P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková."

Transkript

1 (Steno záznam + přílohy DVD, MP3, tabulka hlasování s usneseními ) 10. zasedání ZMČ Praha Vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte, abych zahájil dnešní 10. ZMČ a konstatoval, že na dnešním zasedání je přítomno 33 zastupitelů a zastupitelek. Předpokládám, že neomluvení dorazí v průběhu. Omluveni jsou paní dr. Hochheimerová, pan dr. Macek, dr. Martinec, mgr. Najmon, mgr. Reml, ing. Skalický a ing. Morávková přijde později. Tradičně vás žádám, abyste i krátkodobý odchod hlásili kanceláři MČ, zároveň vypnuli hlasovací zařízení a mobily měli na tichý chod. Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek. Kolega Gál má slovo. P. G á l : Pane starosto, měl bych poznámku k zápisu. Již na minulých zasedáních jsme vyslovili požadavek, aby součástí zápisu byly i návrhy usnesení, které nebyly přijaty a aby u nich byl počet hlasů. Opět se to v zápise nestalo. Chtěl bych požádat, aby se toto od dnešního zasedání stalo pravidlem, aby zápis byl věrohodným dokumentem z jednání zastupitelstva. Děkuji. Zápis je stenozáznam toho, co se říká. Tyto požadované dokumenty by měly být součástí zápisu. Kdo je pro zápis z minulého zasedání? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zápis z minulého jednání byl schválen poměrem hlasů 29 pro, nikdo proti, zdrželi se 4, nehlasovali 4. Prosím jednotlivé kluby o návrhy na ověřovatele zápisu. (Za klub ODS Bolek Altner, za ČSSD Milan Kudrys, SNK-ED kolega Tuček, za Stranu zelených kolega Budín, za Nezávislé Jitka Matoušková, za KSČM paní Peterková.) Prosím návrhový výbor, aby nás seznámil se jmény ověřovatelů. Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková. Prosím o hlasování. Konstatuji, že jsme si zvolili ověřovatele poměrem hlasů 34 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, 3 nehlasovali. Pokud jde o program, na stůl máme body 10/15, 10/22 a 10/62. Jsou společně pod bodem změny ve výborech. Body 10/9, 52, 53, 54, 56, 58, 60 a 61 jsou hromadně pod názvem zpráva o činnostech výborů ZMČ za bodem 10/50. Bod 10/51 je proto před bodem 10/57. Předřazujeme bod 10/30 za bod 10/41. Na žádost předkladatelky je stažen bod 10/27. Je to přesně zaznamenáno v programu, který jste dostali na stůl, jak reaguje na požadavky jednotlivých předkladatelů. Dále je to výměna materiálu kontrola usnesení ZMČ 10/38. Doplňují se materiály 10/30, 10/37 a 10/51. Doplnění mají dále materiály 10/54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60. Vím, že je to složité, ale všechno je to přehledně v programu dnešního jednání. Otevírám k pořadu jednání diskusi. Pan Metelec. 1

2 P. M e t e l e c : Vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že materiálů na stůl by mělo být co nejméně, již tak máme dost jednacích bodů. Vyjel bych z nich materiály, které nejsou příliš obsažné, jako zprávy, které bychom mohli projednat, ale na materiály, kde rozhodujeme o dalších prostředcích, měli bychom mít více času. Je nedůstojné dávat to zastupitelstvu takto na stůl. Navrhuji, abychom neschválili k projednání materiály dané zastupitelstvu na stůl. Navrhuji, abychom neschválili přijetí materiálů předložených zastupitelstvu na stůl, vyjma materiálů 56, 58, 60 a 61, což jsou zprávy. Registruji to jako protinávrh, o kterém bychom měli hlasovat. Prosím návrhový výbor. Budeme hlasovat o tomto protinávrhu: aby zastupitelstvo neschválilo přijetí materiálů na stůl, konkrétně projednávání materiálů 56, 58, 60 a 61. Prosím předkladatele návrhu. P. M e t e l e c : Je to obráceně je tam napsáno vyjma abychom materiály, které jsou zprávy, projednali. Máte tady, aby se tyto 4 materiály neprojednávaly. P. M e t e l e c : Neschvaluje projednávání vyjma. Neschvaluje projednávání všech materiálů na stůl s výjimkou těchto čtyř materiálů. Prosím o hlasování. Konstatuji, že tento protinávrh nebyl přijat poměrem hlasů 9 pro, 17 proti, 9 se zdrželo, 2 nehlasovali. Budeme hlasovat o původně navrženém programu tak, jak je v písemné podobě předložen zastupitelům. Prosím o hlasování. Konstatuji, že pořad jednání byl schválen poměrem hlasů pro 24, proti 2, zdrželo se 9, nehlasovali 2. Prosím kolegu Horáka. P. H o r á k : Jen technicky. Zdá se mi, že je trochu chyba, že na tabuli je zdrželo se, když tito lidé tady nejsou. Není chyba v evidenci zastupitelů? 2

3 Teď je to správně. Pořad jednání byl schválen. Poměr hlasů 24 pro, 2 proti a 9 se zdrželo. Upozornil bych vás na tři materiály. Předsedové klubů obdrželi kompletní seznam předpisů Úřadu MČ, které jsou v současné době platné. Vytištěno to bylo pouze pro předsedy klubů. Předpokládám, že ostatní to dostali v elektronické podobě. Zároveň všichni zastupitelé a zastupitelky obdrželi v tištěné podobě jednací řády zastupitelstva, rady, výborů a další předpisy, kterými se řídí samospráva, včetně elektronické podoby. Je možné, že ještě někdo neobdržel tištěnou podobu, v současné době je v tisku. Než zahájím jednání, upozorňuji, že je 21. února. Tento den byl vydán dekret o povýšení Smíchova na město, byť byl doručen příští rok bychom připravili nějaké oslavy. Zároveň se dnes pan senátor dr. Škaloud dožívá 60 let, rád bych mu popřál (potlesk). Dovolte malý přípitek na 60. rok bývalého starosty městské části a dnes senátora dr. Škalouda. (P. Škaloud: Moc vám děkuji, nechci zdržovat jednání.) Dovolte, abych zahájil schválený pořad jednání. Pokračujeme materiálem 2, což je rozpočet MČ na r a rozpočtový výhled na r Nežádám slovo předsedkyni finančního výboru, jen krátký úvod. Správa policie půjde po rozpočtu MČ. Rozpočet MČ je tradičně navrhován jako vyrovnaný, jak přijala rada ve svém programovém prohlášení. P. M e t e l e c : Schválili jsme program, chcete-li ho jinak, dejte to zrevokovat, ale měla nastoupit policie. Podívám se do programu. Omlouvám se, je to moje chyba, dáme slovo policii. Myslel jsem, že je to naopak. Vítám mezi námi oba ředitele. Dámě dáme přednost paní ředitelka Brotánková má slovo. Paní ředitelce se omlouvám. P. B r o t á n k o v á : Vážený pane starosto, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, na dnešním ZMČ Praha 5 bych vás chtěla seznámit se stavem bezpečnosti a veřejného pořádku v obvodu MČ Praha 5 v uplynulém roce. Dámy a pánové, MČ Praha 5 prochází již po několik let bouřlivým rozvojem. Prakticky v širším centru našeho hlavního města v krátké době vznikla obrovská komerční centra, nové bankovní domy, hotely a úřady. Další objekty přímo v centru MČ vznikají a lze očekávat, že rozvoj tohoto obvodu bude pokračovat. Území MČ má velmi hustou dopravní síť MHD a je velmi dobře dopravně dostupné. Nachází se zde i jedna z největších evropských nemocnic. Toto všechno samozřejmě ovlivňuje bezpečnostní situaci obvodu a charakter trestné činnosti, která je na území tohoto obvodu páchána. V r napadlo u oddělení PČR - MOP Smíchov, MOP Barrandov, MOP Košíře a OŽP Smíchovské nádraží které působí v obvodu MČ Praha 5, celkem 7578 trestných činů. 3

4 Z celkového nápadu trestných činů na území hl. m. Prahy v r se jedná o 8,67 % - celkový nápad v Praze v r činil trestných činů. Proti r byl nápad trestné činnosti na území MČ Praha 5 v r o 271 trestných činů nižší a o 1278 trestných činů nižší než v r V r poklesl tedy nápad proti předchozímu roku o 3,4 % a proti r o 14,4 %. Podařilo se nám tedy splnit jeden z našich hlavních úkolů, které jsme si na začátku loňského roku dali, to znamená udržet nápad trestné činnosti a dělat všechno pro to, abychom ho snížili. Ze 7578 trestných činů bylo objasněno 1590 trestných činů, což je 20,90 % z celkového nápadu trestných činů. Největší podíl činí v nápadu trestných činů majetková trestná činnost, která tvoří 77,20% celkového nápadu jde o 5853 trestných činů. Největší podíl na této trestné činnosti nese vloupání do vozidel. V loňském roce jsme zaznamenali 1561 případů, což činí 26,6 % z majetkové trestné činnosti. I když na úseku vloupání do motorových vozidel zaznamenáváme již několikátý rok pokles nápadu v r napadlo o 341 méně případů než v r a o 643 případů méně než v r. 2005, je tato trestná činnost nejčetnější a je stále ve středu našeho zájmu. Byť se již několik let daří snižovat nápad majetkové trestné činnosti v obvodu MČ Praha 5 v loňském roce jsme zaznamenali o 290 trestných činů méně než v roce předchozím, došlo bohužel k nárůstu kapesních krádeží a krádeží na osobách oproti roku předchozímu o 268 případů, tj. nárůst o 41,9 %. K těmto krádežím dochází především v hypermarketech a jejich bezprostředním okolí, v restauracích a dále v MHD. Díky tomu, že prakticky nedochází k vizuálnímu kontaktu mezi poškozeným a pachatelem - poškozený není schopen uvést žádné relevantní skutečnosti k možnému pachateli a v řadě případů není schopen ani přesně určit místo, kdy a kde k takovému jednání došlo - se tuto trestnou činnost nedaří objasňovat tak, jak bychom chtěli. Jsme si tohoto problému vědomi a společně se správou hl. m. Prahy, ostatními obvodními ředitelstvími a i dalšími orgány činnými v trestním řízení se snažíme hledat řešení tohoto negativního jevu. Jednou z cest ke snížení nápadu této trestné činnosti je preventivní působení na naše občany, aby věnovali zvýšenou pozornost svým věcem, nenechávali je bez dozoru např. kabelky v odstavených nákupních kosících a eliminovali tak možnost odcizení svých věcí. K poklesu nápadu došlo i u násilné trestné činnosti, kde jsme zaznamenali proti r pokles o 71 případů - to je 21,9 %, u mravnostní trestné činnosti o 3 případy - to je o 14,2%. Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že i v r pokračovalo snižování nápadu trestných činů loupeže, a to konkrétně u 43 případů, to je o 30,4 %. Trestné činy loupeže se daří objasňovat na více než 33 %. Vysoká objasněnost 45,4 % - u násilné trestné činnosti a 66,6 % u mravnostní trestné činnosti pramení především z toho, že ve všech případech dochází k bezprostřednímu kontaktu mezi poškozeným a pachatelem a poškozený je schopen nám dát relevantní informace. V r jsme v obvodu MČ Praha 5 zaznamenali nárůst drogové trestné činnosti o 19 případů oproti r jednalo se celkem o 80 případů, z toho 61, což je 76,2 %, bylo objasněno. V souvislosti s drogovou kriminalitou je nezbytné poznamenat, že se jedná o kriminalitu, která je především časově náročná na své zadokumentování. U trestné činnosti související s extrémistickými projevy zaznamenáváme v několika posledních letech sestupný trend. Stejně tak nebyly zjištěny projevy rasových útoků a nesnášenlivosti intenzity trestného činu. Při objasňování trestné činnosti a odhalování jejich pachatelů je využíván stále více městský kamerový systém, na jehož zřízení a následném rozšiřování se velmi aktivně podílí MČ Praha 5. V obvodu MČ Praha 5 je v současné době 25 činných kamer. S činností našeho pracoviště městského kamerového systému a s reakcemi policie na informace z tohoto 4

5 systému byli seznámeni členové vašeho bezpečnostního výboru v první polovině loňského roku. Na začátku loňského roku jsme na našem pracovišti městského kamerového systému změnili přístup k výstupům z tohoto systému a reagujeme i zpětně na události, ke kterým dochází v jednotlivých teritoriích našeho policejního obvodu. V loňském roce se nám tak podařilo v teritoriu MČ Prahy 5 v souvislosti s informacemi z městského kamerového systému zadržet 70 pachatelů trestné činnosti ať již okamžitým zásahem na místě činu, nebo dodatečným vyhodnocením záznamu z kamery v místě činu. Při výběru dalších vhodných míst pro umístění kamer tak, aby kamera mohla být maximálně využita v lokalitě s trestnou činností, úzce spolupracuje váš bezpečnostní výbor s naším operačním střediskem. V r bylo v obvodu MČ Praha 5 řešeno 6576 přestupků, z toho 3843 přestupků, což je 58,43 %, bylo řešeno v blokovém řízení a 782 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Celkem bylo vybráno na pokutách Kč. Pro dokreslení situace vás chci informovat, že oddělení hlídkové služby Smíchov, které však nepůsobí jen na teritoriu MČ Praha 5, ale v celém soudním okrese Praha 5, řešilo v r přestupků, z nichž 7041, což je 98,17 %, bylo řešeno v blokovém řízení a 131 přestupů, bylo oznámeno správnímu orgánu. Oddělení hlídkové služby v r vybralo na pokutách 6696l80 Kč. Vzhledem k charakteru obvodu MČ Praha 5, kde nejsou fotbalová hřiště a hokejové stadiony velkých sportovních klubů, nesetkáváme se zde s diváckým násilím. Výjimky pak bývají jen doprovodným jevem rozchodů fanoušků z jiných městských částí našeho hlavního města především ze zápasů, které se konají na stadionu na Strahově. Lze očekávat, že po otevření nového stadionu Slávie se s podobnými problémy v teritoriu MČ Praha 5 již nebudeme setkávat. Zásadnější problémy jsme však na tomto úseku nezaznamenali. V průběhu r se v obvodu MČ Praha 5 nekonalo žádné nepovolené nebo problematické shromáždění. Bezpečnostní opatření k 1. máji bylo sice situováno do obvodu MČ Praha 5, ale prakticky se tohoto obvodu nedotklo. Kromě toho Policie ČR na tomto teritoriu zajišťovala veřejný pořádek na několika především kulturních akcích jako byl např. Smíchovský karneval. Při zajišťování takovýchto akcí jsme se nesetkali s ničím mimořádným, co by mohlo klidný průběh takové akce narušit. Policie ČR samozřejmě při plnění svých úkolů spolupracuje s dalšími orgány a institucemi působícími ve zdejším obvodu. Včerejšího dne naše ředitelství uzavřelo dohodu o spolupráci s Bílým kruhem bezpečí, občanským sdružením pro pomoc obětem a svědkům trestných činů v ČR, u příležitosti Evropského dne obětí, který připadá na 22. únor. Jsme přesvědčeni, že tato spolupráce nám pomůže zlepšit a zkvalitnit naše služby občanům. Při zajišťování úkolů na úseku veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti spolupracujeme s Městskou policií. Tuto spolupráci lze hodnotit jako velmi dobrou a stejně tak na dobré úrovni je komunikace mezi vedením Městské policie v obvodě MČ Prahy 5 a vedením OŘ PČR Praha II. Vedení zdejšího ředitelství Policie ČR si velmi cení zájmu pana starosty a všech zastupitelů MČ Praha 5 o problémy, které Policie ČR na tomto teritoriu má a musí řešit a jejich velmi vstřícného přístupu při hledání cest a způsobů, jak věci řešit. Nelze nezmínit výpočetní techniku v hodnotě 500 tis. Kč, která byla darována MČ Praha 5 v loňském roce pro potřebu našich policejních služeben působících na teritoriu městské části. Vážený pane starosto, dámy a pánové, než skončím svůj stručný přehled vývoje bezpečnostní situace v obvodu MČ Praha 5 v r. 2007, považuji za důležitá informovat vás o současné neuspokojivé personální situaci u Policie ČR. 5

6 V souvislosti s účinností zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů došlo k předpokládanému odchodu policistů sloužících kolem 30 let. Kromě těchto policistů však začali odcházet i služebně mladší policisté. Počty přicházejících však nestačí zaplňovat uvolněná místa. Tato situace se týká celého území naší republiky. Situace v Praze je však o to složitější, že většina sloužících policistů a policistů, kteří do služebního poměru přicházejí, nejsou z Prahy. Dá se říci, že 80 % policistů sloužících na území hl. m. Prahy je mimopražských. Mnoho z nich však nepřichází do Prahy s úmyslem zakotvit zde a vytvořit zde nový domov, větší část má v úmyslu vrátit se do lokalit, odkud pochází, kde má svou původní rodinu a již vytvořené zázemí nebo možnosti si za pomoci své rodiny takové zázemí vytvořit. Nakonec vytvořit nový domov na území hl. m. Prahy není vůbec jednoduché hypotéka je pro mnoho mladých policistů s ohledem na jejich příjem nedostupná a Policie ČR nedisponuje služebními byty, které by těmto příslušníkům mohly být přidělovány a mohly tak být vytvořeny základní podmínky pro jejich stabilizaci. Pokud jde o situaci u zdejšího obvodního ředitelství, informuji vás, že v r bylo podáno 95 žádostí o propuštění ze služebního poměru, některé z nich dobíhají v současné době, 18 policistů odešlo mimo zdejší obvod v souvislosti s úspěchem ve výběrovém řízení a více než 50 policistů požádalo o změnu služebního zařazení především mimo území hl. m. Prahy. S ohledem na tento vývoj došlo k tomu, že nám k chybělo skoro 10 % z plánovaného počtu policistů. Odchody policistů pokračují i v letošním roce, takže v současné době nám chybí již více než 10 % z plánovaného počtu policistů. Naší prioritou pro letošní rok je proto stabilizace stávajících policistů a doplnění stavů. I když naše situace není záviděníhodná, budeme se snažit poskytovat naší veřejnosti kvalitní a profesionální služby a budeme se snažit o to, aby nápad trestné činnosti přinejmenším v poměru s r stagnoval. Vážený pane starosto, dámy a pánové, seznámila jsem vás stručně s bezpečnostní situací na teritoriu MČ Praha 5 v r a současně i s neutěšeným stavem našeho bezpečnostního sboru a dovoluji si vás požádat o pomoc při hledání řešení stávající situace a při vytváření podmínek pro stabilizaci policistů pro naše hlavní město. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk) Děkuji paní ředitelce za obsáhlou zprávu. Jsme samozřejmě připraveni pomoci Policii ČR v její nelehké činnosti. Otevírám diskusi k tomuto tématu. Prosím předsedu bezpečnostního výboru. P. K u d r y s : Zpráva paní ředitelky byla vyčerpávající a ukazuje, jaká je situace na bezpečnostním teritoriu. Chci zdůraznit, že spolupráci jak s Policií ČR, tak s Městskou policií, považuji za vysoce nadstandardní a mimořádně kvalitní. Do diskuse se hlásí kolega Dvořák. P. D v o ř á k : Měl bych malý dotaz. Jak jste se zmínila o kamerovém systému, tramvajová trať na Barrandov je také osazena systémem kamer. Tam se děje velice často nekalá činnost, kde si občané pomáhají tím, že tam likvidují a pak využívají tramvaj, že materiál, který tam zničí, odvezou pak do sběrny v Nádražní ulici. Chtěl bych se zeptat, zda jste už někoho na základě 6

7 záznamů z kamer chytili. Je to přímo v zorném poli kamery. Když tam celou noc lámou chromované zábradlí nedělají to autogenem, ale pouze násilím, trvá to dost dlouho. Na kameře to musí být vidět. Jak tato situace vypadá a byl už někdo na základě tohoto záznamu dopaden? P. B r o t á n k o v á : Na tuto otázku jsem se nepřipravovala a nejsem schopna sdělit, zda je to kamera, která je obhospodařovaná Policií ČR nebo zda je to kamera, která je tam namontovaná pro potřeby Dopravního podniku, případně TSK. Kromě kamer, které slouží policii a které jsou financovány z magistrátních peněz a jsou součástí městského kamerového systému, existují kamery, které jsou obhospodařovány jinými složkami a jsou tam třeba napevno. Takové kamery obhospodařuje Dopravní podnik hl. m. Prahy a Technická správa komunikací. V některých případech se na ně obracíme, aby nám umožnily kameru použít, ale je to na krátkou dobu pokud víme, že se v tomto teritoriu něco děje nebo bude dít. Nejsem schopna vám na toto odpovědět. Pokud tam došlo ke konkrétní trestné činnosti a bylo to zachyceno na kameře, zcela nepochybně na to bylo ze strany policie reagováno. Na tento konkrétní dotaz bych byla schopna odpovědět přes předsedu bezpečnostního výboru pana dr. Kudryse. Podívám se na to a jsem schopna vám odpovědět, zda je to kamera, kterou obhospodařujeme a zda tam byl nějaký záchyt trestné činnosti. Slovo má paní Peterková. P. P e t e r k o v á : Chci poděkovat jak České, tak Městské policii. Mám vztah k jejich práci, vím, co je to za náročnou práci. Mám k tomu osobní důvod ze svého života. Paní ředitelce jsem chtěla poděkovat a situaci jí nezávidím. Vidíme se s paní ředitelkou jednou za rok. Je to škoda, protože jako zastupitelé bychom měli mít více informací. Vím, co je to za neutěšený stav, když je v současné době 95 žádostí o propuštění. Když jsme byla v motolské nemocnici a měla jsem 90 výpovědí zdravotních sester, byla to velká krize. Všemi dostupnými prostředky jsme je přesvědčovali, jak je získat zpět, aby nás neopustily. Táži se, jaké jsou hlavní důvody neutěšeného stavu? Proč odcházejí? Ve zprávě jsem to nepostřehla. Když jsem byla v bytové komise, byly-li žádosti z vaší strany - v té době jste zde nebyla, ale to nic nemění na situaci byly příslušníkům České policie byty přidělovány. Nemám přehled, zda toto ještě funguje. Máme čím dále méně bytů, které můžeme přidělovat. Je nutné se ale zamyslet, jak toto vyřešit. Záměrně jsem uvedla přirovnání se zdravotními sestrami, také mladé osoby, které po získání bytu zde zakotvily. Na ubytovnách tito mladí lidé nezakotví. Kdo chce, tak mi rozumí, co tím chci říci. Očekávala bych od někoho zodpovědného, aby nám řekl, kolik bytů bylo přiděleno v tomto posledním období, kdy jsme se s našimi orgány neviděli. Jako zastupitelstvo jsme v minulém roce vedli diskusi o tom, jakým způsobem přidělovat policii techniku. Jsem pro přidělení techniky policii a myslím si, že jsem hlasovala i pro. Bylo by to divné, kdybych nehlasovala pro přidělení techniky. Diskuse byla na téma dnes oblíbeného slova transparentnost, jakým způsobem se tato technika přiděluje. A to je zřejmě hlavní důvodu bude-li opět na toto téma diskuse. Jakým způsobem výběrové řízení atd. Toto je bod, který jsem si zodpověděla. Ráda bych ale slyšela, proč je neutěšený stav 7

8 v naší policii a kolik bytů bylo přiděleno v posledním období pro naši policii. Děkuji za pozornost. Částečně odpovím. Pravidelně přes bezpečnostní komisi a následně přes bytovou komisi procházejí žádosti obou policií. Myslím, že v období, o kterém jste hovořila, obdržela Městská policie tři byty a jeden policista České republiky čeká na přidělení. Z 9 žádostí vyhověl jeden. Teď je na Magistrátu jedna žádost k vyřízení. Na ostatní otázky prosím o odpověď paní ředitelku. P. B r o t á n k o v á : K neutěšenému stavu. Mohu potvrdit, že přes bezpečnostní výbor vznášíme požadavky na ubytování našich policistů. Přiznám se, že neznám, jaké jsou podmínky pro přidělování bytů v mimořádných případech a nemohu posoudit, zda žádosti, které neprošly, odpovídají vašim podmínkám či nikoli. Respektuji podmínky, které si stanoví městská část pro přidělování bytů v mimořádných případech. Pokud jde o neutěšenou situaci v Policii ČR: Nový služební zákon, na jehož účinnost čekala řada déle sloužících policistů, vstoupil v účinnost. Policisté, kteří slouží kolem 30 let a dosáhli podle starých předpisů důchodového věku, odcházejí, protože je to pro ně výhodné. To se předpokládalo. Odchod je v celé republice. Uvolňují se místa na všech krajských správách a na všech okresech v republice. Tím se vytvářejí podmínky pro to, aby tam přišli mimopražští policisté, kteří slouží v Praze. Dokud byla místa obsazena, nemohli se vrátit do svého bydliště. I z tisku je vám známo, že podobná situace je na celorepublikových útvarech, které sídlí v Praze. Nejvýhodnější je vyhlásit výběrové řízení, a řada policistů z Prahy jde na finančně zajímavější místa než jim můžeme v Praze nabídnout. To je první věc. Druhá věc je, že v Praze je služba velmi složitá. Zatímco na obvodních odděleních venku vidí občana třeba jednou za týden, když jim přijde něco oznámit, tak řada z vás ví, že když přijdete na oddělení, nejste tam sami a policista nevykazuje, že by od rána nejednal s občanem. Ve většině případů tam čeká několik oznamovatelů trestné činnosti. Služba na území hl. m. Prahy i s ohledem na bezpečnostní opatření, kde dotujeme naše policisty na jiných teritoriích hl. m. Prahy, není jednoduchá. Praha nenabízí proti ostatním místům republiky mimořádné výhody. V jiných krajích nabízejí byty, a my v tomto směru nemůžeme konkurovat. Bohužel nemůžeme konkurovat ani finančně, aby si policisté řekli, že v Praze je lukrativnější příjem, že sem půjdou, dosáhnou na hypotéku a na řadu dalších věcí. Podle odhadů, které máme, předpokládáme, že před námi stojí dva těžké roky, během kterých se musí lidé připravovat. Pokud je přežijeme, situace se snad začne zlepšovat. Děkuji za odpověď. Přihlášen je pan Dvořák. P. D v o ř á k : Měl bych malé upozornění neočekávám odpověď. Chtěl bych upozornit, že tramvajová trať na Barrandov má nainstalovány koše téměř z pancéřového plechu s malým otvorem nahoře. V metru se koše všude odstranily kvůli nebezpečí terorismu apod., a toto je perfektní schránka, aby se něco přihodilo. Navíc mají koše nahoře ocelovou nástavbu na típání cigaret. Je to uprostřed stanice, kde se ve špičce sejde 50 až 100 lidí. Kdyby tam někdo něco hodil nemusí to být terorista, dnes se touto zábavou baví výrostci. Bydlím nedaleko a ulítaly nám tam všechny schránky. Když ti nejmenší hodí do schránky dělobuchy, roztrhne se. Nedovedu si představit, kdyby někdo něco do koše na nástupišti hodil. 8

9 Rád bych na to upozornil nejen policii státní a městskou, ale zároveň celé zastupitelstvo. Pana dr. Kudryse jsem na to už upozorňoval. Tlak v koši by všechno roztrhl a vznikl by tam velký problém jak pro celou městskou část, ta i pro orgány policie. Toto by se mělo určitě řešit. Protože jsem to říkal již na různých místech a neřešilo se to, upozorňuji na to touto cestou. Myslím si, že je to spíše otázka pro Dopravní podnik než pro paní ředitelku. Přihlásil jsem se do diskuse se dvěma dotazy především na váš názor na metropolitní policii pokud vás nedostanu teď do úzkých. Druhý dotaz se bude týkat služebního zákona a eventuální změny v organizaci obvodů, zda se do budoucna neuvažuje vrátit systém obvodních ředitelství podle městských částí. P. B r o t á n k o v á : K první otázce. Nebráním se diskusi o metropolitní policii, ale myslím si, že je to na delší diskusi než umožňuje mé vystoupení. Nebráním se kdekoli o metropolitní policii diskutovat, názor na to mám. Ptal jste se na služební zákon a na obvody. Nevím, zda jste jako zastupitelé byli seznámeni s pilíři reformy, kterou připravuje ministerstvo vnitra u Policie ČR. Mimo jiné je tam řešení organizace policie, členění policie a přizpůsobení policejních obvodů správnímu rozdělení. V současné době je Praha považována v tomto směru za vyřešenou a řeší se republika zda 8 nebo 14 krajů a jak řešit okresy. Všechno směřuje spíše k tomu, že se okresy slučují, ne že by se rozdělovaly. Nevím, jaké jsou konečné záměry policejního prezidia a ministerstva vnitra, ale s ohledem na trend vývoje nepředpokládám, že by se organizační členění v hl. m. Praze u Policie ČR měnilo. Myslím, že můžeme paní ředitelce zatleskat za výborný výkon. Děkuji. (Potlesk) Prosím pana ředitele Městské policie, aby nás seznámil se svou zprávou. P. H e j n a : Vážení zastupitelé, zareagoval bych na tramvajovou trať na Barrandov. Pokud jde o kamery, patří Dopravnímu podniku. Měl jsem na podzim minulého roku jednání s Dopravním podnikem, kde se jednalo o rozkrádání majetku z této tramvajové trati, především ze zastávek. Účastnila se toho i bezpečnostní agentura, která má na starosti tramvajovou trať a kterou si Dopravní podnik najímá. Pokud jde o kamery, bylo nám řečeno, že je nelze přesměrovat do našeho systému. Jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly Dopravnímu podniku. S bezpečnostní agenturou jsme na této tramvajové trati navázali velmi úzkou spolupráci. Posledním úspěchem bylo, že se v lednu letošního roku podařilo našim strážníkům na tramvajové zastávce Poliklinika zachytit pachatele, kteří rozkrádali jednu z laviček, které jsou nešťastně konstrukčně řešeny, protože jsou sešroubovány velice snadno se rozmontují. Nyní ke zprávě. V loňském roce na Obvodním ředitelství MČ Praha 5 pracovalo 92 strážníků, z toho bylo 35 okrskářů. Naplněnost tabulkových míst se v průběhu roku pohybovala mezi %. Pro obvodní ředitelství byl r přelomový především v tom, že jsme získali novou budovu ředitelství, mohli jsme opustit nevyhovující a stísněné prostory na Štefánikově ulici a začít pracovat na služebně v Holečkově ul. Nově vybudovaná služebna patří k nejmodernějším služebnám Městské policie v Praze, poskytuje strážníkům odpovídající 9

10 zázemí a díky vaší městské části je vybavena moderní době odpovídající technikou. Kvalitnější pracovní prostředí se v závěru r a v dnešních měsících projevuje zvýšeným zájmem nových strážníků a strážníků z jiných obvodů o službu na Praze 5. Strážníci obvodního ředitelství v uplynulém roce odhalili přestupků, z toho přestupků řešili domluvou, přestupků řešili na místě blokovými pokutami v úhrnné výši Kč, 756 přestupků bylo předáno k řešení správnímu orgánu a přestupců bylo vyzváno k podání vysvětlení na přestupkovém oddělení Obvodního ředitelství Městské policie v Praze 5. V porovnání s r jsme řešili o přestupků méně. Pokles odhalených přestupků má několik vzájemně souvisejících příčin. Jedná se především o přenastavení priorit pro vlastní výkon služby, kdy těžiště činnosti strážníků postupně přesouváme do oblasti bezpečnosti osob a majetku a ochrany veřejného pořádku. Souběžně dochází v oblasti přestupků v dopravě k řešení těch protiprávních jednání, která mají vyšší společenskou nebezpečnost jako např. překračování povolené rychlosti, alkohol při jízdě, z hlediska parkování se více zaměřujeme na vozidla, která tvoří překážku silničního provozu. Na úseku veřejného pořádku i nadále zůstávají nejvíce problematickými lokality okolí železniční stanice Praha-Smíchov, oblast Anděla, okolí autobusového nádraží na Knížecí, Štefánikova ulice a nám. 14. října. Charakter těchto lokalit vyžaduje nepřetržitou přítomnost strážníků, a proto jsme v těchto lokalitách navýšili počet okrskářů z původních dvou na šest. Na pěší zóně Anděl navíc vypomáhají strážníci hlídkové služby. Nejčastější problematikou řešení veřejného pořádku v centrální částí Smíchova je bezdomovectví, lépe řečeno problematika osob, které jsou neschopné nebo neochotné respektovat základní sociální normy. V místech svého soustřeďování tyto osoby téměř vždy páchají přestupky a drobnou trestnou činnost, kterou si opatřují prostředky k obživě a především pak k nákupu alkoholických nápojů a cigaret. Negativní reakce okolí ale vyvolávají i v případech, kdy se nedopouštějí žádného protiprávního jednání. To problematizuje realizaci zákroků, jejichž provedení se občané často dožadují. Odmítnutí takové žádosti, která není podložena zákonným důvodem, bylo ze strany občanů vnímáno jako neochota nebo neschopnost strážníků. Trvalou pozornost strážníci věnují problematice kontrol majitelů psů. V r bylo provedeno celkem 216 kontrol, ve 20 případech bylo řešeno znečištění veřejného prostranství exkrementy, ve 125 případech volné pobíhání psů a v 5 případech strážníci zjistili neoznačení psa evidenčním čipem. Významnou součástí práce strážníků na úseku veřejného pořádku je vyhledávání neoprávněně založených skládek a vyhledávání vraků vozidel. V uplynulém roce došlo v této oblasti k podstatnému nárůstu. Strážníci odhalili 3118 černých skládek a 985 vraků vozidel. K ochraně dětí před zraněním a ohrožením infekčními chorobami provádí strážníci v průběhu celého roku sběr injekčních stříkaček. Nad rámec této běžné činnosti proběhly v dubnu a v září dvě bezpečnostní akce zaměřené prioritně na vyhledávání a sběr stříkaček a jehel zanechaných zejména na dětských hřištích a pískovištích osobami aplikujícími drogy. Během roku tak strážníci odstranili z nejrůznějších míst Prahy 5 celkem 1573 stříkaček a 580 jehel. Přestože se nám v uplynulém roce na základě upozornění občanů podařilo odhalit případy poškozování fasád sprejery a vylepovači plakátů, i nadále zůstává tato oblast velkým problémem, který se nám nedaří zcela řešit. Velmi si v této souvislosti vážíme spolupráce občanů a jejich upozornění. V závěru roku prováděli strážníci kontroly užívání zábavné pyrotechniky a ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí i kontroly oprávněnosti prodeje pyrotechnických předmětů. 10

11 V oblasti dopravy se strážníci v r zaměřili především na nejzávažnější přestupky. Došlo k razantnímu úbytku přestupků řešených tzv. parkovačkou v místech se zákazem státní nebo zastavení. Strážníci se při řešení dopravy v klidu zaměřovali především na stání vozidel na chodníku, na parkovištích pro invalidy, stání v křižovatkách a stání v místech, kde vozidla tvořila překážku silničního provozu. Pro řešení těchto přestupků bylo významnou pomocí v závěru roku zavedení pravidelných odtahů na Praze 5. V současné době disponuje Obvodní ředitelství zpravidla 2 odtahovými vozidly v pracovní dny. Intenzívně začali strážníci provádět měření rychlosti vozidel. Obvodní ředitelství Praha 5 disponuje 2 vozidlovými radary a jedním ručním radarem. V průběhu roku bylo provedeno celkem 2660 měření, z čehož 1371 vozidel překročilo povolenou rychlost v rozmezí od 10 do 20 km/hod., 1207 vozidel v rozmezí km/hod. a 82 vozidel jelo rychlostí o 40 km vyšší než povolenou. Významnou součást práce Městské policie tvoří dohled nad bezpečností chodců a přechodech u základních škol. V průběhu školního roku dozorují strážníci bezpečnost dětí v průměru u 12 základních škol. Činnost na přechodech u základních škol je pravidelně posilována na začátku a ke konci školního roku. V loňském roce strážníci provedli lustraci vozidel, mezi kterými bylo nalezeno 15 vozidel odcizených a 2 vozidla s odcizenými registračními značkami. Zároveň strážníci provedli kontrolu totožnosti u osob, 62 z těchto osob bylo hledáno policií. Při své činnosti strážníci ve 44 případech zajišťovali místo trestného činu a v souvislosti s trestnou činnosti zadrželi a předali Policii ČR 46 osob. V průběhu loňského roku se Obvodní ředitelství Praha 5 podílelo nebo samo organizovalo 78 bezpečnostních akcí, které vyplývaly z aktuální bezpečnostní situace, jako bylo např. výročí Křišťálové noci nebo Pražský maratón, nebo měli na cíl výrazným způsobem zlepšit pocit bezpečí např. kontrolou závadových osob, kontrolou nalévání alkoholu mladistvým. Obvodní ředitelství Městské policie MČ Praha 5 má na starosti 60 objektů napojených na pult centrální ochrany. Během roku bylo provedeno celkem 175 výjezdů, ve dvou případech došlo k pokusu proniknout do objektu, ostatní výjezdy byly zapříčiněny nesprávnou manipulací a technickými závadami. Významnou měrou se navyšuje počet volání občanů na tísňovou linku 156, ale i přímo na služebny Městské policie. Obvodní ředitelství Praha 5 eviduje v loňském roce 6782 volání na linku 156. Občané nám neoznamují pouze přestupky a trestné činy, ale žádají nás i o pomoc v nejrůznějších složitých životních situacích. Osvědčenou formou prevence kriminality a pomoci občanům se v letních měsících stala mobilní stanoviště umístěná na pěší zóně a na nám. Kinských. V těchto mobilních stanovištích slouží strážníci společně se studenty středních a vysokých škol, kteří jsou schopni poskytovat informace cizincům. V r se s prosbou o pomoc na tato dvě mobilní stanoviště obrátilo celkem 3701 občanů, z toho bylo 2019 cizinců. V rámci prevence kriminality se strážníci Obvodního ředitelství společně s celoměstským úsekem prevence Městské policie podílí na přednáškách pro předškolní a školní mládež a pro seniory. V r Obvodní ředitelství za vydatné pomoci MČ Praha uskutečnilo již 4. ročník malé kapané mezi družstvy základních škol na Praze 5 a Praze 16. Tohoto ročníku se zúčastnilo 11 základních škol. Tradiční formou prevence se pro naše Obvodní ředitelství staly Dětské dny pořádané pro žáky základních škol především před závěrem školního roku. Závěrem mi dovolte připomenout velmi dobrou spolupráci se všemi odbory městské části. Pravidelně se zúčastňujeme zasedání bezpečnostního výboru a dopravní komise. Velmi si vážíme podpory městské části, která se odráží ve kvalitním technickém vybavení strážníků. 11

12 V závěru loňského roku proběhlo za finanční podpory městské části proškolení dozorčích obvodů v kursu asertivity. Největší díky patří MČ za podporu, které se nám dostalo ve formě objektu v Holečkově ulici, kde dnes sídlí Obvodní ředitelství. Jmenovitě mi dovolte za tuto pomoc poděkovat starostovi dr. Milanu Jančíkovi a předsedovi bezpečnostního výboru panu dr. Milanu Kudrysovi. Děkuji. (Potlesk) Především tleskáme vám, pana bakaláři. Než otevřu diskusi, s krátkou reakcí předseda výboru. P. K u d r y s : Opět musím konstatovat, že zpráva pana ředitele byla vyčerpávající a přesně odráží stav bezpečnosti na naší městské části. Vážím si také spolupráce mezi městskou částí a Městskou policií, komunikace je takřka bezchybná. Otevírám diskusi. Přihlášen je kol. Velek, potom kol. Gál. P. V e l e k : Chtěl jsem upozornit na to, že zprávu, která je plná čísel a možná i zajímavých podnětů, by bylo dobré mít (předem) v tištěné formě a zde přednést pouze výtah. Myslím si, že řada lidí je tady kvůli rozpočtu. Už jsem u rozpočtu a u Městské policie. Budeme diskutovat o tom, jak jsou využívány některé prostředky. Chtěl jsem slyšet váš názor na nákup policejního koně v pořizovací ceně 200 tisíc. Jak bude využíván, když máte nízký stav? Jak je to důležitá investice a zda by nebylo lepší prostředky věnovat na jinou akci. Dovolím si upozornit, že hned máme tento bod, tam bych probral koně. P. H e j n a : Ke zprávě. Poskytl jsem podrobnější zprávu než co jsem zde říkal, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě. Předpokládal jsem, že ji máte ve svých počítačích. Co jsem říkal, je jen úryvek z těchto čísel, kterými bych vás mohl zahrnout. P. V e l e k : Mám ještě podotázku a nechtěl bych, aby za mne odpovídal pan předsedající, že je to v jiném bodu, byl bych rád, abyste odpověděl vy: jak využíváte horská kola, která vám městská část darovala? Jaká je intenzita použití těchto prostředků? P. H e j n a : Zatím jsme čerpali prostředky z městské části převážně na výpočetní techniku a potom na horská kola, která nebyla zakoupena jen z prostředků městské části, ale částečně i z prostředků Městské policie. Kol na obvodu jezdí přibližně 20, jsou využívána v období od března do října, někdy do listopadu záleží na povětrnostních podmínkách. Využívají se především k přesunům strážníků do vzdálenějších okrsků nebo z těchto lokalit. O tom, že jsou skutečně využívána svědčí to, že první kola, která jsme dostali někdy v r. 2002, byla už v takovém stavu, že se nedala opravit. P. V e l e k : 12

13 Ještě ke koni. Byl bych rád, abyste vysvětlil, jakou jste poskytli analýzu pro potřebnost tohoto nákupu a jakou máte představu intenzity této věci. S technickou se hlásí kolega Heissler. P. H e i s s l e r : Chtěl bych pana inženýra upozornit, aby si přečetl jednací řád. Pan předsedající má právo dokonce odebrat slovo v případě, že se diskutující nevyjadřuje k projednávanému bodu. V tuto chvíli se ptáte na bod, který bude po rozpočtu. Prosím o krátkou reakci. P. H e j n a : Na tuto otázku jsem připraven odpovědět právě do rozpočtu. Přihlášen je kolega Gál, poté kolega Hlaváček. P. G á l : Děkuji oběma ředitelům policií za zprávu, kterou nám přednesli. Pro lepší orientaci bych také uvítal, kdybychom obě zprávy mohli obdržet v písemné formě. Dále bych měl prosbu hlavně k Městské policii týká se bezdomovectví. Podařilo se poměrně výrazně odstranit problém bezdomovectví v centrální částí Smíchova u Anděla. Tím, že je pozitivní tramvajová trať na Barrandov přímým spojením s centrem, začíná se tento problém v hojnější míře vyskytovat na Barrandově, především v okolí Tyleho nám., a to za zadním traktem obchodního domu Billa a na Tyleho nám., případně v průchodech, které jsou na Trnkově nám. pod domy a na zóně, která spojuje středem Barrandova Trnkovo nám. s nám. Tyleho. Chtěl bych požádat, aby Městská policie zvýšením četnosti hlídek mohla zabránit zvyšování tohoto problému na Barrandově. Děkuji. Kolega Hlaváček, poté kolegyně Kalhousová. P. H l a v á č e k : Dámy a pánové, chtěl bych touto cestu poděkovat řediteli Městské policie za práci, kterou vykonávají pro městskou část. Zúčastnil jsem se několika akcí s Městskou policií právě co se týká otázky bezdomovců a řešili jsme některé určité lokality. Městští strážníci mě překvapili svou profesionalitou, znalostí i svým vystupováním. Nemohu říci, že se tak chovají všichni, ale většina je na svém místě, se znalostmi a schopnostmi, které k tomuto oboru přísluší. Za to děkuji. Slovo má kolegyně Kalhousová. P. K a l h o u s o v á : Také bych chtěla poděkovat. Kdyby kolega Velek nesdělil myšlenku, že zpráva by mohla být kratší, nehlásila bych se do diskuse. Myslím si, že je dobře, že to tady zaznělo. Ke 13

14 zprávě je třeba diskutovat, a to se může tehdy, když se to tady řekne ústně. Jsou tady také naši občané, kteří přijdou zvlášť, když je rozpočet na zastupitelstvu. Ještě jednou za zprávu děkuji. Také děkuji a prosím oba ředitele, aby předali mé asistentce obě zprávy k namnožení zastupitelům. Dostáváme se k bodu 2 rozpočet městské části. Rozpočet je předkládán zastupitelstvu po schválení v radě, po projednání ve finančním výboru jako rozpočet vyrovnaný. O rozpočtu lze říci, že obsahuje celou škálu činností jak Úřadu MČ, tak činnosti samosprávy, občanských sdružení a dalších potřeb. Investice a především výdaje byly dle jasného požadavku o paušální 5%ní snížení sníženy v jednotlivých částech. K výraznému snížení došlo jak v investiční části jako takové, tak v investiční části programu zeleného, čili investičních akcí v oblasti životních prostředí. Došlo k navýšení prostředků na granty zhruba o 3 mil. Kč. Samozřejmě použití prostředků z výherních hracích přístrojů je v souladu se zákonem. Myslím, že i škála, která je součástí materiálu, hovoří o širokém rozpřáhnutí městské části v podpoře aktivit občanů a občanských sdružení. Co se týká podpory informovanosti a informačních médií, víte, že v minulosti bylo uvedeno do provozu informační centrum podnikatelů, které se setkalo s velkým zájmem našich podnikatelů. Dnes jsme otevřeli informační centrum návštěvníků, byť v provozních prostorách čekáme na uvolnění prostor ve Štefanikově ulici po bývalé čistírně, kde nám je blokuje nájemce. I z hlediska nakládání s odpady připravujeme zajímavý projekt nového nakládání s odpady. Rozpočet, jak je radou zastupitelstvu předkládám, je na úrovni doby, ve které se nacházíme. Před otevřením diskuse má slovo předsedkyně finančního výboru. Finanční výbor projednal rozpočet 28. ledna. Součástí tohoto materiálu je i kopie usnesení finančního výboru. Projednáván byl podle mého názoru velmi podrobně, protože jsme na tomto zasedání měli k dispozici jak vedoucí jednotlivých odborů, tak členy rady a pana starostu. Mohli jsme se k rozpočtu vyjádřit a na cokoli se zeptat. Někteří zastupitelé se jednání zúčastnili, diskuse tam proběhla. Na tomto zasedání finanční výbor materiál doporučil zastupitelstvu tento rozpočet ke schválení tak, jak je předkládán, a to 7 hlasy. Jeden člen finančního výboru byl nepřítomen a jeden člen byl proti. Sedmi hlasy z devítičlenného výboru bylo zastupitelstvu doporučeno, aby rozpočet takto schválilo. Domnívám se, že je kvalitně zpracovaný, za což děkuji ekonomickému odboru. V první části je komentář, kde jsou komentovány jednotlivé příjmy podle příjmových tříd a potom jednotlivé druhy výdajů podle výdajových kapitol, jak nám to ukládá rozpočtová skladba. Následují souhrnné tabulky. Čísla mají všichni zastupitelé před sebou, nebudu je tady nahlas opakovat. Rozpočet je vyrovnaný včetně třídy 8-financování. To je důležité si říci. Obsahuje zhruba 9 mil. Kč. Nejdůležitější položka je zde 8 mil. Kč, které nám vrací MČ Praha 8, neboť jsme jim poskytli finanční výpomoc po povodni v r Z tohoto důvodu je tam třída 8-financování takto zařazena. Děkuji za slovo. Také děkuji. Přihlášen je pan ing. Velek, pak bc. Budín. 14

15 P. V e l e k : Ve zprávě, kterou jsme dali na stůl, za což se omlouváme a je zařazena v bodě 61- změny ve výborech, jsme si dovolili napsat obecný odstavec, který by měl naši diskusi otevřít, že je rozpočet vyrovnaný za cenu končících příjmů z privatizace a podle názoru klubu Zelených je tam řada nevhodných výdajů. Budeme je probírat postupně. K euforii, jak byl rozpočet projednán na finančním výboru. Požadoval jsem, aby mi byla předložena podrobná analýza stálých plateb právním službám. Bylo mi to slíbeno, dosud jsem to nedostal. Pan vedoucí odboru na mikrofon neodpověděl, znovu jsme to žádal do zápisu z finančního výboru. Dnešní diskuse bude v řadě bodů potřebná, aby napřed byly promítnuty tabulky a rozdána některá čísla pokud to nechcete vést silovou metodou, že věci budou smeteny pod koberec. Rozpočet by měl být avizován v Pražské Pětce, měly by tam být základní kontury dlouhodobého vývoje, protože jsme v přechodném období. Zaznělo zde, že je nedostatek bytů pro stabilizaci kolegů z policie nebo i slabších občanů. Je to výsledek toho, jak jsou uspořádány výdaje. Tolik na úvod, potom budou konkrétní návrhy změn rozpočtu. Kolega bc. Budín, pak kolega Gál. P. B u d í n : První otázku řekl můj předřečník pan Velek. Když jsem se podíval na příjmy z výnosů a z prodeje domů a podílových částí domů, činí to více než 300 mil. Kč, což při pohledu na celkový rozpočet je téměř polovina. O vyrovnanosti by se dalo diskutovat. Marně jsem tam hledal vymáhání dlužných pohledávek. Není tam zmíněno, kdo to bude vymáhat, jak bude probíhat vymáhání a jak budou minulé pohledávky vymáhány. To je první otázka, která mi nebyla jasná. Druhá otázka se týká 25 mil. z fondů EU. Dosud přesně nevíme, v jaké fázi to je. Nechal bych hlasovat o tom, aby do příštího zastupitelstva zastupitelé dostali podklady o tom, v jaké fázi je financování z fondů EU. Nebylo mi tam několik věcí jasných. V podkapitole 0205 městská zeleň se jedná o výsadbu stromů ve Zborovské ulici. Je to příspěvek České spořitelny. Zeptal bych se, jak bude tento projekt dále realizován? Těchto 50 tisíc je částka, kterou dostáváme darem od České spořitelny. V podkapitole 0400 je školství. Je tam JPD3 a zároveň v podkapitole 0420 je rovněž JPD3. Není mi jasné, proč se podkapitoly jmenují stejně. Podkapitola 0420 se týká personálních a mzdových záležitostí, a tudíž nevím, zda se jedná o nějakou položku na mzdy. Potřeboval bych to vyjasnit. Dále mi nejsou jasné v podkapitole 0604 neinvestiční výdaje. Je tam 305 tisíc na propagaci kulturních akcí. Prosím, aby se to rozklíčovalo. Pobavila mě v podkapitole 0613 rezerva na případnou havárii ve vile Portheinka 300 tisíc. Nerozumím tomu. Počítáme s tím, že tam bude havárie, a proto jsme tam vymezili 300 tisíc? Připadá mi zbytečné dávat do rezervy tuto částku, určitě by se dala využít jinak. V podkapitole 0625 je částka označená jako ostatní výdaje. Jde o 155 tisíc. Nevím, co si mám představovat pod názvem ostatní výdaje. Prosím rozklíčovat. V podkapitole 0625 bych byl rád, aby byla rozklíčována částka 7,5 mil. Kč kolik jde na Pražskou Pětku z této částky. 15

16 V podkapitole 0921 jsou investice a místní správa. Je tam položka optimální využití objektu radnice. Je tam podle mého názoru vysoká částka 1 mil. Kč. Nedokáži si představit, co má znamenat optimální využití radnice. Poslední otázka. V tabulce číslo 7 je ve třídě 8 splátka z půjčky MČ Praha 8 to je jasné, ale výhledově na další léta jsou tam položky na r mil., na r mil. až do r Jak jsem pochopil, třída 8 jsou cizí zdroje. Nevím, zda jde o půjčku nebo nám někdo bude něco vracet. To bych potřeboval také vyjasnit. Přihlásím se ještě s pozměňovacími návrhy. Prosím o první věc, nestihl jsem si ji zaznamenat. P. B u d í n : Byla to replika i na kol. Velka ohledně vyrovnanosti rozpočtu. Jestliže příjmy z privatizace domů a z podílů domů, které vlastní městská část, činí 300 mil., potom samozřejmě je otázka vyrovnanosti diskutabilní. Záleží na tom, jak se kdo na to dívá. Je to otázka pohledu, ale je to příjmem městské části, musí to tam být takto v rozpočtu vedeno. Můžeme se lišit v názoru, zda lze toto použít jako vyrovnanost nebo nevyrovnanost rozpočtu. Opakuji: pokud jde o projekt ovzduší v Praze 5, není problém na naší straně, čekáme na rozhodnutí evropské komise. Bylo to v balíku předáno do Bruselu a čekáme na rozhodnutí komise. Problém není na našem přijímači. Podnikl jsem několik kroků, abychom získali informace. Komisaři, kteří zastupují Českou republiku, říkají, že je to otázka týdnů, nejdéle měsíců. Co se týká Zborovské, zareaguje kolega Horák. Projekt je připraven, bohužel narazil na několik potíží. P. H o r á k : Projekt je připraven k realizaci. Byli jsme domluveni, jak se začne s realizací, prostředky bychom vzali z rezervy. Není to tady uvedeno, vyjma převodu 50 tisíc z daru České spořitelny z loňského roku. Je to formální záležitost, s projektem počítáme. Dolaďovaly se tam některé drobné technické věci. Je to v pořadníku akcí na prvním místě, počítáme s tím, že to bude realizováno ještě letos. Pokud se týká JPD3, je zde paní vedoucí Drmotová, případně pan ing. Pecha k zařazení. P. D r m o t o v á (špatně slyšitelné, hovoří z místa bez mikrofonu): JPD je rozpoložkován. Část finančních prostředků je na mzdy (neslyšitelné). Projekt nám platí zpětně, až když vykážeme činnost. Myslím, že materiál byl v radě. K částce 305 tisíc propagace kulturních akcí, třída Předpokládám, že tam jsou akce typu dnešního otevření informačního centra, kde jsou použity prostředky na pozvánky a drobné výdaje těchto akcí. Je to tak, pane inženýre? (P. Pechar: Je to tak.) 16

17 Jsou to akce, které souvisí s činností městské části. Dotaz k vile Portheimka. Předpokládám, že správa majetku tam má rezervu, protože se opakovaně stalo, že byly ukradeny měděné okapy. Přestože Městská policie tento park hlídá a byl tam dočasně umístěn správce parku, upozorňujeme cedulemi, že park je majetkem městské části, jsou tam návštěvní hodiny, tak se tam pravidelně ztrácejí okapy. Pan Švanda kýve, že je to rezerva na tyto drobné krádeže. 7,5 mil. na Pražskou Pětku. Prosím pana kol. Herolda. P. H e r o l d : Z této částky jsou hrazeny další věci. Je to na otázku pana Pechara. Pražská Pětka je placena podle smlouvy a výběrového řízení, které v r bylo. Je to něco přes 4 mil. Kč ročně. Další dotaz byl na optimalizaci využití radnice. Je to dotaz na tajemníka úřadu. Tajemník úřadu Ing. K. Čuda: Přiznám se, že mi název nic neříká. Předpokládám, že se jedná o překlep, že jde o optimalizaci využití objektu radnice. Jsou to náklady, které jsou počítány na projektovou přípravu optimalizace a modernizace budovy radnice. Cílem modernizace byl mělo být dosažení jednotného architektonického vzhledu interiéru radnice. Víte, že radnice je konglomerátem různých architektonických stylů, které se vyvíjely v průběhu předchozího režimu. Mělo by to být sjednocení architektonického vzhledu interiérů budovy radnice. Druhým cílem by měla být změna dispozice tak, aby došlo k optimálnímu využití prostoru pro účely, ke kterým budova slouží, to je pro účely kanceláří. Víte, že se tam dnes vyskytuje spousta různých místností bez specifického určení, rozměrné chodby apod. Cílem by mělo být upravit dispozici tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o administrativní budovu, aby byl tento požadavek v dispozici akcentován a aby odpovídala moderním nárokům na kancelářské budovy, které kolem nás v Praze rostou. Doplním jedná se o budovu 4 na nám. 14. října. Ke třídě 8, tabulka 7, 50 a 80 mil. Pan ing. Pechar. Předpokládám, že to jsou dotace z vnějších zdrojů. P. P e c h a r : Je to tabulka rozpočtových výhledů na roky , jsou to předpokládané cizí zdroje zatím blíže nespecifikované. Podrobně je budeme řešit za rok při schvalování rozpočtu na r Předpokládáme, že jsou to dotace z Magistrátu, ze státního rozpočtu, z různých programů atd. Je to výhled. Přesně to budeme vědět na konci roku. P. B u d í n : Ještě jsem měl dvě otázky. První se týkala podkapitoly tisíc, ostatní výdaje, a druhá otázka se týkala vymáhání dlužných částek. 17

18 Co se týká dlužného nájemného, byla ukončena smlouva s Agenturou Praha 5. Předpokládám, že do konce března bude vypsána veřejná obchodní soutěž na budoucího správce pohledávek městské části. Materiál je předběžně připraven, dolaďuje se, aby ho kol. Matoušek do konce března předložil. Správa pohledávek podle smlouvy dojíždí za minulá období a správní firmy shromažďují nové pohledávky, které předají po vyhodnocení soutěže novému správci. Říkám to přesně, kolego Matoušku? P. M a t o u š e k : Říkáte, pane starosto, s tím, že současné vznikající pohledávky spolu se správní firmou obhospodařuje odbor správy bytů a odbor obchodních aktivit. Co se týká bytů, je to odbor správy bytů, co se týká nebytových prostor, je to odbor obchodních aktivit. Předpokládám u této částky, protože je zařazena v kultuře a je to tam pod kanceláří městské části, že se jedná o drobné výdaje, které souvisí s různými kulturními akcemi, které plánujeme dělat. Kolega Gál, připraví se kolega Vitha. P. G á l : Na většinu mých dotazů bylo zodpovězeno panu Budínovi. Měl jsem obdobné, na některé mi bylo odpovězeno na zmiňovaném finančním výboru k rozpočtu. Celkově k rozpočtu. Vzhledem k tomu, že se rozpočet snížil především na straně příjmů, aby byl vyrovnaný, musely se dělat úspory ve výdajích. Myslím si, že jsou přestřeleny návrhy na výdaje v oblasti kulturních akcí, a to v oblasti výtěžku výherních hracích přístrojů, kde zcela nesystémově rozdělujeme peníze na akce, o nichž zastupitelé nejsou informováni. Možná vy, radní, jste o nich dopředu informováni, máte je připraveny a rozpracovány scénáře, ale my, zastupitelé, kteří dnes rozhodujeme o rozpočtu, nemáme přehled o akcích, známe je pouze podle názvu. Je na ně vyčleněno zhruba 9 mil. Kč. Proto jsem si připravil návrh usnesení, kterým bych navrhoval převést tyto prostředky jak na granty, tak na jiné určení. Zazní to v mém návrhu později. Ke kolegyni Vávrové. Zde v rozpočtu je částka 5 mil. Kč na příspěvek na pohotovost v motolské nemocnici. Vrátil bych se trochu zpátky, už si to nepamatuji z období, kdy jsem působil v radě, kolik jsme platili pohotovost v Kartouzské a na Barrandově, jaká je úspora, zda je vůbec nějaká a jestli se rovná úspoře, o které jsme uvažovali. V rozpočtu je uvedeno více než 1700 tisíc pro repre fond a občerstvení uvolněných členů rady. V současné době mi to připadá jako velké hýření prostředků. Pokud jde o použití prostředků z výherních hracích přístrojů, domnívám se, že akce jsou poměrně dobře známy, nehledě na to, že byly probírány na výjezdní radě, která se týkala rozpočtu. Kdokoli ze zastupitelů se výjezdní rady mohl zúčastnit. Byli pozváni předsedové výborů, uvolnění i předsedové klubů. Tam byla platforma pro debatu o akcích. Většina ze třídy 625 jsou akce pravidelné a opakující se. Pokud jde o pohotovost, odpoví kolegyně Vávrová. 18

19 P. V á v r o v á : Výdaje na lékařskou službu první pomoci v dřívějších letech společně s Barrandovem byly přes 9 mil. Kč, úspora je přes 4 mil. Kč. Na setkání s lékaři a se společnosti Medifin jsem tuto společnost vyzval, aby nám sdělila, zda má zájem provozovat službu první pomoci. Čekám písemnou odpověď. Pokud jde o repre fond, vychází z částek, které byly obvyklé v minulých letech. Je to tak, pane vedoucí odboru? (Vedoucí odboru: Ano, je to tak.) Přihlášen je kolega Vitha, připraví se kolega Metelec. P. V i t h a : Má otázka se vztahuje ke kapitole o investicích do kultury. Proč je v podkapitole 0604-kultura uváděn investiční výdaj 200 tis. Kč na restaurování sochy Jana Nepomuckého, a na následující straně v podkapitole 0621-investice, kultura, je uváděno 1018 tis. Kč statické zajištění kulturní památky Sala Terreny? Nemá to být dohromady? Není to zmatečné? Máme všude výhledy na další léta do r. 2013, u kultury takový výhled není. Máme tomu rozumět, že už městská část neuvažuje s žádnými investičními výdaji na kulturu pro další léta? To je jedna otázka. Druhá otázka. V průběhu minulého roku jsme hovořili o některých majetkových záměrech, které se mohou promítnout i do rozpočtu. Jde o diskutovanou záležitost směny majetku nějaké restaurace nebo hotelu v Krkonoších s majetkem v Jinonicích. Hovořili jsme o akci firmy Geosan na Buďánkách. Ke všem těmto záměrům možná jsem necitoval všechny: nejsou z nich patrné některé dopady, které by se měly promítnout do rozpočtu MČ v tomto roce, respektive ve výhledu? Děkuji. Pokud jde o sochu Jana Nepomuckého a Sala Terreny, prosím paní doktorku Drmotovou, vedoucí odboru školství a kultury. P. D r m o t o v á : Socha Jana Nepomuckého je opravována. Položka je uvedena v jiné kapitole, kdežto Sala Terrena je investiční akce. Protože bylo rozhodnuto, že se Sala Terrena nebude rekonstruovat, ale že se jen staticky zabezpečí, tak v plánu to dále není. Plán do r vychází ze stávající situace. Když vezmete, kolik památkově chráněných majetků má městská část, tak v současné době kromě Sala Terreny nebudeme opravovat nic nemáme nic v majetku, co je vyhlášeno národní kulturní památkou. Vypisujeme grantový systém na opravu památek, jsou to soukromé památky na naší městské části. P. V i t h a : Mohu mít doplňující otázku? Vím, že ve volebních programech některých stran, konkrétně i naší strany, byla např. úprava či předělání sálu ve škole Chaplinovo nám. ke kulturnímu využití. Hovořilo se tady, že pokud to nevyjde, bude možná jiná akce ke zřízení jiného kulturního místa na Barrandově. Chtěl jsem se v tomto kontextu zeptat, zda by to byly výdaje, které nebudou mít povahu investičních výdajů na kulturu, nebo s tím nechceme dopředu počítat? Aniž by byl znám konkrétní titul, bude politika naší městské části taková, že už do kultury investovat nebudeme? 19

20 Myslím, že na hlavní část odpověděla paní doktorka. Pokud jde o sál na Chaplinově nám., je odkládán v souvislosti s tím, co jsem již říkal. Hledáme jinou možnost s tím, že by investice šla za privátním subjektem. V budoucnu bychom přispívali na činnost jako např. činíme v případě Švandova divadla. Byl by to neinvestiční příspěvek na činnost, investice preferujeme z privátních zdrojů. Pokud jde o poměrně velký hotel Alpina a jeho směny, zatím je směna pozastavena. Je otázka rozhodnutí, kdy se k tomu vrátíme či nevrátíme. Podklady ještě nejsou, v budoucnu je možno se k tomu vrátit. Co se týká Buďánek, prodloužili jsme termín pro Geosan do konce července. Ve chvíli, kdy bude schválena tato urbanisticko-technická a ekonomická studie, bude jasné, jakým způsobem budeme dále pokračovat. P. V i t h a : Omlouvám se, pane starosto, ale mám dotaz. V současném rozpočtu nejsou uvažovány žádné dopady z těchto nebo jiných akcí této majetkové povahy, které jsem nejmenoval, ale které byly projednávány? Zareaguje pan ing. Plichta. P. P l i c h t a : Z akcí, které máte na mysli, budete dnes projednávat prodej domů z projektu Nové Košíře, a ty jsou zahrnuty do letošního rozpočtu. U osady Buďánka tím, že se odložila realizace, neumíme naplánovat přesnou realizaci. Geosan bude zpracovávat projektovou dokumentaci, schvalování atd., takže je obtížné odhadnout, kdy to přijde do rozpočtu. Příjem z eventuálního prodeje tam není. Tyto velké (pokračuje Plichta) akce, které má pan zastupitel na mysli, mimo Nových Košíř, budete schvalovat dnes. Je to prodej nemovitostí, žádné jiné příjmy tam nejsou. Buďánka bude až po rozhodnutí, jak dál. Přihlášen je kolega Metelec, potom kol. Budín. P. M e t e l e c : Pane předsedající, dámy a pánové, připadám si, že jsem již rok jako jeden z mála na palubě naší ekonomické lodi, který ví, že se neodvratně srazíme s ledovcem. Pokud jste se podívali na tabulku číslo 7, vyřešil to za mne kolega Budín, protože jsem počítal s tím, že třída 8 jsou půjčky, které si bereme. Nevěřím, že dotace, které půjdou z Magistrátu, by byly v této výši, protože tato vláda není o nic štědřejší než byla vláda minulá, dokonce si myslím, že je ještě trochu lakomější. Podle toho, jak škrtí ve státní správě, nedomnívám se, že by začala rozmazlovat samosprávu. Situace výhledově není dobrá. Neopakovatelné příjmy, které vysychají poměrně rychlým tempem, nám ani do r nevystačí. Myslím si, že problémy budou již koncem našeho volebního období. Přesto bych si rád vyjasnil několik konkrétních dotazů. Při minulém rozpočtu jsem připomínal, že by ekonomického oddělení moc neubylo, kdyby nám tam dal nějakou tabuli, která nám bude říkat něco o bilanci aktiv a pasiv za roky 2005, 2006 a 2007, což by 20

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty ODS 17 Nehlasoval Jančík Milan JUDr.,MBA ODS 18 Nehlasoval

Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty ODS 17 Nehlasoval Jančík Milan JUDr.,MBA ODS 18 Nehlasoval HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO 19.2.2009 13:13:00 01-Schválení zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 NEPLATNÉ Altner Boleslav ODS 1 Nehlasoval Bartoš Jaroslav ODS 2 Nehlasoval Češková Andrea JUDr. ODS 3 Nehlasoval

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Pro Herold Lukáš Bc. ODS 13 Pro Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Zdržel se Hlaváček Jan Mgr. ODS 15 Pro

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Pro Herold Lukáš Bc. ODS 13 Pro Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Zdržel se Hlaváček Jan Mgr. ODS 15 Pro HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO 25.6.2010 17:06:07 1.1. schválení zápisu 22. ZMČ Altner Boleslav ODS 1 Pro Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Češková Andrea JUDr. ODS 3 Pro Doležal Lukáš Bc. Nestraník 4 Nehlasoval Dvořák

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 8. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Dne 23. dubna 2008 byl schválen zastupitelstvem města upravený rozpočet pro rok 2008. Jeho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji, mimoto

Více

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.02.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno:

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 98180/2016 18.11.2016 Zápis a usnesení z 20. schůze výboru finančního. Datum a hodina zahájení jednání: 16.11.2016 15:15 hod. Místo konání jednání: zasedací místnost číslo

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 31.10.2015 Žežická 498 261 23 Příbram V -

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Když činy váží víc než slova Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Bezpečnostní program: Politika vnitřní bezpečnosti a veřejného

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 23.9.2015 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 6 členů Zastupitelstva MČ od 18.05 hod 8 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 30.9.2015 Příbram 20.10.2015 Přehled z oficiálních

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové

Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 18.3.2015 výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 18.3.2015 Tajemník finančního

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Návrh: Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 21.2.2008 9:29:38 pokus

předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 21.2.2008 9:29:38 pokus předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 21.2.2008 9:29:38 pokus Doležal Lukáš Bc. ODS 4 Pro Fořt Věnek ČSSD 7 Pro Gál Ondřej ODS 9 Pro Havlíček Patrik Mgr. ODS 11 Pro Budín Lukáš Bc. SZ 14 Pro Nezařazená

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM KAMEROVÝ SYSTÉM Kamerový systém hl. m. Prahy ve spojení s Multifunkčním dohledovým centrem patří k nejdůležitějším podpůrným nástrojům prevence kriminality a poskytuje důkazní materiály pro potřeby Městské

Více

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 O BVODNÍ ŘEDITELSTVÍ P OLICIE PRAHA I Kancelář ředitele Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 Počet listů: 10 Přílohy: 3/7 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2014

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/10 Prezenční listina Přítomni: Dorko, Dvořáček, Horáček, Jarošová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Zatloukalová

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010 Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje Obvodní oddělení Čimelice Č.j.KRPC- 3298/ČJ-2010-020513 Čimelice 8.ledna 2010 Počet listů: 4 Dle rozdělovníku Zpráva o činnosti a bezpečnostní

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 21. února 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 10 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 1 Ing. Otp Potluka

Více

Jednací řád rady města Kašperské Hory

Jednací řád rady města Kašperské Hory Jednací řád rady města Kašperské Hory Rada města Kašperské Hory (dále jen rada ) se usnesla podle 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), (dále jen zákon ) na tomto svém jednacím řádu,

Více

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz )

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz ) Zápis z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy (dále jen Svaz ) 3. 10. 2016 Zasedání zahájil ve 14 hod. a dále vedl Ing. Petr Hlubuček, předseda. Přítomni: dle prezenční listiny,

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.13/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.12.2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Nehlasoval Herold Lukáš Bc. ODS 13 Nehlasoval Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Nehlasoval Hlaváček Jan Mgr.

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Nehlasoval Herold Lukáš Bc. ODS 13 Nehlasoval Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Nehlasoval Hlaváček Jan Mgr. HLASOVÁNÍ č. 6 - NESCHVÁLENO 10.6.2010 13:12:43 1.1.Schválení zápisu 21. zasedání ZMČ Praha 5 NEPLATNÉ Altner Boleslav ODS 1 Nehlasoval Bartoš Jaroslav ODS 2 Nehlasoval Češková Andrea JUDr. ODS 3 Nehlasoval

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne Zápis z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 26. 4. 2012 Přítomni: zastupitelé Mgr. Kateřina Arnotová Ilona Bervicová MUDr. Karel Černý Ivana Heřmánková Ing. Jaroslav Jelínek Bc. Blanka

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Okresníředitelstv editelstvíliberec Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Program příspěvku Trestná činnost za rok 26 a vývojové trendy kriminality Projekt

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně.

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně. Zápis č.5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Šípy, které se konalo dne 19.12.2014 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Hluboš určuje ověřovateli zápisu Lumíra Faltyse a Vlastimila Fialu. Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Hluboš určuje ověřovateli zápisu Lumíra Faltyse a Vlastimila Fialu. Usnesení č. 2 bylo schváleno. Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 13.3.2013, od 18.00 hod listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 4 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo zahájeno

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne

Zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne Zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 21. 6. 2016 Čas konání: od 19:34 hod. do 21:00 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Jana Šteffelová, Lenka Dunčková, Jaroslav Novotný, Martin

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 05.09. 2016 Místo jednání:

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva města, které

Více

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ...

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ... MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ ze dne: domácí fotbalový klub.... hostující fotbalový klub S ohledem na dohodu uzavřenou mezi Fotbalovou asociací České republiky (dále jen FAČR ), Ligovou fotbalovou asociací (dále jen

Více

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 %

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 % Zápis ze 4. schůze shromáždění Společenství pro dům Konradova 2212/11, Brno, svolané v souladu s čl. VIII odst. 9 stanov společenství shromáždění Společenství vlastníků jednotek, konané ve středu 6. 3.

Více

Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S

Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S ze 15. schůze výboru konané dne 14. března 2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti suterén ÚMO Plzeň 3 Přítomni: p. Strobach, p. Zeman,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 16. 12. 2015 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 9 členů Zastupitelstva MČ od 18.00hod 9 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více