ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě dne

2 1. Základní škola Generála Píky 13A a její charakteristika Základní škola Generála Píky 13A je příspěvkovou organizací, která realizuje výukové a výchovné plány v souladu s osnovami Základní školy /96-2. Je to škola sídlištního typu,dojíždějí sem žáci z různých městských obvodů do sportovních tříd. Škola je střední velikosti, navštěvuje ji kolem 500 žáků. 2. Popis současného stavu problematiky Základní škola Generála Píky 13A je školou, která v oblasti sociálně patologických jevů nemá výraznější problémy. V posledních letech byl zaznamenán nárůst kuřáků,zvyšující se agresivita dětí a náznaky šikany, v oblasti návykových látek byl za posledních pět let řešen pouze jeden případ. Výraznější mezery jsou ale v oblasti celkového klimatu školy, proto se školní preventivní program bude zaměřovat především tímto směrem.zároveň ale nebude opomíjena problematika celé škály sociálně patologických jevů. Mezi možná nebezpečí, na které je preventivní program zaměřen patří drogové závislosti, alkoholismus, kouření, patologické hráčství, negativní vliv médií ( televize, internet ), šikana, různé formy násilného chování ( vandalismus, grafiti...), otázky rasové snášenlivosti, týrání dítěte a sexuálního zneužívání. Pedagogické aktivity samozřejmě musí zasáhnout i výchovné problémy jako jsou např. poruchy chování, záškoláctví, nezdravé rodinné prostředí apod. Školní preventivní program zahrnuje aktivity, které předcházejí nástupu problému, je součástí primární prevence, jejímž hlavním cílem je předcházet vzniku "nemoci". 3. Cíle školního preventivního programu 3.1. Dlouhodobý cíl Dlouhodobým cílem je celkové zlepšení klimatu školy Střednědobé cíle Děti: - podpora aktivit organizovaných dětmi, využívání jejich nápadů - organizování projektových dnů ve škole - zapojení dětí do výzdoby školy, šaten, tříd - zavedení pravidelných třídnických hodin - zlepšení komunikace žák - učitel, žáků mezi sebou - účast na prožitkových seminářích se zaměřením na komunikaci, upevňování pozitivních vztahů - průběžné zjišťování klimatu tříd a vytipování žáků s problematickými vztahy - organizace práce s žáky, kteří mají problematické vztahy, formy konkrétní pomoci - oceňování pozitivních projevů žák Pedagogové: - zlepšování vztahů mezi pedagogy organizováním neformálních setkání - změna postojů pedagogů v komunikaci - zlepšení komunikace učitel - žák, učitelů mezi sebou formou - účasti na prožitkových seminářích - organizace neformálních setkání třídního učitele a třídy Rodiče: - pravidelná informovanost rodičů o aktivitách školy - pořádání přednášek pro rodiče v rámci třídních schůzek - organizace společných akcí pro rodiče a žáky

3 3.3. Krátkodobé cíle Děti: - založení školního parlamentu, jeden zástupce z každé třídy - vytvoření systému práce školního parlamentu, komunikace s pedagogy - organizace projektových dnů- Kouzelné Vánoce,Den Země,Sportovní den - určení termínů pravidelných třídnických hodin - sejmutí dotazníků zaměřených na klima třídy v jednotlivých ročnících a třídách, jeho vyhodnocení - vytipování jedinců s problematickými vztahy a práce s nimi, vzájemná spolupráce s výchovným poradcem - vytvoření systému komunikace třídní učitel - výchovný poradce - preventista - konkrétní forma ocenění pozitivních projevů žáků ( vyčlenění nástěnky, rozhlas ) Pedagogové: - organizace neformálních setkání pedagogů mezi sebou (posezení před Vánocemi, oslava Dne učitelů,setkání při příležitosti koncertů pěveckého sboru naší školy) -oslavy životních výročí - vytvoření nabídky seminářů, zaměřených na komunikaci a zlepšování vzájemných vztahů, motivace k účasti na nich - pravidelný systém dotazování se na efektivitu těchto akcí, spokojenost s nimi - dotazník pro učitele k celkovému klimatu ve škole - Rodiče: - stálá aktualizace internetových stránek školy - pravidelná informace rodičům na začátku školního roku prostřednictvím žákovské knížky o možnosti využít konzultační hodiny preventisty - - dotazník pro rodiče s cílem zjistit, jaké je klima na naší škole - uskutečnění minimálně 2 přednášek pro rodiče v rámci třídních schůzek - uspořádání vánočního a velikonočního jarmarku pro rodiče - vystoupení pěveckého sboru Melodie před Vánocemi a na jaře 4. Realizace školního preventivního programu V rámci strategie jsou realizovány tyto aktivity: - další vzdělávání školního metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků, umožnění přístupu pedagogickým pracovníkům k aktuálním informacím v oblasti prevence sociálně - patologických jevů mládeže a osvojování si nových technik práce s dětmi - uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí v celé fázi pedagogického procesu s ohledem na jejich osobnost a věkové zvláštnosti. Formy a metody jsou zaměřeny na podporu rozvoje osobnosti žáků a získávání potřebných sociálních dovedností. Jedná se o osvojování si dovedností jako je naslouchání, schopnost diskuse a zdravého sebeprosazení, zvládání konfliktu, umění přijmout kompliment i kritiku, učení se asertivnímu chování. Pedagogové se snaží používat nové učební metody, např. nové zážitkové formy, práce ve skupinách, hraní rolí, využití her a kvízů atd. - vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času - průběžné monitorování školní situace z hlediska výskytu sociálně - patologických jevů, sociálního klimatu a vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí - prohlubování spolupráce s rodiči, osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého způsobu života, preventivních aktivit a výchovy a vývoje dětí - poradenství metodika prevence a výchovného poradce pro žáky, rodiče a ostatní pedagogické pracovníky. V případě potřeby zprostředkování kontaktu se specializovanými pracovišti dětem, rodičům i ostatním pracovníkům školy.

4 4.1 Spolupráce s pedagogickým sborem Seznámení ředitele školy s podrobnostmi preventivního programu školy na rok 2007/2008 Protidrogová prevence a prevence sociálně patologických jevů je součástí vzdělávacího procesu od 1. ročníku.škola klade důraz na smysluplné využití volného času dětí,význam přikládá i tomu,aby děti prožily úspěch a vychutnaly si tento pocit.podporujeme účast žáků v soutěžích,nabízíme volitelné předměty a zájmové útvary,využíváme s žáky učebnu výpočetní techniky.každý pedagogický pracovník i ostatní pracovníci školy sledují situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů,snaží se uplatňovat nejrůznější formy a metody,které by umožnily včasné podchycení ohrožených žáků.cílem prevence je snížit škody způsobené návykovými látkami.pedagogičtí pracovníci dbají,aby etická a právní výchova,výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.ředitel školy byl s preventivní strategií seznámen a souhlasí s ní. Termín:září Domluva s VP - provádí diagnostickou činnost u žáků s výchovnými a výukovými problémy - sleduje změny trendů a předpisů ve výchovném poradenství, informuje o nich vedení školy a další pedagogické pracovníky - organizuje porady s rodiči žáků, kteří mají výchovné či výukové problémy, pravidelně rodiče, informuje o novinkách v oblasti výchovného poradenství, o institucích, které se touto problematikou zabývají - pomáhá při vyhledávání a sledování problematických žáků, navrhuje jejich další péči - zvýšenou pozornost věnuje žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním - spolupracuje s pedagogickými pracovníky na výchovných programech - podává návrhy a doporučení týkajících se výchovy a prevence - pomáhá při řešení vztahových konfliktů ve škole - sleduje projevy sociálně - patologických jevů ve škole - zajišťuje koordinaci a spolupráci při akcích týkajících se problematiky sociálně patologických jevů - spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, s Policií ČR a ostatními institucemi působícími v oblasti prevence sociálně - patologických jevů ŠMP - koordinuje vytváření preventivní strategie, zodpovídá za její realizaci, ale i aktualizaci dle potřeby a skutečného stavu problematiky ve školském zařízení - metodicky a odborně vede učitele, zejména pomáhá učitelům výchovně vzdělávacích předmětů, kde je největší prostor pro realizaci aktivit strategie - poskytuje informace v oblasti prevence, informuje o preventivních aktivitách pořádaných jinými institucemi - navrhuje vhodné metodické pomůcky a materiály - koordinuje spolupráci ostatních pracovníků při provádění jednotlivých aktivit - spolupracuje s okresním metodikem prevence - spolupracuje s ostatními institucemi působícími v oblasti prevence sociálně patologických jevů - provádí hodnocení realizace preventivní strategie v průběhu roku na pedagogických radách a dále hodnocení za uplynulý školní rok -vedení spisové agendy,seznam žáků se soc.patolog.jevy -konzultace s rodiči a žáky,písemné zápisy z jednání -účast na výchovných komisích,které se svolávají k řešení soc. patologických jevů Termín:celý školní rok

5 Detailní rozpracování preventivních aktivit s pedagogy,kteří konají preventivní aktivity v rámci výuky První stupeň 1. ročník prvouka - vhodné využití volného času ( pracovní a odpočinkové návyky, práce a volný čas, zimní sporty ) - já a ostatní ( moje rodina, život v rodině ), - mé tělo, péče o zdraví, svůj zevnějšek a osobní hygiena. 2. ročník prvouka - výchova ke zdraví - moje rodina - člověk součástí skupiny, blízká osoba - člověk a zdraví, nemoc, úraz, správná výživa, hygiena - práce a volný čas, správné využití volného času 3. ročník prvouka - svět kolem nás, obrazy z našeho kraje, moje okolí - poznávání přírody a její ochrana - člověk, zdravý životní styl, průběh lidského života 4. ročník přírodověda - život na zemi, životní cyklus, rovnováha v přírodě - výchova ke zdraví, chování v přírodě - sám sebou - chráním sám sebe, nebezpečné látky a závislosti vlastivěda - lidská sídla, vesnice a města ( klady a zápory, možnosti, např. vzdělávání, kultura, sport, prostor ) 5. ročník přírodověda - zodpovědný přístup k životu, zodpovědnost za život na Zemi vlastivěda - člověk ve společenství - pomoc a solidarita, pravidla soužití ročník čtení a literární výchova, sloh - zpracování vlastních zážitků, porozumění sobě sama - možnost získávání informací, jejich zpracování a předávání - rozvíjení schopnosti vyjádřit svůj vlastní názor - zaujímání stanovisek k problémům - využití jednotlivých literárních útvarů ( bajky, pohádky - příběhy s ponaučením, dobrodružná literatura - estetická výchova. tělesná, hudební a výtvarná výchova - komunikace s vrstevníky - využití především pohybových her - význam pohybu pro naše zdraví - zapojení dětí do společných projektů, práce ve vrstevnickém kolektivu - příprava na vánoční jarmark a na velikonoční jarmark - estetická výchova Druhý stupeň Občanská výchova 6. ročník

6 - člověk v rytmu času, schopnost uspořádat si svůj čas, povinnosti, odpočinek, význam volného času - rodina, její význam, síla rodinných vazeb, vliv rodiny na výchovu dítěte, rodina - ostrov bezpečí - život ve škole, pravidla školního života, školní řád, umění učit se - domov, místo, kde žijeme, podíl občana na životě obce - miniúvod do lidských práv, rozdílnost, podobnost lidí - práva a povinnosti, moje práva, tvoje práva: konflikt a jeho řešení 7. ročník - život mezi lidmi, komunikace ( slovní a mimoslovní ), média, hromadné sdělovací prostředky, - člověk a kultura, pojem, kulturní aktivity člověka, vztah k umění, vliv masmédií, pravidla slušného chování - majetek v našem životě, konzumní společnost - svět kolem nás, spolupráce mezi zeměmi Evropy,začlenění do veřejného života - lidská práva, rovnost a nerovnost, diskriminace, rasismus, xenofobie 8. ročník - osobnost, sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí, sebeuvědomování - člověk v sociálních vztazích, asertivita, pasivní a agresivní jednání - životní situace, stres, konflikt, způsoby řešení životních situací - tělesné a duševní zdraví, umění relaxace - právní minimum, prosazování svých práv a respektování práv druhých 9. ročník - spolupráce lidí, jejich podmínky - citový život člověka, stres, pomoc člověku v nouzi - zdraví, duševní a tělesné,zásady relaxace - sociální vztahy, sociální péče a sociální politika státu - život člověka na planetě Zemi, globální problémy lidstva - svět a Evropa, oblasti spolupráce Rodinná výchova 6. ročník - rodina a širší sociální prostředí, komunikace v rodině - modelové situace zaměřené na osvojení komunikačních dovedností - rozvoj osobnosti, vyrovnávání se s problémem - prevence, konflikt, nedorozumění, problém - osobní bezpečí, Dětská krizová centra, Linka důvěry - péče o zdraví, osobní hygiena, režim dne - zdravá výživa - sexuální výchova, proměny člověka v období dospívání, sex. zneužívání, pedofilie - prevence zneužívání návykových látek, pozitivní životní hodnoty, alkoholismus, kouření - modelové situace zaměřené na nácvik způsobů odmítání 7. ročník - rodina a širší sociální prostředí - klíče ke zdraví, zdraví, nemoc, způsob života, hlavní zásady péče o zdraví - postižení mezi námi, život s handicapem - zdravá výživa, poruchy výživy, obezita, mentální anorexie a bulimie -zneužívání návykových látek, drogy a jejich účinky, záludnosti drog, systém prevence drogové závislosti - osobní bezpečí, nebezpečné situace, agrese - skupina vrstevníků a násilí, šikana - rysy, varianty, typy - budování zdravého sebevědomí - násilí v sexualitě, příčiny a formy sex. zneužívání - prevence - sexuální výchova, stáváme se mužem a ženou, projevy tělesné zralosti. 8. ročník - stabilita rodiny - jak najít toho pravého, tu pravou,neshody v manželství - člověk ve zdraví a nemoci, jak pečovat o nemocné - léčení přírodními prostředky, alternativní medicína - zdravá výživa, vliv výživy na zdraví,alternativní strava - prevence zneužívání návykových látek - závislost, jak se ubránit, jak pomoci

7 - osobní bezpečí, agresivita, její formy - rasismus, domácí násilí - vandalismus - lidská sexualita, láska, odlišnosti v lásce - homosexualita, transsexualita, deviace, úchylky - plánované rodičovství, antikoncepce - rizika pohlavních nemocí, Aids Přírodopis 6. ročník - drogy - přírodní látky ( účinky některých rostlin a hub ) - užití přírodních látek pro výrobu drog 7. ročník - lidská sídla a jejich okolí, pěstování nežádoucích rostlin - existence norem pro pěstování některých rostlin ( např. mák ) 8. ročník Biologie člověka - základní životní funkce - rozmnožování a vývin jedince - negativní vliv návykových látek - zdraví a nemoc 9. ročník Chemie ve společnosti - deriváty uhlovodíků, alkoholy, alkoholismus a jeho nebezpečí - ochrana člověka, zneužití chemických látek ( LSD, těkavé látky atd. ) - otravné a jedovaté látky Zeměpis 8. ročník - cestovní ruch, turistika a drogy ( legální a nelegální drogy, právní normy jednot. zemí ) - světový trh, drogový obchod, převážení omamných a psychotropních látek mezi státy, výnos z obchodu, boj s nelegálním obchodováním 9. ročník - politická mapa dnešního světa, změny v politickém zřízení - otevření hranic - válka a chudoba - vliv na obchodování s drogami, přístup jednotlivých států k problematice závislosti a spolupráce mezi nimi Dějepis 6. ročník - starověk, drogy v dějinách lidstva 7. ročník - renesance a humanismus, nový pohled na život 8. ročník - společnost v 19. století, změna životního stylu, nové myšlenkové směry ( osvícenství ) 9. ročník - svět a Evropa 20. století, civilizační problémy Český jazyk - literární výchova a sloh - zpracování lidských osudů, příběhů a problémů v jednotlivých literárních žánrech ( dobro a zlo, způsoby řešení problémů )

8 - možnosti získávání informací - vliv masmédií na současný způsob života - osvojování si komunikačních dovedností - zpřístupnění krásné literatury dětem - četba ve volném čase - slohové práce a mluvený projev s tématy zaměřenými na poznávání sama sebe, vztahy mezi lidmi Tělesná výchova - sport jako součást zdravého způsobu života - volba vhodných sportovních aktivit, vzhledem ke zdravotnímu stavu, nepřeceňování vlastních sil - doping ve sportu - umění překonávat překážky - rozvíjení vytrvalosti a vůle Hudební výchova - seznámení s jednotlivými hudebními žánry, úloha hudby v životě člověka - vyjadřování pocitů a prožitků pomocí hudby - hudba jako relaxace - odraz současného způsobu života v jednotlivých hudebních žánrech ( Punk, Heavy Metal, Hard Rock, Techno) - "můj vzor" - životní styl oblíbených interpretů a jeho napodobování, přejímání názorů a postojů, stylu oblékání, přístupu k užívání návykových látek Výtvarná výchova - výtvarné znázornění pocitů a představ - rozvíjení fantazie a představivosti - poznávání světa přírody a světa vytvořeného člověkem - osvojování si umělecko - řemeslných dovedností - svět reklamy, vliv reklamy na způsob života - průběžně během roku účast na výtvarných soutěžích Termín: v průběhu školního roku Proškolení pedagogických pracovníků v problematice soc. patologických jevů -přednáška pro učitele 1.-9.roč.,termín únor 2008 téma bude upřesněno pracovníkem Renarkonu -akce pořádané v rámci dalšího vzdělávání pedagog.pracovníků (PPP,KVIC,NIDV) -akreditované vzdělávání na VŠ Termín: v průběhu školního roku

9 4.2 Spolupráce s rodiči Proškolení rodičů v problematice soc. patolog. jevů-aktuální situace,diagnostika,řešení,prevence formou besed a přednášek -v rámci třídních schůzek a konzultací, jednotliví tříd. učitelé -individuální pohovory s rodiči - mají být informováni o existenci školní preventivní strategie, jednotlivých aktivitách - je důležité, aby byli informováni o jednotlivých výukových i výchovných problémech jejich dětí a podíleli se na jejich řešení, ale hlavně na jejich předcházení - je nutno, aby byli motivováni ke spolupráci, např. forma neformálních setkání, účast rodičů na výchovných a vzdělávacích akcích realizovaných školou apod. - mají být seznámeni s pravidly školního řádu a možnými sankcemi za jejich porušení Termín:v průběhu školního roku Konzultace, krizová intervence -spolupráce s VP,TU,ŘŠ -poskytovat konzultace žákům a jejich rodičům -označení kabinetu ŠMP -konzultační hodiny ŠMP-pondělí informace o ŠMP předají tříd. učitelé žákům -nástěnka ŠMP ve 3.patře školy s aktuálními informacemi -spolupráce s Krizovým centrem ( pravidelné pohovory s žáky ve škole-p.němcová) Při předcházení vzniku sociálně - patologických jevů je důležitá spolupráce školy a ostatních školských zařízení s dalšími institucemi, a to především se středisky pro volný čas dětí a mládeže, pedagogicko - psychologickou poradnou, s okresním metodikem prevence, ale v případě potřeby i s odborníky na úrovni zdravotnických pracovníků ( dětští lékaři, psychologové, psychiatři ) nebo např. Policie ČR Termín:v průběhu školního roku Aktivity s rodiči -víkendové sportovní turnaje /volejbal / -koncerty dětského pěveckého sboru Melodie (vánoční a jarní) -doprovod učitele na školních akcích -Den otevřených dveří pro rodiče -vánoční a velikonoční jarmark -slavnostní přivítání prvňáčků a rodičů v atriu školy Termín:v průběhu školního roku

10 4.3 Aktivity pro žáky -specifická a nespecifická prevence Prevence ve výuce -1.a 2. stupeň- v hodinách prvouky a RV,OV,přírodopisu,zeměpisu,dějepisu,jazyka českého (zvyšovat sebevědomí žáků,rozvoj osobnosti, řešení stresu,pravidla soužití ve skupině )-viz výše Termín:v průběhu školního roku Preventivní programy 6.r. Prožitkový program zaměřený na problematiku komunikace a vztahů 7.r. Prožitkový program zaměřený na problematiku počítačových her 8.r. Prožitkový program zaměřený na drog a návykových látek 9.r. Prožitkový program zaměřený na virtuální komunikaci Programy jsou organizované společností Renarkon a Pavučina Termín:v průběhu školního roku Jednorázové besedy - návštěvy kulturních programů a pořadů pro jednotlivé třídy, dle plánu školy -Městská Policie- besedy o šikaně,právní zodpovědnosti -Policie ČR- program Ajax -KD GAMA Prevence kriminality,kriminalita a šikana,alkohol u mládeže,proč nekouřit -výukové programy pořádané společností Vita Termín.v průběhu školního roku Volnočasové aktivity -žáci na naší škole mohou navštěvovat tyto zájmové kroužky: historický kroužek dopravní výchova přípravka volejbalu pohybový kroužek aerobic kroužek VV a PČ přípravka basketbal chlapci plavání časopis Poškokáček čtenářský kroužek 2.st čtenářský kroužek 1.st. příprava k přij.zkouškám z JČ příprava k přij.zkouškám z M zdravotnický kroužek EKO kroužek kroužek dig.fotografie hrajeme si s češtinou

11 šikovné ruce hudební pěvecký -pěvecký sbor Melodie(60 žáků) -sportovní oddíly-odbíjená,košíková -vydávání školního časopisu Poškoláček,Ekologické listy -součástí výuky na 1.stupni je plavecký výcvik -jiné instituce- DDM,KS GAMA,BK NHO,VK NHO -výuka squashe pro sportovní třídy v rámci akce Squashem proti drogám a kriminalitě - podíl dětí na zkrášlování školy a jejího okolí ( výzdoba tříd a prostor školy ) - účast na soutěžích a akcích pořádaných ZŠ -nástěnky věnované problematice soc.-patologických jevů a zdravému živ.stylu V Ostravě dne Zpracovala:Mgr. Jitka Magincová ŠMP.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník ČS - bezpečně do školy - ochrana člověka ( telefonní čísla) ČJ - když se dítě ztratí, jak se má chovat - kamarádství,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více