Časopis přerovského děkanátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo Boží v liturgii Liturgie a kultura Anežko naše, Anežko Česká Společenství Živého růžence v Říkovicích Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Mottem uplynulé adventní doby v přerovské farnosti bylo: Buď štědrý, odřekni si, ať můžeš obdarovat.. Děti svou štědrost opravdu ukázaly a v kostele připravený koš vrchovatě zaplnily odřeknutými sladkostmi, kterými pak udělaly velkou radost dětem z Dětského domova v Přerově a Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi. P. Jan Blokša farář, spisovatel, literární badatel Rodiče v Kojetíně jsou s církevní školkou spokojeni Adventní čas v přerovské školce Živý betlém ve Vlkoši Jen tak ve stručnosti Světec měsíce Svatá Anděla Mericiová, panna Přečetli jsme a doporučujeme Marie Svatošová Tykadlem víry Dobrá rada Informace a mnoho dalšího Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

2 Dny na přelomu roku nás přirozeně vybízejí k ohlédnutí se zpět a také k pohledu do budoucnosti. Každý člověk si sebou jistě nese svoji minulost a stejně tak si sebou nese svá očekávání a naděje či obavy ohledně budoucnosti. Na tom není nic zvláštního a ani nic samo o sobě špatného. To k našemu životu patří. Důležité je ovšem chápat, že žijeme právě přítomným o- kamžikem. Nesmíme se nechat ani spoutat minulostí, ani uhranout budoucností, abychom nezůstali stát ochromeni tváří tvář onomu jedinému důležitému právě teď. Bohužel kolikrát nám přítomnost utíká mezi prsty, které jakoby zchromly, a my pak nejsme schopni vzít život do vlastních rukou. Paradoxně není možná ani tak nebezpečná špatná minulost či hrozby budoucnosti. My křesťané jsme nějak zvyklí se k tomu špatnému postavit čelem. U minulosti skrze svátost smíření, pokání a snahu o nápravu a odpuštění. A obavy z budoucnosti často přirozeně vkládáme do modlitby a doufáme v Boží pomoc. Zrádnější může být to dobré a krásné, co jsme prožili, či co v budoucnosti doufáme prožít. Dětství a mládí bývá krásné tak nějak samo o sobě, a navíc na to špatné máme tendenci zapomínat. Z tohoto pohledu pak přítomnost může vypadat šedě, nezajímavě, jako těžká či prázdná A člověk se pak neustále vrací k minulosti nebo naopak utíká do budoucnosti a žije nadějí, že jednou to bude lepší. Jistě, jednou ano. Jednou jistě bude vše nepředstavitelně lepší. Ale teď žijme přítomnost. Tím neustálým čekáním, že se něco změní, fakticky říkáme, že přítomnost je k ničemu a je Leden v liturgii Slavnost Matky Boží, Panny Marie Světový den modliteb za mír Druhá neděle po Narození Páně Nejsvětější Jméno Ježíš Jeho jméno bylo uctíváno od počátku církve. Vlastním svátkem začalo být slaveno od 14. století. V Itálii a v Evropě propagoval k němu mimořádnou úctu svatý Bernardin Sienský se svými žáky od začátku 15. století, a teprve v následujícím století se stal i liturgickým svátkem. Pro celou církev byl zaveden r a ve druhé polovině XX. stol. bylo jeho uvádění v našich kalendářích zrušeno. Dnes se již opět nezávazná památka v liturgickém kalendáři uvádí. Ježíšovo jméno znamená, že jméno samého Boha je přítomno v osobě jeho Syna, který se stal člověkem kvůli všeobecnému a definitivnímu vykoupení z hříchu. Jen jméno Boží přináší spásu, a napříště ho mohou všichni vzývat, neboť vtělením se Bůh spojil se všemi lidmi, - neboť pod nebem není lidem dáno žádé jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy - Sk 4,12 (KKC 433) Svatý Bernardin Sienský nám říká: Veliký základ víry je Jméno Ježíš a utváří Boží syny. Víra katolického náboženství spočívá totiž v poznání Ježíše Krista jako Světla, které je světlem duše, branou k životu, základem věčné spásy. Vždyť v jeho lidství, jak na to poukazuje sv. Pavel: "Bůh smířil svět se sebou skrze Krista." (2 Kor 5,19) Ježíšovo jméno plně dokazuje svrchovanou moc - Jména nad každé jiné jménoviz Flp 2,9-10. Zlí duchové se jeho jména bojí a Ježíšovi učedníci v jeho jménu konají zázraky; vždyť Otec jim dá všechno, oč ho prosí v Ježíšově jménu. Jméno Ježíš, hebrejsky Ješua, znamená: Bůh zachraňuje. V tomto jménu je zdůrazněno jeho poslání, v němž spasí svůj lid od hříchů. (Mt 1,21) V něm se nám ukazuje nejvyšší svatost a milosrdenství Slavnost Zjevení Páně Název slavnosti Zjevení Páně pochází z řeckého slova Epifaneia nebo Theofaneia. Je to velmi starý svátek, jehož stopu můžeme sledovat až do hlubokého křesťanského starověku. Nejprve se slavil na Východě. V Sýrii a v Egyptě křesťané v tento den slavili hned tři události, které nám zjevují, že Ježíš je Boží Syn: příchod mudrců od Východu, Ježíšův křest v Jordánu a jeho první zázrak proměnění vody ve víno v Galilejské Káně. Dokonce si při této příležitosti připomínali, a někde ještě připomínají i Ježíšovo narození. A tak tento svátek byl dříve než Vánoce a u východních křesťanů je větší než Vánoce. Ve 4. století se svátek Zjevení Páně začal slavit i na křesťanském Západě, především ve Španělsku, a potom také v Itálii, zvláště v Ravenně a v Miláně. Později se rozdělil na několik svátků, při nichž se připomínaly jednotlivé výše jmenované události každá zvlášť. Římská liturgie tak připomíná při dnešní slavnosti příchod mudrců od východu, neděli po tomto svátku Křest Páně a o týden později se čte evangelium o svatbě v Káně Galilejské. Středověk postavil do středu dnešní slavnosti tři vznešené pohany, kteří přišli z daleké země, aby se poklonili nově narozenému králi. Slavnost Zjevení Páně je nám od té doby důvěrně známá spíše jako svátek Tří králů. Dnešní slavnost nám na pozadí dobře známého příběhu o mudrcích, kteří se setkali s Kristem, předkládá k přemýšlení velmi zásadní problémy současného světa a nabízí vskutku křesťanská řešení. První, nad čím se můžeme zamyslet, je touha mágů setkat se s neznámým královským dítětem. Nám to dnes zní velmi svátečně a romanticky, ale kdybychom byli blízko rozhodujících se mudrců, asi bychom měli jiné myšlenky - a hlavně námitky. Takovou dálku...! Nejasný cíl...! Jsou to blázni! Dnes je kolem nás mnoho takovýchto mudrců. Mnozí z nich ještě nenašli svou hvězdu. Ale hledají. Jsou to lidé, kteří touží po tom, aby se především vymanili ze svého životního stylu, který je sice na jednu stranu příjemný a pohodlný, na druhou však nudný a povrchní. Tito lidé poznávají, že je takový život nenaplňuje a touží po něčem jiném. My se s nimi setkáváme. Kým pro ně jsme? Jsme opravdu hvězdou vedoucí ke Kristu? Záříme tak, abychom mohli ukazovat cestu? Nebo už jsme dávno vy- Strana 2 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

3 třeba ji jen přečkat, aby mohlo přijít to lepší. Takové čekání člověka vnitřně ničí a ubíjí. Nikdy nebudeme ţít v budoucnosti, je jen přítomnost. Přítomnost není růţová, přítomnost není ráj, ale nic jiného neţ přítomnost nemáme. Kéţ bychom uvěřili v Boţí dobrotu tak silně, ţe budeme schopni obejmout přítomný okamţik se vším, co k němu patří, a s důvěrou, ţe toto je ten ţivot, který máme ţít. Ne minulost, ne budoucnost, ale teď. Bez této schopnosti naplno proţívat přítomný okamţik není moţný skutečný duchovní ţivot. P. Pavel Hofírek, děkan Sedm set padesát pět let uplyne 28. ledna tohoto roku od chvíle, kdy král Přemysl Otakar II. za pomoc Přerovanů proti Uhrům a Kumánům povýšil Přerov na královské město a udělil mu městská privilegia olomoucká. Přerov má jiţ od dob Pernštejnů svůj znak se dvěma věţemi a zubří hlavou, od roku 1948 pouţívá i modroţlutou čtvercovou vlajku. Tuto skutečnost připomíná i svítící číslice 755 umístěná na věţi přerovského zámku. hasli a naše záře je leskem pozlátka zvykového a rutinního křesťana, který zaměnil ţivou víru za příleţitostný folklór? Dále - kaţdý pořádný betlém má nejen svatou rodinu, pastýře a tři krále, ale také hvězdu, která se usadila nad betlémskou jeskyní. Dnes víme, o jakou hvězdu šlo. Ţe to nebyla kometa, jak se v betlémech zobrazuje, je uţ jasné. Kometa se dostala do tříkrálových výjevů díky Giottovi, jak píše známý český astrofyzik Jiří Grygar: Víme, že ona hvězda s chvostem nad jesličkami má svou konkrétní astronomickou inspiraci. Významný italský malíř Giotto di Bondone ( ) pozoroval v r jasnou kometu, jež byla až mnohem později nazvána kometou Halleyovou. (Katolický týdeník 51/2006) Podle vědeckých výzkumů šlo o konjunkci - sblíţení planet Jupitera a Saturna. Přišel na to roku 1603 v Praze astronom Johannes Kepler. Zdá se, ţe tolik vědeckých omylů odkazuje i betlémskou hvězdu do říše pohádek. Jenţe - jak píše evangelium - hvězda byla motivem jejich dlouhé cesty. Jaký měli mudrci z dnešního evangelního příběhu vztah ke hvězdám? Oni hvězdy zkoumali a svými poznatky se řídili. Moţná nám tyto poznatky dnes připadají jako nevědecké, ale za jejich výsledky můţeme dohledat seriózní vědeckou práci. Dnešní člověk má ke hvězdám mnohem ţalostnější poměr. Mám především na mysli astrologii, která pod roušku vědy soustřeďuje bludy a vydává je za pravdu, jeţ je ve svých důsledcích člověku nebezpečná, protoţe jej drţí ve strachu z neznámého. Je to typická pověra, která člověka svazuje a činí ho otrokem vlastních představ. Něco zcela jiného je údiv, pocit vlastní maličkosti a Boţí velikosti při pohledu na noční oblohu posetou hvězdami, jak říká ţalmista: Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš? (Žl 8, 4-5). Je to chvíle - a sám jsem to mnohokrát zakusil - kdy si člověk uvědomuje Boţí přítomnost a jeho velikost. Toto je právě postoj mágů z východu. Hledali to nejlepší a hvězda je vedla. Z návštěvy u Heroda byli jistě plni obav a úzkosti, ale setkání s Jeţíšem je zbavuje strachu natolik, ţe jsou schopni zařídit svůj ţivot i proti vůli mocného tohoto světa. Takové mají být důsledky i našeho setkání s Bohem. Osvobození od strachu a sluţba ve svobodě. Podívejme se také na krále Heroda. Herodes je pro nás symbolem všeho zla a právem. Jeho pověst, jak je líčena v Písmu svatém, je hrozná. Podívejme se však na jeden detail Herodova chování v dnešním příběhu. Jeho strach z toho, ţe by nově narozený Král mohl převzít vládu a zášť z toho plynoucí je schovaná do zboţné fráze: Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. (Mt 2, 8) Tato věta nemilosrdně nastavuje zrcadlo také nám. Jak často ţijeme tak, ţe nitro je plné zlých nápadů, a přitom vypadáme tak poboţně! Dost na tom, ţe tato rozpolcenost vůbec existuje, ale ještě horší je to, ţe to někdy vědomě způsobujeme. Zdánlivá poboţnost je totiţ nejvhodnější maskou pro zlo, protoţe opravdová zboţnost je tak daleko od všeho zlého. Je to oblast, kde uţ se nás nikdo na nic neptá, protoţe to je oblast soukromého vztahu mě a Boha. Ale pozor! Je tu někdo, kdo to vţdy vidí v pravém světle - právě Bůh. Při pohledu na Heroda usilujme tedy o ryzí zboţnost a denně prosme, abychom nikdy nelhali svým postojem vůči Pánu Bohu. (podle P. Stanislav Přibyl, Svatá Hora) Svátek Křtu Páně Sv. Hilarius z Poitiers,, biskup a učitel církve Sv. Antonín Veliký, opat Panna Maria, Matka jednoty křesťanů, Týden modliteb za jednotu křesťanů Sv. Fabián a Šebestián, mučedníci Sv. Aneţka Římská, panna a mučednice Sv. Vincenc, jáhen a mučedník Sv. František Saleský, biskup a učitel církve Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola Sv. Timotej a Titus, biskupové Sv. Tomáš Akvinský, kněz a učitel církve Sv. Jan Bosco, kněz Jaroslav Branžovský Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 3

4 Tentokrát navštívíme známé Mariánské poutní místo a novodobé duchovní centrum Vranov u Brna, jehož historie sahá až do 13. století. Nachází se uprostřed krásné přírody asi 12 km severně od Brna v místech, kterým se dříve říkalo Moravské Švýcarsko. Historie tohoto místa se podle tradice klade do roku 1240, kdy zemský úředník, šlechtic Vilém, nabyl na přímluvu Matky Boží ztraceného zraku. Z vděčnosti za své uzdravení nechal na Vranově postavit dřevěný kostel. V krátké době se úcta Panny Marie v tomto kostelíku tak rozšířila, že v roce 1243 či o něco později, v roce 1269, byl pro péči o kostel a potřeby stále hojnějších návštěvníků zřízen u kostela malý klášter, snad františkánský. Vedle poutního kostela existoval ještě farní kostel sv. Barbory. Celý areál doznal v průběhu let četných změn, především díky rozrůstajícímu se klášterní-mu komplexu. Dnešní podoba vranovského kostela a nově zbudovaného kláštera pochází z let Roku 1622 bylo započato fundátorem Maxmiliánem knížetem z Lichtensteinu (bratrem českého místokrále Karla z Lichtensteinu) a jeho manželkou Kateřinou ze starobylého moravského rodu pánů z Boskovic a Černé Hory se stavbou kostela. Staré budovy byly všechny zbořeny a na jejich místě vznikl nový kostel Narození Panny Marie, jako projev mariánské úcty obou zakladatelů i jako trvalé umístění rodové hrobky panujících knížat rodu Lichtensteinů. Kostel je však současně unikátní stavební památkou z hlediska českých dějin umění. Vznikem v letech je ojedinělou památkou raného baroka v době třicetileté války, kdy stavební činnost v českých zemích pochopitelně stagnovala. Pravděpodobně se jedná o dílo uskutečněné podle plánů jezuity Jana Maria a brněnského stavitele Ondřeje Erny. Inspiračním zdrojem jim bylo francouzské klasicistické baroko aplikované na naše podmínky a umístění tohoto sakrálního komplexu, jako dominanty krásné okolní přírody. Je postaven v raně barokním slohu s jedinou vnitřní prostorou. Paulánský klášter spojený s kostelem byl dokončen v roce 1633; je to současně doba prvního uve- Vranov u Brna dení paulánských řeholníků na Vranov. Prvních paulánských mnichů bylo 12 a přišli přímo z Francie, kde tento řád založil sv. František z Pauly. Kromě tradičních slibů chudoby, poslušnosti a čistoty s sebou nejmenší bratři přinášeli zvláštní slib trvalého postu a důraz na lásku a milosrdenství k bližnímu, vyjádřené znakem a heslem Caritas. Paulánům bylo souzeno na Vranově působit příštích zhruba sto padesát let. Dnes patří tento řád k Františkánům jako řád nejmenších bratří Ordo fratres minorum. Dominantou hlavního oltáře je líbezná socha Panny Marie Vranovské se sepnutýma rukama (bez dítěte), s mírně nakloněnou hlavou. Tato mariánská soška, později Janem Adamem z Lichtenštejna dokonce dekorována řádem Zlatého rouna, s korunkou symbolizující zázraky a měnícími se pláštíky, je prací dnes neznámého řezbáře z doby kolem roku 1500 a byla pravděpodobně přinesena prvními Paulány z domovské Francie. Oltářní obraz Nejsvětější Trojice pochází od vídeňského malíře Paula Trogera. Kostelní klenba má bohatou freskovou výzdobu od brněnského malíře Jana Jiřího Etgense, opěvující slávu Matky Boží obklopenou anděly. Současně s výstavbou kostela byla pro rod zakladatele zřízena krypta, do nynější empírové podoby nákladně upravená na začátku 19. stol. Je zde dosud pohřbeno na 50 členů Lichtensteinského rodu; poslední zde spočinula princezna Marie Benedikta v lednu Je to světový unikát, kdy členové panujícího rodu cizího státu byli pohřbíváni mimo výsostné území své země, v tomto případě Lichtensteinského knížectví. Z původního velmi rozlehlého paulánského kláštera, zrušeného Josefem II. a po roce 1784 postupně bouraného, zbylo dnes jen torzo, zahrnující především farní úřad. Ve stejné době byl zbořen gotický farní kostelík sv. Barbory. Do areálu kláštera náležely kromě klášterních budov i budovy hospodářské, jako bednárna, stolárna, pivovar, sklady a také rybníky a areál v zahradě určený pro pěstování hlemýžďů, kteří se zde dodnes vyskytují. Důvodem založení rybníků v netypické krajině a také hlemýžďárny byl čtvrtý řeholní slib Paulánů, a to trvalý postní život, tedy konzumace rybího masa a po francouzském způsobu upravovaných hlemýžďů. V průběhu 19. století byla přicházejícím poutníkům k dispozici světská duchovní správa. Od roku 1926 na Vranově působili znovu řeholníci, tentokrát však Společnost Božského Spasitele salvatoriáni, jejichž posláním jsou misie opřené o kázání a exercicie. Vranov ovšem nepřestal přitahovat ani v pohnutých dobách nacistické a komunistické totality. Činnost paulánů byla na Vranově obnovena až v roce Postupně se podařilo obnovit klášterní kvadraturu, jejíž část slouží jako duchovní a vzdělávací centrum brněnské diecéze. Zájem návštěvníků kostela vzbuzuje i instalovaný mechanický pohyblivý Betlém v boční kapli s umělecky řezanými figurkami a moderním ozvučením z nedávné doby. Libor Churý, jáhen zdroje: Strana 4 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

5 Slovo Boží v liturgii Liturgie a kultura Liturgie a kultura, touto formulací se nemyslí jenom přítomnost jednotlivých kulturálních jevů v liturgii, ale hlavně celkový dopad kultury na liturgii, liturgický život a liturgickou spiritualitu. Je to právě kultura, která ovlivňuje vývoj a změnu liturgie často až k vytváření nových liturgických forem. Není náhodou, že slova kultura (cultura, ae, f. vzdělávání, pěstění, rolnictví, zušlechťování, uctívání, náboženství) a kult (cultus, us, m. obdělávání půdy, ošetřování těla, vzdělávání ducha, úcta, Liturgie a kultura, kult, způsob života) mají společný slovní základ (cultio, onis, f. pěstění, vzdělávání): mají sloužit k zušlechťování lidského ducha, a to jak v rovině přirozené, tak i v nadpřirozené. Mluvíme-li o kultuře a jejím dopadu na liturgii, je třeba i zpětně vidět celou liturgii ve světle kulturních proudů a vývoje v průběhu staletí. Je to právě liturgie, která během svého dějinného putování obklopila neměnné liturgické jádro dějinně podmíněnými a tudíž i měnitelnými prvky dané kulturní epochy. Se změnou kulturního chápání a vnímání těchto prvků se ony stávají přítěží, která zatemňuje podstatu věci vlastní význam liturgie, a tudíž probouzí snahu o revizi a reformu. Liturgická reforma tedy není vázaná jen na druhý vatikánský koncil a dobu pokoncilní, ale vidíme ji v celých dějinách církve. Z těchto důvodů bude vhodné pozastavit se u významných setkání liturgie a kultury v průběhu staletí, která zásadně ovlivnila liturgii až do dnešní doby, a která nám umožní pochopit celkovou snahu o reformu liturgia semper reformanda. Uvědomme si však, že církev jako celek, nemůže upadnout do omylu ve věcech základních, kam patří i liturgie. Současně je církev tvořena lidmi, kteří jsou omylní. Jsou to historicky podmíněné prvky liturgie, které jsou jasným dokladem vývoje a změn, které směřují k bohatším a rozvinutějším formám, jež jsou méně vhodné. V důsledku tohoto vývoje byla a je liturgie vystavena neustálým reformám. Pokládám za vhodné získat alespoň základní vědomosti o těchto snahách, a to jak v konkrétních případech, tak i v základních liniích liturgického vývoje v průběhu staletí. Vývoj liturgie jde vždy směrem k formám dokonalejším, propracovanějším a zralejším? S odpovědí na tuto otázku je třeba trochu počkat. Předně si musíme uvědomit, že liturgie nemůže nepoužívat konkrétní formy, které jsou vázány na určitou kulturu, aby ony byly přijatelné pro věřící dané kultury. Což znamená, že v důsledku toho každý teologický obsah liturgie se vyjadřuje v konkrétních kulturních formách, musí se vtělit. Tato možnost je dána již v podstatě božsko lidské církve. Jak ale máme hodnotit všechny tyto změny? Je to dílo Ducha svatého a tudíž něco dokonalého a nebo jen výsledek nějakého lidského snažení? Jedná se snad o nějaký náhodný vývoj těchto forem v procesu jejich zrání během staletí? Každá doba má právo vyjadřovat se ve vlastních formách: Každá historická epocha světa je bezprostředně podřízena Bohu. Tudíž máme právo a povinnost posuzovat jednotlivé formy, zda opravdu odpovídají požadavkům své doby a nejvyšší normě, která se odvozuje z podstaty samé křesťanského kultu. Tyto projevy mají být souzeny dle Písma sv., interpretace, kterou nám podávají Církevní Otcové, liturgické tradice Východu i Západu. Poslední slovo má pochopitelně církevní autorita. P. Jacek Brończyk Tradičním obohacením vánočních oslav v Přerově se stal Živý betlém, který každoročně pořádá Římskokatolická farnost sv. Vavřince. Na náměstí T. G. Masaryka jsme jej mohli shlédnout na 4. adventní neděli 19. prosince Jako obvykle jej připravila paní Libuše Calábková spolu s mládeží a dospělými naší farnosti. Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 5

6 Anežko naše, Anežko Česká. Kronikáři právě dopisovali události z roku 1210 a písmomalíři chystali první ozdobnou iniciálu, písmeno O kterým nadepíší další list kroniky s pravidelným začátkem Od narození Pána našeho Ježíše Krista roku Zemí prošly mlhavé Vánoce, zima jakoby ani neměla přijít. V sálech Pražského Hradu byl cítit neklid. Královna málo vycházela ze své komnaty, zato král Přemysl Otakar I. přicházel často za ní. Miloval svou krásnou manželku Konstancii, dceru uherského krále, její jemnou tvář lemovanou černými vlasy, miloval ji pro její úsměv, pro dobrotu srdce a moudrost, s níž vychovávala jeho děti, pro její jemnost a štědrost. Tolikrát s mečem v ruce stál smrti tváří v tvář na bojištích Evropy, a nikdy se nebál, ale před tajemným světem žen, chystajících se k porodu, stál v uctivé bázni. Čeho se bojíš? Jsi nemocná? Ne můj pane, nebojím se porodu. Je to již devátý v mém životě. O dítě se bojím. Je tak tiché, jakoby ani nežilo. Budeš mít zdravé dítě. Chceš mít syna? I dívka by to mohla být, byla by ti podobná a byla by velmi krásná. Následující noci měla královna podivný sen. Zdálo se jí, že šla do komnaty vybrat krásné šaty, v nichž ponese své dítě ke křtu. Jak je přebírala, našla mezi nimi zavěšený řeholní šat z hrubé látky a černý závoj. Ulekla se, ale ve snu uslyšela hlas: Nediv se a neboj, neboť dítě, které nosíš pod srdcem, bude užívat takový šat a stane se světlem celého českého národa. Pár dní na to se rozběsnila nad Prahou mrazivá vichřice. Lomcovala okenicemi, trhala střechy na domech. Velká zimní bouře s blesky a hromobitím nastolila děsivou noc, při níž se lidé krčili hrůzou. A v té bouři, za prvního úsvitu, královna Konstancie porodila dcerušku. Všichni se lekli, neboť nezačala plakat a křičet, jak to bývá. Ale vždyť dýchá, i oči otevřela. Zavolali krále. Děkuji Ti, Bože, za to dítě. Jak se má jmenovat? zeptala se její matka. Král přemýšlel, šel k oknu, otevřel je a do místnosti zavanul svěží chladný vzduch. Po bouři ani památky, jen všude ležel bílý sníh, klid a mír, ohromeně vnímali všichni shromáždění. Bude se jmenovat Anežka, Ovečka, řekl král při pohledu na mír, který venku zavládl. Dnes se nám to zdá nemožné, ale tehdy bylo běžné, že děti Anežko naše Anežko Česká ovečko Boží z rodu Přemyslova vždy věrná snoubenko věčného Slova rubíne zářící v královské koruně tajemstvím kříže ne v lesku na trůně jsi dobývala slávu svou... P. Josef Veselý, Boží přátelé (Trinitas 2009) 20. ledna 1211 se narodila svatá Anežka Česká z rodu Přemyslova, jedna z nejslavnějších českých světic, nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie Uherské, zakladatelka prvního českého špitálu (1232) pro nemocné, řádu křižovníků s červenou hvězdou (1252) a abatyše kláštera Na Františku na Starém Městě v Praze. Pojďte se ve třech pokračováních se mnou ponořit do její doby a života snad nejušlechtilejší ženské postavy našich národních dějin. Od jejího narození letos uplyne 800 let. králů byly zasnoubeny již v útlém dětství. Tak dojednal i Přemysl Otakar I. dvojí sňatek svých dcer se syny polského knížete, dvanáctileté Anny a tříleté Anežky. Jednoduše je vsadili do vozu, kam nastoupila i Anežčina chůva, ve druhém voze je doprovázely šlechtičny a ve třetím byla složena výbava a vzácné dary pro rodiče budoucích ženichů. Vozy obklopili ozbrojení rytíři a průvod vyjel z Hradu. Anežka seděla na klíně své sestry a nevěděla, proč tato pláče. V Třebnici u Vratislavi průvod zamířil do kláštera slezské knížecí rodiny. Založil jej pro cisterciačky (ref. odnož řádu benediktinů pozn. autor) v roce 1202 kníže Jindřich Bradatý spolu s manželkou Hedvikou (později svatořečenou). Uvítaly je dvě ženy, z nichž starší, v řeholním rouchu, byla kněžna Hedvika a druhá byla její dcera. Anežka zůstala v klášteře, Anna odešla s Hedvikou do knížecího domu, aby tam získala zbytek dvorského vychování. Anežce pak kladla Hedvika do učenlivého srdce základy víry a mravů. Nejraději si hrála na jednu z řádových sester, provázela je ke všem modlitbám a pobožnostem, které měly řeholnice předepsány. Byla svědkem Anniny svatby, šla za nevěstou a nesla konec jejího dlouhého bílého závoje. Pozorovala svatební veselí, ale najednou se svezla ze židle u svatební tabule a zmizela. Sestra Anna ji našla v kostele pod obrazem Panny Marie, plačíc. Proč pláčeš? Už se neuvidíme. Přijedeš za mnou a já za tebou. Budeš tak daleko, vzdychala Anežka. Po návratu z Třebnice rozhodl její otec, aby Anežka odešla do kláštera v Doksanech, aby se tam naučila číst, psát a mnoha dalším pro život potřebným věcem. Klášter založila kolem roku 1143 Anežčina babička, královna Gertruda, manželka krále Vladislava II., na podnět olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (v jeho pramenech se poprvé dozvídáme o existenci Přerova pozn. autor), na bažinatém místě u řeky Ohře, nedaleko města Litoměřic. Anežku učily sestry, z nichž některé byly příbuzné. Učení jí šlo snadno, brzy hovořila dvěma jazyky, zručně uměla šít, občas zaběhla do kuchyně. Aby jí tam nebylo smutno, daroval jí její strýc, moravský markrabě Vladislav, knihu o životě Panny Marie, kterou napsali a vyzdobili v klášteře premonstrátů v Louce u Znojma. Nebuď smutná, Anežko, řekl jí tenkrát strýc. Hleď, je s tebou Panna Maria, Matka nás všech, a bude tě chránit. Šestiletá Anežka měla knihu nejdříve ráda pro množství krásných obrázků a iniciál, později pro modlitby a vyprávění, které si četla. Utekly dva roky a o ruku osmileté Anežky požádal krále syn císaře Bedřicha II. Jindřich. Zásnuby byly rychle sjed- Strana 6 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

7 nány a Anežka odjížděla do Vídně na přání samotného císaře. Měla být dvorsky vychovávána na dvoře Leopolda z rodu Babenberků ( ), a jeho ženy Teodory, příbuzné byzantského císaře Izáka II. Angela. Císařovi přátelé tak měli zajistit výchovu v západní i východní etiketě. Zato jejich dcera Markéta ji nechtěla ani přivítat, ohrnula ret: Uvidíme, kdo je lepší, krásnější a vznešenější, mínila. Anežka na svůj věk urostlá, vysoká, v tváři jemná, odmítla slavnostní šaty a byla ozdobena jen velkým křížem s pěti drahokamy. Když vystoupila ve Vídni z vozu, přehlédla shromážděné dvořany a usmála se na ně, domácí, zmlklé a ustupující před ní, jakoby přijel vladař. Mladá kněžna se uklonila vévodovi, políbila ruku vévodkyni a objala Markétu: Pozdravení pokoje, sestro, budeme přáteli. Brzy se ukázalo, že přítelkyněmi se obě dívky nestanou. Co zajímalo jednu, nezajímalo druhou. Život plný hostin a slavností, to bylo něco pro Markétu, vycházet do města v šatu služebnic a podporovat jídlem a drobnými almužnami žebráky a chudé, bylo pro Anežku. Jediným, kdo ji chválil, byl jistý mnich, člen řádu minoritů, to je menších bratří, ale druzí o nich mluvili jako o Františkánech, protože je za sebou strhl a vedl František. Onen mnich Anežce hodně vyprávěl o Františkovi z Assisi a sestře Kláře. Zpráva o tom se zachovala v benediktinském opatství v Trevíru v Německu. Anežka byla pátým rokem ve Vídni a život se jí tam protivil. Předivo intrik odbojných knížat, Přemyslových nepřátel, rozmluvilo císařovu synu Jindřichovi sňatek s Anežkou, ten skutečně zásnuby zrušil a poslal ji zpět k otci do Prahy. Jindřich si vzal pyšnou Markétu Rakouskou. Jak se průvod z Vídně blížil Praze, uvědomovala si Anežka, co bude následovat. Válka jinak český král takovou pohanu nesnese. Když ji přivítal s mečem v ruce slovy: Buď zdráva, Anežko! Neplač a neboj se. Pomstím tě krutě a dostaneš svého ženicha, odvětila, nebrala bych si syna císařova, ale lháře, slabocha, který nedrží slovo. Nejsem pohaněna, ale zachráněna. Nezvedej válku, nepřinese nic dobrého. Odpusť jim a nech, aby je soudil Bůh. Válka ale stejně vypukla a byla neblahá, nepřítel byl silný. Král sbíral vojsko na královském hradě Lokti. S ním tam byla i dospívající Anežka. Do podhradí přišel slavný kazatel Konrád z Mahlburgu a vyzýval každého, kdo dovede držet kopí či meč, aby se přidal k velkému tažení na záchranu svatých míst v Jeruzalémě a křesťanských chrámů. Přemysl Otakar I. se rozhněval, že mu někdo odvádí muže z královského vojska, dal kazatele zatknout a přikázal ráno s ním skoncovat. Když se ukázalo, že na hradě není kat, nařídil svému královskému notáři, aby kazatele sťal nad ránem popravčím mečem. Ráno, když vyšlo slunce, přivedli Konráda, svázali, povalili na zem a čekali na krále a notáře, pověřeného stětím kazatele. Dva strážní s kopím stáli jako sochy. Vtom se rozestupoval dav a kdosi jej rozhrnoval holýma rukama. Anežka! Rukama pozvedla odsouzence, odvedla ho ke kapli, přivolala kněze a srdnatě šla otci naproti. Jak to chodíš, rozcuchaná, bosa, nohy celé zamazané?! Blátem a nečistotou tvého hradu. A vlasy mi vlají hrůzou nad nespravedlností. Ten kněz je nevinen. Varovala jsem tě před pomstou. Teď žádám o život toho kazatele. Umlkla a klekla před králem. Sklonila hlavu a jako zlatý vodopád zakryly vlasy její tvář. Vstaň, Anežko. Ať žije a jde kázat, rozhodl Přemysl. Objal ji, díval se za ní, odcházející, a říkal si: Proč to není syn. To by byl velký král. Rostislav Dočkal, (pokračování příště) Společenství Živého růžence v Říkovicích. To se ale změnilo roku 2004 s výstavbou nové farní místnosti v prostorách farního kostela. Tato místnost také slouží k hodinám náboženství, kde výuka probíhá dodnes. V současné době je v tomto společenství 17 farníků s duchovním vedením P. Piotra Wardeckého. Scházíme se jednou do měsíce, kdy je vždy připraveno pohoštění a čas se zaměřit na duchovní věci. Srdečně tímto zdravím nejen farníky ve společenství Živého růžence a přeji, abychom se mohli stále setkávat a dostávali se tak hlouběji přes růženec, skrze Pannu Marii, k Pánu Ježíši. A na závěr snad citát sv. Jana Marie Vianneye: Soukromé modlitby se podobají slámě poházené po poli. Když se zapálí, plamen je slabý. Jestliže však sesbíráme slámu a dáme ji do snopu, oheň je jasný a stoupá vznešeně k nebi. Taková je společná modlitba. Josef Hovád Živý růženec je společenství převážně žen, které se modlí měsíčně jeden desátek dle tajemství růžence. Bylo založeno v Říkovicích roku 2001, na iniciaci P. Sławomira Sułowského. První sezení se uskutečnilo 1. června V této době se však ještě nevědělo, kde společenství bude probíhat. Proto jsme se s otcem Sławomirem scházeli v soukromém domě. Farníci z Přerova a Předmostí si Vás dovolují pozvat na 16. Farní ples Koná se od 20,00 hodin v Městském domě na nám. TGM v Přerově K tanci a poslechu hraje skupina ROKY Vstupenka s místenkou 180,-Kč Prodej vstupenek: do na FÚ Přerov v úřední hodiny a v neděli po ranních bohoslužbách od v předprodeji Městského domu Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata! Rok nám uplynul... Pro někoho to byl rok krásný, plný nových nadějí a setkání. Pro někoho byl možná plný zklamání, ale všechna plus i mínus vložme s vděčností do Božích rukou. Bůh ví, proč tomu tak bylo. On ví jak dál. S novou nadějí vstupme do nového roku, který je před námi. Děkujme, že Bůh je s námi a prosme a volejme ze všech sil o Boží pomoc a ochranu. Svěřme se také Panně Marii a necháme se vést. 18. ledna slavíme památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem církve ve víře, lásce a dokonalé jednotě s Kristem. Společná úcta zůstala poutem mezi západními a východními křesťany i po jejich rozdělení, proto také bylo úsilí o obnovení jejich jednoty často svěřováno právě pod její ochranu. Tuto památku slavíme od 10. září 1966 a je s ní spjat i celý následující Týden modliteb za jednotu křesťanů. Nejen v ČR, ale i na mnoha dalších místech se koná vždy od 18. do 25. ledna. Děkuji všem účastníkům a pomocníkům ŽIVÉ- HO BETLÉMA a také těm, kdo obohatili svým slovem a hudbou chvíle před půlnoční mší svatou u sv. Vavřince a na Boží Hod Vánoční. Ještě jednou Pan Bůh zaplať! Liba Doufám, že jste přes vánoční prázdniny moc nezlenivěli, a také si třeba i zasportovali. Strana 8 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

9 XXVI. Světový den mládeže srpna 2011 V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry. Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s. organizuje pouť mladých z České republiky na Světový den mládeže v Madridu Součástí Světového dne mládeže je program nazvaný Dny v diecézích Určeno pro mladé od 16 let. Doprava: Plánovaný odjezd autobusem na program Dní v diecézích je 8.8.; plánovaný odjezd autobusem pouze na program Světového dne mládeže v Madridu je Předpokládaný návrat pro všechny Cena: Balíček poutníka: 163 (zahrnuje během programu Světového dne mládeže ubytování a stravu, úrazové pojištění, měst. hrom. dopravu, batoh poutníka, volný vstup na kulturní aktivity Festivalu mládeže) Dar do Fondu solidarity 10 na podporu účasti mladých z ekonomicky slabších zemí. Cena dopravy autobusem: odhadovaná cena Kč Celková cena: Kč nebo Kč (dle kurzu 26,00 Kč/ ) Cena se může měnit v závislosti na kurzu. V případě získání dotací se může snížit. Na zadanou ovou adresu ti přijde potvrzovací s ID kódem, který slouží jako variabilní nebo specifický symbol a k ověření stavu tvé přihlášky na Rezervace místa proběhne po zaplacení na arci/diecézním centru pro mládež nebo v konkrétní komunitě či hnutí. Stornopoplatky do jsou 0 Kč. Cestovní pojištění do zahraničí si hradí každý poutník sám. Ubytování je zajištěno po celou dobu pouti. Stravování během Dní v diecézích je z části na vlastní náklady (předpokládáme cca 30 ). Mladší 18ti let musí mít svými rodiči či zákonným zástupcem vyplněnou KARTU MLADŠÍCH, a to v anglické i v české verzi. Českou verzi (stáhněte zde ČJ) pošle na své arci/diecézní centrum mládeže a anglickou verzi (stáhněte zde AJ) bude nosit po celou dobu setkání u sebe. Účast handicapovaných je zajišťována individuálně - kontaktuj Sekci pro mládež ČBK na V případě finančních potížím se obrať na své A/DCM. Nechceme, aby finanční potíže byly důvodem neúčasti. Budeme hledat řešení. Cestovní doklady: Občanský průkaz nebo cestovní pas - platné minimálně po dobu plánovaného pobytu v zahraničí. Informace k přípravným týmům: Nabídni své schopnosti pro službu druhým. Přihlášení do přípravných týmů se nebudou účastnit předprogramu v diecézi Taragona. V případě, že tě nebudeme moci zařadit do vybraného přípravného týmu, budeme tě kontaktovat. Prosíme tě o poctivé vyplnění zejména údajů o zdravotním stavu. Předcházíme tím problémům, které by mohly nastat během našeho pobytu v zahraničí. Můžeme tak zajistit kvalitnější zdravotní péči v případě komplikací. V případě změn vyplněných údajů po odeslání přihlášky kontaktuj A/DCM, komunitu či hnutí, pod které se zaregistruješ nevyplňujte elektronickou přihlášku vícekrát! Kontakty na jednotlivá centra jsou k dispozici zde: Kontakty na spolupracující komunity či hnutí jsou k dispozici zde: Spolupracující společenství.doc Sleduj srdečně vás zve o. Jacek, kaplan pro mládež Přihlásit se můžete do Na web adrese: Přihláška je závazná. Modlitba za Světové dny mládeže Příteli a Pane náš, Ježíši Kriste, jak jsi veliký! Svými slovy a činy jsi nám zjevil, kdo je Bůh, tvůj Otec a Otec nás všech, a kdo jsi ty: náš Spasitel. Voláš nás, abychom byli s tebou. Chceme tě následovat kamkoliv půjdeš. Vzdáváme ti díky za tvé vtělení; jsi Věčný Syn Boha, ale ponížil ses a stal ses člověkem. Vzdáváme ti díky za tvou smrt a zmrtvýchvstání; byl jsi poslušný vůli svého Otce až do konce, a proto jsi Pán všech a všeho. Vzdáváme ti díky, protože v Eucharistii jsi zůstal s námi; tvá Přítomnost, tvá Oběť, tvá Hostina nás vždy zvou, abychom byli spojeni s tebou. Voláš nás, abychom s tebou spolupracovali. Chceme jít tam, kam nás pošleš zvěstovat tvoje Jméno, uzdravovat ve tvém Jménu, doprovázet naše bratry k tobě. Dej nám svého Svatého Ducha, aby nás osvítil a posílil. Panna Maria, Matka, kterou jsi nám dal na kříži, nás stále povzbuzuje, abychom dělali, cokoliv nám řekneš. Ty jsi život. Ať naše mysl, naše láska a naše skutky jsou v tobě zakořeněny! Ty jsi naše skála. Ať víra v tebe je pevným základem celého našeho života! Prosíme tě za papeže Benedikta XVI., za biskupy a za všechny, kteří připravují Světové dny mládeže v Madridu. Prosíme tě za naše rodiny a přátele, a zvláště za mladé lidi, aby tě poznali při tomto setkání díky radostnému a pevnému svědectví víry. Amen Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 9

10 Ohlédnutí: Ve čtvrtek 2. prosince v podvečer proběhla v Přerově malá ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA. Téma tohoto podvečera - VNITŘNÍ SVOBODA - otevřel otec Pavel Hofírek na mši svaté v kostele. Po malém občerstvení na Sonusu pak v úvahách nad vnitřní svobodou člověka pokračovala Františka Böhmová. Z promluvy vybírám pár myšlenek, které mě oslovily: Když roste víra, naděje a láska, získáváme vnitřní svobodu. Příčiny nesvobody jsou v našem srdci. Jsme vězni strachu a sobectví, máme tam málo místa pro víru, naději a lásku. Musíme dovolit Duchu svatému, aby nás učil milovat. Láska dává křídla. Tuto svobodu mi nikdo nemůže vzít... Důležitý postoj vnitřní svobody je přijmout to, co jsme si nevybrali. Když řekneme ANO v těchto situacích, rosteme nejvíce... Přes všechno, co jsem udělala špatně, mě Bůh miluje. Láska tak mocně působí, že umí těžit ze všeho, co se ve mně nachází z dobra i ze zla. Vnitřní svoboda je obrovská úleva, že můžu spočinout v náruči Boží jako dítě. Postoj víry, naděje a lásky vždycky nese plody, vždycky to něco promění... Chcete-li víc rozjímat nad tímto tématem, můžete si přečíst útlou knížku Jacquese Philippa VNITŘNÍ SVOBODA, která vyšla v Karmelitánském nakladatelství. H.Š. Vánoce pro zvířátka v lese - Poslední adventní neděli jsme se s dětmi zúčastnili tradiční předvánoční akce Krmení zvířátek v lese. Z domu jsme si s sebou vzali kaštany, jablka, mrkev, suchý chléb a spolu s dalšími rodinami jsme v mrazivém odpoledni vyrazili z Hradčanského výletiště, kde byl sraz do nedalekého dřevohostického lesa. Cesta hlubokým sněhem a za mrazivého větru byla velmi namáhavá, ale zvládla ji i naše nejmenší Zuzanka. Na okraji lesa jsme s radostí vysypali do krmelců a okolo nich obsah svých darů pro zvířátka. Na zpáteční cestě jsme se již těšili na malé občerstvení u ohně. Opečené klobásy, teplý čaj, cukroví a i něco ostřejšího pro pány přišlo vhod. Zatímco některé děti sjížděly prudký kopec nad námi na bobech, ostatní se spolu s rodiči ohřívali u ohně a povídali si. K večeru, když jsme se vraceli zpět domů, jsme měli příjemný pocit z dobře stráveného nedělního odpoledne. rodina Krejčí Pozvánky: Výtvarné programy v Oáze v Předmostí: Korálkování - ketlování, lankování, Drátované hodiny, Hrátky s hmotou FIMO, Vitráže - šperk, hodiny, 1.2. Šitá spirála - ROPE SPIRAL, Pedig vzducholoď, slepička Dopolední programy pro maminky s dětmi Pavlovice každý všední den dopoledne, Oáza Předmostí čtvrtek dopoledne, Domaželice úterý dopoledne Proč?...potkat se, popovídat si, zkusit s dětmi zajímavé programy, dozvědět se něco nového, nebýt sama... Vzdělávací programy: RODIČOVSKÁ SKUPINA účastníků kurzu Efektivní rodičovství bude od 17 h. v Pavlovicích Beseda PEVNÉ OBJETÍ PODLE JIŘINY PREKOPOVÉ proběhne od 17 h. v Pavlovicích, vede H. Krejčí Kurz PŘEDÁVÁNÍ VÍRY V RODINĚ začne v Pavlovicích ve čtvrtek 3.2. od 17 h. pod vedením M. Kaňovské, kurz má 4 setkání vždy po 2 týdnech. Hlídání dětí po dohodě zajistíme u všech vzdělávacích programů. Už teď se můžete těšit na DEN PRO MANŽELSTVÍ - nedělní odpoledne 13.2., kdy mezi nás přijede psycholožka PhDr.Hana Marková z Vyškova a povzbudí nás přednáškou: Aby láska v rodinách rozkvétala. Akce se uskuteční v Přerově na Sonusu na podporu Národního týdne manželství. O jarních prázdninách chystáme v Předmostí Příměstský tábor pro děti INDIÁNSKÁ OSADA Další programy Karneval v Hradčanech Poradna pro muže i ženy s Bc. Marcelou Řezníčkovou bude ve středu v Pavlovicích, Kurz drátování v Pavlovicích Drátované hodiny, změna termínu víkendu pro chlapy v Rajnochovicích - Temné noci duše na Bližší informace a přihlášky na tel.: , rodiny.prerov.cz Děkuji všem zaměstnancům, brigádníkům, dobrovolníkům a spolupracovníkům, kteří se v roce 2010 podíleli na přípravě a propagaci programů Centra pro rodinu Ráj. Vám všem a také všem účastníkům našich programů přejeme požehnaný rok 2011 :-) Hana Školoudová Strana 10 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

11 P. Jan Blokša, farář, spisovatel, literární badatel P. Jan Blokša se narodil 17. června 1861 ve Frenštátu pod Radhoštěm jako syn tkalce Josefa Blokši a jeho manžely Rosalie roz. Rohanové. Ve Frenštátě absolvoval čtyřtřídní hlavní (později národní) školu, upozornil na sebe výrazným jazykovým nadáním. Pak studoval na gymnáziu v Přerově, kde v roce 1881 odmaturoval. Teologická studia absolvoval v Olomouci, kde byl vysvěcen na kněze První mši svatou sloužil ve Frenštátě 18. července 1885, jeho primičním kazatelem byl spirituál olomouckého semináře P. Josef Droběna. Od 1. srpna 1885 se stal kooperátorem v Kostelci u Holešova, jenže pro propuknuvší plicní tuberkulózu musel už opustit duchovní správu. Ujali se ho hraběnka Clam- Martinicová a její bratr hrabě Siegfried Salm. Nabídli mu místo zámeckého kaplana na Salmově zámku Innernsteinu v Horních Rakousích. Odtamtud občas docházel k hraběnce Clam-Martinicové na zámek Clam. O dovolených se Blokša dostal třikrát do vytoužené Itálie, aby tam kráčel po Dantových a Michelangelových stopách, na jaře 1888 se zúčastnil velikonoční pouti do Říma. Alpské podnebí mu svědčilo, choroba u- stoupila, mohl se věnovat dantovskému literárnímu bádání, s nímž začal už za studií, a po čtyřech letech se vrátil na Moravu se stal exhortátorem a profesorem českého jazyka na vyšším lesnickém učilišti v Sovinci. Byl jedním z prvních Eucharistiánů v olomoucké arcidiecézi a založil pro ně časopis Sanctissima Eucharistia orgán spolku kněží, klanějících se nejsvětější Svátosti Oltářní, jehož redaktorem zůstal až do roku Na Sovinci působil P. Blokša do , kdy byl tento ústav přeložen do Hranic. Ze zdravotních důvodů chtěl zůstat v horách a vrátil se do duchovní správy jako provizor na právě zřizované faře v Olbramicích (ve Slezsku), po roce se stal farářem v Rudě nad Moravou. Jenže v tamních podmínkách se jeho plicní neduh obnovil, a proto odešel na odpočinek do Olomouce, kde se na přání arcibiskupa Kohna ujal redakce osobního arcibiskupova časopisu Moravan. Nezaslouženě se tak stal terčem útoků, zaměřených proti arcibiskupovi, což nesl velmi těžce a stěžoval si Jaroslavu Vrchlickému: Mám té práce otrocké novinářské, že k jiné rozumné práci se nyní ani nedostanu, : Já se topím v hloupé politice, pro kterou ani stvořen nejsem. Je takové redaktorství pro mne jako vazba ve vězení a poměry jsou takové, že není ještě naděje ve vysvobození. (V roce 1904 Moravan po Kohnově resignaci zanikl.) Po zlepšení svého zdravotního stavu odešel jako administrátor do Majetína, kde se stal farářem. Brzy začal opět chrlit krev a jeho stav se zhoršil natolik, že k musel odejít na trvalý odpočinek. Až do smrti žil v Olomouci v domě manželů Nedomových, kteří o něj pečovali. Již za svého života si P. Blokša sestavil nápis na hrob, myšlenka na smrt ho nelekala. Svou bohatou knihovnu povětšině rozdal různým spolkům a korporacím, dantovskou literaturu daroval Matici Cyrilometodějské v Olomouci. Na svátek sv. Petra a Pavla 1923 sloužil v domácí kapličce naposled mši svatou, oslavil jí své 38. kněžské jubileum. Poté ulehl a již nepovstal. Klidně zesnul v sobotu v Jeho slavný pohřeb se konal z kapucínského kostela za mimořádné účasti lidu, v průvodu kráčeli tři světící biskupové a na šedesát kněží. P. Blokša získal svou celoživotní lásku k Dantovi v septimě přerovského gymnázia, když poslouchal skvělé výklady profesora Františka Bílého. Od té doby se zabýval Dantem velmi horlivě. K samostatné literární práci ho později pohnul jeho bývalý učitel z frenštátské národní školy Antonín Konstantin Viták, působící v Praze. Ten také odevzdal v roce 1891 nakladateli Ottovi rukopis Blokšova díla Dante Alighieri, jeho doba, život a spisy. Nakladatel dal rukopis posoudit Jaroslavu Vrchlickému. Tomu se práce zalíbila a napsal P. Blokšovi do Sovince: S radostí jsem dílo přečetl a seznal Vaše hluboké a seriosní studie v celé otázce dantovské a potěšen, že na poli tak důležitém se nám objevil pracovník tak zdárný, chvátám učiniti Vašnostem návrh (aby Blokša předložil dílo České Akademii věd a umění)... měl jsem v úmyslu psáti sám dílo podobné, mohu říci, že sňal jste s beder mých kus povinnosti. Oba muži se spřátelili, Vrchlický vymohl pro vydání Blokšovy práce podporu 300 zl. od České Akademie věd a umění, takže mohla být v roce 1892 vydána u Benediktinů v Brně. P. Blokša jako skvělý znalec italštiny byl pak Vrchlickému rádcem a pomocníkem při jeho básnických překladech, což mu Vrchlický oplácel zasíláním německých, francouzských a italských knih k dantovským studiím, které by jinak hladovému dantistovi, jak si P. Blokša říkal, byly nedosažitelné. V dopise z 25. září 1894 Vrchlický konstatuje, že dostal od P. Blokši pro třetí vydání Božské komedie tolik návrhů, oprav a doplňků, že prý by bylo nejlépe, kdyby se Blokša sám odhodlal k novému překladu Božské komedie. Roku 1899 připsal Vrchlický Blokšovi svůj Kvas krále Baltazara. V roce 1899 vyšel nákladem knihkupectví Prokopa Zapletala v Hranicích I. svazek Blokšova Výkladu Božské komedie Peklo, velmi kladně hodnocený kritikou domácí i italskou. Protože se Výkladu prodalo za celý rok jen 160 kusů, odmítl nakladatel vydat další svazek Očistec. S podporou 250 zl. od České Akademie jej P. Blokša v roce 1900 vydal vlastním nákladem. K vydání připraveného třetího dílu Nebe již nedošlo. Blokšovy články vycházely v Hlasu, Vlasti, Našem věku, Zahrádce sv. Františka, v Matici dítek (příloze Pěstouna ), Časopisu katolického duchovenstva, Obzoru, Časopisu Matice moravské aj., literární kritiky psal do Hlídky literární. Kromě z italštiny překládal z němčiny, francouzštiny a polštiny jak knihy zábavné, tak rozjímavé. Kromě zmíněných děl vydal P. Blokša několik náboženských knih: Eucharistická křížová cesta (Olomouc 1895), Vademecum pro české kněze klanějící se nejsvětější Svátosti Oltářní (Kroměříž 1898), Sbírka eucharistických promluv k měsíčním schůzím arcibratrstva věčného klanění, jakož i k jiným eucharistickým slavnostem (Olomouc 1899), Měsíc nejsvětější Svátosti (Praha 1901), Světové eucharistické kongresy, jejich původ, přehled a význam a letošní kongres ve Vídni (Olomouc 1912), Den milosti. Poučná a modlitební knížka pro dítky, které se připravují k přijetí sv. svátosti pokání a nejsv. Svátosti Oltářní (Praha; spisek měl nahradit obrázky, dávané kněžími prvokomunikantům), Hodinka před nejsvětější Svátostí (Olomouc 1909), Manuale sacerdostis ad providendos infirmos (Olomouc 1912). Také vypracoval několik hesel pro Český slovník bohovědný, vycházející v Praze od r za redakce dr. Josefa Tumpacha a dr. Antonína Podlahy. (Dle: A, Zbavitel: P. Jan Blokša;) Zdeňka Mollinová Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 11

12 Rodiče v Kojetíně jsou s církevní školkou spokojeni. Do pátého měsíce své činnosti vstupuje v lednu Mateřská škola sv. Josefa, předškolní zařízení, které bylo v Kojetíně otevřeno na začátku tohoto školního roku. Podívejme se, jak její dosavadní činnost hodnotí ti, kdo sem kaţdodenně vodí své děti. Živý betlém ve Vlkoši. V listopadu jsme rodičům rozdali dotazníky a poprosili je o anonymní zodpovězení několika otázek, týkajících se provozu školky, naší práce i spokojenosti dětí, vysvětluje ředitelka Marie Přecechtělová. Zpátky se podle ní vrátila více neţ polovina rozdaných dotazníků, přesně deset. Není to mnoho a ani doba, po kterou fungujeme, není dlouhá, přesto pro nás odpovědi mají význam ukazují, co je pro rodiče prioritou a čemu máme věnovat ještě větší pozornost, i nedostatky, které je třeba řešit, hodnotí ředitelka anketu. Jako důvod, proč své dítě umístili do nově vzniklé školky, uvádí hned šest rodičů nespokojenost s předchozí školkou (v jednom případě dokonce s předchozími dvěma školkami ). Pro čtyři respondenty se důvodem stala také výchova ke křesťanským hodnotám. Zařízení MŠ sv. Josefa hodnotí rodiče povětšinou kladně, oceňují pěkné, příjemné a domácí či dokonce útulné rodinné prostředí. Stávající vybavení povaţují většinou za dostatečné, i kdyţ skromné, výhrady se týkaly především chybějících herních prvků na zahradě. Dovybavení zahrady máme samozřejmě v plánu na jaře, stále ale bojujeme s nedostatkem finančních prostředků, vysvětluje situaci ředitelka Přecechtělová. Pozitivně rodiče hodnotí i práci zaměstnanců MŠ, většina je dokonce uvádí jako hlavní důvod, proč jsou se školkou spokojeni. Oceňují především individuální přístup k dětem a jejich potřebám a také to, ţe jsou jako rodiče dostatečně informováni o dění ve školce. Personál respektuje osobnost dítěte, pracovnice se k dětem chovají citlivě a mateřsky, píše jedna z maminek. Jiná si cení toho, ţe učitelkám můţe sdělit své poţadavky a podněty. Kromě názoru rodičů se dotazník snaţil alespoň zprostředkovaně postihnout i spokojenost dětí. Do předchozí školky jsme chodily a z ní se vracely s pláčem, zato u vás by dcerka nejraději byla i o víkendech, svěřuje se například jedna maminka. Podle všech respondentů také děti doma vyprávějí o kaţdodenních záţitcích a předvádějí, co se nového naučily. Hodně také mluví o kamarádech ze školky a učitelkách. Dcerka si občas na školku i hraje, dodává jedna z maminek. V závěrečné otázce, která rodiče prosí o celkové zhodnocení, se znovu opakuje ocenění práce personálu MŠ a také poděkování. Má dcera je spokojená, a to je pro mě důleţité, shrnuje své dojmy jeden z respondentů, v jiném vyjadřují rodiče svůj dojem slovy: Takhle jsme si představovali školku pro naši dceru. Těší nás, ţe jsou rodiče s naší prací spokojeni. Velmi nám v tom pomáhá nízký počet dětí, můţeme zde skutečně fungovat jako jedna rodina, raduje se Marie Přecechtělová a dodává: Já sama sem ani nejezdím jako do práce, ale jako domů. Jiří Gračka Adventní čas v přerovské školce. Advent jsme poţívali s oslíkem Áronem, který putoval s Marií a Josefem do Betléma. Cestou jsme slavili svátky svatého Martina, který přijel za dětmi na koni a přivezl s sebou soutěţe i odměny. Slavili jsme svátek svaté Kateřiny a přišel za námi i svatý Mikuláš s dárky a s andělem. Děti se také seznamovaly s tím, jak se příroda připravuje na zimu, povídali jsme si o ţivotě v rodině, jaké máme příbuzné a jak ţijeme ve farní rodině. Všechny písničky, básničky a tanečky, které se v této době naučily, ukázaly rodičům na společném vánočním tvoření ve středu 22. prosince Chtěla bych Vám jménem dětí i pracovnic školky popřát poţehnaný a radostný rok Iveta Frýdková Na Boţí hod vánoční byl ve Vlkoši v odpoledních hodinách na farním dvoře uspořádán Ţivý betlém. Připravily ho obětavé ţeny p. Valerie Procházková, Ludmila Tománková a Ludmila Tomancová. Do programu se zapojilo přes 20 účinkujících. Děti vystupovaly jako andělé a pastýři se dvěma ţivými ovečkami, a také dospělí farníci v rolích Marie a Josefa, Heroda a anděla. Představení přišlo zhlédnout téměř 100 diváků posluchačů, kteří s velkým zájmem sledovali příběh narození malého Jeţíška a příchod Tří králů, vše doprovázely koledy. Velký potlesk byl odměnou všem účinkujícím za jejich statečný výkon v mrazivém odpoledni. Na závěr bych měl jednu připomínku. Při nedělních mších svatých si přijde pro závěrečné poţehnání od kněze dětí, ale ministrovat chodí často jen dva kluci, přitom před 7 10 lety jich bývalo u oltáře 12 15, z toho 4 děvčata. Zde je velké pole působnosti pro rodiče a babičky a příleţitost k zamyšlení. František Sečka Strana 12 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

13 Církevní mateřská škola v Přerově Před koncem roku přišel souhlas ministerstva s navýšením počtu dětí z 23 na konečných 24 a jedno dítě přešlo do školky v obci bydliště, když se tam uvolnilo místo. Naše školka má tak možnost přijmout v tuto chvíli dvě další děti. Rodiče, kteří o umístění svých dětí do církevní školky uvažují, se mohou po předchozí domluvě přijít kdykoliv do školky podívat. Nejedná se jen o ty děti, které by chtěly nastoupit hned, ale také o děti, které budou nastupovat do školky během tohoto roku nebo i později. Kontakt na Církevní mateřskou školu v Přerově: Mgr. Iveta Frýdková, ředitelka, telefon: , web: Pozor na zloděje Opět se stalo, že během bohoslužby, když lidé odcházejí ke svatému přijímání, jedné farnici ukradli tašku i s doklady. Nestává se to často, ale občas bohužel ano. V malých farnostech, kde se všichni znají, takové nebezpeční většinou nehrozí. Ale v Přerově, kde je na bohoslužbách mnohem více lidí a i těch neznámých, je třeba dávat si větší pozor a být opatrnější. Tašky si buď vezměte sebou dopředu, nebo se vystřídejte se sousedem, nebo aspoň v lavici nenechávejte nic cenného a důležitého. Děkuji. Anketa o činnosti Centra pro rodinu na faře v Předmostí Ve farnosti Předmostí zvažujeme, jak dále postupovat s opravou fary a s jejím využíváním. Proto v prosinci proběhla anketa mezi farníky v Předmostí, jak hodnotí dosavadní roční činnost Centra pro rodinu na naší faře a jaký mají názor na další působení Centra pro rodinu v Předmostí. Vrátilo se 72 vyplněných anketních lístků, což je zhruba třetina účastníků nedělních bohoslužeb. Naprostá většina hodnotí dosavadní činnost Centra pro rodinu kladně (velmi kladně 29%, dobře 46%, neutrálně 22%, záporně 3%). Pokračování aktivit Centra pro rodinu na faře v Předmostí si také přeje většina (chce a souhlasí 83%, je jim to jedno 11%, má výhrady nebo je proti 5%). Výsledkem ankety je tedy jasný souhlas farníků s aktivitami Centra pro rodinu na faře v Předmostí. Děkuji také za konkrétní názory a připomínky, které se na anketních lístcích objevily; některé věci je opravdu ještě třeba doladit. S větším využíváním fary v Předmostí se ale ukazuje jako čím dál tím naléhavější potřeba udělat její generální opravu. Zvažujeme, jak by taková přestavba fary měla vypadat. Teď probíhá diskuze mezi farníky nad záměrem stavebních úprav fary a v případě většinové shody pak budeme hledat možnost, jak postupně projekt realizovat. Plány na rok 2011 Ve farnosti Přerov v této chvíli neplánujeme žádné větší opravy, protože budeme muset letos zaplatit poslední splátku za novou střechu na faře a postupně vracet půjčky farníkům, díky kterým jsme loni mohli zaplatit výměnu oken fary a zřízení církevní školky na Sonusu. Během ledna uzavřeme loňské účty a v příštím čísle časopisu už budou konkrétní čísla, kolik dlužíme a jaké byly všechny příjmy a výdaje roku V Předmostí připadá v úvahu řada akcí: výmalba presbytáře kostela, oprava varhan, restaurování soch před kostelem nebo opravy fary. Pokud se nám podaří uspět s žádostí o dotace, tak budeme moci udělat aspoň některou z těchto věcí či její část. Přání do nového roku Všem přeji Boží požehnání a Boží pomoc v celém roce Kéž se dokážeme radovat z věcí dobrých a příjemných a jsme za ně Bohu vděční. Kéž dokážeme unést věci těžké a zlé a nepropadáme zoufalství ani zahořklosti. Kéž při tom všem nezapomínáme, že Bůh je nám blízko. Kéž máme vedle sebe lidí, na které se můžeme spolehnout, kteří pro nás mají pochopení a naše slabosti a nedostatky umí přejít s velkorysostí a laskavostí. Kéž také my máme stejnou velkorysost a laskavý pohled. A to nejen pro své přátele. Kéž v tomto roce tak objevíme přátele nové a přitom neztratíme ty přátele, se kterými do roku 2011 vstupujeme. P. Pavel Hofírek, děkan Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011 Strana 13

14 Svatá Anděla Mericiová, panna Anděla Mericiová byla současnicí Dürera a Koperníka, Kryštofa Kolumba a Vasco de Gamy, Michelangela a Rafaela, Ignáce z Loyoly a Terezie z Avily, Martina Luthera a Thomase Müntzera. Žila v severní Itálii na březích jezera Lago di Garda v době renesance, narodila se 21. března Roku 1535 založila Společnost sv. Voršily, sdružení žen a mladých dívek toužících žít zasvěceným životem podle evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti, a přitom zůstat ve své rodině a ve svém prostředí. Tento způsob života přibližně odpovídal tomu, co dnes žijí sekulární instituty. Založení Společnosti bylo také Andělinou odpovědí na naléhavé potřeby 16. století. Anděla skutečně předstihla svou dobu, protože tehdy žena neměla jinou možnost než život v manželství nebo v klášteře. Vlivem kulturních a společenských přeměn v 17. století se Společnost svaté Voršily proměnila v řeholní společenství s klauzurou, které se rozšířilo zvláště v západní Evropě. Anděla Mericiová zemřela 27. ledna 1540 v Brescii a je pochována v kostele, který nyní nese její jméno. Své Společnosti neurčila přímo jeden apoštolský cíl. Byla tak obezřetná, že zajistila svým dcerám možnost úpravy určitých ustanovení»a kdyby se podle nutnosti doby měla dát nová nařízení nebo něco udělat jinak, udělejte to moudře po dobrém uvážení.«jaroslav Branžovský Přečetli jsme a doporučujeme. Tykadlem víry Marie Svatošová Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je o mně psáno ve svitku knihy. (Žid 10, 5-7). Pane, tys přijal za svůj Boží plán spásy tím, žes na sebe vzal poslušně, pokorně a dobrovolně lidský způsob existence. Neslýchané - Bůh se stal bezbranným lidským tvorem! Už to samo o sobě muselo být nepředstavitelným ponížením. Tím ale tvá oběť za nás teprve začíná. Završuje se až na Kalvárii. Prosím, pomoz mi pochopit, jakou hodnotou je v Božích očích poslušnost a co všechno lze vytěžit z ponížení, z nemoci, z bolesti i ze smrti, jsou li člověkem pokorně a aspoň s trochou vděčnosti přijaty jako součást Božího plánu s ním. MUDr. Marie Svatošová ve své knize nabízí 80 duchovních úvah, důvěrných rozhovorů s Pánem nad Písmem svatým. Navazuje na svou knihu Normální je věřit, se kterou jsem Vás již seznámil. Jednotlivé rozhovory nás mohou inspirovat k životu z víry uprostřed našich konkrétních okolností, radostí, těžkostí. Je zajímavé, jak lze z Božího slova čerpat povzbuzení, napomenutí, útěchu pro náš každodenní život. Před Boha může člověk přijít se vším, i s tím, nebo právě s tím, o čem nemůže mluvit ani s chápavým člověkem, přítelem, nebo životním partnerem. Člověk smí důvěřovat Bohu natolik, že mu může povědět i to, o čem se neodváží hovořit sám se sebou, dokonce i to, co ze svých myšlenek s hrůzou vyhání. Smí důvěřovat Bohu hlouběji než sobě samému. (Manfréd Hausmann, básník a kazatel). I k této radostné důvěře k Bohu nás mohou vést úvahy a rozhovory s Pánem Marie Svatošové. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2010, má 85 stran, cena 95 Kč. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský Dobrá rada. V říjnovém vydání Slova pro každého jsem četl článek o knize P. Františka Lukeše nazvanou Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout. Starší kněz v ní líčí také své osobní trampoty. Mezi nimi i s různými prosebníky, o kterých neví, zda vyprošené peníze skutečně potřebují k požadovanému účelu. S nově obnovenou demokracií se jich u nás objevilo moc a dosti často se dožadují pomoci na farách nebo přímo v kostelích. Také mě se něco takového stalo. Při občasných návštěvách Olomouce si zajdu na kus řeči a trochu vína nejen do malé vinárničky, ale také rád na mši do kostela při bohoslovecké fakultě, kde kněží mají zajímavá kázání. Při své návštěvě tohoto kostela jsem letos v létě, pár kroků před dveřmi chrámu, předešel zarostlého muže, do pasu nahého, bez košile. Vstoupil jsem do úplně prázdného chrámu a četl zde vývěsku, abych se dověděl alespoň něco psaného. Potom jsem se otočil a polonahého muže objevil hned za svými zády. V první moment jsem se takového zjevení v kostele úplně lekl. Ne však onen muž. Ten na moji pozornost přímo čekal. S velikou obřadností se velkým křížem požehnal jako před Božím zjevením a hned spustil: Pane, dejte mi na polévku, já už nemohu. Vůbec jsem neváhal a peníze mu dal. Nejen z lásky k bližnímu, ale také proto, abych se vyhnul nějakým osobním střetům v prázdném kostele. Něco takového se mi stalo jednou. Horší to mají obyvatelé far. Vyprávěl mi o tom známý kostelník z Brna, který bydlí na faře, jak často ho obtěžují různí prosebníci, kteří zvoní u dveří fary a prosí alespoň o malou finanční částku, kterou údajně nutně k životu potřebují. Žádného však neodbývá a každého radostně vítá slovy: Právě na vás jsem čekal, potřebuji okopat záhonky, hned vám donesu motyku a po práci dám pětistovku. Vůbec nikdo prý dosud nečekal, než kostelník přinesl motyku. Každý zmizel. Uvedená rada je dobrá, protože ji lze kreativně využít i v zimním období. Jen místo okopávání záhonku lze prosebníka požádat o pomoc při úklidu sněhu. Miroslav Rozkošný Strana 14 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

15 dokončení ze str.16 Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:00 Pavlovice u Přerova Začátek kurzu: Předávání víry v rodině 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:45 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :30 Fara v Předmostí Mariánské večeřadlo 20:00 Tovačov Farní ples v Tovačově Neděle :30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí 7.2. Fara v Předmostí Týdenní příměstský tábor pro děti CPR Ráj Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:30 Centrum Sonus Liturgika s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Sobota Fara v Předmostí Tvoření CPR Ráj Pedig Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje Centrum Sonus Den pro manželství CPR Ráj 17:30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem 18:00 Předmostí, kostel Mše svatá se společným udělováním svátosti pomazání nemocných 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání Úterý :00 Centrum Sonus Setkání františkánského společenství Středa :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro školní děti s přípravou dětí na první svaté přijímání 19:00 Fara v Přerově Setkání katechetů děkanátu Přerov Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:45 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 20:00 Přerov Farní ples v Městském domě v Přerově Neděle :30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Fara v Přerově Setkání společenství seniorů Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Fara v Přerově Redakční rada časopisu Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 17:30 Centrum Sonus Liturgika s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Sobota :00 Fara v Přerově Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově na duben, květen a červen Pondělí :30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem Středa :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá zvláště pro školní děti Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:45 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :00 Centrum Sonus Akce pro ministranty 16:30 Fara v Předmostí Mariánské večeřadlo Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Středa 9.3. Popeleční středa Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 Slovo pro každého Ročník 17,Číslo 1, Leden 2011 Strana 15

16 Lednové ekumenické modlitby v Přerově proběhnou v pondělí 10. ledna u Armády spásy, v úterý 11. ledna u evangelíků a ve středu 12. ledna u husitů. Začátek je vždy v 17:00 hod. Všechny ke společným modlitbám zveme. Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 14:00 Fara v Předmostí Tvoření CPR Ráj Korálkování Neděle 9.1. Přerov Tříkrálová sbírka 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Armáda spásy Ekumenické modlitby Úterý :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 16:00 Fara v Předmostí Tvoření CPR Ráj Drátované hodiny 17:00 Evangelický kostel Ekumenické modlitby Středa :00 Husitská modlitebna Ekumenické modlitby Ve středu večer není mše u sv. Vavřince. Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:00 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu 17:00 Pavlovice u Přerova Rodičovská skupina Efektivní rodičovství 17:30 Centrum Sonus Liturgika s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání Neděle :00 Centrum Sonus Setkání animátorů mládeže děkanátu Hradčany Karneval Pondělí :30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem Úterý :00 Fara v Předmostí Tvoření CPR Ráj Hrátky s hmotou FIMO 16:00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa Pavlovice u Přerova Poradna s Bc. Marcelou Řezníčkovou CPR 18:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá zvláště pro školní děti Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:45 Fara v Přerově Modlitby matek Pátek Pavlovice u Přerova Kurz drátování CPR Ráj Rajnochovice Víkend pro chlapy CPR Ráj Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Středa :00 Fara v Přerově Redakční rada časopisu Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 17:00 Pavlovice u Přerova Beseda: Pevné objetí dle Prekopové 17:30 Centrum Sonus Liturgika s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Sobota :00 Centrum Sonus Akce pro ministranty Fara v Předmostí Tvoření CPR Ráj Vitráže, šperky Pondělí :30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem Úterý :00 Centrum Sonus Tvoření CPR Ráj Šitá spirála Středa 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu Hromnice Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 dokončení na str. 15 Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov 2 telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu Přerov. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Jacek Brończyk, jáhen Libor Churý, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka únorového čísla je 26. ledna Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 16 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 1, Leden 2011

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více