Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ"

Transkript

1

2 Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní škola Brandýs n. L. - St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Garant: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy Obsah: Úvod Charakteristika školy Hodnocení MPP za školní rok 2010/2011 Cíle prevence na škole Řízení a charakteristika preventivních aktivit Vzdělávání Spolupráce s rodiči a vzájemná informovanost Personální zajištění prevence Metody práce Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů Způsob realizace Znalostní kompetence ţáků Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny Materiální zázemí Kontakty a adresy Vyhodnocení preventivního programu

3 Příloha č. 1: řešení zneuţívání návykových látek Příloha č. 2: šikana Příloha č. 3: postup školy při podezření na zneuţívání návykových látek Příloha č. 4: souhlas zákonného zástupce s orientačním testováním na přítomnost návykových látek Příloha č. 5: řešení případů související s krádeţemi a vandalismem v prostředí školy Příloha č. 6: postup při neomluvené absenci ţáka Příloha č. 7: postup při řešení úrazů způsobených v době školního vyučování Příloha č. 8: pravidla pro rodiče Příloha č. 9: Projekt proti šikaně

4 Úvod Ţáci základní školy patří mezi nejrizikovější skupinu dětí ve spojení s neţádoucími jevy a rizikovým chováním. Naše základní škola je situována nedaleko hlavního města. Proto prevence rizikového chování ţáků patří mezi hlavní cíle výchovně vzdělávacího procesu. Výchova a vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro ţivot. V současné době školu navštěvuje 566 ţáků, z toho jsou 284 ţáci prvního stupně a 282 ţáci druhého stupně. Celkem tedy 566 ţáků. Pozitivní atmosféra ve škole, důvěra mezi pedagogy a ţáky, a demokratický duch ve škole jsou klíčové prvky a nezbytné předpoklady úspěšnosti cílených preventivních aktivit. Škola se zaměřuje zejména na: - Úspěšnost kaţdého ţáka (pomoc při problémech, široká vzdělávací nabídka ). - Otevřenou a pravidelnou komunikaci s ţáky (schránka důvěry, školní psycholog ). - Poskytování ochrany a podpory znevýhodněným ţákům, ochrany slabších, potírání agresivity a násilí. - Otevřenou a pravidelnou komunikaci s rodiči (třídní schůzky, konzultace, webové stránky školy, E - deska ). - Otevřenou a pravidelnou komunikaci pracovníků (včetně členů vedení školy) navzájem, participaci pracovníků na rozhodovacích procesech (porady, semináře, neformální setkávání, objasňování společných záměrů ). Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.: 1454/ , který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gamblerství, záškoláctví, šikanovaní a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, vandalismus. Při jeho tvorbě byla vzata na zřetel také Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeţe v působnosti resortu školství mládeţe a tělovýchovy na období

5 Hodnocení Minimálního preventivního programu ve školním roce 2010/2011 Prevence sociálně nežádoucích jevů byla ve škole realizována podle Minimálního preventivního programu platného pro školní rok Cílem tohoto programu bylo zvýšit odolnost žáků proti sociálně nežádoucím jevům, vést žáky ke zdravému sebevědomí a sebehodnocení, ke zvládání stresu a frustrací vyplývajících z různých životních situací, vychovávat je ke zdravému životnímu stylu. Primární prevence probíhala ve spolupráci se školním psychologem, výchovným poradcem, vedením školy, zřizovatelem, rodiči a Policií České republiky. Preventivní programy byly pro tento školní rok zaměřeny na prevenci zneužívání návykových látek, zejména alkoholu a nikotinu. Ve spolupráci prvního a druhého stupně jsme odstartovali projekt Facebook?... ale bezpečně, který probíhá v rámci mezipředmětových vztahů jednotlivých ročníků. Ve druhém pololetí žáci absolvovali několik akcí pořádaných Policií České republiky: 1)Dopravní hřiště ročníky 2) Akce s Poříční policií Labe 5. ročníky 3)Interaktivní beseda Trestní odpovědnost, extremismus, soudnictví ve věcech mládeže, sexuální delikty 8. a 9. ročníky. V loňském školním roce jsme vstoupili do projektu EU Peníze školám, který v šabloně VII/1 umožňuje mnoho variabilních preventivních programů. K realizaci některých z nich jsme přijali nabídku společnosti Semiramis pro realizaci Dlouhodobého projektu primární prevence pro 6.,7. a 8. ročníky. Na prvním stupni připravujeme projekt Normální je nekouřit ve spolupráci se Zdravotním ústavem Praha a Hygienickou stanicí Pardubice. Prevence v rámci podpory zdravého životního stylu a zdraví měla za cíl: - zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže rozvíjení sociálních dovedností (orientace v soc. vztazích, odpovědnost za své chování, uvědomění si důsledků vlastního jednání), - posilování komunikačních dovedností schopnost řešit problémy a konflikty, vhodně reagovat na stresové situace, neúspěch a kritiku. - vytváření pozitivního sociálního klimatu pocit důvěry, zařazení do skupiny, vytvoření pocitu pohody a jistoty, eliminace strachu.

6 Část cílů byla naplňována především v rámci jednotlivých předmětů. Na 1. stupni zejména ve vlastivědě, prvouce, přírodovědě a výtvarné výchově a ve vzdělávacích oborech Člověk a zdraví a Člověk a jeho svět; na 2. stupni pak v předmětech výchova k občanství, přírodopis, chemie a dále v třídnických hodinách. Při výuce pedagogové uplatňovali různé metody práce skupinové činnosti, sociální a psychologicky zaměřené hry, diskuze, besedy, projekty apod. Prevence byla také realizována volnočasovými aktivitami v podobě zájmových kroužků. Rodiče i veřejnost jsou seznamování s MPP prostřednictvím nástěnek a webových stránek naší školy. Lenka Konrádová školní metodička prevence Cíle prevence na škole Cílem MPP je - ve spolupráci s rodiči a ostatními institucemi - formovat osobnost ţáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se a činit správná rozhodnutí. Osobnost, která si bude váţit svého zdraví, bude umět zorganizovat si svůj vlastní volný čas a bude umět zvládat sociální dovednosti. Výchovné úsilí pedagogů má vést k takovému působení na ţáky, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomůţou v krizových chvílích ţivota přijmout nejvhodnější řešení nastalé situace. Velmi důleţitou oblastí v oblasti prevence je prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a ţákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů a překonávání překáţek. Hlavní aktivity - Odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v technikách pedagogické preventivní

7 práce, nácviky praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi ţáky a řešení problémových situací, - systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu, oblastí preventivní výchovy do výuky, - uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeţe, zaměřených na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování, - vytváření podmínek pro smysluplné vyuţití volného času dětí a mládeţe, - spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého ţivotního stylu, - průběţné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole či školském zařízení z hlediska rizik výskytu neţádoucích jevů a uplatňování různých forem a metod umoţňujících včasné zachycení ohroţených dětí a mladistvých, - diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeţe, - poskytování poradenských sluţeb a zajišťování poradenských sluţeb specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro ţáky, rodiče a pedagogy. Řízení a realizace preventivních aktivit Za realizaci MPP zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje činnost jednotlivých učitelů a externích pracovníků. O průběhu naplňování MPP informuje výchovnou poradkyni a ředitele školy, spolu s nimi pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. Metodik spolupracuje s třídními učiteli a ostatními pedagogy, dále s PPP a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. Vzdělávání Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí rizikového chování spočívá v samostudiu všech pedagogů školy. Pro pedagogy je metodickým pomocníkem školní metodik prevence, který pro ně vyhledává informace a podněty. Pedagogové se,

8 v rámci svých moţností, zúčastní aktivit zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci ostatních projevů rizikového chování ţáků. Školní metodik prevence se pravidelně účastní aktuálně nabízených vzdělávacích aktivit v oboru prevence rizikového chování. Spolupráce s rodiči a vzájemná informovanost Pro zajištění efektivity programu je důleţitá informovanost rodičů ţáků. Rodiče jsou informováni: na společné úvodní schůzce, třídních schůzkách, na webových stránkách, prostřednictvím informační nástěnky. Rodiče problémových ţáků jsou informováni při osobních schůzkách. Spolupráce s dalšími organizacemi V letošním školním roce spolupracujeme s občanským skruţením Semiramis v rámci Dlouhodobé primární prevence. Lektoři docházejí pravidelně do 6., 7., a 8. ročníků a pracují v rámci jednotlivých bloků s ţáky formou besed, skupinové práce a rozhovorů. V tomto období budeme také pokračovat ve spolupráci s PČR s návazností na minulý školní rok. V rámci projektu Normální je nekouřit je připravena spolupráce se Státním zdravotním ústavem (poskytnutí materiálového vybavení). Personální zajištění prevence Výchovný poradce Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a ţákům moţnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na ţáky, kteří jsou ohroţeni ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potíţích ţáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtíţné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel souţití ve škole ţákem, krádeţích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o moţnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních sluţeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti SPC, PPP. Metodik prevence Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k moţné nápravě.

9 Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. Pedagogové Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí ţáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběţnou diagnostiku ţáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči ţáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších moţností komunikace. Ředitel Sleduje efektivitu prevence rizikového chování. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného souţití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod. Metody práce V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod výuky vyuţívány další metody, které se osvědčily. Výchova bude probíhat mezipředmětově. - Výklad (informace) - Dotazníky - Samostatná práce (slohové práce na dané téma, informace z tisku, ) - Sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, - Párová, skupinová práce ve třídě - Vyuţívání audiovizuálních pořadů Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů Na prvním stupni je v předmětech prvouka, člověk a zdraví, přírodověda kladen důraz na nebezpečí kouření, pouţívání alkoholických nápojů a dále na vzájemnou sebeúctu. Děti jsou informovány o moţném zneuţívání léků a orientačně o jiných drogách. Na druhém stupni se ţáci seznamují s různými druhy návykových látek a jejich škodlivými vlivy na organismus. K osvojení preventivních ochranných kompetencí jsou hlavně vyuţívány sociální hry, ve kterých se ţáci učí obhajovat svůj názor, řešit konflikty ve třídě, trénovat způsob odmítání.

10 Způsob realizace MPP Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého ţivotního stylu jsou: zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů apod. Klíčové vyučovací oblasti jsou oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.) oblast zdravého ţivotního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výţivy, volný čas apod.) oblast společenskovědní (proces socializace jedince, uţší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.) oblast výchovy k občanství (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výţiva, zdravý vývoj a příprava na ţivot, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeţe, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.) oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.) oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneuţívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: Výchova k občanství, přírodopis, přírodověda, vlastivěda, český jazyk, prvouka, výtvarná výchova a výtvarné soutěţe, tělesná výchova, chemie, pracovní vyučování, výchova ke zdraví, člověk a zdraví.

11 Znalostní kompetence žáků ročník - ţáci dokáţí pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, uţíváním drog, zneuţíváním léků - znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek - znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu - mají vědomosti jak udrţovat zdraví a o zdravém ţivotním stylu - ţáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního reţimu, osvojují si zdravý ţivotní styl - podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví - umí komunikovat se sluţbami poskytujícími poradenskou pomoc - umí pojmenovat základní mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví na koho se obrátit v případě, ţe někdo ohroţuje nebo poškozuje jeho práva - mají povědomost o tom, ţe kaţdé jednání, které ohroţuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní - znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky ročník - ţáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý ţivotní styl a zdraví - respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám - znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spoluţáky, spory řeší nenásilným způsobem - znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích - umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly - znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí - znají činnost důleţitých orgánů právní ochrany občanů - uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví - ví, co je podstatou zdravého ţivotního stylu a snaţí se o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny

12 - ví, ţe zneuţívání dítěte je trestné - umí diskutovat o rizicích zneuţívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek - ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou vyuţít - bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneuţívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohroţení - dokáţí komunikovat se specializovanými sluţbami (linky důvěry, krizová centra) - odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny Program je zaměřen na: ročník společné stanovení a zaţití pravidel souţití mezi ţáky a učiteli zvyšování zdravého sebevědomí ţáků zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (například formou komunitního kruhu) rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit názor, umění říci ne navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků hygiena, ţivotospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami základy etické a právní výchovy zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postiţení všestranný rozvoj osobnosti ţáka soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídních kolektivech důraz na spolupráci s rodiči široká nabídka volnočasových aktivit ekologická výchova návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. účast v soutěţích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích letech

13 6. 9. ročník Obsah programu: vytváření vztahu důvěry mezi ţáky a učiteli a mezi ţáky navzájem stanovení pravidel souţití třídní komunity formování skupiny, která je pro ţáky bezpečným místem, která jim pomůţe vyhnout se rizikovému společensky neţádoucímu chování šikanování, uţívání alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí apod. začlenění nových ţáků do komunity třídy trénink obrany před manipulací trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí zvládání náročných fyzických duševních situací umění vyrovnat se s neúspěchem upevňování vztahů v komunitě vrstevníků rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí nácvik efektivní komunikace na základě vlastních proţitků nácvik řešení zátěţových situací zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěţovým situacím (včetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování) přehled ţivotních rizik společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.) modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů Konkrétní aktivity podporující primární prevenci výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (vyuţití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR a městskou policií) zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneuţívání apod. na základně průzkumu zaměřeného na zneuţívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření dovednost volby správné ţivotosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let) akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie

14 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP, turistického výcvikového kurzu atd. organizování akcí směřujících k oţivení klimatu ve škole, zpříjemnění školního prostředí zábavnou formou (tematické dny, sport. akce, aj.) široká nabídka volnočasových aktivit účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěţích ekologická výchova (výukové programy v rámci přírodovědné stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěţí jako v min. letech, viz sběr plastových lahví a umělohmotných vršků apod.) Dlouhodobý projekt primární prevence zaměřený na vztahy ve třídě, šikanu a pravidla souţití Projekt socioklima ve třídě a ve škole Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů ţáků s drogami a jinými projevy rizikového chování na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších ţáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o programu školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého ţivotního stylu Ke zjištění aktuálního stavu rizikového chování ve škole jsou vyuţívány dotazníkové práce třídních učitelů, připomínky dětí, schránka důvěry, hodiny předmětů výchovného charakteru. Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů na základě podkladů příslušných vyučujících v souladu se ŠVP Rámcový časový harmonogram Ročník Předmět Téma Kdy? Prvouka Pravidla naší třídy Pravidla jsou důležitá září 1. Všímáme si pocitů druhých listopad Důvěra, práce ve skupině Výchova k zodpovědnosti

15 Český jazyk za zdraví své i ostatních Pohádky, příběhy rozpoznání kladných a záporných hrdinů v průběhu celého šk. roku Člověk a jeho svět Český jazyk Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Řešení aktuálních problémů - média - preventivní programy Hasík - pravidla třídy Text Přátelství - Naše tělo kouření, drogy - Řešení konfliktních situací mezi dětmi (ohleduplnost, kamarádství ) - Pozitivní socioklima ve třídě, posílení komunikační dovedností, adekvátní reakce na zátěţové situace. Člověk a jeho svět Téma: Některé nápady musíme odmítnout - modelové situace řešení problémů - odolnost vůči vrstevnickému tlaku, - zvládnutí krizové situace Téma: Dokáţeme se rozhodnout, spory lze řešit, souţití vyţaduje pravidla. Metody: - beseda ve třídě, Rozhovory, modelové situace. Aktuálně dle situací ve třídě Drogy, alkohol, šikana, kyberšikana (sms, PC) Konflikt a jeho řešení Drogy, šikana, alkohol, kouření Soužití kultur, Integrace září listopad leden květen říjen leden září listopad leden únor

16 5. 6. Osobnostní výchova Člověk a jeho svět Český jazyk Výchova k občanství Přírodopis Výtvarná výchova Výchova k občanství Problémové situace, handicap, práva a povinnosti občanů, menšiny, souţití první pomoc Lidská práva Vztahy ve skupině, Normální je nekouřit, Racionální vztah k pohybu a zdravému ţivotnímu stylu. Rodina, domov Odpovědnost za svá rozhodnutí, psychohygiena, vandalizmus, Lidská práva, podobnost, odlišnost Minimalizace šikany Práva a povinnosti Návykové látky rostlinného původu jejich vyuţití a zneuţití - komparace výtvarné pojetí problematiky Vliv a fce médií Kulturní instituce Člověk a zdraví Po celý rok, Únor Březen Červen květen říjen listopad leden březen květen leden květen Září Říjen únor Vůle a kázeň při seberozvoji, zdravá sebedůvěra prosinec Výchova k občanství Zdravý životní styl, činnosti poškozující fyzické i duševní zdraví Závislosti leden únor Osobnostně sociální rozvoj průběžně Problematika návykových látek z hlediska biologie, duben

17 Přírodopis účinky na organizmus, diagnostika, poškození organizmu z medicínského pohledu Chemie Alkoholické nápoje a lidský organizmus 9. Výchova k občanství Chemie Školní družina Povinnosti a práva občana, Přijímání odpovědnosti za své činy, Právní ochrana, zákony, sankce, přestupky Trestní odpovědnost mladistvých Správná volba povolání Zákon o rodině Záchytná sociální síť Empatie Jaké mám problémy Alkaloidy nikotin, opium, morfin, kodein, atropin, Návykové látky alkohol, nikotin, kofein, marihuana, hašiš Přírodní látky na hraně zákona halucinogeny extáze, Merklín Drogy heroin, kokain, crack, pervitin Doping stimulující látky, narkotické látky, anabolické látky, hormony, krevní doping, diuretika Chování na silnici Hygiena, základy slušného chování a stolování Komunikace ve skupině (tolerance, šikana, nesnášenlivost, úcta) Dopravní výchova alkohol za volantem Správné vybavení při jízdě na kole První pomoc Hrozba drogy (příčina, důsledky, prevence) září listopad prosinec leden březen duben květen, červen prosinec září leden březen duben květen červen

18 Příklady zařazovaných témat I. Téma: Informace o návykových látkách a jejich účincích Cíl: Získat základní informace o návykových látkách, poznat jejich základní účinky. Základní terminologie (návykové látky; nečinit velký rozdíl mezi alkoholem a jinými drogami, včetně tabáku). Alkohol a nikotin jako vstupní drogy (nejsou pro děti neznámé, jsou snadno dostupné, podceňované). Komunikace je základní prostředek, jak se o drogách něco dovědět. II. Téma: Jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků Cíl: Získat základní dovednosti, jak čelit negativnímu tlaku vrstevníků Základem jsou modelové situace, při kterých se děti učí odmítnout návrhy vrstevníků, kteří je svádí k činnostem, které by mohly mít negativní následky. Příprava na odmítnutí nabízené drogy. Formou hry ţáci přemlouvají jeden druhého. Zpočátku roli přemlouvajícího hraje učitel. Volíme různé formy nátlaku. Ten, kdo přemlouvá, argumenty odmítajícího neustále vyvrací. Tak musí odmítající dítě stále hledat pádnější argumenty. Příklady modelových situací: Kamarád přemlouvá k výrobě petardy. Kamarád přemlouvá k výletu bez vědomí rodičů. Kamarád přemlouvá k vylezení na skálu (na jiné nebezpečné místo). Kamarád přemlouvá k vypití láhve vína, kterou našel doma u rodičů. Kamarád přemlouvá k ukradení čokolády v obchodě. Kamarád přemlouvá ke schování spoluţákovi tašky. Kamarád přemlouvá k zavolání do školy, ţe je v ní umístěná bomba. Kamarád přemlouvá k přivázání plechovky kočce na ocas. Kamarád přemlouvá k házení kamenů po projíţdějících autech, atd. (situace se mohou přizpůsobit podmínkám ve třídě). III. Téma: Jak se vypořádat s konfliktními situacemi a stresem Cíl: Rozvíjet schopnost vypořádat se s odmítnutím, zklamáním a selháním Jedná se o rizikové faktory drogové závislosti. Problémy mohou být spouštěcím mechanismem, prvním krokem k vyzkoušení drogy.

19 Učitel předkládá modelové konfliktní situace, ţáci hledají moţné způsoby řešení. Příklady konfliktních (stresujících) situací: Dostal jsem špatnou známku, nesmím se dívat na televizi. Mladší sourozenec vyvolal hádku, potrestán jsem byl já. Chtěl jsem jít ven, ale musím uklízet pokoj. Nesmím si hrát na počítači, protoţe musím dělat úkol. Rodiče si více všímají mého nově narozeného bratříčka. Společným hledáním vedeme děti k poznání, ţe problémy se dají řešit. Materiální zázemí Pedagogická knihovna Skrytý svět šikanování Agresivita a šikana Násilí ve škole Výchova k toleranci a proti rasismu Co máme vědět o sektách Alkohol, drogy a naše děti Konflikty mezi lidmi Relaxace nejen pro děti Pohádky radí školákům Vaše děti a návykové látky Neukázněný ţák Jak předcházet nekázni Hry pro zvládnutí agresivity a neklidu Co, kdy a jak ve výchově dětí Školní metodik prevence Specifické poruchy učení a chování Máte neklidné, nesoustředěné dítě Kontakty a adresy Linka bezpečí dětí a mládeţe, Národní linka prevence AIDS, Bílý kruh bezpečí Linka důvěry, Semiramis, o.s Zájmové útvary a volnočasové aktivity pro žáky Výtvarný krouţek Práce na počítači Keramický krouţek Ruční práce Výtvarný seminář Historie a tvorba filmu Divadelní studio Větrník Krouţek AJ DynEd

20 Plán akcí Hasík 6. ročníky DPP Semiramis 6., 7., a 8. ročníky (viz příloha č. 10) Projekt Šikana viz příloha č. 9 Projekt Facebook, ale bezpečně 1. i 2. stupeň mezipředmětový projekt, podporující bezpečné uţívání této sociální sítě, ochrana před kyberšikanou a zneuţití osobních údajů, bezpečné chování při komunikaci v této síti. Ţáci v některých předmětech budou pracovat s tématy, která odpovídají předmětu projektu i předmětu vyučovacímu v návaznosti na předměty další. Projekt Normální je nekouřit pro 1. stupeň třídní učitelé budou proškoleni v oblasti tohoto projektu v lednu 2012, obdrţí i materiálovou podporu Další akce v rámci aktuálních nabídek Školní informační kanál Od listopadu 2011 je na chodbě školy nainstalovaná obrazovka a zařízení školního informačního kanálu. Prostřednictvím obrazovky projektu ŠIK lze oslovit ţáky moderním způsobem. Video spot prezentuje zejména ţivot školy, například prezentaci projektových prací, záznamy z besed a pravidla dobrého souţití ve škole. Téma spotu můţe např. souviset s právě probíhajícími akcemi. Podkladem pro vloţení programu do systému mohou být fotografie, videozáznamy, texty apod. Vyhodnocení preventivní strategie Vyhodnocení celého programu bude provedeno v červnu roku O programu však školní metodik prevence povede průběţné záznamy, s jejichţ výsledky bude pravidelně seznamovat vedení školy, ostatní pedagogické pracovníky a rodiče ţáků Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod. V Brandýse nad Labem Ing. Jaroslav Kindl Lenka Konrádová ředitel školy školní metodička prevence

21 Příloha č. 1: Postup při řešení výchovných problémů 1. Individuální pohovor se ţákem nebo zápis do ţákovské kníţky 2. Pohovor učitele (třídní učitel a popř. zástupce pedagogického sboru) s rodičem a výchovnou poradkyní a asistentkou školního metodika prevence (zápis se provádí do interní knihy). Výsledek jednání je sdělen metodikovi prevence. 3. Pohovor s rodiči, výchovnou poradkyní, ředitelem školy nebo zástupkyní školy (zápis dostávají 1x rodiče a 1x zŧstává na škole) 4. Pohovor paní kurátorky s žákem (případně i s rodiči žáka), který má výchovné problémy Příloha č. 2: Šikana Definice pojmu Úmyslné a opakované ubliţování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem nebo skupinou, jak fyzické, tak i psychické, poniţování lidské dŧstojnosti, jde spíš o postoj neţ o čin. Dominantní znak šikany bezmocnost oběti. Neoddělitelnou součástí problému je skupinová dynamika. Varovné signály šikany pro rodiče dítě nemá kamaráda, nechuť jít do školy, střídá rŧzné cesty do školy a ze školy, ţádá peníze, často ztrácí své věci, trpí zdravotními problémy (bolesti břicha, hlavy, ), zdrţuje se většinou doma, výkyvy nálad, odmítá se svěřovat, Rodiče by měli odlišovat např. běţnou klukovskou šarvátku od skutečné šikany. Měli by poskytnout dítěti veškerou podporu. Měli by zjistit (zmapovat situaci) a popř. informovat pedagogy ve škole. Postup při řešení šikany: Napomenutí třídního učitele, DTU, DŘŠ, sníţená známka z chování Převedení do jiné třídy, pracovní skupiny Doporučit rodičŧm oběti i agresora návštěvu v poradenském či jiném zařízení Doporučit rodičŧm dobrovolné umístění dítěte do pobytového zařízení SVP, diagnostického ústavu Podání návrhu orgánu sociálně-právní ochrany mládeţe k zahájení řízení předběţného opatření či ústavní výchovy Pokud došlo k závaţnějšímu případu šikanování vyrozumět policii Devět krokŧ při řešení počáteční šikany rozhovor s informátory a oběťmi - nalezení vhodných svědkŧ - individuální, popř. konfrontační rozhovory se svědky - ochrana oběti - rozhovor s agresory, popř. konfrontace mezi nimi - výchovná komise - rozhovor se zákonnými zástupci oběti - práce se třídou

22 Příloha č. 3: Postup školy při podezření na zneužívání návykových látek (1) Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případŧ uţívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. (2) Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví ţákŧ před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí. (3) Školním řádem školy jasně vymezit zákaz uţívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy. (4) Poskytovat ţákŧm a zákonným zástupcŧm nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem. (5) Poskytovat ţákŧm věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. (6) Pŧsobit na ţáky v oblasti primární prevence uţívání návykových látek. (7) Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti uţívání návykových látek a zákazu jejich uţívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami. (8) Poskytovat ţákŧm, kteří mají s uţíváním návykových látek problémy, jakoţ i jejich zákonným zástupcŧm, informace o pomáhajících institucích a moţnostech řešení situace. (9) V případě dealerství nebo podezření na porušení 217 trestního zákona (ohroţení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče: uvědomí oddělení péče o dítě, kurátorku, oznámí věc Policii ČR V případě podezření na zneuţívání návykových látek: provést diskrétní šetření a pohovor se ţákem. (10) V případě podezření na zneuţívání návykových látek: provést diskrétní šetření a pohovor se ţákem (11) Při dŧvodném podezření: okamţité kontaktování rodičŧ event. zákonných zástupcŧ ţáka, při negativní a nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor (12) Při prŧkazném zjištění zneuţívání návykových látek ve škole nebo v případě, ţe ţák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pověřený pracovník školy: kontaktuje zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí rodiče, popř. zákonné zástupce. Konzumace tabákových výrobků ve škole Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typŧ škol je zakázáno kouřit (1) V případě, kdy je ţák přistiţen při konzumaci tabákových výrobkŧ v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. (2) Tabákový výrobek je třeba ţákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. (3) Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením ţáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který zaloţí školní metodik prevence do své agendy.

23 (4) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého ţáka. (5) V závaţných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliţe se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou pŧsobností. Konzumace alkoholu ve škole (1) V případě, kdy je ţák přistiţen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. (2) Alkohol je třeba ţákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. (3) Podle závaţnosti momentálního stavu ţáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. (4) V případě, kdy je ţák pod vlivem alkoholu do té míry, ţe je ohroţen na zdraví a ţivotě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou sluţbu první pomoci. (5) Jestliţe akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník sepíše o události stručný záznam s vyjádřením ţáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který zaloţí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. (6) V případě, ţe ţák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si ţáka vyzvedl, protoţe není zdravotně zpŧsobilý k pobytu ve škole. (7) Jestliţe není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte. (8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, ţe ţák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je ţák schopen výuky. (9) Jestliţe se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálněprávní ochrany dítěte. (10) V případě uţivatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupcŧ, poskytne škola potřebné informace o moţnostech odborné pomoci při řešení takové situace. (11) V případě podezření na intoxikaci ţáka mŧţe pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním ţáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením ţáka. (12) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu ţáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, ţe se ţák intoxikoval ve škole. Nález alkoholu ve škole (1) Naleznou li pracovníci školy v prostorách školy alkohol, postupují takto: a) Tekutinu nepodrobují ţádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) Nalezenou tekutinu uloţí u vedení školy pro případ usvědčujícího dŧkazu. d) Zpracují stručný záznam o události.

24 (2) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: a) Zabavenou tekutinu nepodrobují ţádnému testu ke zjištění její chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením ţáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno ţáka. Zápis podepíše i ţák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, ţe podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se ţákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis záznamu zaloţí školní metodik prevence do své agendy. d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce ţáka, a v případě, ţe se jedná o opakovaný nález u téhoţ ţáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte. e) V případě podezření, ţe alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u ţáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. Konzumace OPL ve škole (1) V případě, kdy je ţák přistiţen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. (2) Návykovou látku je třeba ţákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. (3) Podle závaţnosti momentálního stavu ţáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. (4) V případě, kdy je ţák pod vlivem OPL do té míry, ţe je ohroţen na zdraví a ţivotě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči. (5) Jestliţe akutní nebezpečí nehrozí, pedagog zajistí vyjádření ţáka a vyrozumí vedení školy. (6) V případě, ţe ţák není schopen pokračovat ve vyučování a dbát pokynŧ zaměstnancŧ školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si ţáka vyzvedl, protoţe není zdravotně zpŧsobilý k pobytu ve škole. (7) Jestliţe není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany. (8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, ţe ţák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je ţák schopen výuky (dbát pokynŧ pracovníkŧ školy). (9) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. (10) V případě uţivatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupcŧ, poskytne škola informace o moţnostech odborné pomoci při řešení takové situace. (11) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uţivatele. Uţivatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, uţívání OPL je porušením školního řádu. (12) Navádění jiných ţákŧ k uţívání návykových látek je povaţováno rovněţ za nebezpečné a protiprávní jednání.

25 (13) V případě podezření na intoxikaci ţáka mŧţe pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením ţáka. (14) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu ţáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, ţe se ţák intoxikoval ve škole. Distribuce OPL ve škole (1) Distribuce OPL je v České republice povaţována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a mŧţe být kvalifikována jako trestný čin. Mnoţství, které ţák distribuuje, není nijak rozhodující. (2) Přechovávání OPL je také vţdy protiprávním jednáním. Mnoţství, které u sebe ţák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíţe specifikováno buď jako přestupek nebo v případě mnoţství většího neţ malého jako trestný čin, ale toto mnoţství nemusí mít ţádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. (1) Jestliţe má pracovník školy dŧvodné podezření, ţe ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vţdy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protoţe se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. (2) Jestliţe se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany. (3) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují zpŧsobem popsaným níţe. Nález OPL ve škole A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou povaţují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Látku nepodrobují ţádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. (3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloţí látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. B. V případě, kdy pracovníci školy zadrţí u některého ţáka látku, kterou povaţují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Zabavenou látku nepodrobují ţádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. (3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením ţáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno ţáka. Zápis podepíše i ţák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, ţe podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se ţákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. (4) O nálezu informuje zákonného zástupce ţáka.

26 (5) V případě, ţe je látka nalezena u ţáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Mŧţe to usnadnit léčbu, neboť u řady jedŧ jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, ţe některý z ţákŧ má nějakou OPL u sebe, postupují takto: (1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. (2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce ţáka. (3) Ţáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U ţáka v ţádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. Příloha č. 4: Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost návykových látek Škola, adresa, razítko: Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k moţnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v prŧběhu školního roku Zpŧsob testování: Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin. Jméno žáka... Souhlasím s moţností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví. V.. dne. podpis zákonného zástupce:.

27 Příloha č. 5: Řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem: (1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. (2) Věc předat orgánŧm činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného ţáka (jeho zákonného zástupce), ţe má tuto moţnost. (3) V případě, ţe je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánŧm činným v trestním řízení. Jak postupovat preventivně proti vandalismu (1) Ve školním řádu uvést, ţe kaţdý je odpovědný za škody, které svým jednáním zpŧsobil, a proto po něm bude škola poţadovat náhradu, jestliţe škodu zpŧsobil úmyslně nebo z nedbalosti. (2) V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a ţáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. Jak postupovat při vzniku škody: (1) Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záleţitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. (2) V případě, ţe viníka škola zná, mŧţe na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. (3) V případě, ţe nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, mŧţe škola vymáhat náhradu soudní cestou. Příloha č. 6: Postup při neomluvené absenci O neomluvené či zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce. Neomluvenou nepřítomnost do součtu deseti hodin řeší se zákonným zástupcem ţáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce ţáka pozván prostřednictvím ţákovské kníţky, telefonického rozhovoru či doporučeným dopisem. Projedná dŧvod nepřítomnosti ţáka a zpŧsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce ţáka s moţnými dŧsledky v případě nárŧstu neomluvené absence. Provede zápis z pohovoru, do něhoţ uvede zpŧsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem ţáka. Zákonný zástupce ţáka zápis podepíše a obdrţí kopii zápisu. Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel školy výchovnou komisi. Pozvání zákonných zástupcŧ na jednání se provádí buď prostřednictvím ţákovské kníţky, telefonicky či doporučeným dopisem. Z jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. V případě, ţe neomluvená absence ţáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy bezodkladně pošle oznámení o pokračujícím záškoláctví s náleţitou dokumentací příslušnému orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy (zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 6 a 10).

28 Příloha č. 7: Postup při řešení úrazů způsobených v době školního vyučování 1. Vyučující poskytne poraněnému první pomoc a poté ohlásí úraz v ředitelně. Následně bude informovat rodiče telefonicky, v případě drobného úrazu prostřednictvím ţákovské kníţky. V případě ošetření ve zdravotnickém zařízení se pokusí dojednat příchod rodičŧ do školy, aby si doprovodili zraněné dítě k lékaři. Zodpovídá: učitel zařizující ošetření (záleţí na okolnostech, bude buď pedagogický dozor, učitel mající výuku v hodině nebo třídní učitel či asistent pedagoga). 2. Vyučující vyplní záznam o úrazu v elektronické podobě, a to na školním intranetu. 3. V případě úrazu pracovníka školy zajistit také vyplnění tiskopisu zraněný osobně. 4. Po shromáţdění všech tiskopisŧ je nutné je co nejdříve odevzdat do sekretariátu školy k vyřízení učitel zařizující ošetření. 5. Vyplněné záznamy o úrazu odesílá škola za uplynulý kalendářní měsíc zřizovateli, zdravotní pojišťovně ţáka, zákonnému zástupci ţáka a příslušnému inspektorátu ČŠI. 6. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, ţe v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy hlášení místnímu útvaru PČR, pojišťovně, inspektorátu bezpečnosti práce a zřizovateli. 7. Lékárničky jsou umístěné ve sborovnách ve skříních a v dílně všichni učitelé jsou s jejich umístěním seznámeni. 8. Přivolání lékařské pomoci záchranná sluţba číslo telefonu 155 Příloha č. 8: Pravidla pro rodiče 1. Ţivotní cíl formulujte svému dítěti tak, abyste mu zviditelnili jeho cestu ţivotem. 2. Oceňujte kaţdé úsilí svého dítěte. 3. Naučte se naslouchat. 4. Respektujte city svého dítěte. 5. Snaţe se najít něco, co byste mohli na chování svého dítěte ocenit. 6. Podělte se o svŧj citový proţitek s dítětem. 7. Buďte vytrvalí v pomoci svému dítěti při jakémkoliv výběru. 8. Upevňujte vazbu mezi školou a domovem. 9. Dítě je víc neţ jeho tělo. 10. Vytvářejte doma pozitivní prostředí. 11. Dělejte s dítětem legraci. 12. Vloţte do svého dítěte něco ze sebe. 13. Kdyţ se dítě podceňuje, zasáhněte. 14. Mluvte o tom, co očekáváte od dítěte a co od Vás mŧţe očekávat ono.

29 15. Umoţněte dítěti podíl na kaţdodenním rozhodování. 16. Naučte se naslouchat, aniţ byste vyřkli trest. 17. Své poţadavky říkejte srozumitelně a jednoznačně. 18. Nezapomínejte, ţe humor je součást ţivota. 19. Nikdy neuráţejte své dítě. 20. Ať dítě pocítí Vaši lásku. Příloha č. 9: Projekt minimalizace šikany ve škole 1. úvodní přednáška učitelŧm 2. vyuţití nabídky PČR přednáška a diskuse 3. vyuţití ţákovské konference na téma šikana 4. vlastní programy učitelŧ jednotlivých předmětŧ 5. tvořivá činnost ţákŧ CÍLE PROJEKTU Šikana je jev, který doprovází společnou výchovně vzdělávací činnost. Chceme být připraveni pouţívat takové metody, přístupy, techniky, abychom byli schopni šikanu včas objevit a následky minimalizovat. Budeme se snaţit vytvořit takové prostředí, ve kterém se šikaně nedaří. PŘÍPRAVA PROJEKTU 1. Sloţení realizačního týmu: školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, ŘŠ, ZŘŠ, školní psycholog. 2. Preventivně výchovná činnost ve třídě zejména efektivní komunikace, rozvíjení zdravých vztahŧ ve třídě, společné akce 3. Tvořivá činnost ostatních učitelŧ prezentace vlastních nápadŧ v rámci metodických orgánŧ, při jednáních pedagogické rady - inspirace pro ostatní 4 Porada koordinace aktivit jednotlivých učitelŧ. 5 Vytipování rizikových míst WC, šatny, hřiště, třída 6 Zmapování situace ve škole 7 Účinný ochranný reţim-dozory, schránka dŧvěry 8 Prevence ve výuce VO 9 Společné vzdělávání pedagogŧ SPOLUPRÁCE S RODIČI 1. Informace o projektu na třídních schŧzkách s rodiči 2. Vzájemné informace týkající se problému šikany podezření ze strany rodičŧ i vyučujících 3. Den otevřených dveří 4. Zpravodaj pro rodiče vyuţití internetových stránek školy, E - desky 5. Zajištění poradenské sluţby školní metodik prevence + výchovný poradce pro 1. a 2. st.

30 TŘÍDNICKÉ HODINY Činnosti rozvíjející pozitivní vztahy (besídky, narozeniny, ) Diskuse na téma: Co je a co není šikana Co je a co není bonzování Jakým zpŧsobem se zastat oběti Jak vhodným zpŧsobem vyhledat pomoc dospělého Další dle nápadŧ TU PREVENCE VE VÝUCE Vyhnout se následujícím metodám a technikám, které neúčelně vytvářejí a zvyšují napětí a následně vytvářejí potřebu u ţákŧ vybít si energii (na spoluţácích a školním majetku): Veřejné vyhlašování výsledkŧ písemných prací Nenaplněné hrozby, křik Ironizování, zesměšňování Nehlášené písemné práce Vytváření stresového prostředí při učení Negativní srovnávání jednotlivých ţákŧ a tříd ZÁKLADNÍ POSTUP U POČÁTEČNÍCH STÁDIÍ ŠIKANY 1. Jakékoliv náznaky šikany bereme váţně 2. Vedeme diskrétní rozhovor s obětí či informátorem 3. Zajistíme bezpečnost dětí 4. Najdeme vhodné svědky, nikdy nevyšetřujeme veřejně 5. Svoláme uţší realizační tým 6. Provedeme rozhovor s agresory, tak, aby se nemohli domluvit 7. Nedopustíme konfrontaci oběti s útočníky 8. Informujeme rodiče, neumoţníme konfrontaci rodičŧ oběti a útočníka 9. Pracujeme se třídou, kde k události došlo. AKTIVITY ŢÁKŦ 9. TŘÍD 1. Konference téma šikana 2. Vypracovat anketu pro ţáky niţších ročníkŧ zaměřenou na diagnostikování šikany 3. Pomocí této ankety zmapovat situaci ve škole 4. Výsledky zpracovat a zveřejnit 3. Vytvořit instruktáţní film pro první stupeň Co je a co není šikana 4. Úvaha: Dopad šikany na fyzické a psychické zdraví i ţivot oběti AKTIVITY ŢÁKŦ 8. TŘÍD 1. Vytvoření panelu postavme se šikaně 2. Natočení vlastního příběhu 3. Soudní proces podle nejlepšího příběhu 4. Fejeton Naše práva končí tam, kde začínají práva druhého 5. Skutková podstata trestných činŧ šikany

31 AKTIVITY ŢÁKŦ 7. TŘÍD 1. Natočení vlastního příběhu s tématikou šikany 2. V pracovním vyučování vytvořit puzzle pro první stupeň 3. Dokázat charakterizovat agresora a oběť 4. Zamyšlení nad dŧvody, které vedou ţáky k šikaně - diskusní pořad 5. Práce s internetem - události, které se staly AKTIVITY ŢÁKŦ 6. TŘÍD Vytvořit letáky s tématikou šikany, agrese, strachu Diskusní pořad Stát na straně dobra je výsadou silných a odváţných Natočení vlastního příběhu s danou tématikou Připravit názorné scénky pro ţáky 1. stupně s následnou soutěţí co bys udělal. AKTIVITY ŢÁKŦ 5. TŘÍD Čeho si na lidech ceníme komunikativní kruh Preventivní výchovné programy PČR Dramatická výchova naše třída uzel vztahŧ Škola v přírodě - kooperativní hry Aktivity se ţáky devátých tříd AKTIVITY ŢÁKŦ 4. TŘÍD Beseda na téma co je a co není šikana Vlastní slohové práce - šikana Jak se bránit proti šikaně Jak pomŧţu šikanu odhalit Výtvarná výchova komiks šikana Dramatická výchova - připravit názorné scénky na téma šikana a jak se zachovat AKTIVITY ŢÁKŦ 3. TŘÍD Jak poznám co je a není šikana Dramatická výchova názorné scénky na téma Šikana v okolí školy Vypracovat anketu na téma Šikana ve škole Práce se ţáky druhého ročníku Skládání puzzle Násilí ve škole Slohová práce Jak se zachováš. Výtvarné práce Šikana v okolí školy AKTIVITY ŢÁKŦ 2. TŘÍD Pravidla třídy - jak se k sobě vzájemně chováme Komunitní kruh otevřený rozhovor na témata týkající se mezilidských vztahŧ Jak se zachováš kdyţ -názorné scénky, (silný x slabý ) následná diskuse Vyuţití projektových dnŧ Hračky výchovný program PČR (šikana) Aktivity se ţáky 3. ročníkŧ Vyuţití mezipředmětových vztahŧ prvouka, čtení, tělesná výchova (vítězství-prohra, fair play jednání )

32 AKTIVITY ŢÁKŦ 1. TŘÍD Přednáška PČR s názvem Myška Dramatizace pohádek s tématem týrání dětí (Smolíček, Budulínek) Komunitní kruhy s tematikou upevňování kolektivu, vylučování z kolektivu, šikany, vysvětlování příčin sociálních a etnických rozdílŧ Dotváření příběhŧ na téma: jsem sám doma a. Společné sestavování pravidel chování ve třídě Tvorba obrázkŧ s těmito tématy VYMEZENÍ POJMU: ŠIKANA POCHÁZÍ Z FRANCOUZKÉHO SLOVA CHICANE,COŢ ZNAMENÁ ZLOMYSLNÉ OBTĚŢOVÁNÍ, TÝRÁNÍ, BYROKRATICKÉ LPĚNÍ NA LITEŘE PŘEDPISŦ. EXISTUJE PLYNULÝ PŘECHOD MEZI HRUBOU LEGRACÍ A BRUTALITOU JE PROTO OBTÍŢNÉ URČIT HRANICI. CO JE A NENÍ ŠIKANA: JE CÍLENÉ CHOVÁNÍ VŦČI JEDINCI ČI SKUPINĚ (= OBĚŤ) ZÁMĚREM JE OBĚŤ OHROZIT, PONÍŢIT, ZASTRAŠIT NEBO UBLÍŢIT JEDNÁ SE O OPAKOVANÉ, ČASTO DLOUHODOBÉ PŦSOBENÍ OBĚŤ SE MU NEUMÍ BRÁNIT AGRESOROVI ČI SKUPINĚ PŘINÁŠÍ USPOKOJENÍ BÝVÁ ČASTO DLOUHO UTAJENA KLASIFIKACE DRUHŦ ŠIKANY: Fyzická přímá aktivní bití, škrcení, věšení Fyzická nepřímá aktivní - pošle někoho, ničení věcí Fyzická pasivní nedovolí oběti, aby si sedla do lavice, nepustí oběť ze třídy Verbální aktivní přímá uráţky, zesměšňování Verbální aktivní nepřímá pomluvy, kresby Verbální pasivní přímá neodpovídá na pozdrav Verbální pasivní nepřímá spoluţáci se nezastanou oběti DIAGNOSTIKA ŠIKANY VE TŘÍDĚ: Nepřímá kaţdý ţák ohodnotí své spoluţáky ze dvou hledisek. Za jak vlivné je povaţuje a jak jsou mu sympatičtí Dotazník ke kaţdému jménu přiřadí nějakou vlastnost, pozitivní i negativní Pohádka děti popíší hlavní hrdiny, proč tak jednali Klasické dotazníky jaký má vztah dítě k tomu, kdyţ někdo někomu ubliţuje Kresba, projekce VÝVOJ ŠIKANY OD ODMÍTÁNÍ AŢ PO JEJÍ TOLERANCI: 1. Ostrakismus okrajový člen je neoblíben, neuznáván 2. Přitvrzování, manipulace a fyzická agrese (agresor se odreagovává) 3. Vytvoření jádra více útočníkŧ systematicky zpracovávají oběť

33 4. Většina přijímá normy agresorŧ 5. Totalita neboli dokonalá šikana, chybí pocit viny a soucitu DIAGNOSTIKA ŠIKANY Dotazník vlivu ţák ohodnotí své spoluţáky, za jak vlivné je povaţuje a jak jsou mu sympatičtí Ke kaţdému jménu ze seznamu připíše vlastnost, která dotyčného charakterizuje Pohádka charakterizuje, proč hrdinové jednali určitým zpŧsobem Kresba Projekce Klasický dotazník šikany SKUPINOVÁ DYNAMIKA ŠIKANY: pravděpodobnost výskytu agresivního jedince ve třídě je vysoká vysoká je pravděpodobnost výskytu dítěte se sklony stát se obětí chybí li skupina bezproblémových dětí nebo silný pozitivní jedinec, kteří strhnou beztvarý zbytek třídy, mŧţe být nastartován proces šikany CHARAKTERISTIKA AGRESORA: morální slepota více jak polovina agresivních dětí se podílí na šikaně sebestředná orientace časté prospěchové problémy TYPY AGRESORŦ: 1. hrubý primitivní - šikanuje tvrdě, nelítostně (brutalita rodičŧ) 2. slušný, narcistický - někdy skrytá forma sadismu (doma vojenský dril) 3. srandista ubliţuje pro zábavu ostatních (absence duchovních hodnot v rodině) KDO BÝVÁ ŠIKANOVÁN: viditelně bojácný jedinec slabá reaktivita v zátěţových situacích nemusí mít tělesný handicap (ale mŧţe např. obezita) snaţí se vzorně plnit poţadavky učitelŧ psychické znevýhodnění Příloha 10: Spolupráce se sdruţením Semiramis

34

35

36

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace IČO: 46773738 Sídlo: Lovosice,Mírová 225 410 02, zvs.lovosice@raz-dva.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více