Časopis přerovského děkanátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo Boží v liturgii Liturgie a kultura Anežko naše, Anežko Česká Společenství Živého růžence v Říkovicích Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Mottem uplynulé adventní doby v přerovské farnosti bylo: Buď štědrý, odřekni si, ať můžeš obdarovat.. Děti svou štědrost opravdu ukázaly a v kostele připravený koš vrchovatě zaplnily odřeknutými sladkostmi, kterými pak udělaly velkou radost dětem z Dětského domova v Přerově a Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi. P. Jan Blokša farář, spisovatel, literární badatel Rodiče v Kojetíně jsou s církevní školkou spokojeni Adventní čas v přerovské školce Živý betlém ve Vlkoši Jen tak ve stručnosti Světec měsíce Svatá Anděla Mericiová, panna Přečetli jsme a doporučujeme Marie Svatošová Tykadlem víry Dobrá rada Informace a mnoho dalšího Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

2 Dny na přelomu roku nás přirozeně vybízejí k ohlédnutí se zpět a také k pohledu do budoucnosti. Každý člověk si sebou jistě nese svoji minulost a stejně tak si sebou nese svá očekávání a naděje či obavy ohledně budoucnosti. Na tom není nic zvláštního a ani nic samo o sobě špatného. To k našemu životu patří. Důležité je ovšem chápat, že žijeme právě přítomným o- kamžikem. Nesmíme se nechat ani spoutat minulostí, ani uhranout budoucností, abychom nezůstali stát ochromeni tváří tvář onomu jedinému důležitému právě teď. Bohužel kolikrát nám přítomnost utíká mezi prsty, které jakoby zchromly, a my pak nejsme schopni vzít život do vlastních rukou. Paradoxně není možná ani tak nebezpečná špatná minulost či hrozby budoucnosti. My křesťané jsme nějak zvyklí se k tomu špatnému postavit čelem. U minulosti skrze svátost smíření, pokání a snahu o nápravu a odpuštění. A obavy z budoucnosti často přirozeně vkládáme do modlitby a doufáme v Boží pomoc. Zrádnější může být to dobré a krásné, co jsme prožili, či co v budoucnosti doufáme prožít. Dětství a mládí bývá krásné tak nějak samo o sobě, a navíc na to špatné máme tendenci zapomínat. Z tohoto pohledu pak přítomnost může vypadat šedě, nezajímavě, jako těžká či prázdná A člověk se pak neustále vrací k minulosti nebo naopak utíká do budoucnosti a žije nadějí, že jednou to bude lepší. Jistě, jednou ano. Jednou jistě bude vše nepředstavitelně lepší. Ale teď žijme přítomnost. Tím neustálým čekáním, že se něco změní, fakticky říkáme, že přítomnost je k ničemu a je Leden v liturgii Slavnost Matky Boží, Panny Marie Světový den modliteb za mír Druhá neděle po Narození Páně Nejsvětější Jméno Ježíš Jeho jméno bylo uctíváno od počátku církve. Vlastním svátkem začalo být slaveno od 14. století. V Itálii a v Evropě propagoval k němu mimořádnou úctu svatý Bernardin Sienský se svými žáky od začátku 15. století, a teprve v následujícím století se stal i liturgickým svátkem. Pro celou církev byl zaveden r a ve druhé polovině XX. stol. bylo jeho uvádění v našich kalendářích zrušeno. Dnes se již opět nezávazná památka v liturgickém kalendáři uvádí. Ježíšovo jméno znamená, že jméno samého Boha je přítomno v osobě jeho Syna, který se stal člověkem kvůli všeobecnému a definitivnímu vykoupení z hříchu. Jen jméno Boží přináší spásu, a napříště ho mohou všichni vzývat, neboť vtělením se Bůh spojil se všemi lidmi, - neboť pod nebem není lidem dáno žádé jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy - Sk 4,12 (KKC 433) Svatý Bernardin Sienský nám říká: Veliký základ víry je Jméno Ježíš a utváří Boží syny. Víra katolického náboženství spočívá totiž v poznání Ježíše Krista jako Světla, které je světlem duše, branou k životu, základem věčné spásy. Vždyť v jeho lidství, jak na to poukazuje sv. Pavel: "Bůh smířil svět se sebou skrze Krista." (2 Kor 5,19) Ježíšovo jméno plně dokazuje svrchovanou moc - Jména nad každé jiné jménoviz Flp 2,9-10. Zlí duchové se jeho jména bojí a Ježíšovi učedníci v jeho jménu konají zázraky; vždyť Otec jim dá všechno, oč ho prosí v Ježíšově jménu. Jméno Ježíš, hebrejsky Ješua, znamená: Bůh zachraňuje. V tomto jménu je zdůrazněno jeho poslání, v němž spasí svůj lid od hříchů. (Mt 1,21) V něm se nám ukazuje nejvyšší svatost a milosrdenství Slavnost Zjevení Páně Název slavnosti Zjevení Páně pochází z řeckého slova Epifaneia nebo Theofaneia. Je to velmi starý svátek, jehož stopu můžeme sledovat až do hlubokého křesťanského starověku. Nejprve se slavil na Východě. V Sýrii a v Egyptě křesťané v tento den slavili hned tři události, které nám zjevují, že Ježíš je Boží Syn: příchod mudrců od Východu, Ježíšův křest v Jordánu a jeho první zázrak proměnění vody ve víno v Galilejské Káně. Dokonce si při této příležitosti připomínali, a někde ještě připomínají i Ježíšovo narození. A tak tento svátek byl dříve než Vánoce a u východních křesťanů je větší než Vánoce. Ve 4. století se svátek Zjevení Páně začal slavit i na křesťanském Západě, především ve Španělsku, a potom také v Itálii, zvláště v Ravenně a v Miláně. Později se rozdělil na několik svátků, při nichž se připomínaly jednotlivé výše jmenované události každá zvlášť. Římská liturgie tak připomíná při dnešní slavnosti příchod mudrců od východu, neděli po tomto svátku Křest Páně a o týden později se čte evangelium o svatbě v Káně Galilejské. Středověk postavil do středu dnešní slavnosti tři vznešené pohany, kteří přišli z daleké země, aby se poklonili nově narozenému králi. Slavnost Zjevení Páně je nám od té doby důvěrně známá spíše jako svátek Tří králů. Dnešní slavnost nám na pozadí dobře známého příběhu o mudrcích, kteří se setkali s Kristem, předkládá k přemýšlení velmi zásadní problémy současného světa a nabízí vskutku křesťanská řešení. První, nad čím se můžeme zamyslet, je touha mágů setkat se s neznámým královským dítětem. Nám to dnes zní velmi svátečně a romanticky, ale kdybychom byli blízko rozhodujících se mudrců, asi bychom měli jiné myšlenky - a hlavně námitky. Takovou dálku...! Nejasný cíl...! Jsou to blázni! Dnes je kolem nás mnoho takovýchto mudrců. Mnozí z nich ještě nenašli svou hvězdu. Ale hledají. Jsou to lidé, kteří touží po tom, aby se především vymanili ze svého životního stylu, který je sice na jednu stranu příjemný a pohodlný, na druhou však nudný a povrchní. Tito lidé poznávají, že je takový život nenaplňuje a touží po něčem jiném. My se s nimi setkáváme. Kým pro ně jsme? Jsme opravdu hvězdou vedoucí ke Kristu? Záříme tak, abychom mohli ukazovat cestu? Nebo už jsme dávno vy- Strana 2 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

3 třeba ji jen přečkat, aby mohlo přijít to lepší. Takové čekání člověka vnitřně ničí a ubíjí. Nikdy nebudeme ţít v budoucnosti, je jen přítomnost. Přítomnost není růţová, přítomnost není ráj, ale nic jiného neţ přítomnost nemáme. Kéţ bychom uvěřili v Boţí dobrotu tak silně, ţe budeme schopni obejmout přítomný okamţik se vším, co k němu patří, a s důvěrou, ţe toto je ten ţivot, který máme ţít. Ne minulost, ne budoucnost, ale teď. Bez této schopnosti naplno proţívat přítomný okamţik není moţný skutečný duchovní ţivot. P. Pavel Hofírek, děkan Sedm set padesát pět let uplyne 28. ledna tohoto roku od chvíle, kdy král Přemysl Otakar II. za pomoc Přerovanů proti Uhrům a Kumánům povýšil Přerov na královské město a udělil mu městská privilegia olomoucká. Přerov má jiţ od dob Pernštejnů svůj znak se dvěma věţemi a zubří hlavou, od roku 1948 pouţívá i modroţlutou čtvercovou vlajku. Tuto skutečnost připomíná i svítící číslice 755 umístěná na věţi přerovského zámku. hasli a naše záře je leskem pozlátka zvykového a rutinního křesťana, který zaměnil ţivou víru za příleţitostný folklór? Dále - kaţdý pořádný betlém má nejen svatou rodinu, pastýře a tři krále, ale také hvězdu, která se usadila nad betlémskou jeskyní. Dnes víme, o jakou hvězdu šlo. Ţe to nebyla kometa, jak se v betlémech zobrazuje, je uţ jasné. Kometa se dostala do tříkrálových výjevů díky Giottovi, jak píše známý český astrofyzik Jiří Grygar: Víme, že ona hvězda s chvostem nad jesličkami má svou konkrétní astronomickou inspiraci. Významný italský malíř Giotto di Bondone ( ) pozoroval v r jasnou kometu, jež byla až mnohem později nazvána kometou Halleyovou. (Katolický týdeník 51/2006) Podle vědeckých výzkumů šlo o konjunkci - sblíţení planet Jupitera a Saturna. Přišel na to roku 1603 v Praze astronom Johannes Kepler. Zdá se, ţe tolik vědeckých omylů odkazuje i betlémskou hvězdu do říše pohádek. Jenţe - jak píše evangelium - hvězda byla motivem jejich dlouhé cesty. Jaký měli mudrci z dnešního evangelního příběhu vztah ke hvězdám? Oni hvězdy zkoumali a svými poznatky se řídili. Moţná nám tyto poznatky dnes připadají jako nevědecké, ale za jejich výsledky můţeme dohledat seriózní vědeckou práci. Dnešní člověk má ke hvězdám mnohem ţalostnější poměr. Mám především na mysli astrologii, která pod roušku vědy soustřeďuje bludy a vydává je za pravdu, jeţ je ve svých důsledcích člověku nebezpečná, protoţe jej drţí ve strachu z neznámého. Je to typická pověra, která člověka svazuje a činí ho otrokem vlastních představ. Něco zcela jiného je údiv, pocit vlastní maličkosti a Boţí velikosti při pohledu na noční oblohu posetou hvězdami, jak říká ţalmista: Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš? (Žl 8, 4-5). Je to chvíle - a sám jsem to mnohokrát zakusil - kdy si člověk uvědomuje Boţí přítomnost a jeho velikost. Toto je právě postoj mágů z východu. Hledali to nejlepší a hvězda je vedla. Z návštěvy u Heroda byli jistě plni obav a úzkosti, ale setkání s Jeţíšem je zbavuje strachu natolik, ţe jsou schopni zařídit svůj ţivot i proti vůli mocného tohoto světa. Takové mají být důsledky i našeho setkání s Bohem. Osvobození od strachu a sluţba ve svobodě. Podívejme se také na krále Heroda. Herodes je pro nás symbolem všeho zla a právem. Jeho pověst, jak je líčena v Písmu svatém, je hrozná. Podívejme se však na jeden detail Herodova chování v dnešním příběhu. Jeho strach z toho, ţe by nově narozený Král mohl převzít vládu a zášť z toho plynoucí je schovaná do zboţné fráze: Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. (Mt 2, 8) Tato věta nemilosrdně nastavuje zrcadlo také nám. Jak často ţijeme tak, ţe nitro je plné zlých nápadů, a přitom vypadáme tak poboţně! Dost na tom, ţe tato rozpolcenost vůbec existuje, ale ještě horší je to, ţe to někdy vědomě způsobujeme. Zdánlivá poboţnost je totiţ nejvhodnější maskou pro zlo, protoţe opravdová zboţnost je tak daleko od všeho zlého. Je to oblast, kde uţ se nás nikdo na nic neptá, protoţe to je oblast soukromého vztahu mě a Boha. Ale pozor! Je tu někdo, kdo to vţdy vidí v pravém světle - právě Bůh. Při pohledu na Heroda usilujme tedy o ryzí zboţnost a denně prosme, abychom nikdy nelhali svým postojem vůči Pánu Bohu. (podle P. Stanislav Přibyl, Svatá Hora) Svátek Křtu Páně Sv. Hilarius z Poitiers,, biskup a učitel církve Sv. Antonín Veliký, opat Panna Maria, Matka jednoty křesťanů, Týden modliteb za jednotu křesťanů Sv. Fabián a Šebestián, mučedníci Sv. Aneţka Římská, panna a mučednice Sv. Vincenc, jáhen a mučedník Sv. František Saleský, biskup a učitel církve Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola Sv. Timotej a Titus, biskupové Sv. Tomáš Akvinský, kněz a učitel církve Sv. Jan Bosco, kněz Jaroslav Branžovský Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 3

4 Tentokrát navštívíme známé Mariánské poutní místo a novodobé duchovní centrum Vranov u Brna, jehož historie sahá až do 13. století. Nachází se uprostřed krásné přírody asi 12 km severně od Brna v místech, kterým se dříve říkalo Moravské Švýcarsko. Historie tohoto místa se podle tradice klade do roku 1240, kdy zemský úředník, šlechtic Vilém, nabyl na přímluvu Matky Boží ztraceného zraku. Z vděčnosti za své uzdravení nechal na Vranově postavit dřevěný kostel. V krátké době se úcta Panny Marie v tomto kostelíku tak rozšířila, že v roce 1243 či o něco později, v roce 1269, byl pro péči o kostel a potřeby stále hojnějších návštěvníků zřízen u kostela malý klášter, snad františkánský. Vedle poutního kostela existoval ještě farní kostel sv. Barbory. Celý areál doznal v průběhu let četných změn, především díky rozrůstajícímu se klášterní-mu komplexu. Dnešní podoba vranovského kostela a nově zbudovaného kláštera pochází z let Roku 1622 bylo započato fundátorem Maxmiliánem knížetem z Lichtensteinu (bratrem českého místokrále Karla z Lichtensteinu) a jeho manželkou Kateřinou ze starobylého moravského rodu pánů z Boskovic a Černé Hory se stavbou kostela. Staré budovy byly všechny zbořeny a na jejich místě vznikl nový kostel Narození Panny Marie, jako projev mariánské úcty obou zakladatelů i jako trvalé umístění rodové hrobky panujících knížat rodu Lichtensteinů. Kostel je však současně unikátní stavební památkou z hlediska českých dějin umění. Vznikem v letech je ojedinělou památkou raného baroka v době třicetileté války, kdy stavební činnost v českých zemích pochopitelně stagnovala. Pravděpodobně se jedná o dílo uskutečněné podle plánů jezuity Jana Maria a brněnského stavitele Ondřeje Erny. Inspiračním zdrojem jim bylo francouzské klasicistické baroko aplikované na naše podmínky a umístění tohoto sakrálního komplexu, jako dominanty krásné okolní přírody. Je postaven v raně barokním slohu s jedinou vnitřní prostorou. Paulánský klášter spojený s kostelem byl dokončen v roce 1633; je to současně doba prvního uve- Vranov u Brna dení paulánských řeholníků na Vranov. Prvních paulánských mnichů bylo 12 a přišli přímo z Francie, kde tento řád založil sv. František z Pauly. Kromě tradičních slibů chudoby, poslušnosti a čistoty s sebou nejmenší bratři přinášeli zvláštní slib trvalého postu a důraz na lásku a milosrdenství k bližnímu, vyjádřené znakem a heslem Caritas. Paulánům bylo souzeno na Vranově působit příštích zhruba sto padesát let. Dnes patří tento řád k Františkánům jako řád nejmenších bratří Ordo fratres minorum. Dominantou hlavního oltáře je líbezná socha Panny Marie Vranovské se sepnutýma rukama (bez dítěte), s mírně nakloněnou hlavou. Tato mariánská soška, později Janem Adamem z Lichtenštejna dokonce dekorována řádem Zlatého rouna, s korunkou symbolizující zázraky a měnícími se pláštíky, je prací dnes neznámého řezbáře z doby kolem roku 1500 a byla pravděpodobně přinesena prvními Paulány z domovské Francie. Oltářní obraz Nejsvětější Trojice pochází od vídeňského malíře Paula Trogera. Kostelní klenba má bohatou freskovou výzdobu od brněnského malíře Jana Jiřího Etgense, opěvující slávu Matky Boží obklopenou anděly. Současně s výstavbou kostela byla pro rod zakladatele zřízena krypta, do nynější empírové podoby nákladně upravená na začátku 19. stol. Je zde dosud pohřbeno na 50 členů Lichtensteinského rodu; poslední zde spočinula princezna Marie Benedikta v lednu Je to světový unikát, kdy členové panujícího rodu cizího státu byli pohřbíváni mimo výsostné území své země, v tomto případě Lichtensteinského knížectví. Z původního velmi rozlehlého paulánského kláštera, zrušeného Josefem II. a po roce 1784 postupně bouraného, zbylo dnes jen torzo, zahrnující především farní úřad. Ve stejné době byl zbořen gotický farní kostelík sv. Barbory. Do areálu kláštera náležely kromě klášterních budov i budovy hospodářské, jako bednárna, stolárna, pivovar, sklady a také rybníky a areál v zahradě určený pro pěstování hlemýžďů, kteří se zde dodnes vyskytují. Důvodem založení rybníků v netypické krajině a také hlemýžďárny byl čtvrtý řeholní slib Paulánů, a to trvalý postní život, tedy konzumace rybího masa a po francouzském způsobu upravovaných hlemýžďů. V průběhu 19. století byla přicházejícím poutníkům k dispozici světská duchovní správa. Od roku 1926 na Vranově působili znovu řeholníci, tentokrát však Společnost Božského Spasitele salvatoriáni, jejichž posláním jsou misie opřené o kázání a exercicie. Vranov ovšem nepřestal přitahovat ani v pohnutých dobách nacistické a komunistické totality. Činnost paulánů byla na Vranově obnovena až v roce Postupně se podařilo obnovit klášterní kvadraturu, jejíž část slouží jako duchovní a vzdělávací centrum brněnské diecéze. Zájem návštěvníků kostela vzbuzuje i instalovaný mechanický pohyblivý Betlém v boční kapli s umělecky řezanými figurkami a moderním ozvučením z nedávné doby. Libor Churý, jáhen zdroje: Strana 4 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

5 Slovo Boží v liturgii Liturgie a kultura Liturgie a kultura, touto formulací se nemyslí jenom přítomnost jednotlivých kulturálních jevů v liturgii, ale hlavně celkový dopad kultury na liturgii, liturgický život a liturgickou spiritualitu. Je to právě kultura, která ovlivňuje vývoj a změnu liturgie často až k vytváření nových liturgických forem. Není náhodou, že slova kultura (cultura, ae, f. vzdělávání, pěstění, rolnictví, zušlechťování, uctívání, náboženství) a kult (cultus, us, m. obdělávání půdy, ošetřování těla, vzdělávání ducha, úcta, Liturgie a kultura, kult, způsob života) mají společný slovní základ (cultio, onis, f. pěstění, vzdělávání): mají sloužit k zušlechťování lidského ducha, a to jak v rovině přirozené, tak i v nadpřirozené. Mluvíme-li o kultuře a jejím dopadu na liturgii, je třeba i zpětně vidět celou liturgii ve světle kulturních proudů a vývoje v průběhu staletí. Je to právě liturgie, která během svého dějinného putování obklopila neměnné liturgické jádro dějinně podmíněnými a tudíž i měnitelnými prvky dané kulturní epochy. Se změnou kulturního chápání a vnímání těchto prvků se ony stávají přítěží, která zatemňuje podstatu věci vlastní význam liturgie, a tudíž probouzí snahu o revizi a reformu. Liturgická reforma tedy není vázaná jen na druhý vatikánský koncil a dobu pokoncilní, ale vidíme ji v celých dějinách církve. Z těchto důvodů bude vhodné pozastavit se u významných setkání liturgie a kultury v průběhu staletí, která zásadně ovlivnila liturgii až do dnešní doby, a která nám umožní pochopit celkovou snahu o reformu liturgia semper reformanda. Uvědomme si však, že církev jako celek, nemůže upadnout do omylu ve věcech základních, kam patří i liturgie. Současně je církev tvořena lidmi, kteří jsou omylní. Jsou to historicky podmíněné prvky liturgie, které jsou jasným dokladem vývoje a změn, které směřují k bohatším a rozvinutějším formám, jež jsou méně vhodné. V důsledku tohoto vývoje byla a je liturgie vystavena neustálým reformám. Pokládám za vhodné získat alespoň základní vědomosti o těchto snahách, a to jak v konkrétních případech, tak i v základních liniích liturgického vývoje v průběhu staletí. Vývoj liturgie jde vždy směrem k formám dokonalejším, propracovanějším a zralejším? S odpovědí na tuto otázku je třeba trochu počkat. Předně si musíme uvědomit, že liturgie nemůže nepoužívat konkrétní formy, které jsou vázány na určitou kulturu, aby ony byly přijatelné pro věřící dané kultury. Což znamená, že v důsledku toho každý teologický obsah liturgie se vyjadřuje v konkrétních kulturních formách, musí se vtělit. Tato možnost je dána již v podstatě božsko lidské církve. Jak ale máme hodnotit všechny tyto změny? Je to dílo Ducha svatého a tudíž něco dokonalého a nebo jen výsledek nějakého lidského snažení? Jedná se snad o nějaký náhodný vývoj těchto forem v procesu jejich zrání během staletí? Každá doba má právo vyjadřovat se ve vlastních formách: Každá historická epocha světa je bezprostředně podřízena Bohu. Tudíž máme právo a povinnost posuzovat jednotlivé formy, zda opravdu odpovídají požadavkům své doby a nejvyšší normě, která se odvozuje z podstaty samé křesťanského kultu. Tyto projevy mají být souzeny dle Písma sv., interpretace, kterou nám podávají Církevní Otcové, liturgické tradice Východu i Západu. Poslední slovo má pochopitelně církevní autorita. P. Jacek Brończyk Tradičním obohacením vánočních oslav v Přerově se stal Živý betlém, který každoročně pořádá Římskokatolická farnost sv. Vavřince. Na náměstí T. G. Masaryka jsme jej mohli shlédnout na 4. adventní neděli 19. prosince Jako obvykle jej připravila paní Libuše Calábková spolu s mládeží a dospělými naší farnosti. Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 5

6 Anežko naše, Anežko Česká. Kronikáři právě dopisovali události z roku 1210 a písmomalíři chystali první ozdobnou iniciálu, písmeno O kterým nadepíší další list kroniky s pravidelným začátkem Od narození Pána našeho Ježíše Krista roku Zemí prošly mlhavé Vánoce, zima jakoby ani neměla přijít. V sálech Pražského Hradu byl cítit neklid. Královna málo vycházela ze své komnaty, zato král Přemysl Otakar I. přicházel často za ní. Miloval svou krásnou manželku Konstancii, dceru uherského krále, její jemnou tvář lemovanou černými vlasy, miloval ji pro její úsměv, pro dobrotu srdce a moudrost, s níž vychovávala jeho děti, pro její jemnost a štědrost. Tolikrát s mečem v ruce stál smrti tváří v tvář na bojištích Evropy, a nikdy se nebál, ale před tajemným světem žen, chystajících se k porodu, stál v uctivé bázni. Čeho se bojíš? Jsi nemocná? Ne můj pane, nebojím se porodu. Je to již devátý v mém životě. O dítě se bojím. Je tak tiché, jakoby ani nežilo. Budeš mít zdravé dítě. Chceš mít syna? I dívka by to mohla být, byla by ti podobná a byla by velmi krásná. Následující noci měla královna podivný sen. Zdálo se jí, že šla do komnaty vybrat krásné šaty, v nichž ponese své dítě ke křtu. Jak je přebírala, našla mezi nimi zavěšený řeholní šat z hrubé látky a černý závoj. Ulekla se, ale ve snu uslyšela hlas: Nediv se a neboj, neboť dítě, které nosíš pod srdcem, bude užívat takový šat a stane se světlem celého českého národa. Pár dní na to se rozběsnila nad Prahou mrazivá vichřice. Lomcovala okenicemi, trhala střechy na domech. Velká zimní bouře s blesky a hromobitím nastolila děsivou noc, při níž se lidé krčili hrůzou. A v té bouři, za prvního úsvitu, královna Konstancie porodila dcerušku. Všichni se lekli, neboť nezačala plakat a křičet, jak to bývá. Ale vždyť dýchá, i oči otevřela. Zavolali krále. Děkuji Ti, Bože, za to dítě. Jak se má jmenovat? zeptala se její matka. Král přemýšlel, šel k oknu, otevřel je a do místnosti zavanul svěží chladný vzduch. Po bouři ani památky, jen všude ležel bílý sníh, klid a mír, ohromeně vnímali všichni shromáždění. Bude se jmenovat Anežka, Ovečka, řekl král při pohledu na mír, který venku zavládl. Dnes se nám to zdá nemožné, ale tehdy bylo běžné, že děti Anežko naše Anežko Česká ovečko Boží z rodu Přemyslova vždy věrná snoubenko věčného Slova rubíne zářící v královské koruně tajemstvím kříže ne v lesku na trůně jsi dobývala slávu svou... P. Josef Veselý, Boží přátelé (Trinitas 2009) 20. ledna 1211 se narodila svatá Anežka Česká z rodu Přemyslova, jedna z nejslavnějších českých světic, nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie Uherské, zakladatelka prvního českého špitálu (1232) pro nemocné, řádu křižovníků s červenou hvězdou (1252) a abatyše kláštera Na Františku na Starém Městě v Praze. Pojďte se ve třech pokračováních se mnou ponořit do její doby a života snad nejušlechtilejší ženské postavy našich národních dějin. Od jejího narození letos uplyne 800 let. králů byly zasnoubeny již v útlém dětství. Tak dojednal i Přemysl Otakar I. dvojí sňatek svých dcer se syny polského knížete, dvanáctileté Anny a tříleté Anežky. Jednoduše je vsadili do vozu, kam nastoupila i Anežčina chůva, ve druhém voze je doprovázely šlechtičny a ve třetím byla složena výbava a vzácné dary pro rodiče budoucích ženichů. Vozy obklopili ozbrojení rytíři a průvod vyjel z Hradu. Anežka seděla na klíně své sestry a nevěděla, proč tato pláče. V Třebnici u Vratislavi průvod zamířil do kláštera slezské knížecí rodiny. Založil jej pro cisterciačky (ref. odnož řádu benediktinů pozn. autor) v roce 1202 kníže Jindřich Bradatý spolu s manželkou Hedvikou (později svatořečenou). Uvítaly je dvě ženy, z nichž starší, v řeholním rouchu, byla kněžna Hedvika a druhá byla její dcera. Anežka zůstala v klášteře, Anna odešla s Hedvikou do knížecího domu, aby tam získala zbytek dvorského vychování. Anežce pak kladla Hedvika do učenlivého srdce základy víry a mravů. Nejraději si hrála na jednu z řádových sester, provázela je ke všem modlitbám a pobožnostem, které měly řeholnice předepsány. Byla svědkem Anniny svatby, šla za nevěstou a nesla konec jejího dlouhého bílého závoje. Pozorovala svatební veselí, ale najednou se svezla ze židle u svatební tabule a zmizela. Sestra Anna ji našla v kostele pod obrazem Panny Marie, plačíc. Proč pláčeš? Už se neuvidíme. Přijedeš za mnou a já za tebou. Budeš tak daleko, vzdychala Anežka. Po návratu z Třebnice rozhodl její otec, aby Anežka odešla do kláštera v Doksanech, aby se tam naučila číst, psát a mnoha dalším pro život potřebným věcem. Klášter založila kolem roku 1143 Anežčina babička, královna Gertruda, manželka krále Vladislava II., na podnět olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (v jeho pramenech se poprvé dozvídáme o existenci Přerova pozn. autor), na bažinatém místě u řeky Ohře, nedaleko města Litoměřic. Anežku učily sestry, z nichž některé byly příbuzné. Učení jí šlo snadno, brzy hovořila dvěma jazyky, zručně uměla šít, občas zaběhla do kuchyně. Aby jí tam nebylo smutno, daroval jí její strýc, moravský markrabě Vladislav, knihu o životě Panny Marie, kterou napsali a vyzdobili v klášteře premonstrátů v Louce u Znojma. Nebuď smutná, Anežko, řekl jí tenkrát strýc. Hleď, je s tebou Panna Maria, Matka nás všech, a bude tě chránit. Šestiletá Anežka měla knihu nejdříve ráda pro množství krásných obrázků a iniciál, později pro modlitby a vyprávění, které si četla. Utekly dva roky a o ruku osmileté Anežky požádal krále syn císaře Bedřicha II. Jindřich. Zásnuby byly rychle sjed- Strana 6 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

7 nány a Anežka odjížděla do Vídně na přání samotného císaře. Měla být dvorsky vychovávána na dvoře Leopolda z rodu Babenberků ( ), a jeho ženy Teodory, příbuzné byzantského císaře Izáka II. Angela. Císařovi přátelé tak měli zajistit výchovu v západní i východní etiketě. Zato jejich dcera Markéta ji nechtěla ani přivítat, ohrnula ret: Uvidíme, kdo je lepší, krásnější a vznešenější, mínila. Anežka na svůj věk urostlá, vysoká, v tváři jemná, odmítla slavnostní šaty a byla ozdobena jen velkým křížem s pěti drahokamy. Když vystoupila ve Vídni z vozu, přehlédla shromážděné dvořany a usmála se na ně, domácí, zmlklé a ustupující před ní, jakoby přijel vladař. Mladá kněžna se uklonila vévodovi, políbila ruku vévodkyni a objala Markétu: Pozdravení pokoje, sestro, budeme přáteli. Brzy se ukázalo, že přítelkyněmi se obě dívky nestanou. Co zajímalo jednu, nezajímalo druhou. Život plný hostin a slavností, to bylo něco pro Markétu, vycházet do města v šatu služebnic a podporovat jídlem a drobnými almužnami žebráky a chudé, bylo pro Anežku. Jediným, kdo ji chválil, byl jistý mnich, člen řádu minoritů, to je menších bratří, ale druzí o nich mluvili jako o Františkánech, protože je za sebou strhl a vedl František. Onen mnich Anežce hodně vyprávěl o Františkovi z Assisi a sestře Kláře. Zpráva o tom se zachovala v benediktinském opatství v Trevíru v Německu. Anežka byla pátým rokem ve Vídni a život se jí tam protivil. Předivo intrik odbojných knížat, Přemyslových nepřátel, rozmluvilo císařovu synu Jindřichovi sňatek s Anežkou, ten skutečně zásnuby zrušil a poslal ji zpět k otci do Prahy. Jindřich si vzal pyšnou Markétu Rakouskou. Jak se průvod z Vídně blížil Praze, uvědomovala si Anežka, co bude následovat. Válka jinak český král takovou pohanu nesnese. Když ji přivítal s mečem v ruce slovy: Buď zdráva, Anežko! Neplač a neboj se. Pomstím tě krutě a dostaneš svého ženicha, odvětila, nebrala bych si syna císařova, ale lháře, slabocha, který nedrží slovo. Nejsem pohaněna, ale zachráněna. Nezvedej válku, nepřinese nic dobrého. Odpusť jim a nech, aby je soudil Bůh. Válka ale stejně vypukla a byla neblahá, nepřítel byl silný. Král sbíral vojsko na královském hradě Lokti. S ním tam byla i dospívající Anežka. Do podhradí přišel slavný kazatel Konrád z Mahlburgu a vyzýval každého, kdo dovede držet kopí či meč, aby se přidal k velkému tažení na záchranu svatých míst v Jeruzalémě a křesťanských chrámů. Přemysl Otakar I. se rozhněval, že mu někdo odvádí muže z královského vojska, dal kazatele zatknout a přikázal ráno s ním skoncovat. Když se ukázalo, že na hradě není kat, nařídil svému královskému notáři, aby kazatele sťal nad ránem popravčím mečem. Ráno, když vyšlo slunce, přivedli Konráda, svázali, povalili na zem a čekali na krále a notáře, pověřeného stětím kazatele. Dva strážní s kopím stáli jako sochy. Vtom se rozestupoval dav a kdosi jej rozhrnoval holýma rukama. Anežka! Rukama pozvedla odsouzence, odvedla ho ke kapli, přivolala kněze a srdnatě šla otci naproti. Jak to chodíš, rozcuchaná, bosa, nohy celé zamazané?! Blátem a nečistotou tvého hradu. A vlasy mi vlají hrůzou nad nespravedlností. Ten kněz je nevinen. Varovala jsem tě před pomstou. Teď žádám o život toho kazatele. Umlkla a klekla před králem. Sklonila hlavu a jako zlatý vodopád zakryly vlasy její tvář. Vstaň, Anežko. Ať žije a jde kázat, rozhodl Přemysl. Objal ji, díval se za ní, odcházející, a říkal si: Proč to není syn. To by byl velký král. Rostislav Dočkal, (pokračování příště) Společenství Živého růžence v Říkovicích. To se ale změnilo roku 2004 s výstavbou nové farní místnosti v prostorách farního kostela. Tato místnost také slouží k hodinám náboženství, kde výuka probíhá dodnes. V současné době je v tomto společenství 17 farníků s duchovním vedením P. Piotra Wardeckého. Scházíme se jednou do měsíce, kdy je vždy připraveno pohoštění a čas se zaměřit na duchovní věci. Srdečně tímto zdravím nejen farníky ve společenství Živého růžence a přeji, abychom se mohli stále setkávat a dostávali se tak hlouběji přes růženec, skrze Pannu Marii, k Pánu Ježíši. A na závěr snad citát sv. Jana Marie Vianneye: Soukromé modlitby se podobají slámě poházené po poli. Když se zapálí, plamen je slabý. Jestliže však sesbíráme slámu a dáme ji do snopu, oheň je jasný a stoupá vznešeně k nebi. Taková je společná modlitba. Josef Hovád Živý růženec je společenství převážně žen, které se modlí měsíčně jeden desátek dle tajemství růžence. Bylo založeno v Říkovicích roku 2001, na iniciaci P. Sławomira Sułowského. První sezení se uskutečnilo 1. června V této době se však ještě nevědělo, kde společenství bude probíhat. Proto jsme se s otcem Sławomirem scházeli v soukromém domě. Farníci z Přerova a Předmostí si Vás dovolují pozvat na 16. Farní ples Koná se od 20,00 hodin v Městském domě na nám. TGM v Přerově K tanci a poslechu hraje skupina ROKY Vstupenka s místenkou 180,-Kč Prodej vstupenek: do na FÚ Přerov v úřední hodiny a v neděli po ranních bohoslužbách od v předprodeji Městského domu Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata! Rok nám uplynul... Pro někoho to byl rok krásný, plný nových nadějí a setkání. Pro někoho byl možná plný zklamání, ale všechna plus i mínus vložme s vděčností do Božích rukou. Bůh ví, proč tomu tak bylo. On ví jak dál. S novou nadějí vstupme do nového roku, který je před námi. Děkujme, že Bůh je s námi a prosme a volejme ze všech sil o Boží pomoc a ochranu. Svěřme se také Panně Marii a necháme se vést. 18. ledna slavíme památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem církve ve víře, lásce a dokonalé jednotě s Kristem. Společná úcta zůstala poutem mezi západními a východními křesťany i po jejich rozdělení, proto také bylo úsilí o obnovení jejich jednoty často svěřováno právě pod její ochranu. Tuto památku slavíme od 10. září 1966 a je s ní spjat i celý následující Týden modliteb za jednotu křesťanů. Nejen v ČR, ale i na mnoha dalších místech se koná vždy od 18. do 25. ledna. Děkuji všem účastníkům a pomocníkům ŽIVÉ- HO BETLÉMA a také těm, kdo obohatili svým slovem a hudbou chvíle před půlnoční mší svatou u sv. Vavřince a na Boží Hod Vánoční. Ještě jednou Pan Bůh zaplať! Liba Doufám, že jste přes vánoční prázdniny moc nezlenivěli, a také si třeba i zasportovali. Strana 8 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

9 XXVI. Světový den mládeže srpna 2011 V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry. Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s. organizuje pouť mladých z České republiky na Světový den mládeže v Madridu Součástí Světového dne mládeže je program nazvaný Dny v diecézích Určeno pro mladé od 16 let. Doprava: Plánovaný odjezd autobusem na program Dní v diecézích je 8.8.; plánovaný odjezd autobusem pouze na program Světového dne mládeže v Madridu je Předpokládaný návrat pro všechny Cena: Balíček poutníka: 163 (zahrnuje během programu Světového dne mládeže ubytování a stravu, úrazové pojištění, měst. hrom. dopravu, batoh poutníka, volný vstup na kulturní aktivity Festivalu mládeže) Dar do Fondu solidarity 10 na podporu účasti mladých z ekonomicky slabších zemí. Cena dopravy autobusem: odhadovaná cena Kč Celková cena: Kč nebo Kč (dle kurzu 26,00 Kč/ ) Cena se může měnit v závislosti na kurzu. V případě získání dotací se může snížit. Na zadanou ovou adresu ti přijde potvrzovací s ID kódem, který slouží jako variabilní nebo specifický symbol a k ověření stavu tvé přihlášky na Rezervace místa proběhne po zaplacení na arci/diecézním centru pro mládež nebo v konkrétní komunitě či hnutí. Stornopoplatky do jsou 0 Kč. Cestovní pojištění do zahraničí si hradí každý poutník sám. Ubytování je zajištěno po celou dobu pouti. Stravování během Dní v diecézích je z části na vlastní náklady (předpokládáme cca 30 ). Mladší 18ti let musí mít svými rodiči či zákonným zástupcem vyplněnou KARTU MLADŠÍCH, a to v anglické i v české verzi. Českou verzi (stáhněte zde ČJ) pošle na své arci/diecézní centrum mládeže a anglickou verzi (stáhněte zde AJ) bude nosit po celou dobu setkání u sebe. Účast handicapovaných je zajišťována individuálně - kontaktuj Sekci pro mládež ČBK na V případě finančních potížím se obrať na své A/DCM. Nechceme, aby finanční potíže byly důvodem neúčasti. Budeme hledat řešení. Cestovní doklady: Občanský průkaz nebo cestovní pas - platné minimálně po dobu plánovaného pobytu v zahraničí. Informace k přípravným týmům: Nabídni své schopnosti pro službu druhým. Přihlášení do přípravných týmů se nebudou účastnit předprogramu v diecézi Taragona. V případě, že tě nebudeme moci zařadit do vybraného přípravného týmu, budeme tě kontaktovat. Prosíme tě o poctivé vyplnění zejména údajů o zdravotním stavu. Předcházíme tím problémům, které by mohly nastat během našeho pobytu v zahraničí. Můžeme tak zajistit kvalitnější zdravotní péči v případě komplikací. V případě změn vyplněných údajů po odeslání přihlášky kontaktuj A/DCM, komunitu či hnutí, pod které se zaregistruješ nevyplňujte elektronickou přihlášku vícekrát! Kontakty na jednotlivá centra jsou k dispozici zde: Kontakty na spolupracující komunity či hnutí jsou k dispozici zde: Spolupracující společenství.doc Sleduj srdečně vás zve o. Jacek, kaplan pro mládež Přihlásit se můžete do Na web adrese: Přihláška je závazná. Modlitba za Světové dny mládeže Příteli a Pane náš, Ježíši Kriste, jak jsi veliký! Svými slovy a činy jsi nám zjevil, kdo je Bůh, tvůj Otec a Otec nás všech, a kdo jsi ty: náš Spasitel. Voláš nás, abychom byli s tebou. Chceme tě následovat kamkoliv půjdeš. Vzdáváme ti díky za tvé vtělení; jsi Věčný Syn Boha, ale ponížil ses a stal ses člověkem. Vzdáváme ti díky za tvou smrt a zmrtvýchvstání; byl jsi poslušný vůli svého Otce až do konce, a proto jsi Pán všech a všeho. Vzdáváme ti díky, protože v Eucharistii jsi zůstal s námi; tvá Přítomnost, tvá Oběť, tvá Hostina nás vždy zvou, abychom byli spojeni s tebou. Voláš nás, abychom s tebou spolupracovali. Chceme jít tam, kam nás pošleš zvěstovat tvoje Jméno, uzdravovat ve tvém Jménu, doprovázet naše bratry k tobě. Dej nám svého Svatého Ducha, aby nás osvítil a posílil. Panna Maria, Matka, kterou jsi nám dal na kříži, nás stále povzbuzuje, abychom dělali, cokoliv nám řekneš. Ty jsi život. Ať naše mysl, naše láska a naše skutky jsou v tobě zakořeněny! Ty jsi naše skála. Ať víra v tebe je pevným základem celého našeho života! Prosíme tě za papeže Benedikta XVI., za biskupy a za všechny, kteří připravují Světové dny mládeže v Madridu. Prosíme tě za naše rodiny a přátele, a zvláště za mladé lidi, aby tě poznali při tomto setkání díky radostnému a pevnému svědectví víry. Amen Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 9

10 Ohlédnutí: Ve čtvrtek 2. prosince v podvečer proběhla v Přerově malá ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA. Téma tohoto podvečera - VNITŘNÍ SVOBODA - otevřel otec Pavel Hofírek na mši svaté v kostele. Po malém občerstvení na Sonusu pak v úvahách nad vnitřní svobodou člověka pokračovala Františka Böhmová. Z promluvy vybírám pár myšlenek, které mě oslovily: Když roste víra, naděje a láska, získáváme vnitřní svobodu. Příčiny nesvobody jsou v našem srdci. Jsme vězni strachu a sobectví, máme tam málo místa pro víru, naději a lásku. Musíme dovolit Duchu svatému, aby nás učil milovat. Láska dává křídla. Tuto svobodu mi nikdo nemůže vzít... Důležitý postoj vnitřní svobody je přijmout to, co jsme si nevybrali. Když řekneme ANO v těchto situacích, rosteme nejvíce... Přes všechno, co jsem udělala špatně, mě Bůh miluje. Láska tak mocně působí, že umí těžit ze všeho, co se ve mně nachází z dobra i ze zla. Vnitřní svoboda je obrovská úleva, že můžu spočinout v náruči Boží jako dítě. Postoj víry, naděje a lásky vždycky nese plody, vždycky to něco promění... Chcete-li víc rozjímat nad tímto tématem, můžete si přečíst útlou knížku Jacquese Philippa VNITŘNÍ SVOBODA, která vyšla v Karmelitánském nakladatelství. H.Š. Vánoce pro zvířátka v lese - Poslední adventní neděli jsme se s dětmi zúčastnili tradiční předvánoční akce Krmení zvířátek v lese. Z domu jsme si s sebou vzali kaštany, jablka, mrkev, suchý chléb a spolu s dalšími rodinami jsme v mrazivém odpoledni vyrazili z Hradčanského výletiště, kde byl sraz do nedalekého dřevohostického lesa. Cesta hlubokým sněhem a za mrazivého větru byla velmi namáhavá, ale zvládla ji i naše nejmenší Zuzanka. Na okraji lesa jsme s radostí vysypali do krmelců a okolo nich obsah svých darů pro zvířátka. Na zpáteční cestě jsme se již těšili na malé občerstvení u ohně. Opečené klobásy, teplý čaj, cukroví a i něco ostřejšího pro pány přišlo vhod. Zatímco některé děti sjížděly prudký kopec nad námi na bobech, ostatní se spolu s rodiči ohřívali u ohně a povídali si. K večeru, když jsme se vraceli zpět domů, jsme měli příjemný pocit z dobře stráveného nedělního odpoledne. rodina Krejčí Pozvánky: Výtvarné programy v Oáze v Předmostí: Korálkování - ketlování, lankování, Drátované hodiny, Hrátky s hmotou FIMO, Vitráže - šperk, hodiny, 1.2. Šitá spirála - ROPE SPIRAL, Pedig vzducholoď, slepička Dopolední programy pro maminky s dětmi Pavlovice každý všední den dopoledne, Oáza Předmostí čtvrtek dopoledne, Domaželice úterý dopoledne Proč?...potkat se, popovídat si, zkusit s dětmi zajímavé programy, dozvědět se něco nového, nebýt sama... Vzdělávací programy: RODIČOVSKÁ SKUPINA účastníků kurzu Efektivní rodičovství bude od 17 h. v Pavlovicích Beseda PEVNÉ OBJETÍ PODLE JIŘINY PREKOPOVÉ proběhne od 17 h. v Pavlovicích, vede H. Krejčí Kurz PŘEDÁVÁNÍ VÍRY V RODINĚ začne v Pavlovicích ve čtvrtek 3.2. od 17 h. pod vedením M. Kaňovské, kurz má 4 setkání vždy po 2 týdnech. Hlídání dětí po dohodě zajistíme u všech vzdělávacích programů. Už teď se můžete těšit na DEN PRO MANŽELSTVÍ - nedělní odpoledne 13.2., kdy mezi nás přijede psycholožka PhDr.Hana Marková z Vyškova a povzbudí nás přednáškou: Aby láska v rodinách rozkvétala. Akce se uskuteční v Přerově na Sonusu na podporu Národního týdne manželství. O jarních prázdninách chystáme v Předmostí Příměstský tábor pro děti INDIÁNSKÁ OSADA Další programy Karneval v Hradčanech Poradna pro muže i ženy s Bc. Marcelou Řezníčkovou bude ve středu v Pavlovicích, Kurz drátování v Pavlovicích Drátované hodiny, změna termínu víkendu pro chlapy v Rajnochovicích - Temné noci duše na Bližší informace a přihlášky na tel.: , rodiny.prerov.cz Děkuji všem zaměstnancům, brigádníkům, dobrovolníkům a spolupracovníkům, kteří se v roce 2010 podíleli na přípravě a propagaci programů Centra pro rodinu Ráj. Vám všem a také všem účastníkům našich programů přejeme požehnaný rok 2011 :-) Hana Školoudová Strana 10 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

11 P. Jan Blokša, farář, spisovatel, literární badatel P. Jan Blokša se narodil 17. června 1861 ve Frenštátu pod Radhoštěm jako syn tkalce Josefa Blokši a jeho manžely Rosalie roz. Rohanové. Ve Frenštátě absolvoval čtyřtřídní hlavní (později národní) školu, upozornil na sebe výrazným jazykovým nadáním. Pak studoval na gymnáziu v Přerově, kde v roce 1881 odmaturoval. Teologická studia absolvoval v Olomouci, kde byl vysvěcen na kněze První mši svatou sloužil ve Frenštátě 18. července 1885, jeho primičním kazatelem byl spirituál olomouckého semináře P. Josef Droběna. Od 1. srpna 1885 se stal kooperátorem v Kostelci u Holešova, jenže pro propuknuvší plicní tuberkulózu musel už opustit duchovní správu. Ujali se ho hraběnka Clam- Martinicová a její bratr hrabě Siegfried Salm. Nabídli mu místo zámeckého kaplana na Salmově zámku Innernsteinu v Horních Rakousích. Odtamtud občas docházel k hraběnce Clam-Martinicové na zámek Clam. O dovolených se Blokša dostal třikrát do vytoužené Itálie, aby tam kráčel po Dantových a Michelangelových stopách, na jaře 1888 se zúčastnil velikonoční pouti do Říma. Alpské podnebí mu svědčilo, choroba u- stoupila, mohl se věnovat dantovskému literárnímu bádání, s nímž začal už za studií, a po čtyřech letech se vrátil na Moravu se stal exhortátorem a profesorem českého jazyka na vyšším lesnickém učilišti v Sovinci. Byl jedním z prvních Eucharistiánů v olomoucké arcidiecézi a založil pro ně časopis Sanctissima Eucharistia orgán spolku kněží, klanějících se nejsvětější Svátosti Oltářní, jehož redaktorem zůstal až do roku Na Sovinci působil P. Blokša do , kdy byl tento ústav přeložen do Hranic. Ze zdravotních důvodů chtěl zůstat v horách a vrátil se do duchovní správy jako provizor na právě zřizované faře v Olbramicích (ve Slezsku), po roce se stal farářem v Rudě nad Moravou. Jenže v tamních podmínkách se jeho plicní neduh obnovil, a proto odešel na odpočinek do Olomouce, kde se na přání arcibiskupa Kohna ujal redakce osobního arcibiskupova časopisu Moravan. Nezaslouženě se tak stal terčem útoků, zaměřených proti arcibiskupovi, což nesl velmi těžce a stěžoval si Jaroslavu Vrchlickému: Mám té práce otrocké novinářské, že k jiné rozumné práci se nyní ani nedostanu, : Já se topím v hloupé politice, pro kterou ani stvořen nejsem. Je takové redaktorství pro mne jako vazba ve vězení a poměry jsou takové, že není ještě naděje ve vysvobození. (V roce 1904 Moravan po Kohnově resignaci zanikl.) Po zlepšení svého zdravotního stavu odešel jako administrátor do Majetína, kde se stal farářem. Brzy začal opět chrlit krev a jeho stav se zhoršil natolik, že k musel odejít na trvalý odpočinek. Až do smrti žil v Olomouci v domě manželů Nedomových, kteří o něj pečovali. Již za svého života si P. Blokša sestavil nápis na hrob, myšlenka na smrt ho nelekala. Svou bohatou knihovnu povětšině rozdal různým spolkům a korporacím, dantovskou literaturu daroval Matici Cyrilometodějské v Olomouci. Na svátek sv. Petra a Pavla 1923 sloužil v domácí kapličce naposled mši svatou, oslavil jí své 38. kněžské jubileum. Poté ulehl a již nepovstal. Klidně zesnul v sobotu v Jeho slavný pohřeb se konal z kapucínského kostela za mimořádné účasti lidu, v průvodu kráčeli tři světící biskupové a na šedesát kněží. P. Blokša získal svou celoživotní lásku k Dantovi v septimě přerovského gymnázia, když poslouchal skvělé výklady profesora Františka Bílého. Od té doby se zabýval Dantem velmi horlivě. K samostatné literární práci ho později pohnul jeho bývalý učitel z frenštátské národní školy Antonín Konstantin Viták, působící v Praze. Ten také odevzdal v roce 1891 nakladateli Ottovi rukopis Blokšova díla Dante Alighieri, jeho doba, život a spisy. Nakladatel dal rukopis posoudit Jaroslavu Vrchlickému. Tomu se práce zalíbila a napsal P. Blokšovi do Sovince: S radostí jsem dílo přečetl a seznal Vaše hluboké a seriosní studie v celé otázce dantovské a potěšen, že na poli tak důležitém se nám objevil pracovník tak zdárný, chvátám učiniti Vašnostem návrh (aby Blokša předložil dílo České Akademii věd a umění)... měl jsem v úmyslu psáti sám dílo podobné, mohu říci, že sňal jste s beder mých kus povinnosti. Oba muži se spřátelili, Vrchlický vymohl pro vydání Blokšovy práce podporu 300 zl. od České Akademie věd a umění, takže mohla být v roce 1892 vydána u Benediktinů v Brně. P. Blokša jako skvělý znalec italštiny byl pak Vrchlickému rádcem a pomocníkem při jeho básnických překladech, což mu Vrchlický oplácel zasíláním německých, francouzských a italských knih k dantovským studiím, které by jinak hladovému dantistovi, jak si P. Blokša říkal, byly nedosažitelné. V dopise z 25. září 1894 Vrchlický konstatuje, že dostal od P. Blokši pro třetí vydání Božské komedie tolik návrhů, oprav a doplňků, že prý by bylo nejlépe, kdyby se Blokša sám odhodlal k novému překladu Božské komedie. Roku 1899 připsal Vrchlický Blokšovi svůj Kvas krále Baltazara. V roce 1899 vyšel nákladem knihkupectví Prokopa Zapletala v Hranicích I. svazek Blokšova Výkladu Božské komedie Peklo, velmi kladně hodnocený kritikou domácí i italskou. Protože se Výkladu prodalo za celý rok jen 160 kusů, odmítl nakladatel vydat další svazek Očistec. S podporou 250 zl. od České Akademie jej P. Blokša v roce 1900 vydal vlastním nákladem. K vydání připraveného třetího dílu Nebe již nedošlo. Blokšovy články vycházely v Hlasu, Vlasti, Našem věku, Zahrádce sv. Františka, v Matici dítek (příloze Pěstouna ), Časopisu katolického duchovenstva, Obzoru, Časopisu Matice moravské aj., literární kritiky psal do Hlídky literární. Kromě z italštiny překládal z němčiny, francouzštiny a polštiny jak knihy zábavné, tak rozjímavé. Kromě zmíněných děl vydal P. Blokša několik náboženských knih: Eucharistická křížová cesta (Olomouc 1895), Vademecum pro české kněze klanějící se nejsvětější Svátosti Oltářní (Kroměříž 1898), Sbírka eucharistických promluv k měsíčním schůzím arcibratrstva věčného klanění, jakož i k jiným eucharistickým slavnostem (Olomouc 1899), Měsíc nejsvětější Svátosti (Praha 1901), Světové eucharistické kongresy, jejich původ, přehled a význam a letošní kongres ve Vídni (Olomouc 1912), Den milosti. Poučná a modlitební knížka pro dítky, které se připravují k přijetí sv. svátosti pokání a nejsv. Svátosti Oltářní (Praha; spisek měl nahradit obrázky, dávané kněžími prvokomunikantům), Hodinka před nejsvětější Svátostí (Olomouc 1909), Manuale sacerdostis ad providendos infirmos (Olomouc 1912). Také vypracoval několik hesel pro Český slovník bohovědný, vycházející v Praze od r za redakce dr. Josefa Tumpacha a dr. Antonína Podlahy. (Dle: A, Zbavitel: P. Jan Blokša;) Zdeňka Mollinová Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 11

12 Rodiče v Kojetíně jsou s církevní školkou spokojeni. Do pátého měsíce své činnosti vstupuje v lednu Mateřská škola sv. Josefa, předškolní zařízení, které bylo v Kojetíně otevřeno na začátku tohoto školního roku. Podívejme se, jak její dosavadní činnost hodnotí ti, kdo sem kaţdodenně vodí své děti. Živý betlém ve Vlkoši. V listopadu jsme rodičům rozdali dotazníky a poprosili je o anonymní zodpovězení několika otázek, týkajících se provozu školky, naší práce i spokojenosti dětí, vysvětluje ředitelka Marie Přecechtělová. Zpátky se podle ní vrátila více neţ polovina rozdaných dotazníků, přesně deset. Není to mnoho a ani doba, po kterou fungujeme, není dlouhá, přesto pro nás odpovědi mají význam ukazují, co je pro rodiče prioritou a čemu máme věnovat ještě větší pozornost, i nedostatky, které je třeba řešit, hodnotí ředitelka anketu. Jako důvod, proč své dítě umístili do nově vzniklé školky, uvádí hned šest rodičů nespokojenost s předchozí školkou (v jednom případě dokonce s předchozími dvěma školkami ). Pro čtyři respondenty se důvodem stala také výchova ke křesťanským hodnotám. Zařízení MŠ sv. Josefa hodnotí rodiče povětšinou kladně, oceňují pěkné, příjemné a domácí či dokonce útulné rodinné prostředí. Stávající vybavení povaţují většinou za dostatečné, i kdyţ skromné, výhrady se týkaly především chybějících herních prvků na zahradě. Dovybavení zahrady máme samozřejmě v plánu na jaře, stále ale bojujeme s nedostatkem finančních prostředků, vysvětluje situaci ředitelka Přecechtělová. Pozitivně rodiče hodnotí i práci zaměstnanců MŠ, většina je dokonce uvádí jako hlavní důvod, proč jsou se školkou spokojeni. Oceňují především individuální přístup k dětem a jejich potřebám a také to, ţe jsou jako rodiče dostatečně informováni o dění ve školce. Personál respektuje osobnost dítěte, pracovnice se k dětem chovají citlivě a mateřsky, píše jedna z maminek. Jiná si cení toho, ţe učitelkám můţe sdělit své poţadavky a podněty. Kromě názoru rodičů se dotazník snaţil alespoň zprostředkovaně postihnout i spokojenost dětí. Do předchozí školky jsme chodily a z ní se vracely s pláčem, zato u vás by dcerka nejraději byla i o víkendech, svěřuje se například jedna maminka. Podle všech respondentů také děti doma vyprávějí o kaţdodenních záţitcích a předvádějí, co se nového naučily. Hodně také mluví o kamarádech ze školky a učitelkách. Dcerka si občas na školku i hraje, dodává jedna z maminek. V závěrečné otázce, která rodiče prosí o celkové zhodnocení, se znovu opakuje ocenění práce personálu MŠ a také poděkování. Má dcera je spokojená, a to je pro mě důleţité, shrnuje své dojmy jeden z respondentů, v jiném vyjadřují rodiče svůj dojem slovy: Takhle jsme si představovali školku pro naši dceru. Těší nás, ţe jsou rodiče s naší prací spokojeni. Velmi nám v tom pomáhá nízký počet dětí, můţeme zde skutečně fungovat jako jedna rodina, raduje se Marie Přecechtělová a dodává: Já sama sem ani nejezdím jako do práce, ale jako domů. Jiří Gračka Adventní čas v přerovské školce. Advent jsme poţívali s oslíkem Áronem, který putoval s Marií a Josefem do Betléma. Cestou jsme slavili svátky svatého Martina, který přijel za dětmi na koni a přivezl s sebou soutěţe i odměny. Slavili jsme svátek svaté Kateřiny a přišel za námi i svatý Mikuláš s dárky a s andělem. Děti se také seznamovaly s tím, jak se příroda připravuje na zimu, povídali jsme si o ţivotě v rodině, jaké máme příbuzné a jak ţijeme ve farní rodině. Všechny písničky, básničky a tanečky, které se v této době naučily, ukázaly rodičům na společném vánočním tvoření ve středu 22. prosince Chtěla bych Vám jménem dětí i pracovnic školky popřát poţehnaný a radostný rok Iveta Frýdková Na Boţí hod vánoční byl ve Vlkoši v odpoledních hodinách na farním dvoře uspořádán Ţivý betlém. Připravily ho obětavé ţeny p. Valerie Procházková, Ludmila Tománková a Ludmila Tomancová. Do programu se zapojilo přes 20 účinkujících. Děti vystupovaly jako andělé a pastýři se dvěma ţivými ovečkami, a také dospělí farníci v rolích Marie a Josefa, Heroda a anděla. Představení přišlo zhlédnout téměř 100 diváků posluchačů, kteří s velkým zájmem sledovali příběh narození malého Jeţíška a příchod Tří králů, vše doprovázely koledy. Velký potlesk byl odměnou všem účinkujícím za jejich statečný výkon v mrazivém odpoledni. Na závěr bych měl jednu připomínku. Při nedělních mších svatých si přijde pro závěrečné poţehnání od kněze dětí, ale ministrovat chodí často jen dva kluci, přitom před 7 10 lety jich bývalo u oltáře 12 15, z toho 4 děvčata. Zde je velké pole působnosti pro rodiče a babičky a příleţitost k zamyšlení. František Sečka Strana 12 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

13 Církevní mateřská škola v Přerově Před koncem roku přišel souhlas ministerstva s navýšením počtu dětí z 23 na konečných 24 a jedno dítě přešlo do školky v obci bydliště, když se tam uvolnilo místo. Naše školka má tak možnost přijmout v tuto chvíli dvě další děti. Rodiče, kteří o umístění svých dětí do církevní školky uvažují, se mohou po předchozí domluvě přijít kdykoliv do školky podívat. Nejedná se jen o ty děti, které by chtěly nastoupit hned, ale také o děti, které budou nastupovat do školky během tohoto roku nebo i později. Kontakt na Církevní mateřskou školu v Přerově: Mgr. Iveta Frýdková, ředitelka, telefon: , web: Pozor na zloděje Opět se stalo, že během bohoslužby, když lidé odcházejí ke svatému přijímání, jedné farnici ukradli tašku i s doklady. Nestává se to často, ale občas bohužel ano. V malých farnostech, kde se všichni znají, takové nebezpeční většinou nehrozí. Ale v Přerově, kde je na bohoslužbách mnohem více lidí a i těch neznámých, je třeba dávat si větší pozor a být opatrnější. Tašky si buď vezměte sebou dopředu, nebo se vystřídejte se sousedem, nebo aspoň v lavici nenechávejte nic cenného a důležitého. Děkuji. Anketa o činnosti Centra pro rodinu na faře v Předmostí Ve farnosti Předmostí zvažujeme, jak dále postupovat s opravou fary a s jejím využíváním. Proto v prosinci proběhla anketa mezi farníky v Předmostí, jak hodnotí dosavadní roční činnost Centra pro rodinu na naší faře a jaký mají názor na další působení Centra pro rodinu v Předmostí. Vrátilo se 72 vyplněných anketních lístků, což je zhruba třetina účastníků nedělních bohoslužeb. Naprostá většina hodnotí dosavadní činnost Centra pro rodinu kladně (velmi kladně 29%, dobře 46%, neutrálně 22%, záporně 3%). Pokračování aktivit Centra pro rodinu na faře v Předmostí si také přeje většina (chce a souhlasí 83%, je jim to jedno 11%, má výhrady nebo je proti 5%). Výsledkem ankety je tedy jasný souhlas farníků s aktivitami Centra pro rodinu na faře v Předmostí. Děkuji také za konkrétní názory a připomínky, které se na anketních lístcích objevily; některé věci je opravdu ještě třeba doladit. S větším využíváním fary v Předmostí se ale ukazuje jako čím dál tím naléhavější potřeba udělat její generální opravu. Zvažujeme, jak by taková přestavba fary měla vypadat. Teď probíhá diskuze mezi farníky nad záměrem stavebních úprav fary a v případě většinové shody pak budeme hledat možnost, jak postupně projekt realizovat. Plány na rok 2011 Ve farnosti Přerov v této chvíli neplánujeme žádné větší opravy, protože budeme muset letos zaplatit poslední splátku za novou střechu na faře a postupně vracet půjčky farníkům, díky kterým jsme loni mohli zaplatit výměnu oken fary a zřízení církevní školky na Sonusu. Během ledna uzavřeme loňské účty a v příštím čísle časopisu už budou konkrétní čísla, kolik dlužíme a jaké byly všechny příjmy a výdaje roku V Předmostí připadá v úvahu řada akcí: výmalba presbytáře kostela, oprava varhan, restaurování soch před kostelem nebo opravy fary. Pokud se nám podaří uspět s žádostí o dotace, tak budeme moci udělat aspoň některou z těchto věcí či její část. Přání do nového roku Všem přeji Boží požehnání a Boží pomoc v celém roce Kéž se dokážeme radovat z věcí dobrých a příjemných a jsme za ně Bohu vděční. Kéž dokážeme unést věci těžké a zlé a nepropadáme zoufalství ani zahořklosti. Kéž při tom všem nezapomínáme, že Bůh je nám blízko. Kéž máme vedle sebe lidí, na které se můžeme spolehnout, kteří pro nás mají pochopení a naše slabosti a nedostatky umí přejít s velkorysostí a laskavostí. Kéž také my máme stejnou velkorysost a laskavý pohled. A to nejen pro své přátele. Kéž v tomto roce tak objevíme přátele nové a přitom neztratíme ty přátele, se kterými do roku 2011 vstupujeme. P. Pavel Hofírek, děkan Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 13

14 Svatá Anděla Mericiová, panna Anděla Mericiová byla současnicí Dürera a Koperníka, Kryštofa Kolumba a Vasco de Gamy, Michelangela a Rafaela, Ignáce z Loyoly a Terezie z Avily, Martina Luthera a Thomase Müntzera. Žila v severní Itálii na březích jezera Lago di Garda v době renesance, narodila se 21. března Roku 1535 založila Společnost sv. Voršily, sdružení žen a mladých dívek toužících žít zasvěceným životem podle evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti, a přitom zůstat ve své rodině a ve svém prostředí. Tento způsob života přibližně odpovídal tomu, co dnes žijí sekulární instituty. Založení Společnosti bylo také Andělinou odpovědí na naléhavé potřeby 16. století. Anděla skutečně předstihla svou dobu, protože tehdy žena neměla jinou možnost než život v manželství nebo v klášteře. Vlivem kulturních a společenských přeměn v 17. století se Společnost svaté Voršily proměnila v řeholní společenství s klauzurou, které se rozšířilo zvláště v západní Evropě. Anděla Mericiová zemřela 27. ledna 1540 v Brescii a je pochována v kostele, který nyní nese její jméno. Své Společnosti neurčila přímo jeden apoštolský cíl. Byla tak obezřetná, že zajistila svým dcerám možnost úpravy určitých ustanovení»a kdyby se podle nutnosti doby měla dát nová nařízení nebo něco udělat jinak, udělejte to moudře po dobrém uvážení.«jaroslav Branžovský Přečetli jsme a doporučujeme. Tykadlem víry Marie Svatošová Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je o mně psáno ve svitku knihy. (Žid 10, 5-7). Pane, tys přijal za svůj Boží plán spásy tím, žes na sebe vzal poslušně, pokorně a dobrovolně lidský způsob existence. Neslýchané - Bůh se stal bezbranným lidským tvorem! Už to samo o sobě muselo být nepředstavitelným ponížením. Tím ale tvá oběť za nás teprve začíná. Završuje se až na Kalvárii. Prosím, pomoz mi pochopit, jakou hodnotou je v Božích očích poslušnost a co všechno lze vytěžit z ponížení, z nemoci, z bolesti i ze smrti, jsou li člověkem pokorně a aspoň s trochou vděčnosti přijaty jako součást Božího plánu s ním. MUDr. Marie Svatošová ve své knize nabízí 80 duchovních úvah, důvěrných rozhovorů s Pánem nad Písmem svatým. Navazuje na svou knihu Normální je věřit, se kterou jsem Vás již seznámil. Jednotlivé rozhovory nás mohou inspirovat k životu z víry uprostřed našich konkrétních okolností, radostí, těžkostí. Je zajímavé, jak lze z Božího slova čerpat povzbuzení, napomenutí, útěchu pro náš každodenní život. Před Boha může člověk přijít se vším, i s tím, nebo právě s tím, o čem nemůže mluvit ani s chápavým člověkem, přítelem, nebo životním partnerem. Člověk smí důvěřovat Bohu natolik, že mu může povědět i to, o čem se neodváží hovořit sám se sebou, dokonce i to, co ze svých myšlenek s hrůzou vyhání. Smí důvěřovat Bohu hlouběji než sobě samému. (Manfréd Hausmann, básník a kazatel). I k této radostné důvěře k Bohu nás mohou vést úvahy a rozhovory s Pánem Marie Svatošové. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2010, má 85 stran, cena 95 Kč. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský Dobrá rada. V říjnovém vydání Slova pro každého jsem četl článek o knize P. Františka Lukeše nazvanou Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout. Starší kněz v ní líčí také své osobní trampoty. Mezi nimi i s různými prosebníky, o kterých neví, zda vyprošené peníze skutečně potřebují k požadovanému účelu. S nově obnovenou demokracií se jich u nás objevilo moc a dosti často se dožadují pomoci na farách nebo přímo v kostelích. Také mě se něco takového stalo. Při občasných návštěvách Olomouce si zajdu na kus řeči a trochu vína nejen do malé vinárničky, ale také rád na mši do kostela při bohoslovecké fakultě, kde kněží mají zajímavá kázání. Při své návštěvě tohoto kostela jsem letos v létě, pár kroků před dveřmi chrámu, předešel zarostlého muže, do pasu nahého, bez košile. Vstoupil jsem do úplně prázdného chrámu a četl zde vývěsku, abych se dověděl alespoň něco psaného. Potom jsem se otočil a polonahého muže objevil hned za svými zády. V první moment jsem se takového zjevení v kostele úplně lekl. Ne však onen muž. Ten na moji pozornost přímo čekal. S velikou obřadností se velkým křížem požehnal jako před Božím zjevením a hned spustil: Pane, dejte mi na polévku, já už nemohu. Vůbec jsem neváhal a peníze mu dal. Nejen z lásky k bližnímu, ale také proto, abych se vyhnul nějakým osobním střetům v prázdném kostele. Něco takového se mi stalo jednou. Horší to mají obyvatelé far. Vyprávěl mi o tom známý kostelník z Brna, který bydlí na faře, jak často ho obtěžují různí prosebníci, kteří zvoní u dveří fary a prosí alespoň o malou finanční částku, kterou údajně nutně k životu potřebují. Žádného však neodbývá a každého radostně vítá slovy: Právě na vás jsem čekal, potřebuji okopat záhonky, hned vám donesu motyku a po práci dám pětistovku. Vůbec nikdo prý dosud nečekal, než kostelník přinesl motyku. Každý zmizel. Uvedená rada je dobrá, protože ji lze kreativně využít i v zimním období. Jen místo okopávání záhonku lze prosebníka požádat o pomoc při úklidu sněhu. Miroslav Rozkošný Strana 14 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

15 dokončení ze str.16 Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:00 Pavlovice u Přerova Začátek kurzu: Předávání víry v rodině 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:45 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :30 Fara v Předmostí Mariánské večeřadlo 20:00 Tovačov Farní ples v Tovačově Neděle :30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí 7.2. Fara v Předmostí Týdenní příměstský tábor pro děti CPR Ráj Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:30 Centrum Sonus Liturgika s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Sobota Fara v Předmostí Tvoření CPR Ráj Pedig Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje Centrum Sonus Den pro manželství CPR Ráj 17:30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem 18:00 Předmostí, kostel Mše svatá se společným udělováním svátosti pomazání nemocných 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání Úterý :00 Centrum Sonus Setkání františkánského společenství Středa :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro školní děti s přípravou dětí na první svaté přijímání 19:00 Fara v Přerově Setkání katechetů děkanátu Přerov Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:45 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 20:00 Přerov Farní ples v Městském domě v Přerově Neděle :30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Fara v Přerově Setkání společenství seniorů Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Fara v Přerově Redakční rada časopisu Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 17:30 Centrum Sonus Liturgika s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Sobota :00 Fara v Přerově Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově na duben, květen a červen Pondělí :30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem Středa :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá zvláště pro školní děti Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:45 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :00 Centrum Sonus Akce pro ministranty 16:30 Fara v Předmostí Mariánské večeřadlo Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Středa 9.3. Popeleční středa Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 Slovo pro každého Ročník 17,Číslo 1, Leden 2011 Strana 15

16 Lednové ekumenické modlitby v Přerově proběhnou v pondělí 10. ledna u Armády spásy, v úterý 11. ledna u evangelíků a ve středu 12. ledna u husitů. Začátek je vždy v 17:00 hod. Všechny ke společným modlitbám zveme. Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 14:00 Fara v Předmostí Tvoření CPR Ráj Korálkování Neděle 9.1. Přerov Tříkrálová sbírka 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Armáda spásy Ekumenické modlitby Úterý :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 16:00 Fara v Předmostí Tvoření CPR Ráj Drátované hodiny 17:00 Evangelický kostel Ekumenické modlitby Středa :00 Husitská modlitebna Ekumenické modlitby Ve středu večer není mše u sv. Vavřince. Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:00 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu 17:00 Pavlovice u Přerova Rodičovská skupina Efektivní rodičovství 17:30 Centrum Sonus Liturgika s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání Neděle :00 Centrum Sonus Setkání animátorů mládeže děkanátu Hradčany Karneval Pondělí :30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem Úterý :00 Fara v Předmostí Tvoření CPR Ráj Hrátky s hmotou FIMO 16:00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa Pavlovice u Přerova Poradna s Bc. Marcelou Řezníčkovou CPR 18:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá zvláště pro školní děti Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:45 Fara v Přerově Modlitby matek Pátek Pavlovice u Přerova Kurz drátování CPR Ráj Rajnochovice Víkend pro chlapy CPR Ráj Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Středa :00 Fara v Přerově Redakční rada časopisu Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 17:00 Pavlovice u Přerova Beseda: Pevné objetí dle Prekopové 17:30 Centrum Sonus Liturgika s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Sobota :00 Centrum Sonus Akce pro ministranty Fara v Předmostí Tvoření CPR Ráj Vitráže, šperky Pondělí :30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem Úterý :00 Centrum Sonus Tvoření CPR Ráj Šitá spirála Středa 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu Hromnice Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 dokončení na str. 15 Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov 2 telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu Přerov. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Jacek Brończyk, jáhen Libor Churý, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka únorového čísla je 26. ledna Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 16 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více