Stres výzkumná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stres výzkumná zpráva"

Transkript

1 Stres výzkumná zpráva Červenec 2011 Návrh zprávy This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein llp pt-grundtvig-gmp i

2 Partneři STRESSLESS: Sociedade Portuguesa de Inovação Sara Brandão URL: Health Education Milada Krejčí URL: University of Nottingham Stavroula Leka URL: University of Patras Konstantinos Poulas URL: Latvian Adult Education Association Sarmite Pilate URL: Association Européenne des Enseignants Jean-Claude Gonon URL: MBO Raad Manfred Polzin URL: Vedoma Olga Pregl URL: PŘIDRUŽENÍ PARTNEŘI: European Trade Union Committee for Education Susan Flocken URL: ETUCE_en.html Haute École d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud Ariane Dumont URL: Více o projektu na: ii

3 Index 1. Shrnutí Projekt STRESLESS Metodologie Nástroje Dotazník Matice rozhovoru Postup Účastníci Důležité poznatky: Dotazníky Profil celkových potřeb Zkušenosti z jednotlivých zemí Portugalsko Česká republika Velká Británie Řecko Lotyšsko Belgie Nizozemí Slovinsko Švýcarsko Důležité poznatky: rozhovory s vedoucími pracovníky Profil obecných potřeb Zkušenost z jednotlivých zemí Portugalsko Česká republika Velká Británie Řecko Lotyšsko iii

4 Belgie Nizozemí Slovinsko Švýcarsko Závěry Zdroje Přílohy Dotazník Matice rozhovoru iv

5 1. Shrnutí 1. Executive Summary 1

6 Následující studie je součástí projektu STRESSLESS Zvyšování odolnosti pedagogů vůči stresu. STRESSLESS si klade za cíl poskytnout pedagogům a vzdělávacím / školícím institucím užitečný, praktický a ověřený nástroj (průvodce) a tím posílit jejich odolnost vůči stresu a prohloubit dovednosti zvládat psychosociální rizika existující ve vzdělávacím sektoru. Dílčím cílem studie je zjištění potřeb pedagogů a vzdělávacích / školících institucí a stanovení profilu pro úspěšnou intervenci. cílové skupiny projektu se skládala z průzkumu (dotazník) a strukturovaných rozhovorů. Do průzkumu bylo zahrnuto celkem 660 pedagogů v devíti partnerských zemích. Dalších 50 vedoucích pracovníků ze vzdělávacích / školících institucí z těchto zemí participovalo v hloubkových rozhovorech. proběhla v Portugalsku, České republice, Velké Británii, Řecku, Lotyšsku, Belgii, Nizozemí, Slovinsku a Švýcarsku. Struktura zprávy Struktura této zprávy je následující: kapitola 1 je věnována prezentaci projektu, kapitola 2 se zabývá metodologickými aspekty, kapitola 3 detailně analyzuje výsledky dotazníků vyplněných pedagogy, kapitola 4 je rozborem rozhovorů s manažery vzdělávacích / školících institucí a kapitola 5 shrnuje závěry analýzy potřeb. Předpoklady Před samotným představením výsledků je nutné vysvětlit dva hlavní předpoklady: Pedagogové jsou pro potřeby projektu STRESSLESS definováni jako učitelé a školitelé pracující v rámci vzdělávacího systém, včetně oblasti profesního školení. V každé partnerské zemi byly dotazníky vyplněny minimálně 40 pedagogy a rozhovor byl veden s alespoň 5 vedoucími pracovníky vzdělávacích / školících institucí. 2

7 2. STRESSLESS Project 2. Projekt STRESLESS 3

8 Zlepšování vzdělávání a školení pro vzdělavatele bylo stanoveno jako jedna z priorit pracovního programu Evropské komise Vzdělávání a školení Tento program zdůrazňuje důležitost získávání a udržení kvalifikovaných a motivovaných lidí v učitelské profesi. Kvalita výuky a vzdělávání učitelů je chápána jako klíčový faktor úrovně vzdělanosti a dosahování lisabonských cílů. 1 Vzhledem k novým požadavkům na učitelské a školitelské profese je potřeba nalézat nová řešení, reagující na vyšší společenský tlak na vzdělávací systém jako takový a na pracovní stres mezi pedagogy (oba faktory negativně ovlivňující vzdělávací proces a výstupy). Stres, dle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci druhým nejčastěji uváděným zdravotním problémem souvisejícím s výkonem povolání, je závažným problémem ve vzdělávacím sektoru a vyžaduje mnohostrannou intervenci kombinaci analýzy rizik a profesních a pracovních opatření, s využitím externích odborníků, zapojení pracovníků a soustavných preventivních činností. Není možné ignorovat poznatky uvedené ve zprávě Evropského observatoria rizik (2009), hovořící o tom, že stres se dotýká více než 22 % pracovníků v Evropě a že se tento údaj bude pravděpodobně zvyšovat. Pracovní stres, obvykle přicházející v situaci, kdy požadavky pracovního prostředí převyšují pracovníkovy schopnosti se s nimi vypořádat, je spojován s řadou rizikových faktorů a zahrnuje reakci na stres spouštěnou na fyziologické, psychologické a behaviorální úrovni. Pracovní stres může rovněž mít negativní dlouhodobé dopady na pracovníky (zdravotní problémy, jako např. kardiovaskulární a musculoskeletální onemocnění, vliv na duševní zdraví) a na instituce (vyšší pracovní absence a snížená výkonnost). Vzhledem ke komplexnosti pracovního stresu si projekt STRESSLESS Zvyšování odolnosti pedagogů vůči stresu klade za cíl použít integrovaný přístup, který poskytne pedagogům cesty ke zlepšení jejich znalostí a kompetencí, nabídne inovativní odpovědi na staré rostoucí problémy a vytvoří pozitivní efekt na kvalitu a efektivitu vzdělávání zvládáním stresu ve školách a zlepšením zdraví pedagogů (zlepšování schopností zvládat stres). 1 Během setkání hlav států na Lisabonském summitu v březnu 2000 lídři Evropské unie vytyčili novou strategii, založenou na konsensu mezi členskými státy, vytvořit dynamičtější a konkurenceschopnější Evropu. Iniciativa je známá jako Lisabonská strategie a pokrývala řadu oblastí. Strategie byla znovuspuštěna na jaře 2005 po úvodních průměrných výsledcích a zaměřila se více na růst a pracovní pozice. 4

9 Projekt STRESSLESS - jako dvouletá iniciativa zahájená v říjnu si uvědomuje potřebu vytvoření efektivních řešení pracovního stresu, zejména ve vzdělávací oblasti. Vytvořením praktického průvodce, který pomůže pedagogům a vzdělávacím institucím se zvládáním psychosociálních rizik si projekt klade za cíl dosažení efektů ve třech klíčových oblastech: zlepšení blaha jednotlivců a institucí; snížení stresu zaměstnanců a v rámci organizací; zlepšení kvality ve vzdělávacích scénářích. 5

10 3. Methodology 3. Metodologie 6

11 3.1. Nástroje K dosažení vytyčeného cíle konsorcium odsouhlasilo metodologii, která zahrnuje sběr kvantitativních a kvalitativních dat. Proto byly vytvořeny dva nástroje získávání zpětné vazby od příslušných subjektů: dotazník pro vzdělavatele (Příloha 1) a matice rozhovoru pro manažery vzdělávacích institucí (Příloha 2) Dotazník Dotazník vycházel ze dvou nástrojů: krátké verze kodaňského psychologického dotazníku (Short COPOQ II) nástroje pro zkoumání psychosociálního pracovního prostředí, vytvořený v roce 2007 Národním centrem pro pracovní prostředí (NRCWE); a utrechtské stupnice pracovního zapojení (UWES), nástroje vytvořeného Schaufelim a Bakkerem v roce Do dotazníku byly zakomponovány další dvě sociodemografické proměnné povaha instituce a počet let ve vzdělávacím systému. Short COPSOQ II Short COPSOQ II zahrnuje 40 komponentů integrovaných v 19 různých dimenzích: kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, vliv v práci, možnosti rozvoje, smysl práce, Vazba k pracovišti, předvídatelnost, odměny, jasnost rolí, kvalita vedení, sociální podpora od nadřízených, spokojenost s prací, konflikt práce-rodina, důvěra, spravedlnost a respekt, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres. Jedná se o dotazník sebehodnotící, který ve většině dimenzí užívá osmiúrovnňovou Likertovu škálu. Výjimkou jsou spokojenost s prací (třístupňová škála), konflikt práce-rodina (šestistupňová škála) a vlastní vnímání zdraví (čtyřstupňová škála). Více viz Tabulka 1. 7

12 Kvantitativní nároky Tempo Emoční nároky Vliv v práci Možnosti rozvoje Smysl práce Vazba k pracovišti Předvídatelnost Odměny Jasnost rolí Kvalita vedení Tabulka 1 Faktory pracovního prostředí zahrnuté v Short COPSOQ II Dimenze Položky Charakteristiky škály Sociální podpora od nadřízených Spokojenost s prací Konflikt práce-rodina Důvěra Spravedlnost a respekt Vlastní vnímání zdraví Vyhoření Stres Jste pozadu se svou prací? Máte dostatek času na své pracovní úkoly? Pracujete vysokým tempem během celého dne? Je nutné udržovat vysoké tempo práce? Vystavuje Vás práce vypjatým emočním situacím? Jste v rámci své práce vystavován/a osobním problémům jiných lidí? Můžete značně ovlivnit svou práci? Můžete ovlivňovat množství zadané práce? Máte možnost se v rámci své práce učit nové věci? Vyžaduje Vaše práce, abyste přebíral/a iniciativu? Je Vaše práce smysluplná? Máte pocit, že práce, kterou děláte, je důležitá? Máte pocit, že místo, kde pracujete, je pro Vás velmi důležité? Doporučil/a byste svému dobrému příteli, aby se ucházel o místo na Vašem pracovišti? Jste na svém pracovišti dostatečně předem informován/a např. o důležitých rozhodnutích, změnách nebo budoucích plánech? Dostáváte všechny informace, které potřebujete k výkonu své práce? Je Vaše práce respektována a oceňována vedením? Je s Vámi jednáno spravedlivě na Vašem pracovišti? Má Vaše práce jasně stanovené cíle? Víte přesně, co se od Vás v práci očekává? Do jaké míry byste řekl/a, že Váš přímý nadřízený přikládá důležitost uspokojení z práce? Do jaké míry byste řekl/a, že Váš přímý nadřízený je dobrým plánovačem práce? Jak často je Váš přímý nadřízený ochoten naslouchat Vašim pracovním problémům? Jak často se Vám dostává pomoci a podpory od Vašeho přímého nadřízeného? Uvážíte-li vše dohromady, jak jste celkově spokojen/a se svou prací? Cítíte, že Vaše práce vyžaduje tolik energie, že to má negativní dopad na Váš soukromý život? Cítíte, že Vaše práce vyžaduje tolik času, že to má negativní dopad na Váš soukromý život? Můžete důvěřovat informacím, které přicházejí od vedení? Důvěřuje vedení Vaší organizace zaměstnancům, že budou odvádět dobrou práci? Jsou konflikty řešeny spravedlivě? Je práce rozdělována spravedlivě? Jaký je podle Vás Váš celkový zdravotní stav: Výborný, Velmi dobrý, Dobrý, Uspokojivý nebo Špatný? Jak často jste se cítil/a vyčerpán/a? Jak často jste byl/a emočně vyčerpán/a? Jak často jste byl/a ve stresu? Jak často jste byl/a podrážděný/á? Průměr: 3.3 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 4.7 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.6. Průměr: 3.3 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 2.1. Průměr: 4.1 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 5.2 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Průměr: 6.0 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.3. Průměr: 4.8 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 4.6 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.7. Průměr: 5.2 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.6. Průměr: 5.7 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.4. Průměr: 4.5 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 5.6 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.9. Průměr: 2.1 bodu. (Rozsah: 0-3). SO: 0.6. Průměr: 2.1 bodu. (Rozsah: 0-6). SO: 1.7. Průměr: 5.4 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Průměr: 4.8 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Průměr: 2.6 bodu. (Rozsah: 0-4). SO: 0.8. Průměr: 2.5 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.6. Průměr: 2.3 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Krátký dotazník rovněž obsahuje otázky ohledně sexuálního obtěžování, vyhrožování násilím, fyzickým násilím a šikanou. 8

13 UWES UWES zahrnuje 17 položek integrovaných do 3 dimenzí: energie, odhodlanost a pohlcení. Souhrn těchto položek zohledňuje dimenzi celkového pracovního zapojení. Jedná se rovněž o sebehodnotící dotazník, který užívá šestistupňové Likertovy škály. Více viz Tabulka 2. Tabulka 2 Faktory pracovního prostředí zahrnuté v UWES Energie Odhodlanost Pohlcení Dimenze Položky Energie je hodnocena následujícími šesti položkami, které se vztahují k úrovni energie, odolnosti, ochotě vynaložit úsilí, neunavenost a odhodlání tváří v tvář obtížím: V práci cítím příval energie V práci se cítím silný a činorodý Když ráno vstanu, mám chuť jít do práce Dokážu najednou pracovat I dlouhou dobu Ve své práci jsem velmi psychicky odolný V práci vždy vytrvám, I když se věci nevyvíjejí Ti, kteří získají vysoké skóre, obvykle mají mnoho energie a výdrže při práci na rozdíl od těch, kteří získají nízké skóre. Odhodlanost je hodnocena pěti položkami, které se vztahují ke smysluplnosti práce, pocitu nadšení a pýchy, inspiraci a výzvám: Svou práci shledávám velmi smysluplnou Jsem nadšený ze své práce Práce mne inspiruje Jsem pyšný na svou práci Práce je pro mne výzvou Ti, kteří získají vysoké skóre, se identifikují se svou prací, protože je vnímána jako smysluplná, inspirativní a motivující. Kromě toho obvykle cítí nadšení a hrdost. Ti, kteří získají nízké skóre, se neidentifikují se svou prací, protože ji nevnímají jako smysluplnou, inspirativní nebo motivující, kromě toho necítí nadšení ani pýchu ze své práce. Pohlcení je měřeno šesti položkami, které se vztahují k úplnému ponoření do práce, od které je obtížné se odtrhnout, takže čas plyne rychle a pracovník zapomene na vše okolo: Čas letí, když pracuji Když pracuji, zapomenu na všechno okolo sebe Cítím se šťastný, když pracuji intenzivně Jsem do své práce ponořený Nechávám se unést svou prací Je pro mne obtížné odtrhnout se od práce Ti, kteří získají vysoké skóre, se obvykle cítí pohlceni prací, mají obtíže se od ní odtrhnout a čas jim rychle plyne. Naopak ti, kteří získají nízké skóre, se necítí prací pohlceni, bez problémů se od práce odtrhnou, stále vnímají vše okolo nich, včetně plynutí času. Pracovní nasazení (energie + odhodlání + pohlcení) / 3 Charakteristika škály (rozsah 0-6) Průměr: 4.2 bodu. SO: 1.1. Průměr: 4.3 bodu. SO: 1.4. Průměr: 3.8 bodu. SO: 1.3. Průměr: 4.1 bodu. SO: Matice rozhovoru Konsorcium rovněž sestavilo matici rozhovoru pro účely hloubkových interview s vybranými subjekty ve vzdělávacím sektoru. 9

14 Matice obsahuje otázky, které mají osvětlit úrovně pracovního stresu, tak jak jsou vnímány vedoucími pracovníky různých institucí vzdělávacího sektoru, hlavní důvody a důsledky stresu, existující činnosti a opatření, která mají snižovat úroveň stresu, existující finanční prostředky určené na činnosti předcházející stresu nebo jej snižující Postup Po vzájemné shodě na nástrojích analýzy potřeb proběhl překlad anglické verze dotazníku do jednotlivých národních jazyků (čeština, holandština, francouzština, řečtina, lotyština, portugalština, slovinština). Stejný postup byl zopakován i s maticí rozhovoru. Většina partnerů umístila lokální verze dotazníků online, aby zjednodušila sběr dat. Jednotliví respondenti byli k vyplnění formuláře vyzváni em. Před rozhovory byli vytipováni vhodní respondenti vedoucí pracovníci vzdělávacích institucí v každé zemi a byla naplánována schůzka pro osobní / telefonický rozhovor. Rozhovory byly nahrávány a následně přepsány a přeloženy do angličtiny. Pro obě metody byly vytvořeny dotazníkové a rozhovorové šablony pro sběr a analýzu dat, aby byl zjednodušen proces porovnávání mezi jednotlivými zeměmi. K analýze dat z dotazníků byl použit statistický software SPSS, rozhovory byly vyhodnoceny pomocí analýzy obsahu. Analýza pomocí SPSS zahrnovala: Popisné statistiky (počet případů, rozsah odpovědí, průměr a směrodatná odchylka): výsledky poskytly základ pro porovnání průměru získaného u každé otázky s průměrem v původních studiích publikovaných NRCWE (2007) a Schaufelim a Bakkerem (2003). Pro komparativní analýzu byly identifikovány a považovány za relevantní odchylky 10 a více bodů. V případě UWES bylo jediným indikátorem pracovní nasazení jako výsledek energie, odhodlanosti a pohlcení; Pearsonovy korelace (statistické vztahy obsahující závislost): pro popisné statistiky, uvažovaných jako relevantní, byl analyzován profil nejvýznamnějších vztahů mezi vybranými proměnnými a ostatními dimenzemi v dotazníku; Lineární regrese (odhad závislé proměnné na nezávislé proměnné): bylo vytvořeno několik regresních modelů, založených na různých proměnných identifikovaných během korelační analýzy. Statistická procedura napomohla porozumění závislosti mezi proměnnými a formám těchto vztahů. 10

15 Během analýzy obsahu rozhovorů partneři využívali 19 dimenzí Short COPSOQ II, aby lépe porozuměli styčným plochám a odlišnostem mezi pohledy jednotlivých subjektů (pedagogů a vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí) Účastníci a zahrnovala celkem 710 subjektů, 660 pedagogů a 50 vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí, kteří se účastnili rozhovorů (Tabulka 3). Tabulka 3 Rozdělení vzorku Země Počet dotazovaných Počet rozhovorů Portugalsko 76 6 Česká republika 41 6 Velká Británie 40 5 Řecko 45 4 Lotyšsko 40 6 Belgie Nizozemí Slovinsko Švýcarsko 44 4 Celkem

16 Vzorek 660 pedagogů, kteří vyplnili dotazníky, zahrnoval 38 % pedagogů pracujících ve vzdělávacím systému více než 20 let, 18 % pracujících více než 5 a méně 10 let, 16 % pracujících více než 10 a méně než 15 let a 13 % pracujících více než 15 a méně než 20 let. Téměř polovina (48 %) pracuje ve středním vzdělávání a 22 % v základním vzdělávání. Graf 1 Účastníci: povaha instituce Graf 2 Účastníci: počet let ve vzdělávací instituci 12

17 4. Important Findings: Educators Questionnaires 4. Důležité poznatky: Dotazníky 13

18 4.1. Profil celkových potřeb Analýza provedená prostřednictvím SPSS umožnila lépe porozumět sesbíraným datům z dotazníků. Byl vytvořen obecný profil na základě výsledků shromážděných ze všech devíti zemí pro nejvýznamnější proměnné studie: pracovní nasazení (z UWES), konflikt práce-rodina, vyhoření, stres (Short COPSOQ II). Tyto centrální proměnné byly definovány po uvážení odlišností mezi originálními studiemi (NRCWE, 2007 a Schaufeli a Bakker, 2003) a celkovými výsledky analýzy potřeb v projektu STRESSLESS. Jak bylo uvedeno dříve, za signifikantní byly považovány rozdíly 10 a více bodů (nad nebo pod). Výsledky pro pracovní nasazení (průměr) vykazují skóre nižší než v originální studii UWES, zatímco konflikt práce-rodina, vyhoření a stres vykazují hodnoty vyšší než v původní studii Short COPSOQ II (Tabulka 4). Tabulka 4 Relevantní obecné odlišnosti v porovnání s původními studiemi Dimenze Původní Globálně PT CZ UK GR LV BE NL SI CH M 2 SD 3 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD Pracovní nasazení 4,1 1,1 3,0 1,7 4,3 0,9 4,5 0,6 4,5 0,6 4,2 0,9 4 1,1 1,1 0,7 1,1 0,6 4,4 0,7 2,2 1,8 Kvantitativní nároky 3,3 1,8 3,8 1,5 3,7 1,1 2,2 1,4 2,5 1,4 4,1 1 3,4 1,3 3,9 1,5 4,3 1,5 4,2 1,1 4 2 Tempo 4,7 1,6 5,4 1,7 5,7 1,6 5,3 1,5 5,2 1,5 5,3 1,3 4,7 2,1 5,4 1,6 5,8 1,3 5,3 2 5,8 1,6 Emoční nároky 3,3 2,1 4,2 1,6 5,2 1,3 4,6 1,4 4,7 1,3 3,1 1,6 4,1 1,4 4 1,5 3,8 1,2 4,8 1,4 3,3 2,1 Vliv v práci 4,1 1,8 4,2 1,6 4,6 1,5 4,4 1,6 4,4 1,5 4,5 1,6 3,5 1,5 4,3 1,3 4,2 1,3 3,6 1,6 5,3 1,9 Možnosti rozvoje 5,2 1,5 5,7 1,4 5,8 1,2 5,2 1,2 5,1 1,2 5,4 1,6 5,4 2,1 5,7 1,4 5,8 1,1 5,7 1,5 6,3 1,1 Smysluplnost práce 6 1,3 6,5 1,4 6,7 1,3 7,2 0,8 6,9 1 6,4 1,3 5,3 2,1 6 1,5 6, ,2 6,7 1,5 Vazba k pracovišti 4,8 1,8 5,4 1,5 5,6 1,6 5,1 1,3 5,1 1,3 5,8 1,4 4,5 1,9 5,4 1,6 5,4 1,2 5,8 1,5 5,6 2 Předvídatelnost 4,6 1,7 4,8 1,8 4,3 1,6 5,3 1,7 5,3 1,8 4,3 2,1 4,8 2,1 4,5 1,7 4,6 1,6 5,4 1,9 5 1,6 Odměny 5,2 1,6 5,2 1,7 4,7 1,6 5,3 1,4 5,3 1,4 4,8 1,8 5,1 2 5,1 1,6 5,2 1,3 5, ,8 Jasnost rolí 5,7 1,4 6 1,5 6 1,6 6,5 1,3 6,5 1,3 5,8 1,8 5,5 2,1 5,6 1,5 5,8 1,2 6,4 1,4 5,9 1,7 Kvalita vedení 4,5 1,8 4,6 1,9 4,5 1,9 5,2 1,6 5,3 1,6 4,2 1,8 4,9 2,2 4,2 1,9 4,2 1,7 5 2,1 5 2,2 Sociální podpora 5,6 1,9 5,2 2 5,1 1,9 5,7 1,7 5,8 1,8 4,9 2,1 5 2,2 4,7 1,9 5,1 1,7 5,8 2,1 5,1 2,1 Spokojenost s prací Konflikt prácerodina 2,1 0,6 2,1 0,6 2 0,8 2,2 0,4 2,3 0,5 2,2 0,5 1,6 0,9 2,1 0,5 2,2 0,5 2,1 0,6 2 0,8 2,1 1,7 3,1 1,7 4,3 1,5 2,6 1,4 2,6 1,5 2,6 1,6 3, ,6 2,9 1,5 3,3 1,6 2,9 1,9 Důvěra 5,4 1,5 5,6 1,6 5,8 1,5 5,8 1,3 5,8 1,3 5,1 1,7 5,1 2 5,5 1,5 5,3 1,3 5,9 1,8 6,3 1,6 2 M - Průměr 3 SD - Směrodatná odchylka 14

19 Dimenze Spravedlnost a respekt Vlastní vnímání zdraví Původní Globálně PT CZ UK GR LV BE NL SI CH M 2 SD 3 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 4,8 1,5 4,6 1,7 4,6 1,7 4,8 1,4 4,9 1,2 3,9 1,8 4,7 2,4 4,5 1,8 4,4 1,4 4,7 1,9 5,2 1,5 2,6 0,8 2,4 1 2, ,8 2,8 0,8 2,7 0,8 1,5 0,7 2,4 0,8 2,6 1 2, ,2 Vyhoření 2,5 1,6 3,5 1,8 5 1,6 3,5 1,3 3,5 1,3 3,3 1,6 4,4 1,8 3 1,6 2,7 1,6 3,7 1,9 3,4 2 Stres 2,3 1,5 3,5 1,6 4,6 1,4 3,4 1,2 3,4 1,3 3,5 1,2 3,5 1,9 3,5 1,5 3 1,5 3,6 1,7 3,7 1,7 POZNÁMKA: Modré buňky zvýrazňují relevantní nižší skóre analýzy potřeb než originální studie. Zelené buňky zvýrazňují relevantní vyšší skóre analýzy potřeb než originální studie. Výsledky získané z jednotlivých zemí byly porovnány a byly vytvořeny krabicové grafy pro potřeby srovnávání. 4 Shrňme nyní hlavní poznatky: Pracovní nasazení: Česká republika a Velká Británie vykazují vyšší výsledky u této proměnné. Na druhé straně Belgie a Nizozemí vykazují nejnižší výsledky v celém konsorciu. Rozdíly mezi těmito dvěma skupinami byly významné, neboť medián první skupiny byl blízko 4,5 (na stupnici 0-6, kde 0 znamená nikdy a 6 denně / vždy ) a medián druhé skupiny byl okolo 1. Konflikt práce-rodina: Portugalsko bylo zemí s vyššími úrovněmi (75 % odpovědí mezi 4 a 6 body, kde 0 znamená ne, vůbec a 6 ano, určitě ). Současně Řecko, Česká republika a Velká Británie získaly nízké skóre (medián mezi 2 a 3). Vyhoření: Portugalsko bylo opět zemí s nejvyššími skóre, zatímco Řecko, Belgie a Nizozemí skórovaly v této proměnné nízko. Na škále 0 8 (0 znamená vůbec a 8 stále ) dosáhla tato dimenze mediáno okolo 5 v Portugalsku a okolo 3 v ostatních zmiňovaných zemích. Stres: Zde znovu Portugalsko skórovalo výše na stupnici od 0 do 8 (0 znamená vůbec, 8 pak stále ) s mediánem 4,5. Velká Británie, Česká republika a Nizozemí byly zeměmi s nejnižšími výsledky okolo 3. 4 Krabicový graf rozděluje výsledky na kvartily, zobrazuje medián a identifikuje chybějící nebo extrémní hodnoty (tečky a hvězdičky). K porozumění takového grafu je potřeba vyjít z mediánu (který dělí výsledky na dvě stejné poloviny) a poté se podívat na čtverce. Část čtverce nad mediánem představuje 25 % případů nad mediánem (mezi 50 a 75 %) a část pod představuje 25 % případů pod mediánem (mezi 25 a 50 %). Čáry představují ostatní výsledky, tj. 25 % vyšších případů (nad) a 25 % nižších případů (pod). Krabicový graf poskytuje také informaci o rozptylu výsledků. Pokud jsou čtverec a čáry blízko, rozptyl je nižší. 15

20 Graf 3 Celkový profil: pracovní nasazení Graf 4 Celkový profil: konflikt práce-rodina Graf 5 Celkový profil: vyhoření Graf 6 Celkový profil: stres Byly nalezeny významné statistické korelace mezi těmito 4 dimenzemi a ostatními studovanými proměnnými: Negativní korelace (označené modře) představují vztah, ve kterém je nárůst analyzované dimenze doprovázen snižováním porovnávané proměnné. 16

21 Pracovní nasazení Kvantitativní nároky Tempo Emoční požadavky Vliv v práci Rozvoj Smysl práce Vazba Předvídateln ost Odměny Jasnost rolí Vedení Sociální podpora Spokojenost Konflikt práce-rodina Důvěra Spravedlnost Vlastní vním. zdraví Vyhoření Stres Stres výzkumná zpráva Pozitivní korelace (označené zeleně) představují vztah, ve kterém nárůst analyzované dimenze je doprovázen nárůstem porovnávané proměnné. Užitá statistická procedura (Pearsonova korelace) kupříkladu umožnila odhalit významné negativní korelace mezi pracovním nasazením a kvantitativními nároky a tempem, tj. to, že existuje vzájemně protisměrná závislost. Dále byly pozorovány významné pozitivní korelace mezi pracovním nasazením a dalšími proměnnými, jako např. emoční nároky, smysl práce, předvídatelnost, jasnost rolí, kvalita vedení, sociální podpora, důvěra, spravedlnost, vyhoření a stres, tj. existuje přímý proporční vzájemný vztah. Je tedy např. možné říci, že pokud bude pracovní nasazení vyšší, vyhoření a stres budou vykazovat vyšší úrovně. Tabulka 5 ukazuje nalezené korelace pro 4 na základě globálních výsledků nejrelevantnější dimenze. Tabulka 5 Relevantní korelace mezi dimenzemi Dimenze Pracovní nasazení Konflikt práce-rodina Vyhoření Stres Na základě výsledků korelací byly vytvořeny různé prediktivní modely pomocí lineární regresní statistické analýzy. V těchto modelech byla každá z předchozích 4 dimenzí považována za závislou proměnnou a všechny proměnné se signifikantní korelací byly považovány za nezávislé proměnné, bez ohledu na pozitivní nebo negativní korelaci. Byly získány následující poznatky: 5 Konflikt práce-rodina: vytvořený prediktivní model byl ze statistického pohledu velmi smysluplný, neboť výsledky získané pro nezávislé proměnné (kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, smysl práce, předvídatelnost, odměny, sociální podpora, spokojenost s prací, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres) dokázaly vysvětlit více než 52 % dosaženého skóre pro Konflikt práce-rodina. Šest dimenzí vykazovalo významné prediktivní hodnoty, takže lze odhadnout, že Konflikt práce-rodina bude vyšší, pokud budou vyšší kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, vyhoření a stres. 5 Nebyl získán žádný významný prediktivní model pro dimenzi Pracovní nasazení 17

22 Pracovní nasazení Kvantitativní nároky Tempo Emoční nároky Rozvoj Konflikt práce-rodina Vnímání zdraví Vyhoření Stres Stres výzkumná zpráva Vyhoření: prediktivní model byl ze statistického hlediska velmi smysluplný, neboť výsledky získané pro nezávislé proměnné (kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, smysl práce, předvídatelnost, odměny, sociální podpora, spokojenost s prací, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres) dokázaly vysvětlit téměř 65 % dosaženého skóre vyhoření. Pět z těchto dimenzí vykazovalo významnější prediktivní hodnoty, takže lze předpokládat, že vyhoření bude vyšší, pokud pracovní nasazení, emoční nároky, konflikt práce-rodina a stres budou vyšší a vlastní vnímání zdraví nižší. Stres: vytvořený prediktivní model byl ze statistického hlediska velmi smysluplný, neboť výsledky získané pro nezávislé proměnné (kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, smysl práce, předvídatelnost, odměny, sociální podpora, spokojenost s prací, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres) dokázaly vysvětlit více než 59 % skóre dosaženého pro stres. Pět z těchto dimenzí vykazovalo významnější prediktivní hodnotu, takže lze předpokládat, že stres bude vyšší, pokud budou vyšší Kvantitativní nároky, tempo, emoční požadavky, konflikt prácerodina a vyhoření. Tabulka 6 Významné prediktivní modely pro relevantní dimenze Dimenze Síla modelu Konflikt práce-rodina 52% Vyhoření 65% Stres 59% 18

23 4.2. Zkušenosti z jednotlivých zemí Všeobecné závěry prezentované v předchozí sekci byly založeny na profilech jednotlivých zemí. Výsledky získané za každého partnera prostřednictvím nástrojů hodnocení faktorů pracovního prostředí (Short COPSOQ II) a faktorů pracovního nasazení (UWES) byly seskupeny tak, aby poskytovaly tři druhy informací: Práce a blahobyt : složený ze 4 dimenzí UWES (škála 0-6) ve složení energie, odhodlanost, pohlcení a pracovní nasazení. Psychosociální faktory v práci : složený z 16 dimenzí z COOPSOQ II (škála 0-8), konkrétně kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, vliv v práci, možnosti rozvoje, smysl práce, Vazba k pracovišti, předvídatelnost, odměny, jasnost rolí, kvalita vedení, sociální podpora, důvěra, spravedlnost, respekt, vyhoření a stres. Ostatní proměnné : 3 dimenze z COOPSOQ II (s různými škálami), konkrétně spokojenost s prací, konflikt práce-rodina, vlastní vnímání zdraví. Útočné chování : 4 dodatečné dimenze COOPSOQ II, relevantní pro vyhodnocení sexuálního obtěžování, vyhrožování násilím, fyzické násilí, šikana. Jak již bylo zmíněno dříve, COOPSOQ II a UWES byly doplněny socio-demografickými proměnnými, konkrétně povahou instituce a počtem let práce ve vzdělávacím systému. Výsledky získané v těchto 5 skupinách proměnných jsou dále detailně uvedeny pro každou ze zemí Portugalsko Socio-demografické proměnné odhalily, že většina pedagogů, kteří vyplnili dotazníky v Portugalsku, učí na středních školách (31,8 %), 27,3% v institucích profesního a následného vzdělávání dospělých a 16,7 % na základních školách. Nejvíce respondentů uvedlo pracovní praxi více než 20 let (36,4 %), ve vzorku byla významně zastoupena skupina a 5-10 let (19,7 % a 18,2 %). 19

24 Graf 7 Portugalští účastníci: Povaha instituce Graf 8 Portugalští účastníci: počet let ve vzdělávacím systému Některé z dimenzí Útočného chování vykazovaly podobné výsledky portugalských pedagogů a výsledky původní studie COOPSOQ II (2007). Situace v jednotlivých dimenzích byla následující: Hrozby násilí 10,5 % pedagogů přiznávalo, že byli v nějaké podobě vystaveni hrozbám násilí na pracovišti v posledních 12 měsících (v původní studii 7,8 %). Šikana 6,6 % pedagogů přiznávalo, že byli vystaveni šikaně na pracovišti v uplynulých 12 měsících (v původní studii 8,3 %). Sexuální obtěžování 2,6 % pedagogů přiznávalo, že bylo vystaveno nežádoucí sexuální pozornosti na pracovišti v uplynulých 12 měsících (v původní studii 2,9 %). Nebyly zaznamenány žádné případy fyzického násilí mezi portugalskými pedagogy. 20

25 Graf 9 Útočné chování - Portugalsko Vzhledem k výsledkům UWES bylo možné zjistit, že proměnné Práce a blahobyt získaly všeobecně vysoké skóre, především dimenze Odhodlanost. Všeobecně pracovní nasazení reprezentovalo pozitivní výsledek 4,3 (na stupnici od 0 do 6, kde 0 je nikdy a 6 vždy / denně ). Ve skupině proměnných Psychosociální faktory v práci získaly významné pozitivní hodnocení Smysl práce, Jasnost rolí, Možnosti rozvoje, Důvěra, Tempo, Vazba k pracovišti, všechny s mediánem blízkým 6 (na stupnici od 0 do8, kde 0 reprezentuje ve velmi male míře a 8 odpovídá ve velkém rozsahu ). V tomto kontextu získaly Předvídatelnost a Kvantitativní nároky nejnižší skóre, s mediánem okolo 4. A konečně Ostatní proměnné ukazovaly, že většina portugalských pedagogů je spokojena se svým zaměstnáním (medián 2 na Likertově čtyřstupňové škále 0-3, kde 0 je velmi nespokojen a 3 velmi spokojen ). Subjektivně vnímané zdraví bylo v posledních 4 týdnech dobré (medián 2 na Likertově pětistupňové škále 0-4, kde 0 je špatné a 4 vynikající.). Dále se ukázalo, že práce má důležitý negativní efekt na soukromý život (medián 4 na stupnici od 0 6, kde 0 je práce v žádném případě neovlivňuje můj soukromý a rodinný život a 6 ano, práce určitě ovlivňuje můj soukromý a rodinný život ). 21

Základní dovednosti Pracovní trénink. nemocnice a péči. Směrnice. tréninkové materiály

Základní dovednosti Pracovní trénink. nemocnice a péči. Směrnice. tréninkové materiály Základní dovednosti Pracovní trénink pro nemocnice a péči Směrnice a tréninkové materiály Základní pracovní dovednosti Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nedostatečně kvalifikované

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Příručka prevence stresu

Příručka prevence stresu Příručka prevence stresu Říjen 2011 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

PROČ SE V ZIMĚ SOLÍ ULICE?

PROČ SE V ZIMĚ SOLÍ ULICE? PROČ SE V ZIMĚ SOLÍ ULICE? (VERZE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY) Sůl je v zimě používána jako pomoc při odstraňování sněhu a ledu ze silnic, tratí a ulic. A to proto, že sůl podporuje tání sněhu a ledu i při teplotách

Více

SEEL General Learning Concept

SEEL General Learning Concept General Learning Concept Intellectual Output No. IO2-A1 P1, UPB Germany SEEL General Learning Concept Sound in European E-Learning IO2- A1 P1 University Paderborn UPB Germany Project Title Project Acronym

Více

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers LLP Grundtvig Learning Partnership Projektové řízení Lenka Švecová, Tomáš Říčka University of Economics, Prague This project has been

Více

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností)

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) Prezentace pilotního projektu ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) a (zmínkou) E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued (projektu

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Co je a co zajišťuje GfK Trustmark?

Co je a co zajišťuje GfK Trustmark? Vytváření vysoce výkonných organizací GfK Czech, 7.10.2010 Co je a co zajišťuje GfK Trustmark? Součást GfK Goup přinášející novou znalost v oblasti měření HR oblasti 2 Nositel rozsáhlých zkušeností s komplexními

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

CHANGE YOURSHOES TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ (OBUJ SE DO TOHO) Harald Blaha / Tanja Fink

CHANGE YOURSHOES TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ (OBUJ SE DO TOHO) Harald Blaha / Tanja Fink CHANGE YOURSHOES (OBUJ SE DO TOHO) TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ Harald Blaha / Tanja Fink KONCEPT PRŮZKUMU STRUKTURA VZORKU KONCEPT PRŮZKUMU Realizace průzkumu: červen 2015 Cílová skupina:

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

TĚLESNÝ POHYB. Chůze před detektorem pohybu

TĚLESNÝ POHYB. Chůze před detektorem pohybu Může člověk jít konstantní rychlostí? TĚLESNÝ POHYB Chůze před detektorem pohybu Jak můžete zjistit rychlost pohybu? V čem se liší rychlost a vektorová rychlost?. A. Příprava Aktivity s papírem a tužkou:

Více

Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie

Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie Irena Smetáčková Katedra psychologie Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze RYBA SMRDÍ OD HLAVY Kvalita školní výuky začíná od vyučujících.

Více

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň vlastní zkušenost v současné době aktuální a zajímavé téma Cílem : Porovnat vliv pracovní činnosti na psychiku a životní styl všeobecných sester

Více

JAK ROSTLINY HASÍ ŽÍZEŇ?

JAK ROSTLINY HASÍ ŽÍZEŇ? JAK ROSTLINY HASÍ ŽÍZEŇ? Zmatené muškáty Paní Vančurová žije v malé klidné vesničce na Vysočině. Už druhým rokem je v důchodu, a tak má konečně dostatek času na její nejoblíbenější činnost - práci na zahrádce.

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2)

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2) DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2) Hasicí přístroje se dělí podle náplně. Jedním z typů je přístroj používající jako hasicí složku oxid uhličitý. Přístroje mohou být různého provedení, ale jedno mají společné:

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka a

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34 Pracovní zátěž 70 Pracovní zátěž Zátěž Pracovní vytížení pedagogů Pracovní zátěž v pedagogických profesích je různorodá. objekt zájmu (médií) Zde jen pro ukázku vybíráme dvě profesní skupiny: učitele a

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU?

KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU? KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU? Spektroskopická kvantitativní analýza Karel a Mirek rádi navštěvují restauraci. Tuhle si dali Zelenou (zelený peprmintový likér) a Mirek se při pohledu na ostře zelený nápoj

Více

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017 Hodnocení roku a očekávání v roce 1 0. 12. Zpracováno exkluzivně pro: Metodika výzkumu Velikost vzorku N = respondentů ve věku 1 a více let Termín dotazování. 12. 2. 12. Metoda sběru dat Osobní dotazování

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory žáků a žákyň středních škol na kvalitu vzdělávání I. část květen 2012 Zpracovali: Martina Navrátilová

Více

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Autor práce : RNDr. Ivo Beroun,CSc. Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. PROFILOVÁNÍ Profilování = klasifikace a rozlišování

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1)

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1) DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1) Hasicí přístroje se dělí podle náplně. Jedním z typů je přístroj používající jako hasicí složku oxid uhličitý. Přístroje mohou být různého provedení, ale jedno mají společné:

Více

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC Project No. 518423 LLP 1 2011 1 ES LEONARDO LMP NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC This

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice Jana Bakalová Radim Boháček Daniel Münich Společný seminář IDEA a SHARE při CERGE-EI a Důchodové komise 18.6. 2015 Širší souvislosti Demografické stárnutí

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Přehled statistického zpracování dat. Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník

Přehled statistického zpracování dat. Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Přehled statistického zpracování dat Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Stanovení kritéria validity Reference zaměstnavatelů / nadřízených Dopravní nehody, přestupky,

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU Jak zkontrolovat, zda vás váš dodavatel nešidí? Karel Černý je majitelem lékárny. Kromě jiného prodává také peroxid vodíku jako desinfekci. Prodávaný roztok

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK

SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK aneb víme, co to vlastně je? 150 na 95 zahalekal MUDr. Janatka směrem ke své sestře. Zapište to prosím pacientovi do karty, dále poprosil sestru. Pak se obrátil na pacienta a

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

PROCES ZAVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ DIVERZITY A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA

PROCES ZAVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ DIVERZITY A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA PROCES ZAVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ DIVERZITY A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA Alena Křížková alena.krizkova@soc.cas.cz Praha, 11. června 2014 Principy diverzity - trendy Řízení diverzity řízení začleňování

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY JAKO DETERMINANTY ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI UČITELŮ

OSOBNOSTNÍ A SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY JAKO DETERMINANTY ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI UČITELŮ 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006 OSOBNOSTNÍ A SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY JAKO DETERMINANTY ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI UČITELŮ Marta RYBIČKOVÁ Souhrn: Sdělení se týká výzkumu, který proběhl mezi učiteli

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků Projekt: Inovace profesních zdravotnických programů na OU, IPZP, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Březen, 2013 Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF Celkový počet Počet vyplňených Návratnost dotazníků Počet žáků ve třídě 1 7 700 %

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

THE e-skills MANIFESTO. Czech - Shrnutí

THE e-skills MANIFESTO. Czech - Shrnutí THE e-skills MANIFESTO Czech - Shrnutí Please find the full e-skills Manifesto in English here: http://bit.ly/manifesto2016 SHRNUTÍ Od začátku kampaně eskills for Jobs v roce 2010 byl dokument Manifest

Více

Otázky k měření centrální tendence. 1. Je dáno rozložení, ve kterém průměr = medián. Co musí být pravdivé o tvaru tohoto rozložení?

Otázky k měření centrální tendence. 1. Je dáno rozložení, ve kterém průměr = medián. Co musí být pravdivé o tvaru tohoto rozložení? Otázky k měření centrální tendence 1. Je dáno rozložení, ve kterém průměr = medián. Co musí být pravdivé o tvaru tohoto rozložení? 2. Určete průměr, medián a modus u prvních čtyř rozložení (sad dat): a.

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III.

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. Monitoring, sběr a vyhodnocení dat Quality management systému Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 22 - Monitoring, sběr a vyhodnocení dat

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Rozvoj komunikačních dovedností trenérů pomocí metody VTI. Mgr. Veronika Baláková, PhD.

Rozvoj komunikačních dovedností trenérů pomocí metody VTI. Mgr. Veronika Baláková, PhD. Rozvoj komunikačních dovedností trenérů pomocí metody VTI Mgr. Veronika Baláková, PhD. Úvod - sport a pohybová aktivita mohou mít pro děti a mládež velmi příznivý přínos rozvoj osobnostních charakteristik

Více

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Duševní odolnost Připravila: Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Koncept duševní odolnosti je jediným faktorem, pomocí něhož

Více

Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky

Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky Mgr. Zuzana Svobodová Pedagogická fakulta UK, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Název disertační práce: Odklady povinné podmíněnost školní docházky

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření / 16 / orientační šetření. příklad dobré praxe. Mgr. Jitka KRÁLOVÁ / Komunikace muzea a školy při realizaci

Více

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice)

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity ve zdravotnictví Detailní výsledky celostátního průzkumu BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Daniel

Více

Regionální Inovační StrategieZlínského kraje INOVAČNÍ STRATEGIE PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Regionální Inovační StrategieZlínského kraje INOVAČNÍ STRATEGIE PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Regionální Inovační StrategieZlínského kraje INOVAČNÍ STRATEGIE PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 2. listopad 2005 Jaime del Castillo, INFYDE S.L. OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 2. NÁVRH RIS 3. RIS JAKO NÁSTROJ INOVATIVNÍ

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Obsah Úvod Kapitola 1 Než začneme Kapitola 2 Práce s hromadnými daty před analýzou

Obsah Úvod Kapitola 1 Než začneme Kapitola 2 Práce s hromadnými daty před analýzou Úvod.................................................................. 11 Kapitola 1 Než začneme.................................................................. 17 1.1 Logika kvantitativního výzkumu...........................................

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Kariérový kompas 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Kariérový kompas sleduje osm dílčích škál v oblasti pracovní motivace:

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ Autor: Mgr. Rostislav Gromnica 2014 Obsah Úvod... 3 1 Hodnocení oblastí... 4 2 Výsledky dotazníku č.1 - průběh vzdělávacího procesu...

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Statistika chudoby v České republice:

Statistika chudoby v České republice: Statistika chudoby v České republice: Kritický pohled na evropské ukazatele Martina Mysíková, Jiří Večerník 18. SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ KONFERENCIA, KOŠICE 23.-25.6.2016 2 Data EU-SILC (European Union-Statistics

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více