Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Šikana ve školním prostředí Bakalářská práce Autor: Soňa Topolánková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Ingrid Matoušková Ph.D. Praha Duben 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne Soňa Topolánková - 2 -

3 Poděkování: Dovoluji si poděkovat vedoucí práce Mgr. Ingrid Matouškové Ph.D. za věcné připomínky a cenné rady během mé práce na této bakalářské práci. Také bych ráda poděkovala paní učitelce Mgr. Ivaně Václavkové, učitelce ze ZŠ v ul. Špitálská v Praze 9, za její laskavou pomoc při provádění dotazníkové akce na její škole

4 Anotace: Cílem mé práce je definovat šikanu, popsat chování účastníků šikany a konkretizovat její následky. Následně pomocí dotazníku zjistit názory školní mládeže na šikanu. V první části mé práce se zabývám šikanou jako specifickým jevem a jejími konkrétními fázemi. Snažím se charakterizovat původce šikany (agresory) a jejich oběti. Dále se zabývám následky šikany, tzn. jaký vliv má šikana na další život oběti a také vyšetřováním šikany a trestní postižitelností agresorů. Stručně se pokusím nastínit úlohu školy při prevenci šikany a dotknu se úlohy učitelů při této prevenci. Podívám se na některé preventivní programy a jejich cíle. V poslední části své práce jsem se zaměřila na konkrétní školu a pokusila jsem se pomocí dotazníkové akce zjistit názory dnešních školáků na II. stupni základní školy na šikanu. Mé otázky se týkaly jednak šikany všeobecně, dále zda se někdo ze školáků osobně setkal se šikanou a jaké měl u toho prožitky, ale také mne zajímaly konkrétní názory školáků. Annotation: The purpose of my graduate thesis is to define chicane, describe the behaviour of all parts participating in the chicane process and its effect. Additionally the results of a survey of a survey of teen-agers regarding chicane will be revealed. The first part of my graduate thesis presents chicane as a specific phenomenon and its corresponding stages. The chicane aggressors and their victims are specified. The chicane long-term effects are detailed, in particular the impact on the chicane victim s life, the chicane investigation and the criminal prosecution of the aggressors. The role of the primary school and its teachers in chicane prevention is briefly outlined. The preventitive programmes and its goals are introduced. The last part of my graduate thesis is focused on a particular primary school and presents the results of a chicane questionnaire wich was given to current students attending the second level of primary schoul. The questionnare consisted of questions related to chicane in general, questions related to individual experience with chicane and questions related to their specific opinion

5 Úvod Šikana Definování šikany Konkretizace šikany Agrese, jako forma šikany Tři pohledy na šikanování Kyberšikana Účastníci šikany Agresor Oběť Prostředí Šikana a její následky Následky závisí na míře agrese Pomůže změna školy při šikaně? Lze žít po agresi normálně? Vyšetřování šikany Trestní postižitelnost agresorů Trestní odpovědnost Trestné činy, kterých se může šikana dotknout Prevence šikany Historie prevence šikany Úloha učitelů při prevenci šikany Pozitivní klima na školách Preventivní programy Průzkum šikany na základní škole Vyhodnocení odpovědí z dotazníku Shrnutí mého výzkumu Závěr Seznam použité literatury: Seznam příloh:

6 Úvod V současné době se stále častěji hovoří o šikaně. Tento pojem je velmi frekventovaný a za pomoci médií se dostal do povědomí a středu zájmu nejen odborníků, ale i široké veřejnosti. Šikana se vyskytuje hlavně ve školství, ale můžeme se s ní setkat i v rodinném prostředí nebo na pracovišti. Školní šikana se stává "černou můrou" žáků i učitelů. Začíná to drobnými nadávkami a naschvály a končí brutálním násilím a ponižováním. Já osobně jsem se se šikanou nesetkala, ale moje děti se s ní setkali na základní škole. Naštěstí ne jako účastníci.tato problematika mne zaujala a začala jsem se o toto téma zajímat více. Cílem mé práce je definovat šikanu, popsat chování účastníků šikany a konkretizovat její následky. Pomocí dotazníku zjistit názory školní mládeže na šikanu. První část mé práce je více teoretická. Zabývám se šikanou jako specifickým jevem, jejími konkrétními fázemi. Okrajově jsem se podívala i na tzv. kyberšikanu. Je to nový projev šikany, který se začal objevovat s rozvojem elektronických prostředků jako jsou mobilní telefony, y, pagery, internet, blogy apod. Ve své práci se snažím charakterizovat původce šikany (agresory) a jejich motivy a pohnutky. Také se zabývám ve své práci oběťmi šikanování, proč se zrovna konkrétní děti stávají terčem útoku. Dále se zabývám ve své práci následky šikany, tzn. jaký vliv má šikana na další život oběti a jestli změna prostředí nebo školy pomůže oběti. Následně jsem se zaměřila na vyšetřování šikany a jak nejlépe postupovat při zjištění šikany. Jaká je trestní postižitelnosti agresorů a jakých trestných činů se může šikana dotýkat? To je další otázka, kterou jsem si položila při zpracování své práce. Důležitou úlohu hraje na školách i prevence šikany. Tato tématika je velmi složitá a já se jí zde pokusím jen stručně nastínit. Dotknu se úlohy učitelů při prevenci šikany a podívám se na některé preventivní programy a jejich cíle. V poslední části své práce jsem se zaměřila na konkrétní školu a pokusila jsem se pomocí dotazníkové akce zjistit názory na šikanu dnešních školáků na II. stupni základní školy. Dotazováno bylo celkem 67 dětí, z toho 37 chlapců a 30 dívek. Mé otázky se týkaly šikany všeobecně, ale také mne zajímalo jestli se již děti osobně setkaly se šikanou a pokud ano, komu se svěřily, pokud se vůbec svěřily. Dále jsem se ptala např. na to s jakým typem šikany se setkaly, jak často, jak tuto situaci prožívaly. Na závěr jsem dala dětem prostor pro vyjádření vlastního názoru na šikanu, což 27 dětí (40%) využilo

7 1. Šikana Slovo šikana pochází z francouzského slova "chicane", což znamená zlomyslné obtěžování, týrání, pronásledování, sužování. Ale také např. byrokratické lpění na předpisech, kdy úředníci šikanují občany vyžadujíce nová a nová potvrzení a razítka a pod. V tomto významu se slovo šikana uplatňuje v souvislosti se zneužíváním moci a obtěžováním v byrokratických systémech. Nejčastěji je ale slovo šikana používáno jako synonymum pro psychotraumatizaci ve skupině, je to označení pro opakované týrání, ponižování nebo omezování jedince nebo skupiny jiným jedincem nebo skupinou. Jde v podstatě o omezování slabších subjektů silnějšími. 1) 1.1 Definování šikany S šikanováním se můžeme setkat kdekoliv a může nás doprovázet po celý život. Může začít v rodině mezi sourozenci, pokračovat ve školce a na vyšších stupních škol, v zájmových kroužcích, v zaměstnání, v partnerských vztazích. Pojem šikana zavedl u nás pražský psychiatr Petr Příhoda, který jako první v naší republice před listopadem 1989 veřejně promluvil o tom, co se dělo v socialistické armádě mezi "mazáky" a "bažanty" a co bylo v té době nepřekročitelné tabu. Šikana je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit ho, zastrašovat ho, ponížit ho či jinak mu ublížit. Je to cílené a opakované užití násilí, přičemž oběť je bezbranná, ze situace nemůže uniknout a není schopna se účinně bránit, a útok nevyprovokovala. V současné době se nejčastěji mluví o šikaně mezi školními dětmi. Jde o šikanování žáků mezi sebou, a to nejčastěji nadávkami, posměchem, pomluvami, bitím, okrádáním, vystraněním z kolektivu. Silnější vždy ubližovali slabším, ale v posledních letech stoupá celkově agresivita mládeže. Vyplývá to jednak ze zkušeností pedagogů, jednak i ze 1) Wikipedie, otevřená encyklopedie, dostupná na www

8 statistik. Za šikanu se obecně považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně a většinou opakovaně ubližuje druhým. Nejdříve nenápadně, pomluvami, naschvály a následně může dojít i k fyzickému násilím. Vždy je zde výrazný nepoměr sil, oběť je ve většině případů bezbranná. Ve skutečných případech šikany si je trýznitel plně vědom úzkostného stavu, který své oběti způsobuje, a právě radost z tohoto strachu je pravým důvodem, proč se na ni stále zaměřuje. I neúmyslný stres je však stejně zničující jako šikana samotná a je třeba ho účinně řešit. 1.2 Konkretizace šikany Každý kdo zlehčuje šikanu asi nikdy na vlastní kůži nezažil žádný nepříjemný zážitek spojený s šikanou. Když se stanete obětí šikanování, neznamená to jenom snášet fyzickou bolest, nadávky, urážky, ale také se denně při cestě do školy třást strachy, jaké nové formy ponižování si šikanující zase vymyslí. Může to také znamenat poklesnutí sebevědomí a pochybování o sobě samém. Šikanování se vyskytuje ve školách i z toho důvodu, že je její existence bagatelizována a někdy i popírána. V důsledku toho dochází i k podceňování prevence. Oběti často o tom, že jsou šikanovány, nikomu neřeknou. Vinu nesou rovněž lidé, kteří o šikanování vědí, ale ignorují ji a nebo ji také pokládají za projev dětských her. Agresoři mnohdy kalkulují s tím, že nebudou odhaleni a že za své nevhodné chování a jednání nebudou potrestáni. Slovní napadání je často stejně nepříjemné a někdy i více ponižující než napadání fyzické. Lze je ignorovat, ale nikdy to není zárukou, že se agresor stáhne a své vyhlídnuté oběti dá pro příště pokoj. Naopak se může stát, že to agresora povzbudí ve svém jednání pokračovat a snaze donutit šikanovaného k nějaké reakci. Velmi účinný a vhodný způsob, jak lze odzbrojit šikanujícího, je dát mu najevo, že se jím nenecháme zastrašit a že u nás nemá šanci na úspěch. Agresor si je ale velmi dobře vědom, že nejlépe zranitelní jsou jedinci, kteří jsou slabí, kteří nemají velký okruh kamarádů a často jsou považováni za outsidery. Tyto oběti mají strach z šikany a je pro ně často obtížné se svěřit se svým problémem jiné osobě. Naopak agresor, tedy ten kdo někoho - 8 -

9 šikanuje, často trpí komplexem méněcennosti či určitým nedostatkem, např. špatné rodinné zázemí, špatný prospěch ve škole, a toto chce potlačit prostřednictvím ponižování jiných. Definice šikany jako opakovaného týrání, ponižování nebo omezování jedince nebo skupiny jiným jedincem nebo skupinou prostřednictvím agrese či manipulace se opírá o vnější znaky šikanování. Charakteristické vnější rysy šikany jsou dále: záměrnost jednání, nepoměr sil mezi agresorem a obětí, samoúčelnost agrese, šikanujícímu nejde primárně o dosažení konkrétního cíle či zisku, sama agrese je původním a hlavním cílem šikany, protože je nejmarkantnějším stvrzením převahy útočníka a poskytuje mu nezastupitelné uspokojení, její opakování, jednorázovou agresi je možné považovat za šikanu v případě, že se agresor a jeho oběť již znovu nesetkali. Šikanu je možné členit dle následujících kritérií: viditelnost šikany - šikanování zjevné (fyzické útoky, psychické ponižování, vydírání) a šikanování skryté (vyloučení ze skupiny), míra nutné aktivity oběti - pasivní snášení útoků a nedobrovolné vykonávání příkazů agresora, forma útoku - fyzické nebo verbální šikanování, ale také i ničení a odcizování osobních věcí. Dle těchto kritérií lze najít různé typy šikany. Znalost variant a typologie pomáhá při odhalení signálů, které šikanovaný dává svému okolí. Tradiční křtící rituály zacházení s nováčky nejsou šikanou v pravém slova smyslu. Od šikany jako takové se odlišují tím, že "slouží spíše zábavě, jsou jednorázové, oběť je podstupuje dobrovolně, ví, že jde o zkoušku, vše se řídí pravidly a zvykovým právem". Vhodnější je tedy patrně označení "praktiky blízké šikaně"

10 1.3 Agrese, jako forma šikany Šikana je jednou z forem agrese, ale ne každé dítě, které je agresivní musí šikanovat. Kde se v lidech bere agrese? Je to něco vrozeného, člověku vlastního, snad nějaký pud, který se musí vybít anebo se člověk stává agresivním až v průběhu života, v důsledku nějakých nesprávných vlivů, např. výchovy, takže se tomu dá včas zabránit? Vztahy mezi rodiči a dětmi hrají velmi významnou roli v dětské agresi. Dítě se od rodičů učí jak se chovat k jiným lidem. Podněty pro rozvoj agresivního chování dítěte spočívají v rodičích, kteří se o dítě nezajímají, nedávají mu najevo svoji lásku nebo když jsou rodiče lhostejní při projevech počínající agrese svého dítěte. Děti se mohou učit, jak druhé zraňovat, když jsou rodiče či jiný dospělí tolerantní k jejich chování. Výrazná absence komunikace v rodině také přispívá k rozvoji agresivního chování u dětí. Významnou roli při výchově dětí hrají prostředky, používané při prosazování se silou, mocí, zejména fyzické tresty, kterým rodiče dávají přednost před zdůvodňováním. Rizikovým faktorem také může být nepřítomnost jednoho z rodičů, který by byl vzorem pro dítě. Další vliv na dítě může mít a má sourozenecký vztah. Výzkumy ukazují, že sourozenec agresivního dítěte bude s velkou pravděpodobností reagovat na napadení protiagresí ve srovnání se sourozencem neagresivního dítěte. Lze tedy říci, že chová-li se sourozenec vůči jinému sourozenci agresivně, pak je možné předvídat jeho vlastní agresi i k jiným lidem. Dále se potvrzuje, že agrese mezi sourozenci je nejmenší, když rodiče netrestali ani jedno dítě a agrese je největší, když je trestáno dítě nejstarší. Ideální by bylo, kdyby rodiče ignorovali konflikty mez sourozenci, pokud to jde. Když už jeden z rodičů musí zasáhnout, pak se zásadně vyhnout fyzickým trestům. Zejména tyto tresty posilují agresi dítěte a jsou to dospělé osoby, které nejčastěji používají agresi a různé způsoby donucování vůči dětem. Stéphane Bourcet a Isabelle Gravillonová ve své knize píší: "V mnoha případech může za agresi obyčejná náhoda. Dítě se v nesprávnou chvíli ocitne na nesprávném místě. Zkříží cestu bandě zdivočelých lumpů, kteří se chtějí porvat s kýmkoliv, zrovna když nikdo jiný není, a podmínky pro agresi jsou na světě. Nebo má jen smůlu, že se podobá osobě, kterou

11 agresor nesnáší, což stačí, aby dal násilník průchod své podrážděnosti. Anebo má tmavou pleť, je židovského či arabského původu a narazí na silně rasisticky založenou osobu. Jsou to náhodné, ale o nic méně nešťastné okolnosti." 2) Příčiny nárůstu agrese, tedy i šikany, je možné vidět v rychle se měnících životních podmínkách, v absenci požadavku na neagresivní chování i v obecné krizi autority. V takovém prostředí pak skupinová dynamika může vést k agresi projevované například šikanou. Nejsilnějším faktorem, který ovlivňuje vznik šikany jsou osobnostní charakteristiky členů skupiny. Podstatná je také osobnost autority, pod kterou skupina spadá, např. učitel. Nevhodné chování autority může být dokonce impulzem ke vzniku šikany nebo jejím podpůrným faktorem. Šikana se objevuje hlavně tam, kde je kolektiv uzavřeným celkem, z něhož nelze kdykoliv vystoupit, např. škola. 1.4 Tři pohledy na šikanování V praxi se setkáváme s několika pohledy na šikanování: První pohled na šikanování - jde o nemocné čili patologické chování, řadíme sem hlavně nejnápadnější projevy, které porušují školní pravidla, nebo dokonce naplňují některou skutkovou podstatu trestných činů. Tento pohled je v praxi nejběžnější a většinou také jediný. Jako příklady lze uvést: fyzická agrese aktivní přímá - škrcení, kopání, fackování, fyzická agrese aktivní nepřímá - ničení věcí, kápo pošle své nohsledy, aby oběť zbili, fyzická agrese pasivní přímá - fyzické bránění oběti v dosahování jejích cílů, např. agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice, šla na oběd, přišla včas na vyučování, fyzická agrese pasivní nepřímá - odmítnutí splnění požadavků, např. agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy na záchod, 2) BOURCET, Stéphane; GRAVILLONOVÁ, Isabelle. Šikana ve škole, na ulici, doma. Jak bránit své dítě vyd. Praha: Albatros, ISBN

12 verbální agrese aktivní přímá - nadávání, urážení, zesměšňování, verbální agrese aktivní nepřímá - rozšiřování pomluv, verbální agrese pasivní přímá - neodpovídání na pozdrav, otázky, verbální agrese pasivní nepřímá - spolužáci se oběti nezastanou, je-li nespravedlivě obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé. Druhý pohled na šikanování popisuje Michal Kolář jako závislost. Jde zde o vzájemnou vazbu mezi agresorem a obětí. Skrytí vlastního strachu a zároveň využití strachu toho druhého. Tento princip diktuje rozdělení žáků ve většině skupin na ty silné, kteří dokáží svůj strach skrýt tím, že ho vyvolají u ostatních a ty slabé, kteří jsou strachem tak ochromeni, že ukážou své slabosti, které by chtěli jinak zakrýt. Při pokročilých stadiích šikanování se obvyklé hraní a experimentování se strachem zvrtne v závislost mezi agresorem a obětí. Agresorovi to přináší pocit nadřazenosti a moci. U oběti většinou dojde k prolomení obrany vůči tělesné, psychické a fyzické bolesti a může se vytvořit až extrémní forma závislosti - identifikace s agresorem, která se může projevit tak, že oběť považuje agresora za kamaráda a obdivuje ho. Třetí pohled na šikanování - šikanování jako porucha vztahů ve skupině. Šikana se nevztahuje jen na agresora a jeho oběť, ale i na skupinu, ve které k šikaně dochází. Tato část silně souvisí s vývojem šikany ve skupině a proces šikanování zpravidla představuje onemocnění celé skupiny. Toto onemocnění má svůj vývoj a podle Michala Koláře prochází pěti stádii: 1. stadium - zrod ostrakismu - jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet "drobné" legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje

13 2. stadium - fyzická agrese a přitvrzování manipulace - v zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity, např. z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Zážitek agresorů při týrání slabších spolužáků může vyvolat u agresorů prolomení zábran a oni začnou své agresivní chování opakovat. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. 3. stadium (klíčový moment) - vytvoření jádra - vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito "šiřitelé viru" začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběť. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti "slabí". 4. stadium - většina přijímá normy - normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. Ve skupině dochází k šokující proměně. Skupina zůstává navenek zachována, avšak místo aby fungovala, rozkládá se zevnitř. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů "virem" přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě - aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 5. stádium - totalita neboli dokonalá šikana - násilí jako normu chování přijímají všichni členové třídy (skupiny). Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra "vykořisťování". Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které můžeme označit jako "otrokáře" a "otroky". Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. Otrokáři využívají na otrocích všechno, co je využitelné, od peněž po školní znalosti. Největším důkazem moci nad těmito otroky je skutečnost, že jim otrokáři mohou způsobit bolest, znásilňovat je všemi způsoby a oni nejsou schopni se bránit. Čas pracuje pro nárůst a zdokonalování násilí

14 1.5 Kyberšikana V poslední době se začíná ve školství mluvit o tzv. kyberšikaně (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying). Jde o druh šikany, který využívá elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, y, pagery, internet, blogy apod. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných ů a SMS, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě vystavení na internetu. Zejména poslední varianta šikany může být extrémně nebezpečná - pokus se spojí s nějakou velmi ponižující situací. Takovéto zveřejnění ponižujících materiálů pro obrovské množství lidí mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti. 3) Kyberšikana je velkým problémem v řadě zemí, které kvůli ní přijímají nové zákony a bezpečnostní opatření (např. Polsko filtruje na školních sítích přístup k internetu a chystá se zakázat dětem používat na školách mobilní telefony, Jižní Korea přijímá rozsáhlé restriktivní úpravy ohledně využití internetu), některé země už dokonce ustavily speciální policejní vyšetřovací týmy určené pro boj s kyberšikanou. V USA je kyberšikana od roku 2006 federálním zločinem. I u nás dochází ke změnám v pohledu na kyberšikanu. Ministerstvo školství vydalo v lednu tohoto roku nový metodický pokyn, který se zabývá řešením šikany. Dává to možnost každé škole, vytvořit si podle tohoto metodického pokynu vlastní program, a v neposlední řadě se tento pokyn zabývá i řešením nebezpečí tzv. kyberšikany. Učitelé však zatím stále nebudou mít možnost zakázat mobilní telefony, jak informovala některá česká periodika. Mluvčí ministerstva školství Kateřina Bohmová uvedla v rozhovoru pro noviny Právo (dne , str. 2): "Jedna z těch věcí je, že nově pojmenováváme i pojem kyberšikana. Natáčení na mobily je určité zesměšňování člověka, forma šikany. S tou budeme ještě dále pracovat. Zdaleka to tak není, že by od 1. ledna byly zakázány mobily." 3) Wikipedie, otevřená encyklopedie, dostupná na www

15 Podle metodického pokynu kyberšikana zahrnuje útoky pomocí ů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Ve své zárodečné, spíše slovní podobě, se podle zprávy ministerstva vyskytuje prakticky na všech školách. Oproti tradiční šikaně má kyberšikana pro některé jedince řadu výhod. Šikovný a inteligentní agresor je jen těžko polapitelný. Oběti (podobně jako u tradiční šikany) nemají příliš tendenci si stěžovat a zveřejňovat tak své ponížení. Internetové prostředí navíc smazává rozdíly ve fyzické síle a sociálním postavení ve skupině. Na druhé straně kyberšikana může být velmi nebezpečná pro jejího agresora, při nerozumné formě užití či souhře náhod může vést k odhalení a jednoznačnému prokázání šikany. Zvýšené riziko existuje v případě nahrání scénky s jasně identifikovatelnými účastníky, nebo pro agresora velmi neinteligentního, který buďto postupuje velmi naivně ohledně použitých internetových prostředků, nebo se nechá jednoznačně identifikovat svým výtvorem. Jinak je boj s ostatními formami kyberšikany, jako je např. zakládání ponižujících a urážejících stránek či napadání a sexuální obtěžování pomocí ů, zatím v počátcích. Mladí teenageři zde navíc mohou těžit z toho, že jejich znalosti počítačové techniky, v současné době obvykle v rozsahu několika řádů překračují znalosti rodičů. Často si mohou dělat na počítači doslova co chtějí, aniž by rodiče měli jakoukoliv šanci je nějak účinně kontrolovat. S kyberšikanou se můžeme setkat kdykoliv a kdekoliv. Vzhledem k rychlému šíření komunikačních technologií jsou u nás mobilní telefony a připojení k internetu poměrně lehce dostupné. To s sebou samozřejmě přináší celou řadu výhod jsme k zastižení prakticky neomezeně 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a příliš ani nezáleží na tom, na jakém místě se zrovna nalézáme (pokud je samozřejmě místo pokryto GSM signálem). Musíme si ale uvědomit, že stejně snadno jsme k dispozici i těm, kteří na nás chtějí prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu útočit, tj. původcům kyberšikany. Z toho vyplývá, že na rozdíl od klasické šikany, před kyberšikanou se nemáme kam schovat, protože nás může dostihnout i na místech, která nám dříve dávala pocit bezpečí, tedy tam, kde jsme hledali útočiště

16 Oběť reálné kyberšikany by si měla zachovat chladnou hlavu a nestydět se. Neměla by jednat na vlastní pěst a nereagovat na hrozby a útoky. Měla by se poradit s někým blízkým, kdo může pomoci, vyhledat pomoc psychologické poradny. Rodiče by měli informovat vedení školy, příp. policii. Ne každá kyberšikana je záměrná, někdy může být způsobena jen nedorozuměním nebo nedomyšlením důsledků. Odesílatel může špatně odhadnout adresátovu reakci na danou zprávu (např. něco pošleme jako vtip, ale pro adresáta to může být hluboce znepokojující nebo urážlivé) nebo nedokáže zhodnotit jaké následky bude mít poslání zprávy (např. řekneme něco negativního o nějaké známé osobě někomu jinému a nečekáme, že on to přepošle dál)

17 2. Účastníci šikany Pro vznik a vývoj šikany jsou velmi důležité osobnostní charakteristiky agresorů a obětí šikany, členů skupin, v nichž se šikanuje. Význam zde hrají i osobnosti pedagogů. Níže se pokusím charakterizovat jednotlivé účastníky šikany. 2.1 Agresor Motivem jednání útočníka bývá nejčastěji nevyřešený vnitřní konflikt, vlastní traumatizující zkušenost, získaná v roli oběti šikanování nebo podobného násilného jednání, se kterou se tímto způsobem snaží vypořádat. Podle Dr. Říčana má šikana více příčin. Podle jeho názoru je jednou ze skrytých příčin šikany tlak kolektivu, který nutí chlapce nebo mladého muže, aby se choval tak, jak se od muže očekává, aby byl mužně tvrdý, nikoli změkčilý, aby se nebál rány a aby ji v případě potřeby také sám dovedl dát. Jedním z faktorů šikany je touha po moci, přání ovládat druhého člověka. Dalším motivem je krutost, člověku někdy působí potěšení, když vidí druhého trpět. Určitou roli při šikaně hraje také zvědavost nebo nuda a touha po stále silnějších vzrušujících zážitcích, po senzaci. 4) Většinou jde o nadprůměrně tělesně zdatné jedince, silné a obratné, a to zvláště pokud jde o chlapce. Právě chlapci používají většinou tzv. přímou šikanu, což je fyzické násilí - rvačky, kopání, apod.. U děvčat převažuje použití tzv. nepřímé šikany - pomlouvání, intriky. Přímá a nepřímá šikana se ovšem často vyskytuje současně. Samozřejmě nelze podezírat ze šikany všechny zdatné jedince. 4) ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN

18 Agresor může být např. velmi inteligentní, vymyslí plán a zorganizuje jej. Pak získá pro svůj záměr skupinu, proti níž je oběť bezmocná, a se sám agresor se šikany přímo neúčastní. Pro šikanující děti je typická touha dominovat, ovládat druhé, bezohledně se prosazovat. Snadno se urazí, mají sklon vidět agresi proti sobě i tam, kde žádná není. Šikanující má zvýšenou potřebu sebeprosazení, kterou buď nemůže uspokojit v jiné oblasti z důvodu omezených schopností, nebo má návyk řešit všechno násilím. Bývá spíše podprůměrným, méně úspěšným žákem. Jedinec promítá do ostatních svoje vlastní postoje a sklony ubližovat druhým. Většinou se projevuje agresivně již od ranného věku. V jeho chování je zjevný nedostatek citlivosti a ohledu k ostatním. Podle Michala Koláře existují v šikanování tři základní typy agresorů: První typ je primitivní, brutální, impulsivní, který druhé zastrašuje. Má silný energetický přetlak, kázeňské problémy, narušený vztah k autoritě, někdy je zapojen do gangů páchajících trestnou činnost. Tento typ šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost, používá šikanování cíleně k zastrašování ostatních. I jeho rodiče jsou spíš lidé s násilnými sklony. Jakoby agresoři násilí vraceli nebo napodobovali. Druhý typ je velmi slušný, sevřený, zvýšeně úzkostný, narcisticky šlechtěný, někdy i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu. Na první pohled nic nenasvědčuje tomu, že by jedinec nebyl v pořádku. Násilí a mučení je cílené a rafinované. Oběť trápí většinou někde stranou, třeba na záchodě, aby ho druzí neviděli. V rodině těchto typů agresora často dochází k uplatňování důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drilu bez lásky. Třetím typem agresora je žák oblíbený, vlivný, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, s dobrým prospěchem, s výborným chováním. Umí si získat kantory, je zábavný a šikanuje většinou ve třídě, kvůli obecenstvu, pro pobavení sebe i ostatních

19 2.2 Oběť Jak se pozná oběť? Přesně popsat, jak vypadá oběť šikanování je velmi obtížné, dokonce obtížnější než popsat charakteristiku agresora.s. Bourcet a I. Gravillonová ve své knize píší: "Říká se, že zlí psi "vyčenichají" lidi, co se jich bojí, a pokoušou spíše je než ty, co své obavy nedávají najevo. Lze si velmi snadno představit, že si agresor vybere spíše nesmělou a bázlivou kořist než sebejistou osobu. Jinak řečeno, jestliže dítě patří mezi utlačované a nesmělé, jistě mu hrozí víc než ostatním, že se jednoho dne stane obětí agrese - což v žádném případě neznamená, že se to musí stát! Nesmělost je vlastnost, která se stěží skrývá, protože právě ona ovlivňuje mezilidské vztahy, způsob mluvy, chování, chůze atd. Zkrátka a dobře, dá se vycítit (nebo "vyčenichat", zůstaneme-li u naší psí metafory) už z dálky. Jakákoliv jiná viditelná známka slabosti, například fyzické nebo mentální postižení, bude mít jistě stejné důsledky jako velká nesmělost - z osoby, která je jeho nositelem, se stane přitažlivá kořist, protože je to kořist snadná. V některých případech může stačit pouze ošklivý rys ve vzhledu dítěte, jako je zvlášť nehezký obličej, hnisavé akné, velmi silné brýle atd., aby bylo "napadnutelnější" než jiné dítě, protože ono samo se bude cítit méněcenné. Obecně vzato, k oslabení potomka může přispět jakákoliv odlišnost - stačí být dobrý ve škole, milovat klasickou hudbu ve třídě plné fanoušků rapu, nosit levné a ne zrovna "trendy" oblečení, jako jediný odmítat zákon velkého šéfa třídy atd." 5) Agresor si většinou vybírá konkrétní oběť, u které si je téměř jistý, že nebude klást odpor ani se bránit. Proč se právě takovýto jedinec nebrání a smíří se s agresí? Může být realista, stojí proti němu šéf bandy, je daleko větší a silnější než on sám, nebo celá banda a pak lze uznat, že v takovém případě je dobré se občas podvolit... Někdy ale agresor nemusí být o moc větší svalovec než samotná oběť. Ta se ale přesto nebrání a ani se o to nepokusí. Jak se může smířit s bitím, ponižováním nebo vydíráním a neprojevit žádný náznak vzpoury? Stejná otázka nás může napadnout ve chvíli, kdy bylo dítě vybráno jako třídní fackovací panák a svůj úděl překvapivě snadno přijalo. 5) BOURCET, Stéphane; GRAVILLONOVÁ, Isabelle. Šikana ve škole, na ulici, doma. Jak bránit své dítě vyd. Praha: Albatros, ISBN

20 Často se jedná o děti, které si dobře neosvojily pravidla hry ze života ve společnosti. V kolektivu je třeba umět se postavit a hlavně se učit, jak si poradit sám, bez systematické pomoci druhých. Proto dítě, které jeho rodiče příliš hýčkají a nadměrně ochraňují, není v případě problému schopné aktivně události ovlivnit a samo najít řešení. Protože rodiče dělají vše za něj a nikdy ho nenechají střetnout se s překážkami, nezíská dítě o sobě právě hodnotné mínění a nikdy se nenaučí vytvořit si vlastní strategii jak reagovat, jak se přizpůsobit a jak se bránit. Lze tedy říci, že velmi záleží na tom, jak bude vytypovaná oběť reagovat na počáteční šikanu. Někteří žáci jsou schopni využít své společenské dovednosti a zdravý rozum k tomu, aby předešli další šikaně tím, že se naučí vyhýbat situacím, chování a místům, která by šikanu pravděpodobně mohla vyvolat. K efektivnímu zvládnutí okolností, které šikanu vyvolávají, využívají také obranné strategie, například asertivitu a humor. Asi nejdůležitější ze všeho je, že se oběti nerozčílí a nedají na sobě znát strach. Šikana závisí na vztahu vytvořeném mezi šikanujícím a jeho obětí. Šikanující má radost z toho, když vidí oběť trpět. Pokud ale oběť stres nedává znát, pak se tento vztah poruší. 2.3 Prostředí Šikanování není nikdy pouze záležitostí jednotlivce nebo jen agresora a jeho oběti. V tomto smyslu je šikanování vždy těžkou poruchou vztahů skupinového organismu, který podlehl "infekci". V každé nové třídě a výchovné skupině se záhy utvářejí obecně přijímané normy. Po jejich ustanovení se již tyto normy obtížně mění. V infikované skupině, která postrádá obranyschopnost, zpravidla dochází k tomu, že podskupina agresorů uchvátí neformální role vůdce a prosadí své normy jako normy celé skupiny. Pokud k tomu dojde, nastane situace silně navozující konformitu i u méně ovlivnitelných jedinců. Normy se stanou skupinovým zákonem, který zásadně ovlivňuje postoje a chování žáků, především legalizuje násilí a morálně ho ospravedlňuje. Díky tomu žáci vidí týrání slabých jako normální a vůbec je nenapadne, že je něco v nepořádku a že by měli učiteli něco říct

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

JAK ZLEPŠIT VZTAHY V NAŠÍ TŘÍDĚ

JAK ZLEPŠIT VZTAHY V NAŠÍ TŘÍDĚ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ JAK ZLEPŠIT VZTAHY V NAŠÍ TŘÍDĚ Jakub Švec, Simona Jeřábková, Michal Kolář Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Mgr. Jana Brandejsová Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová (právní souvislosti) Národní centrum

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM 2011-2014 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eliška Nenádlová Mobbing Praha 2014 Vedoucí bakalářské práce: Doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. JAN AMOS

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009 Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009 Tribun EU 2009 Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém Sborník příspěvků z

Více

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

práce s třídním kolektivem Metodika

práce s třídním kolektivem Metodika 6 práce s třídním kolektivem Metodika práce s třídním kolektivem Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Gabriela Billová

Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Gabriela Billová Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol Gabriela Billová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Teoretická

Více

Téma: Domácí násilí na mužích

Téma: Domácí násilí na mužích Tato práce vznikala ve školním roce 2007/2008 jako Absolventská práce na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce. Vedoucí mé práce byl PhDr. Vladimír Mašát a oponentkou Mgr. Jindřiška

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

DÍTĚ NA ÚTĚKU. Kateřina Hellebrandová

DÍTĚ NA ÚTĚKU. Kateřina Hellebrandová Kateřina Hellebrandová 1 DÍTĚ NA ÚTĚKU Publikace vyšla s podporou projektu Evropské unie Bc. Kateřina Hellebrandová, 2005 Sdružení Linka bezpečí, 2005 Vzdělávací institut ochrany dětí, 2005 2 OBSAH ÚVOD

Více