Stres výzkumná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stres výzkumná zpráva"

Transkript

1 Stres výzkumná zpráva Červenec 2011 Návrh zprávy This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein llp pt-grundtvig-gmp i

2 Partneři STRESSLESS: Sociedade Portuguesa de Inovação Sara Brandão URL: Health Education Milada Krejčí URL: University of Nottingham Stavroula Leka URL: University of Patras Konstantinos Poulas URL: Latvian Adult Education Association Sarmite Pilate URL: Association Européenne des Enseignants Jean-Claude Gonon URL: MBO Raad Manfred Polzin URL: Vedoma Olga Pregl URL: PŘIDRUŽENÍ PARTNEŘI: European Trade Union Committee for Education Susan Flocken URL: ETUCE_en.html Haute École d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud Ariane Dumont URL: Více o projektu na: ii

3 Index 1. Shrnutí Projekt STRESLESS Metodologie Nástroje Dotazník Matice rozhovoru Postup Účastníci Důležité poznatky: Dotazníky Profil celkových potřeb Zkušenosti z jednotlivých zemí Portugalsko Česká republika Velká Británie Řecko Lotyšsko Belgie Nizozemí Slovinsko Švýcarsko Důležité poznatky: rozhovory s vedoucími pracovníky Profil obecných potřeb Zkušenost z jednotlivých zemí Portugalsko Česká republika Velká Británie Řecko Lotyšsko iii

4 Belgie Nizozemí Slovinsko Švýcarsko Závěry Zdroje Přílohy Dotazník Matice rozhovoru iv

5 1. Shrnutí 1. Executive Summary 1

6 Následující studie je součástí projektu STRESSLESS Zvyšování odolnosti pedagogů vůči stresu. STRESSLESS si klade za cíl poskytnout pedagogům a vzdělávacím / školícím institucím užitečný, praktický a ověřený nástroj (průvodce) a tím posílit jejich odolnost vůči stresu a prohloubit dovednosti zvládat psychosociální rizika existující ve vzdělávacím sektoru. Dílčím cílem studie je zjištění potřeb pedagogů a vzdělávacích / školících institucí a stanovení profilu pro úspěšnou intervenci. cílové skupiny projektu se skládala z průzkumu (dotazník) a strukturovaných rozhovorů. Do průzkumu bylo zahrnuto celkem 660 pedagogů v devíti partnerských zemích. Dalších 50 vedoucích pracovníků ze vzdělávacích / školících institucí z těchto zemí participovalo v hloubkových rozhovorech. proběhla v Portugalsku, České republice, Velké Británii, Řecku, Lotyšsku, Belgii, Nizozemí, Slovinsku a Švýcarsku. Struktura zprávy Struktura této zprávy je následující: kapitola 1 je věnována prezentaci projektu, kapitola 2 se zabývá metodologickými aspekty, kapitola 3 detailně analyzuje výsledky dotazníků vyplněných pedagogy, kapitola 4 je rozborem rozhovorů s manažery vzdělávacích / školících institucí a kapitola 5 shrnuje závěry analýzy potřeb. Předpoklady Před samotným představením výsledků je nutné vysvětlit dva hlavní předpoklady: Pedagogové jsou pro potřeby projektu STRESSLESS definováni jako učitelé a školitelé pracující v rámci vzdělávacího systém, včetně oblasti profesního školení. V každé partnerské zemi byly dotazníky vyplněny minimálně 40 pedagogy a rozhovor byl veden s alespoň 5 vedoucími pracovníky vzdělávacích / školících institucí. 2

7 2. STRESSLESS Project 2. Projekt STRESLESS 3

8 Zlepšování vzdělávání a školení pro vzdělavatele bylo stanoveno jako jedna z priorit pracovního programu Evropské komise Vzdělávání a školení Tento program zdůrazňuje důležitost získávání a udržení kvalifikovaných a motivovaných lidí v učitelské profesi. Kvalita výuky a vzdělávání učitelů je chápána jako klíčový faktor úrovně vzdělanosti a dosahování lisabonských cílů. 1 Vzhledem k novým požadavkům na učitelské a školitelské profese je potřeba nalézat nová řešení, reagující na vyšší společenský tlak na vzdělávací systém jako takový a na pracovní stres mezi pedagogy (oba faktory negativně ovlivňující vzdělávací proces a výstupy). Stres, dle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci druhým nejčastěji uváděným zdravotním problémem souvisejícím s výkonem povolání, je závažným problémem ve vzdělávacím sektoru a vyžaduje mnohostrannou intervenci kombinaci analýzy rizik a profesních a pracovních opatření, s využitím externích odborníků, zapojení pracovníků a soustavných preventivních činností. Není možné ignorovat poznatky uvedené ve zprávě Evropského observatoria rizik (2009), hovořící o tom, že stres se dotýká více než 22 % pracovníků v Evropě a že se tento údaj bude pravděpodobně zvyšovat. Pracovní stres, obvykle přicházející v situaci, kdy požadavky pracovního prostředí převyšují pracovníkovy schopnosti se s nimi vypořádat, je spojován s řadou rizikových faktorů a zahrnuje reakci na stres spouštěnou na fyziologické, psychologické a behaviorální úrovni. Pracovní stres může rovněž mít negativní dlouhodobé dopady na pracovníky (zdravotní problémy, jako např. kardiovaskulární a musculoskeletální onemocnění, vliv na duševní zdraví) a na instituce (vyšší pracovní absence a snížená výkonnost). Vzhledem ke komplexnosti pracovního stresu si projekt STRESSLESS Zvyšování odolnosti pedagogů vůči stresu klade za cíl použít integrovaný přístup, který poskytne pedagogům cesty ke zlepšení jejich znalostí a kompetencí, nabídne inovativní odpovědi na staré rostoucí problémy a vytvoří pozitivní efekt na kvalitu a efektivitu vzdělávání zvládáním stresu ve školách a zlepšením zdraví pedagogů (zlepšování schopností zvládat stres). 1 Během setkání hlav států na Lisabonském summitu v březnu 2000 lídři Evropské unie vytyčili novou strategii, založenou na konsensu mezi členskými státy, vytvořit dynamičtější a konkurenceschopnější Evropu. Iniciativa je známá jako Lisabonská strategie a pokrývala řadu oblastí. Strategie byla znovuspuštěna na jaře 2005 po úvodních průměrných výsledcích a zaměřila se více na růst a pracovní pozice. 4

9 Projekt STRESSLESS - jako dvouletá iniciativa zahájená v říjnu si uvědomuje potřebu vytvoření efektivních řešení pracovního stresu, zejména ve vzdělávací oblasti. Vytvořením praktického průvodce, který pomůže pedagogům a vzdělávacím institucím se zvládáním psychosociálních rizik si projekt klade za cíl dosažení efektů ve třech klíčových oblastech: zlepšení blaha jednotlivců a institucí; snížení stresu zaměstnanců a v rámci organizací; zlepšení kvality ve vzdělávacích scénářích. 5

10 3. Methodology 3. Metodologie 6

11 3.1. Nástroje K dosažení vytyčeného cíle konsorcium odsouhlasilo metodologii, která zahrnuje sběr kvantitativních a kvalitativních dat. Proto byly vytvořeny dva nástroje získávání zpětné vazby od příslušných subjektů: dotazník pro vzdělavatele (Příloha 1) a matice rozhovoru pro manažery vzdělávacích institucí (Příloha 2) Dotazník Dotazník vycházel ze dvou nástrojů: krátké verze kodaňského psychologického dotazníku (Short COPOQ II) nástroje pro zkoumání psychosociálního pracovního prostředí, vytvořený v roce 2007 Národním centrem pro pracovní prostředí (NRCWE); a utrechtské stupnice pracovního zapojení (UWES), nástroje vytvořeného Schaufelim a Bakkerem v roce Do dotazníku byly zakomponovány další dvě sociodemografické proměnné povaha instituce a počet let ve vzdělávacím systému. Short COPSOQ II Short COPSOQ II zahrnuje 40 komponentů integrovaných v 19 různých dimenzích: kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, vliv v práci, možnosti rozvoje, smysl práce, Vazba k pracovišti, předvídatelnost, odměny, jasnost rolí, kvalita vedení, sociální podpora od nadřízených, spokojenost s prací, konflikt práce-rodina, důvěra, spravedlnost a respekt, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres. Jedná se o dotazník sebehodnotící, který ve většině dimenzí užívá osmiúrovnňovou Likertovu škálu. Výjimkou jsou spokojenost s prací (třístupňová škála), konflikt práce-rodina (šestistupňová škála) a vlastní vnímání zdraví (čtyřstupňová škála). Více viz Tabulka 1. 7

12 Kvantitativní nároky Tempo Emoční nároky Vliv v práci Možnosti rozvoje Smysl práce Vazba k pracovišti Předvídatelnost Odměny Jasnost rolí Kvalita vedení Tabulka 1 Faktory pracovního prostředí zahrnuté v Short COPSOQ II Dimenze Položky Charakteristiky škály Sociální podpora od nadřízených Spokojenost s prací Konflikt práce-rodina Důvěra Spravedlnost a respekt Vlastní vnímání zdraví Vyhoření Stres Jste pozadu se svou prací? Máte dostatek času na své pracovní úkoly? Pracujete vysokým tempem během celého dne? Je nutné udržovat vysoké tempo práce? Vystavuje Vás práce vypjatým emočním situacím? Jste v rámci své práce vystavován/a osobním problémům jiných lidí? Můžete značně ovlivnit svou práci? Můžete ovlivňovat množství zadané práce? Máte možnost se v rámci své práce učit nové věci? Vyžaduje Vaše práce, abyste přebíral/a iniciativu? Je Vaše práce smysluplná? Máte pocit, že práce, kterou děláte, je důležitá? Máte pocit, že místo, kde pracujete, je pro Vás velmi důležité? Doporučil/a byste svému dobrému příteli, aby se ucházel o místo na Vašem pracovišti? Jste na svém pracovišti dostatečně předem informován/a např. o důležitých rozhodnutích, změnách nebo budoucích plánech? Dostáváte všechny informace, které potřebujete k výkonu své práce? Je Vaše práce respektována a oceňována vedením? Je s Vámi jednáno spravedlivě na Vašem pracovišti? Má Vaše práce jasně stanovené cíle? Víte přesně, co se od Vás v práci očekává? Do jaké míry byste řekl/a, že Váš přímý nadřízený přikládá důležitost uspokojení z práce? Do jaké míry byste řekl/a, že Váš přímý nadřízený je dobrým plánovačem práce? Jak často je Váš přímý nadřízený ochoten naslouchat Vašim pracovním problémům? Jak často se Vám dostává pomoci a podpory od Vašeho přímého nadřízeného? Uvážíte-li vše dohromady, jak jste celkově spokojen/a se svou prací? Cítíte, že Vaše práce vyžaduje tolik energie, že to má negativní dopad na Váš soukromý život? Cítíte, že Vaše práce vyžaduje tolik času, že to má negativní dopad na Váš soukromý život? Můžete důvěřovat informacím, které přicházejí od vedení? Důvěřuje vedení Vaší organizace zaměstnancům, že budou odvádět dobrou práci? Jsou konflikty řešeny spravedlivě? Je práce rozdělována spravedlivě? Jaký je podle Vás Váš celkový zdravotní stav: Výborný, Velmi dobrý, Dobrý, Uspokojivý nebo Špatný? Jak často jste se cítil/a vyčerpán/a? Jak často jste byl/a emočně vyčerpán/a? Jak často jste byl/a ve stresu? Jak často jste byl/a podrážděný/á? Průměr: 3.3 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 4.7 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.6. Průměr: 3.3 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 2.1. Průměr: 4.1 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 5.2 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Průměr: 6.0 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.3. Průměr: 4.8 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 4.6 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.7. Průměr: 5.2 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.6. Průměr: 5.7 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.4. Průměr: 4.5 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.8. Průměr: 5.6 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.9. Průměr: 2.1 bodu. (Rozsah: 0-3). SO: 0.6. Průměr: 2.1 bodu. (Rozsah: 0-6). SO: 1.7. Průměr: 5.4 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Průměr: 4.8 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Průměr: 2.6 bodu. (Rozsah: 0-4). SO: 0.8. Průměr: 2.5 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.6. Průměr: 2.3 bodu. (Rozsah: 0-8). SO: 1.5. Krátký dotazník rovněž obsahuje otázky ohledně sexuálního obtěžování, vyhrožování násilím, fyzickým násilím a šikanou. 8

13 UWES UWES zahrnuje 17 položek integrovaných do 3 dimenzí: energie, odhodlanost a pohlcení. Souhrn těchto položek zohledňuje dimenzi celkového pracovního zapojení. Jedná se rovněž o sebehodnotící dotazník, který užívá šestistupňové Likertovy škály. Více viz Tabulka 2. Tabulka 2 Faktory pracovního prostředí zahrnuté v UWES Energie Odhodlanost Pohlcení Dimenze Položky Energie je hodnocena následujícími šesti položkami, které se vztahují k úrovni energie, odolnosti, ochotě vynaložit úsilí, neunavenost a odhodlání tváří v tvář obtížím: V práci cítím příval energie V práci se cítím silný a činorodý Když ráno vstanu, mám chuť jít do práce Dokážu najednou pracovat I dlouhou dobu Ve své práci jsem velmi psychicky odolný V práci vždy vytrvám, I když se věci nevyvíjejí Ti, kteří získají vysoké skóre, obvykle mají mnoho energie a výdrže při práci na rozdíl od těch, kteří získají nízké skóre. Odhodlanost je hodnocena pěti položkami, které se vztahují ke smysluplnosti práce, pocitu nadšení a pýchy, inspiraci a výzvám: Svou práci shledávám velmi smysluplnou Jsem nadšený ze své práce Práce mne inspiruje Jsem pyšný na svou práci Práce je pro mne výzvou Ti, kteří získají vysoké skóre, se identifikují se svou prací, protože je vnímána jako smysluplná, inspirativní a motivující. Kromě toho obvykle cítí nadšení a hrdost. Ti, kteří získají nízké skóre, se neidentifikují se svou prací, protože ji nevnímají jako smysluplnou, inspirativní nebo motivující, kromě toho necítí nadšení ani pýchu ze své práce. Pohlcení je měřeno šesti položkami, které se vztahují k úplnému ponoření do práce, od které je obtížné se odtrhnout, takže čas plyne rychle a pracovník zapomene na vše okolo: Čas letí, když pracuji Když pracuji, zapomenu na všechno okolo sebe Cítím se šťastný, když pracuji intenzivně Jsem do své práce ponořený Nechávám se unést svou prací Je pro mne obtížné odtrhnout se od práce Ti, kteří získají vysoké skóre, se obvykle cítí pohlceni prací, mají obtíže se od ní odtrhnout a čas jim rychle plyne. Naopak ti, kteří získají nízké skóre, se necítí prací pohlceni, bez problémů se od práce odtrhnou, stále vnímají vše okolo nich, včetně plynutí času. Pracovní nasazení (energie + odhodlání + pohlcení) / 3 Charakteristika škály (rozsah 0-6) Průměr: 4.2 bodu. SO: 1.1. Průměr: 4.3 bodu. SO: 1.4. Průměr: 3.8 bodu. SO: 1.3. Průměr: 4.1 bodu. SO: Matice rozhovoru Konsorcium rovněž sestavilo matici rozhovoru pro účely hloubkových interview s vybranými subjekty ve vzdělávacím sektoru. 9

14 Matice obsahuje otázky, které mají osvětlit úrovně pracovního stresu, tak jak jsou vnímány vedoucími pracovníky různých institucí vzdělávacího sektoru, hlavní důvody a důsledky stresu, existující činnosti a opatření, která mají snižovat úroveň stresu, existující finanční prostředky určené na činnosti předcházející stresu nebo jej snižující Postup Po vzájemné shodě na nástrojích analýzy potřeb proběhl překlad anglické verze dotazníku do jednotlivých národních jazyků (čeština, holandština, francouzština, řečtina, lotyština, portugalština, slovinština). Stejný postup byl zopakován i s maticí rozhovoru. Většina partnerů umístila lokální verze dotazníků online, aby zjednodušila sběr dat. Jednotliví respondenti byli k vyplnění formuláře vyzváni em. Před rozhovory byli vytipováni vhodní respondenti vedoucí pracovníci vzdělávacích institucí v každé zemi a byla naplánována schůzka pro osobní / telefonický rozhovor. Rozhovory byly nahrávány a následně přepsány a přeloženy do angličtiny. Pro obě metody byly vytvořeny dotazníkové a rozhovorové šablony pro sběr a analýzu dat, aby byl zjednodušen proces porovnávání mezi jednotlivými zeměmi. K analýze dat z dotazníků byl použit statistický software SPSS, rozhovory byly vyhodnoceny pomocí analýzy obsahu. Analýza pomocí SPSS zahrnovala: Popisné statistiky (počet případů, rozsah odpovědí, průměr a směrodatná odchylka): výsledky poskytly základ pro porovnání průměru získaného u každé otázky s průměrem v původních studiích publikovaných NRCWE (2007) a Schaufelim a Bakkerem (2003). Pro komparativní analýzu byly identifikovány a považovány za relevantní odchylky 10 a více bodů. V případě UWES bylo jediným indikátorem pracovní nasazení jako výsledek energie, odhodlanosti a pohlcení; Pearsonovy korelace (statistické vztahy obsahující závislost): pro popisné statistiky, uvažovaných jako relevantní, byl analyzován profil nejvýznamnějších vztahů mezi vybranými proměnnými a ostatními dimenzemi v dotazníku; Lineární regrese (odhad závislé proměnné na nezávislé proměnné): bylo vytvořeno několik regresních modelů, založených na různých proměnných identifikovaných během korelační analýzy. Statistická procedura napomohla porozumění závislosti mezi proměnnými a formám těchto vztahů. 10

15 Během analýzy obsahu rozhovorů partneři využívali 19 dimenzí Short COPSOQ II, aby lépe porozuměli styčným plochám a odlišnostem mezi pohledy jednotlivých subjektů (pedagogů a vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí) Účastníci a zahrnovala celkem 710 subjektů, 660 pedagogů a 50 vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí, kteří se účastnili rozhovorů (Tabulka 3). Tabulka 3 Rozdělení vzorku Země Počet dotazovaných Počet rozhovorů Portugalsko 76 6 Česká republika 41 6 Velká Británie 40 5 Řecko 45 4 Lotyšsko 40 6 Belgie Nizozemí Slovinsko Švýcarsko 44 4 Celkem

16 Vzorek 660 pedagogů, kteří vyplnili dotazníky, zahrnoval 38 % pedagogů pracujících ve vzdělávacím systému více než 20 let, 18 % pracujících více než 5 a méně 10 let, 16 % pracujících více než 10 a méně než 15 let a 13 % pracujících více než 15 a méně než 20 let. Téměř polovina (48 %) pracuje ve středním vzdělávání a 22 % v základním vzdělávání. Graf 1 Účastníci: povaha instituce Graf 2 Účastníci: počet let ve vzdělávací instituci 12

17 4. Important Findings: Educators Questionnaires 4. Důležité poznatky: Dotazníky 13

18 4.1. Profil celkových potřeb Analýza provedená prostřednictvím SPSS umožnila lépe porozumět sesbíraným datům z dotazníků. Byl vytvořen obecný profil na základě výsledků shromážděných ze všech devíti zemí pro nejvýznamnější proměnné studie: pracovní nasazení (z UWES), konflikt práce-rodina, vyhoření, stres (Short COPSOQ II). Tyto centrální proměnné byly definovány po uvážení odlišností mezi originálními studiemi (NRCWE, 2007 a Schaufeli a Bakker, 2003) a celkovými výsledky analýzy potřeb v projektu STRESSLESS. Jak bylo uvedeno dříve, za signifikantní byly považovány rozdíly 10 a více bodů (nad nebo pod). Výsledky pro pracovní nasazení (průměr) vykazují skóre nižší než v originální studii UWES, zatímco konflikt práce-rodina, vyhoření a stres vykazují hodnoty vyšší než v původní studii Short COPSOQ II (Tabulka 4). Tabulka 4 Relevantní obecné odlišnosti v porovnání s původními studiemi Dimenze Původní Globálně PT CZ UK GR LV BE NL SI CH M 2 SD 3 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD Pracovní nasazení 4,1 1,1 3,0 1,7 4,3 0,9 4,5 0,6 4,5 0,6 4,2 0,9 4 1,1 1,1 0,7 1,1 0,6 4,4 0,7 2,2 1,8 Kvantitativní nároky 3,3 1,8 3,8 1,5 3,7 1,1 2,2 1,4 2,5 1,4 4,1 1 3,4 1,3 3,9 1,5 4,3 1,5 4,2 1,1 4 2 Tempo 4,7 1,6 5,4 1,7 5,7 1,6 5,3 1,5 5,2 1,5 5,3 1,3 4,7 2,1 5,4 1,6 5,8 1,3 5,3 2 5,8 1,6 Emoční nároky 3,3 2,1 4,2 1,6 5,2 1,3 4,6 1,4 4,7 1,3 3,1 1,6 4,1 1,4 4 1,5 3,8 1,2 4,8 1,4 3,3 2,1 Vliv v práci 4,1 1,8 4,2 1,6 4,6 1,5 4,4 1,6 4,4 1,5 4,5 1,6 3,5 1,5 4,3 1,3 4,2 1,3 3,6 1,6 5,3 1,9 Možnosti rozvoje 5,2 1,5 5,7 1,4 5,8 1,2 5,2 1,2 5,1 1,2 5,4 1,6 5,4 2,1 5,7 1,4 5,8 1,1 5,7 1,5 6,3 1,1 Smysluplnost práce 6 1,3 6,5 1,4 6,7 1,3 7,2 0,8 6,9 1 6,4 1,3 5,3 2,1 6 1,5 6, ,2 6,7 1,5 Vazba k pracovišti 4,8 1,8 5,4 1,5 5,6 1,6 5,1 1,3 5,1 1,3 5,8 1,4 4,5 1,9 5,4 1,6 5,4 1,2 5,8 1,5 5,6 2 Předvídatelnost 4,6 1,7 4,8 1,8 4,3 1,6 5,3 1,7 5,3 1,8 4,3 2,1 4,8 2,1 4,5 1,7 4,6 1,6 5,4 1,9 5 1,6 Odměny 5,2 1,6 5,2 1,7 4,7 1,6 5,3 1,4 5,3 1,4 4,8 1,8 5,1 2 5,1 1,6 5,2 1,3 5, ,8 Jasnost rolí 5,7 1,4 6 1,5 6 1,6 6,5 1,3 6,5 1,3 5,8 1,8 5,5 2,1 5,6 1,5 5,8 1,2 6,4 1,4 5,9 1,7 Kvalita vedení 4,5 1,8 4,6 1,9 4,5 1,9 5,2 1,6 5,3 1,6 4,2 1,8 4,9 2,2 4,2 1,9 4,2 1,7 5 2,1 5 2,2 Sociální podpora 5,6 1,9 5,2 2 5,1 1,9 5,7 1,7 5,8 1,8 4,9 2,1 5 2,2 4,7 1,9 5,1 1,7 5,8 2,1 5,1 2,1 Spokojenost s prací Konflikt prácerodina 2,1 0,6 2,1 0,6 2 0,8 2,2 0,4 2,3 0,5 2,2 0,5 1,6 0,9 2,1 0,5 2,2 0,5 2,1 0,6 2 0,8 2,1 1,7 3,1 1,7 4,3 1,5 2,6 1,4 2,6 1,5 2,6 1,6 3, ,6 2,9 1,5 3,3 1,6 2,9 1,9 Důvěra 5,4 1,5 5,6 1,6 5,8 1,5 5,8 1,3 5,8 1,3 5,1 1,7 5,1 2 5,5 1,5 5,3 1,3 5,9 1,8 6,3 1,6 2 M - Průměr 3 SD - Směrodatná odchylka 14

19 Dimenze Spravedlnost a respekt Vlastní vnímání zdraví Původní Globálně PT CZ UK GR LV BE NL SI CH M 2 SD 3 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 4,8 1,5 4,6 1,7 4,6 1,7 4,8 1,4 4,9 1,2 3,9 1,8 4,7 2,4 4,5 1,8 4,4 1,4 4,7 1,9 5,2 1,5 2,6 0,8 2,4 1 2, ,8 2,8 0,8 2,7 0,8 1,5 0,7 2,4 0,8 2,6 1 2, ,2 Vyhoření 2,5 1,6 3,5 1,8 5 1,6 3,5 1,3 3,5 1,3 3,3 1,6 4,4 1,8 3 1,6 2,7 1,6 3,7 1,9 3,4 2 Stres 2,3 1,5 3,5 1,6 4,6 1,4 3,4 1,2 3,4 1,3 3,5 1,2 3,5 1,9 3,5 1,5 3 1,5 3,6 1,7 3,7 1,7 POZNÁMKA: Modré buňky zvýrazňují relevantní nižší skóre analýzy potřeb než originální studie. Zelené buňky zvýrazňují relevantní vyšší skóre analýzy potřeb než originální studie. Výsledky získané z jednotlivých zemí byly porovnány a byly vytvořeny krabicové grafy pro potřeby srovnávání. 4 Shrňme nyní hlavní poznatky: Pracovní nasazení: Česká republika a Velká Británie vykazují vyšší výsledky u této proměnné. Na druhé straně Belgie a Nizozemí vykazují nejnižší výsledky v celém konsorciu. Rozdíly mezi těmito dvěma skupinami byly významné, neboť medián první skupiny byl blízko 4,5 (na stupnici 0-6, kde 0 znamená nikdy a 6 denně / vždy ) a medián druhé skupiny byl okolo 1. Konflikt práce-rodina: Portugalsko bylo zemí s vyššími úrovněmi (75 % odpovědí mezi 4 a 6 body, kde 0 znamená ne, vůbec a 6 ano, určitě ). Současně Řecko, Česká republika a Velká Británie získaly nízké skóre (medián mezi 2 a 3). Vyhoření: Portugalsko bylo opět zemí s nejvyššími skóre, zatímco Řecko, Belgie a Nizozemí skórovaly v této proměnné nízko. Na škále 0 8 (0 znamená vůbec a 8 stále ) dosáhla tato dimenze mediáno okolo 5 v Portugalsku a okolo 3 v ostatních zmiňovaných zemích. Stres: Zde znovu Portugalsko skórovalo výše na stupnici od 0 do 8 (0 znamená vůbec, 8 pak stále ) s mediánem 4,5. Velká Británie, Česká republika a Nizozemí byly zeměmi s nejnižšími výsledky okolo 3. 4 Krabicový graf rozděluje výsledky na kvartily, zobrazuje medián a identifikuje chybějící nebo extrémní hodnoty (tečky a hvězdičky). K porozumění takového grafu je potřeba vyjít z mediánu (který dělí výsledky na dvě stejné poloviny) a poté se podívat na čtverce. Část čtverce nad mediánem představuje 25 % případů nad mediánem (mezi 50 a 75 %) a část pod představuje 25 % případů pod mediánem (mezi 25 a 50 %). Čáry představují ostatní výsledky, tj. 25 % vyšších případů (nad) a 25 % nižších případů (pod). Krabicový graf poskytuje také informaci o rozptylu výsledků. Pokud jsou čtverec a čáry blízko, rozptyl je nižší. 15

20 Graf 3 Celkový profil: pracovní nasazení Graf 4 Celkový profil: konflikt práce-rodina Graf 5 Celkový profil: vyhoření Graf 6 Celkový profil: stres Byly nalezeny významné statistické korelace mezi těmito 4 dimenzemi a ostatními studovanými proměnnými: Negativní korelace (označené modře) představují vztah, ve kterém je nárůst analyzované dimenze doprovázen snižováním porovnávané proměnné. 16

21 Pracovní nasazení Kvantitativní nároky Tempo Emoční požadavky Vliv v práci Rozvoj Smysl práce Vazba Předvídateln ost Odměny Jasnost rolí Vedení Sociální podpora Spokojenost Konflikt práce-rodina Důvěra Spravedlnost Vlastní vním. zdraví Vyhoření Stres Stres výzkumná zpráva Pozitivní korelace (označené zeleně) představují vztah, ve kterém nárůst analyzované dimenze je doprovázen nárůstem porovnávané proměnné. Užitá statistická procedura (Pearsonova korelace) kupříkladu umožnila odhalit významné negativní korelace mezi pracovním nasazením a kvantitativními nároky a tempem, tj. to, že existuje vzájemně protisměrná závislost. Dále byly pozorovány významné pozitivní korelace mezi pracovním nasazením a dalšími proměnnými, jako např. emoční nároky, smysl práce, předvídatelnost, jasnost rolí, kvalita vedení, sociální podpora, důvěra, spravedlnost, vyhoření a stres, tj. existuje přímý proporční vzájemný vztah. Je tedy např. možné říci, že pokud bude pracovní nasazení vyšší, vyhoření a stres budou vykazovat vyšší úrovně. Tabulka 5 ukazuje nalezené korelace pro 4 na základě globálních výsledků nejrelevantnější dimenze. Tabulka 5 Relevantní korelace mezi dimenzemi Dimenze Pracovní nasazení Konflikt práce-rodina Vyhoření Stres Na základě výsledků korelací byly vytvořeny různé prediktivní modely pomocí lineární regresní statistické analýzy. V těchto modelech byla každá z předchozích 4 dimenzí považována za závislou proměnnou a všechny proměnné se signifikantní korelací byly považovány za nezávislé proměnné, bez ohledu na pozitivní nebo negativní korelaci. Byly získány následující poznatky: 5 Konflikt práce-rodina: vytvořený prediktivní model byl ze statistického pohledu velmi smysluplný, neboť výsledky získané pro nezávislé proměnné (kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, smysl práce, předvídatelnost, odměny, sociální podpora, spokojenost s prací, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres) dokázaly vysvětlit více než 52 % dosaženého skóre pro Konflikt práce-rodina. Šest dimenzí vykazovalo významné prediktivní hodnoty, takže lze odhadnout, že Konflikt práce-rodina bude vyšší, pokud budou vyšší kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, vyhoření a stres. 5 Nebyl získán žádný významný prediktivní model pro dimenzi Pracovní nasazení 17

22 Pracovní nasazení Kvantitativní nároky Tempo Emoční nároky Rozvoj Konflikt práce-rodina Vnímání zdraví Vyhoření Stres Stres výzkumná zpráva Vyhoření: prediktivní model byl ze statistického hlediska velmi smysluplný, neboť výsledky získané pro nezávislé proměnné (kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, smysl práce, předvídatelnost, odměny, sociální podpora, spokojenost s prací, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres) dokázaly vysvětlit téměř 65 % dosaženého skóre vyhoření. Pět z těchto dimenzí vykazovalo významnější prediktivní hodnoty, takže lze předpokládat, že vyhoření bude vyšší, pokud pracovní nasazení, emoční nároky, konflikt práce-rodina a stres budou vyšší a vlastní vnímání zdraví nižší. Stres: vytvořený prediktivní model byl ze statistického hlediska velmi smysluplný, neboť výsledky získané pro nezávislé proměnné (kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, možnosti rozvoje, smysl práce, předvídatelnost, odměny, sociální podpora, spokojenost s prací, vlastní vnímání zdraví, vyhoření a stres) dokázaly vysvětlit více než 59 % skóre dosaženého pro stres. Pět z těchto dimenzí vykazovalo významnější prediktivní hodnotu, takže lze předpokládat, že stres bude vyšší, pokud budou vyšší Kvantitativní nároky, tempo, emoční požadavky, konflikt prácerodina a vyhoření. Tabulka 6 Významné prediktivní modely pro relevantní dimenze Dimenze Síla modelu Konflikt práce-rodina 52% Vyhoření 65% Stres 59% 18

23 4.2. Zkušenosti z jednotlivých zemí Všeobecné závěry prezentované v předchozí sekci byly založeny na profilech jednotlivých zemí. Výsledky získané za každého partnera prostřednictvím nástrojů hodnocení faktorů pracovního prostředí (Short COPSOQ II) a faktorů pracovního nasazení (UWES) byly seskupeny tak, aby poskytovaly tři druhy informací: Práce a blahobyt : složený ze 4 dimenzí UWES (škála 0-6) ve složení energie, odhodlanost, pohlcení a pracovní nasazení. Psychosociální faktory v práci : složený z 16 dimenzí z COOPSOQ II (škála 0-8), konkrétně kvantitativní nároky, tempo, emoční nároky, vliv v práci, možnosti rozvoje, smysl práce, Vazba k pracovišti, předvídatelnost, odměny, jasnost rolí, kvalita vedení, sociální podpora, důvěra, spravedlnost, respekt, vyhoření a stres. Ostatní proměnné : 3 dimenze z COOPSOQ II (s různými škálami), konkrétně spokojenost s prací, konflikt práce-rodina, vlastní vnímání zdraví. Útočné chování : 4 dodatečné dimenze COOPSOQ II, relevantní pro vyhodnocení sexuálního obtěžování, vyhrožování násilím, fyzické násilí, šikana. Jak již bylo zmíněno dříve, COOPSOQ II a UWES byly doplněny socio-demografickými proměnnými, konkrétně povahou instituce a počtem let práce ve vzdělávacím systému. Výsledky získané v těchto 5 skupinách proměnných jsou dále detailně uvedeny pro každou ze zemí Portugalsko Socio-demografické proměnné odhalily, že většina pedagogů, kteří vyplnili dotazníky v Portugalsku, učí na středních školách (31,8 %), 27,3% v institucích profesního a následného vzdělávání dospělých a 16,7 % na základních školách. Nejvíce respondentů uvedlo pracovní praxi více než 20 let (36,4 %), ve vzorku byla významně zastoupena skupina a 5-10 let (19,7 % a 18,2 %). 19

24 Graf 7 Portugalští účastníci: Povaha instituce Graf 8 Portugalští účastníci: počet let ve vzdělávacím systému Některé z dimenzí Útočného chování vykazovaly podobné výsledky portugalských pedagogů a výsledky původní studie COOPSOQ II (2007). Situace v jednotlivých dimenzích byla následující: Hrozby násilí 10,5 % pedagogů přiznávalo, že byli v nějaké podobě vystaveni hrozbám násilí na pracovišti v posledních 12 měsících (v původní studii 7,8 %). Šikana 6,6 % pedagogů přiznávalo, že byli vystaveni šikaně na pracovišti v uplynulých 12 měsících (v původní studii 8,3 %). Sexuální obtěžování 2,6 % pedagogů přiznávalo, že bylo vystaveno nežádoucí sexuální pozornosti na pracovišti v uplynulých 12 měsících (v původní studii 2,9 %). Nebyly zaznamenány žádné případy fyzického násilí mezi portugalskými pedagogy. 20

25 Graf 9 Útočné chování - Portugalsko Vzhledem k výsledkům UWES bylo možné zjistit, že proměnné Práce a blahobyt získaly všeobecně vysoké skóre, především dimenze Odhodlanost. Všeobecně pracovní nasazení reprezentovalo pozitivní výsledek 4,3 (na stupnici od 0 do 6, kde 0 je nikdy a 6 vždy / denně ). Ve skupině proměnných Psychosociální faktory v práci získaly významné pozitivní hodnocení Smysl práce, Jasnost rolí, Možnosti rozvoje, Důvěra, Tempo, Vazba k pracovišti, všechny s mediánem blízkým 6 (na stupnici od 0 do8, kde 0 reprezentuje ve velmi male míře a 8 odpovídá ve velkém rozsahu ). V tomto kontextu získaly Předvídatelnost a Kvantitativní nároky nejnižší skóre, s mediánem okolo 4. A konečně Ostatní proměnné ukazovaly, že většina portugalských pedagogů je spokojena se svým zaměstnáním (medián 2 na Likertově čtyřstupňové škále 0-3, kde 0 je velmi nespokojen a 3 velmi spokojen ). Subjektivně vnímané zdraví bylo v posledních 4 týdnech dobré (medián 2 na Likertově pětistupňové škále 0-4, kde 0 je špatné a 4 vynikající.). Dále se ukázalo, že práce má důležitý negativní efekt na soukromý život (medián 4 na stupnici od 0 6, kde 0 je práce v žádném případě neovlivňuje můj soukromý a rodinný život a 6 ano, práce určitě ovlivňuje můj soukromý a rodinný život ). 21

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 Duben 2011

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P -

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - závěrečná zpráva z výzkumu na téma: Výchova k dobrovolnictví mentoring Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. Mgr. Gabriela Málková,

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Identifying Barriers in Promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level IBAR Agreement

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více