ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě dne

2 1. Základní škola Generála Píky 13A a její charakteristika Základní škola Generála Píky 13A je příspěvkovou organizací, která realizuje výukové a výchovné plány v souladu s osnovami Základní školy /96-2. Je to škola sídlištního typu,dojíždějí sem žáci z různých městských obvodů do sportovních tříd. Škola je střední velikosti, navštěvuje ji kolem 500 žáků. 2. Popis současného stavu problematiky Základní škola Generála Píky 13A je školou, která v oblasti sociálně patologických jevů nemá výraznější problémy. V posledních letech byl zaznamenán nárůst kuřáků,zvyšující se agresivita dětí a náznaky šikany, v oblasti návykových látek byl za posledních pět let řešen pouze jeden případ. Výraznější mezery jsou ale v oblasti celkového klimatu školy, proto se školní preventivní program bude zaměřovat především tímto směrem.zároveň ale nebude opomíjena problematika celé škály sociálně patologických jevů. Mezi možná nebezpečí, na které je preventivní program zaměřen patří drogové závislosti, alkoholismus, kouření, patologické hráčství, negativní vliv médií ( televize, internet ), šikana, různé formy násilného chování ( vandalismus, grafiti...), otázky rasové snášenlivosti, týrání dítěte a sexuálního zneužívání. Pedagogické aktivity samozřejmě musí zasáhnout i výchovné problémy jako jsou např. poruchy chování, záškoláctví, nezdravé rodinné prostředí apod. Školní preventivní program zahrnuje aktivity, které předcházejí nástupu problému, je součástí primární prevence, jejímž hlavním cílem je předcházet vzniku "nemoci". 3. Cíle školního preventivního programu 3.1. Dlouhodobý cíl Dlouhodobým cílem je celkové zlepšení klimatu školy Střednědobé cíle Děti: - podpora aktivit organizovaných dětmi, využívání jejich nápadů - organizování projektových dnů ve škole - zapojení dětí do výzdoby školy, šaten, tříd - zavedení pravidelných třídnických hodin - zlepšení komunikace žák - učitel, žáků mezi sebou - účast na prožitkových seminářích se zaměřením na komunikaci, upevňování pozitivních vztahů - průběžné zjišťování klimatu tříd a vytipování žáků s problematickými vztahy - organizace práce s žáky, kteří mají problematické vztahy, formy konkrétní pomoci - oceňování pozitivních projevů žák Pedagogové: - zlepšování vztahů mezi pedagogy organizováním neformálních setkání - změna postojů pedagogů v komunikaci - zlepšení komunikace učitel - žák, učitelů mezi sebou formou - účasti na prožitkových seminářích - organizace neformálních setkání třídního učitele a třídy Rodiče: - pravidelná informovanost rodičů o aktivitách školy - pořádání přednášek pro rodiče v rámci třídních schůzek - organizace společných akcí pro rodiče a žáky

3 3.3. Krátkodobé cíle Děti: - založení školního parlamentu, jeden zástupce z každé třídy - vytvoření systému práce školního parlamentu, komunikace s pedagogy - organizace projektových dnů- Kouzelné Vánoce,Den Země,Sportovní den - určení termínů pravidelných třídnických hodin - sejmutí dotazníků zaměřených na klima třídy v jednotlivých ročnících a třídách, jeho vyhodnocení - vytipování jedinců s problematickými vztahy a práce s nimi, vzájemná spolupráce s výchovným poradcem - vytvoření systému komunikace třídní učitel - výchovný poradce - preventista - konkrétní forma ocenění pozitivních projevů žáků ( vyčlenění nástěnky, rozhlas ) Pedagogové: - organizace neformálních setkání pedagogů mezi sebou (posezení před Vánocemi, oslava Dne učitelů,setkání při příležitosti koncertů pěveckého sboru naší školy) -oslavy životních výročí - vytvoření nabídky seminářů, zaměřených na komunikaci a zlepšování vzájemných vztahů, motivace k účasti na nich - pravidelný systém dotazování se na efektivitu těchto akcí, spokojenost s nimi - dotazník pro učitele k celkovému klimatu ve škole - Rodiče: - stálá aktualizace internetových stránek školy - pravidelná informace rodičům na začátku školního roku prostřednictvím žákovské knížky o možnosti využít konzultační hodiny preventisty - - dotazník pro rodiče s cílem zjistit, jaké je klima na naší škole - uskutečnění minimálně 2 přednášek pro rodiče v rámci třídních schůzek - uspořádání vánočního a velikonočního jarmarku pro rodiče - vystoupení pěveckého sboru Melodie před Vánocemi a na jaře 4. Realizace školního preventivního programu V rámci strategie jsou realizovány tyto aktivity: - další vzdělávání školního metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků, umožnění přístupu pedagogickým pracovníkům k aktuálním informacím v oblasti prevence sociálně - patologických jevů mládeže a osvojování si nových technik práce s dětmi - uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí v celé fázi pedagogického procesu s ohledem na jejich osobnost a věkové zvláštnosti. Formy a metody jsou zaměřeny na podporu rozvoje osobnosti žáků a získávání potřebných sociálních dovedností. Jedná se o osvojování si dovedností jako je naslouchání, schopnost diskuse a zdravého sebeprosazení, zvládání konfliktu, umění přijmout kompliment i kritiku, učení se asertivnímu chování. Pedagogové se snaží používat nové učební metody, např. nové zážitkové formy, práce ve skupinách, hraní rolí, využití her a kvízů atd. - vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času - průběžné monitorování školní situace z hlediska výskytu sociálně - patologických jevů, sociálního klimatu a vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí - prohlubování spolupráce s rodiči, osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého způsobu života, preventivních aktivit a výchovy a vývoje dětí - poradenství metodika prevence a výchovného poradce pro žáky, rodiče a ostatní pedagogické pracovníky. V případě potřeby zprostředkování kontaktu se specializovanými pracovišti dětem, rodičům i ostatním pracovníkům školy.

4 4.1 Spolupráce s pedagogickým sborem Seznámení ředitele školy s podrobnostmi preventivního programu školy na rok 2007/2008 Protidrogová prevence a prevence sociálně patologických jevů je součástí vzdělávacího procesu od 1. ročníku.škola klade důraz na smysluplné využití volného času dětí,význam přikládá i tomu,aby děti prožily úspěch a vychutnaly si tento pocit.podporujeme účast žáků v soutěžích,nabízíme volitelné předměty a zájmové útvary,využíváme s žáky učebnu výpočetní techniky.každý pedagogický pracovník i ostatní pracovníci školy sledují situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů,snaží se uplatňovat nejrůznější formy a metody,které by umožnily včasné podchycení ohrožených žáků.cílem prevence je snížit škody způsobené návykovými látkami.pedagogičtí pracovníci dbají,aby etická a právní výchova,výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.ředitel školy byl s preventivní strategií seznámen a souhlasí s ní. Termín:září Domluva s VP - provádí diagnostickou činnost u žáků s výchovnými a výukovými problémy - sleduje změny trendů a předpisů ve výchovném poradenství, informuje o nich vedení školy a další pedagogické pracovníky - organizuje porady s rodiči žáků, kteří mají výchovné či výukové problémy, pravidelně rodiče, informuje o novinkách v oblasti výchovného poradenství, o institucích, které se touto problematikou zabývají - pomáhá při vyhledávání a sledování problematických žáků, navrhuje jejich další péči - zvýšenou pozornost věnuje žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním - spolupracuje s pedagogickými pracovníky na výchovných programech - podává návrhy a doporučení týkajících se výchovy a prevence - pomáhá při řešení vztahových konfliktů ve škole - sleduje projevy sociálně - patologických jevů ve škole - zajišťuje koordinaci a spolupráci při akcích týkajících se problematiky sociálně patologických jevů - spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, s Policií ČR a ostatními institucemi působícími v oblasti prevence sociálně - patologických jevů ŠMP - koordinuje vytváření preventivní strategie, zodpovídá za její realizaci, ale i aktualizaci dle potřeby a skutečného stavu problematiky ve školském zařízení - metodicky a odborně vede učitele, zejména pomáhá učitelům výchovně vzdělávacích předmětů, kde je největší prostor pro realizaci aktivit strategie - poskytuje informace v oblasti prevence, informuje o preventivních aktivitách pořádaných jinými institucemi - navrhuje vhodné metodické pomůcky a materiály - koordinuje spolupráci ostatních pracovníků při provádění jednotlivých aktivit - spolupracuje s okresním metodikem prevence - spolupracuje s ostatními institucemi působícími v oblasti prevence sociálně patologických jevů - provádí hodnocení realizace preventivní strategie v průběhu roku na pedagogických radách a dále hodnocení za uplynulý školní rok -vedení spisové agendy,seznam žáků se soc.patolog.jevy -konzultace s rodiči a žáky,písemné zápisy z jednání -účast na výchovných komisích,které se svolávají k řešení soc. patologických jevů Termín:celý školní rok

5 Detailní rozpracování preventivních aktivit s pedagogy,kteří konají preventivní aktivity v rámci výuky První stupeň 1. ročník prvouka - vhodné využití volného času ( pracovní a odpočinkové návyky, práce a volný čas, zimní sporty ) - já a ostatní ( moje rodina, život v rodině ), - mé tělo, péče o zdraví, svůj zevnějšek a osobní hygiena. 2. ročník prvouka - výchova ke zdraví - moje rodina - člověk součástí skupiny, blízká osoba - člověk a zdraví, nemoc, úraz, správná výživa, hygiena - práce a volný čas, správné využití volného času 3. ročník prvouka - svět kolem nás, obrazy z našeho kraje, moje okolí - poznávání přírody a její ochrana - člověk, zdravý životní styl, průběh lidského života 4. ročník přírodověda - život na zemi, životní cyklus, rovnováha v přírodě - výchova ke zdraví, chování v přírodě - sám sebou - chráním sám sebe, nebezpečné látky a závislosti vlastivěda - lidská sídla, vesnice a města ( klady a zápory, možnosti, např. vzdělávání, kultura, sport, prostor ) 5. ročník přírodověda - zodpovědný přístup k životu, zodpovědnost za život na Zemi vlastivěda - člověk ve společenství - pomoc a solidarita, pravidla soužití ročník čtení a literární výchova, sloh - zpracování vlastních zážitků, porozumění sobě sama - možnost získávání informací, jejich zpracování a předávání - rozvíjení schopnosti vyjádřit svůj vlastní názor - zaujímání stanovisek k problémům - využití jednotlivých literárních útvarů ( bajky, pohádky - příběhy s ponaučením, dobrodružná literatura - estetická výchova. tělesná, hudební a výtvarná výchova - komunikace s vrstevníky - využití především pohybových her - význam pohybu pro naše zdraví - zapojení dětí do společných projektů, práce ve vrstevnickém kolektivu - příprava na vánoční jarmark a na velikonoční jarmark - estetická výchova Druhý stupeň Občanská výchova 6. ročník

6 - člověk v rytmu času, schopnost uspořádat si svůj čas, povinnosti, odpočinek, význam volného času - rodina, její význam, síla rodinných vazeb, vliv rodiny na výchovu dítěte, rodina - ostrov bezpečí - život ve škole, pravidla školního života, školní řád, umění učit se - domov, místo, kde žijeme, podíl občana na životě obce - miniúvod do lidských práv, rozdílnost, podobnost lidí - práva a povinnosti, moje práva, tvoje práva: konflikt a jeho řešení 7. ročník - život mezi lidmi, komunikace ( slovní a mimoslovní ), média, hromadné sdělovací prostředky, - člověk a kultura, pojem, kulturní aktivity člověka, vztah k umění, vliv masmédií, pravidla slušného chování - majetek v našem životě, konzumní společnost - svět kolem nás, spolupráce mezi zeměmi Evropy,začlenění do veřejného života - lidská práva, rovnost a nerovnost, diskriminace, rasismus, xenofobie 8. ročník - osobnost, sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí, sebeuvědomování - člověk v sociálních vztazích, asertivita, pasivní a agresivní jednání - životní situace, stres, konflikt, způsoby řešení životních situací - tělesné a duševní zdraví, umění relaxace - právní minimum, prosazování svých práv a respektování práv druhých 9. ročník - spolupráce lidí, jejich podmínky - citový život člověka, stres, pomoc člověku v nouzi - zdraví, duševní a tělesné,zásady relaxace - sociální vztahy, sociální péče a sociální politika státu - život člověka na planetě Zemi, globální problémy lidstva - svět a Evropa, oblasti spolupráce Rodinná výchova 6. ročník - rodina a širší sociální prostředí, komunikace v rodině - modelové situace zaměřené na osvojení komunikačních dovedností - rozvoj osobnosti, vyrovnávání se s problémem - prevence, konflikt, nedorozumění, problém - osobní bezpečí, Dětská krizová centra, Linka důvěry - péče o zdraví, osobní hygiena, režim dne - zdravá výživa - sexuální výchova, proměny člověka v období dospívání, sex. zneužívání, pedofilie - prevence zneužívání návykových látek, pozitivní životní hodnoty, alkoholismus, kouření - modelové situace zaměřené na nácvik způsobů odmítání 7. ročník - rodina a širší sociální prostředí - klíče ke zdraví, zdraví, nemoc, způsob života, hlavní zásady péče o zdraví - postižení mezi námi, život s handicapem - zdravá výživa, poruchy výživy, obezita, mentální anorexie a bulimie -zneužívání návykových látek, drogy a jejich účinky, záludnosti drog, systém prevence drogové závislosti - osobní bezpečí, nebezpečné situace, agrese - skupina vrstevníků a násilí, šikana - rysy, varianty, typy - budování zdravého sebevědomí - násilí v sexualitě, příčiny a formy sex. zneužívání - prevence - sexuální výchova, stáváme se mužem a ženou, projevy tělesné zralosti. 8. ročník - stabilita rodiny - jak najít toho pravého, tu pravou,neshody v manželství - člověk ve zdraví a nemoci, jak pečovat o nemocné - léčení přírodními prostředky, alternativní medicína - zdravá výživa, vliv výživy na zdraví,alternativní strava - prevence zneužívání návykových látek - závislost, jak se ubránit, jak pomoci

7 - osobní bezpečí, agresivita, její formy - rasismus, domácí násilí - vandalismus - lidská sexualita, láska, odlišnosti v lásce - homosexualita, transsexualita, deviace, úchylky - plánované rodičovství, antikoncepce - rizika pohlavních nemocí, Aids Přírodopis 6. ročník - drogy - přírodní látky ( účinky některých rostlin a hub ) - užití přírodních látek pro výrobu drog 7. ročník - lidská sídla a jejich okolí, pěstování nežádoucích rostlin - existence norem pro pěstování některých rostlin ( např. mák ) 8. ročník Biologie člověka - základní životní funkce - rozmnožování a vývin jedince - negativní vliv návykových látek - zdraví a nemoc 9. ročník Chemie ve společnosti - deriváty uhlovodíků, alkoholy, alkoholismus a jeho nebezpečí - ochrana člověka, zneužití chemických látek ( LSD, těkavé látky atd. ) - otravné a jedovaté látky Zeměpis 8. ročník - cestovní ruch, turistika a drogy ( legální a nelegální drogy, právní normy jednot. zemí ) - světový trh, drogový obchod, převážení omamných a psychotropních látek mezi státy, výnos z obchodu, boj s nelegálním obchodováním 9. ročník - politická mapa dnešního světa, změny v politickém zřízení - otevření hranic - válka a chudoba - vliv na obchodování s drogami, přístup jednotlivých států k problematice závislosti a spolupráce mezi nimi Dějepis 6. ročník - starověk, drogy v dějinách lidstva 7. ročník - renesance a humanismus, nový pohled na život 8. ročník - společnost v 19. století, změna životního stylu, nové myšlenkové směry ( osvícenství ) 9. ročník - svět a Evropa 20. století, civilizační problémy Český jazyk - literární výchova a sloh - zpracování lidských osudů, příběhů a problémů v jednotlivých literárních žánrech ( dobro a zlo, způsoby řešení problémů )

8 - možnosti získávání informací - vliv masmédií na současný způsob života - osvojování si komunikačních dovedností - zpřístupnění krásné literatury dětem - četba ve volném čase - slohové práce a mluvený projev s tématy zaměřenými na poznávání sama sebe, vztahy mezi lidmi Tělesná výchova - sport jako součást zdravého způsobu života - volba vhodných sportovních aktivit, vzhledem ke zdravotnímu stavu, nepřeceňování vlastních sil - doping ve sportu - umění překonávat překážky - rozvíjení vytrvalosti a vůle Hudební výchova - seznámení s jednotlivými hudebními žánry, úloha hudby v životě člověka - vyjadřování pocitů a prožitků pomocí hudby - hudba jako relaxace - odraz současného způsobu života v jednotlivých hudebních žánrech ( Punk, Heavy Metal, Hard Rock, Techno) - "můj vzor" - životní styl oblíbených interpretů a jeho napodobování, přejímání názorů a postojů, stylu oblékání, přístupu k užívání návykových látek Výtvarná výchova - výtvarné znázornění pocitů a představ - rozvíjení fantazie a představivosti - poznávání světa přírody a světa vytvořeného člověkem - osvojování si umělecko - řemeslných dovedností - svět reklamy, vliv reklamy na způsob života - průběžně během roku účast na výtvarných soutěžích Termín: v průběhu školního roku Proškolení pedagogických pracovníků v problematice soc. patologických jevů -přednáška pro učitele 1.-9.roč.,termín únor 2008 téma bude upřesněno pracovníkem Renarkonu -akce pořádané v rámci dalšího vzdělávání pedagog.pracovníků (PPP,KVIC,NIDV) -akreditované vzdělávání na VŠ Termín: v průběhu školního roku

9 4.2 Spolupráce s rodiči Proškolení rodičů v problematice soc. patolog. jevů-aktuální situace,diagnostika,řešení,prevence formou besed a přednášek -v rámci třídních schůzek a konzultací, jednotliví tříd. učitelé -individuální pohovory s rodiči - mají být informováni o existenci školní preventivní strategie, jednotlivých aktivitách - je důležité, aby byli informováni o jednotlivých výukových i výchovných problémech jejich dětí a podíleli se na jejich řešení, ale hlavně na jejich předcházení - je nutno, aby byli motivováni ke spolupráci, např. forma neformálních setkání, účast rodičů na výchovných a vzdělávacích akcích realizovaných školou apod. - mají být seznámeni s pravidly školního řádu a možnými sankcemi za jejich porušení Termín:v průběhu školního roku Konzultace, krizová intervence -spolupráce s VP,TU,ŘŠ -poskytovat konzultace žákům a jejich rodičům -označení kabinetu ŠMP -konzultační hodiny ŠMP-pondělí informace o ŠMP předají tříd. učitelé žákům -nástěnka ŠMP ve 3.patře školy s aktuálními informacemi -spolupráce s Krizovým centrem ( pravidelné pohovory s žáky ve škole-p.němcová) Při předcházení vzniku sociálně - patologických jevů je důležitá spolupráce školy a ostatních školských zařízení s dalšími institucemi, a to především se středisky pro volný čas dětí a mládeže, pedagogicko - psychologickou poradnou, s okresním metodikem prevence, ale v případě potřeby i s odborníky na úrovni zdravotnických pracovníků ( dětští lékaři, psychologové, psychiatři ) nebo např. Policie ČR Termín:v průběhu školního roku Aktivity s rodiči -víkendové sportovní turnaje /volejbal / -koncerty dětského pěveckého sboru Melodie (vánoční a jarní) -doprovod učitele na školních akcích -Den otevřených dveří pro rodiče -vánoční a velikonoční jarmark -slavnostní přivítání prvňáčků a rodičů v atriu školy Termín:v průběhu školního roku

10 4.3 Aktivity pro žáky -specifická a nespecifická prevence Prevence ve výuce -1.a 2. stupeň- v hodinách prvouky a RV,OV,přírodopisu,zeměpisu,dějepisu,jazyka českého (zvyšovat sebevědomí žáků,rozvoj osobnosti, řešení stresu,pravidla soužití ve skupině )-viz výše Termín:v průběhu školního roku Preventivní programy 6.r. Prožitkový program zaměřený na problematiku komunikace a vztahů 7.r. Prožitkový program zaměřený na problematiku počítačových her 8.r. Prožitkový program zaměřený na drog a návykových látek 9.r. Prožitkový program zaměřený na virtuální komunikaci Programy jsou organizované společností Renarkon a Pavučina Termín:v průběhu školního roku Jednorázové besedy - návštěvy kulturních programů a pořadů pro jednotlivé třídy, dle plánu školy -Městská Policie- besedy o šikaně,právní zodpovědnosti -Policie ČR- program Ajax -KD GAMA Prevence kriminality,kriminalita a šikana,alkohol u mládeže,proč nekouřit -výukové programy pořádané společností Vita Termín.v průběhu školního roku Volnočasové aktivity -žáci na naší škole mohou navštěvovat tyto zájmové kroužky: historický kroužek dopravní výchova přípravka volejbalu pohybový kroužek aerobic kroužek VV a PČ přípravka basketbal chlapci plavání časopis Poškokáček čtenářský kroužek 2.st čtenářský kroužek 1.st. příprava k přij.zkouškám z JČ příprava k přij.zkouškám z M zdravotnický kroužek EKO kroužek kroužek dig.fotografie hrajeme si s češtinou

11 šikovné ruce hudební pěvecký -pěvecký sbor Melodie(60 žáků) -sportovní oddíly-odbíjená,košíková -vydávání školního časopisu Poškoláček,Ekologické listy -součástí výuky na 1.stupni je plavecký výcvik -jiné instituce- DDM,KS GAMA,BK NHO,VK NHO -výuka squashe pro sportovní třídy v rámci akce Squashem proti drogám a kriminalitě - podíl dětí na zkrášlování školy a jejího okolí ( výzdoba tříd a prostor školy ) - účast na soutěžích a akcích pořádaných ZŠ -nástěnky věnované problematice soc.-patologických jevů a zdravému živ.stylu V Ostravě dne Zpracovala:Mgr. Jitka Magincová ŠMP.

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 Náměty k primární prevenci sociálně patologických jevů, týkající se zdravého životního stylu a sociální výchovy Cílová skupina: žáci ZŠ a děti

Více

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2006-2007 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 se sídlem Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) školní rok 2013/2014 1 1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více