Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr Chytil tel: , 1

2 I. ÚVOD Základem prevence rizikových projevů chování je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnosti za své zdraví a zdraví ostatních lidí, za jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Program podporuje harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného a duševního blaha. Program směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy. Nejúčinnější prevencí zůstává zdravá výchova dětí v rodině, a proto se musíme snažit o dobrou spolupráci učitelů, žáků azákonných zástupců žáků školy. MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru a rodičů. Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.: 1454/ , který do prevencerizikových projevů chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy (netolismus) a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus, vandalismus, závislost na politickém a náboženském extremismu, rizikové sporty, rizikové chování v dopravě, rizikové sexuální chování, negativní působení sekt a poruchy příjmu potravy. Dále z Metodického doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT č.j / Při jeho tvorbějsme čerpali z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období a ještě z Metodického pokynu ministraškolství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. MŠMT / II. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU a) Charakteristika školy Naše škola je úplná. Objekt školy je umístěn v sídlišti Vsetín, Rokytnice. Školní budova se skládá ze 4 pavilonů. Pavilón prvního stupně s 11 kmenovými učebnami. Pavilón druhého stupně s 8 kmenovými učebnami a odbornými učebnami přírodopisu, fyziky a chemie, hudební výchovy, cvičná kuchyně a jazyková laboratoř. Pavilón tělocvičen s řemeslnou dílnou a pavilón mimoškolní výchovy, ve kterém jsou umístěny učebny informatiky, školní jídelna, školní družiny a školní klub. Všechny pavilóny jsou propojeny spojovacím pavilónem, kde se nachází šatny (samostatně odděleny pro I. a pro II. stupeň), kanceláře školy, ředitelna a sborovna. Škola je velmi dobře vybavena, disponuje patnácti interaktivními tabulemi. Ke škole patří velká zahrada s venkovní učebnou a amfiteátrem. b) Vnitřní zdroje V tomto školním roce navštěvuje naši školu399žáků, z toho je 8integrovaných a 1 žák má osobní asistentku.žáci jsou rozděleni do 19 tříd a vyučuje je 26 učitelů a 4 vychovatelky školní družiny a 1 vychovatelka školního klubu. Výuka se řídí školním vzdělávacím 2

3 programemzaměřeným na přírodovědné předměty a informatiku. Škola je začleněna do projektu Světováškola a získala ocenění Fair trade škola. Ve škole každoročně probíhá soutěž O nejlepšího sportovce školy, Florbalová liga, turnaje v miniházené, vybíjené, basketbalu, volejbalu, atletickém čtyřboji a vmnoha dalšíchdisciplínách. Žáci se umisťují na předních místech v Poháru rozhlasu. Škola pořádá tradiční soutěž v přespolním běhu Rokytnická míle a skoku do výšky Rokytnická laťka.pravidelně se žáciprvních, druhých a sedmých ročníků zúčastňují lyžařského výcviku. Žáci se též zúčastňují vědomostních olympiád a soutěží, které vyhodnocuje Rokytnická hlavička. Žáci nadaní na zpěv vynikají v Rokytnické krákorce. Dále se děti umísťují v Recitační soutěži a soutěži o Krále pravopisu. Zájmová činnost při škole, školní družině a školním klubu: Divadelníček Keramika Všeználci Výtvarný kroužek Angličtina Anglická konverzace Skřivánek Menza Sportovní kroužek Hejblata Plavání Břišní tance Florbal Zumba Hra na flétnu Logico Příprava na SCIO testy Badminton Basketbal Volejbal K rizikovým místům ve škole pro výskyt nebezpečných či rizikových situací ve všech smyslech patří chodby, šatny, WC, prostory u bufetu, jídelna, vycházkové plochy před prvním a druhým stupněm a prostranství před školou. Ve všech těchto rizikových místech drží učitelé dozory a tím se snažíme minimalizovat nežádoucí chování. Na konci minulého školního roku bylo uděleno20ntu, 8DTU, 3DŘŠ, žádnédvojky ani trojky z chování. Jedna neomluvená hodina. Nevyvstal žádný problém s užíváním návykových látek, řešili jsme několik případů kyberšikany. 3

4 c) Vnější zdroje Pod pojmem vnější zdroje školy rozumíme širší podpůrnou síť institucí, odborníků, informací nebo služeb, které pomáhají připravit a rozvíjet MPP. webové stránky instituce Linka důvěry Vsetín, Hrbová 1561 tel Městská policie Vsetín, Svárov 1080 tel Městský úřad Vsetín,odbor soc. věcí, Svárov 1080 tel Pedagogicko-psychologická poradna Vsetín, Hrbová 1561 tel Policie ČR Vsetín, Hlásenka 1516 tel KC Klíč, Ohrada 1879, Vsetín tel.: Klub Most, Zašovská 778, Valašské Meziříčí tel.: Centrum Archa, Palackého 138, Vsetín tel.: Hasičský záchranný sbor ČR, OÚ Vsetín, Havlíčkova 327, Vsetín tel.: MVK, Dolní náměstí 1356, Vsetín tel.: d) Začleňování problematiky prevence rizikových projevů chování žáků do práce školy Problematika rizikových projevů chování žáků je podrobně rozpracována ve školnímřádu. Zvláštní důraz je kladen na omlouvání absence, šikanování, zneužívánínávykových látek. Důležitou součástí školního řádu jsou stanovená výchovnáopatření za jednotlivá porušení řádu. 4

5 Ve škole pracuje preventivní tým, který vytváří školní preventivní strategii a aktivně seúčastní plnění jejich cílů. Je tvořen ředitelem školy, zástupcem ředitele školy, metodikem prevence a výchovnouporadkyní. Tato problematika je začleňována do výuky a třídnických hodin. Výchovná poradkyně eviduje žáky se specifickými poruchami učení, konzultuje s ostatnímipedagogy metody výuky těchto žáků a koordinuje tvorbu individuálních studijníchplánů. Tématům souvisejícím s prevencí je věnován dle platných osnov čas a prostor především v těchto vyučovacích předmětech: První stupeň Prvouka, přírodověda - zdravý životní styl, zodpovědnost za své zdraví, vztah k přírodě a lidem Vlastivěda - národnosti a rasy, různá vyznání Český jazyk, výtvarná a pracovní výchova - osobní a mezilidské vztahy, spolupráce, tolerance Druhý stupeň Občanská výchova a globální výchova- rozvoj osobnosti, sebepoznání a sebedůvěra, rozhodování,řešení konfliktů, tolerance, kooperace, etická a právní výchova,globální problémy lidstva, zdravý životní styl, sexuální výchova, sociálně patologické jevy, využití volného času, profesní příprava, člověk v mimořádných situacích Přírodopis a ekologická výchova - zdraví, vliv návykových látek na organismus, hygiena, stres, ekologie Zeměpis - národy, rasy, náboženství, ohniska napětí, mírová řešení Dějepis - kulturní, náboženské a etnické odlišnosti, války, mír, hrdost na vlastní národ a kulturu Chemie - alkohol, drogy, otravné a jedovaté látky, vztah různých společností ke drogám Práce s počítačem - virtuální drogy, prevence gamblerství, hygiena práce s PC Preventivní témata však nezůstávají stranou ani mimo vyučování, jsou součástí celéřady akcí, výletů, pobytových programů, exkurzí, besed, filmových představení apod. e) Monitorování současného stavu V loňském školním roce se podařilo provést ve všech třídách školy sociometrický dotazník na portálu Díky podpoře ředitelství školy a finanční podpoře školní rady. Dotazník Klima třídy je určen pro třídní učitele a výchovné poradce jako nástroj diagnostiky skupin žáků. Výsledky těchto šetření mohou napomoci včasnému odhalení socio - patogenních jevů, které se běžným pozorováním špatně rozkrývají. III. CÍLE PROGRAMU a) Dlouhodobé cíle Práci v oblasti prevence rizikových projevů chování žáků se věnujeme systematicky. Společenskývývoj však s sebou přináší stále nová rizika, která konkrétně po škole, ale také po rodičích vyžadujístále nové přístupy a metody práce v této oblasti. 5

6 podporování sociálních dovedností žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny. spolupráce školy s rodiči jako partnery na výchově žáků ke zdravému životnímu stylu. seznámení s touto problematikou celý pedagogický sbor. odpovědnost žáků za své chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. poskytnout žákům dostatek informací o tom, jak zabránit rizikovému chování a jak případnýproblém řešit. vést žáky ke slušnému chování. naučit žáky lépe a účinněji komunikovat. podpora sebedůvěry žáků b) Krátkodobé cíle Krátkodobé cíle vycházejí z cílů dlouhodobých. Pro letošní školní rok jsme si stanovili následujícícíle: proškolit celý pedagogický sbor na téma různé možnosti, jak řešitproblémy třídních kolektivů a jak řešit rizikové chování žáků větší spolupráce školy s rodiči /portál Rodiče vítáni/ dosáhnout minimálního počtu neomluvených hodin nabídnout žákům další mimoškolní aktivity vytvořit zdravé vztahy učitel žák rozšířit preventivní tým o dobrovolníky metodik prevence poskytování informací na webových stránkách školy propagace schránky důvěry získávání finančních prostředků na preventivní aktivity studium metodika prevence IV. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 1. AKTIVITY PRO ŽÁKY Rozdělení prevence podle věkových kategorií a) třída vzájemné poznávání dětí a pedagogů zvyšování zdravého sebevědomí a sebedůvěry žáků stanovení a dodržování pravidel mezi žáky a učiteli vzájemné vnímání odlišností dětí, vlastní osobnost vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné protidrogové aktivity- formou ochrany zdraví nácvik říkat NE! NECHCI! zdravý životní styl, zdravé jídlo, pohyb, odpočinek zdravé vztahy, kamarádství osobní bezpečí ubližování, šikana kde hledat pomoc učitelé, rodiče, linky bezpečí dopravní výchova 6

7 Konkrétní tematické bloky 1. ročník Prvouka Pracovní a hygienické návyky Pravidla chování ve škole Pravidla chování v přírodě Péče o zdraví, výživa Můj život v rodině, rodinné vztahy Vztahy ve třídě Na koho se mohu obrátit? (důležitá telefonní čísla) Kontakt s neznámými věcmi (drogou) 2. ročník Prvouka V obchodě alkohol, cigarety Chceme být zdraví osobní hygiena Vzory chování Rodinné vztahy, zneužívání, týrání, linky důvěry Trávení volného času Lidé a věci kolem nás, chování k cizím lidem Chování účastníka silničního provozu (chodec, cyklista) Hasík - prevence požární ochrany HZS 3. ročník Prvouka Vzory chování Tělo člověka vliv škodlivých látek na organismus (kouření, alkohol) Rostliny léčivé a návykové Tělo člověka vliv škodlivých látek na organismus (kouření, alkohol) Rostliny užitečné a návykové Další metody třídních učitelů: Zařazují prvky, které rozvíjejí samostatnost, tvořivost a prosociální chování. Sociální hry, hraní rolí které učí ohleduplnosti, řeší konflikty a spory, spoluvytvářejí prostředí pohody ve třídě. Společná kresba na jeden námět podporuje umění komunikace (děti diskutují, hledají anavrhují řešení, dospělého potřebují jako rádce a diváka). Prožitkové hry seberozvoj je vytvářen osobní zkušeností (prožitkem) dítěte, snaha probudit zájem dítěte, objevovat, uplatnit a ukázat, co umí a zvládne. Relaxační techniky b) třída Rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty Vytváření modelových situací, se kterými se děti mohou setkat ve škole i mimo ni Výchova ke schopnosti vyjádření vlastního názoru Výchova k práci v kolektivu Hygiena, režim dne Dopravní výchova 7

8 Aktivní činnost ve volném čase Ochrana a respektování majetku druhých (školního), odmítat poškozování věcí, vandalismus Žáci dokáží pojmenovat zdravotní a sociální rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog Znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu, činnosti vedoucí ke zdraví, prosazování zdravého životního stylu ve škole, ve společnosti, odmítání ubližování, šikany Osobní bezpečí vědět, kde najít pomoc učitelé, rodiče, linky důvěry, schránka důvěry Posilování sebedůvěry a sebepoznávání Koordinovat vztahy ve třídě sociometrie Výchova k rodičovství, ohleduplnost k ženám a dívkám, funkce rodiny Ochrana vlastního zdraví před zneužitím Konkrétní tematické bloky 4. ročník Přírodověda Rostliny, které můžou ohrozit zdraví Ochrana zdraví škodlivost alkoholu a kouření Vlastivěda Bezpečná cesta do školy Vztahy ve třídě a v rodině Nebezpečné situace a předcházení jim (oheň, elektrický proud...) 5. ročník Přírodověda Lidský život, škodlivé vlivy, alkohol, kouření, drogy Sexualita Využití volného času Vlastivěda Člověk ve společenství, lidské hodnoty Osobní vlastnictví, hodnota věcí Další metody třídních učitelů: Zařazují prvky, které rozvíjejí samostatnost, tvořivost a prosociální chování. Sociální hry, hraní rolí které učí ohleduplnosti, řeší konflikty a spory, spoluvytvářejí prostředí pohody ve třídě. Společná kresba na jeden námět podporuje umění komunikace(děti diskutují, hledají anavrhují řešení, dospělého potřebují jako rádce a diváka). Prožitkové hry sebe rozvoj je vytvářen osobní zkušeností (prožitkem) dítěte, snaha probudit zájem dítěte, objevovat, uplatnit a ukázat, co umí,zvládne a dokáže. Relaxační techniky c) třída Sebedůvěra, samostatnost a sebejistota dětí Vzájemné poznávání žáků Pomoc učitelů při zvládnutí zvýšených nároků na žáky (střídání učitelů, zvýšení objemu astruktury učiva) Vytvoření vztahu důvěry mezi dětmi, učiteli a rodiči 8

9 Aktivní činnost ve volném čase, motivace ke sportu a pohybu Trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí Trénink obrany před manipulací, s uměním říci NE! Zvládání náročných fyzických a psychických situací Umění vyrovnat se s neúspěchem Návykové látky v celé šíři a všechny ostatní závislosti, sociální i zdravotní rizika zneužívání, boj proti kouření Zdravý životní styl, zdravá výživa, poruchy příjmu potravy, zdravotníprevence Obrana proti stresu, řešení problémů každý problém má řešení Osobní bezpečí, odmítání všech forem omezování osobní svobody, všech forem šikany Odmítání rasismu Účinná obrana proti kyberšikaně Sebepoznání a sebedůvěra, naučit asertivnímu chování Spolupráce ve skupinách, komunikace, říkat a prosazovat svůj názor, přijmout pravidla chování ve skupině Sexuální výchova, ochrana osobního zdraví, rodičovská role, ochrana před nemocemi, AIDS apod. Hodnoty při výběru partnera, odpovědnost za svoje chování, náhradní rodičovská péče Záškoláctví, plnění povinností ve škole Vandalismus, odmítat skupiny lidí zaměřené proti společnosti, osobní a společný majetek, ochrana a respektování majetku druhých (školního) Konkrétní tematické bloky 6. ročník Výchova k občanství Sebedůvěra a sebepojetí, mé místo ve skupině Respektování odlišností Šikana Osobní bezpečí Vzory dospělých Úloha rodiny Využití volného času Multipolis prevence rasismus a xenofobie Český jazyk Báje, vzory lidského chování Volný čas, příběhy o nás a pro nás Přírodopis Kvasinky, alkoholové kvašení, škodlivost alkoholu Výtvarná výchova Klima třídy Šikana Volný čas Zdravý životní styl Informatika Kyberšikana Hasík - prevence požární ochrany HZS Peer program 9

10 Šikana - Beseda s Policií ČR Staň se Tygrem Archa Čas proměn - beseda o dospívání - dívky 7. ročník Výchova k občanství Komunikace- verbální, neverbální Odpovědnost za vlastní zdraví Prevence zneužívání návykových látek Zvládání agresivity Vyjádření pocitů Kladné vlastnosti (moje i druhých) Role rodiny v prevenci sociálně - patologických jevů Multipolis prevence rasismus a xenofobie Zeměpis Amerika - drogové nebezpečí Asie Zlatý trojúhelník Výtvarná výchova Klima třídy Šikana Volný čas Zdravý životní styl Informatika Kyberšikana Peer program Beseda o kouření - Archa Jsme děti jedné planety Trestní odpovědnost, šikana, kyberšikana - Beseda s Policií ČR d) třída Upevnění otevřené atmosféry ve třídě, s ochotou porozumět si Respektovat názory a projevy druhých Rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty Aktivní činnost ve volném čase, motivace ke sportu a pohybu Ochrana a respektování majetku druhých (školního) Zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacímvčetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování) Boj proti kouření Přehled životních rizik Modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů Schopnost správné orientace v reklamě Rasová snášenlivost Sekty a jejich manipulace Zdravý životní styl, zdravá výživa, poruchy příjmu potravy Obrana proti stresu Osobní bezpečí, odmítání všech forem omezování osobní svobody, odmítání všech forem šikany Odmítání rasismu 10

11 Obrana proti kyberšikaně Sebepoznání a sebedůvěra, všemi způsoby posilovat sebedůvěru, naučit asertivnímu chování, řešení problémů každý problém má řešení Spolupráce ve skupinách, komunikace, říkat a prosazovat svůj názor Sexuální výchova, ochrana osobního zdraví, rodičovská role, ochrana před nemocemi, AIDS apod., hodnoty při výběru partnera Záškoláctví, plnění povinností ve škole, kde hledat pomoc v případě problémů Vandalismus, odmítat skupiny lidí zaměřené proti společnosti, osobní a společný majetek Konkrétní tematické bloky 8. ročník Výchova k občanství Sexuální výchova Vzájemná komunikace lidí Asertivní chování, umění odmítnout Duševní hygiena, životní styl Zdravý způsob života Multipolis prevence rasismus a xenofobie Přírodopis Vliv škodlivých látek na dýchací soustavu (plíce kouřícího člověka) Vliv škodlivých látek na trávicí soustavu Vliv škodlivých látek na vylučovací soustavu Pohlavní nemoci Racionální výživa Výtvarná výchova Klima třídy Šikana Volný čas Zdravý životní styl Informatika Kyberšikana Šikana - Most Jsme děti jedné planety Droga a já - p.povala Beseda o alkoholu - Archa Trestní odpovědnost, šikana - Beseda s Policií ČR Kreativita - Most Sex, AIDS a vztahy - p.řehák 9. ročník Výchova k občanství Vztahy k druhému pohlaví Konflikty v mezilidských vztazích Respekt a tolerance k opačnému pohlaví Sexuální obtěžování Multipolis prevence rasismus a xenofobie Globální výchova La Ngonpo - multikulturní výchova 11

12 Chemie Ochranná maska s filtrem Otravné látky Deriváty uhlovodíků Organické látky jako hrozba Český jazyk Radek John Memento Úvaha Kdo je šťastný člověk? Naše třída před zrcadlem Dnešní mládež si ničeho neváží Výtvarná výchova Klima třídy Šikana Volný čas Zdravý životní styl Informatika Kyberšikana Droga a já - p.povala Děti ze stanice ZOO Sex, AIDS a vztahy - p. Řehák e) Aktivity pro celou školu Školní pravidla prevence sociálně patologických jevů Provozní pravidla všichni třídní učitelé seznámí žáky na začátku školního roku se školním řádem, kde jsou zahrnuta i pravidla prevence sociálně patologických jevů Pravidla soužití upravují fungování vztahů v kolektivu třídy,pravidla jsou jejich pravidla ve skupiněvznikají ať chceme nebo ne, když je nenastavíme my, nastaví jeněkdo jiný! Ve skupině časem vzniknou nepsaná pravidla, která učitel neovlivní Pravidla jsou proces,vracíme se k nim a upravujeme je: 1. stupeň na začátku školního roku vytvoří učitelé dohromady s dětmi na nástěnku společná pravidla soužití. Učitelé se budou snažit o pozitivní formulaci pravidel a jejich důsledné dodržování. 2. stupeň pravidla si taktéž tvoří děti ve spolupráci s třídními učiteli. Učitelé se budou snažit o pozitivní formulaci pravidel a jejich důsledné dodržování. Žákovský parlament I v letošním roce bude pracovat žákovský parlament, zástupci 6. až 9. tříd. f) Další aktivity pro celou školu Mapování vztahů ve třídách V průběhu školního roku budou třídní učitelé neustále mapovat vztahy ve svých třídách. Dojde-li k nějakým vztahovým problémům, nahlásí včas vedení školy a metodikovi prevence, kteří zajistí adekvátní řešení situace. 12

13 Preventivní aktivity školní družiny Školní družina jako každoročně nabídne našim žákům v průběhu celého školního roku velké množství aktivit: karneval, dětský den, výlet do Zoo Lešná, minigolf, spaní v družině, výlet do skanzenu, minitábor, florbalový turnaj, Tančírnu, pečení perníčků, mikulášský den Kromě těchto aktivit se školní družina připojuje svými aktivitami ke zlepšení komunikace mezi dětmi. Prevence úrazů Na začátku školního roku učitelé seznámí děti s bezpečností, kterou žáci musí dodržovat v odborných učebnách a ve všech prostorách školy i mimo školu. Poučení o bezpečnostina každou akci zapisují třídní učitelé do třídních knih. Žáci budou poučeni jak postupovat, když k úrazu dojde. Soutěže a další aktivity Jako každý rok se žáci budou zúčastňovat vědomostních soutěží: olympiád z ČJ, M, Fy, D, CH, AJ, Z, Př, matematických soutěží Klokan a Pythagoriády, recitační soutěže a sportovních soutěží. Mimoškolní preventivní aktivity a pobyty Lyžařský kurz žáků 1., 2. a 7. ročníku, exkurze, návštěva ZOO, na konci školního roku výlety, které mají předem stanovený cíl a kulturně poznávací charakter, osobnostně prožitkovéprogramy s Alcedem. Proti šikaně Nástěnky Vv kresby vlastních plakátů Dotazníkové šetřen a ankety Hraní rolí (VO) Všichni třídní učitelé sledují situaci ve třídě Spolupráce s PPP, Policií ČR, Měú, Mosty, Archa Proti kouření Nástěnky - protireklama Vv kresby vlastních plakátů Ankety Nevýhody - Spočítej kolik prokouříš za rok? Komunikace a vztahy mezi (žák a žák, žák a učitel,člověk a společnost) Nástěnky Mimoškolní aktivity Kontakt s rodiči Rasová otázka vztahy k cizincům VO- komunikace verbální i neverbální, vztahy mezi lidmi Proti drogám Nástěnky Anketa mimoškolní činnost Vv plakáty Zneužívání anabolik ve sportu Zdravý životní styl Nástěnky TU na třídnických hodinách Mimoškolní zájmová činnost Kontakt s rodiči Tv hry na podporu psychomotoriky 13

14 g) Finanční rozpočet preventivního programu Školní rada obvykle každý rok přispívá na aktivity zaměřené na prevenci částkou 2 400,- Kč.(Tímto bychom chtěli školní radě velmi poděkovat.) Tyto prostředky zamýšlíme použít na programy centra Archa a Peer program. 2. SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODINY Soulad mezi rodinou a školou je základem úspěšné prevence rizikového chování žáků. Na naší škole pracuje školní rada, spolupracuje s vedením školy. Vzájemná individuální spolupráce pedagogů s rodiči. Informovat rodiče o možném výskytu drog u dětí, o možné šikaně ze strany dětí. Komunikace s rodiči o nemožnosti stavění se k problémům zády. Spolupráce rodičů a školy na řešení již vzniklých problémů. Zajistit bezpečnost a zdraví žáků. Sledování a včasné odhalování záškoláctví a důsledná kontrola školní absence. Neformální setkávání rodičů se školou (besídky, společné akce ) Poskytnutí informací rodičům o záměru a způsobu realizace MPP (třídní schůzky, webové stránky) Na třídních schůzkách TU pohovoří o riziku zneužití marihuany a drog dětmi.poradí, kam se mohou rodiče obrátit v případě vzniklých problémů, zprostředkují další informaceprostřednictvím letáků a webových stránek. Nabídka všech dostupných informací a materiálů proti kouření, alkoholu a drogám (vše u ŠMP). Včasné odhalování specifických poruch učení. Vystoupení žáků pěveckého sboru Skřivánek pro rodiče. 3. SPOLUPRÁCE ŠMP Spolupráce s vedením školy: Dohodnutí základních požadavků a pravidel pro tvorbu MPP a seznámení ředitele školy s MPP a jeho realizací. Spolupráce s výchovnou poradkyní: Budeme realizovat v průběhu celého školního rokupodle potřeby. Spolupráce s žáky a s rodiči žáků naší školy: Možnost po dohodě setkání dětí a rodičů s metodikem prevence a zřízena stálénástěnky v 1. patře 2. stupně a dále na spojovací chodbě u ředitelny. Byla zřízena schránka důvěry, kam mohou žáci dávat své dotazy, připomínky, náměty a své špatné zkušenosti s ostatními spolužáky nebo i nedorozumění s učiteli. Spolupráce s ostatními vyučujícími: Poskytnutí všech dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících,kteří v oblasti protidrogové prevence působí v našem městě, okrese a kraji. 14

15 knihovna pro učitele psychologické hry DVD pro učitele knihovna ŠMP metodický materiál Spolupráce s odborníky: s Městskou policií a Policií ČR s PPP s Měú oddělení sociálně právní ochrany dětí se Zdravotním ústavem Zlín s DDM Vsetín, Alcedo Úřadem práce s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje s Klubem Most, Valašské Meziříčí s Krizovým centrem s Klíčem s Azylovým domem pro matky s dětmi s Archou, nízkoprahovým zařízením Na cestěatd. 4. VOLNÝ ČAS ŽÁKŮ Ve spolupráci se školní družinou a školním klubem se škola snaží každý rok o rozšiřování nabídky volnočasových aktivit pro žáky. Aktuální nabídka bude vyvěšena na nástěnkách a webu školy. V. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠMP dokončí specializační studium pro metodiky prevence. ŠMP se bude zúčastňovat DVPP pro MP dle nabídky a finančních možností školy. Na poradě číslo I. budou všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni ŠŘ a ŠPS. Celý pedagogický sbor bude seznámen s pokynem ministerstva školstvína témaminimalizace šikany. Problematice rizikového chování dětí je věnována sekce na webových stránkách školy. Tam budou moci pedagogičtí pracovníci seznámit s legislativou, najdou zde i kontakty na pomocnázařízení, odkazy na zajímavé webové stránky. Všichni pedagogové se samostudiem vzdělávají v oblasti zdravého životního stylu. Všichni pedagogové mají přístup k internetu. Všichni pedagogové mají k dispozici knihovničku s odbornou literaturou týkající se tétoproblematiky. 15

16 VI. PROPAGACE MPP K poskytnutí informací o záměru, způsobu realizace MPP a aktuálních informacích budeme využívat celoročně pedagogické rady, školní rozhlas, třídní schůzky, nástěnky a webové stránky školy, televizi v síni slávy a popřípadě tisk. VII. CÍL PROGRAMU Naším cílem v letošním školním roce je hlavně nastavit třídní kolektivy tak, aby v nich vládly zdravé vztahy. Jak se takové zdravé klima pozná? Děti nechodí do školy se strachem. Je tam laskavá legrace. Pokud někoho nemusíme, tak se respektujeme. Pomáháme si. Učitel je laskavá autorita. Dále je naší snahou: Zlepšit spolupráci školy s rodiči. Dosáhnout minimálního počtu neomluvených hodin. Systematicky vést žáky k rozvoji dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu. Poskytnout žákům dostatek informací o tom, jak zabránit rizikovému chování a jak případnýproblém řešit. Vést žáky ke slušnému chování. Nabídnout žákům mimoškolní aktivity. Vytvořit esteticky vyvážené pracovní prostředí. Vytvořit zdravé vztahy učitel žák. VIII. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Školní řád zakazuje žákům školy používání návykových látek ve škole i mimo školu. Školní řád vymezuje dále i pravidla chování ve škole i zacházení se školním zařízením. Žáci jsou se školním řádem seznámeni vždy na začátku školního roku. Rodiče žáků jsou písemnou formou seznámeni s opatřeními školy vůči ničení školního zařízení apod. Škola má vypracovaný postup pro řešení šikany, výskytu návykových látek, záškoláctví, krádeží a vandalismu. Rodiče jsou písemně informováni na začátku školního roku. Žáci jsou informování svými třídními učiteli a ŠMP v rámci výchovy k občanství. V případě, že se ve škole vyskytnou žáci,kteří jsou podezřelí ze zneužívání návykových látek nebo jiných nežádoucích jevů, je přistoupeno k následujícím opatřením: individuální pohovor se žákem- podle zjištěných informací následuje spolupráce s rodinou, popř. doporučení kontaktu s odborníky šetření přestupku preventivním týmem, zvolení trestu v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě 16

17 v případě dealerství a jiných závažných přestupků oznámeni věci policiiasociálnímuodboru Další postupy školy: vedení sešitu přestupků v souvislosti s užíváním návykovýchlátek, šikanou, záškoláctvím apod. Následná péče o provinilé žáky, případně jejich oběti. IX. EVALUACE A DOKUMENTACE MPP Evaluace Vyhodnocení celého programu bude provedeno v červnu roku O průběhu programu povede ŠMP záznamy, bude hodnotit jejich účinnost a s jejichž výsledky bude pravidelně seznamovat vedení školy,ostatní pedagogické pracovníky a rodiče žáků. Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod. Dokumentace ŠMP bude shromažďovat veškeré informace a zpětné vazby v průběhu MPP celý školní rok 2014/2015. Bude evidovat výskyt rizikových forem chování u jednotlivých žáků a v závěru školního roku vypracuje hodnocení MPP. Pedagogická rada projednala a schválila dne 26. srpna 2014 Zákonní zástupci byli seznámeni s MPP na 1. třídní schůzce v září Vypracovala: Mgr. Dita Homolková Datum:

18 Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu ministraškolství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. MŠMT / Tvorba a realizace: Koordinace a sestavení ŠMP: Ředitel školy: všichni pedagogičtí pracovníci Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr Chytil 18

19 Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné avzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje v téměř každé škole, a proto je nutnévěnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nedovedou bránit. Verbální šikana Slovní útoky v podobě nadávek, pomluvy, ponižování, vyhrožování, kyberšikana útoky pomocí sms, ů, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Fyzická šikana Fyzické útoky v podobě bití, ničení a poškozování věcí oběti, vydírání, krádeže, sexuální obtěžování až zneužívání Nepřímou formou šikany je demonstrativní přehlížení žáka či žáků a jejich ignorování. Kombinovaná šikana kombinace verbální a fyzické šikany násilné a manipulativní chování či příkazy STUPNĚ (ZÁKONITOSTI VÝVOJE) ŠIKANY 1. Zárodečná forma, potenciálně přítomná v každém kolektivu, projevuje se vyčleňovánímněkterých jedinců na okraj skupiny většinou slovní projevy, fyzické ústrky,neoblíbenost, ostatní postiženého odmítají, pomlouvají, je terčem vtipů. 2. Přitvrzování projevů, výhružky, nadávky, fyzické útoky, zatím jen od agresora(ů). 3. Vytvoření jádra, uskupení kolem agresora, pokud nezasáhne někdo zvenčí, znamená tozačátek systematické šikany. 4. Většina skupiny přijímá normy agresorů, přidávají se i mírní a slušní žáci (i ve fyzickémnásilí!!!). 5. Dokonalá šikana = totalita, ztráta zbytků zábran, brutalita se stává normou pro celouskupinu. KDY ZAČÍT VYŠETŘOVAT Žák je o přestávce sám, chodí do školy těsně před začátkem vyučování, do třídy těsně před zvoněnímnebo až s učitelem. Vyhledává blízkost učitelů. Zhoršení prospěchu, nadměrná absence, objevuje se neomluvená absence. 19

20 Má v nepořádku své školní potřeby poškozené, špinavé, rozházené. Odřeniny, modřiny, zranění. Nejistota, ustrašenost při vystoupení před třídou. Žák je smutný, depresivní, nešťastný. Od ostatních je častován posměšky, kritikou, nadávkami, hrubými žerty. Je tělesně napadán, agresi neoplácí. Dostává panovačné příkazy a podřizuje se jim. CÍLE PROGRAMU: vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí vytvořit pocit bezpečí pro každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu vytvořit dobré sociální klima třídy a celé školy podporovat pozitivní vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli I. PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ A. Organizační opatření školy Osobní příklad pedagogů, svým chováním vůči žákovi. Nepodněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování. Vytvářet pozitivní mezilidské vztahy mezi žáky a učiteli. Zajistit dozor nad žáky, především v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo bymohlo dojít. Pedagogičtí pracovníci se budou vzdělávat v akreditovaných kurzech k problematicešikanování. Školní metodik zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematikynásilného chování a šikanování. Ve školním řádu jsou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. Třídní učitel se věnuje prevenci šikany v třídnických hodinách. Nepedagogičtí pracovníci se řídí pokynem k prevenci a řešení šikanování a je pro ně závazné. Vytvoření pracovní skupiny pro řešení šikany: školní metodik prevence výchovná poradkyně ředitel školy třídní učitel oběti třídní učitel agresora Spolupráce metodika prevence a ředitele školy s dalšími institucemi a orgány, zejména s pediatry, psychiatry, psychology, policií, oddělením sociálně-právní ochrany dětí, pedagogicko-psychologickou poradnou. Kontakty na instituce jsou k dispozici u metodika prevence. 20

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevenci rizikových jevů a protidrogové prevence: a) byl vypracován na základě těchto předpisů: Zákon

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL)

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO - gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 tel. +420 544 211 547, 702 103 892 www.integra.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Obsah: 1. Užívání omamných

Více

Minimální program primární prevence návykových látek a jiných závislostí, prevence sociálně patologických jevů na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.

Minimální program primární prevence návykových látek a jiných závislostí, prevence sociálně patologických jevů na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Minimální program primární

Více

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci,

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, Dodatek č. 1 Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, I. Tabákové výrobky Konzumace tabákových výrobků ve škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŠTĚNICE, okres Mladá Boleslav Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice, tel. 326 357 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha 2: POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY 1. Konzumace tabákových

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.cz Příloha ke školnímu řádu POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Krizový plán školy Krizový plán školy - oblast prevence užívání návykových látek je zpracován dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Příloha č.1 ke Školnímu řádu platnému od 23.9.2009 Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Projednáno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ZŠ KVASICE. Školní rok: 2016/2017 Vzdělávací program: Škola pro život

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ZŠ KVASICE. Školní rok: 2016/2017 Vzdělávací program: Škola pro život MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ZŠ KVASICE Školní rok: 2016/2017 Vzdělávací program: Škola pro život MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Kvasice, Husova 642, Kvasice okres Kroměříž Ředitel školy: Mgr. František

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Postupy školy při výskytu vybraných rizikových forem chování u dětí a mládeže

Postupy školy při výskytu vybraných rizikových forem chování u dětí a mládeže Postupy školy při výskytu vybraných rizikových forem chování u dětí a mládeže Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 Š K O L N Í Ř Á D doplněk podle Metodického pokynu č.j. 20 006 / 2007-51 (k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve školách a školských

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Z á k l a d n í š k o l a, M a t i c e š k o l s k é 3, Č e s k é B u d ě j o vi c e Matice školské 3, 370 01 České Budějovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 z p r a c

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POČÁTEČNÍ ŠIKANY 1. bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. zajištění ochrany obětem 3. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

Dodatek č. 1. Vnitřního řádu DDM Pelhřimov

Dodatek č. 1. Vnitřního řádu DDM Pelhřimov Dům dětí a mládeže Pelhřimov, příspěvková org. Třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 325 512, www.ddm.pel.cz, ddm@pel.cz Dodatek č. 1. Vnitřního řádu DDM Pelhřimov Části IV. Ochrana zdraví a bezpečnosti,

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

ZŠ KVASICE. Školní rok:

ZŠ KVASICE. Školní rok: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ KVASICE Školní rok: 2015-2016 Ředitelka: Mgr. Zdenka Gašpárková Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Machovský Školní metodik prevence: Mgr. Věra Janoštíková 1. Úvod Problematika

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

KRIZOVÝ PLÁN KONZUMACE ČI NÁLEZ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY PŘI AKCÍCH ŠKOLY

KRIZOVÝ PLÁN KONZUMACE ČI NÁLEZ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY PŘI AKCÍCH ŠKOLY KRIZOVÝ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 540, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRIZOVÝ PLÁN PRO ŘEŠENÍ VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ BYL VYPRACOVÁN DLE METODICKÉHO POKYNU MŠMT Č.J. 14514/2000-51, VĚSTNÍKU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování 15. Příloha č. 1 Školní program proti šikanování 15.1 Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2016/2017 Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace Holoubkov 14 338 01 Cílem krizového

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování I. Cíl programu Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit šikanování. Základem prevence šikanování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Krizový plán. Školní preventivní tým (ŠPT) Poradenská a jiná preventivní zařízení: Krizový plán popisuje postup školy při řešení těchto jevů:

Krizový plán. Školní preventivní tým (ŠPT) Poradenská a jiná preventivní zařízení: Krizový plán popisuje postup školy při řešení těchto jevů: Krizový plán Školní preventivní tým (ŠPT) Mgr. Iva Šípová Mgr. Jaroslava Chmelenská Mgr. Iveta Obdržálková Mgr. Monika Bártlová Mgr. Jana Merunková ředitelka školy zástupkyně ředitelky školy pro 2.stupeň

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace, 330 23 Nýřany, Školní ul. 901 Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Vypracoval : Mgr.Jiří Loritz Pedagogická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Příloha č. 3 Školního řádu Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Doporučené postupy školy

Více

Základní škola Sulice, příspěvková organizace

Základní škola Sulice, příspěvková organizace Základní škola Sulice, příspěvková organizace Směrnice k prevenci rizikového chování v ZŠ SULICE Směrnice vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování, čj.21291/2010-28 a z Metodického

Více

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017 Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, 251 01 ŘÍČANY Školní program proti šikanování 2016/2017 Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola stravování Říčany s. r.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více