AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky k Schváleno: RM dne usn. č. 359/2011 ZM dne usn. č. 70/2011

2 VIZE Kvalita efektivita dostupnost Sociální služby jsou pro uživatele dostupné a vstřícné a zajišťují jejich skutečné potřeby. Poskytované služby jsou efektivní a v požadované kvalitě. Je trvale podporován proces plánování sociálních služeb a zájem o důstojný a plnohodnotný život všech občanů

3 Obsah: 1. Organizační struktura (složení pracovních skupin je umístěno u jednotlivých PS) 2. Stručný přehled priorit všech pracovních skupin 3. Výstupy pracovních skupin 3.1 Pracovní skupina č. 1 Služby pro děti a mládež 3.2 Pracovní skupina č. 2 Poradenství 3.3 Pracovní skupina č. 3 Služby pro osoby v přechodné sociální krizi 3.4 Pracovní skupina č. 4 Služby pro seniory 3.5 Pracovní skupina č. 5 Služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 3.6 Pracovní skupina č. 6 Služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním 4. Společné priority 5. Příloha č.1 ( Postup hodnocení naplňování plánu a posuzování efektivity jeho praktických výstupů) - 2 -

4 Seznam použitých zkratek v textu: AP = akční plán ČB = České Budějovice DCH ČB = Diecézní charita České Budějovice DpS = domov pro seniory ESF = Evropský sociální fond IOP = Integrovaný operační program IP JčK = Individuální plán Jihočeského kraje JčK = Jihočeský kraj KÚ JčK = Krajský úřad Jihočeského kraje MCH ČB = Městská charita České Budějovice MM ČB = Magistrát města České Budějovice MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV = Ministerstvo vnitra MZ = Ministerstvo zdravotnictví NNO = nestátní nezisková organizace NZD = nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OP LZZ = Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OSPOD = oddělení sociálně právní ochrany dětí PČR = Policie České republiky PMS = Probační a mediační služba ROP = regionální operační program RVKPP = Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky RPSS = rozvojový plán sociální služeb SAS = sociálně aktivizační služby SFRB = Státní fond rozvoje bydlení SM ČB = Statutární město České Budějovice SO ORP = správní obvod obce s rozšířenou působností SPRSS = Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb TSP = terénní sociální práce VTOS = výkon trestu odnětí svobody ZSF JU = Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - 3 -

5 Výstupy pracovních skupin Východisko: Výstupy jednotlivých pracovních skupin, které tvoří strategickou/návrhovou část rozvojového plánu sociálních služeb (RPSS), navazují na analytickou část plánu zpracovanou při jeho tvorbě před touto aktualizací. Analytická část zůstává v nezměněné podobě součástí plánu a bude dále v dílčích bodech aktualizována během zpracování ročních akčních plánů na základě potřeb pracovních skupin. Strategická/návrhová část byla pomocí výstupů pracovních skupin aktualizována v celém rozsahu a hlavní priority pro sledované oblasti pomoci byly zpracovány do úrovně opatření a aktivit

6 1. Organizační struktura Monitorovací a řídící výbor RPSS (platný k ) 1. příslušný náměstek primátora Mgr. Rudolf Vodička 2. vedoucí OSV Pavla Mikšátková 3. pověření pracovníci OSV (2 zástupné hlasovací právo) 4. předseda výboru pro strategické plánování 5. vedoucí ORCR + pověřený pracovník ORCR (zástupné hlasovací právo) 6. zástupce poskytovatelů sociálních služeb 7. zástupce poskytovatelů sociálních služeb 8. zástupce poskytovatelů sociálních služeb Šárka Kovárnová David Kostohryz Ing. arch. Vladimír Zdvihal, předseda výboru ZM pro strategické plánování, zastupitel Ing. Dagmar Baumruková, vedoucí ORCR Ing. Pavel Janda, ředitel Domova pro seniory Máj Mgr. Antonín Klimeš, ředitel Městské charity České Budějovice (do ) Tomáš Brejcha, o.s. PREVENT, člen sociální komise RM 9. zástupce sociální komise RM Mgr. Ivan Mánek, předseda sociální (zároveň člen ZM) komise, zastupitel 10. člen Zastupitelstva města Mgr. Miroslav Bína, člen sociální komise, zastupitel 11. člen Zastupitelstva města PhDr. Oskar Marek, člen kontrolního výboru, zastupitel 12. metodička / externí hodnotitelka procesu (zástupné hlasovací právo) 13. zástupkyně kontrolního výboru (zároveň člen ZM) 14. zástupci OSVZ krajského úřadu Jihočeského kraje (zástupné hlasovací právo) Doc. Ing. Lucie Kozlová, PhD., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB Eva Hajerová, předseda kontrolního výboru, zastupitelka Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odd. kontroly, OSVZ KÚ JčK Mgr. Monika Hanzelyová, koordinátorka SRPSS JčK - 5 -

7 Monitorovací a řídící výbor RPSS současný 1. příslušný náměstek primátora Mgr. Petr Podhola 2. vedoucí OSV Pavla Mikšátková 3. pověření pracovníci OSV Šárka Kovárnová 4. vedoucí ORCR + pověřený pracovník ORCR (zástupné hlasovací právo) 5. zástupce poskytovatelů sociálních služeb 6. zástupce sociální komise RM (zároveň člen ZM) 7. metodička / externí hodnotitelka procesu (zástupné hlasovací právo) 8. zástupci OSVZ krajského úřadu Jihočeského kraje (zástupné hlasovací právo) Ing. Dagmar Baumruková, vedoucí ORCR Ing. Pavel Janda, ředitel Domova pro seniory Máj Helena Sýkorová, předsedkyně sociální komise RM Doc. Ing. Lucie Kozlová, PhD., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odd. kontroly, OSVZ KÚ JčK Mgr. Monika Hanzelyová, koordinátorka SRPSS JčK Monitorovací a řídící výbor RPSS bude postupně doplněn o další členy

8 Koordinační výbor RPSS Pracovní skupina Jméno: Organizace: Služby pro děti a mládež Zuzana Svobodová Městská charita ČB Poradenství Mgr. Miloslava Hanousková Občanská poradna při JR Služby pro osoby v přechodné sociální krizi Václav Kučera Městská charita ČB Služby pro seniory Ing. Pavel Janda Domov pro seniory Máj Služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním Metodik komunitního plánování Tomáš Brejcha, DiS. Zuzana Vondráčková Zdeněk Říha Občanské sdružení PREVENT Městská charita ČB/ FOKUS České Budějovice Občanské sdružení KONÍČEK Koordinátorka RPSS Mgr. Šárka Kovárnová Odbor sociálních věcí, Magistrát města ČB - 7 -

9 2. Stručný přehled priorit všech pracovních skupin PS č. 1 Služby pro děti a mládež Priorita 1/1 Podpora sítě poskytovaných sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 1/1.1. Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb o Aktivita 1/1.1.1 Odborné sociální poradenství 37 o Aktivita 1/1.1.2 Domy na půl cesty 58 o Aktivita 1/1.1.3 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 62 o Aktivita 1/1.1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 o Aktivita 1/1.1.5 Krizová pomoc 60 o Aktivita 1/1.1.6 Terénní programy 69 Opatření 1/1.2. Vznik nových sociálních služeb pro danou cílovou skupinu o Aktivita 1/1.2.1 Vznik nových nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (sídliště Máj, Lišov) o Aktivita 1/1.2.2 Vznik NZDM Suché Vrbné o Aktivita 1/1.2.3 Záměr rozšířit Dům na půl cesty i pro cílovou skupinu chlapci let o Aktivita 1/1.2.4 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Opatření 1/1.3. Rozšíření a zkvalitnění terénní práce s dětmi a mládeží o Aktivita 1/1.3.1 Rozšíření terénní formy práce s dětmi Priorita 1/2 Podpora souvisejících služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 1/2.1 Podpora stávajících zařízení o o o o Aktivita 1/2.1.1 Tranzitní program Aktivita 1/2.1.2 Mateřská centra a rodinná centra Aktivita 1/2.1.3 Podpora zařízení pro děti s poruchami chování Aktivita 1/2.1.4 Podpora vzniku zařízení s dobrovolným diagnosticko-terapeutickým pobytem pro mládež nad 15 let Opatření 1/2.2 Podpora vzniku nových zařízení a služeb o Aktivita 1/2.2.1 Specifické třídy v rámci mateřských škol o Aktivita 1/2.2.2 Multidisciplinární týmy Opatření 1/2.3 Prevence rizikového chování, trestné činnosti, CAN o Aktivita 1/2.3.1 Vznik systému včasné intervence SVI o Aktivita 1/2.3.2 Primární prevence ve školách PS č. 2 Poradenství Priorita 2/1 Podpora a rozvoj stávající sítě sociálního poradenství Opatření 2/1.1 Podpora realizace služeb stávající sítě a jejích zkvalitňování o Aktivita 2/1.1.1 Sociální poradenství

10 o Aktivita 2/1.1.2 Telefonická krizová pomoc 55 Opatření 2/1.2 Rozvoj stávající sítě a zvýšení kapacity v oblasti sociálního poradenství o Aktivita 2/1.2.1 Zajištění sociálního poradenství v oblasti zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce o Aktivita 2/1.2.2 Zajištění sociální poradenství v oblasti dluhové problematiky o Aktivita 2/1.2.3 Rozšíření poradenství blíže k cílové skupině Priorita 2/2 Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Opatření č. 2/2.1 Rozvoj služeb souvisejících a doplňujících o Aktivita 2/2.1.1 Rozvoj (vznik) bezplatné občanské mediace o Aktivita 2/2.1.2 Rozvoj (vznik) služeb podporovaného zaměstnávání PS č. 3 Služby pro osoby v přechodné sociální krizi Priorita 3/1 Podpora sítě sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 3/1.1 Podpora stávající sociální sítě o Aktivita 3/1.1.1 Azylový dům 57 o Aktivita 3/1.1.2 Noclehárna 63 o Aktivita 3/1.1.3 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 60a o Aktivita 3/1.1.4 Nízkoprahové denní centrum 61 o Aktivita 3/1.1.5 Krizová pomoc 60 o Aktivita 3/1.1.6 Terénní programy 69 o Aktivita 3/1.1.7 Sociální rehabilitace 70 Opatření 3/1.2 Podpora vzniku nových a rozvoj kapacit stávajících sociálních služeb o Aktivita 3/1.2.1 Vznik azylového domu pro páry a rodiny s dětmi o Aktivita 3/1.2.2 Vznik nízkoprahového domova pro seniory dle 57 o Aktivita 3/1.2.3 Podpora vzniku krajského krizového centra o Aktivita 3/1.2.4 Podpora vzniku sociální rehabilitace pro osoby v krizi o Aktivita 3/1.2.5 Zvýšení kapacity noclehárny pro muže o Aktivita 3/1.2.6 Zvýšení kapacity nízkoprahového denního centra Priorita 3/2 Podpora souvisejících a návazných služeb (služby nedefinované v zákoně 108/2006sb) Opatření 3/2.1 Podpora vzniku a rozvoje sociálního bydlení v ORP České Budějovice o Aktivita 3/2.1.1 Zavedení systému vícestupňového bydlení s doprovodným sociálním programem Opatření 3/2.2 Podpora vzniku a rozvoje služeb vedoucích k pracovnímu uplatnění osob v přechodné sociální krizi o o Aktivita 3/2.2.1 Vznik systému zaměstnávání osob v sociální krizi Aktivita 3/2.2.2 Podpora rozvoje sociální ekonomiky - 9 -

11 Opatření 3/2.3 Podpora vzniku a rozvoje zdravotně-sociálních služeb pro osoby v přechodné sociální krizi o Aktivita 3/2.3.1 Vznik systému zdravotní péče o osoby v krizi PS č. 4 Služby pro seniory Priorita 4/1 Podpora a rozvoj sítě poskytovaných služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 4/1.1 Podpora sítě poskytovaných služeb o Aktivita 4/1.1.1 Odlehčovací služby 44 o Aktivita 4/1.1.2 Denní stacionáře 46 o Aktivita 4/1.1.3 Domovy pro osoby se zdravotním postižení 48 o Aktivita 4/1.1.4 Domovy pro seniory 49 o Aktivita 4/1.1.5 Domovy se zvláštním režimem 50 o Aktivita 4/1.1.6 Pečovatelská služba 40 o Aktivita 4/1.1.7 Tísňová péče 41 o Aktivita 4/1.1.8 Sociálně aktivizační služba pro seniory a ZP 66 Opatření 4/1.2 Rozvoj stávající sítě poskytovaných služeb o o o Aktivita 4/1.2.1 Podporovat vznik detašovaných pracovišť stávajících poskytovatelů sociálních služeb ve SO ORP České Budějovice pro pečovatelskou službu Aktivita 4/ Rozšíření tísňové péče na SO ORP České Budějovice Aktivita 4/1.2.3 Rozvoj sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením monitoring potřeb (zaměřit na potřeby seniorů) Opatření 4/1.3 Zvýšení kapacity poskytovaných služeb o o Aktivita 4/1.3.1 Zvýšení kapacity v domovech se zvláštním režimem Aktivita 4/1.3.2 Zvýšení kapacity v domovech pro seniory Priorita 4/2 Podpora a rozvoj souvisejících služeb Opatření 4/2.1 Vytvoření lůžek pro osoby patřící do rizikových skupin PS 6 o Aktivita 4/2.1.1 Vznik nízkoprahového domova pro seniory dle 57 (monitoring potřebnosti) Opatření 4/2.2 Podpora a rozvoj Klubu důchodců o Aktivita 4/2.2.1 Zjištění skutečné potřeby na území SO ORP ČB Priorita 4/3 Odstranění bariérovosti a zlepšení bezpečnosti v rámci rezidenčních zařízení a přístupů k nim Opatření 4/3.1 Zajištění bezpečného a bezbariérového přístupu k rezidenčním službám

12 o o AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 Aktivita 4/3.1.1 Zvýšení bezpečnosti přístupových komunikací Aktivita 4/3.1.2 Zlepšení dopravní dostupnosti osob se zdravotním postižením PS č. 5 Služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Priorita 5/1 - Podpora a rozvoj sítě sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 5/1.1 Podpora a rozvoj kapacity stávajících služeb o Aktivita 5/1.1.1 Sociální poradenství 37 o Aktivita 5/1.1.2 Kontaktní centrum 59 o Aktivita 5/1.1.3 Terénní programy 69 o Aktivita 5/1.1.4 Služby následné péče 64 Opatření 5/1.2 Rozšíření stávající nabídky poskytovaných služeb o Aktivita 5/1.2.1 Zajištění základních potřeb klienta v krizi Priorita 5/2 - Podpora souvisejících služeb pro cílovou skupinu (služby mimo zákon č.108) Opatření 5/2.1 Podpora rozvoje služeb návazných a doplňujících o o o o o o Aktivita 5/2.1.1 Vznik nízkoprahového zdravotnického zařízení při AzD Aktivita 5/2.1.2 Vznik centra specifické primární prevence Aktivita 5/2.1.3 Primární prevence a preventivní programy zaměřené na vybrané populační skupiny se zvýšeným rizikem infekce HIV/AIDS Aktivita 5/2.1.4 Závislost na internetu a hrách Aktivita 5/2.1.5 Podpora (iniciace) vzniku detoxu pro děti a mládež Aktivita 5/2.1.6 Podpora zaměstnávání z dané cílové skupiny PS č. 6 Služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním Priorita 6/1 Zajištění, podpora a rozvoj sítě poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 6/1.1 Podpora realizace služeb stávající sítě a její zkvalitňování o Aktivita 6/1.1.1 Osobní asistence 39 o Aktivita 6/1.1.2 Průvodcovské a předčitatelské služby 42 o Aktivita 6/1.1.3 Podpora samostatného bydlení 43 o Aktivita 6/1.1.4 Centra denních služeb 45 o Aktivita 6/1.1.5 Denní stacionář 46 o Aktivita 6/1.1.6 Týdenní stacionář 47 o Aktivita 6/1.1.7 Chráněné bydlení 51 o Aktivita 6/1.1.8 Raná péče 54 o Aktivita 6/1.1.9 Tlumočnické služby 56 o Aktivita 6/ Služby následné péče 64 o Aktivita 6/ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 o Aktivita 6/ Sociálně terapeutické dílny 67 o Aktivita 6/ Sociální rehabilitace

13 Opatření 6/1.2 Rozvoj stávající sítě poskytovaných služeb o Aktivita 6/1.2.1 Podporovat vznik detašovaných pracovišť stávajících poskytovatelů sociálních služeb ve SO ORP České Budějovice pro osobní asistenci o Aktivita 6/1.2.2 Zajištění služeb podpora samostatného bydlení o o o o o o Aktivita 6/1.2.3 Rozšíření event. vznik služby denního stacionáře Aktivita 6/1.2.4 Rozšíření kapacity služby týdenního stacionáře Aktivita 6/1.2.5 Vznik a rozvoj odlehčovací služby se zaměřením na osoby se zdravotním postižením Aktivita 6/1.2.6 Rozšíření kapacity průvodcovské a předčitatelské služby Aktivita 6/1.2.7 Rozšíření kapacity služby chráněné bydlení Aktivita 6/1.2.8 Domov pro seniory a domov se zdravotním postižením jako vícegenerační zařízení pro rodiče se zdravotně postiženými dětmi s odlehčovací službou pro ZP Priorita 6/2 Podpora a rozvoj služeb, které nejsou definované zákonem jako sociální služba Opatření 6/2.1 Podpora fakultativních úkonů v sociálních službách o Aktivita 6/2.1.1 Workshop zainteresovaných poskytovatelů s cílem rozšířit a doplnit nabídku fakultativních služeb uživatelům Opatření 6/2.2 Rozšíření domácí ošetřovatelské služby (včetně domácí hospicové péče) o Aktivita 6/2.2.1 Rozšíření domácí ošetřovatelské služby - včetně hospicové péče Opatření 6/2.3 Podpora služeb, které se zabývají činnostmi definovanými v přesazích o o Aktivita 6/2.3.1 Podpora aktivit směřujících k integraci lidí se zdravotním postižením do běžných škol Aktivita 6/2.3.2 Podpora aktivit směřujících k zapojení lidí se zdravotním postižením na trhu práce Opatření 6/2.4 Rozvoj kvality života rodin s dětmi se zdravotním postižením a zdravotně postižených o Aktivita 6/2.4.1 Vybudování integračních zahrad a hřišť SPOLEČNÉ PRIORITY Priorita 7/1 Zvyšování informovanosti a další PR aktivity v sociální oblasti Opatření 7/1.1 Zvyšování informovanosti osob a institucí v sociální oblasti o Aktivita 7/1.1.1 Zvyšování informovanosti osob a institucí v sociální oblasti Aktivita 7/1.1.2 Zajištění informovanosti obecních úřadů s důrazem na zlepšení informovanosti obyvatelů obcí v SO ORP ČB Priorita 7/2 Podpora poskytovatelů a dalších subjektů působících v sociální oblasti Opatření 7/2.1 Podpora poskytovatelů a dalších subjektů o Aktivita 7/2.1.1 Vzdělávání poskytovatelů a dalších subjektů

14 o Aktivita 7/2.1.2 Rozvoj spolupráce a podpora služeb nedefinovaných zákonem č. 108/2006 Sb. Priorita 7/3 Dobrovolnictví Opatření 7/3.1 Podpora dobrovolnických center o Aktivita 7/3.1.1 Podpora spolupráce poskytovatelů s dobrovolnickými centry Priorita 7/4 Podpora a udržení funkčních procesů plánování rozvoje sociálních služeb Opatření 7/4.1 Podpora organizační struktury pro plánování sociálních služeb na území ORP ČB o Aktivita 7/4.1.1 Podpora činnosti řídící skupiny, koordinační skupiny, monitorovací skupiny a pracovních skupin pro jednotlivé oblasti pomoci včetně koordinace procesů Opatření 7/4.2 Zpracování akčních plánů na jednotlivé roky plánovacího období o Aktivita 7/4.2.1 Zpracování akčního plánu pro následující rok o Aktivita 7/4.2.2 Zpracování analýz potřebných pro aktualizaci plánu Opatření 7/4.3 Pravidelné monitorování realizace jednotlivých opatření a aktivit včetně vyhodnocování plánu o 7/4.3.1 Monitoring včetně vyhodnocování realizace plánu a implementace jednotlivých aktivit

15 3.1 Pracovní skupina č. 1 SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Seznam členů pracovní skupiny Děti a mládež Jméno Organizace 1. Zuzana Svobodová, Dis., vedoucí PS Městská charita ČB, NZDM Srdíčko - Jiloro 2. Renata Lippmannová Středisko výchovné péče 3. Ing. Tomáš Rádl/ Mgr. Markéta Vondrášková Salesiánské středisko mládeže 4. Pavla Scheicherová M Centrum pro mladou rodinu 5. Romana Bočková Koníček 6. Mgr. Jana Nováčková Probační a mediační služba ČR 7. Johana Fuxová Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, MM ČB 8. Veronika Prokopcová Fond ohrožených dětí ČB 9. Mgr. Eva Kuzbová Kurátor pro děti a mládež, OSV, MM ČB 10. Johana Fuxová Odbor školství, mládeže a TV, MM ČB 11. Bc. Kateřina Bíro/Mgr. Václav Sup Městská policie ČR, preventisté 12. Bc. Lucie Pavlová MCH ČB, NZDM Ruda 13. Veronika Pekárková DDÚ Homole 14. Pověření zástupci ZŠ Pohůrecká 15. Hana Kousalová Oblastní charita Zliv, NZDM Dominus Tecus 16. Bc. Petra Vebrová Jeslová a azylová zařízení, p.o. Charakteristika řešené oblasti: cílová skupina děti, mládež a zákonný zástupce s možnou specifikací: - děti a mládež obecně - sociálně znevýhodněné děti - děti se specifickými problémy věk děti a mládež do 26 let věku a jejich zákonní zástupci typ služby, které jsou dané osobou uživatele, jeho potřebami a problémy zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti poskytnutí ubytování péče o týrané, zneužívané a zanedbané děti organizace a výkon výchovných a trestních opatření u mladistvých opatření probačního úředníka u dětí mladších 15 let typy problémů, potřeby, které dané osoby řeší volnočasové psychické závislost na návykových látkách školní příprava typy služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) sociální poradenství 37 domy na půl cesty

16 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 62 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 krizová pomoc 60 terénní programy 69 přesahy z hlediska cílové skupiny děti závislé na návykových látkách děti bez domova přesahy z hlediska poskytovaných služeb denní stacionář 46 sociální rehabilitace 70 sociálně terapeutické dílny 67 osobní asistence 39 odlehčovací služby 44 týdenní stacionář 47 průvodcovské a předčitatelské služby 42 raná péče

17 SWOT analýza pro oblast děti a mládež Obsah faktorů Typy faktorů příznivé nepříznivé vnitřní SILNÉ STRÁNKY práce s celou rodinou rozsáhlá síť poskytovatelů sociálních služeb v ČB kvalita služeb poskytovaných stávajícími organizacemi (stabilita a tradice některých zařízení) nabídka placených organizovaných volnočasových aktivit pro děti do 15 let věku bezplatnost některých sociálních služeb existence Průvodce sociálními službami města České Budějovice (každoroční aktualizace) kvalifikovaný personál dostupnost nabídky sociálních služeb pro cílovou skupinu v ČB možnosti čerpání finančních prostředků na některé druhy SS pro CS prostřednictvím IP JčK SLABÉ STRÁNKY malá nabídka neorganizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež bez omezení věku v SO ORP malá nabídka organizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež od 15 let výše nedostatečné spektrum služeb pro děti se specifickými problémy problematická spolupráce s uživateli služeb (např. nepravidelná docházka, neplnění dohodnutých pravidel, ) nedostatek příležitostí volnočasových aktivit v okolních obcích (centralizace sociálních služeb) nedostatek financí na služby pro děti do 15 let chybějící sociálně-právní supervize sociálních služeb (nedostatek supervizorů) nedostatek dobrovolníků mimo ČB nejsou zajištěny všechny potřebné lokality SS pro CS v celém SO ORP (např.nzdm v Lišově ) informovanost veřejnosti o nabídce sociálních služeb nedostatečná finanční spoluúčast některých obcí na poskytování SS a řešení problémů cílové skupiny nedostatečná finanční podpora při investičních záměrech chybějící služba Dům na půl cesty pro chlapce v ČB

18 vnější AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 PŘÍLEŽITOSTI podpora primární prevence (prevence sociálně patologických jevů) - podpora vzniku multikulturních, duchovních a komunitních center, hřišť, sportovních areálů, apod. rozšíření a zkvalitnění terénní práce integrace dětí se sociálním znevýhodněním propojení zdravotnických, školských a sociálních zařízení (psycholog, pedopsychiatr, výchovný poradce, metodik prevence, sociální pracovník) prohlubování spolupráce odborníků napříč organizacemi - v rámci sociálních služeb, škol, školských zařízení formou kulatých stolů - organizovaných magistrátem města České Budějovice kvalitní celoživotní vzdělávání pracovníků v oblasti péče o děti a mládež nejen v rámci sociálních služeb (např. pedagogická oblast) víceletý dotační individuální plán z KÚ JčK identifikace chybějících článků sociální oblasti analýza potřebnosti uživatelů v SO ORP propojování veřejné správy, NNO, privátního sektoru a odborné veřejnosti - multitým dostupnost sociálně-právní supervize sociálních služeb a pracovníků pracujících s danou cílovou skupinou podpora a motivace dobrovolnické služby spolupráce s ostatními organizacemi aktualizace a implementace RPSS ČB OHROŽENÍ narůstající nezájem cílové skupiny o jakékoliv organizované volnočasové aktivity nedostatek odborníků - dětských psychologů, speciálních pedagogů, školních psychologů, mediátorů, supervizorů aj. budování komerčních center, heren (rizikové a závadové chování dětí a mládeže) podceňování problematiky některých typů závislostí u dětí (kouření, alkohol, PC hry, internetové sociální sítě, poruchy příjmu potravy..) nejasná pravidla v poskytování finančních prostředků od MPSV (financování provozu) neexistence koncepce financování SS obtížnost čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů (složitá pravidla dotačních titulů EU, nutnost předfinancování, vysoké procento požadované spoluúčasti) nejednotný výklad pravidel při vykonávání inspekcí kvality sociálních služeb finanční neohodnocení sociální práce a nezájem o zaměstnání ze strany absolventů (především mužů) v sociálních službách neprovázanost legislativy a její nejednotný a obtížný výklad negativní předsudky vůči specifickým cílovým skupinám kritéria standardů SS neodpovídají potřebám služeb sociální prevence

19 Priorita 1/1 Podpora sítě poskytovaných sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 1/1.1. Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb o Aktivita 1/1.1.1 Odborné sociální poradenství 37 o Aktivita 1/1.1.2 Domy na půl cesty 58 o Aktivita 1/1.1.3 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 62 o Aktivita 1/1.1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 o Aktivita 1/1.1.5 Krizová pomoc 60 o Aktivita 1/1.1.6 Terénní programy 69 Opatření 1/1.2. Vznik nových sociálních služeb pro danou cílovou skupinu o Aktivita 1/1.2.1 Vznik nových nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (sídliště Máj, Lišov) o Aktivita 1/1.2.2 Vznik NZDM Suché Vrbné o Aktivita 1/ Záměr rozšířit Dům na půl cesty i pro cílovou skupinu chlapci let o Aktivita 1/1.2.4 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Opatření 1/1.3. Rozšíření a zkvalitnění terénní práce s dětmi a mládeží o Aktivita 1/1.3.1 Rozšíření terénní formy práce s dětmi Priorita 1/2 Podpora souvisejících služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Opatření 1/2.1 Podpora stávajících zařízení o o o o Aktivita 1/2.1.1 Tranzitní program Aktivita 1/2.1.2 Mateřská centra a rodinná centra Aktivita 1/2.1.3 Podpora zařízení pro děti s poruchami chování Aktivita 1/2.1.4 Podpora vzniku zařízení s dobrovolným diagnosticko-terapeutickým pobytem pro mládež nad 15 let Opatření 1/2.2 Podpora vzniku nových zařízení a služeb o Aktivita 1/2.2.1 Specifické třídy v rámci mateřských škol o Aktivita 1/2.2.2 Multidisciplinární týmy Opatření 1/2.3 Prevence rizikového chování, trestné činnosti, CAN o Aktivita 1/2.3.1 Vznik systému včasné intervence SVI o Aktivita 1/2.3.2 Primární prevence ve školách Priorita 1/1 PODPORA SÍTĚ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č. 108/2006 SB. Popis Priority: Podpora a rozvoj sítě SS poskytovaných v oblasti pomoci pro děti a mládež. Služby jsou poskytovány těmto cílovým skupinám - děti a mládež (do 26 let věku) a zákonný zástupce s možnou specifikací:

20 - děti a mládež obecně - zdravotně a sociálně znevýhodněné děti - děti se specifickými problémy Poskytovatelé SS jsou kromě dalších donátorů finančně podporováni z dotačního řízení MPSV a podle aktuální situace mohou být služby dále podpořeny i z grantových titulů Statutárního města ČB a JČK. Opatření naplňující Prioritu: 1/1.1 Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb 1/1.2 Vznik nových sociálních služeb pro danou cílovou skupinu 1/1.3 Rozšíření a zkvalitnění terénní práce s dětmi a mládeží Opatření 1/1.1 Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb Popis Opatření: Podpora a rozvoj sítě SS poskytovaných v oblasti pomoci pro děti a mládež. Služby jsou poskytovány těmto cílovým skupinám - děti a mládež (do 26 let věku) a zákonný zástupce s možnou specifikací: - děti a mládež obecně - zdravotně a sociálně znevýhodněné děti - děti se specifickými problémy Poskytovatelé SS jsou kromě dalších donátorů finančně podporováni z dotačního řízení MPSV a podle aktuální situace mohou být služby dále podpořeny i z grantových titulů Statutárního města ČB a JČK. Aktivity naplňující Opatření: 1/1.1.1 Odborné sociální poradenství 1/1.1.2 Domy na půl cesty 1/1.1.3 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1/1.1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1/1.1.5 Krizová pomoc 1/1.1.6 Terénní programy Aktivita 1/1.1.1 Odborné sociální poradenství 37 Tato aktivita je řešena v PS č. 2 Poradenství, včetně specifikace zaměření na děti a mládež. 1) Sociální poradenství zahrnuje a) základní sociální poradenství, b) odborné sociální poradenství. Ad a/ Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Ad b/ Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) sociálně terapeutické činnosti, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Bude zajištěna dostupnost sítě sociální pomoci ve smyslu zákona č. 108/2006 pro danou službu Cílová skupina a předpokládaný počet uživatelů: Registrovaní poskytovatelé, kteří poskytují službu na území SO ORP ČB pro cílovou skupinu uživatelů Předpokládané náklady: Předpokládané zdroje financování:

21 Dotace MPSV ČR a SM ČB a granty JčK Zajištěn fungující systém stávajících služeb minimální síť poskytovaných služeb pro cílové skupiny uživatelů po celé plánovací období Po celé plánované období Aktivita bude pravidelně v souladu přehodnocována a upřesňována na základě aktuálně zjištěných skutečných potřeb uživatelů. Aktivita 1/1.1.2 Domy na půl cesty 58 Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Do budoucna by bylo vhodné umístit službu vně azylového domu ( samostatné byt. jednotky s kuchyňským koutem a příslušenstvím). Vizí je rozšíření cílové skupiny i o chlapce a navýšení kapacity služby na 4. Na území SO ORP ČB cílové skupině službu poskytuje: Jeslová a azylová zařízení České Budějovice Bude zajištěna dostupnost sítě sociální pomoci ve smyslu zákona č. 108/2006 pro danou službu Cílová skupina: zletilé dívky do 26 let věku, které opouštějí školská zařízení ústavní výchovy nebo dívky z nefunkčních rodin Počet uživatelů apod. Pozn.: Počty podle jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb jsou uvedeny v samostatných tabulkách. Pozn.: Náklady a zdroje financování podle jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb jsou uvedeny Indikátory (skutečnost) Počet uživatelů Počet jednotek (lůžko) počty) zdroje financování) MPSV IP JčK JČK Obec / obce Příjmy od uživatelů

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více