Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253"

Transkript

1 Hodnocení školního roku 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Průběh vzdělávání 9 5. Výsledky vzdělávání 9 6. Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 9 7. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Úroveň výsledků práce školy, závěr Příloha- Dotazník pro rodiče 12 2

3 1. Úvod Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou radou v dubnu Vlastní hodnocení školy bylo projednáno v pedagogické radě dne Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Důleţitým aspektem při tvorbě tohoto hodnocení je fakt, ţe došlo k ke změně vedení školy. Ředitele PaedDr. Františka Netušila vystřídala ve funkci Mgr. Jiřina Macháčková, zástupce Mgr. Fr.Kelku vystřídala Mgr.Jana Slavíková. Do této doby se vlastním hodnocením školy nikdo nezabýval a tak veškeré jevy je moţné hodnotit pouze za školní rok 2006/2007. Vlastní hodnocení školy jsme pojali jako moţnost vyjádřit se ke stavu naší školy takovým způsobem, který by byl pro školu přínosný a praktický. Neuvádíme zde tabulkové hodnoty, které jsou součástí mnoha hlášení i výroční zprávy. VHŠ bereme jako moţnost doplnit tabulkové údaje o souhrn našich názorů, názorů rodičů, ţáků, zřizovatele a dalších subjektů. Výsledkem vlastního hodnocení je potom vyvození závěrů z analýzy stavu a návrhy řešení problémů. Změně vedení školy předcházelo bouřlivé období spojené s nespokojeností chodu školy, proto cílem školního roku 2006/07 bylo zklidnění situace a zlepšení pozice školy, zkvalitnění vztahů mezi školou, ţáky a rodiči. Pro vlastní hodnocení školy jsme použili tyto hodnotící nástroje: hospitační a kontrolní činnost vedení školy, pozorování rozhovory s pedagogy a dalšími pracovníky školy rozhovory se ţáky a se zákonnými zástupci ţáků analýza školní dokumentace a ţákovských prací dotazníková šetření, ankety, dotazníky pro ţáky, rodiče a učitele prohlídka prostor a vybavení školy závěry kontrolní činnosti zřizovatele a dalších státních orgánů, revizní zprávy zápisy z pedagogických rad, třídních schůzek, plnění závazných ukazatelů rozpočtu finanční vypořádání dotací, vyúčtování a pouţití dalších prostředků rozbor hospodaření a ukazatele nákladovosti výsledky inventarizace majetku 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim je plně organizovanou školou, kterou tvoří základní škola, školní druţina, školní klub a školní jídelna. Škola je příspěvkovou organizací. Od prosince 2006 ji řídí nová ředitelka Mgr.Jiřina Macháčková. Materiálně technické podmínky Školu tvoří dvě budovy. Hlavní budova A je po celkové opravě a jsou zde třídy od čtvrtého ročníku. Ve starší budově B jsou umístěny třídy prvního aţ třetího ročníku. Škola 3

4 má celkem 18 tříd a 4 odborné učebny dílny, školní kuchyň, keramickou a jazykovou učebnu. Dále se zde nacházejí 3 učebny informačního centra a studovna. K sportovním účelům slouţí tělocvična a venkovní sportovní areál s hřištěm, běţeckými tratěmi a dalšími lehkoatletickými sektory. Tělocvična je bohatě vyuţívána v podvečerních a večerních hodinách veřejností. Tělocvičnu a venkovní areál bude nutno postupně zrekonstruovat. Součástí školy je školní druţina a školní klub. Školní druţina je pro ţáky 1.stupně a má samostatnou hernu, školní klub mohou navštěvovat starší ţáci ve svém volnu mezi výukou a v odpoledních hodinách. V provozu je i keramická dílna. V odpoledních hodinách mají ţáci přístup na internet a k počítačovým programům. Občerstvení a distribuci dotovaného školního mléka zajišťuje školní obchůdek. Škola je vybavena školní kuchyní a jídelnou, které jsou v budově A školy. Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky je na uspokojivé úrovni počítačová učebna a učebna informačního centra. V závislosti na finančních moţnostech se budeme snaţit postupně zkvalitňovat vybavení těchto i dalších učeben školy a ve spolupráci se zřizovatelem provádět opravy a rekonstrukce v budově školy. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje kolem 18 učitelů, 1 vychovatelka školní druţiny a 1 vychovatel školního klubu, 85% učitelů je plně kvalifikovaných, ostatní si doplňují vzdělání. V současné době jsou mezi pedagogickými pracovníky jen 3 muţi. Všichni učitelé absolvovali kurz týmové spolupráce a seznámili se základními pojmy školních vzdělávacích programů. Také průběţně probíhá školení SIPVZ. Učitelé jsou rovněţ proškoleni v problematice ochrany za mimořádných událostí. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která je zároveň poradkyní pro volbu povolání, metodici prevence sociálně patologických jevů, koordinátoři environmentální výchovy a asistentky v oblasti specifických poruch učení. Charakteristika žáků Základní škola Hrochův Týnec je školou vesnického typu s poměrně vysokým počtem ţáků ze sociálně slabých rodin. Vyučující spolupracují jak s rodiči, tak se sociálními odbory příslušných úřadů. Na různé akce pro tyto děti se učitelé snaţí získávat finanční podporu prostřednictvím realizovaných grantů. Na základní škole se přesto potýkáme s problémem úbytku ţáků, který je způsoben demografickým vývojem v oblasti Zvláštní pozornost věnujeme integrovaným ţákům s různými vadami a s poruchami učení. S rodiči integrovaných ţáků, kteří navštěvují naši školu, je sepsána Vzájemná dohoda o poskytování reedukační péče a vypracován individuální vzdělávací plán. Všem integrovaným ţákům je věnována zvýšená péče při vyučování. Individuálně se jim věnují i dyslektické asistentky. Ve školním roce 2006/2007 se v 1. aţ 9. ročníku vyučovalo dle učebního dokumentu č.j /96 2, Základní škola. Vrcholily přípravy ŠVP. Tento program začala naše škola připravovat ve velmi pozdním termínu z důvodu probíhajících změn ve škole. S jeho přípravou a realizací začalo aţ nové vedení. Tedy v prosinci Za normálních okolností se tento program připravuje 2 aţ 3 roky. 4

5 3. Podmínky vzdělávání Analýza současného stavu Ke zjištění kladných i záporných stránek výuky na naší škole jsme zadali v dubnu 2007 anonymní dotazníky rodičům všech ţáků, všem pracovníkům školy a s pedagogickými pracovníky jsme navíc provedli SWOT analýzu. Výsledky SWOT analýzy 3.1. Prostorové a materiální podmínky školy Silné stánky školy + světlé učebny + učebna s PC + vlastní školní jídelna + sportovní areál + velká tělocvična + ŠD a ŠK + velký areál školy Slabé stánky školy budovy- neudrţované (špinavé a oprýskané malby, neopravený nábytek, nátěry..) nevyuţívaná knihovna- zastaralé knihy /neobnovují se, nevyuţívají ţáci/ PC se zastaralými operačními systémy, poruchovost venkovní areál školy se nevyuţívá špatný stav, neudrţovaný starý nábytek v učebnách (skříně kaţdá jiná) rozbité sportovní nářadí a náčiní chybí hračky do ŠD zastaralé některé učebnice nevyhovující kabinet pomůcek není prostor jako zázemí učitelů nevyhovující WC /chybí teplá voda, staré obklady/ chybí úklidová místnost budova B- starý nábytek, koberce, nevybavené herny zastaralé vybavení ŠJ chybějící úloţné prostory ve sborovně 3.2. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Silné stránky školy + tělovýchovné chvilky v rámci vyučování + pobyt o velké přestávce v tělocvičně + pitný reţim, školní mléko + zajištění BOZP firmou 5

6 Slabé stránky školy neudrţované podlahy ve třídách absence hyg.vybavení na všech WC nevyhovující WC pro ţáky i učitele nevyhovující nábytek pro ţáky neudrţovaný venkovní areál 3.3. Psychosociální podmínky školy Silné stránky školy + úzká spolupráce pedagogického sboru + vzdělání propojené se skutečným ţivotem- zapojení do projektů, třídění odpadu + individuální práce s dětmi s SPU / péče mimo vyučování/ + zájmové krouţky + besídky pro rodiče + kulturní programy pro veřejnost + soutěţe Hrošiáda + návštěva okolních malotřídních škol- úzká spolupráce + sběr papíru a bylin Slabé stránky školy nízký zájem o výuku a doprovodné aktivity (besedy, koncerty, výstavy..) ŠD ne pro všechny ţáky, kteří by ji chtěli navštěvovat netolerantní vztahy mezi některými dětmi (zvýšený počet ţáků se sociokulturním znevýhodněním) vysoká absence ţáků bez omlouvání chování ţáků v rozporu se školním řádem vulgarita ţáků k sobě a vyučujícím 3.4. Personální podmínky školy Silné stránky školy + pedagogický sbor schopný týmové práce + zájem některých pedagogů o DVPP + dobrá spolupráce učitelek a vychovatelky + ředitelka školy nakloněná dalšímu vzdělávání u sebe i ostatních + niţší věkový průměr Slabé stránky školy některé předměty vyučovány neaprobovaně kaţdoroční změny ve sloţení ped.sboru nezájem některých pedagogů o DVPP a moderní metody výuky některé pedagogové neprošly kurzy práce na PC přílišné sledování vzdělávání ţáků veřejností (kritika vesnice) ve sboru nízké muţské zastoupení 6

7 chybí literatura pro DVPP- učitelské časopisy 3.5. Organizační podmínky školy Silné stánky školy + vyhovující rozvrh pro dojíţdějící ţáky + velká přestávka tělocvična + ŠK + zájmové krouţky rozmanité + individuální konzultace pro rodiče + roční a měsíční plánování ředitelkou + publicita školy- akce školy pro veřejnost Slabé stránky školy - nerovnoměrné zapojení učitelů do aktivit školy - brzké odjezdy přespolních učitelů - minimální vzdělávání k RVP, jeho tvorba nezajištěna - nejsou směrnice na některé oblasti školy - webové stránky školy- špatná úroveň - nedůslednost některých vyučujících v plnění pracovních úkolů 3.6. Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků Silné stránky školy + informační schůzky pro rodiče + besídky + informovanost o záměrech školy + veřejná nástěnka pro rodiče + spolupráce na akcích školy + fungující rada školy + dílny s rodiči Slabé stránky školy - chybí vzdělávání rodičů ohledně ŠVP - ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost - Den otevřených dveří Výsledky SWOT analýzy školy Silné stránky Velká prostorná budova Učebna s PC Učebny na Vv a Hv Velká tělocvična 7

8 Nekuřácké prostředí Dobrá komunikace mezi učiteli Spolupráce s obcí, školskou radou Zájmové krouţky zdarma pro děti Samostatné prostory pro ŠD Snaha zajistit dobré vybavení Spolupráce s rodiči na dobré úrovni Kulturní programy pro veřejnost Aprobovaní učitelé Příspěvky do místního časopisu Slabé stránky školy Stará budova vzhled školy Vybavení starým nábytkem Na WC teplá voda Webové stránky školy Školní časopis chybí Výuka anglického jazyka U některých slabé DVPP Časopisy a literatura pro učitele další vzdělávání ŠD- nábytek a hračky Další vzdělávání vychovatelky Zájem o ŠD nad kapacitu Chybí muţské zastoupení ped. sboru Příležitosti Přilákat do školy děti i odjinud Vyuţívat nové trendy a metody Zaměřením na výchovu dětí, vytvářet ţebříček hodnot Výuka cizích jazyků Rodiče podnikatelé Projekty-granty ŠVP Hrozby Zhoršující se chování dětí vliv výchovy v rodině /chybí hranice/ Vliv médií- záporný vliv televize, počítačových her Zvyšování nároků kladených na učitele Nedostatečná připravenost na ŠVP Finanční podmínky Shrnutí: Naše škola je provozována v budově, která potřebuje opravy. Postupně jsou plánované, ale vše je limitováno ekonomickými moţnostmi zřizovatele. Vybavenost školy počítači je sice dostatečná, ale počítače jsou často nefunkční. Softwary jsou zastaralé. Pro většinu předmětů se počítače při výuce vyuţívají, ale v omezené míře. Prostorové podmínky pro vzdělávání na základní škole jsou dostatečné pro ţáky. Učitelům však chybí zázemí pro přípravu výuky. Učitelky mají pracovní stoly ve třídách, soustřeďují se v jedné sborovně, bez moţnosti kabinetů. 8

9 Vzhledem k prostorovému řešení budov se výhledově stav příliš nezmění, na kabinety není prostor. Ze zprávy okresní hygienické stanice vyplývá, ţe není zajištěna teplá voda na WC v základní škole. Ředitelka školy se proto dohodla se zřizovatelem, ţe úprava a modernizace WC bude provedena o hlavních prázdninách školního roku 2006/07. Personální podmínky na škole jsou vyhovující částečně. Někteří vyučující dokončují studium, výchovy nejsou vzdělávány aprobovaně. Je však nutné podotknout, ţe někteří učitelé se sami aktivně vzdělávají, navštěvují řadu školení a kurzů. Vybavenost školy učebními pomůckami je přiměřená. Je třeba dokoupit nové řady moderních učebnic. Pro školní rok 2007/2008 bychom chtěli pokračovat v nákupu nových učebnic u několika předmětů. 4. Průběh vzdělávání Plánování a příprava výuky probíhala ne vţdy důsledně u všech pedagogů. Aktivněji by měli být ve výuce zapojeny nové vyučovací metody a formy vedení ţáků. Komunikace mezi ţákem a učitelem je na dobré úrovni. Ţáci mají moţnost se vyjádřit k danému tématu. Pokud mají problém, mohou přijít za vyučujícím. Začal fungovat ţákovský parlament. V tomto roce jsme zavedli poprvé vlastní hodnocení ţáků, ţáci i učitelé se s ním seznamovali, ale narazili jsme zde na některé komplikace. Je to záleţitost, která je v našem školství poměrně nová. Vyučující se učili, jak s vlastním hodnocením ţáka pracovat, ţáci se sami v mnohých případech nedokázali ohodnotit. Věříme, ţe v příštím roce bude jiţ situace lepší. Plánujeme zavézt portfolia. 5. Výsledky vzdělávání Domníváme se, ţe naše škola připravuje ţáky pro další studium i pro ţivot dobře. Ze strany rodičů se setkáváme většinou s kladným hodnocením. Přetrval však ještě i tento rok odliv ţáků na osmiletá gymnázia. Na střední školy se ţáci dostali dle svých představ. Problémem i nadále zůstává vysoká absence a neomlouvání některých ţáků a s tím související počet opakujících ţáků. 6. Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou Ţáci se u nás ve škole cítí většinou dobře. Z dotazníkových šetření a rozhovorů vyplývá, ţe ţáci jsou ve většině případů spokojeni se vzděláváním, se skladbou rozvrhu, s osobností učitele i přístupu učitele k nim, jsou spokojeni s kolektivem své třídy, s pouţíváním pomůcek, nabídkou zájmových krouţků, ŠK, stravováním atd. Obrovskou hrozbou pro školu jsou ale absence a kouření ţáků. Tyto jevy se zde vyskytují ve zvýšené míře. Vztahy s rodiči se v průběhu roku zlepšily. Rodiče hodnotí vztahy většinou pozitivně. Z dotazníkového šetření jsme zjistili, ţe rodiče poţadují zkvalitnění webových stránek školy. Pokusíme se je ve dalším školním roce zkvalitnit. Některým rodičům se nelíbilo, v jakých termínech se konají třídní schůzky. Pro příští školní rok jsme termíny upravili do pozdějších hodin odpoledních, plánujeme i jiný průběh. Dále proběhl program tvořivých dílen, kterého se mohli zúčastnit i rodiče s dětmi. Spolupráce školy se zřizovatelem je na dobré úrovni. Při kontrolách zřizovatele nebyly zjištěny nedostatky. 9

10 Snaţíme se spolupracovat i s ostatními školami v regionu. Podílet se na společných akcích, zúčastňovat se s ţáky sportovních a vědomostních soutěţí. Rádi bychom v příštích letech organizovali sportovní soutěţe pro ostatní školy. Environmentální výchova na škole je celkem na dobré úrovni. Celá škola se zapojuje do třídění odpadu, sběru bylin a papíru. Pravidelně probíhá projekt Den Země, spojený s úklidem okolí školy. Ţáci jsou průběţně vedeni k ochraně ţivotního prostředí. Prevence sociálně patologických jevů je na škole také celkem na dobré úrovni. Ţáci se mohou svěřovat do schránky důvěry. Snaţíme se o to, aby děti neměly čas na nevhodné chování. V nabídce je řada krouţků, zúčastňujeme se mnoha soutěţí a akcí. Chtěli bychom připravit besedy s odborníky škodlivost kouření, šikana apod. Probíhají přestávkové aktivity, je otevřen školní klub a počítačová učebna i v odpoledních hodinách. Na prevenci úrazů je kladen velký důraz. Ţáci jsou upozorňováni na moţná rizika před kaţdou akcí školy a volnými dny, při hodinách TV, pracovních činnostech. Samozřejmě jsou poučeni hned na začátku roku o bezpečném chování na chodbách, ve třídě, v jídelně, atd. Proběhl i cvičný poţární poplach spojený s ukázkou hasičské techniky. Při vzniku úrazu je jasně zavedena metodika postupu. Školní lékárnička je pravidelně kontrolována a doplňována. 7. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Dle vyhodnocených dotazníků na klima školy, který vyplňovali učitelé, je kvalita vedení školy na dobré úrovni. Samotné vedení hodnotí svou práci jako středně dobrou. Zlepšit je třeba především oblast kontroly a získávání finančních prostředků za pomoci dotací a grantů. Do snahy získávat granty by se měli navíc zapojit i ostatní pracovníci školy, zejména pedagogové. Vzhledem k tomu, ţe od roku 2006/2007 je na škole nové vedení, je nutné u zaměstnanců nově zavedené postupy upevňovat a postupně další nové věci zavádět. Zlepšit by se měla i komunikace mezi jednotlivými částmi školy. Od příštího roku budou zavedeny pravidelné provozní porady. Ty se prozatím konaly pouze dle potřeby, nikoli pravidelně. Jednání vedení s pracovníky školy je korektní a slušné. Můţeme si jen přát, aby nám tento stav vydrţel. Vedení veřejně o problémech, které je nutné řešit, se zaměstnanci diskutuje. Upřednostňuje týmovou spolupráci všech zaměstnanců. Vedení si na zaměstnancích váţí loajálnosti ke své práci a ochotě pracovat i nad rámec svých základních povinností. Všichni zaměstnanci školy pracují pro ţáky, utvářejí jim nejlepší moţnosti, kterých je moţno za daných okolností dosáhnout. DVPP rozvíjíme podle finančních moţností. Školení v obsluze počítačů se některé paní učitelky v minulých letech nezúčastnily, v této oblasti máme velké nedostatky. Na jednotlivá školení se učitelé přihlašují podle nabídky středisek dalšího vzdělávání. Vedení motivuje pracovníky k doplnění vzdělání, někteří pracovníci se sami rádi vzdělávají, u některých byl zájem o účast mizivý. Škola neodebírá ţádný časopis, který by informoval o školství. Od příštího školního roku chceme odebírat Moderní vyučování, další časopisy jsou na zváţení. 8. Úroveň výsledků práce školy, závěr Od nástupu nového vedení ve školním roce 2006/2007 se snaţíme v maximální míře o navýšení počtu ţáků na škole, coţ je samozřejmě dlouhodobý proces. Škola se snaţí dobře prezentovat na veřejnosti, budujeme internetové stránky, vypracováváme granty na zlepšení financování akcí školy. S rodiči i ţáky jednáme vţdy otevřeně a slušně. Pokud nastanou nějaké problémy, snaţíme se je řešit. 10

11 Snaţíme se také o kvalitnější vedení školní dokumentace. Pozitivní pro nás je, ţe naši ţáci jsou ve škole spokojeni, do školy chodí rádi a zlepšila se spolupráce s rodiči. V Hrochově Týnci Zpracovala Mgr.Jiřina Macháčková ředitelka školy Příloha: Dotazník pro rodiče 11

12 Příloha 1. D O T A Z N Í K Váţení rodiče, v souladu s platnými předpisy zpracovává i naše Základní škola Hrochův Týnec své vlastní hodnocení. Ţádám vás proto o chvilku vašeho času a o vyplnění následujícího dotazníku. Vyplněný dotazník můţete odevzdat prostřednictvím dítěte třídnímu učiteli. Předem vám děkuji za váš čas, za váš kritický názor a váš zájem o dění ve škole. Věřím, ţe vaše upřímné odpovědi mohou významně pomoci zlepšit kvalitu vzdělávání v naší škole. Mgr.Jiřina Macháčková, ředitelka školy Poznámky k dotazníku: 1. Dotazník je anonymní. 2. Máte-li ve škole více dětí vyplňte dotazník pouze 1x. 3. V dotazníku označte kříţkem vybrané hodnocení od 1 do 5 (1-nejlepší, 5-nejhorší). 4. Případné Vaše další poznámky, postřehy, náměty můţete napsat i na druhou stranu dotazníku. V Základní škole Hrochův Týnec máme dítě (děti): na 1. stupni na 2. stupni na 1. i 2. stupni Kvalita formy a výuky 2 Kvalita výchovné práce se ţáky 3 Nabídka krouţků,mimoškolních aktivit 4 Spolupráce s výchov. poradcem Prevence šikany, drogových závislostí, 5 kriminality 6 Spokojenost vašeho dítěte ve škole 7 Vnitřní klima školy a její atmosféra 8 Informování rodičů 9 Úroveň komunikace školy s rodiči 10 Úroveň komunikace s třídním učitelem 11 Úroveň komunikace s vedením školy 12 Prezentace školy na veřejnosti 13 Vztah učitelů k ţákům 14 Vztah ţáků k učitelům 15 Hodnocení řízení školy 16 Hodnocení ţákovských kníţek 17 Kvalita školní jídelny 18 Vybavení školy (pomůcky, technika vzhled) 19 Hodnocení akcí pořádaných pro ţáky 20 Celkové hodnocení školy Čeho si na této škole nejvíce ceníte (co povaţujete za silnou stránku školy)? Co by se rozhodně mělo zlepšit (co povaţujete za slabou stránku školy)?

Hodnocení školy za období školních roků 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Hodnocení školy za období školních roků 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Hodnocení školy za období školních roků 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Základní škola Nová Ves pod Pleší okres Příbram 262 04 Nová Ves pod Pleší 86 Srpen 2009 Vlastní hodnocení školy bylo projednáno pedagogickou radou dne: 31.8.2009 Vlasní hodnocení

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Překladatel: ZŠ a MŠ Jankov

Překladatel: ZŠ a MŠ Jankov Překladatel: ZŠ a MŠ Jankov Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Na Náměstí 29 257 03 Jankov IČ: 75033364 Tel.: 317833235 http://zs.jankov.net email:zs@jankov.net Zodpovědná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Radostice, příspěvková organice Vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012, 2012/2013 a 20013/2014

Základní škola Radostice, příspěvková organice Vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012, 2012/2013 a 20013/2014 Základní škola Radostice, příspěvková organice Vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012, 2012/2013 a 20013/2014 Zpracoval: kolektiv pedagogů základní školy Vlastní hodnocení školy provedeno za školní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIB-1217/10-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hrochův Týnec, okres Chrudim. Nádražní 253, Hrochův Týnec. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hrochův Týnec, okres Chrudim. Nádražní 253, Hrochův Týnec. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hrochův Týnec, okres Chrudim Nádražní 253, 538 62 Hrochův Týnec Identifikátor školy: 600 090 451 Termín konání inspekce: 20.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více