Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253"

Transkript

1 Hodnocení školního roku 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Průběh vzdělávání 9 5. Výsledky vzdělávání 9 6. Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 9 7. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Úroveň výsledků práce školy, závěr Příloha- Dotazník pro rodiče 12 2

3 1. Úvod Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou radou v dubnu Vlastní hodnocení školy bylo projednáno v pedagogické radě dne Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Důleţitým aspektem při tvorbě tohoto hodnocení je fakt, ţe došlo k ke změně vedení školy. Ředitele PaedDr. Františka Netušila vystřídala ve funkci Mgr. Jiřina Macháčková, zástupce Mgr. Fr.Kelku vystřídala Mgr.Jana Slavíková. Do této doby se vlastním hodnocením školy nikdo nezabýval a tak veškeré jevy je moţné hodnotit pouze za školní rok 2006/2007. Vlastní hodnocení školy jsme pojali jako moţnost vyjádřit se ke stavu naší školy takovým způsobem, který by byl pro školu přínosný a praktický. Neuvádíme zde tabulkové hodnoty, které jsou součástí mnoha hlášení i výroční zprávy. VHŠ bereme jako moţnost doplnit tabulkové údaje o souhrn našich názorů, názorů rodičů, ţáků, zřizovatele a dalších subjektů. Výsledkem vlastního hodnocení je potom vyvození závěrů z analýzy stavu a návrhy řešení problémů. Změně vedení školy předcházelo bouřlivé období spojené s nespokojeností chodu školy, proto cílem školního roku 2006/07 bylo zklidnění situace a zlepšení pozice školy, zkvalitnění vztahů mezi školou, ţáky a rodiči. Pro vlastní hodnocení školy jsme použili tyto hodnotící nástroje: hospitační a kontrolní činnost vedení školy, pozorování rozhovory s pedagogy a dalšími pracovníky školy rozhovory se ţáky a se zákonnými zástupci ţáků analýza školní dokumentace a ţákovských prací dotazníková šetření, ankety, dotazníky pro ţáky, rodiče a učitele prohlídka prostor a vybavení školy závěry kontrolní činnosti zřizovatele a dalších státních orgánů, revizní zprávy zápisy z pedagogických rad, třídních schůzek, plnění závazných ukazatelů rozpočtu finanční vypořádání dotací, vyúčtování a pouţití dalších prostředků rozbor hospodaření a ukazatele nákladovosti výsledky inventarizace majetku 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim je plně organizovanou školou, kterou tvoří základní škola, školní druţina, školní klub a školní jídelna. Škola je příspěvkovou organizací. Od prosince 2006 ji řídí nová ředitelka Mgr.Jiřina Macháčková. Materiálně technické podmínky Školu tvoří dvě budovy. Hlavní budova A je po celkové opravě a jsou zde třídy od čtvrtého ročníku. Ve starší budově B jsou umístěny třídy prvního aţ třetího ročníku. Škola 3

4 má celkem 18 tříd a 4 odborné učebny dílny, školní kuchyň, keramickou a jazykovou učebnu. Dále se zde nacházejí 3 učebny informačního centra a studovna. K sportovním účelům slouţí tělocvična a venkovní sportovní areál s hřištěm, běţeckými tratěmi a dalšími lehkoatletickými sektory. Tělocvična je bohatě vyuţívána v podvečerních a večerních hodinách veřejností. Tělocvičnu a venkovní areál bude nutno postupně zrekonstruovat. Součástí školy je školní druţina a školní klub. Školní druţina je pro ţáky 1.stupně a má samostatnou hernu, školní klub mohou navštěvovat starší ţáci ve svém volnu mezi výukou a v odpoledních hodinách. V provozu je i keramická dílna. V odpoledních hodinách mají ţáci přístup na internet a k počítačovým programům. Občerstvení a distribuci dotovaného školního mléka zajišťuje školní obchůdek. Škola je vybavena školní kuchyní a jídelnou, které jsou v budově A školy. Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky je na uspokojivé úrovni počítačová učebna a učebna informačního centra. V závislosti na finančních moţnostech se budeme snaţit postupně zkvalitňovat vybavení těchto i dalších učeben školy a ve spolupráci se zřizovatelem provádět opravy a rekonstrukce v budově školy. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje kolem 18 učitelů, 1 vychovatelka školní druţiny a 1 vychovatel školního klubu, 85% učitelů je plně kvalifikovaných, ostatní si doplňují vzdělání. V současné době jsou mezi pedagogickými pracovníky jen 3 muţi. Všichni učitelé absolvovali kurz týmové spolupráce a seznámili se základními pojmy školních vzdělávacích programů. Také průběţně probíhá školení SIPVZ. Učitelé jsou rovněţ proškoleni v problematice ochrany za mimořádných událostí. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která je zároveň poradkyní pro volbu povolání, metodici prevence sociálně patologických jevů, koordinátoři environmentální výchovy a asistentky v oblasti specifických poruch učení. Charakteristika žáků Základní škola Hrochův Týnec je školou vesnického typu s poměrně vysokým počtem ţáků ze sociálně slabých rodin. Vyučující spolupracují jak s rodiči, tak se sociálními odbory příslušných úřadů. Na různé akce pro tyto děti se učitelé snaţí získávat finanční podporu prostřednictvím realizovaných grantů. Na základní škole se přesto potýkáme s problémem úbytku ţáků, který je způsoben demografickým vývojem v oblasti Zvláštní pozornost věnujeme integrovaným ţákům s různými vadami a s poruchami učení. S rodiči integrovaných ţáků, kteří navštěvují naši školu, je sepsána Vzájemná dohoda o poskytování reedukační péče a vypracován individuální vzdělávací plán. Všem integrovaným ţákům je věnována zvýšená péče při vyučování. Individuálně se jim věnují i dyslektické asistentky. Ve školním roce 2006/2007 se v 1. aţ 9. ročníku vyučovalo dle učebního dokumentu č.j /96 2, Základní škola. Vrcholily přípravy ŠVP. Tento program začala naše škola připravovat ve velmi pozdním termínu z důvodu probíhajících změn ve škole. S jeho přípravou a realizací začalo aţ nové vedení. Tedy v prosinci Za normálních okolností se tento program připravuje 2 aţ 3 roky. 4

5 3. Podmínky vzdělávání Analýza současného stavu Ke zjištění kladných i záporných stránek výuky na naší škole jsme zadali v dubnu 2007 anonymní dotazníky rodičům všech ţáků, všem pracovníkům školy a s pedagogickými pracovníky jsme navíc provedli SWOT analýzu. Výsledky SWOT analýzy 3.1. Prostorové a materiální podmínky školy Silné stánky školy + světlé učebny + učebna s PC + vlastní školní jídelna + sportovní areál + velká tělocvična + ŠD a ŠK + velký areál školy Slabé stánky školy budovy- neudrţované (špinavé a oprýskané malby, neopravený nábytek, nátěry..) nevyuţívaná knihovna- zastaralé knihy /neobnovují se, nevyuţívají ţáci/ PC se zastaralými operačními systémy, poruchovost venkovní areál školy se nevyuţívá špatný stav, neudrţovaný starý nábytek v učebnách (skříně kaţdá jiná) rozbité sportovní nářadí a náčiní chybí hračky do ŠD zastaralé některé učebnice nevyhovující kabinet pomůcek není prostor jako zázemí učitelů nevyhovující WC /chybí teplá voda, staré obklady/ chybí úklidová místnost budova B- starý nábytek, koberce, nevybavené herny zastaralé vybavení ŠJ chybějící úloţné prostory ve sborovně 3.2. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Silné stránky školy + tělovýchovné chvilky v rámci vyučování + pobyt o velké přestávce v tělocvičně + pitný reţim, školní mléko + zajištění BOZP firmou 5

6 Slabé stránky školy neudrţované podlahy ve třídách absence hyg.vybavení na všech WC nevyhovující WC pro ţáky i učitele nevyhovující nábytek pro ţáky neudrţovaný venkovní areál 3.3. Psychosociální podmínky školy Silné stránky školy + úzká spolupráce pedagogického sboru + vzdělání propojené se skutečným ţivotem- zapojení do projektů, třídění odpadu + individuální práce s dětmi s SPU / péče mimo vyučování/ + zájmové krouţky + besídky pro rodiče + kulturní programy pro veřejnost + soutěţe Hrošiáda + návštěva okolních malotřídních škol- úzká spolupráce + sběr papíru a bylin Slabé stránky školy nízký zájem o výuku a doprovodné aktivity (besedy, koncerty, výstavy..) ŠD ne pro všechny ţáky, kteří by ji chtěli navštěvovat netolerantní vztahy mezi některými dětmi (zvýšený počet ţáků se sociokulturním znevýhodněním) vysoká absence ţáků bez omlouvání chování ţáků v rozporu se školním řádem vulgarita ţáků k sobě a vyučujícím 3.4. Personální podmínky školy Silné stránky školy + pedagogický sbor schopný týmové práce + zájem některých pedagogů o DVPP + dobrá spolupráce učitelek a vychovatelky + ředitelka školy nakloněná dalšímu vzdělávání u sebe i ostatních + niţší věkový průměr Slabé stránky školy některé předměty vyučovány neaprobovaně kaţdoroční změny ve sloţení ped.sboru nezájem některých pedagogů o DVPP a moderní metody výuky některé pedagogové neprošly kurzy práce na PC přílišné sledování vzdělávání ţáků veřejností (kritika vesnice) ve sboru nízké muţské zastoupení 6

7 chybí literatura pro DVPP- učitelské časopisy 3.5. Organizační podmínky školy Silné stánky školy + vyhovující rozvrh pro dojíţdějící ţáky + velká přestávka tělocvična + ŠK + zájmové krouţky rozmanité + individuální konzultace pro rodiče + roční a měsíční plánování ředitelkou + publicita školy- akce školy pro veřejnost Slabé stránky školy - nerovnoměrné zapojení učitelů do aktivit školy - brzké odjezdy přespolních učitelů - minimální vzdělávání k RVP, jeho tvorba nezajištěna - nejsou směrnice na některé oblasti školy - webové stránky školy- špatná úroveň - nedůslednost některých vyučujících v plnění pracovních úkolů 3.6. Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků Silné stránky školy + informační schůzky pro rodiče + besídky + informovanost o záměrech školy + veřejná nástěnka pro rodiče + spolupráce na akcích školy + fungující rada školy + dílny s rodiči Slabé stránky školy - chybí vzdělávání rodičů ohledně ŠVP - ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost - Den otevřených dveří Výsledky SWOT analýzy školy Silné stránky Velká prostorná budova Učebna s PC Učebny na Vv a Hv Velká tělocvična 7

8 Nekuřácké prostředí Dobrá komunikace mezi učiteli Spolupráce s obcí, školskou radou Zájmové krouţky zdarma pro děti Samostatné prostory pro ŠD Snaha zajistit dobré vybavení Spolupráce s rodiči na dobré úrovni Kulturní programy pro veřejnost Aprobovaní učitelé Příspěvky do místního časopisu Slabé stránky školy Stará budova vzhled školy Vybavení starým nábytkem Na WC teplá voda Webové stránky školy Školní časopis chybí Výuka anglického jazyka U některých slabé DVPP Časopisy a literatura pro učitele další vzdělávání ŠD- nábytek a hračky Další vzdělávání vychovatelky Zájem o ŠD nad kapacitu Chybí muţské zastoupení ped. sboru Příležitosti Přilákat do školy děti i odjinud Vyuţívat nové trendy a metody Zaměřením na výchovu dětí, vytvářet ţebříček hodnot Výuka cizích jazyků Rodiče podnikatelé Projekty-granty ŠVP Hrozby Zhoršující se chování dětí vliv výchovy v rodině /chybí hranice/ Vliv médií- záporný vliv televize, počítačových her Zvyšování nároků kladených na učitele Nedostatečná připravenost na ŠVP Finanční podmínky Shrnutí: Naše škola je provozována v budově, která potřebuje opravy. Postupně jsou plánované, ale vše je limitováno ekonomickými moţnostmi zřizovatele. Vybavenost školy počítači je sice dostatečná, ale počítače jsou často nefunkční. Softwary jsou zastaralé. Pro většinu předmětů se počítače při výuce vyuţívají, ale v omezené míře. Prostorové podmínky pro vzdělávání na základní škole jsou dostatečné pro ţáky. Učitelům však chybí zázemí pro přípravu výuky. Učitelky mají pracovní stoly ve třídách, soustřeďují se v jedné sborovně, bez moţnosti kabinetů. 8

9 Vzhledem k prostorovému řešení budov se výhledově stav příliš nezmění, na kabinety není prostor. Ze zprávy okresní hygienické stanice vyplývá, ţe není zajištěna teplá voda na WC v základní škole. Ředitelka školy se proto dohodla se zřizovatelem, ţe úprava a modernizace WC bude provedena o hlavních prázdninách školního roku 2006/07. Personální podmínky na škole jsou vyhovující částečně. Někteří vyučující dokončují studium, výchovy nejsou vzdělávány aprobovaně. Je však nutné podotknout, ţe někteří učitelé se sami aktivně vzdělávají, navštěvují řadu školení a kurzů. Vybavenost školy učebními pomůckami je přiměřená. Je třeba dokoupit nové řady moderních učebnic. Pro školní rok 2007/2008 bychom chtěli pokračovat v nákupu nových učebnic u několika předmětů. 4. Průběh vzdělávání Plánování a příprava výuky probíhala ne vţdy důsledně u všech pedagogů. Aktivněji by měli být ve výuce zapojeny nové vyučovací metody a formy vedení ţáků. Komunikace mezi ţákem a učitelem je na dobré úrovni. Ţáci mají moţnost se vyjádřit k danému tématu. Pokud mají problém, mohou přijít za vyučujícím. Začal fungovat ţákovský parlament. V tomto roce jsme zavedli poprvé vlastní hodnocení ţáků, ţáci i učitelé se s ním seznamovali, ale narazili jsme zde na některé komplikace. Je to záleţitost, která je v našem školství poměrně nová. Vyučující se učili, jak s vlastním hodnocením ţáka pracovat, ţáci se sami v mnohých případech nedokázali ohodnotit. Věříme, ţe v příštím roce bude jiţ situace lepší. Plánujeme zavézt portfolia. 5. Výsledky vzdělávání Domníváme se, ţe naše škola připravuje ţáky pro další studium i pro ţivot dobře. Ze strany rodičů se setkáváme většinou s kladným hodnocením. Přetrval však ještě i tento rok odliv ţáků na osmiletá gymnázia. Na střední školy se ţáci dostali dle svých představ. Problémem i nadále zůstává vysoká absence a neomlouvání některých ţáků a s tím související počet opakujících ţáků. 6. Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou Ţáci se u nás ve škole cítí většinou dobře. Z dotazníkových šetření a rozhovorů vyplývá, ţe ţáci jsou ve většině případů spokojeni se vzděláváním, se skladbou rozvrhu, s osobností učitele i přístupu učitele k nim, jsou spokojeni s kolektivem své třídy, s pouţíváním pomůcek, nabídkou zájmových krouţků, ŠK, stravováním atd. Obrovskou hrozbou pro školu jsou ale absence a kouření ţáků. Tyto jevy se zde vyskytují ve zvýšené míře. Vztahy s rodiči se v průběhu roku zlepšily. Rodiče hodnotí vztahy většinou pozitivně. Z dotazníkového šetření jsme zjistili, ţe rodiče poţadují zkvalitnění webových stránek školy. Pokusíme se je ve dalším školním roce zkvalitnit. Některým rodičům se nelíbilo, v jakých termínech se konají třídní schůzky. Pro příští školní rok jsme termíny upravili do pozdějších hodin odpoledních, plánujeme i jiný průběh. Dále proběhl program tvořivých dílen, kterého se mohli zúčastnit i rodiče s dětmi. Spolupráce školy se zřizovatelem je na dobré úrovni. Při kontrolách zřizovatele nebyly zjištěny nedostatky. 9

10 Snaţíme se spolupracovat i s ostatními školami v regionu. Podílet se na společných akcích, zúčastňovat se s ţáky sportovních a vědomostních soutěţí. Rádi bychom v příštích letech organizovali sportovní soutěţe pro ostatní školy. Environmentální výchova na škole je celkem na dobré úrovni. Celá škola se zapojuje do třídění odpadu, sběru bylin a papíru. Pravidelně probíhá projekt Den Země, spojený s úklidem okolí školy. Ţáci jsou průběţně vedeni k ochraně ţivotního prostředí. Prevence sociálně patologických jevů je na škole také celkem na dobré úrovni. Ţáci se mohou svěřovat do schránky důvěry. Snaţíme se o to, aby děti neměly čas na nevhodné chování. V nabídce je řada krouţků, zúčastňujeme se mnoha soutěţí a akcí. Chtěli bychom připravit besedy s odborníky škodlivost kouření, šikana apod. Probíhají přestávkové aktivity, je otevřen školní klub a počítačová učebna i v odpoledních hodinách. Na prevenci úrazů je kladen velký důraz. Ţáci jsou upozorňováni na moţná rizika před kaţdou akcí školy a volnými dny, při hodinách TV, pracovních činnostech. Samozřejmě jsou poučeni hned na začátku roku o bezpečném chování na chodbách, ve třídě, v jídelně, atd. Proběhl i cvičný poţární poplach spojený s ukázkou hasičské techniky. Při vzniku úrazu je jasně zavedena metodika postupu. Školní lékárnička je pravidelně kontrolována a doplňována. 7. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Dle vyhodnocených dotazníků na klima školy, který vyplňovali učitelé, je kvalita vedení školy na dobré úrovni. Samotné vedení hodnotí svou práci jako středně dobrou. Zlepšit je třeba především oblast kontroly a získávání finančních prostředků za pomoci dotací a grantů. Do snahy získávat granty by se měli navíc zapojit i ostatní pracovníci školy, zejména pedagogové. Vzhledem k tomu, ţe od roku 2006/2007 je na škole nové vedení, je nutné u zaměstnanců nově zavedené postupy upevňovat a postupně další nové věci zavádět. Zlepšit by se měla i komunikace mezi jednotlivými částmi školy. Od příštího roku budou zavedeny pravidelné provozní porady. Ty se prozatím konaly pouze dle potřeby, nikoli pravidelně. Jednání vedení s pracovníky školy je korektní a slušné. Můţeme si jen přát, aby nám tento stav vydrţel. Vedení veřejně o problémech, které je nutné řešit, se zaměstnanci diskutuje. Upřednostňuje týmovou spolupráci všech zaměstnanců. Vedení si na zaměstnancích váţí loajálnosti ke své práci a ochotě pracovat i nad rámec svých základních povinností. Všichni zaměstnanci školy pracují pro ţáky, utvářejí jim nejlepší moţnosti, kterých je moţno za daných okolností dosáhnout. DVPP rozvíjíme podle finančních moţností. Školení v obsluze počítačů se některé paní učitelky v minulých letech nezúčastnily, v této oblasti máme velké nedostatky. Na jednotlivá školení se učitelé přihlašují podle nabídky středisek dalšího vzdělávání. Vedení motivuje pracovníky k doplnění vzdělání, někteří pracovníci se sami rádi vzdělávají, u některých byl zájem o účast mizivý. Škola neodebírá ţádný časopis, který by informoval o školství. Od příštího školního roku chceme odebírat Moderní vyučování, další časopisy jsou na zváţení. 8. Úroveň výsledků práce školy, závěr Od nástupu nového vedení ve školním roce 2006/2007 se snaţíme v maximální míře o navýšení počtu ţáků na škole, coţ je samozřejmě dlouhodobý proces. Škola se snaţí dobře prezentovat na veřejnosti, budujeme internetové stránky, vypracováváme granty na zlepšení financování akcí školy. S rodiči i ţáky jednáme vţdy otevřeně a slušně. Pokud nastanou nějaké problémy, snaţíme se je řešit. 10

11 Snaţíme se také o kvalitnější vedení školní dokumentace. Pozitivní pro nás je, ţe naši ţáci jsou ve škole spokojeni, do školy chodí rádi a zlepšila se spolupráce s rodiči. V Hrochově Týnci Zpracovala Mgr.Jiřina Macháčková ředitelka školy Příloha: Dotazník pro rodiče 11

12 Příloha 1. D O T A Z N Í K Váţení rodiče, v souladu s platnými předpisy zpracovává i naše Základní škola Hrochův Týnec své vlastní hodnocení. Ţádám vás proto o chvilku vašeho času a o vyplnění následujícího dotazníku. Vyplněný dotazník můţete odevzdat prostřednictvím dítěte třídnímu učiteli. Předem vám děkuji za váš čas, za váš kritický názor a váš zájem o dění ve škole. Věřím, ţe vaše upřímné odpovědi mohou významně pomoci zlepšit kvalitu vzdělávání v naší škole. Mgr.Jiřina Macháčková, ředitelka školy Poznámky k dotazníku: 1. Dotazník je anonymní. 2. Máte-li ve škole více dětí vyplňte dotazník pouze 1x. 3. V dotazníku označte kříţkem vybrané hodnocení od 1 do 5 (1-nejlepší, 5-nejhorší). 4. Případné Vaše další poznámky, postřehy, náměty můţete napsat i na druhou stranu dotazníku. V Základní škole Hrochův Týnec máme dítě (děti): na 1. stupni na 2. stupni na 1. i 2. stupni Kvalita formy a výuky 2 Kvalita výchovné práce se ţáky 3 Nabídka krouţků,mimoškolních aktivit 4 Spolupráce s výchov. poradcem Prevence šikany, drogových závislostí, 5 kriminality 6 Spokojenost vašeho dítěte ve škole 7 Vnitřní klima školy a její atmosféra 8 Informování rodičů 9 Úroveň komunikace školy s rodiči 10 Úroveň komunikace s třídním učitelem 11 Úroveň komunikace s vedením školy 12 Prezentace školy na veřejnosti 13 Vztah učitelů k ţákům 14 Vztah ţáků k učitelům 15 Hodnocení řízení školy 16 Hodnocení ţákovských kníţek 17 Kvalita školní jídelny 18 Vybavení školy (pomůcky, technika vzhled) 19 Hodnocení akcí pořádaných pro ţáky 20 Celkové hodnocení školy Čeho si na této škole nejvíce ceníte (co povaţujete za silnou stránku školy)? Co by se rozhodně mělo zlepšit (co povaţujete za slabou stránku školy)?

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Základní škola Nová Ves pod Pleší okres Příbram 262 04 Nová Ves pod Pleší 86 Srpen 2009 Vlastní hodnocení školy bylo projednáno pedagogickou radou dne: 31.8.2009 Vlasní hodnocení

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Radostice, příspěvková organice Vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012, 2012/2013 a 20013/2014

Základní škola Radostice, příspěvková organice Vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012, 2012/2013 a 20013/2014 Základní škola Radostice, příspěvková organice Vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012, 2012/2013 a 20013/2014 Zpracoval: kolektiv pedagogů základní školy Vlastní hodnocení školy provedeno za školní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018

Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018 Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018 1. Obecné posouzení charakteristiky školy 1.1. Popis školy Základní škola je umístěna v okrajové části města. Dvě samostatné školní budovy jsou vzdáleny asi 700

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

SWOT analýza školy únor 2004

SWOT analýza školy únor 2004 SWOT analýza školy únor 2004 Analýza byla prováděna se záměrem zmapovat podmínky školy pro zavádění vznikajícího ŠVP ZV do práce školy. Tyto podmínky vyhodnocovali vedení školy, pedagogové, provozní zaměstnanci,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy Vnitřní režim školy 1. Vyučování 2. Povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců plynoucí ze specifiky školy 3. Režim práce s počítačem 4. Zajištění pitného režimu 5. Podmínky pohybové výchovy

Více

ZÁKLÁDNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Palackého 1351, okres Svitavy PROVOZNÍ ŘÁD

ZÁKLÁDNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Palackého 1351, okres Svitavy PROVOZNÍ ŘÁD Č.j. 1/2010-2011-řád 1. Údaje o zařízení: PROVOZNÍ ŘÁD Název organizace: Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Sídlo: Palackého 1351, Moravská Třebová Telefon: 461 318 291, Fax:

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny.

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny. 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 je úplnou základní školou se třídami ve všech devíti ročnících. Od 1. ledna 2014 je právním subjektem

Více

Vyplňte svůj dotazník

Vyplňte svůj dotazník 1 z 9 22.10.2007 13:10 Ředitel >>> Vyplnění dotazníku Připomínky Odhlásit Vyplňte svůj dotazník Vyplnění dotazníku není časově omezeno. Dotazník vyjadřuje vaše názory, takže nemůžete odpovědět špatně.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více