Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253"

Transkript

1 Hodnocení školního roku 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Průběh vzdělávání 9 5. Výsledky vzdělávání 9 6. Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 9 7. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Úroveň výsledků práce školy, závěr Příloha- Dotazník pro rodiče 12 2

3 1. Úvod Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou radou v dubnu Vlastní hodnocení školy bylo projednáno v pedagogické radě dne Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Důleţitým aspektem při tvorbě tohoto hodnocení je fakt, ţe došlo k ke změně vedení školy. Ředitele PaedDr. Františka Netušila vystřídala ve funkci Mgr. Jiřina Macháčková, zástupce Mgr. Fr.Kelku vystřídala Mgr.Jana Slavíková. Do této doby se vlastním hodnocením školy nikdo nezabýval a tak veškeré jevy je moţné hodnotit pouze za školní rok 2006/2007. Vlastní hodnocení školy jsme pojali jako moţnost vyjádřit se ke stavu naší školy takovým způsobem, který by byl pro školu přínosný a praktický. Neuvádíme zde tabulkové hodnoty, které jsou součástí mnoha hlášení i výroční zprávy. VHŠ bereme jako moţnost doplnit tabulkové údaje o souhrn našich názorů, názorů rodičů, ţáků, zřizovatele a dalších subjektů. Výsledkem vlastního hodnocení je potom vyvození závěrů z analýzy stavu a návrhy řešení problémů. Změně vedení školy předcházelo bouřlivé období spojené s nespokojeností chodu školy, proto cílem školního roku 2006/07 bylo zklidnění situace a zlepšení pozice školy, zkvalitnění vztahů mezi školou, ţáky a rodiči. Pro vlastní hodnocení školy jsme použili tyto hodnotící nástroje: hospitační a kontrolní činnost vedení školy, pozorování rozhovory s pedagogy a dalšími pracovníky školy rozhovory se ţáky a se zákonnými zástupci ţáků analýza školní dokumentace a ţákovských prací dotazníková šetření, ankety, dotazníky pro ţáky, rodiče a učitele prohlídka prostor a vybavení školy závěry kontrolní činnosti zřizovatele a dalších státních orgánů, revizní zprávy zápisy z pedagogických rad, třídních schůzek, plnění závazných ukazatelů rozpočtu finanční vypořádání dotací, vyúčtování a pouţití dalších prostředků rozbor hospodaření a ukazatele nákladovosti výsledky inventarizace majetku 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim je plně organizovanou školou, kterou tvoří základní škola, školní druţina, školní klub a školní jídelna. Škola je příspěvkovou organizací. Od prosince 2006 ji řídí nová ředitelka Mgr.Jiřina Macháčková. Materiálně technické podmínky Školu tvoří dvě budovy. Hlavní budova A je po celkové opravě a jsou zde třídy od čtvrtého ročníku. Ve starší budově B jsou umístěny třídy prvního aţ třetího ročníku. Škola 3

4 má celkem 18 tříd a 4 odborné učebny dílny, školní kuchyň, keramickou a jazykovou učebnu. Dále se zde nacházejí 3 učebny informačního centra a studovna. K sportovním účelům slouţí tělocvična a venkovní sportovní areál s hřištěm, běţeckými tratěmi a dalšími lehkoatletickými sektory. Tělocvična je bohatě vyuţívána v podvečerních a večerních hodinách veřejností. Tělocvičnu a venkovní areál bude nutno postupně zrekonstruovat. Součástí školy je školní druţina a školní klub. Školní druţina je pro ţáky 1.stupně a má samostatnou hernu, školní klub mohou navštěvovat starší ţáci ve svém volnu mezi výukou a v odpoledních hodinách. V provozu je i keramická dílna. V odpoledních hodinách mají ţáci přístup na internet a k počítačovým programům. Občerstvení a distribuci dotovaného školního mléka zajišťuje školní obchůdek. Škola je vybavena školní kuchyní a jídelnou, které jsou v budově A školy. Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky je na uspokojivé úrovni počítačová učebna a učebna informačního centra. V závislosti na finančních moţnostech se budeme snaţit postupně zkvalitňovat vybavení těchto i dalších učeben školy a ve spolupráci se zřizovatelem provádět opravy a rekonstrukce v budově školy. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje kolem 18 učitelů, 1 vychovatelka školní druţiny a 1 vychovatel školního klubu, 85% učitelů je plně kvalifikovaných, ostatní si doplňují vzdělání. V současné době jsou mezi pedagogickými pracovníky jen 3 muţi. Všichni učitelé absolvovali kurz týmové spolupráce a seznámili se základními pojmy školních vzdělávacích programů. Také průběţně probíhá školení SIPVZ. Učitelé jsou rovněţ proškoleni v problematice ochrany za mimořádných událostí. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která je zároveň poradkyní pro volbu povolání, metodici prevence sociálně patologických jevů, koordinátoři environmentální výchovy a asistentky v oblasti specifických poruch učení. Charakteristika žáků Základní škola Hrochův Týnec je školou vesnického typu s poměrně vysokým počtem ţáků ze sociálně slabých rodin. Vyučující spolupracují jak s rodiči, tak se sociálními odbory příslušných úřadů. Na různé akce pro tyto děti se učitelé snaţí získávat finanční podporu prostřednictvím realizovaných grantů. Na základní škole se přesto potýkáme s problémem úbytku ţáků, který je způsoben demografickým vývojem v oblasti Zvláštní pozornost věnujeme integrovaným ţákům s různými vadami a s poruchami učení. S rodiči integrovaných ţáků, kteří navštěvují naši školu, je sepsána Vzájemná dohoda o poskytování reedukační péče a vypracován individuální vzdělávací plán. Všem integrovaným ţákům je věnována zvýšená péče při vyučování. Individuálně se jim věnují i dyslektické asistentky. Ve školním roce 2006/2007 se v 1. aţ 9. ročníku vyučovalo dle učebního dokumentu č.j /96 2, Základní škola. Vrcholily přípravy ŠVP. Tento program začala naše škola připravovat ve velmi pozdním termínu z důvodu probíhajících změn ve škole. S jeho přípravou a realizací začalo aţ nové vedení. Tedy v prosinci Za normálních okolností se tento program připravuje 2 aţ 3 roky. 4

5 3. Podmínky vzdělávání Analýza současného stavu Ke zjištění kladných i záporných stránek výuky na naší škole jsme zadali v dubnu 2007 anonymní dotazníky rodičům všech ţáků, všem pracovníkům školy a s pedagogickými pracovníky jsme navíc provedli SWOT analýzu. Výsledky SWOT analýzy 3.1. Prostorové a materiální podmínky školy Silné stánky školy + světlé učebny + učebna s PC + vlastní školní jídelna + sportovní areál + velká tělocvična + ŠD a ŠK + velký areál školy Slabé stánky školy budovy- neudrţované (špinavé a oprýskané malby, neopravený nábytek, nátěry..) nevyuţívaná knihovna- zastaralé knihy /neobnovují se, nevyuţívají ţáci/ PC se zastaralými operačními systémy, poruchovost venkovní areál školy se nevyuţívá špatný stav, neudrţovaný starý nábytek v učebnách (skříně kaţdá jiná) rozbité sportovní nářadí a náčiní chybí hračky do ŠD zastaralé některé učebnice nevyhovující kabinet pomůcek není prostor jako zázemí učitelů nevyhovující WC /chybí teplá voda, staré obklady/ chybí úklidová místnost budova B- starý nábytek, koberce, nevybavené herny zastaralé vybavení ŠJ chybějící úloţné prostory ve sborovně 3.2. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Silné stránky školy + tělovýchovné chvilky v rámci vyučování + pobyt o velké přestávce v tělocvičně + pitný reţim, školní mléko + zajištění BOZP firmou 5

6 Slabé stránky školy neudrţované podlahy ve třídách absence hyg.vybavení na všech WC nevyhovující WC pro ţáky i učitele nevyhovující nábytek pro ţáky neudrţovaný venkovní areál 3.3. Psychosociální podmínky školy Silné stránky školy + úzká spolupráce pedagogického sboru + vzdělání propojené se skutečným ţivotem- zapojení do projektů, třídění odpadu + individuální práce s dětmi s SPU / péče mimo vyučování/ + zájmové krouţky + besídky pro rodiče + kulturní programy pro veřejnost + soutěţe Hrošiáda + návštěva okolních malotřídních škol- úzká spolupráce + sběr papíru a bylin Slabé stránky školy nízký zájem o výuku a doprovodné aktivity (besedy, koncerty, výstavy..) ŠD ne pro všechny ţáky, kteří by ji chtěli navštěvovat netolerantní vztahy mezi některými dětmi (zvýšený počet ţáků se sociokulturním znevýhodněním) vysoká absence ţáků bez omlouvání chování ţáků v rozporu se školním řádem vulgarita ţáků k sobě a vyučujícím 3.4. Personální podmínky školy Silné stránky školy + pedagogický sbor schopný týmové práce + zájem některých pedagogů o DVPP + dobrá spolupráce učitelek a vychovatelky + ředitelka školy nakloněná dalšímu vzdělávání u sebe i ostatních + niţší věkový průměr Slabé stránky školy některé předměty vyučovány neaprobovaně kaţdoroční změny ve sloţení ped.sboru nezájem některých pedagogů o DVPP a moderní metody výuky některé pedagogové neprošly kurzy práce na PC přílišné sledování vzdělávání ţáků veřejností (kritika vesnice) ve sboru nízké muţské zastoupení 6

7 chybí literatura pro DVPP- učitelské časopisy 3.5. Organizační podmínky školy Silné stánky školy + vyhovující rozvrh pro dojíţdějící ţáky + velká přestávka tělocvična + ŠK + zájmové krouţky rozmanité + individuální konzultace pro rodiče + roční a měsíční plánování ředitelkou + publicita školy- akce školy pro veřejnost Slabé stránky školy - nerovnoměrné zapojení učitelů do aktivit školy - brzké odjezdy přespolních učitelů - minimální vzdělávání k RVP, jeho tvorba nezajištěna - nejsou směrnice na některé oblasti školy - webové stránky školy- špatná úroveň - nedůslednost některých vyučujících v plnění pracovních úkolů 3.6. Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků Silné stránky školy + informační schůzky pro rodiče + besídky + informovanost o záměrech školy + veřejná nástěnka pro rodiče + spolupráce na akcích školy + fungující rada školy + dílny s rodiči Slabé stránky školy - chybí vzdělávání rodičů ohledně ŠVP - ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost - Den otevřených dveří Výsledky SWOT analýzy školy Silné stránky Velká prostorná budova Učebna s PC Učebny na Vv a Hv Velká tělocvična 7

8 Nekuřácké prostředí Dobrá komunikace mezi učiteli Spolupráce s obcí, školskou radou Zájmové krouţky zdarma pro děti Samostatné prostory pro ŠD Snaha zajistit dobré vybavení Spolupráce s rodiči na dobré úrovni Kulturní programy pro veřejnost Aprobovaní učitelé Příspěvky do místního časopisu Slabé stránky školy Stará budova vzhled školy Vybavení starým nábytkem Na WC teplá voda Webové stránky školy Školní časopis chybí Výuka anglického jazyka U některých slabé DVPP Časopisy a literatura pro učitele další vzdělávání ŠD- nábytek a hračky Další vzdělávání vychovatelky Zájem o ŠD nad kapacitu Chybí muţské zastoupení ped. sboru Příležitosti Přilákat do školy děti i odjinud Vyuţívat nové trendy a metody Zaměřením na výchovu dětí, vytvářet ţebříček hodnot Výuka cizích jazyků Rodiče podnikatelé Projekty-granty ŠVP Hrozby Zhoršující se chování dětí vliv výchovy v rodině /chybí hranice/ Vliv médií- záporný vliv televize, počítačových her Zvyšování nároků kladených na učitele Nedostatečná připravenost na ŠVP Finanční podmínky Shrnutí: Naše škola je provozována v budově, která potřebuje opravy. Postupně jsou plánované, ale vše je limitováno ekonomickými moţnostmi zřizovatele. Vybavenost školy počítači je sice dostatečná, ale počítače jsou často nefunkční. Softwary jsou zastaralé. Pro většinu předmětů se počítače při výuce vyuţívají, ale v omezené míře. Prostorové podmínky pro vzdělávání na základní škole jsou dostatečné pro ţáky. Učitelům však chybí zázemí pro přípravu výuky. Učitelky mají pracovní stoly ve třídách, soustřeďují se v jedné sborovně, bez moţnosti kabinetů. 8

9 Vzhledem k prostorovému řešení budov se výhledově stav příliš nezmění, na kabinety není prostor. Ze zprávy okresní hygienické stanice vyplývá, ţe není zajištěna teplá voda na WC v základní škole. Ředitelka školy se proto dohodla se zřizovatelem, ţe úprava a modernizace WC bude provedena o hlavních prázdninách školního roku 2006/07. Personální podmínky na škole jsou vyhovující částečně. Někteří vyučující dokončují studium, výchovy nejsou vzdělávány aprobovaně. Je však nutné podotknout, ţe někteří učitelé se sami aktivně vzdělávají, navštěvují řadu školení a kurzů. Vybavenost školy učebními pomůckami je přiměřená. Je třeba dokoupit nové řady moderních učebnic. Pro školní rok 2007/2008 bychom chtěli pokračovat v nákupu nových učebnic u několika předmětů. 4. Průběh vzdělávání Plánování a příprava výuky probíhala ne vţdy důsledně u všech pedagogů. Aktivněji by měli být ve výuce zapojeny nové vyučovací metody a formy vedení ţáků. Komunikace mezi ţákem a učitelem je na dobré úrovni. Ţáci mají moţnost se vyjádřit k danému tématu. Pokud mají problém, mohou přijít za vyučujícím. Začal fungovat ţákovský parlament. V tomto roce jsme zavedli poprvé vlastní hodnocení ţáků, ţáci i učitelé se s ním seznamovali, ale narazili jsme zde na některé komplikace. Je to záleţitost, která je v našem školství poměrně nová. Vyučující se učili, jak s vlastním hodnocením ţáka pracovat, ţáci se sami v mnohých případech nedokázali ohodnotit. Věříme, ţe v příštím roce bude jiţ situace lepší. Plánujeme zavézt portfolia. 5. Výsledky vzdělávání Domníváme se, ţe naše škola připravuje ţáky pro další studium i pro ţivot dobře. Ze strany rodičů se setkáváme většinou s kladným hodnocením. Přetrval však ještě i tento rok odliv ţáků na osmiletá gymnázia. Na střední školy se ţáci dostali dle svých představ. Problémem i nadále zůstává vysoká absence a neomlouvání některých ţáků a s tím související počet opakujících ţáků. 6. Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou Ţáci se u nás ve škole cítí většinou dobře. Z dotazníkových šetření a rozhovorů vyplývá, ţe ţáci jsou ve většině případů spokojeni se vzděláváním, se skladbou rozvrhu, s osobností učitele i přístupu učitele k nim, jsou spokojeni s kolektivem své třídy, s pouţíváním pomůcek, nabídkou zájmových krouţků, ŠK, stravováním atd. Obrovskou hrozbou pro školu jsou ale absence a kouření ţáků. Tyto jevy se zde vyskytují ve zvýšené míře. Vztahy s rodiči se v průběhu roku zlepšily. Rodiče hodnotí vztahy většinou pozitivně. Z dotazníkového šetření jsme zjistili, ţe rodiče poţadují zkvalitnění webových stránek školy. Pokusíme se je ve dalším školním roce zkvalitnit. Některým rodičům se nelíbilo, v jakých termínech se konají třídní schůzky. Pro příští školní rok jsme termíny upravili do pozdějších hodin odpoledních, plánujeme i jiný průběh. Dále proběhl program tvořivých dílen, kterého se mohli zúčastnit i rodiče s dětmi. Spolupráce školy se zřizovatelem je na dobré úrovni. Při kontrolách zřizovatele nebyly zjištěny nedostatky. 9

10 Snaţíme se spolupracovat i s ostatními školami v regionu. Podílet se na společných akcích, zúčastňovat se s ţáky sportovních a vědomostních soutěţí. Rádi bychom v příštích letech organizovali sportovní soutěţe pro ostatní školy. Environmentální výchova na škole je celkem na dobré úrovni. Celá škola se zapojuje do třídění odpadu, sběru bylin a papíru. Pravidelně probíhá projekt Den Země, spojený s úklidem okolí školy. Ţáci jsou průběţně vedeni k ochraně ţivotního prostředí. Prevence sociálně patologických jevů je na škole také celkem na dobré úrovni. Ţáci se mohou svěřovat do schránky důvěry. Snaţíme se o to, aby děti neměly čas na nevhodné chování. V nabídce je řada krouţků, zúčastňujeme se mnoha soutěţí a akcí. Chtěli bychom připravit besedy s odborníky škodlivost kouření, šikana apod. Probíhají přestávkové aktivity, je otevřen školní klub a počítačová učebna i v odpoledních hodinách. Na prevenci úrazů je kladen velký důraz. Ţáci jsou upozorňováni na moţná rizika před kaţdou akcí školy a volnými dny, při hodinách TV, pracovních činnostech. Samozřejmě jsou poučeni hned na začátku roku o bezpečném chování na chodbách, ve třídě, v jídelně, atd. Proběhl i cvičný poţární poplach spojený s ukázkou hasičské techniky. Při vzniku úrazu je jasně zavedena metodika postupu. Školní lékárnička je pravidelně kontrolována a doplňována. 7. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Dle vyhodnocených dotazníků na klima školy, který vyplňovali učitelé, je kvalita vedení školy na dobré úrovni. Samotné vedení hodnotí svou práci jako středně dobrou. Zlepšit je třeba především oblast kontroly a získávání finančních prostředků za pomoci dotací a grantů. Do snahy získávat granty by se měli navíc zapojit i ostatní pracovníci školy, zejména pedagogové. Vzhledem k tomu, ţe od roku 2006/2007 je na škole nové vedení, je nutné u zaměstnanců nově zavedené postupy upevňovat a postupně další nové věci zavádět. Zlepšit by se měla i komunikace mezi jednotlivými částmi školy. Od příštího roku budou zavedeny pravidelné provozní porady. Ty se prozatím konaly pouze dle potřeby, nikoli pravidelně. Jednání vedení s pracovníky školy je korektní a slušné. Můţeme si jen přát, aby nám tento stav vydrţel. Vedení veřejně o problémech, které je nutné řešit, se zaměstnanci diskutuje. Upřednostňuje týmovou spolupráci všech zaměstnanců. Vedení si na zaměstnancích váţí loajálnosti ke své práci a ochotě pracovat i nad rámec svých základních povinností. Všichni zaměstnanci školy pracují pro ţáky, utvářejí jim nejlepší moţnosti, kterých je moţno za daných okolností dosáhnout. DVPP rozvíjíme podle finančních moţností. Školení v obsluze počítačů se některé paní učitelky v minulých letech nezúčastnily, v této oblasti máme velké nedostatky. Na jednotlivá školení se učitelé přihlašují podle nabídky středisek dalšího vzdělávání. Vedení motivuje pracovníky k doplnění vzdělání, někteří pracovníci se sami rádi vzdělávají, u některých byl zájem o účast mizivý. Škola neodebírá ţádný časopis, který by informoval o školství. Od příštího školního roku chceme odebírat Moderní vyučování, další časopisy jsou na zváţení. 8. Úroveň výsledků práce školy, závěr Od nástupu nového vedení ve školním roce 2006/2007 se snaţíme v maximální míře o navýšení počtu ţáků na škole, coţ je samozřejmě dlouhodobý proces. Škola se snaţí dobře prezentovat na veřejnosti, budujeme internetové stránky, vypracováváme granty na zlepšení financování akcí školy. S rodiči i ţáky jednáme vţdy otevřeně a slušně. Pokud nastanou nějaké problémy, snaţíme se je řešit. 10

11 Snaţíme se také o kvalitnější vedení školní dokumentace. Pozitivní pro nás je, ţe naši ţáci jsou ve škole spokojeni, do školy chodí rádi a zlepšila se spolupráce s rodiči. V Hrochově Týnci Zpracovala Mgr.Jiřina Macháčková ředitelka školy Příloha: Dotazník pro rodiče 11

12 Příloha 1. D O T A Z N Í K Váţení rodiče, v souladu s platnými předpisy zpracovává i naše Základní škola Hrochův Týnec své vlastní hodnocení. Ţádám vás proto o chvilku vašeho času a o vyplnění následujícího dotazníku. Vyplněný dotazník můţete odevzdat prostřednictvím dítěte třídnímu učiteli. Předem vám děkuji za váš čas, za váš kritický názor a váš zájem o dění ve škole. Věřím, ţe vaše upřímné odpovědi mohou významně pomoci zlepšit kvalitu vzdělávání v naší škole. Mgr.Jiřina Macháčková, ředitelka školy Poznámky k dotazníku: 1. Dotazník je anonymní. 2. Máte-li ve škole více dětí vyplňte dotazník pouze 1x. 3. V dotazníku označte kříţkem vybrané hodnocení od 1 do 5 (1-nejlepší, 5-nejhorší). 4. Případné Vaše další poznámky, postřehy, náměty můţete napsat i na druhou stranu dotazníku. V Základní škole Hrochův Týnec máme dítě (děti): na 1. stupni na 2. stupni na 1. i 2. stupni Kvalita formy a výuky 2 Kvalita výchovné práce se ţáky 3 Nabídka krouţků,mimoškolních aktivit 4 Spolupráce s výchov. poradcem Prevence šikany, drogových závislostí, 5 kriminality 6 Spokojenost vašeho dítěte ve škole 7 Vnitřní klima školy a její atmosféra 8 Informování rodičů 9 Úroveň komunikace školy s rodiči 10 Úroveň komunikace s třídním učitelem 11 Úroveň komunikace s vedením školy 12 Prezentace školy na veřejnosti 13 Vztah učitelů k ţákům 14 Vztah ţáků k učitelům 15 Hodnocení řízení školy 16 Hodnocení ţákovských kníţek 17 Kvalita školní jídelny 18 Vybavení školy (pomůcky, technika vzhled) 19 Hodnocení akcí pořádaných pro ţáky 20 Celkové hodnocení školy Čeho si na této škole nejvíce ceníte (co povaţujete za silnou stránku školy)? Co by se rozhodně mělo zlepšit (co povaţujete za slabou stránku školy)?

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-224/11-H Název právnické osoby Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov vykonávající činnost školy: Sídlo: Horská 160,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více