ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ"

Transkript

1 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun část 3. úplná aktualizace ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ pro správní území obce s rozšířenou působností Lanškroun Pořizovatel: Zhotovitel: GEPRO spol. s r. o. Štefánikova Praha 5 Ing.arch. Dana Pokojová Ing. arch. Mariana Langová (115) Městský úřad Lanškroun Odbor stavební úřad Nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní město Lanškroun 10/2014 1

2 TABULKOVÁ ČÁST 4. Swot analýza obcí Vymezení 22 obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Lanškroun: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek (115) 2

3 1. SWOT za jednotlivé obce v území obce s rozšířenou působností Lanškroun: 1 název obce: Albrechtice - počet obyv. 467 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Absence výrazných negativních jevů v oblasti horninového prostředí a geologie (sesuvy, poddolované území apod.) Absence ložisek nerostných surovin Možná lokální eroze půdních ploch vlivem špatných agrotechnických postupů Ochrana půdních ploch před erozními vlivy 2 Veřejný vodovod Výskyt zdrojů podzemních vod Přírodní tok Moravská Sázava 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Vysoká kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí Aktivní zóna záplavového území Q100 i v zastavěném území Chybí napojení splaškové kanalizace na ČOV Vodní eroze svažitých půd ČOV ve vlastnictví majitelů objektů Přetrvávající spalování fosilních paliv v topném období Absence plynofikace Výskyt starých ekologických zátěží Návrh protipovodňových opatření (rozlivové loučky, poldry apod.) Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Zvýšení podílu ekologického vytápění Rozvoj systému separace odpadů a likvidace organického odpadu v místě zdrojů (kompostování) Lokální narušení stability svahových partií vlivem půdní eroze Hrozba povodní v zastavěném území Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech Ošetřování plodin pesticidy a herbicidy ohrožení podzemních vod Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy Zvyšování podílu vytápění tuhými palivy 4 Vysoký přírodní potenciál krajiny ( údolí Moravské Sázavy) krajina s minimálním narušením přírodních struktur Vymezeny prvky ÚSES (NRBK K92 (K82 Vojenský),RBC 9011 Městský les Lokalita NATURA 2000 evropsky významná lokalita Stavby mimo zastavěné území Návrh izolační a doprovodné zeleně u nově navrhovaných staveb včetně liniových Návrh krajinotvorné zeleně v urbanistické tvorbě Narušení přírodního potenciálu krajiny rozvolněnou nekoncepční zástavbou (115) 3

4 hospodářský pilíř Moravská Sázava VKPR Babí Kout les a vodní tok Významný vyhlídkový bod: kopec nad obcí s vysílačem 5 Vysoká míra zalesnění Vysoký podíl zemědělské půdy vedené jako TTP 1 TI: Vodovod Kanalizace (část) obcí prochází silnice III. Třídy jižně od obce I. Tř. Dobrá dostupnost autobusovou dopravou dobré napojení na nadřazenou komunikační síť ( na Lanškroun) Cyklotrasa Pracovní příležitost v nedalekém Lanškrouně Nárůst zájmu mladých rodin o bydlení mimo velká sídla Nadměrné použití tzv. těžké mechanizace jak na zemědělské, tak na lesní půdě Nevhodné způsoby hospodaření na svažitých pozemcích Hojné používání herbicidů a pesticidů Nedořešený systém likvidace splaškových vod s napojením na ČOV Absence plynofikace Absence železniční dopravy Omezování spojů hromadné autobusové dopravy Vysoký stupeň výjezdu za prací Nízká míra podnikatelských aktivit Zánik původních pracovních Zvýšení podílu ekologického hospodářství na zemědělských plochách Vytvářet příležitosti pro rodinné ekofarmy a ekologické hospodaření při lesnické činnosti Rozšiřovat druhovou skladbu lesních půdách Využití dotačních titulů na zalesňování a ekologické hospodářství Zachování kvalitních hodnot pro bydlení stabilizací rozvoje obce Dořešení technické infrastruktury (kanalizace s ohledem na záplavovou oblast) Podpora cykloturistiky, pěší turistiky v návaznosti na vysoký přírodní potenciál v těsné blízkosti obce rozšíření pracovní nabídky ve sféře služeb Podpora rozvoje pracovních aktivit v zemědělském odvětví s důrazem na přírodě blízké hospodaření a tradiční zpracovatelské aktivity Pokračující zábor ZPF pro výstavbu Kalamitní stavy na lesní půdě jako důsledek nesprávného hospodaření (monokultury, plošné kácení) Erozní procesy na zemědělské půdě jako důsledek nesprávného hospodaření(rozsáhlé monokultury, nesprávná orba, nesprávné osevní postupy,použití těžké mechanizace, likvidace mimoletní zeleně nesprávné meliorace, použití chemiem) Přitížení místní dopravy v obci sezónním rozvojem turistiky Nezájem o návrat k zemědělské sféře, sadovnictví, ovocnářství, zahradnictvíma tradičnímu zpracovatelství, náročnost (115) 4

5 3 VS NKP sloup se sousoším Piety Další: Kostel sv. Anny , dominanta, poutní místo UH Areál kostela sv. Anny Údolí Moravské Sázavy VKP Babí kout Šlajfront Celé území s potenciálními archeologickými nálezy; Převažující bydlení v rodinném domě se zahradou, Rozvolněná venkovská zástavba podél místní komunikace. 4 OV OÚ,MŠ, místní knihovna, prodejna Konzum, hřiště fotbal, volejbal, tělocvična Domov pro seniory Spolky - hasiči, myslivci, T.J 5 Vysoce kvalitní přírodní zázemí obce v návaznosti na blízké přírodní atraktivity údolí Moravské Sázavy naučná stezka Rekreační chatová oblast příležitostí (zemědělská výroba, lesnictví) Stagnace bytové výstavby Bez napojení na železniční síť Absence zdravotního zařízení, ZŠ Vysoká intenzita vyjížďky za prací a do škol Chybějící zázemí pro sezónní turistické aktivity (občerstvení, dětské hřištěm) Chybí zařízení pro sport (kromě venkovního hřiště) Chybí napojení na železnici, Podpora rozvoje rodinných farem, prodej produktů ze dvora zásobování blízkých rekreačních oblastím Podpora turismu s ohledem na blízkost krajiny s vysokým přírodním potenciálem Plochy k obnově brownfield areál čp. 67 Podpora příležitostí práce z domu, podpora rozvoje služeb pro zvýšení zaměstnanosti v obci Vytváření příležitostí pro rozvoj sezónních prací (sadovnictví, rodinné farmy,turismus, sezónní služby) Regulace individuální výstavby rekreačních objektů Využití stávajících nevyužívaných hospodářských objektů nebo usedlostí pro rekreaci a zázemí rekreace vstupních nákladů Snaha developerů o nárůst výstavby satelitního bydlení v zázemí města Lanškroun. Možný nesoulad původních obyvatel a novousedlíků, kteří nemají kořeny a vazby ve venkovském prostředí. Překotný nárůst výstavby RD mimo zastavěné území obce se všemi negativními důsledky. Zvyšování podílu nezaměstnanosti vzhledem ke zhoršujícím se možnostem dopravy Nedostatek finančních prostředků na rozvoj aktivit pro zvýšení zaměstnanosti Možný nárůst podílu víkendového bydlení Nedostatek finančních prostředků obce pro rozvoj TV zařízení (115) 5

6 individuální rekreace Dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku funkční pouze autobusová doprava (kromě individuální) (služby) sociální pilíř 1 Mírný nárůst počtu obyvatel vlivem migrace 2 Nižší míra nezaměstnanosti v rámci ORP Blízkost pracovních příležitostí - Lanškroun Mírný pokles počtu obyvatel(úmrtí) V případě nárůstu obyvatelstva v důsledku výstavby absence služeb a vyšší vybavenosti, ZŠ Nedostatek pracovních příležitostí Vysoké procento výjezdu za prací a do škol Omezování autobusové dopravy Vyšší % nezaměstnanosti vzhledem k ORP (Lanš.) Výjezd za prací Podpora rozvoje služeb, OV a pracovních příležitostí Podpora pracovních příležitostí v místě, práce z domu Postupné denní vylidňování obce vlivem výjezdu za prací a do škol, oslabená rentabilita místní občanské vybavenosti, možný postupný zánik Nárůst počtu ekonomicky neaktivního obyvatelstva 3 Nižší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti vzhledem k ORP 4 Vyšší % VŠ vzdělaného obyvatelstva vzhledem k ORP 5 Mírný nárůst obydlených bytů v rámci ORP (0,7) Postupné stárnutí populace Nutnost individuální dopravy do škol Omezená autobusová doprava Zvyšování pracovních příležitostí v místě v sektoru služeb, hlídání dětí, péče o seniory Příležitost realizace vzdělávací střediska s možnost rozšíření vzdělanosti místního obyvatelstva (pořádání kurzů, rozšíření pracovní příležitosti) Udržet autobusovou dopravu alespoň v současném rozsahu (dostupnost do škol) Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných trend v regionu Denní vylidňování obce 2. odůvodnění vyhodnocení vyváženosti územních podmínek (115) 6

7 pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + Vysoký podíl zemědělské půdy, jedinečnost v konfiguraci terénu a vysoká hodnota okolní krajiny, výskyt záplavového území hospodářský - Absence ekonomického zázemí, dobrá technická infrastruktura,nedostatečná občanská vybavenost, obec leží u hlavní silniční trasy. V územním plánu prověřit nové plochy pro komerční využití,cyklotrasy, penziony, ubytovny, restaurace, nové sportovně turistické aktivity sociální - stabilizace i mírný nárůst obyvatel relativně prosperující obce, i přes vysokou vyjížďku obyvatel za prací mimo obec. vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 3a obec s nízkou ekonomickou základnou, s nízkou občanskou vybaveností 3. určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy urbanistické 0 dopravní křížení cyklostezky a silnice I/43 hygienické 0 přírodního charakteru 0 vzájemné střety záměrů na provedení změn místního významu: střet zastavěného území a zastavitelné plochy s vyhlášeným záplavovým územím Q 100 a s AZZÚ (Q 100 x ZÚ) střet záměru VPS ze ZÚR PK se zastavitelnou plochou a zastavěným územím dle ÚP (Z x Z) střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) SV od obce - s lesními plochami střet stávající technické infrastruktury (TS, ČOV) s vyhlášeným záplavovým územím Q 100 a s AZZÚ (Q 100 x I) střet stávající dopravní infrastruktury (silnicí I., II., III. třídy) s vyhlášeným záplavovým územím ( Q 100 x D) úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Pardubického kraje: - vymezit VPS D22: koridor pro dopravní stavbu - přeložka silnice I/43 Mladějov Lanškroun Albrechtice - vymezit VPS D23: koridor pro dopravní stavbu - přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty (115) 7

8 zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Pardubického kraje VPO ÚSES : - vymezit VPO U12 K92 (K82 Vojenský) nadregionální biokoridor na k. ú Albrechtice zachovat urbanistické hodnoty: zachovat architektonické hodnoty: NKP sloup se sousoším Piety Kostel sv. Anny Ochrana drobných architektonických a sakrálních prvků (kříže, boží mukam) využít plochy brownfield : opuštěný zemědělský průmyslový areál čp.67, zapracovat do ÚP. kraje střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) SV od obce - s lesními plochami (115) 8

9 2 název obce: Anenská Studánka (+k. ú. Helvíkov) - počet obyv. 198 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Výskyt plošných sesuvných území v S oblasti Výskyt poddolovaných území SV a V oblast Absence ložisek nerostných surovin Ochrana půdních ploch před erozními vlivy 2 Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence CHOPAV Veřejný vodovod Léčivý pramen ( dříve Lázně sv. Anny, dnes Domov u studánky) Absence aktivní zóny záplavového území v zastavěném území obce Ochranné pásmo vodního zdroje Kanalizace a ČOV u Domova u studánky Požární nádrž v obci Absence kanalizace, ČOV v intravilánu AS a Helvíkov Záplavové území v kat. území Helvíkov Řešení absence kanalizace formou návrhu např. DČOV Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Lokální narušení stability svahových partií vlivem půdní eroze Hrozba znečištění vod vlivem absence kanalizace Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech Ošetřování plodin pesticidy a herbicidy ohrožení podzemních vod 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Vysoká kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí Plynofikace části u Domova 4 Vysoký přírodní potenciál krajiny Vymezeny prvky ÚSES (NRBK K 82 Boršov Loučský Přetrvávající spalování fosilních paliv v topném období Absence plynofikace obce AS, Helvíkov Dopravní zátěž páteřní komunikace v AS (368/12, 368/13) Zvýšení podílu ekologického vytápění Rozvoj systému separace odpadů a likvidace organického odpadu v místě zdrojů (kompostování) Stavby mimo zastavěné území Návrh izolační a doprovodné zeleně u nově navrhovaných staveb Návrh krajinotvorné zeleně Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy u páteřní komunikace v AS Zvyšování podílu vytápění tuhými palivy Narušení přírodního potenciálu krajiny rozvolněnou nekoncepční zástavbou (115) 9

10 les a K93 Uhersko v urbanistické tvorbě 5 Vyšší míra zalesnění Vyšší podíl zemědělské půdy vedené jako TTP Nadměrné použití tzv. těžké mechanizace na zemědělské půdě, nevhodné způsoby hospodaření na svažitých pozemcích,používání herbicidů a pesticidů degradace orničních a podorničních vrstev - ztráta schopnosti zadržovat vláh, eroze vodní, větrná Zvýšení podílu ekologického hospodářství na zemědělských plochách Vytvářet příležitosti pro rodinné ekofarmy a ekologické hospodaření při lesnické činnosti Rozšiřovat druhovou skladbu lesních půdách Využití dotačních titulů na zalesňování a ekologické hospodářství Pokračující zábor ZPF pro výstavbu Kalamitní stavy na lesní půdě jako důsledek nesprávného hospodaření (monokultury, plošné kácení) Erozní procesy na zemědělské půdě jako důsledek nesprávného hospodaření hospodářský pilíř 1 TI: Vodovod Kanalizace (část u Domova) obcí prochází silnice III. Třídy Dobrá dostupnost autobusovou dopravou Možnost napojení na nadřazenou komunikační síť I/43 ( na Lanškroun) 2 Pracovní příležitost v nedalekém Lanškrouně Nárůst zájmu mladých rodin o bydlení mimo velká sídla 3 VS NKP kaple sv. Anny se sousoším Panny Marie, při č. Nedořešený systém likvidace splaškových vod s napojením na ČOV Absence plynofikace Absence železniční dopravy Omezování spojů hromadné autobusové dopravy Absence cyklotrasy Vysoký stupeň výjezdu za prací Nízká míra podnikatelských aktivit Zánik původních pracovních příležitostí (zemědělská výroba, lesnictví) Negativní dominanta: 6 větrných elektráren mezi AS a Helvíkovem s dopadem na Zachování kvalitních hodnot pro bydlení stabilizací a podporou rozvoje obce Dořešení technické infrastruktury (kanalizace, plynofikace) Podpora cykloturistiky, pěší turistiky v návaznosti na vysoký přírodní potenciál v těsné blízkosti obce rozšíření pracovní nabídky ve sféře služeb Podpora rozvoje pracovních aktivit vymezením nových ploch pro podnikání např. využitím brownfieldů (bývalý kravín) Vytvoření nových ploch pro rozvoj bydlení včetně ploch pro OV a rozvoj podnikání Přitížení místní dopravy v obci Úbytek trvale bydlících obyvatel hrozba využívání sídla jako noclehárny Nezájem o návrat k zemědělské sféře, sadovnictví, ovocnářství, zahradnictvíma tradičnímu zpracovatelství, náročnost vstupních nákladů Snaha developerů o nárůst výstavby satelitního bydlení v zázemí města Lanškroun. (115) 10

11 p. 41 včetně prameniště Další: Kostel sv. Vavřince (1907), Kamenný krucifix 1776 před kostelem UH Areál kolem kostela a náves Areál u Domova u studánky, včetně kaple a prameniště VKP 0 Celé území s potenciálními archeologickými nálezy; Převažující bydlení v rodinném domě se zahradou, Nárůst výstavby RD Rozvolněná venkovská zástavba podél místní komunikace. 4 OV OÚ,místní knihovna,smíšená prodejna Jednoty, pohostinství, občerstvení, dětské hřiště, fotbal. hřiště, detaš. pracoviště obvod. lékaře Domov pro osoby se zdravotním postižením obec Trpík (hluk) Bez napojení na železniční síť Nekvalitní místní komunikace 368/12 a 368/13 Absence zdravotního zařízení, ZŠ, MŠ Vysoká intenzita vyjížďky za prací a do škol Podpora příležitostí práce z domu, podpora rozvoje služeb pro zvýšení zaměstnanosti v obci Vytváření příležitostí pro rozvoj sezónních prací (sadovnictví, rodinné farmy,turismus, sezónní služby) Možný nesoulad původních obyvatel a novousedlíků, kteří nemají kořeny a vazby ve venkovském prostředí. Překotný nárůst výstavby RD mimo zastavěné území obce se všemi negativními důsledky. Zvyšování podílu nezaměstnanosti vzhledem ke zhoršujícím se možnostem dopravy Nedostatek finančních prostředků na rozvoj aktivit pro zvýšení zaměstnanosti 5 Vysoce kvalitní přírodní zázemí obce v návaznosti na blízké přírodní atraktivity Velké procento objektů využíváno pro rekreaci Rekreační chatová oblast individuální rekreace Dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku, lyžařské trasy Absence zázemí pro sport Absence napojení na železnici, funkční pouze autobusová doprava (kromě individuální) Regulace individuální výstavby rekreačních objektů Využití stávajících nevyužívaných hospodářských objektů nebo usedlostí pro rekreaci a zázemí rekreace (služby) Možný nárůst podílu víkendového bydlení Nedostatek finančních prostředků obce pro rozvoj TV zařízení (115) 11

12 sociální pilíř 1 Vysoký nárůst počtu obyvatel vlivem migrace V případě nárůstu obyvatelstva v důsledku výstavby absence služeb a vyšší vybavenosti, MŠ,ZŠ Nedostatek pracovních příležitostí Vysoké procento výjezdu za prací a do škol Podpora rozvoje služeb, OV a pracovních příležitostí Postupné denní vylidňování obce vlivem výjezdu za prací a do škol, oslabená rentabilita místní občanské vybavenosti, možný postupný zánik 2 Blízkost pracovních příležitostí - Lanškroun Vysoká míra nezaměstnanosti vzhledem k ORP (Lanš.) Výjezd za prací 3 Postupné stárnutí populace Vyšší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti vzhledem k ORP 4 Vyšší % VŠ vzdělaného obyvatelstva vzhledem k ORP Nutnost individuální dopravy do škol 5 Úbytek obydlených bytů v rámci ORP (-7,7) 2. odůvodnění vyhodnocení vyváženosti územních podmínek Podpora pracovních příležitostí v místě, práce z domu Zvyšování pracovních příležitostí v místě v sektoru služeb, hlídání dětí, péče o seniory Příležitost realizace vzdělávacího střediska - možnost rozšíření vzdělanosti místního obyvatelstva (pořádání kurzů, rozšíření pracovní příležitosti) Udržet autobusovou dopravu alespoň v současném rozsahu (dostupnost do škol) Nárůst počtu ekonomicky neaktivního obyvatelstva Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných trend v regionu Denní vylidňování obce pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + jedinečnost v konfiguraci terénu a vysoká hodnota okolní krajiny vysoký podíl lesních ploch hospodářský - Absence ekonomického zázemí, absence TI s výjimkou vodovodu,nedostatečná občanská vybavenost, obec leží u hlavní silniční trasy. V územním plánu prověřit nové plochy pro komerční využití ve vztahu rekreačně turistickému účelu a pro rozvoj ekonomické sféry. Cyklotrasy, penziony, ubytovny, restaurace, nové sportovně turistické aktivity sociální + rychlý nárůst obyvatel relativně prosperující obce, i přes vysokou vyjížďku obyvatel za prací mimo obec. (115) 12

13 vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 2b obec s nízkou ekonomickou základnou, s nízkou občanskou vybaveností, využívající výhod nadstandardních podmínek pro kvalitu bydlení 3. určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy urbanistické větrné elektrárny, brownfield (bývalý kravín) dopravní - 0 hygienické -0 přírodního charakteru -0 vzájemné střety záměrů na provedení změn místního významu - střet zastavěného území a zastavitelné plochy se záplavovým územím Q100 a s AZZÚ (Q100 x ZÚ) úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Pardubického kraje: - 0 zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Pardubického kraje VPO ÚSES : - vymezit VPO U09 K82 Boršov Loučský les - nadregionální biokoridor na k. ú Anenská Studánka - vymezit VPO U13 K93 Uhersko K132 k. ú. Anenská Studánka, Helvíkov zachovat urbanistické hodnoty: zachovat architektonické hodnoty: NKP: kaple sv. Anny a sousoší P.Marie, prameniště Kostel sv.vavřince, kamenný krucifix při kostelu Ochrana drobných architektonických a sakrálních prvků (kříže, boží mukam) využít plochy brownfield - plocha bývalého kravína. kraje - bez úkolu pro ÚPD kraje (115) 13

14 3 název obce: Cotkytle (+ k.ú. Herbortice, Mezilesí u Lanškrouna) počet obyv. 404 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Absence CHLÚ a ložisek nerostných surovin Důsledná ochrana půdních ploch před erozními vlivy Lokální narušení stability svahových partií vlivem vodní eroze 2 Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Veřejný vodovod 10%, ostatní studny Absence aktivní zóny záplavového území Absence kanalizace a ČOV plán jednotné kanal. Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Dobrá kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí (mimo topné období) Dopravní zátěž páteřní komunikace v obci - exhalace Absence plynofikace, zhoršení ovzduší v zimním období spalováním fosilních paliv Výskyt staré ekologické zátěže - skládka Větší využití alternativních zdrojů vytápění Sanace starých ekologických zátěží Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy vlivem nárůstu výstavby a v souvislosti s rekreačním využitím obce 4 Vymezeny prvky ÚSES - NRBK K92, LBK, LBC Přírodní památka Selský potok Přírodní rezervace Selský les, V Dole Vymezena lokalita NATURA 2000 Moravská Sázava Významný vyhlídkový bod 2 Rozhledna Lázek JZ od obce Důsledná ochrana přírodního fenoménu krajiny Narušení přírodního potenciálu krajiny nevhodným využitím (zástavba, nadměrné zábory pro sportovní areálym) 5 Relativně značný podíl Nízký podíl orné půdy Zachování, případně rozšíření Pokračující eroze půdy a (115) 14

15 roztroušené zeleně, převaha ploch s TTP Drobnější členění zemědělských ploch s rozmanitým využitím Vysoký lesních ploch podílu zatravněných ploch, lesních ploch Návrh protierozních opatření Zvýšení podílu ekologického hospodářství na zemědělských plochách Vytvářet příležitosti pro rodinné ekofarmy a ekologické hospodaření, sadovnictví ztráty ornice Zábor ZPF pro výstavbu hospodářský pilíř 1 TI: Vodovod 10% Dobrá dostupnost autobusovou dopravou Napojení na silnici I/43 Cyklotrasa 4225, 4224 Běžecké trasy, lyžařský areál Absence napojení na železnici Absence plynofikace Absence kanalizace Průtah silnice II/368 - exhalace Podpora cykloturistiky, pěší turistiky a zimních sportů v návaznosti na vysoký přírodní potenciál v obci a okolí Rozšíření pracovní nabídky ve sféře služeb Přitížení místní dopravy v obci V období letních a zimních rekreačních období 2 Obec s vysokým rekreačním potenciálem vyšší míra podnikatelské aktivity Vysoký stupeň výjezdu za prací Podpora rozvoje pracovních aktivit ve sféře služeb a turistice Hrozba využívání sídla jako noclehárny 3 VS NKP: Cotkytle: Kříž před kostelem Socha sv. Jana Nepomuckého Pomník protifaš. Bojovníků Další: Cotkytle: Kostel sv. Jana Nep. Rozhledna Lázek s hospodou Lidová architektura - roubenky Herbortice, Mezilesí kaple, roubenky Více než polovina staveb pro bydlení slouží rekreačnímu bydlení Příležitost pro kvalitní bydlení Překotný nárůst výstavby RD a objektů pro rekreaci, se všemi negativními důsledky. (115) 15

16 UH Areál kostela sv. Jana Nep. a okolí Centrum osady Herb. s kaplí Bolestné P.M. VKP: Celé území s potenciálními archeologickými nálezy; Převažující bydlení v rodinném domě se zahradou, ubytování v soukromí Rozvolněná venkovská zástavba 4 OV OÚ,pošta, knihovna, MŠ, ZŠ (1-4) obchody, pohostinství, penziony a ubytovací kapacity, ski areály, zázemí pro sport a rekreaci Hřiště Absence zákl. a vyššího školství, zdravotnictví Vysoká intenzita vyjížďky za prací a škol Podpora příležitostí práce z domu, podpora rozvoje v oblasti rekreace pro zvýšení zaměstnanosti v obci 5 Kvalitní přírodní zázemí v obci a okolí Dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku, zimní sporty, dlouhodobou i krátkodobou rekreaci Objekty individuální i hromadné rekreace Dobré napojení na I/43 Absence návaznosti na železnici Příležitost v rozvoji ploch pro sport a rekreaci Hrozba zátěže krajiny nadměrným rozvojem staveb pro rekreaci sociální pilíř 1 Zájem mladých rodin o bydlení v kvalitním životním prostředí Stagnace a mírný pokles počtu obyvatelstva Stárnutí obyvatelstva Absence základní občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví Příležitost zaměstnání v oblasti služeb a turistiky Podpora rozvoje služeb, OV a pracovních příležitostí Postupné denní vylidňování obce vlivem výjezdu za prací a škol, oslabená rentabilita místní občanské vybavenosti (115) 16

17 Vysoké procento výjezdu za prací a do škol 2 Vyšší míra podnikatelské aktivity Výjezd za prací, zhoršená dostupnost ORP Lanškroun Vyšší míra nezaměstnanosti vzhledem k ORP Podpora pracovních příležitostí v místě Nárůst počtu ekonomicky neaktivního obyvatelstva 3 Vyšší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti vzhledem k ORP Vysoký index stáří 4 Nižší % VŠ vzdělaného obyvatelstva vzhledem k OR Spatná dostupnost vzdělání ZŠ druhého stupně Nutnost individuální dopravy do škol 5 Pokles výstavby RD Úbytek obydlených bytů v rámci ORP (-10,3) Zvyšování pracovních příležitostí v místě v sektoru služeb, hlídání dětí, péče o seniory Udržet autobusovou dopravu alespoň v současném rozsahu (dostupnost do škol) Možnost zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných trend v regionu Denní vylidňování obce 2. odůvodnění vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + Vysoký přírodní potenciál krajiny, relativně dobrá dostupnost okolní krajiny s vysokým podílem lesních ploch, rekreační oblast s dobrou dopravní dostupností s výjimkou napojení na železnici hospodářský - Nízká úroveň TI, nízká úroveň základní OV (školství, zdravotnictví), dobrá dopravní dostupnost na nadřazenou komunikační síť I/43, chybí napojení na železnici sociální - Stagnace obyvatelstva, úbytek vlivem záporného migračního salda, vyšší míra podnikatelské aktivity způsobena vyšší nezaměstnaností vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 3a obec se stagnující ekonomickou základnou, špatnou TI a OV, využívající výhod dobrých podmínek pro kvalitu bydlení a rekreaci (115) 17

18 3. určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy urbanistické 0 dopravní 0 hygienické -0 přírodního charakteru nenavazující prvky ÚSES lokální úrovně vzájemné střety záměrů na provedení změn místního významu: střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) Cotkytle, k.ú. Herbortice - s lesními plochami úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Pardubického kraje: - vymezit VPS D23: koridor pro dopravní stavbu - přeložka silnice I/43 Albrechtice Štíty na k. ú Herbortice, Mezilesí (obec Cotkytle); tato VPS byla vymezena ve změně č. 2 ÚPO Cotkytle. zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Pardubického kraje VPO ÚSES : - vymezit VPO U12 K92 (K82 Vojenský) nadregionální biokoridor na k. ú Cotkytle zachovat urbanistické hodnoty zachovat architektonické hodnoty: NKP: Cotkytle Kříž před kostelem Socha sv. Jana Nepomuckého Pomník protifaš. Bojovníků Další: Cotkytle Kostel sv. Jana Nep. Rozhledna Lázek s hospodou Lidová architektura - roubenky Herbortice, Mezilesí: kaple, roubenky Ochrana drobných architektonických a sakrálních prvků (kříže, boží muka, pomníkym) využít plochy brownfieldů: 0. (115) 18

19 kraje střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) Cotkytle, k.ú. Herbortice, s lesními plochami (115) 19

20 4 název obce: Čenkovice počet obyv. 183 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Absence CHLÚ a ložisek nerostných surovin Důsledná ochrana půdních ploch před erozními vlivy Lokální narušení stability svahových partií vlivem vodní eroze 2 Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence CHOPAV Veřejný vodovod + studny Absence aktivní zóny záplavového území Kanalizace splašková + COV Nádrž pro zasněžování 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Dobrá kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí (mimo topné období) ČOV pro střed obce a 100 objektů Dopravní zátěž páteřní komunikace v obci - exhalace Absence plynofikace, zhoršení ovzduší v zimním období spalováním fosilních paliv Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Větší využití alternativních zdrojů vytápění Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy vlivem nárůstu výstavby a v souvislosti s rekreačním využitím obce 4 Vymezeny prvky ÚSES - NRBK K80 Sedloňovský vrch, Topielisko - Raškov, LBK, LBC Přírodní park Suchý vrch Buková hora (V oblast) Přírodní památka Čenkovička Vymezena lokalita NATURA 2000 ptačí oblast Kralický Sněžník Významný vyhlídkový bod - Buková Hora, Vyhlídka Na Důsledná ochrana přírodního fenoménu krajiny Narušení přírodního potenciálu krajiny nevhodným využitím (zástavba, nadměrné zábory pro sportovní areálym) (115) 20

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU M A L Ý B O R PODKLAD PRO ORP Pořizovatel: Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování Datum: 2015 1 Základní údaje Pořizovatel: Městský úřad Horažďovice, odbor

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Aktualizace původního projektu, který byl spolufinancován z prostředků EU Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Původní zpracování Územně analytických podkladů správního

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

ÚP Chrastava Návrh pro VP. včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP. Město Chrastava. Fučíkova 137/10, 460 01, Liberec 5

ÚP Chrastava Návrh pro VP. včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP. Město Chrastava. Fučíkova 137/10, 460 01, Liberec 5 Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Chrastava 11.Změna včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP Část díla: Pořizovatel: Návrh pro veřejné projednání textová

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Oldřichov v Hájích Část díla: Návrh textová část Pořizovatel: Obec Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Zhotovitel:

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ORP BLOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Úvod Třetí úplná aktualizace územně analitických podkladů (dále jen ÚAP ) obce s rozšířenou působností Blovice navazuje na předchozí úplnou

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 1 Obsah OBSAH... 2 1. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS PODŘIPSKO... 4 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA... 4 1.2 HISTORICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA...

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU B U D Ě T I C E Návrh Pořizovatel: Městský úřad Sušice, úřad územního plánování Datum: 2012 1 Základní údaje Pořizovatel: Zadavatel: Dotčené území: Fáze ÚPD: Zpracovatel ÚPD: Schvalující

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více