozsáhlý pedagogický výzkum, ale pouze demonstruji na jednom vzorku třídy základní diagnostické metody, kterých bylo pouţito v průběhu dvouletého zkoumání uvedené třídy. Vzhledem k tomu, ţe nám v rámci studia metodiky prevence bylo doporučeno zabývat se takovým tématem, které by bylo vyuţitelné v naší praxi, doufám, ţe by mohla tato část slouţit i jako základní návod pro třídní učitele i ostatní pedagogické pracovníky naší školy.

4 4 Školní třída z hlediska sociologického V kaţdé učebnici sociologie nebo sociologické studii najdeme hodnocení školní třídy jako sociální skupiny. To znamená, ţe je součástí sociální struktury společnosti a splňuje obecné poţadavky a funkce této základní společenské jednotky, která tvoří organizovaný systém, v němţ jsou interakce mezi členy strukturovány podle určitých pravidel. Kaţdý člověk je součástí několika sociálních skupin, protoţe většinu našeho osobního i profesního ţivota trávíme ve vzájemných vztazích s ostatními lidmi, tím je vlastně dána společenská podstata člověka a schopnost jeho socializace. Z hlediska celkové klasifikace sociálních skupin vyplývá, ţe školní třídu můţeme začlenit do malých sociálních skupin, pro které je typické, ţe se členové navzájem znají, komunikují spolu a jsou formálně nebo neformálně spojeny nějakým společným cílem. Vytvářejí si určité interpersonální vztahy, mají společný cíl, rozrůzněné role a pozice, určitá pravidla daná určitým časovým limitem. Většina sociologických studií uvádí tyto znaky malé sociální skupiny: 1. Jedinci ve skupině se navzájem znají a společně navzájem komunikují. 2. Jedinec je s ostatními členy v nějakých konkrétních vztazích, které se projevují příslušným způsobem interakce. 3. Jedinec v této skupině zaujímá jasně vymezené pozice a role, které mají určitou sociální prestiţ. 4. Vztahy ve skupině mohou mít různý charakter, např. nadřazenost, podřízenost, vzájemná závislost, láska, přátelství i odmítání atd. 5. Charakter vztahů určuje míru koheze skupiny, čím jsou pozitivnější, tím je skupina soudrţnější, pokud převaţují negativní vztahy, mohou vést aţ k rozpadu skupiny. 6. Skupina vychází ze společných cílů, které vyplývají z hodnotového systému a ze způsobu, jakým o dosaţení cíle usiluje, zároveň vyjadřuje i její normy a postoje. 7. Členové skupiny sdílí určité společné normy a hodnoty, vytvářejí si i své vlastní dané zaměřením skupiny. Tyto normy ovlivňují jejich vztahy a chování k sobě navzájem, k jiným lidem, v různých sociálních situacích. Pokud by jedinec tyto normy nedodrţoval, skupina na něj bude vytvářet nátlak, který můţe mít různý charakter, v krajním případě dochází k izolaci nebo vyloučení ze skupiny. Skupinové normy jsou různě závazné, stejně tak i kontrola a nátlak dodrţování. Normy určují i míru skupinové konformity, která je vyjádřena ochotou přizpůsobit se poţadavkům skupiny a plnit veškerá její ustanovení. Počet členů malé sociální skupiny se většinou uvádí v rozmezí 2 aţ 30 členů, ale jde pouze o údaj orientační. Jako příklad malé sociální skupiny můţeme uvést kromě školní třídy také rodinu (nejtypičtější příklad), pracovní kolektiv,partu atd. Sociální skupiny rozlišujeme nejen podle velikosti, ale i dalších kritérií: 1. podle intimity vzájemných vztahů na: - primární (člověk se do ní rodí) nejvýznamnější je rodina, kde jsou vzájemné vztahy charakteristické intimitou, citovými vazbami, vzájemnou soudrţností, přesně vymezenými rolemi a hierarchií pozic - sekundární (člověk si ji volí, nebo je do ní delegován) mají jiné zaměření a cílem většinou bývá např. výkon, seberealizace, zájmy atd., ale i zde mohou časem vznikat intimnější vztahy 2. podle organizace a struktury na: - formální (organizovaná pravidly) vznikají v rámci nějaké instituce, lidé se stávají jejich členy ne na základě vzájemných vztahů, ale jsou motivováni potřebou získat vzdělání, uplatnit se v určité profesi, vydělat si peníze atd., tyto skupiny mají předem danou strukturu a organizaci a řídí se stanovenými normami a pravidly, jsou přesně

5 5 vymezeny a definovány ţádoucí formy interakce mezi jejich členy (např. nadřízený, podřízený) - neformální ( vznikají spontánně, na základě společných cílů, jsou samoorganizované na základě vzájemných sympatií a antipatií členů) vznikají na základě rozhodnutí lidí, kteří je tvoří na základě potřeby kontaktu spojeného s určitou aktivitou, která je pro jejich členy uspokojující 3. podle míry identifikace na: - referenční (jedinec se s ní identifikuje, ale není členem) jedinec se k nim hlásí, jsou pro něj velice přitaţlivé, rád by k nim patřil, ale není nebo nesplňuje kritéria být jejich členem, zvláštním případem je negativní referenční skupina, jejíţ cíle, hodnoty a normy jedinec odmítá - členská ( jedinec je členem) k členským skupinám jedinec fakticky přísluší, většinou je hodnotí příznivě, podléhá vlivu tzv. pozitivního autostereotypu, kdeţto při posuzování cizích skupin převaţují negativní heterostereotypy, které mívají ráz předsudků, solidarita k členské skupině často bývá přímo úměrná averzi k cizí skupině - otevřená (členové se mohou průběţně měnit) a uzavřená (relativně stálí členové) - vlastní k té jedinec patří a označuje příslušníky slovem my - cizí jedinec k ní nepatří a označuje je slovem oni (např. jiná školní třída) - dav výrazně mění chování i proţívání jednotlivců, zesiluje afekty - parta původně pracovní skupina, ale i jiná neformální skupina se společným zájmem, cílem, někdy negativně zaměřená s delikventním chováním - kolektiv označení se uţívá v různém významu (např. pracovní nebo výchovná skupina) Kaţdá malá skupina si postupně vytváří strukturu, která je dána tím, ţe kaţdý člen zaujímá ve skupině určité místo a postavení, jeţ je označováno jako sociální pozice. Sociální pozice vlastně vyjadřuje určitou hierarchii členů skupiny (nadřazenost, souřadnost či podřazenost) a status jedince, který je určován jeho vlastnostmi a schopnostmi a vyplývá z jeho hodnocení ostatními členy skupiny a z významu, jaký pro ně má. Je závislá i na samotné skupině, jejích cílech, hodnotách a normách, má určitou prestiţ a je důleţitou součástí identity. Tím se stává dosaţení ţádoucího sociálního postavení významnou motivací a součástí potřeby seberealizace (jeho pokles či ztráta mohou vyvolat silný stres a změnit sebehodnocení jedince i jeho chování). Skupina se vnitřně diferencuje podle různých kritérií, nejčastěji podle popularity, kterou jedinec ve skupině získal. Nejvyšší sociální pozici a zároveň největší prestiţ má člen, který je nejvlivnější a nejoblíbenější, coţ nemusí nutně vytvářet jednoznačně přímý vztah. - vliv a osobní moc získává jedinec na základě srovnávání s ostatními členy skupiny, často o ni musí s ostatními soutěţit nebo soupeřit, není neměnná - popularita vyjadřuje míru obliby jedince ve skupině, jak je ostatním sympatický nebo nesympatický Se skupinovou strukturou je úzce spojena skupinová dynamika, jeţ se určuje na základě vzájemných vztahů a interakcí ( spolupráce, soutěţivost, rivalita ). Základní dynamické síly ve skupině tvoří skupinová koheze ( spojuje členy dohromady) a skupinová tenze ( napětí, které můţe narušovat skupinové vztahy a vazby). Skupinovou dynamiku výrazně ovlivňuje styl vedení skupiny, který určuje, jakým způsobem bude skupina fungovat, co bude od svých členů vyţadovat, koho bude uspokojovat nebo neuspokojovat. Většinou se rozlišují tři základní styly vedení: - demokratický vůdce je respektován, ale bere v úvahu názory ostatních členů, převaţují vztahy souřadnosti, uvolněná a přátelská atmosféra

6 6 - autoritativní členové se musí podřizovat příkazům vůdce, nemohou je sami příliš ovlivňovat, atmosféra je formální, často napjatá - liberální vyznačuje se volností aţ anarchií členů a jejich malou závislostí na vůdci, jehoţ pozice je nejasná Dalším důleţitým aspektem je sociální klima skupiny, na němţ závisí spokojenost členů i míra její atraktivity. Závisí na charakteru vztahů a interakcí mezi členy skupiny, důleţité je vymezení jasných pravidel chování i pravomocí a povinností jednotlivých členů. Působí na výkon, motivaci, soudrţnost, angaţovanost i spokojenost jejích členů. Školní třída Školní třídu můţeme chápat jako sociální skupinu s její strukturou a vztahovou sítí, která závisí na kohezi třídy, pozicích a rolích ţáka ve třídě, diagnostice a práci se třídou, roli učitelova vedení atd. V. Spousta (1996) definuje školní třídu jako základní sociální a organizační jednotku školního vzdělávání, kterou tvoří skupina ţáků přibliţně stejného věku, dále jako prostorovou jednotku, v níţ probíhá vyučování. Uvádí její základní kritéria, která v podstatě splňují výše uvedená kritéria malé sociální skupiny: - tvoří ji určitý počet jedinců, kteří vykonávají společnou činnost vedoucí ke společným cílům (dosaţení určitého stupně vzdělání), jsou v dlouhodobé interakci a uvědomují si vzájemnou pospolitost - její členové se řídí skupinovými normami, zaujímají různé pozice i role, struktura vztahů bývá relativně stálá - vzniká jako formální skupina, je institucionálně ustanovena, ale zároveň vytváří i neformální rovinu, coţ obojí významně ovlivňuje její strukturu i dynamiku a vytvářejí se rozmanité formální i neformální vztahy - vytváří se i neformální struktury malé podskupiny vznikající na základě vzájemných sympatií - zpravidla se stává skupinou referenční, neboť téměř pro kaţdého ţáka je důleţité cítit se ve třídě dobře, coţ závisí na jejím sociálním a emočním klimatu Podle L. Vágnerové (2001) je školní třída z hlediska socializačního místem sdílení různých ţivotních zkušeností, ovlivňuje chování ţáků, poskytuje nové zkušenosti a podněty pro rozvoj jedince a jeho identity. Jedinec se učí porozumět chování vrstevníků, sociální interakci, solidaritě, sebeovládání, navazování kontaktů, komunikaci. Postupně si získává určité postavení, které je součástí jeho identity. V tomto případě pozice, kterou zaujímá, můţe mít větší význam pro jeho sebehodnocení neţ názory dospělých. Takţe pro vývoj osobnosti ţáka je důleţitý nejen úspěch ve škole, ale i role v kolektivu. Pozice mohou být různé agresor, třídní hvězda, dobrý kamarád, přijímaný nebo odmítaný člen, negativně hodnocený jedinec apod. Při vytváření pozic a rolí jednotlivých ţáků je důleţité vedení třídního učitele, jeho zkušenosti a profesionalita, protoţe třídní učitel výrazně ovlivňuje sociální vývoj dané třídy a můţe usměrňovat vytváření ţádoucích pozic nebo naopak. Třída dokáţe vystupovat a jednat jako celek, jedná jako skupina a podle toho, jak prosazuje své společenské hodnoty, cítí jedinec její stabilitu a oporu, nebo naopak odmítání a vyřazení ze svého středu. Vágnerová (2005) dále uvádí, ţe s vytvářením kolektivu třídy souvisí i proces vytváření jejích norem, které rozděluje na: - sociální dokáţe si vytvářet vlastní normy, nepřejímá nekriticky ty standardně dané, ţáci jsou schopni vysvětlovat si je svým způsobem - poţadavek rovnosti a spravedlnosti - očekávání stejného chování od všech členů skupiny zde vznikají tendence vyloučit jedince s odlišným chováním, nebo se od něho distancovat Podle V. Hrabala (1989) je školní třída tvořena podskupinami s intimními vztahy a má dvě hlavní roviny:

7 7 - znalost učitele (především třídního) - intimní ţivot ţáků (ţáci jsou nebo nejsou akceptováni svou třídou Jako hlavní cíle třídy a jejích ţáků uvádí vysokou kohezi a výchovně hodnotnou skupinovou hierarchii hodnot a strukturu norem. Tím se dostává k pojmu ideální a reálná třída. Ideální třída je vytvořena kolektivem, který směřuje ke stejným cílům jako učitel a škola, v praxi je nerealizovatelná. Reálná třída je konkrétní stav jednotlivých tříd, které se v nejlepším případě pouze přibliţují ideálnímu stavu. Mezi překáţky, které znemoţňují dosaţení ideálního stavu, zařazuje: - charakter základního cíle třídy tím, ţe jde o vzdělávání jednotlivých ţáků, je mnohonásobně individuální, stejně jako je individuální proces získávání vědomostí - učitel není členem třídy ve vyšších ročnících se navíc vyučující střídají a mění se styl vedení činnosti i atmosféra ve vyučování - působení rodiny obecně platí, jaká rodina, takový ţák Mezi významné charakteristiky třídy zařazuje V. Hrabal (1989): - kohezi je určována intenzitou pozitivních citových vazeb ve třídě, která se projevuje přátelskou atmosférou - integraci je tím větší, čím je třída vyhraněnější jako skupina, čím přesněji jsou definovány pozice a čím obecněji jsou přijaté normy Pro třídu je optimální vysoká koheze i integrace, ale nemusí nutně vést k vyšší výkonnosti, efektivita skupiny závisí také na jejích normách a hodnotách. Pro charakteristiku tříd jako skupin uvádí V. Hrabal (1989) Helusovu klasifikaci skupin: - difuzní bez stálé vnitřní struktury - asociační naznačena struktura, převaha vztahů sympatie a antipatie - kooperativní se společnými cíly a činnostmi - kolektiv Pro formování školní třídy jsou podle V. Hrabala (1989) nezbytné: Činitelé ovlivňující stav třídy od vzniku a po jejím vzniku: - vývojové hledisko je dáno věkem ţáků obecně platí, ţe se vzrůstajícím věkem klesá závislost třídy na učiteli a roste autonomie ţáků, v postpubertálním věku vrcholí proces nezávislosti skupiny - pohlavní rozdíly chlapecké skupiny bývají výrazně integrovanější neţ dívčí, které mají tendenci rozpadat se do malých podskupin, více se v nich projevují konkurenční aţ nepřátelské vzájemné vztahy a vzniká u nich většinou silnější vazba na učitele - velikost třídy - sloţené třídy - rodinné prostředí a vzdělání rodičů Činitelé ovlivňující stav třídy po jejím vzniku: - organizace pedagogického procesu zasedací pořádek, formy vyučování - činnost třídy mimo vyučování - vývoj třídy pod vlivem průběhu školní docházky v prvním období bývá vztah třídy ke školním normám kladnější, projevuje se v učebním úsilí, v prostředním období dochází u ţáků k poklesu napětí v novém prostředí, mohou se projevit konflikty skupinových hodnot s cílovými výchovnými poţadavky, poklesem studijního úsilí a mírnému zhoršení klasifikace, v posledním období se naopak zvyšuje učební aktivita - průběh školního roku intenzita motivace k učení kolísá - ustálená skupinová struktura profil vůdce a vedoucích členů - charakter podskupin výrazně ovlivňuje kohezi i integraci třídy - třídní učitel a ostatní vyučující

8 8 Sociální klima třídy Co vlastně tvoří psychosociální klima ve třídě? J. Průcha (2002) charakterizuje klima školní třídy jako určitou náladu, atmosféru, jako subjektivně pociťované projevy doprovázející kaţdou událost interakce. (str. 333). Školní klima je tedy poměrně sloţitý jev, v němţ se odráţejí materiální, sociální i kulturní faktory třídy, školy a celé společnosti( veřejné mínění). Školní klima pak působí na lidi, kteří se ve škole nacházejí, ovlivňuje jejich sebereflexi, psychický stav ( spokojenost, stres, strach, přetíţení atd.). Tyto osoby pak zase zpětně ovlivňují školní klima a to nejen svou existencí, ale i prostřednictvím rolí a komunikačních struktur. Podle V. Spousty ( 1996) je sociální klima třídy tvořeno ţáky celé třídy, jednotlivci a skupinami v dané třídě, třídním učitelem a všemi učiteli vyučujícími v dané třídě. Jde o pochopení jejich vzájemných sociálních vztahů. Zprostředkovaně je ovlivňováno klimatem školy a učitelského sboru, vztahy mezi učiteli a vedením školy a ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky. Na klima třídy tedy působí: zvláštnosti školy její typ, velikost, materiální vybavení, pravidla daná školním řádem, jak je vyţadováno jejich dodrţování a sankciováno případné nedodrţení školních pravidel zvláštnosti vyučovacích předmětů a pedagogických situací - teoretické a praktické vyučování, metody vyučování atd. zvláštnosti tříd - vztahy mezi učiteli a ţáky, způsoby komunikace a kooperace, skladba tříd, skupiny ve třídě a jejich zafixované vzorce chování, třída jako celek atd. zvláštnosti ţáků - jejich pozice a role ve třídě, individuální osobnostní charakteristiky, s kým se ve třídě kamarádí apod. - taková referenční skupina, jak uvádí J. Mareš (1997) mívá zvláště u dospívajících ţáků mnohem větší vliv neţ učitelé a rodiče J. Mareš (1998) vymezuje klima školní třídy jako zvláštní charakteristiku, která vyjadřuje určité postoje a vztahy ve třídě, emocionální naladění, míru integrity, spolupráce a pohody, kterou vnímají učitelé i ţáci. Poukazuje na to, ţe klima ve třídě nelze oddělit od environmentálních, sociálně psychologických, sociologických a kulturních souvislostí. Uvádí dvě koncepce uspořádání prvků klimatu. První rozlišuje čtyři hierarchické úrovně: 1. ekologie charakteristika budovy, v níţ se výuka odehrává 2. prostředí charakteristiky učitelů a ţáků 3. sociální systém skupinové charakteristiky (vztahy, sociální komunikace, podíl na rozhodování, účast na sociálním dění ve skupině) 4. kultura hodnoty a hodnotové systémy, jeţ účastníci povaţují za významné, důraz na kooperaci, učitelova zaangaţovanost, důraz na činnosti související se školou, jasnost cílů Druhá koncepce rozlišuje sedm úrovní : 1. podmínky klimatu fyzikální a psychologické prostředí (architektura budovy, učebny a jejich vybavení, vzájemné respektování, spolupráce a pomoc účastníků, otevřenost a autentičnost jednání radost ze společenství 2. zaangaţovanost ţáků na společné tvorbě plánů 3. zaangaţovanost ţáků na diagnostice vlastních potřeb 4. zaangaţování ţáků na definování cílů učení 5. zaangaţování ţáků na návrhu postupů při učení 6. pomoc ţákům uskutečňovat navrţený postup učení 7. zaangaţovanost ţáků na hodnocení průběhu a výsledků vlastního učení

9 9 Za určující podmínky kvality klimatu sám povaţuje: věk a pohlaví ţáků zvláštnosti třídy i ţáků, jejich sociální zázemí výchovné činitele ve třídě, mnoţství a kvalitu norem chování pracovní motivaci a snahu uspět kvalitu třídního aktivu míru shody cílů třídy s cíli školy specifiku učebních předmětů třídního učitele a jeho způsob komunikace se třídou Školní třídu definuje jako kolektiv s vlastní dynamikou, se stejnými výchovně vzdělávacími cíli, jaké má učitel i škola. Za velmi důleţitou povaţuje komunikaci uvnitř třídy a rozvoj vzájemné spolupráce. Uvádí tyto typy tříd: 1. typ vyrovnaně pozitivní poměrně častý v prvním ročníku 2. spontánně snaţivý typ třída je hodnocena především prospěchem a chováním, vysoká míra inteligence skupiny, nízká absence, emocionální atmosféra 3. nadaná, kohezivní a integrovaná třída - typická pro vyšší ročník, nezávazný vztah ke školním normám, dobré výsledky, ale nízké úsilí, častější absence, třídní učitel citlivý vztah ke třídě 4. celkově neuspokojivý typ nízká úspěšnost, špatná kázeň, vysoká absence Pro vytvoření pozitivního školního klimatu třídy povaţuje za nezbytné formování třídy jako kolektivu, který je ovlivňován těmito faktory: vyrovnané sloţení paralelních tříd sloţení tříd podle pohlaví společná pravidla souţití významné problémy i úkoly řešit společně rozvíjení tradice třídy - tím je dána její odlišnost od jiných řízení třídy - mělo by vést k získání ţáků pro spolupráci efektivní výuka,partnerská komunikace s ţáky, pravidla chování negativní jevy ţáci s trvale vedoucí funkcí, tento jev můţe vést k agresi, šikaně, izolovaní slabších ţáků Mezi nejdůleţitější činitele formující klima třídy patří třídní kolektiv, učitel a ţák. Ţák je ústředním činitelem výuky, kterému přísluší učební aktivita, musí mít určité předpoklady pro výchovu a vzdělávání: fyzické zdraví, tělesná a pohybová zdatnost psychické schopnosti a nadání sociální rodina, společenské vazby dosavadní úroveň a vzdělání Učitel má nezastupitelnou funkci při řízení výchovně vzdělávacího procesu, bezprostředně organizuje pedagogický proces, je jeho tvůrcem, vyuţívá výchovně vzdělávacích prostředků v nových a náročných situacích a vytváří další. Podle Mareše (1998) musí být učitel konstruktivní, komunikační, dobrý organizátor a diagnostik.v metodicko technické oblasti plní tyto funkce: plánovací plánuje výchovně vzdělávací práci, cíle hodin, výběr učební látky, volí metody, prostředky,a formy vyučování a připravuje se na ně

10 10 motivační zajišťuje si pozornost ţáků, jejich zájem, musí je stimulovat a vést k aktivitě a samostatnosti komunikativní vede hodinu, výklad, předvádění a demonstraci pomůcek, vede rozhovor, diskuzi, učí ţáky pracovat s informacemi řídící vede výuku, vhodně do ní zasahuje, individualizuje úkoly, stanoví strategii a taktiku práce, pomáhá při problémech organizační střídá dobu práce a odpočinku, vede písemnosti, zajišťuje podmínky pro práci, materiál, pořádek, připravuje a obsluhuje pomůcky a zařízení, jedná s rodiči kontrolní průběţně kontroluje pochopení učiva, individuální a kolektivní úkoly, zkouší, diagnostikuje vyhodnocovací stanovuje klasifikaci, chválí a kritizuje, odměňuje, analyzuje chyby a stanoví výkonnostní diferenciaci ţáků Zároveň se stává jakýmsi manaţerem vyučovacího procesu, rádcem a partnerem ţáka. Mezi jeho hlavní rysy Mareš (1998) zařazuje: kreativitu přizpůsobit se novému stavu věcí a dokázat změnit nevyhovující morální kredit kladný vztah k práci, třídě pedagogický optimismus důvěra ve výchovu, školu pedagogický takt umět vhodně jednat s ţáky v různých situacích pedagogický klid spravedlivost Mareš (1998) uvádí, ţe sociální klima třídy se dá charakterizovat zhruba v pěti teoretických úrovních. První úroveň je ekologická a lidé jsou v ní přítomni spíše zprostředkovaně, je dána prostorem, němţ ţáci a učitelé ţijí část svého ţivota. Druhá úroveň je dána úrovní jednotlivých učitelů a ţáků. Třetí je úroveň malých sociálních skupin a podskupin. Čtvrtá úroveň je dána úrovní větších sociálních skupin (klimatem celé školy). Pátou úrovní jsou velké sociální skupiny, např. úroveň školství dané země, zvláštnosti její kultury.rozlišuje několik současných přístupů ke zkoumání klimatu: sociometrický objektem zkoumání je školní třída jako sociální skupina, její struktura a vývoj vztahů a vliv na rozvoj dispozic ţáků diagnostickou metodou je např. sociometricko- ratingový dotazník (SORAD), představitelem tohoto přístupu je V. Hrabal organizačně-sociologický objektem studia je školní třída jako organizační jednotka a učitel jako řídící pracovník, zabývá se rozvojem týmové práce v hodině diagnostickou metodou je standardizované pozorování průběhu pedagogické interakce interakční objektem studia je školní třída a učitel, jejich vzájemná interakce ve vyučovací hodině diagnostickou metodou je standardizované pozorování, metody interakční analýzy, počítačové, audiovizuální nahrávky, jejich popis a rozbor pedagogicko-psychologický objektem zkoumání je školní třída a učitel, zabývá se rozvojem spolupráce ve třídě, kooperativním učením v malých skupinách diagnostickou metodou je posuzovací škála Clasroom Life Instrument (CLI) školně-etnografický objektem je školní třída, učitelé a celý přirozený ţivot školy, jak je vnímáno a hodnoceno svými aktéry diagnostickou metodou je zúčastněné pozorování, rozhovory a jejich nahrávky s učiteli a ţáky, badatel pobývá ve škole řadu měsíců

11 11 vývojově psychologický - objektem je ţák jako osobnost a školní třída jako sociální prostředí, v němţ se má osobnost rozvíjet pouţívají se různé diagnostické metody (dotazník, rozhovor, pozorování) sociálně-psychologický a environmentalistický objektem je školní třída, která je chápána jako prostředí pro učení (environment), ţáci a učitelé působící v ní diagnostickou metodou jsou posuzovací škály, které vyplňují sami aktéři a zachycují v nich své vidění klimatu, své postoje, názory a očekávání, dnes nejrozšířenější metoda Kolektiv školní třídy Problematikou vytváření třídního kolektivu se zabývá V. Spousta (1996) a poukazuje na jeho důleţitost v procesu výchovy a vzdělávání v současných podmínkách. Pro moderní demokratickou společnost je typická sloţitost lidských vztahů, ve kterých je kaţdý její člen je závislý na ostatních členech této společnosti, na jejích potřebách, zájmech a cílech. Pro současnou školu a pedagogy to znamená zaměřit se na teoretickou i praktickou výchovu ke spolupráci,solidaritě,smyslu pro celek a oddanost jeho zájmům. V tomto kontextu se stává výchova kolektivu základním principem souţití v demokratické společnosti a zároveň nejvyšším cílem výchovy, který má vést ke zvýraznění kooperace a vzájemnému propojení členů skupiny a posílit výchovný a sociální efekt. Svobodný rozvoj osobnosti ţáka musíme chápat komplexně a dvoustranně jako rozvoj individuální i sociální podstaty jeho osobnosti. Utváření kolektivu je dlouhodobý proces, který probíhá v několika etapách podle toho, jak kolektiv reaguje na vývoj a změny ve společnosti. Ve výchovné praxi školy rozlišujeme čtyři základní : 1. Nejde ještě o kolektiv v pravém slova smyslu, pedagog vznáší jako organizátor rodící ho se kolektivu určité poţadavky, aniţ by je zdůvodňoval a vyţaduje jejich plnění. Tyto poţadavky musí být v souladu s celkovou strategií školy, musí být opodstatněné a splnitelné, zpočátku se zaměřuje na chování a jednání členů budoucího kolektivu. 2. V této fázi získává pedagog na svoji stranu nejaktivnější členy skupiny, ze kterých se utváří jádro budoucího kolektivu. V ţádném případě nemohou být přímo vybráni a určeni pedagogem, ani voleni členy své skupiny, protoţe by hrozilo nebezpečí, ţe by se z jádra stala privilegovaná kasta, kterou by dříve nebo později zatlačili ostatní členové do izolace. Skutečné a činorodé jádro kolektivu můţe vzniknout tehdy, kdyţ sami členové usilují o dosaţení společných cílů prostřednictvím svobodné a uvědomělé aktivizace své osobnosti. 3. Poţadavky jádra přejímá postupně větší část budoucího kolektivu, v tomto případě se kolektiv stává autoritou a subjektem výchovy. Poţadavky pedagoga přijímá kolektiv za své vlastní, funkce pedagoga se mění, dosavadní direktivní řízení je nahrazováno nepřímým, které se navenek projevuje jako nenásilné usměrňování kolektivu. V této fázi dochází k vlastnímu integračnímu procesu, jímţ se postupně upevňují všechny základní vazby kolektivu (názorová, emoční, návyková). Nutno podotknout, ţe k této fázi se dostávají třídní kolektivy jen výjimečně. 4. Závěrečná etapa je kulminací vývoje kolektivu a dovršením kvalitativních proměn v jeho struktuře. Kaţdý člen povaţuje poţadavky kolektivu za své vlastní a je schopen sám sobě klást nové. Osobnost vychovávaného přejímá funkci vychovávajícího, dochází ke ztotoţnění výchovného subjektu a objektu. Kaţdý jedinec se stává morálně samostatným ví, jak se má chovat, jak má jednat a proč. Stává se aktivním spolutvůrcem a propagátorem demokratického způsobu ţivota.

12 12 Podle V. Spousty (1996) je pro utváření kolektivu nejdůleţitější druhá část, kdy vzniká jádro. Podaří-li se třídnímu učiteli vhodně a zajímavě programovat činnost třídního kolektivu, jeho aktivní jádro snadno připoutá při realizaci ostatní členy kolektivu. Touto společnou činností (prací, zábavou, sportem, hrou) všech členů kolektivu se postupně vytvářejí podmínky pro upevnění názorových, emočních a návykových vazeb a tím i pro integraci kolektivu. (společné záţitky hlavně z mimoškolní činnosti velice rychle a nenásilně stmelují kolektiv) Při vedení třídy by měl třídní učitel respektovat jak zvláštnosti jednotlivých etap vývoje kolektivu, tak i biotické a psychické zvláštnosti členů utvářeného kolektivu. V předškolním věku jsou pevnější vztahy dětí k ostatním vytvářeny především návykem, ve věku od 7 do 10 let dochází mezi ţáky třídního kolektivu ke vzniku rozmanitých vztahů na bázi návykové a emoční. Teprve na konci tohoto období se začíná při tvorbě vztahů uplatňovat i jistá racionalita. V období prepubertálním a pubertálním, kdy emocionální sloţka přechodně převaţuje, vzniká spontánně řada sociálních útvarů, které mohou být váţnými soupeři třídnímu kolektivu díky své ţivelnosti a nevázanosti, v tomto období vzrůstá počet výchovných problémů. Chlapci se obvykle sdruţují v mocensky dobře zorganizované skupiny, které bývají velmi soudrţné. Vzhledem k tomu, ţe dochází k výraznějšímu intelektuálnímu rozvoji ţáků, nemusí mít tyto skupiny pouze negativní dopad, ale pokud třídní učitel své ţáky zná a pokud dovede svých znalostí vyuţít výchovně, můţe být jím vedený kolektiv třídy velmi iniciativní a aktivní a je schopen samostatně řešit řadu organizačních a pracovních úkolů i kázeňských problémů. Relativně nejlépe se vedou třídní kolektivy adolescentů, protoţe v tomto věku jsou ţáci schopni objektivně posoudit situaci i poţadavky na ně kladené. Ovšem úspěšně vést takový kolektiv můţe jen třídní učitel, který je skutečnou pedagogickou osobností a dokáţe budovat svou autoritu na svých osobních, morálních, odborných a pedagogických kvalitách. Pokud zaloţí svou autoritu pouze na formálním prosazování své moci, třídní kolektivy adolescentů ho většinou nerespektují a nemůţe vzniknout ţádoucí kolektiv třídy. Rysy třídního kolektivu Ţákovský kolektiv je sociální skupina organizovaná a řízená určitými sociálně psychologickými zákonitostmi. Její rozvrstvení ovlivňují konkrétní vztahy mezi jednotlivými ţáky a způsob jejich vzájemné komunikace. Kolektiv tvoří skupina ţáků, kteří jsou spojeni vazbou názorovou, emoční a návykovou a společným cílem, vzniká ze svobodné vůle svých členů, je stmelen společným cílem, činností, organizací, zodpovědností a vybaven orgány správy. Podle V. Spousty (1996) se vyznačuje těmito znaky: - členy kolektivu sjednocují společné cíle, které reprezentují jednotu osobních, společných (skupinových) i společenských zájmů a potřeb a jsou v souladu s globálními cíli demokratické společnosti - kolektiv sjednocuje společná činnost a společné úsilí dosáhnout stanovených cílů, příznačným rysem je jeho dynamičnost, neustálý vývoj, nespokojenost s dosaţenými výsledky, hledání nových progresivních cest a snaha o pokrok - kolektiv je vnitřně organizovaný společenský útvar, který je usměrňován a řízen vedoucími orgány správy a samosprávy, jeţ reprezentují a obohacují zájmy kolektivu a společnosti - mezi jednotlivými členy existují vzájemné vztahy, které se vyznačují specifickými rysy charakteru členů, např. kritikou a sebekritikou, ochotou ke spolupráci, tolerantností atd.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava KUBÁTOVÁ JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Autor: Eliška Jordánová Bankovní management, bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc. Praha

Více

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE LEISURE TIME AS A CATEGORY OF AN ADULT EDUCATION Bakalářská diplomová práce Martina

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Mgr. Simona Juřičková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

CZ.1.07/1.3.05/02.0013

CZ.1.07/1.3.05/02.0013 Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele CZ.1.07/1.3.05/02.0013 Skripta, která se Vám dostávají do rukou byla vytvořena v rámci projektu Vzdělávací klíč. Projekt je zaměřen na zvyšování znalostí

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2013 Bc. Eliška Svozilová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bc. Eliška Svozilová

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra výtvarné výchovy Monika Prokšová PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

Diplomová práce. Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol

Diplomová práce. Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Veronika Pecháčková Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více