MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Jméno autora: Schválil: Mgr. Alena Hlaváčová Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy

2 OBSAH 1. ÚVOD VĚCNÉ ZÁZEMÍ PRO REALIZACI MPP ŠKOLY SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ODBORNÍKY SPOLUPRÁCE S KOLEGY UPLATŇOVÁNÍ PŘIMĚŘENÝCH REPRESIVNÍCH NÁSTROJŮ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA VEŘEJNOST OBČANŮ, RODIČE NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE TEMATICKÉ BLOKY JEDNORÁZOVÉ AKCE CÍLE MPP NA KONCI 3., 5. A 9. ROČNÍKU SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHA 2 - CÍLE MPP NA KONCI 3., 5. A 9. ROČNÍKU PŘÍLOHA 3 - NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PŘÍLOHA 4 - ŠKOLSKÉ DOKUMENTY K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ.. 21 PŘÍLOHA 5 - ŠIKANA PROJEKT PRO 3. ROČNÍKY PŘÍLOHA 6 - DOTAZNÍK PRO TŘÍDNÍ UČITELE PŘÍLOHA 7 - CO DĚLAT KDYŽ DÍTĚ JE VE ŠKOLE POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY ŘEŠÍME ZÁŠKOLÁCTVÍ MÁME PODEZŘENÍ NA NETOLISMUS MÁME PODEZŘENÍ NA PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY MÁME PODEZŘENÍ NA DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA DÍTĚTI PŘÍLOHA 8 - NENIČ SVÉ ZDRAVÍ PROJEKT PRO 5. ROČNÍKY PŘÍLOHA 9 - PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PŘÍLOHA 10 - PARAGRÁFEK PŘÍLOHA 11 - DOPIS PRO RODIČE Stránka 2 z 49

3 moc. 1. Úvod V současné době lze stanovit dvě základní linie v prevenci rizikového chování: problematika protidrogová zejména tabákové výrobky a alkohol výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoji a podpoře sociálních kompetencí výcvik ke zvládání stresových situací a jejich správné vyhodnocení, komunikace, kritické myšlení. Nezbytné je také nabízet kontakty, kde žáci i jejich zákonní zástupci mohou hledat po- Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví a neplnění školních podmínek interpersonální agresivní chování agrese, šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií apod., delikventní chování kriminalita krádeže, sprejerství, delikvence, závislostní chování - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů, rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Stránka 3 z 49

4 2. Věcné zázemí pro realizaci MPP školy cílová skupina cíl MŠ prostory MŠ (hra, relaxace, setkání s rodiči) 1. stupeň čekací třídy, ŠD 2. stupeň čekací třídy všichni, široká veřejnost konzultační hodiny - čtvrtek všichni, široká veřejnost nástěnka MP všichni, široká veřejnost Školní poradenské pracoviště všichni knihovna pg pracovníci Informační systém 3. Spolupráce s ostatními odborníky instituce jméno kontakt PPP okresní metodik prevence Mgr. I. Oršulíková , Kappa Hranice Kontaktní a krizové centrum Kappa Přerov Městská policie Hranice Policie ČR Pprap. Klabačková Pedagogicko - psychologická poradna Mgr. Ivana Matysová Sociální odbor MěÚ Hranice Bc. M. Škapová R. Sutorý Středisko výchovné péče v Kelči Mgr. Raindl Miroslav Klinický psycholog a psychoterapeut Mgr. Zdeněk Kolařík Středisko výchovné péče Resocia Mgr. Petr Spurný Přerov Stránka 4 z 49

5 Plán - termín srpen říjen říjen 4. Spolupráce s kolegy Cíl Aktivity OSV pro posílení vztahů Seznámení nových pg zaměstnanců s hlavními cíli prevence. Jsou stanoveny priority prevence, dohodnut rozpočet a realizace MPP. Zodpovědná osoba Habermann Hlaváčová Hlaváčová Habermann říjen Práce s pravidly ve třídě Habermann říjen leden, duben průběžně Seznámení pg pracovníků s MPP. Jednotliví vyučující jsou seznámeni s tématy, které se týkají předmětů, které v tomto školním roce učí. Pg pracovníci jsou seznámeni s uplatňováním přiměřených represivních nástrojů řešení šikany a materiál Co dělat když. Doplnění MPP o problematiku krizové intervence. Využití znalosti typologie MBTI při vzdělávání žáků Pg pracovníci vedou žáky ke zdravému životnímu stylu. Pg pracovníci zaujímají odmítavý postoj ke zneužívání návykových látek a k nezdravému způsobu života. Pg pracovníci vytváří ve svých hodinách klima důvěry a tolerance. Hlaváčová Hlaváčová Hlaváčová Hlaváčová Habermann všichni pg pracovníci jednotlivý vyučující Způsob realizace výjezdní seminář společný rozhovor společné jednání prezenční seminář elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky prezenční seminář (4 dny) Řídí se morálním kodexem. Každá třída má dohodnutá pravidla, která si stanoví s TU a zveřejní je (do konce září). Ostatní vyučující tato pravidla re- Poznámky noví pg pracovníci se s cíli seznámí a mohou o nich diskutovat společné stanovisko pg pracovníci se s materiály seznámí a mohou na ně reagovat. pg pracovníci se s materiály seznámí Sníží se počet výchovných a klasifikačních opatření Stránka 5 z 49

6 Dodržují platné zákony a nařízení. průběžně Pg pracovníci pracují individuálně se žáky se speciálními potřebami, sociálním znevýhodněním. Pg pracovníci dbají na dodržování práv dítěte právo na fyzický, duševní, morální, duchovní a sociálně zdravý rozvoj. Spolupráce metodika prevence s výchovnou poradkyní v oblasti prevence rizikového chování. Spolupráce metodika prevence se školním psychologem Spolupráce metodika prevence s vedoucí učitelkou MŠ Organizace aktivit společných pro žáky různých věkových skupin. Organizace aktivit přímo žáky pro žáky (např. ve spolupráci se žákovským parlamentem). jednotlivý vyučující vyučující Hlaváčová Hlaváčová Hlaváčová Pověření jednotlivci spektují. Dodržování doporučení PPP (jiných odborníků). Příprava vých. komisí Poradenská činnost Poradenská činnost Různé akce sportovní soutěže, setkání, ŠvP, karnevaly, projektové vyučování, projekty apod. Dobrý průběh komisí. Správné řešení a prevence. Správné řešení problémových situací Zvyšování bezpečného prostředí, důvěry. 5. Uplatňování přiměřených represivních nástrojů zodpovídá obsah pg pracovníci Důsledné dodržování zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, včetně oznamovací povinnosti (v tomto pořadí zák. zástupci, vedení školy, OSPOD, Policie ČR). V případě podezření, že dítě je ve škole pod vlivem návykové látky viz příloha č. 7.1 Při důvodném podezření, že se jedná o šikanu, se postupuje podle metodického pokynu viz příloha č. 9 V případě dealerství se postupuje podle metodického pokynu viz příloha č. 7.1 Důsledně potírat kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek v případě, že vidí žáka zneužívat návykové látky, zasáhne vhodným způsobem. Stránka 6 z 49

7 6. Aktivity zaměřené na veřejnost občanů, rodiče plán zodpovídá úkol září metodik Dopis pro rodiče viz příloha č. 11 průběžně Kunovská Pokračovat ve spolupráci s KRPŠ (finanční spoluúčast). Kučírková Janoušková Působit na rodiče přes školskou radu prezentace školy, pomoc při získávání finančních prostředků (např. grantová řízení, příspěvek na ŠvP, výjezdy). metodik Možnost využití konzultačních hodin. Purgertová Hašová Působit na veřejnost přes žákovskou samosprávu (účast na akcích, pomoc při organizaci akcí). všichni Navodit prostředí důvěry pro řešení problémů žáků ve škole i mimo školu (neodmítnout pomoc, radu, poskytnout kontakty). Hlaváčová, TU 5. roč. Navázat spolupráci s vesnickými školami společné akce z oblasti prevence rizikového chování např. Paragráfek. tř.učitelé, MŠ Seznámit rodiče s MPP konzultace, nástěnka. listopad Polláková Akce Zdravá školka. prosinec Polláková Vánoční besídka pro rodiče a sourozence. únor Polláková Den otevřených dveří s pohádkovým představením. duben Polláková Beseda s policií. březen Hlaváčová Rodičovská univerzita téma šikana, závislosti. květen Polláková Výlet s rodiči a sourozenci. květen Polláková Besídka pro veřejnost Den matek Stránka 7 z 49

8 7. NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE 7.1 Tematické bloky Ročník Zodpovídá téma znalosti termín MŠ 1. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Polláková třídní učitel třídní učitel třídní učitel metodik, TU třídní učitel třídní učitel Zdravý životní styl Poznávání lidí Zdravé prostředí Výchova ke zdraví Poznávání lidí 2. ročník Psychohygiena Lidské vztahy Člověk a jeho zdraví Mezilidské vztahy Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví Návykové látky a zdraví Soužití lidí Životospráva, režim dne, styl života. Kamarádství, vztahy k ostatním. Ve spolupráci s rodiči oddálit kontakt s návykovou látkou, podpora zájmových činností. Denní režim, zdraví a nemoc, hygiena. Kamarádství, vztahy k ostatním noví spolužáci. Organizace vlastního času, režim dne. Tolerance, empatie, vztahy ve třídě, vztahy v rodině. Problémové situace. Zdravá strava, návykové látky (léky apod.) Šikana, sebepoznání, osobní bezpečí. Právo a spravedlnost. Vzájemné vztahy. Návykové látky a zdraví, počítače, osobní bezpečí. Legální drogy alkohol, tabákové výrobky, ochrana zdraví, odmítnutí. Komunikační situace a dovednosti, kyberšikana. září - červen září - červen únor září - listopad květenčerven září září, březen - červen říjen, listopad říjen, listopad 1x za pololetí rozpočet 1 000,- 500,- 400,- grant* 400,- grant* 400,- 200,- grant** 200,- grant** MÚ 400,- forma realizace vyučovací jednotka vyučovací hodina spaní ve škole, ŠvP vyučovací hodina vyučovací hodina zážitková lekce skupinová práce interaktivní výcvik zážitková lekce projektové vyučování vyučovací jednotka soutěž, vyučovací jednotka Interaktivní výcvik, soutěž projekty ročníku, vyučovací hodina 6. ročník Drábek Internet jako svo- Autorský zákon, nežádoucí pošta, netiúnor - březen 400,- vyučovací hodina Stránka 8 z 49

9 7. ročník 8. ročník třídní učitel učitel VO a VKZ JČ, VO Drábek bodné médium Moje vztahy k druhým lidem Novodobé pirátství PŘ, VO, Sexualita VO VO třídní učitel Závislosti 9. ročník Multikulturalita Protiprávní jednání Drogová prevence keta pravidla a zásady chování v síti internet. Vzájemné poznávání se ve skupině, chyby při poznávání lidí, problémy s dospíváním. Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost Autorský zákon, hudba na nosičích, na internetu. Sexuální dospívání a reprodukční zdraví, pohlavně přenosné choroby, sexuální kriminalita, rizikové prostředí. Zneužívání návykových látek, patologické hráčství, alkoholismus, producenti drog. Projevy diskriminace, rasismus, xenofobie, holocaust Cvičení sebekontroly, právní systém, jedinečnost každého člověka. Osobní růst, prevence rizikového chování, ochrana zdraví. září, průběžně 200,- grant * Etnický původ prosinec 400,- průběžně leden únor, květen - červen říjen - prosinec říjen, květen březen - duben září 800,- 400,- grant* vyučovací hodina, zážitková lekce vyučovací hodina projekt, vyučovací hodina vyučovací hodina, plakáty vyučovací hodina zážitková lekce, vyučovací hodina grant* grant** - grant MŠMT Společně za bezpečnou školu - grant MÚ Hranice - Paragráfek Stránka 9 z 49

10 7.2 Jednorázové akce ročník téma zodpovídá plán MŠ Plavecký výcvik Polláková duben - květen 1. roč. Adaptační kurz třídní učitelé září-říjen 1.stupeň Školy v přírodě třídní učitelé červen 5., 8.roč Lyžařské kurzy pověření uč. zima 2.,3.roč. Plavecký výcvik třídní učitelé podzim ŠD Celoroční práce školní družiny vychovatelky celý rok 1.-9.roč. Nabídka volnočasových aktivit jednotlivý uč. celý rok 9.ročník Absolventské práce - jedinci jednotlivý uč. 2.pololetí 1.-9.roč. Sportovní, kulturní a zájmové akce dle plánu školy. jednotlivý uč. celý rok 7.3 Cíle MPP na konci 3., 5. a 9. ročníku Viz příloha č. 2 Stránka 10 z 49

11 8. SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE ročník Aktivita plán zodpovídá forma zajištění rozpočet MŠ Zdraví dětí - projekt listopad Polláková aktivity 100,- MŠ Beseda s policií duben Polláková beseda dodavatel MŠ Exkurze u hasičů duben Polláková exkurze 100,- MŠ Exkurze u policie duben Polláková exkurze 100, roč. Tři dny s třídním září TU Inter.výcv. PŠÚ 1. stupeň Dopravní tematika besedy, dopravní hřiště. podzim, duben Bouchala besedy, výcvik dodavatel akce 1. roč. Beseda s MP Bezpečné duben Tomečková beseda 100,- chování 2. roč. Návštěva RZS březen Týralíková exkurze 100,- 2. roč. Společně za bezpečnou září -říjen Hlaváčová,TU zážitková grant* školu - Méďové lekce 2. roč. Návštěvna služebny MP duben Tomečková exkurze 100,- 3. ročník Besedy s M P Nebezpečné květen Tomečková besedy 200,- situace 2. roč. Chraň sebe i své kamarády únor TU projekt 500,- - VDO 3. roč. Šikana a vztahy mezi listopad Hlaváčová,TU interakt. 400,- žáky výcvik 4., 5. roč. Paragráfek říjen Hlaváčová soutěž grant** 500,- 4.roč. Projekt Kdo jsem já. říjen TU projekt 500,- 4.roč. Společně za bezpečnou školu Jonatán a R.S.B., s.r.o. září Hlaváčová,TU zážitková lekce grant* 5.roč. Beseda s MP - Šikana březen Tomečková beseda 100,- 5.roč. Nenič své zdraví závislosti, dle zájmu Hlaváčová,TU interakt. 500,- návykové látky. výcvik zájemci Spaní ve škole - vztahy průběžně TU aktivity 500,- 6. roč. Adaptační kurz září TU,Hlaváčová Inter. výc. PŠÚ 6.roč. Občan a jeho postavení červen PK ČJ, D, VO projekt 500,- ve městě - VDO 7.roč. Člověk na ostrově - OSV říjen PK ČJ, D, VO projekt 500,- 8. roč. Hledám svůj svět - OSV únor PK ČJ, D, VO projekt 500,- 9. roč. Multikulturalita květ - čer PK ČJ, D, VO projekt 500,- 9.roč. Společně za bezpečnou říjen Hlaváčová,TU zážitková grant* školu Petřin příběh lekce 9. roč. Láska ano, děti ještě říjen Andrýsková beseda 100,- ne. - beseda vybrané Práce se třídou Individ. Hlaváčová 500,- vybrané Depistážní dotazník vztahy ve třídě. individuálně Hlaváčová 500,- grant* - grant MŠMT grant** - grant MÚ Hranice PŠÚ Pomáháme školám k úspěchu Stránka 11 z 49

12 9. Použitá literatura Fojtíková, Z. Cesta k nápravě I. Cyklus s dr. Kolářem o šikaně. Rodina a škola č. 6-7, 2000 Prevence, ročník 3, 4 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP, Praha 2005 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 14514/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j.: 28275/ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / Minimální preventivní program pro MŠ, Bc. Lukáš Eisenvort Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 Strategický protidrogový plán Ol. kraje na období Strategie prevence kriminality na léta Krajský plán primární prevence na léta 2013/2014 Stránka 12 z 49

13 PŘÍLOHA 1 - HODNOCENÍ PLNĚNÍ MPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Hlavní cíle MPP byly ve školním roce 2013/2014 úspěšně splněny. Shodují se s obecnými cíli školy a vycházejí z cílů, stanovených ve strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti rezortu školství a Strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Olomouckém kraji. 1. Vzdělávání: metodik prevence - Kreativní a motivující výuka na školách v rámci grantového projektu Autorita a kreativita jako nástroj pro pedagogy - - samostudium pedagogičtí pracovníci - aktivity OSV školil metodik prevence - viz zpráva jednotlivých předmětových komisí 2. Školní vzdělávací program: Pedagogičtí pracovníci i v tomto roce doplnili ŠVP v oblasti klíčových kompetencí a průřezových témat, které úzce souvisí s plněním cílů MPP. Na doporučení ČŠI došlo opět k úpravě a aktualizaci ŠVP. 3. Organizace prevence: metodik prevence - Minimální preventivní program byl vypracován se všemi přílohami Co dělat, když. Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska nebezpečí výskytu rizikového chování - došlo k dalšímu zviditelnění metodika na druhém stupni (díky účasti na projektu a dalších aktivitách). Řada pedagogů při problémech ve třídě metodika kontaktovala a konzultovala možná řešení. Schránka důvěry stejně jako loni využívali žáci prvního stupně, řešili své drobné křivdy a stížnosti. Poradenská služba konzultační hodiny, řešení konkrétních případů. Spolupráce se speciálními pracovišti a preventivními zařízeními PPP, odbor sociálních věcí MÚ. Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami ze školení, internetu apod. Úspěšný grant na MÚ Hranice Paragráfek - bude realizován ve školním roce 2014/2015. Úspěšný grant na MŠMT pomoc při plnění MPP realizace v příštím školním roce. Pomoc při tvorbě projektů a účast na nich (2., 3.) ročník, vyhodnocení s ohledem na klima ve třídě. Vytvoření skupiny, která se věnuje OSV a EV na škole (Pomáháme školám k úspěchu). Příprava adaptačních kurzů pro budoucí šesťáky, schůzka s rodiči. ostatní pedagogové - Využití volného času ve škole pracují kroužky pro žáky. Stránka 13 z 49

14 Třídní učitelé společně s ostatními učiteli citlivě, ale důrazně řešili zárodeční podoby šikany a další přestupky s ní související. Vždy byl navázán kontakt se zákonnými zástupci žáka. Školní řád obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek. Vytvoření manuálu tři dny s třídním učitelem. Nespecifická primární prevence Ročník Téma Znalosti Forma realizace Rozpočet MŠ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Zdravý životní styl, zdravé prostředí Režim dne, styl života, zájmová činnost. Cílem bylo oddálit kontakt s návykovou látkou. vyučovací jednotka 1 000,- Poznávání lidí Kamarádství, vztahy k ostatním vyučovací jednotka Výchova ke Denní režim zdraví, nemoc. vyučovací hodina, 500,- zdraví, poznávaní Kamarádství, vztahy k ostatním lidí noví spolužáci. adaptační kurz se spaním ve škole Škola v přírodě Vztahy ve třídě, spolupráce, sebepoznání, pětidenní pobyt 200,- poznání druhých Psychohygiena, lidské vztahy Škola v přírodě Člověk a jeho zdraví Mezilidské vztahy Škola v přírodě Lidé kolem nás, člověk a jeho zdraví Návykové látky a zdraví, soužití lidí Internet jako svobodné médium, vztahy k druhým lidem Etnický původ, novodobé pirátství Organizace vlastního času, režim dne. Tolerance, empatie, vztahy ve třídě. Vztahy ve třídě, spolupráce, sebepoznání, poznání druhých. Zdravá strava, návykové látky, šikana, sebepoznání, osobní bezpečí. Vztahy ve třídě, spolupráce, sebepoznání, poznání druhých Právo a spravedlnost, vzájemné vztahy, návykové látky, počítače, osobní bezpečí. Legální drogy, ochrana zdraví, odmítnutí, komunikační dovednosti, kyberšikana. Autorský zákon, netiketa, chování v síti internet, vzájemné poznávaní se ve skupině, chyby při poznávání lidí, problémy s dospíváním. Rovnocennost etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, autorský zákon, hudba na nosičích. vyučovací hodina, projekty 300,- pětidenní pobyt 200,- vyučovací hodina, práce ve skupinách 400,- pětidenní pobyt 200,- vyučovací hodina, projektové vyučování vyučovací hodina, projekty vyučovací hodina, projekty ročníku vyučovací hodina 300,- 400,- 400,- 400,- Stránka 14 z 49

15 8. ročník 9. ročník Sexualita, závislosti Multikulturalita, protiprávní jednání, drogová prevence Závěrečné práce Sexuální dospívání, pohlavně přenosné nemoci, sexuální kriminalita, rizikové prostředí, zneužívání návykových látek, patologické hráčství. Projevy diskriminace, rasismus, xenofobie, cvičení sebekontroly, právní systém, prevence rizikového chování, ochrana zdraví. Kriminalita, kouření, drogy, sebepoznání, vystupování před kolektivem. vyučovací hodina, projekt, tvorba plakátů vyučovací hodina 800,- 400,- tvorba práce, její 3 000,- obhajoba ŠD Celoroční plán Vztahy mezi žáky. hodina ŠD - Specifická primární prevence Ročník Téma Znalosti Forma realizace MŠ 1. ročník Práce hasičů a policie Zdraví dětí Jsem školákem Seznámit se s prací a úkoly hasičů a policie jak pomáhají, proč jsou důležití. Aktivity zaměřené na zdravý životní styl a vztahy v dětském kolektivu. Žáci si vytváří vztahy ve třídě, poznávají své nové kamarády, přijímají svou roli. beseda, exkurze projekt adaptační kurz se spaním ve škole, škola v přírodě interaktivní beseda 2. ročník Jak se chovat při požáru Žáci se učí na modelových situacích, jak postupovat při požáru. Práva a povinnosti Vztahy mezi žáky, aktuální problémy třídy. projekt Méďové Jak se zachovat v některých životních situacích. projekt 3. ročník Městská policie Žáci se seznamují s prací Městské policie. beseda Vietnamská men- Rozdíly mezi kulturami, soužití lidí různých projekt šina národností. Šikana a vztahy Interaktivní výcvik, který prohlubuje pozitivní interaktivní výcvik mezi žáky vztahy ve třídě. 4. ročník Kdo jsem já, kdo Sebepoznání, poznání druhých, vzájemné projekt jsme my vztahy. Jonatán a Vztahy mezi vrstevníky, vztahy mezi dětmi a projekt R.S.B.,s.r.o. dospělými. Jak řešit šikanu. 4.,5.roč. Paragráfek Soutěž o právním vědomí a spolupráci. soutěž 5. ročník Šikana Beseda s MP. beseda 5. ročník Nenič své zdraví Závislosti, návykové látky odmítnutí. projekt zájemci Spaní ve škole Vztahy ve třídě, sebepoznání, poznávání druhých. aktivity 1. stupeň Dopravní výchova Žáci se seznamují s dopravními předpisy, řeší besedy, doprav- dopravní situace, ní hřiště Stránka 15 z 49

16 6. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník Občan a jeho postavení ve městě Žáci se seznámili s možnostmi, jak a na koho se obrátit na městském úřadu. projekt Unplugged Testování žáků i jejich rodičů. testy Člověk na ostrově Cílem byla podpora týmové práce skupinová projekt komunikace, role ve skupině. Multikulturalita Projekt se zaměřil na soužití lidí různých kultur, projekt přesvědčení a různého stylu života. Petřin příběh Prevence zneužívání návykových látek projekt Nejzdařilejší akce primární prevence: 2. ročník Na začátku roku žáci absolvovali interaktivní lekci, která byla hrazena z grantu MŠMT (Společně za bezpečnou školu). Cílem bylo podněcovat u žáků toleranci a empatii, podpořit pozitivní vztahy ve třídě a upozornit na vztahy v rodině. Žáci na pozadí pohádky řešili některé problémové situace. Program, který realizovalo sdružení D, se setkalo s velkým úspěchem u žáků i učitelů. V tomto ročníku jsme se zaměřili na seznámení žáků s jejich právy a povinnostmi. V jednodenním projektu (Práva a povinnosti) diskutovali o právech dětí, o právech ve škole, o školním řádu apod. Podstatné bylo, že ke každému právu přiřazovali povinnost, která je nedílnou součásti života v demokratické společnosti. Na projektu spolupracoval metodik prevence, který provedl šetření ve třídě a navrhl další práci se třídou. Žákům vyhovovala práce v komunitním kruhu a otevřená diskuse o vztazích ve třídě. 3. ročník V tomto ročníku jsme se zaměřili na vztahy mezi žáky. Jednotlivých třídám se metodik prevence věnoval zvlášť podle potřeb jednotlivých třídních kolektivů. 4. ročník V rámci projektu Společně za bezpečnou školu (grant MŠMT)se žáci na pozadí příběhu s prvky science fiction učili řešit jednotlivé fáze šikany. Vytvářeli živé obrazy, které vyjadřovali pocity a emoce jednotlivých hrdinů. Příběh dotvářeli a hledali jeho nejlepší řešení. Interaktivní lekce sdružení D se jmenovala Jonatán a R. S. B., s.r.o. Lekce byla hodnocena žáky velmi kladně, navazovaly na ni další aktivity tříd na podporu kamarádských vztahů. 4., 5. ročník Pro žáky hranických škol a okolí naše škola uspořádala adrenalinovou soutěž Paragráfek. Jejím cílem je upozornit širokou veřejnost na prodej legálních drog (alkoholu a tabákových výrobků) osobám mladším 18 let. Žáci prokazovali své znalosti zákonů, prezentovali své názory na aktuální témata ze života, rozvíjeli týmovou spolupráci pod časovým tlakem, na základě fiktivního příběhu rozhodovali o důležitých zákonech společnosti a v posledním kole tipovali věk figurantů (zkusili si tak, jak je pro prodejce Stránka 16 z 49

17 6. ročník těžké rozhodnout, zda mohou alkohol a cigarety prodat). Na realizaci jsme získali grant MÚ, ke spolupráci byla přizvána policie a další významné subjekty města. Akce se stala již tradiční a je všemi hodnocena jako velmi zdařilá. Další zážitkovou lekcí hrazenou z grantu MŠMT (Společně za bezpečnou školu) byl program Outsider na podporu nově vznikajících kolektivů, převážně zaměřen na šikanu. Žáci dostali informace o formách šikany, jejích stádiích, na koho se obrátit a jak pomoci. Největším přínosem byla možnost, aby si žáci postoje a chování vyzkoušeli v inscenovaných situacích. V dalších hodinách potom žáci se svým třídním učitelem diskutovali a vytvářeli pravidla třídy. 8. ročník Praxí ověřený projekt Hledám svůj svět se zaměřil na osobnostně sociální výchovu. Cílem bylo upozornit na lidské emoce, jejich projevy a zvládání. Žáci se při aktivitách dozvěděli něco nového o sobě i svých spolužácích. Velmi oceňuji, že jsem se mohla projektu jako metodik prevence účastnit a ovlivnit i jeho průběh a hodnocení. 9. ročník Tento věk s sebou přináší riziko experimentování s návykovou látkou. Proto jsme pro žáky z grantu MŠMT (Společně za bezpečnou školu) objednali u sdružení D zážitkovou lekci, která pravdivě informovala o riziku zneužívání a o řešení krizových situací, které mohou ve spojení s drogou nastat. Žáci měli možnost pravdivý příběh v jednotlivých jeho částech upravovat a hledat možné alternativy řešení. Financování prevence nespecifická ,- vlastní zdroje specifická ,- vlastní zdroje granty ,- MÚ Hranice ,- MŠMT Společně za bezpečnou školu Celkem ,- Stránka 17 z 49

18 PŘÍLOHA 2 - Cíle MPP na konci 3., 5. a 9. ročníku Na konci 3. ročníku by měl žák mít: Znalosti dovednosti postoje Jak společně s rodiči stanovit svůj denní režim. Hodnota zdraví, jak předcházet nemocím a úrazům. I léky jsou drogy, které nám z rukou lékaře pomáhají. Jak poznávat lidi, jak s nimi komunikovat a vycházet. Osobní bezpečí. Návykové látky jejich působení na náš organismus. Spolupodílet se na organizování volného času příprava na vyučování, zájmy, relax a odpočinek Péče o tělo, hygiena, ochrana zdraví, otužování. Volba vhodné stravy. Jak nezneužívat léky. Pěstovat pozitivní vztahy k ostatním, hledat kamarády. Sebepoznání a sebepojetí co o sobě vím. Pozitivní vztahy v rodině. Orientovat se v krizových situacích, těmto situacím předcházet. Výběr kamarádů. Přivolat pomoc. Odmítat nabízené návykové látky alkohol, cigarety. Na konci 5. ročníku by měl žák mít: znalosti dovednosti postoje Člověk a jeho zdraví správná strava, cvičení, otužování, trávení volného času, základy sexuální výchovy. Organizace a plánování volného času vhodné trávení sport, koníčky. V případě potřeby dovednost relaxace a odpočinku. Mezilidské vztahy, právo a spravedlnost, práva a povinnosti, principy demokracie. Média a komunikace. Novodobé pirátství. Návykové látky a jejich působení závislost, zneužívání, zdravotní rizika. Jiné závislosti počítač, gambling apod. První pomoc Spoluvytvářet a dodržovat pravidla třídy, školy. Ke každému právu přiřadit i povinnosti jednotlivce. Umění komunikace v rámci sociální skupiny. Využití internetu. Chápání vlivu médií na každodenní život jedince. Vztah mediálního sdělení a reality. Vybírat vhodné programy. Odmítat nabízené návykové látky, poskytnout první pomoc při předávkování, přivolat pomoc. Umět poskytnout první pomoc adekvátně k věku. Přijmout dobře míněné rady. Mít pochopení pro určité hodnoty vzdělání, sport, Pozitivní vztah k vlastnímu tělu. Orientovat se v otázkách aktivního zdraví. Používání léků v domácnosti. Budování demokratických vztahů ve třídě a škole. Pracovat na toleranci a empatii ve vztahu k okolí. Odmítání násilného chování. Poskytnout pomoc s ohledem na svůj věk. I cigarety a alkohol, které bývají běžně doma, nám mohou ublížit. Vytvářet si vhodný žebříček hodnot. Cenit si vlastního těla. Akceptování rozlišností mezi lidmi pohlaví, vzhled, dovednosti, Přistupovat ke každému jako k jedinečné bytosti. Respektovat odlišnosti a názory ostatních umění poslouchat a vhodně reagovat. Pochopení reklamy a jejího poslání nenechat se ovlivnit klamavou reklamou. Internet a další komunikační technologie brát jako pomocníky, nezneužívat je. Přijímat zodpovědnost za své chování. Chránit zdraví své i ostatních. Stránka 18 z 49

19 Na konci 9. ročníku by měl žák mít: znalosti dovednosti postoje Pozitivní a negativní účinky Jak odolat vrstevníkům a Drogy nejsou řešením. jednotlivých drog. Doping. nezačít. Tělesná a duševní hygiena. Civilizační choroby. Zvládání stresových situací, uvolnění, relaxace. Dobrý vztah k sobě samému pozitivní naladění mysli. Fungování a vliv médií ve společnosti. Autorský zákon. Vztahy k ostatním. Etnický původ. Národnostní menšiny. Dospívání a sexualita. Pohlavně přenosné choroby, nebezpečí návykových látek, sexuální kriminalita. Bezpečné chování. Cvičení sebekontroly. Chápat role médií v každodenním životě. Práce s nosiči, internetem. Zásady a pravidla chování v síti internet. Vyhodnotit záměr tvůrců reklam. Vzájemné poznávání ve skupině, chyby při poznávání lidí. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. Rozpoznání projevů rasové nesnášenlivosti, důvody jejich vzniku. Komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Rozvoj dovedností, jak hledat pomoc. Rozvoj nezávislosti a tolerance. Rozpoznat rizikové prostředí, konfliktní a krizové situace. Každý člověk je jedinečný. Tolerantní přístup k jiným názorům. Chápání médií jako nabídky názorů, postojů,.. Nenechat se ovlivnit každou reklamou. Chápat lidská práva jako regulativ vztahů. Zodpovědnost vůči vlastní osobě. Ochota chápat odlišnosti etnických skupin a kultur. Uvědomovat si a respektovat negativní projevy dospívání. Být zodpovědný k sobě i druhým. Rozvoj sebepoznání. Vnímání vlastních emocí v určitých situacích. Ochota vyhledat pomoc. Ochota pomoci druhému. Stránka 19 z 49

20 PŘÍLOHA 3 - Nabídka volnočasových aktivit název kroužku ročník vedoucí Digitální fotografie Ing. Petr Drábek Dotykové technologie Ing. Petr Drábek Zpracování 3 D Ing. Petr Drábek Míčové hry Mgr. Jan Bouchala Míčové hry Mgr. Jan Bouchala Florbal Mgr. Ivana Andrýsková Novinářský kroužek Mgr. Dagmar Janoušková Sportovní hry Bc. Pavel Mȕnster Keramika Mgr. Michaela Krumniklová, Jana Mrnuštíková Keramika - pokročilí Jana Mrnuštíková Pavlína Kuchaříková Keramika - začátečníci Jana Mrnuštíková Mgr. Žaneta Suchánková Pohybově taneční Renata Musilová Výtvarný kroužek Bc. Martina Polláková Stolní a společenské hry Mgr. Jan Bouchala Turistický kroužek Michaela Krumniklová Mezinárodní klub Mgr. Marie Šturmová Stránka 20 z 49

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Jméno autora: Schválil: Mgr. Alena Hlaváčová Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy OBSAH

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Překládací zpráva V průběhu loňského roku se na celém území České republiky objevily problémy s vystavováním potvrzení o nemoci žáků základních a středních škol pro účely omlouvání nepřítomnosti žáků ve

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevenci rizikových jevů a protidrogové prevence: a) byl vypracován na základě těchto předpisů: Zákon

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016-2017 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Miluše Juráňová Zástupce ředitele: Mgr. Jana Mádrová Telefonické spojení:

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více