MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Jméno autora: Schválil: Mgr. Alena Hlaváčová Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy

2 OBSAH 1. ÚVOD VĚCNÉ ZÁZEMÍ PRO REALIZACI MPP ŠKOLY SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ODBORNÍKY SPOLUPRÁCE S KOLEGY UPLATŇOVÁNÍ PŘIMĚŘENÝCH REPRESIVNÍCH NÁSTROJŮ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA VEŘEJNOST OBČANŮ, RODIČE NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE TEMATICKÉ BLOKY JEDNORÁZOVÉ AKCE CÍLE MPP NA KONCI 3., 5. A 9. ROČNÍKU SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHA 2 - CÍLE MPP NA KONCI 3., 5. A 9. ROČNÍKU PŘÍLOHA 3 - NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PŘÍLOHA 4 - ŠKOLSKÉ DOKUMENTY K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ.. 21 PŘÍLOHA 5 - ŠIKANA PROJEKT PRO 3. ROČNÍKY PŘÍLOHA 6 - DOTAZNÍK PRO TŘÍDNÍ UČITELE PŘÍLOHA 7 - CO DĚLAT KDYŽ DÍTĚ JE VE ŠKOLE POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY ŘEŠÍME ZÁŠKOLÁCTVÍ MÁME PODEZŘENÍ NA NETOLISMUS MÁME PODEZŘENÍ NA PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY MÁME PODEZŘENÍ NA DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA DÍTĚTI PŘÍLOHA 8 - NENIČ SVÉ ZDRAVÍ PROJEKT PRO 5. ROČNÍKY PŘÍLOHA 9 - PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PŘÍLOHA 10 - PARAGRÁFEK PŘÍLOHA 11 - DOPIS PRO RODIČE Stránka 2 z 49

3 moc. 1. Úvod V současné době lze stanovit dvě základní linie v prevenci rizikového chování: problematika protidrogová zejména tabákové výrobky a alkohol výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoji a podpoře sociálních kompetencí výcvik ke zvládání stresových situací a jejich správné vyhodnocení, komunikace, kritické myšlení. Nezbytné je také nabízet kontakty, kde žáci i jejich zákonní zástupci mohou hledat po- Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví a neplnění školních podmínek interpersonální agresivní chování agrese, šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií apod., delikventní chování kriminalita krádeže, sprejerství, delikvence, závislostní chování - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů, rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Stránka 3 z 49

4 2. Věcné zázemí pro realizaci MPP školy cílová skupina cíl MŠ prostory MŠ (hra, relaxace, setkání s rodiči) 1. stupeň čekací třídy, ŠD 2. stupeň čekací třídy všichni, široká veřejnost konzultační hodiny - čtvrtek všichni, široká veřejnost nástěnka MP všichni, široká veřejnost Školní poradenské pracoviště všichni knihovna pg pracovníci Informační systém 3. Spolupráce s ostatními odborníky instituce jméno kontakt PPP okresní metodik prevence Mgr. I. Oršulíková , Kappa Hranice Kontaktní a krizové centrum Kappa Přerov Městská policie Hranice Policie ČR Pprap. Klabačková Pedagogicko - psychologická poradna Mgr. Ivana Matysová Sociální odbor MěÚ Hranice Bc. M. Škapová R. Sutorý Středisko výchovné péče v Kelči Mgr. Raindl Miroslav Klinický psycholog a psychoterapeut Mgr. Zdeněk Kolařík Středisko výchovné péče Resocia Mgr. Petr Spurný Přerov Stránka 4 z 49

5 Plán - termín srpen říjen říjen 4. Spolupráce s kolegy Cíl Aktivity OSV pro posílení vztahů Seznámení nových pg zaměstnanců s hlavními cíli prevence. Jsou stanoveny priority prevence, dohodnut rozpočet a realizace MPP. Zodpovědná osoba Habermann Hlaváčová Hlaváčová Habermann říjen Práce s pravidly ve třídě Habermann říjen leden, duben průběžně Seznámení pg pracovníků s MPP. Jednotliví vyučující jsou seznámeni s tématy, které se týkají předmětů, které v tomto školním roce učí. Pg pracovníci jsou seznámeni s uplatňováním přiměřených represivních nástrojů řešení šikany a materiál Co dělat když. Doplnění MPP o problematiku krizové intervence. Využití znalosti typologie MBTI při vzdělávání žáků Pg pracovníci vedou žáky ke zdravému životnímu stylu. Pg pracovníci zaujímají odmítavý postoj ke zneužívání návykových látek a k nezdravému způsobu života. Pg pracovníci vytváří ve svých hodinách klima důvěry a tolerance. Hlaváčová Hlaváčová Hlaváčová Hlaváčová Habermann všichni pg pracovníci jednotlivý vyučující Způsob realizace výjezdní seminář společný rozhovor společné jednání prezenční seminář elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky prezenční seminář (4 dny) Řídí se morálním kodexem. Každá třída má dohodnutá pravidla, která si stanoví s TU a zveřejní je (do konce září). Ostatní vyučující tato pravidla re- Poznámky noví pg pracovníci se s cíli seznámí a mohou o nich diskutovat společné stanovisko pg pracovníci se s materiály seznámí a mohou na ně reagovat. pg pracovníci se s materiály seznámí Sníží se počet výchovných a klasifikačních opatření Stránka 5 z 49

6 Dodržují platné zákony a nařízení. průběžně Pg pracovníci pracují individuálně se žáky se speciálními potřebami, sociálním znevýhodněním. Pg pracovníci dbají na dodržování práv dítěte právo na fyzický, duševní, morální, duchovní a sociálně zdravý rozvoj. Spolupráce metodika prevence s výchovnou poradkyní v oblasti prevence rizikového chování. Spolupráce metodika prevence se školním psychologem Spolupráce metodika prevence s vedoucí učitelkou MŠ Organizace aktivit společných pro žáky různých věkových skupin. Organizace aktivit přímo žáky pro žáky (např. ve spolupráci se žákovským parlamentem). jednotlivý vyučující vyučující Hlaváčová Hlaváčová Hlaváčová Pověření jednotlivci spektují. Dodržování doporučení PPP (jiných odborníků). Příprava vých. komisí Poradenská činnost Poradenská činnost Různé akce sportovní soutěže, setkání, ŠvP, karnevaly, projektové vyučování, projekty apod. Dobrý průběh komisí. Správné řešení a prevence. Správné řešení problémových situací Zvyšování bezpečného prostředí, důvěry. 5. Uplatňování přiměřených represivních nástrojů zodpovídá obsah pg pracovníci Důsledné dodržování zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, včetně oznamovací povinnosti (v tomto pořadí zák. zástupci, vedení školy, OSPOD, Policie ČR). V případě podezření, že dítě je ve škole pod vlivem návykové látky viz příloha č. 7.1 Při důvodném podezření, že se jedná o šikanu, se postupuje podle metodického pokynu viz příloha č. 9 V případě dealerství se postupuje podle metodického pokynu viz příloha č. 7.1 Důsledně potírat kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek v případě, že vidí žáka zneužívat návykové látky, zasáhne vhodným způsobem. Stránka 6 z 49

7 6. Aktivity zaměřené na veřejnost občanů, rodiče plán zodpovídá úkol září metodik Dopis pro rodiče viz příloha č. 11 průběžně Kunovská Pokračovat ve spolupráci s KRPŠ (finanční spoluúčast). Kučírková Janoušková Působit na rodiče přes školskou radu prezentace školy, pomoc při získávání finančních prostředků (např. grantová řízení, příspěvek na ŠvP, výjezdy). metodik Možnost využití konzultačních hodin. Purgertová Hašová Působit na veřejnost přes žákovskou samosprávu (účast na akcích, pomoc při organizaci akcí). všichni Navodit prostředí důvěry pro řešení problémů žáků ve škole i mimo školu (neodmítnout pomoc, radu, poskytnout kontakty). Hlaváčová, TU 5. roč. Navázat spolupráci s vesnickými školami společné akce z oblasti prevence rizikového chování např. Paragráfek. tř.učitelé, MŠ Seznámit rodiče s MPP konzultace, nástěnka. listopad Polláková Akce Zdravá školka. prosinec Polláková Vánoční besídka pro rodiče a sourozence. únor Polláková Den otevřených dveří s pohádkovým představením. duben Polláková Beseda s policií. březen Hlaváčová Rodičovská univerzita téma šikana, závislosti. květen Polláková Výlet s rodiči a sourozenci. květen Polláková Besídka pro veřejnost Den matek Stránka 7 z 49

8 7. NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE 7.1 Tematické bloky Ročník Zodpovídá téma znalosti termín MŠ 1. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Polláková třídní učitel třídní učitel třídní učitel metodik, TU třídní učitel třídní učitel Zdravý životní styl Poznávání lidí Zdravé prostředí Výchova ke zdraví Poznávání lidí 2. ročník Psychohygiena Lidské vztahy Člověk a jeho zdraví Mezilidské vztahy Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví Návykové látky a zdraví Soužití lidí Životospráva, režim dne, styl života. Kamarádství, vztahy k ostatním. Ve spolupráci s rodiči oddálit kontakt s návykovou látkou, podpora zájmových činností. Denní režim, zdraví a nemoc, hygiena. Kamarádství, vztahy k ostatním noví spolužáci. Organizace vlastního času, režim dne. Tolerance, empatie, vztahy ve třídě, vztahy v rodině. Problémové situace. Zdravá strava, návykové látky (léky apod.) Šikana, sebepoznání, osobní bezpečí. Právo a spravedlnost. Vzájemné vztahy. Návykové látky a zdraví, počítače, osobní bezpečí. Legální drogy alkohol, tabákové výrobky, ochrana zdraví, odmítnutí. Komunikační situace a dovednosti, kyberšikana. září - červen září - červen únor září - listopad květenčerven září září, březen - červen říjen, listopad říjen, listopad 1x za pololetí rozpočet 1 000,- 500,- 400,- grant* 400,- grant* 400,- 200,- grant** 200,- grant** MÚ 400,- forma realizace vyučovací jednotka vyučovací hodina spaní ve škole, ŠvP vyučovací hodina vyučovací hodina zážitková lekce skupinová práce interaktivní výcvik zážitková lekce projektové vyučování vyučovací jednotka soutěž, vyučovací jednotka Interaktivní výcvik, soutěž projekty ročníku, vyučovací hodina 6. ročník Drábek Internet jako svo- Autorský zákon, nežádoucí pošta, netiúnor - březen 400,- vyučovací hodina Stránka 8 z 49

9 7. ročník 8. ročník třídní učitel učitel VO a VKZ JČ, VO Drábek bodné médium Moje vztahy k druhým lidem Novodobé pirátství PŘ, VO, Sexualita VO VO třídní učitel Závislosti 9. ročník Multikulturalita Protiprávní jednání Drogová prevence keta pravidla a zásady chování v síti internet. Vzájemné poznávání se ve skupině, chyby při poznávání lidí, problémy s dospíváním. Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost Autorský zákon, hudba na nosičích, na internetu. Sexuální dospívání a reprodukční zdraví, pohlavně přenosné choroby, sexuální kriminalita, rizikové prostředí. Zneužívání návykových látek, patologické hráčství, alkoholismus, producenti drog. Projevy diskriminace, rasismus, xenofobie, holocaust Cvičení sebekontroly, právní systém, jedinečnost každého člověka. Osobní růst, prevence rizikového chování, ochrana zdraví. září, průběžně 200,- grant * Etnický původ prosinec 400,- průběžně leden únor, květen - červen říjen - prosinec říjen, květen březen - duben září 800,- 400,- grant* vyučovací hodina, zážitková lekce vyučovací hodina projekt, vyučovací hodina vyučovací hodina, plakáty vyučovací hodina zážitková lekce, vyučovací hodina grant* grant** - grant MŠMT Společně za bezpečnou školu - grant MÚ Hranice - Paragráfek Stránka 9 z 49

10 7.2 Jednorázové akce ročník téma zodpovídá plán MŠ Plavecký výcvik Polláková duben - květen 1. roč. Adaptační kurz třídní učitelé září-říjen 1.stupeň Školy v přírodě třídní učitelé červen 5., 8.roč Lyžařské kurzy pověření uč. zima 2.,3.roč. Plavecký výcvik třídní učitelé podzim ŠD Celoroční práce školní družiny vychovatelky celý rok 1.-9.roč. Nabídka volnočasových aktivit jednotlivý uč. celý rok 9.ročník Absolventské práce - jedinci jednotlivý uč. 2.pololetí 1.-9.roč. Sportovní, kulturní a zájmové akce dle plánu školy. jednotlivý uč. celý rok 7.3 Cíle MPP na konci 3., 5. a 9. ročníku Viz příloha č. 2 Stránka 10 z 49

11 8. SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE ročník Aktivita plán zodpovídá forma zajištění rozpočet MŠ Zdraví dětí - projekt listopad Polláková aktivity 100,- MŠ Beseda s policií duben Polláková beseda dodavatel MŠ Exkurze u hasičů duben Polláková exkurze 100,- MŠ Exkurze u policie duben Polláková exkurze 100, roč. Tři dny s třídním září TU Inter.výcv. PŠÚ 1. stupeň Dopravní tematika besedy, dopravní hřiště. podzim, duben Bouchala besedy, výcvik dodavatel akce 1. roč. Beseda s MP Bezpečné duben Tomečková beseda 100,- chování 2. roč. Návštěva RZS březen Týralíková exkurze 100,- 2. roč. Společně za bezpečnou září -říjen Hlaváčová,TU zážitková grant* školu - Méďové lekce 2. roč. Návštěvna služebny MP duben Tomečková exkurze 100,- 3. ročník Besedy s M P Nebezpečné květen Tomečková besedy 200,- situace 2. roč. Chraň sebe i své kamarády únor TU projekt 500,- - VDO 3. roč. Šikana a vztahy mezi listopad Hlaváčová,TU interakt. 400,- žáky výcvik 4., 5. roč. Paragráfek říjen Hlaváčová soutěž grant** 500,- 4.roč. Projekt Kdo jsem já. říjen TU projekt 500,- 4.roč. Společně za bezpečnou školu Jonatán a R.S.B., s.r.o. září Hlaváčová,TU zážitková lekce grant* 5.roč. Beseda s MP - Šikana březen Tomečková beseda 100,- 5.roč. Nenič své zdraví závislosti, dle zájmu Hlaváčová,TU interakt. 500,- návykové látky. výcvik zájemci Spaní ve škole - vztahy průběžně TU aktivity 500,- 6. roč. Adaptační kurz září TU,Hlaváčová Inter. výc. PŠÚ 6.roč. Občan a jeho postavení červen PK ČJ, D, VO projekt 500,- ve městě - VDO 7.roč. Člověk na ostrově - OSV říjen PK ČJ, D, VO projekt 500,- 8. roč. Hledám svůj svět - OSV únor PK ČJ, D, VO projekt 500,- 9. roč. Multikulturalita květ - čer PK ČJ, D, VO projekt 500,- 9.roč. Společně za bezpečnou říjen Hlaváčová,TU zážitková grant* školu Petřin příběh lekce 9. roč. Láska ano, děti ještě říjen Andrýsková beseda 100,- ne. - beseda vybrané Práce se třídou Individ. Hlaváčová 500,- vybrané Depistážní dotazník vztahy ve třídě. individuálně Hlaváčová 500,- grant* - grant MŠMT grant** - grant MÚ Hranice PŠÚ Pomáháme školám k úspěchu Stránka 11 z 49

12 9. Použitá literatura Fojtíková, Z. Cesta k nápravě I. Cyklus s dr. Kolářem o šikaně. Rodina a škola č. 6-7, 2000 Prevence, ročník 3, 4 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP, Praha 2005 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 14514/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j.: 28275/ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / Minimální preventivní program pro MŠ, Bc. Lukáš Eisenvort Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 Strategický protidrogový plán Ol. kraje na období Strategie prevence kriminality na léta Krajský plán primární prevence na léta 2013/2014 Stránka 12 z 49

13 PŘÍLOHA 1 - HODNOCENÍ PLNĚNÍ MPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Hlavní cíle MPP byly ve školním roce 2013/2014 úspěšně splněny. Shodují se s obecnými cíli školy a vycházejí z cílů, stanovených ve strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti rezortu školství a Strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Olomouckém kraji. 1. Vzdělávání: metodik prevence - Kreativní a motivující výuka na školách v rámci grantového projektu Autorita a kreativita jako nástroj pro pedagogy - - samostudium pedagogičtí pracovníci - aktivity OSV školil metodik prevence - viz zpráva jednotlivých předmětových komisí 2. Školní vzdělávací program: Pedagogičtí pracovníci i v tomto roce doplnili ŠVP v oblasti klíčových kompetencí a průřezových témat, které úzce souvisí s plněním cílů MPP. Na doporučení ČŠI došlo opět k úpravě a aktualizaci ŠVP. 3. Organizace prevence: metodik prevence - Minimální preventivní program byl vypracován se všemi přílohami Co dělat, když. Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska nebezpečí výskytu rizikového chování - došlo k dalšímu zviditelnění metodika na druhém stupni (díky účasti na projektu a dalších aktivitách). Řada pedagogů při problémech ve třídě metodika kontaktovala a konzultovala možná řešení. Schránka důvěry stejně jako loni využívali žáci prvního stupně, řešili své drobné křivdy a stížnosti. Poradenská služba konzultační hodiny, řešení konkrétních případů. Spolupráce se speciálními pracovišti a preventivními zařízeními PPP, odbor sociálních věcí MÚ. Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami ze školení, internetu apod. Úspěšný grant na MÚ Hranice Paragráfek - bude realizován ve školním roce 2014/2015. Úspěšný grant na MŠMT pomoc při plnění MPP realizace v příštím školním roce. Pomoc při tvorbě projektů a účast na nich (2., 3.) ročník, vyhodnocení s ohledem na klima ve třídě. Vytvoření skupiny, která se věnuje OSV a EV na škole (Pomáháme školám k úspěchu). Příprava adaptačních kurzů pro budoucí šesťáky, schůzka s rodiči. ostatní pedagogové - Využití volného času ve škole pracují kroužky pro žáky. Stránka 13 z 49

14 Třídní učitelé společně s ostatními učiteli citlivě, ale důrazně řešili zárodeční podoby šikany a další přestupky s ní související. Vždy byl navázán kontakt se zákonnými zástupci žáka. Školní řád obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek. Vytvoření manuálu tři dny s třídním učitelem. Nespecifická primární prevence Ročník Téma Znalosti Forma realizace Rozpočet MŠ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Zdravý životní styl, zdravé prostředí Režim dne, styl života, zájmová činnost. Cílem bylo oddálit kontakt s návykovou látkou. vyučovací jednotka 1 000,- Poznávání lidí Kamarádství, vztahy k ostatním vyučovací jednotka Výchova ke Denní režim zdraví, nemoc. vyučovací hodina, 500,- zdraví, poznávaní Kamarádství, vztahy k ostatním lidí noví spolužáci. adaptační kurz se spaním ve škole Škola v přírodě Vztahy ve třídě, spolupráce, sebepoznání, pětidenní pobyt 200,- poznání druhých Psychohygiena, lidské vztahy Škola v přírodě Člověk a jeho zdraví Mezilidské vztahy Škola v přírodě Lidé kolem nás, člověk a jeho zdraví Návykové látky a zdraví, soužití lidí Internet jako svobodné médium, vztahy k druhým lidem Etnický původ, novodobé pirátství Organizace vlastního času, režim dne. Tolerance, empatie, vztahy ve třídě. Vztahy ve třídě, spolupráce, sebepoznání, poznání druhých. Zdravá strava, návykové látky, šikana, sebepoznání, osobní bezpečí. Vztahy ve třídě, spolupráce, sebepoznání, poznání druhých Právo a spravedlnost, vzájemné vztahy, návykové látky, počítače, osobní bezpečí. Legální drogy, ochrana zdraví, odmítnutí, komunikační dovednosti, kyberšikana. Autorský zákon, netiketa, chování v síti internet, vzájemné poznávaní se ve skupině, chyby při poznávání lidí, problémy s dospíváním. Rovnocennost etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, autorský zákon, hudba na nosičích. vyučovací hodina, projekty 300,- pětidenní pobyt 200,- vyučovací hodina, práce ve skupinách 400,- pětidenní pobyt 200,- vyučovací hodina, projektové vyučování vyučovací hodina, projekty vyučovací hodina, projekty ročníku vyučovací hodina 300,- 400,- 400,- 400,- Stránka 14 z 49

15 8. ročník 9. ročník Sexualita, závislosti Multikulturalita, protiprávní jednání, drogová prevence Závěrečné práce Sexuální dospívání, pohlavně přenosné nemoci, sexuální kriminalita, rizikové prostředí, zneužívání návykových látek, patologické hráčství. Projevy diskriminace, rasismus, xenofobie, cvičení sebekontroly, právní systém, prevence rizikového chování, ochrana zdraví. Kriminalita, kouření, drogy, sebepoznání, vystupování před kolektivem. vyučovací hodina, projekt, tvorba plakátů vyučovací hodina 800,- 400,- tvorba práce, její 3 000,- obhajoba ŠD Celoroční plán Vztahy mezi žáky. hodina ŠD - Specifická primární prevence Ročník Téma Znalosti Forma realizace MŠ 1. ročník Práce hasičů a policie Zdraví dětí Jsem školákem Seznámit se s prací a úkoly hasičů a policie jak pomáhají, proč jsou důležití. Aktivity zaměřené na zdravý životní styl a vztahy v dětském kolektivu. Žáci si vytváří vztahy ve třídě, poznávají své nové kamarády, přijímají svou roli. beseda, exkurze projekt adaptační kurz se spaním ve škole, škola v přírodě interaktivní beseda 2. ročník Jak se chovat při požáru Žáci se učí na modelových situacích, jak postupovat při požáru. Práva a povinnosti Vztahy mezi žáky, aktuální problémy třídy. projekt Méďové Jak se zachovat v některých životních situacích. projekt 3. ročník Městská policie Žáci se seznamují s prací Městské policie. beseda Vietnamská men- Rozdíly mezi kulturami, soužití lidí různých projekt šina národností. Šikana a vztahy Interaktivní výcvik, který prohlubuje pozitivní interaktivní výcvik mezi žáky vztahy ve třídě. 4. ročník Kdo jsem já, kdo Sebepoznání, poznání druhých, vzájemné projekt jsme my vztahy. Jonatán a Vztahy mezi vrstevníky, vztahy mezi dětmi a projekt R.S.B.,s.r.o. dospělými. Jak řešit šikanu. 4.,5.roč. Paragráfek Soutěž o právním vědomí a spolupráci. soutěž 5. ročník Šikana Beseda s MP. beseda 5. ročník Nenič své zdraví Závislosti, návykové látky odmítnutí. projekt zájemci Spaní ve škole Vztahy ve třídě, sebepoznání, poznávání druhých. aktivity 1. stupeň Dopravní výchova Žáci se seznamují s dopravními předpisy, řeší besedy, doprav- dopravní situace, ní hřiště Stránka 15 z 49

16 6. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník Občan a jeho postavení ve městě Žáci se seznámili s možnostmi, jak a na koho se obrátit na městském úřadu. projekt Unplugged Testování žáků i jejich rodičů. testy Člověk na ostrově Cílem byla podpora týmové práce skupinová projekt komunikace, role ve skupině. Multikulturalita Projekt se zaměřil na soužití lidí různých kultur, projekt přesvědčení a různého stylu života. Petřin příběh Prevence zneužívání návykových látek projekt Nejzdařilejší akce primární prevence: 2. ročník Na začátku roku žáci absolvovali interaktivní lekci, která byla hrazena z grantu MŠMT (Společně za bezpečnou školu). Cílem bylo podněcovat u žáků toleranci a empatii, podpořit pozitivní vztahy ve třídě a upozornit na vztahy v rodině. Žáci na pozadí pohádky řešili některé problémové situace. Program, který realizovalo sdružení D, se setkalo s velkým úspěchem u žáků i učitelů. V tomto ročníku jsme se zaměřili na seznámení žáků s jejich právy a povinnostmi. V jednodenním projektu (Práva a povinnosti) diskutovali o právech dětí, o právech ve škole, o školním řádu apod. Podstatné bylo, že ke každému právu přiřazovali povinnost, která je nedílnou součásti života v demokratické společnosti. Na projektu spolupracoval metodik prevence, který provedl šetření ve třídě a navrhl další práci se třídou. Žákům vyhovovala práce v komunitním kruhu a otevřená diskuse o vztazích ve třídě. 3. ročník V tomto ročníku jsme se zaměřili na vztahy mezi žáky. Jednotlivých třídám se metodik prevence věnoval zvlášť podle potřeb jednotlivých třídních kolektivů. 4. ročník V rámci projektu Společně za bezpečnou školu (grant MŠMT)se žáci na pozadí příběhu s prvky science fiction učili řešit jednotlivé fáze šikany. Vytvářeli živé obrazy, které vyjadřovali pocity a emoce jednotlivých hrdinů. Příběh dotvářeli a hledali jeho nejlepší řešení. Interaktivní lekce sdružení D se jmenovala Jonatán a R. S. B., s.r.o. Lekce byla hodnocena žáky velmi kladně, navazovaly na ni další aktivity tříd na podporu kamarádských vztahů. 4., 5. ročník Pro žáky hranických škol a okolí naše škola uspořádala adrenalinovou soutěž Paragráfek. Jejím cílem je upozornit širokou veřejnost na prodej legálních drog (alkoholu a tabákových výrobků) osobám mladším 18 let. Žáci prokazovali své znalosti zákonů, prezentovali své názory na aktuální témata ze života, rozvíjeli týmovou spolupráci pod časovým tlakem, na základě fiktivního příběhu rozhodovali o důležitých zákonech společnosti a v posledním kole tipovali věk figurantů (zkusili si tak, jak je pro prodejce Stránka 16 z 49

17 6. ročník těžké rozhodnout, zda mohou alkohol a cigarety prodat). Na realizaci jsme získali grant MÚ, ke spolupráci byla přizvána policie a další významné subjekty města. Akce se stala již tradiční a je všemi hodnocena jako velmi zdařilá. Další zážitkovou lekcí hrazenou z grantu MŠMT (Společně za bezpečnou školu) byl program Outsider na podporu nově vznikajících kolektivů, převážně zaměřen na šikanu. Žáci dostali informace o formách šikany, jejích stádiích, na koho se obrátit a jak pomoci. Největším přínosem byla možnost, aby si žáci postoje a chování vyzkoušeli v inscenovaných situacích. V dalších hodinách potom žáci se svým třídním učitelem diskutovali a vytvářeli pravidla třídy. 8. ročník Praxí ověřený projekt Hledám svůj svět se zaměřil na osobnostně sociální výchovu. Cílem bylo upozornit na lidské emoce, jejich projevy a zvládání. Žáci se při aktivitách dozvěděli něco nového o sobě i svých spolužácích. Velmi oceňuji, že jsem se mohla projektu jako metodik prevence účastnit a ovlivnit i jeho průběh a hodnocení. 9. ročník Tento věk s sebou přináší riziko experimentování s návykovou látkou. Proto jsme pro žáky z grantu MŠMT (Společně za bezpečnou školu) objednali u sdružení D zážitkovou lekci, která pravdivě informovala o riziku zneužívání a o řešení krizových situací, které mohou ve spojení s drogou nastat. Žáci měli možnost pravdivý příběh v jednotlivých jeho částech upravovat a hledat možné alternativy řešení. Financování prevence nespecifická ,- vlastní zdroje specifická ,- vlastní zdroje granty ,- MÚ Hranice ,- MŠMT Společně za bezpečnou školu Celkem ,- Stránka 17 z 49

18 PŘÍLOHA 2 - Cíle MPP na konci 3., 5. a 9. ročníku Na konci 3. ročníku by měl žák mít: Znalosti dovednosti postoje Jak společně s rodiči stanovit svůj denní režim. Hodnota zdraví, jak předcházet nemocím a úrazům. I léky jsou drogy, které nám z rukou lékaře pomáhají. Jak poznávat lidi, jak s nimi komunikovat a vycházet. Osobní bezpečí. Návykové látky jejich působení na náš organismus. Spolupodílet se na organizování volného času příprava na vyučování, zájmy, relax a odpočinek Péče o tělo, hygiena, ochrana zdraví, otužování. Volba vhodné stravy. Jak nezneužívat léky. Pěstovat pozitivní vztahy k ostatním, hledat kamarády. Sebepoznání a sebepojetí co o sobě vím. Pozitivní vztahy v rodině. Orientovat se v krizových situacích, těmto situacím předcházet. Výběr kamarádů. Přivolat pomoc. Odmítat nabízené návykové látky alkohol, cigarety. Na konci 5. ročníku by měl žák mít: znalosti dovednosti postoje Člověk a jeho zdraví správná strava, cvičení, otužování, trávení volného času, základy sexuální výchovy. Organizace a plánování volného času vhodné trávení sport, koníčky. V případě potřeby dovednost relaxace a odpočinku. Mezilidské vztahy, právo a spravedlnost, práva a povinnosti, principy demokracie. Média a komunikace. Novodobé pirátství. Návykové látky a jejich působení závislost, zneužívání, zdravotní rizika. Jiné závislosti počítač, gambling apod. První pomoc Spoluvytvářet a dodržovat pravidla třídy, školy. Ke každému právu přiřadit i povinnosti jednotlivce. Umění komunikace v rámci sociální skupiny. Využití internetu. Chápání vlivu médií na každodenní život jedince. Vztah mediálního sdělení a reality. Vybírat vhodné programy. Odmítat nabízené návykové látky, poskytnout první pomoc při předávkování, přivolat pomoc. Umět poskytnout první pomoc adekvátně k věku. Přijmout dobře míněné rady. Mít pochopení pro určité hodnoty vzdělání, sport, Pozitivní vztah k vlastnímu tělu. Orientovat se v otázkách aktivního zdraví. Používání léků v domácnosti. Budování demokratických vztahů ve třídě a škole. Pracovat na toleranci a empatii ve vztahu k okolí. Odmítání násilného chování. Poskytnout pomoc s ohledem na svůj věk. I cigarety a alkohol, které bývají běžně doma, nám mohou ublížit. Vytvářet si vhodný žebříček hodnot. Cenit si vlastního těla. Akceptování rozlišností mezi lidmi pohlaví, vzhled, dovednosti, Přistupovat ke každému jako k jedinečné bytosti. Respektovat odlišnosti a názory ostatních umění poslouchat a vhodně reagovat. Pochopení reklamy a jejího poslání nenechat se ovlivnit klamavou reklamou. Internet a další komunikační technologie brát jako pomocníky, nezneužívat je. Přijímat zodpovědnost za své chování. Chránit zdraví své i ostatních. Stránka 18 z 49

19 Na konci 9. ročníku by měl žák mít: znalosti dovednosti postoje Pozitivní a negativní účinky Jak odolat vrstevníkům a Drogy nejsou řešením. jednotlivých drog. Doping. nezačít. Tělesná a duševní hygiena. Civilizační choroby. Zvládání stresových situací, uvolnění, relaxace. Dobrý vztah k sobě samému pozitivní naladění mysli. Fungování a vliv médií ve společnosti. Autorský zákon. Vztahy k ostatním. Etnický původ. Národnostní menšiny. Dospívání a sexualita. Pohlavně přenosné choroby, nebezpečí návykových látek, sexuální kriminalita. Bezpečné chování. Cvičení sebekontroly. Chápat role médií v každodenním životě. Práce s nosiči, internetem. Zásady a pravidla chování v síti internet. Vyhodnotit záměr tvůrců reklam. Vzájemné poznávání ve skupině, chyby při poznávání lidí. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. Rozpoznání projevů rasové nesnášenlivosti, důvody jejich vzniku. Komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Rozvoj dovedností, jak hledat pomoc. Rozvoj nezávislosti a tolerance. Rozpoznat rizikové prostředí, konfliktní a krizové situace. Každý člověk je jedinečný. Tolerantní přístup k jiným názorům. Chápání médií jako nabídky názorů, postojů,.. Nenechat se ovlivnit každou reklamou. Chápat lidská práva jako regulativ vztahů. Zodpovědnost vůči vlastní osobě. Ochota chápat odlišnosti etnických skupin a kultur. Uvědomovat si a respektovat negativní projevy dospívání. Být zodpovědný k sobě i druhým. Rozvoj sebepoznání. Vnímání vlastních emocí v určitých situacích. Ochota vyhledat pomoc. Ochota pomoci druhému. Stránka 19 z 49

20 PŘÍLOHA 3 - Nabídka volnočasových aktivit název kroužku ročník vedoucí Digitální fotografie Ing. Petr Drábek Dotykové technologie Ing. Petr Drábek Zpracování 3 D Ing. Petr Drábek Míčové hry Mgr. Jan Bouchala Míčové hry Mgr. Jan Bouchala Florbal Mgr. Ivana Andrýsková Novinářský kroužek Mgr. Dagmar Janoušková Sportovní hry Bc. Pavel Mȕnster Keramika Mgr. Michaela Krumniklová, Jana Mrnuštíková Keramika - pokročilí Jana Mrnuštíková Pavlína Kuchaříková Keramika - začátečníci Jana Mrnuštíková Mgr. Žaneta Suchánková Pohybově taneční Renata Musilová Výtvarný kroužek Bc. Martina Polláková Stolní a společenské hry Mgr. Jan Bouchala Turistický kroužek Michaela Krumniklová Mezinárodní klub Mgr. Marie Šturmová Stránka 20 z 49

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když?

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Krizový plán školy - obecně Krizový plán školy by měl zahrnovat postupy a možná řešení při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Zpracovaly: Mgr. Lenka Plívová Mgr. Věra Jaborová Platnost MPP: od 1. 9. 2011

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více