ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA"

Transkript

1 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE VYPRACOVALA: VEDOUCÍ PRÁCE: Jaroslava Němčáková prof. PhDr. Miroslav Zahrádka, DrSc. 2010

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla všechny pouţité prameny. V Olomouci dne

3 Děkuji prof. PhDr. Miroslavu Zahrádkovi, DrSc. za konzultace, rady a připomínky, které mi během psaní bakalářské práce poskytl.

4 Obsah Úvod Puškinův Evţen Oněgin Vznik a kompozice Evţena Oněgina Děj románu Oněginská strofa Jan Evangelista Purkyně. První pokus o překlad Oněgina Václav Čeněk Bendl Bendlův vztah k Puškinovi Bendlovy překlady Puškina Překlad Evţena Oněgina Význam Bendlovy překladatelské činnosti Václav Alois Jung Ţivot a dílo Jungův překlad Oněgina Najmanův téměř nezaznamenaný překlad Josef Hora Puškinův zásah do Horova ţivota a díla Reakce na Horův překlad Srovnání s Jungem Olga Mašková Mašková a Evţen Oněgin Rozbor překladu a srovnání s Horou Milan Dvořák Frynta jako Dvořákův předchůdce Dvořák a Evţen Oněgin Srovnání s překlady J. Hory a O. Maškové Závěr Seznam pouţité literatury Резюме Anotace

5 Úvod Román Alexandra Sergejeviče Puškina Evţen Oněgin se řadí k nejčastěji překládaným dílům světové literatury. Od roku 1833, kdy byl poprvé uceleně vydán ve své vlasti, vzniklo jiţ osm překladů do češtiny, z toho tři částečné a pět kompletních, coţ svědčí o nebývalém zájmu o toto dílo u nás. Přestoţe román vznikl a odehrává se v pro nás uţ dávné minulosti, stále se k němu vracejí další generace. V jakých obdobích se tedy zvedaly vlny zájmu o tento román, potaţmo o celou Puškinovu tvorbu? V podstatě vzápětí po vydání románu se jím začal zabývat během svého působení na vratislavské univerzitě Jan Evangelista Purkyně, v jehoţ rukopise se dochovaly zlomky překladu Oněgina. Generace obrozeneckých slavjanofilsky orientovaných básníků o Puškinovu tvorbu nijak zvlášť velký zájem neprojevila, Puškina překládal jen František Ladislav Čelakovský, který se však zaměřil pouze na básně s lidovými motivy. Na první kompletní překlad si tak čtenáři museli počkat aţ do roku 1860, kdy vyšel překlad jihočeského kněze a básníka Václava Čeňka Bendla, patřící k pokrokové a bouřlivé mladé básnické generaci, která se zformovala jako protiklad konzervativních slavjanofilů. Překlad mladého rebela Bendla, vyloučeného z gymnázia kvůli protivládním revolučním veršům, se vyznačoval moderním pojetím a velkým počtem cizích slov a nesmazatelně se zapsal do mysli tehdejších čtenářů. Dalším obdobím, kdy se zvedla vlna zájmu o Puškinovo dílo, byla 90. léta 19. století, v době formulování nových literárních principů. Překladem lyriky se zabývala například Eliška Krásnohorská, největšího ohlasu se však dočkaly překlady Václava Aloise Junga, představitele vyspělé literatury, stoupence a současníka Vrchlického, který dodal svému překladu uhlazený styl protkaný četnými poetismy a básnickými prostředky charakteristickými pro básnický styl lumírovců. Jungův oblíbený překlad vycházel opakovaně téměř půl století. Ve 30. letech 20. století zpopularizovaly Puškinovu lyriku překlady Petra Křičky, drama překlady Otokara Fischera a prózu překlady Bohumila Mathesia. Středem pozornosti se ale stala interpretace Evţena Oněgina. Neúplný a ne příliš 5

6 zdařilý překlad Jindřicha Najmana z roku 1935 byl ztrhán kritikou a nezapsal se do širšího povědomí čtenářů. S obrovským zájmem a ohlasem se však setkaly dvě významné události roku 1937: překlad Josefa Hory a divadelní zpracování se scénářem E. F. Buriana, který vznikl právě na základě Horova překladu. Horův Eugen Oněgin, vytvořený na pozadí blíţící se okupace a války, vyšel při příleţitosti stého výročí Puškinovy smrti a stal se velkou událostí. Dodnes bývá povaţován za nepřekonatelný a co do kvality nejzdařilejší. S cílem oţivit zájem o Oněgina a přiblíţit ho mladé generaci přeloţila román v 60. letech Olga Mašková. Odváţný překlad vyvolal rozporuplné rekce, Mašková totiţ zvolila pro tuto ruskou klasiku velmi moderní, expresivní pojetí. V polovině 70. let se objevily úryvky dalšího překladu, a to v podání Emanuela Frynty. Z překladu se však dochovalo jen torzo. Dosud nejnovější překlad Evţena Oněgina je dílem současného překladatele a tlumočníka Milana Dvořáka. Vznikal s prodlevami od poloviny 80. let aţ po rok 1999, kdy byl publikován. Autor se v něm pokusil skloubit básnické pojetí Josefa Hory s realistickým pojetím Olgy Maškové. 6

7 1. Puškinův Evţen Oněgin 1.1 Vznik a kompozice Evţena Oněgina První verše Evţena Oněgina začaly vznikat na jaře roku 1823 v Kišiněvu během Puškinova vyhnanství. Ve psaní pak pokračoval Puškin i během svých cest, v Michajlovském a v Moskvě. Román o devíti kapitolách byl dokončen v Boldinu na podzim roku 1930, tedy po více neţ sedmi letech práce. Později, v roce 1931, k němu však Puškin připsal ještě Oněginův dopis Taťáně, z deváté kapitoly udělal osmou a původní osmou kapitolu přidal k románu jako dodatek pod názvem Úryvky z Oněginova putování. První kompletní vydání, ovšem zatím bez Úryvků Oněginova putování, vyšlo v roce V poslední Puškinově redakci román čítá přes pět a půl tisíce veršů rozdělených do osmi kapitol a jednoho dodatku. Samotné otištění první kapitoly doprovázela ještě satirická Rozmluva nakladatele s básníkem, která však většinou nebývá součástí ani českých, ani ruských vydání. Ve všech kapitolách románu se můţeme setkat s vynechanými verši, nahrazenými vytečkováním. Za některá prázdná místa můţe cenzura, jiná vznikla proto, ţe autor verše vůbec nenapsal. Vynechanými místy Puškin naznačuje, ţe je tu kromě samotného děje ještě něco, co v díle zachyceno nebylo. Puškin plánoval přidat k románu ještě desátou kapitolu, která byla objevena teprve na počátku 20. století. Do češtiny ji přeloţil Bohumil Mathesius pro vydání překladu V. A. Junga roku Z kapitoly se dochovaly pouze šifrované začátky šestnácti strof a materiál tří strof, tedy celkem asi třetina celé kapitoly. Puškin chtěl ve verších zachytit náladu uvnitř vojenských kruhů mládeţe, ze kterých později vzešli děkabristé. 1.2 Děj románu Hlavní hrdina románu Evţen Oněgin je mladý, vzdělaný muţ s dobrým vychováním, dandy oblečený podle poslední módy, elegantní a společensky obratný, avšak znuděný společenským ţivotem. Upadá do splínu, těká od ničeho k ničemu, sní o dalekých cestách. Po smrti otce je nucen splatit ze získaného dědictví otcovy 7

8 dluhy, ocitne se v situaci, kdy musí čekat na smrt bohatého strýce. Kdyţ dostane zprávu, ţe strýc umírá, vypraví se za ním na vesnici, ochoten se pro peníze přetvařovat, ale po příjezdu zjišťuje, ţe strýc uţ naštěstí zemřel. Oněgin zdědí jeho majetek na venkově, krásná příroda ho však brzy omrzí a on se znovu začíná nudit. Z nudy vznikne jeho přátelství se sousedem Vladimirem Lenským, romantikem a idealistou poznamenaným studiem v Německu. Lenskij se Oněginovi svěřuje, ţe je zamilován do Olgy Larinové, krásné, veselé, povrchní a naivní dívky. Oněginovi se však nelíbí, připadá mu fádní, nudná, jako глупая луна. Zato Olţina starší sestra Taťána je jejím pravým opakem: je váţná, mlčenlivá, plachá a samotářská, citlivá, poznamenaná četbou sentimentální literatury. Taťána se do Oněgina zamiluje a svou lásku mu vyzná v dopise psaném ve francouzštině. Oněgin je dopisem dojat, ale odmítá Taťánu a radí jí, aby na něj zapomněla, čímţ ji hluboce raní. Zanedlouho se jí zdá děsivý sen, ve kterém ji unese medvěd do své chatrče a Oněgin zabije Lenského. Navozuje se tak chmurná vize budoucnosti, sen jako by předpovídal neštěstí, ke kterému opravdu dojde. Při oslavě Taťánina svátku se u Larinových sejde společnost, Oněgin je otráven Tániným nervózním chováním, a proto koketuje s Olgou, coţ urazí Lenského, který následně vyzve Oněgina na souboj. Oněgin uznává svou vinu, výzvu přijímá a zabíjí v souboji Lenského. Zde se naplno projevuje vypravěčská ironie: vypravěč říká, ţe je moţná dobře, ţe Lenský zemřel, aspoň se tak nedočká nudného a zbytečného ţivota na venkově. Oněgin po souboji urychleně prchá pryč. Olga se brzy vzpamatuje z Lenského smrti, vdá se a odjíţdí z vesnice. Taťána je osamělá, myslí na Oněgina, při svých toulkách v přírodě navštěvuje jeho dům a prostřednictvím poznámek v jeho knihách poznává, jaký Oněgin vlastně je. Taťána poté nedobrovolně odjíţdí k příbuzným do Moskvy, kde se z ní stává světská dáma, a přijme nabídku k sňatku od postaršího generála. Stále však vzpomíná na domov a stýská se jí po vesnici a okolní přírodě. Poslední hlava románu přináší náhlý zvrat: Oněgin se vrací z cest a na plese v Petrohradě se setká s Taťánou, která se k němu náhle chová chladně a odměřeně. Oněgin je zmaten její proměnou a vášnivě se do ní zamiluje. Rozhodne se jí napsat dopis, ve kterém se tentokrát on vyznává ze své lásky, ovšem Taťána zůstává k jeho 8

9 citům lhostejná a neodpovídá. Oněgin se tedy za ní rozjede a zastihuje ji v její komnatě, plačící nad jeho dopisem. Vrhá se jí k nohám, ona však k němu rozumně promlouvá a vysvětluje, ţe ho musí odmítnout, protoţe je vdaná za jiného muţe, přestoţe Oněgina stále miluje. 1.3 Oněginská strofa Verše Evţena Oněgina se sdruţují do strof po čtrnácti řádcích stejně jako sonet. Se sonetem má Puškinova strofa společné i některé další rysy, včetně vnitřního členění myšlenky; rozvíjí různorodé, protikladné myšlenky, které směřují k určitému zvratu, k pointě (Rubáš 2009, s. 49). Jedinými výjimkami, nepodléhajícími této struktuře strofy, jsou oba dopisy, Taťánin Oněginovi i Oněginův Taťáně, a jedna lidová píseň. Puškin byl vůbec prvním spisovatelem, který kdy napsal román ve formě sonetů. Verše jsou psány v čtyřstopém jambickém rytmu, kaţdý z veršů měří osm nebo devět slabik. Rýmové rozloţení oněginské strofy je následovné: začíná se rýmy střídavými (abab), následují, sdruţené (ccdd) a obkročmé (elfe) a celá strofa je zakončena rýmem sdruţeným (gg). Pro ruskou poezii je typické kladení přízvuku na čtvrtou a osmou slabiku, verše tedy mají stoupavý ráz. Naopak verše v českém jambu mají klesavý ráz, a proto se i čeští překladatelé Oněgina museli s tímto problémem potýkat. Dosáhnout vzestupného rytmu verše mohli pomocí přidávání jednoslabičných slov, kterých je však v češtině omezené mnoţství, a proto byli čeští básníci nuceni pouţívat stylizovanější polohu a časté inverze (Rubáš 2009, s ). 9

10 2 Jan Evangelista Purkyně. První pokus o překlad Oněgina Jako první se o překlad Puškinova románu Evţen Oněgin pokusil Jan Evangelista Purkyně, významný průkopník v oblasti přírodních a lékařských věd, který podporoval budovatelské snahy své generace i v oblasti umění, vzdělání, organizaci spolků a kulturních společností. Svůj široký záběr zaměření a rozsáhlé jazykové znalosti uplatňoval i v literatuře, psal své vlastní verše, především epigramy, komentoval dobové události. Purkyně však nebyl básníkem v pravém slova smyslu, sám se také za básníka nepovaţoval a do časopisů posílal své básnické příspěvky jen zřídka, a to většinou pouze byl-li k tomu vyzván. Sám nikdy ani neplánoval vydat své verše kniţně. Uţ proto je Purkyňův význam pro českou literaturu větší v překladech neţ v jeho původní poezii. Purkyňova překladatelská činnost je velmi rozsáhlá, počtem překladů se staví například po bok Josefa Jungmanna. Věnoval se překládání Schillerova či Goethova díla, je autorem prvního překladu Tassova Osvobozeného Jeruzaléma do češtiny, překládal také z polštiny nebo maďarštiny. V roce 1823 získal Purkyně místo profesora na univerzitě ve Vratislavi. Město s početnou slovanskou menšinou se tenkrát stalo jakousi slovanskou křiţovatkou a přímo Purkyňova domácnost byla místem, kde se scházeli jak jeho osobní přátelé, tak i jiné významné osobnosti doby. Právě z Purkyňova vratislavského období zřejmě pochází zlomek překladu Evţena Oněgina, který se zachoval v jeho rukopisné pozůstalosti. Purkyně překládal Oněgina koncem 30. let 19. století, tedy zanedlouho po jeho prvním ruském vydání z roku Celkem přeloţil úvodních 17 čtrnáctiveršových strof, za svého ţivota je však nikdy nepublikoval. Zlomky Purkyňova překladu byly vydány aţ roku 1959 jako součást Básnického glosáře Jana Evangelisty Purkyně, který uspořádal Jan Thon. Přestoţe na dnešního čtenáře můţe Purkyňův překlad působit místy dosti krkolomně aţ nesrozumitelně, jeho průkopnický pokus bývá poměrně dobře ceněn. Pro Purkyňův překlad jsou charakteristické četné rusismy (ulíbka, junost, řevnovat, rovnodušný, aktrisa apod.), místy ponechával v ruštině i 10

11 celé verše, coţ lze přičíst i tomu, ţe v jeho době, tj. 2. polovině 19. století, na češtinu do značné míry působil vliv ruštiny. Pro zajímavost uvádíme, jak si Purkyně poradil s převodem konce sedmnácté, tedy poslední přeloţené strofy: Одной ногой касаясь пола, другою медленно кружит, И вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит, как пух из уст Эола; То стан совьѐт и разoвьѐт, И быстрой ножкой ножку бьѐт. (Puškin) Na půdě ledva nožka stane, druhou jen zvolna otáčí, tu skok, až těsno dívači, letí jak pírko větrem hnané, vije se v stranu tu a tu a bije pata o patu. (Purkyně) Z ukázky vidíme, ţe Purkyně se zdárně vypořádal s dodrţením struktury strofy a podařilo se mu zachovat také významovou stránku veršů. I ve srovnání s mladším a modernějším překladem Bendla se zdá být Purkyňův překlad přesnější a zdařilejší. Zatímco Bendlovo ráz a ráz evokuje spíše pomalý, těţký krok, Purkyňovo bije patu o patu vystihuje sviţný, pevný úder noţek z Puškinova originálu. Podlahy jednou nožkou dotýká se, a druhou pomaloučku točí, hrá, vtom ale skok a již se rozhárá, a jako v letu pírko rozlétá se, tu prohne a tu vymrští se zas, a nožka tepe nožku ráz a ráz. (Bendl) 11

12 3 Václav Čeněk Bendl 3.1 Bendlův vztah k Puškinovi První úplný překlad Evţena Oněgina vznikl v 60. letech 19. století a jeho autorem byl jihočeský kněz Václav Čeněk Bendl. S Puškinovým dílem se Bendl poprvé seznámil v překladech Čelakovského a s originálem později z Hankových přednášek. Obzvláště silně na něj zapůsobil především román Evţen Oněgin, díky němuţ začal Puškina překládat. Bendl Puškina opravdu miloval, Puškin pro něj byl vším. Bez něj přece nemohu býti, buďte tak dobrá, pošlete mi ho, zapomněl jsem jej u Vás, píše například Boţeně Němcové po příjezdu do Českých Budějovic v roce 1856 (Procházková 1949, str ). Bendl nejen ţe Puškina hluboce obdivoval, ale ztotoţňoval se i s jeho duševním ţivotem. Povaţoval Puškina za stejného rebela, jako byl on sám. Domníval se, ţe Puškin byl stejně jako on velmi nespokojen se svým ţivotem, společností i politickým systémem. Bendl také podrobně studoval ţivot a dílo Puškina a napsal o něm řadu statí a studií, které uveřejňoval v časopisech, a zabýval se i rozborem jeho básní. V jedné ze svých statí o Puškinovi se Bendl zabývá i rozborem Oněgina. V hlavním hrdinovi vidí druhého Dona Juana, Taťánu povaţuje za afektovanou, nepřirozenou a bezcitnou dívku, která poté, co se dostane do vyšší společnosti, odmítá Oněgina, neboť pro ni není dost dobrý. Naopak její sestru Olgu vykresluje jako upřímnou, prostou a milující dívku. Bendlovu interpretaci hlavních postav pochopíme, vţijeme-li se do doby, v níţ Bendl ţil. Společnost, ve které se Bendl pohyboval, nemohla chápat Taťáninu samostatnost, vlastnosti ideální ţeny měla spíše naivní, povrchní Olga. Bendl viděl v postavách Lenského a Oněgina autobiografické rysy samotného autora. Puškin byl podle něj tak jako Oněgin člověkem zklamaným společností, s Lenským ho spojuje vliv německých romantických básníků a povaha snílka. Ve smrti Lenského vidí předpověď smrti Puškina. Sám Puškin se však v románu zříká autoportrétství, ke svým hrdinům se staví s ironií, s Lenským nesympatizuje a pak ho dokonce nechává umřít, a proto dnes bývá Bendlova interpretace hlavních postav povaţována za mylnou. 12

13 3.2 Bendlovy překlady Puškina Bendl začal překládat Puškina v roce 1854, kdy se objevily v časopise Lumír překlady jeho lyrických básní Černý závoj, Dvě vrány, Vojínův koník a Tři zřídla, vzápětí zaplavily jeho četné příspěvky i další časopisy. Velkou touhou Bendla bylo vydat své překlady Puškina tiskem. Jakoţto politicky podezřelý a neloajální vůči státní moci se však u mnohých nakladatelů setkal s odmítnutím vydat jeho dílo a pochodil aţ v Písku, kde se mu podařilo získat na svou stranu knihtiskaře Václava Vetterla, jenţ se uvolil vydat v roce 1859 jeden svazek, zahrnující epické básně Kavkazský pleník (překlad z roku 1854), Bachčisarajský fontán (1855), Cikáni, Bratři loupeţníci, Poltava a Talisman (1856), drama Boris Godunov. Svazek nesl název Alexandra Puškina básně rozpravné. Jelikoţ nakladatel byl spokojen s finančním úspěchem svazku, rozhodl se vydat Bendlovi i svazek druhý, obsahující překlad Evţena Oněgina, který vyšel v červnu roku Sám Bendl ve svém deníku uvádí, ţe překlad dokončil 13. března 1860 ráno. Evţenem Oněginem završuje Bendl svou překladatelskou činnost. Je to jeho nejobsáhlejší a zřejmě také nejkvalitnější překladatelské dílo. 3.3 Překlad Evţena Oněgina Při hodnocení Bendlova překladu je nutné brát v úvahu dobu, ve které vznikl. Byla to doba ostrého politického útlaku, byla narušena plynulost společenského vývoje, a tím i plynulost vývoje jazykového. Jazyk prodělává v této době sloţitý vývoj. U Bendla najdeme především znaky jazyka, typického pro lumírovce: časté inverze, důraz na rytmus, (rytmu bývá dosaţeno častým opakováním, násilnou vokalizací nebo devokalizací předloţek, krácením slov). Při překládání Evţena Oněgina se Bendl potýkal především s délkou verše. Typický čtyřstopý ruský jamb vytváří veršovou a intonační jednotku, v jejímţ prvém verši je zpravidla slabik devět, ve druhém osm, celkem sedmnáct (Závada 1949, str. 251). Pro Bendla bylo obtíţné vměstnat svůj převod do osmi či devíti slabik, tak jako to v původním textu dokázal Puškin, a zachovat přitom význam originálu, a uchýlil se proto ke svéráznému a radikálnímu řešení: rozšířil čtyřstopý jamb originálu o 13

14 jednu stopu. Tím dodal Bendl překladu mnoho zbytečných slovních vycpávek a vokalizovaných předloţek, které narušují dynamiku a plynulost verše a způsobují jeho rozvleklost. Jinak se stavba strofy od originálu neliší, Bendl většinou zachovává čtrnáct veršů i pořadí rýmů. Zbytečnou mnohomluvnost a těţkopádnost Bendlova překladu můţeme pozorovat například ve 12. strofě 5. hlavy, kde autor líčí Taťánin hrůzný sen: И лапу с острыми когтями Ей протянул; она скрепясь Дрожащей рукой оперлась И боязливыми шагами Перебралась через ручей; Пошла и что ж? медведь за ней. (Пушкин) Však bruče podává jí strašnou tlapu. Ač hrůzou ukrutnou se zachvěla, Přec v ouzkosti se o ni opřela, A s srdcem tlukoucím a v děsném kvapu Se posléz přepravila přes potok A jde, a medvěd za ní krok co krok. (Bendl) Zatímco původní verše evokují Taťánin rychlý útěk před medvědem, Bendlovo přepravila se přes potok a medvěd za ní krok co krok postrádá potřebnou dynamiku a spád a působí příliš strnule. Pro Bendlův překlad je typická inverze a s ní spjaté kladení podstatných jmen, přídavných jmen či přechodníků na konec strofy, čímţ uměle dosahuje rýmu: Divadla soudce, zlý a přísný znatel, Nestálý jak motýl zbožňovatel Hereček čarovných a vábivých Ctihodný občan kulis mámivých 14

15 Oněgin jenom letí do teatru, Kde každý kritikou jen dýchaje, Tu chválí entrechat hulákaje Dalším jevem, který lze Bendlovu překladu vytknout, jsou četné rusismy, zřejmě způsobené tím, ţe se mu nepodařilo najít pro určitá místa vhodné české ekvivalenty: ňaňa, chorovod, sledy, snovidění, chozjajka V některých pasáţích je patrný příliš volný překlad, který se značně vzdaluje od původního textu, daný zřejmě nepochopením originálu. V úsecích popisujících Taťánu, především pak v jejím dopise Oněginovi, můţeme pozorovat nepřirozený jazyk a sklony k patosu a mnohomluvnosti, které v originále nejsou: Вообрази: я здесь одна, Никто меня не понимает, Рассудок мой изнемогает, И молча гибнуть я должна. (Puškin, dopis Oněginovi) Ach pomni: samotna zde hořem hynu, Mně nerozumí zde ni duše živá, Ba já jsem sama pohádka jen snivá, A v samém pláči sama zvadnu, zhynu! (Bendl) 3.4 Význam Bendlovy překladatelské činnosti Bezprostředně po vydání byly překlady kladně přijaty jak čtenářskou veřejností, tak i řadou předních českých básníků. Takto se například vyjádřil k Svatopluk Čech k Bendlovu překladu Kavkazského plennika: Vzpomínám na Kavkazského plennika, první Puškinovu báseň, kterou jsem četl ovšem v českém překladu Bendlově, uveřejněném v musejníku. Působila na mne také jako náhlé 15

16 zjevení čehosi předtím netušeného. A jest mi, jako bych právě v tu chvíli zase, malý studentík na prázdninách, stál s tou knížkou v ruce u okna známého bílého pokojíku, vssávaje zrakem rozkoší zamlženým verš za veršem a po přečtení celé básně dlouho jak v opojení se dívaje ven, kde v soumraku již temněly stromy parku a mezerou větví, na okraji ozlacených ještě posledními paprsky slunečními, prohlédala daleká modravá krajina, za niž na večerním nebi maloval mi přelud osněžená temena kavkazská. (Procházková 1949, str. 223) Přestoţe Bendl nebyl rozeným básníkem a jeho překlady nebyly vţdy příliš zdařilé, nelze jim upřít velký význam, ve své době totiţ byly jediným zdrojem seznámení se s ruskou literaturou. Lze tedy říci, ţe jejich význam tkvěl především v tom, ţe vůbec vznikly. 16

17 4 Václav Alois Jung 4.1 Ţivot a dílo Václav Alois Jung, narozený r v Rychnově nad Kněţnou, byl ve své době oblíbeným básníkem i překladatelem. Básně psal jiţ během studií na gymnáziu v Rychnově nad Kněţnou, poté studoval na Filozofické fakultě v Praze, středem jeho zájmu se zde staly jazyky věnoval se angličtině, němčině, ruštině a polštině. Lákala ho především ruská, anglická, dánská, a španělská literatura, hlásil se k tehdejším snahám mladé generace. Byl spoluzakladatelem almanachu Máj, přispíval do slovansky zaměřeného časopisu Ruch. Básnickým talentem na sebe Jung upozornil r v Almanachu české omladiny, který zdůrazňoval národní a slovanské tendence. Právě v této době začal překládat Oněgina, svůj překlad však dokončil aţ na americkém kontinentě, kam se odebral r zřejmě buď zklamán nešťastnou láskou, nebo moţná nespokojen s poměry ve vlasti. Ještě před odchodem do Spojených států amerických však zveřejnil první úryvky z nového překladu Puškinova románu, a to 6. prosince roku 1889 v časopise Zlatá Praha. O Jungově kladném vztahu k Rusku a ruské kultuře svědčí i to, ţe se do Ruska osobně vypravil, a to v roce 1901, neboť prý touţil poznat Puškinovu vlast. Své dojmy z cest pak reportáţním způsobem popsal v práci Půl roku v carské říši. Moskva posud je to skoro všecko tady, jak Puškin popisuje.(frýzek 1997, str. 44), uvádí Jung ve svém cestopise. Sám se tedy konečně podíval do míst, která Puškin popisoval a která zatím sám znal pouze z překladů. Ve své době byl Jungův překlad, věnovaný první ţeně Marii Řezáčové Jungové, velmi pozitivně přijat, o čemţ svědčí i dobové ohlasy: Cena jeho jest v překrásném líčení ideálního a reálného ruského života a v půvabném slohu. V. A. Jung již dlouho žije v Americe a některé stati svého překladu poslal do Zlaté Prahy. Nyní vyšel překlad celý, je velmi plynný a lahodný a Oněgin pro svou pestrost střídajících se obrazů i rozmanitost slohu pro překladatele je kus nesnadné práce. Tím větší zásluha Jungova teprve v posledních 17

18 několika letech počínáme se odvraceti od literatury německé, jež nám byla dlouho prostředkyní světových literatur a jíž jsme byli téměř přesyceni (Frýzek 1997, s. 13) Básník Otokar Březina napsal, ţe za tento překlad veršovaného románu jediného olympského z Rusů Jungovi nelze od milovníků češtiny dost poděkovat. (Rubáš 2009, s. 15). Nadšení, které ve své době Jungův překlad vyvolal, vedlo i ke spěšnému vydávání díla na pokračování časopisecky a k četným reprízám Čajkovského opery Evţen Oněgin, která se tehdy v Praze uváděla. Překlad se dočkal čtyřnásobného přepracování a celkem byl kniţně vydán sedmkrát, poprvé v roce 1892 v nakladatelství J. Otto, dále v letech 1914, 1919, 1924 a 1926 a nakonec ještě dvakrát v roce Jung do svého překladu zahrnul i úvodní Rozhovor básníka s nakladatelem. Kromě Evţena Oněgina se Jung věnoval také Puškinově lyrice i próze, je téţ autorem překladu Kapitánské dcerky či Kamenného hosta. 4.2 Jungův překlad Oněgina Pro Junga jako filologa se slovanským zaměřením byla samozřejmostí dokonalá znalost ruštiny. Důleţitá pro kvalitní překlad Oněgina byla však i skutečnost, ţe Jung byl schopným básníkem. Jung tedy dokázal poměrně dobře spojit přesnost překladu ve srovnání s originálem a zároveň mu dodal básnickou krásu. Oproti Bendlovi, který rozšířil puškinovský verš o jednu stopu, se Jung věrně drţel ruské předlohy, dodrţel počet slabik a tím i sevřenost originálu. Jungovu překladu však lze vytknout přílišnou poetičnost a obraznost verše, která dodává překladu zastaralý ráz. Tento jev můţeme pozorovat především v místech, kde autor líčí krásy ruské krajiny při pouţití prostého, jednoduchého jazyka, který ani na současného čtenáře nepůsobí nikterak zastarale. Toto tvrzení lze demonstrovat ukázkou ze začátku druhé kapitoly, kde je popisována příroda okolo Oněginova domu zděděného po strýci: Перед ним пестрели и цвели Луга и нивы золотые, Мелькали сѐлы, здесь и там Стада бродили по лугам, 18

19 И сени расширял густые Огромный запущенный сад, Приют задумчивых дриад. (Puškin) Především první dva verše ukázky vyznívají v Jungově podání velmi kostrbatě a nepřirozeně: niv koberec se pestřil květný; skot na žírných se luzích pás, vsi mezi stromy blíž i záz se kmitaly, a koutek četný sad rozlehlý tak v houští kryl skrýš dumavých to lesních víl (Jung) Srovnejme si tento překlad s mnohem prostším, ale o to přirozenějším a čtivějším líčením Hory: V dál před ním luhy prostřely svých lučin květ, svá zlatá pole, a za nimi zříš vísky spát, a obraz pasoucích se stád, a v hustých klenutích svých dole se rozšuměl kout zahrady pro zádumčivé dryady. (Hora) Jung často pouţívá zkrácené formy sloves, snad aby se se svým překladem vměstnal do počtu slabik ve verši originálu. Uvádíme ukázku z Taťánina dopisu Oněginovi (kterého, mimochodem, ve svém překladu nazývá Jevgenem): Zda Tys to, vidino má drahá, v týž okamžik tak plný blaha se ve průzračné nemih tmě 19

20 a nestoup k lůžka mého hlavě? (Jung) Jungovu překladu bývá vytýkaná jistá plytkost. Jung klade přílišný důraz na významovou přesnost překladu, neproniká pod povrch, a opomíjí tak drobné detaily. 4.3 Najmanův téměř nezaznamenaný překlad V době, kdy se ještě stále těšil veliké oblibě překlad V. A. Junga, se objevil další překlad, a to v podání Jindřicha Najmana. Najman prohlašoval, ţe dosavadní překlady Oněgina oplývají nejnehoráznějšími zrůdnostmi, ba přímo nesmysly (Rubáš, 2009, str. 16) a nabízí svůj vlastní překlad. Zároveň však konstatuje: Bohuţel nerozborné souručenství zájmové znemoţňuje téměř jiţ v zárodku jakoukoli ideovou snahu o nápravu našich zuboţených literárních poměrů, takţe chovám oprávněnou obavu, ţe našimi rozhodujícími kulturními činiteli, kterým záleţí na udrţení nynějších mocenských poměrů, nejen mi nebude dána příleţitost k nabízeným důkazům, ale takový důkaz mi bude vůbec znemoţněn prostým umlčením. (Najman, 1934, s. 3-4) Najman se ve svém odhadu příliš nezmýlil, překlad byl sice v roce 1935 publikován v Topičově edici souvislé četby školní, ale pro svou nízkou kvalitu nikdy nepronikl do širšího podvědomí společnosti. Vyšel pouze jednou, a to ve zkrácené podobě. Uveďme si srovnání tohoto překladu s Najmanem tolik kritizovaným předchůdcem V. A. Jungem: Já končím! strašno čísti jest já ze strachu a studu zmírám však zárukou mi Vaše čest, k ní s oddaností smělou zírám (Jung) Já končím, strašno čísti jest Vždyť hanbou, strachem přímo zmírám Než zárukou mi Vaše čest, k ní s pevnou oddaností zírám (Najman) Z úryvků je patrné, ţe Najman z velké části pouze kopíroval Jungův překlad a místy ho upravoval podle sebe. Tím ale překladu nedodal vyšší kvalitu, ale naopak 20

21 způsobil významový posun oproti z hlediska obsahu přesnému překladu Junga, a dosáhl tak významového posunu ve srovnání s originálem: Другой!...Нет, никому на свете Не отдала бы сердца я! То в вышнем суждено совете... То воля неба: я твоя; Вся жизнь моя была залогом Свиданья верного с тобой; Язнаю, ты мне послан Богом, До гроба ты хранитель мой... (Puškin) Jiného!... Ne, já pranikomu bych srdce svého nedala! Moc vyšší v tom jsem shledala já Tvá jsem tak chce nebe tomu; můj celý život zárukou byl jistého s Tebou setkání; já vím, Tys ten, jejž Bůh mi snoubil a jejž mě po hrob ochrání (Jung) Že jinému?... Ne, srdce moje svou láskou lehce neplýtvá! Tak v radě vyšší souzeno je To vůle nebes: já jsem Tvá; v svém žití záruku zřít mohu teď svého s Tebou shledání; Tys obránce, jejž, díky Bohu, až do hrobu mě ochrání (Najman) Jungovo já pranikomu bych srdce svého nedala vystihuje Puškinovo никому на свете nе отдала бы сердца я přesněji neţ Najmanova varianta překladu. Také verše můj celý život zárukou byl jistého s Tebou setkání vyznívají v Jungově překladu mnohem přirozeněji a srozumitelněji neţ Najmanovo v svém žití záruku zřít mohu teď svého s Tebou shledání. Jindřich Najman tedy nevnesl do překladu Oněgina nic nového a je pochopitelné, ţe se nedočkal obliby ze strany čtenářů ani kritiky. 21

22 5 Josef Hora 5.1 Puškinův zásah do Horova ţivota a díla Ke stému výročí Puškinovy smrti chystalo nakladatelství Melantrich vydání jeho díla ve 4 svazcích. V létě r byl Josef Hora poţádán o přeloţení Evţena Oněgina jako součásti 3. svazku zahrnujícího také Puškinovy epické básně. Během překládání si přesně zaznamenával, kam který den dospěl, víme tedy přesně, ţe překlad vznikal (s přestávkami) v rozmezí od 29. srpna 1936 do 25. listopadu 1936 a Hora se mu věnoval celkem čtyřicet dní. Po dokončení překladu napsal oslavnou báseň Nad dokončeným překladem Oněgina. Puškina povaţoval Hora za největšího slovanského básníka. Napsal na Puškina báseň Vy ústa umlklá ve čtrnáctiřádkové puškinské strofě. Ještě před Oněginem se Hora věnoval překladu lyrických básní Borise Pasternaka, měl tedy moţnost srovnání i cennou zkušenost s ruskou poezií. K samotnému překládání Evţena Oněgina se stavěl s respektem a přiznával, ţe to pro něj nebyla snadná práce: Jak lehce se čte Puškinův originál a jak těţce se překládá! Právě ta suverénní, samozřejmá lehkost, jakmile má být přenesena do české verse, nakupí před překladatelem nesčetné překáţky. Nemluvím o obtíţích, jeţ klade 14řádková sloka, pravidelně rýmovaná. To ještě není práce básnického překladatele, nýbrţ řešení téměř mechanického problému. Tu pracuje za dnešního překladatele sám vývoj jeho mateřštiny. (Hora 1936, s. 399) Jelikoţ Horův překlad Oněgina byl kritikou velmi kladně přijat, je pochopitelné, ţe mu byly svěřovány i další překlady Puškinova díla. Pro čtvrtý svazek vybraných spisů přeloţil Cikány, je také autorem překladu básní Kirpenskému a A. P. Kernové, některých Puškinových kritických statí a pro Novikovův román Puškin na vsi Michajlovské přeloţil všechny pouţité verše (kromě Oněgina a Cikánů se jednalo o Bachčisarajskou fontánu, Nulína a Borise Godunova ). Neustálé sepětí s Puškinovým dílem ovlivnilo i Horovu vlastní tvorbu, coţ se projevilo především v románu Dech na skle. Příběhy Jana Trázníka, dále v Janu 22

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark) 1898-1970 německý spisovatel Ţivotopis Studoval na učitelském ústavu Roku 1916 odešel jako 18letý do první světové války Na

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

NONSENSOVÁ LITERATURA

NONSENSOVÁ LITERATURA NONSENSOVÁ LITERATURA Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 21. 24. 2. 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem

Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem Petr Štengl: Roman Rops odmítá být označen za angažovaného básníka. Píšu zkrátka jen o tom, co mě sere, říká. I Vy v autorské

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více