ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ"

Transkript

1 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun část 3. úplná aktualizace ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ pro správní území obce s rozšířenou působností Lanškroun Pořizovatel: Zhotovitel: GEPRO spol. s r. o. Štefánikova Praha 5 Ing.arch. Dana Pokojová Ing. arch. Mariana Langová (115) Městský úřad Lanškroun Odbor stavební úřad Nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní město Lanškroun 10/2014 1

2 TABULKOVÁ ČÁST 4. Swot analýza obcí Vymezení 22 obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Lanškroun: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek (115) 2

3 1. SWOT za jednotlivé obce v území obce s rozšířenou působností Lanškroun: 1 název obce: Albrechtice - počet obyv. 467 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Absence výrazných negativních jevů v oblasti horninového prostředí a geologie (sesuvy, poddolované území apod.) Absence ložisek nerostných surovin Možná lokální eroze půdních ploch vlivem špatných agrotechnických postupů Ochrana půdních ploch před erozními vlivy 2 Veřejný vodovod Výskyt zdrojů podzemních vod Přírodní tok Moravská Sázava 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Vysoká kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí Aktivní zóna záplavového území Q100 i v zastavěném území Chybí napojení splaškové kanalizace na ČOV Vodní eroze svažitých půd ČOV ve vlastnictví majitelů objektů Přetrvávající spalování fosilních paliv v topném období Absence plynofikace Výskyt starých ekologických zátěží Návrh protipovodňových opatření (rozlivové loučky, poldry apod.) Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Zvýšení podílu ekologického vytápění Rozvoj systému separace odpadů a likvidace organického odpadu v místě zdrojů (kompostování) Lokální narušení stability svahových partií vlivem půdní eroze Hrozba povodní v zastavěném území Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech Ošetřování plodin pesticidy a herbicidy ohrožení podzemních vod Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy Zvyšování podílu vytápění tuhými palivy 4 Vysoký přírodní potenciál krajiny ( údolí Moravské Sázavy) krajina s minimálním narušením přírodních struktur Vymezeny prvky ÚSES (NRBK K92 (K82 Vojenský),RBC 9011 Městský les Lokalita NATURA 2000 evropsky významná lokalita Stavby mimo zastavěné území Návrh izolační a doprovodné zeleně u nově navrhovaných staveb včetně liniových Návrh krajinotvorné zeleně v urbanistické tvorbě Narušení přírodního potenciálu krajiny rozvolněnou nekoncepční zástavbou (115) 3

4 hospodářský pilíř Moravská Sázava VKPR Babí Kout les a vodní tok Významný vyhlídkový bod: kopec nad obcí s vysílačem 5 Vysoká míra zalesnění Vysoký podíl zemědělské půdy vedené jako TTP 1 TI: Vodovod Kanalizace (část) obcí prochází silnice III. Třídy jižně od obce I. Tř. Dobrá dostupnost autobusovou dopravou dobré napojení na nadřazenou komunikační síť ( na Lanškroun) Cyklotrasa Pracovní příležitost v nedalekém Lanškrouně Nárůst zájmu mladých rodin o bydlení mimo velká sídla Nadměrné použití tzv. těžké mechanizace jak na zemědělské, tak na lesní půdě Nevhodné způsoby hospodaření na svažitých pozemcích Hojné používání herbicidů a pesticidů Nedořešený systém likvidace splaškových vod s napojením na ČOV Absence plynofikace Absence železniční dopravy Omezování spojů hromadné autobusové dopravy Vysoký stupeň výjezdu za prací Nízká míra podnikatelských aktivit Zánik původních pracovních Zvýšení podílu ekologického hospodářství na zemědělských plochách Vytvářet příležitosti pro rodinné ekofarmy a ekologické hospodaření při lesnické činnosti Rozšiřovat druhovou skladbu lesních půdách Využití dotačních titulů na zalesňování a ekologické hospodářství Zachování kvalitních hodnot pro bydlení stabilizací rozvoje obce Dořešení technické infrastruktury (kanalizace s ohledem na záplavovou oblast) Podpora cykloturistiky, pěší turistiky v návaznosti na vysoký přírodní potenciál v těsné blízkosti obce rozšíření pracovní nabídky ve sféře služeb Podpora rozvoje pracovních aktivit v zemědělském odvětví s důrazem na přírodě blízké hospodaření a tradiční zpracovatelské aktivity Pokračující zábor ZPF pro výstavbu Kalamitní stavy na lesní půdě jako důsledek nesprávného hospodaření (monokultury, plošné kácení) Erozní procesy na zemědělské půdě jako důsledek nesprávného hospodaření(rozsáhlé monokultury, nesprávná orba, nesprávné osevní postupy,použití těžké mechanizace, likvidace mimoletní zeleně nesprávné meliorace, použití chemiem) Přitížení místní dopravy v obci sezónním rozvojem turistiky Nezájem o návrat k zemědělské sféře, sadovnictví, ovocnářství, zahradnictvíma tradičnímu zpracovatelství, náročnost (115) 4

5 3 VS NKP sloup se sousoším Piety Další: Kostel sv. Anny , dominanta, poutní místo UH Areál kostela sv. Anny Údolí Moravské Sázavy VKP Babí kout Šlajfront Celé území s potenciálními archeologickými nálezy; Převažující bydlení v rodinném domě se zahradou, Rozvolněná venkovská zástavba podél místní komunikace. 4 OV OÚ,MŠ, místní knihovna, prodejna Konzum, hřiště fotbal, volejbal, tělocvična Domov pro seniory Spolky - hasiči, myslivci, T.J 5 Vysoce kvalitní přírodní zázemí obce v návaznosti na blízké přírodní atraktivity údolí Moravské Sázavy naučná stezka Rekreační chatová oblast příležitostí (zemědělská výroba, lesnictví) Stagnace bytové výstavby Bez napojení na železniční síť Absence zdravotního zařízení, ZŠ Vysoká intenzita vyjížďky za prací a do škol Chybějící zázemí pro sezónní turistické aktivity (občerstvení, dětské hřištěm) Chybí zařízení pro sport (kromě venkovního hřiště) Chybí napojení na železnici, Podpora rozvoje rodinných farem, prodej produktů ze dvora zásobování blízkých rekreačních oblastím Podpora turismu s ohledem na blízkost krajiny s vysokým přírodním potenciálem Plochy k obnově brownfield areál čp. 67 Podpora příležitostí práce z domu, podpora rozvoje služeb pro zvýšení zaměstnanosti v obci Vytváření příležitostí pro rozvoj sezónních prací (sadovnictví, rodinné farmy,turismus, sezónní služby) Regulace individuální výstavby rekreačních objektů Využití stávajících nevyužívaných hospodářských objektů nebo usedlostí pro rekreaci a zázemí rekreace vstupních nákladů Snaha developerů o nárůst výstavby satelitního bydlení v zázemí města Lanškroun. Možný nesoulad původních obyvatel a novousedlíků, kteří nemají kořeny a vazby ve venkovském prostředí. Překotný nárůst výstavby RD mimo zastavěné území obce se všemi negativními důsledky. Zvyšování podílu nezaměstnanosti vzhledem ke zhoršujícím se možnostem dopravy Nedostatek finančních prostředků na rozvoj aktivit pro zvýšení zaměstnanosti Možný nárůst podílu víkendového bydlení Nedostatek finančních prostředků obce pro rozvoj TV zařízení (115) 5

6 individuální rekreace Dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku funkční pouze autobusová doprava (kromě individuální) (služby) sociální pilíř 1 Mírný nárůst počtu obyvatel vlivem migrace 2 Nižší míra nezaměstnanosti v rámci ORP Blízkost pracovních příležitostí - Lanškroun Mírný pokles počtu obyvatel(úmrtí) V případě nárůstu obyvatelstva v důsledku výstavby absence služeb a vyšší vybavenosti, ZŠ Nedostatek pracovních příležitostí Vysoké procento výjezdu za prací a do škol Omezování autobusové dopravy Vyšší % nezaměstnanosti vzhledem k ORP (Lanš.) Výjezd za prací Podpora rozvoje služeb, OV a pracovních příležitostí Podpora pracovních příležitostí v místě, práce z domu Postupné denní vylidňování obce vlivem výjezdu za prací a do škol, oslabená rentabilita místní občanské vybavenosti, možný postupný zánik Nárůst počtu ekonomicky neaktivního obyvatelstva 3 Nižší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti vzhledem k ORP 4 Vyšší % VŠ vzdělaného obyvatelstva vzhledem k ORP 5 Mírný nárůst obydlených bytů v rámci ORP (0,7) Postupné stárnutí populace Nutnost individuální dopravy do škol Omezená autobusová doprava Zvyšování pracovních příležitostí v místě v sektoru služeb, hlídání dětí, péče o seniory Příležitost realizace vzdělávací střediska s možnost rozšíření vzdělanosti místního obyvatelstva (pořádání kurzů, rozšíření pracovní příležitosti) Udržet autobusovou dopravu alespoň v současném rozsahu (dostupnost do škol) Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných trend v regionu Denní vylidňování obce 2. odůvodnění vyhodnocení vyváženosti územních podmínek (115) 6

7 pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + Vysoký podíl zemědělské půdy, jedinečnost v konfiguraci terénu a vysoká hodnota okolní krajiny, výskyt záplavového území hospodářský - Absence ekonomického zázemí, dobrá technická infrastruktura,nedostatečná občanská vybavenost, obec leží u hlavní silniční trasy. V územním plánu prověřit nové plochy pro komerční využití,cyklotrasy, penziony, ubytovny, restaurace, nové sportovně turistické aktivity sociální - stabilizace i mírný nárůst obyvatel relativně prosperující obce, i přes vysokou vyjížďku obyvatel za prací mimo obec. vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 3a obec s nízkou ekonomickou základnou, s nízkou občanskou vybaveností 3. určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy urbanistické 0 dopravní křížení cyklostezky a silnice I/43 hygienické 0 přírodního charakteru 0 vzájemné střety záměrů na provedení změn místního významu: střet zastavěného území a zastavitelné plochy s vyhlášeným záplavovým územím Q 100 a s AZZÚ (Q 100 x ZÚ) střet záměru VPS ze ZÚR PK se zastavitelnou plochou a zastavěným územím dle ÚP (Z x Z) střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) SV od obce - s lesními plochami střet stávající technické infrastruktury (TS, ČOV) s vyhlášeným záplavovým územím Q 100 a s AZZÚ (Q 100 x I) střet stávající dopravní infrastruktury (silnicí I., II., III. třídy) s vyhlášeným záplavovým územím ( Q 100 x D) úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Pardubického kraje: - vymezit VPS D22: koridor pro dopravní stavbu - přeložka silnice I/43 Mladějov Lanškroun Albrechtice - vymezit VPS D23: koridor pro dopravní stavbu - přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty (115) 7

8 zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Pardubického kraje VPO ÚSES : - vymezit VPO U12 K92 (K82 Vojenský) nadregionální biokoridor na k. ú Albrechtice zachovat urbanistické hodnoty: zachovat architektonické hodnoty: NKP sloup se sousoším Piety Kostel sv. Anny Ochrana drobných architektonických a sakrálních prvků (kříže, boží mukam) využít plochy brownfield : opuštěný zemědělský průmyslový areál čp.67, zapracovat do ÚP. kraje střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) SV od obce - s lesními plochami (115) 8

9 2 název obce: Anenská Studánka (+k. ú. Helvíkov) - počet obyv. 198 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Výskyt plošných sesuvných území v S oblasti Výskyt poddolovaných území SV a V oblast Absence ložisek nerostných surovin Ochrana půdních ploch před erozními vlivy 2 Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence CHOPAV Veřejný vodovod Léčivý pramen ( dříve Lázně sv. Anny, dnes Domov u studánky) Absence aktivní zóny záplavového území v zastavěném území obce Ochranné pásmo vodního zdroje Kanalizace a ČOV u Domova u studánky Požární nádrž v obci Absence kanalizace, ČOV v intravilánu AS a Helvíkov Záplavové území v kat. území Helvíkov Řešení absence kanalizace formou návrhu např. DČOV Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Lokální narušení stability svahových partií vlivem půdní eroze Hrozba znečištění vod vlivem absence kanalizace Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech Ošetřování plodin pesticidy a herbicidy ohrožení podzemních vod 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Vysoká kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí Plynofikace části u Domova 4 Vysoký přírodní potenciál krajiny Vymezeny prvky ÚSES (NRBK K 82 Boršov Loučský Přetrvávající spalování fosilních paliv v topném období Absence plynofikace obce AS, Helvíkov Dopravní zátěž páteřní komunikace v AS (368/12, 368/13) Zvýšení podílu ekologického vytápění Rozvoj systému separace odpadů a likvidace organického odpadu v místě zdrojů (kompostování) Stavby mimo zastavěné území Návrh izolační a doprovodné zeleně u nově navrhovaných staveb Návrh krajinotvorné zeleně Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy u páteřní komunikace v AS Zvyšování podílu vytápění tuhými palivy Narušení přírodního potenciálu krajiny rozvolněnou nekoncepční zástavbou (115) 9

10 les a K93 Uhersko v urbanistické tvorbě 5 Vyšší míra zalesnění Vyšší podíl zemědělské půdy vedené jako TTP Nadměrné použití tzv. těžké mechanizace na zemědělské půdě, nevhodné způsoby hospodaření na svažitých pozemcích,používání herbicidů a pesticidů degradace orničních a podorničních vrstev - ztráta schopnosti zadržovat vláh, eroze vodní, větrná Zvýšení podílu ekologického hospodářství na zemědělských plochách Vytvářet příležitosti pro rodinné ekofarmy a ekologické hospodaření při lesnické činnosti Rozšiřovat druhovou skladbu lesních půdách Využití dotačních titulů na zalesňování a ekologické hospodářství Pokračující zábor ZPF pro výstavbu Kalamitní stavy na lesní půdě jako důsledek nesprávného hospodaření (monokultury, plošné kácení) Erozní procesy na zemědělské půdě jako důsledek nesprávného hospodaření hospodářský pilíř 1 TI: Vodovod Kanalizace (část u Domova) obcí prochází silnice III. Třídy Dobrá dostupnost autobusovou dopravou Možnost napojení na nadřazenou komunikační síť I/43 ( na Lanškroun) 2 Pracovní příležitost v nedalekém Lanškrouně Nárůst zájmu mladých rodin o bydlení mimo velká sídla 3 VS NKP kaple sv. Anny se sousoším Panny Marie, při č. Nedořešený systém likvidace splaškových vod s napojením na ČOV Absence plynofikace Absence železniční dopravy Omezování spojů hromadné autobusové dopravy Absence cyklotrasy Vysoký stupeň výjezdu za prací Nízká míra podnikatelských aktivit Zánik původních pracovních příležitostí (zemědělská výroba, lesnictví) Negativní dominanta: 6 větrných elektráren mezi AS a Helvíkovem s dopadem na Zachování kvalitních hodnot pro bydlení stabilizací a podporou rozvoje obce Dořešení technické infrastruktury (kanalizace, plynofikace) Podpora cykloturistiky, pěší turistiky v návaznosti na vysoký přírodní potenciál v těsné blízkosti obce rozšíření pracovní nabídky ve sféře služeb Podpora rozvoje pracovních aktivit vymezením nových ploch pro podnikání např. využitím brownfieldů (bývalý kravín) Vytvoření nových ploch pro rozvoj bydlení včetně ploch pro OV a rozvoj podnikání Přitížení místní dopravy v obci Úbytek trvale bydlících obyvatel hrozba využívání sídla jako noclehárny Nezájem o návrat k zemědělské sféře, sadovnictví, ovocnářství, zahradnictvíma tradičnímu zpracovatelství, náročnost vstupních nákladů Snaha developerů o nárůst výstavby satelitního bydlení v zázemí města Lanškroun. (115) 10

11 p. 41 včetně prameniště Další: Kostel sv. Vavřince (1907), Kamenný krucifix 1776 před kostelem UH Areál kolem kostela a náves Areál u Domova u studánky, včetně kaple a prameniště VKP 0 Celé území s potenciálními archeologickými nálezy; Převažující bydlení v rodinném domě se zahradou, Nárůst výstavby RD Rozvolněná venkovská zástavba podél místní komunikace. 4 OV OÚ,místní knihovna,smíšená prodejna Jednoty, pohostinství, občerstvení, dětské hřiště, fotbal. hřiště, detaš. pracoviště obvod. lékaře Domov pro osoby se zdravotním postižením obec Trpík (hluk) Bez napojení na železniční síť Nekvalitní místní komunikace 368/12 a 368/13 Absence zdravotního zařízení, ZŠ, MŠ Vysoká intenzita vyjížďky za prací a do škol Podpora příležitostí práce z domu, podpora rozvoje služeb pro zvýšení zaměstnanosti v obci Vytváření příležitostí pro rozvoj sezónních prací (sadovnictví, rodinné farmy,turismus, sezónní služby) Možný nesoulad původních obyvatel a novousedlíků, kteří nemají kořeny a vazby ve venkovském prostředí. Překotný nárůst výstavby RD mimo zastavěné území obce se všemi negativními důsledky. Zvyšování podílu nezaměstnanosti vzhledem ke zhoršujícím se možnostem dopravy Nedostatek finančních prostředků na rozvoj aktivit pro zvýšení zaměstnanosti 5 Vysoce kvalitní přírodní zázemí obce v návaznosti na blízké přírodní atraktivity Velké procento objektů využíváno pro rekreaci Rekreační chatová oblast individuální rekreace Dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku, lyžařské trasy Absence zázemí pro sport Absence napojení na železnici, funkční pouze autobusová doprava (kromě individuální) Regulace individuální výstavby rekreačních objektů Využití stávajících nevyužívaných hospodářských objektů nebo usedlostí pro rekreaci a zázemí rekreace (služby) Možný nárůst podílu víkendového bydlení Nedostatek finančních prostředků obce pro rozvoj TV zařízení (115) 11

12 sociální pilíř 1 Vysoký nárůst počtu obyvatel vlivem migrace V případě nárůstu obyvatelstva v důsledku výstavby absence služeb a vyšší vybavenosti, MŠ,ZŠ Nedostatek pracovních příležitostí Vysoké procento výjezdu za prací a do škol Podpora rozvoje služeb, OV a pracovních příležitostí Postupné denní vylidňování obce vlivem výjezdu za prací a do škol, oslabená rentabilita místní občanské vybavenosti, možný postupný zánik 2 Blízkost pracovních příležitostí - Lanškroun Vysoká míra nezaměstnanosti vzhledem k ORP (Lanš.) Výjezd za prací 3 Postupné stárnutí populace Vyšší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti vzhledem k ORP 4 Vyšší % VŠ vzdělaného obyvatelstva vzhledem k ORP Nutnost individuální dopravy do škol 5 Úbytek obydlených bytů v rámci ORP (-7,7) 2. odůvodnění vyhodnocení vyváženosti územních podmínek Podpora pracovních příležitostí v místě, práce z domu Zvyšování pracovních příležitostí v místě v sektoru služeb, hlídání dětí, péče o seniory Příležitost realizace vzdělávacího střediska - možnost rozšíření vzdělanosti místního obyvatelstva (pořádání kurzů, rozšíření pracovní příležitosti) Udržet autobusovou dopravu alespoň v současném rozsahu (dostupnost do škol) Nárůst počtu ekonomicky neaktivního obyvatelstva Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných trend v regionu Denní vylidňování obce pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + jedinečnost v konfiguraci terénu a vysoká hodnota okolní krajiny vysoký podíl lesních ploch hospodářský - Absence ekonomického zázemí, absence TI s výjimkou vodovodu,nedostatečná občanská vybavenost, obec leží u hlavní silniční trasy. V územním plánu prověřit nové plochy pro komerční využití ve vztahu rekreačně turistickému účelu a pro rozvoj ekonomické sféry. Cyklotrasy, penziony, ubytovny, restaurace, nové sportovně turistické aktivity sociální + rychlý nárůst obyvatel relativně prosperující obce, i přes vysokou vyjížďku obyvatel za prací mimo obec. (115) 12

13 vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 2b obec s nízkou ekonomickou základnou, s nízkou občanskou vybaveností, využívající výhod nadstandardních podmínek pro kvalitu bydlení 3. určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy urbanistické větrné elektrárny, brownfield (bývalý kravín) dopravní - 0 hygienické -0 přírodního charakteru -0 vzájemné střety záměrů na provedení změn místního významu - střet zastavěného území a zastavitelné plochy se záplavovým územím Q100 a s AZZÚ (Q100 x ZÚ) úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Pardubického kraje: - 0 zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Pardubického kraje VPO ÚSES : - vymezit VPO U09 K82 Boršov Loučský les - nadregionální biokoridor na k. ú Anenská Studánka - vymezit VPO U13 K93 Uhersko K132 k. ú. Anenská Studánka, Helvíkov zachovat urbanistické hodnoty: zachovat architektonické hodnoty: NKP: kaple sv. Anny a sousoší P.Marie, prameniště Kostel sv.vavřince, kamenný krucifix při kostelu Ochrana drobných architektonických a sakrálních prvků (kříže, boží mukam) využít plochy brownfield - plocha bývalého kravína. kraje - bez úkolu pro ÚPD kraje (115) 13

14 3 název obce: Cotkytle (+ k.ú. Herbortice, Mezilesí u Lanškrouna) počet obyv. 404 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Absence CHLÚ a ložisek nerostných surovin Důsledná ochrana půdních ploch před erozními vlivy Lokální narušení stability svahových partií vlivem vodní eroze 2 Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Veřejný vodovod 10%, ostatní studny Absence aktivní zóny záplavového území Absence kanalizace a ČOV plán jednotné kanal. Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Dobrá kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí (mimo topné období) Dopravní zátěž páteřní komunikace v obci - exhalace Absence plynofikace, zhoršení ovzduší v zimním období spalováním fosilních paliv Výskyt staré ekologické zátěže - skládka Větší využití alternativních zdrojů vytápění Sanace starých ekologických zátěží Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy vlivem nárůstu výstavby a v souvislosti s rekreačním využitím obce 4 Vymezeny prvky ÚSES - NRBK K92, LBK, LBC Přírodní památka Selský potok Přírodní rezervace Selský les, V Dole Vymezena lokalita NATURA 2000 Moravská Sázava Významný vyhlídkový bod 2 Rozhledna Lázek JZ od obce Důsledná ochrana přírodního fenoménu krajiny Narušení přírodního potenciálu krajiny nevhodným využitím (zástavba, nadměrné zábory pro sportovní areálym) 5 Relativně značný podíl Nízký podíl orné půdy Zachování, případně rozšíření Pokračující eroze půdy a (115) 14

15 roztroušené zeleně, převaha ploch s TTP Drobnější členění zemědělských ploch s rozmanitým využitím Vysoký lesních ploch podílu zatravněných ploch, lesních ploch Návrh protierozních opatření Zvýšení podílu ekologického hospodářství na zemědělských plochách Vytvářet příležitosti pro rodinné ekofarmy a ekologické hospodaření, sadovnictví ztráty ornice Zábor ZPF pro výstavbu hospodářský pilíř 1 TI: Vodovod 10% Dobrá dostupnost autobusovou dopravou Napojení na silnici I/43 Cyklotrasa 4225, 4224 Běžecké trasy, lyžařský areál Absence napojení na železnici Absence plynofikace Absence kanalizace Průtah silnice II/368 - exhalace Podpora cykloturistiky, pěší turistiky a zimních sportů v návaznosti na vysoký přírodní potenciál v obci a okolí Rozšíření pracovní nabídky ve sféře služeb Přitížení místní dopravy v obci V období letních a zimních rekreačních období 2 Obec s vysokým rekreačním potenciálem vyšší míra podnikatelské aktivity Vysoký stupeň výjezdu za prací Podpora rozvoje pracovních aktivit ve sféře služeb a turistice Hrozba využívání sídla jako noclehárny 3 VS NKP: Cotkytle: Kříž před kostelem Socha sv. Jana Nepomuckého Pomník protifaš. Bojovníků Další: Cotkytle: Kostel sv. Jana Nep. Rozhledna Lázek s hospodou Lidová architektura - roubenky Herbortice, Mezilesí kaple, roubenky Více než polovina staveb pro bydlení slouží rekreačnímu bydlení Příležitost pro kvalitní bydlení Překotný nárůst výstavby RD a objektů pro rekreaci, se všemi negativními důsledky. (115) 15

16 UH Areál kostela sv. Jana Nep. a okolí Centrum osady Herb. s kaplí Bolestné P.M. VKP: Celé území s potenciálními archeologickými nálezy; Převažující bydlení v rodinném domě se zahradou, ubytování v soukromí Rozvolněná venkovská zástavba 4 OV OÚ,pošta, knihovna, MŠ, ZŠ (1-4) obchody, pohostinství, penziony a ubytovací kapacity, ski areály, zázemí pro sport a rekreaci Hřiště Absence zákl. a vyššího školství, zdravotnictví Vysoká intenzita vyjížďky za prací a škol Podpora příležitostí práce z domu, podpora rozvoje v oblasti rekreace pro zvýšení zaměstnanosti v obci 5 Kvalitní přírodní zázemí v obci a okolí Dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku, zimní sporty, dlouhodobou i krátkodobou rekreaci Objekty individuální i hromadné rekreace Dobré napojení na I/43 Absence návaznosti na železnici Příležitost v rozvoji ploch pro sport a rekreaci Hrozba zátěže krajiny nadměrným rozvojem staveb pro rekreaci sociální pilíř 1 Zájem mladých rodin o bydlení v kvalitním životním prostředí Stagnace a mírný pokles počtu obyvatelstva Stárnutí obyvatelstva Absence základní občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví Příležitost zaměstnání v oblasti služeb a turistiky Podpora rozvoje služeb, OV a pracovních příležitostí Postupné denní vylidňování obce vlivem výjezdu za prací a škol, oslabená rentabilita místní občanské vybavenosti (115) 16

17 Vysoké procento výjezdu za prací a do škol 2 Vyšší míra podnikatelské aktivity Výjezd za prací, zhoršená dostupnost ORP Lanškroun Vyšší míra nezaměstnanosti vzhledem k ORP Podpora pracovních příležitostí v místě Nárůst počtu ekonomicky neaktivního obyvatelstva 3 Vyšší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti vzhledem k ORP Vysoký index stáří 4 Nižší % VŠ vzdělaného obyvatelstva vzhledem k OR Spatná dostupnost vzdělání ZŠ druhého stupně Nutnost individuální dopravy do škol 5 Pokles výstavby RD Úbytek obydlených bytů v rámci ORP (-10,3) Zvyšování pracovních příležitostí v místě v sektoru služeb, hlídání dětí, péče o seniory Udržet autobusovou dopravu alespoň v současném rozsahu (dostupnost do škol) Možnost zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných trend v regionu Denní vylidňování obce 2. odůvodnění vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + Vysoký přírodní potenciál krajiny, relativně dobrá dostupnost okolní krajiny s vysokým podílem lesních ploch, rekreační oblast s dobrou dopravní dostupností s výjimkou napojení na železnici hospodářský - Nízká úroveň TI, nízká úroveň základní OV (školství, zdravotnictví), dobrá dopravní dostupnost na nadřazenou komunikační síť I/43, chybí napojení na železnici sociální - Stagnace obyvatelstva, úbytek vlivem záporného migračního salda, vyšší míra podnikatelské aktivity způsobena vyšší nezaměstnaností vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 3a obec se stagnující ekonomickou základnou, špatnou TI a OV, využívající výhod dobrých podmínek pro kvalitu bydlení a rekreaci (115) 17

18 3. určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy urbanistické 0 dopravní 0 hygienické -0 přírodního charakteru nenavazující prvky ÚSES lokální úrovně vzájemné střety záměrů na provedení změn místního významu: střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) Cotkytle, k.ú. Herbortice - s lesními plochami úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Pardubického kraje: - vymezit VPS D23: koridor pro dopravní stavbu - přeložka silnice I/43 Albrechtice Štíty na k. ú Herbortice, Mezilesí (obec Cotkytle); tato VPS byla vymezena ve změně č. 2 ÚPO Cotkytle. zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Pardubického kraje VPO ÚSES : - vymezit VPO U12 K92 (K82 Vojenský) nadregionální biokoridor na k. ú Cotkytle zachovat urbanistické hodnoty zachovat architektonické hodnoty: NKP: Cotkytle Kříž před kostelem Socha sv. Jana Nepomuckého Pomník protifaš. Bojovníků Další: Cotkytle Kostel sv. Jana Nep. Rozhledna Lázek s hospodou Lidová architektura - roubenky Herbortice, Mezilesí: kaple, roubenky Ochrana drobných architektonických a sakrálních prvků (kříže, boží muka, pomníkym) využít plochy brownfieldů: 0. (115) 18

19 kraje střet zastavěného území a zastavitelné plochy s přírodní hodnotou (Pr x ZÚ) - střet záměru zastavitelné plochy dopravního koridoru D23 (přeložka silnice I/43 Albrechtice - Štíty) dle ZÚR PK s vedením nadregionálního biokoridoru U12 (NRBK K92 - K82-Vojenský) Cotkytle, k.ú. Herbortice, s lesními plochami (115) 19

20 4 název obce: Čenkovice počet obyv. 183 (k ) pilíř SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby přírodní pilíř 1 Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Absence CHLÚ a ložisek nerostných surovin Důsledná ochrana půdních ploch před erozními vlivy Lokální narušení stability svahových partií vlivem vodní eroze 2 Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence CHOPAV Veřejný vodovod + studny Absence aktivní zóny záplavového území Kanalizace splašková + COV Nádrž pro zasněžování 3 Vysoký podíl vegetačních ploch v zastavěných částech obce Dobrá kvalita životního prostředí v obci Dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí (mimo topné období) ČOV pro střed obce a 100 objektů Dopravní zátěž páteřní komunikace v obci - exhalace Absence plynofikace, zhoršení ovzduší v zimním období spalováním fosilních paliv Zvyšování retenční kapacity území Důsledná ochrana vodních zdrojů Větší využití alternativních zdrojů vytápění Hrozba vodní eroze na zemědělských půdách ve svažitých oblastech Předpokládaný nárůst negativních vlivů z dopravy vlivem nárůstu výstavby a v souvislosti s rekreačním využitím obce 4 Vymezeny prvky ÚSES - NRBK K80 Sedloňovský vrch, Topielisko - Raškov, LBK, LBC Přírodní park Suchý vrch Buková hora (V oblast) Přírodní památka Čenkovička Vymezena lokalita NATURA 2000 ptačí oblast Kralický Sněžník Významný vyhlídkový bod - Buková Hora, Vyhlídka Na Důsledná ochrana přírodního fenoménu krajiny Narušení přírodního potenciálu krajiny nevhodným využitím (zástavba, nadměrné zábory pro sportovní areálym) (115) 20

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 3. aktualizace ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ pro správní území obce s rozšířenou působností města Lanškroun Zhotovitel: GEPRO spol. s r. o. Štefánikova 52 150 00 Praha 5 Ing.arch. Dana Pokojová Ing. arch.

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ROZBORY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ (návrh) Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 0. Základní infromace Název obce Kód obce 552615 Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k 31. 12. 2013 285 (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk SWOT analýza Objednatel: Město Rumburk Zhotovitel: Geo Data, s.r.o. CTN - INFO s.r.o. Datum zpracování: listopad 2008 1 Území

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad územního plánování prosinec 2012 Obsah 1. Úvod...

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Sedlec Základní informace Sedlec

Sedlec Základní informace Sedlec Sedlec Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

O R P J E S E N Í K. A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014

O R P J E S E N Í K. A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014 Ú Z E M NĚ ANALYTICKÉ PODKLADY O R P J E S E N Í K A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014 Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu,

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC Obec: Bystřec, č.p.182, 561 54 Bystřec Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Více

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Drahotěšice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Zákupy (dále Zpráva) je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1, zákona č. 183/2006

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více