ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR"

Transkript

1 ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR Milan Valenta V letním semestru roku 2000 realizovala katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty v Olomouci rozsáhlé dotazníkové šetření, které zahrnovalo reprezentativní vzorek základních, speciálních a středních škol v České republice. Následující článek podává přehled o výsledcích tohoto šetření s tím, že pro rozsáhlost výzkumné zprávy jsme vypustili tabulky absolutních i relativních čerností i tabulky podávající přehled o statisticky významných rozdílech v některých kategoriích mezi městskými a vesnickými školami a mezi základními, speciálními a středními školami. Uvedení do problematiky - výzkumný cíl Níže popsané šetření je úvodním krokem první etapy projektu zaměřeným na získání reprezentativních podkladů pro vypracování analýzy aktuálního stavu hodnocení účinnosti uplatňovaných protidrogových preventivních programů. Výzkumný tým se rozhodl - vzhledem k časovým možnostem, v jejichž rámci nebylo možno aplikovat longitudinální a vysoce validní, reliabilní i objektivní metodiku šetření - pro vědeckou kvantitativní metodu strukturovaného dotazníku zhodnocujícího empirii pedagogického terénu. Metodika výzkumu Metodika shromažďování, evaluace a statistického zpracování dat Výzkumný tým zpracoval první verzi dotazníku, kterou rozeslal k připomínkování skupině vybraných expertů na drogovou problematiku v terénu (pracovníci PPP, metodici primární prevence na různých typech škol, okresní koordinátoři). Po době nutné k připomínkování dotazníku se výzkumný tým sešel s těmito experty a vytvořil druhou-finální podobu dotazníku, jenž obsahoval osm strukturovaných uzavřených položek a jednu položku otevřenou (data této položky byla následně kategorizována). Z důvodu vyšší návratnosti dotazníku bylo upuštěno od kontaktních, funkcionálně psychologických a kontrolních položek. Dotazník obsahoval následujících devět položek: 1. Kdo se spolupodílí (s metodikem školní prevence či výchovným poradcem)

2 na realizaci protidrogových programů ve škole: a) nikdo b) krizové centrum c) centrum primární prevence d) dům dětí a mládeže e) policie f) hygienická stanice g) lékař h) obecní/městský úřad i) okresní úřad j) rodiče k) pedagogicko-psychologická poradna 1) poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy m) občanské sdružení n) někdo jiný (specifikuje blíže): 2. Provádíte na vaši škole (zařízení) hodnocení účinnosti uplatňovaných programů Škola bez drog" a hodnoceni efektivity vynakládání finančních prostředků do této oblasti? ANO - NE 3. Pokud hodnocení preventivních intervencí neprovádíte, uveďte, co vám v tom bráni: a) zaneprázdněnost pedagogických pracovníků b) nedostatek finančních prostředků c) není k dispozici metodika jak hodnotit účinnost preventivní intervence d) není potřebná odbomá připravenost odborných pracovníků participujících na realizaci minimálních preventivních programů e) jiné překážky (uveďte jaké): 4. Pokud hodnoceni účinnosti preventivních intervencí provádíte, uveďte: a) na jaké konečné cílové skupiny jsou preventivní intervence, které uplatňujete ve škole (zařízení), zaměřeny? b) uveďte přesnou formulaci cílů uplatňovaných intervencí: c) jaké strategie, programy a metody k dosažení stanovených cílů uplatňujete? d) jakou účinnost (efektivitu) vykazují vzhledem k výše formulovaným cílům vámi uplatňované intervence? e) existuje nějaký empirický doklad o úspěšnosti vámi uplatňovaných strategií, programů a metod (př. zpráva z experimentálního ověření, výsledky pilotní studie, hodnotící dokumenty, publikační materiály...)? 5. Z čeho vycházíte při tvorbě protidrogových programů: a) ze studia pedagogické (žákovské) dokumentace b) z vyhodnocení testů zadávaných plošně všem žákům c) z vyhodnocení testů zadávaných vybraným žákům d) z dotazníků zadávaných všem žákům e) z dotazníků zadávaných vybraným žákům f) z osobních pohovorů s žáky g) z ničeho h) z jiných zdrojů (blíže specifikujte): 6. Které aktivity mohou podle vašich zkušeností skutečně působit na sníženi poptávky po drogách: a) besedy s odborníky 125

3 b) besedy s uživateli drog c) peer programy d) aktivní sociální učení e) volnočasové aktivity v denním režimu f) volnočasové aktivity v týdenním režimu (z volnočasových aktivit zakroužkovat jednu odpověď z bodů e až h) g) volnočasové aktivity l-3krát měsíčně h) volnočasové aktivity několikrát do roka i) filmová představení s protidrogovou tematikou j) vydávání školního časopisu s protidrogovou tematikou k) zajišťování propagačních materiálu s protidrogovou tematikou 1) realizace schránek důvěry m) jiné (specifikujte blíže): 7. Na které rizikové faktory se vaše programy soustřeďuji především : a) na agresivitu, násilí a šikanu ve škole b) na záškoláctví c) na liberální postoj společnosti k užívání alkoholu a cigaret d) na intoleranci ve škole, projevy rasismu a xenofobie e) na vliv masmédií a zneužívání informací (na internetu apod.) f) na nedostatečnou nabídku volnočasových aktivit g) na finanční nedostupnost volnočasových aktivit h) na gamblerství i) na negativní vliv vrstevníků j) na negativní vliv fyzického prostředí k) na absenci pozitivní hodnotové orientace žáků 1) na přitažlivost překračování zákazů a tabu (princip zakázaného ovoce) m) na nereálnou aspiraci žáků n) na jejich nereálné sebehodnocení 0) na působení stresu p) na nedostatek pozitivních modelů chování 8. Jaké využíváte finanční zdroje: a) žádné b) rozpočet školy c) granty a projekty MŠMT ČR d) jiné granty a projekty e) sponzorské dary f) dotace z obecního/městského úřadu g) dotace okresního úřadu h) jiné účelové dotace 1) jiné zdroje (specifikujte blíže): 9. Finanční prostředky na realizaci protidrogových programů jsou: a) zcela dostačující b) dostačující c) nedostačující d) zcela nedostačující Dotazník byl distribuován s písemným vysvětlením (a s tím, že je přísně anonymní) probantům tvořeným reprezentanty jednotlivých typů škol. Ze základního souboru všech typů škol prvního a druhého cyklu byl určen výběrový soubor náročným kontrolovaným výběrem, tj. výběrem proporcionálním a stratifikovaným podle následujícího klíče: 126

4 T\p školy: Kategorie ZÁKLADNÍ ŠKOLA - vesnická" A - vesnická -malá (do 100 žáků) -velká (od 100 žáků) B C - mčstská - malá (do 300 žáků) - velká (nad 300 žáků) D E SPECIÁLNÍ ŠKOLA - zvláštní škola -malá(do 100 žáků) - velká (nad 100 žáků) F G STŘEDNÍ ŠKOLA -jiná speciální základní škola - SOŠ -SOŠ + SOU H I J - SOŠ + gymnázium K -SOU L - gymnázium M * Poznámka: kategorie A obsahuje vesnické základní školy, u nichž nebylo možno zjistit jejich velikost Proporcionalita výběru vycházela z hustoty sítě jednotlivých typů škol - na každý okres bylo distribuováno 26 dotazníků dle výše uvedené stratifikace. Reprezentativnost vzorku byla zajištěna nejen jeho stratifikací a proporcionalitou, ale také vysokou četností - na školy byly odeslány celkem 2002 dotazníky, výběr adres škol podle příslušného klíče provedl Ústav pro informace ve vzdělávání v Praze v dubnu 2001, dotazníky byly distribuovány poštou počátkem května t.r. V termínu do 15. června 2001, kdy byla ukončena fáze sběru dat, se vrátilo na danou adresu 857 dotazníků, což tvoří cca 43 procent z distribuce (jedná se o mírně podprůměrnou návratnost, která ovšem - vzhledem k množství distribuovaných dotazníků - nemůže ohrozit reprezentativnost šetření). Při evaluaci a statistickém zpracování výsledků jsme použili třídění prvního stupně - tabelaci absolutních a relativních četností (v položkách, kde to bylo možné), při analýze některých rozdílů mezi školami (tj. rozdílů mezi městskými a venkovskými školami a rozdílů mezi speciálními, středními a základními školami) byl pro zjištění statistické významnosti rozdílů využit test chí-kvadrát při hladinách významnosti 0,05 a 0,01. Diskuse a závěr Vyjdeme-li z analýzy výsledků šetření a zjištěných statisticky významných rozdílů mezi školami v jednotlivých položkách, dojdeme k následujícím závěrům šetření. První položka byla zaměřena na spolupráci různých subjektů se školou při 127

5 realizaci protidrogových programů. Šetření zjistilo, že školy vykazují nejčastější spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, s policií, s dalším a blíže nespecifikovaným subjektem, s rodiči a s obecním či městským úřadem, s okresním úřadem, s centrem primární prevence, a to v prevalenci dané tímto výčtem. Při hodnocení rozdílů mezi venkovskými a městskými školami byly zaznamenány statisticky významné rozdíly (a to značně významné, tj. při hladině významnosti 0,01) v rámci výše uvedeného výčtu subjektů při spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, s policií a s centrem primární prevence. Dále se ukázalo, že městské školy významněji než vesnické spolupracují s krizovým centrem, s domem dětí a mládeže, s hygienickou stanicí a s lékařem, s občanským sdružením; vesnické školy také významněji nespolupracují při tvorbě svých programů s žádným subjektem. Naopak nevýznamné rozdíly existují ve spolupráci s úřady či s rodiči. Hodnocení rozdílů spolupráce různých subjektů se speciálními, středními a základními školami není tak dramatické jako v případě hodnocení rozdílů mezi městskými a vesnickými školami. Statisticky významné rozdíly se ukazují pouze ve spolupráci s krizovým centrem a obecním či městským úřadem (hl. v. 0,01) či s lékařem (hl. v. 0,05). 128 Ve druhé položce zaměřené na zjištění toho, zda školy provádějí hodnocení účinnosti svých programů, většina probantů (55,4 procenta) odpověděla kladně, přičemž se neprokázaly významné rozdíly mezi jednotlivými typy škol. Třetí položka dotazníku (Co vám brání v hodnocení účinnosti preventivních intervencí?) ukazuje, že za největší překážku považují školy absenci příslušné metodiky a dále pak nedostatek finančních prostředků, chybějící odbornou připravenost a zaneprázdněnost pedagogických pracovníků (v uvedeném pořadí dle černosti odpovědí). Zatímco vesnické a městské školy v této položce nevykazují významný rozdíl, školy speciální, střední a základní vykazují rozdíl na hladině významnosti 0,05 v odpovědích nedostatek finančních prostředků" a není k dispozici metodika". Čtvrtá položka byla strukturována do pěti otázek s charakterem otevřených položek, proto bylo potřeba vytvořit kategorie odpovědí. Nejvíce škol uvádí, že své programy zaměřuje na všechny žáky, dále na jiné skupiny žáků, na žáky druhého stupně ZŠ, na rizikové žáky a nakonec na žáky z tzv. problémových rodin (v daném pořadí). Významnější rozdíl v odpovědích vesnických a městských škol se objevil u žáků z tzv. problémových rodin, při analýze rozdílu mezi speciálními, středními a základními školami pak v odpovědi na jiné skupiny žáků", což může být způsobeno typovou odlišností škol. Při formulaci cílů uplatňovaných intervencí se odpovědi promítly do těchto vytvořených kategorií: boj proti užívání návykových látek", rozvíjení osobnostních kvalit žáků", vytvoření prostoru pro

6 smysluplné využívání volného času", výchova k zodpovědnosti za vlasmi zdraví a zdravý životní styl", snížení výskytu patologických jevů v chování žáků" a nakonec, jiné cíle" (v daném pořadí). Městské školy se statisticky významněji zaměřují na rozvíjení osobnostních kvalit žáků (hl. v. 0,01) a vytvořeni prostoru pro smysluplné využívání volného času (hl. v. 0,05). V komparaci odpovědí škol speciálních, středních a základních není významnějších rozdílů s výjimkou odpovědi snížení výskytu patologických jevů v chování žáků" (0,05), na níž se významněji zaměřují speciální školy. Na otázku,jaké strategie, programy a metody k dosažení stanovených cílů školy uplatňují", odpověděli probanti v pořadí následujících vytvořených kategorií: besedy, přednášky, osobní rozhovory", hry, zájmové kroužky, volnočasové aktivity, sportovní soutěže", peer program", jiné", přehrávání videa k dané problematice" a jako poslední v pořadí - což je překvapující - následovala kategorie zařazení prevence zneužívání návykových látek do výuky". Statisticky významněji využívají městské školy peer program a besedy, přednášky, osobní rozhovory (hl. v. 0,01) a dále jiné aktivity (hl. v. 0,05). Speciální školy pak ve srovnání se středními a základními významněji vykazují užití her, zájmových kroužků, volnočasových aktivit a sportovních soutěží. V hodnocení účinnosti uplatňovaných intervencí školy nejvíce vykazují dobrou účinnost (nevyskytují se žádné problémy), jako druhá nejčastější kategorie byla, jiná odpověď", dále následuje konstatování, že účinnost je obtížné objektivně hodnotit a nejméně škol hodnotilo účinnost intervencí jako malou. Statisticky významněji (hl. v. 0,01) uvádějí městské školy fakt, že účinnost intervence je obtížné objektivně vyhodnotit, mezi speciálními, středními a základními školami se významnější rozdíly neukázaly. Na otázku, zda existuje doklad o úspěšnosti uplatňovaných preventivních intervencí, nejvíce škol uvedlo ne", další kategorie odpovědí se vyskytly v následujícím pořadi co do absolutní četnosti: ano, hodnotící dokumenty", ano, ale nejedná se o empirické podklady", ano, dotazníky určené žákům a rodičům". Městské školy (v porovnání s vesnickými školami) významněji uvádějí kategorii ano, hodnotící dokumenty" a ano, dotazníky určené žákům a rodičům" (0,01). Z komparace speciálních, středních a základních škol vyplývá, že speciální školy významněji uvádějí kategorii ano, hodnotící dokumenty" (0,01). Analýza odpovědí páté položky ukázala, že školy při tvorbě protidrogových programů nejvíce vycházejí z osobních pohovorů s žáky, ze studia pedagogické dokumentace, z dotazníků zadávaných všem žákům, z vyhodnocení testů zadávaných všem žákům a z jiných zdrojů, z dotazníků zadávaných vybraným žákům a z vyhodnocení testů zadávaných vybraným žákům (v tomto pořadí dle černosti odpovědí). 129

7 Městské školy významněji uvádějí s výjimkou studia pedagogické dokumentace všechny uvedené kategorie. V porovnání rozdílů mezi základními, středními a speciálními školami vykazují poslední významněji studium pedagogické dokumentace (0,05) a osobní pohovory se žáky (0,01). Šestá položka zjišťovala názor probantů na to, které aktivity mohou působit na snížení poptávky po drogách. Výraznější černosti vykázaly aktivity v následujícím pořadí: volnočasové aktivity v denním režimu, besedy s odborníky, realizace schránek důvěry, besedy s uživateli drog, aktivní sociální učení, peer programy, volnočasové aktivity v týdenním režimu, zajišťování propagačních materiálů s protidrogovou tematikou a filmová představení s protidrogovými náměty. Městské školy v porovnání s vesnickými školami významněji udávají z těchto aktivit především peer programy a aktivní sociální učení (0,05) a dále pak besedy s odborníky, s uživateli drog a filmová představení s protidrogovou tematikou. Významný rozdíl mezi speciálními, středními a základními školami se objevil u aktivního sociálního učení (0,05), besed s uživateli drog a filmových představení s protidrogovou tematikou (0,01). Sedmá položka - zjišťující rizikové faktory, na které se školy soustřeďují ve svých programech - dospěla k následujícímu pořadí desítky nej frekventovanějších faktorů: agresivita a násilí či šikana ve škole, absence pozitivní hodnotové orientace žáků, negativní vliv vrstevníků, liberální postoj společnosti k užívání alkoholu a cigaret, nedostatečná nabídka volnočasových aktivit, záškoláctví, intolerance a projevy rasismu či xenofobie, nedostatek pozitivních modelů chování, působení stresu, nereálné sebehodnocení žáků. Významné rozdíly mezi městskými a vesnickými školami se objevily u rizikových faktorů, jako je agresivita a násilí či šikana ve škole, záškoláctví, intolerance a rasismus či xenofobie (0,05) a dále absence pozitivní hodnotové orientace žáků a nedostatek pozitivních modelů chování žáků (0,01). Statisticky nejvýznamnější rozdíly mezi speciálními, středními a základními školami vykázaly kategorie: agresivita a násilí či šikana ve škole, záškoláctví, absence pozitivní hodnotové orientace žáků, působení stresu, nedostatek pozitivních modelů chování (0,01). Osmá položka se orientovala na zjištění finančních zdrojů. Třídění prvního stupně ukázalo, že školy nejvíce využívají rozpočtu školy, dále následovaly kategorie v tomto pořadí: žádné finanční zdroje, dotace obecního či městského úřadu, granty a projekty MŠMT, sponzorské dary, dotace okresního úřadu, jiné granty a projekty, jiné účelové dotace. Významné rozdíly mezi městskými a vesnickými školami se objevily v položkách žádné finanční zdroje" (vesnické školy), rozpočet školy" a dotace okresního úřadu" (městské školy) při hladině 130

8 významnosti 0,01, dále pak,jiné granty a projekty" (městské školy) při hladině významnosti 0,05. Významné rozdíly mezi speciálními, středními a základními školami se objevily na hl.významnosti 0,0lv kategorii sponzorské dary" (speciální školy) a dotace z obecního či městského úřadu" (základní školy). Poslední položka zjišťovala názor škol na to, zda jsou prostředky na realizaci protidrogových programů dostačující. Téměř polovina škol pokládá tyto prostředky za nedostačující, dále pak následovaly kategorie v uvedeném pořadí dle černosti odpovědí: zcela nedostačující, dostačující, zcela dostačující.významný rozdíl (0,05) mezi městskými a vesnickými školami se ukázal v kategorii nedostačující" (městské školy), mezi speciálními, středními a základními školami nebyly naměřeny statisticky významné rozdíly v žádné kategorii. Závěrem je třeba podotknout, že použité statistické zpracování šetřením získaných dat bylo podřízeno celkovému zadání výzkumného projektu, nicméně z těchto dat je možno získat mnohem více informací a poznatků při jejich dalším statistickém zpracování - zjišťování významných rozdílů ve vybraných položkách mezi malými a velkými školami, mezi jednotlivými typy středních či speciálních škol etc.

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Vyhodnocení dotazníku pro metodiky školní prevence

Vyhodnocení dotazníku pro metodiky školní prevence Vyhodnocení dotazníku pro metodiky školní prevence Magistrát města Kladna Mgr. Lucie Doležalová 2012/2013 Úvod Dotazník pro metodiky školní prevence vznikl z podnětu podobného dotazníkového šetření, které

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Mgr. Zdenka Spalová Ředitelka Karlovarského inspektorátu ČŠI

Mgr. Zdenka Spalová Ředitelka Karlovarského inspektorátu ČŠI Elektronické násilí a kriminalita páchaná na dětech a mezi dětmi z pohledu České školní inspekce Mgr. Zdenka Spalová Ředitelka Karlovarského inspektorátu ČŠI Konference Řešení kyberkriminality a elektronického

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více