ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ"

Transkript

1 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun část 3. úplná aktualizace ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ pro správní území obce s rozšířenou působností Lanškroun Pořizovatel: Zhotovitel: GEPRO spol. s r. o. Štefánikova Praha 5 Ing.arch. Dana Pokojová Ing. arch. Mariana Langová (115) Městský úřad Lanškroun Odbor stavební úřad Nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní město Lanškroun 10/2014 1

2 TABULKOVÁ ČÁST 4. Swot analýza obcí Vymezení 22 obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Lanškroun: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek (115) 2

3 1. SWOT za jednotlivé obce v území obce s rozšířenou působností Lanškroun: 1 název obce: Albrechtice - počet obyv. 467 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Absence výrazných negativních jevů v oblasti horninového prostředí a geologie (sesuvy, poddolované území apod.) Absence ložisek nerostných surovin Možná lokální eroze půdních ploch vlivem špatných agrotechnických postupů Ochrana půdních ploch před erozními vlivy 2 Veřejný vodovod Výskyt zdrojů podzemních vod Přírodní tok Moravská Sázava 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Vysoká kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí Aktivní zóna záplavového území Q100 i v zastavěném území Chybí napojení splaškové kanalizace na ČOV Vodní eroze svažitých půd ČOV ve vlastnictví majitelů objektů Přetrvávající spalování fosilních paliv v topném období Absence plynofikace Výskyt starých ekologických zátěží Návrh protipovodňových opatření (rozlivové loučky, poldry apod.) Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Zvýšení podílu ekologického vytápění Rozvoj systému separace odpadů a likvidace organického odpadu v místě zdrojů (kompostování) Lokální narušení stability svahových partií vlivem půdní eroze Hrozba povodní v zastavěném území Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech Ošetřování plodin pesticidy a herbicidy ohrožení podzemních vod Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy Zvyšování podílu vytápění tuhými palivy 4 Vysoký přírodní potenciál krajiny ( údolí Moravské Sázavy) krajina s minimálním narušením přírodních struktur Vymezeny prvky ÚSES (NRBK K92 (K82 Vojenský),RBC 9011 Městský les Lokalita NATURA 2000 evropsky významná lokalita Stavby mimo zastavěné území Návrh izolační a doprovodné zeleně u nově navrhovaných staveb včetně liniových Návrh krajinotvorné zeleně v urbanistické tvorbě Narušení přírodního potenciálu krajiny rozvolněnou nekoncepční zástavbou (115) 3

4 hospodářský pilíř Moravská Sázava VKPR Babí Kout les a vodní tok Významný vyhlídkový bod: kopec nad obcí s vysílačem 5 Vysoká míra zalesnění Vysoký podíl zemědělské půdy vedené jako TTP 1 TI: Vodovod Kanalizace (část) obcí prochází silnice III. Třídy jižně od obce I. Tř. Dobrá dostupnost autobusovou dopravou dobré napojení na nadřazenou komunikační síť ( na Lanškroun) Cyklotrasa Pracovní příležitost v nedalekém Lanškrouně Nárůst zájmu mladých rodin o bydlení mimo velká sídla Nadměrné použití tzv. těžké mechanizace jak na zemědělské, tak na lesní půdě Nevhodné způsoby hospodaření na svažitých pozemcích Hojné používání herbicidů a pesticidů Nedořešený systém likvidace splaškových vod s napojením na ČOV Absence plynofikace Absence železniční dopravy Omezování spojů hromadné autobusové dopravy Vysoký stupeň výjezdu za prací Nízká míra podnikatelských aktivit Zánik původních pracovních Zvýšení podílu ekologického hospodářství na zemědělských plochách Vytvářet příležitosti pro rodinné ekofarmy a ekologické hospodaření při lesnické činnosti Rozšiřovat druhovou skladbu lesních půdách Využití dotačních titulů na zalesňování a ekologické hospodářství Zachování kvalitních hodnot pro bydlení stabilizací rozvoje obce Dořešení technické infrastruktury (kanalizace s ohledem na záplavovou oblast) Podpora cykloturistiky, pěší turistiky v návaznosti na vysoký přírodní potenciál v těsné blízkosti obce rozšíření pracovní nabídky ve sféře služeb Podpora rozvoje pracovních aktivit v zemědělském odvětví s důrazem na přírodě blízké hospodaření a tradiční zpracovatelské aktivity Pokračující zábor ZPF pro výstavbu Kalamitní stavy na lesní půdě jako důsledek nesprávného hospodaření (monokultury, plošné kácení) Erozní procesy na zemědělské půdě jako důsledek nesprávného hospodaření(rozsáhlé monokultury, nesprávná orba, nesprávné osevní postupy,použití těžké mechanizace, likvidace mimoletní zeleně nesprávné meliorace, použití chemiem) Přitížení místní dopravy v obci sezónním rozvojem turistiky Nezájem o návrat k zemědělské sféře, sadovnictví, ovocnářství, zahradnictvíma tradičnímu zpracovatelství, náročnost (115) 4

5 3 VS NKP sloup se sousoším Piety Další: Kostel sv. Anny , dominanta, poutní místo UH Areál kostela sv. Anny Údolí Moravské Sázavy VKP Babí kout Šlajfront Celé území s potenciálními archeologickými nálezy; Převažující bydlení v rodinném domě se zahradou, Rozvolněná venkovská zástavba podél místní komunikace. 4 OV OÚ,MŠ, místní knihovna, prodejna Konzum, hřiště fotbal, volejbal, tělocvična Domov pro seniory Spolky - hasiči, myslivci, T.J 5 Vysoce kvalitní přírodní zázemí obce v návaznosti na blízké přírodní atraktivity údolí Moravské Sázavy naučná stezka Rekreační chatová oblast příležitostí (zemědělská výroba, lesnictví) Stagnace bytové výstavby Bez napojení na železniční síť Absence zdravotního zařízení, ZŠ Vysoká intenzita vyjížďky za prací a do škol Chybějící zázemí pro sezónní turistické aktivity (občerstvení, dětské hřištěm) Chybí zařízení pro sport (kromě venkovního hřiště) Chybí napojení na železnici, Podpora rozvoje rodinných farem, prodej produktů ze dvora zásobování blízkých rekreačních oblastím Podpora turismu s ohledem na blízkost krajiny s vysokým přírodním potenciálem Plochy k obnově brownfield areál čp. 67 Podpora příležitostí práce z domu, podpora rozvoje služeb pro zvýšení zaměstnanosti v obci Vytváření příležitostí pro rozvoj sezónních prací (sadovnictví, rodinné farmy,turismus, sezónní služby) Regulace individuální výstavby rekreačních objektů Využití stávajících nevyužívaných hospodářských objektů nebo usedlostí pro rekreaci a zázemí rekreace vstupních nákladů Snaha developerů o nárůst výstavby satelitního bydlení v zázemí města Lanškroun. Možný nesoulad původních obyvatel a novousedlíků, kteří nemají kořeny a vazby ve venkovském prostředí. Překotný nárůst výstavby RD mimo zastavěné území obce se všemi negativními důsledky. Zvyšování podílu nezaměstnanosti vzhledem ke zhoršujícím se možnostem dopravy Nedostatek finančních prostředků na rozvoj aktivit pro zvýšení zaměstnanosti Možný nárůst podílu víkendového bydlení Nedostatek finančních prostředků obce pro rozvoj TV zařízení (115) 5

6 individuální rekreace Dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku funkční pouze autobusová doprava (kromě individuální) (služby) sociální pilíř 1 Mírný nárůst počtu obyvatel vlivem migrace 2 Nižší míra nezaměstnanosti v rámci ORP Blízkost pracovních příležitostí - Lanškroun Mírný pokles počtu obyvatel(úmrtí) V případě nárůstu obyvatelstva v důsledku výstavby absence služeb a vyšší vybavenosti, ZŠ Nedostatek pracovních příležitostí Vysoké procento výjezdu za prací a do škol Omezování autobusové dopravy Vyšší % nezaměstnanosti vzhledem k ORP (Lanš.) Výjezd za prací Podpora rozvoje služeb, OV a pracovních příležitostí Podpora pracovních příležitostí v místě, práce z domu Postupné denní vylidňování obce vlivem výjezdu za prací a do škol, oslabená rentabilita místní občanské vybavenosti, možný postupný zánik Nárůst počtu ekonomicky neaktivního obyvatelstva 3 Nižší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti vzhledem k ORP 4 Vyšší % VŠ vzdělaného obyvatelstva vzhledem k ORP 5 Mírný nárůst obydlených bytů v rámci ORP (0,7) Postupné stárnutí populace Nutnost individuální dopravy do škol Omezená autobusová doprava Zvyšování pracovních příležitostí v místě v sektoru služeb, hlídání dětí, péče o seniory Příležitost realizace vzdělávací střediska s možnost rozšíření vzdělanosti místního obyvatelstva (pořádání kurzů, rozšíření pracovní příležitosti) Udržet autobusovou dopravu alespoň v současném rozsahu (dostupnost do škol) Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných trend v regionu Denní vylidňování obce 2. odůvodnění vyhodnocení vyváženosti územních podmínek (115) 6

7 pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + Vysoký podíl zemědělské půdy, jedinečnost v konfiguraci terénu a vysoká hodnota okolní krajiny, výskyt záplavového území hospodářský - Absence ekonomického zázemí, dobrá technická infrastruktura,nedostatečná občanská vybavenost, obec leží u hlavní silniční trasy. V územním plánu prověřit nové plochy pro komerční využití,cyklotrasy, penziony, ubytovny, restaurace, nové sportovně turistické aktivity sociální - stabilizace i mírný nárůst obyvatel relativně prosperující obce, i přes vysokou vyjížďku obyvatel za prací mimo obec. vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 3a obec s nízkou ekonomickou základnou, s nízkou občanskou vybaveností 3. určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy urbanistické 0 dopravní křížení cyklostezky a silnice I/43 hygienické 0 přírodního charakteru 0 vzájemné střety záměrů na provedení změn místního významu: střet zastavěného území a zastavitelné plochy s vyhlášeným záplavovým územím Q 100 a s AZZÚ (Q 100 x ZÚ) střet záměru VPS ze ZÚR PK se zastavitelnou plochou a zastavěným územím dle ÚP (Z x Z) střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) SV od obce - s lesními plochami střet stávající technické infrastruktury (TS, ČOV) s vyhlášeným záplavovým územím Q 100 a s AZZÚ (Q 100 x I) střet stávající dopravní infrastruktury (silnicí I., II., III. třídy) s vyhlášeným záplavovým územím ( Q 100 x D) úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Pardubického kraje: - vymezit VPS D22: koridor pro dopravní stavbu - přeložka silnice I/43 Mladějov Lanškroun Albrechtice - vymezit VPS D23: koridor pro dopravní stavbu - přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty (115) 7

8 zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Pardubického kraje VPO ÚSES : - vymezit VPO U12 K92 (K82 Vojenský) nadregionální biokoridor na k. ú Albrechtice zachovat urbanistické hodnoty: zachovat architektonické hodnoty: NKP sloup se sousoším Piety Kostel sv. Anny Ochrana drobných architektonických a sakrálních prvků (kříže, boží mukam) využít plochy brownfield : opuštěný zemědělský průmyslový areál čp.67, zapracovat do ÚP. kraje střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) SV od obce - s lesními plochami (115) 8

9 2 název obce: Anenská Studánka (+k. ú. Helvíkov) - počet obyv. 198 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Výskyt plošných sesuvných území v S oblasti Výskyt poddolovaných území SV a V oblast Absence ložisek nerostných surovin Ochrana půdních ploch před erozními vlivy 2 Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence CHOPAV Veřejný vodovod Léčivý pramen ( dříve Lázně sv. Anny, dnes Domov u studánky) Absence aktivní zóny záplavového území v zastavěném území obce Ochranné pásmo vodního zdroje Kanalizace a ČOV u Domova u studánky Požární nádrž v obci Absence kanalizace, ČOV v intravilánu AS a Helvíkov Záplavové území v kat. území Helvíkov Řešení absence kanalizace formou návrhu např. DČOV Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Lokální narušení stability svahových partií vlivem půdní eroze Hrozba znečištění vod vlivem absence kanalizace Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech Ošetřování plodin pesticidy a herbicidy ohrožení podzemních vod 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Vysoká kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí Plynofikace části u Domova 4 Vysoký přírodní potenciál krajiny Vymezeny prvky ÚSES (NRBK K 82 Boršov Loučský Přetrvávající spalování fosilních paliv v topném období Absence plynofikace obce AS, Helvíkov Dopravní zátěž páteřní komunikace v AS (368/12, 368/13) Zvýšení podílu ekologického vytápění Rozvoj systému separace odpadů a likvidace organického odpadu v místě zdrojů (kompostování) Stavby mimo zastavěné území Návrh izolační a doprovodné zeleně u nově navrhovaných staveb Návrh krajinotvorné zeleně Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy u páteřní komunikace v AS Zvyšování podílu vytápění tuhými palivy Narušení přírodního potenciálu krajiny rozvolněnou nekoncepční zástavbou (115) 9

10 les a K93 Uhersko v urbanistické tvorbě 5 Vyšší míra zalesnění Vyšší podíl zemědělské půdy vedené jako TTP Nadměrné použití tzv. těžké mechanizace na zemědělské půdě, nevhodné způsoby hospodaření na svažitých pozemcích,používání herbicidů a pesticidů degradace orničních a podorničních vrstev - ztráta schopnosti zadržovat vláh, eroze vodní, větrná Zvýšení podílu ekologického hospodářství na zemědělských plochách Vytvářet příležitosti pro rodinné ekofarmy a ekologické hospodaření při lesnické činnosti Rozšiřovat druhovou skladbu lesních půdách Využití dotačních titulů na zalesňování a ekologické hospodářství Pokračující zábor ZPF pro výstavbu Kalamitní stavy na lesní půdě jako důsledek nesprávného hospodaření (monokultury, plošné kácení) Erozní procesy na zemědělské půdě jako důsledek nesprávného hospodaření hospodářský pilíř 1 TI: Vodovod Kanalizace (část u Domova) obcí prochází silnice III. Třídy Dobrá dostupnost autobusovou dopravou Možnost napojení na nadřazenou komunikační síť I/43 ( na Lanškroun) 2 Pracovní příležitost v nedalekém Lanškrouně Nárůst zájmu mladých rodin o bydlení mimo velká sídla 3 VS NKP kaple sv. Anny se sousoším Panny Marie, při č. Nedořešený systém likvidace splaškových vod s napojením na ČOV Absence plynofikace Absence železniční dopravy Omezování spojů hromadné autobusové dopravy Absence cyklotrasy Vysoký stupeň výjezdu za prací Nízká míra podnikatelských aktivit Zánik původních pracovních příležitostí (zemědělská výroba, lesnictví) Negativní dominanta: 6 větrných elektráren mezi AS a Helvíkovem s dopadem na Zachování kvalitních hodnot pro bydlení stabilizací a podporou rozvoje obce Dořešení technické infrastruktury (kanalizace, plynofikace) Podpora cykloturistiky, pěší turistiky v návaznosti na vysoký přírodní potenciál v těsné blízkosti obce rozšíření pracovní nabídky ve sféře služeb Podpora rozvoje pracovních aktivit vymezením nových ploch pro podnikání např. využitím brownfieldů (bývalý kravín) Vytvoření nových ploch pro rozvoj bydlení včetně ploch pro OV a rozvoj podnikání Přitížení místní dopravy v obci Úbytek trvale bydlících obyvatel hrozba využívání sídla jako noclehárny Nezájem o návrat k zemědělské sféře, sadovnictví, ovocnářství, zahradnictvíma tradičnímu zpracovatelství, náročnost vstupních nákladů Snaha developerů o nárůst výstavby satelitního bydlení v zázemí města Lanškroun. (115) 10

11 p. 41 včetně prameniště Další: Kostel sv. Vavřince (1907), Kamenný krucifix 1776 před kostelem UH Areál kolem kostela a náves Areál u Domova u studánky, včetně kaple a prameniště VKP 0 Celé území s potenciálními archeologickými nálezy; Převažující bydlení v rodinném domě se zahradou, Nárůst výstavby RD Rozvolněná venkovská zástavba podél místní komunikace. 4 OV OÚ,místní knihovna,smíšená prodejna Jednoty, pohostinství, občerstvení, dětské hřiště, fotbal. hřiště, detaš. pracoviště obvod. lékaře Domov pro osoby se zdravotním postižením obec Trpík (hluk) Bez napojení na železniční síť Nekvalitní místní komunikace 368/12 a 368/13 Absence zdravotního zařízení, ZŠ, MŠ Vysoká intenzita vyjížďky za prací a do škol Podpora příležitostí práce z domu, podpora rozvoje služeb pro zvýšení zaměstnanosti v obci Vytváření příležitostí pro rozvoj sezónních prací (sadovnictví, rodinné farmy,turismus, sezónní služby) Možný nesoulad původních obyvatel a novousedlíků, kteří nemají kořeny a vazby ve venkovském prostředí. Překotný nárůst výstavby RD mimo zastavěné území obce se všemi negativními důsledky. Zvyšování podílu nezaměstnanosti vzhledem ke zhoršujícím se možnostem dopravy Nedostatek finančních prostředků na rozvoj aktivit pro zvýšení zaměstnanosti 5 Vysoce kvalitní přírodní zázemí obce v návaznosti na blízké přírodní atraktivity Velké procento objektů využíváno pro rekreaci Rekreační chatová oblast individuální rekreace Dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku, lyžařské trasy Absence zázemí pro sport Absence napojení na železnici, funkční pouze autobusová doprava (kromě individuální) Regulace individuální výstavby rekreačních objektů Využití stávajících nevyužívaných hospodářských objektů nebo usedlostí pro rekreaci a zázemí rekreace (služby) Možný nárůst podílu víkendového bydlení Nedostatek finančních prostředků obce pro rozvoj TV zařízení (115) 11

12 sociální pilíř 1 Vysoký nárůst počtu obyvatel vlivem migrace V případě nárůstu obyvatelstva v důsledku výstavby absence služeb a vyšší vybavenosti, MŠ,ZŠ Nedostatek pracovních příležitostí Vysoké procento výjezdu za prací a do škol Podpora rozvoje služeb, OV a pracovních příležitostí Postupné denní vylidňování obce vlivem výjezdu za prací a do škol, oslabená rentabilita místní občanské vybavenosti, možný postupný zánik 2 Blízkost pracovních příležitostí - Lanškroun Vysoká míra nezaměstnanosti vzhledem k ORP (Lanš.) Výjezd za prací 3 Postupné stárnutí populace Vyšší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti vzhledem k ORP 4 Vyšší % VŠ vzdělaného obyvatelstva vzhledem k ORP Nutnost individuální dopravy do škol 5 Úbytek obydlených bytů v rámci ORP (-7,7) 2. odůvodnění vyhodnocení vyváženosti územních podmínek Podpora pracovních příležitostí v místě, práce z domu Zvyšování pracovních příležitostí v místě v sektoru služeb, hlídání dětí, péče o seniory Příležitost realizace vzdělávacího střediska - možnost rozšíření vzdělanosti místního obyvatelstva (pořádání kurzů, rozšíření pracovní příležitosti) Udržet autobusovou dopravu alespoň v současném rozsahu (dostupnost do škol) Nárůst počtu ekonomicky neaktivního obyvatelstva Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných trend v regionu Denní vylidňování obce pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + jedinečnost v konfiguraci terénu a vysoká hodnota okolní krajiny vysoký podíl lesních ploch hospodářský - Absence ekonomického zázemí, absence TI s výjimkou vodovodu,nedostatečná občanská vybavenost, obec leží u hlavní silniční trasy. V územním plánu prověřit nové plochy pro komerční využití ve vztahu rekreačně turistickému účelu a pro rozvoj ekonomické sféry. Cyklotrasy, penziony, ubytovny, restaurace, nové sportovně turistické aktivity sociální + rychlý nárůst obyvatel relativně prosperující obce, i přes vysokou vyjížďku obyvatel za prací mimo obec. (115) 12

13 vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 2b obec s nízkou ekonomickou základnou, s nízkou občanskou vybaveností, využívající výhod nadstandardních podmínek pro kvalitu bydlení 3. určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy urbanistické větrné elektrárny, brownfield (bývalý kravín) dopravní - 0 hygienické -0 přírodního charakteru -0 vzájemné střety záměrů na provedení změn místního významu - střet zastavěného území a zastavitelné plochy se záplavovým územím Q100 a s AZZÚ (Q100 x ZÚ) úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Pardubického kraje: - 0 zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Pardubického kraje VPO ÚSES : - vymezit VPO U09 K82 Boršov Loučský les - nadregionální biokoridor na k. ú Anenská Studánka - vymezit VPO U13 K93 Uhersko K132 k. ú. Anenská Studánka, Helvíkov zachovat urbanistické hodnoty: zachovat architektonické hodnoty: NKP: kaple sv. Anny a sousoší P.Marie, prameniště Kostel sv.vavřince, kamenný krucifix při kostelu Ochrana drobných architektonických a sakrálních prvků (kříže, boží mukam) využít plochy brownfield - plocha bývalého kravína. kraje - bez úkolu pro ÚPD kraje (115) 13

14 3 název obce: Cotkytle (+ k.ú. Herbortice, Mezilesí u Lanškrouna) počet obyv. 404 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Absence CHLÚ a ložisek nerostných surovin Důsledná ochrana půdních ploch před erozními vlivy Lokální narušení stability svahových partií vlivem vodní eroze 2 Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Veřejný vodovod 10%, ostatní studny Absence aktivní zóny záplavového území Absence kanalizace a ČOV plán jednotné kanal. Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Dobrá kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí (mimo topné období) Dopravní zátěž páteřní komunikace v obci - exhalace Absence plynofikace, zhoršení ovzduší v zimním období spalováním fosilních paliv Výskyt staré ekologické zátěže - skládka Větší využití alternativních zdrojů vytápění Sanace starých ekologických zátěží Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy vlivem nárůstu výstavby a v souvislosti s rekreačním využitím obce 4 Vymezeny prvky ÚSES - NRBK K92, LBK, LBC Přírodní památka Selský potok Přírodní rezervace Selský les, V Dole Vymezena lokalita NATURA 2000 Moravská Sázava Významný vyhlídkový bod 2 Rozhledna Lázek JZ od obce Důsledná ochrana přírodního fenoménu krajiny Narušení přírodního potenciálu krajiny nevhodným využitím (zástavba, nadměrné zábory pro sportovní areálym) 5 Relativně značný podíl Nízký podíl orné půdy Zachování, případně rozšíření Pokračující eroze půdy a (115) 14

15 roztroušené zeleně, převaha ploch s TTP Drobnější členění zemědělských ploch s rozmanitým využitím Vysoký lesních ploch podílu zatravněných ploch, lesních ploch Návrh protierozních opatření Zvýšení podílu ekologického hospodářství na zemědělských plochách Vytvářet příležitosti pro rodinné ekofarmy a ekologické hospodaření, sadovnictví ztráty ornice Zábor ZPF pro výstavbu hospodářský pilíř 1 TI: Vodovod 10% Dobrá dostupnost autobusovou dopravou Napojení na silnici I/43 Cyklotrasa 4225, 4224 Běžecké trasy, lyžařský areál Absence napojení na železnici Absence plynofikace Absence kanalizace Průtah silnice II/368 - exhalace Podpora cykloturistiky, pěší turistiky a zimních sportů v návaznosti na vysoký přírodní potenciál v obci a okolí Rozšíření pracovní nabídky ve sféře služeb Přitížení místní dopravy v obci V období letních a zimních rekreačních období 2 Obec s vysokým rekreačním potenciálem vyšší míra podnikatelské aktivity Vysoký stupeň výjezdu za prací Podpora rozvoje pracovních aktivit ve sféře služeb a turistice Hrozba využívání sídla jako noclehárny 3 VS NKP: Cotkytle: Kříž před kostelem Socha sv. Jana Nepomuckého Pomník protifaš. Bojovníků Další: Cotkytle: Kostel sv. Jana Nep. Rozhledna Lázek s hospodou Lidová architektura - roubenky Herbortice, Mezilesí kaple, roubenky Více než polovina staveb pro bydlení slouží rekreačnímu bydlení Příležitost pro kvalitní bydlení Překotný nárůst výstavby RD a objektů pro rekreaci, se všemi negativními důsledky. (115) 15

16 UH Areál kostela sv. Jana Nep. a okolí Centrum osady Herb. s kaplí Bolestné P.M. VKP: Celé území s potenciálními archeologickými nálezy; Převažující bydlení v rodinném domě se zahradou, ubytování v soukromí Rozvolněná venkovská zástavba 4 OV OÚ,pošta, knihovna, MŠ, ZŠ (1-4) obchody, pohostinství, penziony a ubytovací kapacity, ski areály, zázemí pro sport a rekreaci Hřiště Absence zákl. a vyššího školství, zdravotnictví Vysoká intenzita vyjížďky za prací a škol Podpora příležitostí práce z domu, podpora rozvoje v oblasti rekreace pro zvýšení zaměstnanosti v obci 5 Kvalitní přírodní zázemí v obci a okolí Dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku, zimní sporty, dlouhodobou i krátkodobou rekreaci Objekty individuální i hromadné rekreace Dobré napojení na I/43 Absence návaznosti na železnici Příležitost v rozvoji ploch pro sport a rekreaci Hrozba zátěže krajiny nadměrným rozvojem staveb pro rekreaci sociální pilíř 1 Zájem mladých rodin o bydlení v kvalitním životním prostředí Stagnace a mírný pokles počtu obyvatelstva Stárnutí obyvatelstva Absence základní občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví Příležitost zaměstnání v oblasti služeb a turistiky Podpora rozvoje služeb, OV a pracovních příležitostí Postupné denní vylidňování obce vlivem výjezdu za prací a škol, oslabená rentabilita místní občanské vybavenosti (115) 16

17 Vysoké procento výjezdu za prací a do škol 2 Vyšší míra podnikatelské aktivity Výjezd za prací, zhoršená dostupnost ORP Lanškroun Vyšší míra nezaměstnanosti vzhledem k ORP Podpora pracovních příležitostí v místě Nárůst počtu ekonomicky neaktivního obyvatelstva 3 Vyšší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti vzhledem k ORP Vysoký index stáří 4 Nižší % VŠ vzdělaného obyvatelstva vzhledem k OR Spatná dostupnost vzdělání ZŠ druhého stupně Nutnost individuální dopravy do škol 5 Pokles výstavby RD Úbytek obydlených bytů v rámci ORP (-10,3) Zvyšování pracovních příležitostí v místě v sektoru služeb, hlídání dětí, péče o seniory Udržet autobusovou dopravu alespoň v současném rozsahu (dostupnost do škol) Možnost zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných trend v regionu Denní vylidňování obce 2. odůvodnění vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + Vysoký přírodní potenciál krajiny, relativně dobrá dostupnost okolní krajiny s vysokým podílem lesních ploch, rekreační oblast s dobrou dopravní dostupností s výjimkou napojení na železnici hospodářský - Nízká úroveň TI, nízká úroveň základní OV (školství, zdravotnictví), dobrá dopravní dostupnost na nadřazenou komunikační síť I/43, chybí napojení na železnici sociální - Stagnace obyvatelstva, úbytek vlivem záporného migračního salda, vyšší míra podnikatelské aktivity způsobena vyšší nezaměstnaností vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 3a obec se stagnující ekonomickou základnou, špatnou TI a OV, využívající výhod dobrých podmínek pro kvalitu bydlení a rekreaci (115) 17

18 3. určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy urbanistické 0 dopravní 0 hygienické -0 přírodního charakteru nenavazující prvky ÚSES lokální úrovně vzájemné střety záměrů na provedení změn místního významu: střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) Cotkytle, k.ú. Herbortice - s lesními plochami úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Pardubického kraje: - vymezit VPS D23: koridor pro dopravní stavbu - přeložka silnice I/43 Albrechtice Štíty na k. ú Herbortice, Mezilesí (obec Cotkytle); tato VPS byla vymezena ve změně č. 2 ÚPO Cotkytle. zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Pardubického kraje VPO ÚSES : - vymezit VPO U12 K92 (K82 Vojenský) nadregionální biokoridor na k. ú Cotkytle zachovat urbanistické hodnoty zachovat architektonické hodnoty: NKP: Cotkytle Kříž před kostelem Socha sv. Jana Nepomuckého Pomník protifaš. Bojovníků Další: Cotkytle Kostel sv. Jana Nep. Rozhledna Lázek s hospodou Lidová architektura - roubenky Herbortice, Mezilesí: kaple, roubenky Ochrana drobných architektonických a sakrálních prvků (kříže, boží muka, pomníkym) využít plochy brownfieldů: 0. (115) 18

19 kraje střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) Cotkytle, k.ú. Herbortice, s lesními plochami (115) 19

20 4 název obce: Čenkovice počet obyv. 183 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Absence CHLÚ a ložisek nerostných surovin Důsledná ochrana půdních ploch před erozními vlivy Lokální narušení stability svahových partií vlivem vodní eroze 2 Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence CHOPAV Veřejný vodovod + studny Absence aktivní zóny záplavového území Kanalizace splašková + COV Nádrž pro zasněžování 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Dobrá kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí (mimo topné období) ČOV pro střed obce a 100 objektů Dopravní zátěž páteřní komunikace v obci - exhalace Absence plynofikace, zhoršení ovzduší v zimním období spalováním fosilních paliv Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Větší využití alternativních zdrojů vytápění Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy vlivem nárůstu výstavby a v souvislosti s rekreačním využitím obce 4 Vymezeny prvky ÚSES - NRBK K80 Sedloňovský vrch, Topielisko - Raškov, LBK, LBC Přírodní park Suchý vrch Buková hora (V oblast) Přírodní památka Čenkovička Vymezena lokalita NATURA 2000 ptačí oblast Kralický Sněžník Významný vyhlídkový bod - Buková Hora, Vyhlídka Na Důsledná ochrana přírodního fenoménu krajiny Narušení přírodního potenciálu krajiny nevhodným využitím (zástavba, nadměrné zábory pro sportovní areálym) (115) 20

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

OBCE KRYŠTOFOVY HAMRY

OBCE KRYŠTOFOVY HAMRY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KRYŠTOFOVY HAMRY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Třebová AKTUALIZACE 2014 ČESKÁ TŘEBOVÁ Vyhodnocení

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE MAŠŤOV

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE MAŠŤOV II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE MAŠŤOV POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična Litvínovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE VEJPRTY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE VEJPRTY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE VEJPRTY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území městyse Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů

Více

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016.

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016. 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016 Tabulková část SO ORP OTROKOVICE Úřad územního plánování MěÚ OTROKOVICE 2016

Více

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Základní údaje o obci Název obce Křepice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 6719318 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Horninové

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie Včelná Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

) & * ) Kralupy nad Vltavou

) & * ) Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE DOMAŠÍN

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE DOMAŠÍN III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 214 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE DOMAŠÍN POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2) Základní údaje o obci Název obce Kurdějov Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9264526 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2) 32,7 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Nikolčice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 16071446 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 69,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

OBCE KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

OBCE KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více