Autoevaluační zpráva za období 08/09 a 09/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoevaluační zpráva za období 08/09 a 09/10"

Transkript

1 Autoevaluační zpráva za období 08/09 a 09/10 Základní škola Litomyšl, ul. T.G.Masaryka 1145, Litomyšl I. Charakteristika školy Základní škola Litomyšl, ulice T.G. Masaryka 1145 byla zřízena k jako právní subjekt. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání 6 15tiletých žáků. Součástí plně organizované základní školy je školní klub a školní družina. Zřizovatelem školy je Město Litomyšl, po odborné stránce je škola řízena OŠMT KÚ Pardubického kraje. Ekonomicky školu zajišťuje zřizovatel (provoz) a KÚ (školské výdaje). Do školy jsou převážně zapsáni žáci z Litomyšle, dále pak z Čisté, ze Sedlišť, Benátek, Němčic, Janova,Trstěnice, Chmelíku, Kornic, Sloupnice, Osíku, Bohuňovic, Nové Vsi, Netřeb, Nedošína, Strakova, Pohodlí, Tržku, Dolního Újezda, Poříčí, Řídkého, Mladočova, Českých Heřmanic,České Třebové, Chotovic, Jarošova a Říkovic. Od 1.prosince 1997 má škola vlastní budovu, která má dvě poschodí, 15 kmenových tříd, řadu odborných učeben, kabinetů, heren, aulu, školní družinu a školní klub. II. Realizace evaluace školy V průběhu několika schůzek členů pedagogického sboru byly vytyčeny hlavní oblasti hodnocení, určena kritéria, stanoveny indikátory, metody a termíny hodnocení. Později byli určeni jednotliví pedagogičtí pracovníci, kteří zpracují a vyhodnotí jednotlivá kritéria. III. Výsledky jednotlivých oblastí

2 Profesionální rozvoj učitelů Kritérium Indikátor Nástroje Čas Splněno/ne Učitelé zlepšují kvalitu své práce dalším vzděláváním Finanční dotace na vzdělávání učitelů Vedení školy podporuje DVPP a zavádění nových poznatků do školního dotazník života každý PP absolvuje minimálně 1 školení osvědčení, ročně v rámci svého dalšího vzdělávání certifikát 50% PP absolvuje některý z kurzů Aj. osvědčení, certifikát ne každý PP průběžně studuje odbornou literaturu a časopisy, popř.novinky na dotazník internetu roční dotace ve výši minimálně Kč. evidence hospodářky školy 1x za 2 roky Uvolňování učitelů na vzdělávání v dopoledních hodinách Spolupráce ped. prac. uvnitř met. sdružení a předmětových komisí každý PP pracovník bude v případě zájmu 1x ročně uvolněn v dopoledních hodinách vytvoření plánu akcí pomoc začínajícím učitelům burza nápadů a prezentací přehled vzdělávání plán akcí uvádějící učitel zápisy z MK a PK 2x ročně ne Využívání počítačového softwaru a výukových programů v multimediální učebně 25% PP odučí v této učebně 1 hodinu měsíčně tvorba vlastních učebních pomůcek zápis v TK katalogy, databáze Vychovatelky zlepšují kvalitu své práce dalším vzděláváním Každá vychovatelka absolvuje jedno školení ročně Každá vychovatelka průběžně studuje odbornou literaturu Osvědčení,doklad dotazník 1xročně

3 Individuální vzdělávací potřeby žáků Kritérium Indikátor Nástroje Čas Splněno/ne Zjišťování a zohledňování individuálních rozdílů mezi žáky sdílení informací o výrazném zhoršení/zlepšení jednotlivých žáků žáci napíší sebehodnocení, ke kterému se učitel vyjádří pedagogická rada informace od tř. učitelů dokumentace Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami spolupráce s odborníky ( PPP) vypracování IVP a PVP potřební žáci mají osobního asistenta vyučující se informují o rodinném zázemí problémových žáků u třídního učitele dokumentace dokumentace dotazník dle potřeby průběžně Profesní zájem o rodinné zázemí žáků škola zajistí žákům možnost konzultovat své problémy s osobou k tomu určenou škola zajišťuje rovnoprávné postavení všech dětí bez ohledu na etnický původ, víru a socioekonomickou úroveň dotazník dotazník průběžně 1x za dva roky Spoluúčast při zjišťování rodinného zázemí dětí Vych. se informují o rodinném zázemí všech žáků u tř. učitele ústní pohovor průběžně Spolupráce školy s rodinou Kritérium Indikátor Nástroje Čas Splněno/ne Kontakt učitelů s rodiči s cílem podpořit vzdělávání a hodnocení chování prezentační list na třídních schůzkách 2x ročně

4 výchovu dítěte hodnocení prospěchu hodnocení školní aktivity hodnocení domácí přípravy Spoluúčast učitelů při rozhodování o dalším vzdělávání dítěte Pozvání rodičů na významné akce školy Informace rodičům o aktivitách a plánech školy informace od výchovného poradce pomoc učitelů při přípravě na přijímací zkoušky setkání s rodiči žáků 9.tříd(1xpodzim) setkání s žáky 9.tříd (2x do zkoušek) výstupní hodnocení pro vycházejícího žáka akce ŠD slavnostní zahájení šk. roku v 1.třídách vánoční akce slavnostní předávání štafety žákům budoucích 1.tříd vydání občasníku Modrásek 3x ročně informace v ŽK internetové stránky školy Lilie informační nástěnka informace v ŽK dle potřeby individ. schůzky dle potřeby. záznam VP o schůzkách s rodiči a žáky dokumentace o žákovi fotodokumentace z akce pozvánka záznam z akce dokumentace Prezentace školy navenek

5 Výroční zpráva Www stránky Veřejná média Logo školy Kritérium Indikátor Nástroje Čas Splněno/ne výtisk výroční zprávy elektronická podoba Pořádání akcí pro jiné instituce nebo pro veřejnost Účast žáků na soutěžích,olympiádách, Pořádání akcí pro rodiče a veřejnost-šd Vystoupení divadelního spol. Radovánek dodržení předepsané formy přehlednost, srozumitelnost a jednotnost textu veřejná dostupnost aktualizace stránek 1x za 14 dní existence stránek tříd a stránek pravidelných akcí minimálně 1 článek v Lilii měsíčně pozvání kabelové televize na větší školní akce www stránky 1x měsíčně fotografie, články v tisku rozhovory v TV užívání loga dokumenty školy, trička, www stránky, školní pomůcky pořádání pravidelnost akce celostátního významu pořádání školních kol olympiád nabídka žákům účasti v dalších soutěžích Nabídka netradičního využití volného času fotografie, články v tisku 1x měsíčně 1x za půl roku ne ne ne 1x měsíčně výsledkové listiny 1x za půl roku fotografie, články v tisku Akce pro MŠ, ostatní školy a veřejnost fotografie, články v tisku Školní klima 2x ročně 2x ročně Kritérium Indikátor Nástroje Čas Splněno/ne Bezpečí dítěte dítě se cítí bezpečně x nepříliš dotazník rodičům 1x za 2 roky (99 %) při vyučování bezpečně(procentuální vyjádření Naše dítě se cítí odpovědí,cítí bezpečně je vyšší než bezpečně x nepříliš o přestávce 90%) bezpečně. Proč? na obědě výsledek šetření bude lepší než ve ŠD a ŠK v minulém období

6 rodičů Schopnost školy zvládat krizové situace škola krizové situace (šikana, zneužívání návykových látek, úrazy, psychické problémy žáků ) zvládá x nezvládá(procentuální vyjádření odp.zvládá je vyšší než 90%) výsledek šetření bude lepší než v minulém období dotazník rodičům 1x za 2 roky Výsledek není vyšší než 90 %, je právě 90 % tzn. ne Pohled Vstřícnost učitelů při rodičovských schůzkách ano, vždy x zpravidla ano x většinou ne x ne, nikdy(procentuální vyh.kladných odpovědí ano a zpravidla ano je vyšší než 90%) dotazník rodičům 1x za 2 roky (96 %) Vstřícnost učitelů při rozhovorech mimo rodičovské schůzky Spokojenost s vyučováním ano, vždy x zpravidla ano x většinou ne x ne, nikdy( procentuální vyh.kladných odpovědí ano a zpravidla ano je vyšší než 90%) vyučování na naší škole je přínosné ano x ne( procentuální vyhodnocení odp. ano, zpravidla ano a odp. zpravidla ne,ne) procento klad. odp je vyšší než 90% dotazník rodičům 1x za 2 roky (99 %) dotazník žákům žáka Bezpečnost o přestávkách cítí se bezpečně x nepříliš bezpečně ( procentuální vyhodnocení odp. ano, zpravidla ano a odp. zpravidla ne,ne) procento klad. odp je vyšší než 90% dotazník žákům Pohled Projevy šikany škola řeší otázku šikany ano x ne ( procentuální vyhodnocení odp. ano, zpravidla ano a odp. zpravidla ne,ne) procento klad. odp je vyšší než 90% dotazník žákům

7 Mimoškolní aktivity nabídka je široká ano x ne dotazník žákům každý měsíc kontrola ŽK, podpis učitele-str.28 učitele Pohled Kontrola žákovské knížky Zjišťování atmosféry ve třídě Strávený čas učitele se svou třídou nad rámec vyučování Podpora vedení školy Spolupráce a vztahy s kolegy kontrola probíhá pravidelně - ano x ne studium ŽK každý měsíc ne šetření se zrealizuje x nezrealizuje specifický dotazník žákům, sociometrické šetření, komunitní aktivity stanovená minimální hranice je dodržena x není dodržena podpora aktivit učitelů x pocit omezení x bránění v aktivitách Subjektivní pohled: bez problémů x s určitými problémy x se značnými problémy třídnické hodiny, adaptační pobyty, pobytové akce min. 20 hodin ročně dotazník učitelům dotazník učitelům Výsledky vzdělávání Kritérium Indikátor Nástroje Čas Splněno/ne Úroveň vědomostí a dovedností úspěšnost nad 50 percentil úspěšnost v M nad 50% úspěšnost v Čj nad 50% testy CERMAT výstupní prověrka výstupní prověrka 5.,7.,9. roč. 5.roč. 08/09 M-spl. Č-nespl. Všerob.-spl. 5.A 09/10 5.B 09/10 těsně nespl. 7.tř. nelze posoudit, neproběhly celostátní testy, naše interní nejsou zatím statisticky

8 úspěšnost v jazykových znalostech nad 50% úspěšnost ve všeobecném přehledu nad 50% výstupní prověrka výstupní prověrka ze všeob. přehledu (F,Z,D,Př,Ch) Průměrný prospěch zhodnocení průměrného prospěchu školní evidence (pololetní klasifikace) Celkový prospěch zhodnocení celkového prospěchu školní evidence Úspěšnost absolventů zhodnocení úspěchů v přijímacím řízení (vycházející žáci) pololetní klasifikace vedení přehledů zpráva výchovného poradce 1x za půl roku 1x za půl roku významné 9.tř. 08/09 neproběhlo 09/10 9.A- 9.B ne 9.tř. Č ne 9.tř. M - IV. Závěry hodnocení a návrhy opatření Úspěšné oblasti v činnosti školy: Stanovená kriteria byla splněna v oblasti individuálních potřeb žáků a v oblasti spolupráce školy s rodinou. Částečně v oblasti nazvané školní klima, i když indikátor zvládání krizových situací nebyl hodnocen kladně více než 90% rodičů, přesto je hodnocení lepší, než v minulém období. Ještě bude nutné zlepšit informovanost rodičů v této oblasti (např. besedy s rodiči..). Méně úspěšné oblasti v činnosti školy: Několik nesplněných bodů je i v oblasti prezentace školy navenek. Aktualizace www stránek probíhá dle potřeby a stejně je to i s články v Lilii. V některém výtisku bylo více článků, naopak některý měsíc se neuskutečnily akce, které by mohly být prezentovány. Kabelová televize byla na akce školy pozvána, bohužel se nedostavila. V oblasti profesionálního rozvoje učitelů nebylo naplněno procento učitelů vzdělávájících se v anglickém jazyce. Dále je co vylepšovat v práci předmětových komisí, ve kterých učitelé spolupracují, vyměňují si zkušenosti, ale chybí zápisy z jednání. Dále je třeba zvýšit četnost kontrol žákovských knížek třídními učiteli.

9 Výsledky vzdělávání v roce 2008/2009 neproběhly výstupní prověrky v 9.třídách. V roce 2009/2010 nebyly splněné některé části. K větší píli a snaze žáků by mohla přispět kromě motivace ze stran vyučujících i skutečnost, že budou žáci opět vykonávat přijímací zkoušky na střední školy. V. Údaje o zpracování zprávy Na zpracování a vyhodnocení jednotlivých kritérií se podíleli tito pracovníci: Irena Matysová, Iveta Boušková, Pavel Jakl, Jitka Filová, Miroslava Přílučíková, Pavel Jirsa, Kamila Voříšková, Dušan Simonides, Petr Dřínovský, Milan Břeň, Josef Coufal, Jana Tláskalová, Jana Gerčáková, Iva Kašparová, Alena Popelková, Věra Hrdonková, Jiřina Absolonová a Iva Neprašová, Martina Vomáčková, Zuzana Slívová, Renata Nohavcová, Václav Flídr a Zuzana Veselíková. Na závěrečném zpracování autoevaluační zprávy se podílely: Alena Popelková a Miroslava Přílučíková V Litomyšli dne Miroslava Přílučíková Alena Popelková

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ okresní pracoviště Kutná Hora Inspekční zpráva Základní škola Čáslav, Masarykova 357 286 01 Čáslav Identifikátor ředitelství: 600 046 362 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-525/10-A. Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-525/10-A. Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-525/10-A Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s. Adresa: K Lučinám 2500/18, 130 00 Praha 3 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více