Stres výzkumná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stres výzkumná zpráva"

Transkript

1 Stres výzkumná zpráva Červenec 2011 Návrh zprávy This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein llp pt-grundtvig-gmp i

2 Partneři STRESSLESS: Sociedade Portuguesa de Inovação Sara Brandão URL: Health Education Milada Krejčí URL: University of Nottingham Stavroula Leka URL: University of Patras Konstantinos Poulas URL: Latvian Adult Education Association Sarmite Pilate URL: Association Européenne des Enseignants Jean-Claude Gonon URL: MBO Raad Manfred Polzin URL: Vedoma Olga Pregl URL: PŘIDRUŽENÍ PARTNEŘI: European Trade Union Committee for Education Susan Flocken URL: ETUCE_en.html Haute École d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud Ariane Dumont URL: Více o projektu na: ii

3 Index 1. Shrnutí Projekt STRESLESS Metodologie Nástroje Dotazník Matice rozhovoru Postup Účastníci Důležité poznatky: Dotazníky Profil celkových potřeb Zkušenosti z jednotlivých zemí Portugalsko Česká republika Velká Británie Řecko Lotyšsko Belgie Nizozemí Slovinsko Švýcarsko Důležité poznatky: rozhovory s vedoucími pracovníky Profil obecných potřeb Zkušenost z jednotlivých zemí Portugalsko Česká republika Velká Británie Řecko Lotyšsko iii

4 Belgie Nizozemí Slovinsko Švýcarsko Závěry Zdroje Přílohy Dotazník Matice rozhovoru iv

5 1. Shrnutí 1. Executive Summary 1

6 Následující studie je součástí projektu STRESSLESS Zvyšování odolnosti pedagogů vůči stresu. STRESSLESS si klade za cíl poskytnout pedagogům a vzdělávacím / školícím institucím užitečný, praktický a ověřený nástroj (průvodce) a tím posílit jejich odolnost vůči stresu a prohloubit dovednosti zvládat psychosociální rizika existující ve vzdělávacím sektoru. Dílčím cílem studie je zjištění potřeb pedagogů a vzdělávacích / školících institucí a stanovení profilu pro úspěšnou intervenci. cílové skupiny projektu se skládala z průzkumu (dotazník) a strukturovaných rozhovorů. Do průzkumu bylo zahrnuto celkem 660 pedagogů v devíti partnerských zemích. Dalších 50 vedoucích pracovníků ze vzdělávacích / školících institucí z těchto zemí participovalo v hloubkových rozhovorech. proběhla v Portugalsku, České republice, Velké Británii, Řecku, Lotyšsku, Belgii, Nizozemí, Slovinsku a Švýcarsku. Struktura zprávy Struktura této zprávy je následující: kapitola 1 je věnována prezentaci projektu, kapitola 2 se zabývá metodologickými aspekty, kapitola 3 detailně analyzuje výsledky dotazníků vyplněných pedagogy, kapitola 4 je rozborem rozhovorů s manažery vzdělávacích / školících institucí a kapitola 5 shrnuje závěry analýzy potřeb. Předpoklady Před samotným představením výsledků je nutné vysvětlit dva hlavní předpoklady: Pedagogové jsou pro potřeby projektu STRESSLESS definováni jako učitelé a školitelé pracující v rámci vzdělávacího systém, včetně oblasti profesního školení. V každé partnerské zemi byly dotazníky vyplněny minimálně 40 pedagogy a rozhovor byl veden s alespoň 5 vedoucími pracovníky vzdělávacích / školících institucí. 2

7 2. STRESSLESS Project 2. Projekt STRESLESS 3

8 Zlepšování vzdělávání a školení pro vzdělavatele bylo stanoveno jako jedna z priorit pracovního programu Evropské komise Vzdělávání a školení Tento program zdůrazňuje důležitost získávání a udržení kvalifikovaných a motivovaných lidí v učitelské profesi. Kvalita výuky a vzdělávání učitelů je chápána jako klíčový faktor úrovně vzdělanosti a dosahování lisabonských cílů. 1 Vzhledem k novým požadavkům na učitelské a školitelské profese je potřeba nalézat nová řešení, reagující na vyšší společenský tlak na vzdělávací systém jako takový a na pracovní stres mezi pedagogy (oba faktory negativně ovlivňující vzdělávací proces a výstupy). Stres, dle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci druhým nejčastěji uváděným zdravotním problémem souvisejícím s výkonem povolání, je závažným problémem ve vzdělávacím sektoru a vyžaduje mnohostrannou intervenci kombinaci analýzy rizik a profesních a pracovních opatření, s využitím externích odborníků, zapojení pracovníků a soustavných preventivních činností. Není možné ignorovat poznatky uvedené ve zprávě Evropského observatoria rizik (2009), hovořící o tom, že stres se dotýká více než 22 % pracovníků v Evropě a že se tento údaj bude pravděpodobně zvyšovat. Pracovní stres, obvykle přicházející v situaci, kdy požadavky pracovního prostředí převyšují pracovníkovy schopnosti se s nimi vypořádat, je spojován s řadou rizikových faktorů a zahrnuje reakci na stres spouštěnou na fyziologické, psychologické a behaviorální úrovni. Pracovní stres může rovněž mít negativní dlouhodobé dopady na pracovníky (zdravotní problémy, jako např. kardiovaskulární a musculoskeletální onemocnění, vliv na duševní zdraví) a na instituce (vyšší pracovní absence a snížená výkonnost). Vzhledem ke komplexnosti pracovního stresu si projekt STRESSLESS Zvyšování odolnosti pedagogů vůči stresu klade za cíl použít integrovaný přístup, který poskytne pedagogům cesty ke zlepšení jejich znalostí a kompetencí, nabídne inovativní odpovědi na staré rostoucí problémy a vytvoří pozitivní efekt na kvalitu a efektivitu vzdělávání zvládáním stresu ve školách a zlepšením zdraví pedagogů (zlepšování schopností zvládat stres). 1 Během setkání hlav států na Lisabonském summitu v březnu 2000 lídři Evropské unie vytyčili novou strategii, založenou na konsensu mezi členskými státy, vytvořit dynamičtější a konkurenceschopnější Evropu. Iniciativa je známá jako Lisabonská strategie a pokrývala řadu oblastí. Strategie byla znovuspuštěna na jaře 2005 po úvodních průměrných výsledcích a zaměřila se více na růst a pracovní pozice. 4

9 Projekt STRESSLESS - jako dvouletá iniciativa zahájená v říjnu si uvědomuje potřebu vytvoření efektivních řešení pracovního stresu, zejména ve vzdělávací oblasti. Vytvořením praktického průvodce, který pomůže pedagogům a vzdělávacím institucím se zvládáním psychosociálních rizik si projekt klade za cíl dosažení efektů ve třech klíčových oblastech: zlepšení blaha jednotlivců a institucí; snížení stresu zaměstnanců a v rámci organizací; zlepšení kvality ve vzdělávacích scénářích. 5

10 3. Methodology 3. Metodologie 6

11 3.1. Nástroje K dosažení vytyčeného cíle konsorcium odsouhlasilo metodologii, která zahrnuje sběr kvantitativních a kvalitativních dat. Proto byly vytvořeny dva nástroje získávání zpětné vazby od příslušných subjektů: dotazník pro vzdělavatele (Příloha 1) a matice rozhovoru pro manažery vzdělávacích institucí (Příloha 2) Dotazník Dotazník vycházel ze dvou nástrojů: krátké verze kodaňského psychologického dotazníku (Short COPOQ II) nástroje pro zkoumání psychosociálního pracovního prostředí, vytvořený v roce 2007 Národním centrem pro pracovní prostředí (NRCWE); a utrechtské stupnice pracovního zapojení (UWES), nástroje vytvořeného Schaufelim a Bakkerem v roce Do dotazníku byly zakomponovány další dvě sociodemografické proměnné povaha instituce a počet let ve vzdělávacím systému. Short COPSOQ II Short COPSOQ II zahrnuje 40 komponentů integrovaných v 19 různých dimenzích: kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, vliv v práci, možnosti rozvoje, smysl práce, Vazba k pracovišti, předvídatelnost, odměny, jasnost rolí, kvalita vedení, sociální podpora od nadřízených, spokojenost s prací, konflikt práce-rodina, důvěra, spravedlnost a respekt, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres. Jedná se o dotazník sebehodnotící, který ve většině dimenzí užívá osmiúrovnňovou Likertovu škálu. Výjimkou jsou spokojenost s prací (třístupňová škála), konflikt práce-rodina (šestistupňová škála) a vlastní vnímání zdraví (čtyřstupňová škála). Více viz Tabulka 1. 7

12 Kvantitativní nároky Tempo Emoční nároky Vliv v práci Možnosti rozvoje Smysl práce Vazba k pracovišti Předvídatelnost Odměny Jasnost rolí Kvalita vedení Tabulka 1 Faktory pracovního prostředí zahrnuté v Short COPSOQ II Dimenze Položky Charakteristiky škály Sociální podpora od nadřízených Spokojenost s prací Konflikt práce-rodina Důvěra Spravedlnost a respekt Vlastní vnímání zdraví Vyhoření Stres Jste pozadu se svou prací? Máte dostatek času na své pracovní úkoly? Pracujete vysokým tempem během celého dne? Je nutné udržovat vysoké tempo práce? Vystavuje Vás práce vypjatým emočním situacím? Jste v rámci své práce vystavován/a osobním problémům jiných lidí? Můžete značně ovlivnit svou práci? Můžete ovlivňovat množství zadané práce? Máte možnost se v rámci své práce učit nové věci? Vyžaduje Vaše práce, abyste přebíral/a iniciativu? Je Vaše práce smysluplná? Máte pocit, že práce, kterou děláte, je důležitá? Máte pocit, že místo, kde pracujete, je pro Vás velmi důležité? Doporučil/a byste svému dobrému příteli, aby se ucházel o místo na Vašem pracovišti? Jste na svém pracovišti dostatečně předem informován/a např. o důležitých rozhodnutích, změnách nebo budoucích plánech? Dostáváte všechny informace, které potřebujete k výkonu své práce? Je Vaše práce respektována a oceňována vedením? Je s Vámi jednáno spravedlivě na Vašem pracovišti? Má Vaše práce jasně stanovené cíle? Víte přesně, co se od Vás v práci očekává? Do jaké míry byste řekl/a, že Váš přímý nadřízený přikládá důležitost uspokojení z práce? Do jaké míry byste řekl/a, že Váš přímý nadřízený je dobrým plánovačem práce? Jak často je Váš přímý nadřízený ochoten naslouchat Vašim pracovním problémům? Jak často se Vám dostává pomoci a podpory od Vašeho přímého nadřízeného? Uvážíte-li vše dohromady, jak jste celkově spokojen/a se svou prací? Cítíte, že Vaše práce vyžaduje tolik energie, že to má negativní dopad na Váš soukromý život? Cítíte, že Vaše práce vyžaduje tolik času, že to má negativní dopad na Váš soukromý život? Můžete důvěřovat informacím, které přicházejí od vedení? Důvěřuje vedení Vaší organizace zaměstnancům, že budou odvádět dobrou práci? Jsou konflikty řešeny spravedlivě? Je práce rozdělována spravedlivě? Jaký je podle Vás Váš celkový zdravotní stav: Výborný, Velmi dobrý, Dobrý, Uspokojivý nebo Špatný? Jak často jste se cítil/a vyčerpán/a? Jak často jste byl/a emočně vyčerpán/a? Jak často jste byl/a ve stresu? Jak často jste byl/a podrážděný/á? Průměr: 3.3 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 4.7 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.6. Průměr: 3.3 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 2.1. Průměr: 4.1 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 5.2 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Průměr: 6.0 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.3. Průměr: 4.8 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 4.6 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.7. Průměr: 5.2 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.6. Průměr: 5.7 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.4. Průměr: 4.5 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 5.6 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.9. Průměr: 2.1 bodu. (Rozsah: 0-3). SO: 0.6. Průměr: 2.1 bodu. (Rozsah: 0-6). SO: 1.7. Průměr: 5.4 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Průměr: 4.8 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Průměr: 2.6 bodu. (Rozsah: 0-4). SO: 0.8. Průměr: 2.5 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.6. Průměr: 2.3 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Krátký dotazník rovněž obsahuje otázky ohledně sexuálního obtěžování, vyhrožování násilím, fyzickým násilím a šikanou. 8

13 UWES UWES zahrnuje 17 položek integrovaných do 3 dimenzí: energie, odhodlanost a pohlcení. Souhrn těchto položek zohledňuje dimenzi celkového pracovního zapojení. Jedná se rovněž o sebehodnotící dotazník, který užívá šestistupňové Likertovy škály. Více viz Tabulka 2. Tabulka 2 Faktory pracovního prostředí zahrnuté v UWES Energie Odhodlanost Pohlcení Dimenze Položky Energie je hodnocena následujícími šesti položkami, které se vztahují k úrovni energie, odolnosti, ochotě vynaložit úsilí, neunavenost a odhodlání tváří v tvář obtížím: V práci cítím příval energie V práci se cítím silný a činorodý Když ráno vstanu, mám chuť jít do práce Dokážu najednou pracovat I dlouhou dobu Ve své práci jsem velmi psychicky odolný V práci vždy vytrvám, I když se věci nevyvíjejí Ti, kteří získají vysoké skóre, obvykle mají mnoho energie a výdrže při práci na rozdíl od těch, kteří získají nízké skóre. Odhodlanost je hodnocena pěti položkami, které se vztahují ke smysluplnosti práce, pocitu nadšení a pýchy, inspiraci a výzvám: Svou práci shledávám velmi smysluplnou Jsem nadšený ze své práce Práce mne inspiruje Jsem pyšný na svou práci Práce je pro mne výzvou Ti, kteří získají vysoké skóre, se identifikují se svou prací, protože je vnímána jako smysluplná, inspirativní a motivující. Kromě toho obvykle cítí nadšení a hrdost. Ti, kteří získají nízké skóre, se neidentifikují se svou prací, protože ji nevnímají jako smysluplnou, inspirativní nebo motivující, kromě toho necítí nadšení ani pýchu ze své práce. Pohlcení je měřeno šesti položkami, které se vztahují k úplnému ponoření do práce, od které je obtížné se odtrhnout, takže čas plyne rychle a pracovník zapomene na vše okolo: Čas letí, když pracuji Když pracuji, zapomenu na všechno okolo sebe Cítím se šťastný, když pracuji intenzivně Jsem do své práce ponořený Nechávám se unést svou prací Je pro mne obtížné odtrhnout se od práce Ti, kteří získají vysoké skóre, se obvykle cítí pohlceni prací, mají obtíže se od ní odtrhnout a čas jim rychle plyne. Naopak ti, kteří získají nízké skóre, se necítí prací pohlceni, bez problémů se od práce odtrhnou, stále vnímají vše okolo nich, včetně plynutí času. Pracovní nasazení (energie + odhodlání + pohlcení) / 3 Charakteristika škály (rozsah 0-6) Průměr: 4.2 bodu. SO: 1.1. Průměr: 4.3 bodu. SO: 1.4. Průměr: 3.8 bodu. SO: 1.3. Průměr: 4.1 bodu. SO: Matice rozhovoru Konsorcium rovněž sestavilo matici rozhovoru pro účely hloubkových interview s vybranými subjekty ve vzdělávacím sektoru. 9

14 Matice obsahuje otázky, které mají osvětlit úrovně pracovního stresu, tak jak jsou vnímány vedoucími pracovníky různých institucí vzdělávacího sektoru, hlavní důvody a důsledky stresu, existující činnosti a opatření, která mají snižovat úroveň stresu, existující finanční prostředky určené na činnosti předcházející stresu nebo jej snižující Postup Po vzájemné shodě na nástrojích analýzy potřeb proběhl překlad anglické verze dotazníku do jednotlivých národních jazyků (čeština, holandština, francouzština, řečtina, lotyština, portugalština, slovinština). Stejný postup byl zopakován i s maticí rozhovoru. Většina partnerů umístila lokální verze dotazníků online, aby zjednodušila sběr dat. Jednotliví respondenti byli k vyplnění formuláře vyzváni em. Před rozhovory byli vytipováni vhodní respondenti vedoucí pracovníci vzdělávacích institucí v každé zemi a byla naplánována schůzka pro osobní / telefonický rozhovor. Rozhovory byly nahrávány a následně přepsány a přeloženy do angličtiny. Pro obě metody byly vytvořeny dotazníkové a rozhovorové šablony pro sběr a analýzu dat, aby byl zjednodušen proces porovnávání mezi jednotlivými zeměmi. K analýze dat z dotazníků byl použit statistický software SPSS, rozhovory byly vyhodnoceny pomocí analýzy obsahu. Analýza pomocí SPSS zahrnovala: Popisné statistiky (počet případů, rozsah odpovědí, průměr a směrodatná odchylka): výsledky poskytly základ pro porovnání průměru získaného u každé otázky s průměrem v původních studiích publikovaných NRCWE (2007) a Schaufelim a Bakkerem (2003). Pro komparativní analýzu byly identifikovány a považovány za relevantní odchylky 10 a více bodů. V případě UWES bylo jediným indikátorem pracovní nasazení jako výsledek energie, odhodlanosti a pohlcení; Pearsonovy korelace (statistické vztahy obsahující závislost): pro popisné statistiky, uvažovaných jako relevantní, byl analyzován profil nejvýznamnějších vztahů mezi vybranými proměnnými a ostatními dimenzemi v dotazníku; Lineární regrese (odhad závislé proměnné na nezávislé proměnné): bylo vytvořeno několik regresních modelů, založených na různých proměnných identifikovaných během korelační analýzy. Statistická procedura napomohla porozumění závislosti mezi proměnnými a formám těchto vztahů. 10

15 Během analýzy obsahu rozhovorů partneři využívali 19 dimenzí Short COPSOQ II, aby lépe porozuměli styčným plochám a odlišnostem mezi pohledy jednotlivých subjektů (pedagogů a vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí) Účastníci a zahrnovala celkem 710 subjektů, 660 pedagogů a 50 vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí, kteří se účastnili rozhovorů (Tabulka 3). Tabulka 3 Rozdělení vzorku Země Počet dotazovaných Počet rozhovorů Portugalsko 76 6 Česká republika 41 6 Velká Británie 40 5 Řecko 45 4 Lotyšsko 40 6 Belgie Nizozemí Slovinsko Švýcarsko 44 4 Celkem

16 Vzorek 660 pedagogů, kteří vyplnili dotazníky, zahrnoval 38 % pedagogů pracujících ve vzdělávacím systému více než 20 let, 18 % pracujících více než 5 a méně 10 let, 16 % pracujících více než 10 a méně než 15 let a 13 % pracujících více než 15 a méně než 20 let. Téměř polovina (48 %) pracuje ve středním vzdělávání a 22 % v základním vzdělávání. Graf 1 Účastníci: povaha instituce Graf 2 Účastníci: počet let ve vzdělávací instituci 12

17 4. Important Findings: Educators Questionnaires 4. Důležité poznatky: Dotazníky 13

18 4.1. Profil celkových potřeb Analýza provedená prostřednictvím SPSS umožnila lépe porozumět sesbíraným datům z dotazníků. Byl vytvořen obecný profil na základě výsledků shromážděných ze všech devíti zemí pro nejvýznamnější proměnné studie: pracovní nasazení (z UWES), konflikt práce-rodina, vyhoření, stres (Short COPSOQ II). Tyto centrální proměnné byly definovány po uvážení odlišností mezi originálními studiemi (NRCWE, 2007 a Schaufeli a Bakker, 2003) a celkovými výsledky analýzy potřeb v projektu STRESSLESS. Jak bylo uvedeno dříve, za signifikantní byly považovány rozdíly 10 a více bodů (nad nebo pod). Výsledky pro pracovní nasazení (průměr) vykazují skóre nižší než v originální studii UWES, zatímco konflikt práce-rodina, vyhoření a stres vykazují hodnoty vyšší než v původní studii Short COPSOQ II (Tabulka 4). Tabulka 4 Relevantní obecné odlišnosti v porovnání s původními studiemi Dimenze Původní Globálně PT CZ UK GR LV BE NL SI CH M 2 SD 3 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD Pracovní nasazení 4,1 1,1 3,0 1,7 4,3 0,9 4,5 0,6 4,5 0,6 4,2 0,9 4 1,1 1,1 0,7 1,1 0,6 4,4 0,7 2,2 1,8 Kvantitativní nároky 3,3 1,8 3,8 1,5 3,7 1,1 2,2 1,4 2,5 1,4 4,1 1 3,4 1,3 3,9 1,5 4,3 1,5 4,2 1,1 4 2 Tempo 4,7 1,6 5,4 1,7 5,7 1,6 5,3 1,5 5,2 1,5 5,3 1,3 4,7 2,1 5,4 1,6 5,8 1,3 5,3 2 5,8 1,6 Emoční nároky 3,3 2,1 4,2 1,6 5,2 1,3 4,6 1,4 4,7 1,3 3,1 1,6 4,1 1,4 4 1,5 3,8 1,2 4,8 1,4 3,3 2,1 Vliv v práci 4,1 1,8 4,2 1,6 4,6 1,5 4,4 1,6 4,4 1,5 4,5 1,6 3,5 1,5 4,3 1,3 4,2 1,3 3,6 1,6 5,3 1,9 Možnosti rozvoje 5,2 1,5 5,7 1,4 5,8 1,2 5,2 1,2 5,1 1,2 5,4 1,6 5,4 2,1 5,7 1,4 5,8 1,1 5,7 1,5 6,3 1,1 Smysluplnost práce 6 1,3 6,5 1,4 6,7 1,3 7,2 0,8 6,9 1 6,4 1,3 5,3 2,1 6 1,5 6, ,2 6,7 1,5 Vazba k pracovišti 4,8 1,8 5,4 1,5 5,6 1,6 5,1 1,3 5,1 1,3 5,8 1,4 4,5 1,9 5,4 1,6 5,4 1,2 5,8 1,5 5,6 2 Předvídatelnost 4,6 1,7 4,8 1,8 4,3 1,6 5,3 1,7 5,3 1,8 4,3 2,1 4,8 2,1 4,5 1,7 4,6 1,6 5,4 1,9 5 1,6 Odměny 5,2 1,6 5,2 1,7 4,7 1,6 5,3 1,4 5,3 1,4 4,8 1,8 5,1 2 5,1 1,6 5,2 1,3 5, ,8 Jasnost rolí 5,7 1,4 6 1,5 6 1,6 6,5 1,3 6,5 1,3 5,8 1,8 5,5 2,1 5,6 1,5 5,8 1,2 6,4 1,4 5,9 1,7 Kvalita vedení 4,5 1,8 4,6 1,9 4,5 1,9 5,2 1,6 5,3 1,6 4,2 1,8 4,9 2,2 4,2 1,9 4,2 1,7 5 2,1 5 2,2 Sociální podpora 5,6 1,9 5,2 2 5,1 1,9 5,7 1,7 5,8 1,8 4,9 2,1 5 2,2 4,7 1,9 5,1 1,7 5,8 2,1 5,1 2,1 Spokojenost s prací Konflikt prácerodina 2,1 0,6 2,1 0,6 2 0,8 2,2 0,4 2,3 0,5 2,2 0,5 1,6 0,9 2,1 0,5 2,2 0,5 2,1 0,6 2 0,8 2,1 1,7 3,1 1,7 4,3 1,5 2,6 1,4 2,6 1,5 2,6 1,6 3, ,6 2,9 1,5 3,3 1,6 2,9 1,9 Důvěra 5,4 1,5 5,6 1,6 5,8 1,5 5,8 1,3 5,8 1,3 5,1 1,7 5,1 2 5,5 1,5 5,3 1,3 5,9 1,8 6,3 1,6 2 M - Průměr 3 SD - Směrodatná odchylka 14

19 Dimenze Spravedlnost a respekt Vlastní vnímání zdraví Původní Globálně PT CZ UK GR LV BE NL SI CH M 2 SD 3 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 4,8 1,5 4,6 1,7 4,6 1,7 4,8 1,4 4,9 1,2 3,9 1,8 4,7 2,4 4,5 1,8 4,4 1,4 4,7 1,9 5,2 1,5 2,6 0,8 2,4 1 2, ,8 2,8 0,8 2,7 0,8 1,5 0,7 2,4 0,8 2,6 1 2, ,2 Vyhoření 2,5 1,6 3,5 1,8 5 1,6 3,5 1,3 3,5 1,3 3,3 1,6 4,4 1,8 3 1,6 2,7 1,6 3,7 1,9 3,4 2 Stres 2,3 1,5 3,5 1,6 4,6 1,4 3,4 1,2 3,4 1,3 3,5 1,2 3,5 1,9 3,5 1,5 3 1,5 3,6 1,7 3,7 1,7 POZNÁMKA: Modré buňky zvýrazňují relevantní nižší skóre analýzy potřeb než originální studie. Zelené buňky zvýrazňují relevantní vyšší skóre analýzy potřeb než originální studie. Výsledky získané z jednotlivých zemí byly porovnány a byly vytvořeny krabicové grafy pro potřeby srovnávání. 4 Shrňme nyní hlavní poznatky: Pracovní nasazení: Česká republika a Velká Británie vykazují vyšší výsledky u této proměnné. Na druhé straně Belgie a Nizozemí vykazují nejnižší výsledky v celém konsorciu. Rozdíly mezi těmito dvěma skupinami byly významné, neboť medián první skupiny byl blízko 4,5 (na stupnici 0-6, kde 0 znamená nikdy a 6 denně / vždy ) a medián druhé skupiny byl okolo 1. Konflikt práce-rodina: Portugalsko bylo zemí s vyššími úrovněmi (75 % odpovědí mezi 4 a 6 body, kde 0 znamená ne, vůbec a 6 ano, určitě ). Současně Řecko, Česká republika a Velká Británie získaly nízké skóre (medián mezi 2 a 3). Vyhoření: Portugalsko bylo opět zemí s nejvyššími skóre, zatímco Řecko, Belgie a Nizozemí skórovaly v této proměnné nízko. Na škále 0 8 (0 znamená vůbec a 8 stále ) dosáhla tato dimenze mediáno okolo 5 v Portugalsku a okolo 3 v ostatních zmiňovaných zemích. Stres: Zde znovu Portugalsko skórovalo výše na stupnici od 0 do 8 (0 znamená vůbec, 8 pak stále ) s mediánem 4,5. Velká Británie, Česká republika a Nizozemí byly zeměmi s nejnižšími výsledky okolo 3. 4 Krabicový graf rozděluje výsledky na kvartily, zobrazuje medián a identifikuje chybějící nebo extrémní hodnoty (tečky a hvězdičky). K porozumění takového grafu je potřeba vyjít z mediánu (který dělí výsledky na dvě stejné poloviny) a poté se podívat na čtverce. Část čtverce nad mediánem představuje 25 % případů nad mediánem (mezi 50 a 75 %) a část pod představuje 25 % případů pod mediánem (mezi 25 a 50 %). Čáry představují ostatní výsledky, tj. 25 % vyšších případů (nad) a 25 % nižších případů (pod). Krabicový graf poskytuje také informaci o rozptylu výsledků. Pokud jsou čtverec a čáry blízko, rozptyl je nižší. 15

20 Graf 3 Celkový profil: pracovní nasazení Graf 4 Celkový profil: konflikt práce-rodina Graf 5 Celkový profil: vyhoření Graf 6 Celkový profil: stres Byly nalezeny významné statistické korelace mezi těmito 4 dimenzemi a ostatními studovanými proměnnými: Negativní korelace (označené modře) představují vztah, ve kterém je nárůst analyzované dimenze doprovázen snižováním porovnávané proměnné. 16

21 Pracovní nasazení Kvantitativní nároky Tempo Emoční požadavky Vliv v práci Rozvoj Smysl práce Vazba Předvídateln ost Odměny Jasnost rolí Vedení Sociální podpora Spokojenost Konflikt práce-rodina Důvěra Spravedlnost Vlastní vním. zdraví Vyhoření Stres Stres výzkumná zpráva Pozitivní korelace (označené zeleně) představují vztah, ve kterém nárůst analyzované dimenze je doprovázen nárůstem porovnávané proměnné. Užitá statistická procedura (Pearsonova korelace) kupříkladu umožnila odhalit významné negativní korelace mezi pracovním nasazením a kvantitativními nároky a tempem, tj. to, že existuje vzájemně protisměrná závislost. Dále byly pozorovány významné pozitivní korelace mezi pracovním nasazením a dalšími proměnnými, jako např. emoční nároky, smysl práce, předvídatelnost, jasnost rolí, kvalita vedení, sociální podpora, důvěra, spravedlnost, vyhoření a stres, tj. existuje přímý proporční vzájemný vztah. Je tedy např. možné říci, že pokud bude pracovní nasazení vyšší, vyhoření a stres budou vykazovat vyšší úrovně. Tabulka 5 ukazuje nalezené korelace pro 4 na základě globálních výsledků nejrelevantnější dimenze. Tabulka 5 Relevantní korelace mezi dimenzemi Dimenze Pracovní nasazení Konflikt práce-rodina Vyhoření Stres Na základě výsledků korelací byly vytvořeny různé prediktivní modely pomocí lineární regresní statistické analýzy. V těchto modelech byla každá z předchozích 4 dimenzí považována za závislou proměnnou a všechny proměnné se signifikantní korelací byly považovány za nezávislé proměnné, bez ohledu na pozitivní nebo negativní korelaci. Byly získány následující poznatky: 5 Konflikt práce-rodina: vytvořený prediktivní model byl ze statistického pohledu velmi smysluplný, neboť výsledky získané pro nezávislé proměnné (kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, smysl práce, předvídatelnost, odměny, sociální podpora, spokojenost s prací, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres) dokázaly vysvětlit více než 52 % dosaženého skóre pro Konflikt práce-rodina. Šest dimenzí vykazovalo významné prediktivní hodnoty, takže lze odhadnout, že Konflikt práce-rodina bude vyšší, pokud budou vyšší kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, vyhoření a stres. 5 Nebyl získán žádný významný prediktivní model pro dimenzi Pracovní nasazení 17

22 Pracovní nasazení Kvantitativní nároky Tempo Emoční nároky Rozvoj Konflikt práce-rodina Vnímání zdraví Vyhoření Stres Stres výzkumná zpráva Vyhoření: prediktivní model byl ze statistického hlediska velmi smysluplný, neboť výsledky získané pro nezávislé proměnné (kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, smysl práce, předvídatelnost, odměny, sociální podpora, spokojenost s prací, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres) dokázaly vysvětlit téměř 65 % dosaženého skóre vyhoření. Pět z těchto dimenzí vykazovalo významnější prediktivní hodnoty, takže lze předpokládat, že vyhoření bude vyšší, pokud pracovní nasazení, emoční nároky, konflikt práce-rodina a stres budou vyšší a vlastní vnímání zdraví nižší. Stres: vytvořený prediktivní model byl ze statistického hlediska velmi smysluplný, neboť výsledky získané pro nezávislé proměnné (kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, smysl práce, předvídatelnost, odměny, sociální podpora, spokojenost s prací, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres) dokázaly vysvětlit více než 59 % skóre dosaženého pro stres. Pět z těchto dimenzí vykazovalo významnější prediktivní hodnotu, takže lze předpokládat, že stres bude vyšší, pokud budou vyšší Kvantitativní nároky, tempo, emoční požadavky, konflikt prácerodina a vyhoření. Tabulka 6 Významné prediktivní modely pro relevantní dimenze Dimenze Síla modelu Konflikt práce-rodina 52% Vyhoření 65% Stres 59% 18

23 4.2. Zkušenosti z jednotlivých zemí Všeobecné závěry prezentované v předchozí sekci byly založeny na profilech jednotlivých zemí. Výsledky získané za každého partnera prostřednictvím nástrojů hodnocení faktorů pracovního prostředí (Short COPSOQ II) a faktorů pracovního nasazení (UWES) byly seskupeny tak, aby poskytovaly tři druhy informací: Práce a blahobyt : složený ze 4 dimenzí UWES (škála 0-6) ve složení energie, odhodlanost, pohlcení a pracovní nasazení. Psychosociální faktory v práci : složený z 16 dimenzí z COOPSOQ II (škála 0-8), konkrétně kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, vliv v práci, možnosti rozvoje, smysl práce, Vazba k pracovišti, předvídatelnost, odměny, jasnost rolí, kvalita vedení, sociální podpora, důvěra, spravedlnost, respekt, vyhoření a stres. Ostatní proměnné : 3 dimenze z COOPSOQ II (s různými škálami), konkrétně spokojenost s prací, konflikt práce-rodina, vlastní vnímání zdraví. Útočné chování : 4 dodatečné dimenze COOPSOQ II, relevantní pro vyhodnocení sexuálního obtěžování, vyhrožování násilím, fyzické násilí, šikana. Jak již bylo zmíněno dříve, COOPSOQ II a UWES byly doplněny socio-demografickými proměnnými, konkrétně povahou instituce a počtem let práce ve vzdělávacím systému. Výsledky získané v těchto 5 skupinách proměnných jsou dále detailně uvedeny pro každou ze zemí Portugalsko Socio-demografické proměnné odhalily, že většina pedagogů, kteří vyplnili dotazníky v Portugalsku, učí na středních školách (31,8 %), 27,3% v institucích profesního a následného vzdělávání dospělých a 16,7 % na základních školách. Nejvíce respondentů uvedlo pracovní praxi více než 20 let (36,4 %), ve vzorku byla významně zastoupena skupina a 5-10 let (19,7 % a 18,2 %). 19

24 Graf 7 Portugalští účastníci: Povaha instituce Graf 8 Portugalští účastníci: počet let ve vzdělávacím systému Některé z dimenzí Útočného chování vykazovaly podobné výsledky portugalských pedagogů a výsledky původní studie COOPSOQ II (2007). Situace v jednotlivých dimenzích byla následující: Hrozby násilí 10,5 % pedagogů přiznávalo, že byli v nějaké podobě vystaveni hrozbám násilí na pracovišti v posledních 12 měsících (v původní studii 7,8 %). Šikana 6,6 % pedagogů přiznávalo, že byli vystaveni šikaně na pracovišti v uplynulých 12 měsících (v původní studii 8,3 %). Sexuální obtěžování 2,6 % pedagogů přiznávalo, že bylo vystaveno nežádoucí sexuální pozornosti na pracovišti v uplynulých 12 měsících (v původní studii 2,9 %). Nebyly zaznamenány žádné případy fyzického násilí mezi portugalskými pedagogy. 20

25 Graf 9 Útočné chování - Portugalsko Vzhledem k výsledkům UWES bylo možné zjistit, že proměnné Práce a blahobyt získaly všeobecně vysoké skóre, především dimenze Odhodlanost. Všeobecně pracovní nasazení reprezentovalo pozitivní výsledek 4,3 (na stupnici od 0 do 6, kde 0 je nikdy a 6 vždy / denně ). Ve skupině proměnných Psychosociální faktory v práci získaly významné pozitivní hodnocení Smysl práce, Jasnost rolí, Možnosti rozvoje, Důvěra, Tempo, Vazba k pracovišti, všechny s mediánem blízkým 6 (na stupnici od 0 do8, kde 0 reprezentuje ve velmi male míře a 8 odpovídá ve velkém rozsahu ). V tomto kontextu získaly Předvídatelnost a Kvantitativní nároky nejnižší skóre, s mediánem okolo 4. A konečně Ostatní proměnné ukazovaly, že většina portugalských pedagogů je spokojena se svým zaměstnáním (medián 2 na Likertově čtyřstupňové škále 0-3, kde 0 je velmi nespokojen a 3 velmi spokojen ). Subjektivně vnímané zdraví bylo v posledních 4 týdnech dobré (medián 2 na Likertově pětistupňové škále 0-4, kde 0 je špatné a 4 vynikající.). Dále se ukázalo, že práce má důležitý negativní efekt na soukromý život (medián 4 na stupnici od 0 6, kde 0 je práce v žádném případě neovlivňuje můj soukromý a rodinný život a 6 ano, práce určitě ovlivňuje můj soukromý a rodinný život ). 21

Příručka prevence stresu

Příručka prevence stresu Příručka prevence stresu Říjen 2011 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory žáků a žákyň středních škol na kvalitu vzdělávání I. část květen 2012 Zpracovali: Martina Navrátilová

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností)

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) Prezentace pilotního projektu ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) a (zmínkou) E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued (projektu

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka a

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Metodická příručka. Odolní pedagogové, odolní studenti. Guidebook. Srpen 2011 první vydání. Resilient Educators, Resilient Learners

Metodická příručka. Odolní pedagogové, odolní studenti. Guidebook. Srpen 2011 první vydání. Resilient Educators, Resilient Learners Metodická příručka Odolní pedagogové, odolní studenti Srpen 2011 první vydání Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Tato webová stránka a veškerý její obsah vyjadřuje pouze

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF Celkový počet Počet vyplňených Návratnost dotazníků Počet žáků ve třídě 1 7 700 %

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví

Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví v době mimořádných událostí nebo krizí v rámci Bezpečnostní politiky ČR Vivienne Soyková LF UK, Ústav humanitních

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad.

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad. Registr rizik Co je Registr rizik a k čemu slouží S každým projektem jsou spojena určitá rizika, tedy nejisté události, které mohou nastat a ovlivnit (zpravidla negativně) průběh. Analýza rizik je samostatnou

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník Šikana a spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu v průběhu základní školní docházky (užší kritérium: šikana skoro každý den nebo týden) Pavel Letý Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 28

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS Volnočasové benefity Online výzkum pro APROPOS GfK Czech Nákupní Volnočasové zvyklosti benefity v souvislosti s používáním poukázek 15.9. Duben 21.9. 2010 2009 Specifikace projektu 2 Metodologie Vzorek

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European

Více

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí Konference Psychologie práce a organizace v ČR 20.-21.9.2012 Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR,

Více

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH VZDĚLÁVAC VACÍ POTŘEBY V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH CH Shrnutí výsledků z výzkumu realizovaného v rámci r aktivity číslo 7 projektu Rozvoj a další vzdělávání lektorů,, konzultantů pro neziskové

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

PÁLÍ VÁS ŽÁHA? (ANTACIDA)

PÁLÍ VÁS ŽÁHA? (ANTACIDA) PÁLÍ VÁS ŽÁHA? (ANTACIDA) Uvnitř lidského žaludku je značně kyselé prostředí. Žaludeční šťáva je většinou tvořena kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci přibližně 0,01 mol/l. Takto kyselé prostředí je

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12 Vícerozměrné metody Schematický úvod Co je na slově statistika tak divného, že jeho vyslovení tak často způsobuje napjaté ticho? William Kruskal

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností

Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému.

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému. PISA - LETÁK I Učení pro život Jsou mladí lidé připraveni na to, aby se vyrovnali s požadavky budoucnosti? Jsou schopni přicházet s novými myšlenkami a nápady, zdůvodňovat je a sdělovat je efektivně ostatním?

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek Hradec Králové, 25. října 2006 Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje Vladimír Kebza Státní zdravotní

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003

Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003 Analýza procesu zpřesňování dat o HDP - je minulost předvídatelná? František Cvengroš Smilovice, červen 2003 1 Protože nikdy nebudeme znát skutečnou hodnotu HDP, všechna publikovaná čísla o HDP jsou odhady

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK)

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Květen 2011, Praha Seminář MANAGEMENT PROJEKTŮ 7.RP - 2. den: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7.RP Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více