ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě dne

2 1. Základní škola Generála Píky 13A a její charakteristika Základní škola Generála Píky 13A je příspěvkovou organizací, která realizuje výukové a výchovné plány v souladu s osnovami Základní školy /96-2. Je to škola sídlištního typu,dojíždějí sem žáci z různých městských obvodů do sportovních tříd. Škola je střední velikosti, navštěvuje ji kolem 500 žáků. 2. Popis současného stavu problematiky Základní škola Generála Píky 13A je školou, která v oblasti sociálně patologických jevů nemá výraznější problémy. V posledních letech byl zaznamenán nárůst kuřáků,zvyšující se agresivita dětí a náznaky šikany, v oblasti návykových látek byl za posledních pět let řešen pouze jeden případ. Výraznější mezery jsou ale v oblasti celkového klimatu školy, proto se školní preventivní program bude zaměřovat především tímto směrem.zároveň ale nebude opomíjena problematika celé škály sociálně patologických jevů. Mezi možná nebezpečí, na které je preventivní program zaměřen patří drogové závislosti, alkoholismus, kouření, patologické hráčství, negativní vliv médií ( televize, internet ), šikana, různé formy násilného chování ( vandalismus, grafiti...), otázky rasové snášenlivosti, týrání dítěte a sexuálního zneužívání. Pedagogické aktivity samozřejmě musí zasáhnout i výchovné problémy jako jsou např. poruchy chování, záškoláctví, nezdravé rodinné prostředí apod. Školní preventivní program zahrnuje aktivity, které předcházejí nástupu problému, je součástí primární prevence, jejímž hlavním cílem je předcházet vzniku "nemoci". 3. Cíle školního preventivního programu 3.1. Dlouhodobý cíl Dlouhodobým cílem je celkové zlepšení klimatu školy Střednědobé cíle Děti: - podpora aktivit organizovaných dětmi, využívání jejich nápadů - organizování projektových dnů ve škole - zapojení dětí do výzdoby školy, šaten, tříd - zavedení pravidelných třídnických hodin - zlepšení komunikace žák - učitel, žáků mezi sebou - účast na prožitkových seminářích se zaměřením na komunikaci, upevňování pozitivních vztahů - průběžné zjišťování klimatu tříd a vytipování žáků s problematickými vztahy - organizace práce s žáky, kteří mají problematické vztahy, formy konkrétní pomoci - oceňování pozitivních projevů žák Pedagogové: - zlepšování vztahů mezi pedagogy organizováním neformálních setkání - změna postojů pedagogů v komunikaci - zlepšení komunikace učitel - žák, učitelů mezi sebou formou - účasti na prožitkových seminářích - organizace neformálních setkání třídního učitele a třídy Rodiče: - pravidelná informovanost rodičů o aktivitách školy - pořádání přednášek pro rodiče v rámci třídních schůzek - organizace společných akcí pro rodiče a žáky

3 3.3. Krátkodobé cíle Děti: - založení školního parlamentu, jeden zástupce z každé třídy - vytvoření systému práce školního parlamentu, komunikace s pedagogy - organizace projektových dnů- Kouzelné Vánoce,Den Země,Sportovní den - určení termínů pravidelných třídnických hodin - sejmutí dotazníků zaměřených na klima třídy v jednotlivých ročnících a třídách, jeho vyhodnocení - vytipování jedinců s problematickými vztahy a práce s nimi, vzájemná spolupráce s výchovným poradcem - vytvoření systému komunikace třídní učitel - výchovný poradce - preventista - konkrétní forma ocenění pozitivních projevů žáků ( vyčlenění nástěnky, rozhlas ) Pedagogové: - organizace neformálních setkání pedagogů mezi sebou (posezení před Vánocemi, oslava Dne učitelů,setkání při příležitosti koncertů pěveckého sboru naší školy) -oslavy životních výročí - vytvoření nabídky seminářů, zaměřených na komunikaci a zlepšování vzájemných vztahů, motivace k účasti na nich - pravidelný systém dotazování se na efektivitu těchto akcí, spokojenost s nimi - dotazník pro učitele k celkovému klimatu ve škole - Rodiče: - stálá aktualizace internetových stránek školy - pravidelná informace rodičům na začátku školního roku prostřednictvím žákovské knížky o možnosti využít konzultační hodiny preventisty - - dotazník pro rodiče s cílem zjistit, jaké je klima na naší škole - uskutečnění minimálně 2 přednášek pro rodiče v rámci třídních schůzek - uspořádání vánočního a velikonočního jarmarku pro rodiče - vystoupení pěveckého sboru Melodie před Vánocemi a na jaře 4. Realizace školního preventivního programu V rámci strategie jsou realizovány tyto aktivity: - další vzdělávání školního metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků, umožnění přístupu pedagogickým pracovníkům k aktuálním informacím v oblasti prevence sociálně - patologických jevů mládeže a osvojování si nových technik práce s dětmi - uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí v celé fázi pedagogického procesu s ohledem na jejich osobnost a věkové zvláštnosti. Formy a metody jsou zaměřeny na podporu rozvoje osobnosti žáků a získávání potřebných sociálních dovedností. Jedná se o osvojování si dovedností jako je naslouchání, schopnost diskuse a zdravého sebeprosazení, zvládání konfliktu, umění přijmout kompliment i kritiku, učení se asertivnímu chování. Pedagogové se snaží používat nové učební metody, např. nové zážitkové formy, práce ve skupinách, hraní rolí, využití her a kvízů atd. - vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času - průběžné monitorování školní situace z hlediska výskytu sociálně - patologických jevů, sociálního klimatu a vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí - prohlubování spolupráce s rodiči, osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého způsobu života, preventivních aktivit a výchovy a vývoje dětí - poradenství metodika prevence a výchovného poradce pro žáky, rodiče a ostatní pedagogické pracovníky. V případě potřeby zprostředkování kontaktu se specializovanými pracovišti dětem, rodičům i ostatním pracovníkům školy.

4 4.1 Spolupráce s pedagogickým sborem Seznámení ředitele školy s podrobnostmi preventivního programu školy na rok 2007/2008 Protidrogová prevence a prevence sociálně patologických jevů je součástí vzdělávacího procesu od 1. ročníku.škola klade důraz na smysluplné využití volného času dětí,význam přikládá i tomu,aby děti prožily úspěch a vychutnaly si tento pocit.podporujeme účast žáků v soutěžích,nabízíme volitelné předměty a zájmové útvary,využíváme s žáky učebnu výpočetní techniky.každý pedagogický pracovník i ostatní pracovníci školy sledují situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů,snaží se uplatňovat nejrůznější formy a metody,které by umožnily včasné podchycení ohrožených žáků.cílem prevence je snížit škody způsobené návykovými látkami.pedagogičtí pracovníci dbají,aby etická a právní výchova,výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.ředitel školy byl s preventivní strategií seznámen a souhlasí s ní. Termín:září Domluva s VP - provádí diagnostickou činnost u žáků s výchovnými a výukovými problémy - sleduje změny trendů a předpisů ve výchovném poradenství, informuje o nich vedení školy a další pedagogické pracovníky - organizuje porady s rodiči žáků, kteří mají výchovné či výukové problémy, pravidelně rodiče, informuje o novinkách v oblasti výchovného poradenství, o institucích, které se touto problematikou zabývají - pomáhá při vyhledávání a sledování problematických žáků, navrhuje jejich další péči - zvýšenou pozornost věnuje žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním - spolupracuje s pedagogickými pracovníky na výchovných programech - podává návrhy a doporučení týkajících se výchovy a prevence - pomáhá při řešení vztahových konfliktů ve škole - sleduje projevy sociálně - patologických jevů ve škole - zajišťuje koordinaci a spolupráci při akcích týkajících se problematiky sociálně patologických jevů - spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, s Policií ČR a ostatními institucemi působícími v oblasti prevence sociálně - patologických jevů ŠMP - koordinuje vytváření preventivní strategie, zodpovídá za její realizaci, ale i aktualizaci dle potřeby a skutečného stavu problematiky ve školském zařízení - metodicky a odborně vede učitele, zejména pomáhá učitelům výchovně vzdělávacích předmětů, kde je největší prostor pro realizaci aktivit strategie - poskytuje informace v oblasti prevence, informuje o preventivních aktivitách pořádaných jinými institucemi - navrhuje vhodné metodické pomůcky a materiály - koordinuje spolupráci ostatních pracovníků při provádění jednotlivých aktivit - spolupracuje s okresním metodikem prevence - spolupracuje s ostatními institucemi působícími v oblasti prevence sociálně patologických jevů - provádí hodnocení realizace preventivní strategie v průběhu roku na pedagogických radách a dále hodnocení za uplynulý školní rok -vedení spisové agendy,seznam žáků se soc.patolog.jevy -konzultace s rodiči a žáky,písemné zápisy z jednání -účast na výchovných komisích,které se svolávají k řešení soc. patologických jevů Termín:celý školní rok

5 Detailní rozpracování preventivních aktivit s pedagogy,kteří konají preventivní aktivity v rámci výuky První stupeň 1. ročník prvouka - vhodné využití volného času ( pracovní a odpočinkové návyky, práce a volný čas, zimní sporty ) - já a ostatní ( moje rodina, život v rodině ), - mé tělo, péče o zdraví, svůj zevnějšek a osobní hygiena. 2. ročník prvouka - výchova ke zdraví - moje rodina - člověk součástí skupiny, blízká osoba - člověk a zdraví, nemoc, úraz, správná výživa, hygiena - práce a volný čas, správné využití volného času 3. ročník prvouka - svět kolem nás, obrazy z našeho kraje, moje okolí - poznávání přírody a její ochrana - člověk, zdravý životní styl, průběh lidského života 4. ročník přírodověda - život na zemi, životní cyklus, rovnováha v přírodě - výchova ke zdraví, chování v přírodě - sám sebou - chráním sám sebe, nebezpečné látky a závislosti vlastivěda - lidská sídla, vesnice a města ( klady a zápory, možnosti, např. vzdělávání, kultura, sport, prostor ) 5. ročník přírodověda - zodpovědný přístup k životu, zodpovědnost za život na Zemi vlastivěda - člověk ve společenství - pomoc a solidarita, pravidla soužití ročník čtení a literární výchova, sloh - zpracování vlastních zážitků, porozumění sobě sama - možnost získávání informací, jejich zpracování a předávání - rozvíjení schopnosti vyjádřit svůj vlastní názor - zaujímání stanovisek k problémům - využití jednotlivých literárních útvarů ( bajky, pohádky - příběhy s ponaučením, dobrodružná literatura - estetická výchova. tělesná, hudební a výtvarná výchova - komunikace s vrstevníky - využití především pohybových her - význam pohybu pro naše zdraví - zapojení dětí do společných projektů, práce ve vrstevnickém kolektivu - příprava na vánoční jarmark a na velikonoční jarmark - estetická výchova Druhý stupeň Občanská výchova 6. ročník

6 - člověk v rytmu času, schopnost uspořádat si svůj čas, povinnosti, odpočinek, význam volného času - rodina, její význam, síla rodinných vazeb, vliv rodiny na výchovu dítěte, rodina - ostrov bezpečí - život ve škole, pravidla školního života, školní řád, umění učit se - domov, místo, kde žijeme, podíl občana na životě obce - miniúvod do lidských práv, rozdílnost, podobnost lidí - práva a povinnosti, moje práva, tvoje práva: konflikt a jeho řešení 7. ročník - život mezi lidmi, komunikace ( slovní a mimoslovní ), média, hromadné sdělovací prostředky, - člověk a kultura, pojem, kulturní aktivity člověka, vztah k umění, vliv masmédií, pravidla slušného chování - majetek v našem životě, konzumní společnost - svět kolem nás, spolupráce mezi zeměmi Evropy,začlenění do veřejného života - lidská práva, rovnost a nerovnost, diskriminace, rasismus, xenofobie 8. ročník - osobnost, sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí, sebeuvědomování - člověk v sociálních vztazích, asertivita, pasivní a agresivní jednání - životní situace, stres, konflikt, způsoby řešení životních situací - tělesné a duševní zdraví, umění relaxace - právní minimum, prosazování svých práv a respektování práv druhých 9. ročník - spolupráce lidí, jejich podmínky - citový život člověka, stres, pomoc člověku v nouzi - zdraví, duševní a tělesné,zásady relaxace - sociální vztahy, sociální péče a sociální politika státu - život člověka na planetě Zemi, globální problémy lidstva - svět a Evropa, oblasti spolupráce Rodinná výchova 6. ročník - rodina a širší sociální prostředí, komunikace v rodině - modelové situace zaměřené na osvojení komunikačních dovedností - rozvoj osobnosti, vyrovnávání se s problémem - prevence, konflikt, nedorozumění, problém - osobní bezpečí, Dětská krizová centra, Linka důvěry - péče o zdraví, osobní hygiena, režim dne - zdravá výživa - sexuální výchova, proměny člověka v období dospívání, sex. zneužívání, pedofilie - prevence zneužívání návykových látek, pozitivní životní hodnoty, alkoholismus, kouření - modelové situace zaměřené na nácvik způsobů odmítání 7. ročník - rodina a širší sociální prostředí - klíče ke zdraví, zdraví, nemoc, způsob života, hlavní zásady péče o zdraví - postižení mezi námi, život s handicapem - zdravá výživa, poruchy výživy, obezita, mentální anorexie a bulimie -zneužívání návykových látek, drogy a jejich účinky, záludnosti drog, systém prevence drogové závislosti - osobní bezpečí, nebezpečné situace, agrese - skupina vrstevníků a násilí, šikana - rysy, varianty, typy - budování zdravého sebevědomí - násilí v sexualitě, příčiny a formy sex. zneužívání - prevence - sexuální výchova, stáváme se mužem a ženou, projevy tělesné zralosti. 8. ročník - stabilita rodiny - jak najít toho pravého, tu pravou,neshody v manželství - člověk ve zdraví a nemoci, jak pečovat o nemocné - léčení přírodními prostředky, alternativní medicína - zdravá výživa, vliv výživy na zdraví,alternativní strava - prevence zneužívání návykových látek - závislost, jak se ubránit, jak pomoci

7 - osobní bezpečí, agresivita, její formy - rasismus, domácí násilí - vandalismus - lidská sexualita, láska, odlišnosti v lásce - homosexualita, transsexualita, deviace, úchylky - plánované rodičovství, antikoncepce - rizika pohlavních nemocí, Aids Přírodopis 6. ročník - drogy - přírodní látky ( účinky některých rostlin a hub ) - užití přírodních látek pro výrobu drog 7. ročník - lidská sídla a jejich okolí, pěstování nežádoucích rostlin - existence norem pro pěstování některých rostlin ( např. mák ) 8. ročník Biologie člověka - základní životní funkce - rozmnožování a vývin jedince - negativní vliv návykových látek - zdraví a nemoc 9. ročník Chemie ve společnosti - deriváty uhlovodíků, alkoholy, alkoholismus a jeho nebezpečí - ochrana člověka, zneužití chemických látek ( LSD, těkavé látky atd. ) - otravné a jedovaté látky Zeměpis 8. ročník - cestovní ruch, turistika a drogy ( legální a nelegální drogy, právní normy jednot. zemí ) - světový trh, drogový obchod, převážení omamných a psychotropních látek mezi státy, výnos z obchodu, boj s nelegálním obchodováním 9. ročník - politická mapa dnešního světa, změny v politickém zřízení - otevření hranic - válka a chudoba - vliv na obchodování s drogami, přístup jednotlivých států k problematice závislosti a spolupráce mezi nimi Dějepis 6. ročník - starověk, drogy v dějinách lidstva 7. ročník - renesance a humanismus, nový pohled na život 8. ročník - společnost v 19. století, změna životního stylu, nové myšlenkové směry ( osvícenství ) 9. ročník - svět a Evropa 20. století, civilizační problémy Český jazyk - literární výchova a sloh - zpracování lidských osudů, příběhů a problémů v jednotlivých literárních žánrech ( dobro a zlo, způsoby řešení problémů )

8 - možnosti získávání informací - vliv masmédií na současný způsob života - osvojování si komunikačních dovedností - zpřístupnění krásné literatury dětem - četba ve volném čase - slohové práce a mluvený projev s tématy zaměřenými na poznávání sama sebe, vztahy mezi lidmi Tělesná výchova - sport jako součást zdravého způsobu života - volba vhodných sportovních aktivit, vzhledem ke zdravotnímu stavu, nepřeceňování vlastních sil - doping ve sportu - umění překonávat překážky - rozvíjení vytrvalosti a vůle Hudební výchova - seznámení s jednotlivými hudebními žánry, úloha hudby v životě člověka - vyjadřování pocitů a prožitků pomocí hudby - hudba jako relaxace - odraz současného způsobu života v jednotlivých hudebních žánrech ( Punk, Heavy Metal, Hard Rock, Techno) - "můj vzor" - životní styl oblíbených interpretů a jeho napodobování, přejímání názorů a postojů, stylu oblékání, přístupu k užívání návykových látek Výtvarná výchova - výtvarné znázornění pocitů a představ - rozvíjení fantazie a představivosti - poznávání světa přírody a světa vytvořeného člověkem - osvojování si umělecko - řemeslných dovedností - svět reklamy, vliv reklamy na způsob života - průběžně během roku účast na výtvarných soutěžích Termín: v průběhu školního roku Proškolení pedagogických pracovníků v problematice soc. patologických jevů -přednáška pro učitele 1.-9.roč.,termín únor 2008 téma bude upřesněno pracovníkem Renarkonu -akce pořádané v rámci dalšího vzdělávání pedagog.pracovníků (PPP,KVIC,NIDV) -akreditované vzdělávání na VŠ Termín: v průběhu školního roku

9 4.2 Spolupráce s rodiči Proškolení rodičů v problematice soc. patolog. jevů-aktuální situace,diagnostika,řešení,prevence formou besed a přednášek -v rámci třídních schůzek a konzultací, jednotliví tříd. učitelé -individuální pohovory s rodiči - mají být informováni o existenci školní preventivní strategie, jednotlivých aktivitách - je důležité, aby byli informováni o jednotlivých výukových i výchovných problémech jejich dětí a podíleli se na jejich řešení, ale hlavně na jejich předcházení - je nutno, aby byli motivováni ke spolupráci, např. forma neformálních setkání, účast rodičů na výchovných a vzdělávacích akcích realizovaných školou apod. - mají být seznámeni s pravidly školního řádu a možnými sankcemi za jejich porušení Termín:v průběhu školního roku Konzultace, krizová intervence -spolupráce s VP,TU,ŘŠ -poskytovat konzultace žákům a jejich rodičům -označení kabinetu ŠMP -konzultační hodiny ŠMP-pondělí informace o ŠMP předají tříd. učitelé žákům -nástěnka ŠMP ve 3.patře školy s aktuálními informacemi -spolupráce s Krizovým centrem ( pravidelné pohovory s žáky ve škole-p.němcová) Při předcházení vzniku sociálně - patologických jevů je důležitá spolupráce školy a ostatních školských zařízení s dalšími institucemi, a to především se středisky pro volný čas dětí a mládeže, pedagogicko - psychologickou poradnou, s okresním metodikem prevence, ale v případě potřeby i s odborníky na úrovni zdravotnických pracovníků ( dětští lékaři, psychologové, psychiatři ) nebo např. Policie ČR Termín:v průběhu školního roku Aktivity s rodiči -víkendové sportovní turnaje /volejbal / -koncerty dětského pěveckého sboru Melodie (vánoční a jarní) -doprovod učitele na školních akcích -Den otevřených dveří pro rodiče -vánoční a velikonoční jarmark -slavnostní přivítání prvňáčků a rodičů v atriu školy Termín:v průběhu školního roku

10 4.3 Aktivity pro žáky -specifická a nespecifická prevence Prevence ve výuce -1.a 2. stupeň- v hodinách prvouky a RV,OV,přírodopisu,zeměpisu,dějepisu,jazyka českého (zvyšovat sebevědomí žáků,rozvoj osobnosti, řešení stresu,pravidla soužití ve skupině )-viz výše Termín:v průběhu školního roku Preventivní programy 6.r. Prožitkový program zaměřený na problematiku komunikace a vztahů 7.r. Prožitkový program zaměřený na problematiku počítačových her 8.r. Prožitkový program zaměřený na drog a návykových látek 9.r. Prožitkový program zaměřený na virtuální komunikaci Programy jsou organizované společností Renarkon a Pavučina Termín:v průběhu školního roku Jednorázové besedy - návštěvy kulturních programů a pořadů pro jednotlivé třídy, dle plánu školy -Městská Policie- besedy o šikaně,právní zodpovědnosti -Policie ČR- program Ajax -KD GAMA Prevence kriminality,kriminalita a šikana,alkohol u mládeže,proč nekouřit -výukové programy pořádané společností Vita Termín.v průběhu školního roku Volnočasové aktivity -žáci na naší škole mohou navštěvovat tyto zájmové kroužky: historický kroužek dopravní výchova přípravka volejbalu pohybový kroužek aerobic kroužek VV a PČ přípravka basketbal chlapci plavání časopis Poškokáček čtenářský kroužek 2.st čtenářský kroužek 1.st. příprava k přij.zkouškám z JČ příprava k přij.zkouškám z M zdravotnický kroužek EKO kroužek kroužek dig.fotografie hrajeme si s češtinou

11 šikovné ruce hudební pěvecký -pěvecký sbor Melodie(60 žáků) -sportovní oddíly-odbíjená,košíková -vydávání školního časopisu Poškoláček,Ekologické listy -součástí výuky na 1.stupni je plavecký výcvik -jiné instituce- DDM,KS GAMA,BK NHO,VK NHO -výuka squashe pro sportovní třídy v rámci akce Squashem proti drogám a kriminalitě - podíl dětí na zkrášlování školy a jejího okolí ( výzdoba tříd a prostor školy ) - účast na soutěžích a akcích pořádaných ZŠ -nástěnky věnované problematice soc.-patologických jevů a zdravému živ.stylu V Ostravě dne Zpracovala:Mgr. Jitka Magincová ŠMP.

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014 2015 V souladu s dlouhodobou strategií prevence rizikového chování je vypracován školním metodikem prevence sociálně patologických jevů tento

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více