Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené kolegyně, Vážení kolegové,"

Transkript

1 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. Věříme, že k úspěšnosti Vás i Vašich spolupracovníků částečně přispějeme i my novou nabídkou vzdělávacích programů. A pokud se tak stane, budeme velmi rádi. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Leden 2009 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 16 pracoviště Hradec Králové Zdravotní pojištění dle aktuálních změn v zákoně Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Vybrané kapitoly z legislativy. Zákoník práce Čeho se vyvarovat při tvorbě ŠVP v SOŠ Na školu přijde kontrola aneb Poznatky z kontrolní činnosti Umění prezentace a pozitivních Public Relations II Vybrané kapitoly z trestního práva Studium pro ředitele škol a školských zařízení Majetek příspěvkových organizací Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže Plán rozvoje pedagogických pracovníků Autorské právo ve školské praxi DPH v účetní praxi škol a školských zařízení Úrazy dětí a jejich prevence Vlastní hodnocení školy Mediální výchova. Komunikace s médii Jak vytvořit dotazník Vybrané kapitoly z legislativy. Školský zákon Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících pracoviště Trutnov Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Setkání ředitelů mateřských škol Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže Rychnovska Povinnosti ředitelů škol při vzniku pracovního a školního úrazu a nemoci z povolání Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. DPH, vnitřní účetní předpisy školy pracoviště Jičín Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Setkání ředitelů základních škol Plán rozvoje pedagogických pracovníků Vybrané kapitoly z legislativy. Zákoník práce a Občanský zákoník Hospitační činnost v ZŠ pracoviště Náchod Povinnosti ředitelů škol a školských zařízení v oblasti BOZP Kontrolní systém a hospitační činnost ředitele školy Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. Účtujeme ESF Hodnocení ve vzdělávání. Hodnocení pedagogů Vybrané kapitoly z legislativy. Školský zákon Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících Aktuální otázky v řízení školy

3 OBSAH 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 23 pracoviště Hradec Králové Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B - vychovatel Studium pedagogiky B - pedagog volného času Práce s problémovými žáky ve škole Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů / 3. semestr Kurz prevence poruch řeči Osobní a pedagogická asistence Problémy vztahu rodiny a školy v současnosti Možnosti hodnocení a sebehodnocení žáka v podmínkách konkrétní školy Metody aktivního učení Jak pracovat s individuálními možnostmi a potřebami žáků? Dramatické výchova a tematické celky na 2. stupni ZŠ Dramatické výchova a tematické celky na 1. stupni ZŠ Jak se v pedagogické práci vyvarovat syndromu vyhoření Umění komunikace. Řešení konfliktů Hodnocení ve vzdělávání Neverbální komunikace a pozitivní klima Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ Kresba - cesta do dětské duše nástroj poznání dítěte I Exkurze do speciální školy v zahraničí Umění komunikace v učitelském povolání Chyba jako pozitivní jev v procesu učení Asistent pedagoga Způsoby nápravy specifických poruch učení v ZŠ Prevence kriminality a sociálně patologických jevů ve školním prostředí. Subkultury Cizinci na českých školách pracoviště Trutnov Školní třída - image školy Drogy a škola Cizinci na českých školách Začít spolu jinak Terapie problémového chování Návštěva školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Sociální odolnost - trenažér pro pedagogy Dítě s vadným držením těla Komunikace v učitelském povolání Nevhodné chování ve třídě a jeho modifikace Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup Zdraví učitele. Jak využít vlivu emocí a mentálních projevů v pedagogickém procesu Krizové situace ve výuce pracoviště Rychnov nad Kněžnou Reedukace vývojových poruch učení a chování Puberta je, když s dospělými začínají potíže Práce s dětskou skupinou Dysgrafie grafomotorická a optografická Skupinová atmosféra ve třídě Modelovým zpřístupněním vztahů k lepší atmosféře ve skupině II Zvládání agrese a násilného chování u dětí a mládeže Komunikace s rodiči a žáky při řešení vzdělávacích a výchovných problémů pracoviště Jičín Spolupráce s rodinou Hyperaktivita - plus nebo mínus. ADHD, ADD Syndrom CAN - týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Modelovým zpřítoměním vztahů k lepší atmosféře ve skupině Prvních sedm let života dítěte

4 OBSAH Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla II Využití relaxačních technik ve školní praxi Kresba - cesta do dětské duše, nástroj poznání dítěte I Předškolní dítě a dítě na začátku školní docházky Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování Řešení konfliktů prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky pracoviště Náchod Třídní klima Třídní klima Dechové cvičení a relaxace Kariérové poradenství Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Problematika domácího násilí Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ Dramatické výchova a tematické celky na 2. stupni ZŠ Dramatické výchova a tematické celky na 1. stupni ZŠ Komunikace při výuce. Frontální vyučování kultivovaně Interaktivní tabule - pomůcka k vytváření výukových materiálů Metody aktivního učení Učíme se netradičně Učíme se pohybem, dramatizací a s využitím stolních her Mateřská škola 35 pracoviště Hradec Králové Relaxace a uvolňovací techniky Tvůrčí hry v MŠ - Zvířátka a my Veselé pískání Pohybová cvičení pro děti. Netradiční jóga pro děti II Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Tanečky v mateřské škole Rozvojový program pro nezralé dítě Péče o řeč. Jazyk a řeč v RVP pracoviště Trutnov Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Neklidné dítě v MŠ, projevy, příčiny a pomoc Tanečky v mateřské škole II Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole pracoviště Rychnov nad Kněžnou Cvičíme s overbally. Netradiční náčiní - zdravotní a rehabilitační pomůcky Na pomoc učitelkám mateřských škol. Dopravní výchova v MŠ Péče o řeč. Jazyk a řeč v RVP pracoviště Jičín Netradiční dny v MŠ II Pohybový režim v ŠVP MŠ Hudební výchova u klavíru Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Hodnocení dítěte Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Náměty pro hudební činnosti Péče o řeč. Jazyk a řeč v RVP pracoviště Náchod Netradiční dny v MŠ - jaro, léto Péče o řeč dětí Pěvecký sbor v mateřské škole Psychomotorické hry v MŠ a ŠD II Hudební činnosti v MŠ. Rytmické nástroje

5 OBSAH 3 Český jazyk a literatura 40 pracoviště Hradec Králové Jazykové hry v hodinách ČJ na 1. stupni ZŠ Jazykové hry v hodinách ČJ na 2. stupni ZŠ Klíč k výuce českého jazyka Na pomoc učitelům českého jazyka. Rétorika ve výuce ČJL na gymnáziu Na pomoc učitelům českého jazyka. Slovo a slovní zásoba. Tvarosloví Cesty k literatuře a ke čtenářství aneb Slovo jako lodička pro obrazy Na pomoc učitelům českého jazyka. Problematika souvětí a jeho interpunkce Rétorika v praxi Na pomoc učitelům českého jazyka. Moderní světové drama Na pomoc učitelům českého jazyka. Současní čeští spisovatelé v literární výchově na 1. stupni ZŠ Na pomoc učitelům českého jazyka. Poezie ve škole i mimo ni II Na pomoc učitelům českého jazyka. Literární exkurze pracoviště Trutnov Klíč k výuce českého jazyka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Na pomoc učitelům českého jazyka. Český jazyk a literatura, mezioborové vazby, praktické nápady, náměty a inspirace Na pomoc učitelům českého jazyka. Inspirace k plnění kompetencí ve výuce pracoviště Jičín Český jazyk hravě Literatura pro děti a mládež. Ruralisté pracoviště Náchod Český jazyk v otázkách a odpovědích Na pomoc učitelům českého jazyka. Malý labyrint češtiny Hry s jazykem. Mluvnice a sloh netradičně Poezie ve škole i mimo ni Cizí jazyky a literatura 44 pracoviště Hradec Králové Angličtina pro školáky. Storytelling and drama Angličtina pro školáky. Burza nápadů Práce s jazykem a metodikou angličtiny. Učitel a žák u ústní zkoušky Metodický seminář německého jazyka. Sprechen, sprechen, sprechen - aber wie? Práce s jazykem a metodikou angličtiny Global Issues in English Language Teaching Písničky a říkanky ve výuce aglického jazyka CLIL principy ve výuce anglického jazyka jednoduše, zábavně a efektivně Gramatika kreativně Jak naučíme žáky číst a poslouchat s porozuměním? pracoviště Trutnov Kurz německého jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1 II) pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro začátečníky pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé II Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé I pracoviště Náchod Kurz francouzského jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro pokročilé Aktivní výuka angličtiny. Herní seminář pro výuku žáků na 2. stupni ZŠ Aktivní výuka angličtiny. Herní seminář pro výuku žáků na 1. stupni ZŠ

6 OBSAH 5 Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 48 pracoviště Hradec Králové Rusko - transformace v politické, ekonomické a kulturní sféře Na pomoc učitelům dějepisu. Inkvizice, cenzura, index Od ryby až po člověka aneb Co přepsat v učebnicích o pravěku Současný pravicový extremismus v ČR Jak učit sexuální výchovu aneb Nestyďte se o tom mluvit Na pomoc učitelům dějepisu. Stalin v sovětských dějinách Výuka společenských věd jinak. Návykové látky a závislosti Na pomoc učitelům dějepisu. Konečné řešení židovské otázky Využití interaktivní tabule v občanské nauce Zajímavá prvouka Průřezové téma Výchova demokratického občana Cesty minulosti. Pavouk. Renesanční střípky Reklama - nástroj modernizace české společnosti aneb Co jsme o podobách a službách reklamy u nás ještě nevěděli Mediální výchova Praha středověká Mediální výchova. Otázky pro Václava Moravce II pracoviště Trutnov Průřezové téma Výchova demokratického občana Na pomoc učitelům dějepisu. Válka Mediální výchova Efektivní metody výuky. Prvouka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Na pomoc učitelům dějepisu. Odívání a móda od pravěku po renesanci Pražský hrad Kouření a já pracoviště Jičín Jak na sexuální výchovu II Na pomoc učitelům dějepisu. Židé v Jičíně a okolí pracoviště Náchod Cesty minulosti. Ve znamení lomeného oblouku Cesty minulosti. Podivné dědictví Výuka společenských věd jinak. Morální otázky Matematika, fyzika, přírodověda 53 pracoviště Hradec Králové Závěrečné zkoušky v 9. ročníku Exkurze do Informačního centra Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák Fyzika kolem nás. Kouzelná fyzika - zajímavé pokusy vlastníma rukama Ani jeden matematický talent nazmar Aplikace ve vyučování matematice s využitím IT pracoviště Trutnov Jak fyzika vysvětluje jevy v živé přírodě Fyzika v pokusech. Meteorologie jako integrující učivo na základní škole pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kouzla s fyzikou Na pomoc učitelům matematiky. Aktivní učení v matematice II Na pomoc učitelům matematiky. Matematická mozaika aneb Aktivní učení v praxi II Aktivizační metody ve výuce fyziky pracoviště Jičín Závěrečné zkoušky v 9. ročníku Jak na dyskalkulii II Návštěva ZŠ Kodaňská Praha pracoviště Náchod Hry ve vyučování matematice Fyzika v pokusech. Termika Aplikace ve vyučování matematice s využitím IT

7 OBSAH Fyzika v pokusech. Kmitání, vlnění, akustika Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 56 pracoviště Hradec Králové V zeměpise prakticky jinak II Jak na výuku chemie Nové trendy ve výuce regionální geografie Komu zvoní hrana Biologické praktikum IV Lze učit geologii zajímavěji? Od přírody k welfare. Přirozené chování zvířat a chov v zajetí - proč se zvířata v ZOO nenudí Zeměpis aktivně a zábavně Exkurze do CHKO v ČR. Labské Pískovce, České Středohoří pracoviště Trutnov Aktivizace v chemickém vzdělávání. Chemické experimenty s mikrovlnnou troubou Jen je nechme, ať se učí - přírodopis Přírodovědné vzdělávání, možnosti aktivní práce. Prostředky, projekty a hry pro výuku chemie Ze školy do lesa Chemie - laboratorní práce a pokusy pracoviště Rychnov nad Kněžnou Přírodní rezervace Peliny u Chocně Aktivizační metody ve výuce zeměpisu pracoviště Jičín Cestopisné procházky. Laos, Vietnam, Kambodža Tělesná výchova 60 pracoviště Hradec Králové Tělesná výchova hravě Rope skipping Pohyb pro radost AIKIDO a jeho využití ve školní praxi II Abeceda aerobiku Základní kurz pro instruktory snowboardingu Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu Základy tanců. Line dance tance Aerobik pro děti Cvičení Ludmily Mojžíšové. Pěnové míčky Netradiční hry v hodinách tělesné výchovy Zdravotní cvičení. Kocouří cviky Pohybové hry Tae Bo Fitness pracoviště Trutnov Pohybové aktivity mimo vyučování. Hry s míči Základy lyžařské techniky - sjezd Základy lyžařské techniky - běh Cvičení s příběhy Pohybová cvičení pro děti. Hravá jóga II Country tance III pracoviště Rychnov nad Kněžnou Nové trendy v TV - vědomé cvičení Pohybové hrátky ve škole pracoviště Jičín Prvky power jogy v hodinách TV Základy orientálního tance pro školní TV pracoviště Náchod Pohybově taneční průprava. Jarní roztančení II Nové trendy v TV - trojrozměrné posilování

8 OBSAH Netradiční hry v hodinách tělesné výchovy Vzdělávací exkurze a pobyty 65 pracoviště Hradec Králové Exkurze zaměřená na návštěvu geologických zajímavostí pracoviště Trutnov Návštěva KRNAP Estetická výchova, umělecké školství 66 pracoviště Hradec Králové Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Výtvarné dílny. Tvoříme stromky, keře i květiny Začínáme s keramikou Inspirace uměleckými díly Keramické doplňky Výtvarné dílny. Šperky z korálků II Točení a dekorování keramiky Výtvarné dílny. Vázání uzlů - šperky, figurky Dějiny hudby zajímavě Jarní notování Výtvarné dílny. Velikonoce ze slaného těsta Na pomoc pěvěckým sborům. Český rok ve sboru Výtvarné dílny. Reliéfní přáníčka o ozdoby - jarní tématika Technika a kultura řeči Pěvecký hlas a základy pěvecké techniky Slyšte, slyšte, poslouchejte Poslech hudby na 2. stupni ZŠ Výtvarné dílny. Hrátky s razítky Výtvarné dílny. Hrátky s razítky Náměty pro hudební činnosti Výtvarné dílny. Drátování pracoviště Trutnov Výtvarné dílny. Tvoříme z papírového a plastového nádobí Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů. Ekoateliér - jarní hraní Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Využití novinového papíru Výtvarné techniky v praxi. Šperky z korálků Výtvarné dílny. Kočky Výtvarné dílny. Kočky Hudebně pohybové činnosti v MŠ od podzimu do léta Výtvarné dílny. Košíky z novin II Výtvarné dílny. Košíky z novin II Výtvarné a floristické dílny. Nové drátování pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarné dílny. Vyrábíme šperky Výtvarné dílny. Patchwork Výtvarné dílny. Hrátky s papírem - papíroryt Výtvarné techniky v praxi. Modelujeme, hrajeme si a vyrábíme dárečky z Fima Výtvarné techniky v praxi. Práce s ovčím rounem, plstění Řemeslná dílna. Pletení z vrbového proutí a pedigu Řemeslná dílna. Ruční paličkování Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů. Liliana hortenzia Zpíváme při hodinách hudební výchovy v ZŠ Výtvarný víkend. Chráněné dílny Kopeček Výtvarný víkend. Technika tiffani, vitráže pracoviště Jičín

9 OBSAH Výtvarné dílny. Automatická kresba Výtvarné dílny. Tvoříme z papírového a plastového nádobí Výtvarné dílny. Jarní dekorace stolu Výtvarné dílny. Papírový patchwork Ruční tkaní Výtvarné dílny. Malba Výtvarné dílny. Twist art Výtvarné dílny. Tepaný šperk pracoviště Náchod Řemeslná dílna. Velikonoce ze slaného těsta Výtvarné a floristické dílny. Závěsné velikonoční dekorace Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů. Ekoateliér - jarní hraní Papírový pedig - pleteme z papíru Řemeslná dílna. Ruční papír Výtvarné dílny. Víly z korálků Řemeslná dílna. Mramorování papíru Výtvarné a floristické dílny. Dálný východ Řemeslná dílna. Šperky z korálků a lanka Řemeslná dílna. Drátování II Odborné předměty, odborné školství 76 pracoviště Hradec Králové Tvoříme ŠVP v SOŠ a SOU prakticky i teoreticky Daňový systém v ČR pracoviště Trutnov Využití aktivizačních a inovačních metod ve výuce gastronomických předmětů Energetické zdroje. Návštěva vodní elektrárny pracoviště Rychnov nad Kněžnou Technické kreslení na střední škole Informatika 78 pracoviště Hradec Králové Zoner Callisto GIMP Počítáme v Excelu pracoviště Trutnov S digitálním fotoaparátem snadno a rychle S digitálním fotoaparátem snadno a rychle pracoviště Rychnov nad Kněžnou Digitální fotoaparát ve škole Výchova a vzdělávání mimo vyučování 80 pracoviště Hradec Králové Organizování činnosti v DM, vedení povinné pedagogické dokumentace Osobnost vychovatele a jeho kompetence Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí Tělesná výchova v ŠD. Hry za pochodu Celostátní konference pracovníků DM pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pohybové aktivity mimo vyučování pracoviště Jičín Na pomoc vychovatelům ŠD. Školní družina a ŠVP pracoviště Náchod Pohybové aktivity mimo vyučování Regionální setkání vychovatelek školních družin nad ŠVP

10 OBSAH 14 Ostatní 82 pracoviště Hradec Králové Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dopravní výchova ve školní praxi pracoviště Náchod Zdravotník zotavovacích akcí Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí Legenda ke grafickým symbolům:..... novinka, nový program REPRÍZA..... repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro základní umělecké školy MŠ určeno pro mateřské školy Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 9

11 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte datum narození, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DD- MMRRRR (např. datum narození = kód ) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 10

12 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci krátkodobých, popř. jednorázových vzdělávacích programů, obdrží osvědčení (formát A5), absolventi vzdělávacích cyklů či kurzů obdrží osvědčení o absolvování cyklu či kurzu (formát A4). Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 11

13 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Mgr. Dagmar Konečná metodička DVPP prac. HK Bc. Alena Ročková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP prac. TU Veronika Štěpánová, DiS. metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Mgr. Jiří Zeman metodik DVPP, správce pracoviště prac. RK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, vedoucí ekonomicko-provozního oddělení prac. HK Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK 12

14 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od hl. nádraží linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (10. zastávka od nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně podél kratší strany šaten a zabočit doprava po schodech nahoru. Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Soňa Brzáková Vladislav Heřman Mgr. Dagmar Konečná Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková Jana Svatá Mgr. Lenka Takáčová (ext.) Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Bc. Eva Kuncová

15 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo organizace: Pražská 1759, Náchod Telefonní číslo: tel./fax, mobil: Pracoviště Náchod se nachází v 1. poschodí sportovního areálu Hamra (na konci chodby), ul. Pražská 1759 (mezi krytým plaveckým bazénem a sportovní halou). Autobusovou hromadnou dopravou lze dojet na zastávku: Staré Město - rozcestí (u obchodních domů Albert a Penny Market, kde doporučujeme parkovat). Městskou hromadnou dopravou lze dojet z nádraží až na zastávku Hamra a vystoupit před sportovní halou. Vchod se nachází uprostřed areálu u parkoviště. Kontakty na pracovníky pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Veronika Štěpánová, DiS Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakta na pracovníka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Jiří Zeman Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Horská 5, Trutnov Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: , Pracoviště Trutnov se nachází ve 4. patře (číslo dveří 435) v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží. Kontakt na pracovníka pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Bc. Alena Ročková , Ing. Stanislava Stierandová

16 Nabízíme následující služby Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Kopírování černobílé, barevné Laminace tiskovin Thermo vazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Asistent pedagoga Kvalifikační studium pro pracovníky, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle 16, zákona č. 561/2004 Sb., a 563/2004 Sb. Studium je sestavené na základě standardu MŠMT v délce 120 hodin. Studium bude ukončeno formou testové zkoušky a obhajobou závěrečné práce. 5. květen 2009 únor 2010 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů bude zahájeno v listopadu 2009

17 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové 400 Kč Mgr. Marcela Nováková, Jana Svatá Zdravotní pojištění dle aktuálních změn v zákoně Určeno: vedoucím pracovníkům, mzdovým účetním a personalistům škol a školských zařízení Obsah: Aktuální změny ve zdravotním pojištění od Okruh zaměstnanců. Oznamovací a další povinnosti zaměstnavatelů. Oznamovací povinnost při zaměstnávání cizinců. Vyměřovací základ zaměstnance - minimální a maximální. Vyměřovací základ při neplaceném volnu a absenci. Odvody a výše pojistného. Vrácení přeplatků na pojistném. Kontrola placení pojistného. Promlčení. Rozhodování zdravotních pojišťoven. Odstraňování trvdosti zákona. bude upřesněn únor 2009, termín a čas budou upřesněny bude upřesněn Mgr. Marcela Nováková Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2008 Určeno: učitelům odborných předmětů SŠ a VOŠ, ředitelům, ekonomům a účetním škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Jak budeme počítat daň ze závislé činnosti v roce příklady. Změny v superhrubé mzdě pro rok Novely zákona zpětně pro rok 2008 s dopady do ročního zúčtování. Příklad provedení ročního zúčtování za rok Jak s neplaceným volnem, doplatkem do minimální mzdy a superhrubou mzdou. Podmínky uplatnění daňového zvýhodnění. Nové tiskopisy k dani ze závislé činnosti s upozorněním na faktické změny (prohlášení, potvrzení, vyúčtování záloh s přílohami atd.). Časté chyby zjišťované kontrolami ve mzdových účtárnách. Benefity zaměstnanců (např. pojištění statutárních orgánů, životní, penzijní, doprava, ubytování, školky, nápoje, stravné a stravování, kdy lze poskytnout stravenku, dary k výročím...). Položky snižující základ daně (životní, penzijní, úroky z úvěru, dary). Nový pohled na rozdíly ve zvyšování a prohlubování kvalifikace. Krátké seznámení s vyhláškou o FKSP. Roční zúčtování prováděné cizincům. Náležitosti mzdových listů, zavedení elektronické formy podání výkazu Vyúčtování daně. Dotazy a diskuse. Ing. Iva Rindová 3. únor 2009, 9:00-12:00 hodin Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Určeno: vedoucím pracovníkům a mzdovým účetním škol a školských zařízení Obsah: 1. Nové instituty v nemocenském pojištění - např. přerušení účasti na nemocenském pojištění, poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem namísto nemocenského, registry zaměstnavatelů atd. Změny v již známých institutech - např. účast na nemocenském pojištění, podmínky nároku na dávky, způsob výpočtu dávek, výplaty dávek, organizace systému, práv a povinností jednotlivých subjektů, řízení ve věcech nemocenského pojištění atd. Změny navazujících předpisů. Postavení a úkoly zaměstnavatele. Postup při uplatňování nároků na dávky. Nová právní úprava poskytování náhrady mzdy zaměstnanci po dobu prvních 2 týdnů dočasné pracovní neschopnosti, resp. karantény. Právo zaměstnavatele na kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, souvislosti s ochranou soukromí, možnosti postihu, právo zaměstnavatele na informace od lékaře. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání v uvedené době, přechod do nemocenského. 2. Změny v důchodovém pojištění k a Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k důchodovému pojištění. Další aktuální informace k důchodovému pojištění. Diskuse, odpovědi na dotazy. Iva Dominová a Ivana Desenská 12. únor 2009, 9:00-14:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Zákoník práce Určeno: ředitelům, mzdovým účetním a personalistům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Právní výklad k platnému znění, ke změnám a aktualizaci Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Prováděcí předpisy a aplikace v praxi. Např. pracovní poměr - pracovní smlouva a její náležitosti, okruh osob, kterým vzniká pracovní poměr jmenováním, skončení pracovního poměru, odvolání, odstupné, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Úprava pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, délka pracovní doby u mladistvých, pružná pracovní doba, přestávky v práci, vymezení přímé pedagogické činnosti a prací souvisejících podle Pracovního řádu. Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti, práva a povinnosti 16

18 Školský management zaměstnance a zaměstnavatele. Diskuse, odpovědi na dotazy. JUDr. Hana Poláková 13. únor 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Mgr. Marcela Nováková Čeho se vyvarovat při tvorbě ŠVP v SOŠ Určeno: vedoucím pracovníkům, koordinátorům ŠVP SOŠ Obsah: Seminář k jednotlivým částem ŠVP s rozborem nejčastějích nedostatků. Reakce na nejčastější dotazy ze škol při tvorbě ŠVP. Diskuse. Mgr. Alena Kloučková 25. únor 2009, 13:00-16:00 hodin 300 Kč S sebou přineste příslušný RVP a svůj ŠVP. Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Na školu přijde kontrola aneb Poznatky z kontrolní činnosti Určeno: ředitelům, ekonomům a hospodářkám škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Poznatky z prováděných kontrol v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky a majetkem v Královéhradeckém kraji. Nejčastější závady v oblasti vnitřních předpisů, hospodaření s majetkem, s veřejnými prostředky a návody k jejich odstranění. PaedDr. Vladimír Kaucký 26. únor 2009, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Umění prezentace a pozitivních Public Relations II zařízení Obsah: Pokračovací metodický seminář s cílem rozvinutí prezentačních dovedností, zaměřený zejména na spolupráci s médii a psaní tiskových zpráv. Mgr. Miroslav Hřebecký 13. březen 2009, 9:00-15:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková POKRAČOVÁNÍ Vybrané kapitoly z trestního práva Určeno: vedoucím pracovníkům a pedagogům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Trestní odpovědnost pedagogů v praxi - základy trestní odpovědnosti, skutkové podstaty možných trestných činů pedagogů, příklady z praxe. Trestní odpovědnost dětí a mládeže - právní úprava, druhy opatření, soudnictví ve věcech mládeže, trendy v kriminalitě mládeže, příklady z praxe. Trestné činy páchané na dětech a mládeži - nejčastější delikty, příklady z praxe. Diskuse. JUDr. Miroslav Antl 16. březen 2009, 13:00-16:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., a dalším zájemcům Obsah: Celoroční studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + odbornou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin. kolektiv lektorů 19. březen 2009, 8:30-17:30 hodin 17. duben 2009, 9:00-17:30 hodin 30. duben 2009, 9:00-17:30 hodin 14. květen 2009, 9:00-17:30 hodin 28. květen 2009, 9:00-17:30 hodin 6. červen 2009, 9:00-17:30 hodin Kč Semináře budou probíhat v období březen - listopad 2009 cca 1-2x za měsíc v pracovních dnech, není však vyloučen i víkend. Mgr. Marcela Nováková REPRÍZA Majetek příspěvkových organizací Určeno: vedoucím pracovníkům, hospodářkám a účetním škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Majetek v účetní a daňové praxi. Vymezení druhů majetku z hlediska daní a účetnictví. Pořizování majetku a vymezení nákladů souvisejících s pořízením. Oceňování majetku a uvedení do užívání. Správné účtování o majetku - příklady, řešení, platné účetní standardy. Účtování o darech a dotacích. Odpisování majetku. Technické zhodnocení majetku, modernizace, rekonstrukce - dle zákona o dani v příjmu. Opravy, údržba, vyřazení prodejem, likvidací, bezúplatným převodem - doklady, zaúčtování. 17

19 Školský management Zatřídění majetku (rozdíly mezi smlouvou na opravu a technické zhodnocení, souběžné provádění technického zhodnocení a opravy na jednom majetku, jak je to u nehmotného majetku, nehmotný statek, vazby na stavební zákon). Autorská, průmyslová a dušební práva z hlediska majetku. Tvorba a čerpání daňově uznatelných rezerv. Inventarizace majetku - postupy a vyrovnání s účetním stavem. Nejčastější chyby v účetní a daňové praxi u majetku - příklady a řešení. Ing. Ladislav Forman 24. březen 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Mgr. Marcela Nováková Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže Určeno: ředitelům, učitelům ZŠ, vychovatelům školských zařízení a výchovným poradcům Obsah: Přednáška s diskusí zaměřená na trestnou činnost dětí a mládeže. Nejčastěji se objevující trestné činy. Právní normy vztahující se na mládež, trestná činnost dětí a její právní postih. Vstup policie, státních orgánů a dalších organizací do školy, podmínky pro výslech žáka. Možnosti a úloha orgánů sociálně právní ochrany, policie, městské policie. Jak postupovat v případě trestné činnosti na škole, abychom obstáli před zákonem, rodiči, učiteli a žáky. Mgr. Hana Kvasničková 27. březen 2009, 13:00-16:00 hodin Mgr. Dagmar Konečná Autorské právo ve školské praxi Určeno: vedoucím pracovníkům a pedagogům všech typů škol a školských zařízení Obsah: 1. Obecné principy autorského práva - postavení autorského práva v právním řádu, historie autorského práva, prameny autorského práva, pojem autor, spoluautoři, autorské dílo. 2. Obsah autorského práva - vznik autorského práva, doba trvání autorských práv, osobnostní autorská práva, majetková autorská práva, ochrana autorských práv. 3. Volná užití, citace, rozmnožování a úpravy autorských děl ve školských zařízeních. Diskuse. JUDr. Aleš Kout 7. duben 2009, 9:00-13:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková DPH v účetní praxi škol a školských zařízení Určeno: vedoucím pracovníkům a účetním škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Seminář zaměřený na praktickou aplikaci zákona o DPH. Registrace k DPH. Dodávky zboží, služeb, nákup, prodej, pronájem. Místo a vznik daňové povinnosti. Změny v r DPH u rekonstrukcí, modernizací, oprav a ve výstavbě. Intrakomunitární obchod a DPH. DPH u motorových vozidel. Daňové doklady, vrubopisy, dobropisy, faktury. Nejčastější problémy, chyby a omyly v souvislosti s DPH. Ing. Igor Pantůček 16. duben 2009, 9:00-13:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková Plán rozvoje pedagogických pracovníků MŠ Určeno: ředitelům a vedoucím učitelům MŠ Obsah: Seminář zaměřený na pedagogické problémy v praxi. Cílené vedení pedagogického sboru, seznámení se s některými postupy personální práce. Pracovní doba pedagogů, řešení výtěžnosti pracovní doby, nadúvazky, přesčasy. Pedagogická rada a její vedení, efektivita, zásady. Komunikace uvnitř MŠ, týmovost práce. Personální práce - delegování, hodnocení a formy oceňování pracovníků. Portfolio pedagoga, hospitace, videotrénik a jeho zásady. Plán rozvoje pedagogických pracovníků, odbornost, získávání kvalifikace, DVPP, studium, samostudium. Plánování času ředitelky MŠ, časové pasti, jak na administrativu, efektivita. Přijímání dětí - kritéria, postupy, problémy, odvolání. Odkazy na zákony a jiné normy. Diskuse a prohlídka materiálů z praxe. Bc. Šárka Gabrielová 3. duben 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Bc. Eva Kuncová Úrazy dětí a jejich prevence Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Druhy dětských úrazů. Zastoupení úrazů v různých věkových kategoriích. Příčiny úrazů. Náměty pro prevenci úrazů - představení konkrétních aktivit, pracovní listy. Mgr. Rebeka Vadasová 20. duben 2009, 13:30-17:00 hodin Mgr. Dagmar Konečná Vlastní hodnocení školy Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ a SŠ a dalším zájemcům Obsah: Jak vypadá kvalitní koncepce rozvoje školy? Jak rozpoznat kvalitu školy a jak se kvalitní školou stát? Jak rozpoznat kvalitu prostředí školy? Jak rozpoznat kvalitu managementu? Jak rozpoznat kvalitu vzdělávání? Jak napsat zprávu z vlastního hodnocení školy? Mgr. Miroslav Hanzelka 18

20 Školský management 29. duben 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Mgr. Marcela Nováková Mediální výchova. Komunikace s médii zařízení Obsah: Legislativa médií. Média a jejich vliv na společnost. Prezentace školy v médiích. Masová média a komunikace. Prostředky propagace. Mgr. Jiří Kánský 30. duben 2009, 9:00-13:00 hodin 300 Kč Mgr. Dagmar Konečná Jak vytvořit dotazník Určeno: ředitelům MŠ, ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Zásady pro tvorbu dotazníku, druhy položek, realizace dotazníkového šetření, zpracování dat, analýza a interpretace dat, dotazník v praxi ředitele MŠ, ZŠ, výhody a nevýhody dotazníkového šetření. Praktické vyplnění a vyhodnocení předloženého dotazníku, konstrukce vlastního dotazníku, rozbor, chyby. PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 13. květen 2009, 9:00-13:00 hodin Bc. Eva Kuncová Vybrané kapitoly z legislativy. Školský zákon Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Právní výklad k platnému znění, ke změnám a aktualizaci Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Prováděcí předpisy a aplikace v praxi. JUDr. Hana Poláková 5. červen 2009, 9:00-14:00 hodin areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova ul. 450 Kč Termín bude upřesněn po schválení novely zákona. Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Právní výklad k platnému znění, ke změnám a aktualizaci Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Prováděcí předpisy a aplikace v praxi. Mgr. Michal Trunda 22. červen 2009, 9:00-14:00 hodin areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova ul. 450 Kč Mgr. Marcela Nováková pracoviště Trutnov Zákon o sociálně-právní ochraně dětí zařízení Obsah: Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany spojené se sdělováním údajů. Informační povinnost obce, školy. Výchovná opatření. Trestná činnost mládeže, trestná činnost páchaná na mládeži. Vzájemná spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany a škol. Bc. Magrita Hosmanová a Jitka Krausová 5. březen 2009, 9:00-13:00 hodin ZŠ Trutnov, Komenského 399 Ing. Stanislava Stierandová Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP ZŠ Určeno: ředitelům a učitelům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Seminář zaměřený na předání zkušeností z pilotní školy. Východiska - legislativa, organizace speciálního vzdělávání - výčet možností. Možnosti učebního plánu pro realizaci speciálního vzdělávání. Analýza místních podmínek a výběr organizace speciálního vzdělávání pro vlastní ŠVP. Integrovaný žák - výčet podpůrných opatření. Postup a tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Pomoc žákům bez indikace zdravotního postižení. Dotazy účastníků, konzultace k již vytvořenému ŠVP. Mgr. Radislava Jiřičková 20. duben 2009, 9:00-13:30 hodin ZŠ Trutnov, Komenského Kč Ing. Stanislava Stierandová pracoviště Rychnov nad Kněžnou Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Určeno: ředitelům, ekonomům a účetním škol, školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Aktuální změny v sociálním pojištění platné od ledna Pojistné vztahy - registry zaměstnavatelů, podmínky účasti na důchodovém a nemocenském pojištění, přerušení účasti na NP, organizace systému - podmínky nároku a výplata dávek nemocenského pojištění, řízení 19

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ SEMINÁŘ BOZP aktuálně: povinnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

Po ukončení semináře obdrží účastníci certifikát o absolvování školení.

Po ukončení semináře obdrží účastníci certifikát o absolvování školení. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP)

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář ISPOP - NOVINKY 2016

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více