MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Jméno autora: Schválil: Mgr. Alena Hlaváčová Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy

2 OBSAH 1. ÚVOD VĚCNÉ ZÁZEMÍ PRO REALIZACI MPP ŠKOLY SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ODBORNÍKY SPOLUPRÁCE S KOLEGY UPLATŇOVÁNÍ PŘIMĚŘENÝCH REPRESIVNÍCH NÁSTROJŮ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA VEŘEJNOST OBČANŮ, RODIČE NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE TEMATICKÉ BLOKY JEDNORÁZOVÉ AKCE CÍLE MPP NA KONCI 3., 5. A 9. ROČNÍKU SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHA 2 - CÍLE MPP NA KONCI 3., 5. A 9. ROČNÍKU PŘÍLOHA 3 - NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PŘÍLOHA 4 - ŠKOLSKÉ DOKUMENTY K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ.. 21 PŘÍLOHA 5 - ŠIKANA PROJEKT PRO 3. ROČNÍKY PŘÍLOHA 6 - DOTAZNÍK PRO TŘÍDNÍ UČITELE PŘÍLOHA 7 - CO DĚLAT KDYŽ DÍTĚ JE VE ŠKOLE POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY ŘEŠÍME ZÁŠKOLÁCTVÍ MÁME PODEZŘENÍ NA NETOLISMUS MÁME PODEZŘENÍ NA PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY MÁME PODEZŘENÍ NA DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA DÍTĚTI PŘÍLOHA 8 - NENIČ SVÉ ZDRAVÍ PROJEKT PRO 5. ROČNÍKY PŘÍLOHA 9 - PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PŘÍLOHA 10 - PARAGRÁFEK PŘÍLOHA 11 - DOPIS PRO RODIČE Stránka 2 z 49

3 moc. 1. Úvod V současné době lze stanovit dvě základní linie v prevenci rizikového chování: problematika protidrogová zejména tabákové výrobky a alkohol výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoji a podpoře sociálních kompetencí výcvik ke zvládání stresových situací a jejich správné vyhodnocení, komunikace, kritické myšlení. Nezbytné je také nabízet kontakty, kde žáci i jejich zákonní zástupci mohou hledat po- Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví a neplnění školních podmínek interpersonální agresivní chování agrese, šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií apod., delikventní chování kriminalita krádeže, sprejerství, delikvence, závislostní chování - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů, rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Stránka 3 z 49

4 2. Věcné zázemí pro realizaci MPP školy cílová skupina cíl MŠ prostory MŠ (hra, relaxace, setkání s rodiči) 1. stupeň čekací třídy, ŠD 2. stupeň čekací třídy všichni, široká veřejnost konzultační hodiny - čtvrtek všichni, široká veřejnost nástěnka MP všichni, široká veřejnost Školní poradenské pracoviště všichni knihovna pg pracovníci Informační systém 3. Spolupráce s ostatními odborníky instituce jméno kontakt PPP okresní metodik prevence Mgr. I. Oršulíková , Kappa Hranice Kontaktní a krizové centrum Kappa Přerov Městská policie Hranice Policie ČR Pprap. Klabačková Pedagogicko - psychologická poradna Mgr. Ivana Matysová Sociální odbor MěÚ Hranice Bc. M. Škapová R. Sutorý Středisko výchovné péče v Kelči Mgr. Raindl Miroslav Klinický psycholog a psychoterapeut Mgr. Zdeněk Kolařík Středisko výchovné péče Resocia Mgr. Petr Spurný Přerov Stránka 4 z 49

5 Plán - termín srpen říjen říjen 4. Spolupráce s kolegy Cíl Aktivity OSV pro posílení vztahů Seznámení nových pg zaměstnanců s hlavními cíli prevence. Jsou stanoveny priority prevence, dohodnut rozpočet a realizace MPP. Zodpovědná osoba Habermann Hlaváčová Hlaváčová Habermann říjen Práce s pravidly ve třídě Habermann říjen leden, duben průběžně Seznámení pg pracovníků s MPP. Jednotliví vyučující jsou seznámeni s tématy, které se týkají předmětů, které v tomto školním roce učí. Pg pracovníci jsou seznámeni s uplatňováním přiměřených represivních nástrojů řešení šikany a materiál Co dělat když. Doplnění MPP o problematiku krizové intervence. Využití znalosti typologie MBTI při vzdělávání žáků Pg pracovníci vedou žáky ke zdravému životnímu stylu. Pg pracovníci zaujímají odmítavý postoj ke zneužívání návykových látek a k nezdravému způsobu života. Pg pracovníci vytváří ve svých hodinách klima důvěry a tolerance. Hlaváčová Hlaváčová Hlaváčová Hlaváčová Habermann všichni pg pracovníci jednotlivý vyučující Způsob realizace výjezdní seminář společný rozhovor společné jednání prezenční seminář elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky prezenční seminář (4 dny) Řídí se morálním kodexem. Každá třída má dohodnutá pravidla, která si stanoví s TU a zveřejní je (do konce září). Ostatní vyučující tato pravidla re- Poznámky noví pg pracovníci se s cíli seznámí a mohou o nich diskutovat společné stanovisko pg pracovníci se s materiály seznámí a mohou na ně reagovat. pg pracovníci se s materiály seznámí Sníží se počet výchovných a klasifikačních opatření Stránka 5 z 49

6 Dodržují platné zákony a nařízení. průběžně Pg pracovníci pracují individuálně se žáky se speciálními potřebami, sociálním znevýhodněním. Pg pracovníci dbají na dodržování práv dítěte právo na fyzický, duševní, morální, duchovní a sociálně zdravý rozvoj. Spolupráce metodika prevence s výchovnou poradkyní v oblasti prevence rizikového chování. Spolupráce metodika prevence se školním psychologem Spolupráce metodika prevence s vedoucí učitelkou MŠ Organizace aktivit společných pro žáky různých věkových skupin. Organizace aktivit přímo žáky pro žáky (např. ve spolupráci se žákovským parlamentem). jednotlivý vyučující vyučující Hlaváčová Hlaváčová Hlaváčová Pověření jednotlivci spektují. Dodržování doporučení PPP (jiných odborníků). Příprava vých. komisí Poradenská činnost Poradenská činnost Různé akce sportovní soutěže, setkání, ŠvP, karnevaly, projektové vyučování, projekty apod. Dobrý průběh komisí. Správné řešení a prevence. Správné řešení problémových situací Zvyšování bezpečného prostředí, důvěry. 5. Uplatňování přiměřených represivních nástrojů zodpovídá obsah pg pracovníci Důsledné dodržování zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, včetně oznamovací povinnosti (v tomto pořadí zák. zástupci, vedení školy, OSPOD, Policie ČR). V případě podezření, že dítě je ve škole pod vlivem návykové látky viz příloha č. 7.1 Při důvodném podezření, že se jedná o šikanu, se postupuje podle metodického pokynu viz příloha č. 9 V případě dealerství se postupuje podle metodického pokynu viz příloha č. 7.1 Důsledně potírat kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek v případě, že vidí žáka zneužívat návykové látky, zasáhne vhodným způsobem. Stránka 6 z 49

7 6. Aktivity zaměřené na veřejnost občanů, rodiče plán zodpovídá úkol září metodik Dopis pro rodiče viz příloha č. 11 průběžně Kunovská Pokračovat ve spolupráci s KRPŠ (finanční spoluúčast). Kučírková Janoušková Působit na rodiče přes školskou radu prezentace školy, pomoc při získávání finančních prostředků (např. grantová řízení, příspěvek na ŠvP, výjezdy). metodik Možnost využití konzultačních hodin. Purgertová Hašová Působit na veřejnost přes žákovskou samosprávu (účast na akcích, pomoc při organizaci akcí). všichni Navodit prostředí důvěry pro řešení problémů žáků ve škole i mimo školu (neodmítnout pomoc, radu, poskytnout kontakty). Hlaváčová, TU 5. roč. Navázat spolupráci s vesnickými školami společné akce z oblasti prevence rizikového chování např. Paragráfek. tř.učitelé, MŠ Seznámit rodiče s MPP konzultace, nástěnka. listopad Polláková Akce Zdravá školka. prosinec Polláková Vánoční besídka pro rodiče a sourozence. únor Polláková Den otevřených dveří s pohádkovým představením. duben Polláková Beseda s policií. březen Hlaváčová Rodičovská univerzita téma šikana, závislosti. květen Polláková Výlet s rodiči a sourozenci. květen Polláková Besídka pro veřejnost Den matek Stránka 7 z 49

8 7. NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE 7.1 Tematické bloky Ročník Zodpovídá téma znalosti termín MŠ 1. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Polláková třídní učitel třídní učitel třídní učitel metodik, TU třídní učitel třídní učitel Zdravý životní styl Poznávání lidí Zdravé prostředí Výchova ke zdraví Poznávání lidí 2. ročník Psychohygiena Lidské vztahy Člověk a jeho zdraví Mezilidské vztahy Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví Návykové látky a zdraví Soužití lidí Životospráva, režim dne, styl života. Kamarádství, vztahy k ostatním. Ve spolupráci s rodiči oddálit kontakt s návykovou látkou, podpora zájmových činností. Denní režim, zdraví a nemoc, hygiena. Kamarádství, vztahy k ostatním noví spolužáci. Organizace vlastního času, režim dne. Tolerance, empatie, vztahy ve třídě, vztahy v rodině. Problémové situace. Zdravá strava, návykové látky (léky apod.) Šikana, sebepoznání, osobní bezpečí. Právo a spravedlnost. Vzájemné vztahy. Návykové látky a zdraví, počítače, osobní bezpečí. Legální drogy alkohol, tabákové výrobky, ochrana zdraví, odmítnutí. Komunikační situace a dovednosti, kyberšikana. září - červen září - červen únor září - listopad květenčerven září září, březen - červen říjen, listopad říjen, listopad 1x za pololetí rozpočet 1 000,- 500,- 400,- grant* 400,- grant* 400,- 200,- grant** 200,- grant** MÚ 400,- forma realizace vyučovací jednotka vyučovací hodina spaní ve škole, ŠvP vyučovací hodina vyučovací hodina zážitková lekce skupinová práce interaktivní výcvik zážitková lekce projektové vyučování vyučovací jednotka soutěž, vyučovací jednotka Interaktivní výcvik, soutěž projekty ročníku, vyučovací hodina 6. ročník Drábek Internet jako svo- Autorský zákon, nežádoucí pošta, netiúnor - březen 400,- vyučovací hodina Stránka 8 z 49

9 7. ročník 8. ročník třídní učitel učitel VO a VKZ JČ, VO Drábek bodné médium Moje vztahy k druhým lidem Novodobé pirátství PŘ, VO, Sexualita VO VO třídní učitel Závislosti 9. ročník Multikulturalita Protiprávní jednání Drogová prevence keta pravidla a zásady chování v síti internet. Vzájemné poznávání se ve skupině, chyby při poznávání lidí, problémy s dospíváním. Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost Autorský zákon, hudba na nosičích, na internetu. Sexuální dospívání a reprodukční zdraví, pohlavně přenosné choroby, sexuální kriminalita, rizikové prostředí. Zneužívání návykových látek, patologické hráčství, alkoholismus, producenti drog. Projevy diskriminace, rasismus, xenofobie, holocaust Cvičení sebekontroly, právní systém, jedinečnost každého člověka. Osobní růst, prevence rizikového chování, ochrana zdraví. září, průběžně 200,- grant * Etnický původ prosinec 400,- průběžně leden únor, květen - červen říjen - prosinec říjen, květen březen - duben září 800,- 400,- grant* vyučovací hodina, zážitková lekce vyučovací hodina projekt, vyučovací hodina vyučovací hodina, plakáty vyučovací hodina zážitková lekce, vyučovací hodina grant* grant** - grant MŠMT Společně za bezpečnou školu - grant MÚ Hranice - Paragráfek Stránka 9 z 49

10 7.2 Jednorázové akce ročník téma zodpovídá plán MŠ Plavecký výcvik Polláková duben - květen 1. roč. Adaptační kurz třídní učitelé září-říjen 1.stupeň Školy v přírodě třídní učitelé červen 5., 8.roč Lyžařské kurzy pověření uč. zima 2.,3.roč. Plavecký výcvik třídní učitelé podzim ŠD Celoroční práce školní družiny vychovatelky celý rok 1.-9.roč. Nabídka volnočasových aktivit jednotlivý uč. celý rok 9.ročník Absolventské práce - jedinci jednotlivý uč. 2.pololetí 1.-9.roč. Sportovní, kulturní a zájmové akce dle plánu školy. jednotlivý uč. celý rok 7.3 Cíle MPP na konci 3., 5. a 9. ročníku Viz příloha č. 2 Stránka 10 z 49

11 8. SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE ročník Aktivita plán zodpovídá forma zajištění rozpočet MŠ Zdraví dětí - projekt listopad Polláková aktivity 100,- MŠ Beseda s policií duben Polláková beseda dodavatel MŠ Exkurze u hasičů duben Polláková exkurze 100,- MŠ Exkurze u policie duben Polláková exkurze 100, roč. Tři dny s třídním září TU Inter.výcv. PŠÚ 1. stupeň Dopravní tematika besedy, dopravní hřiště. podzim, duben Bouchala besedy, výcvik dodavatel akce 1. roč. Beseda s MP Bezpečné duben Tomečková beseda 100,- chování 2. roč. Návštěva RZS březen Týralíková exkurze 100,- 2. roč. Společně za bezpečnou září -říjen Hlaváčová,TU zážitková grant* školu - Méďové lekce 2. roč. Návštěvna služebny MP duben Tomečková exkurze 100,- 3. ročník Besedy s M P Nebezpečné květen Tomečková besedy 200,- situace 2. roč. Chraň sebe i své kamarády únor TU projekt 500,- - VDO 3. roč. Šikana a vztahy mezi listopad Hlaváčová,TU interakt. 400,- žáky výcvik 4., 5. roč. Paragráfek říjen Hlaváčová soutěž grant** 500,- 4.roč. Projekt Kdo jsem já. říjen TU projekt 500,- 4.roč. Společně za bezpečnou školu Jonatán a R.S.B., s.r.o. září Hlaváčová,TU zážitková lekce grant* 5.roč. Beseda s MP - Šikana březen Tomečková beseda 100,- 5.roč. Nenič své zdraví závislosti, dle zájmu Hlaváčová,TU interakt. 500,- návykové látky. výcvik zájemci Spaní ve škole - vztahy průběžně TU aktivity 500,- 6. roč. Adaptační kurz září TU,Hlaváčová Inter. výc. PŠÚ 6.roč. Občan a jeho postavení červen PK ČJ, D, VO projekt 500,- ve městě - VDO 7.roč. Člověk na ostrově - OSV říjen PK ČJ, D, VO projekt 500,- 8. roč. Hledám svůj svět - OSV únor PK ČJ, D, VO projekt 500,- 9. roč. Multikulturalita květ - čer PK ČJ, D, VO projekt 500,- 9.roč. Společně za bezpečnou říjen Hlaváčová,TU zážitková grant* školu Petřin příběh lekce 9. roč. Láska ano, děti ještě říjen Andrýsková beseda 100,- ne. - beseda vybrané Práce se třídou Individ. Hlaváčová 500,- vybrané Depistážní dotazník vztahy ve třídě. individuálně Hlaváčová 500,- grant* - grant MŠMT grant** - grant MÚ Hranice PŠÚ Pomáháme školám k úspěchu Stránka 11 z 49

12 9. Použitá literatura Fojtíková, Z. Cesta k nápravě I. Cyklus s dr. Kolářem o šikaně. Rodina a škola č. 6-7, 2000 Prevence, ročník 3, 4 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP, Praha 2005 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 14514/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j.: 28275/ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / Minimální preventivní program pro MŠ, Bc. Lukáš Eisenvort Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 Strategický protidrogový plán Ol. kraje na období Strategie prevence kriminality na léta Krajský plán primární prevence na léta 2013/2014 Stránka 12 z 49

13 PŘÍLOHA 1 - HODNOCENÍ PLNĚNÍ MPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Hlavní cíle MPP byly ve školním roce 2013/2014 úspěšně splněny. Shodují se s obecnými cíli školy a vycházejí z cílů, stanovených ve strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti rezortu školství a Strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Olomouckém kraji. 1. Vzdělávání: metodik prevence - Kreativní a motivující výuka na školách v rámci grantového projektu Autorita a kreativita jako nástroj pro pedagogy - - samostudium pedagogičtí pracovníci - aktivity OSV školil metodik prevence - viz zpráva jednotlivých předmětových komisí 2. Školní vzdělávací program: Pedagogičtí pracovníci i v tomto roce doplnili ŠVP v oblasti klíčových kompetencí a průřezových témat, které úzce souvisí s plněním cílů MPP. Na doporučení ČŠI došlo opět k úpravě a aktualizaci ŠVP. 3. Organizace prevence: metodik prevence - Minimální preventivní program byl vypracován se všemi přílohami Co dělat, když. Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska nebezpečí výskytu rizikového chování - došlo k dalšímu zviditelnění metodika na druhém stupni (díky účasti na projektu a dalších aktivitách). Řada pedagogů při problémech ve třídě metodika kontaktovala a konzultovala možná řešení. Schránka důvěry stejně jako loni využívali žáci prvního stupně, řešili své drobné křivdy a stížnosti. Poradenská služba konzultační hodiny, řešení konkrétních případů. Spolupráce se speciálními pracovišti a preventivními zařízeními PPP, odbor sociálních věcí MÚ. Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami ze školení, internetu apod. Úspěšný grant na MÚ Hranice Paragráfek - bude realizován ve školním roce 2014/2015. Úspěšný grant na MŠMT pomoc při plnění MPP realizace v příštím školním roce. Pomoc při tvorbě projektů a účast na nich (2., 3.) ročník, vyhodnocení s ohledem na klima ve třídě. Vytvoření skupiny, která se věnuje OSV a EV na škole (Pomáháme školám k úspěchu). Příprava adaptačních kurzů pro budoucí šesťáky, schůzka s rodiči. ostatní pedagogové - Využití volného času ve škole pracují kroužky pro žáky. Stránka 13 z 49

14 Třídní učitelé společně s ostatními učiteli citlivě, ale důrazně řešili zárodeční podoby šikany a další přestupky s ní související. Vždy byl navázán kontakt se zákonnými zástupci žáka. Školní řád obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek. Vytvoření manuálu tři dny s třídním učitelem. Nespecifická primární prevence Ročník Téma Znalosti Forma realizace Rozpočet MŠ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Zdravý životní styl, zdravé prostředí Režim dne, styl života, zájmová činnost. Cílem bylo oddálit kontakt s návykovou látkou. vyučovací jednotka 1 000,- Poznávání lidí Kamarádství, vztahy k ostatním vyučovací jednotka Výchova ke Denní režim zdraví, nemoc. vyučovací hodina, 500,- zdraví, poznávaní Kamarádství, vztahy k ostatním lidí noví spolužáci. adaptační kurz se spaním ve škole Škola v přírodě Vztahy ve třídě, spolupráce, sebepoznání, pětidenní pobyt 200,- poznání druhých Psychohygiena, lidské vztahy Škola v přírodě Člověk a jeho zdraví Mezilidské vztahy Škola v přírodě Lidé kolem nás, člověk a jeho zdraví Návykové látky a zdraví, soužití lidí Internet jako svobodné médium, vztahy k druhým lidem Etnický původ, novodobé pirátství Organizace vlastního času, režim dne. Tolerance, empatie, vztahy ve třídě. Vztahy ve třídě, spolupráce, sebepoznání, poznání druhých. Zdravá strava, návykové látky, šikana, sebepoznání, osobní bezpečí. Vztahy ve třídě, spolupráce, sebepoznání, poznání druhých Právo a spravedlnost, vzájemné vztahy, návykové látky, počítače, osobní bezpečí. Legální drogy, ochrana zdraví, odmítnutí, komunikační dovednosti, kyberšikana. Autorský zákon, netiketa, chování v síti internet, vzájemné poznávaní se ve skupině, chyby při poznávání lidí, problémy s dospíváním. Rovnocennost etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, autorský zákon, hudba na nosičích. vyučovací hodina, projekty 300,- pětidenní pobyt 200,- vyučovací hodina, práce ve skupinách 400,- pětidenní pobyt 200,- vyučovací hodina, projektové vyučování vyučovací hodina, projekty vyučovací hodina, projekty ročníku vyučovací hodina 300,- 400,- 400,- 400,- Stránka 14 z 49

15 8. ročník 9. ročník Sexualita, závislosti Multikulturalita, protiprávní jednání, drogová prevence Závěrečné práce Sexuální dospívání, pohlavně přenosné nemoci, sexuální kriminalita, rizikové prostředí, zneužívání návykových látek, patologické hráčství. Projevy diskriminace, rasismus, xenofobie, cvičení sebekontroly, právní systém, prevence rizikového chování, ochrana zdraví. Kriminalita, kouření, drogy, sebepoznání, vystupování před kolektivem. vyučovací hodina, projekt, tvorba plakátů vyučovací hodina 800,- 400,- tvorba práce, její 3 000,- obhajoba ŠD Celoroční plán Vztahy mezi žáky. hodina ŠD - Specifická primární prevence Ročník Téma Znalosti Forma realizace MŠ 1. ročník Práce hasičů a policie Zdraví dětí Jsem školákem Seznámit se s prací a úkoly hasičů a policie jak pomáhají, proč jsou důležití. Aktivity zaměřené na zdravý životní styl a vztahy v dětském kolektivu. Žáci si vytváří vztahy ve třídě, poznávají své nové kamarády, přijímají svou roli. beseda, exkurze projekt adaptační kurz se spaním ve škole, škola v přírodě interaktivní beseda 2. ročník Jak se chovat při požáru Žáci se učí na modelových situacích, jak postupovat při požáru. Práva a povinnosti Vztahy mezi žáky, aktuální problémy třídy. projekt Méďové Jak se zachovat v některých životních situacích. projekt 3. ročník Městská policie Žáci se seznamují s prací Městské policie. beseda Vietnamská men- Rozdíly mezi kulturami, soužití lidí různých projekt šina národností. Šikana a vztahy Interaktivní výcvik, který prohlubuje pozitivní interaktivní výcvik mezi žáky vztahy ve třídě. 4. ročník Kdo jsem já, kdo Sebepoznání, poznání druhých, vzájemné projekt jsme my vztahy. Jonatán a Vztahy mezi vrstevníky, vztahy mezi dětmi a projekt R.S.B.,s.r.o. dospělými. Jak řešit šikanu. 4.,5.roč. Paragráfek Soutěž o právním vědomí a spolupráci. soutěž 5. ročník Šikana Beseda s MP. beseda 5. ročník Nenič své zdraví Závislosti, návykové látky odmítnutí. projekt zájemci Spaní ve škole Vztahy ve třídě, sebepoznání, poznávání druhých. aktivity 1. stupeň Dopravní výchova Žáci se seznamují s dopravními předpisy, řeší besedy, doprav- dopravní situace, ní hřiště Stránka 15 z 49

16 6. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník Občan a jeho postavení ve městě Žáci se seznámili s možnostmi, jak a na koho se obrátit na městském úřadu. projekt Unplugged Testování žáků i jejich rodičů. testy Člověk na ostrově Cílem byla podpora týmové práce skupinová projekt komunikace, role ve skupině. Multikulturalita Projekt se zaměřil na soužití lidí různých kultur, projekt přesvědčení a různého stylu života. Petřin příběh Prevence zneužívání návykových látek projekt Nejzdařilejší akce primární prevence: 2. ročník Na začátku roku žáci absolvovali interaktivní lekci, která byla hrazena z grantu MŠMT (Společně za bezpečnou školu). Cílem bylo podněcovat u žáků toleranci a empatii, podpořit pozitivní vztahy ve třídě a upozornit na vztahy v rodině. Žáci na pozadí pohádky řešili některé problémové situace. Program, který realizovalo sdružení D, se setkalo s velkým úspěchem u žáků i učitelů. V tomto ročníku jsme se zaměřili na seznámení žáků s jejich právy a povinnostmi. V jednodenním projektu (Práva a povinnosti) diskutovali o právech dětí, o právech ve škole, o školním řádu apod. Podstatné bylo, že ke každému právu přiřazovali povinnost, která je nedílnou součásti života v demokratické společnosti. Na projektu spolupracoval metodik prevence, který provedl šetření ve třídě a navrhl další práci se třídou. Žákům vyhovovala práce v komunitním kruhu a otevřená diskuse o vztazích ve třídě. 3. ročník V tomto ročníku jsme se zaměřili na vztahy mezi žáky. Jednotlivých třídám se metodik prevence věnoval zvlášť podle potřeb jednotlivých třídních kolektivů. 4. ročník V rámci projektu Společně za bezpečnou školu (grant MŠMT)se žáci na pozadí příběhu s prvky science fiction učili řešit jednotlivé fáze šikany. Vytvářeli živé obrazy, které vyjadřovali pocity a emoce jednotlivých hrdinů. Příběh dotvářeli a hledali jeho nejlepší řešení. Interaktivní lekce sdružení D se jmenovala Jonatán a R. S. B., s.r.o. Lekce byla hodnocena žáky velmi kladně, navazovaly na ni další aktivity tříd na podporu kamarádských vztahů. 4., 5. ročník Pro žáky hranických škol a okolí naše škola uspořádala adrenalinovou soutěž Paragráfek. Jejím cílem je upozornit širokou veřejnost na prodej legálních drog (alkoholu a tabákových výrobků) osobám mladším 18 let. Žáci prokazovali své znalosti zákonů, prezentovali své názory na aktuální témata ze života, rozvíjeli týmovou spolupráci pod časovým tlakem, na základě fiktivního příběhu rozhodovali o důležitých zákonech společnosti a v posledním kole tipovali věk figurantů (zkusili si tak, jak je pro prodejce Stránka 16 z 49

17 6. ročník těžké rozhodnout, zda mohou alkohol a cigarety prodat). Na realizaci jsme získali grant MÚ, ke spolupráci byla přizvána policie a další významné subjekty města. Akce se stala již tradiční a je všemi hodnocena jako velmi zdařilá. Další zážitkovou lekcí hrazenou z grantu MŠMT (Společně za bezpečnou školu) byl program Outsider na podporu nově vznikajících kolektivů, převážně zaměřen na šikanu. Žáci dostali informace o formách šikany, jejích stádiích, na koho se obrátit a jak pomoci. Největším přínosem byla možnost, aby si žáci postoje a chování vyzkoušeli v inscenovaných situacích. V dalších hodinách potom žáci se svým třídním učitelem diskutovali a vytvářeli pravidla třídy. 8. ročník Praxí ověřený projekt Hledám svůj svět se zaměřil na osobnostně sociální výchovu. Cílem bylo upozornit na lidské emoce, jejich projevy a zvládání. Žáci se při aktivitách dozvěděli něco nového o sobě i svých spolužácích. Velmi oceňuji, že jsem se mohla projektu jako metodik prevence účastnit a ovlivnit i jeho průběh a hodnocení. 9. ročník Tento věk s sebou přináší riziko experimentování s návykovou látkou. Proto jsme pro žáky z grantu MŠMT (Společně za bezpečnou školu) objednali u sdružení D zážitkovou lekci, která pravdivě informovala o riziku zneužívání a o řešení krizových situací, které mohou ve spojení s drogou nastat. Žáci měli možnost pravdivý příběh v jednotlivých jeho částech upravovat a hledat možné alternativy řešení. Financování prevence nespecifická ,- vlastní zdroje specifická ,- vlastní zdroje granty ,- MÚ Hranice ,- MŠMT Společně za bezpečnou školu Celkem ,- Stránka 17 z 49

18 PŘÍLOHA 2 - Cíle MPP na konci 3., 5. a 9. ročníku Na konci 3. ročníku by měl žák mít: Znalosti dovednosti postoje Jak společně s rodiči stanovit svůj denní režim. Hodnota zdraví, jak předcházet nemocím a úrazům. I léky jsou drogy, které nám z rukou lékaře pomáhají. Jak poznávat lidi, jak s nimi komunikovat a vycházet. Osobní bezpečí. Návykové látky jejich působení na náš organismus. Spolupodílet se na organizování volného času příprava na vyučování, zájmy, relax a odpočinek Péče o tělo, hygiena, ochrana zdraví, otužování. Volba vhodné stravy. Jak nezneužívat léky. Pěstovat pozitivní vztahy k ostatním, hledat kamarády. Sebepoznání a sebepojetí co o sobě vím. Pozitivní vztahy v rodině. Orientovat se v krizových situacích, těmto situacím předcházet. Výběr kamarádů. Přivolat pomoc. Odmítat nabízené návykové látky alkohol, cigarety. Na konci 5. ročníku by měl žák mít: znalosti dovednosti postoje Člověk a jeho zdraví správná strava, cvičení, otužování, trávení volného času, základy sexuální výchovy. Organizace a plánování volného času vhodné trávení sport, koníčky. V případě potřeby dovednost relaxace a odpočinku. Mezilidské vztahy, právo a spravedlnost, práva a povinnosti, principy demokracie. Média a komunikace. Novodobé pirátství. Návykové látky a jejich působení závislost, zneužívání, zdravotní rizika. Jiné závislosti počítač, gambling apod. První pomoc Spoluvytvářet a dodržovat pravidla třídy, školy. Ke každému právu přiřadit i povinnosti jednotlivce. Umění komunikace v rámci sociální skupiny. Využití internetu. Chápání vlivu médií na každodenní život jedince. Vztah mediálního sdělení a reality. Vybírat vhodné programy. Odmítat nabízené návykové látky, poskytnout první pomoc při předávkování, přivolat pomoc. Umět poskytnout první pomoc adekvátně k věku. Přijmout dobře míněné rady. Mít pochopení pro určité hodnoty vzdělání, sport, Pozitivní vztah k vlastnímu tělu. Orientovat se v otázkách aktivního zdraví. Používání léků v domácnosti. Budování demokratických vztahů ve třídě a škole. Pracovat na toleranci a empatii ve vztahu k okolí. Odmítání násilného chování. Poskytnout pomoc s ohledem na svůj věk. I cigarety a alkohol, které bývají běžně doma, nám mohou ublížit. Vytvářet si vhodný žebříček hodnot. Cenit si vlastního těla. Akceptování rozlišností mezi lidmi pohlaví, vzhled, dovednosti, Přistupovat ke každému jako k jedinečné bytosti. Respektovat odlišnosti a názory ostatních umění poslouchat a vhodně reagovat. Pochopení reklamy a jejího poslání nenechat se ovlivnit klamavou reklamou. Internet a další komunikační technologie brát jako pomocníky, nezneužívat je. Přijímat zodpovědnost za své chování. Chránit zdraví své i ostatních. Stránka 18 z 49

19 Na konci 9. ročníku by měl žák mít: znalosti dovednosti postoje Pozitivní a negativní účinky Jak odolat vrstevníkům a Drogy nejsou řešením. jednotlivých drog. Doping. nezačít. Tělesná a duševní hygiena. Civilizační choroby. Zvládání stresových situací, uvolnění, relaxace. Dobrý vztah k sobě samému pozitivní naladění mysli. Fungování a vliv médií ve společnosti. Autorský zákon. Vztahy k ostatním. Etnický původ. Národnostní menšiny. Dospívání a sexualita. Pohlavně přenosné choroby, nebezpečí návykových látek, sexuální kriminalita. Bezpečné chování. Cvičení sebekontroly. Chápat role médií v každodenním životě. Práce s nosiči, internetem. Zásady a pravidla chování v síti internet. Vyhodnotit záměr tvůrců reklam. Vzájemné poznávání ve skupině, chyby při poznávání lidí. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. Rozpoznání projevů rasové nesnášenlivosti, důvody jejich vzniku. Komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Rozvoj dovedností, jak hledat pomoc. Rozvoj nezávislosti a tolerance. Rozpoznat rizikové prostředí, konfliktní a krizové situace. Každý člověk je jedinečný. Tolerantní přístup k jiným názorům. Chápání médií jako nabídky názorů, postojů,.. Nenechat se ovlivnit každou reklamou. Chápat lidská práva jako regulativ vztahů. Zodpovědnost vůči vlastní osobě. Ochota chápat odlišnosti etnických skupin a kultur. Uvědomovat si a respektovat negativní projevy dospívání. Být zodpovědný k sobě i druhým. Rozvoj sebepoznání. Vnímání vlastních emocí v určitých situacích. Ochota vyhledat pomoc. Ochota pomoci druhému. Stránka 19 z 49

20 PŘÍLOHA 3 - Nabídka volnočasových aktivit název kroužku ročník vedoucí Digitální fotografie Ing. Petr Drábek Dotykové technologie Ing. Petr Drábek Zpracování 3 D Ing. Petr Drábek Míčové hry Mgr. Jan Bouchala Míčové hry Mgr. Jan Bouchala Florbal Mgr. Ivana Andrýsková Novinářský kroužek Mgr. Dagmar Janoušková Sportovní hry Bc. Pavel Mȕnster Keramika Mgr. Michaela Krumniklová, Jana Mrnuštíková Keramika - pokročilí Jana Mrnuštíková Pavlína Kuchaříková Keramika - začátečníci Jana Mrnuštíková Mgr. Žaneta Suchánková Pohybově taneční Renata Musilová Výtvarný kroužek Bc. Martina Polláková Stolní a společenské hry Mgr. Jan Bouchala Turistický kroužek Michaela Krumniklová Mezinárodní klub Mgr. Marie Šturmová Stránka 20 z 49

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Rožňavská 21, 779 00 OLOMOUC, Tel.: 585 759 111, Fax: 585 759 112, e-mail:zsroznavska@post.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Příručka pro učitele 2. stupně

Příručka pro učitele 2. stupně PREVENCE NA ZŠ PRAKTICKÉ Příručka pro učitele 2. stupně Mgr. Martina Lenhartová Králíky 2012 Obsah ÚVOD... 1 VZTAHY VE TŘÍDĚ, ŠIKANA... 2 ZÁŠKOLÁCTVÍ... 9 VOLNÝ ČAS, ZÁJMOVÁ AKTIVITA... 13 ZDRAVÁ VÝŽIVA,

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika školy 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 24-25 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpracovala: Mgr. Marcela Hadamčíková 5.9.24 OBSAH ÚVOD 3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY. Stav školy,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO TVORBU MPP a) teoretické a legislativní zázemí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více