Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Šikana ve školním prostředí Bakalářská práce Autor: Soňa Topolánková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Ingrid Matoušková Ph.D. Praha Duben 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne Soňa Topolánková - 2 -

3 Poděkování: Dovoluji si poděkovat vedoucí práce Mgr. Ingrid Matouškové Ph.D. za věcné připomínky a cenné rady během mé práce na této bakalářské práci. Také bych ráda poděkovala paní učitelce Mgr. Ivaně Václavkové, učitelce ze ZŠ v ul. Špitálská v Praze 9, za její laskavou pomoc při provádění dotazníkové akce na její škole

4 Anotace: Cílem mé práce je definovat šikanu, popsat chování účastníků šikany a konkretizovat její následky. Následně pomocí dotazníku zjistit názory školní mládeže na šikanu. V první části mé práce se zabývám šikanou jako specifickým jevem a jejími konkrétními fázemi. Snažím se charakterizovat původce šikany (agresory) a jejich oběti. Dále se zabývám následky šikany, tzn. jaký vliv má šikana na další život oběti a také vyšetřováním šikany a trestní postižitelností agresorů. Stručně se pokusím nastínit úlohu školy při prevenci šikany a dotknu se úlohy učitelů při této prevenci. Podívám se na některé preventivní programy a jejich cíle. V poslední části své práce jsem se zaměřila na konkrétní školu a pokusila jsem se pomocí dotazníkové akce zjistit názory dnešních školáků na II. stupni základní školy na šikanu. Mé otázky se týkaly jednak šikany všeobecně, dále zda se někdo ze školáků osobně setkal se šikanou a jaké měl u toho prožitky, ale také mne zajímaly konkrétní názory školáků. Annotation: The purpose of my graduate thesis is to define chicane, describe the behaviour of all parts participating in the chicane process and its effect. Additionally the results of a survey of a survey of teen-agers regarding chicane will be revealed. The first part of my graduate thesis presents chicane as a specific phenomenon and its corresponding stages. The chicane aggressors and their victims are specified. The chicane long-term effects are detailed, in particular the impact on the chicane victim s life, the chicane investigation and the criminal prosecution of the aggressors. The role of the primary school and its teachers in chicane prevention is briefly outlined. The preventitive programmes and its goals are introduced. The last part of my graduate thesis is focused on a particular primary school and presents the results of a chicane questionnaire wich was given to current students attending the second level of primary schoul. The questionnare consisted of questions related to chicane in general, questions related to individual experience with chicane and questions related to their specific opinion

5 Úvod Šikana Definování šikany Konkretizace šikany Agrese, jako forma šikany Tři pohledy na šikanování Kyberšikana Účastníci šikany Agresor Oběť Prostředí Šikana a její následky Následky závisí na míře agrese Pomůže změna školy při šikaně? Lze žít po agresi normálně? Vyšetřování šikany Trestní postižitelnost agresorů Trestní odpovědnost Trestné činy, kterých se může šikana dotknout Prevence šikany Historie prevence šikany Úloha učitelů při prevenci šikany Pozitivní klima na školách Preventivní programy Průzkum šikany na základní škole Vyhodnocení odpovědí z dotazníku Shrnutí mého výzkumu Závěr Seznam použité literatury: Seznam příloh:

6 Úvod V současné době se stále častěji hovoří o šikaně. Tento pojem je velmi frekventovaný a za pomoci médií se dostal do povědomí a středu zájmu nejen odborníků, ale i široké veřejnosti. Šikana se vyskytuje hlavně ve školství, ale můžeme se s ní setkat i v rodinném prostředí nebo na pracovišti. Školní šikana se stává "černou můrou" žáků i učitelů. Začíná to drobnými nadávkami a naschvály a končí brutálním násilím a ponižováním. Já osobně jsem se se šikanou nesetkala, ale moje děti se s ní setkali na základní škole. Naštěstí ne jako účastníci.tato problematika mne zaujala a začala jsem se o toto téma zajímat více. Cílem mé práce je definovat šikanu, popsat chování účastníků šikany a konkretizovat její následky. Pomocí dotazníku zjistit názory školní mládeže na šikanu. První část mé práce je více teoretická. Zabývám se šikanou jako specifickým jevem, jejími konkrétními fázemi. Okrajově jsem se podívala i na tzv. kyberšikanu. Je to nový projev šikany, který se začal objevovat s rozvojem elektronických prostředků jako jsou mobilní telefony, y, pagery, internet, blogy apod. Ve své práci se snažím charakterizovat původce šikany (agresory) a jejich motivy a pohnutky. Také se zabývám ve své práci oběťmi šikanování, proč se zrovna konkrétní děti stávají terčem útoku. Dále se zabývám ve své práci následky šikany, tzn. jaký vliv má šikana na další život oběti a jestli změna prostředí nebo školy pomůže oběti. Následně jsem se zaměřila na vyšetřování šikany a jak nejlépe postupovat při zjištění šikany. Jaká je trestní postižitelnosti agresorů a jakých trestných činů se může šikana dotýkat? To je další otázka, kterou jsem si položila při zpracování své práce. Důležitou úlohu hraje na školách i prevence šikany. Tato tématika je velmi složitá a já se jí zde pokusím jen stručně nastínit. Dotknu se úlohy učitelů při prevenci šikany a podívám se na některé preventivní programy a jejich cíle. V poslední části své práce jsem se zaměřila na konkrétní školu a pokusila jsem se pomocí dotazníkové akce zjistit názory na šikanu dnešních školáků na II. stupni základní školy. Dotazováno bylo celkem 67 dětí, z toho 37 chlapců a 30 dívek. Mé otázky se týkaly šikany všeobecně, ale také mne zajímalo jestli se již děti osobně setkaly se šikanou a pokud ano, komu se svěřily, pokud se vůbec svěřily. Dále jsem se ptala např. na to s jakým typem šikany se setkaly, jak často, jak tuto situaci prožívaly. Na závěr jsem dala dětem prostor pro vyjádření vlastního názoru na šikanu, což 27 dětí (40%) využilo

7 1. Šikana Slovo šikana pochází z francouzského slova "chicane", což znamená zlomyslné obtěžování, týrání, pronásledování, sužování. Ale také např. byrokratické lpění na předpisech, kdy úředníci šikanují občany vyžadujíce nová a nová potvrzení a razítka a pod. V tomto významu se slovo šikana uplatňuje v souvislosti se zneužíváním moci a obtěžováním v byrokratických systémech. Nejčastěji je ale slovo šikana používáno jako synonymum pro psychotraumatizaci ve skupině, je to označení pro opakované týrání, ponižování nebo omezování jedince nebo skupiny jiným jedincem nebo skupinou. Jde v podstatě o omezování slabších subjektů silnějšími. 1) 1.1 Definování šikany S šikanováním se můžeme setkat kdekoliv a může nás doprovázet po celý život. Může začít v rodině mezi sourozenci, pokračovat ve školce a na vyšších stupních škol, v zájmových kroužcích, v zaměstnání, v partnerských vztazích. Pojem šikana zavedl u nás pražský psychiatr Petr Příhoda, který jako první v naší republice před listopadem 1989 veřejně promluvil o tom, co se dělo v socialistické armádě mezi "mazáky" a "bažanty" a co bylo v té době nepřekročitelné tabu. Šikana je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit ho, zastrašovat ho, ponížit ho či jinak mu ublížit. Je to cílené a opakované užití násilí, přičemž oběť je bezbranná, ze situace nemůže uniknout a není schopna se účinně bránit, a útok nevyprovokovala. V současné době se nejčastěji mluví o šikaně mezi školními dětmi. Jde o šikanování žáků mezi sebou, a to nejčastěji nadávkami, posměchem, pomluvami, bitím, okrádáním, vystraněním z kolektivu. Silnější vždy ubližovali slabším, ale v posledních letech stoupá celkově agresivita mládeže. Vyplývá to jednak ze zkušeností pedagogů, jednak i ze 1) Wikipedie, otevřená encyklopedie, dostupná na www

8 statistik. Za šikanu se obecně považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně a většinou opakovaně ubližuje druhým. Nejdříve nenápadně, pomluvami, naschvály a následně může dojít i k fyzickému násilím. Vždy je zde výrazný nepoměr sil, oběť je ve většině případů bezbranná. Ve skutečných případech šikany si je trýznitel plně vědom úzkostného stavu, který své oběti způsobuje, a právě radost z tohoto strachu je pravým důvodem, proč se na ni stále zaměřuje. I neúmyslný stres je však stejně zničující jako šikana samotná a je třeba ho účinně řešit. 1.2 Konkretizace šikany Každý kdo zlehčuje šikanu asi nikdy na vlastní kůži nezažil žádný nepříjemný zážitek spojený s šikanou. Když se stanete obětí šikanování, neznamená to jenom snášet fyzickou bolest, nadávky, urážky, ale také se denně při cestě do školy třást strachy, jaké nové formy ponižování si šikanující zase vymyslí. Může to také znamenat poklesnutí sebevědomí a pochybování o sobě samém. Šikanování se vyskytuje ve školách i z toho důvodu, že je její existence bagatelizována a někdy i popírána. V důsledku toho dochází i k podceňování prevence. Oběti často o tom, že jsou šikanovány, nikomu neřeknou. Vinu nesou rovněž lidé, kteří o šikanování vědí, ale ignorují ji a nebo ji také pokládají za projev dětských her. Agresoři mnohdy kalkulují s tím, že nebudou odhaleni a že za své nevhodné chování a jednání nebudou potrestáni. Slovní napadání je často stejně nepříjemné a někdy i více ponižující než napadání fyzické. Lze je ignorovat, ale nikdy to není zárukou, že se agresor stáhne a své vyhlídnuté oběti dá pro příště pokoj. Naopak se může stát, že to agresora povzbudí ve svém jednání pokračovat a snaze donutit šikanovaného k nějaké reakci. Velmi účinný a vhodný způsob, jak lze odzbrojit šikanujícího, je dát mu najevo, že se jím nenecháme zastrašit a že u nás nemá šanci na úspěch. Agresor si je ale velmi dobře vědom, že nejlépe zranitelní jsou jedinci, kteří jsou slabí, kteří nemají velký okruh kamarádů a často jsou považováni za outsidery. Tyto oběti mají strach z šikany a je pro ně často obtížné se svěřit se svým problémem jiné osobě. Naopak agresor, tedy ten kdo někoho - 8 -

9 šikanuje, často trpí komplexem méněcennosti či určitým nedostatkem, např. špatné rodinné zázemí, špatný prospěch ve škole, a toto chce potlačit prostřednictvím ponižování jiných. Definice šikany jako opakovaného týrání, ponižování nebo omezování jedince nebo skupiny jiným jedincem nebo skupinou prostřednictvím agrese či manipulace se opírá o vnější znaky šikanování. Charakteristické vnější rysy šikany jsou dále: záměrnost jednání, nepoměr sil mezi agresorem a obětí, samoúčelnost agrese, šikanujícímu nejde primárně o dosažení konkrétního cíle či zisku, sama agrese je původním a hlavním cílem šikany, protože je nejmarkantnějším stvrzením převahy útočníka a poskytuje mu nezastupitelné uspokojení, její opakování, jednorázovou agresi je možné považovat za šikanu v případě, že se agresor a jeho oběť již znovu nesetkali. Šikanu je možné členit dle následujících kritérií: viditelnost šikany - šikanování zjevné (fyzické útoky, psychické ponižování, vydírání) a šikanování skryté (vyloučení ze skupiny), míra nutné aktivity oběti - pasivní snášení útoků a nedobrovolné vykonávání příkazů agresora, forma útoku - fyzické nebo verbální šikanování, ale také i ničení a odcizování osobních věcí. Dle těchto kritérií lze najít různé typy šikany. Znalost variant a typologie pomáhá při odhalení signálů, které šikanovaný dává svému okolí. Tradiční křtící rituály zacházení s nováčky nejsou šikanou v pravém slova smyslu. Od šikany jako takové se odlišují tím, že "slouží spíše zábavě, jsou jednorázové, oběť je podstupuje dobrovolně, ví, že jde o zkoušku, vše se řídí pravidly a zvykovým právem". Vhodnější je tedy patrně označení "praktiky blízké šikaně"

10 1.3 Agrese, jako forma šikany Šikana je jednou z forem agrese, ale ne každé dítě, které je agresivní musí šikanovat. Kde se v lidech bere agrese? Je to něco vrozeného, člověku vlastního, snad nějaký pud, který se musí vybít anebo se člověk stává agresivním až v průběhu života, v důsledku nějakých nesprávných vlivů, např. výchovy, takže se tomu dá včas zabránit? Vztahy mezi rodiči a dětmi hrají velmi významnou roli v dětské agresi. Dítě se od rodičů učí jak se chovat k jiným lidem. Podněty pro rozvoj agresivního chování dítěte spočívají v rodičích, kteří se o dítě nezajímají, nedávají mu najevo svoji lásku nebo když jsou rodiče lhostejní při projevech počínající agrese svého dítěte. Děti se mohou učit, jak druhé zraňovat, když jsou rodiče či jiný dospělí tolerantní k jejich chování. Výrazná absence komunikace v rodině také přispívá k rozvoji agresivního chování u dětí. Významnou roli při výchově dětí hrají prostředky, používané při prosazování se silou, mocí, zejména fyzické tresty, kterým rodiče dávají přednost před zdůvodňováním. Rizikovým faktorem také může být nepřítomnost jednoho z rodičů, který by byl vzorem pro dítě. Další vliv na dítě může mít a má sourozenecký vztah. Výzkumy ukazují, že sourozenec agresivního dítěte bude s velkou pravděpodobností reagovat na napadení protiagresí ve srovnání se sourozencem neagresivního dítěte. Lze tedy říci, že chová-li se sourozenec vůči jinému sourozenci agresivně, pak je možné předvídat jeho vlastní agresi i k jiným lidem. Dále se potvrzuje, že agrese mezi sourozenci je nejmenší, když rodiče netrestali ani jedno dítě a agrese je největší, když je trestáno dítě nejstarší. Ideální by bylo, kdyby rodiče ignorovali konflikty mez sourozenci, pokud to jde. Když už jeden z rodičů musí zasáhnout, pak se zásadně vyhnout fyzickým trestům. Zejména tyto tresty posilují agresi dítěte a jsou to dospělé osoby, které nejčastěji používají agresi a různé způsoby donucování vůči dětem. Stéphane Bourcet a Isabelle Gravillonová ve své knize píší: "V mnoha případech může za agresi obyčejná náhoda. Dítě se v nesprávnou chvíli ocitne na nesprávném místě. Zkříží cestu bandě zdivočelých lumpů, kteří se chtějí porvat s kýmkoliv, zrovna když nikdo jiný není, a podmínky pro agresi jsou na světě. Nebo má jen smůlu, že se podobá osobě, kterou

11 agresor nesnáší, což stačí, aby dal násilník průchod své podrážděnosti. Anebo má tmavou pleť, je židovského či arabského původu a narazí na silně rasisticky založenou osobu. Jsou to náhodné, ale o nic méně nešťastné okolnosti." 2) Příčiny nárůstu agrese, tedy i šikany, je možné vidět v rychle se měnících životních podmínkách, v absenci požadavku na neagresivní chování i v obecné krizi autority. V takovém prostředí pak skupinová dynamika může vést k agresi projevované například šikanou. Nejsilnějším faktorem, který ovlivňuje vznik šikany jsou osobnostní charakteristiky členů skupiny. Podstatná je také osobnost autority, pod kterou skupina spadá, např. učitel. Nevhodné chování autority může být dokonce impulzem ke vzniku šikany nebo jejím podpůrným faktorem. Šikana se objevuje hlavně tam, kde je kolektiv uzavřeným celkem, z něhož nelze kdykoliv vystoupit, např. škola. 1.4 Tři pohledy na šikanování V praxi se setkáváme s několika pohledy na šikanování: První pohled na šikanování - jde o nemocné čili patologické chování, řadíme sem hlavně nejnápadnější projevy, které porušují školní pravidla, nebo dokonce naplňují některou skutkovou podstatu trestných činů. Tento pohled je v praxi nejběžnější a většinou také jediný. Jako příklady lze uvést: fyzická agrese aktivní přímá - škrcení, kopání, fackování, fyzická agrese aktivní nepřímá - ničení věcí, kápo pošle své nohsledy, aby oběť zbili, fyzická agrese pasivní přímá - fyzické bránění oběti v dosahování jejích cílů, např. agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice, šla na oběd, přišla včas na vyučování, fyzická agrese pasivní nepřímá - odmítnutí splnění požadavků, např. agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy na záchod, 2) BOURCET, Stéphane; GRAVILLONOVÁ, Isabelle. Šikana ve škole, na ulici, doma. Jak bránit své dítě vyd. Praha: Albatros, ISBN

12 verbální agrese aktivní přímá - nadávání, urážení, zesměšňování, verbální agrese aktivní nepřímá - rozšiřování pomluv, verbální agrese pasivní přímá - neodpovídání na pozdrav, otázky, verbální agrese pasivní nepřímá - spolužáci se oběti nezastanou, je-li nespravedlivě obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé. Druhý pohled na šikanování popisuje Michal Kolář jako závislost. Jde zde o vzájemnou vazbu mezi agresorem a obětí. Skrytí vlastního strachu a zároveň využití strachu toho druhého. Tento princip diktuje rozdělení žáků ve většině skupin na ty silné, kteří dokáží svůj strach skrýt tím, že ho vyvolají u ostatních a ty slabé, kteří jsou strachem tak ochromeni, že ukážou své slabosti, které by chtěli jinak zakrýt. Při pokročilých stadiích šikanování se obvyklé hraní a experimentování se strachem zvrtne v závislost mezi agresorem a obětí. Agresorovi to přináší pocit nadřazenosti a moci. U oběti většinou dojde k prolomení obrany vůči tělesné, psychické a fyzické bolesti a může se vytvořit až extrémní forma závislosti - identifikace s agresorem, která se může projevit tak, že oběť považuje agresora za kamaráda a obdivuje ho. Třetí pohled na šikanování - šikanování jako porucha vztahů ve skupině. Šikana se nevztahuje jen na agresora a jeho oběť, ale i na skupinu, ve které k šikaně dochází. Tato část silně souvisí s vývojem šikany ve skupině a proces šikanování zpravidla představuje onemocnění celé skupiny. Toto onemocnění má svůj vývoj a podle Michala Koláře prochází pěti stádii: 1. stadium - zrod ostrakismu - jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet "drobné" legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje

13 2. stadium - fyzická agrese a přitvrzování manipulace - v zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity, např. z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Zážitek agresorů při týrání slabších spolužáků může vyvolat u agresorů prolomení zábran a oni začnou své agresivní chování opakovat. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. 3. stadium (klíčový moment) - vytvoření jádra - vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito "šiřitelé viru" začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběť. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti "slabí". 4. stadium - většina přijímá normy - normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. Ve skupině dochází k šokující proměně. Skupina zůstává navenek zachována, avšak místo aby fungovala, rozkládá se zevnitř. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů "virem" přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě - aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 5. stádium - totalita neboli dokonalá šikana - násilí jako normu chování přijímají všichni členové třídy (skupiny). Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra "vykořisťování". Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které můžeme označit jako "otrokáře" a "otroky". Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. Otrokáři využívají na otrocích všechno, co je využitelné, od peněž po školní znalosti. Největším důkazem moci nad těmito otroky je skutečnost, že jim otrokáři mohou způsobit bolest, znásilňovat je všemi způsoby a oni nejsou schopni se bránit. Čas pracuje pro nárůst a zdokonalování násilí

14 1.5 Kyberšikana V poslední době se začíná ve školství mluvit o tzv. kyberšikaně (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying). Jde o druh šikany, který využívá elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, y, pagery, internet, blogy apod. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných ů a SMS, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě vystavení na internetu. Zejména poslední varianta šikany může být extrémně nebezpečná - pokus se spojí s nějakou velmi ponižující situací. Takovéto zveřejnění ponižujících materiálů pro obrovské množství lidí mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti. 3) Kyberšikana je velkým problémem v řadě zemí, které kvůli ní přijímají nové zákony a bezpečnostní opatření (např. Polsko filtruje na školních sítích přístup k internetu a chystá se zakázat dětem používat na školách mobilní telefony, Jižní Korea přijímá rozsáhlé restriktivní úpravy ohledně využití internetu), některé země už dokonce ustavily speciální policejní vyšetřovací týmy určené pro boj s kyberšikanou. V USA je kyberšikana od roku 2006 federálním zločinem. I u nás dochází ke změnám v pohledu na kyberšikanu. Ministerstvo školství vydalo v lednu tohoto roku nový metodický pokyn, který se zabývá řešením šikany. Dává to možnost každé škole, vytvořit si podle tohoto metodického pokynu vlastní program, a v neposlední řadě se tento pokyn zabývá i řešením nebezpečí tzv. kyberšikany. Učitelé však zatím stále nebudou mít možnost zakázat mobilní telefony, jak informovala některá česká periodika. Mluvčí ministerstva školství Kateřina Bohmová uvedla v rozhovoru pro noviny Právo (dne , str. 2): "Jedna z těch věcí je, že nově pojmenováváme i pojem kyberšikana. Natáčení na mobily je určité zesměšňování člověka, forma šikany. S tou budeme ještě dále pracovat. Zdaleka to tak není, že by od 1. ledna byly zakázány mobily." 3) Wikipedie, otevřená encyklopedie, dostupná na www

15 Podle metodického pokynu kyberšikana zahrnuje útoky pomocí ů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Ve své zárodečné, spíše slovní podobě, se podle zprávy ministerstva vyskytuje prakticky na všech školách. Oproti tradiční šikaně má kyberšikana pro některé jedince řadu výhod. Šikovný a inteligentní agresor je jen těžko polapitelný. Oběti (podobně jako u tradiční šikany) nemají příliš tendenci si stěžovat a zveřejňovat tak své ponížení. Internetové prostředí navíc smazává rozdíly ve fyzické síle a sociálním postavení ve skupině. Na druhé straně kyberšikana může být velmi nebezpečná pro jejího agresora, při nerozumné formě užití či souhře náhod může vést k odhalení a jednoznačnému prokázání šikany. Zvýšené riziko existuje v případě nahrání scénky s jasně identifikovatelnými účastníky, nebo pro agresora velmi neinteligentního, který buďto postupuje velmi naivně ohledně použitých internetových prostředků, nebo se nechá jednoznačně identifikovat svým výtvorem. Jinak je boj s ostatními formami kyberšikany, jako je např. zakládání ponižujících a urážejících stránek či napadání a sexuální obtěžování pomocí ů, zatím v počátcích. Mladí teenageři zde navíc mohou těžit z toho, že jejich znalosti počítačové techniky, v současné době obvykle v rozsahu několika řádů překračují znalosti rodičů. Často si mohou dělat na počítači doslova co chtějí, aniž by rodiče měli jakoukoliv šanci je nějak účinně kontrolovat. S kyberšikanou se můžeme setkat kdykoliv a kdekoliv. Vzhledem k rychlému šíření komunikačních technologií jsou u nás mobilní telefony a připojení k internetu poměrně lehce dostupné. To s sebou samozřejmě přináší celou řadu výhod jsme k zastižení prakticky neomezeně 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a příliš ani nezáleží na tom, na jakém místě se zrovna nalézáme (pokud je samozřejmě místo pokryto GSM signálem). Musíme si ale uvědomit, že stejně snadno jsme k dispozici i těm, kteří na nás chtějí prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu útočit, tj. původcům kyberšikany. Z toho vyplývá, že na rozdíl od klasické šikany, před kyberšikanou se nemáme kam schovat, protože nás může dostihnout i na místech, která nám dříve dávala pocit bezpečí, tedy tam, kde jsme hledali útočiště

16 Oběť reálné kyberšikany by si měla zachovat chladnou hlavu a nestydět se. Neměla by jednat na vlastní pěst a nereagovat na hrozby a útoky. Měla by se poradit s někým blízkým, kdo může pomoci, vyhledat pomoc psychologické poradny. Rodiče by měli informovat vedení školy, příp. policii. Ne každá kyberšikana je záměrná, někdy může být způsobena jen nedorozuměním nebo nedomyšlením důsledků. Odesílatel může špatně odhadnout adresátovu reakci na danou zprávu (např. něco pošleme jako vtip, ale pro adresáta to může být hluboce znepokojující nebo urážlivé) nebo nedokáže zhodnotit jaké následky bude mít poslání zprávy (např. řekneme něco negativního o nějaké známé osobě někomu jinému a nečekáme, že on to přepošle dál)

17 2. Účastníci šikany Pro vznik a vývoj šikany jsou velmi důležité osobnostní charakteristiky agresorů a obětí šikany, členů skupin, v nichž se šikanuje. Význam zde hrají i osobnosti pedagogů. Níže se pokusím charakterizovat jednotlivé účastníky šikany. 2.1 Agresor Motivem jednání útočníka bývá nejčastěji nevyřešený vnitřní konflikt, vlastní traumatizující zkušenost, získaná v roli oběti šikanování nebo podobného násilného jednání, se kterou se tímto způsobem snaží vypořádat. Podle Dr. Říčana má šikana více příčin. Podle jeho názoru je jednou ze skrytých příčin šikany tlak kolektivu, který nutí chlapce nebo mladého muže, aby se choval tak, jak se od muže očekává, aby byl mužně tvrdý, nikoli změkčilý, aby se nebál rány a aby ji v případě potřeby také sám dovedl dát. Jedním z faktorů šikany je touha po moci, přání ovládat druhého člověka. Dalším motivem je krutost, člověku někdy působí potěšení, když vidí druhého trpět. Určitou roli při šikaně hraje také zvědavost nebo nuda a touha po stále silnějších vzrušujících zážitcích, po senzaci. 4) Většinou jde o nadprůměrně tělesně zdatné jedince, silné a obratné, a to zvláště pokud jde o chlapce. Právě chlapci používají většinou tzv. přímou šikanu, což je fyzické násilí - rvačky, kopání, apod.. U děvčat převažuje použití tzv. nepřímé šikany - pomlouvání, intriky. Přímá a nepřímá šikana se ovšem často vyskytuje současně. Samozřejmě nelze podezírat ze šikany všechny zdatné jedince. 4) ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN

18 Agresor může být např. velmi inteligentní, vymyslí plán a zorganizuje jej. Pak získá pro svůj záměr skupinu, proti níž je oběť bezmocná, a se sám agresor se šikany přímo neúčastní. Pro šikanující děti je typická touha dominovat, ovládat druhé, bezohledně se prosazovat. Snadno se urazí, mají sklon vidět agresi proti sobě i tam, kde žádná není. Šikanující má zvýšenou potřebu sebeprosazení, kterou buď nemůže uspokojit v jiné oblasti z důvodu omezených schopností, nebo má návyk řešit všechno násilím. Bývá spíše podprůměrným, méně úspěšným žákem. Jedinec promítá do ostatních svoje vlastní postoje a sklony ubližovat druhým. Většinou se projevuje agresivně již od ranného věku. V jeho chování je zjevný nedostatek citlivosti a ohledu k ostatním. Podle Michala Koláře existují v šikanování tři základní typy agresorů: První typ je primitivní, brutální, impulsivní, který druhé zastrašuje. Má silný energetický přetlak, kázeňské problémy, narušený vztah k autoritě, někdy je zapojen do gangů páchajících trestnou činnost. Tento typ šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost, používá šikanování cíleně k zastrašování ostatních. I jeho rodiče jsou spíš lidé s násilnými sklony. Jakoby agresoři násilí vraceli nebo napodobovali. Druhý typ je velmi slušný, sevřený, zvýšeně úzkostný, narcisticky šlechtěný, někdy i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu. Na první pohled nic nenasvědčuje tomu, že by jedinec nebyl v pořádku. Násilí a mučení je cílené a rafinované. Oběť trápí většinou někde stranou, třeba na záchodě, aby ho druzí neviděli. V rodině těchto typů agresora často dochází k uplatňování důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drilu bez lásky. Třetím typem agresora je žák oblíbený, vlivný, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, s dobrým prospěchem, s výborným chováním. Umí si získat kantory, je zábavný a šikanuje většinou ve třídě, kvůli obecenstvu, pro pobavení sebe i ostatních

19 2.2 Oběť Jak se pozná oběť? Přesně popsat, jak vypadá oběť šikanování je velmi obtížné, dokonce obtížnější než popsat charakteristiku agresora.s. Bourcet a I. Gravillonová ve své knize píší: "Říká se, že zlí psi "vyčenichají" lidi, co se jich bojí, a pokoušou spíše je než ty, co své obavy nedávají najevo. Lze si velmi snadno představit, že si agresor vybere spíše nesmělou a bázlivou kořist než sebejistou osobu. Jinak řečeno, jestliže dítě patří mezi utlačované a nesmělé, jistě mu hrozí víc než ostatním, že se jednoho dne stane obětí agrese - což v žádném případě neznamená, že se to musí stát! Nesmělost je vlastnost, která se stěží skrývá, protože právě ona ovlivňuje mezilidské vztahy, způsob mluvy, chování, chůze atd. Zkrátka a dobře, dá se vycítit (nebo "vyčenichat", zůstaneme-li u naší psí metafory) už z dálky. Jakákoliv jiná viditelná známka slabosti, například fyzické nebo mentální postižení, bude mít jistě stejné důsledky jako velká nesmělost - z osoby, která je jeho nositelem, se stane přitažlivá kořist, protože je to kořist snadná. V některých případech může stačit pouze ošklivý rys ve vzhledu dítěte, jako je zvlášť nehezký obličej, hnisavé akné, velmi silné brýle atd., aby bylo "napadnutelnější" než jiné dítě, protože ono samo se bude cítit méněcenné. Obecně vzato, k oslabení potomka může přispět jakákoliv odlišnost - stačí být dobrý ve škole, milovat klasickou hudbu ve třídě plné fanoušků rapu, nosit levné a ne zrovna "trendy" oblečení, jako jediný odmítat zákon velkého šéfa třídy atd." 5) Agresor si většinou vybírá konkrétní oběť, u které si je téměř jistý, že nebude klást odpor ani se bránit. Proč se právě takovýto jedinec nebrání a smíří se s agresí? Může být realista, stojí proti němu šéf bandy, je daleko větší a silnější než on sám, nebo celá banda a pak lze uznat, že v takovém případě je dobré se občas podvolit... Někdy ale agresor nemusí být o moc větší svalovec než samotná oběť. Ta se ale přesto nebrání a ani se o to nepokusí. Jak se může smířit s bitím, ponižováním nebo vydíráním a neprojevit žádný náznak vzpoury? Stejná otázka nás může napadnout ve chvíli, kdy bylo dítě vybráno jako třídní fackovací panák a svůj úděl překvapivě snadno přijalo. 5) BOURCET, Stéphane; GRAVILLONOVÁ, Isabelle. Šikana ve škole, na ulici, doma. Jak bránit své dítě vyd. Praha: Albatros, ISBN

20 Často se jedná o děti, které si dobře neosvojily pravidla hry ze života ve společnosti. V kolektivu je třeba umět se postavit a hlavně se učit, jak si poradit sám, bez systematické pomoci druhých. Proto dítě, které jeho rodiče příliš hýčkají a nadměrně ochraňují, není v případě problému schopné aktivně události ovlivnit a samo najít řešení. Protože rodiče dělají vše za něj a nikdy ho nenechají střetnout se s překážkami, nezíská dítě o sobě právě hodnotné mínění a nikdy se nenaučí vytvořit si vlastní strategii jak reagovat, jak se přizpůsobit a jak se bránit. Lze tedy říci, že velmi záleží na tom, jak bude vytypovaná oběť reagovat na počáteční šikanu. Někteří žáci jsou schopni využít své společenské dovednosti a zdravý rozum k tomu, aby předešli další šikaně tím, že se naučí vyhýbat situacím, chování a místům, která by šikanu pravděpodobně mohla vyvolat. K efektivnímu zvládnutí okolností, které šikanu vyvolávají, využívají také obranné strategie, například asertivitu a humor. Asi nejdůležitější ze všeho je, že se oběti nerozčílí a nedají na sobě znát strach. Šikana závisí na vztahu vytvořeném mezi šikanujícím a jeho obětí. Šikanující má radost z toho, když vidí oběť trpět. Pokud ale oběť stres nedává znát, pak se tento vztah poruší. 2.3 Prostředí Šikanování není nikdy pouze záležitostí jednotlivce nebo jen agresora a jeho oběti. V tomto smyslu je šikanování vždy těžkou poruchou vztahů skupinového organismu, který podlehl "infekci". V každé nové třídě a výchovné skupině se záhy utvářejí obecně přijímané normy. Po jejich ustanovení se již tyto normy obtížně mění. V infikované skupině, která postrádá obranyschopnost, zpravidla dochází k tomu, že podskupina agresorů uchvátí neformální role vůdce a prosadí své normy jako normy celé skupiny. Pokud k tomu dojde, nastane situace silně navozující konformitu i u méně ovlivnitelných jedinců. Normy se stanou skupinovým zákonem, který zásadně ovlivňuje postoje a chování žáků, především legalizuje násilí a morálně ho ospravedlňuje. Díky tomu žáci vidí týrání slabých jako normální a vůbec je nenapadne, že je něco v nepořádku a že by měli učiteli něco říct

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat.

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat. Otázka: Šikana Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Nemoc sociálních vztahů, úmyslné ubližování. Šikanování je projev sociální patologie. Šikana není občasná rvačka nebo hádka.

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ Co se týká vzniku šikany, dalo by se říci, že existuje od počátků lidstva. Poprvé se o ní veřejně začalo mluvit v roce 1969 ve Skandinávii, kdy byla šikana chápána nejprve jako

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Program proti šikaně

Program proti šikaně Program proti šikaně Školní rok 2013/2014 Gymnázium Otrokovice Program proti šikaně slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu vyučování, k vytvoření příznivého a přátelského klimatu ve

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Program proti šikanování QI 75-01-03

Program proti šikanování QI 75-01-03 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního řádu školy)

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního řádu školy) Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno Pro podporu prevence šikanování a boje proti šikaně musí byt nedílnou součástí Vnitřního řádu školy i článek zabývající se problematikou šikany

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2011/2012

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2011/2012 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ VELENICE ČSL. LEGIÍ 325 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Speciální základní škola, Skuteč, okres Chrudim Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 75015781 tel: 469 350 116 web: spzs-skutec.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Září 2010 Vypracovala: Petra Bukáčková, Mgr. Jaroslava

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

ŠIKANA. Centrum primární prevence Semiramis o.s. Mladá Boleslav

ŠIKANA. Centrum primární prevence Semiramis o.s. Mladá Boleslav ŠIKANA Centrum primární prevence Semiramis o.s. Mladá Boleslav Šikana je. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem nebo skupinou, jak fyzické, tak i psychické, ponižování lidské

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování je součástí minimálního preventivního programu. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová 1 Obsah 1. Předmět 2. Základní metodické pokyny MŠMT 3. Vymezení základních pojmů - šikanování - přímá podoba šikany /verbální, fyzická/ - nepřímá

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek Š I K A N A nprap. Bc. David Chládek Šikana Úmyslné a opakované ubližování slabšímu jedincem nebo skupinou Fyzická Psychická Ponižování lidské důstojnosti Porucha vztahů ve skupině Šikana Je problémem

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování příloha č. 9 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních /č.j. MSMT

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Renata Švecová školní metodik prevence

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Víte, jak řešit problém šikany a sexuálního obtěžování?

Víte, jak řešit problém šikany a sexuálního obtěžování? Víte, jak řešit problém šikany a sexuálního obtěžování? Stalo se Vaše dítě obětí šikany? Víte, že existuje šikana také na pracovišti? Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství

Více

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho

Více

PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY

PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY Zpracováno podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení vydaného

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metodická zpráva č. 7 Téma: Průzkum šikany v základní škole se zaměřením na třídy, ve kterých probíhá vzdělávání podle přílohy RVP ZV pro LMP Škola: Základní škola praktická Jungmannova 6 Jihlava Specialista

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Školní program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE ŠIKANOVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM

SEMINÁRNÍ PRÁCE ŠIKANOVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM SEMINÁRNÍ PRÁCE ŠIKVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM ARABADŽIEV Sáva, Oktáva 18. prosince 2011 OBSAH 1. ÚVOD! 3 2. AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ! 4 2.1 Proč je důležité se agresivitou zabývat% 4 2.2 Vymezení agresivního

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Damníkov Program proti šikanování na školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov Program proti šikanování Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 24 246/2008-6

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ:

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: 1. Dokumenty k prevenci šikanování - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/2013-1 - Metodické doporučení

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když?

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Krizový plán školy - obecně Krizový plán školy by měl zahrnovat postupy a možná řešení při

Více

zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence

zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence Fáze šikany 1. Ostrakismus - nikdo se s nim nebaví - ubliţování nejde na tělo - obět - klesá prospěch - v hodinách je prmanentě mimo -

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014

PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Marie Krejčí - 1 - Obsah 1 Předmět programu 1. 1 Základní metodické pokyny

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků vybrané pasáže z dokumentu školy Výchozí dokumenty

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE. Česlav Řehák. Šikana ve škole. Předmět: Pedagogika II

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE. Česlav Řehák. Šikana ve škole. Předmět: Pedagogika II Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Česlav Řehák Šikana ve škole Předmět: Pedagogika II Studijní program: Fyzika Studijní obor: FMUSSS Praha 2015 Úvod V úvodu bych

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr.Eva Táborová metodička prevence 5. 10. 2011 Právní východiska - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více