Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené kolegyně, Vážení kolegové,"

Transkript

1 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. Věříme, že k úspěšnosti Vás i Vašich spolupracovníků částečně přispějeme i my novou nabídkou vzdělávacích programů. A pokud se tak stane, budeme velmi rádi. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Leden 2009 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 16 pracoviště Hradec Králové Zdravotní pojištění dle aktuálních změn v zákoně Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Vybrané kapitoly z legislativy. Zákoník práce Čeho se vyvarovat při tvorbě ŠVP v SOŠ Na školu přijde kontrola aneb Poznatky z kontrolní činnosti Umění prezentace a pozitivních Public Relations II Vybrané kapitoly z trestního práva Studium pro ředitele škol a školských zařízení Majetek příspěvkových organizací Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže Plán rozvoje pedagogických pracovníků Autorské právo ve školské praxi DPH v účetní praxi škol a školských zařízení Úrazy dětí a jejich prevence Vlastní hodnocení školy Mediální výchova. Komunikace s médii Jak vytvořit dotazník Vybrané kapitoly z legislativy. Školský zákon Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících pracoviště Trutnov Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Setkání ředitelů mateřských škol Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže Rychnovska Povinnosti ředitelů škol při vzniku pracovního a školního úrazu a nemoci z povolání Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. DPH, vnitřní účetní předpisy školy pracoviště Jičín Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Setkání ředitelů základních škol Plán rozvoje pedagogických pracovníků Vybrané kapitoly z legislativy. Zákoník práce a Občanský zákoník Hospitační činnost v ZŠ pracoviště Náchod Povinnosti ředitelů škol a školských zařízení v oblasti BOZP Kontrolní systém a hospitační činnost ředitele školy Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. Účtujeme ESF Hodnocení ve vzdělávání. Hodnocení pedagogů Vybrané kapitoly z legislativy. Školský zákon Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících Aktuální otázky v řízení školy

3 OBSAH 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 23 pracoviště Hradec Králové Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B - vychovatel Studium pedagogiky B - pedagog volného času Práce s problémovými žáky ve škole Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů / 3. semestr Kurz prevence poruch řeči Osobní a pedagogická asistence Problémy vztahu rodiny a školy v současnosti Možnosti hodnocení a sebehodnocení žáka v podmínkách konkrétní školy Metody aktivního učení Jak pracovat s individuálními možnostmi a potřebami žáků? Dramatické výchova a tematické celky na 2. stupni ZŠ Dramatické výchova a tematické celky na 1. stupni ZŠ Jak se v pedagogické práci vyvarovat syndromu vyhoření Umění komunikace. Řešení konfliktů Hodnocení ve vzdělávání Neverbální komunikace a pozitivní klima Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ Kresba - cesta do dětské duše nástroj poznání dítěte I Exkurze do speciální školy v zahraničí Umění komunikace v učitelském povolání Chyba jako pozitivní jev v procesu učení Asistent pedagoga Způsoby nápravy specifických poruch učení v ZŠ Prevence kriminality a sociálně patologických jevů ve školním prostředí. Subkultury Cizinci na českých školách pracoviště Trutnov Školní třída - image školy Drogy a škola Cizinci na českých školách Začít spolu jinak Terapie problémového chování Návštěva školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Sociální odolnost - trenažér pro pedagogy Dítě s vadným držením těla Komunikace v učitelském povolání Nevhodné chování ve třídě a jeho modifikace Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup Zdraví učitele. Jak využít vlivu emocí a mentálních projevů v pedagogickém procesu Krizové situace ve výuce pracoviště Rychnov nad Kněžnou Reedukace vývojových poruch učení a chování Puberta je, když s dospělými začínají potíže Práce s dětskou skupinou Dysgrafie grafomotorická a optografická Skupinová atmosféra ve třídě Modelovým zpřístupněním vztahů k lepší atmosféře ve skupině II Zvládání agrese a násilného chování u dětí a mládeže Komunikace s rodiči a žáky při řešení vzdělávacích a výchovných problémů pracoviště Jičín Spolupráce s rodinou Hyperaktivita - plus nebo mínus. ADHD, ADD Syndrom CAN - týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Modelovým zpřítoměním vztahů k lepší atmosféře ve skupině Prvních sedm let života dítěte

4 OBSAH Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla II Využití relaxačních technik ve školní praxi Kresba - cesta do dětské duše, nástroj poznání dítěte I Předškolní dítě a dítě na začátku školní docházky Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování Řešení konfliktů prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky pracoviště Náchod Třídní klima Třídní klima Dechové cvičení a relaxace Kariérové poradenství Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Problematika domácího násilí Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ Dramatické výchova a tematické celky na 2. stupni ZŠ Dramatické výchova a tematické celky na 1. stupni ZŠ Komunikace při výuce. Frontální vyučování kultivovaně Interaktivní tabule - pomůcka k vytváření výukových materiálů Metody aktivního učení Učíme se netradičně Učíme se pohybem, dramatizací a s využitím stolních her Mateřská škola 35 pracoviště Hradec Králové Relaxace a uvolňovací techniky Tvůrčí hry v MŠ - Zvířátka a my Veselé pískání Pohybová cvičení pro děti. Netradiční jóga pro děti II Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Tanečky v mateřské škole Rozvojový program pro nezralé dítě Péče o řeč. Jazyk a řeč v RVP pracoviště Trutnov Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Neklidné dítě v MŠ, projevy, příčiny a pomoc Tanečky v mateřské škole II Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole pracoviště Rychnov nad Kněžnou Cvičíme s overbally. Netradiční náčiní - zdravotní a rehabilitační pomůcky Na pomoc učitelkám mateřských škol. Dopravní výchova v MŠ Péče o řeč. Jazyk a řeč v RVP pracoviště Jičín Netradiční dny v MŠ II Pohybový režim v ŠVP MŠ Hudební výchova u klavíru Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Hodnocení dítěte Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Náměty pro hudební činnosti Péče o řeč. Jazyk a řeč v RVP pracoviště Náchod Netradiční dny v MŠ - jaro, léto Péče o řeč dětí Pěvecký sbor v mateřské škole Psychomotorické hry v MŠ a ŠD II Hudební činnosti v MŠ. Rytmické nástroje

5 OBSAH 3 Český jazyk a literatura 40 pracoviště Hradec Králové Jazykové hry v hodinách ČJ na 1. stupni ZŠ Jazykové hry v hodinách ČJ na 2. stupni ZŠ Klíč k výuce českého jazyka Na pomoc učitelům českého jazyka. Rétorika ve výuce ČJL na gymnáziu Na pomoc učitelům českého jazyka. Slovo a slovní zásoba. Tvarosloví Cesty k literatuře a ke čtenářství aneb Slovo jako lodička pro obrazy Na pomoc učitelům českého jazyka. Problematika souvětí a jeho interpunkce Rétorika v praxi Na pomoc učitelům českého jazyka. Moderní světové drama Na pomoc učitelům českého jazyka. Současní čeští spisovatelé v literární výchově na 1. stupni ZŠ Na pomoc učitelům českého jazyka. Poezie ve škole i mimo ni II Na pomoc učitelům českého jazyka. Literární exkurze pracoviště Trutnov Klíč k výuce českého jazyka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Na pomoc učitelům českého jazyka. Český jazyk a literatura, mezioborové vazby, praktické nápady, náměty a inspirace Na pomoc učitelům českého jazyka. Inspirace k plnění kompetencí ve výuce pracoviště Jičín Český jazyk hravě Literatura pro děti a mládež. Ruralisté pracoviště Náchod Český jazyk v otázkách a odpovědích Na pomoc učitelům českého jazyka. Malý labyrint češtiny Hry s jazykem. Mluvnice a sloh netradičně Poezie ve škole i mimo ni Cizí jazyky a literatura 44 pracoviště Hradec Králové Angličtina pro školáky. Storytelling and drama Angličtina pro školáky. Burza nápadů Práce s jazykem a metodikou angličtiny. Učitel a žák u ústní zkoušky Metodický seminář německého jazyka. Sprechen, sprechen, sprechen - aber wie? Práce s jazykem a metodikou angličtiny Global Issues in English Language Teaching Písničky a říkanky ve výuce aglického jazyka CLIL principy ve výuce anglického jazyka jednoduše, zábavně a efektivně Gramatika kreativně Jak naučíme žáky číst a poslouchat s porozuměním? pracoviště Trutnov Kurz německého jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1 II) pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro začátečníky pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé II Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé I pracoviště Náchod Kurz francouzského jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro pokročilé Aktivní výuka angličtiny. Herní seminář pro výuku žáků na 2. stupni ZŠ Aktivní výuka angličtiny. Herní seminář pro výuku žáků na 1. stupni ZŠ

6 OBSAH 5 Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 48 pracoviště Hradec Králové Rusko - transformace v politické, ekonomické a kulturní sféře Na pomoc učitelům dějepisu. Inkvizice, cenzura, index Od ryby až po člověka aneb Co přepsat v učebnicích o pravěku Současný pravicový extremismus v ČR Jak učit sexuální výchovu aneb Nestyďte se o tom mluvit Na pomoc učitelům dějepisu. Stalin v sovětských dějinách Výuka společenských věd jinak. Návykové látky a závislosti Na pomoc učitelům dějepisu. Konečné řešení židovské otázky Využití interaktivní tabule v občanské nauce Zajímavá prvouka Průřezové téma Výchova demokratického občana Cesty minulosti. Pavouk. Renesanční střípky Reklama - nástroj modernizace české společnosti aneb Co jsme o podobách a službách reklamy u nás ještě nevěděli Mediální výchova Praha středověká Mediální výchova. Otázky pro Václava Moravce II pracoviště Trutnov Průřezové téma Výchova demokratického občana Na pomoc učitelům dějepisu. Válka Mediální výchova Efektivní metody výuky. Prvouka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Na pomoc učitelům dějepisu. Odívání a móda od pravěku po renesanci Pražský hrad Kouření a já pracoviště Jičín Jak na sexuální výchovu II Na pomoc učitelům dějepisu. Židé v Jičíně a okolí pracoviště Náchod Cesty minulosti. Ve znamení lomeného oblouku Cesty minulosti. Podivné dědictví Výuka společenských věd jinak. Morální otázky Matematika, fyzika, přírodověda 53 pracoviště Hradec Králové Závěrečné zkoušky v 9. ročníku Exkurze do Informačního centra Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák Fyzika kolem nás. Kouzelná fyzika - zajímavé pokusy vlastníma rukama Ani jeden matematický talent nazmar Aplikace ve vyučování matematice s využitím IT pracoviště Trutnov Jak fyzika vysvětluje jevy v živé přírodě Fyzika v pokusech. Meteorologie jako integrující učivo na základní škole pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kouzla s fyzikou Na pomoc učitelům matematiky. Aktivní učení v matematice II Na pomoc učitelům matematiky. Matematická mozaika aneb Aktivní učení v praxi II Aktivizační metody ve výuce fyziky pracoviště Jičín Závěrečné zkoušky v 9. ročníku Jak na dyskalkulii II Návštěva ZŠ Kodaňská Praha pracoviště Náchod Hry ve vyučování matematice Fyzika v pokusech. Termika Aplikace ve vyučování matematice s využitím IT

7 OBSAH Fyzika v pokusech. Kmitání, vlnění, akustika Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 56 pracoviště Hradec Králové V zeměpise prakticky jinak II Jak na výuku chemie Nové trendy ve výuce regionální geografie Komu zvoní hrana Biologické praktikum IV Lze učit geologii zajímavěji? Od přírody k welfare. Přirozené chování zvířat a chov v zajetí - proč se zvířata v ZOO nenudí Zeměpis aktivně a zábavně Exkurze do CHKO v ČR. Labské Pískovce, České Středohoří pracoviště Trutnov Aktivizace v chemickém vzdělávání. Chemické experimenty s mikrovlnnou troubou Jen je nechme, ať se učí - přírodopis Přírodovědné vzdělávání, možnosti aktivní práce. Prostředky, projekty a hry pro výuku chemie Ze školy do lesa Chemie - laboratorní práce a pokusy pracoviště Rychnov nad Kněžnou Přírodní rezervace Peliny u Chocně Aktivizační metody ve výuce zeměpisu pracoviště Jičín Cestopisné procházky. Laos, Vietnam, Kambodža Tělesná výchova 60 pracoviště Hradec Králové Tělesná výchova hravě Rope skipping Pohyb pro radost AIKIDO a jeho využití ve školní praxi II Abeceda aerobiku Základní kurz pro instruktory snowboardingu Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu Základy tanců. Line dance tance Aerobik pro děti Cvičení Ludmily Mojžíšové. Pěnové míčky Netradiční hry v hodinách tělesné výchovy Zdravotní cvičení. Kocouří cviky Pohybové hry Tae Bo Fitness pracoviště Trutnov Pohybové aktivity mimo vyučování. Hry s míči Základy lyžařské techniky - sjezd Základy lyžařské techniky - běh Cvičení s příběhy Pohybová cvičení pro děti. Hravá jóga II Country tance III pracoviště Rychnov nad Kněžnou Nové trendy v TV - vědomé cvičení Pohybové hrátky ve škole pracoviště Jičín Prvky power jogy v hodinách TV Základy orientálního tance pro školní TV pracoviště Náchod Pohybově taneční průprava. Jarní roztančení II Nové trendy v TV - trojrozměrné posilování

8 OBSAH Netradiční hry v hodinách tělesné výchovy Vzdělávací exkurze a pobyty 65 pracoviště Hradec Králové Exkurze zaměřená na návštěvu geologických zajímavostí pracoviště Trutnov Návštěva KRNAP Estetická výchova, umělecké školství 66 pracoviště Hradec Králové Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Výtvarné dílny. Tvoříme stromky, keře i květiny Začínáme s keramikou Inspirace uměleckými díly Keramické doplňky Výtvarné dílny. Šperky z korálků II Točení a dekorování keramiky Výtvarné dílny. Vázání uzlů - šperky, figurky Dějiny hudby zajímavě Jarní notování Výtvarné dílny. Velikonoce ze slaného těsta Na pomoc pěvěckým sborům. Český rok ve sboru Výtvarné dílny. Reliéfní přáníčka o ozdoby - jarní tématika Technika a kultura řeči Pěvecký hlas a základy pěvecké techniky Slyšte, slyšte, poslouchejte Poslech hudby na 2. stupni ZŠ Výtvarné dílny. Hrátky s razítky Výtvarné dílny. Hrátky s razítky Náměty pro hudební činnosti Výtvarné dílny. Drátování pracoviště Trutnov Výtvarné dílny. Tvoříme z papírového a plastového nádobí Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů. Ekoateliér - jarní hraní Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Využití novinového papíru Výtvarné techniky v praxi. Šperky z korálků Výtvarné dílny. Kočky Výtvarné dílny. Kočky Hudebně pohybové činnosti v MŠ od podzimu do léta Výtvarné dílny. Košíky z novin II Výtvarné dílny. Košíky z novin II Výtvarné a floristické dílny. Nové drátování pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarné dílny. Vyrábíme šperky Výtvarné dílny. Patchwork Výtvarné dílny. Hrátky s papírem - papíroryt Výtvarné techniky v praxi. Modelujeme, hrajeme si a vyrábíme dárečky z Fima Výtvarné techniky v praxi. Práce s ovčím rounem, plstění Řemeslná dílna. Pletení z vrbového proutí a pedigu Řemeslná dílna. Ruční paličkování Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů. Liliana hortenzia Zpíváme při hodinách hudební výchovy v ZŠ Výtvarný víkend. Chráněné dílny Kopeček Výtvarný víkend. Technika tiffani, vitráže pracoviště Jičín

9 OBSAH Výtvarné dílny. Automatická kresba Výtvarné dílny. Tvoříme z papírového a plastového nádobí Výtvarné dílny. Jarní dekorace stolu Výtvarné dílny. Papírový patchwork Ruční tkaní Výtvarné dílny. Malba Výtvarné dílny. Twist art Výtvarné dílny. Tepaný šperk pracoviště Náchod Řemeslná dílna. Velikonoce ze slaného těsta Výtvarné a floristické dílny. Závěsné velikonoční dekorace Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů. Ekoateliér - jarní hraní Papírový pedig - pleteme z papíru Řemeslná dílna. Ruční papír Výtvarné dílny. Víly z korálků Řemeslná dílna. Mramorování papíru Výtvarné a floristické dílny. Dálný východ Řemeslná dílna. Šperky z korálků a lanka Řemeslná dílna. Drátování II Odborné předměty, odborné školství 76 pracoviště Hradec Králové Tvoříme ŠVP v SOŠ a SOU prakticky i teoreticky Daňový systém v ČR pracoviště Trutnov Využití aktivizačních a inovačních metod ve výuce gastronomických předmětů Energetické zdroje. Návštěva vodní elektrárny pracoviště Rychnov nad Kněžnou Technické kreslení na střední škole Informatika 78 pracoviště Hradec Králové Zoner Callisto GIMP Počítáme v Excelu pracoviště Trutnov S digitálním fotoaparátem snadno a rychle S digitálním fotoaparátem snadno a rychle pracoviště Rychnov nad Kněžnou Digitální fotoaparát ve škole Výchova a vzdělávání mimo vyučování 80 pracoviště Hradec Králové Organizování činnosti v DM, vedení povinné pedagogické dokumentace Osobnost vychovatele a jeho kompetence Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí Tělesná výchova v ŠD. Hry za pochodu Celostátní konference pracovníků DM pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pohybové aktivity mimo vyučování pracoviště Jičín Na pomoc vychovatelům ŠD. Školní družina a ŠVP pracoviště Náchod Pohybové aktivity mimo vyučování Regionální setkání vychovatelek školních družin nad ŠVP

10 OBSAH 14 Ostatní 82 pracoviště Hradec Králové Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dopravní výchova ve školní praxi pracoviště Náchod Zdravotník zotavovacích akcí Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí Legenda ke grafickým symbolům:..... novinka, nový program REPRÍZA..... repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro základní umělecké školy MŠ určeno pro mateřské školy Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 9

11 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte datum narození, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DD- MMRRRR (např. datum narození = kód ) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 10

12 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci krátkodobých, popř. jednorázových vzdělávacích programů, obdrží osvědčení (formát A5), absolventi vzdělávacích cyklů či kurzů obdrží osvědčení o absolvování cyklu či kurzu (formát A4). Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 11

13 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Mgr. Dagmar Konečná metodička DVPP prac. HK Bc. Alena Ročková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP prac. TU Veronika Štěpánová, DiS. metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Mgr. Jiří Zeman metodik DVPP, správce pracoviště prac. RK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, vedoucí ekonomicko-provozního oddělení prac. HK Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK 12

14 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od hl. nádraží linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (10. zastávka od nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně podél kratší strany šaten a zabočit doprava po schodech nahoru. Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Soňa Brzáková Vladislav Heřman Mgr. Dagmar Konečná Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková Jana Svatá Mgr. Lenka Takáčová (ext.) Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Bc. Eva Kuncová

15 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo organizace: Pražská 1759, Náchod Telefonní číslo: tel./fax, mobil: Pracoviště Náchod se nachází v 1. poschodí sportovního areálu Hamra (na konci chodby), ul. Pražská 1759 (mezi krytým plaveckým bazénem a sportovní halou). Autobusovou hromadnou dopravou lze dojet na zastávku: Staré Město - rozcestí (u obchodních domů Albert a Penny Market, kde doporučujeme parkovat). Městskou hromadnou dopravou lze dojet z nádraží až na zastávku Hamra a vystoupit před sportovní halou. Vchod se nachází uprostřed areálu u parkoviště. Kontakty na pracovníky pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Veronika Štěpánová, DiS Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakta na pracovníka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Jiří Zeman Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Horská 5, Trutnov Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: , Pracoviště Trutnov se nachází ve 4. patře (číslo dveří 435) v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží. Kontakt na pracovníka pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Bc. Alena Ročková , Ing. Stanislava Stierandová

16 Nabízíme následující služby Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Kopírování černobílé, barevné Laminace tiskovin Thermo vazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Asistent pedagoga Kvalifikační studium pro pracovníky, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle 16, zákona č. 561/2004 Sb., a 563/2004 Sb. Studium je sestavené na základě standardu MŠMT v délce 120 hodin. Studium bude ukončeno formou testové zkoušky a obhajobou závěrečné práce. 5. květen 2009 únor 2010 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů bude zahájeno v listopadu 2009

17 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové 400 Kč Mgr. Marcela Nováková, Jana Svatá Zdravotní pojištění dle aktuálních změn v zákoně Určeno: vedoucím pracovníkům, mzdovým účetním a personalistům škol a školských zařízení Obsah: Aktuální změny ve zdravotním pojištění od Okruh zaměstnanců. Oznamovací a další povinnosti zaměstnavatelů. Oznamovací povinnost při zaměstnávání cizinců. Vyměřovací základ zaměstnance - minimální a maximální. Vyměřovací základ při neplaceném volnu a absenci. Odvody a výše pojistného. Vrácení přeplatků na pojistném. Kontrola placení pojistného. Promlčení. Rozhodování zdravotních pojišťoven. Odstraňování trvdosti zákona. bude upřesněn únor 2009, termín a čas budou upřesněny bude upřesněn Mgr. Marcela Nováková Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2008 Určeno: učitelům odborných předmětů SŠ a VOŠ, ředitelům, ekonomům a účetním škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Jak budeme počítat daň ze závislé činnosti v roce příklady. Změny v superhrubé mzdě pro rok Novely zákona zpětně pro rok 2008 s dopady do ročního zúčtování. Příklad provedení ročního zúčtování za rok Jak s neplaceným volnem, doplatkem do minimální mzdy a superhrubou mzdou. Podmínky uplatnění daňového zvýhodnění. Nové tiskopisy k dani ze závislé činnosti s upozorněním na faktické změny (prohlášení, potvrzení, vyúčtování záloh s přílohami atd.). Časté chyby zjišťované kontrolami ve mzdových účtárnách. Benefity zaměstnanců (např. pojištění statutárních orgánů, životní, penzijní, doprava, ubytování, školky, nápoje, stravné a stravování, kdy lze poskytnout stravenku, dary k výročím...). Položky snižující základ daně (životní, penzijní, úroky z úvěru, dary). Nový pohled na rozdíly ve zvyšování a prohlubování kvalifikace. Krátké seznámení s vyhláškou o FKSP. Roční zúčtování prováděné cizincům. Náležitosti mzdových listů, zavedení elektronické formy podání výkazu Vyúčtování daně. Dotazy a diskuse. Ing. Iva Rindová 3. únor 2009, 9:00-12:00 hodin Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Určeno: vedoucím pracovníkům a mzdovým účetním škol a školských zařízení Obsah: 1. Nové instituty v nemocenském pojištění - např. přerušení účasti na nemocenském pojištění, poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem namísto nemocenského, registry zaměstnavatelů atd. Změny v již známých institutech - např. účast na nemocenském pojištění, podmínky nároku na dávky, způsob výpočtu dávek, výplaty dávek, organizace systému, práv a povinností jednotlivých subjektů, řízení ve věcech nemocenského pojištění atd. Změny navazujících předpisů. Postavení a úkoly zaměstnavatele. Postup při uplatňování nároků na dávky. Nová právní úprava poskytování náhrady mzdy zaměstnanci po dobu prvních 2 týdnů dočasné pracovní neschopnosti, resp. karantény. Právo zaměstnavatele na kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, souvislosti s ochranou soukromí, možnosti postihu, právo zaměstnavatele na informace od lékaře. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání v uvedené době, přechod do nemocenského. 2. Změny v důchodovém pojištění k a Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k důchodovému pojištění. Další aktuální informace k důchodovému pojištění. Diskuse, odpovědi na dotazy. Iva Dominová a Ivana Desenská 12. únor 2009, 9:00-14:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Zákoník práce Určeno: ředitelům, mzdovým účetním a personalistům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Právní výklad k platnému znění, ke změnám a aktualizaci Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Prováděcí předpisy a aplikace v praxi. Např. pracovní poměr - pracovní smlouva a její náležitosti, okruh osob, kterým vzniká pracovní poměr jmenováním, skončení pracovního poměru, odvolání, odstupné, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Úprava pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, délka pracovní doby u mladistvých, pružná pracovní doba, přestávky v práci, vymezení přímé pedagogické činnosti a prací souvisejících podle Pracovního řádu. Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti, práva a povinnosti 16

18 Školský management zaměstnance a zaměstnavatele. Diskuse, odpovědi na dotazy. JUDr. Hana Poláková 13. únor 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Mgr. Marcela Nováková Čeho se vyvarovat při tvorbě ŠVP v SOŠ Určeno: vedoucím pracovníkům, koordinátorům ŠVP SOŠ Obsah: Seminář k jednotlivým částem ŠVP s rozborem nejčastějích nedostatků. Reakce na nejčastější dotazy ze škol při tvorbě ŠVP. Diskuse. Mgr. Alena Kloučková 25. únor 2009, 13:00-16:00 hodin 300 Kč S sebou přineste příslušný RVP a svůj ŠVP. Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Na školu přijde kontrola aneb Poznatky z kontrolní činnosti Určeno: ředitelům, ekonomům a hospodářkám škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Poznatky z prováděných kontrol v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky a majetkem v Královéhradeckém kraji. Nejčastější závady v oblasti vnitřních předpisů, hospodaření s majetkem, s veřejnými prostředky a návody k jejich odstranění. PaedDr. Vladimír Kaucký 26. únor 2009, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Umění prezentace a pozitivních Public Relations II zařízení Obsah: Pokračovací metodický seminář s cílem rozvinutí prezentačních dovedností, zaměřený zejména na spolupráci s médii a psaní tiskových zpráv. Mgr. Miroslav Hřebecký 13. březen 2009, 9:00-15:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková POKRAČOVÁNÍ Vybrané kapitoly z trestního práva Určeno: vedoucím pracovníkům a pedagogům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Trestní odpovědnost pedagogů v praxi - základy trestní odpovědnosti, skutkové podstaty možných trestných činů pedagogů, příklady z praxe. Trestní odpovědnost dětí a mládeže - právní úprava, druhy opatření, soudnictví ve věcech mládeže, trendy v kriminalitě mládeže, příklady z praxe. Trestné činy páchané na dětech a mládeži - nejčastější delikty, příklady z praxe. Diskuse. JUDr. Miroslav Antl 16. březen 2009, 13:00-16:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., a dalším zájemcům Obsah: Celoroční studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + odbornou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin. kolektiv lektorů 19. březen 2009, 8:30-17:30 hodin 17. duben 2009, 9:00-17:30 hodin 30. duben 2009, 9:00-17:30 hodin 14. květen 2009, 9:00-17:30 hodin 28. květen 2009, 9:00-17:30 hodin 6. červen 2009, 9:00-17:30 hodin Kč Semináře budou probíhat v období březen - listopad 2009 cca 1-2x za měsíc v pracovních dnech, není však vyloučen i víkend. Mgr. Marcela Nováková REPRÍZA Majetek příspěvkových organizací Určeno: vedoucím pracovníkům, hospodářkám a účetním škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Majetek v účetní a daňové praxi. Vymezení druhů majetku z hlediska daní a účetnictví. Pořizování majetku a vymezení nákladů souvisejících s pořízením. Oceňování majetku a uvedení do užívání. Správné účtování o majetku - příklady, řešení, platné účetní standardy. Účtování o darech a dotacích. Odpisování majetku. Technické zhodnocení majetku, modernizace, rekonstrukce - dle zákona o dani v příjmu. Opravy, údržba, vyřazení prodejem, likvidací, bezúplatným převodem - doklady, zaúčtování. 17

19 Školský management Zatřídění majetku (rozdíly mezi smlouvou na opravu a technické zhodnocení, souběžné provádění technického zhodnocení a opravy na jednom majetku, jak je to u nehmotného majetku, nehmotný statek, vazby na stavební zákon). Autorská, průmyslová a dušební práva z hlediska majetku. Tvorba a čerpání daňově uznatelných rezerv. Inventarizace majetku - postupy a vyrovnání s účetním stavem. Nejčastější chyby v účetní a daňové praxi u majetku - příklady a řešení. Ing. Ladislav Forman 24. březen 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Mgr. Marcela Nováková Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže Určeno: ředitelům, učitelům ZŠ, vychovatelům školských zařízení a výchovným poradcům Obsah: Přednáška s diskusí zaměřená na trestnou činnost dětí a mládeže. Nejčastěji se objevující trestné činy. Právní normy vztahující se na mládež, trestná činnost dětí a její právní postih. Vstup policie, státních orgánů a dalších organizací do školy, podmínky pro výslech žáka. Možnosti a úloha orgánů sociálně právní ochrany, policie, městské policie. Jak postupovat v případě trestné činnosti na škole, abychom obstáli před zákonem, rodiči, učiteli a žáky. Mgr. Hana Kvasničková 27. březen 2009, 13:00-16:00 hodin Mgr. Dagmar Konečná Autorské právo ve školské praxi Určeno: vedoucím pracovníkům a pedagogům všech typů škol a školských zařízení Obsah: 1. Obecné principy autorského práva - postavení autorského práva v právním řádu, historie autorského práva, prameny autorského práva, pojem autor, spoluautoři, autorské dílo. 2. Obsah autorského práva - vznik autorského práva, doba trvání autorských práv, osobnostní autorská práva, majetková autorská práva, ochrana autorských práv. 3. Volná užití, citace, rozmnožování a úpravy autorských děl ve školských zařízeních. Diskuse. JUDr. Aleš Kout 7. duben 2009, 9:00-13:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková DPH v účetní praxi škol a školských zařízení Určeno: vedoucím pracovníkům a účetním škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Seminář zaměřený na praktickou aplikaci zákona o DPH. Registrace k DPH. Dodávky zboží, služeb, nákup, prodej, pronájem. Místo a vznik daňové povinnosti. Změny v r DPH u rekonstrukcí, modernizací, oprav a ve výstavbě. Intrakomunitární obchod a DPH. DPH u motorových vozidel. Daňové doklady, vrubopisy, dobropisy, faktury. Nejčastější problémy, chyby a omyly v souvislosti s DPH. Ing. Igor Pantůček 16. duben 2009, 9:00-13:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková Plán rozvoje pedagogických pracovníků MŠ Určeno: ředitelům a vedoucím učitelům MŠ Obsah: Seminář zaměřený na pedagogické problémy v praxi. Cílené vedení pedagogického sboru, seznámení se s některými postupy personální práce. Pracovní doba pedagogů, řešení výtěžnosti pracovní doby, nadúvazky, přesčasy. Pedagogická rada a její vedení, efektivita, zásady. Komunikace uvnitř MŠ, týmovost práce. Personální práce - delegování, hodnocení a formy oceňování pracovníků. Portfolio pedagoga, hospitace, videotrénik a jeho zásady. Plán rozvoje pedagogických pracovníků, odbornost, získávání kvalifikace, DVPP, studium, samostudium. Plánování času ředitelky MŠ, časové pasti, jak na administrativu, efektivita. Přijímání dětí - kritéria, postupy, problémy, odvolání. Odkazy na zákony a jiné normy. Diskuse a prohlídka materiálů z praxe. Bc. Šárka Gabrielová 3. duben 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Bc. Eva Kuncová Úrazy dětí a jejich prevence Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Druhy dětských úrazů. Zastoupení úrazů v různých věkových kategoriích. Příčiny úrazů. Náměty pro prevenci úrazů - představení konkrétních aktivit, pracovní listy. Mgr. Rebeka Vadasová 20. duben 2009, 13:30-17:00 hodin Mgr. Dagmar Konečná Vlastní hodnocení školy Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ a SŠ a dalším zájemcům Obsah: Jak vypadá kvalitní koncepce rozvoje školy? Jak rozpoznat kvalitu školy a jak se kvalitní školou stát? Jak rozpoznat kvalitu prostředí školy? Jak rozpoznat kvalitu managementu? Jak rozpoznat kvalitu vzdělávání? Jak napsat zprávu z vlastního hodnocení školy? Mgr. Miroslav Hanzelka 18

20 Školský management 29. duben 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Mgr. Marcela Nováková Mediální výchova. Komunikace s médii zařízení Obsah: Legislativa médií. Média a jejich vliv na společnost. Prezentace školy v médiích. Masová média a komunikace. Prostředky propagace. Mgr. Jiří Kánský 30. duben 2009, 9:00-13:00 hodin 300 Kč Mgr. Dagmar Konečná Jak vytvořit dotazník Určeno: ředitelům MŠ, ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Zásady pro tvorbu dotazníku, druhy položek, realizace dotazníkového šetření, zpracování dat, analýza a interpretace dat, dotazník v praxi ředitele MŠ, ZŠ, výhody a nevýhody dotazníkového šetření. Praktické vyplnění a vyhodnocení předloženého dotazníku, konstrukce vlastního dotazníku, rozbor, chyby. PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 13. květen 2009, 9:00-13:00 hodin Bc. Eva Kuncová Vybrané kapitoly z legislativy. Školský zákon Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Právní výklad k platnému znění, ke změnám a aktualizaci Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Prováděcí předpisy a aplikace v praxi. JUDr. Hana Poláková 5. červen 2009, 9:00-14:00 hodin areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova ul. 450 Kč Termín bude upřesněn po schválení novely zákona. Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Právní výklad k platnému znění, ke změnám a aktualizaci Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Prováděcí předpisy a aplikace v praxi. Mgr. Michal Trunda 22. červen 2009, 9:00-14:00 hodin areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova ul. 450 Kč Mgr. Marcela Nováková pracoviště Trutnov Zákon o sociálně-právní ochraně dětí zařízení Obsah: Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany spojené se sdělováním údajů. Informační povinnost obce, školy. Výchovná opatření. Trestná činnost mládeže, trestná činnost páchaná na mládeži. Vzájemná spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany a škol. Bc. Magrita Hosmanová a Jitka Krausová 5. březen 2009, 9:00-13:00 hodin ZŠ Trutnov, Komenského 399 Ing. Stanislava Stierandová Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP ZŠ Určeno: ředitelům a učitelům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Seminář zaměřený na předání zkušeností z pilotní školy. Východiska - legislativa, organizace speciálního vzdělávání - výčet možností. Možnosti učebního plánu pro realizaci speciálního vzdělávání. Analýza místních podmínek a výběr organizace speciálního vzdělávání pro vlastní ŠVP. Integrovaný žák - výčet podpůrných opatření. Postup a tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Pomoc žákům bez indikace zdravotního postižení. Dotazy účastníků, konzultace k již vytvořenému ŠVP. Mgr. Radislava Jiřičková 20. duben 2009, 9:00-13:30 hodin ZŠ Trutnov, Komenského Kč Ing. Stanislava Stierandová pracoviště Rychnov nad Kněžnou Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Určeno: ředitelům, ekonomům a účetním škol, školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Aktuální změny v sociálním pojištění platné od ledna Pojistné vztahy - registry zaměstnavatelů, podmínky účasti na důchodovém a nemocenském pojištění, přerušení účasti na NP, organizace systému - podmínky nároku a výplata dávek nemocenského pojištění, řízení 19

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

leden 2008 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

leden 2008 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2008, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

červen 2007 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2007 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás při příležitosti začátku nového školního roku pozdravila a popřála Vám hodně sil a úspěchů do nadcházejícího období. Celý loňský rok jsme se snažili

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým školním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 1. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem ke zhoršené finanční situaci

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2012, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více