Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené kolegyně, Vážení kolegové,"

Transkript

1 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. Věříme, že k úspěšnosti Vás i Vašich spolupracovníků částečně přispějeme i my novou nabídkou vzdělávacích programů. A pokud se tak stane, budeme velmi rádi. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Leden 2009 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 16 pracoviště Hradec Králové Zdravotní pojištění dle aktuálních změn v zákoně Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Vybrané kapitoly z legislativy. Zákoník práce Čeho se vyvarovat při tvorbě ŠVP v SOŠ Na školu přijde kontrola aneb Poznatky z kontrolní činnosti Umění prezentace a pozitivních Public Relations II Vybrané kapitoly z trestního práva Studium pro ředitele škol a školských zařízení Majetek příspěvkových organizací Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže Plán rozvoje pedagogických pracovníků Autorské právo ve školské praxi DPH v účetní praxi škol a školských zařízení Úrazy dětí a jejich prevence Vlastní hodnocení školy Mediální výchova. Komunikace s médii Jak vytvořit dotazník Vybrané kapitoly z legislativy. Školský zákon Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících pracoviště Trutnov Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Setkání ředitelů mateřských škol Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže Rychnovska Povinnosti ředitelů škol při vzniku pracovního a školního úrazu a nemoci z povolání Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. DPH, vnitřní účetní předpisy školy pracoviště Jičín Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Setkání ředitelů základních škol Plán rozvoje pedagogických pracovníků Vybrané kapitoly z legislativy. Zákoník práce a Občanský zákoník Hospitační činnost v ZŠ pracoviště Náchod Povinnosti ředitelů škol a školských zařízení v oblasti BOZP Kontrolní systém a hospitační činnost ředitele školy Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. Účtujeme ESF Hodnocení ve vzdělávání. Hodnocení pedagogů Vybrané kapitoly z legislativy. Školský zákon Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících Aktuální otázky v řízení školy

3 OBSAH 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 23 pracoviště Hradec Králové Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B - vychovatel Studium pedagogiky B - pedagog volného času Práce s problémovými žáky ve škole Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů / 3. semestr Kurz prevence poruch řeči Osobní a pedagogická asistence Problémy vztahu rodiny a školy v současnosti Možnosti hodnocení a sebehodnocení žáka v podmínkách konkrétní školy Metody aktivního učení Jak pracovat s individuálními možnostmi a potřebami žáků? Dramatické výchova a tematické celky na 2. stupni ZŠ Dramatické výchova a tematické celky na 1. stupni ZŠ Jak se v pedagogické práci vyvarovat syndromu vyhoření Umění komunikace. Řešení konfliktů Hodnocení ve vzdělávání Neverbální komunikace a pozitivní klima Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ Kresba - cesta do dětské duše nástroj poznání dítěte I Exkurze do speciální školy v zahraničí Umění komunikace v učitelském povolání Chyba jako pozitivní jev v procesu učení Asistent pedagoga Způsoby nápravy specifických poruch učení v ZŠ Prevence kriminality a sociálně patologických jevů ve školním prostředí. Subkultury Cizinci na českých školách pracoviště Trutnov Školní třída - image školy Drogy a škola Cizinci na českých školách Začít spolu jinak Terapie problémového chování Návštěva školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Sociální odolnost - trenažér pro pedagogy Dítě s vadným držením těla Komunikace v učitelském povolání Nevhodné chování ve třídě a jeho modifikace Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup Zdraví učitele. Jak využít vlivu emocí a mentálních projevů v pedagogickém procesu Krizové situace ve výuce pracoviště Rychnov nad Kněžnou Reedukace vývojových poruch učení a chování Puberta je, když s dospělými začínají potíže Práce s dětskou skupinou Dysgrafie grafomotorická a optografická Skupinová atmosféra ve třídě Modelovým zpřístupněním vztahů k lepší atmosféře ve skupině II Zvládání agrese a násilného chování u dětí a mládeže Komunikace s rodiči a žáky při řešení vzdělávacích a výchovných problémů pracoviště Jičín Spolupráce s rodinou Hyperaktivita - plus nebo mínus. ADHD, ADD Syndrom CAN - týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Modelovým zpřítoměním vztahů k lepší atmosféře ve skupině Prvních sedm let života dítěte

4 OBSAH Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla II Využití relaxačních technik ve školní praxi Kresba - cesta do dětské duše, nástroj poznání dítěte I Předškolní dítě a dítě na začátku školní docházky Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování Řešení konfliktů prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky pracoviště Náchod Třídní klima Třídní klima Dechové cvičení a relaxace Kariérové poradenství Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Problematika domácího násilí Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ Dramatické výchova a tematické celky na 2. stupni ZŠ Dramatické výchova a tematické celky na 1. stupni ZŠ Komunikace při výuce. Frontální vyučování kultivovaně Interaktivní tabule - pomůcka k vytváření výukových materiálů Metody aktivního učení Učíme se netradičně Učíme se pohybem, dramatizací a s využitím stolních her Mateřská škola 35 pracoviště Hradec Králové Relaxace a uvolňovací techniky Tvůrčí hry v MŠ - Zvířátka a my Veselé pískání Pohybová cvičení pro děti. Netradiční jóga pro děti II Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Tanečky v mateřské škole Rozvojový program pro nezralé dítě Péče o řeč. Jazyk a řeč v RVP pracoviště Trutnov Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Neklidné dítě v MŠ, projevy, příčiny a pomoc Tanečky v mateřské škole II Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole pracoviště Rychnov nad Kněžnou Cvičíme s overbally. Netradiční náčiní - zdravotní a rehabilitační pomůcky Na pomoc učitelkám mateřských škol. Dopravní výchova v MŠ Péče o řeč. Jazyk a řeč v RVP pracoviště Jičín Netradiční dny v MŠ II Pohybový režim v ŠVP MŠ Hudební výchova u klavíru Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Hodnocení dítěte Projekty v prostředí MŠ. Ekologie Náměty pro hudební činnosti Péče o řeč. Jazyk a řeč v RVP pracoviště Náchod Netradiční dny v MŠ - jaro, léto Péče o řeč dětí Pěvecký sbor v mateřské škole Psychomotorické hry v MŠ a ŠD II Hudební činnosti v MŠ. Rytmické nástroje

5 OBSAH 3 Český jazyk a literatura 40 pracoviště Hradec Králové Jazykové hry v hodinách ČJ na 1. stupni ZŠ Jazykové hry v hodinách ČJ na 2. stupni ZŠ Klíč k výuce českého jazyka Na pomoc učitelům českého jazyka. Rétorika ve výuce ČJL na gymnáziu Na pomoc učitelům českého jazyka. Slovo a slovní zásoba. Tvarosloví Cesty k literatuře a ke čtenářství aneb Slovo jako lodička pro obrazy Na pomoc učitelům českého jazyka. Problematika souvětí a jeho interpunkce Rétorika v praxi Na pomoc učitelům českého jazyka. Moderní světové drama Na pomoc učitelům českého jazyka. Současní čeští spisovatelé v literární výchově na 1. stupni ZŠ Na pomoc učitelům českého jazyka. Poezie ve škole i mimo ni II Na pomoc učitelům českého jazyka. Literární exkurze pracoviště Trutnov Klíč k výuce českého jazyka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Na pomoc učitelům českého jazyka. Český jazyk a literatura, mezioborové vazby, praktické nápady, náměty a inspirace Na pomoc učitelům českého jazyka. Inspirace k plnění kompetencí ve výuce pracoviště Jičín Český jazyk hravě Literatura pro děti a mládež. Ruralisté pracoviště Náchod Český jazyk v otázkách a odpovědích Na pomoc učitelům českého jazyka. Malý labyrint češtiny Hry s jazykem. Mluvnice a sloh netradičně Poezie ve škole i mimo ni Cizí jazyky a literatura 44 pracoviště Hradec Králové Angličtina pro školáky. Storytelling and drama Angličtina pro školáky. Burza nápadů Práce s jazykem a metodikou angličtiny. Učitel a žák u ústní zkoušky Metodický seminář německého jazyka. Sprechen, sprechen, sprechen - aber wie? Práce s jazykem a metodikou angličtiny Global Issues in English Language Teaching Písničky a říkanky ve výuce aglického jazyka CLIL principy ve výuce anglického jazyka jednoduše, zábavně a efektivně Gramatika kreativně Jak naučíme žáky číst a poslouchat s porozuměním? pracoviště Trutnov Kurz německého jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1 II) pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro začátečníky pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé II Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé I pracoviště Náchod Kurz francouzského jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro pokročilé Aktivní výuka angličtiny. Herní seminář pro výuku žáků na 2. stupni ZŠ Aktivní výuka angličtiny. Herní seminář pro výuku žáků na 1. stupni ZŠ

6 OBSAH 5 Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 48 pracoviště Hradec Králové Rusko - transformace v politické, ekonomické a kulturní sféře Na pomoc učitelům dějepisu. Inkvizice, cenzura, index Od ryby až po člověka aneb Co přepsat v učebnicích o pravěku Současný pravicový extremismus v ČR Jak učit sexuální výchovu aneb Nestyďte se o tom mluvit Na pomoc učitelům dějepisu. Stalin v sovětských dějinách Výuka společenských věd jinak. Návykové látky a závislosti Na pomoc učitelům dějepisu. Konečné řešení židovské otázky Využití interaktivní tabule v občanské nauce Zajímavá prvouka Průřezové téma Výchova demokratického občana Cesty minulosti. Pavouk. Renesanční střípky Reklama - nástroj modernizace české společnosti aneb Co jsme o podobách a službách reklamy u nás ještě nevěděli Mediální výchova Praha středověká Mediální výchova. Otázky pro Václava Moravce II pracoviště Trutnov Průřezové téma Výchova demokratického občana Na pomoc učitelům dějepisu. Válka Mediální výchova Efektivní metody výuky. Prvouka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Na pomoc učitelům dějepisu. Odívání a móda od pravěku po renesanci Pražský hrad Kouření a já pracoviště Jičín Jak na sexuální výchovu II Na pomoc učitelům dějepisu. Židé v Jičíně a okolí pracoviště Náchod Cesty minulosti. Ve znamení lomeného oblouku Cesty minulosti. Podivné dědictví Výuka společenských věd jinak. Morální otázky Matematika, fyzika, přírodověda 53 pracoviště Hradec Králové Závěrečné zkoušky v 9. ročníku Exkurze do Informačního centra Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák Fyzika kolem nás. Kouzelná fyzika - zajímavé pokusy vlastníma rukama Ani jeden matematický talent nazmar Aplikace ve vyučování matematice s využitím IT pracoviště Trutnov Jak fyzika vysvětluje jevy v živé přírodě Fyzika v pokusech. Meteorologie jako integrující učivo na základní škole pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kouzla s fyzikou Na pomoc učitelům matematiky. Aktivní učení v matematice II Na pomoc učitelům matematiky. Matematická mozaika aneb Aktivní učení v praxi II Aktivizační metody ve výuce fyziky pracoviště Jičín Závěrečné zkoušky v 9. ročníku Jak na dyskalkulii II Návštěva ZŠ Kodaňská Praha pracoviště Náchod Hry ve vyučování matematice Fyzika v pokusech. Termika Aplikace ve vyučování matematice s využitím IT

7 OBSAH Fyzika v pokusech. Kmitání, vlnění, akustika Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 56 pracoviště Hradec Králové V zeměpise prakticky jinak II Jak na výuku chemie Nové trendy ve výuce regionální geografie Komu zvoní hrana Biologické praktikum IV Lze učit geologii zajímavěji? Od přírody k welfare. Přirozené chování zvířat a chov v zajetí - proč se zvířata v ZOO nenudí Zeměpis aktivně a zábavně Exkurze do CHKO v ČR. Labské Pískovce, České Středohoří pracoviště Trutnov Aktivizace v chemickém vzdělávání. Chemické experimenty s mikrovlnnou troubou Jen je nechme, ať se učí - přírodopis Přírodovědné vzdělávání, možnosti aktivní práce. Prostředky, projekty a hry pro výuku chemie Ze školy do lesa Chemie - laboratorní práce a pokusy pracoviště Rychnov nad Kněžnou Přírodní rezervace Peliny u Chocně Aktivizační metody ve výuce zeměpisu pracoviště Jičín Cestopisné procházky. Laos, Vietnam, Kambodža Tělesná výchova 60 pracoviště Hradec Králové Tělesná výchova hravě Rope skipping Pohyb pro radost AIKIDO a jeho využití ve školní praxi II Abeceda aerobiku Základní kurz pro instruktory snowboardingu Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu Základy tanců. Line dance tance Aerobik pro děti Cvičení Ludmily Mojžíšové. Pěnové míčky Netradiční hry v hodinách tělesné výchovy Zdravotní cvičení. Kocouří cviky Pohybové hry Tae Bo Fitness pracoviště Trutnov Pohybové aktivity mimo vyučování. Hry s míči Základy lyžařské techniky - sjezd Základy lyžařské techniky - běh Cvičení s příběhy Pohybová cvičení pro děti. Hravá jóga II Country tance III pracoviště Rychnov nad Kněžnou Nové trendy v TV - vědomé cvičení Pohybové hrátky ve škole pracoviště Jičín Prvky power jogy v hodinách TV Základy orientálního tance pro školní TV pracoviště Náchod Pohybově taneční průprava. Jarní roztančení II Nové trendy v TV - trojrozměrné posilování

8 OBSAH Netradiční hry v hodinách tělesné výchovy Vzdělávací exkurze a pobyty 65 pracoviště Hradec Králové Exkurze zaměřená na návštěvu geologických zajímavostí pracoviště Trutnov Návštěva KRNAP Estetická výchova, umělecké školství 66 pracoviště Hradec Králové Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Výtvarné dílny. Tvoříme stromky, keře i květiny Začínáme s keramikou Inspirace uměleckými díly Keramické doplňky Výtvarné dílny. Šperky z korálků II Točení a dekorování keramiky Výtvarné dílny. Vázání uzlů - šperky, figurky Dějiny hudby zajímavě Jarní notování Výtvarné dílny. Velikonoce ze slaného těsta Na pomoc pěvěckým sborům. Český rok ve sboru Výtvarné dílny. Reliéfní přáníčka o ozdoby - jarní tématika Technika a kultura řeči Pěvecký hlas a základy pěvecké techniky Slyšte, slyšte, poslouchejte Poslech hudby na 2. stupni ZŠ Výtvarné dílny. Hrátky s razítky Výtvarné dílny. Hrátky s razítky Náměty pro hudební činnosti Výtvarné dílny. Drátování pracoviště Trutnov Výtvarné dílny. Tvoříme z papírového a plastového nádobí Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů. Ekoateliér - jarní hraní Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Výtvarné a floristické dílny. Velikonoce Využití novinového papíru Výtvarné techniky v praxi. Šperky z korálků Výtvarné dílny. Kočky Výtvarné dílny. Kočky Hudebně pohybové činnosti v MŠ od podzimu do léta Výtvarné dílny. Košíky z novin II Výtvarné dílny. Košíky z novin II Výtvarné a floristické dílny. Nové drátování pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarné dílny. Vyrábíme šperky Výtvarné dílny. Patchwork Výtvarné dílny. Hrátky s papírem - papíroryt Výtvarné techniky v praxi. Modelujeme, hrajeme si a vyrábíme dárečky z Fima Výtvarné techniky v praxi. Práce s ovčím rounem, plstění Řemeslná dílna. Pletení z vrbového proutí a pedigu Řemeslná dílna. Ruční paličkování Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů. Liliana hortenzia Zpíváme při hodinách hudební výchovy v ZŠ Výtvarný víkend. Chráněné dílny Kopeček Výtvarný víkend. Technika tiffani, vitráže pracoviště Jičín

9 OBSAH Výtvarné dílny. Automatická kresba Výtvarné dílny. Tvoříme z papírového a plastového nádobí Výtvarné dílny. Jarní dekorace stolu Výtvarné dílny. Papírový patchwork Ruční tkaní Výtvarné dílny. Malba Výtvarné dílny. Twist art Výtvarné dílny. Tepaný šperk pracoviště Náchod Řemeslná dílna. Velikonoce ze slaného těsta Výtvarné a floristické dílny. Závěsné velikonoční dekorace Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů. Ekoateliér - jarní hraní Papírový pedig - pleteme z papíru Řemeslná dílna. Ruční papír Výtvarné dílny. Víly z korálků Řemeslná dílna. Mramorování papíru Výtvarné a floristické dílny. Dálný východ Řemeslná dílna. Šperky z korálků a lanka Řemeslná dílna. Drátování II Odborné předměty, odborné školství 76 pracoviště Hradec Králové Tvoříme ŠVP v SOŠ a SOU prakticky i teoreticky Daňový systém v ČR pracoviště Trutnov Využití aktivizačních a inovačních metod ve výuce gastronomických předmětů Energetické zdroje. Návštěva vodní elektrárny pracoviště Rychnov nad Kněžnou Technické kreslení na střední škole Informatika 78 pracoviště Hradec Králové Zoner Callisto GIMP Počítáme v Excelu pracoviště Trutnov S digitálním fotoaparátem snadno a rychle S digitálním fotoaparátem snadno a rychle pracoviště Rychnov nad Kněžnou Digitální fotoaparát ve škole Výchova a vzdělávání mimo vyučování 80 pracoviště Hradec Králové Organizování činnosti v DM, vedení povinné pedagogické dokumentace Osobnost vychovatele a jeho kompetence Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí Tělesná výchova v ŠD. Hry za pochodu Celostátní konference pracovníků DM pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pohybové aktivity mimo vyučování pracoviště Jičín Na pomoc vychovatelům ŠD. Školní družina a ŠVP pracoviště Náchod Pohybové aktivity mimo vyučování Regionální setkání vychovatelek školních družin nad ŠVP

10 OBSAH 14 Ostatní 82 pracoviště Hradec Králové Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dopravní výchova ve školní praxi pracoviště Náchod Zdravotník zotavovacích akcí Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí Legenda ke grafickým symbolům:..... novinka, nový program REPRÍZA..... repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro základní umělecké školy MŠ určeno pro mateřské školy Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 9

11 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte datum narození, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DD- MMRRRR (např. datum narození = kód ) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 10

12 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci krátkodobých, popř. jednorázových vzdělávacích programů, obdrží osvědčení (formát A5), absolventi vzdělávacích cyklů či kurzů obdrží osvědčení o absolvování cyklu či kurzu (formát A4). Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 11

13 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Mgr. Dagmar Konečná metodička DVPP prac. HK Bc. Alena Ročková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP prac. TU Veronika Štěpánová, DiS. metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Mgr. Jiří Zeman metodik DVPP, správce pracoviště prac. RK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, vedoucí ekonomicko-provozního oddělení prac. HK Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK 12

14 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od hl. nádraží linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (10. zastávka od nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně podél kratší strany šaten a zabočit doprava po schodech nahoru. Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Soňa Brzáková Vladislav Heřman Mgr. Dagmar Konečná Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková Jana Svatá Mgr. Lenka Takáčová (ext.) Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Bc. Eva Kuncová

15 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo organizace: Pražská 1759, Náchod Telefonní číslo: tel./fax, mobil: Pracoviště Náchod se nachází v 1. poschodí sportovního areálu Hamra (na konci chodby), ul. Pražská 1759 (mezi krytým plaveckým bazénem a sportovní halou). Autobusovou hromadnou dopravou lze dojet na zastávku: Staré Město - rozcestí (u obchodních domů Albert a Penny Market, kde doporučujeme parkovat). Městskou hromadnou dopravou lze dojet z nádraží až na zastávku Hamra a vystoupit před sportovní halou. Vchod se nachází uprostřed areálu u parkoviště. Kontakty na pracovníky pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Veronika Štěpánová, DiS Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakta na pracovníka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Jiří Zeman Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Horská 5, Trutnov Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: , Pracoviště Trutnov se nachází ve 4. patře (číslo dveří 435) v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží. Kontakt na pracovníka pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Bc. Alena Ročková , Ing. Stanislava Stierandová

16 Nabízíme následující služby Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Kopírování černobílé, barevné Laminace tiskovin Thermo vazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Asistent pedagoga Kvalifikační studium pro pracovníky, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle 16, zákona č. 561/2004 Sb., a 563/2004 Sb. Studium je sestavené na základě standardu MŠMT v délce 120 hodin. Studium bude ukončeno formou testové zkoušky a obhajobou závěrečné práce. 5. květen 2009 únor 2010 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů bude zahájeno v listopadu 2009

17 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové 400 Kč Mgr. Marcela Nováková, Jana Svatá Zdravotní pojištění dle aktuálních změn v zákoně Určeno: vedoucím pracovníkům, mzdovým účetním a personalistům škol a školských zařízení Obsah: Aktuální změny ve zdravotním pojištění od Okruh zaměstnanců. Oznamovací a další povinnosti zaměstnavatelů. Oznamovací povinnost při zaměstnávání cizinců. Vyměřovací základ zaměstnance - minimální a maximální. Vyměřovací základ při neplaceném volnu a absenci. Odvody a výše pojistného. Vrácení přeplatků na pojistném. Kontrola placení pojistného. Promlčení. Rozhodování zdravotních pojišťoven. Odstraňování trvdosti zákona. bude upřesněn únor 2009, termín a čas budou upřesněny bude upřesněn Mgr. Marcela Nováková Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2008 Určeno: učitelům odborných předmětů SŠ a VOŠ, ředitelům, ekonomům a účetním škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Jak budeme počítat daň ze závislé činnosti v roce příklady. Změny v superhrubé mzdě pro rok Novely zákona zpětně pro rok 2008 s dopady do ročního zúčtování. Příklad provedení ročního zúčtování za rok Jak s neplaceným volnem, doplatkem do minimální mzdy a superhrubou mzdou. Podmínky uplatnění daňového zvýhodnění. Nové tiskopisy k dani ze závislé činnosti s upozorněním na faktické změny (prohlášení, potvrzení, vyúčtování záloh s přílohami atd.). Časté chyby zjišťované kontrolami ve mzdových účtárnách. Benefity zaměstnanců (např. pojištění statutárních orgánů, životní, penzijní, doprava, ubytování, školky, nápoje, stravné a stravování, kdy lze poskytnout stravenku, dary k výročím...). Položky snižující základ daně (životní, penzijní, úroky z úvěru, dary). Nový pohled na rozdíly ve zvyšování a prohlubování kvalifikace. Krátké seznámení s vyhláškou o FKSP. Roční zúčtování prováděné cizincům. Náležitosti mzdových listů, zavedení elektronické formy podání výkazu Vyúčtování daně. Dotazy a diskuse. Ing. Iva Rindová 3. únor 2009, 9:00-12:00 hodin Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Určeno: vedoucím pracovníkům a mzdovým účetním škol a školských zařízení Obsah: 1. Nové instituty v nemocenském pojištění - např. přerušení účasti na nemocenském pojištění, poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem namísto nemocenského, registry zaměstnavatelů atd. Změny v již známých institutech - např. účast na nemocenském pojištění, podmínky nároku na dávky, způsob výpočtu dávek, výplaty dávek, organizace systému, práv a povinností jednotlivých subjektů, řízení ve věcech nemocenského pojištění atd. Změny navazujících předpisů. Postavení a úkoly zaměstnavatele. Postup při uplatňování nároků na dávky. Nová právní úprava poskytování náhrady mzdy zaměstnanci po dobu prvních 2 týdnů dočasné pracovní neschopnosti, resp. karantény. Právo zaměstnavatele na kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, souvislosti s ochranou soukromí, možnosti postihu, právo zaměstnavatele na informace od lékaře. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání v uvedené době, přechod do nemocenského. 2. Změny v důchodovém pojištění k a Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k důchodovému pojištění. Další aktuální informace k důchodovému pojištění. Diskuse, odpovědi na dotazy. Iva Dominová a Ivana Desenská 12. únor 2009, 9:00-14:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Zákoník práce Určeno: ředitelům, mzdovým účetním a personalistům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Právní výklad k platnému znění, ke změnám a aktualizaci Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Prováděcí předpisy a aplikace v praxi. Např. pracovní poměr - pracovní smlouva a její náležitosti, okruh osob, kterým vzniká pracovní poměr jmenováním, skončení pracovního poměru, odvolání, odstupné, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Úprava pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, délka pracovní doby u mladistvých, pružná pracovní doba, přestávky v práci, vymezení přímé pedagogické činnosti a prací souvisejících podle Pracovního řádu. Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti, práva a povinnosti 16

18 Školský management zaměstnance a zaměstnavatele. Diskuse, odpovědi na dotazy. JUDr. Hana Poláková 13. únor 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Mgr. Marcela Nováková Čeho se vyvarovat při tvorbě ŠVP v SOŠ Určeno: vedoucím pracovníkům, koordinátorům ŠVP SOŠ Obsah: Seminář k jednotlivým částem ŠVP s rozborem nejčastějích nedostatků. Reakce na nejčastější dotazy ze škol při tvorbě ŠVP. Diskuse. Mgr. Alena Kloučková 25. únor 2009, 13:00-16:00 hodin 300 Kč S sebou přineste příslušný RVP a svůj ŠVP. Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Na školu přijde kontrola aneb Poznatky z kontrolní činnosti Určeno: ředitelům, ekonomům a hospodářkám škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Poznatky z prováděných kontrol v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky a majetkem v Královéhradeckém kraji. Nejčastější závady v oblasti vnitřních předpisů, hospodaření s majetkem, s veřejnými prostředky a návody k jejich odstranění. PaedDr. Vladimír Kaucký 26. únor 2009, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Umění prezentace a pozitivních Public Relations II zařízení Obsah: Pokračovací metodický seminář s cílem rozvinutí prezentačních dovedností, zaměřený zejména na spolupráci s médii a psaní tiskových zpráv. Mgr. Miroslav Hřebecký 13. březen 2009, 9:00-15:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková POKRAČOVÁNÍ Vybrané kapitoly z trestního práva Určeno: vedoucím pracovníkům a pedagogům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Trestní odpovědnost pedagogů v praxi - základy trestní odpovědnosti, skutkové podstaty možných trestných činů pedagogů, příklady z praxe. Trestní odpovědnost dětí a mládeže - právní úprava, druhy opatření, soudnictví ve věcech mládeže, trendy v kriminalitě mládeže, příklady z praxe. Trestné činy páchané na dětech a mládeži - nejčastější delikty, příklady z praxe. Diskuse. JUDr. Miroslav Antl 16. březen 2009, 13:00-16:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., a dalším zájemcům Obsah: Celoroční studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + odbornou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin. kolektiv lektorů 19. březen 2009, 8:30-17:30 hodin 17. duben 2009, 9:00-17:30 hodin 30. duben 2009, 9:00-17:30 hodin 14. květen 2009, 9:00-17:30 hodin 28. květen 2009, 9:00-17:30 hodin 6. červen 2009, 9:00-17:30 hodin Kč Semináře budou probíhat v období březen - listopad 2009 cca 1-2x za měsíc v pracovních dnech, není však vyloučen i víkend. Mgr. Marcela Nováková REPRÍZA Majetek příspěvkových organizací Určeno: vedoucím pracovníkům, hospodářkám a účetním škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Majetek v účetní a daňové praxi. Vymezení druhů majetku z hlediska daní a účetnictví. Pořizování majetku a vymezení nákladů souvisejících s pořízením. Oceňování majetku a uvedení do užívání. Správné účtování o majetku - příklady, řešení, platné účetní standardy. Účtování o darech a dotacích. Odpisování majetku. Technické zhodnocení majetku, modernizace, rekonstrukce - dle zákona o dani v příjmu. Opravy, údržba, vyřazení prodejem, likvidací, bezúplatným převodem - doklady, zaúčtování. 17

19 Školský management Zatřídění majetku (rozdíly mezi smlouvou na opravu a technické zhodnocení, souběžné provádění technického zhodnocení a opravy na jednom majetku, jak je to u nehmotného majetku, nehmotný statek, vazby na stavební zákon). Autorská, průmyslová a dušební práva z hlediska majetku. Tvorba a čerpání daňově uznatelných rezerv. Inventarizace majetku - postupy a vyrovnání s účetním stavem. Nejčastější chyby v účetní a daňové praxi u majetku - příklady a řešení. Ing. Ladislav Forman 24. březen 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Mgr. Marcela Nováková Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže Určeno: ředitelům, učitelům ZŠ, vychovatelům školských zařízení a výchovným poradcům Obsah: Přednáška s diskusí zaměřená na trestnou činnost dětí a mládeže. Nejčastěji se objevující trestné činy. Právní normy vztahující se na mládež, trestná činnost dětí a její právní postih. Vstup policie, státních orgánů a dalších organizací do školy, podmínky pro výslech žáka. Možnosti a úloha orgánů sociálně právní ochrany, policie, městské policie. Jak postupovat v případě trestné činnosti na škole, abychom obstáli před zákonem, rodiči, učiteli a žáky. Mgr. Hana Kvasničková 27. březen 2009, 13:00-16:00 hodin Mgr. Dagmar Konečná Autorské právo ve školské praxi Určeno: vedoucím pracovníkům a pedagogům všech typů škol a školských zařízení Obsah: 1. Obecné principy autorského práva - postavení autorského práva v právním řádu, historie autorského práva, prameny autorského práva, pojem autor, spoluautoři, autorské dílo. 2. Obsah autorského práva - vznik autorského práva, doba trvání autorských práv, osobnostní autorská práva, majetková autorská práva, ochrana autorských práv. 3. Volná užití, citace, rozmnožování a úpravy autorských děl ve školských zařízeních. Diskuse. JUDr. Aleš Kout 7. duben 2009, 9:00-13:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková DPH v účetní praxi škol a školských zařízení Určeno: vedoucím pracovníkům a účetním škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Seminář zaměřený na praktickou aplikaci zákona o DPH. Registrace k DPH. Dodávky zboží, služeb, nákup, prodej, pronájem. Místo a vznik daňové povinnosti. Změny v r DPH u rekonstrukcí, modernizací, oprav a ve výstavbě. Intrakomunitární obchod a DPH. DPH u motorových vozidel. Daňové doklady, vrubopisy, dobropisy, faktury. Nejčastější problémy, chyby a omyly v souvislosti s DPH. Ing. Igor Pantůček 16. duben 2009, 9:00-13:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková Plán rozvoje pedagogických pracovníků MŠ Určeno: ředitelům a vedoucím učitelům MŠ Obsah: Seminář zaměřený na pedagogické problémy v praxi. Cílené vedení pedagogického sboru, seznámení se s některými postupy personální práce. Pracovní doba pedagogů, řešení výtěžnosti pracovní doby, nadúvazky, přesčasy. Pedagogická rada a její vedení, efektivita, zásady. Komunikace uvnitř MŠ, týmovost práce. Personální práce - delegování, hodnocení a formy oceňování pracovníků. Portfolio pedagoga, hospitace, videotrénik a jeho zásady. Plán rozvoje pedagogických pracovníků, odbornost, získávání kvalifikace, DVPP, studium, samostudium. Plánování času ředitelky MŠ, časové pasti, jak na administrativu, efektivita. Přijímání dětí - kritéria, postupy, problémy, odvolání. Odkazy na zákony a jiné normy. Diskuse a prohlídka materiálů z praxe. Bc. Šárka Gabrielová 3. duben 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Bc. Eva Kuncová Úrazy dětí a jejich prevence Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Druhy dětských úrazů. Zastoupení úrazů v různých věkových kategoriích. Příčiny úrazů. Náměty pro prevenci úrazů - představení konkrétních aktivit, pracovní listy. Mgr. Rebeka Vadasová 20. duben 2009, 13:30-17:00 hodin Mgr. Dagmar Konečná Vlastní hodnocení školy Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ a SŠ a dalším zájemcům Obsah: Jak vypadá kvalitní koncepce rozvoje školy? Jak rozpoznat kvalitu školy a jak se kvalitní školou stát? Jak rozpoznat kvalitu prostředí školy? Jak rozpoznat kvalitu managementu? Jak rozpoznat kvalitu vzdělávání? Jak napsat zprávu z vlastního hodnocení školy? Mgr. Miroslav Hanzelka 18

20 Školský management 29. duben 2009, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Mgr. Marcela Nováková Mediální výchova. Komunikace s médii zařízení Obsah: Legislativa médií. Média a jejich vliv na společnost. Prezentace školy v médiích. Masová média a komunikace. Prostředky propagace. Mgr. Jiří Kánský 30. duben 2009, 9:00-13:00 hodin 300 Kč Mgr. Dagmar Konečná Jak vytvořit dotazník Určeno: ředitelům MŠ, ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Zásady pro tvorbu dotazníku, druhy položek, realizace dotazníkového šetření, zpracování dat, analýza a interpretace dat, dotazník v praxi ředitele MŠ, ZŠ, výhody a nevýhody dotazníkového šetření. Praktické vyplnění a vyhodnocení předloženého dotazníku, konstrukce vlastního dotazníku, rozbor, chyby. PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 13. květen 2009, 9:00-13:00 hodin Bc. Eva Kuncová Vybrané kapitoly z legislativy. Školský zákon Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Právní výklad k platnému znění, ke změnám a aktualizaci Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Prováděcí předpisy a aplikace v praxi. JUDr. Hana Poláková 5. červen 2009, 9:00-14:00 hodin areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova ul. 450 Kč Termín bude upřesněn po schválení novely zákona. Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Právní výklad k platnému znění, ke změnám a aktualizaci Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Prováděcí předpisy a aplikace v praxi. Mgr. Michal Trunda 22. červen 2009, 9:00-14:00 hodin areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova ul. 450 Kč Mgr. Marcela Nováková pracoviště Trutnov Zákon o sociálně-právní ochraně dětí zařízení Obsah: Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany spojené se sdělováním údajů. Informační povinnost obce, školy. Výchovná opatření. Trestná činnost mládeže, trestná činnost páchaná na mládeži. Vzájemná spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany a škol. Bc. Magrita Hosmanová a Jitka Krausová 5. březen 2009, 9:00-13:00 hodin ZŠ Trutnov, Komenského 399 Ing. Stanislava Stierandová Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP ZŠ Určeno: ředitelům a učitelům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Seminář zaměřený na předání zkušeností z pilotní školy. Východiska - legislativa, organizace speciálního vzdělávání - výčet možností. Možnosti učebního plánu pro realizaci speciálního vzdělávání. Analýza místních podmínek a výběr organizace speciálního vzdělávání pro vlastní ŠVP. Integrovaný žák - výčet podpůrných opatření. Postup a tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Pomoc žákům bez indikace zdravotního postižení. Dotazy účastníků, konzultace k již vytvořenému ŠVP. Mgr. Radislava Jiřičková 20. duben 2009, 9:00-13:30 hodin ZŠ Trutnov, Komenského Kč Ing. Stanislava Stierandová pracoviště Rychnov nad Kněžnou Vybrané kapitoly z legislativy. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Určeno: ředitelům, ekonomům a účetním škol, školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Aktuální změny v sociálním pojištění platné od ledna Pojistné vztahy - registry zaměstnavatelů, podmínky účasti na důchodovém a nemocenském pojištění, přerušení účasti na NP, organizace systému - podmínky nároku a výplata dávek nemocenského pojištění, řízení 19

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ SEMINÁŘ BOZP aktuálně: povinnosti

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2017 - ZABEZPEČENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE V

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

NOVINKY V AKTUÁLNÍ LEGISLATIVĚ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, s vyhláškou č. 387/2016 Sb.

NOVINKY V AKTUÁLNÍ LEGISLATIVĚ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, s vyhláškou č. 387/2016 Sb. EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný seminář ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

M Ě S Í Č N Í K. Znojemsko. říjen Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

M Ě S Í Č N Í K. Znojemsko. říjen Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace M Ě S Í Č N Í K Znojemsko říjen 2016 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 253/15, 602 00 Brno Obsah Humanitní Němčina...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP)

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář ISPOP - NOVINKY 2016

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Po ukončení semináře obdrží účastníci certifikát o absolvování školení.

Po ukončení semináře obdrží účastníci certifikát o absolvování školení. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více