Primární prevence na škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární prevence na škole"

Transkript

1 Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální schůzku si mohou jak rodiče, tak i děti domluvit osobně, telefonicky ( ) nebo em: Ţáci mohou metodika prevence kontaktovat kdykoli v průběhu vyučování. Je moţný také kontakt přes SCHRÁNKU DÚVĚRY Nárůst rizikového chování včetně zneuţívání návykových látek v populaci mládeţe a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti, které navštěvují základní školu, patří k nejohroţenější skupině. Proto je důleţité poskytnout ţákům, přiměřeně jejich věku, co nejvíce informací o drogové problematice, problémovém chování /šikaně/, záškoláctví, zdravém ţivotním stylu, rasismu, xenofobii, vandalismu, naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. Školní metodik prevence se věnuje primárně problematice rizikového chování všech věkových kategorií. Z tohoto důvodu má naše škola vypracován plán Minimální preventivní strategie (MPS), který je dlouhodobým programem minimální prevence a zahrnuje do něj co nejvíce spolupracujících subjektů. Z této Minimální preventivní strategie vychází Minimální preventivní plán (MPP), který je vypracován na dobu jednoho roku. V rámci toho plánu je prováděna prevence rizikového chování ve všech činnostech, které jsou na škole vykonávány. Zákonní zástupci jsou s tímto plánem seznamováni pravidelně na třídních schůzkách. Kaţdým jednotlivým případem se zabývá preventivní tým, který danou situaci prozkoumá a stanoví postup, kterým se situace bude řešit. CÍLE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PLÁNU PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/ Dlouhodobé cíle informovat ţáky, pedagogy, zákonné zástupce a ostatní veřejnost o problematice sociálně patologických jevů (SPJ), preventivně působit na ţáky v oblasti SPJ, zkvalitňovat klima a prostředí školy, zapojit pedagogy do MPP,

2 spolupracovat se zákonnými zástupci a veřejností, podporovat volnočasové aktivity, vést ţáky k tomu, aby si dokázali vytvořit kvalitní hodnotový ţebříček, eliminovat agresivní, vulgární a hrubé chování ţáků, omezit nekázeň ţáků v hodinách a o přestávkách, zamezit poškozování školního majetku, vést ţáky k úctě k druhým lidem, zlepšit spolupráci mezi zákonnými zástupci a školou, sníţit absenci (neomluvenou, ale i častou krátkodobou), omezit negativní vlivy SPJ působící na harmonický rozvoj osobnosti ţáků, individuálně pracovat s rizikovými jedinci, pracovat s třídním kolektivem, zapojit zákonné zástupce do dění ve škole, zpracovat a realizovat dotazník v ročníku, zpracovat písemnou podobou /říjen: třídy, prosinec leden 8. a 9. třídy/. V ostatních třídách bude zpracován dle interní potřeby. 1.2 Střednědobé cíle vytvořit nástěnku ŠMP a sledovat pravidelně schránku důvěry, zveřejnit seznam dostupných materiálů v oblasti prevence SPJ, sledovat novinky v oblasti SPJ knihy, DVD,CD apod., vytvořit knihovničku s materiály k prevenci, odebírat časopis Prevence, působit preventivně v rámci vyučovacích hodin, spolupracovat s PPP, PČR, OSPOD, o. s. AVE a dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou SPJ, spolupráce jednotlivých členů preventivního týmu, podporovat a realizovat akce tříd, školní projekty, akce školy v oblasti SPJ. 1.3 Krátkodobé cíle seznámit zákonné zástupce s MPP, seznámit zákonné zástupce s akcemi pořádanými v oblasti SPJ, uplatňovat ve výuce skupinovou práci a rozvíjet tak klíčové kompetence, v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství apod. vyuţívat věkově přiměřené a aktivizující metody ( kresby, koláţe, výroba plakátů, apod.), které mapují různé oblasti SPJ, nabídnout ţákům volnočasové aktivity, zaměřit se na podporu zdravého ţivotního stylu, utvářet postoje ţáků ke zneuţívání drog, návykových látek, vytvořit nástěnku s protidrogovou tématikou a aktualizovat ji, realizace dotazníku pro ţáky : říjen třídy, prosinec a leden třídy a jeho zpracování

3 SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V oblasti prevence rizikového chování škola spolupracuje s institucemi, které se na tuto oblast specifikují. Nejuţší spolupráce je s těmito organizacemi: PPP v Českém Těšíně a Karviné (besedy, poradenská činnost), Úřad práce Český Těšín a Úřad práce Karviná (volba povolání), Občanské sdruţení AVE (besedy týkající se vztahů ve třídě, projevů negativního chování apod), Středisko výchovné péče Karviná (řešení výchovných problémů, pomoc zákonným zástupcům a ţákům), OSPOD Český Těšín (řešení výchovných problémů, účast na výchovných komisích), PČR (besedy, účast na výchovných komisích), Městská policie Český Těšín (besedy). PREVENTIVNÍ AKTIVITY Při působení na zvyšování odolnosti ţáků proti rizikovému chování vyuţíváme tyto aktivity a spolupráce: zapojení do projektu Zdravé zuby na 1. stupni, besedy pořádané o. s. AVE, Vztahy ve třídě pro 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník Šikana pro 8. a 9. ročník Komunikace pro 4. a 5. ročník besedy pořádané PČR, Bezpečnost dětí pro 7. ročník Právní vědomí pro 9. ročník Právní odpovědnost pro 8. ročník další besedy jsou uskutečňovány dle aktuálních potřeb besedy pořádané PPP, problematika dospívání pro 6. ročník beseda s MUDr. Petrem Kolářem Láska ano, děti ještě ne určená pro 8. ročníky, která je zaměřena na prevenci nechtěného otěhotnění, provádění sociogramů ve třídách s kázeňskými problémy ve spolupráci s okresním metodikem primární prevence, provádění a vypracovávání dotazníků na problematiku vztahů ve třídě a šikany /říjen/, účast v městské soutěţi O pohár starosty města /v průběhu školního roku/, účast na výchovných koncertech a divadelních představeních,

4 účast na akcích kulturního střediska, pořádání ekologických vycházek, tematické dny na 1. stupni, pořádání Školní olympiády ke Dni dětí - 2. stupeň / červen /, aktivity ke Dni dětí na 1. stupni, nabídka zájmových útvarů ve spolupráci s DDM nabídka nepovinných předmětů Sborový zpěv pěvecký sbor Ptáčata Sborový zpěv pěvecký sbor Zpívata Hudební tvorba : školní hudební skupina Zpracovala: Ivona Gryčová školní metodik prevence

5

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 v rámci Minimálního preventivního programu v oblasti rizikového chování Motto: Společně za zdravým způsobem života ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,příspěvková

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Místo poskytovaného vzdělání:plzeň-karlovarská 99 Minimální preventivní program Ředitel školy: ing.j.svoboda Metodik prevence: Mgr.B.Pytlíková Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více