VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392"

Transkript

1 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila školská rada na základě 168 písmene b zákona 561/2004 Sb. ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Čj.: 11/2010 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A 10 Změny: Číslo: Datum: Provedl:

2 OBSAH ČÁST I... 5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY... 9 ČÁST III PŘEHLED O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY PERSONÁLNÍ ÚDAJE ČÁST IV ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY ČÁST V ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Přehled klasifikace školy GRAF školní rok 2009/2010, I. pololetí Přehled klasifikace školy GRAF školní rok 2009/2010, II. pololetí Přehled klasifikace školy, školní rok 2009 / 2010, I. pololetí Přehled klasifikace školy, školní rok 2009/2010, II. pololetí Přehled klasifikace školy, školní rok 2009/2010, souhrn Přehled absence ČÁST VI ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Jednání s rodiči žáka ve školním roce 2009/ Zájmové kroužky Prevence patologických jevů DOKUMENTY PREVENCE ČÁST VII DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Studium v oblasti pedagogických věd Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohloubení odborné kvalifikace BOZP, PO, Hygiena apod Studium k prohloubení odborné kvalifikace ČÁST VIII DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Akce školní družiny Aktivity školy v oblasti ekologické výchovy Účast žáků na sportovních akcích Úspěchy ve sportovních soutěžích Akce školy Účast žáků na kulturních akcích OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE Olympiády a soutěže školní kola Olympiády a soutěže okresní kola Olympiády a soutěže krajská kola Účast v celostátních kolech soutěží Účast ve výtvarných soutěžích I. a II. stupeň ČÁST IX ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ČÁST X ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Rozbor činnosti za rok Magistrát Rozbor o činnosti za rok 2008 Školák - KÚ... 57

3 Rozbor o činnosti za rok 2008 VHČ ČÁST XI ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ČÁST XII ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČÁST XIII ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ČÁST XIV ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED NĚKTERÝCH UŽITÝCH ZKRATEK... 65

4 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, sídlo: Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392 Identifikátor zařízení: Adresa: Buzulucká 392, Teplice Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Statutární město Teplice IČO: náměstí Svobody 2, Teplice Vedení školy: Ředitelka: Mgr. Bc. Milena Hodková Statutární zástupkyně: Mgr. Jiřina Jelínková Zástupce I. stupeň: Mgr. Miroslav Cihelka Zástupce II. stupeň: Mgr. Jiřina Jelínková Školská rada: zřízena dne Jaromír Pospíšil předseda Petr Kovář za rodičovskou veřejnost Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová za pedagogy Telefon: Fax: Logo školy: CIV: Škola sdružuje: 1) Základní škola kapacita: 1180 žáků IZO: ) Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: ) Školní jídelna kapacita: 550 strávníků IZO: Počet žáků 752 Počet učitelů 46 Počet vychovatelek ŠD 4 Počet správních zaměstnanců 18 Školní družina Počet oddělení: 4 Počet žáků: 100 5

5 UNIE RODIČŮ Unie rodičů zřízena od roku předseda UR Příspěvek 1 žáka = 200 Kč 2000 Jaroslav Nejedlý Charakteristika školy Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392 má velmi dobrou pověst a tradici. Škola byla založena roku 1964 jako sídlištní, pavilonová škola. Ve školním roce 1980/1981 vznikla 1. třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů od 5. ročníku. Ve školním roce 1991/1992 byly ke škole začleněny speciální třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením a ve školním roce 2001/2002 byla otevřena první 6. třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Ve školním roce 2009/2010 se škola stala Centrem interaktivní výuky toto označení se uděluje školám, které podporují využívání moderních technologií ve výuce a rozvíjí metody a postupy práce s interaktivní tabulí SMART Board a dalšími moderními pomůckami, jako jsou hlasovací systémy či digitální jazykové laboratoře, způsobem, který zvyšuje aktivní roli žáka ve vyučovacím procesu. SMART Centrum interaktivní výuky je zároveň SMART Školou. Škola leží uprostřed rozlehlého areálu na okraji městské čtvrti Řetenice. Je tvořena 9 propojenými pavilony postavenými uprostřed zeleně s mnoha druhy křovin a stromů. Součástí školy je i velký sportovní areál, školní pozemky pro pěstitelské práce a nádvoří se stoly pro stolní tenis. Všechny tyto součásti školy jsou využívány při výuce, volnočasových aktivitách i k relaxaci žáků školy i dětí školní družiny. Každá třída školy má svou kmenovou třídu a pro výuku některých předmětů se využívají odborné učebny tři učebny výpočetní techniky, pro výuku cizích jazyků byla v březnu 2009 vybudována moderní jazyková laboratoř, odborná učebna hudební výchovy, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, malá a velká tělocvična, tři venkovní sportoviště, největší z nich bylo přebudováno r na moderní sportoviště s umělým trávníkem, žákovská a učitelská knihovna, skleník a další venkovní prostory s pravidelně udržovanou parkovou úpravou. Celý venkovní areál školy je využíván pro výuku i k oddechu o velké přestávce všemi žáky školy. Odpoledne je využíván dětmi během pobytu ve školní družině. Většina učeben školy prošla modernizací, která započala r a stále pokračuje. Učebny školy mají nový moderní nábytek a nejnovější keramické tabule. Postupně dochází k modernizaci jednotlivých kabinetů školy. Rekonstrukce elektroinstalace je prováděna postupně a celá škola včetně chodeb je vkusně vymalovaná. 6

6 Učební pomůcky obou stupňů školy jsou na vysoké úrovni, neustále se obnovují a modernizují. Tři počítačové učebny mají kapacitu 63 PC včetně žákovských míst a dochází k rozšíření jejich kapacity. Zasíťovány jsou všechny pavilony školy. Počítače ve všech učebnách jsou propojeny do sítě, žáci mají přístup k internetu a ve všech učebnách s PC je zabudovaná klimatizace. Škola disponuje 11 interaktivními tabulemi a pro výuku jsou využívány interaktivní učebnice. Interaktivní vyučování je uskutečňováno ve výuce prvního i druhého stupně školy. Interaktivně je vyučována matematika, informatika, chemie, přírodopis, český jazyk a cizí jazyky, dějepis, fyzika, zeměpis, volitelné předměty i výchovy. Touto formou je naplněna vize J.A. Komenského Škola hrou. Pro potřeby pedagogů a žáků jsou k dispozici dva kopírovací stroje. Škola je provozně zajištěna dotacemi zřizovatele, které umožňují bezproblémový provoz školy. Investiční akce jsou předem projednány se zřizovatelem a zřizovatel finančně zajišťuje i nákup učebních pomůcek z těchto prostředků počítačové vybavení, interaktivní tabule. Z provozních prostředků umožňuje i nákup některých jazykových učebnic a jiných didaktických pomůcek. Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon, zavedení školských rad, nový zákoník práce a zejména Rámcový vzdělávací program, dle kterého byl postupně zpracováván Školní vzdělávací program školy. Od školního roku 2007/2008 učíme podle tohoto programu. Školní vzdělávací program zahrnuje vzdělávací potřeby všech žáků a přispívá k jejich osobnostnímu růstu. Zahájili jsme výuku anglického jazyka pro všechny žáky od 1. tříd. Ve vyučovacích hodinách jsou uplatňovány moderní metody práce se žáky, skupinové práce, projektové vyučování, diskuse, kladení a následné řešení problémových otázek, didaktické hry. Snahou je nevolit učivo pouze v závislosti na učebnici, ale nechávat prostor pro zkušenosti a znalosti žáků. Učivo je propojováno s praktickými možnostmi života. Velký důraz je kladen na tvořivou a klidnou atmosféru ve třídě, na spolupráci mezi žáky, na citlivý individuální přístup učitele, na uvádění učiva do souvislostí, na zařazování projektových metod a mezipředmětových vztahů, na rozvoj odpovědnosti a samostatnosti žáků. Prioritou školy je zachovat třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, jako nástroje péče o rozvoj nadaných a talentovaných žáků. Výuka v těchto třídách má již tradici a máme i léty praxe ověřený způsob výuky, zkušený a aktivní pedagogický sbor. Rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů vnímáme v širších souvislostech, jako je rozvoj intelektuálních schopností, rozvoj tvořivosti, představivosti, rozvoj logického i abstraktního myšlení. Jde nám o rozvoj osobnostních rysů žáků jako je vytrvalost, pracovitost, systematičnost, schopnost řešit úkoly. Aplikace získaných matematických a přírodovědných dovedností je základem pro jejich uplatnění při studiu přírodovědných i společenských oborů na středních a vysokých školách. 7

7 Rozšířenou výukou informatiky u žáků rozvíjíme především praktické dovednosti při práci s počítačem, práci s textovým a tabulkovým editorem na úrovni pokročilého uživatele, stejně tak i práce s digitální fotografií a videem, prezentačními programy a prezentací vlastní tvorby. O tyto třídy je obrovský zájem ze strany rodičů a žáků. Tento zájem převyšuje kapacitní možnosti školy. Snažíme se nabízet stále bohatý počet volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů a tím zvyšovat možnosti výběru dle zájmů, nadání, talentu, potřeb a budoucího zaměření žáků. V rámci další školní činnosti je žákům nabízena práce v zájmových kroužcích - sportovních, uměleckých, jazykových, počítačových i poznávacích. Škola se dlouhodobě zaměřuje na projekty v oblasti ekologie sběr a třídění druhotných surovin (sběr starého papíru, PET lahví, PET víček, kaštanů). Dále uskutečňujeme praktické ekologické programy pro žáky Putování s řekou Bílinou, Sledování klimatu lokality Řetenice, Vodní putování, Monitoring spotřeby elektrické energie školy. V rámci mezinárodní spolupráce jsme navázali spolupráci se zahraničními školami v oblasti ekoaktivit. Snažíme se výchovně působit na celou osobnost žáků rozum, cit a citlivost, návyky společenského chování, hrdost na školu. Cílem všech, nejen vedení školy a pedagogů, je spoluvytváření bezpečného školního prostředí. V dubnu 2010 se konal 1. SMART Klub v ústeckém kraji. 8

8 Část II. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VACÍ PROGRAMY ŠKOLY Název Č.j. datum schválení MŠMT ČR Ročník/Třída Základní škola 16847/96-2 s platností od , 9. Zvláštní škola 22980/97-22 s platností od Rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných 21968/96-22 s platností od předmětů Rozšířené vyučování informatiky a výpočetní 16845/ s platností od techniky ŠVP podle RVP ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká 392 Platný od ; V červnu 2007 byl dokončen Školní vzdělávací program podle RVP ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká 392, na jehož vypracování se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci naší školy. První práce na tomto dokumentu započaly již v březnu

9 Příjmení, jméno, titul Část III. PŘEHLED O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje předmětům Další vzdělání, Vyuč. úvazek let Ú - pro předměty O P N specializace celkem Baborová Zlatuše, Mgr. U 12 M, Inf. Ivt ICT 19 Barabášová Kateřina, Mgr. U 22 I.stup.- HV, VV VV, Hv 22 Bártíková Alena, Mgr. U 44 I.stup.,Z I.stupeň 15 Metodik primární Beranová Kateřina U 20 Čj, Ov / Čj, Ov, Rv, VP prevence 22 Bindr Jiří, Mgr. U 19 M, Tp Pč, Ivt, M ICT 20 Borusíková Jana, Mgr. U 26 Vv, Rj, Aj D, Aj, Vv Boušová Kamila, Mgr. U 19 I.stup. I.stup. Metodik I. stup. 22 Kurz Aj pro ZŠ; čl. Brázdová Iva, Mgr. U 38 Čj, D Aj Aj, Čj okr. komise Aj 22 Člen. okr. komise Buřičová Stanislava, Mgr. U 46 Čj, D Čj Čj 8 Kurz Nj pro učit. Butkovičová Lenka, Mgr. U 20 I.stup. Nj I. stupeň, Nj Nj 22 Cihelka Miroslav, Mgr. ZŘ 33 I.stup.- Vv Hv 9 Černucká Veronika, Mgr. Bc. U 8 Čj, ZSV I. stupeň 22 Červená Eva U 16 I. stupeň / I. stupeň student PF 22 De Filippová Eva U 37 I.stup. / I.stupeň 22 Dragoun Karel U 10 TSUUP / TSUUP 9 Dragounová Božena U 37 TSUUP / TSUUP 19 Eisner Petr U 4 Čj, Tv / Čj, Tv. VkZ, VP Student PF 22 Erlebach Karel, Mgr. U 53 Ch, Př, Pp Ch, Př, Pč, VP 14 Fousková Heda, Mgr. U 2 Aj, Čj Aj, Čj 22 Kurz Aj pro učit. Hanousková Irena, Mgr. U 3 I.stup., spec.ped. I.stupeň, Aj Aj; mezin.certif. 22 Haschkeová Miluše, Mgr. U 22 I.stup. I.stupeň 22 Volba Volba povolání; Hodková Milena, Mgr.Bc. ŘŠ 31 D, Pg povolání D, VP škols. managem. 5 10

10 Hoffmannová Kateřina,Mgr. U 2 I.stup. I.stupeň 22 Hradilová Martina, Mgr. U 10 TSUUP * MD, RD 0 Hrdinová Alena, Mgr. U 19 I.stup. I.stupeň 22 Hrubá Ludmila, Mgr. U, VP 11 Čj, Nj, Ov, Šj, Výchovné Čj, Španěl. Nj poradenství VkZ 19 Jančárková Iveta, Mgr. U 17 M, Z Z, M, VP 22 Jelínková Jřina, Mgr. ZŘ 37 CH, Př Př Koordin. ŠVP 9 Gaislerová Gabriela U 4 Čj, Tv, Rv / * MD, RD Student PF 0 Kocourková Jitka, Mgr. U 37 M, Vv M, Vv, VP 22 Člen okr. a kraj. Kolářová Květa, Mgr. U 25 M, F F, M komise F 22 Kopřiva Josef, Mgr.Bc. U 9 Př, Ch Př, Ch Škols. managem. 22 Lesková Zdeňka, Mgr. U 32 Čj, Vv Čj 15 Linhartová Helena, Mgr. U 44 Bi, Tv Pč, Př, Pří, Rv 16 Macíková Veronika, Mgr. U 5 I.stup.-Tv I.stupeň, Aj 22 Miličevič Miloš U 1 D - Z D, Z Student PF 16 Nesvorná Michaela, Mgr. U 13 I. stup.-vv, Spec. I.stupeň 22 Pacáková Jana, Mgr. U 14 I.stup. - Vv *MD, RD 0 Výchovná Pelcová Dana, Mgr. U 9 I.stup.- Vv I.stupeň poradkyně pro I. st. 20 Pešková Jaroslava, Mgr.Bc. U 10 I.stup.,spec.ped. *MD, RD Logoped. náprava 0 Puflerová Jana U 7 Aj, Rv / * MD, RD 0 Růžková Marcela, Mgr. U 25 I. stup.,aj I.stupeň, Aj Aj 1.-3.st. 22 Skřivánková Lucie, Mgr. U 6 Z, Ov *MD, RD 0 Slámová Jarmila U 15 Tv, D, Rv / Tv, D, Rv, VkZ, VP Zdravotník školy 22 Stehlíková Blanka, Mgr. U 41 Tv-Rj Tv, Nj 18 Stehlíková Klára U 9 I. stup. / *MD, RD 0 Strahlheimová Jitka, Mgr.Bc. U 19 I. stupeň I. stupeň 11 Metodik I. stup., koordinátor ŠVP, škols. managem Sůvová Jitka, Mgr. U 27 I. stupeň I. stupeň 22 22

11 Šišková Zdena U 23 TSUUP / TSUUP 22 Štarková Michaela, Mgr. U 15 I.stup.-Vv *MD, RD 0 Tesařová Hana, Mgr. U 5 Aj-Nj / *MD, RD 0 Tykvová Markéta, Mgr.Ing. U 9 M-Aj M, Aj 22 Ulrichová Jiřina, Mgr. U 16 Z-D *MD, RD 22 Kr.koor. Klokana, člen Váchová Iva, RNDr. U 22 M-Bi M, Př kraj.komise MO 22 Vaňková Danuše, Mgr. U 53 M-F M, F okr. met.- M 10 Kristová Markéta, Mgr. U 3 Nj, D, Aj Nj, Aj, D 22 Vochová Lenka, Mgr. U 8 Aj, Vv Aj, Vv 22 * MD = mateřská dovolená, RD = rodičovská dovolená VP = volitelný předmět v daném ročníku 12

12 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy CELKEM % do 35 let % do 45 let % do 55 let % do důchodu % SD % CELKEM % x Složení pedagogického sboru dle věku Ženy Muži do 35 let do 45 let do 55 let do důchodu SD CELKEM Složení pedagogického sboru dle věku 7% 22% 20% 22% 30% do 35 let do 45 let do 55 let do důchodu SD 13

13 Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Střední odborné % Střední všeobecné % Vyšší odborné % Vysokoškolské % CELKEM % včetně mateřských a rodičovských dovolených Složení pedagogického sboru dle dosaženého vzdělání Střední odborné Střední všeobecné Vyšší odborné Vysokoškolské Složení pedagogického sboru dle dosaženého vzdělání Ženy Muži Střední odborné Střední všeobecné Vyšší odborné Vysokoškolské 14

14 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci CELKEM % Učitel 1. stupně ZŠ % Učitel 2. stupně ZŠ % Vychovatel % CELKEM % Složení pedagogického sboru podle kvalifikovanosti Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci 5 0 Učitel 1. stupně ZŠ Učitel 2. stupně ZŠ Vychovatel Počet nových absolventů učitelského studia, kteří nastoupili během školního roku, počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Nastoupilo nových absolventů Nastoupilo ostatních učitelů Odešlo učitelů MD RD Důchodci, odborně a pedagogicky nezpůsobilí, studující, případně zájemci o dálkové studium Počet důchodců pedagogických pracovníků Počet odborně a pedag. nezpůsobilých pedagog. pracovníků Počet zájemců o dálkové studium na PF Počet již studujících pedagogických pracovníků

15 Přehled výuky předmětů z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti a) první stupeň Třída Celkem Pedagogická a odborná způsobilost hodin Ú % O % P % N % Celkem první stupeň b) druhý stupeň Předmět Celkem hodin Pedagogická a odborná způsobilost Ú % O % P % N % Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Rodinná výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti Informatika VP Základy cizího jazyka Celkem druhý stupeň ZŠ celkem Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze pedagogická, N nevyhovující c) speciální třídy Třída Celkem Pedagogická a odborná způsobilost hodin Ú % O % P % N % Celkem spec. třídy

16 Část IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Přehled o počtu ročníků a počtu žáků školy Ročník Počet tříd v Celkem žáků Z toho dívek ročníku v ročníku CELKEM Poznámka: 7. a 8. třída TSUUP byly spojeny do jednoho ročníku. Přehled o počtu žáků v daných ročnících: stav k (S3-01) Přehled vycházejících žáků 2009 / 2010 do: Osmiletých gymnáziích: 1 Čtyřletých gymnáziích: 29 Středních odborných školách: 40 Středních odborných učilištích: 14 Praktických školách: 0 Nezařazen vinou rodičů: 0 Celkem: 84 Celkem vycházejících a umístěných žáků k : 9. ročník ročník 0 7. ročník 0 5. ročník 1 Integrace postižených žáků dyslektická náprava 17 počet integrovaných žáků na I. stupni: 5 počet integrovaných žáků na II. stupni: 11 tělesně postížení I. stupeň 1 17

17 Zápis ve školním roce 2009/2010 Zapsáno 96 Přijato Nepřijato 92 4 Odkladů Přešli do jiné ZŠ Přijatých do 1. třídy Přijato 92 Nepřijato 4 Odkladů 11 Přešli do jiné ZŠ 10 Přijatých do 1. tříd 71 Přijímací řízení do 6. tříd s rozšířenou výukou /20 /2011 Přihlášeno 69 z 5. tříd naší školy z jiné školy Přijato do M Přijato do IVT Nepřijato Přijato do M Přijato do IVT Nepřijato

18 Přijímací řízení do 6. tříd žáci 5. tříd naší školy 25% 37% 38% Přijato do M Přijato do IVT Nepřijato Přijímací řízení do 6. tříd žáci 5. tříd z jiné školy 0% 18% 82% Přijato do M Přijato do IVT Nepřijato 19

19 Část V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Přehled klasifikace školy GRAF školní rok 2009/2010, I. pololetí Průměr na třídu 1. pololetí 2009/2010 2,50 2,00 průměr 1,50 1,00 0,50 0,00 9.E 9.C 9.B 9.A 8.E 8.D 8.C 8.B 8.A 7.E 7.C 7.B 7.A 6.D 6.C 6.B 6.A 5.C 5.B 5.A 4.C 4.B 4.A 3.D 3.C 3.B 3.A 2.C 2.B 2.A 1.D 1.C 1.B 1.A Průměrná známka z předmětu 1. pololetí 2009/2010 3,00 2,50 2,00 Průměr 1,50 1,00 0,50 0,00 Chování Český jazyk a literatura Angický jazyk Německý jazyk Vlastivěda Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Přírodopis Tělesná výchova Přírodověda Prvouka Pracovní činnosti Rodinná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Základy anglického jazyka Základy německho jazyka Informatika a výpočetní technika Rýsování Výchova ke zdraví Základy španělského jazyka Angličtina hravě Čeština hravě Ekologie Objevujeme svět Sportovní hry Volba povolání Konverzace v anglickém jazyce Architektura ČR v kostce Cesta po světadílech Zahradní architektura 20

20 Přehled klasifikace školy GRAF školní rok 2009/2010, II. pololetí Průměr na třídu 2. pololetí 2009/2010 3,00 2,50 2,00 průměr 1,50 1,00 0,50 0,00 9.E 9.C 9.B 9.A 8.E 8.D 8.C 8.B 8.A 7.E 7.C 7.B 7.A 6.D 6.C 6.B 6.A 5.C 5.B 5.A 4.C 4.B 4.A 3.D 3.C 3.B 3.A 2.C 2.B 2.A 1.D 1.C 1.B 1.A Průměrná známka z předmětu 2. pololetí 2009/2010 3,00 2,50 2,00 Průměr 1,50 1,00 0,50 0,00 Chování Český jazyk a literatura Angický jazyk Německý jazyk Vlastivěda Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Přírodopis Tělesná výchova Přírodověda Prvouka Pracovní činnosti Rodinná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Základy anglického jazyka Základy německho jazyka Informatika a výpočetní technika Rýsování Výchova ke zdraví Základy španělského jazyka Angličtina hravě Čeština hravě Ekologie Objevujeme svět Sportovní hry Volba povolání Konverzace v anglickém jazyce Architektura ČR v kostce Cesta po světadílech Zahradní architektura 21

21 Přehled klasifikace školy, školní rok 2009 / 2010, I. pololetí 22

22 Přehled klasifikace školy, školní rok 2009/2010, II. pololetí 23

23 Přehled klasifikace školy, školní rok 2009/2010, souhrn 24

24 Ocenění školy v celorepublikovém testování znalostí SCIO 25

25 Přehled absence Průměrná absence na žáka 1. pololetí 2009/ ,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 průměr 40,00 20,00 0,00 9.E 9.C 9.B 9.A 8.E 8.D 8.C 8.B 8.A 7.E 7.C 7.B 7.A 6.D 6.C 6.B 6.A 5.C 5.B 5.A 4.C 4.B 4.A 3.D 3.C 3.B 3.A 2.C 2.B 2.A 1.D 1.C 1.B 1.A Průměrná absence na žáka 2. pololetí 2009/ ,00 250,00 200,00 150,00 100,00 průměr 50,00 0,00 9.E 9.C 9.B 9.A 8.E 8.D 8.C 8.B 8.A 7.E 7.C 7.B 7.A 6.D 6.C 6.B 6.A 5.C 5.B 5.A 4.C 4.B 4.A 3.D 3.C 3.B 3.A 2.C 2.B 2.A 1.D 1.C 1.B 1.A 26

26 Část VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Výchovná opatření / pololetí 2. pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy dvojka z chování trojka z chování 1 0 pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy Výchovná opatření ve školním roce 2009/ pololetí 2. pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele 20 důtka ředitele školy dvojka z chování trojka z chování pochvala třídního učitele 0 28 pochvala ředitele školy 27

27 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Jednání s rodiči žáka ve školním roce 2009/2010 školní rok počet jednání s rodiči důvod jednání - chování/neprospěch počet I.stupeň chování - přestupky proti školnímu řádu í/2010 pohovor s rodiči prospěch 2 II.stupeň chování - přestupky proti školnímu řádu /2010 pohovor s rodiči prospěch 2 CELKEM 28 chování - přestupky proti školnímu řádu 28 Celkový počet jednání s rodiči žáka ve školním roce 2009/2010 byl celkem 28, z toho 9 jednání proběhlo na I.stupni a 19 jednání na II.stupni. Projednáváno bylo chování jednotlivých žáků (časté přestupky proti základním pravidlům školního řádu, kázeň žáků při hodinách, častá a opakovaná nepřipravenost na vyučování, vandalismus - ničení zařízení třídy, hrubé chování žáka vůči spolužákům i vyučujícím). Důvody jednání výchovné komise Chování - I. stupeň Prospěch - I. stupeň Chování - II. stupeň Prospěch - II. stupeň Pohovor s rodiči 32% I. stupeň II. stupeň 68% 28

28 Zájmové kroužky Zaměření kroužku Vedoucí Počet Počty dětí kroužků Aerobic Červená E Basketbal, florbal Stehlíková Bl Cvičení z matematiky Váchová I Cyklistický kroužek Strahlheimová J., Nesvorná M Dyslektická náprava Hanousková I. 6 1 Flétnička Pešková J Florbal Váchová I Florbal - reprezentace Slámová J Florbal, basketbal Eisner P Fotbal Slámová J Fyzikální kroužek Kolářová K Interaktivní kroužek Strahlheimová J Kytarový De Filippová E. 9 1 Logopedická náprava Hanousková I MA pro nadané žáky Macíková V. 6 1 Mat. fyz. seminář Vaňková D. 9 1 Mladí novináři Černucká V. 8 1 Mladý zdravotník Hrdinová A Pěvecký De Filippová E., Boušová K Příroda a já Hoffmannová K. 8 1 Sportovní hry Macíková V Sportovní hry Nesvorná M Sportovní hry nadaní žáci Pelcová D Výtvarné činnosti Butkovičová L Výtvarný kroužek Sůvová J CELKEM ŽÁKŮ Prevence patologických jevů AKCE DATUM TŘÍDY ŽÁKŮ AJAX projekt k dopravní výchově ve spolupráci s Policií ČR říjen červen 2009/ třídy 78 Hrou proti AIDS interaktivně ročníky 81 Beseda s dospívajícími dívkami ročníky 42 Červená stužka charitativní sbírka boj proti AIDS celá škola 757 Policie ČR: Šikana třídy 48 Fond Sidus sbírka na pomoc dětem v nemocnicích celá škola 752 Projekt Zdravé zuby celoročně I. stupeň 413 Sbírka pro zvířata v útulku prosinec I. stupeň 24 Zimní cvičení v přírodě Komáří vížka třídy 48 Policie ČR: Dopravní výchova BESIP Projekt Ovoce do škol od I. stupeň 356

29 Dopravní hriště Prosetice Dotazník Sociálně-patologické jevy v 1. pololetí 2009/2010 Městská policie protidrogová prevence ŠD 100 březen celá škola 752 duben - květen třída Hlídka mladých zdravotníků I. stupeň 6 Přednáška městské policie drogy ročníky 82 BESIP Novosedlický dopraváček B 4 Úřad práce ročníky 85 Cvičení v přírodě II. stupeň Podíl jednotlivých tříd na patologických jevech 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 6.D 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 8.D 9.A 9.B 9.C Podíl jednotlivých patologických jevů 9% 3% 2% 2% 1% 2% 7% 4% 38% 32% přichází pozdě na vyučování zapomíná žákovskou knížku zapomíná domácí úkoly zapomíná pomůcky na vyučování mluví bez hlášení, vykřikuje ruší výuku nevhodnými projevy je nepozorný nepracuje chová se nevhodně ke spolužákům chová se nevhodně k vyučujícím 30

30 Dokumenty prevence 1. Minimální preventivní program školy Osnova: 1. Úvod 2. Cíle MPP 3. Realizace MPP 4. Nadstavbové aktivity v rámci školy 5. Volnočasové aktivity pořádané školou 6. Akce školy 7. Materiálové zabezpečení MPP, spolupráce s jinými organizacemi 2. Školní preventivní strategie Osnova: 1. Úvod 2. Popis výchozího stavu problematiky 3. Cíle ŠPS, vymezení cílové populace 4. Realizace ŠPS, metody a formy práce 5. Nadstavbové aktivity v rámci školy 6. Spolupráce s rodiči 7. Materiálové zabezpečení, spolupráce s jinými organizacemi 8. Přílohy Přehled legislativy pro ŠPS Co dělat, když 3. Dotazník šikana na škole 4. Charta proti šikanování 5. Petice proti násilí a šikaně ve škole 6. Informační letáky pro rodiče Možné znaky šikanování pro rodiče šikanovaných žáků Jak chránit své dítě před šikanou Rady pro rodiče oběti Rady pro rodiče agresorů 31

31 Část VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Studium v oblasti pedagogických věd Pracovník Vysoká škola Obor Ročník Termín dokončení Eisner Petr UJEP Ústí n/l Čj+Tv /2014 Červená Eva UJEP Ústí n/l I. stupeň /2012 Miličevič Miloš UJEP Ústí n/l D + Z /2010 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Pracovník Druh studia Zaměření Mgr. Bc. J. Strahlheimová Brána jazyků otevřená Aj začátečníci Mgr. J. Sůvová Brána jazyků otevřená Aj začátečníci Mgr. K. Hoffmannová Brána jazyků otevřená Aj začátečníci Mgr. Kamila Boušová MEJA Aj I. stupeň Mgr.Jiří Bindr TUL Liberec Rozšiřující studium informatiky RNDr. Iva Váchová Školení koordinátorů ŠVP Koordinátor ŠVP II. stupeň Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová Školení koordinátorů ŠVP Koordinátor ŠVP I. stupeň Studium k prohloubení odborné kvalifikace BOZP, PO, Hygiena apod. Pracovník Druh školení Počet kurzů Mgr.Bc.M.Hodková ŘŠ Evropské peníze do škol 2 Mgr.M.Cihelka ZŘ Bakaláři - Matrika 1 Mgr.M.Cihelka ZŘ Škola očima zástupce ŘŠ 1 Studium k prohloubení odborné kvalifikace PŘEDMĚT POČET ZAMĚŘENÍ KURZŮ PRACOVNÍK Pedagog. a psychol. 1 Poruchy plynulosti řeči u dětí a žáků Mgr. I. Hanousková 1 Specifické poruchy učení Mgr. I. Hanousková Prevence 1 Metodici prevence Bc. K. Beranová ICT 1 Prvouka 3 SMART Board E. Červená 1 Interaktivní tabule celodenní školení Mgr. J. Sůvová 1 Interaktivní tabule školení lektorů Mgr. Z. Baborová Mgr. Bc. J. Kopřiva Educa kurzy ICT v matematice Mgr. Ing. M. Tykvová Mgr. V. Macíková Mgr. J. Bindr ICT v českém jazyce Mgr. I. Hanousková Mgr. V. Macíková Mgr. H. Fousková Multimedia Mgr. I. Hanousková Mgr. V. Macíková Mgr. K. Hoffmannová MS Office Excel Mgr. I. Hanousková Mgr. V. Macíková MS Office Outlook + Internet Explorer Mgr. I. Hanousková 32

32 Mgr. V. Macíková Mgr. K. Hoffmannová Stavba PC a správa sítí Mgr. V. Macíková Mgr. I. Hanousková ICT v přírodních vědách Mgr. K. Hoffmannová Projektové cykly a administrace projektů Mgr. V. Macíková Nakladatelství Fraus 2 Interaktivní učebnice I. + II. stupně učitelé I. a II. st. Nakladatelství Jak poznávat svět 1 Didaktis Jak na matematiku Český jazyk 2 Splývavé čtení Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová Mgr. J. Sůvová Ekologie 1 Kapradí 2009 Mgr. K. Hoffmannová 1 Seminář programu Ekoškola Mgr. K. Hoffmannová Cizí jazyk 2 Metodický seminář on-line e-twinning partnerství škol Mgr.V.Macíková 1 Metodika angličtiny na I. stupni ZŠ Mgr. M. Růžková Chemie 2 Pokusy v chemii Mgr. Bc. J. Kopřiva Zeměpis 1 Den geografie Mgr. I. Jančárková 1 Zeměpis hrou Mgr. I. Jančárková Dějepis 1 Jak učit o komunismu M. Miličevič Hudební výchova 1 Inspirace v Hv na ZŠ Mgr. M. Cihelka Školní družina 1 Manažerské řízení ŠD Lída Oudesová 33

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 / 2009 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více