Autonomní rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti. Výkladová příručka EOK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autonomní rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti. Výkladová příručka EOK"

Transkript

1 Autonomní rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti Výkladová příručka EOK Tato příručka byla vypracována EOK a ETUI-REHS s finanční podporou Evropské komise 1

2 Předmluva Vyjednávání o obtěžování a násilí na pracovišti bylo součástí programů práce evropských sociálních partnerů na léta a Vyjednávání založené na závěrech společného přípravného semináře (12. května 2005 v Bruselu) začalo 7. února 2006 a skončilo 15. prosince Po schválení v rozhodovacích orgánech svých organizací podepsali zástupci EOK, BUSINESSEUROPE/UEAPME a CEEP 1 rámcovou dohodu 26. dubna Dohoda musí být implementována všemi členskými organizacemi EOK, BUSINESSEUROPE/UEAPME a CEEP v souladu s postupy a zvyklostmi používanými vedením a zaměstnanci ve smyslu ustanovení článku 139 Smlouvy, a sice do 3 let po jejím podpisu (t.j. do 26. dubna 2010). Tato výkladová příručka poskytuje celkový pohled na náplň dohody, článek po článku, se zaměřením na hlavní problémy diskutované během jednání. Příručka dále poskytuje: 1) přehled příslušných směrnic EU (příloha 1), 2) analýzy některých legislativních norem EU a judikátů Soudního dvora Evropských společenství (ESD) týkajících se obtěžování a násilí na pracovišti - částečně v angličtině (příloha 2), 3) návrh klasifikace obtěžování a násilí na pracovišti (příloha 3), a 4) seznam odkazů na publikace týkající se obtěžování a násilí na pracovišti (příloha 4). Záměrem příručky je podpořit členské organizace EOK při provádění dohody a umožnit lepší monitorování a hodnocení dosažených výsledků 2. Doufáme, že tato výkladová příručka pomůže zvýšit šíření této dohody a znalostí o ní mezi sociálními partnery, zaměstnanci a širokou veřejností. 1 EOK - Evropská odborová konfederace, BUSINESSEUROPE - Konfederace evropského podnikání (do UNICE - Svaz evropských konfederací průmyslu a zaměstnavatelů), UEAPME - Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků, CEEP - Evropské centrum podniků veřejného sektoru 2 Tuto výkladovou příručku EOK zpracovala Maria Helena André (zástupkyně generálního tajemníka EOK a mluvčí EOK během jednání) a Stefan Clauwaert (výzkumný pracovník ETUI-REHS a člen delegace EOK při jednáních na téma Obtěžování a násilí na pracovišti ). Roland Gauthy a Isabelle Schömann (výzkumní pracovníci ETUI-REHS a členové delegace EOK při uvedených jednáních) poskytli odborné komentáře. Zvláštní poděkování za velmi cennou pomoc při vypracování této příručky patří též Margaridě Arenga (stážistce ETUI-REHS v červnu-prosinci 2007). 2

3 1. Úvod Text dohody Vzájemná úcta k důstojnosti druhých na všech úrovních na pracovišti je jednou z hlavních charakteristik úspěšných organizací. Proto je obtěžování a násilí nepřijatelné. BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EOK (a kontaktní výbor EUROCADRES/CEC) je odsuzují ve všech jejich formách. Soudí, že společným zájmem zaměstnavatelů a zaměstnanců je vyrovnat se s tímto problémem, který může mít vážné sociální a ekonomické důsledky. Právní předpisy EU 3 i národní předpisy definují povinnost zaměstnavatelů chránit zaměstnance před obtěžováním a násilím na pracovišti. Pracoviště mohou nepříznivě ovlivňovat různé formy obtěžování a násilí. Mohou: být tělesné, duševní a/nebo sexuální povahy, být jednorázového charakteru nebo může jít Výklad/komentář Dohoda se týká obtěžování a násilí ve všech formách, navzdory skutečnosti, že představitelé zaměstnavatelů původně během jednání zastávali stanovisko, že by se dohoda měla týkat výhradně obtěžování a nikoli násilí na pracovišti. Je třeba zdůraznit, že obtěžování a násilí mohou mít vážné sociální důsledky (např. pro zdraví, pracovní atmosféru, spokojenost s prací, atd.) a rovněž ekonomický dopad. To je důvod, proč je tento problém pro sociální partnery tak důležitý a musí jej řešit společně. Dohoda uznává, že lze využívat existující legislativy na národní úrovni a na úrovni EU a že procesy a postupy z ní vyplývající mohou být použity při řešení obtěžování a násilí na pracovišti, např. v rámci informační a konzultační procedury, metod/procesů hodnocení rizik, používání vnitřních a externích zkušeností, vzdělávání, odpovědnosti zaměstnavatele za ochranu zaměstnanců, atd. Je důležité si uvědomit, že odkazy na legislativu EU obsažené v anotacích jsou neúplným seznamem příslušné legislativy EU. Tento odstavec popisuje různé formy obtěžování a násilí na pracovišti a případné pachatele, včetně třetí strany. Stanovisko EOK ohledně třetí strany jako pachatele obtěžování a násilí bylo od počátku jasné: dohoda se netýká speciálně všech typů násilí, ale těch, které souvisí s pracovištěm, neboť boj proti násilí a obtěžování patří do odpovědnosti sociálních partnerů, i když pachatel není z podniku. Opatření je možné všeobecně aplikovat na různé druhy násilí; konkrétnější opatření by 3 Patří k nim mj. následující směrnice: Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ, Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/2007/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postup v zaměstnání a pracovní podmínky, Směrnice 89/391/EHS o zavádění opatření k zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci 3

4 o soustavnější vzory chování, být mezi kolegy, mezi nadřízenými a podřízenými nebo ze třetí strany, například ze strany klientů, zákazníků, pacientů, žáků atd., sahat od drobných případů hrubosti, až po závažnější činy včetně trestných činů, které vyžadují zásah veřejného orgánu. Evropští sociální partneři jsou si vědomi toho, že obtěžování a násilí může negativně ovlivnit kterékoli pracoviště a kteréhokoli zaměstnance, bez ohledu na velikost firmy, obor činnosti nebo formu pracovní smlouvy či pracovního poměru. Některé skupiny a sektory však mohou být vystaveny většímu riziku. V praxi nejsou postihována všechna pracoviště a všichni zaměstnanci. však měla být řešena na úrovni sektoru. Kromě toho, řešení určitého chování/činů spadá plně/částečně do odpovědnosti veřejných orgánů, a sice v případě, kdy zakládá materiální podstatu trestného činu a nespadá tedy do kompetence sociálních partnerů. Uznává se tak, že zaměstnavatelé mají odpovědnost za kroky v případech, které spadají pod jejich specifickou odpovědnost, a že jsou povinni ochraňovat své zaměstnance. Široká ochrana před obtěžováním a násilím na pracovišti je dále demonstrována odstavcem dohody, který uznává, že obtěžování a násilí na pracovišti může postihnout každého pracovníka a každé pracoviště, včetně malých a středních podniků. Tento odstavec rovněž uznává, že některé skupiny pracovníků a některá odvětví mohou být vystavena riziku více, včetně ohrožení třetí stranou. Signatáři dohody společně chápou, že zaměstnavatelé nemohou nést odpovědnost za rostoucí násilí a obtěžování existující ve společnosti. To by jim však nemělo zabránit v pečlivém a proaktivním jednání pro posouzení situace na pracovištích a v prevenci vzniku incidentů. Tato dohoda se zabývá formami obtěžování a násilí, které spadají do pravomoci sociálních partnerů a odpovídají popisu uvedenému níže v části 3. 4

5 2. Cíl Text dohody Cílem této dohody je: zvýšit porozumění zaměstnavatelů, zaměstnanců a jejich zástupců problematice obtěžování a násilí na pracovišti a povědomí o ní, poskytnout zaměstnavatelům, zaměstnancům a jejich zástupcům na všech úrovních rámec činnosti zaměřených na rozpoznávání, předcházení a vypořádávání se s problémy obtěžování a násilí na pracovišti. Výklad/komentář Hlavním cílem je řešit obtěžování a násilí přímo na pracovišti. V úvahu je třeba brát všechny příznaky nasvědčující obtěžování a násilí na pracovišti. To znamená především, aby zaměstnanci, zaměstnavatelé a jejich zástupci pochopili, jak posuzovat situaci, subtilní mechanismy například skrytého násilí, aby věděli, jak reagovat, koho se to týká, atd. Zaměstnanci a vedení podniku proto musí spolupracovat při rozpoznávání, předcházení a vypořádávání se s obtěžováním a násilím na pracovišti. Tato dohoda musí být v podstatě považována za akčně orientovaný referenční dokument, který mohou sociální partneři na jiných úrovních použít a upravit podle svého tempa, potřeb a problémů. Tento odstavec mezi jiným také říká, že obtěžování a násilí na pracovišti musí být považováno za kolektivní záležitost/problém a nikoli za něco výhradně individuálního mezi jednotlivými osobami. 5

6 3. Popis Text dohody Obtěžování a násilí je způsobeno nepřijatelným chováním jedné nebo více osob a může nabývat různých forem, z nichž některé lze rozpoznat snáze než jiné. Pracovní prostředí může ovlivňovat vystavení lidí obtěžování a násilí. Výklad/komentář V tomto odstavci opět nalézáme uznání toho, že obtěžování a násilí na pracovišti může mít mnoho různých forem, některých skrytějších, jiných otevřenějších. Co se týká například aspektů morálních a sociálních, aktem násilí je například i někoho urazit, zabránit mu/jí získat potřebnou informaci, či mít běžné společenské vztahy s kolegy a nadřízenými. Rovněž se zde uznává, že i pracovní prostředí - které je zde třeba chápat v širokém smyslu slova, včetně organizace práce, pracovních podmínek a náplně pracovní činnosti - může vést k obtěžování a násilí na pracovišti. K obtěžování dochází, je-li jednoho nebo více zaměstnanců nebo vedoucích zaměstnanců opakovaně a úmyslně zneužíváno, je jim vyhrožováno a/nebo jsou ponižováni za okolností souvisejících s prací. K násilí dochází, je-li jeden nebo více zaměstnanců nebo vedoucích zaměstnanců napaden za okolností souvisejících s prací. Obtěžování a násilí se může dopustit jeden nebo více vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců za účelem nebo s účinkem narušení důstojnosti vedoucího zaměstnance nebo zaměstnance, negativního ovlivnění jeho/jejího zdraví a/nebo vytvoření nepřátelského pracovního prostředí. Vzhledem ke složitosti diskutovaných problémů navrhla EOK dvě oddělené definice vyjadřující rozdíl mezi opakujícími se a jednorázovými případy. Někdy - například v případě sexuálního obtěžování ze strany kolegů - je to, co je běžně nazýváno "obtěžování" vlastně vážným ohrožením, a v tomto případě je i "jednorázový čin" více než dost. Popisy obtěžování a násilí také obsahují uznání toho, že jsou-li tyto jevy spojeny s prací, vždy spadají do rámce dohody. Proto by neměly být chápány jako něco, co souvisí pouze s osobními vztahy mezi jednotlivci. Pokud jde o popis případných pachatelů, EOK - na rozdíl od zaměstnavatelských organizací - požadovala a dosáhla formulace, která explicitně nevylučuje násilí ze třetí strany. Ačkoliv, jak výše uvedeno, popisy ve smyslu ustanovení odstavců 2-4 se především týkají pracoviště, je třeba je chápat ve spojitosti se všemi ostatními odkazy v textu na násilí třetí strany a zvláště s poslední větou článku 4, která uvádí, že vyznačená opatření se týkají i násilí zvnějšku. Mimoto je třeba vzít na vědomí, že první úvodní odstavec tohoto článku nečiní rozdíl mezi případnými pachateli, neboť hovoří o jednotlivcích obecně, a nikoli konkrétně o zaměstnancích či nadřízených. 6

7 4. Předcházení, odhalování a zvládání problémů obtěžování a násilí na pracovišti Text dohody Zvyšování povědomí a náležité proškolování vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců může snížit pravděpodobnost obtěžování a násilí na pracovišti. Podniky musí jasně prohlásit, že obtěžování a násilí nebude tolerováno. Toto prohlášení přesně stanoví postupy pro řešení případů, k nimž dojde. Mezi postupy může patřit neformální fáze, kdy osoba s důvěrou vedení i zaměstnanců bude k dispozici pro poskytování rad a pomoci. Pro vypořádání se s případy obtěžování a násilí mohou být vhodné i již dříve existující postupy. Vhodný postup bude založen na následujících bodech, aniž by se musel omezit jenom na ně: V zájmu všech stran je, aby postupovaly s nezbytnou diskrétností s cílem chránit důstojnost a soukromí všech zúčastněných. Stranám, které nejsou účastníky v daném případu, by neměly být poskytovány žádné informace. Stížnosti by měly být prošetřeny a řešeny bez zbytečného odkladu. Všechny zúčastněné strany by měly být nestranně vyslechnuty a mělo by s nimi Výklad/komentář První odstavec tohoto článku je zaměřen na všeobecná opatření, jako je například zvyšování znalostí o tomto tématu, a na školení, kterými je třeba projít pro dosažení schopnosti rozpoznávání vnitřních a vnějších aspektů obtěžování a násilí na pracovišti a pro organizování preventivních a/nebo kurativní kroků včetně pomoci obětem v případě, že prevence selže. Je třeba vzít na vědomí, že tato opatření by měla platit pro všechny na pracovišti (vedení, zaměstnanci, atd.), a to bez ohledu na jejich postavení v podnikové hierarchii nebo ve struktuře organizace. Tyto typy opatření by se navíc měly týkat i případů způsobených třetí stranou. Tento odstavec vyjadřuje povinnost mít v každém podniku nebo organizaci stanovisko/politiku nulové tolerance vůči obtěžování a násilí na pracovišti. S cílem řešit případy, kdy byla tato nulová tolerance porušena, bude třeba vytvářet konkrétní postupy pro řešení případů obtěžování a násilí, včetně společného (vedení, zaměstnanci a jejich zástupci) jmenování osoby, která je důvěryhodná pro všechny strany. Touto osobou může být kolega, avšak vzhledem ke složitosti a citlivosti podobných záležitostí to může být i externí poradce, například psycholog práce. Třetí článek obsahuje charakteristiku neúplného seznamu akcí, které mají tvořit součást postupů na podnikové úrovni; tento seznam lze považovat za vyrovnaný a pokrývající nejrelevantnější aspekty. Nestrannost, důvěrnost a plné respektování důstojnosti velmi znesnadňují řešení problémů obtěžování a násilí na pracovišti. I u jasných případů obtěžování a násilí na pracovišti, na které se vztahuje existující legislativa, je často pro vyloučení vleklých psychických obtíží třeba externí porady. 7

8 být spravedlivě zacházeno. Stížnosti by měly být doloženy podrobnými informacemi. Nepravdivá obvinění by se neměla tolerovat a mohla by být disciplinárně potrestána. Pomoc z vnějšku může prospět. Zjistí-li se, že došlo obtěžování a násilí, budou přijata náležitá opatření ohledně pachatele nebo pachatelů. Mezi ně mohou patřit opatření od disciplinárního řízení až po propuštění a včetně něj. Text rovněž uvádí, že proti pachatelům mají být použity disciplinární sankce, a že úplné zotavení oběti by mělo být garantováno prostřednictvím návratu na pracoviště, včetně preventivních opatření zabezpečujících ochranu oběti před opětovným stykem s pachatelem. Kromě toho, zaměstnavatel by měl v rámci tohoto reintegračního procesu poskytnout oběti(em) pomoc a podporu při případném předložení celé záležitosti příslušné soudní instanci za účelem odškodnění. Obětem se dostane podpory a, pokud to bude nutné, i pomoci s reintegrací. Zaměstnavatelé v konzultacích se zaměstnanci a/nebo jejich zástupci vytvoří, budou přezkoumávat a sledovat tyto postupy s cílem zajistit jejich účinnost při předcházení problémům i jejich zvládání. Tam, kde to bude vhodné, mohou být ustanovení této kapitoly použita k řešení případů externího násilí. Původně si zaměstnavatelé přáli omezit opatření pouze na jmenování důvěryhodné osoby a nejednat o dalších postupech. Nebyli dokonce ochotni přiznat zaměstnancům a jejich zástupcům roli při jmenování této osoby. Nakonec souhlasili se zapojením zaměstnanců a jejich zástupců nejen do revize a monitorování postupů, ale i do jejich formulování a tvorby. Vytvoření, revize a monitorování postupů tak musí být realizováno v partnerské spolupráci. Rovněž je třeba vzít na vědomí fakt, že běžný koncept použitý u předešlých rámcových dohod, kdy konzultace zaměstnanců a/nebo jejich zástupců byly vázány na pojem "podle národních zvyklostí a postupů", byl při přípravě textu této dohody opuštěn. Nejožehavějším bodem jednání, který vedl několikrát k přerušení debaty, byla otázka toho, zda se postupy předcházení, odstraňování a řešení problémů mají týkat i obtěžování a násilí na pracovišti spáchaného třetími stranami. Tento problém částečně vyřešilo uznání uvedené v posledním odstavci tohoto článku, že postupy mohou být rovněž použity u násilí zvnějšku. Částečně proto, že udržení této alternativu při implementaci jako možné závisí na schopnostech odborové organizace. Nicméně, kolegové z evropských odvětvových odborových federací, kteří byli přítomni jednáním, věřili, že dohodnutý text bude dostatečný k tomu, aby mohli ve svých odvětvích využít dohody jako výchozího bodu pro další jednání. 8

9 5. Naplňování dohody a následný postup Text dohody V souvislosti s článkem 139 Smlouvy zavazuje tato autonomní evropská rámcová dohoda členy BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EOK (a kontaktní výbor EUROCADRES/CEC) k jejímu naplnění v souladu s postupy a praxí, které jsou charakteristické pro sociální partnery v členských státech a v zemích Evropského hospodářského prostoru. Výklad/komentář V tomto článku bylo záměrem EOK udělat v porovnání s Rámcovou dohodou o stresu spojeném s prací krok vpřed. Jednací tým si byl vědom těžkostí v tomto ohledu, neboť plán činnosti sociálních partnerů na léta předpokládá u nástrojů sociálního dialogu společné analýzy implementačních postupů. Původním stanoviskem zaměstnavatelů bylo zachovat článek o implementaci a následném postupu stejný jako v dohodě u stresu. Hlavní starostí delegace EOK bylo odstranit slovo "dobrovolný" u odkazu na charakter dohody - s cílem vyvarovat se dalších nedorozumění, pokud jde o její status. Signatářské strany rovněž vyzývají k naplnění této dohody své členské organizace v kandidátských zemích. Naplnění této dohody se uskuteční do tří let po datu podpisu této dohody. Členské organizace podají zprávu o naplnění této dohody Výboru pro sociální dialog. Během prvních tří let po datu podpisu této dohody Výbor pro sociální dialog každoročně vypracuje a schválí tabulku shrnující průběžné naplňování dohody. V průběhu čtvrtého roku Výbor pro sociální dialog vypracuje a evropští sociální partneři schválí úplnou zprávu o krocích k naplnění dohody. Další starostí delegace EOK bylo dát v rámci procesů implementace a průběžného sledování aplikace dohody větší význam úloze Výboru pro sociální dialog (VSD). Toho bylo v textu dohody dosaženo a VSD má nyní jasnější roli, než tomu bylo u minulých dohod. Tato změna rovněž vyžaduje vypracování každoroční zprávy a její schválení Výborem pro sociální dialog, což poskytuje možnost konzultací a případně projednání problémů s implementací. Signatářské strany zhodnotí a přezkoumají dohodu kdykoli po pěti letech od podpisu, pokud o to jedna z nich požádá. 9

10 Vzniknou-li otázky týkající se obsahu této dohody, zúčastněné členské organizace se mohou společně nebo jednotlivě obrátit na signatářské strany, které společně nebo jednotlivě odpoví. Při naplňování této dohody se členové signatářských stran vyhnou zbytečnému zatížení malých a středních podniků. Naplňování této dohody nezakládá platné důvody ke snížení všeobecné úrovně ochrany poskytované zaměstnancům v oblasti této dohody. Tato dohoda nebrání právu sociálních partnerů uzavírat, na příslušné úrovni, včetně úrovně evropské, dohody upravující a /nebo doplňující tuto dohodu způsobem, který vezme v úvahu jejich konkrétní potřeby. Dohoda obsahuje klauzuli o nemožnosti regrese a výhodnější ustanovení pro zabránění jakémukoli snížení všeobecné úrovně ochrany poskytnuté již pracovníkům v projednávaných záležitostech. Jednání neumožnila další pokrok v otázce řešení sporů, ani pokud jde o zrušení ustanovení o nadbytečném zatížení malých a středních podniků. Zaměstnavatelé však vzali na vědomí naše znepokojení v tomto směru a oba uvedené problémy budou opětně projednány během plánovaných debat mezi sociálními partnery v rámci programu na léta , ve kterých - na základě výsledků implementace, mimo jiné, rámcových dohod o práci na dálku a stresu spojeném s prací - budeme dále rozvíjet společné chápání těchto nástrojů ( ). 10

11 Příloha Příslušné směrnice EU Odstavec 2 článku 1 Úvod konstatuje, že: "Právní předpisy EU i národní předpisy definují povinnost zaměstnavatelů chránit zaměstnance před obtěžováním a násilím na pracovišti". Odkaz na zákonné normy EU je neúplným seznamem obsahujícím, mimo jiné, následující směrnice: Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (OJ L 183, , str. 1) (Konsolidovaná verze: Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (OJ L 180, , str ) (Konsolidovaná verze: Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (OJ L 303, , str ) (Konsolidovaná verze: ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky. (Text s významem pro EHP) (OJ L 269, , str ) (Konsolidovaná verze: ) Ostatní relevantní dokumenty: Prohlášení Rady z 19. prosince 1991 o implementaci Doporučení Komise k ochraně důstojnosti žen a mužů v práci, včetně kodexu praxe pro boj proti sexuálnímu obtěžování (OJ C 27, , p. 1 1) (Konsolidovaná verze: ) 11

12 Obtěžování a násilí na pracovišti a /judikáty ESD Analýza judikatury Evropského soudního dvora (ESD) nabízí rovněž některé zajímavé informace. Při zadání klíčových slov "násilí, obtěžování" ve vyhledávacím serveru databáze judikátů ESD (adresa: se objeví rozsáhlý seznam případů týkajících se tím či oním způsobem aspektů obtěžování a násilí na pracovišti. Převážná většina těchto případů se však týká pracovníků evropských institucí (tzv. případy T ), kteří se sami považovali za oběti obtěžování a/nebo násilí na pracovišti. V této souvislosti je důležité zdůraznit, že jen několik těchto případů objektivně interpretuje příslušné směrnice i pojmy obtěžování a násilí na pracovišti, a vlastně se neshodují na jejich konkrétní definici. V důsledku toho tyto případy poskytují pouze představu o tom, které situace na pracovištích (uvnitř institucí EU) jsou považovány za případy obtěžování a násilí na pracovišti a které nikoli. Několik málo případů se týká aspektů násilí na pracovišti nebo v prostorách souvisejících s pracovní činností, avšak otázky položené ESD pro předběžné rozhodnutí obvykle pocházejí z jiných odvětví práva (EU). Příkladem je Případ Pupino (C- 105/03) 4 týkající se násilných činů spáchaných učitelkou mateřské školy na malých dětech, kde však otázka položená ESD byla, zda Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/JHA z 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení by mělo umožnit národní soudní instanci povolit malým dětem obětem týrání svědčit za použití mimořádných opatření (např. mimo soudní řízení, před soudním řízením, za asistence expertů apod.). Existuje však jeden zajímavý současný případ. Jedná se o tzv. Případ Coleman (C-303/06) 5, který se týká přímo ustanovení Směrnice 2000/78/ES z 27. listopadu 2000 a který klade ESD následující otázky pro předběžné rozhodnutí: 1. Poskytuje směrnice Rady 2000/78/ES (1) v rámci zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení ochranu pouze proti přímé diskriminaci a obtěžování zdravotně postižených osob? 2. Pokud je odpověď na první otázku záporná, poskytuje směrnice ochranu zaměstnancům, kteří nejsou sami zdravotně postiženi, avšak jsou vystaveni méně příznivému zacházení nebo jsou předmětem obtěžování z důvodu jejich vztahu se zdravotně postiženou osobou? 3. Pokud zaměstnavatel zachází se zaměstnancem méně příznivě, než zachází nebo než by zacházel s jinými zaměstnanci, a pokud je zjištěno, že důvodem pro takové zacházení se zaměstnancem je skutečnost, že zaměstnanec má zdravotně postiženého syna, kterého má zaměstnanec v péči, představuje takové zacházení přímou diskriminaci v rozporu se zásadou rovného zacházení stanovenou směrnicí? 4 Stanovisko generálního prokurátora a rozsudek Evropského soudního dvora lze kontultovat na následujících webových stránkách: cop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=alltyp&allcommjo=allcommjo&affint=affint &affclose=affclose&numaff=c-105%2f03&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 5 Odkaz na předběžné rozhodnutí Evropského soudního dvora z 10. července 2006 (OJ C 237 of , str. 6 - viz rovněž: cop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=alltyp&allcommjo=allcommjo&affint=affint &affclose=affclose&numaff=c-303%2f06&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 ) 12

13 4. Pokud zaměstnavatel obtěžuje zaměstnance a pokud je zjištěno, že důvodem pro takové zacházení se zaměstnancem je skutečnost, že zaměstnanec má zdravotně postiženého syna, kterého má zaměstnanec v péči, je takové obtěžování v rozporu se zásadou rovného zacházení stanovenou směrnicí? 6. V době zpracovávání této příručky (prosinec 2007) tento případ stále čekal na stanovisko generálního prokurátora a rozsudek ESD. Případ Coleman se týká tzv. asociativní diskriminace. Přehled evropského antidiskriminačního práva Evropské komise 7 o tomto případu také informuje - jako o výchozím bodu pro zavedení pojmu asociativní diskriminace na úrovni EU. Ta je zde definována jako situace, kdy osoba A diskriminuje osobu B z důvodu, že osoba B má vazby na osobu C, nebo je s ní spojena. Přehled Komise dále uvádí, že "asociativní diskriminace může vzniknout ze všech důvodů obsažených v antidiskriminačních směrnicích i na základě pohlaví a jakýchkoli dalších důvodů řešených národním právem proti diskriminaci, jako je národnost či členství v odborech" a rovněž poznamenává, že původní interpretace směrnic působí dojmem, že nechrání před určitými formami diskriminace osoby spojené s jinými osobami. Protože však definice obtěžování v těchto směrnicích obsahuje termín "z důvodu", zdá se, že podle názoru Komise to rozšiřuje právní ochranu na tyto typy situací. Rovněž se argumentuje tím, že "rovnost je základní zásadou Evropského společenství a interpretace směrnic by proto měla být široká". Navíc, v důsledku významu respektování základních práv, což je rovněž zdůrazněno v preambulích směrnic, je zákaz asociativní diskriminace v souladu se smyslem ustanovení směrnic. Zdá se, že Evropská komise dospěla k závěru, že asociativní diskriminace je pokryta a je na základě práva EU považována za zakázanou formu chování. Přes právní otevření cesty k této interpretaci je třeba nyní vyčkávat, zda ESD potvrdí tento výklad prostřednictvím rozsudku v případu Coleman. Pokud jde o národní úroveň, analýza (implementace) legislativy a judikatury členských států EU ukazuje, že ve většině případů není (zatím) asociativní diskriminace výslovně ošetřena. Mnoho členských států EU pouze okopírovalo formulace směrnic a zakázalo (přímou) diskriminaci z důvodů" obsažených ve směrnicích, ale (zatím) nevypracovalo přesný rozsah této ochrany. Ale v několika členských státech EU je tato problematika výslovně v legislativě ošetřena, nebo již byla komentována v přípravných dokumentech nebo judikatuře. Jedná se zejména o Francii, Irsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko a Velkou Británii; podrobnější informace o konkrétních opatřeních v těchto zemích lze konzultovat v Přehledu Evropského antidiskriminačního práva ( European Anti-Discrimination Law Review ), vydání č. 5, červenec 2007, na stranách Úřední věstník C 237 z , str.6. 7 Přehled Evropského antidiskriminačního práva, vydání č.5, červenec Iniciativa EU a Evropské sítě soudních znalců v oblasti nediskriminačních zákonů (http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/07/lawrev5_en.pdf) 13

14 Návrh klasifikace obtěžování a násilí na pracovišti NÁSILÍ fyzické Psychologické Sexuální napadení obtěžování mobbing Kolektivní pronásledování šikana zastrašování diskriminace fyzická agrese obtěžování omezování pohybu ponižování zneužívání ze strany nadřízeného přeložení na nižší pozici rasová obnažování verbální nátlak podrývání (pozice,atd.) destrukce (pověsti) z důvodu pohlaví odhalování (zvedání sukní...) vizuální izolování urážky náboženská znásilnění profesní Legenda: - Úroveň 1 = obecný termín Násilí na pracovišti - Úroveň 2 = formy násilí - Úroveň 3 = projevy těchto forem - Úroveň 4 = příklady různých projevů pro násilí na pracovišti z důvodu věku (*) Toto schéma, které bylo použito delegací EOK během jednání o rámcové dohodě, je uvedeno jako ilustrace složitosti těchto jevů. Nemělo by však být považováno za jedinou doporučovanou klasifikaci obtěžování a násilí na pracovišti. pro politické názory 14

15 Některé další poznámky týkající se obtěžování a násilí na pracovišti Definice násilí na pracovišti I když existují četné definice, jednací tým EOK považoval za základ své práce tu následující: Násilí na pracovišti je obecný termín, který se vztahuje na: jakýkoli incident, kdy je někdo zneužíván, ohrožován či napadán za okolností souvisejících s výkonem jeho/její pracovní činnosti. (Výbor pro BOZP Velké Británie a Evropská komise). Další definice Různé projevy a formy násilí na sebe vzájemně působí: * Zneužívání ze strany nadřízené osoby může být výchozím bodem sexuálního obtěžování. * Zastrašování může být strategií pro získání výhod ze strany kolegy v době, kdy tento je ve slabším postavení. * Fyzické zdržování někoho v místnosti nebo ve výtahu může být výchozím bodem zneužívání nebo šikany ze strany nadřízené osoby. * Za některých okolností může být pouhá slovní reakce chápána druhou stranou jako fyzické násilí (např. revizor jízdenek v autobusu může pociťovat fyzické násilí ze strany pasažéra, který ústně, ale za doprovodu prudké gestikulace, odmítá předložit jízdenku). Výběr odkazů na publikace týkající se obtěžování a násilí na pracovišti 1. Evropská komise: Ochrana důstojnosti žen a mužů na pracovišti - Kodex praktických opatření pro boj se sexuálním obtěžováním : 2. Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (Dublinská nadace): vyhledávání obtěžování nebo násilí na: poskytuje následující výsledky: Násilí a obtěžování na pracovišti (2 stažitelné zprávy) : 15

16 3. Evropská agentura pro BOZP (Bilbao) : vyhledávání obtěžování nebo násilí na : přinese řadu zajímavých dokumentů 4. Evropský odborový institut Výzkum, vzdělání, zdraví, bezpečnost (ETUI-REHS) - oddělení BOZP (HESA) a. bulletin HESA č. 33, říjen b. webové stránky HESA (titul special topics ) : 5. Nástroje (hodnotící nástroje): a. Leymannův seznam psychologického teroru - LIPT (Švédsko) : b. Dotazník negativních aktů (NAQ) (Einarsen a kolektiv, Norsko) : c. Dotazník pro organizační šikanu (Elaine Douglas, Velká Británie) : nebo nsearch=and&ssearchfrom=author&ssubjectcode=5&snewtitle=999&lstartpos=1 d. Respekt na pracovišti, soubor nástrojů : 6. Ostatní články a odkazy: a. Mezinárodní organizace práce (MOP), násilí na pracovišti, jeho náklady, atd. : b. Výbor pro BOZP Velké Británie (HSE) : c. Světová zdravotnická organizace (WHO) : d. Národní institut vědeckého výzkumu, Francie (Násilí v Evropě) : e. Ministerstvo práce a sociálních věcí Belgie (Respekt na pracovišti) : 16

Autonomní rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti. Výkladová příručka EOK

Autonomní rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti. Výkladová příručka EOK Autonomní rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti Výkladová příručka EOK Tato příručka byla vypracována EOK a ETUI-REHS s finanční podporou Evropské komise Předmluva Vyjednávání o obtěžování

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Praha Centrum pracovního lékařství e-mail: nfnt@szu.cz Konzultační den SZÚ 21.6.2007 Jak

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Rámcová dohoda o trzích práce přístupných všem 1

Rámcová dohoda o trzích práce přístupných všem 1 Rámcová dohoda o trzích práce přístupných všem 1 25. března 2010 1. Úvod a kontext Dosažení trhu práce přístupného všem je pro evropské sociální partnery výzvou o mnoha aspektech a klíčovou záležitostí.

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG

EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG Přednášející: Michal Kadera, Alena Vlačihová Osnova: Principy fungování sociálního dialogu Sociální dialog v ČR Evropský sociální dialog I. PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 38/2003 Sb.m.s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNĚNÍ Standardy ČBA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit č. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty Kodex pro distribuci.doc

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2015 Brno, 22.-24.9.2015 Počty inspektorů k 1.1.2015 Inspektoři Pracoviště BOZP PVP NLZ Celkem Státní

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy Aplikace mezinárodního právního rámce v České republice a zákaz diskriminace Diskriminace osob se zdravotním postižením Jana Humečková Ve sdělovacích prostředcích se v současné době stále více mluví o

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více