Minima lnı preventivnı program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minima lnı preventivnı program"

Transkript

1 Základní škola škola Ilji Hurníka Opava, Minima lnı preventivnı program Ředitel školy: Mgr. Manfred Hubálek Zpracovala: Mgr. Kateřina Kupčíková Školní rok: 2014/2015 1

2 Obsah 1 Úvod k MPP Hodnocení MPP za rok Monitoring zneužívání návykových látek na naší škole Vyhodnocení dotazníků 1. stupeň Vyhodnocení dotazníků 2. stupeň Charakteristika školy Pěvecké sbory Pramínek Sluníčka Cvrčci Domino Pedagogický sbor naší školy Školní poradenské pracoviště Metodik prevence Výchovný poradce Školní psycholog Poradenské služby nabízené naší školou Vytýčení projevů rizikového chování Hlavní cíle v rámci primární prevence Primární prevence na naší škole se v roce Metody a formy prevence Aktivity pro žáky Spolupráce s rodiči Vzdělávání pedagogů Předání informací, rozvoj dovedností, formování postojů a vlastností Časový plán akcí metodika prevence 2014/ Měření efektivity programu Spolupráce s institucemi, realizace akcí SEZNAM PŘÍLOH Program proti šikanování Kriziové plány

3 Tematické rozčlenění plánu MP (podle ročníků a předmětů) Kontakty na instituce Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Zpráva pro metodika prevence Seznam titulů ve školní videotéce týkajících se prevence rizikového chování. 73 Užitečné webové stránky MPP DOTAZNÍK - NÁVYKOVÉ LÁTKY - 1. STUPEŇ MPP DOTAZNÍK NÁVYKOVÉ LÁTKY 2. STUPEŇ

4 1 Úvod k MPP Rizikové chování je v dnešní době celospolečenským problémem. Je proto nutné, aby se naše škola podílela na prevenci těchto jevů a zaměřila se na jejich řešení. Prevenci je třeba zahájit již od prvního ročníku a pokračovat v ní po celou dobu školní docházky. 4

5 2 Hodnocení MPP za rok ZŠ Ilji Hurníka s rozšířenou výukou hudební výchovy je středně velkou školou. Ve školním roce 2013/14 ji navštěvovalo 361 žáků. Má dvě budovy na Pekařské (1. stupeň a ŠD) a Ochranově ulici (2. stupeň). V obou budovách najdeme tělocvičnu, žáci mají k dispozici školní hřiště. V letošním roce došlo k částečné úpravě obou školních zahrad. Žáci k nám docházejí z blízkého okolí, někteří dojíždějí. Jsou to především děti z hudebních tříd. I v letošním roce fungovalo na naší škole školní poradenské pracoviště složené z výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa. Pravidelně se scházeli k řešení nejrůznějších problémů ve škole záškoláctví, skryté záškoláctví, špatný školní prospěch, hygiena, neplnění školních povinností, agresivita, sexuální obtěžování, zneužívání návykových látek v prostorách školy. Rodiče využívali rad a pomoci poradenského pracoviště v rámci úředních hodin, po telefonické domluvě i mimo ně. Jejich služeb využívaly také děti i učitelé. V rámci celé školy byly zaznamenány drobné projevy šikany. Tento jev byl vyučujícími sledován a potlačován v samých zárodcích (nadávky, drobné spory žáků ). Školní poradenské pracoviště se zaměřovalo nejen na problémy třídních kolektivů, ale především na jednotlivce. Žáci mohli přijít za kýmkoli z těchto pracovníků, čehož hojně využívali. Poté následovala spolupráce s třídním učitelem. V případě řešení rozsáhlejších problémů byli přizváni k jednání zákonní zástupci, popřípadě pracovníci OSPODu, PPP, probační a mediační služby a Policie ČR. Policie ČR byla v letošním roce přizvána dvakrát, a to k případu agresivity a sexuálního obtěžování. Školní psycholog poskytoval poradenství žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům školy. Podílel se na diagnostice problémových žáků, pomáhal řešit konflikty, mapoval sociální klima ve třídách, spolupracoval v rámci prevence, vytvářel dotazníky zjišťující negativní jevy, poskytoval krizovou intervenci pro žáky, rodiče i pedagogy, účastnil se individuálních sezení se žáky i jejich rodiči, nabízel pravidelné konzultace pedagogům, práci se třídou, spolupracoval s PPP, SVP, klinickými psychology, kurátory a poskytoval odbornou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům. V rámci předmětů výchovy ke zdraví proběhly na naší škole přednášky hasičů, psychologů, gynekologa, prezentace nově vzniklé organizace Open Street, děti osmých tříd se zúčastnili přednášky na téma Antikoncepce a plánované rodičovství. Děti nižšího stupně besedovaly s policisty ČR, hasiči a psychology. Na práci s třídními kolektivy byla přizvána okresní metodička prevence p. Šimečková. Pořádali se projektové dny na různá témata, žáci navštěvovali kulturní představení. 5

6 V letošním roce jsme se opět zúčastnili Tříkrálové sbírky, hnutí Stonožka a dalších charitativních akcí (pěvecké sbory naší školy). Dětem jsme nabídli v rámci ŠD a ŠK nejrůznější kroužky dle vlastního výběru a další zájmové útvary vedené našimi učiteli. Dále proběhly jednorázové akce pro jednotlivce, družstva a třídní kolektivy. Pořádala se prodejní velikonoční (pořádaná ŠD), předvánoční a jarní výstava šperků (pořádaná dvěma učiteli vyššího stupně). Výtěžek z těchto akcí byl použit na volnočasové aktivity žáků, pomůcky do VV a ČSP a na akce pořádané metodikem prevence. V mnoha soutěžích dosáhli naši žáci pěkného umístění. Zejména nás těší, že měli chuť se do soutěží zapojovat. Byli pochváleni i ti, kteří se neumístili na předních místech. Jako povinně volitelné předměty se v loňském roce vyučovaly sborový zpěv, jazyk německý, cvičení z matematiky, seminář matematiky a jazyka českého. Při hodnocení chování vyučující využívali celého spektra opatření k posílení kázně, motivovali žáky pochvalami, postihovali přestupky. Na závěr roku byli nejlepší žáci odměňováni poukázkami na odběr knih. Škola dobře spolupracovala se SRPŠ. Akce zajištěné učiteli podpořili převážně finančně. 2.1 Monitoring zneužívání návykových látek na naší škole V červnu letošního roku provedly metodička prevence a školní psycholožka monitoring zneužívání návykových látek na naší škole. Dotazník byl anonymní, žáci uváděli věk, pohlaví. Průzkum probíhal od druhých do devátých tříd. Vyhodnocení proběhlo po jednotlivých třídách. Cílem tohoto dotazníku bylo zjistit, ve kterých třídách se objevuje toto rizikové chování, odkud děti získávají informace o této problematice, zda ve svém okolí znají někoho, kdo návykové látky zneužívá a v neposlední řadě i to, zda látky zneužívají oni samotní. Výsledky dotazníků slouží pro další práci s třídními kolektivy. Vyhodnocení je součástí MPP. S informacemi zjištěnými tímto monitoringem bude nadále pracovat poradenské centrum spolu s třídním učitelem. (dotazník viz příloha č. 9) 6

7 2.1.1 Vyhodnocení dotazníků 1. stupeň Dotazník vyplnilo143 dětí (z toho 64 chlapců a 79 dívek) z druhých až pátých tříd. Graf č. 1: Zneužití návykových látek nikotin - 1. stupeň 25 Zkoušel/a jsi už někdy kouřit? A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B Ano Ne Z tohoto grafu vyplývá, že děti zkoušely kouřit již ve 2. ročníku. Ve všech třídách se objevují nepatrné hodnoty. Graf č. 2: Procentuální vyjádření - Zneužití návykových látek nikotin - vzhledem k celkovému počtu dotazovaných žáků na 1. stupni Návykové látky - nikotin Ne 127 dětí 89% Ano 16 dětí 11%, z toho 4 opakov aně Zkoušel(a) jsem kouřit Nikdy jsem nekouřil(a) Z celkového počtu 143 dětí z 2-5. tříd udává 16 dětí (tj. 11%), že zkoušelo kouřit a 127 dětí (tj. 89%) nikdy nekouřilo. Znepokojující však je, že 4 žáci kouřili opakovaně. Jedná se o třídy 3. A (1 žák), 3. B (1 žák) a 4. B (2 žáci). 7

8 Graf č. 3: Zneužití návykových látek alkohol - 1. stupeň Zkoušel(a) jsi už někdy alkohol? 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B Ano Ne Graf č. 3 nám ukazuje, kolik dětí někdy zkusilo pít alkohol. Hodnoty jsou dosti alarmující, převážně v pátých třídách. Při bližším rozhovoru s žáky jsem se dozvěděla, že alkohol jim byl nabídnut rodiči nebo příbuznými na oslavách narozenin nebo na Silvestra. Graf č. 4: Procentuální vyjádření - Zneužití návykových látek alkohol - vzhledem k celkovému počtu dotazovaných žáků na 1. stupni Návykové látky - alkohol 82 dětí 57% 61 dětí 43%, z toho 28 opakova ně Zkoušel(a) jsem alkohol Nikdy jsem nepil(a) alkohol Z celkového počtu 143 dětí z 2-5. tříd udává 61 dětí (tj. 43%), že zkoušelo alkohol (z toho 28 opakovaně) a 82 dětí (tj. 57%), kteří alkohol nikdy nepily. Z 28 žáků, kteří alkohol zneužili opakovaně, by se mohla vygenerovat riziková skupina potenciálních zneuživatelů. Jedná se o třídy 2. B (3 žáci), 3. A (3 žáci), 3. B (1 žák), 4. A (2 žáci), 4. B (4 žáci), 5. A (9 žáků) a 5. B (6 žáků). 2. A je jediná třída na 1. stupni, kde se opakovaná konzumace alkoholu v konečných výsledcích neukázala. 8

9 Graf č. 5: Procentuální vyjádření Kolik dětí na 1 stupni z celkově dotazovaných si někdy s někým povídaly o cigaretách a alkoholu. Povídal(a) sis už někdy s někým o cigaretách nebo alkoholu? Ne 58 dětí 41% Ano 84 59% Ano Ne Z celkového počtu 143 dětí z 2-5. tříd udává 84 dětí (tj. 59%), že si o této problematice už někdy s někým povídaly a 58 dětí (tj. 41%) udává, že nikoli. 41 % je dosti vysoká hodnota, proto bychom se chtěli více zabývat touto problematikou. Graf č. 6: Procentuální vyjádření Kolik dětí na 1 stupni z celkově dotazovaných zná někoho, kdo kouří nebo pije alkohol Znáš ve svém okolí někoho, kdo kouří nebo pije alkohol? Ne 58 dětí 41% Ano 84 59% Ano Ne Při vyplňování dotazníku jsem dětem zdůraznila, že se nejedná o dospělé osoby, jako jsou rodiče, sousedé atd. Myslí se tím děti z jejich okolí, sourozenci jejich spolužáků atd. Děti se s tímto jevem setkali v 59%, což je podle mého názoru dost vysoká hodnota. 9

10 Graf č. 7: Procentuální vyjádření S kým si děti povídali na toto téma? S kým sis na toto téma povídal(a)? rodiče učitel(ka) spolužák kamarád(ka) někdo jiný někdo jiný 18 13% rodiče kamarád % 16% spolužák 9 7% učitel/ka 37 28% Z celkového počtu 143 žáků z 2-5. tříd udává, že si na téma Návykové látky povídali a) s rodiči 48 dětí, tj. 36% dětí b) s paní učitelkou nebo učitelem 37 dětí, tj. 28% c) s kamarádem nebo kamarádkou 22 dětí, tj. 16% d) s někým jiným 18 dětí, tj. 13% e) se spolužákem 9 dětí, tj. 7% Velmi mě potěšilo, že 64% dětí si povídalo o této problematice s rodiči nebo učiteli. Žáci v mladším školním věku mají větší důvěru k dospělým než k vrstevníkům, což tento graf potvrzuje. 10

11 2.1.2 Vyhodnocení dotazníků 2. stupeň Na druhém stupni vyplňovalo dotazník 136 dětí (z toho 63 chlapců a 73 dívek) z šestých až devátých tříd. Graf č. 8: Zneužití návykových látek nikotin - 2. stupeň Zneužití návykových látek - nikotin A 6. B 7. A 7. B 8. A, B 9. A 9. B Nekouřím Kouřil jsem jen jednou Kouřím pouze vyjímečně a nepravidelně Kouřím pravidelně do 5 cigaret denně Kouřím pravidelně víc cigaret denně Zneužití nikotinu se objevuje ve všech třídách. Některé hodnoty jsou však alarmující, především v 6. B a v devátých ročnících. Jedná se o pravidelné kuřáky. Otázkou zůstává, kde děti mladší 18 let získávají finanční prostředky na cigarety a kde si je kupují. Z grafu se dá vyčíst, že stoupá hodnota příležitostných kuřáků. Dá se předpokládat, že v období puberty je důvodem zvědavost, více volného nestrukturovaného času a vliv problémovějších vrstevníků. Graf č. 9: Procentuální vyjádření - Zneužití návykových látek nikotin - vzhledem k celkovému počtu dotazovaných žáků na 2. stupni 11

12 2 děti 1% 4 děti 3% Návykové látky - nikotin Nekouřím 23 dětí 17% Kouřil jsem jen jednou 27 dětí 20% 79 dětí 59% Kouřím pouze vyjímečně a nepravidelně Kouřím pravidelně do 5 cigaret denně Kouřím pravidelně víc cigaret denně Nejvíce mě potěšilo, že počet nekuřáků na vyšším stupni má nejvyšší hodnotu tj. 59% a počet žáků, kteří to zkusili jen jednou, je 20%. Graf č. 10: Zneužití návykových látek alkohol - 2. stupeň 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A, B 9. A 9. B Nepiji alkohol Pil(a) jsem alkohol jen vyjímečně Zneužití návykových látek - alkohol Piji alkohol několikrát do roka Piji alkohol několikrát do měsíce Pravidelné pití alkoholu několikrát do měsíce se objevuje v 7. A a v devátých třídách. Očekávala jsem, že se tento problém objeví spíše v B třídách. Tyto běžné nehudební třídy navštěvuje více dětí z nižších sociálních vrstev. Tento můj předpoklad 12

13 se nepotvrdil. V příštím roce bych se chtěla více zaměřit na třídu 7. A a věnovat této problematice více času v hodinách VZ. Graf č. 11: Procentuální vyjádření - Zneužití návykových látek alkohol - vzhledem k celkovému počtu dotazovaných žáků na 2. stupni Návykové látky - alkohol Nepiji alkohol Piji alkohol několikrát do roka 16 dětí 12% Pil(a) jsem alkohol jen vyjímečně Piji alkokol několikrát do měsíce 8 dětí 6% 52dětí 38% 60dětí 44% Z celkového počtu 136 žáků uvedlo, že 60 (tj. 44%) alkohol nepije, což mě velmi těší. Znepokojující je počet 8 žáků, kteří konzumují alkohol několikrát do měsíce. Dá se předpokládat, že v období puberty hraje roli stejně jako u nikotinu zvědavost, více volného nestrukturovaného času a vliv problémovějších vrstevníků. Žáci začínají navštěvovat diskotéky a kluby. V blízkosti naší školy se nachází nově postavený obchodní dům Breda, kde se tyto děti schází. 13

14 Graf č. 12: Procentuální vyjádření - Zneužití návykových látek drog - vzhledem k celkovému počtu dotazovaných žáků na 2. stupni Návykové látky - drogy Nic jsem nezneužil/a Zkoušel/a jsem zneužívat léky Zkoušel/a jsem pervitin, kokain nebo heroin 1 dítě 1% 13 dětí 9% 1 dítě 1% Zkoušel/a jsem čichat těkavé látky Zkoušel/a jsem kouřit marihuanu Zkoušel/a jsem extázi 1dítě 1% 1dítě 1% 120 dětí 87% Ze 136 dotazovaných dětí 2. stupně nezneužilo 120 (tj. 87%) žádnou drogu, 13 dětí (tj. 9%) zkoušelo kouřit marihuanu a 1 žák (tj. 1%) zneužil pervitin, extázi, těkavé látky nebo léky. Jako důvody, proč to udělali, uvádějí: legraci, odpoutání, zvědavost, v 5 případech problémy doma nebo ve škole, ve dvou případech vliv party a posledním důvodem bylo úmrtí kamaráda a kamarádky. Na otázku Můžeš napsat název návykové látky, které jsi užil/a. odpověděli žáci 2. stupně (mimo již zmíněné v předešlém odstavci) takto: pivo v 10 případech, alkohol v 39 případech, víno ve 4 případech a hašiš v jednom případě. Z dotazníku dále vyplývá, že drogu poprvé užili s kamarádem v 7 případech a v partě v 6 případech. 9 žáků uvádí, že drogu vyzkoušelo jen jednou, 3 žáci uvedli, že drogu užívají opakovaně jednou za měsíc. Tento problém se opět objevil v 7. A a v devátých třídách. V příštím školním roce bych se chtěla více zaměřit na prevenci návykových látek právě v 7. A. Budu i nadále spolupracovat s třídní učitelkou, poradenským centrem, popřípadě s jinými organizacemi. 14

15 Graf č. 13: vyjadřuje procentuálně, odkud děti získaly nejvíce informací o drogové problematice. Kde jsi získal nejvíce informací o drogové problematice? lékař 3% nikde 0% přátelé 15% internet 21% rodiče 21% škola 40% rodiče 1) Na otázku Kde jsi získal nejvíce informací o drogové problematice? odpovědělo ze 136 dotazovaných dětí 2. stupně a) škola 40% b) rodiče 21% c) internet 21% d) přátelé 15% e) lékař 3%. Věnujeme se protidrogové prevenci, proto nás těší, že nejvíce informací získávají žáci ve škole. Dále nás těší, že i v období puberty mají děti nadále důvěru v rodiče a na toto téma si s nimi povídají. Internet je také velmi dobrým zdrojem informací v této oblasti. Může být pro děti ale i rizikový a nekontrolovatelný. Hodně informací zde může být zneužitelných. Ve srovnání s nižším stupněm je procento získávání informací od přátel vyšší, což se dá v období puberty očekávat. V rámci předmětu VZ jsem s dětmi byla na exkurzi na PZS. Odtud pramení získávání informací od lékaře. Žáci byli z této exkurze otřeseni, což mělo na některé pozitivní účinek. škola nikde internet lékař přátelé 15

16 Graf č. 14: vyjadřuje procentuálně, zda mají dostatek informací o drogách. Myslíš si, že máš dostatek informací o drogách? Ne 14dětí 11% Ano 51dětí40% ano částečně ne Částečně 63 dětí 49% Nejvíce dotazovaných žáků odpovědělo částečně tj. 49%. Z této odpovědi cítím určitou zvědavost, že by se o této problematice chtěli dovědět více. Jako metodik prevence můžu s dětmi více pracovat. Učím ve všech třídách na vyšším stupni předmět VZ, což je obrovská příležitost na ně pozitivně působit. V příštím roce bych chtěla, aby se odpověď Částečně v co nejvíce případech změnila na Ano. Graf č. 15: Vyjadřuje, kolik dětí zná ve svém okolí někoho, kdo pravidelně kouří, pravidelně pije alkohol, čichá těkavé látky, zneužívá léky nebo bere drogy. Znáš ve svém okolí někoho, kdo 6 dětí 4 děti 46 dětí 22 dětí 123 dětí pravidelně kouří pravidelně pije alkohol čichá těkavé látky zneužívá léky bere nějaké drogy 16

17 Z grafu vyplývá, že a) 123 dětí z druhého stupně zná mladistvého ze svého okolí, který pravidelně kouří b) 46 dětí z druhého stupně zná mladistvého ze svého okolí, který pravidelně pije alkohol c) 22 dětí z druhého stupně zná mladistvého ze svého okolí, který bere nějaké drogy d) 6 dětí z druhého stupně zná mladistvého ze svého okolí, který zneužívá léky e) 4 dětí z druhého stupně zná mladistvého ze svého okolí, který čichá těkavé látky. 17

18 3 Charakteristika školy ZŠ I. Hurníka je středně velkou základní školou. Ke škole patří školní družina (pro žáky nižšího stupně) a školní klub (pro žáky vyššího stupně). Ředitelem školy je od roku 1998 Mgr. Manfred Hubálek, který na škole působí od roku Výchovným poradcem je Mgr. Petr Friedrich, metodikem prevence Mgr. Kateřina Kupčíková, školním psychologem Mgr. Helena Müllerová. V letošním roce došlo ke změně v učitelském sboru. Učitelský sbor usiluje o dobré vztahy mezi ním a rodiči, mezi učiteli a žáky. Kromě možnosti návštěvy školy pro podávání informací o prospěchu a chování žáků během třídních schůzek nabízí škola rodičům možnost návštěvy po telefonní domluvě s učitelem. S rodiči je spolupráce v mnoha případech dobrá, její výsledky se většinou na chování a prospěchu odrážejí kladně. Škola dobře spolupracuje se SRPŠ. Jeho zástupci se pravidelně schází. Akce zajištěné převážně učiteli podporují finančně. Třídní učitelé se zaměřují na sledování žáků, na podchycení jejich zájmové činnosti mimo vyučování. V některých ročnících fungují třídní kluby, jejichž činnosti koordinují třídní učitelé. Všichni integrovaní žáci a žáci s poruchami chování a učení jsou vedeni v evidenci výchovného poradce. Je jim věnována zvláštní pozornost dle pokynů PPP. Pedagogové sledují možný další výskyt těchto poruch, děti jsou odesílány do PPP. Protože bychom chtěli předcházet jakémukoli rizikovému chování, snažíme se nabídnout dětem nejrůznější volnočasové aktivity, pravidelné celoroční, půlroční nebo jednorázové akce. Žáci na nižším stupni (v rámci ŠD) a žáci na vyšším stupni (v rámci ŠK) se mohou zapojit do kroužků a jiných nabízených akcí. Škola nabízí i další zájmové útvary mimo rámec ŠD a ŠK. Dětem se vychází natolik vstříc, že pracují kroužky i s pouhými několika zájemci. Každoročně pořádáme velikonoční prodejní výstavu (zajišťují pedagogové nižšího stupně a ŠD), jarní výstavu šperku z fima, perliček a korálků (zajišťují učitelé Kateřina Kupčíková a Jana Hrušková na vyšším stupni), předvánoční prodejní výstavu (zajišťují učitelé Kateřina Kupčíková a Jana Hrušková na vyšším stupni) a podzimní prodejní výstavu (zajišťuje školní družina). Její výtěžek je použit na volnočasové aktivity žáků, na materiál na netradiční výtvarné techniky do výtvarné výchovy a ČSP. Z části se financují také aktivity metodika prevence. Od roku 1987, kdy začal ve škole experiment s rozšířenou výukou HV, škola hudbou žije. Děti se s ní setkávají i mimo rámec vyučování. Škola a její tři pěvecké soubory dotvářejí hudební život města Opavy a reprezentují školu i město na akcích celorepublikového významu i v zahraničí. 18

19 3.1 Pěvecké sbory Pramínek Přípravný sbor Pramínek je určen pro děti obou prvních tříd (cca 30 dětí). Pracují pod vedením Aleny Kupkové, vystupují nejen na vánočních a výchovných koncertech, ale i v mateřských školách a na schůzkách rodičů budoucích prvňáčků Sluníčka Sluníčka navštěvuje přibližně 50 dětí druhých a třetích tříd. Sbor založila v září 1994 PaedDr. Ivana Kleinová a působila v něm do roku Poté předala vedení Mgr. Jaroslavě Ševčíkové, která sbor vedla do června V současnosti je sbormistryní Mgr. Miroslava Řeháková. Každoročně děti vystupují na koncertech (vánoční, jarní, výchovné, koncerty hudebních tříd, koncerty pro tělesně postižené, pro domovy důchodců apod.). Sborový repertoár tvoří písně lidové, jazzové i populární; české i zahraniční Cvrčci Cvrčci (děti čtvrtých a pátých tříd) tvoří přípravný sbor pro Domino. Byl založen v roce 1988 paní Jiřinou Borkovou. Od roku 1989 začala se sborem spolupracovat Ivana Kleinová. Repertoár sboru je široký. Typické je to, že instrumentální doprovody k písním hrají sami žáci Domino Domino je dětský pěvecký sbor žáků tříd, který založila v roce 1993 Ivana Kleinová. Každoročně děti absolvují se sborem okolo 40 koncertů u nás i v zahraničí. Sbor patří k nejlepším pěveckým sborům v ČR. Sbor účinkoval i ve Španělsku, Itálii, Německu, Lucembursku, Polsku, Francii, Švýcarsku, Rakousku, Bulharsku, Izraeli, Kanadě a na Slovensku. V říjnu 2002 sbor Domino předvedl operu Brundibár při příležitosti zasedání Rady Evropy ve Štrasburku, kterého se zúčastnili ministři školství ze 48 zemí Evropy. Tato opera se uváděla během druhé světové války v Terezíně. Domino spolupracuje s divadlem. Děti účinkovaly v operách Bohéma (G. Puccini), Sedlák kavalír a Komedianti (P. Mascagni a R. Leoncavallo), Příběhy lišky Bystroušky (L. Janáček). Se Slezským divadlem v Opavě nastudovaly balet se zpěvy Špalíček B. Martinů. Sbor spolupracoval s předními osobnostmi našeho kulturního života (například Iljou Hurníkem, Petrem Ebenem, Lukášem Vondráčkem), s anglickým skladatelem a dirigentem B. Chilcottem, katalánskou dirigentkou E. Carrasco a izraelskou dirigentkou N. Faran. Repertoár Domina je široký, zahrnuje skladby od nejstarších dob až po současnost, úpravy lidových písní, zvláště ze Slezska. Typické pro sbor je, že instrumentální doprovody k písním si mohou hrát sami žáci, kteří jsou zároveň žáky základní umělecké 19

20 školy V. Kálika v Opavě. Sbor v roce 2007 vydal své šesté CD. Sbor řídí PaeDr. Ivana Kleinová. Organizačně vše zabezpečuje PaedDr. Eva Petrášová. Mimoškolní činnost Domina je organizována v rámci Klubu Domino pod hlavičkou Střediska volného času mládeže v Opavě. Na klavír a varhany sbor doprovází Jakub Žídek. 20

21 3.2 Pedagogický sbor naší školy Základní škola Ilji Hurníka Opava, Mgr. Manfred Hubálek ředitel školy Mgr. Romana Foltýnová zástupce ředitele školy Mgr. Petr Friedrich učitel, výchovný poradce Roman Kubala učitel Mgr. Jana Kravarová učitelka Andrea Chmelová učitelka Mgr. Kateřina Kupčíková učitelka, metodik prevence Mgr. Kateřina Čechová učitelka Ing. Jiřina Staňurová učitelka PaedDr. Ivana Kleinová učitelka, dirigentka PS Cvrčci a Domino Mgr. Radmila Šťastná učitelka Jana Hrušková učitelka Mgr. Šárka Tolochová učitelka Mgr. Radim Kříž učitel Mgr. Soňa Jarošová učitelka Sylva Mrůzková učitelka Mgr. Marie Hanušová učitelka Mgr. Svatava Banašová učitelka Mgr. Alena Kupková učitelka, dirigentka PS Pramínek Mgr. Veronika Heinzová učitelka Pavla Musílková učitelka Mgr. Lucie Fajmonová učitelka PaedDr. Eva Petrášová učitelka, organizační vedoucí Cvrčků a Domina Mgr. Edita Kubalová učitelka 21

22 Školní družina Kamila Světlíková vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Jana Koudelková vychovatelka ŠD a ŠK Miluše Stalmachová vychovatelka ŠD a ŠK Bc. Blanka Kokořová vychovatelka ŠD a ŠK Věra Tellingerová vychovatelka ŠD a ŠK 22

23 3.3 Školní poradenské pracoviště Metodik prevence Mgr. Kateřina Kupčíková Základní škola Ilji Hurníka Opava, telefon: Konzultační hodiny pro rodiče po telefonické domluvě Výchovný poradce Mgr. Petr Friedrich telefon: Úřední hodiny pondělí čtvrtek Po telefonické domluvě možnost schůzky mimo stanovené hodiny Školní psycholog Mgr. Helena Müllerová telefon: Úřední hodiny: pondělí úterý středa čtvrtek Po telefonické domluvě možnost schůzky mimo stanovené hodiny. 23

24 3.4 Poradenské služby nabízené naší školou prevence školní neúspěšnosti péče o vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním primární prevence rizikového chování metodická podpora učitelům při aplikaci speciálně psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy konzultace s třídními učiteli a ostatními pedagogy konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí konzultace s žáky Poradenské služby poskytované naší školou mohou v rámci konzultační činnosti i mimo ně využít zákonní zástupci, učitelé i žáci. 4 Vytýčení projevů rizikového chování Mezi projevy rizikového chování je zařazena široká škála výchovných problémů, výchovných poruch a poruch chování, a to včetně zneužívání návykových látek. 4.1 Hlavní cíle v rámci primární prevence je výchova ke zdravému životnímu stylu, včetně využití volného času vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy (nabídnout dětem kroužky v rámci ŠD a ŠK, zajistit co nejvíce soutěží, usilovat o větší počet akcí připravovaných třídním učitelem) rozvoj sociálních dovedností zaměřený především na dovednosti řešit konfliktní situace, odmítání všech druhů sebedestruktivního chování a projevů agresivity vedení žáků k správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k dovednosti týmové práce začleňování méně průbojných žáků do kolektivu optimalizace psychosociálního klimatu školy, tj. prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem a žákem, mezi žáky samotnými, posilování sebevědomí, ale i vzájemné úcty začlenění všech učitelů (i nepedagogických pracovníků) do systému prevence rozšiřovat spolupráci s rodiči 24

25 4.2 Primární prevence na naší škole se v roce zaměřuje na následující oblasti užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) vandalismus, delikvence, kriminalita, krádeže, další trestné činy a přečiny agresivita, šikana a jiné formy násilí kyberšikana záškoláctví a neplnění školních povinností xenofobie, rasismus, intolerance sekty a sociálně patologické náboženské hnutí úrazy při rizikových sportovních aktivitách rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: o domácího násilí o týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání o ohrožování mravní výchovy mládeže o poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) o sebepoškozování 5 Metody a formy prevence Náš MPP je rozpracován tak, že nabízí různé formy a metody prevence ve výuce a mimo výuku pro žáky, pro jejich rodiče a pro učitele předání informací, rozvoj dovedností, formování postojů a vlastností 5.1 Aktivity pro žáky MPP je rozpracován do všech předmětů již od prvního ročníku. (viz příloha č. 3) Největší pozornost je však této problematice věnována v předmětech prvouka, výchova k občanství a výchova ke zdraví. Mimo výuku je dětem k dispozici nástěnka na chodbě ve škole, kde mohou získat další potřebné informace. K formování jejich názorů a postojů slouží přednášky a besedy, které škola organizuje ve spolupráci s jinými organizacemi. K upevňování mezitřídních vztahů slouží různé mimoškolní akce, jako jsou adaptační kurzy, dějepisné a jiné zájezdy, lyžařské a sportovní kurzy, třídní výlety a exkurze. 25

26 V rámci aktivit po vyučování škola nabízí nejrůznější zájmové útvary v rámci ŠD (na nižším stupni), ŠK (na vyšším stupni) i mimo ně. Žáci se také pravidelně účastní sportovních turnajů, nejrůznějších soutěží. Škola se snažila vycházet žákům natolik vstříc, že pracovaly i kroužky s pouhými několika zájemci. Žákům je dostupná poradenská činnost metodičky prevence; školní psycholožky a výchovného poradce v pravidelných konzultačních hodinách nebo po domluvě v libovolném termínu. Schránka důvěry je umístěna na chodbě vedle dveří do sborovny. Žáci mohou písemnou formou vyjádřit své názory a přání. 5.2 Spolupráce s rodiči Rodičům slouží jako zdroj informací školní stránky, kde najdou komplexní nabídku informací o škole, přehled o konzultačních hodinách, ové adresy a telefonní čísla. Dále mohou využít nástěnku ve škole, spolupracovat s metodičkou prevence Mgr. Kateřinou Kupčíkovou, školní psycholožkou Mgr. Helenou Müllerovou nebo výchovným poradcem Mgr. Petrem Friedrichem. Ti mohou rodičům nabídnout kontakty na příslušné instituce, odkazy na webové stránky či vhodnou literaturu. Škola nabízí možnost návštěvy třídních schůzek (popř. Dnů otevřených dveří). Zákonní zástupci jsou seznámeni s prospěchem a chováním svých dětí, jsou upozorněni na problémy v třídním kolektivu, hovoří se o rizikovém chování, o MPP, o postupech školy v případě nejrůznějších problémů Škola s rodiči dále komunikuje prostřednictvím zápisů a oznámení v žákovské knížce, zasílá informativní letáky a dotazníky. V případě problémů s žákem posílá oznámení doporučenou poštou. Škola každoročně pořádá vánoční koncerty pro rodiče a širokou veřejnost, výchovné koncerty pro školy, besídky pro rodiče, kulturní a sportovní akce pro rodiče a děti, pro žáky devátých ročníků setkání se zástupci SŠ, SOU, jednou za čtyři roky akademii Děti nižšího stupně navštěvují MŠ s hudebním programem. 5.3 Vzdělávání pedagogů Učitelé jsou průběžně informováni o novinkách v oblasti prevence (aktuálně nebo na pedagogických radách), poučeni o postupu v případě rizikového chování žáků. Je posilována spolupráce v pedagogickém sboru, zvyšuje se jejich podíl na plnění preventivního programu školy hlavní důraz je kladen na práci třídních učitelů. Spolupracují s výchovným poradcem, školní psycholožkou a metodičkou školy. V učitelské knihovně (Mgr. Jana Hrušková) a u výchovného poradce (Mgr. Petr Friedrich) je k dispozici odborná literatura. Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost se dále vzdělávat nejen v oblasti své kombinace, ale i v oblasti prevence rizikového chování. 26

27 Metodička prevence Mgr. Kateřina Kupčíková se pravidelně účastní setkání metodiků prevence v PPP Opavě a je v osobním a telefonickém kontaktu s okresní metodičkou prevence Mgr. Lucií Šimečkovou. MP předává nové informace aktuálně nebo na pedagogických radách. Dále průběžně doplňuje vybavení školy odbornými materiály. Shromažďuje informace o institucích a odbornících, kteří pracují v oblasti prevence. Všichni pedagogičtí pracovníci zpracovávají měsíční zprávu pro MP (příloha č. 6). Zpráva obsahuje řešené případy třídních i netřídních učitelů, žádosti o spolupráci ŠPP, seznam akcí (přednášky, besedy, práce s třídními kolektivy, návštěvy kin, divadel, muzeí, exkurze, výlety, adaptační kurzy ), které s žáky absolvovali. MP dále tyto informace zpracovává pro vedení školy. 5.4 Předání informací, rozvoj dovedností, formování postojů a vlastností Hlavní důraz je kladen na práci třídních učitelů a jejich působení v následujících oblastech: trvat na dodržování pravidel vnitřního školního řádu, jasně vymezit pojmy a dodržovat režimová opatření dbát na prevenci problémů způsobených alkoholem, tabákem, OPL a s tím spojené jeho příčiny (záškoláctví krátkodobé dlouhodobé, skryté) předávání informací v oblasti primární prevence a dokázat zodpovědět základní otázky, příp. vědět, kde najít odpověď prostřednictvím každodenního kontaktu na žáky výchovně působit, zvyšovat důvěru v pedagogy, kterým se mohou svěřit se svými problémy 27

28 6 Časový plán akcí metodika prevence 2014/15 Srpen Září Říjen Pozn.: Tento program bude doplněn dle aktuálních nabídek, možností a potřeb školy. Rovněž plánované termíny akcí a besed se mohou měnit. školení pro všechny pracovníky školy- PO a BOZP školení pro pedagogy - Komunikační strategie pedagoga, agresivní žák (p. Roman Pavlovský) školení pro všechny pracovníky školy - První pomoc zpracování plánu práce metodika prevence seznámení pedagogů s MPP (Krizové plány, Program proti šikanování) zhotovení nástěnky metodika prevence stanovení konzultačních hodin výchovného poradce a školní psycholožky adaptační kurzy pro 6. ročníky loučení s létem zábavné odpoledne pro děti a rodiče ŠD výlet do Dinoparku ŠD návštěva dopravního hřiště 3. a 4. ročníky rozbor dotazníku z června 2014 se žáky v rámci hodin VZ zahájení spolupráce se Stonožkou Hnutí Na vlastních nohou výroba vánočních přání dotazník Trávení volného času (zaměřenou na pohybovou aktivitu, používání internetu a mobilu, sledování TV, problematika kyberšikany třída) vyhodnocení vánočních přání pro Stonožku podzimní výzdoba školy Listopad vyhodnocení dotazníkového šetření Trávení volného času ( třída) slavnostní předávání slabikářů prvňáčkům Kateřinská laťka tradiční soutěž ve skoku vysokém odeslat vánoční přání Hnutí Stonožka předvánoční prodejní výstava na 2. stupni třídní schůzky 28

29 Prosinec vánoční besídky v jednotlivých třídách zimní výzdoba školy Mikuláš představení devátých tříd pro děti nižšího stupně Vánoční dílničky ŠD pro rodiče a děti vánoční a výchovně koncerty Domina Leden charitativní koncert Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka dobrovolníci výroba dárků na zápis prvňáčků Únor Valentýnská diskotéka pro 2. stupeň Březen Vítání jara tvořivé dílny pro rodiče a děti ŠD velikonoční výstavka dětských prací Duben koncert na Velikonočních trzích na náměstí Den země třídní schůzky Květen besídky ke Dni matek (1. stupeň) Červen přednáška o sexualitě pro 9. ročníky Den dětí zpráva ŠPP pedagogická rada zpráva VP o vycházejících žácích pedagogická rada vypracování hodnocení MPP školním metodikem prevence závěrečná zpráva o plnění plánu MPP pro okresního metodika prevence 29

30 Další aktivity, u kterých není znám předem termín schůzky MP s okresní MP třídní kluby (vedené třídními učiteli) zájmové kroužky v budově naší školy (pořádané našimi učiteli nebo nabízené různými organizacemi) zájmové kroužky v rámci ŠD a ŠK třídnické hodiny práce MP a ŠP s třídními kolektivy (podle potřeby) besedy s Policií ČR besedy s hasiči výtvarné a sportovní, dopravní a literární soutěže návštěvy divadel, koncertů, knihovny, dopravního hřiště návštěvy Arboreta výlety, exkurze dějepisné, zeměpisné, na kolech, na bruslích návštěva ZOO Ostrava návštěva třídící linky lyžařský výcvik plavání pro děti nižšího stupně prevence zubního kazu - přednášky divadelní představení žáků pro rodiče akce pro předškoláky Dny otevřených dveří akademie soustředění pěveckých sborů koncerty v divadle charitativní koncerty pěveckých sborů výchovné koncerty pěveckých sborů koncerty pro domov seniorů studentský projekt Vyjádři se! projekt Zdravá pětka noc ve škole průběžné sledování výskytu negativních jevů na škole pohovory s problémovými žáky (TU, MP, VP, ŠP) 30

31 7 Měření efektivity programu Základní škola Ilji Hurníka Opava, Všichni pedagogičtí pracovníci zpracovávají měsíční zprávu pro MP. Zpráva obsahuje řešené případy třídních i netřídních učitelů, žádosti o spolupráci ŠPP, seznam akcí (přednášky, besedy, práce s třídními kolektivy, návštěvy kin, divadel, muzeí, exkurze, výlety, adaptační kurzy ), které s žáky absolvovali. MP dále tyto informace zpracovává pro vedení školy. (viz příloha č. 6) Na každé pedagogické radě je přečtená zpráva ŠPP. Každoročně zpracování MP hodnocení MPP včetně všech aktivit za celý školní rok pro vedení školy. Na konci každého školního roku je vypracována Hodnotící zpráva metodika prevence pro okresní metodičku Mgr. Lucii Šimečkovou. 8 Spolupráce s institucemi, realizace akcí Ředitelství školy a pedagogický sbor Výchovný poradce: Mgr. Petr Friedrich Metodička prevence: Mgr. Kateřina Kupčíková Školní psycholog: Mgr. Helena Müllerová Okresní metodik prevence v PPP: Mgr. Lucie Šimečková (tel.: ) Protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality, Krnovská 71C, Opava: Bc. Dagmar Polášková, DiS. (tel.: ) Policie ČR: Npor. Bc. René Černohorský (tel.: ) Městská policie: Skupina prevence, Krnovská 71A, Opava (tel.: ) Hasičský požární sbor, p. Polochová OSPOD, Krnovská 71C, Opava (tel.: ) Středisko výchovné péče, Hradecká 16, Opava: Speciální pedagog: Mgr. H. Eleková, Mgr. M. Černá (tel ) Probační a mediační služba, Olomoucká 8/14, Opava Mgr. Dušan Beyer, Speciálně pedagogické centrum Srdce, Slezského odboje 5, Opava Dětské a dorostové psychiatrické ambulance, Nám. Republiky 2, Opava MUDr. A. Skřontová (tel.: , ), MUDr. Kateřina Lhotská (zkrácený úvazek) PZS MUDr. Jan Tatarko Porodnice MUDr. Kozák, staniční sestra Alice Strojná Marianum Domov důchodců ve Slavkově, Smolkově Slezské divadlo Open street Opava: terénní a kontaktní sociální pracovnice: Mgr. Lenka Holušová (tel: ) Studentský projekt Vyjádři se! Zdravá pětka program o zdravé výživě Další instituce nabízející nejrůznější programy jako Středisko volného času Další kontakty na instituce příloha č. 4 31

32 Základní škola škola Ilji Hurníka Opava, SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Program proti s ikanova nı Zpracovala: Mgr. Kateřina Kupčíková, metodik prevence 32

33 1. Cíl programu Základní škola Ilji Hurníka Opava, Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, kdy dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků. Může dojít k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů ve třídě. Vyskytuje se v různých formách téměř v každé škole. Často zůstává dlouho skrytá. Důležité je budovat otevřené, kamarádské a bezpečné vztahy mezi žáky. Je nutné, aby se pedagogové naučili rozpoznat a řešit počáteční stadia šikanování. V případě rozvinutí pokročilé šikany škola spolupracuje s odborníky ze specializovaných zařízení. Cílem tohoto programu je vytvořit v naší škole bezpečné a spolupracující prostředí pro žáky, předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Pedagogičtí pracovníci nesmí přehlížet jakékoliv náznaky tohoto chování, nesmí svým chováním a jednáním podněcovat zhoršování vztahů ve třídě. 2. Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků jedná se o cílené a opakované fyzické a psychické útoky jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit projevuje se o fyzickými útoky - např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí o slovními útoky např. v podobě nadávek, pomluv, zastrašování, vyhrožování či ponižování o v nepřímé podobě např. demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků o kyberšikana pomocí ICT (zejména mobilních telefonů, internetu) znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese za šikanování se nepovažuje např. škádlení, oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, nadávek a ponižování 2.1. Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování: Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: o Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. o Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. o O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. o Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 33

34 o Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. o Stává se uzavřeným. o Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. o Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. o Zašpiněný nebo poškozený oděv. o Stále postrádá nějaké své věci. o Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. o Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. o Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. o Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností! Přímé znaky šikanování mohou být např.: o Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. o Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem. o Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. o Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje. o Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. o Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí. o Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 3. Odpovědnost školy škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit vytváří podmínky pro zdravý vývoj dětí předchází vzniku rizikového chování každý pedagogický pracovník předchází šikanování mezi žáky, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytne okamžitou pomoc ředitel školy je orientován v metodice, organizaci a právní problematice šikanování škola má vyškoleného alespoň jednoho odborníka pro koordinaci a následně i pro řešení šikany. Pracovník pověřený řešením umí kvalifikovaně 34

35 odhadnout stadium a formu šikany a rozhodnout, zda řešení zvládne škola sama nebo zda si povolá odborníka. škola spolupracuje s PPP, SVP a dalšími organizacemi a institucemi při řešení pokročilých a neobvyklých šikan, které sama nezvládne škola má ve školním řádu: zpracovaná pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v prostoru školy). Součástí tohoto textu je i stanovení kázeňských opatření při nedodržování těchto pravidel. škola má zpracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogů, zejména pracovníka pověřeného řešením šikany (zpravidla MP a VP) a třídních učitelů v prevenci šikanování konkrétní postup řešení šikany viz Krizové plány 3. 1 Seznámení žáků, zákonných zástupců s Programem proti šikanování (PPŠ) program proti šikaně bude vyvěšen na stránkách školy a spolu s dalšími dokumenty na nástěnce ve sborovně dále pak bude k dispozici u ředitele školy Mgr. Manfreda Hubálka, výchovného poradce Mgr. Petra Friedricha a metodičky prevence Mgr. Kateřiny Kupčíkové žáci budou o programu informováni třídními učiteli v rámci třídnických hodin a v rámci výuky výchovy ke zdraví a výchovy k občanství celý učitelský sbor bude o PPŠ informován na pedagogické poradě zákonní zástupci žáků budou seznámeni s PPŠ v rámci třídních schůzek a při osobním jednání s třídním učitelem. Bude jim také třídními učiteli sděleno, že plné znění PPŠ je k dispozici na webových stránkách školy Aktivní spolupráce školy s rodiči Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování: za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach ztráta chuti k jídlu dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu) usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně 35

36 dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.) dítě se vyhýbá docházce do školy dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku 3. 3 Ohlašovací povinnost školy dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat také na státní zastupitelství. dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se ohrožuje svým chováním samo pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení 3. 4 Trestné činy ve vztahu ke kyberšikaně nebezpečné pronásledování (stalking, 354 TZ) např. dlouhodobě opakované pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje důvodné obavy o život nebo zdraví své či svých blízkých účast na sebevraždě ( 144 TZ) např. zaslání SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní rozhodnutí k sebevraždě porušení tajemství dopravovaných zpráv ( 182 TZ) např. odposlech odesílaného u; porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí ( 183 TZ), např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti pomluva ( 184 TZ) např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť 3. 5 Nápravná opatření výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížení známky z chování) převedení do jiné třídy 36

37 ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v diagnostickém ústavu ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu škola umožní agresorovi individuální výchovný plán doručuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy apod.) i s obětí šikany v případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte v PPP, SVP nebo jiných odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů je nutné nadále pracovat s celým třídním kolektivem Spolupráce se specializovanými institucemi v resortu školství s PPP, SVP, speciálně pedagogickými centry (v případě integrovaných dětí na běžných školách) v resortu zdravotnictví s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie v resortu sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou), případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany při intervenčních programech je nutné žáky, včetně jejich zákonných zástupců, předem informovat o charakteru poradenské služby. Využívá se tzv. informovaný souhlas. Výstupem práce externí odborné instituce by měla být písemná zpráva s adekvátními informacemi dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel oznámí tuto skutečnost Policii ČR ředitel školy oznámí OSPODu skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Doporučená literatura Kolář M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál

38 Příloha č. A Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy šikanování (Kolář, 2011) 1. Situace, které zvládne škola sama a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu b) celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování 2. Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku a) první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu b) první pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu c) první pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování d) celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou 38

39 Příloha č. B Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011) 1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany 2. rozhovor s informátory a oběťmi 3. nalezení vhodných svědků 4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory) 5. ochrana oběti 6. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru: a. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) b. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku) 7. realizace vhodné metody: a. metoda usmíření b. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči) 8. třídní hodina: a. efekt metody usmíření b. oznámení potrestání agresorů 9. rozhovor s rodiči oběti 10. třídní schůzka 11. práce s celou třídou 39

40 Příloha č. C Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany Poplachový plán pro tzv. školní lynčování (Kolář, 2011) A. První (alarmující) kroky pomoci 1. zvládnutí vlastního šoku bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí B. Příprava podmínek pro vyšetřování 3. zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy 4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi 5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře) 6. oznámení na policii, paralelně navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům C. Vyšetřování 7. rozhovor s obětí a informátory 8. nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků 9. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi) D. Léčba 11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny 40

41 - Příloha č. D - Stadia šikanování podle Michala Koláře, 1990, 1996, 1997, 2000 aj. První stadium: Zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostře kritizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostře kritizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti slabí. Čtvrté stadium: Většina přijímá normy Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů virem přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra vykořisťování. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako otrokáře a otroky. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. 41

42 Základní škola škola Ilji Hurníka Opava, Příloha č. 2 Krizovy pla n s koly Zpracovala: Mgr. Kateřina Kupčíková 42

43 Krizový plán obsahuje postupy, které přesně řeší některé krizové situace, které mohou ve škole nastat. Tyto postupy jsou závazné pro každého pracovníka školy. O všech, níže popsaných, událostech musí být informováno vedení školy. Návykové látky Tabákové výrobky Pokud je žák přistižen při konzumaci nebo držení tabákových výrobků (v prostorách školy, v době školního vyučování, na akcích pořádaných školou) pracovník školy mu výrobek odebere. Vždy informuje TU a MP Mgr. Kateřinu Kupčíkovou (popř. VP Mgr. Petra Friedricha, ŠP Mgr. Helenu Müllerovou). TU předá Mgr. Kateřině Kupčíkové o události stručný záznam (datum, místo, zdroj tabákových výrobků), který obsahuje i vyjádření žáka. MP Mgr. Kateřina Kupčíková založí záznam do své agendy a vyrozumí vedení školy (ŘŠ Mgr. Manfreda Hubálka nebo ZŠ Mgr. Romanu Foltýnovou). TU (popř. výchovná komise TU, MP, VP, ŠP, ŘŠ) informuje zákonného zástupce. V případě opakovaného užívání vyrozumí MP Mgr. Kateřina Kupčíková OSPOD. Žák je sankcionován podle školního řádu. Alkohol Pokud je žák přistižen při konzumaci nebo držení alkoholu (v prostorách školy, v době školního vyučování, na akcích pořádaných školou), pracovník školy mu alkohol odebere. Pokud je žák alkoholem ohrožen na zdraví a životě, pracovník školy neprodleně přivolá lékařskou pomoc, informuje vedení školy Mgr. Manfreda Hubálka nebo Mgr. Romanu Foltýnovou a MP - Mgr. Kateřinu Kupčíkovou (popř. VP Mgr. Petra Friedricha, ŠP Mgr. Helenu Müllerovou), pak teprve zákonného zástupce. Jestliže nehrozí akutní nebezpečí, pracovník školy informuje TU a MP Mgr. Kateřinu Kupčíkovou (popř. VP Mgr. Petra Friedricha, ŠP Mgr. Helenu Müllerovou). Dále o situaci sepíše záznam s vyjádřením žáka (datum, místo, zdroj alkoholu). Zápisu a rozhovoru se žákem se zúčastní MP Mgr. Kateřina Kupčíková, (popř. VP Mgr. Petra Friedricha, ŠP Mgr. Helenu Müllerovou) a vedení školy Mgr. Manfred Hubálek nebo Mgr. Romana Foltýnová a zákonný zástupce. TU informuje zákonného zástupce. 43

44 Pokud žák není schopen pokračovat ve vyučování, škola vyrozumí zákonného zástupce, aby si jej vyzvedl. V případě nedostupnosti rodičů, vyrozumí škola OSPOD. Škola informuje žáka i rodiče o možnostech odborné pomoci (viz přehled kontaktů). V případě opakovaného užívání vyrozumí škola dětského lékaře a OSPOD. Pracovník školy může provést u žáka dechovou zkoušku na alkohol pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce. Obdobný postup volí pracovník školy i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu. Pokud pracovník školy najde ve škole alkohol, uvědomí vedení školy - Mgr. Manfreda Hubálka nebo Mgr. Romanu Foltýnovou a uloží u něj alkohol jako případný důkaz. Sepíše stručný záznam o nálezu a předá jej MP Mgr. Kateřině Kupčíkové. Ta jej založí do své agendy. Žák je sankcionován podle školního řádu. OPL Pokud je žák přistižen při konzumaci nebo držení OPL (v prostorách školy, v době školního vyučování, na akcích pořádaných školou), pedagogický pracovník školy mu OPL odebere. Pokud je žák ohrožen na zdraví a životě, pracovník školy neprodleně přivolá lékařskou pomoc. Předá jim látku k urychlení léčby. Poté teprve informuje zákonného zástupce. O situaci sepíše záznam, poté informuje MP Mgr. Kateřinu Kupčíkovou, TU a OSPOD. Jestliže nehrozí akutní nebezpečí, učitel informuje vedení školy - Mgr. Manfreda Hubálka nebo Mgr. Romanu Foltýnovou. Sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (datum, místo, zdroj OPL), předá jej MP Mgr. Kateřině Kupčíkové, která jej uloží do své agendy. Zápisu a rozhovoru se žákem se zúčastní MP Mgr. Kateřina Kupčíková (popř. VP Mgr. Petra Friedricha, ŠP Mgr. Helenu Müllerovou), vedení školy - Mgr. Manfred Hubálek nebo Mgr. Romana Foltýnová (popř. TU) a zákonný zástupce. TU vyrozumí OSPOD. Pokud žák není schopen pokračovat ve vyučování, škola vyrozumí zákonného zástupce, aby si jej vyzvedl. Jestliže zákonný zástupce není dostupný, vyrozumí škola OSPOD. Pracovník školy může provést u žáka test na OPL pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce. Škola informuje žáka i zákonné zástupce o možnostech odborné pomoci. Žák je sankcionován podle školního řádu. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL (může být kvalifikována jako trestný čin, množství nerozhoduje), nahlásí skutečnost vedení školy - Mgr. Manfred Hubálek nebo Mgr. Romana Foltýnová a to informuje místně příslušné oddělení Policie ČR a zákonného zástupce žáka. 44

45 Pokud pracovník školy najde ve škole látku, kterou považuje za OPL, uvědomí vedení školy - Mgr. Manfreda Hubálka nebo Mgr. Romanu Foltýnovou. Za přítomnosti dalšího pracovníka uloží látku do obálky (datum, čas a místo nálezu), zalepenou obálku s razítkem školy a podpisem schová do trezoru. Sepíše záznam (místo, datum, místo a čas nálezu). Vyrozumí Policii ČR. Pokud má pracovník školy podezření, že žák má OPL u sebe, bezodkladně vyrozumí Policii ČR a zákonného zástupce. Žáka izoluje od ostatních dětí a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. Učitel neprovádí prohlídku žáka nebo jeho věcí. Šikana Pedagogický pracovník, který má podezření na šikanu, informuje MP Mgr. Kateřinu Kupčíkovou. Ta uvědomí vedení školy - Mgr. Manfreda Hubálka nebo Mgr. Romanu Foltýnovou, členy ŠPP - VP Mgr. Petra Friedricha, ŠP Mgr. Helenu Müllerovou a TU. MP Mgr. Kateřina Kupčíková, VP Mgr. Petr Friedrich a ŠP Mgr. Helena Müllerová provedou rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi (nesmí o tom vědět ostatní žáci) MP Mgr. Kateřina Kupčíková, VP Mgr. Petr Friedrich a ŠP Mgr. Helena Müllerová vytipují vhodné svědky, provedou individuální rozhovory tak, aby druzí o nich nevěděli. MP Mgr. Kateřina Kupčíková, VP Mgr. Petr Friedrich a ŠP Mgr. Helena Müllerová zajistí maximální ochranu obětem. MP Mgr. Kateřina Kupčíková, VP Mgr. Petr Friedrich a ŠP Mgr. Helena Müllerová provedou rozhovor s agresory. MP Mgr. Kateřina Kupčíková, VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová a vedení školy - Mgr. Manfred Hubálek nebo Mgr. Romana Foltýnová svolají výchovnou komisi s rodiči žáka agresora. MP Mgr. Kateřina Kupčíková, VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová a vedení školy - Mgr. Manfred Hubálek nebo Mgr. Romana Foltýnová oznámí výsledky šetření rodičům obětí. Domluva s ostatními pedagogy na spolupráci a postupu, pomoci a podpoře oběti. Práce se třídou TU, MP Mgr. Kateřina Kupčíková, ŠP Mgr. Helena Müllerová. Agresor je sankcionován podle školního řádu. Další informace - viz. Program proti šikanování Kyberšikana Postup je stejný jako u šikany. 45

46 Pokud má škola jistotu, že byl spáchán trestný čin, oznámí tuto skutečnost MP - Mgr. Kateřina Kupčíková (popř. VP Mgr. Petr Friedrich) OSPODu. Pokud rodiče nespolupracují, neúčastní se výchovných komisí, škola opět vyrozumí OSPOD. Další informace - viz. Program proti šikanování Krádeže Pedagogický pracovník oznámí skutečnost vedení školy - Mgr. Manfredu Hubálkovi nebo Mgr. Romaně Foltýnové, TU a MP - Mgr. Kateřině Kupčíkové. TU (v závažnějších případech - MP - Mgr. Kateřina Kupčíková, VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová) pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného, předá jej MP - Mgr. Kateřině Kupčíkové a ta jej založí ke své agendě. TU (v závažnějších případech MP - Mgr. Kateřina Kupčíková, VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová) informují zákonného zástupce poškozeného a zloděje. MP hlásí krádež na místní oddělení Policie ČR v případě, že nikdo nejeví snahu o nápravu, jedná-li se o úmyslné poškození nebo zničení věci nebo o to žádají rodiče poškozeného. MP hlásí událost na OSPOD, jedná-li se o opakované krádeže. Žák, který kradl, je sankcionován podle školního řádu. Vandalismus Náhradu škody požaduje škola po zákonném zástupci žáka, ať už škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti Pracovník školy seznámí s událostí TU. TU vyhotoví záznam (kdo, kdy, kde, jak, proč, čím ) a předá jej MP - Mgr. Kateřině Kupčíkové (popř. VP Mgr. Petru Friedrichovi). Ti ho založí do své agendy a s událostí seznámí vedení školy - Mgr. Manfredu Hubálkovi nebo Mgr. Romaně Foltýnové. Je-li to možné, žák sám škodu nahradí (věc opraví). MP - Mgr. Kateřina Kupčíková (popř. VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová) hlásí škodu Policii ČR v případě, když nikdo nejeví snahu o nápravu (oznámí podezření ze spáchání přestupku na majetku). MP - Mgr. Kateřina Kupčíková (popř. VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová) hlásí událost na OSPOD v případě, že se jedná o opakované jednání. 46

47 Záškoláctví TU informuje VP Mgr. Petra Friedricha a vedení školy - Mgr. Manfreda Hubálka nebo Mgr. Romanu Foltýnovou (popř. MP - Mgr. Kateřinu Kupčíkovou) o neomluvené i zvýšené omluvené absenci. Neomluvená nepřítomnost žáka do 10 vyučovacích hodin TU svolá schůzku se zákonným zástupcem doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání, provede zápis, nechá ho podepsat zákonnému zástupci a předá jej VP Mgr. Petru Friedrichovi, který jej uloží do své agendy. Neomluvená nepřítomnost žáka nad 10 vyučovacích hodin ŘŠ Mgr. Manfred Hubálek svolá školní výchovnou komisi (MP - Mgr. Kateřina Kupčíková, VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová, TU, popř. žák, OSPOD nebo jiný odborník). VP Mgr. Petr Friedrich provede zápis (všichni zúčastnění ho podepíší) a založí jej do své agendy. Neomluvená nepřítomnost žáka nad 25 vyučovacích hodin TU zasílá oznámení o zanedbání školní docházky OSPODu a Policii ČR. Přikládá kopie náležitých dokumentů písemné pozvání zákonných zástupců žáka k návštěvě školy, zápis z pohovoru, vyjádření VP - Mgr. Petra Friedricha, zápis z výchovné komise Syndrom týraného dítěte (sexuální zneužívání) TU (popř. jiný učitel, MP - Mgr. Kateřina Kupčíková, VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová) se pokusí s žákem navázat osobní kontakt a zjistit danou situaci (i od spolužáků, které upozorníme na mlčenlivost). TU sepíše zápis a informuje MP - Mgr. Kateřinu Kupčíkovou (popř. VP Mgr. Petra Friedricha, ŠP Mgr. Helenu Müllerovou) a vedení školy - Mgr. Manfreda Hubálka nebo Mgr. Romanu Foltýnovou. V případě, že se nedaří navázat komunikaci s žákem, MP - Mgr. Kateřina Kupčíková (popř. VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová) se obrátí na PPP, OSPOD. TU, MP - Mgr. Kateřina Kupčíková (popř. VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová) si mohou pozvat rodiče do školy a vést velmi opatrný rozhovor. Pokud má učitel jistotu, že došlo ke spáchání trestného činu, oznámí vedení školy Mgr. Manfred Hubálek nebo Mgr. Romana Foltýnová událost na OSPOD a Policii ČR. Poruchy přijmu potravy, sebepoškozování TU, MP - Mgr. Kateřina Kupčíková (popř. VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová) se snaží navázat kontakt s dítětem. MP - Mgr. Kateřina Kupčíková (popř. VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová) informuje rodiče v případě, že dítě výrazněji zhublo, 47

48 opakovaně zvrací, sebepoškozuje se. Doporučí, popřípadě zprostředkuje kontakt s psychologem nebo lékařem. V případě sebepoškozování je-li dítě při sebepoškozování přistiženo, MP - Mgr. Kateřina Kupčíková (popř. VP Mgr. Petr Friedrich, ŠP Mgr. Helena Müllerová) zavolá záchrannou službu. Informujeme OSPOD a rodiče. 48

49 Příloha č. 3 Tematické rozčlenění plánu metodika prevence (podle ročníků a předmětů) Rodina a širší sociální prostředí rodina (PRV-1. r.) rodina postavení a role ženy a muže v rodině (PRV-2. r., JČ-5. r., VV- 6., 7. r., ČJ r., D r.) vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti (PRV-1., 2. r., JČ-5. r., D r.) dospívající, jeho komunikace v rodině, mezigenerační konflikty, problémy spojené se vstupem do samostatného života (ČJ r.) změny v rodině narození dítěte (VV-6. r.) změny v rodině (narození dítěte, adopce, nemoc, rozvod úmrtí aj.) (ČJ r.) předčasná těhotenství, manželství nezletilých a jejich důsledky (D r.) potřeby rodiny vzhledem k bydlení (VL-4. r., VV-6. r.) potřeba a právo na vlastní soukromí (ČJ-5. r., VV-6.r.) hygiena provozu domácnosti (VL-4. r., VV-6. r.) faktory ovlivňující stabilitu rodiny (VV-7.r.) sociální komunikace v rodině, ve škole s kamarády, ve společnosti dospělých (PRV-2. r.,čj-5. r., VV-7. r., ČJ r.) kamarádství, přátelství, láska, známosti, vč. rozvíjení kladných partnerských vztahů a hledání pozitivních hodnot pro trvalé soužití (ČJ r.) sestavení návrhu hygienických požadavků na bydlení a diskutování o nich (VV-7. r.) sestavení návrhu vhodného uspořádání jednotlivých částí bytů (VV-8. r., ČJ-7. r.) sestavení návrhu na technické vybavení, usnadňující práci v domácnosti (VV-8. r.) hygiena provozu domácnosti úklid a údržba bytu, bezpečnostní požadavky na zařízení jednotlivých částí bytu (PRV-1.r.,F r.) zásady hygieny a ochrany zdraví při práci (všechny předměty ve všech ročnících) přejímání pozitivních hodnot od rodiny, vrstevníků a společnosti, zanedbávání rodinné výchovy, krizové situace (JČ-5. r.) Rozvoj osobnosti osobnost člověka, rozdílné typy osobností, formování osobnosti (PČ-5. r., D, Z r.) osobnost člověka, rozdílné typy osobností, dědičné a získané faktory osobnosti a možnosti jejich ovlivňování (PŘ-8. r.), sebepoznávání a sebevýchova, sebeovlivňování (TV r.) 49

50 duševní a tělesné zdraví, základní podmínky pro zachování a regeneraci sil psychická a fyzická zdatnost (PRV-2. r., VV, ČJ, TV r., PŘ-8.r.) situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti možnosti jejich předcházení, řešení (VV r.) vyrovnávání se s problémem - únik do uzavřenosti, agrese (VV, ČJ r.) Péče o zdraví, osobní hygiena, režim dne zdraví psychické, fyzické, sociální, odpovědnost za zdraví vlastní i ostatních (PRV-1.r., VV, ČJ, TV r., PŘ-8 r.) životní rytmy a zdraví, prostředí a zdraví (PRV-2. r., Z-7.9. r., TV r., PŘ-8. r.) základní zdroje a příčiny nemocí (PRV-2. r., D, TV r.), další možné faktory vzniku onemocnění, prevence (PRV-3. r., PŘ-8. r.) nemoc v rodině, ošetřování nemocného člena rodiny (VV r.) sestavování návrhů vlastních rozhodnutí podporující zdravý způsob života (VV r.) etické vztahy k nemocnému a zdravotně postiženému (PRV-3. r., TV r.) rekonvalescence po nemoci nebo úrazu (TV r.) osobní hygiena, intimní hygiena dívek a chlapců, prostředky osobní hygieny (PRV-1., 2. r., TV r., PŘ-5. r.) hygiena odívání při různých příležitostech a činnostech (PRV-2. r., D, TV r.) výběr vhodného oblečení dívek a chlapců pro pobyt ve škole, doma, při sportu, ve společnosti (PRV-2. r., ČJ, TV r., PRV-3.r., PŘ-5.r.) kosmetické přípravky, pomůcky (CH-9.r.) duševní hygiena únava, stres, relaxace, regenerace, kompenzace, aktivní pohyb (Z-6. a 9. r., TV r.) proměny životního stylu v důsledku rozvoje civilizace, civilizační choroby a jejich prevence (Z r., F-8.r.) režim dne děti (PRV-1., 2. r.) negativní vlivy prostředí (Z r.) biorytmy a negativní vlivy prostředí (TV r.) nácvik ošetřování nemocného člena rodiny (PŘ-5. r.) Zdravá výživa navržení reklamy propagující zásady zdravé výživy (VV r.) historické a sociokulturní proměny stravy (D r.) vliv výživy a způsobů stravování na zdravotní stav lidí (PRV-2., 3. r., TV r.), cizorodé látky v potravním řetězci (mykotoxiny, PCB, kovy aj.,(civilizační choroby jako důsledek nesprávné výživy) (PŘ-8. r.) výživová hodnota potravy, energetická potřeba organismu (PŘ-8. r.) alternativní výživové směry (makrobiotika, vegetariánství), biopotraviny, ovlivňování stravovacích zvyklostí obyvatelstva (PŘ-8.r., vaření-7. r.) 50

51 zásady sestavování jídelníčku (PRV-1., 2. r.) sestavení návrhu denního stravovacího režimu v souladu se zásadami zdravé výživy (PRV-3. r.) způsoby technologie zpracování jednotlivých druhů potravin ve vztahu ke zdravé výživě (Vedení domácnosti) Pohybová aktivita a zdraví posuzování odlišností pohybových činností lidí různého věku, pohlaví a výkonnosti (TV r.) rozdíly mezi pohybovými činnostmi chlapců a dívek, dětí, dospělých, starých lidí, zdravých a handicapovaných lidí (PŘ- 8.r, TV-3. r., r.) základní fyziologické parametry při zdravotně vhodných pohybových činnostech lidí různého věku srdeční frekvence, krevní tlak aj., využití údajů při regulaci pohybové zátěže (ČJ, TV r., PŘ-8. r.) posuzování odlišností pohybových činností lidí různého věku, pohlaví a výkonnosti, zdůvodňování rozdílů (TV r.) měření srdeční a dechové frekvence v klidu a po zátěži (TV r.) návštěva pohybového centra (TV-1. r., r.) zásady fair play jednání a bezpečnosti při pohybových činnostech (ochrana hlavy, prsů děvčat, kloubů, pohlaví apod.) (TV r.) hygiena pohybové činnosti (vhodné oblečení, obutí, cvičení při menstruaci apod.) (TV-1., 2., 4. r., r.) instituce, kde je možné se věnovat zdravotně zaměřené a rekreační pohybové činnosti sport pro všechny, pohybová studia, fitness centra (TV r.) nevhodné polohy a nevhodné pohybové činnosti (pro děti, dospívající, pro dívky apod.) (TV r.) pravidelné zdravotní prohlídky (TV r.) Sexuální výchova vztahy mezi lidmi k druhému pohlaví, partnerské vztahy, první sexuální kontakty, zakládání rodiny (ČJ r.) zakládání rodiny (D r., Z-6. a 8. r.) nemoci přenosné pohlavním stykem- vir HIV/AIDS (D-9.r.) konflikty v mezilidských a partnerských vztazích (ČT-5. r.) pohlavní soustava (PŘ-5. r.) Prevence zneužívání návykových látek pozitivní životní cíle a hodnoty podpora zdraví, pozitivní zájmy (PRV-2. r., ČJ-9. r., TV r.) nejčastěji zneužívané látky (ČJ-4., 5. r.) modelové situace zaměřené na nácvik způsobu odmítání cigaret, alkoholu a jiných návykových látek (PČ-5.r.) vyhledávání pozitivních cílů a hodnot (ČJ-9. r.) 51

52 rizika zneužívání návykových látek dopad na zdraví jedince, osobní realizaci, partnerské vztahy (VV r.) práce s reklamou tvorba plakátů propagující zdravý životní styl (VV r.) návykové látky a rizikové skupiny populace (CH-9.r., Z r.) propagace tabákových výrobků a alkoholických nápojů formou reklamy taktiky reklamních agentur (CH-9. r.) opatření a zákony související s podáváním alkoholických nápojů dětem a mladistvým, legislativa ve vztahu k nákupu, držení a výrobě drog (CH-9. r.) možné způsoby pomoci při otravě alkoholem nebo jinými návykovými látkami (CH-9. r.) možná nebezpečí a následky působení náboženských sekt na dospívajícího (D-9. r.) drogová scéna snižování poptávky a dostupnosti návykových látek (Z r.) možná nebezpečí a následky působení náboženských sekt (Z-7.r.) centra odborné pomoci, linky důvěry aj. (JČ-5. r.) Osobní bezpečí bezpečné chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, odpovědnosti za bezpečí své i ostatních (PRV-1., 2. r., TV r.) způsoby chování při pobytu v různých prostředích parky, veřejná doprava, výlety, diskotéky aj. (PRV-1. r., VV r., TV-5. r.) způsoby chování v krizových situacích šikanování (PRV 1. r.) chování v silničním provozu v roli cyklisty (PRV-2., 3. r.), případně řidiče malého motocyklu (VV, TV r.) poskytnutí první pomoci při úrazu (PRV-1., 2. r.,tv r.) prostředky a způsoby sebeobrany (TV r.) dětská krizová centra, linky důvěry, policie (adresy, telefony) (PRV-3. r., JČ-5. r.) 52

53 Příloha 4. Kontakty na instituce MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor sociálních věcí OSPOD, Krnovská 71C, Opava Vedoucí odboru sociálních věcí: 8.1 Mgr. Judita Kachlová Vedoucí oddělení OSPOD: 8.2 Bc. Šárka Holowczáková Kurátoři pro mládež: Ing. Bc. Lukáš Ťapťuch , Bc. Petra Cáblová , Mgr. Bc Petra Štenclová , B. Veronika Vlková, DiS Domácí násilí: Bc. Kateřina Gebauerová DiS Terénní pracovník pro romskou problematiku, Krnovská 71 C, Opava Martin Lévay Odbor školství Péče rodičů o děti, úprava vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost Domácí násilí, syndrom CAN Práce v terénu, pomoc, doprovod, řešení situací. Protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality, Krnovská 71C, Opava Bc. Dagmar Polášková, DiS Poradenství v oblasti protidrogových závislostí a 53

54 OBECNÍ ÚŘADY OPAVSKA Odbor sociálních věcí předcházení kriminálních jevů Vítkov, nám. J. Zajíce 4, Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Hana Klapetková Kurátorka pro mládež: Bc. Svobodová Nelly Odbor sociálně právní ochrany dětí: Bc. Adéla Ambrožová Hlučín, Mírové nám. 23, Kurátorka pro mládež: Bc. Judita Stočková Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost Péče rodičů o děti, úpravu vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost Romská a protidrogová problematika, prevence kriminality, sociální práce s klienty Kravaře, Náměstí 43, Sociální péče a sociální prevence: Mgr. Bc. Anna Kačmařová Vedoucí odboru sociálních věcí: Bc. Irena Uličková JUSTICE Státní zastupitelství, Lidická 23, Opava Státní zástupkyně: JUDr. Yvetta Mališková Probační a mediační služba, Olomoucká 8/14, Opava Probační úředník: Mgr. Dušan Beyer , , , Poradna pro oběti trestných činů Mgr. Petr Tesař Mgr. Tomáš Bubela čtvrtek: 7:30 9:30 hod pondělí: 14:00 16:00 hod 54

55 POLICIE ČR Skupina tisku a prevence, Tyršova 26, Opava; Hrnčířská 22 Npor. Bc. René Černohorský Nprap. Bc. Pavla Welnová , Poradenství k trestné činnosti dětí a mládeže, trestní odpovědnost mládeže, preventivní programy, dopravní výchova Služba kriminální policie a vyšetřování, Hrnčířská 17, Opava Odd. kriminální policie: Mgr. Dana Lesáková Obvodní oddělení Opava: Vaškovo nám Hlučín: Dr. E. Beneše Hradec n/m: Lidická Kravaře: Bezručova Velké Heraltice: Družstevní Vítkov: Komenského MĚSTSKÁ POLICIE OPAVA Skupina prevence, Krnovská 71A, Opava Mgr. Petra Stonišová , , ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Přednášky, besedy, preventivní programy Pedagogicko-psychologická poradna, Rybí trh 7-8, Opava Ředitel: Mgr. Ivo Schvan Metodik prevence v PPP: Mgr. LucieŠimečková Sociální pracovnice: Martina Bilíková, DiS Kamila Továrková Metodické vedení škol, preventivní a intervenční programy, přednášky aj.. Zjišťování příčin a zvláštností ve vývoji dětí, řešení výukových a výchovných obtíží, problematika VPU, posuzování školní zralosti, 55

56 profesní orientace aj. Středisko výchovné péče, Hradecká 16, Opava AMBULANTNÍ Speciální pedagog: Mgr. Hana Eleková Psycholog: Mgr. Mlada Otavová INTERNÁTNÍ Antošovická 258, Ostrava Koblov , Individuální, skupinová a rodinná terapie (problémy ve škole, rodině, gambling, experiment s drogou do 15 let, osobnostní a psychické problémy do 26 let). Speciálně pedagogické centrum Srdce, Slezského odboje 5, Opava Sociální pracovnice Bc. Ivana Celtová , Poradenské a terapeutické služby dětem a mládeži se zdravotním postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením v regionu. Opava a Bruntál. Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené a pro žáky s vadami řeči, Olomoucká 18, Havlíčkova 1, Opava Sociální pracovnice: J. Klemensová , Dětské domovy poradenství v oblasti logopedické - psychologické - speciálně pedagogické a sociálně právní pomoc. Diagnostika dítěte, žáka a studenta se zrakovým postižením vždy vychází z primární diagnózy očního lékaře. K žádosti o vyšetření je proto nutné doložit zprávu očního lékaře. OPAVA, Rybí trh 41, Ředitel: Mgr. M. Škrabal Vedoucí vychovatelka: Bc. Dana Grunerová MELČ 4, Ředitelka: Mgr. J. Moudrová , Soc. pracovnice: Bc. Veronika Fischerová ,

57 BUDIŠOV n/b., Čs. Armády 718, , RADKOV 141, Ředitel: Ing. D. Viceník Soc. pracovnice: Bc. J. Prdová VELKÉ HERALTICE, Opavská 1, , Ředitel školy: Mgr. T. Široký Soc. pracovnice: J. Mašková Vedoucí vychovatelka: Mgr. J. Bártková Středisko volného času, Jaselská 4, Opava Jaselská - J. Poláková , Husova - Bc. V. Kalavský , ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ Psychiatrická léčebna, Olomoucká 88, Opava Oddělení E pro dětskou psychiatrii Zájmové vzdělávání, naplnění volného času. Kroužky, kurzy, akce, soutěže, tábory. Primářka: MUDr. D. Trávníčková Sociální pracovnice: H. Hemzalová Akutní i objednávkové přijetí. Součástí je ZŠ. Oddělení D pro léčbu alkoholových a nealkoholových závislostí Primář: MUDr. L. Chvíla Csc Sociální pracovnice: P. Mateřánková Kliničtí psychologové PhDr. A. Strossová, Englišova , Režimová terapie a psychoterapie pro lidi závislé na návykových látkách. Léčba je dobrovolná, vychází z motivace pacientů. Pokud není doporučení pediatra, platba hotově. 57

58 PhDr. I. Holubová, Medical centrum, Ostrožná PhDr. H. Khulová, Olomoucká PhDr. R. Koláčková, Englišova , Dětské a dorostové psychiatrické ambulance Platba hotově, pokud není klient pojištěn u určitých zdravotních pojišťoven. OPAVA MUDr. A. Skřontová, Nám. Republiky , MUDr. Kateřina Lhotská (úvazek) OSTRAVA Poskytování akutní i dlouhodobé psychiatrické péče pro děti a dorost do 19 let MUDr. M. Foltýnová, Na Hradbách 4, Mor. Ostrava MUDr. K. Pavlíková, Fakultní nemocnice Ostrava- Poruba , MUDr. G. Vaníková, Mephacentrum, Opavská 962/39, Poruba , MUDr. J. Svobodová, FN s P 17. listop. 1790, O.- Poruba , , MUDr. V. Kotková, Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství, O - Poruba, 17. list. 1790/5, , , MUDr. J. Matýs, Z. Chalabaly 2, Ostrava Bělský les Logopedická péče Mgr. Kavanová, Partyzánská 4, Opava PaedDr. Křížová, E. Krásnohorské 8, Op PaedDr. Odstrčilová, Opavská 57, Kravaře Poskytování akutní i dlouhodobé psychiatrické péče pro děti a dorost do 19 let Závislosti, péče o nemocné AIDS, každé úterý poruchy přijmu potravy Péče o pacienty s neurotickou, organickou, afektivní a psychotickou poruchou lůžkové i ambulantní odd. psychiatrie, návykové nemoci 58

59 Mgr. Siwková, Ostrožná 27, Opava , PaedDr. Košárková, Katka, Opava SOCIÁLNÍ SLUŽBY Rodinná a manželská poradna, Pekařská 4, Opava Ředitel Mgr. Híreš Sociální pracovnice p. Bortlíková , , Bezplatná, anonymní služba, od 15 let. Poradenství, terapie při řešení osobních, rodinných, vztahových problémů. Centrum pro rodinu a sociální péči, Masarykova 39, Opava J. Dostálová , FOD Fond ohrožených dětí, Zacpalova 27, Opava Mgr. H. Kroheová , Mgr. M. Salamonová Klokánek, Dolní Benešov, Osada míru 313, Bc. Michaela Flašková , , Prevence a motivace na podporu funkční rodiny, asistence v rodinách s postiženým dítětem Pomoc sociálně ohroženým rodinám s dětmi Asistenční, mediační a terapeutické centrum Přechodná rodinná péče děti, dokud se nemohou vrátit do své nebo náhr. rodiny 59

60 Armáda spásy Dům pro ženy a matky s dětmi, Rybářská 86, Opava , Sociální pracovnice: CHARITA OPAVA Ubytování pro matky s dětmi a těhotné ženy v krizové situaci Naděje středisko krizové pomoci, Kylešovská 10, Opava R. Lenková, Ambulantní krizová pomoc lidem, kteří svou situaci vnímají jako naléhavou. Občanská poradna, Kylešovská 10, Opava R. Lenkova, DiS , NNO, NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ Bezplatné poradenství, informace, pomoc v oblasti sociální problematiky, bydlení, školství, práv, ochrany, práce. Poradenství obětem trestných činů. ELIM, Rolnická 21A, Opava , Krizové centrum Bc. Hana Šindlerová Krizové ubytování pro oběti domácího násilí: Nízkoprahové kluby Klub Magnet: Rolnická 21 A, Opava Bc. A. Peterková , Bezplatná anonymní poradna, služby v tíživé životní situaci. Domácí násilí. Pro děti a mládež od 6 do 19 let. 60

61 Klub Na hraně: Úzká 3, Hlučín Základní škola Ilji Hurníka Opava, Bc. A. Cieslar, Dobrovolnické centrum J. Pirunčíková Pro děti na hraně. EUROTOPIA, Zacpalova 27, Opava, Pomoc, přátelství, podpora, péče a prevence pro děti ve věku 6 15 let. Nízkoprahové kluby Klub Modrá kočka: Hradecká 16, Opava Mgr. M. Stuchlíková Klub Caravan: ČSL armády 43b, Krnov Poradenské středisko, Zacpalova 27, Opava Vedoucí soc. služeb: Mgr. H. Sobková, Ph.D Sociální pracovnice: Bc. E. Hrabalová Právník: Mgr. I. Olšovec Centrum inkluze Ředitelka: Mgr.H.Tichá Víkendové a letní pobyty pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a s poruchami chování. Preventivní programy. Doučování dětí. Právní a sociální podpora a pomoc při řešení obtížných životních situací. Preventivní, adaptační programy, podpora při práci se žáky cizinci, OSV, MKV, DVPP aj. 61

62 KKC Pod slunečníkem, Hradecká 16, Opava Bc. P. Havlíčková , , Individuální a skupinová terapie pro lidi s problémem závislostí, krizová intervence, prevence závislostí. Poradenství v oblasti mezilidských vztahů a komunikace, nácvik relax. technik. Soc.právní poradenství. Open house - Open Street, Horní nám. 48, Opava Bc. Romana Daněčková Terénní pracovník kontaktuje mladé lidi od let. Pomoc, situační intervence, poradenství, doprovázení, informace, akce, zábava. Alkohol, drogy, peníze. KRAJSKÝ ÚŘAD OSTRAVA Oddělení mládež a sport - Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Mgr. Andrea Matějková Krajský školský koordinátor prevence referent pro prevenci sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Oddělení prevence a speciálního vzdělávání Karmelitská 7, Praha 1, podatelna Vedoucí oddělení: Mgr. Martina Budinská Pracovnice pro MSK: Ing. Radka Heřmánková Mgr. Vladimír Sklenář horizontální a vertikální úroveň koordinace a spolupráce v oblasti primární prevence, systémová opatření v oblasti primární prevence, metodiky, legislativa prevence kriminality, dotační politika a spolupráce s krajskou institucionální úrovní protidrogová prevence, certifikace programů primární prevence rizikového chování, koordinace s kraji, poradenství-prevence 62

63 TELEFONNÍ LINKY Linka bezpečí NONSTOP, ZDARMA Linka ztracené dítě Pro děti, mládež a studující do 26 let. Volat se dá z mobilního telefonu i z pevné linky zdarma. Pokud si nevědí rady, něčeho se bojí, mají pocit, že jim rodiče nerozumí, je mu ubližováno, trápí se kvůli lásky, mají pocit, že nic nezvládají aj. Může se to týkat rodiny, kamarádů, školy, lásky, konkrétních situací, bolesti, pocitů. Anonymní NONSTOP, ZDARMA Pro děti, mládež, dospělé. Volat se dá z mobilního telefonu i z pevné linky zdarma. Pomoc při porušování či ohrožení práv dítěte. V situacích ztráty, útěku, pohřešování, sex. zneužívání, vykořisťování, bojíte se o něj, ubližují mu na internetu. Ohrožené dítě. Anonymní. Linka první psychické pomoci ZDARMA Denně: 19:00 21:00 hod Rodičovská linka Pomoc lidem v akutní krizi, zvažují sebevraždu, mají dlouhodobý stres, samota je jim úzko, neví jak dál, na všechno sami, trápí se, děje se jim něco zlého, potřebují srovnat myšlenky, poradit. Anonymní , 234, ZPOPLATNĚNO cz Pracovní dny 13:00 19:00 hod Pátek:9:00 15:00 hod Linka pro pedagogy , ZPOPLATNĚNO Pracovní dny 8:00 16:00 hod Pro rodiče, prarodiče, rodinné příslušníky, pedagogy, dospělé. V případě výchovných či rodinných obtíží, pokud máte podezření na patologii v chování dítěte nebo patologickou situaci dítěte krádeže, lži, sebepoškozování, školní problémy, rodinná situace, týrání dítěte aj. Anonymní. Podpůrná služba pro pedagogy z celé ČR při řešení problémových výchovných situací ve školách. Hlavně pro školy, které nemají psychologa a spec. pedagoga. Linka poskytuje přímé telefonické poradenství a disponuje rozsáhlou databází kontaktů na instituce, které mohou být školami využívány. Umožňuje anonymní kontakt. 63

64 Příloha č. 5 Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a 103/2014 Sb. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. a 103/2014 Sb. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb. Informace o novele vyhlášky č. 74/2005 Sb.: Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. Informace o novele vyhlášky č. 15/2005 Sb.: kterou-se-meni-vyhlaska-c sb-kterou-se-stanovi-nalezitosti-dlouhodobych- 64

65 zameru-vyrocnich-zprav-a-vlastniho-hodnoceni-skoly-ve-zneni-vyhlasky-c sb html Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb. Informace o novele vyhlášky č. 48/2005 Sb sb-o-zakladnim-vzdelavani-a-nekterych-nalezitostech-plneni-povinne-skolnidochazky-vyhlaska-c sb/ skolni(vnitrni)_rad.doc Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí kterou+stanov%c3%ad+pracovn%c3%ad+%c5%99%c3%a1d+pro+zam%c4%9b stnance+%c5%a1kol+%c5%a1kolsk%c3%bdch+za%c5%99%c3%adzen%c3%a D+z%C5%99%C3%ADzen%C3%BDch+Ministerstvem+%C5%A1kolstv%C3%AD%2 C+ml%C3%A1de%C5%BEe+t%C4%9Blov%C3%BDchovy%2C+krajem%2C+obc% C3%AD+nebo+dobrovoln%C3%BDm+svazkem+obc%C3%AD Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 65

66 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (z. č. 333/2012 Sb.) Vyhláška 244/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Odkaz na vyhlášky MŠMT: Odkaz na právní výklady legislativy MŠMT Vnitroresortní předpisy a dokumenty Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j /

67 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j.: MSMT-22294/ Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j.: / (Věstník MŠMT sešit 5/1999) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j.: 10194/ Metodické pokyny k pokusnému ověřování nové formy spolupráce s rodinou a školní péče o žáky, u kterých se projevuje rizikové chování a k zavedení individuálního výchovného plánu IVyP.pdf Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č j.: / Metodický pokyn k upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče Odkaz na metodické pokyny MŠMT: 67

68 Strategie Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Národní strategie protidrogové politiky na období Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Strategie prevence kriminality v České republice na léta _09_11_2011_vlada1.pdf Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta / Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období

69 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů Usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 69

70 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 2/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem Nařízení vlády č. 3/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku. Nařízení vlády č 4/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce Zákon. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů 70

71 MINISTERSTVO VNITRA Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů MINISTERSTVO FINANCÍ Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 71

72 Příloha č. 6 Zpráva pro metodika prevence Měsíc: Třída: Třídní učitel: Datum Jméno žáka Stručný popis řešené situace S čím chci pomoci: Besedy, přednášky a nejrůznější akce týkající se prevence rizikového chování Datum Název akce Třída Počet žáků Jméno učitele 72

73 Příloha č. 7 Seznam titulů ve školní videotéce týkajících se prevence rizikového chování Na zdraví Matka a dítě Láska je láska Kouření a jak přestat Drogová závislost Oči hadů I. III. Drogy a jak říkat ne Řekni drogám ne! Kouření Gamblerství Chci být štíhlá bulimie, anorexie Abeceda lidské sexuality úvodní kapitola o dospívání, anatomie pohlavních orgánů muže a ženy, menstruace, vývojové etapy života, puberta, sexualita, pohlavní styk, antikoncepce a plánované rodičovství, těhotenství, narození dítěte, pohlavní choroby, AIDS, nebezpečí zvané droga, sexuální deviace a homosexualita Drogová problematika a sexuální výchova Můj čas mi měří déšť o postižených dětech Miluj bližního svého o rodině a adoptovaných dětech Parta Co jsme my, budete i vy Co mám dělat, když Kdy začít se sexuálním životem O prvních láskách a zkušenostech s chozením O sexu v partnerských vztazích Tréma Nebezpečí drogové závislosti Mindráky Jak být oblíbený a úspěšný Jak se bránit krizi a depresi Čím se řídit při své volbě povolání a životním směřováním O povinnostech rodičů při vyživování dětí Partner proti vůli rodičů Soužití s babičkou O kamarádství Role matky a mateřství Psychické poruchy Láska ke zvířatům i jako náhrada lidské lásky Snaha o štíhlost bulimie, anorexie Vztah k postiženým a jak udělat druhým radost Mezigenerační vztahy 73

74 O únavě a jak se s ní vyrovnat Denní biorytmy a spánek Naše špatné dny, agresivita Obrana proti sexuálnímu obtěžování Neurózy jako důsledek stresu Homosexualita Touha vlasti věci, konzumenství, závidění Vztah pubertální dcera a matka Dobré návyky při práci v zaměstnání Být nezávislá a samostatná Jsem nerozhodná a co s tím Jak se bránit násilí Jak se milovat bez rizika Mám partnera s odlišnou barvou pleti Často se červenám a mám trému Chci být nezávislá na rodičích Nudím se Mám problémy s premenstruační tenzí Mám říkat pravdu do očí Jak poznat týrání dětí Moje dítě se chová rozmazleně Psychické příčiny onemocnění Jak se seznamovat Můj chlapec se dívá na porno Můj chlapec někdy nekontroluje své emoce Nevlastní otec mě terorizuje Moje matka nezvládá rozchod s otcem Mám strach, co řeknou doma špatnému vysvědčení Jak se bránit nástrahám sekt Demokracie Etiketa I., II. Čím bych chtěl být O tom, že se nemáme bát pomoci postiženým Bojím se tě světe o životě mladého narkomana Katka se mi zdá, že je moje dívka závislá na alkoholu Samota Dárky Agresivita O supermarketech a našem životním stylu Veřejná doprava Tropické ovoce v zimě a co nás stojí O odpadech 74

75 Vzduch, voda a ticho se stávají obchodním zbožím Problém míry v zacházení s věcmi a přírodou Šikana O rozvodech Nespravedlnost Úplatky O znakové řeči a rodině neslyšících se slyšícími dětmi O vesničkách SOS Pokusy na zvířatech Nelegální obchod se zvířaty a naše chování ke zvířatům Co vadí dětem na dospělých Co je to chudoba Řekni drogám ne! Trh práce Ochrana obyvatelstva Mezi nimi Mezi stěnami 75

76 Příloha č. 8 Užitečné webové stránky závislosti - kouření - drogy pomoc v obtížných životních situacích pomoc v obtížných životních situacích poruchy přijmu potravy zdraví a bezpečnost - nebezpečí internetu nebezpečí internetu 76

77 Příloha č. 9 MPP DOTAZNÍK - NÁVYKOVÉ LÁTKY - 1. STUPEŇ Dotazník je anonymní, vybrané odpovědi prosím zakroužkujte! Věk: Pohlaví:.. 1.Povídal(a) už jsi si někdy s někým o cigaretách nebo alkoholu? a) ano b) ne 2. S kým sis na toto téma povídal(a)? a) s rodiči b) s paní učitelkou, panem učitelem c) se spolužáky d) s kamarády e) s někým jiným 3. Znáš ve svém okolí někoho, kdo kouří nebo pije alkohol? a) ano b) ne 4. Zkoušel(a) jsi už někdy kouřit? a) ano b) ne 5. Pokud ano, kouřil(a) jsi vícekrát než jednou? a) ano b) ne 6. Zkoušel(a) jsi někdy alkohol? 77

78 a) ano b) ne 7. Pokud ano, pil(a) jsi alkohol vícekrát než jednou? a) ano b) ne Děkujeme za vyplnění dotazníku. MPP DOTAZNÍK NÁVYKOVÉ LÁTKY 2. STUPEŇ Dotazník je anonymní, vybrané odpovědi prosím zakroužkujte! Věk:. Pohlaví. 1. Kde jsi získal nejvíce informací o drogové problematice? a) rodiče b) škola c) nikde d) internet e) lékař f) přátelé 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo a) pravidelně kouří b) pravidelně pije alkohol c) čichá těkavé látky d) zneužívá léky e) bere nějaké jiné drogy 3. Myslíš si, že máš dostatek informací o drogách? 78

79 a) ano b) částečně c) ne 4. Můžeš napsat název návykové látky, kterou jsi užil(a)? 5. Cigarety: a) Nekouřím b) Kouřil(a) jsem jen jednou c) Kouřím pouze výjimečně a nepravidelně d) Kouřím pravidelně do 5 cigaret denně e) Kouřím pravidelně víc cigaret denně 6. Alkohol: a) Nepiji alkohol b) Pil(a) jsem alkohol jen výjimečně c) Piji alkohol několikrát do roka d) Piji alkohol několikrát do měsíce e) Piji pravidelně 7. Návykové látky drogy: a) Nic jsem neužil(a) b) Zkoušel (a) jsem čichat těkavé látky c) Zkoušel (a) jsem zneužívat léky d) Zkoušel (a) jsem kouřit marihuanu e) Zkoušel (a) jsem extázi f) Zkoušel(a) jsem pervitin, kokain nebo heroin g) Zkoušel(a) jsem si píchat drogu 79

80 8. Pokud ano, s kým jsi poprvé drogu užil? a) sám b) s kamarádem c) v partě 9. Pokud ano, jak často tuto drogu užíváš? a) jen jednou b) jednou za týden c) jednou za měsíc d) denně 10. Co tě vedlo k tomu, že jsi zkusil drogu: a) problémy doma b) problémy ve škole c) zvědavost d) vliv party e) jiné (napiš jaké). Děkujeme za vyplnění dotazníku. 80

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ VELENICE ČSL. LEGIÍ 325 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji. Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz Vnitřní předpis k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole Šikana krizový plán Co je to šikanování: za šikanování se považuje, když silnější žák nebo žáci pro vlastní potěšení, často opakovaně, ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých

Více

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Školní program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra

Více

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr.Eva Táborová metodička prevence 5. 10. 2011 Právní východiska - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování příloha č. 9 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních /č.j. MSMT

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, 667 01 Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence Úvod Minimální preventivní program

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014)

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a slouží k řešení

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Prevence šikany Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Program proti šikanování QI 75-01-03

Program proti šikanování QI 75-01-03 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Plán práce školy na školní rok 2014-2015

Plán práce školy na školní rok 2014-2015 Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2014-2015 Plán byl projednán a schválen dne : 18.9.2014 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Renata Švecová školní metodik prevence

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Program proti šikaně

Program proti šikaně Program proti šikaně Školní rok 2013/2014 Gymnázium Otrokovice Program proti šikaně slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu vyučování, k vytvoření příznivého a přátelského klimatu ve

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Úvodem (1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY

PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY Zpracováno podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení vydaného

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ:

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: 1. Dokumenty k prevenci šikanování - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/2013-1 - Metodické doporučení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu.

34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu. 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu.cz e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz Program proti šikanování ve škole 1.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1. Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8. Prevence šikany

Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1. Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8. Prevence šikany Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1 Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8 Prevence šikany Č.j.: OUKR/1011/2013 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 4. července 2013 Působnost Pedagogičtí

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14, 565 53 Sloupnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14, 565 53 Sloupnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14, 565 53 Sloupnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 1. Hlavní východiska pro zpracování programu a jeho realizaci: Metodický pokyn MŠMT

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné

Více

PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014

PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Marie Krejčí - 1 - Obsah 1 Předmět programu 1. 1 Základní metodické pokyny

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Speciální základní škola, Skuteč, okres Chrudim Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 75015781 tel: 469 350 116 web: spzs-skutec.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Září 2010 Vypracovala: Petra Bukáčková, Mgr. Jaroslava

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno Pro podporu prevence šikanování a boje proti šikaně musí byt nedílnou součástí Vnitřního řádu školy i článek zabývající se problematikou šikany

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování je součástí minimálního preventivního programu. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více