Střední odborná škola, Černoleská 1997, Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední odborná škola, Černoleská 1997, Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena Machuldová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Regina Komárková, ředitelka školy

2 OBSAH Strana I. Výchozí situace Charakteristika školy Analýza současného stavu Garant programu a spolupracovníci... 4 II. Vlastní program Vymezení rizikového chování Obecné cíle programu Konkrétní krátkodobé cíle Konkrétní střednědobé cíle Konkrétní dlouhodobé cíle Metody práce a prostředky k dosažení cílů programu Koordinace preventivních aktivit Harmonogram plnění programu primární prevence Sociálně patologické jevy ve výuce Schránka důvěry elektronická Poradenská služba pro žáky a rodiče Semináře Kurzy Kulturní akce divadelní představení Klub mladého diváka Výstavy Besedy Návštěvy kina Exkurze Zájezdy Sportovní soutěže Olympiády a soutěže Projekty a projektové dny Charitativní projekty Dotazníkové šetření Další aktivity školy Panely a nástěnky Metodické učební materiály Vzdělávání školního metodika prevence Vzdělávání pedagogů Seznámení žáků s Minimálním preventivním programem Seznámení rodičů s Minimálním preventivním programem Spolupráce s rodiči Stanovení konzultačních hodin metodika prevence Spolupráce a navázání kontaktů Evaluace k plnění Minimálního preventivního programu ve školním roce Propagace Návrh rozpočtu Krizový plán školy - strategie postupu řešení v případě zjištění rizikového chování...15 Závěr Seznam příloh... 20

3 Úvod Minimální preventivní program školy je zpracován na základě Metodického pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/ ), který do prevence zařazuje předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: agrese, záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, extremismus, rasismus a xenofobie, vandalismus, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování. Naše škola realizuje program primární prevence, který je zaměřený zejména na prevenci zneužívání návykových látek, prevenci šikany a vzhledem k nárůstu záškoláctví též na posílení vztahů ve skupině a sebehodnocení žáků. I. Výchozí situace 1. Charakteristika školy Naše škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Středočeský kraj. Škola vznikla v roce 1992 a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd základních škol. Je školou zařazenou do sítě škol České republiky a umožňuje studovat dva obory: veřejnosprávní činnost a sociálněsprávní činnost (od nový ŠVP název oboru Sociální činnost). Součástí studia je i odborná praxe, která probíhá od druhého ročníku a má rozsah 7-8 týdnů. Výuka je obohacena řadou besed s odborníky z praxe a návštěvami nejrůznějších institucí a úřadů. V letošním školním roce navštěvuje školu 180 žáků (věková struktura je od let), které vyučuje celkem 20 pedagogických pracovníků. Celý pedagogický kolektiv i ostatní nepedagogičtí pracovníci se snaží žáky pochopit, získat si jejich důvěru, působit na ně svým vlastním příkladem a vytvářet přátelskou atmosféru. Třídní učitelé pravidelně seznamují žáky svých tříd s aktuálními událostmi školy a průběžně s nimi řeší problémy. V roce 2002 byla zahájena činnost studentského parlamentu. Dva volení zástupci z každé třídy se schází jednou za tři týdny s vedením školy a výchovným poradcem a mohou se otevřeně vyjádřit k problémům, které se ve škole vyskytují. Činnost studentského parlamentu významně přispívá ke zlepšení komunikace mezi třídami a vedením školy. Škola komunikuje i s rodinami žáků a to nejen na třídních schůzkách. V případě potřeby se mohou rodiče samostatně informovat nebo jsou do školy zváni. Naše škola má také vlastní školní vlajku, kterou navrhovali sami žáci. Samotné sociální klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence a lze je realizovat s podporou ředitelky školy a s podporou celého pedagogického sboru. Prevence nežádoucích návyků, závislostí a výchova ke zdravému životnímu stylu se z organizačního hlediska dotýká nejen metodika prevence, popř. výchovného poradce, ale i všech pedagogických pracovníků školy. 3

4 2. Analýza současného stavu Analýza problematiky sociálně nežádoucích jevů ve škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin negativních jevů a vytyčení prognózy. Pro rozbor situace je využíván dotazník, jenž obsahuje mimo jiné otázky týkající se informovanosti žáků o drogové problematice, výskytu návykových látek ve škole, šikanování žáků, oblasti monitorující volný čas a způsob jeho využívání, vztahu k vrstevníkům atd. Na základě tohoto dotazníku a evaluace v uplynulých letech se nám ukazuje, že se na škole nejčastěji setkáváme s problematikou kouření, pití alkoholu a záškoláctvím. Co se týká alkoholu a kouření, žáci vědí o možných následcích, ale dokud bude současný stav okolím tolerován, ani prevence nebude všemocná. Problémem stále zůstává názor určité skupiny žáků na marihuanu jako drogu. Nepočítají ji za něco návykového a nebezpečného. Je nutné se žáky mluvit otevřeně, bez zastrašování. Dotazník ukazuje, že naši studenti se setkávají s tvrdými drogami, ale neužívají je pravidelně. Analýza problematiky sociálně nežádoucích jevů na škole je projednávána na pedagogických radách. Pro období školního roku 2013/2014 bude náš minimální preventivní program zaměřený zejména na posílení vztahů ve skupině a na šikanu (1. a 2. ročníky), na prevenci záškoláctví, kouření a na nadměrné požívání alkoholu (3. a 4. ročníky). 3. Garant programu a spolupracovníci Garantem programu je na SOŠ ředitelka školy Mgr. Regina Komárková a školní metodik prevence Mgr. Helena Machuldová. Metodik úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní, ostatními pedagogy a také s rodiči. II. Vlastní program 4. Vymezení rizikového chování Primární prevence rizikového chování je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví, šikana, násilí, výchovné problémy (lži, podvody, krádeže), kriminalita, delikvence, vandalismus, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), závislost na náboženském extremismu, netolismus (virtuální drogy), gambling (patologické hráčství), xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus, onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířící se krevní cestou, prevence pohlavních chorob a nechtěných těhotenství, poruchy příjmu potravy, 4

5 b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (bulimie, mentální anorexie) 5. Obecné cíle programu Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů je na naší škole výchova žáků ke zdravému životnímu stylu s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, jejich sociální a osobnostní rozvoj i rozvoj jejich komunikačních dovedností. Předcházení rizikovému chování na škole slouží začlenění MPP do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu školy, zapracováním do školního řádu a řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole. Minimální preventivní program je založený na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrostí forem preventivní práce, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Velmi důležitou oblastí je podpora smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti a k odpovědnosti za sebe a své jednání. 5.1 Konkrétní krátkodobé cíle - zlepšit znalosti žáků v oblasti rizikového chování, posilovat jejich správné hodnoty a postoje - vyhradit určitý počet hodin pro školní preventivní aktivity - zvyšovat sociální kompetence žáků, rozvíjet dovednosti zakotvené v ŠVP - realizovat aktivity preventivního programu v rámci školních i volnočasových aktivit - navštěvovat a vyhledávat tematická divadelní a filmová představení, přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tematikou - nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost - provést monitoring rizikového chování a sociometrické šetření vztahů v 1. ročníku 5.2 Konkrétní střednědobé cíle - vytvořit funkční preventivní program školy - získávat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce nutnosti prevence a její realizace - zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti, zlepšovat sebeovládání a nenásilné zvládání konfliktů - zapojit organizace do preventivního programu školy - usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou - podporovat volnočasové aktivity - podporovat průběžné vzdělávání všech pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů - zajistit žákům příjemné a podnětné prostředí 5

6 5.3 Konkrétní dlouhodobé cíle - snížit počet jevů rizikového chování u žáků školy (potírání projevů šikany, agrese, záškoláctví, nadřazenosti) - vytvořit dlouhodobou funkční strategii školy v oblasti primární prevence - udržet příznivé sociální klima pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu - vytvořit právní vědomí, mravní a morální hodnoty, společenské normy - podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu, osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti v bio-psycho-sociálních souvislostech Cílové skupiny: - studenti - pedagogové - rodiče 6. Metody práce a prostředky k dosažení cílů programu - konzultační hodiny a individuální přístup k žákům - výukové bloky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů nebo týkající se zdravého způsobu života - výklad, informace - výtvarné práce a slohové práce na dané téma, referáty - přednášky, besedy, diskuse - exkurze (spolupráce s jinými organizacemi a subjekty) - sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání - párová a skupinová práce ve třídě - volnočasové aktivity sportovní, kulturní (úsek mimo vyučování) - sportovní akce jednorázové - poradenská činnost výchovný poradce, školní metodik prevence, ředitelka školy - nástěnka, panel zaměřené na aktuální téma - kulturní akce zájezdy do zahraničí, výstavy, návštěvy kina, divadla - akce pořádané studenty sbírka pro Psí útulek, peněžní sbírky (Srdíčkový den, Liga proti rakovině) 7. Koordinace preventivních aktivit Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá školní metodik sociálně patologických jevů jmenovaný do této funkce ředitelkou školy. V rámci své činnosti vypracovává Minimální preventivní program a podílí se na jeho realizaci. Spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli a ostatními pedagogy, pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími odborníky, organizacemi a institucemi. 6

7 Postup při stanovení harmonogramu Harmonogram realizace Termín Odpovídá Vypracování návrhu programu do Helena Machuldová Vytipování spolupracujících subjektů a organ. do Helena Machuldová Seznámení rodičů s Min. prev. programem Helena Machuldová Schválení programu a vlastní realizace do Helena Machuldová Seznámení pedagog. sboru s filosofií programu do Helena Machuldová Hodnocení programu do Helena Machuldová 8. Harmonogram plnění programu primární prevence 8.1 Sociálně patologické jevy ve výuce Měsíc Předmět Téma Roč. Garant Září OBN Mezilidské vztahy 3. Červenka KOA Interpersonal relationships 4. Kubásek AJ Interpersonal relationships 4. Bukovská VSP Rysy demokracie 1. Holá PRA Pracovní právo - rovnoprávnost, nezaměstnan. 3. Kohoutová Říjen OBN Sociálně patologické jevy 3. Červenka AJ Mezilidské vztahy 3. Bukovská VSP Pojem a poslání policie 3. Holá BEK Viry, virové nemoci (HIV/AIDS, hepatitida 1. Kohoutová BEK Bakteriální nákazy (syfilis, kapavka, TBC) 1. Kohoutová PRA Ochrana osobnosti, rovnoprávn. prev. rasismu 2. Kohoutová ZDN Drogová závislost, alkohol, kouření 2. Kešnerová ZDN Drogová závislost, alkohol, kouření 3. Kešnerová SPE Drogová nealkoholová závislost 4. Machuldová PRA Právo, svoboda, morálka, spravedlnost - opak. 4. Machuldová PRA Trestné činy mladistvých 4. Machuldová Listopad OBN Sociální nerovnost a chudoba 3. Červenka PED Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě 2. Prášková CJL Česká lit. od r do pol. 50 let - lid. Práva 4. Doubková CJL Ceská lit. - budovatelské romány (lids.práva) 4. Ježková OBN Nevyléčitelné choroby - AIDS, závislost 4. Ježková BEK Viry - virové nemoci (HIV/AIDS, hepatitida) 1. Kohoutová ZDN Formy šíření nákazy, přenos, zdroj (HIV/AIDS)4. 4. Kešnerová ZDN Psychické problémy 2. Kešnerová SPS Odpovědnost občana za vlastní zdraví 2. Machuldová SPE Drogová politika v ČR 4. Machuldová SPE Jiné druhy závislosti 4. Machuldová Prosinec OBN Náboženské sekty, náboženský extremismus 3. Červenka OBN Terorismus a fundamentalismus 3. Červenka VSP Východiska, obsah, cíle sociální politiky 2. Holá BEK Vliv toxických látek na zdravý postnatál. vývoj 1. Kohoutová ZDN Nemoci kůže a sliznice, nemoci přenáš. krví 4. Kešnerová 7

8 BEK Bakteriální nákazy (syfilis, kapavka) 1. Kohoutová ZDN Kouření 2. Kešnerová SPS Pomoc v hmotné nouzi 3. Balatová SPE Společnost a prostituce 4. Machuldová SZB Nezaměstnanost 4. Machuldová PRA Průběh tr. řízení, tr. činy obecně nebezpečné 4. Machuldová PRA Průběh tr. řízení, tr. činy obecně nebezpečné 4. Kohoutová SPE Rodina mladistvého delikventa 3. Machuldová Leden APS Moc, manipulace, funkce reklamy 4. Prášková PED Agresivita a šikana 2. Prášková CJL Oficiální literatura let 70. a 80. (drog. závislost) 4. Doubková CJL 70. léta v české literatuře (drog. závislost) 4. Ježková BEK Negativní vliv kouření na dýchací soustavu 1. Kohoutová BEK Negativní vliv alkoholu na trávicí soustavu 1. Kohoutová PRA Občanské soudní řízení - předběžné opatření 2. Kohoutová ZDN Kouření 1. Kešnerová ZDN Drogové závislosti, alkohol 2. Kešnerová SPE Riziková mládež 4. Machuldová SZB Nezaměstnanost 4. Machuldová PSY,APS Normalita a patologie 1. Pustelníková SPE Rodina se členem závislým na alkoholu 3. Machuldová Únor VSP Sociální pomoc 2. Holá SPE Riziková mládež 4. Machuldová SPE Problematika vězeňství 4. Machuldová CJL Psychologická próza - problémy 3. Ježková BEK Vliv tox. látek na zdravý vývoj pohl. soustavy 1. Kohoutová BEK Působení tox. látek na nervovou soustavu 1. Kohoutová ZDN Drogové závislosti 3. Kešnerová ZDN Drogy, alkohol, kouření 3. Kešnerová SPE Rodina s týraným a zanedbávaným dítětem 3. Machuldová SPE Domácí násilí 3. Machuldová SPE Romové a kriminalita, soc. vyloučení Romů 3. Machuldová Březen DEJ Nacismus, komunismus 2. Červenka KOA Národy v anglicky mluvících zemích 4. Kubásek AJ Národy v anglicky mluvících zemích 4. Bukovská PED Domácí násilí 2. Prášková CJL Česká lit. 90. let (multikulturní soužití) 4. Doubková CJL Česká lit. 90. let (multikulturní soužití) 4. Ježková BEK Mutace v důsledku působení vnějších vlivů 1. Kohoutová ZDN Alkohol 1. Kešnerová ZDN Sexuální dysfunkce a deviace 3. Kešnerová SPE Náboženské sekty 4. Machuldová SPE SPOD 3. Machuldová SPE Opakování - týrání, zanedbáv. dětí, dom. násilí 4. Machuldová Duben DEJ Válečné zločiny - holocaust 2. Červenka APS Drogová závislost, gamblerství 3. Pustelníková APS, PSY Duševní hygiena, duševní zdraví 1. Pustelníková PSY Komunikace s agresivním klientem 2. Prášková 8

9 VFI Rozpočet domácnosti, řešení deficitu 4. Holá CJL Spisovatelky na přelomu století 2. Doubková BEK Potravní vztahy (kumulace tox. látek v organ.) 1. Kohoutová BEK Činitelé ovlivňující zdraví člověka 1. Kohoutová BEK Patologické závislosti 1. Kohoutová BEK Působení živ. prostř. na zdraví člověka 1. Kohoutová SPE Volný čas, výchova k povolání 3. Machuldová Květen PRA Trestní odpovědnost, trestání mladistvých 3. Kohoutová OBN Politický radikalismus a extremismus 3. Červenka DEJ Komunistická diktatura v ČSR 2. Červenka DEJ Studená válka - rozdělení světa 2. Červenka APS Týrání dětí, domácí násilí 1., 3. Pustelníková PSY, APS Prostituce, promiskuita, sekty 1., 3. Pustelníková SPE Poruchy chování v dětském věku a v dosp. 3. Machuldová SPE Prevence kriminality dětí a mládeže 3. Machuldová BEK Pohlavně přenosné choroby 1. Kohoutová BEK Rizikové faktory v těhotenství - alkohol, drogy 1. Kohoutová Červen OBN Extremismus, terorismus, rasismus 3. Červenka APS Agresivita, násilí, šikana 1., 3. Pustelníková BEK První pomoc, otrava alkoholem, léky 1. Kohoutová PRA Kriminalita páchaná na mladistvých 3. Kohoutová 8.2 Schránka důvěry elektronická Žákům by měla sloužit hlavně tehdy, když se dostanou do problémů v souvislosti s návykovými látkami nebo ostatními sociálně patologickými jevy. (celoročně) 8.3 Poradenská služba pro žáky a rodiče - výchovný poradce (konzultační hodiny) - školní metodik prevence (konzultační hodiny) - třídní učitelé (celoročně) 8.4 Semináře a) Osvětový seminář o problematice autismu (II. pololetí školního roku 2013/2014) b) Interaktivní seminář téma zaměřené na: - začlenění do skupiny, šikanu, kriminalitu a zákon, média a informace kolem nás, návykové látky, náročné životní situace (leden květen) ročník 9

10 c) Interaktivní výukový program Prevence drogových závislostí (prosinec) 3. a 4. ročník 8.5 Kurzy a) Adaptační kurz 1. ročníku přispívá k lepšímu stmelení kolektivu, předchází konfliktnímu jednání žáků či šikaně. (září) b) Sportovně-turistický kurz 3. ročníku je zaměřený na turistiku a poznávání krajiny, míčové hry a střelbu ze vzduchovky. Slouží k odreagování a uvolňování napětí žáků. (květen/červen) 8.6 Kulturní akce divadelní představení Klub mladého diváka Výběr představení dle aktuální nabídky divadel. Minimálně tři představení za školní rok. (prosinec, únor, duben) ročník 8.7 Výstavy Neviditelná výstava Praha (únor) 1. ročník Vánoční výstava DDM Benešov (prosinec) 1. ročník EKO-CENTRUM Vlašim (červen) 2. ročník 8.8 Besedy a) beseda o činnosti Úřadu práce Benešov (leden) 4. ročník b) beseda Zdravotnictví není zadarmo (březen) 2. a 3. ročník c) beseda se starostou a místostarostou města Benešov (únor) 4. ročník 8.9 Návštěvy kina Zeměpisný pořad (říjen) ročník Dále dle příležitosti a aktuální nabídky 8.10 Exkurze Nízkoprahové denní centrum + Pečovatelská služba Benešov (říjen) 4. ročník Zoologická zahrada Praha setkání sponzorů (žáci sponzorují vybraná zvířata) (září) 2. ročník 10

11 Památník v Lidicích (září ) ročník Policejní muzeum Praha (listopad duben, dle možností) 2. ročník Dětský domov se školou Sedlec-Prčice (prosinec) 2. ročník Domov sociální péče Iváň Rataje nad Sázavou (prosinec) 3. ročník Terapeutická komunita Mníšek pod Brdy (únor) 4. ročník Městská knihovna Benešov (únor) 1. ročník Vězeňské zařízení dle aktuálních možností (březen) 4. ročník Dětský domov Strančice (červen) 1. ročník Centrum sociálních služeb Tloskov (červen) 2. ročník 8.11 Zájezdy Dle aktuální nabídky a možností školy a studentů (celoročně) ročník 8.12 Sportovní soutěže Středočeský pohár v atletice Vlašim (září) ročník Okresní kolo v plavání (střední školy) (listopad) ročník 8.13 Olympiády a soutěže a) Studenti se pravidelně zúčastňují jazykových olympiád (CJL, AJ, KOA, NJ) (prosinec březen) ročník b) Výtvarná a literární soutěž na téma: Jak se (ne)dočkat dospělosti 8.14 Projekty a projektové dny a) Den zdraví program environmentální výchovy Program je zaměřený na zdravý životní styl a také na problematiku sociálně patologických jevů. Do školy jsou zváni odborníci z řad lékařů - gynekolog, stomatolog, pracovníci z oblasti kosmetiky, pedikúry, manikúry, odborníci na zdravou výživu a zdravý životní styl. (březen) ročník 11

12 b) Program Prevence kriminality a teorie sebeobrany Program zajišťuje člen týmu ochrany VIP osob. Program zaštiťuje prestižní organizace Asociacion Patriots Europe Police, která pracuje na mezinárodní úrovni v oblasti prevence kriminality. Program proběhne v rámci aktivit adaptačního kurzu. (září) 1. ročník c) Den prevence města Benešov Program zajišťuje město Benešov ve spolupráci s Policií ČR, Zdravotnické záchranné služby, Poříční policie, Městské policie, ÚAMK, Integrovaného záchranného systému - ukázky zadržení ozbrojeného pachatele, dovednosti služebních psů, práce s pacientem ZZS, ukázka činnosti IZS zajištění nehody a vyprošťování z hořícího vozu 8.15 Charitativní projekty Škola aktivně podporuje charitativní projekty: Srdíčkový den (září, březen) ročník Liga proti rakovině (květen) ročník Charitativní sbírka pro psí útulek v Maršovicích (listopad) Charitativní sbírka pro Nízkoprahové denní centrum (prosinec) ročník 8.16 Dotazníkové šetření Ve škole proběhne dotazníkové šetření zaměřené na výskyt sociálně patologických jevů. (březen) ročník V 1. ročníku bude provedeno sociometrické šetření pro zjištění vztahů mezi žáky. (prosince, květen/červen) 9. Další aktivity školy 9.1 Panely a nástěnky V budově je několik nástěnek, které podporují vědomí sounáležitosti a vědomí patřit do nějaké skupiny. Na těchto nástěnkách jsou vystaveny fotografie pořízené z akcí konaných na škole nebo práce studentů. Jeden panel je věnovaný prevenci sociálně patologických jevů. Nově bude zřízena nástěnka věnovaná problematice závislosti na tábáku. 9.2 Metodické učební materiály a) Seznam literatury k sociálně patologickým jevům - NEŠPOR, K., CSÉMY, L. Alkohol, drogy a vaše děti. 2. rozšířené vydání Praha - NEŠPOR, K. Slovník prevence problémů působených návykovými látkami. Praha - NEŠPOR, K., MŐLEROVÁ, M. Jak přestat brát drogy. Praha

13 - PRESL, J. Drogová závislost. Maxdorf NEŠPOR, K., CZÉMY, L., PERNICOVÁ, H. Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká intervence. Sportpropag VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál VELIKOVSKÁ, K. Svobodná, i když za mřížemi. Jota TOMEŠOVÁ, M.... a muž ti vládnout bude. Euromedia Group JOHN, R. Memento. Československý spisovatel Praha - MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi. Portál, Praha MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Portál, Praha MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, Slon 1993 b) Seznam videokazet a DVD - Nelegální drogy - Drogová problematika, sexuální výchova - Řekni drogám ne! - Oči hadů 1., 2., 3. díl - Katka - Intervention díl (druhy drogové závislosti) - Candy - Pravidla lži - Requiem za sen - Precious - Náš vůdce - Zkažená mládež - Dobří holubi se vracejí - Hadí tanec - Au to bolí! - Tatínkova holčička - Fajn brigáda - Zrůda 9.3 Vzdělávání školního metodika prevence - školní metodik prevence nemá specializační studium pro školní metodiky prevence - účastní se seminářů a přednášek dle aktuálních nabídek a finančních možností školy - vede odborné konzultace s lektory, PPP dle potřeb celoročně - studuje odbornou literaturu 9.4 Vzdělávání pedagogů Pedagogové se v rámci svých možností zúčastní aktivit zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů. Škola jim poskytne nabídku programů, seminářů a školení zabývajících se touto tématikou. 13

14 9.5 Seznámení žáků s Minimálním preventivním programem - listopad Seznámení rodičů s Minimálním preventivním programem v rámci třídních schůzek 9.7 Spolupráce s rodiči Rodiče mohou kontaktovat pedagogické pracovníky pomocí u, telefonu nebo si mohou domluvit osobní schůzku. Jednou za pololetí jsou realizovány třídní schůzky. Známky ze všech předmětů jsou zveřejňovány na stránkách školy (program Bakalář ), průběžná aktualizace je samozřejmostí. V případě problému (výchovného, studijního, zdravotního, sociálního atd.) se žákem jsou rodiče školou kontaktováni, informováni o problému. Společně žák rodiče škola problém řeší. Rodiče mají MPP k dispozici na webových stránkách školy. Rodiče jsou hromadně informováni prostřednictvím internetových stránek školy o všech změnách ve školním rozvrhu, o školních akcích a dalších aktivitách. 9.8 Stanovení konzultačních hodin metodika prevence: (Mgr. Helena Machuldová) - úterý 13:35 14:20 h 9.9 Spolupráce a navázání kontaktů - metodik školní prevence spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a ostatními pedagogy - jednotliví pedagogové se dle své aprobace samostatně angažují v činnosti prevence SPJ - spolupráce s krajskou protidrogovou koordinátorkou (Mgr. Lenka Pavlová) - spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou - spolupráce s dětským lékařem, psycholog, sexuolog - spolupráce s pracovníky Městského úřadu Benešov odbor sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovnice, sociální kurátor) - spolupráce s Policií ČR služba kriminální policie oddělení nezletilých - spolupráce s Centrem primární prevence Magdaléna - Mníšek pod Brdy 9.10 Evaluace k plnění Minimálního preventivního programu ve školním roce 2012/2013 V uplynulém hodnocení plnění programu prevence sociálně patologických jevů byla zmíněna pozitiva i negativa plnění Minimálního preventivního programu. Mezi pozitiva např. patří: - vyučující v průběhu roku zařazovali do výuky témata prevence sociálně patologických jevů 14

15 - byla vedena evidence výchovných problémů, řešeny ve spolupráci s výchovným poradcem a třídními učiteli - ve spolupráci s Centrem primární prevence Magdaléna, o. p. s. proběhl dlouhodobý program primární prevence, prošly jím všechny ročníky SOŠ. - pokračovala spolupráce s organizací Asociacion Patriots Europe Police, která pracuje v oblasti prevence kriminality Projekt Prevence kriminality a teorie sebeobrany - žáci se zúčastňovali celé řady exkurzí, výstav, besed, návštěv kin a divadelních představení Mezi negativa např. patří: - školní metodik prevence nemá specializační studium pro koordinátory prevence - dle dotazníkového šetření velké procento žáků kouří - velmi malý počet žáků projevuje zájem o lyžařský kurz, kroužky, sportovní aktivity, poznávací zájezdy,... - špatný vliv studentů ISŠT (kouření před budovou, nedodržování příkazů ředitele,...) 9.11 Propagace Po celý rok bude k dispozici tento Minimální preventivní program v elektronické podobě. S programem jsou seznámeni všichni pedagogové. Je uložený u ředitelky školy a na internetových stránkách školy 10. Návrh rozpočtu Náklady na primární prevenci: Adaptační kurz... cca Kč Nové didaktické materiály... cca 1 000,- Kč Osvěta, školení... cca 2 000,- Kč ,- Kč z toho: prostředky školy ,- Kč adaptační kurz žáci ,- Kč 11. Krizový plán školy strategie postupu řešení v případě zjištění rizikového chování Žáci i rodiče jsou seznámeni se školním řádem a sankcemi za jeho porušení. V případě, že se vyskytnou žáci, kteří budou v podezření z držení, distribuce nebo užívání návykových látek v prostorách školy, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z toho vyvozené patřičné sankce. Budou sledovány i další sociálně patologické jevy šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich zjištění budou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: - individuální pohovor se žákem 15

16 - podle zjištěných informací spolupráce s rodinou - doporučení kontaktu s odborníky - uvědomění KÚ - v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě - v případě dealerství oznámení Policii ČR 11.1 Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek a) U žáka byly nalezeny nelegální drogy 1. Učitel odebere za přítomnosti svědka látku a uloží ji na bezpečné místo s písemným záznamem o případu. 2. Oznámí tuto skutečnost řediteli školy. 3. Učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření. Toto je oprávněna pouze Policie ČR u osob podezřelých ze zneužívání drog. 4. Ředitel školy informuje rodiče žáka a rozhodne, zda je nutné postoupit pří policii. 5. Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka a prostřednictvím TU informuje rodiče. b) Na půdě školy je nalezen žák pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo trpí abstinenčními příznaky 1. Učitel, který nalezne žáka pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo žáka trpícího abstinenčními příznaky, zajistí žákovi bezpečnost (dá ho okamžitě pod dohled TU, případně jiného učitele a okamžitě kontaktuje rodiče či zdravotnické zařízení). 2. Učitel případ okamžitě nahlásí vedení školy. 3. Učitel provede ve spolupráci s výchovným poradcem či metodikem prevence zápis o daném případu. 4. Ředitel školy informuje rodiče žáka a rozhodne, zda je nutné postoupit případ policii z důvodu zneužívání a distribuce drog. 5. Po návratu žáka do školy provede třídní učitel, případně výchovný poradce pohovor se žákem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem, zpočátku třeba přes linku důvěry, dále doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení, K-centra, PPP, apod. 6. Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka a prostřednictvím TU informuje rodiče. 16

17 c) Žák se svěří s tím, že užívá drogy 1. Učitel nabídne radu a podporu nebo se obrátí na výchovného poradce. Doporučí žákovi rozhovor s odborníkem např. ze zdravotnického zařízení, K-centra, PPP apod. Se žákovým souhlasem případě příslušné zařízení okamžitě kontaktuje. 2. Pokud půjde o nezletilého žáka, je nutné ho přesvědčit o nutnosti kontaktovat rodiče a vše jim vhodnou formou oznámit. Zachování mlčenlivosti vzhledem k věku žáka je nevyhovující pro obě strany. d) Na půdě školy byly nalezeny drogy nebo vybavení k jejich užívání 1. Nálezce z řad učitelů drogy nebo vybavení zajistí jejich bezpečné uložení. 2. Provede záznam o případu za přítomnosti svědka. 3. Informuje ředitele školy nebo jeho zástupce. 4. Ředitel školy nebo jeho zástupce kontaktuje policii. e) Žák je přistižen při prodeji drog 1. Pedagog či jiný pracovník školy odebere látku a uloží ji na bezpečném místě se záznamem o případu a za přítomnosti svědka. 2. Pedagog či jiný pracovník školy kontaktuje výchovného poradce či metodika prevence a ten prodiskutuje případ se žákem. Provede zápis o pohovoru. 3. Pedagog či jiný pracovník školy vše oznámí řediteli školy. 4. Ředitel školy kontaktuje policii z důvodu porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy mládeže) a prostřednictvím třídního učitele vše oznámí rodičům žáka. 5. Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka a prostřednictvím TU informuje rodiče Školní program proti šikanování postup školy v případě zjištění šikany Definice šikany Šikana je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumějí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování 17

18 věcí druhé osoby, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví. 1. Učitel, který vypozoroval šikanu nebo byl na ni některým žákem upozorněn, konfrontuje své pozorování s dalšími kolegy, především s třídními učiteli. 2. Podezření na šikanu oznámí učitel ŘŠ, VP, ŠMP. 3. Třídní učitel se ve spolupráci s ostatními učiteli pokusí nalézt vhodné svědky. 4. TU sám nebo ve spolupráci s VP, ŠMP provede individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky spolužáky (konfrontace svědků šikany mezi sebou). Udělá stručný zápis a nechá ho svědky podepsat. 5. TU se spojí s rodiči případné oběti a konzultuje s nimi znaky možné šikany. Vyslechne ve spolupráci s VP či ŠMP oběť, zaručí jí diskrétnost a důvěrnost poskytnutých informací. Vyhotoví zápis. Rodičům oběti nebo oběti samotné nabídne psychologickou pomoc poskytovanou odborným pracovištěm, na které předá kontakt. 6. TU ve spolupráci s VP, popř. ŠMP provede rozhovor s agresorem (agresory), vyhotoví stručný zápis. 7. ŘŠ je o průběhu šetření průběžně informován TU. 8. Po zjištění všech skutečností navrhne ŘŠ spolu s TU, VP a ŠMP další postup. 9. TU informuje jak rodiče oběti, tak rodiče agresora o následujícím postupu. Pozve je do školy, kde s nimi po seznámení se situací provede stručný zápis, který všichni zúčastnění podepíší. Pozve zvlášť rodiče oběti a zvlášť rodiče agresora. 10. Teprve po všech výše uvedených krocích rozebere TU, případně ve spolupráci s VP či ŠMP, situaci ve třídě, oznámí potrestání viníků. 11. Třídní učitel i ostatní učitelé vyučující v této třídě sledují další vývoj situace ve třídě. Poznámka: Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Proto je nutné vždy informovat ŘŠ, který rozhodne, zda tuto skutečnost ohlásí Policii ČR či OSPOD. Závěr Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. V rámci minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti 18

19 prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech. Preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců. Bude mít smysl jedině tehdy, když všichni zúčastnění budou vidět smysluplnost své práce. Toto chceme dosáhnout dobrou a pravdivou informovaností, ochotou vyslechnout druhého a nalezením správné cesty v případě pomoci. 19

20 Seznam příloh 1. Seznam zařízení zabývající se problematikou primární prevence 2. Stávající platné dokumenty v resortu MŠMT 3. Řešení přestupků 4. Záznam o řešení výchovných a jiných problémů týkajících se výskytu sociálně patologických jevů na ŠOŠ 5. Záznam o případu užívání návykových látek v prostředí školy 6. Souhlas žáka a zákonného zástupce s orientačním testováním na přítomnost návykových látek 20

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr.

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program Školní program proti šikanování

Minimální preventivní program Školní program proti šikanování Minimální preventivní program Školní program proti šikanování 2016-2017 Zpracoval: Marta Mühlbachová PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. Schválil: Ing. Richard Červený Platnost od: 1. 9. 2009 Aktualizace: 1. 9. 2016

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Škola: ZŠ a MŠ Krakovany Minimální preventivní program Ředitelka školy: Mgr. Jitka Holíková Metodik prim. prevence: Pavlína Lehká

Škola: ZŠ a MŠ Krakovany Minimální preventivní program Ředitelka školy: Mgr. Jitka Holíková Metodik prim. prevence: Pavlína Lehká Škola: ZŠ a MŠ Krakovany Minimální preventivní program Ředitelka školy: Mgr. Jitka Holíková Metodik prim. prevence: Pavlína Lehká OBSAH Úvod Cíl minimálního preventivního programu Řízení a realizace preventivních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Gymnázium Boskovice, 2014/2015 Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Škola: Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, p.o. Garant: Mgr. Hana Ratajová, školní metodik prevence Počet žáků ve školním roce 2015/2016: osmileté

Více

Program předcházení rizikovému chování žáků (dále jen Preventivní program) závazné postupy Pro rok 2015/2016 ZŠ LUP

Program předcházení rizikovému chování žáků (dále jen Preventivní program) závazné postupy Pro rok 2015/2016 ZŠ LUP Program předcházení rizikovému chování žáků (dále jen Preventivní program) závazné postupy Pro rok 2015/2016 ZŠ LUP Východiskem je Metodické doporučení MŠMT k preventivním programům Článek číslo I.: Obecné

Více