Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253"

Transkript

1 Hodnocení školního roku 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Průběh vzdělávání 9 5. Výsledky vzdělávání 9 6. Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 9 7. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Úroveň výsledků práce školy, závěr Příloha- Dotazník pro rodiče 12 2

3 1. Úvod Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou radou v dubnu Vlastní hodnocení školy bylo projednáno v pedagogické radě dne Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Důleţitým aspektem při tvorbě tohoto hodnocení je fakt, ţe došlo k ke změně vedení školy. Ředitele PaedDr. Františka Netušila vystřídala ve funkci Mgr. Jiřina Macháčková, zástupce Mgr. Fr.Kelku vystřídala Mgr.Jana Slavíková. Do této doby se vlastním hodnocením školy nikdo nezabýval a tak veškeré jevy je moţné hodnotit pouze za školní rok 2006/2007. Vlastní hodnocení školy jsme pojali jako moţnost vyjádřit se ke stavu naší školy takovým způsobem, který by byl pro školu přínosný a praktický. Neuvádíme zde tabulkové hodnoty, které jsou součástí mnoha hlášení i výroční zprávy. VHŠ bereme jako moţnost doplnit tabulkové údaje o souhrn našich názorů, názorů rodičů, ţáků, zřizovatele a dalších subjektů. Výsledkem vlastního hodnocení je potom vyvození závěrů z analýzy stavu a návrhy řešení problémů. Změně vedení školy předcházelo bouřlivé období spojené s nespokojeností chodu školy, proto cílem školního roku 2006/07 bylo zklidnění situace a zlepšení pozice školy, zkvalitnění vztahů mezi školou, ţáky a rodiči. Pro vlastní hodnocení školy jsme použili tyto hodnotící nástroje: hospitační a kontrolní činnost vedení školy, pozorování rozhovory s pedagogy a dalšími pracovníky školy rozhovory se ţáky a se zákonnými zástupci ţáků analýza školní dokumentace a ţákovských prací dotazníková šetření, ankety, dotazníky pro ţáky, rodiče a učitele prohlídka prostor a vybavení školy závěry kontrolní činnosti zřizovatele a dalších státních orgánů, revizní zprávy zápisy z pedagogických rad, třídních schůzek, plnění závazných ukazatelů rozpočtu finanční vypořádání dotací, vyúčtování a pouţití dalších prostředků rozbor hospodaření a ukazatele nákladovosti výsledky inventarizace majetku 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim je plně organizovanou školou, kterou tvoří základní škola, školní druţina, školní klub a školní jídelna. Škola je příspěvkovou organizací. Od prosince 2006 ji řídí nová ředitelka Mgr.Jiřina Macháčková. Materiálně technické podmínky Školu tvoří dvě budovy. Hlavní budova A je po celkové opravě a jsou zde třídy od čtvrtého ročníku. Ve starší budově B jsou umístěny třídy prvního aţ třetího ročníku. Škola 3

4 má celkem 18 tříd a 4 odborné učebny dílny, školní kuchyň, keramickou a jazykovou učebnu. Dále se zde nacházejí 3 učebny informačního centra a studovna. K sportovním účelům slouţí tělocvična a venkovní sportovní areál s hřištěm, běţeckými tratěmi a dalšími lehkoatletickými sektory. Tělocvična je bohatě vyuţívána v podvečerních a večerních hodinách veřejností. Tělocvičnu a venkovní areál bude nutno postupně zrekonstruovat. Součástí školy je školní druţina a školní klub. Školní druţina je pro ţáky 1.stupně a má samostatnou hernu, školní klub mohou navštěvovat starší ţáci ve svém volnu mezi výukou a v odpoledních hodinách. V provozu je i keramická dílna. V odpoledních hodinách mají ţáci přístup na internet a k počítačovým programům. Občerstvení a distribuci dotovaného školního mléka zajišťuje školní obchůdek. Škola je vybavena školní kuchyní a jídelnou, které jsou v budově A školy. Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky je na uspokojivé úrovni počítačová učebna a učebna informačního centra. V závislosti na finančních moţnostech se budeme snaţit postupně zkvalitňovat vybavení těchto i dalších učeben školy a ve spolupráci se zřizovatelem provádět opravy a rekonstrukce v budově školy. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje kolem 18 učitelů, 1 vychovatelka školní druţiny a 1 vychovatel školního klubu, 85% učitelů je plně kvalifikovaných, ostatní si doplňují vzdělání. V současné době jsou mezi pedagogickými pracovníky jen 3 muţi. Všichni učitelé absolvovali kurz týmové spolupráce a seznámili se základními pojmy školních vzdělávacích programů. Také průběţně probíhá školení SIPVZ. Učitelé jsou rovněţ proškoleni v problematice ochrany za mimořádných událostí. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která je zároveň poradkyní pro volbu povolání, metodici prevence sociálně patologických jevů, koordinátoři environmentální výchovy a asistentky v oblasti specifických poruch učení. Charakteristika žáků Základní škola Hrochův Týnec je školou vesnického typu s poměrně vysokým počtem ţáků ze sociálně slabých rodin. Vyučující spolupracují jak s rodiči, tak se sociálními odbory příslušných úřadů. Na různé akce pro tyto děti se učitelé snaţí získávat finanční podporu prostřednictvím realizovaných grantů. Na základní škole se přesto potýkáme s problémem úbytku ţáků, který je způsoben demografickým vývojem v oblasti Zvláštní pozornost věnujeme integrovaným ţákům s různými vadami a s poruchami učení. S rodiči integrovaných ţáků, kteří navštěvují naši školu, je sepsána Vzájemná dohoda o poskytování reedukační péče a vypracován individuální vzdělávací plán. Všem integrovaným ţákům je věnována zvýšená péče při vyučování. Individuálně se jim věnují i dyslektické asistentky. Ve školním roce 2006/2007 se v 1. aţ 9. ročníku vyučovalo dle učebního dokumentu č.j /96 2, Základní škola. Vrcholily přípravy ŠVP. Tento program začala naše škola připravovat ve velmi pozdním termínu z důvodu probíhajících změn ve škole. S jeho přípravou a realizací začalo aţ nové vedení. Tedy v prosinci Za normálních okolností se tento program připravuje 2 aţ 3 roky. 4

5 3. Podmínky vzdělávání Analýza současného stavu Ke zjištění kladných i záporných stránek výuky na naší škole jsme zadali v dubnu 2007 anonymní dotazníky rodičům všech ţáků, všem pracovníkům školy a s pedagogickými pracovníky jsme navíc provedli SWOT analýzu. Výsledky SWOT analýzy 3.1. Prostorové a materiální podmínky školy Silné stánky školy + světlé učebny + učebna s PC + vlastní školní jídelna + sportovní areál + velká tělocvična + ŠD a ŠK + velký areál školy Slabé stánky školy budovy- neudrţované (špinavé a oprýskané malby, neopravený nábytek, nátěry..) nevyuţívaná knihovna- zastaralé knihy /neobnovují se, nevyuţívají ţáci/ PC se zastaralými operačními systémy, poruchovost venkovní areál školy se nevyuţívá špatný stav, neudrţovaný starý nábytek v učebnách (skříně kaţdá jiná) rozbité sportovní nářadí a náčiní chybí hračky do ŠD zastaralé některé učebnice nevyhovující kabinet pomůcek není prostor jako zázemí učitelů nevyhovující WC /chybí teplá voda, staré obklady/ chybí úklidová místnost budova B- starý nábytek, koberce, nevybavené herny zastaralé vybavení ŠJ chybějící úloţné prostory ve sborovně 3.2. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Silné stránky školy + tělovýchovné chvilky v rámci vyučování + pobyt o velké přestávce v tělocvičně + pitný reţim, školní mléko + zajištění BOZP firmou 5

6 Slabé stránky školy neudrţované podlahy ve třídách absence hyg.vybavení na všech WC nevyhovující WC pro ţáky i učitele nevyhovující nábytek pro ţáky neudrţovaný venkovní areál 3.3. Psychosociální podmínky školy Silné stránky školy + úzká spolupráce pedagogického sboru + vzdělání propojené se skutečným ţivotem- zapojení do projektů, třídění odpadu + individuální práce s dětmi s SPU / péče mimo vyučování/ + zájmové krouţky + besídky pro rodiče + kulturní programy pro veřejnost + soutěţe Hrošiáda + návštěva okolních malotřídních škol- úzká spolupráce + sběr papíru a bylin Slabé stránky školy nízký zájem o výuku a doprovodné aktivity (besedy, koncerty, výstavy..) ŠD ne pro všechny ţáky, kteří by ji chtěli navštěvovat netolerantní vztahy mezi některými dětmi (zvýšený počet ţáků se sociokulturním znevýhodněním) vysoká absence ţáků bez omlouvání chování ţáků v rozporu se školním řádem vulgarita ţáků k sobě a vyučujícím 3.4. Personální podmínky školy Silné stránky školy + pedagogický sbor schopný týmové práce + zájem některých pedagogů o DVPP + dobrá spolupráce učitelek a vychovatelky + ředitelka školy nakloněná dalšímu vzdělávání u sebe i ostatních + niţší věkový průměr Slabé stránky školy některé předměty vyučovány neaprobovaně kaţdoroční změny ve sloţení ped.sboru nezájem některých pedagogů o DVPP a moderní metody výuky některé pedagogové neprošly kurzy práce na PC přílišné sledování vzdělávání ţáků veřejností (kritika vesnice) ve sboru nízké muţské zastoupení 6

7 chybí literatura pro DVPP- učitelské časopisy 3.5. Organizační podmínky školy Silné stánky školy + vyhovující rozvrh pro dojíţdějící ţáky + velká přestávka tělocvična + ŠK + zájmové krouţky rozmanité + individuální konzultace pro rodiče + roční a měsíční plánování ředitelkou + publicita školy- akce školy pro veřejnost Slabé stránky školy - nerovnoměrné zapojení učitelů do aktivit školy - brzké odjezdy přespolních učitelů - minimální vzdělávání k RVP, jeho tvorba nezajištěna - nejsou směrnice na některé oblasti školy - webové stránky školy- špatná úroveň - nedůslednost některých vyučujících v plnění pracovních úkolů 3.6. Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků Silné stránky školy + informační schůzky pro rodiče + besídky + informovanost o záměrech školy + veřejná nástěnka pro rodiče + spolupráce na akcích školy + fungující rada školy + dílny s rodiči Slabé stránky školy - chybí vzdělávání rodičů ohledně ŠVP - ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost - Den otevřených dveří Výsledky SWOT analýzy školy Silné stránky Velká prostorná budova Učebna s PC Učebny na Vv a Hv Velká tělocvična 7

8 Nekuřácké prostředí Dobrá komunikace mezi učiteli Spolupráce s obcí, školskou radou Zájmové krouţky zdarma pro děti Samostatné prostory pro ŠD Snaha zajistit dobré vybavení Spolupráce s rodiči na dobré úrovni Kulturní programy pro veřejnost Aprobovaní učitelé Příspěvky do místního časopisu Slabé stránky školy Stará budova vzhled školy Vybavení starým nábytkem Na WC teplá voda Webové stránky školy Školní časopis chybí Výuka anglického jazyka U některých slabé DVPP Časopisy a literatura pro učitele další vzdělávání ŠD- nábytek a hračky Další vzdělávání vychovatelky Zájem o ŠD nad kapacitu Chybí muţské zastoupení ped. sboru Příležitosti Přilákat do školy děti i odjinud Vyuţívat nové trendy a metody Zaměřením na výchovu dětí, vytvářet ţebříček hodnot Výuka cizích jazyků Rodiče podnikatelé Projekty-granty ŠVP Hrozby Zhoršující se chování dětí vliv výchovy v rodině /chybí hranice/ Vliv médií- záporný vliv televize, počítačových her Zvyšování nároků kladených na učitele Nedostatečná připravenost na ŠVP Finanční podmínky Shrnutí: Naše škola je provozována v budově, která potřebuje opravy. Postupně jsou plánované, ale vše je limitováno ekonomickými moţnostmi zřizovatele. Vybavenost školy počítači je sice dostatečná, ale počítače jsou často nefunkční. Softwary jsou zastaralé. Pro většinu předmětů se počítače při výuce vyuţívají, ale v omezené míře. Prostorové podmínky pro vzdělávání na základní škole jsou dostatečné pro ţáky. Učitelům však chybí zázemí pro přípravu výuky. Učitelky mají pracovní stoly ve třídách, soustřeďují se v jedné sborovně, bez moţnosti kabinetů. 8

9 Vzhledem k prostorovému řešení budov se výhledově stav příliš nezmění, na kabinety není prostor. Ze zprávy okresní hygienické stanice vyplývá, ţe není zajištěna teplá voda na WC v základní škole. Ředitelka školy se proto dohodla se zřizovatelem, ţe úprava a modernizace WC bude provedena o hlavních prázdninách školního roku 2006/07. Personální podmínky na škole jsou vyhovující částečně. Někteří vyučující dokončují studium, výchovy nejsou vzdělávány aprobovaně. Je však nutné podotknout, ţe někteří učitelé se sami aktivně vzdělávají, navštěvují řadu školení a kurzů. Vybavenost školy učebními pomůckami je přiměřená. Je třeba dokoupit nové řady moderních učebnic. Pro školní rok 2007/2008 bychom chtěli pokračovat v nákupu nových učebnic u několika předmětů. 4. Průběh vzdělávání Plánování a příprava výuky probíhala ne vţdy důsledně u všech pedagogů. Aktivněji by měli být ve výuce zapojeny nové vyučovací metody a formy vedení ţáků. Komunikace mezi ţákem a učitelem je na dobré úrovni. Ţáci mají moţnost se vyjádřit k danému tématu. Pokud mají problém, mohou přijít za vyučujícím. Začal fungovat ţákovský parlament. V tomto roce jsme zavedli poprvé vlastní hodnocení ţáků, ţáci i učitelé se s ním seznamovali, ale narazili jsme zde na některé komplikace. Je to záleţitost, která je v našem školství poměrně nová. Vyučující se učili, jak s vlastním hodnocením ţáka pracovat, ţáci se sami v mnohých případech nedokázali ohodnotit. Věříme, ţe v příštím roce bude jiţ situace lepší. Plánujeme zavézt portfolia. 5. Výsledky vzdělávání Domníváme se, ţe naše škola připravuje ţáky pro další studium i pro ţivot dobře. Ze strany rodičů se setkáváme většinou s kladným hodnocením. Přetrval však ještě i tento rok odliv ţáků na osmiletá gymnázia. Na střední školy se ţáci dostali dle svých představ. Problémem i nadále zůstává vysoká absence a neomlouvání některých ţáků a s tím související počet opakujících ţáků. 6. Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou Ţáci se u nás ve škole cítí většinou dobře. Z dotazníkových šetření a rozhovorů vyplývá, ţe ţáci jsou ve většině případů spokojeni se vzděláváním, se skladbou rozvrhu, s osobností učitele i přístupu učitele k nim, jsou spokojeni s kolektivem své třídy, s pouţíváním pomůcek, nabídkou zájmových krouţků, ŠK, stravováním atd. Obrovskou hrozbou pro školu jsou ale absence a kouření ţáků. Tyto jevy se zde vyskytují ve zvýšené míře. Vztahy s rodiči se v průběhu roku zlepšily. Rodiče hodnotí vztahy většinou pozitivně. Z dotazníkového šetření jsme zjistili, ţe rodiče poţadují zkvalitnění webových stránek školy. Pokusíme se je ve dalším školním roce zkvalitnit. Některým rodičům se nelíbilo, v jakých termínech se konají třídní schůzky. Pro příští školní rok jsme termíny upravili do pozdějších hodin odpoledních, plánujeme i jiný průběh. Dále proběhl program tvořivých dílen, kterého se mohli zúčastnit i rodiče s dětmi. Spolupráce školy se zřizovatelem je na dobré úrovni. Při kontrolách zřizovatele nebyly zjištěny nedostatky. 9

10 Snaţíme se spolupracovat i s ostatními školami v regionu. Podílet se na společných akcích, zúčastňovat se s ţáky sportovních a vědomostních soutěţí. Rádi bychom v příštích letech organizovali sportovní soutěţe pro ostatní školy. Environmentální výchova na škole je celkem na dobré úrovni. Celá škola se zapojuje do třídění odpadu, sběru bylin a papíru. Pravidelně probíhá projekt Den Země, spojený s úklidem okolí školy. Ţáci jsou průběţně vedeni k ochraně ţivotního prostředí. Prevence sociálně patologických jevů je na škole také celkem na dobré úrovni. Ţáci se mohou svěřovat do schránky důvěry. Snaţíme se o to, aby děti neměly čas na nevhodné chování. V nabídce je řada krouţků, zúčastňujeme se mnoha soutěţí a akcí. Chtěli bychom připravit besedy s odborníky škodlivost kouření, šikana apod. Probíhají přestávkové aktivity, je otevřen školní klub a počítačová učebna i v odpoledních hodinách. Na prevenci úrazů je kladen velký důraz. Ţáci jsou upozorňováni na moţná rizika před kaţdou akcí školy a volnými dny, při hodinách TV, pracovních činnostech. Samozřejmě jsou poučeni hned na začátku roku o bezpečném chování na chodbách, ve třídě, v jídelně, atd. Proběhl i cvičný poţární poplach spojený s ukázkou hasičské techniky. Při vzniku úrazu je jasně zavedena metodika postupu. Školní lékárnička je pravidelně kontrolována a doplňována. 7. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Dle vyhodnocených dotazníků na klima školy, který vyplňovali učitelé, je kvalita vedení školy na dobré úrovni. Samotné vedení hodnotí svou práci jako středně dobrou. Zlepšit je třeba především oblast kontroly a získávání finančních prostředků za pomoci dotací a grantů. Do snahy získávat granty by se měli navíc zapojit i ostatní pracovníci školy, zejména pedagogové. Vzhledem k tomu, ţe od roku 2006/2007 je na škole nové vedení, je nutné u zaměstnanců nově zavedené postupy upevňovat a postupně další nové věci zavádět. Zlepšit by se měla i komunikace mezi jednotlivými částmi školy. Od příštího roku budou zavedeny pravidelné provozní porady. Ty se prozatím konaly pouze dle potřeby, nikoli pravidelně. Jednání vedení s pracovníky školy je korektní a slušné. Můţeme si jen přát, aby nám tento stav vydrţel. Vedení veřejně o problémech, které je nutné řešit, se zaměstnanci diskutuje. Upřednostňuje týmovou spolupráci všech zaměstnanců. Vedení si na zaměstnancích váţí loajálnosti ke své práci a ochotě pracovat i nad rámec svých základních povinností. Všichni zaměstnanci školy pracují pro ţáky, utvářejí jim nejlepší moţnosti, kterých je moţno za daných okolností dosáhnout. DVPP rozvíjíme podle finančních moţností. Školení v obsluze počítačů se některé paní učitelky v minulých letech nezúčastnily, v této oblasti máme velké nedostatky. Na jednotlivá školení se učitelé přihlašují podle nabídky středisek dalšího vzdělávání. Vedení motivuje pracovníky k doplnění vzdělání, někteří pracovníci se sami rádi vzdělávají, u některých byl zájem o účast mizivý. Škola neodebírá ţádný časopis, který by informoval o školství. Od příštího školního roku chceme odebírat Moderní vyučování, další časopisy jsou na zváţení. 8. Úroveň výsledků práce školy, závěr Od nástupu nového vedení ve školním roce 2006/2007 se snaţíme v maximální míře o navýšení počtu ţáků na škole, coţ je samozřejmě dlouhodobý proces. Škola se snaţí dobře prezentovat na veřejnosti, budujeme internetové stránky, vypracováváme granty na zlepšení financování akcí školy. S rodiči i ţáky jednáme vţdy otevřeně a slušně. Pokud nastanou nějaké problémy, snaţíme se je řešit. 10

11 Snaţíme se také o kvalitnější vedení školní dokumentace. Pozitivní pro nás je, ţe naši ţáci jsou ve škole spokojeni, do školy chodí rádi a zlepšila se spolupráce s rodiči. V Hrochově Týnci Zpracovala Mgr.Jiřina Macháčková ředitelka školy Příloha: Dotazník pro rodiče 11

12 Příloha 1. D O T A Z N Í K Váţení rodiče, v souladu s platnými předpisy zpracovává i naše Základní škola Hrochův Týnec své vlastní hodnocení. Ţádám vás proto o chvilku vašeho času a o vyplnění následujícího dotazníku. Vyplněný dotazník můţete odevzdat prostřednictvím dítěte třídnímu učiteli. Předem vám děkuji za váš čas, za váš kritický názor a váš zájem o dění ve škole. Věřím, ţe vaše upřímné odpovědi mohou významně pomoci zlepšit kvalitu vzdělávání v naší škole. Mgr.Jiřina Macháčková, ředitelka školy Poznámky k dotazníku: 1. Dotazník je anonymní. 2. Máte-li ve škole více dětí vyplňte dotazník pouze 1x. 3. V dotazníku označte kříţkem vybrané hodnocení od 1 do 5 (1-nejlepší, 5-nejhorší). 4. Případné Vaše další poznámky, postřehy, náměty můţete napsat i na druhou stranu dotazníku. V Základní škole Hrochův Týnec máme dítě (děti): na 1. stupni na 2. stupni na 1. i 2. stupni Kvalita formy a výuky 2 Kvalita výchovné práce se ţáky 3 Nabídka krouţků,mimoškolních aktivit 4 Spolupráce s výchov. poradcem Prevence šikany, drogových závislostí, 5 kriminality 6 Spokojenost vašeho dítěte ve škole 7 Vnitřní klima školy a její atmosféra 8 Informování rodičů 9 Úroveň komunikace školy s rodiči 10 Úroveň komunikace s třídním učitelem 11 Úroveň komunikace s vedením školy 12 Prezentace školy na veřejnosti 13 Vztah učitelů k ţákům 14 Vztah ţáků k učitelům 15 Hodnocení řízení školy 16 Hodnocení ţákovských kníţek 17 Kvalita školní jídelny 18 Vybavení školy (pomůcky, technika vzhled) 19 Hodnocení akcí pořádaných pro ţáky 20 Celkové hodnocení školy Čeho si na této škole nejvíce ceníte (co povaţujete za silnou stránku školy)? Co by se rozhodně mělo zlepšit (co povaţujete za slabou stránku školy)?

Hodnocení školy za období školních roků 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Hodnocení školy za období školních roků 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Hodnocení školy za období školních roků 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Základní škola Nová Ves pod Pleší okres Příbram 262 04 Nová Ves pod Pleší 86 Srpen 2009 Vlastní hodnocení školy bylo projednáno pedagogickou radou dne: 31.8.2009 Vlasní hodnocení

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Překladatel: ZŠ a MŠ Jankov

Překladatel: ZŠ a MŠ Jankov Překladatel: ZŠ a MŠ Jankov Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Na Náměstí 29 257 03 Jankov IČ: 75033364 Tel.: 317833235 http://zs.jankov.net email:zs@jankov.net Zodpovědná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Radostice, příspěvková organice Vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012, 2012/2013 a 20013/2014

Základní škola Radostice, příspěvková organice Vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012, 2012/2013 a 20013/2014 Základní škola Radostice, příspěvková organice Vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012, 2012/2013 a 20013/2014 Zpracoval: kolektiv pedagogů základní školy Vlastní hodnocení školy provedeno za školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více