ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jana Jandáčková Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Jana Volemanová metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného Mgr. Tomáš Kolář poradce Telefon ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň 8leté Gymnázium (Prima až Kvarta) 6leté Gymnázium (Prima až Sekunda) Počet tříd Počet žáků/studentů SŠ ostatní 7 (denní) (denní) + 5 (dálkové) 128 (dálkové) Celkem Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy Střední zdravotnickou školu v Táboře navštěvují žáci z různých sociálních skupin. Jejich přáním je převážně pomáhat nemocným lidem nebo jinak hendikepovaným spoluobčanům. Proto se již v průběhu studia prvního ročníku zapojují do dobrovolnické činnosti v oblasti pečovatelství a jiných aktivit zaměřených na pomoc potřebným spoluobčanům (různé sbírky). Z dotazníků vyplývá, že mají dostatek informací o drogové problematice, že o těchto jevech hovoří jednak mezi sebou, ale i s učiteli. Ve druhém ročníku vyplňují dotazník na drogy a drogové závislosti, ze kterého vyplývá, že jejich zkušenosti s návykovými látkami jsou převážně ve fázi experimentu, hodně rozšířené je kouření a udávají větší zkušenosti s alkoholem. V oblasti prevence a řešení SPJ máme dobrou spolupráci s kontaktním centrem Auritus (Mgr. Hana Vojtěchová), s pedagogicko psychologickou poradnou v Táboře (Mgr. Julie Bláhová) o. s. Fokus Tábor, Porceta a s městskou policií. 2. Informace od pedagogů V oblasti sociálně patologických jevů pedagogové hodnotí situaci jako spíše příznivou, protože se tyto jevy na škole nevyskytují často. Nejčastěji řešené problémy jsou časté krátkodobé absence, neomluvená absence a kouření v okolí školy. Škola by se měla zaměřit na prevenci neomluvené absence a prevenci kouření. 3. Informace od rodičů Ze strany rodičů vidíme někdy větší jindy menší zájem o řešení této problematiky. Rodiče v rámci diskuse většinou uvádějí, že mají dostatek informací. Největší obavy mají z toho, že děti nezvládnou velké množství učiva. Je třeba se zaměřit na motivaci žáků ke studiu a na důslednost, se kterou budeme od žáků vyžadovat plnění žákovských povinností. Problémy svých dětí mohou rodiče řešit s pedagogy individuálně, nebo společně se školním preventivním týmem, jehož členy jsou ředitelka školy, výchovná poradkyně, školní metodik prevence a třídní učitel žáka. Žáci mají možnost řešit své problémy individuálně se ŠMP,výchovným poradcem nebo třídním učitelem. 4. Informace od žáků Z diskusí v rámci vyučování a při třídnických hodinách a z dotazníku vyplývá, že žáci hodnotí sociální klima ve škole pozitivně, mohou otevřeně hovořit s učiteli o svých problémech, často sami upozorní na nežádoucí jevy v třídním kolektivu, takže je možné je řešit včas. Nejčastější způsob řešení je přes třídního učitele ve spolupráci s ředitelkou školy, s metodikem prevence a výchovným poradcem. 5. Hodnocení MPP minulého školního roku Rodiče mají zájem o předání informací pouze v době konání třídních schůzek. Na základě tohoto zjištění školní metodik prevence na třídních schůzkách podal základní informace o prevenci rizikového chování na škole. O besedu s o drogové problematice byl minimální zájem. Individuální konzultaci se ŠMP nevyužil žádný rodič. V letošním roce opět nabídneme rodičům besedu s odborníkem přímo při třídní schůzce. Největším problémem ve školním roce 2013/2014 byla opět velká absence žáků a to i neomluvená, jednalo se převážně o plnoleté žáky. Řešili jsme to důslednou kontrolou a vyžadováním potvrzení o návštěvě u lékaře u všech žáků s opakovanými krátkodobými absencemi a úzkou spoluprací s rodiči těchto dětí a

3 sankcemi dle školního řádu, plnoletí žáci přešli do dálkového studia. Předpokládáme, že tento problém bude přetrvávat. Další problém, který jsme řešili je kouření žáků. V této oblasti je spolupráce s rodiči horší, rodiče kouření převážně tolerují, žáci sami v mnohých případech uvádějí, že kouřit už nechtějí, ale je těžké přestat, protože začali kouřit již kolem 11. až 13. roku. Kouření žáků bylo řešeno domluvou. Protože žáci kouřili sice před školou, ale za vymezenou hranicí, nebylo možné je sankcionovat. Před dvěma roky jsme přistoupili ke změně školního řádu a důsledně jsme kontrolovali jeho dodržování. Po této změně došlo k výraznému zlepšení situace. Z uskutečněných preventivních aktivit se v minulém školním roce osvědčil projekt MŠMT Prevence rizikového chování na SZŠ Tábor. Stěžejní část tvoří dvouhodinové semináře třídních učitelů se svými třídami podle harmonogramu. Projekt je zaměřen hlavně na práci s třídním kolektivem, orientuje se na rozvíjení osobnostně sociální výchovy sebepoznávání, spolupráci apod. V rámci projektu se uskutečnilo proškolení pedagogů v práci s třídním kolektivem a úvodní soustředění pro 1. ročníky Dokážu to? od 3. do 5. září Účastníci kladně hodnotili prožitkové aktivity, možnost seznámení se s žáky z vyšších ročníků a s pedagogy, aktivně se zapojovali do činností zaměřených jak na prevenci rizikového chování, tak na zvyšování sebedůvěry, sebepoznávání, spolupráci a dalších. Na prevenci kouření byl zaměřen Světový den bez tabáku žáci a žákyně 2. B vytvořili nástěnku s touto problematikou. Rodiče projevily zájem o informace v rámci třídních schůzek eventuálně formou letáků. Dále mohli využít individuální konzultace se ŠMP při konzultačním dnu. O názorech dětí a jejich zkušenostech se sociálně patologickými jevy se seznamujeme prostřednictvím dotazníků, které vyplňují žáci 2. ročníků v rámci předmětu VKZ (Mgr. Balláková). B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 1. Zajistit žákům dostatek informací o zdravém životním stylu. 2. Upevňováním kladného postoje žáků k udržování zdraví předcházet rizikovému chování. 3. Snažit se o snížení vysoké absence, včetně neomluvené. 4. Nabídnout žákům alternativní formy jednání v reálných situacích. 5. Pomoci žákům lépe se orientovat ve složitých životních situacích. 6. Proškolit pedagogické pracovníky v oblasti rizikového chování mládeže a jeho prevence a v práci se třídou.

4 C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů Situaci v oblasti SPJ jsme zjistili pomocí dotazníků pro žáky i učitele, na jejich základě jsme stanovili cíle MPP. Řešení SPJ, které jsou na naší škole aktuální, je ošetřeno ve školním řádu. Důležitý je jednotný postup všech pedagogů a vedení školy. Pedagogové mají k dispozici literaturu, videokazety a DVD s problematikou SPJ, kterou mohou využít ve vyučovacích hodinách, mohou využít konzultace se školním metodikem, vědí o možnostech spolupráce s PPP v Táboře, Auritem a dalšími organizacemi, podílejícími se na prevenci SPJ. Na proškolení pedagogů v oblasti prevence SPJ využijeme dotaci z projektu MŠMT, pokud ji dostaneme. Prevenci SPJ zařazují pedagogové do všech svých předmětů. 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ (V případě že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzdělávání, počet pedagogů a přibližný datum realizace.) Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Práce se školní třídou a Počet školených pedagogů o.s. META Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ (V případě že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzděláván a přibližný datum realizace.) Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy Pedagogové jsou seznámeni s vytvořením školního preventivního týmu, jehož členy jsou: Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy, Mgr. Jana Volemanová, školní metodik prevence, Mgr. Tomáš Kolář, výchovný poradce a třídní učitel. Při výskytu problémů mohou jeho členy kdykoliv kontaktovat a domluvit se na dalším postupu. Při rozhodování se řídíme školním řádem a vyhl. č. 72/2005 Sb. a Metodickým pokynem ministra školství a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / MMP je k dispozici ve sborovně a na www stránkách školy.

5 Počty pedagogických pracovníků Celkem: 23 Podílející se aktivně na prevenci Nepodílející se aktivně na prevenci Vedení školy: Z toho učitelé Vychovatelé Mistři odborné výchovy Jiné (vepište) II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP - školní metodik prevence se na třídních schůzce představí rodičům, - seznámí rodiče s možnostmi konzultací, - provede průzkum zájmu o besedu, přednášku ev. jinou akci zaměřenou na prevenci rizikového chování - na nástěnce prevence SPJ jsou vyvěšeny konzultační hodiny ŠMP a další kontakty 2. Aktivity pro rodiče Na třídních schůzkách provedeme průzkum zájmu rodičů, co by pro ně bylo přínosné a akceptovatelné. Na následující konzultaci akci zajistíme. Název aktivity Seznámení rodičů s MPP Individuální konzultace Beseda, individuální konzultace, ev. jiná akce dle přání rodičů Datum Realizátor, přednášející konání Třídní učitelé, Mgr. Volemanová Mgr. Volemanová, Mgr. Hana Vojtěchová 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Datum Vedoucí programu konání Den otevřených dveří Mgr. Volemanová III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY Preventivní aktivity na škole vycházejí z cílů, které jsme si stanovili na základě vyhodnocení dotazníků od žáků a učitelů, rozhovorů s žáky při třídnických hodinách a v diskusích při různých aktivitách. Průřezovými tématy MPP v tomto školním roce je prevence vysoké jednorázové absence a kouření, bude tedy součástí většiny aktivit organizovaných v rámci prevence SPJ. Stěžejní aktivitou je Projekt prevence rizikového chování na SZŠ Tábor, který do konce roku zahrnuje semináře práce s třídním kolektivem u 1. A 2. ročníků cca 1krát za měsíc, u 3.

6 ročníků 2krát za pololetí a u 4. ročníků 1krát za pololetí. Součástí je úvodní soustředění pro 1. ročníky Dokážu to?. Na seminářích budou třídní učitelé pracovat na stmelení třídního kolektivu, rozvíjet spolupráci, žáci se seznámí se zásadami duševní hygieny, s metodami zvládání náročných životních situací a s relaxačními technikami. Od ledna 2015, pokud bude schválen projekt, budeme v seminářích pokračovat. Více se zaměříme na prevenci rizikového sexuálního chování a poruch příjmu potravy. Semináře a soustředění lektorují pedagogové, kteří mají již dlouhodobé zkušenosti s vedením třídních kolektivů, někteří z nich absolvovali kurzy OSV A, B, C pořádané agenturou AISIS. 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP - osobní představení se školního metodika prevence v jednotlivých třídách - seznámení žáků s konzultačními hodinami ŠMP na nástěnce: pondělí hodin, a dle dohody, 2. poschodí, kabinet č. dveří 36. Konzultovat je možno všechny problémy, které žáci mají v souvislosti se studiem na škole, zejména SPJ (např. šikana, násilí ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti, ) - na nástěnce ŠMP jsou kontakty i na další odborníky, na které se mohou žáci a rodiče obracet - vyvěšení MMP na webových stránkách školy Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Primární prevence SPJ je součástí ŠVP. Aktivity jsou zaměřeny na zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací a prožitkové programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a některých nových náboženských směrů apod. Použité metody: přednáška, diskuse, panelová diskuse, hraní rolí, modelové situace, prožitkové aktivity, referát apod.

7 1. ročníky (třídy) Vyučovaný předmět Učitel OSE Výchova ke zdravému životnímu stylu (panelová diskuse) Mgr. Hronová TEV Zdravý životní styl Mgr. Kolář, Mgr. Macháček První pomoc Prevence otrav Zvládání životních situací prožitková aktivita Mgr. Jandáčková, Mgr. Srpová, OBN Člověk ve společnosti závislosti. Referát, beseda Mgr. Matušíková 2. ročník (třídy) Vyučovaný předmět Zvládání stresu, PSK Asertivní chování (předávání informací + prožitková aktivita - odmítání) Učitel Mgr. Marešová, Mgr. Koblasová OSE Omamné látky legislativa, dokumentace, sledování příznaků Mgr. Volemanová Mgr. Srpová MEH KDO Prevence HIV AIDS, pohlavních chorob, těhotenství dospívajících Etnika a lidská práva. Komunikace s menšinami. Dodržování lidských práv. prožitková aktivita + diskuse. Mgr. Bízková, Mgr. Balláková Bc. Kmínková 3. ročník Vyučovaný předmět OBN OSN KLP PSK Zvládání náročných životních situací (konflikty, ) modelové situace Trestní právo kriminalita v souvislosti se SPJ - beseda Základy BOZP, zacházení s omamnými látkami, legislativa Návykové látky - vznik psychické a fyzické závislosti Učitel Mgr. Jandáčková Mgr. Volemanová Mgr. Matušíková Mgr. Trpáková Mgr. Bízková Mgr. Jirková,

8 4. ročník Vyučovaný předmět PSK OSE OSN OVO Výchova a vzdělávání obyvatelstva v prevenci SPJ Drogy a jejich následky možnosti intervence. Základy BOZP, zacházení s omamnými látkami, legislativa Léčba závislostí Učitel Mgr. Hronová Mgr. Koblasová Mgr. Marešová Mgr. Ondřejová Mgr. Marešová Mgr. Ondřejová Mgr. Kmínková Mgr. Srpová 1.ročník (třídy) Úvodní soustředění Dokážu to? dlouhodobý program (předávání informací, prožitková pedagogika, práce s třídním kolektivem, řešení aktuálních problémů) v rámci Projektu prevence rizikového chování na SZŠ Tábor Semináře cca 1krát za měsíc práce s třídním kolektivem - v rámci Projektu Prevence rizikového chování na SZŠ Tábor Realizátor SZŠ: Mgr. Volemanová, Mgr. Srpová, Mgr. Hronová a další učitelé Mgr. Hronová 2. ročník (třídy) Semináře cca 1krát za měsíc (práce s třídním kolektivem) - v rámci Projektu Prevence rizikového chování na SZŠ Tábor Sjíždění Vltavy na raftech červen ročník Semináře cca 2krát za pololetí - v rámci Projektu prevence rizikového chování na SZŠ Tábor 4. ročník Semináře cca 1krát za pololetí - v rámci Projektu prevence rizikového chování na SZŠ Tábor Realizátor SZŠ: Mgr. Kolář, Mgr. Srpová Mgr. Macháček, Mgr. Kolář Realizátor SZŠ: Mgr. Hodková, Mgr. Černá Realizátor SZŠ:Mgr. Marešová, Mgr. Matušíková

9 Aktivní účast vybraných žáků na úvodním soustředění pro 1. ročníky Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě SPJ budou řešeny podle aktuální situace, bude o nich proveden záznam. V jednotlivých třídách se zaměříme zejména na prevenci absence a kouření. SPJ který bude řešen: dle aktuálních potřeb Jak byla situace zjištěna: Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy bude situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: (Další tabulky přidejte podle potřeby.) Jednorázové aktivity pro žáky (Přednáška, projekce videofilmů pouze informativní programy, pro více žák, tříd najednou) Název aktivity, akce Datum Realizátor Beseda v kontaktním centru Auritus pro 1. A červen 2014 Auritus, Mgr. Vojtěchová Nekuřácký den nástěnka, beseda - aktivní zapojení žáků vyšších ročníků Další akce: dle aktuální nabídky institucí , květen 2014 Volemanová, Kmínková 2. A, B, 4. A Volnočasové aktivity pro žáky Sportovní hry - 1x týdně, pro zájemce ze všech ročníků *) Přidejte řádky podle potřeb IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ (Uveďte to, co se nepodařilo včlenit do ostatních doporučených bodů MPP.) Vymezení konzultačních hodin ŠMP: pondělí hodin nebo individuálně dle domluvy kabinet č. dveří 36, 2. poschodí. Konzultovat je možno všechny problémy, které žáci mají v souvislosti se studiem na škole, zejména SPJ (např. šikana, násilí ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti, ) Nástěnka prevence sociálně patologických jevů: je umístěna ve druhém poschodí školy, schránka důvěry v 1. patře školy.

10 V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY SZŠ při řešení SPJ úzce spolupracuje s níže uvedenými institucemi a odborníky. Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) Auritus Tábor Mgr. Hana Vojtěchová Kokotská 114, Tábor, , PPP Tábor Mgr. Soňa Fornůsková Vančurova 2904, Tábor, , , Oddělení sociální prevence, MÚ Tábor Mgr. Ivan Machoň, vedoucí Husovo nám. 2938, Tábor, , Oddělení sociální prevence MÚ Tábor Mgr. Jana Hrdličková, protidrogový koordinátor Husovo nám. 2938, Tábor, , Městská policie Tábor P. Šilpoch , Policie ČR Por. Douda VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA - záznamy o výskytu SPJ ŠMP - vyhodnocení jednotlivých aktivit: dotazník, diskuse se žáky při třídnických hodinách - zpracování závěrečné zprávy o plnění MPP VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Podpis ředitele/ředitelky školy

11 Potvrzuji svým podpisem, že jsem přečetl/a Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015: Podpisová listina Jméno Datum: Podpis Mgr. Balláková Helena Mgr. Bízková Miloslava Mgr. Černá Jindřiška Ing. Hodková Radka Mgr. Hronová Miroslava Mgr. Jandáčková Jana Mgr. Jedličková Lenka Mgr. Jirková Alena Ing. Miluše Klejnová Bc. Marie Kmínková Mgr. Koblasová Věra Bc. Kocourková Renata Mgr. Kolář Tomáš Mgr. Macháček Jan Mgr. Marešová Jana Ing. Másílko Hynek Mgr. Matušíková Jana Mgr. Novotná Juliána Mgr. Olivová Martina Mgr. Ondřejová Jana Mgr. Srpová Táňa Mgr. Trpáková Jitka Mgr. Volemanová Jana

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více