VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392"

Transkript

1 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila školská rada na základě 168 písmene b zákona 561/2004 Sb. ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Čj.: 11/2010 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A 10 Změny: Číslo: Datum: Provedl:

2 OBSAH ČÁST I... 5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY... 9 ČÁST III PŘEHLED O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY PERSONÁLNÍ ÚDAJE ČÁST IV ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY ČÁST V ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Přehled klasifikace školy GRAF školní rok 2009/2010, I. pololetí Přehled klasifikace školy GRAF školní rok 2009/2010, II. pololetí Přehled klasifikace školy, školní rok 2009 / 2010, I. pololetí Přehled klasifikace školy, školní rok 2009/2010, II. pololetí Přehled klasifikace školy, školní rok 2009/2010, souhrn Přehled absence ČÁST VI ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Jednání s rodiči žáka ve školním roce 2009/ Zájmové kroužky Prevence patologických jevů DOKUMENTY PREVENCE ČÁST VII DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Studium v oblasti pedagogických věd Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohloubení odborné kvalifikace BOZP, PO, Hygiena apod Studium k prohloubení odborné kvalifikace ČÁST VIII DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Akce školní družiny Aktivity školy v oblasti ekologické výchovy Účast žáků na sportovních akcích Úspěchy ve sportovních soutěžích Akce školy Účast žáků na kulturních akcích OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE Olympiády a soutěže školní kola Olympiády a soutěže okresní kola Olympiády a soutěže krajská kola Účast v celostátních kolech soutěží Účast ve výtvarných soutěžích I. a II. stupeň ČÁST IX ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ČÁST X ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Rozbor činnosti za rok Magistrát Rozbor o činnosti za rok 2008 Školák - KÚ... 57

3 Rozbor o činnosti za rok 2008 VHČ ČÁST XI ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ČÁST XII ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČÁST XIII ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ČÁST XIV ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED NĚKTERÝCH UŽITÝCH ZKRATEK... 65

4 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, sídlo: Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392 Identifikátor zařízení: Adresa: Buzulucká 392, Teplice Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Statutární město Teplice IČO: náměstí Svobody 2, Teplice Vedení školy: Ředitelka: Mgr. Bc. Milena Hodková Statutární zástupkyně: Mgr. Jiřina Jelínková Zástupce I. stupeň: Mgr. Miroslav Cihelka Zástupce II. stupeň: Mgr. Jiřina Jelínková Školská rada: zřízena dne Jaromír Pospíšil předseda Petr Kovář za rodičovskou veřejnost Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová za pedagogy Telefon: Fax: Logo školy: CIV: Škola sdružuje: 1) Základní škola kapacita: 1180 žáků IZO: ) Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: ) Školní jídelna kapacita: 550 strávníků IZO: Počet žáků 752 Počet učitelů 46 Počet vychovatelek ŠD 4 Počet správních zaměstnanců 18 Školní družina Počet oddělení: 4 Počet žáků: 100 5

5 UNIE RODIČŮ Unie rodičů zřízena od roku předseda UR Příspěvek 1 žáka = 200 Kč 2000 Jaroslav Nejedlý Charakteristika školy Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392 má velmi dobrou pověst a tradici. Škola byla založena roku 1964 jako sídlištní, pavilonová škola. Ve školním roce 1980/1981 vznikla 1. třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů od 5. ročníku. Ve školním roce 1991/1992 byly ke škole začleněny speciální třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením a ve školním roce 2001/2002 byla otevřena první 6. třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Ve školním roce 2009/2010 se škola stala Centrem interaktivní výuky toto označení se uděluje školám, které podporují využívání moderních technologií ve výuce a rozvíjí metody a postupy práce s interaktivní tabulí SMART Board a dalšími moderními pomůckami, jako jsou hlasovací systémy či digitální jazykové laboratoře, způsobem, který zvyšuje aktivní roli žáka ve vyučovacím procesu. SMART Centrum interaktivní výuky je zároveň SMART Školou. Škola leží uprostřed rozlehlého areálu na okraji městské čtvrti Řetenice. Je tvořena 9 propojenými pavilony postavenými uprostřed zeleně s mnoha druhy křovin a stromů. Součástí školy je i velký sportovní areál, školní pozemky pro pěstitelské práce a nádvoří se stoly pro stolní tenis. Všechny tyto součásti školy jsou využívány při výuce, volnočasových aktivitách i k relaxaci žáků školy i dětí školní družiny. Každá třída školy má svou kmenovou třídu a pro výuku některých předmětů se využívají odborné učebny tři učebny výpočetní techniky, pro výuku cizích jazyků byla v březnu 2009 vybudována moderní jazyková laboratoř, odborná učebna hudební výchovy, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, malá a velká tělocvična, tři venkovní sportoviště, největší z nich bylo přebudováno r na moderní sportoviště s umělým trávníkem, žákovská a učitelská knihovna, skleník a další venkovní prostory s pravidelně udržovanou parkovou úpravou. Celý venkovní areál školy je využíván pro výuku i k oddechu o velké přestávce všemi žáky školy. Odpoledne je využíván dětmi během pobytu ve školní družině. Většina učeben školy prošla modernizací, která započala r a stále pokračuje. Učebny školy mají nový moderní nábytek a nejnovější keramické tabule. Postupně dochází k modernizaci jednotlivých kabinetů školy. Rekonstrukce elektroinstalace je prováděna postupně a celá škola včetně chodeb je vkusně vymalovaná. 6

6 Učební pomůcky obou stupňů školy jsou na vysoké úrovni, neustále se obnovují a modernizují. Tři počítačové učebny mají kapacitu 63 PC včetně žákovských míst a dochází k rozšíření jejich kapacity. Zasíťovány jsou všechny pavilony školy. Počítače ve všech učebnách jsou propojeny do sítě, žáci mají přístup k internetu a ve všech učebnách s PC je zabudovaná klimatizace. Škola disponuje 11 interaktivními tabulemi a pro výuku jsou využívány interaktivní učebnice. Interaktivní vyučování je uskutečňováno ve výuce prvního i druhého stupně školy. Interaktivně je vyučována matematika, informatika, chemie, přírodopis, český jazyk a cizí jazyky, dějepis, fyzika, zeměpis, volitelné předměty i výchovy. Touto formou je naplněna vize J.A. Komenského Škola hrou. Pro potřeby pedagogů a žáků jsou k dispozici dva kopírovací stroje. Škola je provozně zajištěna dotacemi zřizovatele, které umožňují bezproblémový provoz školy. Investiční akce jsou předem projednány se zřizovatelem a zřizovatel finančně zajišťuje i nákup učebních pomůcek z těchto prostředků počítačové vybavení, interaktivní tabule. Z provozních prostředků umožňuje i nákup některých jazykových učebnic a jiných didaktických pomůcek. Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon, zavedení školských rad, nový zákoník práce a zejména Rámcový vzdělávací program, dle kterého byl postupně zpracováván Školní vzdělávací program školy. Od školního roku 2007/2008 učíme podle tohoto programu. Školní vzdělávací program zahrnuje vzdělávací potřeby všech žáků a přispívá k jejich osobnostnímu růstu. Zahájili jsme výuku anglického jazyka pro všechny žáky od 1. tříd. Ve vyučovacích hodinách jsou uplatňovány moderní metody práce se žáky, skupinové práce, projektové vyučování, diskuse, kladení a následné řešení problémových otázek, didaktické hry. Snahou je nevolit učivo pouze v závislosti na učebnici, ale nechávat prostor pro zkušenosti a znalosti žáků. Učivo je propojováno s praktickými možnostmi života. Velký důraz je kladen na tvořivou a klidnou atmosféru ve třídě, na spolupráci mezi žáky, na citlivý individuální přístup učitele, na uvádění učiva do souvislostí, na zařazování projektových metod a mezipředmětových vztahů, na rozvoj odpovědnosti a samostatnosti žáků. Prioritou školy je zachovat třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, jako nástroje péče o rozvoj nadaných a talentovaných žáků. Výuka v těchto třídách má již tradici a máme i léty praxe ověřený způsob výuky, zkušený a aktivní pedagogický sbor. Rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů vnímáme v širších souvislostech, jako je rozvoj intelektuálních schopností, rozvoj tvořivosti, představivosti, rozvoj logického i abstraktního myšlení. Jde nám o rozvoj osobnostních rysů žáků jako je vytrvalost, pracovitost, systematičnost, schopnost řešit úkoly. Aplikace získaných matematických a přírodovědných dovedností je základem pro jejich uplatnění při studiu přírodovědných i společenských oborů na středních a vysokých školách. 7

7 Rozšířenou výukou informatiky u žáků rozvíjíme především praktické dovednosti při práci s počítačem, práci s textovým a tabulkovým editorem na úrovni pokročilého uživatele, stejně tak i práce s digitální fotografií a videem, prezentačními programy a prezentací vlastní tvorby. O tyto třídy je obrovský zájem ze strany rodičů a žáků. Tento zájem převyšuje kapacitní možnosti školy. Snažíme se nabízet stále bohatý počet volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů a tím zvyšovat možnosti výběru dle zájmů, nadání, talentu, potřeb a budoucího zaměření žáků. V rámci další školní činnosti je žákům nabízena práce v zájmových kroužcích - sportovních, uměleckých, jazykových, počítačových i poznávacích. Škola se dlouhodobě zaměřuje na projekty v oblasti ekologie sběr a třídění druhotných surovin (sběr starého papíru, PET lahví, PET víček, kaštanů). Dále uskutečňujeme praktické ekologické programy pro žáky Putování s řekou Bílinou, Sledování klimatu lokality Řetenice, Vodní putování, Monitoring spotřeby elektrické energie školy. V rámci mezinárodní spolupráce jsme navázali spolupráci se zahraničními školami v oblasti ekoaktivit. Snažíme se výchovně působit na celou osobnost žáků rozum, cit a citlivost, návyky společenského chování, hrdost na školu. Cílem všech, nejen vedení školy a pedagogů, je spoluvytváření bezpečného školního prostředí. V dubnu 2010 se konal 1. SMART Klub v ústeckém kraji. 8

8 Část II. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VACÍ PROGRAMY ŠKOLY Název Č.j. datum schválení MŠMT ČR Ročník/Třída Základní škola 16847/96-2 s platností od , 9. Zvláštní škola 22980/97-22 s platností od Rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných 21968/96-22 s platností od předmětů Rozšířené vyučování informatiky a výpočetní 16845/ s platností od techniky ŠVP podle RVP ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká 392 Platný od ; V červnu 2007 byl dokončen Školní vzdělávací program podle RVP ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká 392, na jehož vypracování se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci naší školy. První práce na tomto dokumentu započaly již v březnu

9 Příjmení, jméno, titul Část III. PŘEHLED O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje předmětům Další vzdělání, Vyuč. úvazek let Ú - pro předměty O P N specializace celkem Baborová Zlatuše, Mgr. U 12 M, Inf. Ivt ICT 19 Barabášová Kateřina, Mgr. U 22 I.stup.- HV, VV VV, Hv 22 Bártíková Alena, Mgr. U 44 I.stup.,Z I.stupeň 15 Metodik primární Beranová Kateřina U 20 Čj, Ov / Čj, Ov, Rv, VP prevence 22 Bindr Jiří, Mgr. U 19 M, Tp Pč, Ivt, M ICT 20 Borusíková Jana, Mgr. U 26 Vv, Rj, Aj D, Aj, Vv Boušová Kamila, Mgr. U 19 I.stup. I.stup. Metodik I. stup. 22 Kurz Aj pro ZŠ; čl. Brázdová Iva, Mgr. U 38 Čj, D Aj Aj, Čj okr. komise Aj 22 Člen. okr. komise Buřičová Stanislava, Mgr. U 46 Čj, D Čj Čj 8 Kurz Nj pro učit. Butkovičová Lenka, Mgr. U 20 I.stup. Nj I. stupeň, Nj Nj 22 Cihelka Miroslav, Mgr. ZŘ 33 I.stup.- Vv Hv 9 Černucká Veronika, Mgr. Bc. U 8 Čj, ZSV I. stupeň 22 Červená Eva U 16 I. stupeň / I. stupeň student PF 22 De Filippová Eva U 37 I.stup. / I.stupeň 22 Dragoun Karel U 10 TSUUP / TSUUP 9 Dragounová Božena U 37 TSUUP / TSUUP 19 Eisner Petr U 4 Čj, Tv / Čj, Tv. VkZ, VP Student PF 22 Erlebach Karel, Mgr. U 53 Ch, Př, Pp Ch, Př, Pč, VP 14 Fousková Heda, Mgr. U 2 Aj, Čj Aj, Čj 22 Kurz Aj pro učit. Hanousková Irena, Mgr. U 3 I.stup., spec.ped. I.stupeň, Aj Aj; mezin.certif. 22 Haschkeová Miluše, Mgr. U 22 I.stup. I.stupeň 22 Volba Volba povolání; Hodková Milena, Mgr.Bc. ŘŠ 31 D, Pg povolání D, VP škols. managem. 5 10

10 Hoffmannová Kateřina,Mgr. U 2 I.stup. I.stupeň 22 Hradilová Martina, Mgr. U 10 TSUUP * MD, RD 0 Hrdinová Alena, Mgr. U 19 I.stup. I.stupeň 22 Hrubá Ludmila, Mgr. U, VP 11 Čj, Nj, Ov, Šj, Výchovné Čj, Španěl. Nj poradenství VkZ 19 Jančárková Iveta, Mgr. U 17 M, Z Z, M, VP 22 Jelínková Jřina, Mgr. ZŘ 37 CH, Př Př Koordin. ŠVP 9 Gaislerová Gabriela U 4 Čj, Tv, Rv / * MD, RD Student PF 0 Kocourková Jitka, Mgr. U 37 M, Vv M, Vv, VP 22 Člen okr. a kraj. Kolářová Květa, Mgr. U 25 M, F F, M komise F 22 Kopřiva Josef, Mgr.Bc. U 9 Př, Ch Př, Ch Škols. managem. 22 Lesková Zdeňka, Mgr. U 32 Čj, Vv Čj 15 Linhartová Helena, Mgr. U 44 Bi, Tv Pč, Př, Pří, Rv 16 Macíková Veronika, Mgr. U 5 I.stup.-Tv I.stupeň, Aj 22 Miličevič Miloš U 1 D - Z D, Z Student PF 16 Nesvorná Michaela, Mgr. U 13 I. stup.-vv, Spec. I.stupeň 22 Pacáková Jana, Mgr. U 14 I.stup. - Vv *MD, RD 0 Výchovná Pelcová Dana, Mgr. U 9 I.stup.- Vv I.stupeň poradkyně pro I. st. 20 Pešková Jaroslava, Mgr.Bc. U 10 I.stup.,spec.ped. *MD, RD Logoped. náprava 0 Puflerová Jana U 7 Aj, Rv / * MD, RD 0 Růžková Marcela, Mgr. U 25 I. stup.,aj I.stupeň, Aj Aj 1.-3.st. 22 Skřivánková Lucie, Mgr. U 6 Z, Ov *MD, RD 0 Slámová Jarmila U 15 Tv, D, Rv / Tv, D, Rv, VkZ, VP Zdravotník školy 22 Stehlíková Blanka, Mgr. U 41 Tv-Rj Tv, Nj 18 Stehlíková Klára U 9 I. stup. / *MD, RD 0 Strahlheimová Jitka, Mgr.Bc. U 19 I. stupeň I. stupeň 11 Metodik I. stup., koordinátor ŠVP, škols. managem Sůvová Jitka, Mgr. U 27 I. stupeň I. stupeň 22 22

11 Šišková Zdena U 23 TSUUP / TSUUP 22 Štarková Michaela, Mgr. U 15 I.stup.-Vv *MD, RD 0 Tesařová Hana, Mgr. U 5 Aj-Nj / *MD, RD 0 Tykvová Markéta, Mgr.Ing. U 9 M-Aj M, Aj 22 Ulrichová Jiřina, Mgr. U 16 Z-D *MD, RD 22 Kr.koor. Klokana, člen Váchová Iva, RNDr. U 22 M-Bi M, Př kraj.komise MO 22 Vaňková Danuše, Mgr. U 53 M-F M, F okr. met.- M 10 Kristová Markéta, Mgr. U 3 Nj, D, Aj Nj, Aj, D 22 Vochová Lenka, Mgr. U 8 Aj, Vv Aj, Vv 22 * MD = mateřská dovolená, RD = rodičovská dovolená VP = volitelný předmět v daném ročníku 12

12 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy CELKEM % do 35 let % do 45 let % do 55 let % do důchodu % SD % CELKEM % x Složení pedagogického sboru dle věku Ženy Muži do 35 let do 45 let do 55 let do důchodu SD CELKEM Složení pedagogického sboru dle věku 7% 22% 20% 22% 30% do 35 let do 45 let do 55 let do důchodu SD 13

13 Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Střední odborné % Střední všeobecné % Vyšší odborné % Vysokoškolské % CELKEM % včetně mateřských a rodičovských dovolených Složení pedagogického sboru dle dosaženého vzdělání Střední odborné Střední všeobecné Vyšší odborné Vysokoškolské Složení pedagogického sboru dle dosaženého vzdělání Ženy Muži Střední odborné Střední všeobecné Vyšší odborné Vysokoškolské 14

14 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci CELKEM % Učitel 1. stupně ZŠ % Učitel 2. stupně ZŠ % Vychovatel % CELKEM % Složení pedagogického sboru podle kvalifikovanosti Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci 5 0 Učitel 1. stupně ZŠ Učitel 2. stupně ZŠ Vychovatel Počet nových absolventů učitelského studia, kteří nastoupili během školního roku, počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Nastoupilo nových absolventů Nastoupilo ostatních učitelů Odešlo učitelů MD RD Důchodci, odborně a pedagogicky nezpůsobilí, studující, případně zájemci o dálkové studium Počet důchodců pedagogických pracovníků Počet odborně a pedag. nezpůsobilých pedagog. pracovníků Počet zájemců o dálkové studium na PF Počet již studujících pedagogických pracovníků

15 Přehled výuky předmětů z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti a) první stupeň Třída Celkem Pedagogická a odborná způsobilost hodin Ú % O % P % N % Celkem první stupeň b) druhý stupeň Předmět Celkem hodin Pedagogická a odborná způsobilost Ú % O % P % N % Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Rodinná výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti Informatika VP Základy cizího jazyka Celkem druhý stupeň ZŠ celkem Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze pedagogická, N nevyhovující c) speciální třídy Třída Celkem Pedagogická a odborná způsobilost hodin Ú % O % P % N % Celkem spec. třídy

16 Část IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Přehled o počtu ročníků a počtu žáků školy Ročník Počet tříd v Celkem žáků Z toho dívek ročníku v ročníku CELKEM Poznámka: 7. a 8. třída TSUUP byly spojeny do jednoho ročníku. Přehled o počtu žáků v daných ročnících: stav k (S3-01) Přehled vycházejících žáků 2009 / 2010 do: Osmiletých gymnáziích: 1 Čtyřletých gymnáziích: 29 Středních odborných školách: 40 Středních odborných učilištích: 14 Praktických školách: 0 Nezařazen vinou rodičů: 0 Celkem: 84 Celkem vycházejících a umístěných žáků k : 9. ročník ročník 0 7. ročník 0 5. ročník 1 Integrace postižených žáků dyslektická náprava 17 počet integrovaných žáků na I. stupni: 5 počet integrovaných žáků na II. stupni: 11 tělesně postížení I. stupeň 1 17

17 Zápis ve školním roce 2009/2010 Zapsáno 96 Přijato Nepřijato 92 4 Odkladů Přešli do jiné ZŠ Přijatých do 1. třídy Přijato 92 Nepřijato 4 Odkladů 11 Přešli do jiné ZŠ 10 Přijatých do 1. tříd 71 Přijímací řízení do 6. tříd s rozšířenou výukou /20 /2011 Přihlášeno 69 z 5. tříd naší školy z jiné školy Přijato do M Přijato do IVT Nepřijato Přijato do M Přijato do IVT Nepřijato

18 Přijímací řízení do 6. tříd žáci 5. tříd naší školy 25% 37% 38% Přijato do M Přijato do IVT Nepřijato Přijímací řízení do 6. tříd žáci 5. tříd z jiné školy 0% 18% 82% Přijato do M Přijato do IVT Nepřijato 19

19 Část V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Přehled klasifikace školy GRAF školní rok 2009/2010, I. pololetí Průměr na třídu 1. pololetí 2009/2010 2,50 2,00 průměr 1,50 1,00 0,50 0,00 9.E 9.C 9.B 9.A 8.E 8.D 8.C 8.B 8.A 7.E 7.C 7.B 7.A 6.D 6.C 6.B 6.A 5.C 5.B 5.A 4.C 4.B 4.A 3.D 3.C 3.B 3.A 2.C 2.B 2.A 1.D 1.C 1.B 1.A Průměrná známka z předmětu 1. pololetí 2009/2010 3,00 2,50 2,00 Průměr 1,50 1,00 0,50 0,00 Chování Český jazyk a literatura Angický jazyk Německý jazyk Vlastivěda Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Přírodopis Tělesná výchova Přírodověda Prvouka Pracovní činnosti Rodinná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Základy anglického jazyka Základy německho jazyka Informatika a výpočetní technika Rýsování Výchova ke zdraví Základy španělského jazyka Angličtina hravě Čeština hravě Ekologie Objevujeme svět Sportovní hry Volba povolání Konverzace v anglickém jazyce Architektura ČR v kostce Cesta po světadílech Zahradní architektura 20

20 Přehled klasifikace školy GRAF školní rok 2009/2010, II. pololetí Průměr na třídu 2. pololetí 2009/2010 3,00 2,50 2,00 průměr 1,50 1,00 0,50 0,00 9.E 9.C 9.B 9.A 8.E 8.D 8.C 8.B 8.A 7.E 7.C 7.B 7.A 6.D 6.C 6.B 6.A 5.C 5.B 5.A 4.C 4.B 4.A 3.D 3.C 3.B 3.A 2.C 2.B 2.A 1.D 1.C 1.B 1.A Průměrná známka z předmětu 2. pololetí 2009/2010 3,00 2,50 2,00 Průměr 1,50 1,00 0,50 0,00 Chování Český jazyk a literatura Angický jazyk Německý jazyk Vlastivěda Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Přírodopis Tělesná výchova Přírodověda Prvouka Pracovní činnosti Rodinná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Základy anglického jazyka Základy německho jazyka Informatika a výpočetní technika Rýsování Výchova ke zdraví Základy španělského jazyka Angličtina hravě Čeština hravě Ekologie Objevujeme svět Sportovní hry Volba povolání Konverzace v anglickém jazyce Architektura ČR v kostce Cesta po světadílech Zahradní architektura 21

21 Přehled klasifikace školy, školní rok 2009 / 2010, I. pololetí 22

22 Přehled klasifikace školy, školní rok 2009/2010, II. pololetí 23

23 Přehled klasifikace školy, školní rok 2009/2010, souhrn 24

24 Ocenění školy v celorepublikovém testování znalostí SCIO 25

25 Přehled absence Průměrná absence na žáka 1. pololetí 2009/ ,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 průměr 40,00 20,00 0,00 9.E 9.C 9.B 9.A 8.E 8.D 8.C 8.B 8.A 7.E 7.C 7.B 7.A 6.D 6.C 6.B 6.A 5.C 5.B 5.A 4.C 4.B 4.A 3.D 3.C 3.B 3.A 2.C 2.B 2.A 1.D 1.C 1.B 1.A Průměrná absence na žáka 2. pololetí 2009/ ,00 250,00 200,00 150,00 100,00 průměr 50,00 0,00 9.E 9.C 9.B 9.A 8.E 8.D 8.C 8.B 8.A 7.E 7.C 7.B 7.A 6.D 6.C 6.B 6.A 5.C 5.B 5.A 4.C 4.B 4.A 3.D 3.C 3.B 3.A 2.C 2.B 2.A 1.D 1.C 1.B 1.A 26

26 Část VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Výchovná opatření / pololetí 2. pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy dvojka z chování trojka z chování 1 0 pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy Výchovná opatření ve školním roce 2009/ pololetí 2. pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele 20 důtka ředitele školy dvojka z chování trojka z chování pochvala třídního učitele 0 28 pochvala ředitele školy 27

27 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Jednání s rodiči žáka ve školním roce 2009/2010 školní rok počet jednání s rodiči důvod jednání - chování/neprospěch počet I.stupeň chování - přestupky proti školnímu řádu í/2010 pohovor s rodiči prospěch 2 II.stupeň chování - přestupky proti školnímu řádu /2010 pohovor s rodiči prospěch 2 CELKEM 28 chování - přestupky proti školnímu řádu 28 Celkový počet jednání s rodiči žáka ve školním roce 2009/2010 byl celkem 28, z toho 9 jednání proběhlo na I.stupni a 19 jednání na II.stupni. Projednáváno bylo chování jednotlivých žáků (časté přestupky proti základním pravidlům školního řádu, kázeň žáků při hodinách, častá a opakovaná nepřipravenost na vyučování, vandalismus - ničení zařízení třídy, hrubé chování žáka vůči spolužákům i vyučujícím). Důvody jednání výchovné komise Chování - I. stupeň Prospěch - I. stupeň Chování - II. stupeň Prospěch - II. stupeň Pohovor s rodiči 32% I. stupeň II. stupeň 68% 28

28 Zájmové kroužky Zaměření kroužku Vedoucí Počet Počty dětí kroužků Aerobic Červená E Basketbal, florbal Stehlíková Bl Cvičení z matematiky Váchová I Cyklistický kroužek Strahlheimová J., Nesvorná M Dyslektická náprava Hanousková I. 6 1 Flétnička Pešková J Florbal Váchová I Florbal - reprezentace Slámová J Florbal, basketbal Eisner P Fotbal Slámová J Fyzikální kroužek Kolářová K Interaktivní kroužek Strahlheimová J Kytarový De Filippová E. 9 1 Logopedická náprava Hanousková I MA pro nadané žáky Macíková V. 6 1 Mat. fyz. seminář Vaňková D. 9 1 Mladí novináři Černucká V. 8 1 Mladý zdravotník Hrdinová A Pěvecký De Filippová E., Boušová K Příroda a já Hoffmannová K. 8 1 Sportovní hry Macíková V Sportovní hry Nesvorná M Sportovní hry nadaní žáci Pelcová D Výtvarné činnosti Butkovičová L Výtvarný kroužek Sůvová J CELKEM ŽÁKŮ Prevence patologických jevů AKCE DATUM TŘÍDY ŽÁKŮ AJAX projekt k dopravní výchově ve spolupráci s Policií ČR říjen červen 2009/ třídy 78 Hrou proti AIDS interaktivně ročníky 81 Beseda s dospívajícími dívkami ročníky 42 Červená stužka charitativní sbírka boj proti AIDS celá škola 757 Policie ČR: Šikana třídy 48 Fond Sidus sbírka na pomoc dětem v nemocnicích celá škola 752 Projekt Zdravé zuby celoročně I. stupeň 413 Sbírka pro zvířata v útulku prosinec I. stupeň 24 Zimní cvičení v přírodě Komáří vížka třídy 48 Policie ČR: Dopravní výchova BESIP Projekt Ovoce do škol od I. stupeň 356

29 Dopravní hriště Prosetice Dotazník Sociálně-patologické jevy v 1. pololetí 2009/2010 Městská policie protidrogová prevence ŠD 100 březen celá škola 752 duben - květen třída Hlídka mladých zdravotníků I. stupeň 6 Přednáška městské policie drogy ročníky 82 BESIP Novosedlický dopraváček B 4 Úřad práce ročníky 85 Cvičení v přírodě II. stupeň Podíl jednotlivých tříd na patologických jevech 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 6.D 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 8.D 9.A 9.B 9.C Podíl jednotlivých patologických jevů 9% 3% 2% 2% 1% 2% 7% 4% 38% 32% přichází pozdě na vyučování zapomíná žákovskou knížku zapomíná domácí úkoly zapomíná pomůcky na vyučování mluví bez hlášení, vykřikuje ruší výuku nevhodnými projevy je nepozorný nepracuje chová se nevhodně ke spolužákům chová se nevhodně k vyučujícím 30

30 Dokumenty prevence 1. Minimální preventivní program školy Osnova: 1. Úvod 2. Cíle MPP 3. Realizace MPP 4. Nadstavbové aktivity v rámci školy 5. Volnočasové aktivity pořádané školou 6. Akce školy 7. Materiálové zabezpečení MPP, spolupráce s jinými organizacemi 2. Školní preventivní strategie Osnova: 1. Úvod 2. Popis výchozího stavu problematiky 3. Cíle ŠPS, vymezení cílové populace 4. Realizace ŠPS, metody a formy práce 5. Nadstavbové aktivity v rámci školy 6. Spolupráce s rodiči 7. Materiálové zabezpečení, spolupráce s jinými organizacemi 8. Přílohy Přehled legislativy pro ŠPS Co dělat, když 3. Dotazník šikana na škole 4. Charta proti šikanování 5. Petice proti násilí a šikaně ve škole 6. Informační letáky pro rodiče Možné znaky šikanování pro rodiče šikanovaných žáků Jak chránit své dítě před šikanou Rady pro rodiče oběti Rady pro rodiče agresorů 31

31 Část VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Studium v oblasti pedagogických věd Pracovník Vysoká škola Obor Ročník Termín dokončení Eisner Petr UJEP Ústí n/l Čj+Tv /2014 Červená Eva UJEP Ústí n/l I. stupeň /2012 Miličevič Miloš UJEP Ústí n/l D + Z /2010 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Pracovník Druh studia Zaměření Mgr. Bc. J. Strahlheimová Brána jazyků otevřená Aj začátečníci Mgr. J. Sůvová Brána jazyků otevřená Aj začátečníci Mgr. K. Hoffmannová Brána jazyků otevřená Aj začátečníci Mgr. Kamila Boušová MEJA Aj I. stupeň Mgr.Jiří Bindr TUL Liberec Rozšiřující studium informatiky RNDr. Iva Váchová Školení koordinátorů ŠVP Koordinátor ŠVP II. stupeň Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová Školení koordinátorů ŠVP Koordinátor ŠVP I. stupeň Studium k prohloubení odborné kvalifikace BOZP, PO, Hygiena apod. Pracovník Druh školení Počet kurzů Mgr.Bc.M.Hodková ŘŠ Evropské peníze do škol 2 Mgr.M.Cihelka ZŘ Bakaláři - Matrika 1 Mgr.M.Cihelka ZŘ Škola očima zástupce ŘŠ 1 Studium k prohloubení odborné kvalifikace PŘEDMĚT POČET ZAMĚŘENÍ KURZŮ PRACOVNÍK Pedagog. a psychol. 1 Poruchy plynulosti řeči u dětí a žáků Mgr. I. Hanousková 1 Specifické poruchy učení Mgr. I. Hanousková Prevence 1 Metodici prevence Bc. K. Beranová ICT 1 Prvouka 3 SMART Board E. Červená 1 Interaktivní tabule celodenní školení Mgr. J. Sůvová 1 Interaktivní tabule školení lektorů Mgr. Z. Baborová Mgr. Bc. J. Kopřiva Educa kurzy ICT v matematice Mgr. Ing. M. Tykvová Mgr. V. Macíková Mgr. J. Bindr ICT v českém jazyce Mgr. I. Hanousková Mgr. V. Macíková Mgr. H. Fousková Multimedia Mgr. I. Hanousková Mgr. V. Macíková Mgr. K. Hoffmannová MS Office Excel Mgr. I. Hanousková Mgr. V. Macíková MS Office Outlook + Internet Explorer Mgr. I. Hanousková 32

32 Mgr. V. Macíková Mgr. K. Hoffmannová Stavba PC a správa sítí Mgr. V. Macíková Mgr. I. Hanousková ICT v přírodních vědách Mgr. K. Hoffmannová Projektové cykly a administrace projektů Mgr. V. Macíková Nakladatelství Fraus 2 Interaktivní učebnice I. + II. stupně učitelé I. a II. st. Nakladatelství Jak poznávat svět 1 Didaktis Jak na matematiku Český jazyk 2 Splývavé čtení Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová Mgr. J. Sůvová Ekologie 1 Kapradí 2009 Mgr. K. Hoffmannová 1 Seminář programu Ekoškola Mgr. K. Hoffmannová Cizí jazyk 2 Metodický seminář on-line e-twinning partnerství škol Mgr.V.Macíková 1 Metodika angličtiny na I. stupni ZŠ Mgr. M. Růžková Chemie 2 Pokusy v chemii Mgr. Bc. J. Kopřiva Zeměpis 1 Den geografie Mgr. I. Jančárková 1 Zeměpis hrou Mgr. I. Jančárková Dějepis 1 Jak učit o komunismu M. Miličevič Hudební výchova 1 Inspirace v Hv na ZŠ Mgr. M. Cihelka Školní družina 1 Manažerské řízení ŠD Lída Oudesová 33

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více